Page 1

Ранна диагностика и оценка на риска новите диагностични маркери в Elecsys® системи Примери в областта на Сепсиса, Кардиологията и Ревматологията

1


Цената на модерната диагностика Нововъведения – носещи ползи на клиентите Удовлетвореност на пациента

Редуцирано време на несигурност и вълнение По-малък брой инвазивни и високо-рискови изследвания По-специфичен избор за адаптиране на индивидуално лечение на пациентите

Клинични ползи

Поставяне на ранна и точна диагноза По-ефективно лечение и индивидуален подход Подобрено диагностициране

Редуциране на директните разходи/обща цена за пациент По-ефективно използване на здравните ресурси Редуцирани разходи за лечение По-ранно завръщане на пациентите към продуктивен живот

По-добро планиране на проследяването на пациентите

Source: IMS Health, EDMA *under development

Икономически ползи

2


Удовлетворявайки потребностите на лекарите и лабораториите

•Технологии •Автоматизация • Консолидация

• Качество и изпълнение • Разширяване на предназначението • Нови диагностични3 маркери

болници

играчи

Подобряване на лабораторната ефективност

лаборатории

пациенти

лекари

Научни изследвания

Увеличавайки медицинската стойност


Лабораторна ефективност – ECL-технология Високо качество с Elecsys® Електро-хемилуминисценция

Висока чувствителност и по-широк измерващ обхват посредством ЕCL технология: - Контролирана реакция с високо стабилни реактиви и ефективно усилване, което генерира прецизен и репродуктивен сигнал - Технология, минимизираща интерференциите - Ефективно сегментиране на парамагнитните частици

Уникално изпълнение на теста… - кратко TAT време - Малък обем на пробите - Точност, висока чувствителност и широк измерващ обхват

Уникални резултати… кратко TAT време = бърз резултат и отговор Обем на пробата = всички измервания от 1 епруветка Чувствителност и измерващ обхват = помалък брой разреждания и повторения

4


Лабораторна ефективност : Гъвкави конфигурации cobas 8000

<c 502>

<e 602>

Модуларни платформи за Modular Modular platform platform различни for for all all lab lab sizes sizes лаборатории

<c 701>

cobas 6000

<c 501>

Multiple Multiple Различни configurations configurations конфигурации, allowing easy allowing easy допускащи expansion expansion надграждане

<e 601>

Improved Improved Подобрена efficiency efficiency and and ефективност и productivity productivity продуктивност

cobas 4000

<c 311>

<e 411>

5


Уникална концепция на реагентите c pack

e pack

Без подготовка

Без смесване

Превъзходна стабилност в платформата

6


Хетерогенни имунни анализи Най-широкото портфолио с 77 анализа днес HCV combi

HIV combi

GFAP

S100 NSE

HIV-Ag

anti-CCP

anti-TSHR

anti-HAV HBsAg anti-HBs anti-HBc anti-HBc-IgM HBeAg anti-HBe

CA72-4

anti-TPO

CA15-3

anti-TG

CA125

HBsAg quant.

TG

AFP

IgE

Hepcidin

hCG+ß

Ferritin

CA19-9 Rubella-G Rubella-M TSH

;

; CMV-G CMV-M

Toxo-G Toxo-M FT4

Hormones

HIV

Inflammation

Hepatitis

Brain Damage

Oncology

Pregnancy

Thyroid

ISD/TDM

Fertility

Anemia

Cardiac

Bone

;

recently launched

CEA fPSA PSA Calcitonin

P1NP

Testo

Sirolimus

T3

Cyclosp. A

Digit

Dig

Prog

; sFLT1

LH

bio-int. PTH Vit D3

FSH

Vit D2/D3

; hsTnT

T-uptake

Prolactin

CK-MB NT-proBNP GDF-15 7

PTH

; PlGF

Myoglobin TnT

Tacrolimus

ßXlaps

Osteocalcin

E2

;TnI

in de-velopment existing product

ACTH

HE-4

Folate RBC Fol

PAPP-A

T4

Cortisol

hGH

B12

hCG STAT

FT3

HSV-1 HSV 2 -

TORCH

fßhCG

Insulin

IGF-1

L-FABP

;

anti-HAV-IgM

C-Peptide

;

CYFRA

anti-HCV

IL-6

PCT

SP-B

SHBG DHEA-S


Потенциал за разширяване на менюто – над 20 нови анализа с предстоящо въвеждане Тироидна функция Anti-TSH-Receptor Костни маркери Vitamin D3

Женско здравеопазване

Инфекциозни болести

Прееклампсия (PlGF, sFlt-1) free ßhCG, PAPP-A, Софтуер за Даун синдром Скрининг през 1 триместър

HCV Ag HCV Ag/ Ab = HCV combi Toxo Avidity скор о CMV Avidity HSV 1 IgG & HSV 2 IgG

Vitamin D total

2010

Туморни маркери HE 4 – Овариален Карцином Туморен маркер, който може да бъде допълващ на CA-125 маркера

2011

ProGRP Дребноклетъчен белодробен карцином

2011

Фертилитет, Хормони Тестостерон II

Други

По-добра детекция, особено в женски проби (ниска концентрация)

2010

PTH Bio Intact Pпо-добра оценка на 2 паратироидната функция 010/11 при пациенти на диализа

hGH & IGF-1 За допълване на менюто с ендокринология 8

Anti-CCP Диагностика на Ревматоиден Артрит 2012

Имуносупресори Tacrolimus, Sirolimus Cyclosporin A, Free MPA


Меню - Кардиология Hs TnT Вече достъпно сега!

TnI Вече е достъпно сега в серум в плазма – ще е достъпно в края на 2009

GDF-15 При остър коронарен синдром

hs CRP

STAT e601

SP-B

Приложения в спешни условия – най-бързите на пазара PTH, Troponin T, hCG, CK-MB, Myoglobin за 9 min

Белодробни нарушения, заедно с NT-proBNP (сърдечен/несърдечен произход на диспнеята)

9


Сърдечни заболявания Биохимични маркери Натриуретични пептиди Функционално увреждане

Миокардно увреждане

Сърдечни заболявания

Тропонини - Висока специфичност - Ранно освобождаване - Дълга продължителност на детекция 10


Кинетика на сърдечните маркери след ОМИ

Сърдечните тропонини днес са един от критериите за ОМИ

Адаптация от French J and White, H Heart 2004; 90(1): 99–106. 11


Редефиниция на миокардния инфаркт Експертите признават, че сърдечните тропонини са специфични маркери Сърдечния тропонин се признава като биохимичен стандарт при диагностиката на миокардния инфаркт • Всяко покачване на Tn означава, че пациентът е пред риск за бъдещи нежелани събития • Всяко миокардно увреждане, установено с cTn предсказва полош изход за пациента • Резултатите от няколко проучвания показват, че съществува връзка между степента на покачване на сърдечните тропонини и прогнозата Thygessen K et al EHJ 2007; 28, 2525-33. JACC, 502173-95. Alpert J et al. The Joint ESC/ACC committee, EHJ 2000; 21:1502-151. JACC 2000; 36: 959-969.

12


Настояща дефиниция на МИ ACC/AHA/ESC/WHF Task Force (JACC 2007; 50; 2173-95)

Спадането или покачването на сърдечен биомаркер (тропонин) с поне една стойност над 99 персентил* от горната референтна стойност, заедно с доказателство за миокардна исхемия в комбинация с едно от изброеното: • Симптоми на исхемия, или • ЕКГ промени показателни за исхемия или нови Q-вълни, или • Доказателства от образна диагностика * Функционалната чувствителност на 99 персентил трябва да бъде под или равна на 10%

Thygessen K et al EHJ 2007; 28, 2525-33. JACC, 502173-95. Alpert J et al. The Joint ESC/ACC committee, EHJ 2000; 21:1502-1513. JACC 2000; 36: 959-969.

13


Elecsys TnT hs и TnT 4-та генерация TnT 4-та генерация

ТnT hs

Обем на пробата

15 µL

50 µL

Тип на пробата

Серум, Плазма - епруветки с хепарин и EDTA

Серум, Плазма - епруветки с хепарин и EDTA

Общо време за анализ

9 (STAT) или 18 min

9 (STAT) или 18 min

Обхват на измерването

0.01 – 25 ng/mL

0.003 – 10 ng/mL

99ти персентил

0,01 ng/ml

< 0.014 ng/ml

10% CV

0,03 ng/ml

0.013 ng/m

разреждане

1 : 10

1 : 10

кит

100 теста (E2010, e 411) 200 теста (E170, e 601)

100 теста (E2010, e 411) 200 теста (E170, e 601)


hs Troponin T

изводи ƒ

hs TnT теста има отлична характеристика (5 x по-висока аналитична чувствителност), вкл. при тестване при много ниски концентрации на

тропонин

ƒ Точността при 99-тия персентил е равна или с под 10% CV. Изпълнен е критерият за прецизност съгласно препоръките на

ESC / ACC

ƒ При съпостяване с WHO cut off (100 pg) hs TnT показва съпоставими резултати с 4-та генерация, но има по-висока прецизност ƒ

По-високата чувствителност има медицински предимства ¾При пациенти с гръдна болка hs TnT анализа позволява по-ранна диагноза на МИ ¾При пациенти със стабилно ССЗ, повишените стойности на тропонина предсказват развитието на усложнения, свързани със сърдечната недостатъчност


Когато всяка минута е от значение SIRS/Сепсис – един нов подход

16


Меню с анализи – Критично здравеопазване Интерлевкин 6 (IL 6) Рисков маркер при сепсис Глиален Фибриларен Кисел Протеин (GFAP) допълва S100 при детекция на минимална мозъчна травма ще бъде достъпен 2011 L-тип свързващ мастните киселини протеин (L-FABP) и молекула за бъбречно увреждане (KIM-1) Бъбречно увреждане при остро или хронично заболяване Първи маркер за бъбречно увреждане ще бъдат достъпни 2011 17


Каскада при сепсис и смъртност Синдром на системен

Локално възпаление

Инфекция/ Травма

възпалителен отговор (SISR)

SIRS

28 дневна смъртност

Сепсис

10%

Сепсис + органна дисфункция

SIRS + доказан сепсис

20%

Остър Сепсис/ Шок

40%

18

до 80%


Сепсис: Честота и Смъртност ƒ Сепсисът е една от водещите причини за смърт с над 18 млн. случая / година в световен мащаб (по висока честота от най-често срещаният рак) ƒ Данни от САЩ - 3.8 млн. SIRS случая / година - 750 000 случая на тежък сепсис през 2000 (смъртност 20-50%) ƒ След 1980 година броят на смъртните случаи, дължащи се на сепсис драматично е нарастнал ƒ

Значителен товар върху средствата за здравеопазване: ~€8 млн. годишни разходи в Европа и ~€17 млн. в САЩ

19


Сепсис Ако пациентът не е способен адекватно да компенсира деструктивния процес: ƒ Настъпват множество ефекти коагулационната система ƒ Ендотелна дисфункция, последвана от перфузионна полиорганна дисфункция

в

Ï

Про-инфламаторен отговор

Ï

Коагулация

Ð Анти-инфламаторен отговор

Резултат: тъканна хипоксия и остра органна дисфункция

Ð

Фибринолизата

Хомеостаза

Страда хомеостазата

20


Влияещи фактори 3 главни фактора повлияват развитието на сепсис ƒ Индивидуален риск при пациента Рискови групи: новородени, възрастни хора, имуно-компрометирани пациенти, пациенти с травми, пациенти след големи оперативни интервенции ƒ Етиологичен агент ƒ Отговор на пациента към етиологичния агент

21


Сепсис Подход при диагностициране Инфекция / SIRS / Рискова група

Сепсис / Остър Сепсис / Травма / Шок Потвърждение

Подозрение, Лечение - Tемпература

Рентгенография и КТ

- Сърдечна честота

ЕКГ

- Дихателна честота

Коагулационен статус

IL 6 MRSA CRP Прокалцитонин АТ ІІІ, Д-димер, фибриноген ПКК + диференциране АСАТ, АЛАТ, ЛДХ 22

Ехография на бъбреци Хематологични показатели Други изследвания


Маркери за сепсис IL-6 отделя се под влияние от IL-1 и TNFα поява се предполага в рамките на 1 час - полуживот~ 1 час

-

CRP отделя се под влияние на IL-6 появява се ~ 12- 48 час след отделянето на IL-6 - полуживот ~ приблизително 20 часа

PCT отделя се под въздействието на ендотоксини, IL-6 и други - появява се ~ 24 часа след IL-6 - полуживот ~ приблизително 24 часа 23

-


IL-6 Стойности при критични пациенти Elecsys IL-6 (pg/ml) 7 pg/ml * Median

Mean

Min

Max

N

SIRS

62.05

150.15

0.00

2 062.00

94

Sepsis

130.58

294.39

6.47

3.121.89

65

Severe Sepsis

345.96

1 827.37

15.17

39 120.94

60

Septic Shock

658.56

8 835.13

8.55

171 257.12

62

Elecsys BRAHMS PCT (ng/ml) 0.05 ng/ml * Median

Mean

Min

Max

N

SIRS

0.30

1.10

0.00

29.20

95

Sepsis

0.90

1.60

0.10

17.90

71

Severe Sepsis

2.80

14.10

0.20

248.30

60

Septic Shock

11.50

22.50

0.30

181.00

57

24

* Reference Healthy


Elecsys IL-6 / Резултати от проучвания Стойностите на IL-6 се покачват стабилно с напредване тежестта на заболяването. При прокалцитонина значително покачване се наблюдава само след началото на тежък сепсис.

n= 281

25


Elecsys BRAHMS PCT Elecsys BRAHMS PCT (ng/ml)

< 0.5 ng/ml

SIRS

Сепсис

Тежък сепсис/септичен шок

63

25

5

≥ 0.5 ng/ml

32

46

112

N total

95

71

117

< 2 ng/ml

88

55

18

≥ 2 ng/ml

7

16

99

26

0.5 ng/ml: SIRS срещу Сепсис: чувств.: 65% специф.: 66% PPV: 59% NPV: 72% SIRS срещу Тежък сепсис чувств. 96% специф.: 66% PPV: 78% NPV: 93% 2.0 ng/ml SIRS срещу Сепсис: чувств.: 23% специф.: 93% PPV: 70% NPV: 62% SIRS срещу Тежък сепсис чувств.85% специф.: 93% PPV: 93% NPV: 82%


IL-6 – Procalcitonin – CRP

Политравматични пациенти Пациенти с операция на жлъчката

панелен подход

4 – 5 ден : сепсис

27


IL-6 – Procalcitonin - CRP

Ден 5: тежък сепсис Ден 6 - 8: признаци на сепсис

Patient 210, male, 70 years data Feldkirch 1600

20 IL-6

1400

18

CRP PCT

16

1200 1000

12

800

10 8

600

6 400 4 200 0

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

IL-6

47.75 39.53 30.75

26.3

74.03

1429

98.88 44.58 35.28 34.57

29.6

76.8

126.5 89.78 56.96

CRP

1.41

1.04

0.8

2.74

0.91

0.88

0.68

0.45

2.39

18.4

9.41

4.15

1.67

PCT 0.457 0.213

0.12

0.065 0.041

2.77

3.1

1.38

0.668 0.313 0.139 0.075 0.071 0.078 0.075

day

28

4.86

4.43

0

CRP [mg/L] PCT [ng/mL]

IL-6

[pg/mL]

14


IL-6 – Прокалцитонин - CRP IL-6 - ранен и чувствителен показател за възпаление и сепсис CRP - покачва се 24 - 48 час по-късно от IL-6 и потвърждава пика на IL-6, особено в случаите когато прокалцитонина не се покачва. Поради попродължителния си полуживот той е добър допълващ маркер за преодоляване на времевия прозорец, в който IL-6 се изчиства и се повлиява от анти-възпалителните процеси Прокалцитонин - пикове ≥ 24 часа по-късно. Поради по-добрата си специфичност той може да потвърди покачването на IL-6 и сочи за тежък бактериален сепсис, дори по-рано от кръвната култура. Изследването на прокалцитонина може да допълни изследването на кръвна култура. Трите маркера не заместват един друг. Напротив, използването им в комбинация води до изясняване на статуса и тежестта на заболяването.

29


Клинична значимост на Anti-CCP в диагностиката на РА

Pierre-August Renoir

30


Ревматични заболявания Основни диагностични параметри • RF ревматоиден фактор (маркер за автоимунна активност) • CRP С-реактивен протеин (маркер на възпалението) • СУЕ Скорост на утаяване на еритроцитите (маркер на възпалението) • Чернодробни ензими • ПКК • Уринен анализ, Креатинин, Електролитни нива

31


Ревматоиден Артрит Диагноза Диагнозата на РА винаги лежи върху клиничната изява и лабораторните тестове като RF (ревматоиден фактор) и CRP (C-реактивен протеин). Високи титри на RF насочват за по-лоша прогноза Предизвикателства RF: под 50% от пациентите са положителни през първите 6 месеца Само 85% от пациентите някога са били положителни в хода на болестта CRP

само общ възпалителен маркер

Специфичната и ранна диагноза е трудна! Aнти-CCP може да се използва като чувствителен, ранен и специфичен маркер за диагноза 32


Anti-CCP има съпоставима чувствителност, но по-висока специфичност от RF-IgM Elecsys Anti-CCP втора генерация anti-CCP аналзи (използват няколко синтетични циклични цитрулинирани пептида) Индикация: ”използват се за полу-количествен анализ на човешки IgG автоантитела срещу циклични цитрулинирани пептиди Резултатите, в комбинация с други клинични находки и лабораторни тестове помагат в диагностиката на РА Специфичност: Anti-CCP 97% (93,5 - 99% в зависимост от групата и cut off) RF 55 - 85% (Schulze-Koops et al. *,) Чувствителност на Anti-CCP 67,4% RF 60 - 80% (Schulze-Koops et al. *,) * Schulze-Koops et al, Dtsch. Med. Wochenzeitschrift, 2006, 131, 264-271 33


Anti-CCP

EULAR препоръки EULAR: “Всеки пациент с изява на ранен артрит, трябва да се оценят факторите предсказващи персистентно и ерозивно заболяне: - брой подути и напрегнати стави, - СУЕ или CRP, - Ниво на ревматоидния фактор и анти-CCP антитела, - рентгенография American College of Rheumatology(ACR): “Anti-CCP антителата са потенциално значими сурогатни маркери в диагностиката и прогнозата на РА, защото те: ƒ са чувствителни и по-специфични от IgM RF ƒ могат да предскажат евентуално развитие на РА при недеференциран артрит ƒ са маркер на ерозивно заболяване при РА ƒ могат да се открият при здрави лица години преди изявата на РА с клиника * Committee for International Clinical Studies Including Therapeutics (ESCCISIT)6 (see recommendation 4): 34


Elecsys速 Anti-CCP

35


Elecsys® Anti-CCP характеристики

36


Благодаря за вниманието Roche Diagnostics GmbH International Agencies 68305 Mannheim Germany

COBAS and LIFE NEEDS ANSWERS are trademarks of Roche

This presentation is our intellectual property. Without our written consent, it shall neither be copied in any manner, nor used for manufacturing, nor communicated to third parties.

37

5c_14  
5c_14  
Advertisement