Page 1

Аскорбинова киселина – важна роля в обмяната на желязото Доц. Бисера Атанасова Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология МУ - София


Желязо- елемент, есенциален за живота ƒ разпространение – 5% от земната кора ƒ участва в редица метаболитни процеси ƒ излишък от желязо – силно токсичен ƒ нива в организма – в тесни граници ƒ абсорбция на желязото – регулира цялостната хомеостаза

ƒ аскорбинова киселина – важна роля в обмяната на желязото


Разпределение на желязото в човешкия организъм (Andrews N, 1999)


Абсорбция на желязото „ 2 компонета на приема-

хемово не-хемово - ниска био-достъпност „ не-хемово - абсорбция рано в дуоденума „ ниско-молекулни комплекси на желязото и Fe2+: абсорбират се подобре


Абсорбция на желязото „

„ „

„

не-хемово желязо (зеленчуци, зърнени храни) хемово желязо (месо) абсолютно количество на желязото в диетата – по-малко важно от формата на желязото и от общия състав на диетата “парадокс на метаболизма на желязото”


Фактори, влияещи върху абсорбцията на Fe

Биодосъпност Heme > Fe2+ > Fe3+ Инхибитори

Фитати, танини, свръх обременяване с желязо

Конкуренти

Pb, Cd, Mn, Zn

Стимулатори Аскорбат, цитрат, амино киселини, дефицит на желязо, хипоксия


Аскорбиновата киселина – стимулатор на абсорбцията на желязото „ „

„

чревен лумен: Fe 3+ Æ Fe 2+ образува разтворим хелатен комплекс с желязото АА от диетата стимулира ефективността на абсорбцията на нехемовото желязо, но не повишава Нв и концентрациите на Fe в черния дроб (Wienk et al, 1997)


Аскорбиновата киселина – стимулатор на абсорбцията на желязото диети с естествени съставкистимулатори и инхибитори на абсорбцията „ АА стимулира транспорта на желязото през апикалната дуоденална мембрана; без ефект върху преноса през базолатералната мембрана „


Аскорбиновата киселина-стимулатор на абсорбцията на желязото „ „

„

„

усилва абсорбцията (Lynch and Cook, 1980) много по-изразен ефект при липса на месо (Hallberg et al, 1989) корелация с абсорбцията в спектър от типични американски хранения (Reddy et al, 2000) намален ефект при комплексно хранене (Cook and Reddy, 2001)


Аскорбиновата киселина-стимулатор на абсорбцията на желязото АА корелира с резервите от желязо само ако витаминът е част от храната (Fleming MD, 1998) „ витаминът има усилващ ефект само ако се смила заедно с храната първите 50-100 mg имат най-изявен ефект (Halberg, 1989) „


Подобряване на статуса на желязо Съвременен подход: „

„

консумация на локални храни, богати на витамин С (особено при диети с преобладаващо не-хемово желязо) разнообразяване и обогатяване на храните в реалистични условия


Intestinal Iron Absorption

Andrews N. N Engl J Med 2005;353:2508-2509


Аскорбинова киселина – донор на електрони за активността на Dcytb дуоденална фери-редуктаза Dcytb

ƒ локализирана върху четковидната

апикална мембрана ƒ превръща фери- формата във феро – форма ƒ адаптивен отговор към статуса на желязо – силно стимулирана от дефицит на желязо и хронична хипоксия


Аскорбинова киселина – донор на електрони за активността на Dcytb на гена Dcytb хомолог на цитохром b561 (McKie

„ идентифициране

et al, 2001)

клетки - цитозолен аскорбат- вътреклетъчен донор на електрони за Dcytb (Latunde-Dada et

„ култивирани

al, 2002)


Аскорбинова киселина – донор на електрони за активността на Dcytb Собствени проучвания – физиологични подходи „

„

позитивна връзка между дуоденалните аскорбатни нива и скоростта на абсорбция на желязото влияние на хранителен прием на AA, DHA, оксиданти – промяна на дуоденалните аскорбатни нива и скоростта на абсорбция Atanasova et al, 2003-2005


NBT-reductase: A closer look

Section through Villi: NBT deposited at surface of enterocytes


Дуоденална редуктазна активност при хора с дефицит на желязо (King’s College – London ) Reductasae activity (arbitrary units)

0,1 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0

Control

Iron Deficient


Дуоденален аскорбат ( μmol/g тъкан)

Нива на витамин С в дуоденума на хора с дефицит на желязо (King’s College – London) 2,5

n = 14 p < 0.001

2 1,5

n = 12

1 0,5 0 Контроли

Дефицит


Нива на витамин С в плазмата на хора с дефицит на желязо (King’s College – London) Плазмен аскорбат ( μmol/l)

100 90 80 70 60 50

n =14 p < 0.001

n = 12

40 30 20 10 0 Контроли

Дефицит


Аскорбиновата киселина – важно допълнение на желязото Vit C Vit C


Витамин С и обмяна на желязото при човека „силен анти-оксидант „про-оксидант – при ниски концентрации < 5 mmol/l

• нормално 0.5 – 2.0 mmol/l • свободно Fe 3+ • In vivo – хемохроматоза • допълнително суплементиране – тежки последици при хемохроматоза


Витамин С и обмяна на желязото при човека ниски нива на витамин С при пациенти с рак „ ограничен хранителен прием „ повишена деструкция на витамина

Vit C Fe 3+ ========Î Fe 2+


Витамин С и обмяна на желязото при човека Витамин С в левкоцитите: „ чувствителен индекс за оценка на

статуса в организма „ ↑ нива при пациенти с дефицит на желязо и ↓ нива при пациенти със свръхобременяване „ желязо в тъканите – важен фактор за използването на витамин С


Витамин С и обмяна на желязото при човека Витамин С участва в използване на резервното желязо: „ мобилизира желязото от феритина в тъканите „ участва в освобождаването на желязо от ретикулоендотелиалната система „ улеснява ензимното включване на желязо в протопорфириновия цикъл при синтеза на хема


Витамин С и обмяна на желязото при човека „ интравенозното приложение на

витамин С корегира резистентна анемия при хемодиализни пациенти с функционален дефицит на желязо значително повишава хематокрита намалява необходимостта от rHuEpo


Плазмени нива на витамин С при дефицит на желязо – българска популация 70

P < 0.001 60

n = 32

n = 31

PlasmaVit. C (μmol/l)

50

40

30

20

10

0 Контролна група

Дефицит на желязо


Критерии за оценка на дефицита на желязо при проучването на плазмен аскорбат в българската популация (Thomas L) Степен на дефицит на желязо Пре-латентен дефицит

Серумен феритин μg/l

< 20

Латентен дефицит

Клиничнопроявен дефицит

Hb g/l >135 мъже >120 жени

< 12

>135 мъже >120 жени

< 12

<135 мъже <120 жени

ТЖСК μmol/l

44-72 Леко повишен над горната референтна граница Повишен над горната референтна граница


Група с дефицит на желязо (българска популация - жени в активна възраст)

16% 31%

пре-латентна фаза латентна фаза анемия

53%


Плазмени нива на витамин С при дефицит на желязо „ широко разпространение на дефицит на

желязо сред жени в активна възраст „ ранно повишение на плазмения

витамин С при дефицит на желязо „ полово-обусловени биологични вариации в плазмените нива на витамин С


Плазмени нива на витамин С при дефицит на желязо повишение на плазмения витамин С при дефицит на желязо „ резултат от стимулиран прием или намалено окисление на витамина при изчерпване на депата от желязо „ плазмен аскорбат- индекс, отразяващ и нивата в дуоденума


Плазмени нива на витамин С при дефицит на желязо „ синхронно регулиране на дуоденален

аскорбат, нива на Dcytb и дуоденална фери-редуктазна активност – само при промяна в обмяната на желязо – хипоксия, желязодефицитна анемия „ ранно повишение на плазмения аскорбат

– защитен механизъм срещу хемолизи


Аскорбинова киселина и желязо „ Аскорбинова киселина -

важна част от механизмите, регулиращи хомеостазата на желязото „ комплексна връзка между витамин С и статуса на желязо при човека „ ефективна профилактика и лечение на болести с нарушения в обмяната на желязо „ подобряване на

качеството на живот

5c_11  
5c_11  
Advertisement