Page 1

Българско дружество по клинична лаборатория и дружество на кардиолозите в България ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ХАРМОНИЗИРАНЕ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИПИДЕН ПРОФИЛ

Н. Дончева 09.2009


Статистика за Европа European Heart Network (2008)

От ССЗ за година умират 4.35 милиона пациенти, от тях 54 % жени и 43 % мъже. В България хората, прекарали инфаркт и инсулт са около 1 350 000 (МЗ). Дислипидемиите са един от най-важните сърдечносъдови рискови фактори. Source: W Scholte op Reimer, AK Gitt, E Boersma, M Simoons, ESC, 2004


Проучвания за разпространението на ДЛП сред населението в България WHO MONICA Project (1989 -1997) Резултати: Над 1 049 000 ДЛП, от тях 200 000 диагностицирани Програма СИНДИ (1996-1998, 2002) Резултати: 50 % са с повишени нива на ТС; ТG > 2.2 при 17.9% от мъжете и при 8.5% от жените Sofia Heart Study (2000-2004) Резултати: 20 % относителна честота на ДЛП Euroaspire III (2006-2007) Резултати: Средният за страната ТС е 5.65 ммол/л, а средния LDL-С е 3.54 ммол/л при пациенти за вторична профилактика


ДИСЛИПИДЕМИИ СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО НА ВЪЗРАСТ 25-64г. В ЗОНИТЕ НА ПРОГРАМА СИНДИ Н. Василевски, Г. Цолова Национален център по опазване на общественото здраве

9 646 лица, на възраст 25-64 г., избрани случайно в 6 демострационни зони (В. Търново, Добрич, Кърджали, Ловеч, Ст. Загора, Ямбол) Извадката е гнездова, двустепенна. Инструменти Протокол на СИНДИ /WHO, 1987/ Индивидуално интервю по стандартизиран за мрежата на СИНДИ/Европа въпросник. Сърдечно-съдови заболявания бр.1 2007


Над 50% от изследваните са с умерено повишени и повишени стойности на общия холестерол в серума

Сърдечно-съдови заболявания бр.1 2007


При всеки четвърти мъж и всяка шеста жена HDL-холестеролът е под 1.0 ммол/л

Сърдечно-съдови заболявания бр.1 2007


LDL-холестеролът е над 3.4 ммол/л при всеки втори от изследваните

Сърдечно-съдови заболявания бр.1 2007


Триглицеридите са с ниво над 2.2 ммол/л при 17.9% от мъжете и 8.5% от жените

Сърдечно-съдови заболявания бр.1 2007


EUROASPIRE III: a survey on the lifestyle, risk factors and use of cardioprotective drug therapies in coronary patients from 22 European countries

Kornelia Kotseva, David Wooda, Guy De Backerb, Dirk De Bacquerb,Kalevi Pyorala and Ulrich Keild on behalf of the EUROASPIRE Study Group*

European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation 2009, 00:000–000


EUROASPIRE III

European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation 2009, 00:000–000


Липса на яснота по отношение категоризацията на риска Около 30% от лекарите не определят като високорискови пациентите с установено АТЕРОСКЛЕРОТИЧНО заболяване, високорисковите БЕЗСИМПТОМНИ ПАЦИЕНТИ С МНОЖЕСТВО рискови фактори и не поставят пациентите със ЗАХАРЕН ДИАБЕТ в категорията с висок риск. Профилактиката е контрол под прицелни стойности на големите рискови фактори – хипертония, дислипидемия и диабет.


Дефиниране на проблема Различие в изписването на параметрите на липидния профил и използваните съкращения Посочване на различни стойности референтни vs. рискови Различни мерни единици

Объркващи послания към пациента и лекаря


Експертна среща Дружество на кардиолозите в България Дружество по клинична лаборатория 19.06.2009


Цели на срещата Да изготви експертно становище на ДКБ и ДКЛ за хармонизиране представянето на параметрите на липидния профил Да изясни как може да се реализира тази цел Необходими крачки от административно естество Възможни технически и технологични проблеми

Да подготви ясен план за действие


Обсъждане Различие в изписването на параметрите Общ холестерол (ОХ) vs TC, Chol ? Триглицериди (ТГ) vs TG ? HDL-хол, HDL-chol, ХДЛ-хол ? LDL- хол, LDL-chol, ЛДЛ-хол ?


Обсъждане Посочване на различни стойности Референтни vs. Рискови Терапевтична цел? Препоръчвани стойности Прицелни нива? Таргетни нива?


Обсъждане Различни мерни единици

mg/dL vs mmol/L


Обсъждане

Атерогенни индекси

TC/HDL-Chol Non-HDL-Chol = (TC – HDL)


Еuropean Guidelines on CVD рrevention 2007 Нисък риск (първична профилактика)

Висок риск (прекаран МИ, установена ИБС, захарен диабет, ПСБ)

ТС 5.00 mmol/L

ТС 4.5 mmol/L 4 mmol/L

LDL-C 3.00 mmol/L

LDL-C 2.5 mmol/L 2 mmol/L


NCEP ATP III: LDL-C Цели Висок риск/ Много висок риск

Умерено висок риск

ИБС или ИБС риск еквиваленти

≥ 2 рискови фактора

(10-год риск >20%)

(10-год риск 10-20%)

Умерен риск

Нисък риск

≥ 2 рискови фактора

< 2 рискови фактора

(10-год риск <10%)

цел

4.1

LDL-C level

mmol/L

4.1 -

цел

3.4 mmol/L

3.4 -

цел

2.6 mmol/L

цел

3.4 mmol/L

Или препор

2.6 mmol/L *

2.6 -

Или препор

1.8

2001 LDL-C цели ревизирани 2004 LDL-C цели

mmol/L *

1.8-

Grundy SM et al. Circulation 2004;110:227-239


АТЕРОГЕННА ДИСЛИПИДЕМИЯ TG > 1.7 ммол/л и HDL-С < 1.0 ммол/л са компоненти на атерогенната дислипидемия и създават атеросклеротичен риск. Atherogenic Dyslipidaemia

small dense LDL

При наличие на атерогенна дислипидемия 1 от 7 пациента получава МИ в следващите 10 години. При пациенти с повишени над 2.1 mmol/L TG, броят на малките плътни LDL (sd LDL) е много висок, както и нивото на апо В. Нормални LDL партикули има при ТG до 1.2 mmol/l.


NCEP ATP III 2001 TG mmol/L

HDL-C mmol/L

Нормални < 1.7

Нисък < 1.0

Гранични 1.7 – 2.18

Висок

> 1.6

Високи 2.2 – 5.4

NCEP ATP III 2004 (Ревизия) TG mmol/L

< 1.7

HDL-C mmol/L > 1.0

Еuropean Guidelines on CVD рrevention 2007 ТG < 1.7 HDL-Chol >1.0 м >1.2 ж

Нисък риск Висок риск


ПРЕПОРЪКИ от експертната среща през Юни 2009 и становище на ръководството на научното дружество по клинична лаборатория от Септември 2009

Относно: Изписване на параметрите Общ Холестерол (TChol) HDL - Холестерол (HDL-Сhol) LDL – Холестерол (LDL-Сhol) Триглицериди (TG)

Относно: Мерните единици

Съгласно действащият в България държавен стандарт мерните единици за липидните показатели са mmol/L. Всички държавни и частни клинични лаборатории трябва да унифицират мерните единици за липидния профил.


Относно: Препоръчителните стойности на липидните показатели В лабораторните фишове да фигурира информация само за препоръчителните стойности на липидните показатели, съобразени със сърдечно-съдовия риск съгласно възприетите в България Европейски препоръки за превенция на ССЗ от 2007 г.

Общ Холестерол (TChol) Препоръчителни стойности: при нисък риск <5.0 mmol/L при висок риск <4.5 mmol/L HDL - Холестерол (HDL-Сhol) Препоръчителни стойности: мъже >1.0 mmol/L жени >1.2 mmol/L LDL - Холестерол (LDL-Сhol) Препоръчителни стойности: при нисък риск <3.0 mmol/L при висок риск <2.5 mmol/L Триглицериди (TG) Препоръчителни стойности: <1.7 mmol/L


Становището е консултирано с доц. Нина Гочева Национален консултант по кардиология и доц. Ива Паскалева – Завеждащ Отделението по лабораторна диагностика, Специализирана болница за активно лечение на сърдечносъдови заболявания – НКБ ЕАД

ОТНОСНО: Препоръчителните стойности за Общ холестерол и LDL-Холестерол Вместо “висок риск” те предлагат изписване на конкретните заболявания свързани с този риск: ИБС, диабет, ПАБ < 4.5 mmol/L, респективно < 2.5 mmol/L.


Оптималният контрол на риска ще намали за период от 30 години честотата на МИ с повече от 60% и на инсултите с повече от 30%. Продължителността на живота ще се удължи с 1.3 години и значително ще се подобри качеството на живот.

5c_04  
5c_04  
Advertisement