Page 1


НСВОК 2009: ПИЛОТНО ПРОУЧВАНЕ ПО ПРОГРАМИТЕ “СЪРДЕЧНИ МАРКЕРИ” И “ИМУНОХИМИЯ” Л.Ламбрева,К.Цачев,Д.Дескова,Б.Атанасова V Национална конференция по клинична лаборатория Слънчев бряг, септември, 2009


Въведение Прогресът в технологиите за определяне на сърдечен тропонин създаде редица проблеми за клиницистите и лабораторните специалисти: z

Наложи се редефиниция на миокардния инфаркт

z

През последните няколко години непрекъснато се публикуват практически указания за използването на биохимичните маркери при остър коронарен синдром,но прилагането им е затруднено поради хетерогенността на методите, различия в референтните граници, както и в границите за вземане на медицинско решение.

z


В тези указания се предявяват строги изисквания и към качествения контрол на аналитичните методи


Критерии за биохимичи маркери за определяне на миокардна некроза Повишение на cTnI/cTnT над 99-ия персентил на референтната контролна група поне веднаж в първите 24 часа Невъзпроизводимостта (СV%) на 99-ия персентил трябва да бъде ≤ 10%

ESC/ACC cutoff, (2000,2005); AHA (2002); NACB 2005


Указания за приемливост на методите приемливост

Невъзпроизводимост на 99-ия персентил,СV

приемливи

≤ 10%

клинично приложими

> 10 до ≤20%

неприемливи

> 20%


Спецификации за качество на методите за определяне на Тропонин IFCC C-SMCD Аналитични Специфичност на антителата – да разпознават епитопите в стабилната част на молекулата и да са еквимоларни за всички форми на тропонин z Калибратори- с натурални форми на молекулата z Да се определи точно типа на материала за разреждане z Да се посочи аналитичната откриваемост и линейността на метода z


Спецификации за качество на методите за определяне на Тропонин IFCC C-SMCD Да се определи границата на откриване(LD) z Да се определи невъзпроизводимостта (10%СV) z Да се посочи влиянието на антикоагуланти Преаналитични фактори z

hСрок и температура на съхранение на биологичния материал h Ефект на центрофугирането -влияние на гелсепараторите h Да се посочи каква е корелацията на резултатите при използване на серум, плазма или пълна кръв

Clin.Chem.Lab.Med.2001


Сърдечни маркери и ВОК С цел оценяване сравнимостта на тестовете за сърдечни маркери, получени с различни аналитични платформи, както и състоянието на аналитичното качество на резултатите между лабораториите, в Европа се провежда външна оценка на качеството на сърдечни маркери повече от 10 години ( UK-NEQAS,Labquality, RIQAS, INSTAND,CPA (EQA) и др.


Цел на пилотното проучване Да се оцени междулабораторната сравнимост на резултатите и се очертаят съществуващите проблеми при определяне на сърдечни маркери и специфични белтъци в клиничните лаборатории в страната.


Програма “Сърдечни маркери” c TnI cTnT CK-MB (активност) CK-MB mass Myoglobin


Участници В пилотните проучвания участваха 30 лаборатории към: Университетски болници z Специализирани болници z МБАЛ z Ведомствени болници z и 4 частни лаборатории от извънболничния сектор z


Контролен материал Програма “Сърдечни маркери” Cardiac Control level 1 lot N 2539CK (RANDOX) Лиофилизиран контролен материал с човешки серумен матрикс Обявените стойности са “съгласувани стойности” (consensus means”), определени от външни лаборатории и вътрешно тестване извършено в лабораториите на Randox.


Кодиране на методите и апаратите Използваните аналитични методи и апарати бяха кодирани по прилаганата кодова система в НСВОК и INSTAND


Критерии за оценка “Сърдечни маркери” показател

INSTAND

UK Westgard NEQAS Bias CV 20 %

7,4 %

НСВОК

cTnI

33%

15 %

33%

cThT

33 %

15 %

-

33 %

CK-MB mass

-

20 %

-

36 %

CK-MB activity

36 %

25 %

10 %

6,3 %

20 %

Myoglobin

36 %

20 %

5%

7,7 %

36 %


cTnI/T - Апарати Elecsys AxSYM

1

3

1

Immulite

5

1

6

3 3

5

ACCESS MiniVidas Vedalab Tosoh Reader


НСВОК -Пилотно проучване “Сърдечни маркери “2009

cTnI Невъзпроизводимост (СV) Метод

n

X ср.

SD

CV %

MEIA

8

0,26

0,04

15,9

LEIA FEIA

9 2

0,46 0,75

0,2 -

48,6 -

EIA други

1 3

0,80 0,63

-

-

Обща група

23

0,45

0,25

55 %


НСВОК-”Пилотно проучване “Сърдечни маркери “2009-

cTnI /cTnT невъзпроизводимост (СV) Апарат

Производител

n mean SD

AxSYM

Abbot

6

0,276

0.037

13,7

Elecsys cTnT Roche

6

0,124

0.015

12,2

DPC Immulite Access 2

Siemens

5

0,59

0,33

22,6

Beckmann Coulter

3

0,19

-

-

Biomerieux

3

0,66

-

-

3

0,63

-

Mini Vidas Veda Lab

CV


НСВОК-”Пилотно проучване “Сърдечни маркери “2009-

cTnТ -невъзпроизводимост (СV)

Метод

n

X ср.

SD

CV %

5

0,123

0,0174

13,5

МEIA

1

0,130

Обща група

6

0,124

0,015

11,9

хемилуминисцен тен имун. (CLIA)


НСВОК-”Пилотно проучване “Сърдечни маркери “2009-

cTnI /cTnT неточност (bias)

Апарат

Производи mean Target тел value

bias

AxSYM Abbot Elecsys cTnT Roche

0,276 0,124

0.209 0.125

32,1 0,8

Immulite Access 2

0,59 0,19

0,33 -

78,7 -

0,66 0,63 0,93

0,16

-

Mini Vidas Veda Lab AIA 360

Siemens Beckmann Coulter Biomerieux Tosoh

481,1


cTnI

разпределение на резултатите в зависимост от използвания апарат Troponin I ng/ml level 1

Х ср.НСВОК g

A X S Y M

A C C E S S 2 I M M U L A T E

M I N I V I D A S

T O S O H V E D A L A B


В сайта на IFCC е публикуван указател за различните апарати въз основа на данни на производителите, посочени проспектите или в литературата.


Указател за характеристиките на различни апарати за определяне на cTn Апарат Произво 99-ти 10% СV персентил дител ng/ml ng/ml Architect

Abbot

0,017

0,032

AxSYM

Abbot

0,04

0,16

Access Accu Beckmann

0,04

0,06

Vidas

Biomerieux

0,01

0,11

Elecsys

Roche

<0,01

0,03

DPC Immulite

Siemens

0,2

0,6

AIA 360

Tosoh

<0 06

0 06


CK-MB -апарати

C.INT Olympus Beckma

7

Alcyon Kone

2 2 2

6

Express Lisa 200 BS 300 AW


НСВОК-”Пилотно проучване “Сърдечни маркери “2009-

CK-MB невъзпроизводимост

показател

метод

n

mean

CV

CK-MB активност

Енз. активност

28

6

47,4

CK-MBmass

EIA, ELISA, MEIA

4

6,7

22,6

LEIA

1

6,3

FEIA

1

7,2

CLIA

1

5,8

НСВОК

7

6,6

Обща група CK-MBmass

17,5


НСВОК-”Пилотно проучване “Сърдечни маркери “2009-

CK-MB mass неточност (bias|

Апарат

Производител mean

Target value

bias

AxSYM

Abbot

6,1

5,5

10,9 %

Access 2

Beckmann Coulter

6,3

5,5

13,3%

Elecsys

Roche

5,8

5,7

1,7%

Mini Vidas

Biomerieux

7,1

7,1

-6,3%


CK-MB-mass

разпределение на резултатите в зависимост от използвания апарат 8

CK MB -mass ng/ml l

7

6

5

4

3

2

1

0

A X S Y M

A C C E S S 2

E L E C S Y S

M I N I V I D A S


НСВОК-”Пилотно проучване “Сърдечни маркери “2009-

Myoglobin – невъзпроизводимост (СV)

метод

апарат

Хi

имунотурбидиметрия Olympus

29,4

EIA, MEIA

AxSYM

63

LEIA

Immulite

55

FEIA

MiniVidas

58

имунохроматография VedaLab

48

Обща група НСВОК

51,0

N=5

SD

13,0

CV

25,7%


Спецификации за качество на методите за определяне на Тропонин IFCC C-SMCD Аналитични Специфичност на антителата – да разпознават епитопите в стабилната част на молекулата и да са еквимоларни за всички форми на тропонин z Калибратори- с натурални форми на молекулата z Да се определи точно типа на материала за разреждане z Да се посочи аналитичната откриваемост и линейността на метода z


Спецификации за качество на методите за определяне на Тропонин IFCC C-SMCD Да се определи границата на откриване(LD) z Да се определи невъзпроизводимостта (10%СV) z Да се посочи влиянието на антикоагуланти Преаналитични фактори z

hСрок и температура на съхранение на биологичния материал h Ефект на центрофугирането -влияние на гелсепараторите h Да се посочи каква е корелацията на резултатите при използване на серум, плазма или пълна кръв

Clin.Chem.Lab.Med.2001


Стандартизация на методите за определяне на сърдечни маркери IFCC –Committee on Standardization of Markers of Cardiac Damage (C-SMCD) z

IRMM Mиоглобин z BNP/NT-pro BNP (2005) (NIST,IRMM) z

AACC z

cTnI Standardization Committee z

z

NIST

CK-MB mass Standardization Committee


NIST * AACC * IVD SRM 2921 лил░ cTnI


Задачи в международен план по изпълнение спецификациите за качество IFCC C-SMCD

Подкрепа от производителите включване в опаковките на унифицирана информация,възприета от международни организации Публикации в периодични списания Съдействие на регулаторните агенции да приемат минимални и уеднаквени критерии за производителите при получаване на разрешение за производство


От интерпретация на ВОК към ВОК на интерпретацията Нов етап в развитието на системите за ВОК, отнасящи се до клиничната интерпретация на лабораторната информация CARdiacMarkers Guideline uptake In Eurone

CARMAGUE


CARMAGUE STUDY

Пилотно проучване,спонсорирано от EFCC (Европейската федерация по клинична химия) с участието на 8 страни –общо 990 лаборатории, през май 2006. Лабораториите е трябвало да отговорят на електронен въпросник, съдържащ 123 въпроса,покриващи всички аспекти на изследването на сърдечни маркери вкл вземането на клинични решения Отговори са били получени от 220 лаборатории


CARMAGUE STUDY Проучването показва: че изследването на тропонин е прието много бързо като стандарт в практиката z че няма диалог между лаборатория и клиника z неуспешно участие в системите за ВОК z правилната политика изисква подпомагане и обучение, комбинирани с бъдещи одити с цел внедряване в практиката на международните изисквания z


ПРОГРАМА “ИМУНОХИМИЯ “ (СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ)


Програма “Имунохимия” IgA,IgG.IgM,IgE ferritin, α1-antitripsin, α1-glucoprotein, α2-makroglobulin C3 complement, C4 complement Caeruloplasmin,Haptoglobin,Transferin CRP


Контролен материал Програма “Имунохимия” Liquid Assayed specific protein control level 2 Lot n 108LPC RANDOX) Течен контролен материал с човешки серумен матрикс Обявените стойности са съгласувани стойности (consensus means”), определени от 100 външни лаборатории


Критерии за оценка “Имунохимия” показател IgE

CLIA

INSTAND

НСВОК

Target ± 3SD

30

30

24

25

24

Target ± 3SD

24

24

α1-glucoprotein,

24

25

α2-macroglobulin

24

24

ceruloplasmin

24

24

haptoglobin

24

24

transferrin

15

15

20

15

24-29

24-29

Ferritin α1-antitrypsin

CRP C3,C4 complement

20 (Lab Quality)


НСВОК-”Пилотно проучване “Имунохимия “2009-

CRP– невъзпроизводимост (СV)

Метод

n

X ср.

SD

CV %

Имунонефелометрия

1

55,0

-

-

Имунотурбидиметрия

13 50,2

3,1

6,1

Имунологичен с разреждане 4

51,3

11,0 21,5

Хемилуминисцентен (имунологичен) Други методи

1

78

-

4

44,8

10,1 22,6

Обща група

26 51,0

9,1

-

17,8


НСВОК-”Пилотно проучване “Сърдечни маркери “2009-

CPR невъзпроизводимост (СV)

Апарат

Произв.

n mean

SD

5

3,15

6,3

3,98

7,9

AU 400

Olympus

AxSYM

Abbot

52,2

Architect c800

Abbot

54

Cobas Integra

Roche

ProSpec II

Dade Behring

55,0

CX 99

B. Coulter

51,8

Konelab

Kone

55,1

BS 300

Mindray

33,0

Hitachi 911

Roche

52,4

4

50,4

50,4

CV


НСВОК-”Пилотно проучване “Имунохимия “2009-

CRP неточност (bias|

Апарат

Производител mean

AU 400

Olympus

AxSYM

Abbot

Architect c800 Abbot

Target value

bias

50,4

52,6

4,2

52,2

52,6

0,8

54

52,6

2,7

Cobas Integra

Roche

50,4

52,6

4,2

ProSpec II

Dade Behring

55,0

52,1

5,6

CX 99

B. Coulter

51,8

52,6

1,5

Konelab

Kone

55,1

52,6

6,6

BS300

Mindray

33

52,6

37,2

Hitachi 911

Roche

52,4

52,6

0,4


CRP

разпределение на резултатите в зависимост от използвания апарат consensus value НСВОК –51,0 mg/l CRP mg/l 60

50

40

30

20

10

0

A X S Y M

A R C H I T E C T

A W A R E N E S S

C O B A S

I N T E G R A

C X 9

D A D E

B E H R I N G

H I T A C H I 9 1 1

K O N E

M I N D R A Y

O L Y M P U S


НСВОК-”Пилотно проучване “Имунохимия “ 2009Невъзпроизводимост на резултатите Показател N X ср. CV IgA

23

2,3

7,8

IgG

23

12,6

11,0

IgM

23

1,65

17,3

IgE *

11

180

23,1 *

α1 antitripsin*

7

1,6

28,9 *

C3-complement

13

1,3

7,2

C4- complement

13

0,3

17,1


НСВОК-”Пилотно проучване “Имунохимия “ 2009Невъзпроизводимост на резултатите Показател

N

X ср.

CV

Ferritin

19

205

21,1

Ceruloplasmin

11

0,3

30,3

Haptoglobin

6

1,4

19,0

Transferrin

15

2,5

8,0

α1 -glucoprotein

3

1,3

-

α2- macroglobulin

2

2,0

-


НСВОК-”Пилотно проучване “Имунохимия “ 2009-

неточност

Неточността е оценена спрямо съгласувана стойност на производителя, получена с имунотурбидиметричен метод с IFCC калибратор.


Liquid Assayed specific protein control level 2 Lot n 108LPC Съгласуваните стойности на производителя получени от 100 външни лаборатории с имунотурбидиметричен IFCC cal.и имунонефелометричен IFCC cal. Са представени на таблицата.


Програма “Имунохимия” Съгласувани стойности на производителя показател

SI

Haptoglobin

g/l

Ferritin

ng/ml

215

212

Transferrin

g/l

2,44

2,37

Caeruloplasmin g/l

0,431

0.336

C3-complement g/l

1,26

1,30

0,298

0,309

C4- complement

g/l

имунотурби диметрия IFCC cal. 1,35

имунонефе лометрия IFCC cal. 1,35


НСВОК-”Пилотно проучване “Имунохимия “ 2009Неточност на резултатите показател х ср. Consensus Bias% mean IgA

2,30

2,29

1,7

IgG

12,6

12,4

1,7

IgM

1,65

1,70

1,6

IgE

180

166

1,3

α1 antitripsin*

1,6

1,42

0,3

C3-complement

1,3

1,26

1,7

C4- complement

0,3

0,299

0,3


НСВОК-”Пилотно проучване “Имунохимия “ 2009Неточност на резултатите показател

х ср.

consensus mean

Bias%

Ferritin

205

215

4,6

Caeruloplasmin

0,4

0,431

7,2

Haptoglobin

1,4

1,35

3,7

Transferrin

2,5

2,44

2,5

α1 -glucoprotein

1,1

1,01

8,9

α2- macroglobulin

2,0

2.03

1,5


Обобщение Резултатите от пилотните проучвания по двете програми позволяват да се направят следните изводи:


Изводи

Получените резултати по програмата “сърдечни маркери” са в избраните за проучването допустими отклонения от прицелните стойности за съответния метод (апарат) Резултатите показват сравнително добра междулабораторна сравнимост - СV между 10 и 20% и голяма междулабораторна вариация при СК-МВ – 47,4%. Проявиха се достоверни разлики между резултатите, получени с различни аналитични платформи,поради разлики в специфичността на използваните антитела, природата на избраните калибратори, системите за вътрешен контрол и др.


изводи Резултатите по програмата “Имунохимия” удовлетворяват допустимите граници за bias, възприети от НСВОК. С по-добра сравнимост са резултатите, получени с имунотурбидиметрични методи:CRP-12,3%,трансферин – 6,5%; С по-големи отклонения от прицелните стойности и по-голяма междулабораторна вариация са резултатите от определяне на IgE и Caeruloplasmin


изводи z Пилотните проучвания допринесоха за

извършване на промени и уточнявания в в кодовата система с цел максималното й адаптиране към съответните апарати z Установиха се и грешки в кодирането на апаратите,както и неуточняване на ползвания апарат при код 99 z Някои от протоколите с резултати са без подпис и печат на ръководителя на лабораторията


изводи Вероятно ще се наложи и ревизия на критериите за оценка приемливостта на резултатите, предвид повишените международни изисквания към аналитичното качество на резултатите

5c_03  
5c_03  
Advertisement