Page 77

Li­te­ra­tu­ra Pred­la­žem vam sle­de­ću li­te­ra­tu­ru za da­lju edu­ka­ci­ju u obla­sti po­slov­ne ko­mu­ni­ka­ ci­je: • Ma­ri­na Mar­ko­vić, PO­SLOV­NA KO­MU­NI­KA­CI­JA, Clio, Be­o­grad, 2003. • Zo­ri­ca To­mić, KO­MU­NI­KO­LO­GI­JA, Fi­lo­lo­ški fa­kul­tet Uni­ver­zi­te­ta u Be­o­gra­du, Be­o­grad, 2000. • Da­ni­jel Go­le­man, EMO­CI­O­NAL­NA IN­TE­LI­GEN­CI­JA, Ge­o­po­e­ti­ka, Be­o­grad, 2002. • Da­ni­jel Go­le­man, SO­CI­JAL­NA IN­TE­LI­GEN­CI­JA, Ge­o­po­e­ti­ka, Be­o­grad, 2007. • Alan & Bar­ba­ra Piz, DE­FI­NI­TIV­NI VO­DIČ KROZ GO­VOR TE­LA, Mo­no & Ma­na­na, Be­og­ rad, 2005. • De­zmond Mo­ris, GO­VOR TE­LA, Na­rod­na knji­ga, Be­o­grad, 1998. • Isak Adi­žes, UPRA­VLJA­NJE PRO­ME­NA­MA, Ago­ra, Be­o­grad, 1994. • Pre­drag Mi­cić, KA­KO VO­DI­TI PO­SLOV­NE RAZ­GO­VO­RE, Pro­sve­ta, Be­o­grad, 1982. • Mi­lja­na Zo­rić – Mi­lo­sav Sa­la­tić, BON­TON, Na­rod­na knji­ga – Al­fa, Be­o­grad, 1999. • Dej­vid Reg, OD­NO­SI S ME­DI­JI­MA, Clio, Be­o­grad, 1996. • Ti­ja­na Man­dić, KO­MU­NI­KO­LO­GI­JA: Psi­ho­lo­gi­ja ko­mu­ni­ka­ci­je, Be­o­grad, 1995. • Da­vid Ro­bin­son, PO­SLOV­NI BON­TON, Gr­meč–Pri­vred­ni pre­gled, Be­o­grad, 2000 • Ran­ko Bu­gar­ski, UVOD U OP­ŠTU LIN­GVI­STI­KU, Be­o­grad, 1991. • Ži­vo­jin Sta­noj­čić – Lju­bo­mir Po­po­vić – Ste­van Mi­cić, SA­VRE­ME­NI SRP­SKO­HR­ VAT­SKI JE­ZIK I KUL­TU­RA IZ­RA­ŽA­VA­NJA, Be­o­grad, 1989. • Majkl Gelb, PRED­STA­VI­TE SE­BE, Fi­ne­sa, Be­o­grad, 2003. • Mi­li­ca Vuč­ko­vić – Sto­ja­no­vić, 55 PO­SLOV­NIH PI­SA­MA, Uti­lia, Be­o­grad, 2002. • Edu­ar­do i Ama­li­ja Osre­deč­ki, SU­VRE­ME­NI BON­TON

Pred­la­žem vam i još ne­što..... „Dr­ži­te se da­lje od lju­di ko­ji po­ku­ša­va­ju obez­vre­di­ti Va­šu am­bi­ci­ ju. Ma­li lju­di uvek to ra­de, a uisti­nu ve­li­ki da­ju Vam ose­ćaj da i Vi mo­že­te po­sta­ti ve­li­ki.“ Mark Tven (Twa­in)

77

Poslovna komunikacija-Korak po korak  

Bussiness Start-up centre Kragujevac Danijela neDić Kra gu je vac, 2008. go di ne 1 Sva pra va su za dr ža na. Ni je dan deo ove pu bli ka c...

Poslovna komunikacija-Korak po korak  

Bussiness Start-up centre Kragujevac Danijela neDić Kra gu je vac, 2008. go di ne 1 Sva pra va su za dr ža na. Ni je dan deo ove pu bli ka c...

Advertisement