Page 65

Kon­flik­ti

KON­FLIK­TI „Ta­kvi smo mi lju­di, jed­nom me­rom me­ri­mo reč ka­da je upu­ću­je­mo lju­di­ma oko se­be, a po­sve dru­gom ka­da nas ta ista reč, vra­će­na, uda­ ri u li­ce. A stvar bi bi­la u re­du ka­da bi­smo, upu­ću­ju­ći re­či dru­go­me, ima­li ba­rem de­se­ti deo one ose­tlji­vo­sti ko­ju po­ka­zu­je­mo pri­ma­ju­ći tu istu reč upu­će­nu na­ma.“ Ivo An­drić

Kon­flik­ti u po­slov­nom okru­že­nju Kon­flik­ti su po­sle­di­ca ra­zi­la­že­nja in­te­re­sa iz­me­dju ti­ma i/ili po­je­di­na­ca, ili ne­pri­la­ go­dje­no­sti ne­kog po­je­din­ca i/ili ti­ma zah­te­vi­ma okru­že­nja. Kon­flik­ti su pri­sut­ni svu­da oko nas. Ne po­sta­vlja se pi­ta­nje da li se vi su­sre­će­te sa kon­flik­tom u svom po­slov­nom okru­že­nju. Raz­li­ka je upra­vo u to­me šta vi či­ni­te sa ta­ kvim kon­flik­tom. Tre­ba pri­hva­ti­ti či­nje­ni­cu da pot­pu­ni sklad me­đu lju­di­ma ne po­sto­ji. Ka­da vam se uči­ni da su od­no­si u va­šoj or­ga­ni­za­ci­ji sa­vr­še­ni, ve­li­ka je ve­ro­vat­no­ća da se ra­di o iz­be­ ga­va­nju ili po­ti­ski­va­nju pro­ble­ma. Skla­nja­nje pro­ble­ma na ovaj na­čin mo­že do­ve­sti do to­ga da će oni vre­me­nom po­sta­ti in­te­ziv­ni­ji i te­že re­ši­vi. U zdra­vom ti­mu po­le­mi­ka je nor­mal­na i kon­sruk­tiv­na stvar. Sa­mi po se­bi, kon­flik­ti ni­su ni do­bri ni lo­ši. Lo­še ili do­bre mo­gu bi­ti nji­ho­ve po­sle­ di­ce.

Po­zi­tiv­ne po­sle­di­ce kon­flik­ta • • • • •

sve­stra­no sa­gle­da­va­nje pro­ble­ma i tra­že­nje naj­bo­ljih re­še­nja, sma­nje­nje lič­ne ten­zi­je, po­rast raz­u­me­va­nja i otvo­re­no­sti, pri­liv no­vih ide­ja, bo­lji od­no­si u ti­mu.

Ne­ga­tiv­ne po­sle­di­ce kon­flik­ta • iz­gu­blje­no vre­me • lo­še od­lu­ke → lo­ša ko­mu­ni­ka­ci­ja • sa­bo­ta­že

65

Poslovna komunikacija-Korak po korak  

Bussiness Start-up centre Kragujevac Danijela neDić Kra gu je vac, 2008. go di ne 1 Sva pra va su za dr ža na. Ni je dan deo ove pu bli ka c...

Poslovna komunikacija-Korak po korak  

Bussiness Start-up centre Kragujevac Danijela neDić Kra gu je vac, 2008. go di ne 1 Sva pra va su za dr ža na. Ni je dan deo ove pu bli ka c...

Advertisement