Page 39

Po­slov­ni sa­sta­nak

• Ne do­zvo­li­ti mo­no­pol na reč! • Uvek mo­ra­te bi­ti u to­ku sa de­ša­va­nji­ma ko­ja su deo Va­šeg po­slov­nog ži­vo­ta. • Uko­li­ko sa­stan­ku pri­su­stvu­ju i sa­rad­ni­ci iz dru­gih ze­ma­lja, tre­ba po­zna­va­ti po­ slov­ne, re­li­gi­o­zne i et­nič­ke ma­ni­re sa­rad­ni­ka, a po­želj­no je i pri­pre­mi­ti do­ku­men­ ta­ci­ju na oba je­zi­ka. • Če­sto se tro­ši vre­me na spo­red­ne ak­tiv­no­sti – te­le­fon­ske po­zi­ve, pre­du­go upo­zna­ va­nje, za­ka­šnje­nja, iz­la­ske. Po­tru­di­te se da ove ak­tiv­no­sti sve­de­te na mi­ni­mum. • Uče­sni­ci zna­ju če­sto da za­ne­ma­re cilj sa­stan­ka pa se raz­go­va­ra i o stva­ri­ma ko­je ni­su pred­vi­đe­ne. • Po­je­di­nac ko­ji ima su­prot­no mi­šlje­nje obič­no na­i­la­zi na ve­li­ki ot­por gru­pe. Po­ ve­di­te ra­ču­na da se ovo ne do­ga­đa i na va­šim sa­stan­ci­ma. • Pro­ve­ri­te da li se svi uče­sni­ci po­zna­ju. • Za­poč­ni­te sa­sta­nak pre­gle­dom dnev­nog re­da i do­go­vo­rom ko­li­ko će­te vre­me­na po­tro­ši­ti za sva­ku tač­ku. • Po­štuj­te tu­dje vre­me i ne­ka sa­sta­nak bu­de što kra­ći a pro­duk­tiv­ni­ji. • Pri­pre­mi­te una­pred ne­ka pi­ta­nja ka­ko bi­ste mo­ti­vi­sa­li uče­sni­ke da uče­stvu­ju u di­sku­si­ji. • Vo­di­te ra­ču­na o sva­kom po­je­din­cu. • Po­ka­ži­te svo­jim po­na­ša­njem da sve ko­men­ta­re jed­na­ko vred­nu­je­te. • Čim se oko ne­če­ga po­stig­ne sa­gla­snost, utvr­di­te to i na­pi­ši­te na pa­no/ ta­blu. • Iz­be­ga­vaj­te pre­pir­ke i usme­ra­vaj­te ras­pra­vu. • U slu­ča­ju pre­pir­ke, pa­zi­te da ne sta­ne­te ni na či­ju stra­nu. Po­sle sa­stan­ka: • Na­pra­vi­te kra­tak za­pi­snik sa sa­stan­ka i po­de­li­te uče­sni­ci­ma. • Vo­di­te ra­ču­na o spro­vo­đe­nju od­lu­ke. • Oba­ve­sti­te uče­sni­ke ka­ko su spro­ve­de­ne od­lu­ke do­ne­se­ne na sa­stan­ku.

Pra­vi­l a po­na­ša­nja na po­slov­nom sa­stan­kU 1) Upo­zna­va­nje Upo­zna­va­nje je ve­o­ma jed­no­stav­no ka­da se po­štu­je pra­vi­lo da se mla­đa oso­ba pred­ sta­vlja sta­ri­joj, lju­di bez ti­tu­le se pred­sta­vlja­ju no­si­o­ci­ma zva­nič­nih ti­tu­la i pred­stav­ ni­ci­ma dr­žav­nih in­sti­tu­ci­ja, a u po­slov­noj ko­mu­ni­ka­ci­ji se mla­đi po zva­nju i sta­tu­su pred­sta­vlja­ju ko­le­ga­ma ko­ji su vi­ši u hi­je­rar­hi­ji, a sva­ki ko­le­ga se pred­sta­vlja kli­jen­tu. Ka­da vi po­sre­du­je­te pri­li­kom upo­zna­va­nja, oba­ve­zno pred­sta­vljaj­te lju­de u pot­pu­no­sti, ob­ja­šnja­va­ju­ći ko su i či­me se ba­ve i pri to­me ko­ri­sti­te nji­ho­vo pu­no ime i pre­zi­me. 2) Vi­zit kar­te Uko­li­ko uče­sni­ci sa­stan­ka raz­me­nju­ju vi­zit­kar­te, tre­ba­lo bi vo­di­ti ra­ču­na o to­me da se vi­zit­kar­te, po pra­vi­lu, raz­me­nju­ju pre po­čet­ka rad­nog de­la sa­stan­ka ili na nje­go­vom sa­mom kra­ju. Raz­me­na vi­zit­ka­ra­ta to­kom sa­stan­ka se ne pre­po­ru­ču­je zbog re­da na sa­

39

Poslovna komunikacija-Korak po korak  

Bussiness Start-up centre Kragujevac Danijela neDić Kra gu je vac, 2008. go di ne 1 Sva pra va su za dr ža na. Ni je dan deo ove pu bli ka c...

Poslovna komunikacija-Korak po korak  

Bussiness Start-up centre Kragujevac Danijela neDić Kra gu je vac, 2008. go di ne 1 Sva pra va su za dr ža na. Ni je dan deo ove pu bli ka c...

Advertisement