Page 30

Poslovna komunikacija - korak po korak

Pa­ra­fra­zi­ra­nje • Ko­ri­sti se ta­ko što po­no­vi­te iz­ja­vu sa­go­vor­ni­ka svo­jim re­či­ma. • Pa­ra­fra­zi­ra­nje ne tre­ba da sa­dr­ži ne­ku in­ter­pre­ta­ci­ju ili re­še­nje ne­kog pro­ble­ma – ono ne tre­ba da ob­u­hva­ta ni­šta vi­še od onog što ste ču­li! • Pri­me­na ove teh­ni­ke omo­gu­ća­va vam da po­ka­že­te sa­go­vor­ni­ku in­te­re­so­va­nje za te­mu raz­go­vo­ra, da pro­ve­ri­te da li do­bro raz­um ­ e­te na­me­re sa­go­vor­ni­ka i omo­ gu­ća­va vam da iz­dvo­ji­te va­žne in­for­ma­ci­je.

Su­mi­ra­nje • Tre­ba da ob­u­hva­ta naj­zna­čaj­ni­je ide­je i ose­ća­nja ko­ja su se ja­vi­la to­kom raz­go­ vo­ra • Ova teh­ni­ka se ko­ri­sti ka­ko bi se vi­deo na­pre­dak u to­ku raz­go­vo­ra, pri­ku­pi­le va­ žne in­for­ma­ci­je i či­nje­ni­ce, do­šlo do od­lu­ka/ za­klju­ča­ka, raz­go­vor da­lje raz­vi­jao i da bi vas sa­go­vor­nik mo­gao is­pra­vi­ti.

Iz­be­ga­va­nje po­na­ša­nja ko­je mo­že ome­ta­ti do­bru ko­mu­ni­ka­ci­ju • Ne mi­sli­te na ono što že­li­te da ka­že­te dok vaš sa­go­vor­nik go­vo­ri, kon­cen­tri­ši­te se na slu­ša­nje. • Ne pre­ki­daj­te sa­go­vor­ni­ka. • Ne­moj­te pret­po­sta­vlja­ti da zna­te sta vaš sa­go­vor­nik že­li da ka­že. • Ne­moj­te da­va­ti sa­ve­te, ne tra­ži­te re­še­nje za sa­go­vor­ni­ka. • Ne pot­ce­njuj­te pred­met ras­pra­ve. • Ne­moj­te či­ta­ti ili pi­sa­ti dok vam se ne­ko obra­ća.

Po­hva­l ji­va­nje Lju­di su sklo­ni po­na­vlja­nju onih po­na­ša­nja ko­ja im do­no­se po­hva­le i na­gra­de! Sto­ga: • Re­ci­te oso­bi, ko­joj že­li­te da upu­ti­te po­hva­lu, šta je ura­dio/la do­bro i to što pre. • Ta­ko­đe, re­ci­te i ka­ko ste se ose­ća­li ka­da je on/ona do­bro oba­vio/la svoj po­sao. • Vo­di­te ra­ču­na i o to­me da po­hva­le ni­su pod­jed­na­ko zna­čaj­ne za sve ti­po­ve lju­di.

Kri­ti­ko­va­nje Mu­dro ko­ri­sti­te ovu teh­ni­ku po­štu­ju­ći sle­de­ća pra­vi­la: • Iz­re­ci­te kri­ti­ku što pre.

30

Poslovna komunikacija-Korak po korak  

Bussiness Start-up centre Kragujevac Danijela neDić Kra gu je vac, 2008. go di ne 1 Sva pra va su za dr ža na. Ni je dan deo ove pu bli ka c...

Poslovna komunikacija-Korak po korak  

Bussiness Start-up centre Kragujevac Danijela neDić Kra gu je vac, 2008. go di ne 1 Sva pra va su za dr ža na. Ni je dan deo ove pu bli ka c...

Advertisement