Page 1

Styrelsemöte Brygghuskören Dagordning 7 Februari 2012 Cafe Tuvfan kl 17.30 Närvarande: Louise Oledal, ordförande Lotten Qvarnström, vice ordförande Andrea Berg, sekreterare Thekla Nyberg, kassör Lisa Karlsson, webmaster Emmy Petersson, marknadsföringsansvarig Karolina Petersson, festansvarig Mari Jakobsson, medlemsansvarig § 1 Mötets öppnande Mötet öppnas av Louise Oledal. § 2 Val av mötessekreterare Andrea Berg väljs till sekreterare. § 3 Val av justerare Lotten Qvarnström och Thekla Nyberg väljs till justerare. § 4 Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns av styrelsen. § 5 Föregående mötesprotokoll uppläses Uppläsning uteblev, då föregående mötesprotokoll inte var justerat än. § 6 Körens post Thekla Nyberg har inte hunnit kontrollera körens post. § 7 Ekonomisk redovisning Thekla Nyberg meddelar att kören på fikat inkasserat 130 kronor. Mari Jakobsson informerar att kören kommer få en ny medlem, som kommer betala nästa körövning. § 8 Körledaren informerar Körledaren är frånvarande, men han återkommer på nästa körövning. § 9 Styrelsen informerar


-

Fikalista: Louise Oledal berättar för styrelsen om att införa en fikalista. I denna lista ska körens medlemmar kunna skriva in sig, och på det sättet självständigt bestämma när han eller hon ska ansvara för fikat. På det sättet blir ansvaret frivilligt och medlemmen kan planera sitt fikabak i god tid. Vid varje körövning ska denna lista finnas på plats.

-

Maillista: Lisa Karlsson meddelar att IT-avdelning på Linnéuniversitetet inte längre kan ha kvar Brygghuskörens mejllista. I slutet av februari kommer listan tas bort. Anledningen är huvudsakligen att listan består av många före detta medlemmar, som inte längre är aktiva. Det är dock inget problem, eftersom styrelsen har mailadresser till dem som är aktiva. Dessutom ska mejladressen @vusk.se tas bort och ersättas av @hotmail.com, @gmail.com eller @brygghuskören.se. Det sistnämnda förslaget kommer att tas, om bloggen brygghuskoren.blogg.se ska omformateras till en domän. Anledningen till att @vusk.se ska tas bort att VUSK nu heter Brygghuskören. Lisa Karlsson kommer informera om mejllistan på Brygghuskörens facebook-sida.

-

Åsiktsbok: Louise har införskaffat en anteckningsbok hon vill att körens medlemmar ska använda som åsiktsbok, eller opinion book på engelska. Här kan medlemmar anonymt yttra sin mening om låtval, sammanhållning i gruppen, förslag till styrelsen om aktiviteter etc. Ansvar för denna bok har Mari Jakobsson. Kick-In: Då styrelsen är nyvald och inte alla känner varandra, förslår ordförande en kväll tillsammans. Det bestämdes att det ska ordnas knytkalas och Singstar hos Louise den 23/2.

-

-

Mingelkvällen den 17/2: Festansvarig Karolina Petersson informerar om mingelkvällen fredag den 17/2, som börjar kl 19 i Bunkern. Mingelkvällen festkommittée består av Karolina Petersson, Lisa Karlsson, Lotten Qvarnström, Mari Jakobsson och Andrea Berg.

-

Protokoll på bloggen: Eftersom styrelseprotokollen är offentliga handlingar ska alla kunna läsa vad styrelsen har för sig. Dessutom ska körmedlemmerna få veta vad vi håller på med. Därför vill webmaster Lisa Karlsson efter varje möte lägga upp det färdigjusterade protokollet på bloggen. Dock vill inte Lisa lägga upp protokollen med underskrifterna i. Lousie visste inte om bloggen kan ladda upp pdf-filar som en riktig hemsida kan. Ett köpa en ny domän skulle kosta 500 kronor, vilket Louise anser är värt att utföra.

-

Bokningsansvarig: Den vakanta posten har fyllts av Jaana Lönnblad, som vid detta styrelsemöte är frånvarande.

-

Frågestund: Det kommer finnas en öppen frågestund för styrelser i föreningar på Campus, den 29/2, dit Brygghuskören är välkommen att delta.


-

Terminen –Vad vill vi genomföra?: Andrea Berg föreslår att införskaffa tröjor till styrelsen, som kan användas till reklam och utstyrsel under Novischmässan. Ordförande vill ordna en stor fest i Maj, som kan vara en finsittning före både nya och gamla medlemmar. Förslaget på en vårkonsert återstår öppet. Det ska även finnas en repdag med påföljande aktiviteter. Brygghuskören har fortfarande ingen fast lokal/clubbhus. Dock har Isterbandet städat sitt förråd, ett stort rum som Brygghuskören nu får dela med Isterbandet. Dessutom har vi lov att använda förrådet som vårt ”klubbrum”. Lisa Karlsson vill förnya bloggens utseende.

§ 10 Övriga frågor Körledaren Magnus kommer bli notansvarig, då det lätt kan uppstå missförstånd mellan körledare och notansvarig. Marknadsföringsansvarig Emmy Petersson blir ansvarig att trycka upp affisch som ska hängas upp på Brygghuskörens anteckningstavla i K-huset. Revisorposten är vakant. David, som varit körens revisor tidigare, vill helst inte bli det igen. Lousie ska fråga Micael Svensson, f.d. vice körledare om han vill bli revisor istället. Styrelsen kräver två körledare. Lisa Karlsson har anmält sitt intresse för posten som assisterande körledare, dock sitter hon i styrelsen, vilket eventuellt inte går på grund av Brygghuskörens stadga. Detta ska tas upp på nämnda frågestunden. § 11 Till nästa möte I nästa möte ska datum för repdag fastställas. Nästa möte: 1 mars 2012, kl 18 på Café Tufvan § 12 Mötet avslutas Mötet avslutas av ordförande. Underskrifter

__________________________ Andrea Berg, sekreterare

___________________________________ Louise Oledal, ordförande

__________________________ Lotten Qvarnström, justerare

____________________________________ Thekla Nyberg, justerare

Protokoll 7/2-2012  

protokoll från 7 feb, 2012

Advertisement