Page 1

Slovenija odprta za umetnost Slovenija open to Art

Pogled od zgoraj 2019

Kosovelov dom Sežana -Velika galerija Ivana Varla muzej Idrija - Razstavišče Nikolaja Pirnata na gradu Gewerkenegg Pavlova hiša, Pavelhaus - Avststrija Muzeji radovljiške občine - Galerija Šivčeva hiša


Pavlova hiša / Pavelhaus

Zahvaljujemo se Kosovelovemu domu v Sežani, Mestnemu muzeju v Idriji, Muzeju radovljiške občine iz Radovljice ter Pavlovi hiši iz Avstrije za pomoč pri predstavitvi projekta.


Sinji vrh, Gora nad Ajdovščino - Slovenija

23.6. - 29.6. 2019

Slovenija odprta za umetnost Slovenija open to Art

Pogled od zgoraj

2019

Kosovelov dom Sežana -Velika galerija Ivana Varla Mestni muzej Idrija - Razstavišče Nikolaja Pirnata na gradu Gewerkenegg Pavlova hiša, Pavelhaus - Avstrija Muzeji radovljiške občine - Galerija Šivčeva hiša


Ud el e ženci Avstrija FRANZ P. G. KONRAD Bosna in Hercegovina AMELA HADŽIMEJLIĆ (častna gostja) AMER HADŽIĆ DANIS FEJZIĆ Italija LELLO RONCA LORENZO VISCIDI BLUER Srbija IVANA ŽIVIĆ MILICA RUŽIČIĆ Ukrajina INNOKENTY KORSHUNOV Slovenija MILENA GREGORČIČ (častna gostja) ANA MARAŽ DAVID LIČEN JULIJANA BOŽIČ KLEMENTINA GOLIJA TINA KONEC TOMAŽ MILAČ VERONIKA VESEL POTOČNIK VLADO STJEPIĆ Paparazzo BRUT CARNIOLUS Ustanovitelj projekta KLAVDIJ TUTTA, akademski slikar, magister umetnosti Umetniški vodja ANAMARIJA STIBILJ ŠAJN, umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka Gostitelj in soorganizator projekta DRUŽINA VIDMAR Soorganizatorja projekta POLONA KUNAVER LIČEN, univ. dipl. oblikovalka, magistra umetnosti DAVID LIČEN, univ. dipl. oblikovalec Strokovni sodelavec projekta prof. ČRTOMIR FRELIH, akademski slikar, magister umetnosti


27. Mednarodni likovni simpozij »SLOVENIJA, ODPRTA ZA UMETNOST«

Na turistični domačiji »Sinji vrh« se je 23. junija začel 27. mednarodni likovni simpozij »Slovenija, odprta za umetnost«. Tega dne je na Goro umetnosti prišla skrbno izbrana, kvalitetna, mednarodno pestra in generacijsko raznolika skupina ustvarjalcev. Udeleženci so zastopali različne avtorsko svojstvene in izoblikovane sloge, načine in tehnike likovnega izražanja. Posebej smo omogočili sodelovanje mlajšim, perspektivnim likovnim ustvarjalcem. Imeli smo odlično zastopstvo z Akademije likovnih umetnosti v Sarajevu, od koder so prišli trije avtorji: prof. dr. Amela Hadžimejlić, ki je bila tudi častna gostja iz tujine, ter dr. Danis Fejzić in mag. Amer Hadžić. Častna gostja iz Slovenije, magistrica umetnosti Milena Gregorčič, pa je tudi s svojim delom med nami potrdila, da je letošnja nagrada Majskega salona, najvišja nagrada, ki jo podeljuje Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, prišla v prave roke. Vsak posamezni avtor je opravičil izbiro selektorjev. S svojim intimnim umetniškim prispevkom je ključno sooblikoval dragoceno podobo 27. »Slovenije, odprte za umetnost«, nam približal del svoje ustvarjalne poti in odprl pogled v likovno umetnost sedanjega časa. Letos nam je bilo, po zaslugi našega generalnega sponzorja, omogočeno, da smo lahko dela dveh najboljših avtorjev tudi finančno nagradili. Strokovna komisija v sestavi dr. Nelide Nemec, Barbare Boltar, kustosinje galerije Šivčeva hiša, in Anamarije Stibilj Šajn, umetniške vodje simpozija, je pregledala nastala likovna dela in podelila dve priznanji za kvaliteto, in sicer je priznanje med tujimi avtorji prejel Lello Ronca iz Italije, med domačimi pa Tina Konec.

Lello Ronca je umetnik, ki ga še posebej odlikujeta raziskovalna in eksperimentalna narava. V zadnjih letih ustvarja v posebnem, nekonvencionalnem materialu, imenovanem polimer. Njegovi reliefi, ustvarjeni v izvirno izbranem materialu, fascinirajo s čistostjo izraza. Zanimivo igro volumnov ter konveksno-konkavnih prelivanj dosega s ponotranjenimi dialogi med svetlobo in senco. Na svetlečem materialu imajo pomembno vlogo refleksije. Njihova igra spodbuja permanentno ustvarjanje novih in novih živih podob.

Tino Konec smo prepoznali kot mlado perspektivno ustvarjalko, ki s senzibilnostjo in prefinjenostjo neguje črto. Motivno je povezana z naravo, še posebej z detajli dreves, ki jih uporabi za izhodišče, za stremljenje po istovetnosti in za odmik od resničnosti. Pri tem ustvarja pravi odnos med realistično zavezanostjo in abstraktno interpretacijo videnega. Prepričala nas je z izostrenim občutkom za estetska razmerja in z izvirnostjo risbe. Njeno delo odlikuje premišljena kompozicijska umestitev, kot tudi subtilen odnos do svetlobe in sence ter iluzije prostora.


Raznolikost nastalih likovnih del, ki je bila ponovno dosežena, je nemogoče postaviti v skupni okvir in hkrati povsem nesmiselno, saj naš koncept prisega prav na manifestacijo avtorskih slogov, načinov in pristopov. Edini okvir sta prostor in čas nastanka, s tem, da je čas povsem relativna kategorija, saj se posamezni avtor oblikuje postopoma in v danem ustvarjalnem tednu le potrdi in razkrije svoj unikum. Ob vseh nastalih delih se je letos na Sinji vrh posebej povzpela risba, to najbolj primarno in elementarno likovno izrazilo. Njene sledi so se manifestirale na različne načine, v različnih témah in tehnikah, je pa risba tista, ki je prevzela dominantno vlogo, bodisi kot črta, linija ali točka. V širokem spektru pojavnosti in vlog predstavlja osrednje in polnomočno izrazno sredstvo. Suvereno je drsela po raznolikih nosilcih slikovnega zapisa. Bila je armatura likovnih zapisov, odprtih za barvne nadgradnje ali pa samostojna likovna entiteta, tako v risbi kot v grafičnem mediju. Iz inkubatorja posameznikovih idej so se rojevale črte, vsaka s svojim karakterjem, s svojo identiteto: tanke in široke, ostre in mehke, upognjene in pravolinijske, tekoče in segmentirane, samostojne in v konglomerat povezane, v ploskev ali vzorec stkane. Vsaka drugačna, kot bi se vsak izmed avtorjev vsakokrat znova podal na novo ustvarjalno avanturo, iščoč novo in drugačno sled. A risarska poteza ostaja temeljni zapis, ki omogoča povzemanje, pripovedovanje, izražanje, razkrivanje, sanjarjenje, domišljijsko razpredanje, sproščanje trenutne ustvarjalne želje in uresničevanje hotenj. Črta, ki je točka, kratka linija in črta, ki nima »ne konca ne kraja«. Narišem črto … in z njo vse povem. Njena moč je magična, neizmerljiva. Njena sled je nenadomestljiva. Z njo je marsikateri avtor potrdili tisto, kar trdi Hegel v svoji Estetiki, ko pravi, da pride v ročni risbi umetnikov duh neposredno v spretnost njegove roke in tako lahko izrazi vse, kar je v njem. Risba je izhodišče, je osnova, je temelj, ki ga lahko nadgradimo in je hkrati vse – pravo in dokončno umetniško delo. 27. »Slovenija, odprta za umetnost« pa prinaša mnogo več kot črte, saj likovno izrazno moč zaznavamo tudi preko drugih likovnih izrazil. Odpira polje svobode in potrjuje, da so slogi preseženi, da obstajajo le različni načini avtorskega obstajanja. Naši udeleženci so sodobniki tradicije, saj gradijo na njej, kar je čutiti v likovnoformalnih pristopih in vsebinah. Vsekakor so v toku časa, čeprav po Terryju Smithu, avstralskem umetnostnem zgodovinarju, likovnem kritiku in umetniku, niso ustvarjalci popolne sodobnosti. To namreč pripisuje predvsem avtorjem, ki se ukvarjajo z novimi mediji, s postopki relacijske estetike, z različnimi pojavi asinhronosti v sodobni družbi. Če že niso ustvarjalci popolne sodobnosti, pa so vsekakor sveži, prepričljivi, svojstveni ter raziskovalni. Ponosni smo nanje in cenimo njihovo raznolikost ter občudujemo avtorsko moč, ki jo premorejo. Ob uspešno zaključenem 27. mednarodnem likovnem simpoziju »Slovenija, odprta za umetnost«, smo tudi mi povlekli črto pod še eno dejanje. A naša črta gre naprej, v prihodnost, k novemu simpoziju. Kljub temu, da smo nosilci projekta uigrana skupina, so priprave na vsakoletno dogajanje dolge in zahtevne. Le tako lahko simpozij prinaša kvalitetno in raznoliko likovno bero, s tem pa bogastvo likovnih vtisov, ki bogatijo duha širše javnosti. Anamarija Stibilj Šajn


THE 27th INTERNATIONAL SLOVENIAN SYMPOSIUM “SLOVENIA, OPEN TO ART”

The 27th international art symposium “Slovenia, open to art” began at Sinji vrh tourist farm on 23rd June. The participants were carefully selected in the international scene from different generations. The participants represented different specific and already formed styles, ways and techniques of visual expression. We enabled also some younger, promising artists to participate. From the Academy of Fine Arts in Sarajevo three special authors came: Amela Hadzimejlic, who was also the foreign guest of honour, and Danis Fejzić and Amer Hadžić. The Slovenian guest of honour was Milena Gregorčič, who confirmed with her work that this year’s May Salon Award, the highest award given by the Union of Associations of Slovenian Fine Artists, was given to the right person. Each individual author,with his intimate artistic contribution, crucially contributed to the precious image of the 27th “Slovenia, open to art”, bringing us closer to a part of his creative path and opening our eyes to the fine arts of the present time. Thanks to our general sponsor, we have been able to financially reward the works of two best authors. The expert committee composed of Nelida Nemec, Barbara Boltar, Curator of the Šivic House Gallery, and Anamarija Stibilj Šajn, Artistic Director of the Symposium, reviewed the works of art and gave two awards for quality. The awards went to Lello Ronca from Italy and Tina Konec from Slovenia . Lello Ronca is an artist especially distinguished by his exploratory and experimental nature. In recent years, she has been creating with a special, unconventional material called polymer. His reliefs, created with original materials, fascinate us with the purity of expression. He achieves an interesting play of volumes and convexconcave gradients with internal dialogues between light and shade. Reflectiveness plays an important role on the shiny materials. Its play encourages the permanent creation of new live images. Tina Konec has been recognized as a young, promising creator who nurtures the line with great sensitivity and sophistication. She finds her motif in nature, especially in the details of the trees, which she uses as a starting point, as a strain for identity and for moving away from reality. In doing so, she creates the true relationship between the realistic commitment and an abstract interpretation of what is seen. She has convinced us with a keen sense of aesthetic relationships and with the originality of the drawing. Her work is characterized by thoughtful compositional placement, as well as a subtle attitude towards light and shadow and the illusion of space. The diversity of the resulting works of art, which has been re-achieved, is impossible to put in a common framework. Furthermore, it would be completely meaningless, since our concept is the manifestation of the author’s styles, modes and approaches. Our framework is only made up of space and time of creation, acknowledging that time is a relative category, as each author forms himself gradually and only confirms and reveals his unique identity in the given creative week. With all the works that were created, this year drawing especially rose to Sinji vrh, as the most primary and elemental artistic expression. Its traces manifested themselves in different ways, in different themes and techniques. However, drawing itself assumed a dominant role, whether as a line or point. In a wide range of appearances and roles, it was a central and empowering means of expression. It was sliding sovereignly across a variety of image holders. It was an armature of art records open to colour upgrades or a standalone art entity, both as a drawing and graphic media. Out of the incubator of individual ideas, lines were born, each with its own character, with its own identity: thin and wide, sharp and soft, bent and straight, fluid and segmented, independent and connected in a conglomerate, woven flat or in a pattern. Each and every one different, as if each author embarked again on a new creative adventure, looking for a new and different track.


Nevertheless, the drawing trace remains a fundamental record, enabling summary, storytelling, expression, disclosure, daydreaming, imaginative disposition, a release of current creative desire and the pursuit of desire. A line that is a point, a short line, and a line that is endless. I draw a line ... and with it, I tell everything. Its power is magical, immense. Its track is irreplaceable. With it, many authors have endorsed what Hegel states in his Aesthetics when he says that in the hand-drawing of an artist, the spirit comes directly into the skill of his hand, so that he can express everything what is inside him. Drawing is the starting point, it is the basis, the foundation that can be upgraded and at the same time, it is everything - a true and definite work of art. 27th Slovenia, open to art, however, brings much more than just lines, since we can also perceive artistic expressive power through other artistic expressions. It opens up a field of freedom and confirms that styles are surpassed, that there are only different modes of authorial existence. Our participants are contemporaries of the tradition, as they build on it, which can be felt in artistic formal approaches and contents. They certainly are inside the course of time, though, according to Terry Smith, an Australian art historian, art critic and artist, they are not creators of perfect contemporaneity. He attributes this to authors dealing with new media, the processes of relational aesthetics, and the various phenomena of asynchrony in contemporary society. If they are not creators of perfect contemporaneity, they are definitely fresh, convincing, unique and exploratory. We are proud of them; we appreciate their diversity, and admire the authorial power they have. With the successful completion of the 27th International Art Symposium “Slovenia, Open to Art,â€? we also drew the line under one more act. Nevertheless, our line goes on, into the future, to a new symposium. Despite the fact that we are the leaders of the project, that we work together well, the preparations for this annual event are long and demanding. Only in this way can the symposium deliver a quality and varied art bureau, and thus a wealth of artistic impressions that enrich the spirit of the public. Anamarija Stibilj Ĺ ajn


27. Internationales Kunstsymposium “SLOWENIEN OFFEN FÜR KUNST”

Auf dem Urlaubsbauernhof “Sinji vrh” fing am 23. Juni das internationale Kunstsymposium “Slowenien offen für Kunst” an. An diesem Tag ist auf „den Berg der Kunst“ eine sorgfältig ausgewählte internationale Gruppe der ausgezeichneten Künstler verschiedener Generationen angekommen. Die Teilnehmer vertraten verschiedene eigenartigen und vollendeten Stile, Art und Weisen und Techniken des künstlerischen Ausdrucks. Die Teilnahme haben wir vor allem jungen und aussichtsreichen Künstlern ermöglicht. Sehr gut, und zwar mit drei Künstler, wurde die Akademie der bildenden Künste aus Sarajevo vertreten. Die Künstler, die auf dem Symposium teilgenommen haben, waren Prof. Dr. Amela Hadžimejić, die auch der Ehrengast aus Ausland war, Dr. Danis Fejzić und Mag. Amer Hadžić. Auch der Ehrengast aus Slowenien, Magistra der Künste Milena Gregorčič, hat mit ihrem Schaffen während des Symposiums bestätigt, dass diesjähriger Preis von Majski Salon, die von dem Verband der slowenischen Künstlervereine verliehen wird, in gute Hände gegangen ist. Alle Künstler haben ihre Teilnahme auf dem Symposium gerechtfertigt. Mit ihrem intimen künstlerischen Beitrag haben sie zum wertvollen Abbild des 27. Symposiums “Slowenien offen für Kunst” beigetragen, uns ein Teil ihres kreativen Wegs beigebracht und einen Einblick in die moderne Kunst verschaffen. Dieses Jahr konnten wir mit Hilfe von unserem Hauptsponsor die zwei besten Werke auch mit einem Geldpreis belohnen. Expertenkommission, bestehend aus Dr. Nelida Nemec, Barbara Boltar, Kustodin in der Galerie Šivčeva hiša, und Anamarija Stibilj Šajn, die künstlerische Leiterin des Symposiums, begutachtete die Werke und verlieh zwei Preise für Qualität. Unter ausländischen Künstlern hat Lello Ronca aus Italien den Preis erhalten und unter slowenischen Tina Konec. Lello Ronca ist ein Künstler bei wem vor allem die Forschungsnatur und experimentelle Natur ausgeprägt sind. In den letzten Jahren schafft er mit einem besonderen und unkonventionellen Material, genannt Polymer. Seine Reliefs, geschafft mit einem originell ausgewählten Material, faszinieren mit der Reinheit des Ausdrucks. Mit den verinnerlichen Dialogen zwischen Licht und Schatten schafft er ein interessantes Spiel der Volumina und des konvex-konkaven Vergießens. Auf dem glänzenden Material spielen eine wichtige Rolle die Reflexionen. Ihr Spiel stimuliert ein permanentes Schaffen der immer neuen lebhaften Bilder. Tina Konec wurde wie eine aussichtsreiche Künstlerin mit der Sensibilität und Feinheit für die Linie anerkannt. Ihre Motive sind mit der Natur verbunden, vor allem mit den Details der Bäume, die sie wie einen Ausgangspunkt sieht, aber auch wie ein Streben nach Identität und wie eine Abweichung von der Realität. Dabei schafft sie eine wahre Beziehung zwischen einer realistischen Pflicht und einer abstrakten Interpretation des Gewesenen. Sie hat uns mit einem verfeinerten Gefühl für die ästhetischen Beziehungen und mit der Originalität der Zeichnung überzeugt. Ihr Werk zeichnet sowohl eine durchdachte kompositorische Einordnung als auch eine subtile Beziehung zum Licht, Schatten und zur Illusion des Raums aus. Es ist unmöglich, die Vielfältigkeit der verschiedenen Werke, die schon wieder erreicht wurde, in einen gesamten Rahmen zu stellen. Es wäre auch ein Unsinn, weil unser Konzept genau auf die Manifestation der Stille, Art und Weisen und Ansätze schwört. Der einzige Rahmen sind der Raum und die Zeit der Entstehung, wobei die Zeit eine ganz relative Kategorie ist. Ein Künstler entwickelt sich nämlich schrittweise und in der gegebenen Woche sein Unikum nur bestätigt und enthüllt. Dieses Jahr spielte am Sinji vrh eine wichtige Rolle vor allem die Zeichnung. Der primäre und elementare künstliche Ausdruck. Ihre Spuren haben sich auf verschiedene Art und Weisen gezeigt, durch verschiedene Themen und Techniken. Die Zeichnung hat die dominante Rolle übernommen, sowohl wie eine Linie als auch wie ein Punkt. In einem weiten Spektrum der Erscheinungen und Rollen stellt sie ein wichtiges und vollwertiges


Ausdrucksmittel vor. Mit Souveränität hat sie durch verschiedene Träger der Bilder geglitten. Sie stellte eine Armatur für die künstlerischen Eintragungen vor, die für ein Upgrade mit Farben zur Verfügung standen. Sie war aber auch eine selbstständige Entität, sowohl wie eine Zeichnung als auch wie ein grafisches Medium. Aus dem Inkubator der Ideen der Künstler erschienen Linien. Jede Linie hatte ihr eigenen Charakter und ihre eigene Identität. Sie waren dünn und weit, scharf und weich, gebogen und gerade, fließend und segmentiert, eigenständig und im Konglomerat verbunden, in einer Fläche oder einem Muster gewebt. Jede Linie sieht anders aus. Als ob jeder Künstler immer wieder auf ein neues kreatives Abenteuer gehen würde, um eine neue, verschiedene Spur zu finden. Trotzdem bleibt der Strich der Grundausdruck, der das Zusammenfassen, die Erzählung, den Ausdruck, die Enthüllung, die Träumerei, die Fantasterei, die Befreiung der Kreativität und die Verwirklichung des Anliegens ermöglicht. Ein Strich, die ein Punkt ist, eine kurze Linie, und die Linie, die kein Ende hat. Ich zeichne eine Linie … und damit sage ich alles. Ihre Kraft ist magisch und unmessbar. Ihre Spur ist unersetzlich. Mit der Linie haben so manche Künstler das bestätigt, was Hegel in seinem Buch Ästhetik behauptet, wenn er sagt, dass durch eine handgezeichnete Zeichnung der Geist des Künstlers direkt in seine Hände geht und so kann man alles ausdrücken, was in ihm ist. Die Zeichnung ist der Ausgangspunkt, eine Grundlage, eine Basis, die man erweitern kann und die alles auf einmal sein kann – das wahre und definitive künstlerische Werk. 27. Symposium “Slowenien offen für Kunst” bringt aber viel mehr als Linien. Künstlerische Ausdruckskraft spüren wir auch durch andere künstlerischen Ausdrücke. Das Symposium eröffnet das Feld der Freiheit und bestätigt, dass die Stile überschritten werden und dass es nur verschiedene Art und Weisen der Existenz der Künstler gibt. Unsere Teilnehmer sind Zeitgenosse der Tradition. Sie bauen auf der Tradition, was man in den künstlerisch-formalen Ansätzen und Inhalten sieht. Auf jeden Fall sind sie im Schritt mit der Zeit, obwohl sie laut australischem Kunsthistorik, Kunstkritik und Künstler Terry Smith keine Schöpfer der direkten Gegenwart sind. Diese Charakteristik zuschreibt er vor allem den Künstlern, die sich mit den neuen Medien beschäftigen, als auch mit den Verfahren der relationalen Ästhetik und mit verschiedenen Erscheinungen der Asynchronität in der modernen Gesellschaft. Wenn sie bereits keine Schöpfer der direkten Gegenwart sind, sind sie auf jeden Fall frisch, überzeugend, eigenartig und erforschend. Wir sind stolz auf sie, schätzen ihre Vielfältigkeit und bewundern die künstlerische Kraft, die sie besitzen. Nach dem erfolgreichen Abschluss des 27. Symposiums “Slowenien offen für Kunst” haben wir auch einen Strich unter noch einem Ereignis gezogen. Aber unser Strich läuft weiter in die Zukunft, zu einem weiteren Symposium. Obwohl die Organisatoren des Projekts ein gut eingespieltes Team sind, sind die Vorbereitungen auf das Ereignis lang und anspruchsvoll. Nur so kann das Symposium ein qualitätsvolles und vielfältiges Angebot und damit auch reiche künstlerische Eindrücke, die den Geist der breiten Öffentlichkeit bereichern, vorstellen. Anamarija Stibilj Šajn


FRANZ P. G. KONRAD

Avstrija

Franz P. G. Konrad se je rodil leta 1973 v Gradcu (Avstrija). V letih 1983 – 1991 se je šolal na Akademski gimnaziji v Gradcu. Od leta 1992 do 1998 je študiral arhitekturo na TU Graz ter na UNAM (Universidad Nacional Autonoma de Mexico). V obdobju 1999 - 2001 je sodeloval v arhitekturni pisarni Coop Himmelb(l)au v Guadalajari (Mehika). Samostojno in skupinsko razstavlja od leta 2003 ter sodeluje v različnih umetniških projektih. Svoja dela je predstavil v Avstriji in v drugih evropskih državah ter na Kubi. Posebej razstavno aktiven je v zadnjih letih. Leta 2016 je v Bruslju prejel štipendijo Umetnik v Evropi s področja dežele Štajerske.

Karibik, 2019, mešana tehnika, 60 x 88cm

Kontakt: e-mail: office@franzkonrad.com tel.: +43 650 5333 444 web: franzkonrad.com

Bosna in Hercegovina

Bosna in Hercegovina

AMER HADŽIĆ Amer Hadžić je rojen 26. januarja 1987 v Sarajevu, BiH. Osnovno šolo in šolo uporabnih umetnosti, oddelek reklamna grafika, je obiskoval v Sarajevu. Leta 2010 je diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Sarajevu, in sicer s področja grafike, v razredu prof. Salima Obralića. Leta 2012 je zaključil tudi podiplomski študij in postal magister grafike. Sodeloval je na številnih samostojnih in skupinskih razstavah, pri različnih projektih in na likovnih kolonijah. Od leta 2009 je član ULU HKD NAPREDAK, od leta 2011 pa je član ULUBIH. Tega leta je postal tudi ustanovitelj promocije Fondacije za umetnost in kulturo, imenovane „ARKA“. Zaposlen je na Akademiji za likovno umetnost v Sarajevu, na oddelku za grafiko. Iz cikla: Metamorfoze bosanskih hiš, 2019, olje na platnu, 60 x 80 cm,

Kontakt: e-mail: hadzic_amer@hotmail.com tel: +387 61 255 759

DANIS FEJZIĆ Danis Fejzić se je rodil leta 1973 v BiH. Diplomiral je na Akademiji za likovno umetnost v Sarajevu leta 2001 (v razredu prof. Dževada Hoze ). Leta 2011 je na isti akademiji magistriral (v razredu prof. Dževada Hoze). Leta 2016 je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo na Mednarodni univerzi v Novem Pazarju (Srbija). Samostojno je razstavljal, sodeloval je na številnih razstavah doma in v tujini ter predaval na več mednarodnih konferencah. Zaposlen je na Akademiji za likovno umetnost v Sarajevu, oddelek za grafiko. Trenutno je predsednik Združenja likovnih umetnikov Bosne in Hercegovine.

Kontakt: e-mail: dannnis@hotmail.com tel: +387 Sinji vrh, 2019, akril na platnu, 60 x 80 cm


LELLO RONCA Lello Ronca je kipar, slikar, grafik, performer in oblikovalec, ki je akademsko znanje nadgradil z mnogoterimi umetniškimi raziskavami in eksperimentiranji. Poslužuje se različnih pristopov in načinov ustvarjanja ter posega po različnih materialih, v zadnjem času fascinira z reliefi iz polimera. Je cenjen s strani mnogih likovnih kritikov in uveljavljen je med znanimi kiparji, kot so Anish Kapoor in kritik Acille Bonito Oliva. Njegova dela se nahajajo v pomembnih galerijah širom po svetu. Ustvarja med domačim Salernom na jugu Italije in Milanom.

Italija

Refleksije, 2019, polimer, 124 x 100 cm

Kontakt: e-mail: raffaeleronca@libero.it

LORENZO VISCIDI BLUER

Kontakt: e-mail: bluer.lorenzo@gmailcom web: bluer.net Spust v temno modrino samega sebe, 2019, tuš na platnu, 120 x 80 cm

Italija

Lorenzo Viscidi – Bluer je imenovan »Artista del Blu … dei colori e della luce (Umetnik modre … barv in svetlobe).« Rodil se je leta 1962 v Benetkah. Ustvarja na področju slikarstva, kiparstva (pleksisteklo, Muransko steklo in keramika), kot tudi svetlobnih objektov. Sodeloval je na več kot 200 razstavah v Italiji, Avstriji, Avstraliji, Braziliji, Finski, Franciji, Nemčiji, Veliki Britaniji, Poljski, Sloveniji, Turčiji, na Madžarskem, v ZDA, Venezueli. Sodeloval je tudi na 12. Beneškem arhitekturnem bienalu (Collateral Events).

Ivana Živić je rojena leta 1979 v Sarajevu. Je slikarka, ki živi in ustvarja v Beogradu. Iz slikarstva je diplomirala leta 2004 na Fakulteti za Likovno umetnosti v Beogradu, kjer je dve leti kasneje tudi magistrirala. Od leta 2006 je stalna članica Združenja likovnih umetnikov Srbije (ULUS). Od takrat se je predstavila na 20 samostojnih in na preko 50 skupinskih razstavah doma in v tujini. Je dobitnica nagrade risarskega fonda Vladimir Veličković (2016), prve nagrade Rotary kluba (2014), pohvale fonda Vladimir Veličković (2012), nagrade za ustvarjanje iz fondacije Dimitrije Bašičević Mangelos (2012) ter diplome za risbo, ki jo je prejela na 2. Bienalu risbe v Pančevu (2009). Razstavljala je na Nord Art-u (2016 in 2016), kot tudi na The Other Art Fair-u v sodelovanju s Saatchi Online galerijo v Londonu(2019). Sodelovala je na različnih umetniških rezidencah: Mesec srbske umetnosti v Arthab centru Abudabi, UAE (2018), GLOART centru v Lanakenu, Belgija (2015) in v Cité Internationale des Arts Paris v Franciji (2009). Njena dela se nahajajo v Wiener Städtische zbirki sodobne srbske umetnosti ter v številnih privatnih z“birkah širom po svetu. Kontakt: e-mail: ivanazivicj@gmail.com tel: +381 600 190 629 web: ivanazivic.com

Distorzija, 2019, olje na platnu, 80 x 120 cm

Srbija

IVANA ŽIVIĆ


Srbija

MILICA RUŽIČIĆ

Begunci, 2019, akril na platnu, 120 x 80 cm

Milica Ružičić je rojena leta 1979 v Beogradu. Ukvarja se s konceptualno, kritično, pogosto interaktivno umetnostjo in sodeluje z različnimi mediji. Leta 2016 je na Fakulteti za likovno umetnost v Beogradu doktorirala iz umetnosti. Pred tem je na isti ustanovi zaključila podiplomski (2008) in diplomski študij (2005). Od leta 2009 predava na Visoki šoli za likovno in uporabno umetnost v Beogradu. Med leti 2005 -2008 je bila asistentka na Fakulteti za arhitekturo v Beogradu. Od leta 2018 je predsednica sveta oddelka za kiparstvo Društva likovnih umetnikov Srbije. Imela je 13 samostojnih razstav, in sicer v Beogradu, Boru, Subotici, Zagrebu, na Dunaju, v Sopotu. Sodelovala je na več kot 70 skupinskih razstavah doma in v tujini (Srbija, Črna gora, Hrvaška, Slovenija, Avstrija, Madžarska, Nemčija, Italija, Španija, Grčija, ZDA in Japonska) in na številnih delavnicah, likovnih kolonijah in rezidenčnih programih ISCP v New Yorku. Je dobitnica nagrade Mangelos (leta 2004), Zlate palete na spomladanskem letniku v Čačku leta 2015 in 3. nagrade fakultete, ki jo je prejela v času študija

Kontakt: e-mail: milicino@gmail.com

Ukrajina

INNOKENTY KORSHUNOV Innokenty Korshunov je rojen leta 1970. Je vsestranski umetnik: ilustrator, kipar, fotograf, oblikovalec in oglaševalec. Pri svojem delu zlahka in harmonično združuje dva svetova likovno-vizualne umetnosti: klasični (slikarstvo, kiparstvo) in digitalni (ilustracije, vizualno oglaševanje, razvoj blagovne znamke, video oglaševanje in glasbeni video posnetki). Ima dolgoletne izkušnje z oglaševanjem, tiskanjem in oblikovanjem (umetniški direktor v oglaševalski agenciji »Young & Rubikam«, »Saatchi & Saatchi« v Kijevu). Na področju klasične umetnosti mojstrsko obvlada slikanje z oljem, akvarelom in akrilom ter pozna praktično vse likovne tehnike. Svoja dela predstavlja na številnih razstavah ter sodeluje pri različnih umetniških projektih. Njegove slike in kipi se nahajajo v zasebnih zbirkah v mnogih državah sveta. Na avtorjeva dela vplivajo tako ljubezen do renesanse kot tudi zanimanje za neskončno raznolikost večplastnega umetniškega izražanja.

Oči gozda, 2019, akril na platnu, 80 x 120 cm

Kontakt: e-mail: jovten@gmail.com web: korshunovart.com

Slovenija

ANA MARAŽ Ana Maraž je rojena leta 1985). Leta 2011 je diplomirala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani na Oddelku za likovno pedagogiko pri profesorju Zdenku Huzjanu in dr. Beatriz Tomšič Čerkez. Deluje na področju ilustracije, slikarstva in oblikovanja. Za svoja dela je prejela več nagrad in priznanj. Njena dela so bila objavljena v publikacijah v Sloveniji, Avstraliji, ZDA in na Japonskem. Je članica Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU, Sekcija ilustratorjev) ter Društva likovnih umetnikov Severne Primorske (DLUSP). Kot samozaposlena v kulturi živi in ustvarja v Vipavi.   

Pod sinjimi oblaki, 2019, mešana tehnika, 42 x 59 cm

Kontakt: e-mail: ana.annabel@gmail.com web: anamaraz.org


DAVID LIČEN Rojen je bil 10. junija 1975 v Šempetru pri Gorici. Končal je Srednjo šolo za oblikovanje v Ljubljani – industrijsko oblikovanje. Leta 1994/95 je obiskoval Šolo uporabne umetnosti Famual Stuart. Leta 2000 je diplomiral iz grafičnega oblikovanja na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Istega leta je vpisal magistrski študij na ALU, prvi letnik pa končal v Helsinkih na Finskem. Je član društva slovenskih likovnih umetnikov. Od leta 2002 poučuje grafiko na šoli uporabnih umetnosti – Famul Stuart v Ljubljani. Od septembra 2003 skupaj z ženo Polono vodi likovno oblikovalski center Lična hiša v Ajdovščini.

Naslov: Na brajdi 26, 5270 Ajdovščina Tel.: 040 839 729 e-mail: david@licnahisa.com

Čas je, 2019, akril na platnu, 95 x 85 cm

JULIJANA BOŽIČ Julijana Božič, akademska slikarka, rojena leta 1980, kraj bivanja: Ajdovščina. Leta 2008 je diplomirala iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani z mentorji Emerik Bernard, Herman Gvardjančič, mentor diplome pa Borut Vogelnik. Bila je na študentski izmenjavi na University of Arts and Design Ion Andreascu v Cluj Napoci v Romuniji. Je članica društva DLUSP- društva likovnih umetnikov Severne Primorske. Ukvarja se s slikarstvom in ilustracijami ter od leta 2007 tudi z restavriranjem poslikav, fresk in štukatur. Sodelovala je pri razstavah doma in v tujini ter na ex temporih. Med pomembnejšimi so sodelovanja na: 13. Slovenskem bienalu ilustracije v CD, Majskem salonu v Narodnem muzeju v Ljubljani, na MIG 21 (mednarodni umetniški razstavi na temo migracij, Maribor) ter MUS 2016: Mariborski umetnostni sejem: Art Metropolis, Kibla portal, Maribor, na skupinski razstavi sekcije ilustratorjev Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov(ZDSLU) Ilustracija kot podoba preteklosti v Miheličevi galerija, Ptuj, itd. Ilustrirala je za študentski časopis Tribuna, revijo Razpotja ter druge naročnike (Mladinsko knjigo, Zeos). Obiskovala je seminarje, delavnice in sodelovala pri raznih projektih. Kot članica uredniškega odbora ima svoj prispevek v Pojmovniku slovenske umetnosti. Dobila je nagrado festivala Štunf v Kranju (2. nagrada za grafiko) ter nagrado natečaja ‘Okno v svet’ finančne delniške družbe KB 1909, Gorizia, Italija. Kotakt:e-mail: bozic.jana@gmail.com web: julijanabozic.com

Veter šumi v dolino, 2019, gvaš in akril na platnu, 50 x 100 cm

KLEMENTINA GOLIJA Klementina Golija se je rodila na Jesenicah. Slikarstvo je študirala na Accademia di Belle Arti di Brera v Milanu, kjer je leta 1990 pri profesorjih Glaucu Baruzziju in Giuseppeju Maraniellu tudi diplomirala. Magistrski študij grafike je zaključila na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pri prof. Lojzetu Logarju (1993) in magistrski študij slikarstva pri prof. Gustavu Gnamušu (1995) na isti akademiji. Za njen nadaljnji umetniški razvoj sta bili pomembni zlasti študijski bivanji v Bostonu in New Yorku v letu 1990 ter dvomesečno bivanje v Cité Internationale des Arts v Parizu jeseni 1995. Klementina Golija je doslej imela 116 samostojnih razstav in je sodelovala na več kot 290 skupinskih predstavitvah doma in v tujini. Za svoje delo je prejela 15 nacionalnih priznanj in eno mednarodno nagrado. Leta 2016 ji je Univerza v Ljubljani podelila priznanje pomembnih umetniških del, v letu 2017 pa je na Univerzi v Ljubljani pridobila naziv docentka za področje slikarstva. Od leta 1990 je članica Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov. Bila je pobudnica in dolgoletna predsednica Bienala mesta Kranj ter Bienala risbe in slike v prostoru Alpe Jadran. Ukvarja se s slikarstvom, grafiko in oblikovanjem. Živi in dela kot samostojna likovna umetnica v Kranju.   Kontakt: e-mail: klementina.golija@gmail.com tel.: + 386 41 712 366

Korak do neba, 2019, akril na platnu, 100 x 70 cm


Častna gostja

Amela Hadžimejlić, akademska grafična in vizualna umetnica, se je rodila leta 1969 v Ljubljani (Slovenija). Diplomirala je na Akademiji likovnih umetnosti v Sarajevu, kjer je študirala med leti 1989 – 1993. V letu 1994/1995 je končala specializacijo s področja grafičnega oblikovanja na Univerzi Nottingham Trent UK. Med leti 1996 - 1998 je bila na podiplomskem študiju umetnosti – grafika v razredu akademika Dževada Hoze na Univerzi v Sarajevu, kjer je tudi doktorirala (2014) in pridobila naslov doktorja umetnosti grafike. Amela Hadžimejlić je doslej imela trideset samostojnih razstav in je sodelovala na več kot 250-ih skupnih razstavah. Njena dosedanja umetniška raziskovanja in interesi so bili skozi leta razstavnih dejavnosti zelo raznovrstni in so se gibali med tradicionalnim, multimedijskem in konceptualnem izrazom. Je dobitnica sedmih nagrad za izražanje v klasičnih in sodobnih medijih. Živi v Sarajevu in je redna profesorica na Oddelku za grafiko na Akademiji likovnih umetnosti Univerze v Sarajevu. Kontakt: e-mail: a.hadzimejlic@yahoo.com

Amela Hadžimejlić, akademska grafična in vizualna umetnica ter doktorica umetnosti grafike, je vsestranska likovna ustvarjalka. Zanimajo jo klasični in sodobni mediji, ujetost v preteklost in zajemanje iz našega časa, predvsem pa iz njej lastne likovne subtilnosti, metjejske izpiljenosti in izkušenosti, čustvene občutljivosti in intelektualne odprtosti. Čeprav ji je prvenstveno področje raziskovanja in ustvarjanja grafika, pa se enakovredno posveča tudi slikarstvu. Njena delajo nastajajo v ciklih in predstavljajo zaokrožene celote, v katerih avtorica uresniči trenutna zanimanja. Dela, s katerimi se predstavlja kot častna gostja, pripadajo grafičnemu mediju, in sicer različnim tehnikam globokega tiska, kot so bakrorez, suha igla, akvatinta in druge. Njen grafični svet ni »hortus conclusus«, temveč na široko odprt prostor, brez vsakršne zamejenosti, je področje, kjer svoj modus vivendi v polnosti živijo likovna izrazila in njihove heterogene vibracije. Tekoča, jasna linija, ki riše oblikovno bistvo oz. izrazito poenostavljeno formo hriba – gore, nas (če smo vsaj nekoliko lokalpatriotski) brez pomislekov vodi na Sinji vrh, na kraj, kjer je avtorica preživela ustvarjalni teden. V izbrani motiviki lahko vidimo povezavo z našo Goro umetnikov, morda celo z avtoričinim prvim prihodom na Sinji vrh, ki sega že skoraj na začetek delovanja mednarodnega likovnega simpozija. Lahko pa v teh delih vidimo nekaj tistega, kar je uresničila v ciklu Lirični intermezzo, ki je datiran z letnico 2009 in dokazuje, da ji je narava blizu, da uživa v njeni lepoti, da odkriva njene specifike ter da ji naravni prostor, ki vsebuje toliko likovnosti, linij, struktur, barv in drugih izrazil, omogoča, da še toliko bolj pristno in poglobljeno preizkuša, odkriva in nadgrajuje svoj likovni izrazni repertoar. Avtorica se na grafikah srečuje s fenomenom temeljne forme, ki ponazarja hrib, goro, z obliko, ki je arhetipska. Nosilno vlogo zanjo zaupa liniji (gravuri), ki zariše povsem stilizirano, kopasto formo. Ta je temelj in bistvo njenih tokratnih grafik. Na vsaki izmed njih pa se razcveta spremljajoče vsebinsko dogajanje, predvsem pa likovno bogastvo. Mehko in napeto formo gore uokviri v pravokotno ploskev in ustvari sliko v sliki, goro umesti med oblake, nanjo posadi drevesa, jo pospremi s številnimi letrizmi, vzorci in da svoje mesto tudi barvam. Zgodba o Gori, o nekem Vrhu, doživlja variacije in hkrati ostaja predvsem tista, ki razkriva avtoričino risarsko, grafično in slikarsko naravo ter sposobnost prehajanja med prvinami posameznega medija ter njihovega kombiniranja in prepletanja. Je tudi zgodba o tem, da je njena ustvarjalnost na vrhu, na piedestalu umetnosti. Ameli Hadžimejlić je še posebej blizu mešana tehnika, ki ji omogoča izraziti vse njene likovne ustvarjalne nravi, vso kompleksnost in hkrati izostrenost njenih zanimanj. Kljub pestremu likovnemu dogajanju in bogastvu efektov, ima v njenih delih primat črtna sled. Je linija, ki obriše osrednji element pripovednosti, je gravura z ostro črtno risbo. Ob njej pa je nešteto linij, ki so pulzirajoče ustvarjalke posebnega atmosferskega stanja. Čeprav živimo v času vizualnih podob z raznolikimi, močnimi, celo šokantnimi efekti, pa grafike Amele Hadžimejlić ostajajo vidne v svoji elementarnosti in trdne v neomajnosti, tako črte, ki je temeljno, preprosto in hkrati dovršeno izrazilo, kot tudi v preprostosti samega motivnega bistva, odprtega za vse, kar živi v avtoričinih mislih in ustvarjalnih dejanjih. Anamarija Stibilj Šajn

Bosna in Hercegovina

AMELA HADŽIMEJLIĆ


Upanje, 2019, gravura, 70 x 70 cm

Je morda minilo že celo življenje, 2019, gravura, 70 x 70 cm

Kar živi v mojih mislih I, II, III, 2019, kombinirana tehnika, 70 x 70 cm

AMELA HADŽIMEJLIĆ


MILENA GREGORČIČ

Častna gostja

Magistrica umetnosti, Milena Gregorčič, akademska slikarka se je rodila leta 1952 v Ljubljani. Obiskovala je ljubljansko Šolo za oblikovanje, kjer je maturirala na oddelku za grafiko. Študij je nadaljevala na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani na oddelku za slikarstvo, kjer je leta 1976 diplomirala. Podiplomski študij je nadaljevala na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani na specialki za grafiko, kjer je magistrirala leta 1978 pri prof. Marjanu Pogačniku in Apolloniu Zvestu. Ukvarja se s slikarstvom, grafiko in oblikovanjem. Svoja dela je predstavila na 73 samostojnih razstavah in več kot 450 skupinskih razstavah doma in v tujini. Za svoje delo je prejela 25 nacionalnih in mednarodnih nagrad in priznanj, v letu 2019 Nagrado Majskega salona Zveze društev likovnih umetnikov Slovenije. Od leta 1976 je članica Društva likovnih umetnikov Ljubljana v Zvezi društev Slovenskih likovnih umetnikov. Živi in ustvarja v Ljubljani.

Kontakt: e-mail: milena.gregorcic@gmail.com

Milena Gregorčič, akademska slikarka in magistra umetnosti, živi samosvoje likovno življenje, v katerem izvirno, domišljeno, z izostrenim likovno-estetskim čutom in perfekcionistično dovršenostjo prepleta slikarske in risarske izrazne komponente ter izkušnje s področja grafičnega medija. Samosvojo poetiko gradi na temeljih čistega likovnega jezika. Tako njena intimistična ustvarjalna oaza domuje v modernizmu. Ta ji še vedno daje možnosti raziskovanja, poglabljanja in sofisticiranja likovnega izraza. Avtorica v središče zanimanja postavlja linije, transparence, svetlobe in prostor. Čeprav na odrih svojega delovanja prvenstveno manifestira likovno govorico, z njo posredno odpira pogled v osebna, notranja razpoloženjska stanja, v »paysage de l'âme«. Cikel, imenovan Linije in transparence, že s samim naslovom v polnosti objektivizirala tisto, kar je za avtorico osnovno, jasno začrtano vodilo, kar z njenimi kreativnimi mislimi in dejanji zori in oblikuje njeno nezamenljivo ustvarjalno identiteto, kar je pravzaprav že dobra štiri desetletja njena pot. V metaforičnem pomenu bi lahko zanjo našli primerjavo v eksaktni, pravolinijski središčnici, ki učinkuje tudi kot horizont, ob katerem se odvija bogato, živo, v vertikalne ritme in valovanja ubrano likovno dogajanje. Prinašajo ga virtuozno izpeljane sledi, premišljeno pozicionirane, pa tudi gestualno sproščene. Potujejo po slikovnem polju, se mehko upogibajo, se v nekaterih rešitvah zapirajo in celo sklenejo v formo kroga, v obliko večplastne pomenljivosti in popolnosti. Krog pa simbolizira tudi možnosti novih začetkov, zato se potovanje linij nadaljuje in nenehno preobraža. Nanosi, ki jih avtorica preigrava od lazurnih do bogatih barvnih impastov, pričarajo zanimivo teksturo. Notranje dinamike ne nosijo le potegi čopiča, ampak jo vzpostavljajo tudi dialogi med zastrtim in transparentnim, med odsotnim in prisotnim. Materialne, strukturalno naglašene nanose Gregorčičeva rahlja in odpira z odločnimi grafizmi. Linije v prostoru slikovnega prizorišča se nizajo v plane in vzpostavljajo izrazito globinsko dimenzijo. Nepogrešljiva prosojnost omogoča nenehna prestopanja iz tega v oni prostor ali iz materije v antimaterijo. Prestopanja potekajo tudi iz klasičnega slikovnega nosilca na transparentne trakaste folije. Te predstavljajo odmerjene, uokvirjene ploskve ali pa dolge trakove, ki se osvobodijo stene ter lebdijo in vijugajo po razstavnem prostoru. Tako lahko pogled potuje skozi svojstven slikovni nosilec in svetloba razgalja likovni utrip na njem. Kronološki pregled del pa dokazuje, da sestopi njenih artefaktov s stene v ambient segajo že v daljno leto 1982. Slikarski postopek je, z avtorici lastnimi prijemi in načini, likovno bogat, svež in z močnim avtorskim karakterjem. Njena barvna paleta je razpeta v prefinjene nianse in tonske gradacije. V delih se med belo in črno prelivajo žlahtne sivine ter akcenti nekaterih skrbno izbranih in v omejenih količih doziranih barvnih vrednosti. Linije so, kljub miselnemu spremstvu, neposredni zapisi, ki brez zadržkov prihajajo iz avtorice same. So pravo bogastvo, ki razkriva Milenino likovno občutljivost in sposobnost virtuozne eksteriorizacije linij, s katerimi potrjuje individualnost. Anamarija Stibilj Šajn


Linije in trasparence, 2019, akril na prosojni foliji, 75 x 75 cm

Linije in trasparence, 2019, akril na prosojni foliji, 75 x 75 cm

MILENA GREGORČIČ


Slovenija

TINA KONEC

V megli, 2019, tuš na papir, 101x 71 cm

Tina Konec se je rodila leta 1992 v Mariboru. Leta 2011 je diplomirala iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, iz iste smeri pa je na isti ustanovi leta 2019 tudi magistrirala. S svojim delom se je predstavila na številnih samostojnih in skupinskih razstavah doma in v tujini. Samostojno je med drugim razstavljala v Bežigrajski galeriji 1 (2017) in Ravnikar Gallery Space (2018 in 2019) v Ljubljani, v mariborski Kibli (2019) in Umetnostni galeriji Maribor (2019), v celjski Kvartirni hiši (2018), izolski Galeriji Insula (2019) in v Galeriji Fonticus v hrvaškem Grožnjanu (2018). Leta 2019 se udeležila umetniške rezidence galerije Ravnikar Gallery Space na otoku Krku. Za svoje delo je prejela že več nagrad, med drugim tudi grand prix 53. mednarodnega slikarskega Ex-tempore Piran (2018) in prvo nagrado 25. mednarodnega slikarskega Ex-tempore Grožnjan (2018).

Kontakt: e-mail: konec.tina@gmail.com

TOMAŽ MILAČ Tomaž Milač je rojen leta 1978 v Celju. Po srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani leta 1993, se je vpisal na Visoko šolo za risanje in slikanje v Ljubljani (Arthouse College for Visual Arts), kjer je študij zaključil leta 1997. Nato pa je leta 2005 končal še pedagoške izpite na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Samostojno razstavlja od leta 2003 in imel je preko deset samostojnih razstav. Skupinsko razstavlja od leta 2002 in sodeloval je na 30 razstavah doma in v tujini. Ustvarja v Celju, kjer njegov atelje najdemo v umetniški četrti U4.

Halo, 2019, akril na platnu, 60 x 80 cm

Kontakt: e-mail: t.milac@gmail.com tel.: +386 41 987 556 web: http://cargocollective.com/tomazmilac

VERONIKA VESEL POTOČNIK Veronika Vesel Potočnik se je rodila leta 1987 v Kranju. Po končani Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo se je vpisala na Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje, smer slikarstvo, kjer je leta 2012 diplomirala pri prof. Hermanu Gvardjančiču in prof. Milanu Eriču. Leta 2010 se je izpopolnjevala na grafični delavnici v Rheinu, v Nemčiji. V letu 2017 je odšla na študijsko bivanje v Cité International des arts v Parizu.V letu 2018 je sodelovala z lutkovnim gledališčem Fru Fru pri zasnovi in izvedbi likovne podobe za predstavo O belem mucku, ki je bil čisto črn, ki je bila letos uvrščena na 18. festival uprizoritvenih umetnosti za otroke in mlade Zlata paličica. Dela na področju slikarstva, ilustracije in grafike. Svoja dela razstavlja na številnih razstavah doma in v tujini. Mesto tisočerih zgodb, 2019, tuš, akril, papir na platnu, 70 x 100 cm

Kontakt: e-mail: veronika.vpotocnik@gmail.com tel: +386 40 606 201 instagram: veronikapotocek


VLADO STJEPIĆ Vlado Stjepić je rojen leta 1958 v Koscih (BiH). Po končani Školi primijenjenih umjetnosti v Sarajevu je nadaljeval študij na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani (1978-1982) pri profesorjih J. Berniku in G. Gnamušu. Diplomiral je leta 1982 na slikarskem oddelku, leta 1984 pa zaključil podiplomski študij. Od leta 1986 je v svobodnem poklicu. Živi in ustvarja v Ljubljani. Redno sodeluje na razstavah doma in v tujini. Nagrade: 3. nagrada na razstavi Pomeranje granica/4 v Beogradu (2018); Nagrada na 7. bienalu akvarela v Zrenjaninu (2007); Velika nagrada na 7. slovenskem bienalu mesta Kranj (2006); Nagrada umetniškega centra Kleinsassen na 1. mednarodnem bienalu novega akvarela v Kleinsassnu v Nemčiji (1999); Odkupna nagrada Obalnih galerij na XXIX. Mednarodnem Ex-temporu v Piranu (1994); Štipendija Sklada »Moša Pijade« iz Beograda za študijsko potovanje v Španijo (1987). Kontakt: e-mail: vlado_stjepic@t-2.net web: vlado-stepic.de

Bista, 2019, akril in papir na platnu, 119 x 82 cm


V sodelovanju z

Kosovelovim domom - Sežana, Mestnim muzejem Idrija - Razstavišče Nikolaja Pirnata na gradu Gewerkenegg, Pavlova hiša, Pavelhaus - Avstrija, Muzejem radovljiške občine - Galerija Šivčeva hiša

Pavlova hiša / Pavelhaus www.licnahisa.com

Logotip Faladur - navodila za uporabo

Turistična domačija

“SINJI VRH” družina Vidmar Kovk 19, 5273 Col tel.: 05 364 96 08


Mednarodni likovni simpozij - International Art Symposium

Založil: Farming turizem Vidmar d.o.o. Uvodni tekst: Anamarija Stibilj Šajn Prevod: Angleščina - Danijela Likar, Nemščina - Manca Bolčina Paparazzo: Brut Carniollus Oblikovanje: David Ličen - Lična hiša Oblikovanje znaka: Klementina Golija Naklada: 200 Tisk: Trio d.o.o. december 2019


Profile for Brut Carniollus

Pogled od zgoraj 2019  

27 International Art Symposium – Mednarodni likovni simpozij Slovenija Open to Art – Slovenija odprta za umetnost 2019

Pogled od zgoraj 2019  

27 International Art Symposium – Mednarodni likovni simpozij Slovenija Open to Art – Slovenija odprta za umetnost 2019

Advertisement