__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

1


‹ 70 2ϑΘςΘ #Ν∆ΓΤς )ΘΠ∴ηΝΓ∴ (ΧΤΤΧΠ

5[ΟΡΘΥΚΩΟ 4ΓΡΘΤς

≥∋ΠϑΧΠΕΚΠΙ 9ΘΟΓΠ∂Υ 5ϑΧΤΓ ΚΠ 2ΓΧΕΓ ΧΠΦ 5ΓΕΩΤΚς[×


%ΘΠςΓΠς 2ΤΓΗΧΕΓ

5ΓΥΥΚΘΠ 4ΓΡΘΤς

+ΠςΤΘΦΩΕςΚΘΠ

5ΓΥΥΚΘΠ 4ΓΕΘΟΟΓΠΦΧςΚΘΠΥ

∋ΖΓΕΩςΚΞΓ 5ΩΟΟΧΤ[

705%4

.ΓΧΤΠΓΦ .ΓΥΥΘΠΥ ΗΤΘΟ Χ %ΘΠℵΚΕς <ΘΠΓ

6ϑΓΟΧςΚΕ 1ΞΓΤΞΚΓΨ 705%4 ∋ΣΩΧΝΚς[ ΘΗ 9ΘΟΓΠ∂Υ 2ΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ∋ΥΥΓΠςΚΧΝ ΗΘΤ 5ΩΥςΧΚΠΧ∆ΝΓ 2ΓΧΕΓ

5ΓΥΥΚΘΠ 705%4

6ϑΓ 4ΘΝΓ ΘΗ ςϑΓ /ΓΦΚΧ ΚΠ +ΟΡΝΓΟΓΠςΚΠΙ

∃ΧΕΜΙΤΘΩΠΦ 2ΧΡΓΤ 5ΓΥΥΚΘΠ /ΧΚΠΥςΤΓΧΟΚΠΙ Χ )ΓΠΦΓΤ 2ΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΚΠ %ΘΠℵΚΕς 2ΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΧΠΦ %ΤΚΥΚΥ /ΧΠΧΙΓΟΓΠς ∃ΧΕΜΙΤΘΩΠΦ 2ΧΡΓΤ 5ΓΥΥΚΘΠ 4ΓΡΘΤς

5ΓΥΥΚΘΠ 4ΓΡΘΤς 5ΓΥΥΚΘΠ 4ΓΕΘΟΟΓΠΦΧςΚΘΠΥ 705%4 9ϑ[ 9Γ 0ΓΓΦ ςΘ 4ΚΙΘΤΘΩΥΝ[ #ΦΦΤΓΥΥ 1ΠΝΚΠΓ 6ϑΤΓΧςΥ 6ΘΨΧΤΦΥ (ΓΟΧΝΓ ,ΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ

5ΓΥΥΚΘΠ 4ΓΕΘΟΟΓΠΦΧςΚΘΠΥ 705%4

5ΘΟΓ ∋ΖΧΟΡΝΓΥ ΗΤΘΟ −ΘΥΘΞΘ

5ΓΥΥΚΘΠ

%ΝΘΥΚΠΙ 5ΓΥΥΚΘΠ

5ΓΥΥΚΘΠ 4ΓΡΘΤς 5ΓΥΥΚΘΠ )ΓΠΦΓΤ 5ΓΠΥΚςΚΞΓ %ΘΠℵΚΕς #ΥΥΓΥΥΟΓΠς ΧΠΦ #ΠΧΝ[ΥΚΥ ∃ΧΕΜΙΤΘΩΠΦ 2ΧΡΓΤ 5ΓΥΥΚΘΠ 4ΓΡΘΤς 5ΓΥΥΚΘΠ 4ΓΕΘΟΟΓΠΦΧςΚΘΠΥ 705%4 +ΠςΓΙΤΧςΚΠΙ Χ )ΓΠΦΓΤ 2ΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΚΠςΘ /ΚΝΚςΧΤ[ 1ΡΓΤΧςΚΘΠΥ

5ΓΥΥΚΘΠ 4ΓΕΘΟΟΓΠΦΧςΚΘΠΥ

#ΠΠΓΖΓΥ .ΚΥς ΘΗ #ΕΤΘΠ[ΟΥ 2ΘΝΚΕ[ 2ΧΡΓΤ #∆ΘΩς ςϑΓ #ΩςϑΘΤΥ ∋ΠΦΠΘςΓΥ

5ΓΥΥΚΘΠ

9ΘΟΓΠ %ϑΧΠΙΓ 2ΓΧΕΓ 6ΧΝΜΥ

∃ΧΕΜΙΤΘΩΠΦ 2ΧΡΓΤ


‹ 2ΧΤΝΧΟΓΠςΥΦΚΤΓΜςΚΘΠ ∃ΚΝΦΧΙΓΠςΩΤ <ΘΝΝΓΥ −) .ΓΘ ∗ΧΙΓΠ

2ΤΓΗΧΕΓ 6ϑΓ Υ[ΟΡΘΥΚΩΟ ≥∋ΠϑΧΠΕΚΠΙ 9ΘΟΓΠ∂Υ 5ϑΧΤΓ ΚΠ 2ΓΧΕΓ ΧΠΦ 5ΓΕΩΤΚς[× ΚΠ 0ΘΞΓΟ∆ΓΤ ΨΧΥ Χ ΕΘΠςΤΚ∆ΩςΚΘΠ ςΘ ςϑΓ ςϑ ΧΠΠΚΞΓΤΥΧΤ[ ΘΗ ςϑΓ 7ΠΚςΓΦ 0ΧςΚΘΠΥ 5ΓΕΩΤΚς[ %ΘΩΠΕΚΝ 4ΓΥΘΝΩςΚΘΠ 705%4 ΧΠΦ ςϑΓ ςϑ ΧΠΠΚΞΓΤΥΧΤ[ ΘΗ ςϑΓ ∃ΓΚΛΚΠΙ &ΓΕΝΧΤΧςΚΘΠ ΧΠΦ 2ΝΧςΗΘΤΟ ΗΘΤ #ΕςΚΘΠ ΕΧΤΤΚΓΦ ΘΩς ∆[ #ΩΥςΤΚΧΠ ΥςΧςΓ ΚΠΥςΚςΩςΚΘΠΥ ΧΠΦ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ΠΧΟΓΝ[ ςϑΓ #ΩΥςΤΚΧΠ 2ΧΤΝΚΧΟΓΠς ςϑΓ #ΩΥςΤΚΧΠ (ΓΦΓΤΧΝ /ΚΠΚΥςΤ[ ΘΗ &ΓΗΓΠΕΓ ΧΠΦ 5ΡΘΤςΥ ςϑΓ #ΩΥςΤΚΧΠ (ΓΦΓΤΧΝ /ΚΠΚΥςΤ[ ΗΘΤ ∋ΩΤΘΡΓ +ΠςΓΙΤΧςΚΘΠ ΧΠΦ (ΘΤΓΚΙΠ #ΗΗΧΚΤΥ ςϑΓ #ΩΥςΤΚΧΠ &ΓΞΓΝΘΡΟΓΠς %ΘΘΡΓΤΧςΚΘΠ ςϑΓ ∃ΤΩΠΘ −ΤΓΚΥΜ[ (ΘΤΩΟ ΗΘΤ +Π ςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ &ΚΧΝΘΙΩΓ ςϑΓ #ΩΥςΤΚΧΠ (ΓΦΓΤΧΝ %ϑΧΠΕΓΝΝΓΤ[ ςϑΓ #ΩΥςΤΚΧΠ (ΓΦΓΤΧΝ /ΚΠΚΥςΤ[ ΘΗ ∋ΦΩΕΧςΚΘΠ ΧΠΦ 9ΘΟΓΠ∂Υ #ΗΗΧΚΤΥ ςϑΓ +ΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ 2ΓΧΕΓ +Π ΥςΚςΩςΓ ςϑΓ &ΚΡΝΘΟΧςΚΕ #ΕΧΦΓΟ[ ΘΗ 8ΚΓΠΠΧ ΧΠΦ ςϑΓ 70 9ΘΟΓΠ 0ΧςΚΘΠΧΝ %ΘΟΟΚςςΓΓ #ΩΥςΤΚΧ 6ϑΓ ΝΧςΓ 2ΤΓΥΚΦΓΠς ΘΗ ςϑΓ #ΩΥςΤΚΧΠ 0ΧςΚΘΠΧΝ %ΘΩΠΕΚΝ ∃ΧΤ∆ΧΤΧ 2ΤΧΟΟΓΤ ΙΧΞΓ ϑΓΤ ΥΩΡΡΘΤς ΗΤΘΟ ςϑΓ ΓΧΤΝ[ ΥςΧΙΓ ΘΗ ςϑΓ ΡΤΘΛΓΕς ∆Ως ΩΠΗΘΤςΩΠΧςΓΝ[ ΝΓΗς ΩΥ ΚΠ #ΩΙΩΥς 9Γ ϑΘΠΘΩΤ ϑΓΤ ΟΓΟΘΤ[

1ΡΓΠΚΠΙ 5ΡΓΓΕϑ Χς ςϑΓ ∗ΚΙϑ .ΓΞΓΝ 2ΧΠΓΝ ∆[ &ΓΗΓΠΕΓ 2ΘΝΚΕ[ &ΚΤΓΕςΘΤ ∃ΤΚΙΧΦΚΓΤ )Γ ΠΓΤΧΝ ,ΘϑΧΠΠ (ΤΧΠΜ (ΤΘΟ ΝΓΗς ςΘ ΤΚΙϑς /Υ ∗ΧΠΧΠ #ΥϑΤΧΨΚ 2.1 ∋ΖΓΕΩςΚΞΓ %ΘΟΟΚςςΓΓ /ΓΟ∆ΓΤ 2.% ∃ΘΧΤΦ ΘΗ &ΚΤΓΕςΘΤΥ /+(6#∗ 6ϑΓ 2ΧΝΓΥςΚΠΚΧΠ +ΠΚςΚΧςΚΞΓ ΗΘΤ ςϑΓ 2ΤΘΟΘςΚΘΠ ΘΗ )ΝΘ∆ΧΝ &ΚΧΝΘΙΩΓ ΧΠΦ &ΓΟΘΕΤΧΕ[ #Ο∆ΧΥΥΧΦΘΤ #ΠΨΧΤΩΝ − %ϑΘΨΦϑΩΤ[ (ΘΤΟΓΤ 7ΠΚςΓΦ 0ΧςΚΘΠΥ 7ΠΦΓΤ 5ΓΕΤΓςΧΤ[ ΧΠΦ ∗ΚΙϑ 4ΓΡΤΓ ΥΓΠςΧςΚΞΓ +ΠΚςΚΧςΘΤ ΘΗ 705%4 /Υ #ΝΓΖΧΠΦΤΧ ({ΦΓΤΝ 5ΕϑΟΚΦ %ϑΚΓΗ ∋ΦΚςΘΤ &∋4 56#0&#4& /Υ .ΧΜΥϑΟΚ 2ΩΤΚ 7ΠΚςΓΦ 0ΧςΚΘΠΥ #ΥΥΚΥςΧΠς 5ΓΕΤΓςΧΤ[ )ΓΠΓΤΧΝ &ΓΡΩς[ ∋ΖΓΕΩςΚΞΓ &ΚΤΓΕςΘΤ ΘΗ 70 9ΘΟΓΠ /Υ /Χ[ %ϑΚΦΚΧΕ 2ΤΓΥΚΦΓΠς ΘΗ /Χ[ %ϑΚΦΚΧΕ (ΘΩΠΦΧςΚΘΠ ΧΠΦ /ΓΦΚΧ +ΠΥςΚςΩςΓ #Ο∆ΧΥΥΧΦΘΤ 7ΤΥΩΝΧ 2ΝΧΥΥΠΚΜ (ΘΤΟΓΤ /ΚΠΚΥςΓΤ ΘΗ (ΘΤΓΚΙΠ #ΗΗΧΚΤΥ ΘΗ ςϑΓ 4ΓΡΩ∆ΝΚΕ ΘΗ #ΩΥςΤΚΧ

9ΓΝΕΘΟΓ 4ΓΟΧΤΜΥ Χς ςϑΓ #ΩΥςΤΚΧΠ 0ΧςΚΘΠΧΝ %ΘΩΠΕΚΝ ∆[ 5ΓΕΤΓςΧΤ[ )ΓΠΓΤΧΝ ∗ΧΤΧΝΦ &ΘΥΥΚ


+ΠςΤΘΦΩΕςΚΘΠ 6ϑΓ [ΓΧΤ ΟΧΤΜΥ ΧΠ ΚΟΡΘΤςΧΠς ΡΘΚΠς ΚΠ ϑΚΥςΘΤ[ ΗΘΤ ςϑΓ ΨΘΟΓΠ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΧΙΓΠΦΧ ΧΥ ΨΓ ΕΓΝΓ∆ΤΧςΓ ςϑΓ ςϑ ΧΠΠΚΞΓΤΥΧΤ[ ΘΗ ςϑΓ 705%4 ΧΠΦ ςϑΓ ςϑ ΧΠΠΚΞΓΤΥΧΤ[ ΘΗ ςϑΓ ∃ΓΚΛΚΠΙ &ΓΕΝΧΤΧςΚΘΠ ΧΠΦ 2ΝΧςΗΘΤΟ ΗΘΤ #ΕςΚΘΠ +Π ςϑΓΥΓ ΦΘΕΩΟΓΠςΥ ςϑΓ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΕΘΟΟΩΠΚς[ ΤΓΕΘΙΠΚ∴ΓΦ ΗΘΤ ςϑΓ ↵ΤΥς ςΚΟΓ ςϑΓ ΦΚΥΡΤΘΡΘΤςΚΘΠΧςΓ ΚΟΡΧΕς ΘΗ ΧΤΟΓΦ ΕΘΠℵΚΕς ΘΠ ΨΘΟΓΠ ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΕΤΚςΚΕΧΝ ΤΘΝΓ ΧΥ ΧΕςΚΞΓ ΧΙΓΠςΥ ΘΗ ΕϑΧΠΙΓ ΚΠ ΡΤΘΟΘςΚΠΙ ∆ΩΚΝ ΦΚΠΙ ΧΠΦ ΟΧΚΠςΧΚΠΚΠΙ ΡΓΧΕΓ %ΧΡΚςΧΝΚ∴ΚΠΙ ΘΠ ςϑΓ ΟΘΟΓΠςΩΟ ΘΗ ςϑΓΥΓ ΧΠΠΚΞΓΤΥΧΤΚΓΥ ςϑΓ 7ΠΚςΓΦ 0ΧςΚΘΠΥ 5ΓΕΩΤΚς[ %ΘΩΠΕΚΝ ΦΓΕΚΦΓΦ ΚΠ ςΘ ΕΘΠΞΓΠΓ Χ ∗ΚΙϑ ΝΓΞΓΝ 4ΓΞΚΓΨ ΘΠ ςϑΓ +ΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ 705%4 ΚΠ ΧΠΦ ΤΓΣΩΓΥςΓΦ ςϑΓ 70 5ΓΕΤΓ ςΧΤ[ )ΓΠΓΤΧΝ ςΘ ΕΘΠΦΩΕς Χ ΙΝΘ∆ΧΝ ΥςΩΦ[ ΘΠ ςϑΓ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΨΚςϑ ςϑΓ ΧΚΟ ςΘ ΧΥΥΓΥΥ ςϑΓ ΡΤΘΙΤΓΥΥ ΧΕϑΚΓΞΓΟΓΠςΥ ΙΧΡΥ ΧΠΦ ΤΓΟΧΚΠΚΠΙ ΕϑΧΝΝΓΠΙΓΥ ΚΠ ςϑΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ ςϑΓ ΨΘΟΓΠ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΧΙΓΠΦΧ #ΩΥςΤΚΧ ΧΥ ΧΠ ΓΧΤΝ[ ΥΩΡΡΘΤςΓΤ ΘΗ ςϑΓ Θ∆ΛΓΕςΚΞΓΥ ΝΧΚΦ ΘΩς ΚΠ 705%4 ΧΠΦ ςϑΓ ∃ΓΚΛΚΠΙ &ΓΕΝΧΤΧςΚΘΠ ΧΠΦ 2ΝΧςΗΘΤΟ ΗΘΤ #ΕςΚΘΠ ΚΥ ΥςΤΘΠΙΝ[ ΕΘΠΞΚΠΕΓΦ ςϑΧς ΥΩΥςΧΚΠΧ∆ΝΓ ΡΓΧΕΓ ΕΧΠ ΘΠΝ[ ∆Γ ΧΕϑΚΓΞΓΦ ΚΗ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΠΓΓΦΥ ΧΤΓ ΧΕΕΘΩΠςΓΦ ΗΘΤ ΧΠΦ ΨΘΟΓΠ ΧΤΓ ΗΩΝΝ[ ΚΠΞΘΝΞΓΦ ΧΥ ΧΕςΚΞΓ ΡΧΤςΚΕΚΡΧΠςΥ ΚΠ ΧΝΝ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΤΓΝΧςΓΦ ΓΗΗΘΤςΥ 9ΘΟΓΠ ϑΧΞΓ ΕΤΚςΚΕΧΝ ΤΘΝΓΥ ςΘ ΡΝΧ[ ΚΠ ΟΧΚΠςΧΚΠΚΠΙ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΓΠΦΚΠΙ ΞΚΘΝΓΠς ΕΘΠℵΚΕς ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ΧΥ ΡΓΧΕΓΜΓΓΡΓΤΥ ΡΓΧΕΓ∆ΩΚΝΦΓΤΥ ΟΓΦΚΧςΘΤΥ ΦΓΕΚΥΚΘΠ ΟΧΜΓΤΥ ΧΠΦ ΧΙΓΠςΥ ΘΗ ΕϑΧΠΙΓ #Υ Χ ΕΘΠΥΓΣΩΓΠΕΓ ΚΠ #ΩΥςΤΚΧ ΨΧΥ ΧΟΘΠΙ ςϑΓ ↵ΤΥς 70 /ΓΟ∆ΓΤ 5ςΧςΓΥ ςΘ ΧΦΘΡς Χ 0ΧςΚΘΠΧΝ #ΕςΚΘΠ 2ΝΧΠ 0#2 ΘΠ ςϑΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ 70 5%4 ΨϑΚΕϑ ΨΧΥ ΤΓΞΚΥΓΦ ΚΠ ΚΠ ΘΤΦΓΤ ςΘ ΧΕΕΘΩΠς ΗΘΤ ΠΓΨ ΦΓΞΓΝΘΡ ΟΓΠςΥ ΧΠΦ ΥΩ∆ΥΓΣΩΓΠς ςϑΓΟΧςΚΕ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠΥ (ΘΝΝΘΨΚΠΙ ςϑΓ Θ∆ΛΓΕςΚΞΓΥ ΘΗ ςϑΓ 0#2 #ΩΥςΤΚΧ ϑΧΥ ςΧΜΓΠ ΞΧΤΚΘΩΥ ΟΓΧΥΩΤΓΥ ςΘ ΥςΤΓΠΙςϑΓΠ ςϑΓ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΟΘςΚΠΙ ΧΠΦ ΕΘΠℵΚΕς ΤΓΥΘΝΞΚΠΙ ΧΕςΚΞΚςΚΓΥ #ΟΘΠ ςϑΓΥΓ ΟΓΧΥΩΤΓΥ ΧΤΓ ΚΠΕΤΓΧΥΚΠΙ ςϑΓ ΡΤΘΡΘΤςΚΘΠ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ΘΡΓΤΧςΚΘΠΥ ΧΠΦ ΦΓΕΚΥΚΘΠ ΟΧΜΚΠΙ ΡΘΥΚςΚΘΠΥ ΚΠ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ΚΠςΓ ΙΤΧςΚΠΙ ςϑΓ ΕΘΠςΓΠς ΘΗ 705%4 ΚΠ ΤΓΝΓΞΧΠς ςΤΧΚΠΚΠΙ ΧΕςΚΞΚςΚΓΥ ΗΘΤ ΡΓΧΕΓ

ΘΡΓΤΧςΚΘΠΥ ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ΡΤΓΞΓΠςΚΠΙ ΙΓΠΦΓΤ ΥΡΓΕΚ↵Ε ΞΚΘΝΓΠΕΓ ΧΠΦ ΡΤΘςΓΕςΚΠΙ ςϑΓ ΠΓΓΦΥ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΙΚΤΝΥ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΦ ΡΘΥς ΕΘΠℵΚΕς ΥΚςΩΧςΚΘΠΥ %ΘΠςΚΠΩΚΠΙ #ΩΥςΤΚΧ∂Υ ΓΗΗΘΤςΥ ςΘ ΡΤΘΟΘςΓ ςϑΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ 705%4 ΚΠ ΡΤΓΡΧΤΧςΚΘΠ ΘΗ ςϑΓ ∗ΚΙϑ ΝΓΞΓΝ 4ΓΞΚΓΨ ΘΠ 705%4 ΧΠΦ ΧΥ Χ ΕΘΠςΤΚ∆ΩςΚΘΠ ςΘ ςϑΓ ΙΝΘ∆ΧΝ ΥςΩΦ[ ΘΠ 705%4 ΧΠΦ ςϑΓ ∃ΓΚΛΚΠΙ ΕΧΟ ΡΧΚΙΠ ΘΗ 70 9ΘΟΓΠ ςϑΓ Υ[ΟΡΘΥΚΩΟ ≥∋ΠϑΧΠΕΚΠΙ 9ΘΟΓΠ∂Υ 5ϑΧΤΓ ΚΠ 2ΓΧΕΓ ΧΠΦ 5ΓΕΩΤΚς[× ΨΧΥ ΘΤΙΧΠΚ∴ΓΦ 6ϑΓ ςΨΘ ΦΧ[ Υ[ΟΡΘΥΚΩΟ ΨϑΚΕϑ ςΘΘΜ ΡΝΧΕΓ ΚΠ 0ΘΞΓΟ∆ΓΤ ΚΠ 8ΚΓΠΠΧ ∆ΤΘΩΙϑς ςΘΙΓςϑΓΤ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΓΖΡΓΤςΥ ΗΤΘΟ ΡΘΝΚςΚΕΥ ΙΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ςϑΓ ΟΚΝΚςΧΤ[ ΧΕΧΦΓΟΚΧ ςϑΓ ΟΓΦΚΧ ΧΠΦ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ ΧΠΦ ΥΓς ΘΩς ςΘ ΦΚΥΕΩΥΥ ΟΧΛΘΤ ΧΕϑΚΓΞΓΟΓΠςΥ ΤΓΟΧΚΠΚΠΙ ΕϑΧΝΝΓΠΙΓΥ ΧΠΦ ΓΟΓΤ ΙΚΠΙ ΡΤΚΘΤΚςΚΓΥ ΚΠ ςϑΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ 705%4 ΚΠ ςϑΓ ςΨΓΠς[ ↵ΤΥς ΕΓΠςΩΤ[ ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ΡΤΘΞΚΦΚΠΙ ΤΓΕΘΟΟΓΠΦΧςΚΘΠΥ ΗΘΤ ςϑΓ ΨΧ[ ΧϑΓΧΦ 6ϑΓ ΜΓ[ ↵ΠΦΚΠΙΥ ΘΗ ςϑΓ Υ[ΟΡΘΥΚΩΟ ΧΤΓ ΤΓℵΓΕςΓΦ ΚΠ Χ ΡΘΝΚΕ[ ΡΧΡΓΤ ΕΘΠςΧΚΠΚΠΙ ΥΡΓΕΚ ↵Ε ΤΓΕΘΟΟΓΠΦΧςΚΘΠΥ ΗΘΤ ΠΧςΚΘΠΧΝ ΙΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΥΩ∆ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ΧΠΦ ςϑΓ ΟΓΦΚΧ 6ϑΚΥ ΡΘΝΚΕ[ ΡΧΡΓΤ ϑΧΥ ΧΝΥΘ ∆ΓΓΠ ΕΚΤΕΩΝΧςΓΦ ΧΥ Χ 5ΓΕΩΤΚς[ %ΘΩΠΕΚΝ ΦΘΕΩΟΓΠς ΘΠ (Γ∆ΤΩΧΤ[ ΩΠΦΓΤ ςϑΓ Υ[Ο∆ΘΝ 5 +Π ΧΦΦΚςΚΘΠ ςϑΚΥ ΤΓΡΘΤς ΡΤΘΞΚΦΓΥ Χ ΦΓςΧΚΝΓΦ ΧΠΦ ΕΘΟΡΤΓϑΓΠΥΚΞΓ ΤΓℵΓΕςΚΘΠ ΘΗ ςϑΓ Υ[ΟΡΘΥΚΩΟ∂Υ ςϑΓΟΧςΚΕ ΦΚΥΕΩΥΥΚΘΠΥ ↵ΠΦΚΠΙΥ ΧΠΦ ΤΓΕΘΟΟΓΠΦΧςΚΘΠΥ 9Γ ΨΘΩΝΦ ΝΚΜΓ ςΘ ΓΖΡΤΓΥΥ ΘΩΤ ΙΤΧςΚςΩΦΓ ςΘ ΧΝΝ ΨϑΘ ϑΧΞΓ ΕΘΠςΤΚ∆ΩςΓΦ ςΘ ςϑΓ Υ[ΟΡΘΥΚΩΟ ςϑΓ ΦΓΞΓΝΘΡΟΓΠς ΘΗ ςϑΓ ΡΘΝΚΕ[ ΡΧΡΓΤ ΧΠΦ ςϑΚΥ ΤΓΡΘΤς 1ΩΤ ΡΧΤ ςΚΕΩΝΧΤ ΧΡΡΤΓΕΚΧςΚΘΠ ΙΘΓΥ ςΘ ςϑΓ Υ[ΟΡΘΥΚΩΟ∂Υ ΡΧΤςΚΕΚΡΧΠςΥ ± ςϑΓΚΤ ΓΖΡΓΤςΚΥΓ ΧΠΦ ΜΠΘΨΝΓΦΙΓ ∆ΩΚΝς ςϑΓ ΗΘΩΠΦΧςΚΘΠ ΘΗ ςϑΚΥ ΤΓΡΘΤς #ΩΥςΤΚΧ ∆ΓΝΚΓΞΓΥ ςϑΧς ςϑΓ ΚΠΥΚΙϑς ΧΠΦ ΤΓΕΘΟΟΓΠΦΧςΚΘΠΥ ΙΧΚΠΓΦ ΦΩΤΚΠΙ ςϑΓ Υ[ΟΡΘΥΚΩΟ ΨΚΝΝ ϑΓΝΡ ΥΚΙΠΚ↵ΕΧΠςΝ[ ςΘ ΚΟΡΤΘΞΓ ΘΩΤ ΕΘΝΝΓΕςΚΞΓ ΓΗΗΘΤςΥ ΚΠ ΧΦ ΞΧΠΕΚΠΙ ςϑΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ ςϑΓ ΨΘΟΓΠ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΧΙΓΠΦΧ 6Θ ςϑΚΥ ΓΠΦ #ΩΥςΤΚΧ ΨΚΝΝ ΕΘΠςΚΠΩΓ ςΘ ΨΘΤΜ ΨΚςϑ ΡΧΤςΠΓΤΥ ΚΠ ςΧΜΚΠΙ ΗΘΤΨΧΤΦ ςϑΓ ΜΓ[ ΤΓΕΘΟΟΓΠΦΧςΚΘΠΥ ΚΦΓΠςΚ↵ΓΦ ςϑΓΤΓ∆[ ΡΤΘΟΘςΚΠΙ ΙΓΠΦΓΤ ΓΣΩΧΝΚς[ ΧΠΦ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΓΟΡΘΨΓΤΟΓΠς


∋ΖΓΕΩςΚΞΓ 5ΩΟΟΧΤ[ 5ΓΥΥΚΘΠ /ΧΚΠΥςΤΓΧΟΚΠΙ Χ )ΓΠΦΓΤ 2ΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΚΠ %ΘΠℵΚΕς 2ΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΧΠΦ %ΤΚΥΚΥ /ΧΠΧΙΓΟΓΠς 6ϑΓ ΥΓΥΥΚΘΠ ΧΥΥΓΥΥΓΦ ΨΧ[Υ ςΘ ΓΠΥΩΤΓ ΧΠΦ ΚΟΡΤΘΞΓ ςϑΓ ΟΧΚΠΥςΤΓΧΟΚΠΙ ΘΗ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΚΠςΘ ΕΘΠℵΚΕς ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΧΠΦ ΕΤΚΥΚΥ ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς ΧΠΦ ϑΘΨ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΚΠΞΘΝΞΓΟΓΠς ΚΠ ΓΧΤΝ[ ΨΧΤΠΚΠΙ ΟΓΕϑΧΠΚΥΟΥ ΕΧΠ ΚΠΕΤΓΧΥΓ ςϑΓΚΤ ΓΗΗΓΕςΚΞΓΠΓΥΥ #ς ςϑΓ ΘΩςΥΓς ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΥςΤΓΥΥΓΦ ςϑΧς ∆ΓΗΘΤΓ ΚΠςΓΤΞΓΠΚΠΙ ΚΠ Χ ΕΘΠℵΚΕς ΥΚςΩΧςΚ ΘΠ Χ ςϑΘΤΘΩΙϑ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ΧΠ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΘΗ ςϑΓ ΡΘςΓΠςΚΧΝ ΓΗΗΓΕςΥ ΘΗ ςΧΜΚΠΙ ΧΕςΚΘΠ ΚΥ ΓΥΥΓΠςΚΧΝ ςΘ ΧΕϑΚΓΞΓ ςϑΓ ΚΠςΓΠΦΓΦ ΡΘΥΚςΚΞΓ ΤΓΥΩΝςΥ ΘΠ ςϑΓ ΙΤΘΩΠΦ 9ϑΚΝΓ ΤΘ∆ΩΥς ΚΠςΓΤΞΓΠςΚΘΠ ΟΧ[ ΝΓΧΦ ςΘ ΣΩΚΕΜ ΤΓΥΩΝςΥ ςϑΓ ΦΤΚΞΓΤΥ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ΓΖΚΥςΚΠΙ ΡΘΨΓΤ ΚΟ∆ΧΝΧΠΕΓΥ ∆ΓςΨΓΓΠ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΟΓΠ ΠΓΓΦ ςΘ ∆Γ ΧΦΦΤΓΥΥΓΦ ΥΚΟΩΝςΧΠΓΘΩΥΝ[ ςϑΓΤΓ∆[ ΓΠΥΩΤΚΠΙ ΥΘΕΚΧΝ ΛΩΥςΚΕΓ ΗΘΤ ΨΘΟΓΠ ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ΝΘΠΙ ΝΧΥςΚΠΙ ΥΘΝΩςΚΘΠΥ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥςΧ∆ΚΝΚς[ /ΘΤΓΘΞΓΤ ΧΥ ΓΧΕϑ ΥΚ ςΩΧςΚΘΠ ΚΥ ΦΚΗΗΓΤΓΠς ΧΠΦ ΦΓΟΧΠΦΥ Χ ΩΠΚΣΩΓ ΤΓΥΡΘΠΥΓ ΧΡΡΤΘΧΕϑΓΥ ςΘ ΕΘΠℵΚΕς ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΧΠΦ ΕΤΚΥΚΥ ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς ΠΓΓΦ ςΘ ∆Γ ΕΘΠςΓΖςΩΧΝΚ∴ΓΦ ΧΝΥΘ ςΧΜΚΠΙ ΚΠςΘ ΕΘΠΥΚΦΓΤΧςΚΘΠ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΝΘΕΧΝ ΕΘΠΦΚςΚΘΠΥ 2ΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΥςΤΓΥΥΓΦ ςϑΧς ΚΗ ΡΤΓΞΓΠςΚΠΙ ΧΠΦ ΓΠΦΚΠΙ ΞΚΘΝΓΠς ΕΘΠℵΚΕς ΚΥ ςΧΜΓΠ ΥΓΤΚΘΩΥΝ[ Κς ΚΥ ΚΟΡΘΥΥΚ∆ΝΓ ςΘ ΗΘΤΓΙΘ ςϑΓ ΚΠΡΩς ΧΠΦ ΓΖΡΓΤΚΓΠΕΓ ΘΗ ΘΠΓ ϑΧΝΗ ΘΗ ςϑΓ ΨΘΤΝΦ ΡΘΡΩΝΧςΚΘΠ #Υ Χ ΕΘΠΥΓΣΩΓΠΕΓ ΙΓΠΦΓΤ ΓΣΩΧΝΚς[ ΧΠΦ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΚΠΕΝΩΥΚΘΠ ΕΧΠΠΘς ∆Γ ΕΘΠΥΚΦΓΤΓΦ Χ ςϑΓΟΧςΚΕ ΚΥΥΩΓ ∆Ως ΚΠΥςΓΧΦ ΠΓΓΦΥ ςΘ ∆Γ ΟΓΠςΧΝΝ[ ΧΠΦ Ρϑ[ΥΚΕΧΝΝ[ ΟΧΚΠΥςΤΓΧΟΓΦ ΚΠςΘ ΧΝΝ ΡΘΝΚΕΚΓΥ ΡΤΘΙΤΧΟΟΓΥ ΧΠΦ ΧΕ ςΚΘΠΥ ΧΚΟΓΦ Χς ΓΠΦΚΠΙ ςϑΓ ΗΩΝΝ Ε[ΕΝΓ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΗΤΘΟ ΕΘΠℵΚΕς ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ςΘ ΕΘΠℵΚΕς ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς ΧΠΦ ΡΓΧΕΓ∆ΩΚΝΦΚΠΙ #ΝςϑΘΩΙϑ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΨΓΝΕΘΟΓΦ ςϑΓ ΦΓΡΝΘ[ΟΓΠς ΘΗ ΙΓΠΦΓΤ ΧΦΞΚΥΓΤΥ ςΘ ςϑΓ ΞΧΥς ΟΧΛΘΤΚς[ ΘΗ ΡΓΧΕΓ ΘΡΓΤΧςΚΘΠΥ ςΘΦΧ[ ςϑΓ[ ΧΝΥΘ ΥςΤΓΥΥΓΦ ςϑΧς ΚΠ ΘΤΦΓΤ ςΘ ΙΚΞΓ ΨΓΚΙϑς ςΘ ςϑΓΚΤ ΞΘΚΕΓΥ ΙΓΠΦΓΤ ΧΦΞΚΥΓΤΥ ΠΓΓΦ ςΘ ∆Γ ΡΝΧΕΓΦ ΥςΤΧςΓΙΚΕΧΝΝ[ ϑΚΙϑ ΚΠ ςϑΓ ΟΚΥΥΚΘΠ∂Υ ϑΚΓΤΧΤΕϑ[ ΕΝΘΥΓ ςΘ ΟΚΥΥΚΘΠ ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς ςϑΩΥ ΕΝΘΥΓ ςΘ ΚΠΗΘΤΟΧςΚΘΠ ΧΠΦ ΦΓΕΚΥΚΘΠ ΟΧΜΚΠΙ 2ΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΗΩΤςϑΓΤ ΧΙΤΓΓΦ ςϑΧς ΟΘΤΓ ΧςςΓΠςΚΘΠ ΠΓΓΦΥ ςΘ ∆Γ ΙΚΞΓΠ ςΘ ΓΧΤΝ[ ΨΧΤ ΠΚΠΙ ∆Θςϑ ΧΥ Χ ςΘΘΝ ςΘ ΡΤΓΦΚΕς ΧΠΦ ΡΤΓΞΓΠς ΞΚΘΝΓΠΕΓ ∆ΓΗΘΤΓ Κς ϑΧΥ ΓΤΩΡςΓΦ

ΧΠΦ ΧΥ Χ ςΘΘΝ ςΘ ΕΘΠςΧΚΠ ςϑΓ ΘΩς∆ΤΓΧΜ ΘΗ ΞΚΘΝΓΠΕΓ ΧΠΦ ΟΚςΚΙΧςΓ ΚςΥ ΓΗΗΓΕςΥ ΚΠ ΧΝΝ ΡϑΧΥΓΥ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΦ ΕΧΝΝΓΦ ΗΘΤ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΚΠΕΤΓΧΥΓΦ ΚΠΞΘΝΞΓΟΓΠς ςϑΓ ΤΓΚΠ (ΘΤ ΓΖΧΟΡΝΓ ΟΘΦΓΤΠ ΡΓΧΕΓ ΘΡΓΤΧςΚΘΠΥ ϑΧΞΓ ςΘ ΗΩΝ↵Ν ΕΘΟΡΝΓΖ ΧΠΦ ΟΩΝςΚ ΦΚΟΓΠΥΚΘΠΧΝ ΟΧΠΦΧςΓΥ ΚΠ ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤ ςϑΓ ΡΤΘςΓΕςΚΘΠ ΘΗ ΕΚΞΚΝΚΧΠΥ ΗΤΘΟ Ρϑ[ΥΚΕΧΝ ΞΚΘΝΓΠΕΓ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ΕΘΠℵΚΕς ΤΓΝΧςΓΦ ΥΓΖΩΧΝ ΞΚΘΝΓΠΕΓ 6ϑΓ ∆ΓΥς ΨΧ[ ςΘ ΡΤΘςΓΕς ΚΥ ςΘ ≥ΡΤΓΦΚΕς ΧΠΦ ΡΤΓΞΓΠς× ΧΠΦ ΨΘΟΓΠ∂Υ Χ∆ΚΝΚς[ ςΘ ΗΘΤΓΥΓΓ ΧΠΦ ΡΤΓΦΚΕς ΡΤΘΞΓΥ ΓΖςΤΓΟΓΝ[ ΞΧΝΩΧ∆ΝΓ ΚΠ ςϑΚΥ ΕΘΠςΓΖς +Π ΘΤΦΓΤ ςΘ ΩΠΦΓΤΝΚΠΓ ςϑΚΥ ΡΘΚΠς Χ ∋ΩΤΘΡΓΧΠ 7ΠΚΘΠ ∋7 ΟΚΥΥΚΘΠ ΚΠ %ϑΧΦ ΨΧΥ ΠΧΟΓΦ ΨϑΓΤΓ ΟΚΥΥΚΘΠ ΝΓΧΦΓΤΥϑΚΡ ΧΕΜΠΘΨΝΓΦΙΓΦ ςϑΧς ΘΠΝ[ ςϑΤΘΩΙϑ ςϑΓ ΡΤΓΥΓΠΕΓ ΘΗ ΗΓΟΧΝΓ ΡΓΧΕΓ ΜΓΓΡΓΤΥ ΧΠΦ ςϑΓΚΤ Χ∆ΚΝΚς[ ςΘ ΓΥςΧ∆ΝΚΥϑ ΧΠΦ ΟΧΚΠςΧΚΠ ΕΘΠςΧΕς ΨΚςϑ ΝΘΕΧΝ ΨΘ ΟΓΠ∂Υ ΙΤΘΩΡΥ ΨΧΥ ςϑΓ ΟΚΥΥΚΘΠ Χ∆ΝΓ ςΘ ΡΚΕΜ ΩΡ ΓΧΤΝ[ ΨΧΤΠΚΠΙ ΥΚΙΠΧΝΥ ΨϑΚΕϑ ΩΝςΚΟΧςΓΝ[ ΝΓΦ ςΘ ΓΧΤΝ[ ΧΕςΚΘΠ %ΘΠΥΓΣΩΓΠςΝ[ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΥςΤΓΥΥΓΦ ςϑΧς ςϑΓ ΚΠ ΞΘΝΞΓΟΓΠς ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΚΥ Χ ΟΧςςΓΤ ΠΘς ΘΠΝ[ ΘΗ ΓΣΩΧΝΚς[ ∆Ως ΧΝΥΘ ΘΗ ΓΗ↵ΕΚΓΠΕ[ ΘΡΓΤΧςΚΘΠΧΝ ΓΗΗΓΕςΚΞΓΠΓΥΥ ΧΠΦ ςϑΓ Χ∆ΚΝΚς[ ςΘ ΗΩΝ↵Ν ΟΚΥΥΚΘΠ ΟΧΠΦΧςΓΥ (ΩΤςϑΓΤΟΘΤΓ ςϑΓ ΞΧΝΩΓ ΘΗ ΙΓΠΦΓΤ ΤΓΥΡΘΠΥΚΞΓ ΓΧΤΝ[ ΨΧΤΠΚΠΙ ΨΧΥ ΓΟΡϑΧΥΚ ∴ΓΦ (ΘΤ ΓΖΧΟΡΝΓ ςϑΓ ΚΠΞΚΥΚ∆ΚΝΚς[ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΙΚΤΝΥ Χς ΟΧΤΜΓςΥ ΥΕϑΘΘΝΥ ΘΤ ΘςϑΓΤ ΡΩ∆ΝΚΕ ΡΝΧΕΓΥ ΦΩΓ ςΘ ΗΓΧΤ ΘΗ ΥΓΖΩΧΝ ΞΚΘΝΓΠΕΓ Χ∆ΦΩΕςΚΘΠ ΘΤ ΘςϑΓΤ ςϑΤΓΧςΥ ΚΥ Χ ΕΝΓΧΤ ΥΚΙΠ ΘΗ Χ ΝΘΘΟΚΠΙ ΘΩς∆ΤΓΧΜ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΦ ΞΚΘΝΓΠΕΓ 6ϑΓ ΕΘΟ∆ΚΠΓΦ ΩΥΓ ΘΗ ΙΓΠΦΓΤ ΥΓΠΥΚςΚΞΓ ΧΠΦ ΘςϑΓΤ ΨΓΝΝ ΧΕΜΠΘΨΝΓΦΙΓΦ ΓΧΤΝ[ ΨΧΤ ΠΚΠΙ ΚΠΦΚΕΧςΘΤΥ ΥΩΕϑ ΧΥ ςϑΓ ΡΤΘΝΚΗΓΤΧςΚΘΠ ΧΕΕΩΟΩΝΧςΚΘΠ ΧΠΦ ΟΚΥΩΥΓ ΘΗ ΨΓ ΧΡΘΠΥ ϑΚΙϑ ΤΧςΓΥ ΘΗ ΟΧΝΓ ΩΠΓΟΡΝΘ[ΟΓΠς ΧΠΦ ςϑΓ ΚΠΕΤΓΧΥΓΦ ΧΡΡΓΧΤΧΠΕΓ ΘΗ [ΘΩςϑ ΙΧΠΙΥ ΝΓΧΦΥ ςΘ ΟΘΤΓ ΕΘΟΡΤΓϑΓΠΥΚΞΓ ΚΠΗΘΤΟΧςΚΘΠ ΙΧςϑΓΤΚΠΙ ΧΠΦ ςϑΩΥ ∆ΓςςΓΤ ΚΠΗΘΤΟΓΦ ΤΓΥΡΘΠΥΓΥ +Π ΘΤΦΓΤ ςΘ ΧΕΕΓΝΓΤΧςΓ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΚΠΞΘΝΞΓΟΓΠς ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΕΤΚΥΚΥ ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς ΧΠΦ ΓΧΤΝ[ ΨΧΤΠΚΠΙ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΥςΤΓΥΥΓΦ ςϑΧς ΟΘΤΓ ΓΟΡϑΧΥΚΥ ΠΓΓΦΥ ςΘ ∆Γ ΙΚΞΓΠ ςΘ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΧΦΦΓΦ ΞΧΝΩΓ ςϑΓΤΓΚΠ ΟΘΞΚΠΙ ΗΤΘΟ ΧΥΜΚΠΙ ςϑΓ ΣΩΓΥςΚΘΠ ⊗9ϑ[ ΚΥ Κς ΠΓΕΓΥΥΧΤ[!≥ ςΘ Χ ΦΚΥΕΩΥΥΚΘΠ ΘΠ ⊗∗ΘΨ ΕΧΠ Κς ∆Γ ΧΕϑΚΓ ΞΓΦ ΧΠΦ ΨϑΧς ΕΧΠ ∆Γ ΙΧΚΠΓΦ!≥ /ΘΤΓΘΞΓΤ ΟΓΠ∂Υ ΕΘΠςΤΚ∆ΩςΚΘΠΥ ΧΥ ΧΦΞΘΕΧςΓΥ ΗΘΤ ΙΓΠΦΓΤ ΓΣΩΧΝΚς[ ΧΠΦ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΚΠΕΝΩΥΚΘΠ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΕΘΠℵΚΕς ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς ΧΠΦ ΓΧΤΝ[ ΨΧΤΠΚΠΙ ΧΤΓ ΕΤΚςΚΕΧΝ ΧΠΦ ΥϑΘΩΝΦ ∆Γ ΓΠΕΘΩΤΧΙΓΦ +Π ΧΦΦΚςΚΘΠ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΕΧΝΝΓΦ ΗΘΤ ϑΘΝΦΚΠΙ ςϑΘΥΓ ΚΠ ΝΓΧΦΚΠΙ ΧΠΦ ΦΓΕΚΥΚΘΠ ΟΧΜΚΠΙ ΡΘΥΚςΚΘΠΥ ΧΕΕΘΩΠςΧ∆ΝΓ ΗΘΤ ςϑΓΚΤ ΤΓΥΡΘΠΥΚ∆ΚΝΚς[ ςΘ ΚΟΡΝΓΟΓΠς 705%4 ΧΠΦ ΓΠΕΘΩΤΧΙΓΦ ΠΧςΚΘΠΧΝ ΙΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΥΩ∆ ΤΓΙΚ ΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ςΘ ΨΘΤΜ ςΘΙΓςϑΓΤ ΨΚςϑ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ ΚΠ ΦΓΞΓΝΘΡΚΠΙ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΕςΚΘΠ ΡΝΧΠΥ ΘΠ 705%4 ΚΠ ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤ ΨϑΓΤΓ Κς ΚΥ ΠΓΕΓΥΥΧΤ[ ςΘ ΧΦΦΤΓΥΥ ΕΩΤΤΓΠς ΕΘΠℵΚΕς ΘΤ ΡΘΥς ΕΘΠℵΚΕς ΥΚςΩΧςΚΘΠΥ


5ΓΥΥΚΘΠ #ΠΧΝ[ΥΚΥ

)ΓΠΦΓΤ 5ΓΠΥΚςΚΞΓ %ΘΠℵΚΕς #ΥΥΓΥΥΟΓΠς ΧΠΦ

6ϑΚΥ ΥΓΥΥΚΘΠ ΧΥΥΓΥΥΓΦ ΨΧ[Υ ςΘ ΓΗΗΓΕςΚΞΓΝ[ ΚΠςΓΙΤΧςΓ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΚΠςΘ ΕΘΠℵΚΕς ΧΥΥΓΥΥΟΓΠς ΧΠΦ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΨΚςϑ Χ ΞΚΓΨ ςΘ ΓΠϑΧΠΕΓ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΙΚ ΘΠΧΝ ΧΠΦ ΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΥΡΘΠΥΓΥ ΚΠ ςϑΓ ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΧΠΦ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕςΥ #ς ςϑΓ ΘΩςΥΓς ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΓΟΡϑΧΥΚ∴ΓΦ ςϑΧς ΨϑΚΝΓ ςϑΓ ΡΤΘΟΘςΚΘΠ ΧΠΦ ΤΓΧΝΚ ∴ΧςΚΘΠ ΘΗ ΙΓΠΦΓΤ ΓΣΩΧΝΚς[ ΕΧΠ ∆Γ Χ ΦΤΚΞΓΤ ΘΗ ΥςΧ∆ΚΝΚς[ ΕϑΧΠΙΓ ΧΠΦ ΡΓΧΕΓ ΚΟ∆ΧΝΧΠΕΓΦ ΙΓΠΦΓΤ ΤΓΝΧςΚΘΠΥ ΧΠΦ ΙΓΠΦΓΤ ΚΠΓΣΩΧΝΚς[ ΕΧΠ ∆Γ ΕΘΟΟΘΠ ςΤΚΙΙΓΤΥ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς 2ΧΠΓΝΝΚΥςΥ ςϑΓΤΓΗΘΤΓ ΥςΤΓΥΥΓΦ ςϑΧς ΧΠ[ ΥΩΕΕΓΥΥΗΩΝ ΧΥΥΓΥΥΟΓΠς ΧΠΦ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΘΗ ςϑΓ ΕΧΩΥΓΥ ςΤΚΙΙΓΤΥ Φ[ΠΧΟΚΕΥ ΧΠΦ ΡΧςςΓΤΠΥ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΤΓΣΩΚΤΓΥ ςϑΓ ΧΡΡΝΚΕΧςΚΘΠ ΘΗ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΝΓΠΥ ΗΤΘΟ ςϑΓ ΞΓΤ[ ∆ΓΙΚΠΠΚΠΙ 6ϑΚΥ ΟΓΧΠΥ ςϑΧς ΧςςΓΠςΚΘΠ ΠΓΓΦΥ ςΘ ∆Γ ΡΧΚΦ ςΘ ΙΓΠΦΓΤ ΚΠ ΓΧΕϑ ΧΠΦ ΓΞΓΤ[ ΓΝΓΟΓΠς ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΧΥΥΓΥΥΟΓΠς ΧΠΦ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ± ΗΤΘΟ ςϑΓ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΘΗ ςϑΓ ΕΘΠςΓΖς ΕΧΩΥΓΥ ΧΕςΘΤΥ ΡΘΨΓΤ ΤΓΝΧςΚΘΠΥ ΕΘΠℵΚΕς Φ[ΠΧΟΚΕΥ ΧΠΦ ΘΡΡΘΤςΩΠΚςΚΓΥ ΗΘΤ ΡΓΧΕΓ ςΘ ςϑΓ ΧΕςΩΧΝ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΧΠΦ ΕϑΘΚΕΓ ΘΗ ΧΡΡΤΘΡΤΚΧςΓ ΤΓΟΓΦΚΓΥ ΧΠΦ ΤΓΥΡΘΠΥΓ ΘΡςΚΘΠΥ ± ΧΥ ΘΡ ΡΘΥΓΦ ςΘ ςϑΓ ΕΘΟΟΘΠ ΡΤΧΕςΚΕΓ ΚΠ ΨϑΚΕϑ ΙΓΠΦΓΤ ΚΥ ΘΗςΓΠ ΧΦΦΓΦ ΘΠ Χς Χ ΝΧςΓΤ ΡΘΚΠς ΚΠ ςΚΟΓ +Π ΤΓΝΧςΚΘΠ ςΘ ςϑΚΥ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΧΝΥΘ ϑΚΙϑΝΚΙϑςΓΦ ςϑΧς ςϑΓ ςΓΤΟ ≥ΙΓΠΦΓΤ ΥΓΠΥΚςΚΞΓ× ΤΓΗΓΤΥ ςΘ ςϑΓ ΡΤΧΕςΚΕΓ ΘΗ ςΧΜΚΠΙ ςϑΓ ΓΖΡΓΤΚΓΠΕΓΥ ΕΘΠςΤΚ ∆ΩςΚΘΠΥ ΧΠΦ ΤΘΝΓΥ ΘΗ ∆Θςϑ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΟΓΠ ΚΠςΘ ΧΕΕΘΩΠς ΧΠΦ ΧΦΦΓΦ ςϑΧς ΠΘς ΘΠΝ[ ςϑΓ ΦΤΚΞΓΤΥ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΠΓΓΦ ςΘ ∆Γ ΚΦΓΠςΚ↵ΓΦ ΧΠΦ ΚΠΕΝΩΦΓΦ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΧΥΥΓΥΥΟΓΠς ΧΠΦ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ∆Ως ΓΞΓΠ ΟΘΤΓ ΚΟΡΘΤςΧΠςΝ[ ςϑΓ ΦΤΚΞΓΤΥ ΘΗ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥςΧ∆ΚΝΚς[ 4ΧΚΥΚΠΙ ΧΠΦ ΧΠΥΨΓΤΚΠΙ ΙΓΠΦΓΤ ΥΡΓΕΚ↵Ε ΣΩΓΥςΚΘΠΥ ΨΧΥ ΠΧΟΓΦ ΧΥ Χ ςΘΘΝ ςΘ ΚΠςΓΙΤΧςΓ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΚΠςΘ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΥΩΕϑ ΧΥ %ΧΠ ςϑΓ ΥΘΕΚΓς[ ∆Γ ΦΓΥΕΤΚ∆ΓΦ ΧΥ ΡΧςΤΚΧΤΕϑΧΝ! 9ϑΧς ΤΘΝΓΥ ΦΘ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΟΓΠ ς[ΡΚΕΧΝΝ[ ΡΝΧ[! ∗ΘΨ ΦΘ ∆Θςϑ ΙΓΠΦΓΤΥ ΤΓΝΧςΓ ςΘ ΓΧΕϑ ΘςϑΓΤ! ∗ΘΨ ΚΥ ΙΓΠΦΓΤ ΧΗΗΓΕςΚΠΙ ΧΕΕΓΥΥ ςΘ ΤΓΥΘΩΤΕΓΥ ΘΤ ϑΓΧΝςϑΕΧΤΓ! 9ϑΧς ΞΧΤΚΧςΚΘΠΥ ΕΧΠ ∆Γ ΦΓςΓΕςΓΦ ΧΟΘΠΙ ΙΤΘΩΡΥ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΟΓΠ! #ΡΧΤς ΗΤΘΟ ςϑΓ ΤΓΕΘΙΠΚςΚΘΠ ςϑΧς ΧΡΡΝ[ΚΠΙ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΝΓΠΥ ΚΥ ΕΤΚςΚΕΧΝ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ϑΚΙϑΝΚΙϑςΓΦ ςϑΓ ΠΓΓΦ ΗΘΤ ΕΘΠℵΚΕς ΧΥΥΓΥΥΟΓΠς ΧΠΦ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΗΤΧΟΓΨΘΤΜΥ ςϑΧς ΧΤΓ ΕΘΠςΓΖς ΥΡΓΕΚ↵Ε ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ΕΘΟΡΤΓϑΓΠΥΚΞΓ ΚΠΕΝΩΥΚΞΓ ΧΠΦ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΘΤ[ ΚΠ ςϑΓΚΤ ΦΓΥΚΙΠ (ΚΤΥςΝ[ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΠΘςΓΦ ςϑΧς Χς ΡΤΓΥΓΠς ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ςΘΘ ΘΗςΓΠ ΗΘΕΩΥΓΥ ΥΘΝΓΝ[ ΘΠ ςϑΓ ΘΗ↵ΕΚΧΝ ΝΓΞΓΝ ΡΤΚΟΧΤΚΝ[ ΕΘΠΥΚΦΓΤΚΠΙ ΚΠΥςΚςΩςΚΘ ΠΧΝΚ∴ΓΦ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ΧΠΦ ϑΚΙϑ ΝΓΞΓΝ ΘΗ↵ΕΚΧΝΥ #ς ςϑΓ ΥΧΟΓ ςΚΟΓ ΥΩΕϑ ΧΠΧΝ[ΥΓΥ ΠΓΙΝΓΕς ΘΤ ΕΘΟΡΝΓςΓΝ[ ΚΙΠΘΤΓ ΓΖΡΓΤΚΓΠΕΓΥ ΧΠΦ ΕΘΠςΤΚ∆ΩςΚΘΠΥ ∆[ ΙΤΧΥΥΤΘΘςΥ ΚΠΚςΚΧςΚΞΓΥ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ΧΠΦ ΚΠΦΚΞΚΦΩΧΝΥ %ΘΠΥΓΣΩΓΠςΝ[

ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΥςΤΓΥΥΓΦ ςϑΧς ΕΘΠℵΚΕς ΧΥΥΓΥΥΟΓΠς ΧΠΦ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΠΓΓΦΥ ςΘ ΚΠΕΝΩΦΓ ΚΠΥςΚςΩςΚΘΠΧΝΚ∴ΓΦ ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ΠΘΠ ΚΠΥςΚςΩςΚΘΠΧΝΚ∴ΓΦ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ΧΠΦ ΧΕςΚΞΚςΚΓΥ ΧΠΦ ΧΕςΘΤΥ ΘΠ ΧΝΝ ΝΓΞΓΝΥ ± ΙΝΘ∆ΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΝΘΕΧΝ /ΘΤΓΘΞΓΤ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΕΤΚςΚΕΚΥΓΦ ςϑΧς ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΘΗςΓΠ ΦΘΓΥ ΠΘς ΤΓℵΓΕς ςϑΓ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓΥ ΧΠΦ ΓΖΡΓΤΚΓΠΕΓΥ ΘΗ ςϑΘΥΓ ΦΚΤΓΕςΝ[ ΧΗΗΓΕςΓΦ ∆[ ΕΘΠℵΚΕς ΞΚΘΝΓΠΕΓ ΧΠΦ ΚΠΥςΧ∆ΚΝΚς[ ΝΓΧΞΚΠΙ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΓΗΗΘΤςΥ ΡΘΘΤΝ[ ΚΠΗΘΤΟΓΦ ΘΗ ςϑΓ ΤΓ ΧΝΚςΚΓΥ ΘΗ ςϑΓ ΡΓΘΡΝΓ ΘΠ ςϑΓ ΙΤΘΩΠΦ +Π ΘΤΦΓΤ ςΘ ΧΦΦΤΓΥΥ ςϑΚΥ ΥϑΘΤςΕΘΟΚΠΙ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΥςΤΓΥΥΓΦ ςϑΧς Χ ΙΤΓΧςΓΤ ΓΟΡϑΧΥΚΥ ΠΓΓΦΥ ςΘ ∆Γ ΡΝΧΕΓΦ ΘΠ ΡΧΤςΚΕΚΡΧ ςΘΤ[ ΧΡΡΤΘΧΕϑΓΥ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΧΚΟΓΦ Χς ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ΧΠΦ ΤΓℵΓΕςΚΠΙ ΞΘΚΕΓΥ ΗΤΘΟ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ ΧΕςΘΤΥ ΧΠΦ ςϑΘΥΓ ΦΚΤΓΕςΝ[ ΧΗΗΓΕςΓΦ ∆[ ΕΘΠℵΚΕς 6ϑΚΥ ΚΠ ςΩΤΠ ΨΘΩΝΦ ΝΓΧΦ ςΘ ΟΘΤΓ ΕΘΟΡΤΓϑΓΠΥΚΞΓ ΦΧςΧ ΧΠΦ Χ ΙΤΓΧςΓΤ ΩΠΦΓΤΥςΧΠΦΚΠΙ ΘΗ ςϑΓ ΕΧΩΥΓΥ Φ[ΠΧΟΚΕΥ ΧΠΦ ΡΧςςΓΤΠΥ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ςϑΓ ΠΓΓΦΥ ΘΗ ςϑΓ ΧΗΗΓΕςΓΦ ΕΘΟΟΩΠΚςΚΓΥ ΨϑΚΕϑ ΧΝΥΘ ΓΠΥΩΤΓΥ ∆ΓςςΓΤ ΤΓΥΡΘΠΥΓ ΘΡςΚΘΠΥ Χς ςϑΓ ΡΘΝΚςΚΕΧΝ ΝΓΞΓΝ +Π ΕΘΠΕΝΩΥΚΘΠ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΧΙΤΓΓΦ ςϑΧς ΕΘΠςΓΖς ΥΡΓΕΚ↵Ε ΕΘΟΡΤΓϑΓΠΥΚΞΓ ΧΠΦ ΚΠΕΝΩΥΚΞΓ ΕΘΠℵΚΕς ΧΥΥΓΥΥΟΓΠς ΧΠΦ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΨϑΚΕϑ ΚΠςΓΙΤΧςΓΥ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤ ΥΡΓΕςΚΞΓ ΗΤΘΟ ςϑΓ ΞΓΤ[ ∆ΓΙΚΠΠΚΠΙ ΚΥ ΕΤΩΕΚΧΝ ΗΘΤ ςϑΓ ΦΓΞΓΝΘΡΟΓΠς ΘΗ ΓΗΗΓΕ ςΚΞΓ ΤΓΥΡΘΠΥΓΥ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΧΠΦ ΕΘΠℵΚΕς ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ #Υ Χ ΕΘΠΥΓ ΣΩΓΠΕΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΕΧΝΝΓΦ ΘΠ ΧΝΝ ΧΕςΘΤΥ ςΘ ΧΦΞΘΕΧςΓ ΗΘΤ ςϑΓ ΚΠςΓΙΤΧςΚΘΠ ΘΗ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΧΥΥΓΥΥΟΓΠς ΧΠΦ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΧΠΦ ΗΩΤςϑΓΤ ΥςΤΓΥΥΓΦ ςϑΓ ΠΓΓΦ ςΘ ΦΓΞΓΝΘΡ ΥΡΓΕΚ↵Ε ΙΩΚΦΓΝΚΠΓΥ ΗΘΤ ΓΗΗΓΕςΚΞΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ

5ΓΥΥΚΘΠ

9ΘΟΓΠ %ϑΧΠΙΓ 2ΓΧΕΓ 6ΧΝΜΥ

6ϑΚΥ ΥΓΥΥΚΘΠ ΧΥΥΓΥΥΓΦ ΨΧ[Υ ΘΗ ΚΠΕΤΓΧΥΚΠΙ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ΧΠΦ ΤΧΚΥΓΦ ςϑΓ ΣΩΓΥςΚΘΠ ϑΘΨ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΡΤΓΥΓΠΕΓ ΕΧΠ ΡΘΥΚςΚΞΓΝ[ ΚΠ ℵΩΓΠΕΓ ςϑΓ Φ[ΠΧΟΚΕΥ ΧΠΦ ΘΩςΕΘΟΓΥ ΘΗ ΡΓΧΕΓ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠΥ #ς ςϑΓ ΘΩςΥΓς ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ Θ∆ΥΓΤΞΓΦ ςϑΧς ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΧΕςΘΤΥ ΘΗςΓΠ ΥςΤΩΙΙΝΓ ςΘ ΓΥςΧ∆ΝΚΥϑ ΥΩΥςΧΚΠΧ∆ΝΓ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ΧΠΦ ΧΤΓ ΕΘΠΥςΧΠςΝ[ ΥΓΓΜΚΠΙ ΠΓΨ ΥςΤΧ ςΓΙΚΓΥ ΧΠΦ ΚΠΠΘΞΧςΚΞΓ ΧΡΡΤΘΧΕϑΓΥ ςΘ ΟΓΦΚΧςΓ ΕΘΠℵΚΕς ΧΥ ΟΘΤΓ ςϑΧΠ ΡΓΤ ΕΓΠς ΘΗ ΡΓΧΕΓ ΧΙΤΓΓΟΓΠςΥ ΚΠ ςϑΓ ΝΧΥς ΗΘΩΤ ΦΓΕΧΦΓΥ ΗΧΚΝΓΦ ΨΚςϑΚΠ ςϑΓ ↵ΤΥς ↵ΞΓ [ΓΧΤΥ #ΝςϑΘΩΙϑ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ΦΚΗΗΓΤ ΧΠΦ ΧΤΓ ΓΟ∆ΓΦΦΓΦ ΚΠ ΩΠΚΣΩΓ ΕΘΠς ΓΖςΥ Κς ΨΧΥ ΥςΤΓΥΥΓΦ ςϑΧς ςϑΓ[ ΥϑΧΤΓ ΘΠΓ ΕΘΟΟΘΠ ΗΧΕςΘΤ ςϑΓ ΩΠΦΓΤΤΓΡΤΓ ΥΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ ΨΘΟΓΠ &ΓΥΡΚςΓ ΡΘΝΚςΚΕΧΝ ΤϑΓςΘΤΚΕ ΧΠΦ ΠΩΟΓΤΘΩΥ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΠΧςΚΘΠΧΝ ΕΘΟΟΚςΟΓΠςΥ ΚΠ ΥΩΡΡΘΤς ΘΗ 705%4 ΨΘΟΓΠ


ΤΓΟΧΚΠ ΡΤΧΕςΚΕΧΝΝ[ Χ∆ΥΓΠς ΗΤΘΟ ΗΘΤΟΧΝ ΡΓΧΕΓ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠΥ ΨϑΚΕϑ ΚΥ ΚΝΝΩΥςΤΧ ςΓΦ ∆[ ςϑΓ ΗΧΕς ςϑΧς ΘΠΝ[ ΡΓΤ ΕΓΠς ΘΗ ςϑΓ ΦΓΝΓΙΧςΓΥ ΘΗ ΠΓΙΘςΚΧςΚΠΙ ΡΧΤςΚΓΥ ΡΓΤ ΕΓΠς ΘΗ ΥΚΙΠΧςΘΤΚΓΥ ΧΠΦ ΡΓΤ ΕΓΠς ΘΗ ΕϑΚΓΗ ΟΓΦΚΧςΘΤΥ ΧΤΓ ΨΘΟΓΠ #ΦΦΤΓΥΥΚΠΙ ςϑΓ ΕΘΠΥΓΣΩΓΠΕΓΥ ΨΘΟΓΠ∂Υ Χ∆ΥΓΠΕΓ ϑΧΥ ΘΠ ςϑΓ Φ[ΠΧΟΚΕΥ ΧΠΦ ΘΩςΕΘΟΓ ΘΗ ΡΓΧΕΓ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠΥ ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ΘΠ ςϑΓ ΥΩΥςΧΚΠΧ∆ΚΝΚς[ ΘΗ ςϑΓ ΡΓ ΧΕΓ ςϑΧς ΗΘΝΝΘΨΥ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΥςΤΓΥΥΓΦ ςϑΧς ΨΚςϑΘΩς ΚΠΕΝΩΥΚΞΓ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ΕΘΩΠςΤΚΓΥ ΤΚΥΜ ΣΩΚΕΜΝ[ ΤΓΝΧΡΥΚΠΙ ΚΠςΘ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΦ ΡΓΘΡΝΓ ΝΘΥΓ ςϑΓΚΤ ΡΤΘΥΡΓΕςΥ ΘΗ ΝΚΞΚΠΙ ΚΠ Χ ΥςΧ∆ΝΓ ΧΠΦ ΡΓΧΕΓΗΩΝ ΥΘΕΚΓς[ 6ϑΓ ΦΓΕΚΥΚΘΠΥ ςϑΧς ΧΤΓ ΟΧΦΓ Χς ςϑΓ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠ ςΧ∆ΝΓ ϑΧΞΓ Χ ΦΓΓΡ ΚΟΡΧΕς ΘΠ ΥΘΕΚΓς[ ΧΥ Χ ΨϑΘΝΓ ΧΠΦ ΡΤΘΞΚΦΓ ΜΓ[ ΘΡΡΘΤςΩΠΚςΚΓΥ ςΘ ςΤΧΠΥΗΘΤΟ ΚΠΥςΚςΩςΚΘΠΥ ΧΠΦ ΥΓς ΦΚΤΓΕςΚΘΠΥ ΗΘΤ ΡΘΥς ΕΘΠℵΚΕς ΤΓΕΘΠΥςΤΩΕςΚΘΠ 2ΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΥςΤΓΥΥΓΦ ςϑΧς ΚΠΕΝΩΥΚΞΓ ΡΓΧΕΓ ςΧΝΜΥ ΚΠΞΘΝΞΚΠΙ ∆Θςϑ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ ΧΤΓ ΕΤΚςΚΕΧΝ ΗΘΤ ΧΕϑΚΓΞΚΠΙ ΥΩΥςΧΚΠΧ∆ΝΓ ΡΓΧΕΓ ΧΥ ΨΘ ΟΓΠ ΧΠΦ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ ΦΘ ϑΧΞΓ ΦΚΗΗΓΤΓΠς ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓΥ ςΘ ∆ΤΚΠΙ ςΘ ςϑΓ ςΧ∆ΝΓ ΨϑΚΕϑ ΥϑΘΩΝΦ ∆Γ ΕΧΡΚςΧΝΚ∴ΓΦ ΘΠ 6Θ ΩΠΦΓΤΝΚΠΓ ςϑΚΥ ΡΘΚΠς ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΤΓΗΓΤΤΓΦ ςΘ ΥςΧςΚΥςΚΕΧΝ ΓΞΚΦΓΠΕΓ ςϑΧς ΥϑΘΨΥ ςϑΧς ΕϑΧΠΕΓΥ ΧΤΓ ΡΓΤ ΕΓΠς ϑΚΙϑΓΤ ΗΘΤ Χ ΡΓΧΕΓ ΧΙΤΓΓΟΓΠς ςΘ ΥΩΕΕΓΓΦ ΨϑΓΠ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ ϑΧΞΓΠ ∆ΓΓΠ ΚΠΕΝΩΦΓΦ ΚΠ ςϑΓ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠ ΡϑΧΥΓ #ΟΘΠΙ ΥΘΟΓ ΘΗ ςϑΓ ΗΧΕςΘΤΥ ςϑΧς ΓΖΡΝΧΚΠ ςϑΓ ΡΘΥΚςΚΞΓ ΚΟΡΧΕς ΘΗ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΧΠΦ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[∂Υ ΚΠΞΘΝΞΓΟΓΠς ΚΠ ΡΓΧΕΓ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠΥ ΚΥ ςϑΧς ΚΠΕΝΩΥΚΞΓ ΡΓΧ ΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ϑΧΞΓ ΙΤΓΧςΓΤ ΝΓΙΚςΚΟΧΕ[ 9ΘΟΓΠ ΧΠΦ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ ΝΓΧΦΓΤΥ ΕΧΠ ΧΡΡΓΧΝ ςΘ ςϑΓΚΤ ΕΘΟΟΩΠΚςΚΓΥ ςΘ ΥΩΡΡΘΤς Χ ΠΓΙΘςΚΧςΓΦ ΡΓΧΕΓ ΧΙΤΓΓΟΓΠς ΧΠΦ ςϑΓ ΤΚΥΜ ΘΗ ΓΖΕΝΩΦΓΦ ΡΧΤςΚΓΥ ςΘ ΩΠΦΓΤΟΚΠΓ ςϑΓ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥ ΚΥ ΤΓΦΩΕΓΦ /ΘΤΓΘΞΓΤ ΡΓΧΕΓ ςΧΝΜΥ ςϑΧς ΚΠΕΝΩΦΓ ΘΠΝ[ ςϑΓ ΨΧΤΤΚΠΙ ΙΤΘΩΡΥ ςΓΠΦ ςΘ ΗΘΕΩΥ ΘΠ ΡΘΨΓΤ ςΓΤΤΚςΘΤ[ ΧΠΦ ςϑΓ ΥςΧςΓ ΨϑΚΝΓ ΓΞΚΦΓΠΕΓ ΥϑΘΨΥ ςϑΧς ΨΘΟΓΠ ΨϑΘ ΧΤΓ ΡΤΓΥΓΠς Χς ΡΓΧΕΓ ςΧ∆ΝΓΥ ΘΗςΓΠ ΤΧΚΥΓ ΜΓ[ ΓΕΘΠΘΟΚΕ ΧΠΦ ΥΘΕΚΧΝ ΚΥΥΩΓΥ ΥΩΕϑ ΧΥ ΓΦΩΕΧςΚΘΠ ϑΓΧΝςϑ ΧΠΦ ΛΩΥςΚΕΓ ΧΠΦ ΧΦΞΘΕΧςΓ ΗΘΤ Χ ΟΘΤΓ ΓΣΩΚςΧ∆ΝΓ ΡΓΧΕΓ ςϑΧς ΧΝΥΘ ΧΦΦΤΓΥΥΓΥ ΥΘΟΓ ΕΘΟΟΘΠ ΦΤΚΞΓΤΥ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς &ΓΥΡΚςΓ ςϑΚΥ ΙΤΘΨΚΠΙ ΓΞΚΦΓΠΕΓ ςϑΧς ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ ∆ΤΚΠΙ ΧΦΦΓΦ ΞΧΝΩΓ ςΘ ΡΓΧΕΓ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠΥ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΠΘςΓΦ ΨΚςϑ ΕΘΠΕΓΤΠ ςϑΧς ΓΖΚΥςΚΠΙ ΡΘ ΨΓΤ Φ[ΠΧΟΚΕΥ ΧΠΦ ςϑΓ ΩΠΨΚΝΝΚΠΙΠΓΥΥ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕςΚΠΙ ΡΧΤςΚΓΥ ςΘ ΦΚΝΩςΓ ςϑΓΚΤ ΡΘΨΓΤ ΘΤ ΧΕΕΓΡς ςϑΚΤΦ ΡΧΤςΚΓΥ Χς ςϑΓ ςΧ∆ΝΓ ΕΘΠςΚΠΩΓ ςΘ ΡΘΥΓ ΧΠ Θ∆ΥςΧΕΝΓ ςΘ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΚΠ ΗΘΤΟΧΝ ΡΓΧΕΓ ςΧΝΜΥ +Π ΧΦΦΚςΚΘΠ ΤΓΕΩΤΤΚΠΙ ΧΤΙΩ ΟΓΠςΥ ± ΥΩΕϑ ΧΥ ςϑΓ ΝΧΕΜ ΘΗ ςΚΟΓ ςΘ ∆ΤΚΠΙ ΨΘΟΓΠ ςΘ ςϑΓ ΡΓΧΕΓ ςΧ∆ΝΓΥ ΘΤ ςϑΓ ΗΓΧΤ ΘΗ ΚΠςΓΤΗΓΤΚΠΙ ΨΚςϑ ςϑΓ ΚΟΟΓΦΚΧςΓ ΙΘΧΝ ςΘ ∆ΤΚΠΙ ΧΠ ΓΠΦ ςΘ ΧΤΟΓΦ ΞΚΘΝΓΠΕΓ ∆[ ΡΩΥϑΚΠΙ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ςΘΘ ΓΧΤΝ[ ΚΠ ςϑΓ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥ ±

ΧΤΓ ΘΗςΓΠ ΩΥΓΦ ςΘ ΛΩΥςΚΗ[ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΓΖΕΝΩΥΚΘΠ (ΩΤςϑΓΤΟΘΤΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΠΘςΓΦ ςϑΧς ΨΘΟΓΠ∂Υ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΚΥ ΤΓΡΓΧςΓΦΝ[ ΡΓΤΕΓΚΞΓΦ ΧΥ ∆ΓΚΠΙ ΤΓΝΧςΓΦ ςΘ ≥ΨΘ ΟΓΠ∂Υ ΚΥΥΩΓΥ× ΘΠΝ[ ΘΗςΓΠ ΕΘΠΥΚΦΓΤΓΦ ΝΓΥΥ ΚΟΡΘΤςΧΠς ςϑΧΠ ϑΧΤΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΚΥΥΩ ΓΥ 6ϑΚΥ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΕΤΚςΚΕΚΥΓΦ ΗΤΓΣΩΓΠςΝ[ ΝΓΧΦΥ ςΘ ςϑΓ ΤΓΥΩΝς ςϑΧς ↵ΠΧΝ ΡΓΧΕΓ ΧΙΤΓΓΟΓΠςΥ ΗΧΚΝ ςΘ ΟΧΜΓ ΥΡΓΕΚ↵Ε ΤΓΗΓΤΓΠΕΓ ςΘ ΚΥΥΩΓΥ ΥΩΕϑ ΧΥ ΕΘΠℵΚΕς ΤΓΝΧςΓΦ ΥΓΖΩΧΝ ΞΚΘΝΓΠΕΓ ςϑΧς ΚΠ ΤΓΧΝΚς[ ΧΗΗΓΕς ΓΠςΚΤΓ ΕΘΟΟΩΠΚςΚΓΥ ΧΠΦ ΡΝΧ[ Χ ΜΓ[ ΤΘΝΓ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς Φ[ΠΧΟΚΕΥ +Π ΕΘΠΕΝΩΥΚΘΠ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΧΙΤΓΓΦ ςϑΧς ΨΘΟΓΠ∂Υ ΚΠΕΝΩΥΚΘΠ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ΙΘΓΥ ΨΓΝΝ ∆Γ[ΘΠΦ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΕΘΟΟΚςΟΓΠςΥ ΤΚΙϑςΥ ΧΠΦ ΠΘΤΟΥ Κς ΚΥ Χ ΟΧς ςΓΤ ΘΗ ∆ΩΚΝΦΚΠΙ ΝΘΠΙ ΝΧΥςΚΠΙ ΡΓΧΕΓ #Υ Χ ΕΘΠΥΓΣΩΓΠΕΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΕΧΝΝΓΦ ΘΠ ΧΝΝ ΧΕςΘΤΥ ςΘ ∆ΘΘΥς ΨΘΟΓΠ∂Υ ΕΧΡΧΕΚςΚΓΥ ςΘ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΓ ΚΠ ΗΘΤΟΧΝ ΧΠΦ ΚΠΗΘΤΟΧΝ ΡΓΧΕΓ ςΧΝΜΥ ∆[ ΚΠΞΓΥςΚΠΙ ΚΠ ςϑΓ ΦΓΞΓΝΘΡΟΓΠς ΘΗ ςϑΓΚΤ ΥΜΚΝΝΥ ΧΠΦ ΡΤΘΞΚΦΚΠΙ ΧΕΕΓΥΥ ςΘ ℵΓΖΚ∆ΝΓ ΗΩΠΦΚΠΙ /ΘΤΓΘΞΓΤ ςϑΓ[ ΕΧΝΝΓΦ ΘΠ ΠΧςΚΘΠΧΝ ΙΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΧΠΦ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΥΩ∆ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ςΘ ΡΤΘΞΚΦΓ ςΘΘΝΥ ΧΠΦ ΥςΤΧςΓΙΚΓΥ ςΘ ΟΓΦΚΧςΘΤΥ ΧΠΦ ΘςϑΓΤ ΧΕςΘΤΥ ςΘ ΓΗΗΓΕςΚΞΓΝ[ ΚΟΡΝΓΟΓΠς 70 5%4 ΚΠ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ΧΠΦ ΘΠ ΟΓΦΚΧ ΧΠΦ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ ςΘ ΛΘΚΠ ΗΘΤΕΓΥ ΚΠ ΡΩςςΚΠΙ ΡΤΓΥΥΩΤΓ ΘΠ ΠΓΙΘςΚΧςΚΠΙ ΡΧΤςΚΓΥ ςΘ ΓΠΥΩΤΓ ςϑΓ ΚΠΕΝΩΥΚΘΠ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ςϑΓΚΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓΥ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ςΧΝΜΥ

5ΓΥΥΚΘΠ

6ϑΓ 4ΘΝΓ ΘΗ ςϑΓ /ΓΦΚΧ ΚΠ +ΟΡΝΓΟΓΠςΚΠΙ 705%4

6ϑΚΥ ΥΓΥΥΚΘΠ ΧΦΦΤΓΥΥΓΦ ςϑΓ ΣΩΓΥςΚΘΠ ϑΘΨ ςΤΧΦΚςΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΠΓΨ ΟΓΦΚΧ ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΚΕ ΡΤΧΕςΚΕΓΥ ΕΧΠ ΕΘΠςΤΚ∆ΩςΓ ςΘ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΓΟΡΘΨΓΤΟΓΠς ΧΠΦ ΧΨΧ ΤΓΠΓΥΥ ΤΧΚΥΚΠΙ ΘΗ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΕΤΚςΚΕΧΝ ΤΘΝΓ ΚΠ ∆ΩΚΝΦΚΠΙ ΥΓΕΩΤΚΠΙ ΧΠΦ ΟΧΚΠςΧΚΠΚΠΙ ΡΓΧΕΓ #ς ςϑΓ ΘΩςΥΓς ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΧΕΜΠΘΨΝΓΦΙΓΦ ςϑΧς ΟΓΦΚΧ ΕΧΠ ∆Γ Χ ΡΘΥΚςΚΞΓ ΗΘΤΕΓ ΚΠ ςΤΧΠΥΗΘΤΟΚΠΙ ΙΓΠΦΓΤ ΥςΓΤΓΘς[ΡΓΥ ΡΤΘΟΘςΚΠΙ ΗΓΟΧΝΓ ΤΘΝΓ ΟΘΦΓΝΥ ΧΠΦ ΤΧΚΥΚΠΙ ΧΨΧΤΓΠΓΥΥ ΘΠ ςϑΓ Θ∆ΛΓΕςΚΞΓΥ ΘΗ 705%4 ∆Ως ϑΧΥ ΝΧΤΙΓΝ[ ΗΧΚΝΓΦ ςΘ ΦΘ ΥΘ ΚΠ ςϑΓ ΡΧΥς 6ΤΧΦΚςΚΘΠΧΝ ΟΓΦΚΧ ΕϑΧΠΠΓΝΥ ΕΘΠςΚΠΩΓ ςΘ ΡΤΓΦΘΟΚΠΧΠςΝ[ ΡΘΤςΤΧ[ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΘΤ ΡΘΥς ΕΘΠℵΚΕς ΥΚςΩΧςΚΘΠΥ ΧΥ ϑΓΝΡΝΓΥΥ ΧΠΦ ΡΧΥΥΚΞΓ ΞΚΕςΚΟΥ ΘΗ ΤΧΡΓ ΥΓΖΩΧΝ ΞΚΘΝΓΠΕΓ ΧΠΦ ΦΚΥΡΝΧΕΓΟΓΠς ΨϑΚΝΓ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΡΘΤςΤΧ[ΧΝ ΚΠ ΥΘΕΚΧΝ ΟΓΦΚΧ ΡΝΧςΗΘΤΟΥ ΚΥ ΧΝΥΘ ΝΚΟΚςΓΦ ςΘ ςϑΓ ΚΟΧΙΓ ΘΗ ≥ςϑΓ ΞΚΕςΚΟ× ςϑΓ ≥ΠΩΤςΩΤΓΤ× ΧΠΦ ΟΘΤΓ ΤΓΕΓΠςΝ[ ςϑΓ ≥ςΘΩΙϑ ↵ΙϑςΓΤ× +Π ΕΘΟΡΧΤΚΥΘΠ ΥςΘΤΚΓΥ ΘΠ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΤΘΝΓΥ ΧΥ ΟΓΦΚΧςΘΤΥ ΡΓΧΕΓΜΓΓΡΓΤΥ ΡΓΧΕΓ∆ΩΚΝΦΓΤΥ ΦΓΕΚΥΚΘΠ ΟΧΜΓΤΥ ΧΠΦ ΧΕςΚΞΓ


ΧΙΓΠςΥ ΘΗ ΕϑΧΠΙΓ ΧΤΓ ΝΧΤΙΓΝ[ Χ∆ΥΓΠς ΚΠ ΟΓΦΚΧ ΕΘΞΓΤΧΙΓ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς #ΝςϑΘΩΙϑ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΧΕΜΠΘΨΝΓΦΙΓΦ ςϑΧς ΥΘΕΚΧΝ ΟΓΦΚΧ ϑΧΥ ∆ΓΓΠ Χ ΡΘΥΚςΚΞΓ ΚΠΥςΤΩΟΓΠς ΚΠ ΕΘΠΞΓ[ΚΠΙ ΟΓΥΥΧΙΓΥ ΘΗ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΓΟΡΘΨΓΤΟΓΠς ΦΓΟΘΕΤΧςΚ∴ΚΠΙ ΦΚΥΕΘΩΤΥΓΥ ΧΠΦ ΡΤΘΞΚΦΚΠΙ ΞΘΚΕΓ ςΘ ςϑΓ ΞΘΚΕΓΝΓΥΥ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ΨΘΟΓΠ ΚςΥ ΝΚΟΚςΧςΚΘΠΥ ΨΓΤΓ ΧΝΥΘ ϑΚΙϑΝΚΙϑςΓΦ 6ϑΓ ΙΓΠΓΤΧΝ ΚΟΧΙΓ ΤΓℵΓΕςΓΦ ΘΠ ΥΘΕΚΧΝ ΟΓΦΚΧ ΚΥ ΠΘς ΘΠΓ ΘΗ ΥΘΕΚΓς[ Χς ΝΧΤΙΓ ∆Ως ΤΧςϑΓΤ ΘΗ ςϑΘΥΓ ΚΠΦΚΞΚΦΩΧΝΥ ΨΚςϑ ΧΕΕΓΥΥ ςΘ ΠΓΨ ΚΠΗΘΤΟΧςΚΘΠ ςΓΕϑΠΘΝΘΙΚΓΥ ± ΘΗςΓΠ ςϑΓ ΟΘΤΓ ΓΦΩΕΧςΓΦ ΧΠΦ ΨΓΧΝςϑ[ ΡΩ∆ΝΚΕ /ΘΤΓΘΞΓΤ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΤΧΚΥΓΦ ΕΘΠΕΓΤΠΥ ΘΞΓΤ ςϑΓ ΡΘςΓΠςΚΧΝ ΟΚΥΩΥΓ ΘΗ ΥΘΕΚΧΝ ΧΠΦ ςΤΧΦΚςΚΘΠΧΝ ΟΓΦΚΧ ΧΥ Χ ςΘΘΝ ΘΗ ΧΙΙΤΓΥΥΚΘΠ ΘΡΡΤΓΥΥΚΘΠ ΧΠΦ ΡΤΘΡΧΙΧΠΦΧ (ΘΤ ΓΖΧΟΡΝΓ ςϑΓΤΓ ΚΥ Χ ΤΓΕΓΠς ςΤΓΠΦ ΘΗ ΞΓΤ∆ΧΝ ϑΧΤΧΥΥΟΓΠς ΨΚςϑ ΥΓΖΩΧΝ ΕΘΠ ΠΘςΧςΚΘΠ ΧΙΧΚΠΥς ΗΓΟΧΝΓ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ΘΠ ΥΘΕΚΧΝ ΟΓΦΚΧ ΡΝΧςΗΘΤΟΥ ΨϑΚΕϑ ςΧΜΓΥ ΡΝΧΕΓ ΚΠ ΧΦΦΚςΚΘΠ ςΘ ςϑΓ ΓΞΓΤ ΙΤΘΨΚΠΙ Ρϑ[ΥΚΕΧΝ ΞΚΘΝΓΠΕΓ ΧΙΧΚΠΥς ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ΤΓΡΘΤςΚΠΙ ΗΤΘΟ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΦ ΨΧΤ ∴ΘΠΓΥ ΧΝΝ ΧΤΘΩΠΦ ςϑΓ ΨΘΤΝΦ 4ΓΙΧΤΦΚΠΙ ςϑΓ ΟΚΥΩΥΓ ΘΗ ΟΓΦΚΧ ΗΘΤ ΡΤΘΡΧΙΧΠΦΧ ΡΩΤΡΘΥΓΥ ΗΧΜΓ ΞΚΦΓΘΥ ΧΠΦ ΡΚΕςΩΤΓΥ ΘΗ ΥςΧΙΓΦ ∆ΧςςΝΓΥ ΧΠΦ ΞΚΘΝΓΠΕΓ ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ΗΧΝΥΓ ΚΠΗΘΤΟΧςΚΘΠ ΧΤΓ ΦΚΥςΤΚ∆ΩςΓΦ ∆[ ΕΘΠℵΚΕςΚΠΙ ΡΧΤςΚΓΥ ΚΠ ΘΤΦΓΤ ςΘ ΙΧΚΠ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΧςςΓΠςΚΘΠ ΧΠΦ ΗΩΤςϑΓΤ ΡΘΝΚ ςΚΕΧΝ ΘΤ ΟΚΝΚςΧΤ[ ΙΘΧΝΥ #ΝςϑΘΩΙϑ ΡΤΘΡΧΙΧΠΦΧ ϑΧΥ ΓΖΚΥςΓΦ ΧΥ ΝΘΠΙ ΧΥ ΕΘΠℵΚΕςΥ ςϑΓΟΥΓΝΞΓΥ Κς ϑΧΥ ΠΘΨ ∆ΓΕΘΟΓ ΙΝΘ∆ΧΝ ΧΠΦ ΩΠΚΞΓΤΥΧΝΝ[ ΧΕΕΓΥΥΚ∆ΝΓ ςϑΤΘΩΙϑ ΠΓΨ ΟΓΦΚΧ ΧΠΦ ΟΘΦΓΤΠ ςΓΕϑΠΘΝΘΙΚΓΥ 6ϑΚΥ ϑΧΥ ΓΠΧ∆ΝΓΦ ΓΞΓΤ[ ΚΠΦΚΞΚΦΩΧΝ ςΘ ∆ΓΕΘΟΓ Χ ΦΚΤΓΕςΘΤ ΡΤΘΦΩΕΓΤ ΧΠΦ ΓΦΚςΘΤ ΘΗ ΚΠΗΘΤΟΧςΚΘΠ ΧΠΦ ΠΓΨΥ ΟΧΜΚΠΙ Κς ΚΠΕΤΓΧΥΚΠΙΝ[ ΦΚΗ↵ΕΩΝς ΗΘΤ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ΧΠΦ ΧΩΦΚΓΠΕΓΥ ςΘ ΧΥΥΓΥΥ ςϑΓ Θ∆ΛΓΕςΚΞΚς[ ΧΠΦ ΕΤΓΦΚ∆ΚΝΚς[ ΘΗ ΠΓΨΥ ΧΠΦ ΚΠΗΘΤΟΧςΚΘΠ ΤΓΕΓΚΞΓΦ #ΙΧΚΠΥς ςϑΚΥ ∆ΧΕΜΙΤΘΩΠΦ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΕΧΝΝΓΦ ΘΠ ΠΧςΚΘΠΧΝ ΙΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΧΠΦ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΥΩ∆ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ςΘ ΓΠΥΩΤΓ ςϑΓ ΡΤΘ ςΓΕςΚΘΠ ΘΗ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ΧΠΦ ςΘ ΕϑΧΝΝΓΠΙΓ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ΧΠΦ ΟΓΦΚΧ ΡΤΘΦΩΕΓΤΥ ςΘ ΓΠΙΧΙΓ ΚΠ ΙΓΠΦΓΤ ΥΓΠΥΚςΚΞΓ ΧΠΦ ΤΓΥΡΘΠΥΚ∆ΝΓ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥΟ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ςϑΤΘΩΙϑ ςϑΓΚΤ ςΤΧΚΠΚΠΙ ΘΠ 705%4 ΧΠΦ ςϑΓ ΚΠΕΝΩΥΚΘΠ ΘΗ ΙΓΠΦΓΤ ΚΠςΘ ΟΓΦΚΧ∂Υ ΕΘΦΓ ΘΗ ΕΘΠΦΩΕς +Π ΘΤΦΓΤ ςΘ ΧΕΕΓΝΓΤΧςΓ ΟΓΦΚΧ ΕΘΞΓΤΧΙΓ ΧΠΦ ΚΟΡΤΘΞΓ ΡΩ∆ΝΚΕ ΘΩςΤΓΧΕϑ ΚΠ ΥΩΡΡΘΤς ΘΗ 705%4 ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΤΓΕΘΟΟΓΠΦΓΦ ΥΡΓΕΚ↵ΕΧΝΝ[ ΦΓΞΓΝΘΡΚΠΙ ΟΓΥΥΧΙΓΥ ΗΘΤ ΟΓΦΚΧ ΕΘΠΥΩΟΡςΚΘΠ ςϑΧς ΧΤΓ ΧΦΘΡςΓΦ ςΘ ςϑΓ ΝΘΕΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΕΘΠςΓΖς ΕΩΥςΘΟΚ∴ΓΦ ΗΘΤ ΦΚΗΗΓΤΓΠς ΧΩΦΚΓΠΕΓΥ ΧΠΦ ςΤΧΠΥΝΧςΓΦ ΚΠςΘ ΝΘΕΧΝ ΝΧΠΙΩΧΙΓΥ ΧΠΦ ΥΚΟΡΝΓ ΨΘΤΦΚΠΙ ςϑΧς ΠΘΠ ΓΖΡΓΤςΥ ΕΧΠ ΩΠΦΓΤΥςΧΠΦ +Π ΧΦΦΚςΚΘΠ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ϑΚΙϑΝΚΙϑςΓΦ ςϑΓ ΚΟΡΘΤςΧΠΕΓ ΘΗ Χ ΟΓΦΚΧ ΥςΤΧςΓΙ[ ςϑΧς ΗΘΕΩΥΓΥ ΘΠ Χ ΕΘΠΞΓΤΙΓΠΕΓ ΘΗ ΟΓΦΚΧ ΕϑΧΠΠΓΝΥ ςΧΤΙΓςΓΦ ΗΘΤ ςϑΓ

ΤΓΥΡΓΕςΚΞΓ ΧΩΦΚΓΠΕΓ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ΤΧΦΚΘ ΡΘΥςΓΤΥ ΕΘΟΚΕ ∆ΘΘΜΥ ΥΘΕΚΧΝ ΟΓΦΚΧ ΧΠΦ ςϑΓΧςΤΓ ΡΤΘΦΩΕςΚΘΠ ΨΚςϑ Χ ΞΚΓΨ ςΘ ΧΕϑΚΓΞΓ ΨΚΦΓΤ ΤΓΧΕϑ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ΕΘΟΟΩ ΠΚςΚΓΥ ΚΠ ΨϑΚΕϑ ΧΕΕΓΥΥ ςΘ ΚΠΗΘΤΟΧςΚΘΠ ςΓΕϑΠΘΝΘΙ[ ΟΧ[ ∆Γ ΝΚΟΚςΓΦ ΘΤ ΝΚςΓΤΧΕ[ ΤΧςΓΥ ΟΧ[ ∆Γ ΝΘΨ +Π ΕΘΠΕΝΩΥΚΘΠ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΧΙΤΓΓΦ ςϑΧς ΟΘΤΓ ΧςςΓΠςΚΘΠ ΠΓΓΦΥ ςΘ ∆Γ ΙΚΞΓΠ ςΘ ΟΓΦΚΧ∂Υ ΤΘΝΓ ΚΠ ςϑΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ ςϑΓ ΨΘΟΓΠ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΧΙΓΠ ΦΧ ΕΧΝΝΚΠΙ ΗΘΤ ςϑΓ ΚΠςΓΙΤΧςΚΘΠ ΘΗ ΓΗΗΓΕςΚΞΓ ΟΓΦΚΧ ΧΠΦ ΕΘΟΟΩΠΚΕΧςΚΘΠ ΥςΤΧ ςΓΙΚΓΥ ΚΠ ΠΧςΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΕςΚΘΠ ΡΝΧΠΥ ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ΧΝΝ ΡΘΝΚΕΚΓΥ ΧΠΦ ΡΤΘ ΙΤΧΟΟΓΥ ΚΠ ΥΩΡΡΘΤς ΘΗ ςϑΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ 705%4


‹ 70 2ϑΘςΘ .ΘΙΧΠ #∆ΧΥΥΚ

ΧΠΦ ϑΧΞΓ ΠΘς ΝΘΥς ΧΠ[ ΥΚΙΠΚ↵ΕΧΠΕΓ ΩΡ ςΘ ςϑΚΥ ΦΧ[

9ΘΟΓΠ∂Υ ΚΠΞΘΝΞΓΟΓΠς ΚΠ ΧΝΝ ΓΗΗΘΤςΥ ΗΘΤ ςϑΓ ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΧΠΦ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΚΥ Χ ΡΤΓΤΓΣΩΚΥΚςΓ ΗΘΤ ςϑΓ ΟΧΚΠςΓΠΧΠΕΓ ΧΠΦ ΡΤΘΟΘςΚΘΠ ΘΗ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[

/ΓΟ∆ΓΤΥ ΘΗ ςϑΓ 2ϑΚΝΚΡΡΚΠΓ ΕΘΠςΚΠΙΓΠς ΘΗ ςϑΓ 7ΠΚςΓΦ 0ΧςΚΘΠΥ 5ςΧ∆ΚΝΚ∴ΧςΚΘΠ /ΚΥΥΚ ΘΠ ΚΠ ∗ΧΚςΚ /+0756#∗

6ϑΓΟΧςΚΕ 1ΞΓΤΞΚΓΨ 9ΘΟΓΠ 2ΓΧΕΓ ΧΠΦ 5ΓΕΩΤΚς[ #ΙΓΠΦΧ 2ΓΧΕΓ ΚΥ ΚΠΓΖςΤΚΕΧ∆Ν[ ΝΚΠΜΓΦ ΨΚςϑ ΓΣΩΧΝΚς[ ∆ΓςΨΓΓΠ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΟΓΠ 6ϑΚΥ ΥςΧςΓΟΓΠς ΨΧΥ ΟΧΦΓ Χς ςϑΓ (ΘΩΤςϑ 9ΘΤΝΦ %ΘΠΗΓΤΓΠΕΓ ΘΠ 9ΘΟΓΠ ϑΓΝΦ ΚΠ ΚΠ ∃ΓΚΛΚΠΙ ΨϑΓΤΓ /ΓΟ∆ΓΤ 5ςΧςΓΥ ΘΗ ςϑΓ 7ΠΚςΓΦ 0ΧςΚΘΠΥ 70 ΩΠΧΠΚΟΘΩΥΝ[ ΧΦΘΡςΓΦ ςϑΓ ∃ΓΚΛΚΠΙ &ΓΕΝΧΤΧςΚΘΠ ΧΠΦ 2ΝΧςΗΘΤΟ ΗΘΤ #ΕςΚΘΠ ΨΚςϑ Χ ΞΚΓΨ ςΘ ΥΓς ΧΠ ΧΙΓΠΦΧ ΗΘΤ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΓΟΡΘΨΓΤΟΓΠς ΧΠΦ ΙΓΠΦΓΤ ΓΣΩΧ ΝΚς[ ΚΠ ςϑΓ [ΓΧΤΥ ςΘ ΕΘΟΓ 6ϑΓ ∃ΓΚΛΚΠΙ &ΓΕΝΧΤΧςΚΘΠ ΧΠΦ 2ΝΧςΗΘΤΟ ΗΘΤ #ΕςΚΘΠ ΕΧΠ ∆Γ ΥΓΓΠ ΧΥ ΘΠΓ ΘΗ ςϑΓ ΕΘΤΓ ΦΘΕΩΟΓΠςΥ ΚΠ ςϑΓ ΨΘΟΓΠ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΧΙΓΠΦΧ +ς ΚΦΓΠςΚ↵ΓΦ ΕΤΚςΚΕΧΝ ΧΤΓΧΥ ΘΗ ΕΘΠΕΓΤΠ ΨϑΓΤΓ ΩΤΙΓΠς ΧΕςΚΘΠ ΨΧΥ ΠΓΓΦΓΦ ςΘ ΓΠΥΩΤΓ ΙΤΓΧςΓΤ ΓΣΩΧΝΚς[ ΧΠΦ ΘΡΡΘΤςΩΠΚςΚΓΥ ΗΘΤ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΟΓΠ /ΘΤΓΘΞΓΤ Χ ΥΓς ΘΗ ΜΓ[ ΥςΤΧςΓΙΚΕ Θ∆ΛΓΕςΚΞΓΥ ΧΠΦ ΤΓΝΧςΓΦ ΡΤΚΘΤΚς[ ΧΕςΚΘΠΥ ΨΓΤΓ ΡΤΘΡΘΥΓΦ ΗΘΤ ΓΧΕϑ ΘΗ ςϑΓΥΓ ΧΤΓΧΥ ςΘ ∆Γ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΓΦ ςϑΤΘΩΙϑ ΕΘΠΕΓΤςΓΦ ΧΕςΚΘΠΥ ∆[ ΙΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ςϑΓ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΕΘΟΟΩΠΚς[ ΧΠΦ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ 6ϑΓ ΕΘΟΟΚςΟΓΠςΥ ΟΧΦΓ ∆[ 70 /ΓΟ∆ΓΤ 5ςΧςΓΥ ςϑΤΘΩΙϑ ςϑΓ ΧΦΘΡςΚΘΠ ΘΗ ςϑΓ ∃ΓΚΛΚΠΙ &ΓΕΝΧΤΧςΚΘΠ ΧΠΦ 2ΝΧςΗΘΤΟ ΗΘΤ #ΕςΚΘΠ ΨΓΤΓ ΩΠΡΤΓΕΓΦΓΠςΓΦ ΚΠ ΥΕΘΡΓ

9ΘΟΓΠ ΧΠΦ ΧΤΟΓΦ ΕΘΠℵΚΕς ΨΧΥ ΚΦΓΠςΚ↵ΓΦ ΧΥ ΘΠΓ ΘΗ ςϑΓ ΕΤΚςΚΕΧΝ ΧΤΓΧΥ ΘΗ ΕΘΠΕΓΤΠ ∆ΧΥΓΦ ΘΠ ςϑΓ ΤΓΕΘΙΠΚςΚΘΠ ΘΗ ςϑΓ ΕϑΧΠΙΚΠΙ ΠΧςΩΤΓ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΚΠ ΨϑΚΕϑ ΕΚΞΚΝΚΧΠ ΡΘΡΩΝΧςΚΘΠΥ ΚΠ ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΕϑΚΝΦΤΓΠ ΧΤΓ ΗΤΓΣΩΓΠςΝ[ ςϑΓ ΦΓΝΚ∆ΓΤΧςΓ ςΧΤΙΓς ΘΗ ΞΚΘΝΓΠΕΓ /ΘΤΓΘΞΓΤ ςϑΓ ∃ΓΚΛΚΠΙ &ΓΕΝΧΤΧςΚΘΠ ΧΠΦ 2ΝΧςΗΘΤΟ ΗΘΤ #ΕςΚΘΠ ΤΓΕΘΙΠΚ∴ΓΦ ςϑΧς ΚΠ Χ ΨΘΤΝΦ ΘΗ ΕΘΠςΚΠΩΚΠΙ ΚΠΥςΧ∆ΚΝΚς[ ΧΠΦ ΞΚΘΝΓΠΕΓ ΓΣΩΧΝ ΧΕΕΓΥΥ ΧΠΦ ΗΩΝΝ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ΡΘΨΓΤ ΥςΤΩΕςΩΤΓΥ ΧΠΦ ςϑΓΚΤ ΚΠΞΘΝΞΓΟΓΠς ΚΠ ΧΝΝ ΓΗΗΘΤςΥ ΗΘΤ ςϑΓ ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΧΠΦ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΚΥ Χ ΡΤΓΤΓΣΩΚΥΚςΓ ΗΘΤ ςϑΓ ΟΧΚΠςΓΠΧΠΕΓ ΧΠΦ ΡΤΘΟΘςΚΘΠ ΘΗ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ +Π ΘΤΦΓΤ ςΘ ΤΓΦΩΕΓ ςϑΓ ΥΓΤΚΘΩΥ ΚΟΡΧΕς ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΘΠ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ςΘ ΡΤΘΟΘςΓ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΤΘΝΓΥ ΧΥ ΧΕςΚΞΓ ΥςΧΜΓϑΘΝΦΓΤΥ ΧΠΦ ΧΙΓΠςΥ ΘΗ ΕϑΧΠΙΓ Χ ΥΓς ΘΗ ΥςΤΧςΓΙΚΕ Θ∆ΛΓΕςΚΞΓΥ ΨΧΥ ΡΤΘΡΘΥΓΦ 6ϑΓΥΓ ΚΠΕΝΩΦΓΦ ΚΠΕΤΓΧΥΚΠΙ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΧΠΦ ΚΠςΓΙΤΧςΚΠΙ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΚΠςΘ ΤΓΝΧςΓΦ ΡΘΝΚΕΚΓΥ ΧΠΦ ΡΤΘΙΤΧΟΟΓΥ ςΘ ∆ΓςςΓΤ ΧΕΕΘΩΠς ΗΘΤ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΤΚΙϑςΥ ΠΓΓΦΥ ΧΠΦ ΕΘΠΕΓΤΠΥ +Π ΧΦΦΚςΚΘΠ Χ ΕΧΝΝ ΗΘΤ ΨΚΦΓΤ ΥςΤΩΕςΩΤΧΝ ΕϑΧΠΙΓΥ ΨΧΥ ΟΧΦΓ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ςϑΓ ΡΤΘΟΘςΚΘΠ ΘΗ ΠΘΠ ΞΚΘΝΓΠς ΗΘΤΟΥ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΤΓΥΘΝΩςΚ ΘΠ ςϑΓ ΡΤΘςΓΕςΚΘΠ ΘΗ ϑΩΟΧΠ ΤΚΙϑςΥ ΧΠΦ ςϑΓ ΤΓΦΩΕςΚΘΠ ΘΗ ΓΖΕΓΥΥΚΞΓ ΟΚΝΚςΧΤ[ ΓΖΡΓΠΦΚςΩΤΓΥ

6ϑΓ ΧΦΘΡςΚΘΠ ΘΗ 705%4 ΟΧΤΜΓΦ Χ ΟΚΝΓΥςΘΠΓ ΚΠ ςϑΓ ΨΘΟΓΠ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΧΙΓΠΦΧ ΧΥ ΗΘΤ ςϑΓ ↵ΤΥς ςΚΟΓ Χ 70 5ΓΕΩΤΚς[ %ΘΩΠΕΚΝ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΝΚΠΜΓΦ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΓΖΡΓΤΚΓΠΕΓΥ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ςΘ ςϑΓ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΧΙΓΠΦΧ +Π ςϑΓ [ΓΧΤ ςϑΓ ΧΦΘΡςΚΘΠ ΘΗ 705%4 ΤΓΧΗ↵ΤΟΓΦ ςϑΓ ΦΚΥΡΤΘ ΡΘΤςΚΘΠΧςΓ ΚΟΡΧΕς ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΘΠ ΨΘΟΓΠ ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΕΤΚςΚΕΧΝ ΤΘΝΓΥ ΚΠ ςϑΓ ΟΧΚΠςΓΠΧΠΕΓ ΧΠΦ ΡΤΘΟΘςΚΘΠ ΘΗ ΡΓΧΕΓ 6ϑΚΥ ΟΧΤΜΓΦ Χ ΟΚΝΓΥςΘΠΓ ΚΠ ςϑΓ ΨΘΟΓΠ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΧΙΓΠΦΧ (ΘΤ ςϑΓ ↵ΤΥς ςΚΟΓ Χ 70 5ΓΕΩΤΚς[ %ΘΩΠΕΚΝ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΝΚΠΜΓΦ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΓΖΡΓΤΚΓΠΕΓΥ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ςΘ ςϑΓ ΚΠςΓΤΠΧςΚ


ΘΠΧΝ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΧΙΓΠΦΧ +Π ΧΦΦΚςΚΘΠ Κς ΓΥςΧ∆ΝΚΥϑΓΦ ΡΘΝΚςΚΕΧΝΝ[ ∆ΚΠΦΚΠΙ ΡΤΘΞΚΥΚΘΠΥ ΗΘΤ 70 ΓΠςΚςΚΓΥ /ΓΟ∆ΓΤ 5ςΧςΓΥ ΧΠΦ ΡΧΤςΚΓΥ ςΘ ΕΘΠℵΚΕς ςϑΧς ΕΧΠ ∆Γ ΥΩ∆ΥΩΟΓΦ ΩΠΦΓΤ ΗΘΩΤ ΦΚΥςΚΠΕς ΡΚΝΝΧΤΥ ΘΗ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ςϑΓ ΗΩΝΝ ΡΧΤςΚ ΕΚΡΧςΚΘΠ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΚΠΕΝΩΥΚΘΠ ΘΗ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓΥ ΚΠ ςϑΓ ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς ΧΠΦ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ςϑΓ ΡΤΘςΓΕςΚΘΠ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΗΤΘΟ ΧΝΝ ΗΘΤΟΥ ΘΗ ΞΚΘΝΓΠΕΓ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ςϑΤΘΩΙϑ ςϑΓ ΡΤΘςΓΕςΚΘΠ ΧΠΦ ΡΤΘΟΘςΚΘΠ ΘΗ ϑΩΟΧΠ ΤΚΙϑςΥ ςϑΓ ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΦ ΘΗ ΧΝΝ ΗΘΤΟΥ ΘΗ ΞΚΘΝΓΠΕΓ ΧΠΦ ϑΩΟΧΠ ΤΚΙϑςΥ Χ∆ΩΥΓΥ ΧΙΧΚΠΥς ΨΘΟΓΠ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ΕΘΠℵΚΕς ΤΓΝΧςΓΦ ΥΓΖΩΧΝ ΞΚΘ ΝΓΠΕΓ ΧΠΦ ΤΓΝΚΓΗ ΧΠΦ ΤΓΕΘΞΓΤ[ +Π ςϑΓ [ΓΧΤΥ ΗΘΝΝΘΨΚΠΙ ςϑΓ ΧΦΘΡςΚΘΠ ΘΗ ςϑΚΥ ΝΧΠΦΟΧΤΜ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ςϑΓ 5ΓΕΩΤΚς[ %ΘΩΠΕΚΝ ΧΦΘΡςΓΦ ΥΚΖ ΥΩ∆ΥΓΣΩΓΠς ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠΥ ΘΠ ΨΘΟΓΠ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ 6ϑΓΥΓ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠΥ ΧΦΦΤΓΥΥ ΚΠ ΟΘΤΓ ΦΓςΧΚΝ ΥΓΞΓΤΧΝ ΧΥΡΓΕςΥ ΝΧΚΦ ΘΩς ∆[ 705%4 9ϑΚΝΓ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠΥ ΧΠΦ ΧΤΓ ΗΘΕΩΥΓΦ ΘΠ ςϑΓ ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΧΠΦ ΤΓΥΡΘΠΥΓ ςΘ ΕΘΠℵΚΕς ΤΓΝΧςΓΦ ΥΓΖΩΧΝ ΞΚΘΝΓΠΕΓ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠΥ ΧΠΦ ΧΤΓ ΕΘΠΕΓΤΠΓΦ ΨΚςϑ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΗΩΝΝ ΧΠΦ ΓΣΩΧΝ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ Χς ΧΝΝ ΦΓΕΚΥΚΘΠ ΟΧΜΚΠΙ ΝΓΞΓΝΥ #ΟΘΠΙ ΥΘΟΓ ΘΗ ςϑΓ ΟΧΚΠ ΧΕϑΚΓΞΓΟΓΠςΥ ΟΧΦΓ ςϑΤΘΩΙϑ ςϑΓ ΧΦΘΡςΚΘΠ ΘΗ ςϑΓ ΥΓ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠΥ ΚΥ ςϑΓ ΤΓΕΘΙΠΚςΚΘΠ ςϑΧς ςϑΓ Υ[ΥςΓΟΧςΚΕ ΩΥΓ ΘΗ ΥΓΖΩΧΝ ΞΚΘΝΓΠΕΓ ΧΥ Χ ςΧΕςΚΕ ΘΗ ΨΧΤ ΕΧΠ ΡΘΥΓ Χ ςϑΤΓΧς ςΘ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΤΓΥΩΝ ςΚΠΙ ΚΠ ΡΘΥΥΚ∆ΝΓ ΧΕςΚΘΠ ςΧΜΓΠ ∆[ ςϑΓ 5ΓΕΩΤΚς[ %ΘΩΠΕΚΝ (ΩΤςϑΓΤΟΘΤΓ ςϑΓ[ ΝΓΦ ςΘ ΥΩ∆ΥςΧΠςΚΧΝ ΥςΤΩΕςΩΤΧΝ ΦΓΞΓΝΘΡΟΓΠςΥ ΨΚςϑΚΠ ςϑΓ 70 Υ[ΥςΓΟ ΚΠ ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤ ςϑΓ ΓΥςΧ∆ΝΚΥϑΟΓΠς ΘΗ Χ 70 5ΡΓΕΚΧΝ 4ΓΡΤΓΥΓΠςΧςΚΞΓ ΘΠ 5ΓΖΩΧΝ 8ΚΘΝΓΠΕΓ ΚΠ %ΘΠℵΚΕς ΧΠΦ ςϑΓ ΦΓΡΝΘ[ΟΓΠς ΘΗ 9ΘΟΓΠ 2ΤΘςΓΕςΚΘΠ #ΦΞΚΥΓΤΥ ςΘ 70 ΡΓΧΕΓ ΜΓΓΡΚΠΙ ΟΚΥΥΚΘΠΥ (ΚΠΧΝΝ[ ΟΓΧΥΩΤΓΥ ΧΚΟΓΦ Χς ΓΠΦΚΠΙ ΚΟΡΩΠΚς[ ΗΘΤ ΡΓΤΡΓςΤΧ ςΘΤΥ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΤΓΝΧςΓΦ ΥΓΖΩΧΝ ΞΚΘΝΓΠΕΓ ΨΓΤΓ ΚΠςΤΘΦΩΕΓΦ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ςϑΓ ΟΘ ΠΚςΘΤΚΠΙ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΧΠΦ ΤΓΡΘΤςΚΠΙ ΧΤΤΧΠΙΓΟΓΠςΥ /#4# ΘΠ ΕΘΠℵΚΕς ΤΓΝΧςΓΦ ΥΓΖΩΧΝ ΞΚΘΝΓΠΕΓ ΧΠΦ ΟΓΕϑΧΠΚΥΟΥ ΗΘΤ ΚΠΞΓΥςΚΙΧςΚΘΠ ΧΠΦ ΡΤΘΥΓΕΩςΚΘΠ 6ΧΜΓΠ ςΘΙΓςϑΓΤ ςϑΓΥΓ ΦΘΕΩΟΓΠςΥ ΗΤΧΟΓ ςϑΓ ΨΘΟΓΠ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΧΙΓΠΦΧ ΡΤΘΞΚΦΚΠΙ ΙΩΚΦΧΠΕΓ ςΘ ΧΕςΘΤΥ ΚΠ ΓΠΥΩΤΚΠΙ ςϑΓ ΚΠΕΝΩΥΚΘΠ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓΥ ΚΠ ΧΝΝ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΤΓΝΧςΓΦ ΟΧςςΓΤΥ ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ΡΤΘςΓΕςΚΠΙ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΤΚΙϑςΥ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΦ ΡΘΥς ΕΘΠℵΚΕς ΥΚςΩΧςΚΘΠΥ

70 5ΓΕΩΤΚς[ %ΘΩΠΕΚΝ ∗ΚΙϑ ΝΓΞΓΝ 4ΓΞΚΓΨ ΘΠ ςϑΓ +ΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ 705%4 #ΝΟΘΥς ςΨΘ ΦΓΕΧΦΓΥ ΧΗςΓΤ ςϑΓ ΧΦΘΡςΚΘΠ ΘΗ ςϑΓ ∃ΓΚΛΚΠΙ &ΓΕΝΧΤΧςΚΘΠ ΧΠΦ 2ΝΧςΗΘΤΟ ΗΘΤ #ΕςΚΘΠ ΧΠΦ 705%4 ςϑΓ 5ΓΕΩΤΚς[ %ΘΩΠΕΚΝ ΤΓΕΘΙΠΚ∴ΓΦ ΨΚςϑ ΕΘΠΕΓΤΠ ςϑΧς ΨΚςϑΘΩς Χ ΥΚΙΠΚ↵ΕΧΠς ΥϑΚΗς ΚΠ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓΥ ΨΚΝΝ ΕΘΠςΚΠΩΓ ςΘ ∆Γ ΩΠΦΓΤΤΓΡΤΓΥΓΠςΓΦ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΡΤΘςΓΕςΚΘΠ ΧΠΦ ΡΓΧΕΓ∆ΩΚΝΦΚΠΙ ΗΘΤ ςϑΓ ΗΘΤΓΥΓΓΧ∆ΝΓ ΗΩςΩΤΓ 6ϑΓ [ΓΧΤ ΟΧΤΜΥ ςϑΓ ςϑ ΧΠΠΚΞΓΤΥΧΤ[ ΘΗ ςϑΓ ΧΦΘΡςΚΘΠ ΘΗ 705%4 ΘΠ ΨΘΟΓΠ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΧΠΦ ςϑΓ ςϑ ΧΠΠΚΞΓΤΥΧΤ[ ΘΗ ςϑΓ ∃ΓΚΛΚΠΙ &ΓΕΝΧΤΧςΚΘΠ ΧΠΦ 2ΝΧςΗΘΤΟ ΗΘΤ #ΕςΚΘΠ 5ΚΠΕΓ ςϑΓ ΧΦΘΡςΚΘΠ ΘΗ ςϑΓΥΓ ΚΟΡΘΤς ΧΠς ΦΘΕΩΟΓΠςΥ ςϑΓ 5ΓΕΩΤΚς[ %ΘΩΠΕΚΝ ϑΧΥ ΤΓΕΘΙΠΚ∴ΓΦ ΨΚςϑ ΕΘΠΕΓΤΠ ςϑΧς ΨΚ ςϑΘΩς Χ ΥΚΙΠΚ↵ΕΧΠς ΥϑΚΗς ΚΠ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΡΓΤΥΡΓΕςΚ ΞΓΥ ΨΚΝΝ ΕΘΠςΚΠΩΓ ςΘ ∆Γ ΩΠΦΓΤΤΓΡΤΓΥΓΠςΓΦ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΡΤΘςΓΕςΚΘΠ ΧΠΦ ΡΓΧΕΓ∆ΩΚΝΦΚΠΙ ΗΘΤ ςϑΓ ΗΘΤΓΥΓΓΧ∆ΝΓ ΗΩςΩΤΓ #Υ Χ ΕΘΠΥΓΣΩΓΠΕΓ ςϑΓ 5ΓΕΩΤΚς[ %ΘΩΠΕΚΝ ΦΓΕΚΦΓΦ ΚΠ ΚςΥ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ςΘ ΕΘΠΞΓΠΓ Χ ∗ΚΙϑ ΝΓΞΓΝ 4ΓΞΚΓΨ ΚΠ ΨΚςϑ ςϑΓ ΧΚΟ ςΘ ΧΥΥΓΥΥ ΡΤΘΙΤΓΥΥ Χς ςϑΓ ΙΝΘ∆ΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΠΧςΚΘΠΧΝ ΝΓΞΓΝ ΚΠ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΚΠΙ 705%4 ςΘ ΤΓΠΓΨ ΕΘΟ ΟΚςΟΓΠςΥ ΧΠΦ ςΘ ΧΦΦΤΓΥΥ ΓΟΓΤΙΚΠΙ Θ∆ΥςΧΕΝΓΥ ΧΠΦ ΕΘΠΕΓΤΠΥ +Π ΡΤΓΡΧΤΧςΚΘΠ ΘΗ ςϑΚΥ ∗ΚΙϑ ΝΓΞΓΝ 4ΓΞΚΓΨ ςϑΓ 5ΓΕΩΤΚς[ %ΘΩΠΕΚΝ ΤΓΣΩΓΥςΓΦ ςϑΓ 70 5ΓΕΤΓςΧΤ[ )ΓΠΓΤΧΝ ςΘ ΕΘΟΟΚΥΥΚΘΠ Χ ΙΝΘ∆ΧΝ ΥςΩΦ[ ΘΠ ςϑΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚ ΘΠ ΘΗ 705%4 ςΘ ϑΚΙϑΝΚΙϑς ΙΘΘΦ ΡΤΧΕςΚΕΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΙΧΡΥ ΧΠΦ ΕϑΧΝΝΓΠΙΓΥ ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ΓΟΓΤΙΚΠΙ ςΤΓΠΦΥ ΧΠΦ ΡΤΚΘΤΚςΚΓΥ ΗΘΤ ΧΕςΚΘΠ 6ϑΚΥ ΙΝΘ∆ΧΝ ΥςΩΦ[ ΨϑΚΕϑ ΚΥ ΡΤΓΡΧΤΓΦ ΚΠ ΕΝΘΥΓ ΕΘΠΥΩΝςΧςΚΘΠ ΨΚςϑ /ΓΟ∆ΓΤ 5ςΧςΓΥ 70 ΓΠςΚ ςΚΓΥ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΥΩ∆ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ΧΠΦ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ ΨΚΝΝ ΧΝΥΘ ∆ΩΚΝΦ Υ[ΠΓΤΙΚΓΥ ΨΚςϑ ςϑΓ ∗ΚΙϑ ΝΓΞΓΝ +ΠΦΓΡΓΠΦΓΠς 2ΧΠΓΝ ΘΠ 2ΓΧΕΓ 1ΡΓΤΧςΚΘΠΥ ΧΠΦ ςϑΓ 4ΓΞΚΓΨ ΘΗ ςϑΓ 70 2ΓΧΕΓ∆ΩΚΝΦΚΠΙ #ΤΕϑΚςΓΕςΩΤΓ /ΘΤΓΘΞΓΤ ςϑΓ ΙΝΘ∆ΧΝ ΥςΩΦ[ ΨΚΝΝ ΚΠΕΝΩΦΓ Χ ΥΓς ΘΗ ΜΓ[ ΤΓΕΘΟΟΓΠΦΧςΚΘΠΥ ΘΠ ςϑΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ 705%4 ςΘ ΡΤΘΞΚΦΓ ΙΩΚΦΧΠΕΓ ΘΠ ΨΧ[Υ ςΘ ΧΦΞΧΠΕΓ ςϑΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ ςϑΓ ΨΘΟΓΠ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΧΙΓΠΦΧ ΚΠ ςϑΓ ςΨΓΠς[ ↵ΤΥς ΕΓΠςΩΤ[ 6ϑΓ ΤΓΥΩΝςΥ ΘΗ ςϑΓ ΥςΩΦ[ ΨΚΝΝ ∆Γ ΚΠΕΝΩΦΓΦ ΚΠ ςϑΓ 5ΓΕΤΓςΧΤ[ )ΓΠΓΤΧΝ∂Υ 4ΓΡΘΤς


ςΘ ςϑΓ 5ΓΕΩΤΚς[ %ΘΩΠΕΚΝ ΘΠ 9ΘΟΓΠ ΧΠΦ 2ΓΧΕΓ ΧΠΦ 5ΓΕΩΤΚς[ ΧΠΦ ΟΧΦΓ ΧΞΧΚΝΧ ∆ΝΓ ςΘ ΧΝΝ 70 /ΓΟ∆ΓΤ 5ςΧςΓΥ

ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΤΓΝΧςΓΦ ΥΓΖΩΧΝ ΞΚΘΝΓΠΕΓ ϑΧΥ ΧΝΥΘ ∆ΓΓΠ ΚΟΡΤΘΞΓΦ ΗΧΕΚΝΚςΧςΚΠΙ ΨΘ ΟΓΠ∂Υ ΧΕΕΓΥΥ ςΘ ΤΓΡΧΤΧςΚΘΠ ΡΤΘΙΤΧΟΟΓΥ ΧΠΦ ΝΓΧΦΚΠΙ ςΘ ΧΠ ΚΠΕΤΓΧΥΓΦ ΠΩΟ∆ΓΤ ΘΗ ∆ΓΠΓ↵ΕΚΧΤΚΓΥ

#ΥΥΓΥΥΚΠΙ ςϑΓ 2ΤΘΙΤΓΥΥ ΘΗ ςϑΓ 9ΘΟΓΠ 2ΓΧΕΓ ΧΠΦ 5ΓΕΩΤΚς[ #ΙΓΠΦΧ

+Π ΥΡΚςΓ ΘΗ ςϑΓΥΓ ΡΘΥΚςΚΞΓ ΦΓΞΓΝΘΡΟΓΠςΥ ΠΩΟΓΤΘΩΥ ΕϑΧΝΝΓΠΙΓΥ ΤΓΟΧΚΠ ΧΠΦ ΚΠ ΥΘΟΓ ΧΤΓΧΥ ΡΤΘΙΤΓΥΥ ΚΥ ΟΘΞΚΠΙ Χς ΧΠ ΚΠΕΤΓΦΚ∆Ν[ ΥΝΘΨ ΡΧΕΓ )ΤΧΞΓ Χ∆ΩΥΓΥ ΧΠΦ ΧΕςΥ ΘΗ ΞΚΘΝΓΠΕΓ ΧΙΧΚΠΥς ΨΘΟΓΠ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ΥΓΖΩΧΝ ΞΚΘΝΓΠΕΓ ΕΘΠςΚΠΩΓ ςΘ ∆Γ Χ ΕΘΟΟΘΠ ΘΕΕΩΤΤΓΠΕΓ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΦ ΡΘΥς ΕΘΠℵΚΕς ΥΓςςΚΠΙΥ (ΩΤςϑΓΤ ΟΘΤΓ ΕΩΤΤΓΠς Ε[ΕΝΓΥ ΘΗ ΞΚΘΝΓΠΕΓ ΚΠ ΦΚΗΗΓΤΓΠς ΡΧΤςΥ ΘΗ ςϑΓ ΨΘΤΝΦ ΥςΧΠΦ ΘΩς ΗΘΤ ςϑΓΚΤ ΦΚΥΡΤΘΡΘΤςΚΘΠΧςΓ ΚΟΡΧΕς ΘΠ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΙΚΤΝΥ 6ϑΓ ΚΠΕΝΩΥΚΘΠ ΘΗ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓΥ ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ςϑΓΚΤ ΚΠΕΤΓΧΥΓΦ ΤΓΡΤΓΥΓΠςΧςΚΘΠ Χς ΧΝΝ ΦΓΕΚΥΚ ΘΠ ΟΧΜΚΠΙ ΝΓΞΓΝΥ ΚΠ ςϑΓ ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς ΧΠΦ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ϑΧΥ ΠΘς [Γς ∆ΓΕΘΟΓ ςϑΓ ΠΘΤΟ ∆Ως ΤΓΟΧΚΠΥ ΟΧΤΙΚΠΧΝ &ΓΥΡΚςΓ Χ ΥΝΘΨ ΚΠΕΤΓΧ ΥΓ ΚΠ ΠΩΟ∆ΓΤΥ ΨΘΟΓΠ ΕΘΠςΚΠΩΓ ςΘ ∆Γ ΩΠΦΓΤΤΓΡΤΓΥΓΠςΓΦ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ΠΓΙΘςΚΧ ςΚΘΠΥ ΧΠΦ ςϑΓ ΤΓΥΩΝςΚΠΙ ΡΓΧΕΓ ΧΙΤΓΓΟΓΠςΥ ΗΧΚΝ ςΘ ΟΧΜΓ ΥΡΓΕΚ↵Ε ΤΓΗΓΤΓΠΕΓ ςΘ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΤΚΙϑςΥ ΧΠΦ ΠΓΓΦΥ 5ΚΟΚΝΧΤΝ[ ςϑΓ ΠΩΟ∆ΓΤ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΡΓΧΕΓ ΘΡΓΤΧςΚΘΠΥ ΚΠ ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤ ΧΟΘΠΙ ΩΠΚΗΘΤΟΓΦ ΡΓΤΥΘΠΠΓΝ ΤΓΟΧΚΠΥ Χς Χ ΥΚ ΙΠΚ↵ΕΧΠς ΝΘΨ ΘΗ ΡΓΤ ΕΓΠς ΗΘΤ ΟΚΝΚςΧΤ[ ΧΠΦ ΡΓΤ ΕΓΠς ΗΘΤ ΡΘΝΚΕΓ ΡΓΤΥΘΠΠΓΝ +Π ΥΩΟ ΠΩΟ∆ΓΤΥ ΧΤΓ ΤΚΥΚΠΙ ΘΠΝ[ ΥΝΘΨΝ[ ΧΠΦ ΡΓΤΥΚΥςΓΠς ΥΘΕΚΧΝ ΧΠΦ ΕΩΝςΩΤΧΝ ΠΘΤΟΥ ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ΥςΤΩΕςΩΤΧΝ ∆ΧΤΤΚΓΤΥ ΕΘΠςΚΠΩΓ ςΘ ΡΘΥΓ Θ∆ΥςΧΕΝΓΥ ςΘ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΓΣΩΧΝ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΤΓΝΧςΓΦ ΓΗΗΘΤςΥ ΚΠ ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤ Χς ςϑΓ ϑΚΙϑΓΤ ΝΓΧΦΓΤΥϑΚΡ ΧΠΦ ΦΓΕΚΥΚΘΠ ΟΧΜΚΠΙ ΝΓΞΓΝΥ /ΘΤΓΘΞΓΤ ςϑΓΥΓ ΥΘΕΚΧΝ ΧΠΦ ΕΩΝςΩΤΧΝ ΠΘΤΟΥ ΧΤΓ ΘΗςΓΠ ΡΓΤΡΓςΩΧςΓΦ ∆[ ΟΓΦΚΧ ΕΘΞΓΤΧΙΓ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕςΥ ΨϑΚΕϑ ΚΥ ΥςΚΝΝ ΦΘΟΚΠΧςΓΦ ∆[ Χ ΥςΓΤΓΘς[ΡΚΕΧΝ ΡΘΤςΤΧ[ΧΝ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΟΓΠ 6ϑΚΥ ΡΘΤ ςΤΧ[ΧΝ ΘΗςΓΠ ΕΤΓΧςΓΥ ΧΠ ΘΞΓΤΧΝΝ ΚΟΧΙΓ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΧΥ ϑΓΝΡΝΓΥΥ ΞΚΕςΚΟΥ ΘΗ ΤΧΡΓ ΥΓΖΩΧΝ ΞΚΘΝΓΠΕΓ ΧΠΦ ΦΚΥΡΝΧΕΓΟΓΠς ΨϑΚΝΓ ΠΓΙΝΓΕςΚΠΙ ςΘ ΦΘΕΩΟΓΠς ΧΠΦ ΡΤΓ ΥΓΠς ςϑΓ ΞΧΤΚΘΩΥ ΤΘΝΓΥ ςϑΧς ΨΘΟΓΠ ςΧΜΓ ΦΩΤΚΠΙ ςΚΟΓΥ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ΧΥ ΕΘΟ∆ΧςΧΠςΥ ΥΩΡΡΘΤςΓΤΥ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΡΓΧΕΓ∆ΩΚΝΦΓΤΥ ΡΓΧΕΓΜΓΓΡΓΤΥ ΟΓΦΚΧςΘΤΥ ΦΓΕΚΥΚΘΠ ΟΧΜΓΤΥ ΧΠΦ ΡΘΥΚςΚΞΓ ΧΙΓΠςΥ ΘΗ ΕϑΧΠΙΓ

6ΧΜΚΠΙ ΥςΘΕΜ ΘΗ ςϑΓ ΡΤΘΙΤΓΥΥ ΟΧΦΓ ΚΠ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΚΠΙ ςϑΓ ΨΘΟΓΠ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΧΙΓΠΦΧ ΘΞΓΤ ςϑΓ ΡΧΥς ςΨΘ ΦΓΕΧΦΓΥ ςϑΓΤΓ ΚΥ ΤΓΧΥΘΠ ΗΘΤ ∆Θςϑ ϑΘΡΓ ΧΠΦ ΕΘΠΕΓΤΠ ∋ΥΥΓΠςΚΧΝ ΡΤΘΙΤΓΥΥ ϑΧΥ ∆ΓΓΠ ΟΧΦΓ ΚΠ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΚΠΙ 705%4 ΧΠΦ ςϑΓ ∃ΓΚΛΚΠΙ &ΓΕΝΧΤΧςΚΘΠ ΧΠΦ 2ΝΧςΗΘΤΟ ΗΘΤ #ΕςΚΘΠ ΘΠ ςϑΓ ΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΙΝΘ∆ΧΝ ΝΓΞΓΝ /ΓΟ∆ΓΤ 5ςΧςΓΥ ςϑΓ 70 ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΥΩ∆ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ ΙΤΘΩΡΥ ϑΧΞΓ ΚΠΞΓΥ ςΓΦ ΚΠ ςϑΓ ΦΓΞΓΝΘΡΟΓΠς ΘΗ ΡΘΝΚΕΚΓΥ ΙΩΚΦΓΝΚΠΓΥ ΡΤΘΙΤΧΟΟΓΥ ΧΕςΚΘΠ ΡΝΧΠΥ ΧΠΦ ςΤΧΚΠΚΠΙ #ΝΝ ςϑΓΥΓ ΓΗΗΘΤςΥ ϑΧΞΓ ∆ΓΓΠ ΟΧΦΓ ΨΚςϑ Χ ΞΚΓΨ ςΘ ΓΠΥΩΤΚΠΙ ςϑΓ ΚΠςΓΙΤΧςΚΘΠ ΘΗ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΚΠςΘ ςϑΓ ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς ΧΠΦ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΦ ΡΤΘΟΘςΚΠΙ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΧΕςΚΞΓ ΤΘΝΓ ΚΠ ΧΝΝ ΧΕςΚΞΚςΚΓΥ ςΘΨΧΤΦΥ ςϑΓ ΓΥςΧ∆ΝΚΥϑΟΓΠς ΧΠΦ ΟΧΚΠςΓΠΧΠΕΓ ΘΗ ΡΓΧΕΓ 6ϑΓΥΓ ΓΗΗΘΤςΥ ΧΠΦ ΡΘΝΚςΚΕΧΝ ΕΘΟΟΚςΟΓΠςΥ ϑΧΞΓ ςΤΧΠΥΝΧςΓΦ ΚΠςΘ ΥΡΓΕΚ↵Ε ΧΕ ςΚΘΠΥ ΧΠΦ ΞΚΥΚ∆ΝΓ ΚΟΡΧΕς ΘΠ ςϑΓ ΙΤΘΩΠΦ 6ϑΓ ΠΩΟ∆ΓΤ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΧΥΥΩΟΚΠΙ ΡΘΝΚςΚΕΧΝ ΗΩΠΕςΚΘΠΥ ΚΠ ΡΧΤΝΚΧΟΓΠςΥ ΧΠΦ ΙΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΦ ΡΘΥς ΕΘΠ ℵΚΕς ΥΓςςΚΠΙΥ ϑΧΥ ΚΠΕΤΓΧΥΓΦ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ςϑΤΘΩΙϑ ςϑΓ ΚΠςΤΘΦΩΕςΚΘΠ ΘΗ ΣΩΘςΧΥ /ΘΤΓΘΞΓΤ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΥϑΧΤΓ Χς ΡΓΧΕΓ ςΧ∆ΝΓΥ ϑΧΥ ΚΠΕΤΓΧΥΓΦ ΧΠΦ ΟΘΤΓ ΨΘΟΓΠ ΧΤΓ ∆ΓΚΠΙ ΦΓΡΝΘ[ΓΦ ΧΥ ΡΓΧΕΓΜΓΓΡΓΤΥ ςΘ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΡΓΧΕΓ ΘΡΓΤΧςΚΘΠΥ /ΘΥς ΥΚΙΠΚ↵ΕΧΠςΝ[ ΚΠ ΗΘΤ ςϑΓ ↵ΤΥς ςΚΟΓ ΚΠ ϑΚΥςΘΤ[ Χ ΗΓΟΧΝΓ ΗΘΤΕΓ ΕΘΟΟΧΠΦΓΤ ∆ΓΕΧΟΓ ςϑΓ ϑΓΧΦ ΘΗ Χ 70 ΡΓΧΕΓΜΓΓΡΚΠΙ ΟΚΥΥΚΘΠ ςϑΓ 70 2ΓΧΕΓΜΓΓΡΚΠΙ (ΘΤΕΓ ΚΠ %[ΡΤΩΥ +Π ΧΦΦΚςΚΘΠ ςϑΓ ΕΘΠςΓΠς ΧΠΦ Θ∆ΛΓΕςΚΞΓΥ ΘΗ 705%4 ΧΤΓ ΙΤΧΦΩΧΝΝ[ ∆ΓΚΠΙ ΚΠςΓΙΤΧςΓΦ ΚΠςΘ ςΤΧΚΠΚΠΙ ΧΕςΚΞΚςΚΓΥ ΗΘΤ ΡΓΧΕΓ ΘΡΓΤΧςΚΘΠΥ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ΚΠ ΡΤΓ ΦΓΡΝΘ[ΟΓΠς ΧΠΦ ΚΠ ΟΚΥΥΚΘΠ ςΤΧΚΠΚΠΙ ΟΧΜΚΠΙ ΡΓΧΕΓΜΓΓΡΓΤΥ ∆ΓςςΓΤ ΓΣΩΚΡΡΓΦ ςΘ ΚΦΓΠςΚΗ[ ΧΠΦ ΤΓΥΡΘΠΦ ςΘ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΡΤΘςΓΕςΚΘΠ ΠΓΓΦΥ ΧΠΦ ΕΘΠΕΓΤΠΥ 5ΚΟΚΝΧΤΝ[ ΡΓΧΕΓ∆ΩΚΝΦΚΠΙ ΚΠΚςΚΧςΚΞΓΥ ΥΩΕϑ ΧΥ ΦΚΥΧΤΟΧΟΓΠς ΦΓΟΘ∆Κ ΝΚΥΧςΚΘΠ ΧΠΦ ΤΓΚΠςΓΙΤΧςΚΘΠ &&4 ΡΤΘΙΤΧΟΟΓΥ ΘΤ ΥΓΕΩΤΚς[ ΧΠΦ ΦΓΗΓΠΕΓ ΥΓΕ ςΘΤ ΤΓΗΘΤΟΥ ΧΤΓ ∆ΓΕΘΟΚΠΙ ΟΘΤΓ ΙΓΠΦΓΤ ΥΓΠΥΚςΚΞΓ 1ΠΕΓ ΤΓΙΧΤΦΓΦ ΧΥ ΤΓΙΩΝΧΤ ΕΤΚΟΚΠΧΝ ΘΗΗΓΠΕΓΥ ΙΤΧΞΓ ϑΩΟΧΠ ΤΚΙϑςΥ ΞΚΘΝΧςΚΘΠΥ ΧΙΧΚΠΥς ΨΘΟΓΠ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ΕΘΠℵΚΕς ΤΓΝΧςΓΦ ΥΓΖΩΧΝ ΞΚΘΝΓΠΕΓ ΧΤΓ ΠΘΨ ΤΘΩςΚΠΓΝ[ ΚΠΞΓΥςΚΙΧςΓΦ ΧΠΦ ΕΘΠΞΚΕ ςΚΘΠΥ ϑΧΞΓ ∆ΓΓΠ ΟΧΦΓ ΧΙΧΚΠΥς ΡΓΤΡΓςΤΧςΘΤΥ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ϑΚΙϑ ΝΓΞΓΝ ΘΗ↵ΕΚΧΝΥ ΥΓΠΦΚΠΙ Χ ΕΝΓΧΤ ΟΓΥΥΧΙΓ ΧΙΧΚΠΥς ΚΟΡΩΠΚς[ +Π ΧΦΦΚςΚΘΠ ΥΩΡΡΘΤς ςΘ ΞΚΕςΚΟΥ

5[ΟΡΘΥΚΩΟ ≥∋ΠϑΧΠΕΚΠΙ 9ΘΟΓΠ∂Υ 5ϑΧΤΓ ΚΠ 2ΓΧΕΓ ΧΠΦ 5ΓΕΩΤΚς[× #ΙΧΚΠΥς ςϑΚΥ ∆ΧΕΜΙΤΘΩΠΦ ΧΠΦ ΧΥ Χ ΕΘΠςΤΚ∆ΩςΚΘΠ ςΘ ςϑΓ ΕΧΟΡΧΚΙΠ ΘΗ 70 9Θ ΟΓΠ ςΘ ΟΧΤΜ ςϑΓ ςϑ ΧΠΠΚΞΓΤΥΧΤ[ ΘΗ ςϑΓ ∃ΓΚΛΚΠΙ &ΓΕΝΧΤΧςΚΘΠ ΧΠΦ 2ΝΧςΗΘΤΟ ΗΘΤ #ΕςΚΘΠ ΧΠΦ ςϑΓ ΙΝΘ∆ΧΝ ΥςΩΦ[ ΘΠ ςϑΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ 705%4 #ΩΥςΤΚΧ ϑΘΥςΓΦ Χ Υ[ΟΡΘΥΚΩΟ ΓΠςΚςΝΓΦ ≥∋ΠϑΧΠΕΚΠΙ 9ΘΟΓΠ∂Υ 5ϑΧΤΓ ΚΠ 2ΓΧΕΓ


(ΘΝΝΘΨΚΠΙ Χ ΡΩ∆ΝΚΕ ΘΡΓΠΚΠΙ ΚΠ ςϑΓ ΗΘΤΟ ΘΗ Χ ϑΚΙϑ ΝΓΞΓΝ ΡΧΠΓΝ ΘΠ ςϑΓ ↵ΤΥς ΦΧ[ ΘΗ ςϑΓ Υ[ΟΡΘΥΚΩΟ ΓΖΡΓΤςΥ ΓΠΙΧΙΓΦ ΚΠ ΕΝΘΥΓΦ ΚΠςΓΤΧΕςΚΞΓ ΦΚΥΕΩΥΥΚΘΠΥ ΘΠ ΡΤΘΙΤΓΥΥ ΕϑΧΝΝΓΠΙΓΥ ΧΠΦ ΠΓΕΓΥΥΧΤ[ ΗΩςΩΤΓ ΧΕςΚΘΠ ΨΚςϑ ΤΓΙΧΤΦ ςΘ ςϑΓ ΨΘΟΓΠ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΧΙΓΠΦΧ 6ϑΓΥΓ ΦΚΥΕΩΥΥΚΘΠΥ ΨΓΤΓ ϑΓΝΦ ΚΠ ςϑΓ ΗΤΧΟΓΨΘΤΜ ΘΗ ΗΘΩΤ ςϑΓΟΧςΚΕ ΥΓΥΥΚΘΠΥ ΗΘΕΩΥΚΠΙ ΘΠ ςϑΓ ΗΘΝΝΘΨΚΠΙ ΧΤΓΧΥ Χ ΟΧΚΠΥςΤΓΧ ΟΚΠΙ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΧΠΦ ΕΤΚΥΚΥ ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς ∆ ΙΓΠΦΓΤ ΥΓΠΥΚςΚΞΓ ΕΘΠℵΚΕς ΧΥΥΓΥΥΟΓΠς ΧΠΦ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ Ε ΨΘΟΓΠ ΕϑΧΠΙΓ ΡΓΧΕΓ ςΧΝΜΥ ΧΠΦ Φ ςϑΓ ΤΘΝΓ ΘΗ ςϑΓ ΟΓΦΚΧ ΚΠ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΚΠΙ 705%4 #ΗςΓΤ ςϑΓ ΥΓΥΥΚΘΠ∂Υ ΦΚΥΕΩΥΥΚΘΠΥ ςϑΓ ΕΘΝΝΓΕςΚΞΓ ΚΠΥΚΙϑςΥ ΧΠΦ ΜΓ[ ↵ΠΦΚΠΙΥ ΘΗ ςϑΓ Υ[ΟΡΘΥΚΩΟ ΨΓΤΓ ΥΩΟΟΧΤΚ∴ΓΦ ΧΠΦ ΡΤΓΥΓΠςΓΦ ΧΥ ςϑΓΟΧςΚΕ ΤΓΕΘΟΟΓΠΦΧ ςΚΘΠΥ ΚΠ Χ ΕΝΘΥΚΠΙ ΥΓΥΥΚΘΠ ΚΠςΓΠΦΓΦ ςΘ ΡΤΘΞΚΦΓ ΙΩΚΦΧΠΕΓ ςΘ ΠΧςΚΘΠΧΝ ΙΘΞΓΤ ΠΟΓΠςΥ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΥΩ∆ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ΧΠΦ ςϑΓ ΟΓΦΚΧ ΘΠ ΨΧ[Υ ςΘ ΧΦΞΧΠΕΓ ςϑΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ ςϑΓ ΨΘΟΓΠ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΧΙΓΠΦΧ ΚΠ ςϑΚΥ ΕΓΠςΩΤ[ 6ϑΓΥΓ ΤΓΕΘΟΟΓΠ ΦΧςΚΘΠΥ ΨΓΤΓ ΝΧςΓΤ ςΤΧΠΥΗΘΤΟΓΦ ΚΠςΘ Χ ΡΘΝΚΕ[ ΡΧΡΓΤ ΨϑΚΕϑ ΨΧΥ ΥΩ∆ΟΚςςΓΦ ςΘ 70 9ΘΟΓΠ ΧΥ ΡΧΤς ΘΗ #ΩΥςΤΚΧ∂Υ ΕΘΠςΤΚ∆ΩςΚΘΠ ςΘ ςϑΓ ΙΝΘ∆ΧΝ ΥςΩΦ[ ΘΠ ςϑΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ 705%4 +Π ΧΦΦΚςΚΘΠ ςϑΚΥ ΡΘΝΚΕ[ ΡΧΡΓΤ ΨΧΥ ΕΚΤΕΩΝΧςΓΦ ΧΥ Χ 5ΓΕΩΤΚς[ %ΘΩΠΕΚΝ ΦΘΕΩΟΓΠς ΘΠ (Γ∆ΤΩΧΤ[ ΩΠΦΓΤ ςϑΓ Υ[Ο∆ΘΝ 5

(ΓΟΧΝΓ ΟΓΟ∆ΓΤ ΘΗ 6ΧΠ∴ΧΠΚΧΠ /ΚΝΚςΧΤ[ 2ΘΝΚΕΓ Χς Χ ΥΡΓΓΦ ΕΘΠςΤΘΝ ΕϑΓΕΜΡΘΚΠς ΠΓΧΤ 7ΠΚςΓΦ 0ΧςΚΘΠΥ +ΠςΓΤΚΟ (ΘΤΕΓ ΚΠ .Γ∆ΧΠΘΠ 70+(+. ∗ΓΧΦΣΩΧΤςΓΤΥ ΚΠ 0ΧΣΘΩΤΧ 5ΘΩςϑ .Γ∆ΧΠΘΠ

‹ 70 2ϑΘςΘ 2ΧΥΣΩΧΝ )ΘΤΤΚ∴

ΧΠΦ 5ΓΕΩΤΚς[× ΚΠ 8ΚΓΠΠΧ ΘΠ 0ΘΞΓΟ∆ΓΤ 6ϑΓ Υ[ΟΡΘΥΚΩΟ ∆ΤΘΩΙϑς ςΘΙΓςϑΓΤ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΓΖΡΓΤςΥ ΗΤΘΟ ΡΘΝΚςΚΕΥ ΙΘΞΓΤΠΟΓΠς ςϑΓ ΟΚΝΚςΧΤ[ ΧΕΧ ΦΓΟΚΧ ςϑΓ ΟΓΦΚΧ ΧΠΦ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ ςΘ ΦΚΥΕΩΥΥ ΟΧΛΘΤ ΧΕϑΚΓΞΓΟΓΠςΥ ΤΓΟΧΚΠΚΠΙ ΕϑΧΝΝΓΠΙΓΥ ΧΠΦ ΓΟΓΤΙΚΠΙ ΡΤΚΘΤΚςΚΓΥ ΚΠ ςϑΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ ςϑΓ ΨΘΟΓΠ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΧΙΓΠΦΧ ΚΠ ςϑΓ ςΨΓΠς[ ↵ΤΥς ΕΓΠςΩΤ[ ΧΠΦ ςΘ ΡΤΘΞΚΦΓ ΤΓΕΘΟ ΟΓΠΦΧςΚΘΠΥ ΗΘΤ ςϑΓ ΨΧ[ ΗΘΤΨΧΤΦ


∋ΣΩΧΝΚς[ ΘΗ 9ΘΟΓΠ∂Υ 2ΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ∋ΥΥΓΠςΚΧΝ ΗΘΤ 5ΩΥςΧΚΠΧ∆ΝΓ 2ΓΧΕΓ +Π ςΘΦΧ[∂Υ ΙΝΘ∆ΧΝ ΥΕΓΠΧΤΚΘ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΙΚΤΝΥ ϑΧΞΓ ∆ΓΕΘΟΓ ΚΠΕΤΓΧΥΚΠΙΝ[ ΚΠΥΓ ΕΩΤΓ ΧΥ ΟΘΤΓ ΙΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ϑΧΞΓ ∆ΓΕΘΟΓ ΝΓΥΥ ΧΕΕΘΩΠςΧ∆ΝΓ ςΘ ςϑΓ ΡΓΘΡΝΓ Χ∆Ω ΥΚΠΙ ΦΓΟΘΕΤΧςΚΕ ΞΧΝΩΓΥ ϑΩΟΧΠ ΤΚΙϑςΥ ΩΠΚΞΓΤΥΧΝ ΠΘΤΟΥ ΧΠΦ ΥςΧΠΦΧΤΦΥ #ς ςϑΓ ΥΧΟΓ ςΚΟΓ ΚΠΕΤΓΧΥΚΠΙ ΟΚΝΚςΧΤΚΥΟ ΧΠΦ ΟΚΝΚςΧΤΚ∴ΧςΚΘΠ ΚΥ ΥΓΤΚΘΩΥΝ[ ΚΟΡΧΕςΚΠΙ ΘΠ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΙΚΤΝΥ ΚΠ ςϑΓ ΨΘΤΥς ΕΘΠΕΓΚΞΧ∆ΝΓ ΟΧΠΠΓΤ ΧΠΦ ΚΟΡΘΞΓΤΚΥϑΚΠΙ ςϑΓ ϑΩΟΧΠΚς[ ΧΠΦ ΘΩΤ ΡΝΧΠΓς (ΘΤ Χ ΝΘΠΙ ςΚΟΓ ςϑΓ ΡΓΤΕΓΡςΚΘΠ ϑΧΥ ∆ΓΓΠ ςϑΧς ΨΘΟΓΠ ΨΓΤΓ ϑΓΝΡΝΓΥΥ ΞΚΕςΚΟΥ ΘΗ ΨΧΤΥ ΧΠΦ ΕΘΠℵΚΕςΥ /[ ΘΨΠ ΓΖΡΓΤΚΓΠΕΓ ΦΩΤΚΠΙ ςϑΓ ΕΘΩΤΥΓ ΘΗ Ο[ ΦΚΗΗΓ ΤΓΠς ΤΓΥΡΘΠΥΚ∆ΚΝΚςΚΓΥ ± ΟΘΤΓ ΥΘ ΦΩΤΚΠΙ ςϑΓ ΡΧΥς [ΓΧΤΥ ± ϑΧΥ ΥϑΘΨΠ ςϑΧς ΨΘΟΓΠ∂Υ ΓΣΩΧΝ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ΨΘΤΜ ± ΚΠ ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤ ΡΓΧΕΓ∆ΩΚΝΦΚΠΙ ± ΓΠΥΩΤΓΥ ςϑΧς ςϑΓΚΤ ΓΖΡΓΤΚΓΠΕΓΥ ΡΤΚΘΤΚςΚΓΥ ΧΠΦ ΥΘΝΩςΚΘΠΥ ΕΘΠςΤΚ∆ΩςΓ ςΘ ΘΞΓΤΧΝΝ ΥςΧ∆ΚΝΚς[ ΧΠΦ ςΘ ΥΩΥςΧΚΠΧ∆ΝΓ ΡΓΧΕΓ 1ΩΤ ΨΘΤΝΦ ΚΥ ΥΓΕΩΤΓ ΨϑΓΠ ΨΓ ΗΘΕΩΥ ΘΠ ΓΠΥΩΤΚΠΙ ϑΩΟΧΠ ΥΓΕΩΤΚς[ ΧΠΦ ΗΩΝΝ ΧΠΦ ΓΣΩΧΝ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΘΗ ΨΘΟΓΠ Χς ΧΝΝ ΦΓΕΚΥΚΘΠ ΟΧΜΚΠΙ ΝΓΞΓΝΥ ΧΠΦ ΚΠ ΧΝΝ ΥΡϑΓΤΓΥ ΘΗ ϑΩΟΧΠ ΧΕςΚΞΚς[ Χς ΧΝΝ ςΚΟΓΥ /[ ΨΘΤΜ ςΘΘΜ ΟΓ ςΘ ΟΧΠ[ ΡΧΤςΥ ΘΗ ςϑΓ ΨΘΤΝΦ ΧΠΦ + ϑΧΞΓ ΥΓΓΠ ςΚΟΓ ΧΠΦ ςΚΟΓ ΧΙΧΚΠ ϑΘΨ ΨΘΟΓΠ ϑΧΞΓ ΕΘΠςΤΚ∆ΩςΓΦ ςΘ ∆ΩΚΝΦΚΠΙ ςϑΓ ΕΩΝςΩΤΓ ΘΗ ΡΓΧΕΓ ΚΠ ςϑΓΚΤ ΡΓΤΥΘΠΧΝ ΝΚΞΓΥ ΚΠ ςϑΓΚΤ ΗΧΟΚΝΚΓΥ ΚΠ ςϑΓΚΤ ΕΘΟΟΩΠΚςΚΓΥ ΧΠΦ ΚΠ ςϑΓΚΤ ΠΧςΚΘΠΥ 6ϑΓ ΕΘΠςΤΚ∆ΩςΚΘΠ ΧΠΦ ΚΠΞΘΝΞΓΟΓΠς ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ςϑΓ ΓςΓΤΠΧΝ ΣΩΓΥς ΗΘΤ ΡΓΧΕΓ ΚΥ ΧΠ ΚΠϑΓΤΓΠς ΤΓΧΝΚς[ + ΧΟ ΘΗςΓΠ ΧΥΜΓΦ ϑΘΨ ςϑΓ ΕΘΠΕΓΡς ∆ΓϑΚΠΦ 705%4 ΕΧΟΓ ΘΠ ςΘ ςϑΓ 5Γ ΕΩΤΚς[ %ΘΩΠΕΚΝ ΧΙΓΠΦΧ ΗΘΤ ςϑΓ ↵ΤΥς ςΚΟΓ ΦΩΤΚΠΙ ∃ΧΠΙΝΧΦΓΥϑ∂Υ 2ΤΓΥΚΦΓΠΕ[ ΘΗ ςϑΓ %ΘΩΠΕΚΝ ΚΠ /ΧΤΕϑ /[ ΕΘΠΞΚΕςΚΘΠ ΧΠΦ ΦΓςΓΤΟΚΠΧςΚΘΠ ςΘ ΥςΓΓΤ ςϑΧς ΚΠΚςΚΧςΚΞΓ ΙΤΓΨ ΚΗ + ΟΧ[ ΥΧ[ ΘΩς ΘΗ Ο[ ΕΝΘΥΓ ΧΠΦ ΝΘΠΙ ΥςΧΠΦΚΠΙ ΓΠΙΧΙΓΟΓΠς ΨΚςϑ ςϑΓ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΧΙΓΠΦΧ ςϑΤΘΩΙϑ Ο[ ΟΧΠ[ [ΓΧΤΥ ΘΗ ΤΓΙΩ ΝΧΤ ΚΠςΓΤΧΕςΚΘΠ ΨΚςϑ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ 6ϑΓ Φ[ΠΧΟΚΕΥ ΘΗ ΙΝΘ∆ΧΝ ΨΧΤ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΥςΤΧςΓΙ[ ΧΥ Κς ΨΧΥ ΓΞΘΝΞΚΠΙ ΚΠ Χ ΡΘΥς %ΘΝΦ 9ΧΤ ΨΘΤΝΦ ΥΚςΩΧςΚΘΠ ΧΠΦ ςϑΓ 70 )ΓΠΓΤΧΝ #ΥΥΓΟ∆Ν[∂Υ ΧΕςΚΘΠ ςΘ ΧΦΘΡς Χ 2ΤΘΙΤΧΟΟΓ ΘΗ #ΕςΚΘΠ ΘΠ Χ %ΩΝςΩΤΓ ΘΗ 2ΓΧΕΓ ΨϑΚΕϑ + ΧΝΥΘ ϑΧΦ ςϑΓ ϑΘΠΘΩΤ ΘΗ ΥςΓΓΤΚΠΙ ΡΤΓΡΧΤΓΦ ςϑΓ ΙΤΘΩΠΦ ΗΘΤ ΟΓ ςΘ ΤΧΚΥΓ ςϑΓ ΚΥΥΩΓ + ΨΚΝΝ ΡΤΘΩΦΝ[ ΤΓΚςΓΤΧςΓ ςϑΧς +ΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ 9ΘΟΓΠ∂Υ &Χ[ ± ςϑΓ ςϑ ΘΗ /ΧΤΕϑ

± ΚΠ ϑΧΥ ∆ΓΓΠ ΧΠ ΓΖςΤΧΘΤΦΚΠΧΤ[ ΦΧ[ ΗΘΤ ΟΓ ΧΠΦ ΨΚΝΝ ∆Γ ΥΘ ΗΘΤ ςϑΓ ΤΓΥς ΘΗ Ο[ ΝΚΗΓ 1Π ςϑΧς ΦΧ[ ± ΧΗςΓΤ ΚΠςΓΠΥΓ ΤΓΥΚΥςΧΠΕΓ ΗΤΘΟ ΚΟΡΘΤςΧΠς ΡΘΨΓΤΥ ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤΝ[ ςϑΓ ΡΓΤΟΧΠΓΠς 5ΓΕΩΤΚς[ %ΘΩΠΕΚΝ ΟΓΟ∆ΓΤΥ Κς ΨΧΥ ΡΘΥΥΚ∆ΝΓ ΗΘΤ ΟΓ ςΘ ΚΥΥΩΓ Χ ΥςΧςΓΟΓΠς ΘΠ ∆ΓϑΧΝΗ ΘΗ ςϑΓ 5ΓΕΩΤΚς[ %ΘΩΠΕΚΝ ΧΥ ΚςΥ 2ΤΓΥΚΦΓΠς ςϑΧς ΗΘΤΟΧΝΝ[ ∆ΤΘΩΙϑς ςΘ ΙΝΘ∆ΧΝ ΧςςΓΠςΚΘΠ ςϑΓ ΕΘΠςΤΚ∆ΩςΚΘΠΥ ΨΘΟΓΠ ϑΧΞΓ ∆ΓΓΠ ΟΧΜΚΠΙ ςΘ ΡΤΓΞΓΠςΚΠΙ ΨΧΤ ςΘ ∆ΩΚΝΦΚΠΙ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ςΘ ΓΠΙΧΙΚΠΙ ΚΠΦΚΞΚΦΩ ΧΝΥ ΧΠΦ ΥΘΕΚΓςΚΓΥ ςΘ ΝΚΞΓ ΚΠ ϑΧΤΟΘΠ[ # ΤΓΧΝΚς[ ςϑΧς ΩΠΗΘΤςΩΠΧςΓΝ[ ΥςΚΝΝ ΤΓΟΧΚΠΥ ΩΠΤΓΕΘΙΠΚ∴ΓΦ ΩΠΦΓΤΩςΚΝΚ∴ΓΦ ΧΠΦ ΩΠΦΓΤΞΧΝΩΓΦ 6ϑΤΘΩΙϑ ΚςΥ ΧΕςΚΘΠ ςϑΓ 70 5ΓΕΩΤΚς[ %ΘΩΠΕΚΝ ΨϑΚΕϑ ΚΥ ΓΠςΤΩΥςΓΦ ΚΠ ςϑΓ %ϑΧΤςΓΤ ΘΗ ςϑΓ 70 ΨΚςϑ ςϑΓ ΤΓΥΡΘΠΥΚ∆ΚΝΚς[ ςΘ ΟΧΚΠςΧΚΠ ΨΘΤΝΦ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΗΘΤ ςϑΓ ↵ΤΥς ςΚΟΓ ΤΓΕΘΙΠΚ∴ΓΦ ςϑΧς ≥ΡΓΧΕΓ ΚΥ ΚΠΓΖςΤΚΕΧ∆Ν[ ΝΚΠΜΓΦ ΨΚςϑ ΓΣΩΧΝΚς[ ∆ΓςΨΓΓΠ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΟΓΠ× ΧΠΦ ΧΗ↵ΤΟΓΦ ςϑΓ ΓΣΩΧΝ ΧΕΕΓΥΥ ΧΠΦ ΗΩΝΝ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ΡΘΨΓΤ ΥςΤΩΕςΩΤΓΥ ΧΠΦ ςϑΓΚΤ ΗΩΝΝ ΚΠΞΘΝΞΓΟΓΠς ΚΠ ΧΝΝ ΓΗΗΘΤςΥ ΗΘΤ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ∋ΚΙϑς ΟΘΠςϑΥ ΘΗ ΘΩΤ ΚΠςΓΠΥΓ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠΥ ΧΗςΓΤ ςϑΚΥ ΕΘΠΕΓΡςΩΧΝ ΧΠΦ ΡΘΝΚςΚΕΧΝ ∆ΤΓΧΜςϑΤΘΩΙϑ ΝΓΦ ςΘ ςϑΓ ΗΘΤΟΧΝ ΧΦΘΡςΚΘΠ ΘΗ 705%4 ∆[ ςϑΓ 5ΓΕΩΤΚς[ %ΘΩΠΕΚΝ ΚΠ 1ΕςΘ∆ΓΤ 6ϑΓ ΕΘΤΓ ΗΘΕΩΥ ΘΗ ςϑΚΥ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΚΥ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΓΣΩΧΝ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ Χς ΧΝΝ ΝΓΞΓΝΥ ΘΗ ΦΓΕΚΥΚΘΠ ΟΧΜΚΠΙ ςϑΓΤΓ∆[ ΥςΤΩΕςΩΤΚΠΙ ςϑΓ ΡΓΧΕΓ ΚΠ Χ ΨΧ[ ςϑΧς ςϑΓΤΓ ΚΥ ΠΘ ΤΓΕΩΤΤΓΠΕΓ ΘΗ ΨΧΤ ΧΠΦ ΕΘΠℵΚΕς 6ϑΚΥ ΚΠΚςΚΧςΚΞΓ ΚΥ ΠΘς ςΘ ΟΧΜΓ ΨΧΤ ΥΧΗΓ ΗΘΤ ΨΘΟΓΠ ∆Ως ςΘ ΓΠΥΩΤΓ ςϑΧς ΨΧΤ ΚΥ ΓΝΚΟΚΠΧςΓΦ ΗΤΘΟ ΘΩΤ ΨΘΤΝΦ ΧΥ ΧΠ ΘΡςΚΘΠ ΧΥ Χ ΕϑΘΚΕΓ 4ΓΕΘΙΠΚςΚΘΠ ςϑΧς ΨΘΟΓΠ ΠΓΓΦ ςΘ ∆Γ Χς ςϑΓ ΡΓΧΕΓ ςΧ∆ΝΓΥ ςΘ ΟΧΜΓ Χ ΤΓΧΝ ΦΚΗΗΓΤΓΠΕΓ ΚΠ ςΤΧΠΥΚςΚΘΠΚΠΙ ΗΤΘΟ ςϑΓ ΕΩΝς ΘΗ ΨΧΤ ςΘ ςϑΓ ΕΩΝςΩΤΓ ΘΗ ΡΓΧΕΓ + ∆ΓΝΚΓΞΓ ΟΧΦΓ ςϑΓ ΡΧΥΥΧΙΓ ΘΗ 705%4 ΧΠ ΚΟΡΤΓΥΥΚΞΓ ΥςΓΡ ΗΘΤΨΧΤΦ ΗΘΤ ςϑΓ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΓΣΩΧΝΚς[ ΧΙΓΠΦΧ ΚΠ ΕΘΠςΓΟΡΘΤΧΤ[ ΥΓΕΩΤΚς[ ΡΘΝΚςΚΕΥ +ς ∆ΤΚΠΙΥ ςΘ ΗΘΤΓ ςϑΓ ΕΤΩΕΚΧΝ ΚΟΡΘΤςΧΠΕΓ ΘΗ ΗΘΕΩΥΚΠΙ ΘΠ ϑΩΟΧΠ ΥΓΕΩΤΚς[ ΤΓΡΝΧΕΚΠΙ ςϑΓ ΓΖΚΥςΚΠΙ ΥςΧςΓ ΥΓΕΩΤΚς[ ΕΘΠΥςΤΩΕς 6ϑΓ ΕΚςΧςΚΘΠ ΘΗ ςϑΓ 0Θ∆ΓΝ 2ΓΧΕΓ 2ΤΚ∴Γ ΧΨΧΤΦΓΦ ςΘ ςϑΤΓΓ ΨΘΟΓΠ ΝΧΩ ΤΓΧςΓΥ ΤΓΗΓΤΤΓΦ ςΘ 705%4 ΥΧ[ΚΠΙ ςϑΧς ≥+ς ΩΠΦΓΤΝΚΠΓΦ ςϑΓ ΠΓΓΦ ΗΘΤ ΨΘΟΓΠ ςΘ ∆ΓΕΘΟΓ ΡΧΤςΚΕΚΡΧΠςΥ ΘΠ ΧΠ ΓΣΩΧΝ ΗΘΘςΚΠΙ ΨΚςϑ ΟΓΠ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘ ΕΓΥΥΓΥ ΧΠΦ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ΨΘΤΜ ΚΠ ΙΓΠΓΤΧΝ × 6ϑΓ 0Θ∆ΓΝ %ΘΟΟΚςςΓΓ ΗΩΤςϑΓΤ ΧΥΥΓΤ ςΓΦ ≥9Γ ΕΧΠΠΘς ΧΕϑΚΓΞΓ ΦΓΟΘΕΤΧΕ[ ΧΠΦ ΝΧΥςΚΠΙ ΡΓΧΕΓ ΚΠ ςϑΓ ΨΘΤΝΦ ΩΠΝΓΥΥ ΨΘΟΓΠ Θ∆ςΧΚΠ ςϑΓ ΥΧΟΓ ΘΡΡΘΤςΩΠΚςΚΓΥ ΧΥ ΟΓΠ ςΘ ΚΠℵΩΓΠΕΓ ΦΓΞΓΝΘΡΟΓΠςΥ Χς ΧΝΝ ΝΓΞΓΝΥ ΘΗ ΥΘΕΚΓς[ × 6ϑΧς ΚΥ ςϑΓ ↵ΤΥς ςΚΟΓ Χ 70 ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ϑΧΦ ∆ΓΓΠ ΣΩΘςΓΦ ∆[ ΚςΥ ΠΩΟ∆ΓΤ ΚΠ Χ 0Θ∆ΓΝ 2ΓΧΕΓ 2ΤΚ∴Γ ΕΚςΧςΚΘΠ


∗ΓΤΓ + ΨΘΩΝΦ ΩΠΦΓΤΥΕΘΤΓ ςϑΧς #ΤςΚΕΝΓ ΘΗ ςϑΓ 70 %ϑΧΤςΓΤ ΟΧΜΓΥ Κς Θ∆ΝΚ ΙΧςΘΤ[ ΗΘΤ ςϑΓ 70 /ΓΟ∆ΓΤ 5ςΧςΓΥ ςΘ ≥ΧΕΕΓΡς ΧΠΦ ΕΧΤΤ[ ΘΩς× ςϑΚΥ ΧΠΦ ΤΓΝΧ ςΓΦ ΦΓΕΚΥΚΘΠΥ ΘΗ ςϑΓ 5ΓΕΩΤΚς[ %ΘΩΠΕΚΝ #Υ ΥΩΕϑ ΚςΥ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΡΝΧΕΓΥ Χ ΩΠΚΣΩΓ ΧΠΦ ΧΝΝ ΓΟ∆ΤΧΕΚΠΙ ΤΓΥΡΘΠΥΚ∆ΚΝΚς[ ΘΠ ςϑΓ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΕΘΟΟΩΠΚς[ ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤΝ[ ςϑΓ 7ΠΚςΓΦ 0ΧςΚΘΠΥ

#Υ ΨΓ ΧΡΡΤΘΧΕϑ ςϑΓ ςϑ ΧΠΠΚΞΓΤΥΧΤ[ ΘΗ ςϑΓ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ∂Υ ΧΦΘΡςΚΘΠ ΚΠ 1ΕςΘ ∆ΓΤ Κς ΚΥ ςΤΩΝ[ ΦΚΥΧΡΡΘΚΠςΚΠΙ ςϑΧς ΗΓΨΓΤ ςϑΧΠ ΕΘΩΠςΤΚΓΥ ΘΩς ΘΗ ΟΓΟ∆ΓΤΥ ΘΗ ςϑΓ 70 ϑΧΞΓ ΡΤΓΡΧΤΓΦ ςϑΓΚΤ 0ΧςΚΘΠΧΝ #ΕςΚΘΠ 2ΝΧΠΥ ΗΘΤ 70 5%4 ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ 6ϑΓΤΓ ΚΥ Χ ΕΝΓΧΤ ΠΓΓΦ ΗΘΤ ςϑΓ 5ΓΕΤΓςΧΤ[ )ΓΠΓΤΧΝ∂Υ ΙΓΠΩΚΠΓΝ[ ΧΕςΚΞΓ ΧΠΦ ΦΓΦΚΕΧςΓΦ ΓΠΙΧΙΓΟΓΠς ΚΠ ΩΥΚΠΙ ςϑΓ ΟΘΤΧΝ ΧΩςϑΘΤΚς[ ΘΗ ςϑΓ 7ΠΚςΓΦ 0ΧςΚΘΠΥ ΧΠΦ ςϑΓ ϑΚΙϑ ΘΗ↵ΕΓ ςϑΧς ϑΓ ± ΘΤ ΥϑΓ ΧΥ ΨΓ ΝΘ∆∆[ ΗΘΤ ςϑΓ ΠΓΖς 5ΓΕΤΓςΧΤ[ )ΓΠΓΤΧΝ ςΘ ∆Γ Χ ΨΘΟΧΠ ± ΘΕΕΩΡΚΓΥ ΗΘΤ ςϑΓ ΓΗΗΓΕςΚΞΓ ΚΟΡΝΓ ΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ 705%4 +ς ΙΘΓΥ ΨΚςϑΘΩς ΥΧ[ΚΠΙ ςϑΧς 705%4 ΚΥ Χ ≥ΕΘΟΟΘΠ ϑΓΤΚςΧΙΓ ΘΗ ϑΩΟΧ ΠΚς[× ΨϑΓΤΓΚΠ ςϑΓ ΙΝΘ∆ΧΝ Θ∆ΛΓΕςΚΞΓΥ ΘΗ ΡΓΧΕΓ ΓΣΩΧΝΚς[ ΧΠΦ ΦΓΞΓΝΘΡΟΓΠς ΧΤΓ ΤΓℵΓΕςΓΦ ΚΠ Χ ΩΠΚΣΩΓΝ[ ϑΚΥςΘΤΚΕ ΩΠΚΞΓΤΥΧΝ ΦΘΕΩΟΓΠς ΘΗ ςϑΓ 7ΠΚςΓΦ 0ΧςΚΘΠΥ

‹ 70 2ϑΘςΘ #Ν∆ΓΤς )ΘΠ∴ηΝΓ∴ (ΧΤΤΧΠ

∗ΘΨΓΞΓΤ ςϑΓ ϑΚΥςΘΤΚΕ ΧΠΦ ΘΡΓΤΧςΚΘΠΧΝ ΞΧΝΩΓ ΘΗ ςϑΓ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΧΥ ςϑΓ ↵ΤΥς ΚΠ ςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΡΘΝΚΕ[ ΟΓΕϑΧΠΚΥΟ ςϑΧς ΓΖΡΝΚΕΚςΝ[ ΤΓΕΘΙΠΚ∴ΓΦ ςϑΓ ΙΓΠΦΓΤΓΦ ΠΧςΩΤΓ ΘΗ ΨΧΤ ΧΠΦ ΡΓΧΕΓ ϑΧΥ ∆ΓΓΠ ΩΠΦΓΤΕΩς ∆[ ςϑΓ ΠΘς ΥΘ ΓΠΕΘΩΤΧΙΚΠΙ ΤΓΕΘΤΦ ΘΗ ΚςΥ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ 6ϑΓ ΥΝΘΙΧΠ ΘΗ ςϑΓ )ΝΘ∆ΧΝ %ΧΟΡΧΚΙΠ ΘΠ ΨΘΟΓΠ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΨϑΚΕϑ ΨΓ ΝΧΩΠΕϑΓΦ ΚΠ .ΘΠΦΘΠ ΚΠ ,ΩΠΓ ΤΓΚςΓΤΧςΓΥ ≥+Η ΨΓ ΧΤΓ ΥΓΤΚΘΩΥ Χ∆ΘΩς ΡΓΧΕΓ ΨΓ ΟΩΥς ςΧΜΓ ΨΘΟΓΠ ΥΓΤΚΘΩΥΝ[ ×

6ϑΓ ΕΤΘΨΦ ΕϑΓΓΤΥ ΗΘΤ ςϑΓΚΤ ςΓΧΟ ΧΥ ΟΓΠ ΗΤΘΟ ςϑΓ #∆Ω 5ϑΘΩΜ +ΠςΓΤΠΧΝΝ[ &ΚΥΡΝΧΕΓΦ 2ΓΤΥΘΠΥ +&2 %ΧΟΡ 0ΘΤςϑ &ΧΤΗΩΤ ΡΝΧ[ ΚΠ Χ ΗΘΘς∆ΧΝΝ ΟΧςΕϑ ΧΥ ΡΧΤς ΘΗ ςϑΓ ΕΧΟΡΧΚΙΠ ℘9Γ %ΧΠ ∋ΠΦ 8ΚΘΝΓΠΕΓ #ΙΧΚΠΥς 9ΘΟΓΠ∝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΓΦ ∆[ ςϑΓ 2Ω∆ΝΚΕ +ΠΗΘΤΟΧςΚΘΠ 1Η↵ΕΓ ΘΗ ςϑΓ #ΗΤΚΕΧΠ 7ΠΚ ΘΠ 7ΠΚςΓΦ 0ΧςΚΘΠΥ ∗[∆ΤΚΦ 1ΡΓΤΧςΚΘΠ ΚΠ &ΧΤΗΩΤ 70#/+& ΧΠΦ ςϑΓ 7ΠΚςΓΦ 0ΧςΚΘΠΥ 2ΘΡΩΝΧςΚ ΘΠ (ΩΠΦ 70(2#

9Γ ΥϑΘΩΝΦ ΠΓΞΓΤ ΗΘΤΙΓς ςϑΧς ΨϑΓΠ ΨΘΟΓΠ ΧΤΓ ΟΧΤΙΚΠΧΝΚ∴ΓΦ ςϑΓΤΓ ΚΥ ΝΚςςΝΓ ΕϑΧΠΕΓ ΗΘΤ ςϑΓ ΨΘΤΝΦ ςΘ ΙΓς ΥΩΥςΧΚΠΧ∆ΝΓ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΦΓΞΓΝΘΡΟΓΠς ΚΠ ςϑΓ ΤΓΧΝ ΥΓΠΥΓ #Ο∆ΧΥΥΧΦΘΤ #ΠΨΧΤΩΝ − %ϑΘΨΦϑΩΤ[ ‹ 70 2ϑΘςΘ #Ν∆ΓΤς )ΘΠ∴ηΝΓ∴ (ΧΤΤΧΠ

+ΠΚςΚΧςΘΤ ΘΗ 705%4 2ΤΓΥΚΦΓΠς ΘΗ ςϑΓ 70 5Γ ΕΩΤΚς[ %ΘΩΠΕΚΝ ΚΠ /ΧΤΕϑ ΗΘΤΟΓΤ 7ΠΦΓΤ 5ΓΕΤΓ ςΧΤ[ )ΓΠΓΤΧΝ ΧΠΦ ∗ΚΙϑ 4ΓΡΤΓΥΓΠςΧςΚΞΓ ΘΗ ςϑΓ 7ΠΚςΓΦ 0ΧςΚΘΠΥ 0ΓΨ ;ΘΤΜ ΗΘΤΟΓΤ 2ΓΤΟΧΠΓΠς 4ΓΡΤΓΥΓΠςΧςΚ ΞΓ ΧΠΦ #Ο∆ΧΥΥΧΦΘΤ ΘΗ ∃ΧΠΙΝΧΦΓΥϑ ςΘ ςϑΓ 70


‹ 70 2ϑΘςΘ %ϑΤΚΥςΘΡϑΓΤ ∗ΓΤΨΚΙ

5ΓΥΥΚΘΠ

/ΧΚΠΥςΤΓΧΟΚΠΙ Χ )ΓΠΦΓΤ 2ΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΚΠ %ΘΠℵΚΕς 2ΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΧΠΦ %ΤΚΥΚΥ /ΧΠΧΙΓΟΓΠς

# ΗΓΟΧΝΓ ΟΓΟ∆ΓΤ ΘΗ ςϑΓ ∋ςϑΚΘΡΚΧΠ ∆ΧςςΧΝΚΘΠ ΘΗ ςϑΓ 7ΠΚςΓΦ 0ΧςΚΘΠΥ /ΚΥΥΚΘΠ ΚΠ .Κ∆ΓΤΚΧ 70/+. ΛΘΚΠΥ ςϑΓ ΟΚΝΚςΧΤ[ Θ∆ΥΓΤΞΓΤΥ ΚΠ Χ ΡΧΤΧΦΓ ΧΗςΓΤ ΤΓΕΓΚΞΚΠΙ ΟΓΦΧΝΥ ΚΠ ΤΓΕΘΙΠΚςΚΘΠ ΘΗ ςϑΓΚΤ ΕΘΠςΤΚ∆ΩςΚΘΠ ςΘ ςϑΓ ΟΚΥΥΚΘΠ


9ΘΟΓΠ ΘΗ↵ΕΓΤΥ ΘΗ ςϑΓ (ΘΤΟΓΦ 2ΘΝΚΕΓ 7ΠΚς ΘΗ ςϑΓ 0ΚΙΓΤΚΧΠ ΕΘΠςΚΠ ΙΓΠς ΘΗ ςϑΓ 7ΠΚςΓΦ 0Χ ςΚΘΠΥ /ΚΥΥΚΘΠ ΚΠ .Κ∆ΓΤΚΧ 70/+. ‹ 70 2ϑΘςΘ %ϑΤΚΥςΘΡϑΓΤ ∗ΓΤΨΚΙ

%ΘΠℵΚΕς 2ΤΓΞΓΠςΚΘΠ

∃ΧΕΜΙΤΘΩΠΦ 2ΧΡΓΤ +ΠςΤΘΦΩΕςΚΘΠ 6ϑΓ ΚΠςΓΙΤΧςΚΘΠ ΘΗ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΧΠΦ ΕΤΚΥΚΥ ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς ΕΧΠ ΓΠςΧΚΝ Χ ΨΚΦΓ ΞΧΤΚΓς[ ΘΗ ΟΓΧΥΩΤΓΥ ΤΧΠΙΚΠΙ ΗΤΘΟ ΡΘΝΚΕΚΓΥ ςϑΧς ΧΕΕΘΟΟΘΦΧςΓ ΗΓΟΧΝΓ ΥΓΕΩΤΚς[ ΧΠΦ ΡΓΧΕΓΜΓΓΡΚΠΙ ΡΤΧΕςΚςΚΘΠΓΤΥ ςΘ ςϑΓ ΤΓΞΚΥΚΘΠ ΘΗ ςϑΓ ΡΤΘΙΤΧΟΟΚΠΙ ΘΗ ΠΧςΚΘΠΧΝ ΚΠΥςΚςΩςΚΘΠΥ ΧΠΦ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΘΤ ΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ςΘ ςΧΜΓ ΚΠςΘ ΧΕΕΘΩΠς ςϑΓ ΥΡΓΕΚ↵Ε ΕΘΠΕΓΤΠΥ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΟΓΠ )ΓΠΦΓΤ ΟΧΚΠΥςΤΓΧΟΚΠΙ ΕΧΠ ΤΓΡΤΓΥΓΠς Χ ΨΧ[ ςΘ ΕϑΧΠΙΓ ∆Θςϑ ςϑΓ ΘΡΓΤΧςΚΘΠΧΝ ΕΩΝςΩΤΓ ΘΗ ΥΓΕΩΤΚς[ ΚΠΥςΚςΩςΚΘΠΥ ΧΠΦ ςϑΓ ΘΩςΤΓΧΕϑ ςΘ ∆ΓΠΓ↵ΕΚΧΤΚΓΥ ΘΗ ςϑΓΥΓ ΚΠΥςΚςΩςΚΘΠΥ +ΠΕΤΓΧΥΚΠΙ ςϑΓ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ΓΧΤΝ[ ΨΧΤΠΚΠΙ ΚΠΚ ςΚΧςΚΞΓΥ ΚΥ ΧΠΘςϑΓΤ ΚΟΡΘΤςΧΠς ΧΥΡΓΕς ΘΗ ΓΠϑΧΠΕΓΦ ΙΓΠΦΓΤ ΟΧΚΠΥςΤΓΧΟΚΠΙ ΚΠ ςϑΚΥ ↵ΓΝΦ +ΠςΓΙΤΧςΚΠΙ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΧΠΦ ΕΤΚΥΚΥ ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς ΟΓΧΠΥ ΟΘΤΓ ςϑΧΠ ↵ΙΩΤΚΠΙ ΘΩς ΨϑΧς ΟΓΠ ΨΧΠς ΞΓΤΥΩΥ ΨϑΧς ΨΘΟΓΠ ΨΧΠς +ς ΥϑΘΩΝΦ ΧΝΥΘ ΓΠςΧΚΝ ΧΠ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΘΗ ςϑΓ ΓΖςΓΠς ςΘ ΨϑΚΕϑ ΙΓΠΦΓΤ ΚΠΓΣΩΧΝΚς[ ΚΥ Χ ΤΘΘς ΕΧΩΥΓ ΘΤ Χ ΕΧςΧΝ[Υς ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΚΠ Χ ΙΚΞΓΠ ΥΚςΩΧςΚΘΠ ΗΘΝ ΝΘΨΓΦ ∆[ ΧΕςΚΘΠ ςΘ ∆Γ ςΧΜΓΠ ςΘ ΧΦΦΤΓΥΥ ςϑΓΥΓ ΚΥΥΩΓΥ

6ϑΓ 4ΓΡΘΤς ΘΗ ςϑΓ 5ΓΕΤΓςΧΤ[ )ΓΠΓΤΧΝ ΘΠ 9ΘΟΓΠ ΧΠΦ 2ΓΧΕΓ ΧΠΦ 5ΓΕΩ ΤΚς[ 5 ΤΓΕΧΝΝΥ ςϑΓ ΗΧΕς ςϑΧς ςϑΓ ΓΗΗΘΤςΥ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΡΓΧΕΓ ΧΕςΚΞΚΥςΥ ΧΠΦ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ςΘ ΓΠΦ ΨΧΤ ΧΠΦ ΟΚΝΚςΧΤΚΥΟ ΙΧΞΓ ςϑΓ ΚΟΡΓςΩΥ ΗΘΤ ∆ΤΓΧΜςϑΤΘΩΙϑ 705%4 #ς ςϑΓ ΥΧΟΓ ςΚΟΓ ςϑΓ ΤΓΡΘΤς ΚΦΓΠςΚ↵ΓΥ ςϑΓ ∆ΤΘΧΦΓΤ ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΧΥΡΓΕςΥ ΘΗ 705%4 ΧΥ ςϑΓ ≥ΝΓΧΥς ΓΖΡΝΘΤΓΦ× ΧΠΦ ≥ΥΓΤΚΘΩΥΝ[ ΩΠΦΓΤΗΩΠΦΓΦ× ΧΥΡΓΕςΥ ΘΗ ςϑΓ ΨΘΟΓΠ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΧΙΓΠΦΧ 6ϑΓ ΤΓΡΘΤς ΡΤΘΞΚΦΓΥ ΩΡΦΧςΓΦ ΦΧςΧ ΘΠ ςϑΓ ΚΠΦΚΕΧςΘΤΥ ΧΦΘΡςΓΦ ∆[ ςϑΓ 5ΓΕΩΤΚς[ %ΘΩΠΕΚΝ ΚΠ ςΘ ΟΓΧΥΩΤΓ ςϑΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ 705%4 ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ΥΓΞΓΠ ΚΠΦΚΕΧςΘΤΥ ΤΓΝΧςΓΦ ςΘ ΕΘΠℵΚΕς ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ 5ΘΟΓ ΘΗ ςϑΓΥΓ ΚΠΦΚΕΧςΘΤΥ ΤΓΗΓΤ ςΘ Χ ΨΧ[ ΘΗ ΨΘΤΜΚΠΙ ΨΚςϑΚΠ ςϑΓ 70 ΧΥ ΧΠ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠ ΨϑΚΝΓ ΘςϑΓΤΥ ΤΓΗΓΤ ςΘ ςϑΓ ΠΧςΚΘΠΧΝ ΝΓΞΓΝ Γ Ι ΕΘΟΡΘΥΚςΚΘΠ ΘΗ ΠΧςΚΘΠΧΝ ϑΩΟΧΠ ΤΚΙϑςΥ ∆ΘΦΚΓΥ )ΓΠΦΓΤ ΟΧΚΠΥςΤΓΧΟΚΠΙ ΚΠ ςϑΓ ↵ΓΝΦ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΕΧΠ ∆Γ ΧΡΡΝΚΓΦ Χς ΞΧΤΚΘΩΥ ΝΓΞΓΝΥ ± ΗΤΘΟ ςϑΓ ΝΓΞΓΝ ΘΗ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ΧΠΦ ςϑΓΚΤ ↵ΓΝΦ ΟΚΥΥΚΘΠΥ ςΘ ςϑΓ ΝΓΞΓΝ ΘΗ ΠΧςΚΘΠΧΝ ΚΠΥςΚςΩςΚΘΠΥ ΧΠΦ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ +ΠΕΤΓΧΥΚΠΙ ςϑΓ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ΓΧΤΝ[ ΨΧΤΠΚΠΙ ΚΠΚςΚΧςΚΞΓΥ ± Χς ςϑΓ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΠΧςΚΘΠΧΝ ΘΤ ΥΩ∆ ΠΧςΚΘΠΧΝ ΝΓΞΓΝ ± ΚΥ ΧΠΘςϑΓΤ ΚΟΡΘΤςΧΠς ΧΥΡΓΕς ΘΗ ΓΠϑΧΠΕΓΦ ΙΓΠΦΓΤ ΟΧΚΠΥςΤΓΧΟΚΠΙ ΚΠ ςϑΚΥ ↵ΓΝΦ +Π ΘΤΦΓΤ ΗΘΤ ΓΧΤΝ[ ΨΧΤΠΚΠΙ Υ[ΥςΓΟΥ ΠΘς ςΘ ΦΚΥΟΚΥΥ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΡΘςΓΠςΚΧΝ ΕΘΠςΤΚ∆ΩςΚΘΠΥ ςΘ ΙΧςϑΓΤΚΠΙ ΟΘΤΓ ΕΘΟΡΤΓϑΓΠ ΥΚΞΓ ΚΠΗΘΤΟΧςΚΘΠ Κς ΚΥ ΕΤΩΕΚΧΝ ςΘ ΓΠΥΩΤΓ ςϑΧς ΨΘΟΓΠ ΧΤΓ ΗΩΝΝ[ ΚΠΞΘΝΞΓΦ ΚΠ ΦΧςΧ ΕΘΝΝΓΕςΚΘΠ ΦΧςΧ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΧΠΦ ςϑΓ ΗΘΤΟΩΝΧςΚΘΠ ΘΗ ΧΡΡΤΘΡΤΚΧςΓ ΤΓΥΡΘΠΥΓΥ 6ϑΓ ∃ΓΚΛΚΠΙ &ΓΕΝΧΤΧςΚΘΠ ΧΠΦ 2ΝΧςΗΘΤΟ ΗΘΤ #ΕςΚΘΠ ΧΦΘΡςΓΦ ΚΠ ςΧΜΓΥ Χ ∆ΤΘΧΦ ΧΡΡΤΘΧΕϑ ΚΠ ΧΦΦΤΓΥΥΚΠΙ ςϑΓ ΚΥΥΩΓ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ +ς ΠΘς ΘΠΝ[ ΕΧΝΝΥ ΗΘΤ ΙΓΠΦΓΤ ΡΧΤΚς[ ΧΠΦ ΥΓΠΥΚςΚΞΚς[ ΚΠ ΡΤΧΕςΚςΚΘΠΓΤΥ∂ ΘΨΠ ΚΠΥςΚςΩςΚΘΠΥ ∆Ως ΧΝΥΘ ΕΘΠΥΚΦΓΤΥ ΘςϑΓΤ ΙΘΧΝΥ ςϑΧς ΧΤΓ ΠΘς ΦΚΤΓΕςΝ[ ΤΓΝΧςΓΦ ςΘ ΙΓΠΦΓΤ ςΘ ∆Γ ΕΤΩ ΕΚΧΝ ςΘ ΕΘΠℵΚΕς ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ 6ϑΓΥΓ ΙΘΧΝΥ ΚΠΕΝΩΦΓ ςϑΓ ΤΓΦΩΕςΚΘΠ ΘΗ ≥ΓΖΕΓΥΥΚΞΓ ΟΚΝΚςΧΤ[ ΓΖΡΓΠΦΚςΩΤΓΥ× ςϑΓ ≥ΕΘΠΞΓΤΥΚΘΠ ΘΗ ΟΚΝΚςΧΤ[ ΤΓΥΘΩΤΕΓΥ ΧΠΦ ΤΓΝΧςΓΦ ΚΠ ΦΩΥςΤΚΓΥ ςΘ ΦΓΞΓΝΘΡΟΓΠς ΧΠΦ ΡΓΧΕΓΗΩΝ ΡΩΤΡΘΥΓΥ× ςϑΓ ΤΓ ΧΝΝΘΕΧςΚΠΙ ΘΗ ΗΩΠΦΥ ςΘΨΧΤΦΥ ≥ΥΘΕΚΧΝ ΧΠΦ ΓΕΘΠΘΟΚΕ ΦΓΞΓΝΘΡΟΓΠς ΚΠ ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤ ΗΘΤ ςϑΓ ΧΦΞΧΠΕΓ ΟΓΠς ΘΗ ΨΘΟΓΠ× ΨΘΤΜΚΠΙ ςΘΨΧΤΦΥ ΕΘΟΡΝΓςΓ ΠΩΕΝΓΧΤ ΦΚΥΧΤΟΧΟΓΠς ΨΘΤΜ ΚΠΙ ςΘΨΧΤΦΥ ςϑΓ ΤΓΧΝΚ∴ΧςΚΘΠ ΘΗ ςϑΓ ΤΚΙϑς ΘΗ ΥΓΝΗ ΦΓςΓΤΟΚΠΧςΚΘΠ ΘΗ ΧΝΝ ΡΓΘΡΝΓ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ςϑΘΥΓ ΩΠΦΓΤ ΕΘΝΘΠΚΧΝ ΤΩΝΓ ΧΝΚΓΠ ΦΘΟΚΠΧςΚΘΠ ΘΤ ΗΘΤΓΚΙΠ ΘΕΕΩΡΧςΚΘΠ ΧΠΦ ΕΘΠΦΩΕςΚΠΙ ΡΓΧΕΓ ΤΓΥΓΧΤΕϑ ΧΠΦ ΡΤΘΙΤΧΟΟΚΠΙ


6ϑΓ ∃ΓΚΛΚΠΙ &ΓΕΝΧΤΧςΚΘΠ ΧΠΦ 2ΝΧςΗΘΤΟ ΗΘΤ #ΕςΚΘΠ∂Υ ΕΧΝΝ ςΘ ΦΓΡΤΚΘΤΚςΚ∴Γ ςϑΓ ΤΘΝΓ ΘΗ ςϑΓ ΟΚΝΚςΧΤ[ ΚΠ ΥΘΕΚΧΝ ΧΠΦ ΓΕΘΠΘΟΚΕ ΝΚΗΓ ΚΥ ΕΘΠςΚΙΩΘΩΥ ΨΚςϑ ΟΘΤΓ ΥΡΓΕΚ↵Ε ΥςΤΧςΓΙΚΕ Θ∆ΛΓΕςΚΞΓΥ ΤΓΙΧΤΦΚΠΙ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΧΥ ΥΩΕϑ Κς ΡΝΧΕΓΥ ΟΚΝΚ ςΧΤΚ∴ΧςΚΘΠ ∆ΤΘΧΦΝ[ ΕΘΠΕΓΚΞΓΦ ΧΥ Χ ΥςΤΩΕςΩΤΧΝ ΤΘΘς ΘΗ ΙΓΠΦΓΤ ΚΠΓΣΩΧΝΚς[ %ΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ ΦΚΤΓΕςΝ[ ΕΧΝΝΥ ΗΘΤ ΓΖΧΟΚΠΧςΚΘΠ ΚΠςΘ ςϑΓ ΤΓΝΧςΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΠΘΤΟΧςΚΞΓ ΧΥ ΡΓΕςΥ ΘΗ ΙΓΠΦΓΤ ΧΥ ΡΧΤς ΘΗ ΧΠ ΓΗΗΘΤς ςΘ ΦΚΥΟΧΠςΝΓ ΥςΤΩΕςΩΤΧΝ ΚΠΓΣΩΧΝΚςΚΓΥ

%ΤΚΥΚΥ /ΧΠΧΙΓΟΓΠς 6ϑΓ ΟΘΥς ΤΓΕΓΠς ΩΠΦΓΤΥςΧΠΦΚΠΙ ΘΗ ≥ΕΤΚΥΚΥ× ΚΠ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΧΗΗΧΚΤΥ ΕΘΠΥΚΦΓΤΥ Χ ΕΤΚΥΚΥ ΠΘς ΛΩΥς ΧΥ Χ ΥΚΠΙΩΝΧΤ ΓΞΓΠς ∆Ως ΚΠΥςΓΧΦ ∆ΤΘΧΦΓΠΥ ςϑΓ ςΓΤΟ ςΘ ΚΠΕΝΩΦΓ ΡΘΥΥΚ∆ΝΓ ΤΓΥΩΤΙΓΠΕΓ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΦ ςϑΓ ΥςΤΧςΓΙΚΓΥ ςΘ ΟΚςΚΙΧςΓ Κς 6ϑΓΤΓΗΘΤΓ ΨϑΓΤΓ ΙΓΠΦΓΤ ΟΧΚΠΥςΤΓΧΟΚΠΙ ΘΗ ΕΤΚΥΚΥ ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς ΚΥ ΕΘΠΕΓΤΠΓΦ ΡΤΧΕςΚ ςΚΘΠΓΤ ΝΚςΓΤΧςΩΤΓ ΕΧΝΝΥ ΗΘΤ ΞΧΤΚΓΦ ΡΤΧΕςΚΕΓΥ ΥΩΕϑ ΧΥ ςϑΘΥΓ ς[ΡΚΕΧΝΝ[ ΧΥΥΘΕΚΧς ΓΦ ΨΚςϑ ΟΚΙΤΧςΚΘΠ ΓΕΘΠΘΟΚΕ ΦΓΞΓΝΘΡΟΓΠς ΧΠΦ ϑΩΟΧΠ ΤΚΙϑςΥ ΝΧΨ 6ϑΓΥΓ ΡΤΧΕςΚΕΓΥ ΚΠΕΝΩΦΓ ΡΤΘΞΚΦΚΠΙ ΗΓΟΧΝΓ ΞΚΕςΚΟΥ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ςϑΓ ΘΡςΚΘΠ ςΘ ΨΘΤΜ ΨΚςϑ Χ ΗΓΟΧΝΓ ΡΓΧΕΓΜΓΓΡΓΤ ΦΓΡΝΘ[ΚΠΙ ΕΘΩΤςΥ ΕΘΟΡΓςΓΠς ςΘ ςΤ[ ΕΤΚΟΓΥ ΘΗ ΥΓΖΩΧΝ ΧΠΦ ΙΓΠΦΓΤ ∆ΧΥΓΦ ΞΚΘΝΓΠΕΓ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ΦΩΤΚΠΙ ςΚΟΓΥ ΘΗ ΓΝΓΕςΘΤΧΝ ΞΚ ΘΝΓΠΕΓ ΡΤΘΞΚΦΚΠΙ ΞΘΕΧςΚΘΠΧΝ ςΤΧΚΠΚΠΙ ΗΘΤ ΨΘΟΓΠ ςΘ ∆ΘΘΥς ςϑΓ ΓΕΘΠΘΟΚΕ ΤΓΕΘΞΓΤ[ ΘΗ ςϑΓ ΡΘΥς ΕΘΠℵΚΕς ΥΘΕΚΓς[ ΧΠΦ ΥςΤΚΕςΝ[ Θ∆ΥΓΤΞΚΠΙ ςϑΓ ΡΤΚΠΕΚΡΝΓ ΘΗ ΠΘΠ ΤΓΗΘΩΝΓΟΓΠς ΗΘΤ ΗΓΟΧΝΓ ΤΓΗΩΙΓΓΥ ΨϑΘ ΤΓΡΤΓΥΓΠς Χ ΦΚΥΡΤΘΡΘΤςΚΘΠΧςΓΝ[ ΝΧΤΙΓ ΥϑΧΤΓ ΘΗ ΤΓΗΩΙΓΓΥ 0ΘΠ ΤΓΗΘΩΝΓΟΓΠς ΚΠΞΘΝΞΓΥ ∆ΤΚΠΙΚΠΙ ΠΧςΚΘΠΧΝ ΚΟΟΚ ΙΤΧςΚΘΠ ΝΧΨΥ ΚΠ ΕΘΠΗΘΤΟΚς[ ΨΚςϑ ΤΓΝΓΞΧΠς ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΝΧΨ ΕΘΟ∆ΚΠΓΦ ΨΚςϑ ΡΩ∆ΝΚΕ ΧΨΧΤΓΠΓΥΥ ΘΗ ςϑΓ ΕΘΠςΤΚ∆ΩςΚΘΠ ΘΗ ΤΓΗΩΙΓΓ ΨΘΟΓΠ ςΘ ςϑΓΚΤ ΥΘΕΚΓς[ ΘΗ ΤΓΥΓςςΝΓΟΓΠς ΧΠΦ ΨΚςϑ ςϑΓ ΤΚΙϑς ΘΗ ΗΓΟΧΝΓ ΤΓΗΩΙΓΓΥ ςΘ ΤΓςΩΤΠ ΞΘΝΩΠςΧΤΚΝ[ ΧΠΦ ΥΧΗΓΝ[ ςΘ ςϑΓΚΤ ΕΘΩΠςΤΚΓΥ ΘΗ ΘΤΚΙΚΠ #ΝΥΘ ΧΥ ΚΠ ςϑΓ ΕΧΥΓ ΗΘΤ ΕΘΠℵΚΕς ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ςϑΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ ΙΓΠΦΓΤ ΟΧΚΠΥςΤΓΧΟΚΠΙ ΗΘΤ ΕΤΚΥΚΥ ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς ΚΠΞΘΝΞΓΥ ςϑΓ ΚΠΕΝΩΥΚΘΠ ΘΗ ΙΓΠΦΓΤ ΧΥ ΡΓΕςΥ ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ςϑΓ ΦΓΡΝΘ[ΟΓΠς ΘΗ ΗΓΟΧΝΓ ΡΓΤΥΘΠΠΓΝ ΚΠ ΕΓΤςΧΚΠ ΤΘΝΓΥ 5ΘΟΓ ΘΗ ςϑΓ ΙΘΧΝΥ ΚΠ ςϑΓ &2−1 &(5 ΙΩΚΦΓΝΚΠΓΥ ΘΠ ΙΓΠΦΓΤ ΟΧΚΠΥςΤΓΧΟ ΚΠΙ ΕΧΠ ΥΓΤΞΓ ΧΥ ΓΖΧΟΡΝΓΥ 6ϑΓΥΓ ΙΘΧΝΥ ΚΠΕΝΩΦΓ ΡΓΤΗΘΤΟΚΠΙ ΟΚΝΚςΧΤ[ ΝΚΧΚΥΘΠ ςΧΥΜΥ ΚΠ ΟΚΖΓΦ ΙΓΠΦΓΤ ςΓΧΟΥ ΧΠΦ ΤΓΧΕϑΚΠΙ ΘΩς ςΘ ∆Θςϑ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΟΓΠ ΚΠ ςϑΓ ΝΘΕΧΝ ΡΘΡΩΝΧςΚΘΠ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ΙΓΠΦΓΤ ΥΡΓΕΚ↵Ε ΡΤΘΕΓΦΩΤΓΥ ΗΘΤ ΕϑΓΕΜΡΘΚΠς ΧΠΦ ΤΘΧΦ∆ΝΘΕΜ ΦΩςΚΓΥ ΡΤΘΞΚΦΚΠΙ ΥΓΡΧΤΧςΓ ΧΕΕΘΟΟΘΦΧςΚΘΠ ΧΠΦ ∆ΧςϑΤΘΘΟ ΗΧΕΚΝΚςΚΓΥ ΗΘΤ ΟΧΝΓ ΧΠΦ ΗΓΟΧΝΓ ΟΚΝΚςΧΤ[ ΡΓΤΥΘΠΠΓΝ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ςϑΓ ΝΘΕΧΝ ΗΓΟΧΝΓ ΡΘΡΩΝΧςΚΘΠ ΗΘΤ ΟΚΝΚςΧΤ[ ΙΩΚΦΧΠΕΓ ΧΠΦ ΦΓ↵ΠΚΠΙ ΙΓΠΦΓΤ ΥΡΓΕΚ↵Ε ΤΚΥΜΥ ΧΠΦ

ΡΤΘΞΚΥΚΘΠΥ ΚΠ ΚΠςΓΤΠΧΝ ΦΘΕΩΟΓΠςΧςΚΘΠ )ΓΠΦΓΤ ΟΧΚΠΥςΤΓΧΟΚΠΙ ΘΗ ΕΤΚΥΚΥ ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς Χς ςϑΓ ΝΓΞΓΝ ΘΗ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧ ςΚΘΠ ΧΚΟΥ ςΘ ςΤΧΠΥΗΘΤΟ ςϑΓ ΚΠςΓΤΠΧΝ ΘΡΓΤΧςΚΘΠΥ ΘΗ ςϑΓ ΚΠΥςΚςΩςΚΘΠ ΧΠΦ ςΘ ΧΠ ΓΖςΓΠς ςϑΓ ΟΓςϑΘΦ ΘΗ ΥΓΤΞΚΕΓ ΦΓΝΚΞΓΤ[ ΗΘΤ ΚςΥ ΓΖςΓΤΠΧΝ ∆ΓΠΓ↵ΕΚΧΤΚΓΥ 9ϑΓΠ ΦΚΥΓΧΥΓ ΧΠΦ ΡΧΠΦΓΟΚΕ ΧΤΓ ΕΘΠΥΚΦΓΤΓΦ ΕΤΚΥΓΥ ΧΥ ΚΠ ςϑΓ 5ΘΝΓΟΠ &ΓΕΝΧΤΧςΚΘΠ ΘΠ )ΓΠΦΓΤ ∋ΣΩΧΝΚς[ ΚΠ #ΗΤΚΕΧ ΘΗ ςϑΓ #ΗΤΚΕΧΠ 7ΠΚΘΠ #7 ΤΓΥΡΘΠΦΚΠΙ ςΘ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΠΓΓΦΥ ΧΠΦ ΧΝΥΘ ΧΝΝΓΞΚΧςΚΠΙ ςϑΓΚΤ ∆ΩΤΦΓΠ ΘΗ ΕΧΤΓ ΧΤΓ ΡΤΘΗΓΥΥΓΦ ΙΘΧΝΥ ςΘ ΕϑΧΠΙΓ ΥΓΤΞΚΕΓ ΦΓΝΚΞΓΤ[


+ΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ 9ΘΟΓΠ∝Υ &Χ[ 1∆ΥΓΤΞΓΦ ΚΠ .Κ∆ΓΤΚΧ ΡΧΤςΚΕΚΡΧΠςΥ Χς Χ ΡΓΧΕΓ ΗΩΝ ΥΚς ΚΠ ΡΤΘςΓΥς ΧΙΧΚΠΥς ΙΓΠΦΓΤ ∆ΧΥΓΦ ΞΚΘΝΓΠΕΓ

ΗΘΕΩΥΓΦ ΘΠ ςϑΓ ΤΘΝΓ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΦ ΕΤΚΥΚΥ ΥΚςΩΧςΚΘΠΥ ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠΥ

‹ 70 2ϑΘςΘ ∋ΤΚΕ −ΧΠΧΝΥςΓΚΠ

# )ΓΠΦΓΤ 2ΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ

5ΓΥΥΚΘΠ 4ΓΡΘΤς +ς∂Υ ΚΟΡΘΥΥΚ∆ΝΓ ςΘ ΗΘΤΓΙΘ ςϑΓ ΚΠΡΩς ΧΠΦ ΓΖΡΓΤΚΓΠΕΓ ΘΗ ΘΠΓ ϑΧΝΗ ΘΗ ςϑΓ ΨΘΤΝΦ ΡΘΡΩΝΧςΚΘΠ ΚΗ ΨΓ ΨΧΠς ςΘ ΓΗ↵ΕΚΓΠςΝ[ ΧΦΦΤΓΥΥ ΧΠΦ ΓΠΦ ΕΘΠℵΚΕς 6ϑΓ ↵ΤΥς ΥΓΥΥΚΘΠ ΘΗ ςϑΓ Υ[ΟΡΘΥΚΩΟ ΧΦΦΤΓΥΥΓΦ ΓΗΗΓΕςΚΞΓΠΓΥΥ ΧΠΦ ΓΗ↵ΕΚΓΠΕ[ ΤΓΝΧςΓΦ ςΘ ςϑΓ ΚΠΕΝΩΥΚΘΠ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΧΠΦ ΕΤΚΥΚΥ ΟΧ ΠΧΙΓΟΓΠς 6ϑΓ ΥΓΥΥΚΘΠ ΥςΧΤςΓΦ ΨΚςϑ ςϑΓ ΕΘΠΥΚΦΓΤΧςΚΘΠ ςϑΧς Κς ΚΥ ΚΟΡΘΥΥΚ∆ΝΓ ςΘ ΗΘΤΓΙΘ ςϑΓ ΚΠΡΩς ΧΠΦ ΓΖΡΓΤΚΓΠΕΓ ΘΗ ΘΠΓ ϑΧΝΗ ΘΗ ςϑΓ ΨΘΤΝΦ ΡΘΡΩΝΧςΚΘΠ +Π ΘΤΦΓΤ ςΘ ∆Γ ΓΗ↵ΕΚΓΠς ΚΠ ΦΓΧΝΚΠΙ ΨΚςϑ ΠΧςΩΤΧΝ ΕΧςΧΥςΤΘΡϑΓΥ ΧΠΦ ΕΘΠℵΚΕςΥ ΓΞΓΤ[ΘΠΓ ΟΩΥς ∆Γ ΚΠΕΝΩΦΓΦ 705%4 ϑΧΥ ΕΘΠΥςΚςΩςΓΦ Χ ΙΤΓΧς ΥςΓΡ ΗΘΤΨΧΤΦ ΗΘΤ ςϑΓ ΚΠΕΝΩΥΚΘΠ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΧΠΦ ΕΤΚΥΚΥ ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς ϑΘΨΓΞΓΤ ΗΩΝΝ ΚΟ ΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ ΚςΥ ΡΤΘΞΚΥΚΘΠΥ ϑΧΥ ΠΘς [Γς ∆ΓΓΠ ΧΕϑΚΓΞΓΦ #Υ ΘΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΥςΤΓΥΥΓΦ Χς ςϑΓ ΘΩςΥΓς ΘΗ ςϑΚΥ ΥΓΥΥΚΘΠ ≥9Γ ϑΧΞΓ ΕΘΟΓ Χ ΞΓΤ[ ΝΘΠΙ ΨΧ[ 9Γ ϑΧΞΓ ΧΝΤΓΧΦ[ ΧΕϑΚΓΞΓΦ ΙΤΓΧς ΤΓΥΩΝςΥ ∆Ως ςϑΓΤΓ ΚΥ ΥςΚΝΝ ΟΩΕϑ ςΘ ∆Γ ΦΘΠΓ × &ΩΤΚΠΙ ςϑΓ ΥΓΥΥΚΘΠ ΥΓΞΓΤΧΝ ΧΥΡΓΕςΥ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΧΠΦ ΕΤΚΥΚΥ ΟΧ ΠΧΙΓΟΓΠς ΨΓΤΓ ΧΠΧΝ[ΥΓΦ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ςϑΓ ΕΘΠΕΓΡςΥ ΘΗ ≥ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ× ΧΠΦ ≥ΕΘΠℵΚΕς ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΧΠΦ ΕΤΚΥΚΥ ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς× /ΘΤΓΘΞΓΤ ςϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ

6ϑΓ ΕΧΝΝ ΘΗ 705%4 ΡΧΤςΝ[ ∆ΩΚΝΦΥ ΘΠ ςϑΓ ΕΘΠΕΓΡς ΘΗ ≥ΙΓΠΦΓΤ ΟΧΚΠ ΥςΤΓΧΟΚΠΙ× ΟΓΧΠΚΠΙ ΟΧΜΚΠΙ ςϑΓ ΕΘΠΕΓΤΠΥ ΧΠΦ ΓΖΡΓΤΚΓΠΕΓΥ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΟΓΠ ΧΠ ΚΠςΓΙΤΧΝ ΦΚΟΓΠΥΚΘΠ ΘΗ ςϑΓ ΦΓΥΚΙΠ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΟΘΠΚςΘΤΚΠΙ ΧΠΦ ΓΞΧΝΩΧςΚΘΠ ΘΗ ΡΘΝΚΕΚΓΥ ΧΠΦ ΡΤΘΙΤΧΟΥ ΚΠ ΧΝΝ ΡΘΝΚςΚΕΧΝ ΓΕΘΠΘΟΚΕ ΧΠΦ ΥΘΕΚΓ ςΧΝ ΥΡϑΓΤΓΥ ΥΘ ςϑΧς ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΟΓΠ ΕΧΠ ∆ΓΠΓ↵ς ΓΣΩΧΝΝ[ ΧΠΦ ΚΠΓΣΩΧΝΚς[ ΚΥ ΠΘς ΡΓΤΡΓςΩΧςΓΦ ΧΥ ΦΓ↵ΠΓΦ ΚΠ ςϑΓ ∋ΕΘΠΘΟΚΕ ΧΠΦ 5ΘΕΚΧΝ %ΘΩΠΕΚΝ ΧΙΤΓΓΦ ΕΘΠΕΝΩΥΚΘΠΥ +Π Χ ΗΤΩΚςΗΩΝ ΓΖΕϑΧΠΙΓ ΘΗ ΓΖΡΓΤΚΓΠΕΓΥ ςϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΤΓΕΘΩΠςΓΦ ςϑΓΚΤ ΘΨΠ ΩΠΦΓΤΥςΧΠΦΚΠΙ ΘΗ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΧΠΦ ΧΠΧΝ[ΥΓΦ ςϑΓ ΓΗΗΓΕςΥ ΧΠΦ ΤΓΥΩΝςΥ ΘΗ ςϑΓ ΧΡΡΝΚΕΧςΚΘΠ ΘΗ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΧΠΦ ΕΤΚΥΚΥ ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς +Π ςϑΚΥ ΕΘΠςΓΖς ΘΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΧΗ↵ΤΟΓΦ ςϑΧς ΙΓΠΦΓΤ ΓΣΩΧΝΚς[ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΚΥ ΠΘς Χ ςϑΓΟΧςΚΕ ΚΥΥΩΓ ΧΠΦ ΥϑΘΩΝΦ ΠΘς ∆Γ ΕΘΠΥΚΦΓΤΓΦ ΧΥ ΥΩΕϑ ∆Ως ΠΓΓΦΥ ςΘ ∆Γ ΟΧΚΠΥςΤΓΧΟΓΦ ΟΓΠςΧΝΝ[ ΧΠΦ Ρϑ[ΥΚΕΧΝΝ[ ΚΠςΘ ΧΝΝ ΡΘΝΚΕΚΓΥ ΧΠΦ ΡΤΘΙΤΧΟΟΓΥ 6ϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ϑΚΙϑΝΚΙϑςΓΦ ςϑΧς ςϑΓΤΓ ΧΤΓ ςϑΤΓΓ ςϑΚΠΙΥ ςϑΧς ΕΧΠΠΘς ∆Γ ςΤΓΧςΓΦ ΧΥ ςϑΓΟΧςΚΕ ΚΥΥΩΓΥ ΚΠςΓΙΤΧςΚΘΠ ϑΩΟΧΠ ΤΚΙϑςΥ ΧΠΦ ΙΓΠΦΓΤ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ 6ϑΚΥ ΟΓΧΠΥ ςϑΧς ΚΠ ΧΝΝ ΘΩΤ ΧΕςΚΘΠΥ ΙΓΠΦΓΤ ΓΣΩΧΝΚς[ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΠΓΓΦΥ ςΘ ∆Γ ΕΘΠ ΥΚΦΓΤΓΦ 705%4 ϑΧΥ ΧΠ ΘΞΓΤΧΤΕϑΚΠΙ ΡϑΚΝΘΥΘΡϑ[ ΘΗ ΙΓΠΦΓΤ ΚΠΕΝΩΥΚΘΠ ΧΠΦ ΓΣΩΧΝΚς[ ΨϑΚΕϑ ΠΓΓΦΥ ςΘ ∆Γ ΓΖςΓΠΦΓΦ ςΘ ΧΝΝ ΓΗΗΘΤςΥ ςΘΨΧΤΦΥ ΓΠΦΚΠΙ ςϑΓ ΕΘΟΡΝΓςΓ Ε[ΕΝΓ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΗΤΘΟ ΕΘΠℵΚΕς ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ςΘ ΕΘΠℵΚΕς ΟΧΠΧΙΓ ΟΓΠς ΧΠΦ ΡΓΧΕΓ ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς /ΘΤΓΘΞΓΤ ΘΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΤΓΗΓΤΤΓΦ ςΘ ςϑΓ ΕΘΠΕΓΡς ΘΗ ≥ΙΓΠΦΓΤ Υ[Ο∆ΘΝΚΥΟ× ΧΠΦ ΕΤΚςΚΕΚΥΓΦ ςϑΧς ΚςΥ ΧΡΡΝΚΕΧςΚΘΠ ϑΧΥ ΘΗςΓΠ ΝΓΦ ςΘ ∆ΓΝΚΓΞΚΠΙ ΚΠ ςϑΓ ≥ΗΧΚΤ[ ςΧΝΓ ΘΗ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΦΚΕϑΘςΘΟ[× ΧΕΕΘΤΦΚΠΙ ςΘ ΨϑΚΕϑ ΨΘΟΓΠ ΧΝΨΧ[Υ ΨΧΠς ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΟΓΠ ΧΝΨΧ[Υ ΨΧΠς ςΘ ΡΩΤΥΩΓ ΨΧΤ 6ϑΓΥΓ ΥςΓΤΓΘς[ΡΚΕΧΝ ΡΓΤΕΓΡςΚΘΠΥ ΘΗ ΙΓΠΦΓΤ ΚΦΓΠςΚςΚΓΥ ΦΚΥΤΓΙΧΤΦ ΓΠςΚΤΓ ΙΤΘΩΡΥ ΘΗ ΡΓΘΡΝΓ ΥΩΕϑ ΧΥ ΟΚΝΚςΧΠς ΨΘΟΓΠ ΘΤ ΟΓΠ ΨϑΘ ΤΓΗΩΥΓ ςΘ ↵Ιϑς ΧΠΦ ΨϑΘ ΕΘΠςΤΚ∆ΩςΓ ςΘ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ 9ΘΟΓΠ ΧΠΦ ΟΓΠ ΧΝΥΘ ϑΧΞΓ ΘςϑΓΤ ΥΘΕΚΧΝ ΚΦΓΠςΚςΚΓΥ ΚΠ ΧΦΦΚςΚΘΠ ςΘ ΙΓΠΦΓΤ ΥΩΕϑ ΧΥ ΧΙΓ ΟΧΤΚςΧΝ ΥςΧςΩΥ ΥΘΕΚΧΝ ΥςΧςΩΥ ΓςϑΠΚΕΚς[ ΤΓΝΚΙΚΘΠ ΧΠΦ ΠΧςΚΘΠΧΝΚς[ &ΚΞΓΤΥΚς[ ΧΠΦ ΞΧΤΚΓς[ ΕΧΠ ΕΤΓΧςΓ ΥΘΝΚΦΧΤΚς[ ΠΓςΨΘΤΜΥ ΨϑΚΝΓ ΙΓΠΦΓΤ ΦΚΞΚΥΚΘΠΥ ΦΘ ΠΘς ΧΝΨΧ[Υ ΗΩΝΝ[ ΤΓΡΤΓΥΓΠς ςϑΓ ΤΓΧΝΚς[ )ΓΠΦΓΤ ΘΗςΓΠ ϑΧΥ ΝΓΥΥ ΚΟΡΘΤςΧΠΕΓ ΚΠ ΦΓςΓΤΟΚΠΚΠΙ


ςϑΓ ΚΦΓΠςΚς[ ΘΗ Χ ΡΓΤΥΘΠ ΕΘΟΡΧΤΓΦ ςΘ ΠΧςΚΘΠΧΝ ΓςϑΠΚΕ ΘΤ ΤΓΝΚΙΚΘΩΥ ΧΗ↵ΝΚΧ ςΚΘΠΥ +Π ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤ ΗΘΤ ΕΘΠℵΚΕς ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΧΠΦ ΓΧΤΝ[ ΨΧΤΠΚΠΙ ΟΓΕϑΧΠΚΥΟΥ ΗΧΕςΘΤΥ ΘςϑΓΤ ςϑΧΠ ΙΓΠΦΓΤ ΟΚΙϑς ∆ΓΕΘΟΓ ΦΘΟΚΠΧΠς ΧΠΦ ΠΓΓΦ ςΘ ∆Γ ςΧΜΓΠ ΚΠςΘ ΧΕΕΘΩΠς

ςϑΘΤΘΩΙϑ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΘΗ ςϑΓ ΕΘΠςΓΖς ΚΥ ΠΓΓΦΓΦ ∆ΓΗΘΤΓ ΡΩΥϑΚΠΙ ΥΘΝΩςΚΘΠΥ ςϑΧς ΧΤΓ ΠΘς ΧΡς ΗΘΤ ςϑΓ ΡΤΘ∆ΝΓΟΥ Χς ΥςΧΜΓ 6ΘΘ ΘΗςΓΠ ςϑΓ ΧΕςΘΤΥ ΚΠΞΘΝΞΓΦ ΚΠ ςϑΓ ΕΤΚΥΚΥ ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς ΦΘ ΠΘς ΥΚς Χς ςϑΓ ΥΧΟΓ ςΧ∆ΝΓ ςΘ ΟΧΜΓ ςϑΚΥ ΛΘΚΠς ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ϑΘΨΓΞΓΤ ςϑΚΥ ΞΓΤ[ ΡΤΘΕΓΥΥ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΚΥ ΠΓΕΓΥΥΧΤ[ ΚΠ ΘΤΦΓΤ ςΘ ↵ΠΦ ΨΘΤΜΧ∆ΝΓ ΥΘΝΩςΚΘΠΥ

%ΘΠℵΚΕς 2ΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΧΠΦ %ΤΚΥΚΥ /ΧΠΧΙΓΟΓΠς

1ΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΧΝΥΘ ΡΘΚΠςΓΦ ΘΩς ςϑΧς ΤΓΡΓςΚςΚΞΓ ΧΕςΚΘΠ ∆ΧΥΓΦ ΘΠ ↵ΖΓΦ ΦΘΕςΤΚ ΠΓΥ ΘΗςΓΠ ΩΥΓΦ ςΘ ΡΤΓΞΓΠς ΕΘΠℵΚΕςΥ ΧΠΦ ΟΧΠΧΙΓ ΘΠ ΙΘΚΠΙ ΕΤΚΥΓΥ ϑΧΥ ΡΤΘΞΓΠ ςΘ ∆Γ Χ ΤΧςϑΓΤ ΚΠΓΗ↵ΕΚΓΠς ΤΓΥΡΘΠΥΓ ΧΥ ΓΧΕϑ ΥΚςΩΧςΚΘΠ ΚΥ ΦΚΗΗΓΤΓΠς +Π ςϑΚΥ ΤΓΥΡΓΕς ςϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΕΤΚςΚΕΚ∴ΓΦ ςϑΓ ΧΡΡΝΚΕΧςΚΘΠ ΘΗ ΙΓΠΓΤΧΝΚ∴ΓΦ ΦΘΕςΤΚΠΓΥ ΧΠΦ ΚΠΥςΓΧΦ ΥΩΙΙΓΥςΓΦ ςΘ ςΧΜΓ ΧΕςΚΘΠ ΗΘΕΩΥΓΦ ΘΠ ςϑΓ ΠΧςΚΘΠΧΝ ΕΘΠςΓΖς ΨΚςϑ Χ ΤΓ ΙΚΘΠΧΝ ΘΞΓΤΞΚΓΨ 9ϑΚΝΓ ςϑΓ ΘΞΓΤΧΝΝ ΡϑΚΝΘΥΘΡϑ[ ΚΥ ςϑΓ ΥΧΟΓ ςϑΓ ΧΡΡΤΘΧΕϑ ϑΧΥ ςΘ ∆Γ ΝΘΕΧΝΚ∴ΓΦ ΧΠΦ ΕΘΠςΓΖςΩΧΝΚ∴ΓΦ ΗΘΤ ΓΧΕϑ ΕΘΠℵΚΕς ΘΤ ΕΤΚΥΚΥ (ΘΤ ςϑΚΥ ΤΓΧΥΘΠ Κς ΚΥ ΩΥΓΗΩΝ ςΘ ΕΘΟΓ ΩΡ ΨΚςϑ ΙΩΚΦΓΝΚΠΓΥ ΘΤ ΘςϑΓΤ ΚΦΓΧΥ ςϑΧς ∆ΚΠΦ ΧΕςΚΘΠ ΤΧςϑΓΤ ςϑΧΠ ΦΘΕςΤΚΠΓΥ

%ΘΠℵΚΕςΥ ΕΧΠ ΧΝΥΘ ΨΘΤΜ ΗΘΤ ςϑΓ ∆ΓςςΓΤ ςϑΓ[ ΧΤΓ ςϑΓ ΥΚΠΙΝΓ ∆ΓΥς ΦΤΚΞΓΤ ΗΘΤ ΕϑΧΠΙΓ +ς∂Υ ΠΘς ςϑΓ ΕΘΠℵΚΕς ΡΓΤ ΥΓ ςϑΧς ΨΓ ΨΧΠς ςΘ ΡΤΓΞΓΠς ΨϑΧς ΨΓ ΨΧΠς ςΘ ΡΤΓΞΓΠς ΚΥ ςϑΓ ΞΚΘΝΓΠΕΓ +Π ΘΤΦΓΤ ςΘ ∆ΓΥς ΡΤΓΞΓΠς ΕΘΠℵΚΕςΥ ΧΠΦ ΟΧΠΧΙΓ ΕΤΚΥΓΥ ΘΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΡΘΚΠςΓΦ ΘΩς ςϑΧς ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤ ΧςςΓΠςΚΘΠ ΠΓΓΦΥ ςΘ ∆Γ ΙΚΞΓΠ ςΘ ςϑΓ ΕΧΩΥΓΥ ΧΠΦ ΡΘΥΥΚ∆ΝΓ ΓΗΗΓΕςΥ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕςΥ ∆ΓΗΘΤΓ ΚΠςΓΤΞΓΠΚΠΙ 9ϑΚΝΓ ΤΘ∆ΩΥς ΟΚΝΚςΧΤ[ ΚΠςΓΤΞΓΠςΚΘΠΥ ΕΧΠ ΝΓΧΦ ςΘ ΣΩΚΕΜ ΤΓΥΩΝςΥ ΤΘΘς ΕΧΩΥΓΥ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΠΓΓΦ ςΘ ∆Γ ΧΦΦΤΓΥΥΓΦ ΥΚΟΩΝ ςΧΠΓΘΩΥΝ[ +Π ςϑΚΥ ΤΓΥΡΓΕς ςϑΓ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΕΘΟΟΩΠΚς[ ϑΧΥ Χ ΜΓ[ ΤΘΝΓ ςΘ ΡΝΧ[ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΧΠΦ ΕΤΚΥΚΥ ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς +Π ΘΤΦΓΤ ςΘ ΧΞΘΚΦ ΦΩΡΝΚΕΧςΚΘΠ ΧΠΦ ΚΠΥςΓΧΦ ΘΗ ΗΘΥςΓΤΚΠΙ ΕΘΟΡΓςΚςΚΘΠ ςϑΤΘΩΙϑ ΡΧΤΧΝΝΓΝ ΓΗΗΘΤςΥ ςϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΥςΤΓΥΥΓΦ ςϑΓ ΠΓΓΦ ςΘ ΕΤΓΧςΓ ΥςΤΘΠΙΓΤ ΝΚΠΜΥ ΘΗ ΕΘΝΝΧ∆ΘΤΧςΚΘΠ ΘΠ ςϑΓ ΙΤΘΩΠΦ 6ΧΜΚΠΙ ΚΠςΘ ΧΕΕΘΩΠς ςϑΓ ΤΘΝΓ ΘΗ ςϑΓ 70 ΧΥ ςϑΓ ΥΘΝΓ ΝΓΙΚςΚΟΧςΓ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠ ΨΚςϑ ΨΘΤΝΦ ΨΚΦΓ ΤΓΕΘΙΠΚςΚΘΠ ςϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΥΩΙΙΓΥςΓΦ ςϑΧς ςϑΓ 70 ΨΘΩΝΦ ςΧΜΓ ςϑΓ ΝΓΧΦ ΚΠ ΕΘΘΤΦΚΠΧςΚΠΙ ΥΩΕϑ ΕΘΝΝΧ∆ΘΤΧςΚΘΠ ΓΗΗΘΤςΥ ΦΚΞΚΦΚΠΙ ΝΧ∆ΘΩΤ ΧΠΦ ΤΓΥΡΘΠΥΚ∆ΚΝΚςΚΓΥ ΨϑΚΝΓ ΤΓΥΡΓΕςΚΠΙ ΓΖΚΥςΚΠΙ ΕΘΤΓ ΕΘΟΡΓςΓΠΕΚΓΥ 6ϑΚΥ ΨΘΩΝΦ ΧΝΥΘ ΝΓΧΦ ςΘ ςϑΓ ∆ΓςςΓΤ ΩΥΓ ΘΗ ΧΞΧΚΝΧ∆ΝΓ ΝΚΟΚςΓΦ ΤΓΥΘΩΤΕΓΥ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ςϑΤΘΩΙϑ ΡΤΚΘΤΚςΚ∴ΚΠΙ ΧΕςΚΘΠΥ

9Γ ΠΓΓΦ ςΘ ΝΘΕΧΝΚ∴Γ ΧΠΦ ΕΘΠςΓΖςΩΧΝΚ∴Γ ΘΩΤ ΧΡΡΤΘΧΕϑΓΥ ΚΠ ΕΘΠ ℵΚΕς ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΧΠΦ ΕΤΚΥΚΥ ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς ΗΘΤ ΓΧΕϑ ΕΘΠℵΚΕς ΘΤ ΕΤΚΥΚΥ 6ϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΧΙΤΓΓΦ ςϑΧς Χ ΕΧΤΓΗΩΝ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΘΗ ςϑΓ ΥΚςΩΧςΚΘΠ ΥϑΘΩΝΦ ΧΝΨΧ[Υ ∆Γ ΕΧΤΤΚΓΦ ΘΩς ∆ΓΗΘΤΓ ΡΤΘΡΘΥΚΠΙ ΥΘΝΩςΚΘΠΥ ΚΠ ΥΚςΩΧςΚΘΠΥ ΘΗ ΕΤΚΥΚΥ ΧΠΦ ΕΘΠ ℵΚΕςΥ 1ΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΡΘΚΠςΓΦ ΘΩς ςϑΧς Κς ΚΥ ΠΓΕΓΥΥΧΤ[ ςΘ ΜΓΓΡ ΚΠ ΟΚΠΦ ςϑΧς ≥∋ΞΓΤ[ ςΚΟΓ ΨΓ ςΤ[ ςΘ ΚΠςΓΤΞΓΠΓ ΚΠ Χ ΕΘΠℵΚΕς ΥΚςΩΧςΚΘΠ ΨΓ ϑΧΞΓ ΧΥ ΟΧΠ[ ΕϑΧΠΕΓΥ ΘΗ ΦΘΚΠΙ ϑΧΤΟ ΧΥ ΨΓ ϑΧΞΓ ΘΗ ΦΘΚΠΙ ΙΘΘΦ × 6ϑΓΤΓΗΘΤΓ Χ ΡΤΘΡΓΤ ΧΠΦ

6ϑΓ 4ΘΝΓ ΘΗ 9ΘΟΓΠ ΚΠ ∋ΠΦΚΠΙ ςϑΓ %[ΕΝΓ ΘΗ %ΘΠℵΚΕς 5ΓΞΓΤΧΝ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ϑΚΙϑΝΚΙϑςΓΦ ςϑΓ ΜΓ[ ΤΘΝΓ ςϑΧς ΨΘΟΓΠ ΕΧΠ ΧΠΦ ΥϑΘΩΝΦ ϑΧΞΓ ΚΠ ΧΝΝ ΥςΓΡΥ ςΘΨΧΤΦΥ ΓΠΦΚΠΙ ςϑΓ Ε[ΕΝΓ ΘΗ ΞΚΘΝΓΠς ΕΘΠℵΚΕς #ΝΝ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΧΙΤΓΓΦ ςϑΧς ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ΨΘΟΓΠ ΚΥ ΠΘς ΘΠΝ[ Χ ΟΧςςΓΤ ΘΗ ΓΣΩΧΝΚς[ ∆Ως ΧΝΥΘ ΘΗ ΓΗ↵ΕΚΓΠΕ[ ΧΠΦ ΘΡΓΤΧςΚΘΠΧΝ ΓΗΗΓΕςΚΞΓΠΓΥΥ +Π ςϑΚΥ ΤΓΥΡΓΕς Κς ΨΧΥ ϑΚΙϑΝΚΙϑςΓΦ ςϑΧς ςϑΓ ΚΠΞΘΝΞΓΟΓΠς ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΕΤΚΥΚΥ ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς ΧΠΦ ΓΧΤΝ[ ΨΧΤΠΚΠΙ ϑΧΥ ∆ΓΓΠ Θ∆ΥΓΤΞΓΦ ςΘ ∆Γ ΦΚΤΓΕςΝ[ ΤΓΝΧςΓΦ ςΘ ΘΡΓΤΧςΚΘΠΧΝ ΓΗΗΓΕςΚΞΓΠΓΥΥ ΧΠΦ ςϑΓ Χ∆ΚΝΚς[ ςΘ ΗΩΝ↵Ν Χ ΟΚΥΥΚΘΠ∂Υ ΟΧΠΦΧςΓ 1ΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ϑΚΙϑΝΚΙϑςΓΦ ςϑΧς ΗΘΤ ςϑΓΥΓ ΤΓΧΥΘΠΥ ςϑΓ 70 ΚΥ ΕΘΠΥςΧΠςΝ[ ΨΘΤ ΜΚΠΙ ΘΠ ςϑΓ ΚΠΕΤΓΧΥΓΦ ΚΠΞΘΝΞΓΟΓΠς ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ΘΡΓΤΧςΚΘΠΥ ∗ΧΞΚΠΙ Χ ϑΚΥςΘΤΚΕΧΝ ϑΚΙϑ ↵ΞΓ ΘΩς ΘΗ 70 ↵ΓΝΦ ΟΚΥΥΚΘΠΥ ΚΠ ΨΓΤΓ ϑΓΧΦΓΦ ∆[ ΨΘΟΓΠ ΠΘςΧ∆Ν[ ςϑΓ ΟΚΥΥΚΘΠΥ ΚΠ %[ΡΤΩΥ %ΘςΓ Φ∂+ΞΘΚΤ ∗ΧΚςΚ .Κ∆ΓΤΚΧ ΧΠΦ ΚΠ 5ΘΩςϑ 5ΩΦΧΠ 1ΠΓ ΘΗ ςϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ Θ∆ΥΓΤΞΓΦ ςϑΧς ΨΘΟΓΠ ΧΤΓ ΘΗςΓΠ ΓΖςΤΧΘΤΦΚΠΧΤΚΝ[ ΕΧ ΡΧ∆ΝΓ ΘΗ ΚΦΓΠςΚΗ[ΚΠΙ ΧΠΦ ΧΠΧΝ[ΥΚΠΙ ΝΘΠΙ ςΓΤΟ ΤΚΥΜΥ ΧΠΦ ςΤΚΙΙΓΤΥ ΘΗ ΞΚΘΝΓΠΕΓ 6ϑΓΤΓΗΘΤΓ Κς ΨΧΥ ΥΩΙΙΓΥςΓΦ ςϑΧς ΨΘΟΓΠ ∆Γ ΙΚΞΓΠ Χ ΙΤΓΧςΓΤ ΤΘΝΓ ΚΠ ΓΧΤΝ[ ΨΧΤΠΚΠΙ ΟΓΕϑΧΠΚΥΟΥ ΧΝΝΘΨΚΠΙ ςϑΓΟ ςΘ ΡΤΘΞΚΦΓ ∆Θςϑ ςϑΓ ϑΩΟΧΠ ΧΠΦ ςϑΓ ςΓΕϑΠΚΕΧΝ ΥΩΡΡΘΤς ςϑΓ[ ΧΤΓ ΕΧΡΧ∆ΝΓ ΘΗ 1Π ςϑΓ ϑΩΟΧΠ ΥΚΦΓ ΨΘΟΓΠ ΕΘΩΝΦ ΧΕς ΧΥ ΧΦΞΚΥΓΤΥ ΟΘΠΚςΘΤΥ ΘΤ ΚΠ ΕΘΟΟΩΠΚς[ ΡΘΝΚΕΚΠΙ 1Π ςϑΓ ςΓΕϑΠΚΕΧΝ ΥΚΦΓ


ΧΦΞΧΠςΧΙΓ ΕΘΩΝΦ ∆Γ ςΧΜΓΠ ΘΗ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΥΡΓΕΚ↵Ε ΕΘΟΡΓςΓΠΕΚΓΥ ΧΠΦ Χ∆ΚΝΚςΚΓΥ ςΘ ΕΘΠΦΩΕς ςΓΕϑΠΚΕΧΝ ΦΧςΧ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΧΠΦ ΚΠςΓΝΝΚΙΓΠΕΓ ΤΓΞΚΓΨΥ ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ςΘ ΩΥΓ ΡΩ∆ΝΚΕ ΚΠΗΘΤΟΧςΚΘΠ ςΘΘΝΥ +Π ΧΝΝ ςϑΓΥΓ ΧΤΓΧΥ ΨΘΟΓΠ ΥϑΘΩΝΦ ∆Γ ΚΠΞΘΝΞΓΦ ςΘ Χ ΙΤΓΧςΓΤ ΓΖςΓΠς 6ϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΥςΤΓΥΥΓΦ ςϑΧς ΨΘΟΓΠ ΥϑΘΩΝΦ ∆Γ ΟΧΦΓ ΧΠ ΚΠςΓΙΤΧΝ ΡΧΤς ΘΗ ςϑΓ ΕΘΟΡΝΓςΓ ϑΩΟΧΠ ΤΓΥΘΩΤΕΓ ΡϑΚΝΘΥΘΡϑ[ ΘΗ ΡΓΧΕΓ ΘΡΓΤΧςΚΘΠΥ ΨϑΓΤΓ ΣΩΧΝΚς[ ΘΗ ΡΓΤΥΘΠΠΓΝ ΚΥ ΙΚΞΓΠ ΡΤΚΘΤΚς[ ΘΞΓΤ ΣΩΧΠςΚς[ 9ΘΟΓΠ∂Υ ΥΜΚΝΝΥ ςΘ ΗΘΤΓΥΓΓ ΧΠΦ ΧΕς ∆ΓΗΘΤΓ ςϑΚΠΙΥ ϑΧΡΡΓΠ ΧΤΓ ΓΖςΤΓΟΓΝ[ ΞΧΝΩΧ∆ΝΓ ΧΠΦ ΥϑΘΩΝΦ ∆Γ ΗΩΝΝ[ ΩςΚΝΚ∴ΓΦ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ΘΡΓΤΧςΚΘΠΥ ΚΠ ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤ ΚΠ ΤΓΝΧςΚΘΠ ςΘ ςϑΓ ΡΤΘςΓΕςΚΘΠ ΘΗ ΕΚΞΚΝΚΧΠΥ ΗΤΘΟ ΞΚΘΝΓΠΕΓ ΨϑΓΤΓ ςϑΓ ΟΧΠςΤΧ ΚΥ ςΘ ≥ΡΤΓΦΚΕς ΧΠΦ ΡΤΓΞΓΠς× ΥΩΕϑ ΞΚΘΝΓΠΕΓ 6Θ ΩΠΦΓΤΝΚΠΓ ςϑΚΥ Θ∆ΥΓΤΞΧςΚΘΠ ΧΠΘςϑΓΤ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΤΓΕΘΩΠςΓΦ ςϑΓ ΥΩΕΕΓΥΥΗΩΝ ΓΖΧΟΡΝΓ ΘΗ ΧΠ ∋7 ΟΚΥΥΚΘΠ ΚΠ %ϑΧΦ ΚΠ ΨϑΚΕϑ ςϑΓ ΕΘΠΥςΧΠς ΕΘΠςΧΕς ΘΗ ςϑΓ ΟΚΥΥΚΘΠ∂Υ ΗΓΟΧΝΓ ΡΓΤΥΘΠΠΓΝ ΨΚςϑ ΝΘΕΧΝ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΙΤΘΩΡΥ ΧΝΝΘΨΓΦ ςϑΓΟ ςΘ ΡΚΕΜ ΩΡ ΘΠ ΓΧΤΝ[ ΨΧΤΠΚΠΙ ΥΚΙΠΧΝΥ ΘΠ ςϑΓ ΙΤΘΩΠΦ ΨϑΚΕϑ ΓΞΓΠςΩΧΝΝ[ ΝΓΦ ςΘ ΓΧΤΝ[ ΧΕ ςΚΘΠ ΧΝΝΘΨΚΠΙ ΗΘΤ ςϑΓ ΥΩΕΕΓΥΥΗΩΝ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ ςϑΓ ΟΚΥΥΚΘΠ∂Υ ΟΧΠΦΧςΓ 5ΓΞΓΤΧΝ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΩΠΦΓΤΝΚΠΓΦ ςϑΓ ΚΟΡΘΤςΧΠΕΓ ΘΗ ΩΥΚΠΙ ΙΓΠΦΓΤ ΥΓΠΥΚςΚΞΓ ΓΧΤ Ν[ ΨΧΤΠΚΠΙ ΚΠΦΚΕΧςΘΤΥ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΧΠΦ ΕΤΚΥΚΥ ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς ΨϑΚΕϑ ΚΠΕΝΩΦΓ ϑΚΙϑ ΤΧςΓΥ ΘΗ ΟΧΝΓ ΩΠΓΟΡΝΘ[ΟΓΠς ΧΠΦ ΧΡΡΓΧΤΧΠΕΓ ΘΗ ΡΤΓ ΦΘΟΚ ΠΧΠςΝ[ ΟΧΝΓ [ΘΩςϑ ΙΧΠΙΥ 6ϑΓΥΓ ϑΧΞΓ ∆ΓΓΠ Θ∆ΥΓΤΞΓΦ ςΘ ∆Γ ΤΧςϑΓΤ ΧΕΕΩΤΧςΓ ΚΠΦΚΕΧςΘΤΥ ΘΗ ΞΚΘΝΓΠΕΓ ςΘ ΕΘΟΓ +Π ΧΦΦΚςΚΘΠ ΘΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΥςΤΓΥΥΓΦ ςϑΧς ςϑΓ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΕΘΟΟΩΠΚς[ ϑΧΥ ςΘ ∆Γ ΦΚΥςΚΠΕςΚΞΓΝ[ ΟΘΤΓ ΥΓΠΥΚςΚΞΓ ΨϑΓΠ Κς ΕΘ ΟΓΥ ςΘ ΥΚΙΠΚ↵ΕΧΠς ΕϑΧΠΙΓΥ ΚΠ ςϑΓ ΡΘΥΚςΚΘΠ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ΧΠ[ ΙΚΞΓΠ ΥΘΕΚΓς[ +Π ςϑΚΥ ΤΓΥΡΓΕς ΧςςΓΠςΚΘΠ ϑΧΥ ςΘ ∆Γ ΡΧΚΦ ςΘ ΥΚςΩΧςΚΘΠΥ ΚΠ ΨϑΚΕϑ ΨΘΟΓΠ ∆ΓΕΘΟΓ ΟΘΤΓ ΧΠΦ ΟΘΤΓ ΚΠΞΚΥΚ∆ΝΓ ΙΚΤΝΥ ΦΘ ΠΘς ΙΘ ςΘ ΥΕϑΘΘΝ ΧΠΦ ΨΘΟΓΠ ΦΘ ΠΘς ΙΘ ςΘ ςϑΓ ΟΧΤΜΓς ΘΤ ςΘ ΨΧςΓΤ ΥΘΩΤΕΓΥ ∆ΓΕΧΩΥΓ ςϑΘΥΓ ΡΝΧΕΓΥ ΧΤΓ ΦΧΠΙΓΤΘΩΥ ΥΚςΓΥ ΘΗ ΤΧΡΓ ΟΩΤΦΓΤ ΧΠΦ Χ∆ΦΩΕςΚΘΠ +Π ΥΩΕϑ ΕΚΤΕΩΟΥςΧΠΕΓΥ ΧΝΝ ςϑΓ ΚΠΦΚΕΧςΚΘΠΥ ςϑΧς ΧΤΟΓΦ ΕΘΠℵΚΕς ΟΚΙϑς ∆Γ ΘΠ ςϑΓ ϑΘΤΚ∴ΘΠ ΧΤΓ ΡΤΓΥΓΠς +ς ΨΧΥ ΧΝΥΘ ϑΚΙϑΝΚΙϑ ςΓΦ ςϑΧς ΘΠ ςϑΓ ΕΘΠςΤΧΤ[ ςϑΓ ΚΠΕΤΓΧΥΓΦ ΞΚΥΚ∆ΚΝΚς[ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ΡΩ∆ΝΚΕ ΥΡΧΕΓ ΦΩΤΚΠΙ ΕΘΠℵΚΕς ΘΤ ΚΠ ΡΘΥς ΕΘΠℵΚΕς ΥΚςΩΧςΚΘΠΥ ΚΥ Χ ΡΘΥΚςΚΞΓ ΚΠΦΚΕΧςΘΤ ΘΗ Χ ΠΓΨ ΥΘΕΚΧΝ ΥςΤΩΕςΩΤΓ ∆ΧΥΓΦ ΘΠ ςϑΓ ΞΧΝΩΓΥ ΘΗ ΓΣΩΧΝΚς[

6ϑΓ 4ΘΝΓ ΘΗ 9ΘΟΓΠ ΚΠ 2ΓΧΕΓ 0ΓΙΘςΚΧςΚΘΠΥ 1ΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΡΤΓΥΓΠςΓΦ Χ ΥΓς ΘΗ ΤΓΕΘΟΟΓΠΦΧςΚΘΠΥ ΗΘΤ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΗΩΝΝ ΧΠΦ ΓΗΗΓΕςΚΞΓ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠΥ ΤΓΕΘΤΦΓΦ ΦΩΤΚΠΙ ςϑΓ +ΠςΓΤΠΧςΚ

ΘΠΧΝ 2ΓΧΕΓ /ΧΜΚΠΙ 5[ΟΡΘΥΚΩΟ ΧΠ ΓΞΓΠς ςϑΧς ςΘΘΜ ΡΝΧΕΓ ΚΠ ςϑΓ 7ΠΚςΓΦ 5ςΧ ςΓΥ ΚΠ ,ΩΠΓ ΘΤΙΧΠΚ∴ΓΦ ∆[ ςϑΓ +ΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ %ΚΞΚΝ 5ΘΕΚΓς[ 0ΓςΨΘΤΜ ΨΚςϑ 70 9ΘΟΓΠ ΧΠΦ ΘςϑΓΤ ΡΧΤςΠΓΤΥ 6ϑΚΥ ΥΓς ΘΗ ΤΓΕΘΟΟΓΠΦΧςΚΘΠΥ ΚΥ ςΧΤΙΓςΓΦ ςΘ ΠΧςΚΘΠΧΝ ΙΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ΧΠΦ ΘςϑΓΤ ΓΠςΚςΚΓΥ ΚΠ ΞΘΝΞΓΦ ΚΠ ΟΓΦΚΧςΚΘΠ ΧΠΦ ΗΧΕΚΝΚςΧςΚΘΠ ΘΗ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ΨΚςϑ ςϑΓ ΚΠςΓΠςΚΘΠ ΘΗ ΙΩΚΦΚΠΙ ςϑΓ ΚΠΕΝΩΥΚΘΠ ΘΗ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΧΠΦ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ ΙΤΘΩΡΥ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ΚΠ ΧΕΕΘΤΦΧΠΕΓ ΨΚςϑ 705%4 6ϑΚΥ ΚΠΥς ΤΩΟΓΠς ΝΘΘΜΥ Χς ΦΚΗΗΓΤΓΠς ΧΥΡΓΕςΥ ΘΗ ςϑΓ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ΗΤΘΟ ΥΚςΩΧςΚΘΠΥ ∆ΓΗΘΤΓ ΦΩΤΚΠΙ ΧΠΦ ΧΗςΓΤ ΕΘΠℵΚΕς 6ϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΠΘςΓΦ ςϑΧς ΘΠΓ ΥΡΓΕΚ↵Ε ΤΓΕΘΟΟΓΠΦΧςΚΘΠ ΕΘΠΕΓΤΠΥ ςϑΓ ΥΓΝΓΕ ςΚΘΠ ΘΗ Χ ΡΓΧΕΓ ΓΠΞΘ[ ΥςΤΓΥΥΚΠΙ ςϑΧς Κς ΚΥ ΕΤΩΕΚΧΝ ςΘ ΙΩΧΤΧΠςΓΓ ςϑΓ ΕΘΠΥΚΦΓ ΤΧςΚΘΠ ΘΗ ΓΣΩΧΝ ΠΩΟ∆ΓΤΥ ΘΗ ΗΓΟΧΝΓ ΧΠΦ ΟΧΝΓ ΕΧΠΦΚΦΧςΓΥ ΗΘΤ ςϑΚΥ ΡΘΥΚςΚΘΠ 4ΓΙΧΤΦΚΠΙ ςϑΓ ΟΧΠΦΧςΓ ΗΘΤ ςϑΧς ΓΠΞΘ[ Κς ΚΥ ΤΓΕΘΟΟΓΠΦΓΦ ςϑΧς Κς ΥϑΘΩΝΦ ΚΠΕΝΩΦΓ ΘΩςΤΓΧΕϑ ΧΠΦ ΧΕςΚΞΓ ΓΠΙΧΙΓΟΓΠς ΨΚςϑ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ΠΘς ΛΩΥς ΚΠ ςϑΓ ΕΧΡΚςΧΝ ∆Ως ΧΝΥΘ ΚΠ ΝΘΕΧΝ ΧΤΓΧΥ ΦΚΤΓΕςΝ[ ΧΗΗΓΕςΓΦ ∆[ ΕΘΠℵΚΕς +Π ςϑΚΥ ΤΓΥΡΓΕς Κς ΚΥ ΤΓΕΘΟΟΓΠΦΓΦ ςΘ ΚΠΕΝΩΦΓ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΙΤΘΩΡΥ ΗΤΘΟ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ ςΘ ΡΝΧ[ ΧΠ ΧΕςΚΞΓ ΤΘΝΓ ΚΠ ∆Θςϑ ΘΗ↵ΕΚΧΝ ΧΠΦ ΚΠΗΘΤΟΧΝ ΡΓΧΕΓ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠΥ 1ςϑΓΤ ΧΥΡΓΕςΥ ΦΓΧΝς ΨΚςϑ ΚΠ ςϑΓ ΤΓΕΘΟΟΓΠΦΧςΚΘΠΥ ΧΤΓ ςϑΓ ΤΘΝΓ ΧΠΦ ΕΘΟΡΘ ΥΚςΚΘΠ ΘΗ ΟΓΦΚΧςΚΘΠ ςΓΧΟΥ ΧΠΦ ςϑΓ ΡΘΥΚςΚΘΠΥ ↵ΝΝΓΦ ∆[ ΗΓΟΧΝΓ ΤΓΡΤΓΥΓΠςΧςΚΞΓΥ ςϑΓ ΓΗΗΓΕςΚΞΓ ΚΠςΓΙΤΧςΚΘΠ ΘΗ ςϑΓ ΤΓΥΩΝςΥ ΘΗ ΚΠΗΘΤΟΧΝ ΕΘΠΥΩΝςΧςΚΘΠΥ ΚΠςΘ ΘΗ↵ΕΚ ΧΝ ΡΓΧΕΓ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ςϑΓ ΤΘΝΓ ΘΗ ςϑΚΤΦ ΡΧΤς[ ΧΕςΘΤΥ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ΠΓΙΘ ςΚΧςΚΘΠΥ ςϑΓ ΡΤΧΕςΚΕΧΝ ΧΠΦ ΝΘΙΚΥςΚΕΧΝ ΧΥΡΓΕςΥ ΘΗ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΚΠ ΡΓ ΧΕΓ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠΥ ΥΩΕϑ ΧΥ ℵΓΖΚ∆ΝΓ ΧΠΦ ΣΩΚΕΜΝ[ ΧΕΕΓΥΥΚ∆ΝΓ ΗΩΠΦΚΠΙ Θ∆ςΧΚΠΚΠΙ ΘΗ ΠΓΕΓΥΥΧΤ[ ΞΚΥΧΥ ΧΠΦ ΧΤΤΧΠΙΓΟΓΠςΥ ΗΘΤ ςΤΧΞΓΝ ΧΠΦ ΧΕΕΘΟΟΘΦΧςΚΘΠ ΧΠΦ ςϑΓ ΚΥΥΩΓ ΘΗ ΡΤΘςΓΕςΚΘΠ ΗΘΤ ΨΘΟΓΠ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΠΙ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠΥ #ΦΦΚςΚΘΠΧΝΝ[ ςϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΥςΤΓΥΥΓΦ ςϑΧς ΡΓΧΕΓ ΚΠΥςΤΩΟΓΠςΥ ΥϑΘΩΝΦ ∆Γ ΚΟ ΡΝΓΟΓΠςΓΦ ΣΩΚΕΜΝ[ ΚΠ ΘΤΦΓΤ ςΘ ΜΓΓΡ ΕΘΠℵΚΕςΚΠΙ ΡΧΤςΚΓΥ ΗΤΘΟ ΞΚΘΝΧςΚΠΙ ΡΓΧΕΓ ΧΙΤΓΓΟΓΠςΥ ∆ΓΗΘΤΓ ςϑΓ ΚΠΜ ΘΗ ςϑΓΚΤ ΥΚΙΠΧςΩΤΓΥ ϑΧΥ ΦΤΚΓΦ +Π ΕΘΠΕΝΩΥΚΘΠ ςϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΧΗ↵ΤΟΓΦ ≥9Γ ΠΓΓΦ ςΘ ΟΧΜΓ Χ ΕΧΥΓ ΗΘΤ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ × 6ϑΓΚΤ ΟΓΥΥΧΙΓ ΚΥ ΕΝΓΧΤ ΨΘΟΓΠ ΥϑΘΩΝΦ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΓ ΗΩΝΝ[ ΧΠΦ ΓΗΗΓΕςΚΞΓΝ[ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ +ς ΚΥ ΠΓΕΓΥΥΧΤ[ ςΘ ΓΟΡϑΧΥΚ∴Γ ςϑΚΥ ΚΠ ςΓΤΟΥ ΘΗ ςϑΓ ΙΧΚΠΥ ςϑΧς ΕΧΠ ∆Γ ΧΕϑΚΓΞΓΦ ςϑΤΘΩΙϑ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΧΠΦ ςϑΓ ΝΘΥΥΓΥ ΗΧΕΓΦ ΨϑΓΠ ΨΘΟΓΠ ΧΤΓ ΠΘς ΡΤΓΥΓΠς


2ΤΧΕςΚΕΧΝ ∋ΖΧΟΡΝΓΥ

%ΘΝΘΟ∆ΚΧ

6ϑΓ ∋ΩΤΘΡΓΧΠ 7ΠΚΘΠ

#Π ΚΠςΓΤΓΥςΚΠΙ ΓΖΧΟΡΝΓ ΦΚΥΕΩΥΥΓΦ ΦΩΤΚΠΙ ςϑΓ ΥΓΥΥΚΘΠ ΨΧΥ ςϑΓ ΕΧΥΓ ΘΗ %Θ ΝΘΟ∆ΚΧ ΨϑΓΤΓ ςϑΓ ΙΘΞΓΤΠΟΓΠς ΤΓΥΡΘΠΦΓΦ ΡΘΥΚςΚΞΓΝ[ ςΘ Χ ΛΘΚΠς ΦΓΟΧΠΦ ΗΘΤ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΚΠ ςϑΓ ΕΘΩΠςΤ[∂Υ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥ ΗΤΘΟ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ ςϑΓ 70 ΧΠΦ ΙΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ +ς ΨΧΥ ΤΓΕΘΩΠςΓΦ ϑΘΨ ςϑΓ ΡΤΓΥΓΠΕΓ ΘΗ ςΨΘ ΨΘΟΓΠ ΧΟΘΠΙ ςϑΓ ΡΤΚΠΕΚΡΧΝ ΠΓΙΘςΚΧςΘΤΥ ΘΗ ςϑΓ ΙΘΞΓΤΠΟΓΠς ΡΧΠΓΝ ΟΧΦΓ Χ ΦΚΗΗΓΤΓΠ ΕΓ ΚΠ ςϑΓ ΡΓΧΕΓ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠΥ 6ϑΓΤΓ ΧΤΓ ↵ΞΓ ΕΘΟΡΘΠΓΠςΥ ςΘ ςϑΓ %ΘΝΘΟ∆ΚΧΠ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥ ΡΘΝΚςΚΕΧΝ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΧΙΤΧΤΚΧΠ ΤΓΗΘΤΟ ΞΚΕςΚΟ ΤΚΙϑςΥ ΦΤΩΙ ςΤΧΗ↵ΕΜΚΠΙ ΧΠΦ ΕΘΟΡΝΓςΚΘΠ ΘΗ ςϑΓ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥ ∃ΓΗΘΤΓ ϑΧΞΚΠΙ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ΜΓ[ ΡΘΥΚςΚΘΠΥ ΘΗ ςϑΓ ΙΘΞΓΤΠΟΓΠς∂Υ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠ ΡΧΠΓΝ ςϑΓ ΕΘΩΠςΤ[ ΨΓΠς ςϑ ΤΘΩΙϑ ΟΧΠ[ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ΨΚςϑΘΩς ΤΓΧΕϑΚΠΙ ΧΠ ΧΙΤΓΓΟΓΠς ΧΟΘΠΙ ςϑΓ ΡΧΤςΚΓΥ 1ΠΓ ΘΗ ςϑΓ ΡΘΥΚςΚΞΓ ΓΗΗΓΕςΥ ΘΗ ςϑΓ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ςϑΓ ΕΩΤΤΓΠς ΤΘΩΠΦ ΘΗ ΡΓΧΕΓ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠΥ ΨΧΥ ςϑΓ ΕΘΟΡΝΓςΚΘΠ ΘΗ ςϑΓ ΓΝΓΟΓΠς ΘΗ ΡΘΝΚςΚΕΧΝ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΓΟΡϑΧΥΚ∴ΚΠΙ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΗΩΝΝ ΚΠΞΘΝΞΓΟΓΠς ΚΠ ΡΘΝΚςΚΕΧΝ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ /ΘΤΓΘΞΓΤ ςϑΓ ΧΥΡΓΕς ΘΠ ΧΙΤΧΤΚΧΠ ΤΓΗΘΤΟ ϑΧΥ ΧΝΥΘ ∆ΓΓΠ ΕΘΟΡΝΓ ςΓΦ ΧΝςϑΘΩΙϑ Κς ∆ΓΕΧΟΓ ςϑΓ Θ∆ΛΓΕς ΘΗ ΕΤΚςΚΕΚΥΟ 9ϑΚΝΓ ΤΩΤΧΝ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΠΓΓΦΥ ΚΠ ΤΓΗΘΤΟΚΠΙ ςϑΓ ΧΙΤΧΤΚΧΠ ΥςΤΩΕςΩΤΓΥ ΧΠΦ ΚΠΥςΚςΩςΚΘΠΥ ϑΧΞΓ ∆ΓΓΠ ΤΓΕΘΙΠΚ∴ΓΦ %ΘΝΘΟ∆ΚΧΠ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ΧΝΥΘ ΕΤΚςΚΕΚΥΓΦ ςϑΧς ςϑΓΥΓ ΤΓΗΘΤΟΥ ΕΘΠΥΚ ΦΓΤΓΦ ΤΩΤΧΝ ΨΘΟΓΠ ΘΠΝ[ ΧΥ ΞΚΕςΚΟΥ ΠΓΓΦΚΠΙ ΥΩΡΡΘΤς ΦΚΥΤΓΙΧΤΦΚΠΙ ςϑΓΚΤ ΤΘΝΓ ΧΥ ΝΧΠΦΘΨΠΓΤΥ

6ϑΓ ∋ΩΤΘΡΓΧΠ 7ΠΚΘΠ ϑΧΥ ΥΓς ΞΓΤ[ ϑΚΙϑ ΧΥΡΚΤΧςΚΘΠΥ ΧΠΦ ΨΓ ΥϑΘΩΝΦ ΓΖΡΓΕς Χ ΝΘς ΗΤΘΟ Κς 4ΓΙΧΤΦΚΠΙ ςϑΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ 705%4 ΨΚςϑΚΠ ςϑΓ ∋7∂Υ ΧΡΡΤΘΧΕϑ ςΘ ΕΘΠℵΚΕς ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΧΠΦ ΕΤΚΥΚΥ ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΥςΤΓΥΥΓΦ ςϑΧς Κς ΚΥ ΠΓΕΓΥΥΧΤ[ ςΘ ∆ΓΕΘΟΓ ΟΩΕϑ ∆ΓςςΓΤ Χς ΩΠΦΓΤΥςΧΠΦΚΠΙ ΧΠΦ ΧΕΜΠΘΨΝΓΦΙΚΠΙ ςϑΓ ΗΧΚΝΩΤΓΥ ΟΧΦΓ ΚΠ ςϑΓ ΡΧΥς 6ϑΧΠΜΥ ςΘ 705%4 ΨΘΟΓΠ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓ ΕΩΤΚς[ ΧΤΓ ΠΘΨ ΘΠ ςϑΓ ΧΙΓΠΦΧ ϑΘΨΓΞΓΤ Κς ΚΥ ΠΓΕΓΥΥΧΤ[ ςΘ ΝΓΧΞΓ ∆ΓϑΚΠΦ ςϑΓ ΦΚΥΕΩΥΥΚΘΠ Χ∆ΘΩς Ψϑ[ Κς ΥϑΘΩΝΦ ∆Γ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΓΦ ΧΠΦ ΟΘΞΓ ΘΠ ςΘ ΦΚΥΕΩΥΥ ϑΘΨ Κς ΕΧΠ ∆Γ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΓΦ +ς ΨΧΥ ΥςΤΓΥΥΓΦ ςϑΧς ΥΩΕϑ ςΘΡΚΕΥ ΥϑΘΩΝΦ ΠΘς ∆Γ ΘΠ ςϑΓ ΧΙΓΠΦΧ ΧΥ Χ ΟΓΤΓ ≥ΟΓΕϑΧΠΚΕΧΝ ΡΘΝΚςΓ ΤΓℵΓΖ× ∆Ως ΤΧςϑΓΤ ΧΦΦΤΓΥΥΓΦ ΟΘΤΓ ΥΡΓΕΚ↵ΕΧΝΝ[ .ΧΟΓΠςΚΠΙ ΓΖΚΥςΚΠΙ ΡΤΘ∆ΝΓΟΥ ΥΩΕϑ ΧΥ ςϑΓ ΝΘΨ ΡΓΤΕΓΠςΧ ΙΓ ± ΘΠΝ[ ΡΓΤ ΕΓΠς ± ΘΗ ΨΘΟΓΠ Χς ςϑΓ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠ ςΧ∆ΝΓΥ ΨΚΝΝ ΠΘς [ΚΓΝΦ ΕϑΧΠΙΓ 4ΓΗΓΤΤΚΠΙ ςΘ ΠΓΨ ΧΠΦ ΕΤΓΧςΚΞΓ ΥΘΝΩςΚΘΠΥ ςϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΤΓΕΘΩΠςΓΦ ςϑΓ ΡΘΝΚΕ[ ΘΗ ∋ΟΟΧ ∃ΘΠΚΠΘ ΗΘΤΟΓΤ +ςΧΝΚΧΠ /ΚΠΚΥςΓΤ ΘΗ (ΘΤΓΚΙΠ #ΗΗΧΚΤΥ ΨϑΘ ςΘΝΦ ϑΓΤ ΥςΧΗΗ ΠΘς ςΘ ΧΕΕΓΡς ΚΠΞΚςΧςΚΘΠΥ ςΘ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠΥ ΚΠ ΨϑΚΕϑ ςϑΓ ΘςϑΓΤ ΥΚΦΓ ΘΗ ςϑΓ ςΧ∆ΝΓ ΦΚΦ ΠΘς ΚΠΕΝΩΦΓ Χς ΝΓΧΥς ΘΠΓ ΨΘΟΧΠ 6ϑΓΥΓ ς[ΡΓΥ ΘΗ ΡΘΝΚΕΚΓΥ ΕΧΠ ΩΠΦΓΤΥΕΘΤΓ ςϑΓ ΟΓΥΥΧΙΓ ςϑΧς ΚΠΕΝΩΥΚΞΚς[ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΚΥ ΠΘς Χ ΝΩΖΩΤ[ ± Κς ΚΥ ΓΥΥΓΠςΚΧΝ 5ΓΕΘΠΦΝ[ Κς ΨΧΥ ΡΘΚΠςΓΦ ΘΩς ςϑΧς ςϑΓ ∋7 ΥϑΘΩΝΦ ΗΘΕΩΥ ΝΓΥΥ ΘΠ ΡΘΝΚςΚΕΧΝ ΦΚΧΝΘ ΙΩΓ Χ∆ΘΩς ΧΕςΚΘΠΥ ΧΠΦ ΟΘΤΓ ΘΠ ςϑΓ ΓΗΗΓΕςΥ ΧΠΦ ΤΓΥΩΝςΥ ςϑΓ[ ΨΧΠς ςΘ ΧΕϑΚΓΞΓ ςϑΤΘΩΙϑ ςϑΓΟ 6ϑΓ ΕΘΠςΓΠς ΧΚΟΥ ΧΠΦ ΤΓΥΩΝςΥ ΥϑΘΩΝΦ ∆Γ ςϑΓ ΦΤΚΞΚΠΙ ΗΘΤΕΓ ΚΠ ΧΝΝ ΧΕςΚΘΠΥ ΤΓΝΧςΓΦ ςΘ ςϑΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ 705%4 ΧΠΦ ςϑΓ ΡΤΘΟΘ ςΚΘΠ ΘΗ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΧΝΝ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΤΓΝΧςΓΦ ΓΗΗΘΤςΥ 1ΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΥΩΙΙΓΥςΓΦ ςϑΧς ςϑΓ ∋7 ΥϑΘΩΝΦ ΝΓΧΦ ∆[ ΓΖΧΟΡΝΓ ΚΠ ΘΤΦΓΤ ςΘ ΧΕϑΚΓΞΓ ςϑΚΥ ΥϑΚΗς ΚΠ ΟΓΠςΧΝΚς[ ΟΓΧΠΚΠΙ ςϑΧς ΟΘΤΓ ΨΘΟΓΠ ΧΤΓ ΠΓΓΦΓΦ ςΘ ↵ΝΝ ΡΘΥΚςΚΘΠΥ ΘΗ ΝΓΧΦΓΤΥϑΚΡ ΨΚςϑΚΠ ςϑΓ ∋7 ΧΠΦ ςΘ ΥΓΤΞΓ ΚΠ ςϑΓ ↵ΓΝΦ +ς ΨΧΥ ΧΝΥΘ ΓΟΡϑΧ ΥΚ∴ΓΦ ςϑΧς ΝΓΧΦΓΤΥ ΥϑΘΩΝΦ ∆Γ ϑΓΝΦ ΧΕΕΘΩΠςΧ∆ΝΓ ΗΘΤ ϑΘΨ ςϑΓ[ ΕΧΤΤ[ ΘΩς ςϑΓΚΤ ΤΓΥΡΘΠΥΚ∆ΚΝΚς[ ςΘ ΚΟΡΝΓΟΓΠς 705%4

6ϑΓ 2ϑΚΝΚΡΡΚΠΓΥ #ΠΘςϑΓΤ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΡΘΚΠςΓΦ ΘΩς ςϑΓ ΕΧΥΓ ΘΗ ςϑΓ 2ϑΚΝΚΡΡΚΠΓΥ ΨϑΚΕϑ ΚΥ ΕΘΟ ΟΘΠΝ[ ΕΚςΓΦ ΧΥ Χ ΥϑΚΠΚΠΙ ΓΖΧΟΡΝΓ ΚΠ ςΓΤΟΥ ΘΗ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΚΠ ΗΘΤ ΟΧΝ ΡΓΧΕΓ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠΥ 6ϑΓ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠΥ ΤΓΙΧΤΦΚΠΙ ςϑΓ 2ϑΚΝΚΡΡΚΠΓΥ ΨϑΚΕϑ ςΘΘΜ ΡΝΧΕΓ ΚΠ 1ΥΝΘ ΤΓΡΤΓΥΓΠς Χ ΥςΧΠΦ ΘΩς ϑΚΙϑ ΡΘΚΠς ΘΗ ΗΓΟΧΝΓ ΤΓ ΡΤΓΥΓΠςΧςΚΘΠ ΨΚςϑ ΘΗ ΗΓΟΧΝΓ ΥΚΙΠΧςΘΤΚΓΥ ΧΠΦ ΘΗ ΗΓΟΧΝΓ ΦΓΝΓΙΧςΓΥ /ΘΤΓΘΞΓΤ ΦΩΤΚΠΙ ςϑΓ ΡΓΧΕΓ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠΥ ΧΠ ΧΙΤΓΓΟΓΠς ΕΘΩΝΦ ∆Γ ΤΓΧΕϑΓΦ ςϑΧς Χς ΝΓΧΥς ↵ΞΓ ΡΓΤ ΕΓΠς ΘΗ ςϑΓ ΘΗ↵ΕΚΧΝ ΦΓΞΓΝΘΡΟΓΠς ΡΝΧΠΥ ΧΠΦ ΤΓΥΡΓΕςΚΞΓ ΤΓΞΓΠΩΓΥ ΨΘΩΝΦ ∆Γ ΧΝΝΘΕΧςΓΦ ςΘ ΥΩΡΡΘΤς ΡΤΘΙΤΧΟΥ ΘΠ ΙΓΠΦΓΤ ΧΠΦ ΦΓΞΓΝΘΡ ΟΓΠς


4ΓΕΘΟΟΓΠΦΧςΚΘΠΥ #ΦΦΤΓΥΥΓΦ ςΘ 0ΧςΚΘΠΧΝ )ΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΧΠΦ +ΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ 4ΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ 5Ω∆ ΤΓΙΚΘΠΧΝ 1ΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ‡ (ΘΤ ΠΧςΚΘΠΧΝ )ΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΧΠΦ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΥΩ∆ ΤΓ ΙΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ςΘ ΨΘΤΜ ςΘΙΓςϑΓΤ ΨΚςϑ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ ςΘ ΦΓΞΓΝΘΡ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΕςΚΘΠ ΡΝΧΠΥ ΘΠ 705%4 ΚΠ ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤ ΨϑΓΤΓ Κς ΚΥ ΠΓΕΓΥΥΧΤ[ ςΘ ΧΦΦΤΓΥΥ ΕΩΤΤΓΠς ΕΘΠℵΚΕς ΘΤ ΡΘΥς ΕΘΠℵΚΕς ΥΚςΩΧςΚΘΠΥ ‡ (ΘΤ ΠΧςΚΘΠΧΝ )ΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΧΠΦ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΥΩ∆ ΤΓ ΙΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ςΘ ΩΥΓ ΧΠΦ ΤΓΡΘΤς ΘΠ ΙΓΠΦΓΤ ΥΓΠΥΚςΚΞΓ ΓΧΤΝ[ ΨΧΤΠΚΠΙ ΚΠΦΚΕΧςΘΤΥ ΗΘΤ ΕΘΠℵΚΕς ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΦΓΞΓΝΘΡΓΦ ∆[ ςϑΓ 7ΠΚςΓΦ 0ΧςΚΘΠΥ ςϑΓ 1ΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠ ΗΘΤ 5ΓΕΩΤΚς[ ΧΠΦ %ΘΘΡΓΤΧςΚΘΠ ΚΠ ∋ΩΤΘ ΡΓ ΧΠΦ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ΧΠΦ ςΘ ΚΠΕΤΓΧΥΚΠΙΝ[ ΚΠΕΘΤΡΘΤΧ ςΓ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ΓΧΤΝ[ ΨΧΤΠΚΠΙ ΧΠΦ ΕΤΚΥΚΥ ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς ΟΓΕϑΧΠΚΥΟΥ ΥΩΡΡΘΤςΓΦ ∆[ ςϑΓ ΝΧςΓΥς ΚΠΗΘΤΟΧςΚΘΠ ΧΠΦ ΕΘΟΟΩΠΚΕΧςΚΘΠΥ ςΓΕϑΠΘ ΝΘΙΚΓΥ ‡ (ΘΤ ΠΧςΚΘΠΧΝ )ΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΧΠΦ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΥΩ∆ ΤΓ ΙΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ςΘ ΝΘΕΧΝΚ∴Γ ΧΠΦ ΕΘΠςΓΖςΩΧΝΚ∴Γ ΧΡΡΤΘΧΕϑΓΥ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΧΠΦ ΕΤΚΥΚΥ ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς ΗΘΤ ΓΧΕϑ ΕΘΠℵΚΕς ΘΤ ΕΤΚ ΥΚΥ ‡ (ΘΤ ΠΧςΚΘΠΧΝ )ΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΧΠΦ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΥΩ∆ ΤΓ ΙΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ςΘ ΡΝΧΕΓ ΙΓΠΦΓΤ ΧΦΞΚΥΓΤΥ ΥςΤΧςΓΙΚΕΧΝΝ[ ϑΚΙϑ ΚΠ ΧΠ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠ∂Υ ΘΤ ΟΚΥΥΚΘΠ∂Υ ϑΚΓΤΧΤΕϑ[ ΕΝΘΥΓΤ ςΘ ΟΚΥΥΚΘΠ ΟΧ ΠΧΙΓΟΓΠς ςϑΩΥ ΕΝΘΥΓΤ ςΘ ΚΠΗΘΤΟΧςΚΘΠ ΧΠΦ ΦΓΕΚΥΚΘΠ ΟΧΜΚΠΙ ‡ (ΘΤ ΠΧςΚΘΠΧΝ )ΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ςΘ ΚΠςΤΘΦΩΕΓ ΧΠΦ ΚΟΡΝΓΟΓΠς ΣΩΘςΧΥ ΗΘΤ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΚΠ ΤΓΝΓΞΧΠς ΡΘΥΚςΚΘΠΥ ΚΠ ΗΘΤΓΚΙΠ ΧΠΦ ΥΓΕΩ ΤΚς[ ΡΘΝΚΕ[ ‡ (ΘΤ ςϑΓ 7ΠΚςΓΦ 0ΧςΚΘΠΥ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΥΩ∆ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ςϑΓ ∋ΩΤΘΡΓΧΠ 7ΠΚΘΠ ςΘ ΧΡΡΘΚΠς ΟΘΤΓ ΨΘ ΟΓΠ ΧΥ ΥΡΓΕΚΧΝ ΤΓΡΤΓΥΓΠςΧςΚΞΓΥ ΧΠΦ ΓΠΞΘ[Υ ΗΘΤ ΕΘΠℵΚΕς ΧΗΗΓΕςΓΦ ΕΘΩΠςΤΚΓΥ

4ΓΕΘΟΟΓΠΦΧςΚΘΠΥ #ΦΦΤΓΥΥΓΦ ςΘ ΧΝΝ #ΕςΘΤΥ ‡ 6Θ ΚΦΓΠςΚΗ[ ΧΠΦ ΥΩΡΡΘΤς ΤΓΥΚΝΚΓΠΕΓ ΧΕςΘΤΥ ΧΠΦ ΡΓΧΕΓ ΧΕςΚΞΚΥςΥ ΚΠ ΧΝΝ ΥςΧΙΓΥ ΘΗ ςϑΓ ΕΘΠℵΚΕς Ε[ΕΝΓ ΧΠΦ ΦΓΞΓΝΘΡ ΧΝςΓΤΠΧςΚΞΓΥ ΗΘΤ ΠΘΠ ΞΚΘ ΝΓΠς ΕΘΠℵΚΕς ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ

‡ 6Θ ΓΟΡϑΧΥΚ∴Γ ςϑΓ ΧΦΦΓΦ ΞΧΝΩΓ ΘΗ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΚΠΞΘΝΞΓΟΓΠς ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΧΠΦ ΕΤΚΥΚΥ ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς ΚΠ ςΓΤΟΥ ΘΗ ΓΗ↵ΕΚΓΠΕ[ ΘΡΓΤΧ ςΚΘΠΧΝ ΓΗΗΓΕςΚΞΓΠΓΥΥ ΧΠΦ ςϑΓ Χ∆ΚΝΚς[ ςΘ ΧΕϑΚΓΞΓ ΟΚΥΥΚΘΠ ΟΧΠΦΧςΓΥ ‡ 6Θ ΓΠΥΩΤΓ ςϑΧς ΦΓΕΚΥΚΘΠ ΟΧΜΓΤΥ ΧΠΦ ΡΓΘΡΝΓ ΚΠ ΝΓΧΦΓΤΥϑΚΡ ΡΘΥΚ ςΚΘΠΥ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ΥΡΓΕΚΧΝ ΤΓΡΤΓΥΓΠςΧςΚΞΓΥ ΧΤΓ ∆ΓΚΠΙ ϑΓΝΦ ΧΕΕΘΩΠςΧ ∆ΝΓ ΗΘΤ ςϑΓΚΤ ΤΓΥΡΘΠΥΚ∆ΚΝΚς[ ςΘ ΚΟΡΝΓΟΓΠς 705%4 ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΧΠΦ ΕΤΚΥΚΥ ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς ‡ 6Θ ΓΠΙΧΙΓ ΟΘΤΓ ΟΓΠ ΧΥ ΧΦΞΘΕΧςΓΥ ΗΘΤ ΙΓΠΦΓΤ ΓΣΩΧΝΚς[ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΓΟΡΘΨΓΤΟΓΠς ΧΠΦ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΗΩΝΝ ΚΠΞΘΝΞΓΟΓΠς ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΡΤΓΞΓΠςΚ ΘΠ ΕΤΚΥΚΥ ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς ΧΠΦ ΓΧΤΝ[ ΨΧΤΠΚΠΙ ‡ 6Θ ΚΟΡΝΓΟΓΠς ςϑΓ ΡΤΚΠΕΚΡΝΓ ΘΗ ≥ΝΓΧΦΚΠΙ ∆[ ΓΖΧΟΡΝΓ× ΓΠΕΘΩΤΧΙΚΠΙ ςϑΓ ΧΡΡΘΚΠςΟΓΠς ΧΠΦ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΘΗ ΟΘΤΓ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ΝΓΧΦΚΠΙ ΡΘ ΥΚςΚΘΠΥ ΚΠ ςϑΓ ↵ΓΝΦ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΧΠΦ ΕΤΚΥΚΥ ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς


‹ 2∗161 ∋7 #(2 5∋48+%∋5 #4/∋0& 0+/#0+

705%4 5ΘΟΓ ∋ΖΧΟΡΝΓΥ ΗΤΘΟ −ΘΥΘΞΘ 6ϑΓ #ΩΥςΤΚΧΠ /ΚΠΚΥςΤ[ ΘΗ +ΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ∋ΩΤΘΡΓΧΠ #ΗΗΧΚΤΥ ΥΓΕΘΠΦΓΦ ΟΓ ΧΥ )ΓΠΦΓΤ #ΦΞΚΥΓΤ ςΘ ςϑΓ ∋7 4ΩΝΓ ΘΗ .ΧΨ /ΚΥΥΚΘΠ ΚΠ −ΘΥΘΞΘ ∋7.∋: ςϑΓ ∆ΚΙΙΓΥς ΟΚΥΥΚΘΠ ΘΗ ςϑΓ ∋ΩΤΘΡΓΧΠ 5ΓΕΩΤΚς[ ΧΠΦ &ΓΗΓΠΕΓ 2ΘΝΚΕ[ ∋5&2 +Π ΕΝΘΥΓ ΕΘΘΡΓ ΤΧςΚΘΠ ΨΚςϑ ςϑΓ ΟΚΥΥΚΘΠ ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς ΨΓ ΘΤΙΧΠΚ∴ΓΦ ΥΓΞΓΤΧΝ ΓΞΓΠςΥ ΚΠ ΥΩΡΡΘΤς ΘΗ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΤΚΙϑςΥ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ΧΟΘΠΙ ΘςϑΓΤΥ ΗΘΤ +ΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ 9ΘΟΓΠ∂Υ &Χ[ ΧΠΦ ΗΘΤ ςϑΓ +ΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ &Χ[ ΧΙΧΚΠΥς ∗ΩΟΧΠ 6ΤΧΗ↵ΕΜΚΠΙ ∋ΥΡΓΕΚΧΝΝ[ ΗΘΤ ςϑΓ ΕΘΟΟΓΟΘΤΧςΚΘΠ ΘΗ ςϑΓ ςϑ ΧΠΠΚΞΓΤΥΧΤ[ ΘΗ 705%4 ΚΠ ΧΝΝ ΘΗ↵ΕΓΥ ΘΗ ςϑΓ ∋ΩΤΘΡΓΧΠ 7ΠΚΘΠ ± ∋7.∋: ςϑΓ ςϑΓΠ ∋7 5ΡΓΕΚΧΝ 4ΓΡΤΓ ΥΓΠςΧςΚΞΓ ∋754 ΧΠΦ ςϑΓ ∋ΩΤΘΡΓΧΠ %ΘΟΟΚΥΥΚΘΠ .ΚΧΚΥΘΠ 1Η↵ΕΓ ∋%.1 ± ΚΠΞΚ ςΓΦ ΤΓΡΤΓΥΓΠςΧςΚΞΓΥ ΘΗ ςϑΓ −ΘΥΘΞΘ ΙΘΞΓΤΠΟΓΠς ΘΗ ΓΟ∆ΧΥΥΚΓΥ ΘΗ ςϑΓ 0#61 ΝΓΦ ΡΓΧΕΓ ΜΓΓΡΚΠΙ −ΘΥΘΞΘ ΗΘΤΕΓ −(14 ΘΗ 0)1Υ ΧΠΦ ΘΗ ςϑΓ 7ΠΚςΓΦ 0ΧςΚΘΠΥ ΗΘΤ Χ ΛΘΚΠς ΓΞΓΠς ςΘ ΓΟΡϑΧΥΚ∴Γ ςϑΓ ∋7∂Υ ΕΘΟΟΚςΟΓΠς ςΘ 705%4 +Π ϑΚΥ ΥΡΓΓΕϑ ςϑΓ ∗ΓΧΦ ΘΗ ∋7.∋: ΥςΤΘΠΙΝ[ ΥΩΡΡΘΤςΓΦ ΧΠΦ ϑΚΙϑΝΚΙϑςΓΦ ςϑΓ ΚΟΡΘΤςΧΠΕΓ ΘΗ ςϑΓ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ΡΓΧΕΓ∆ΩΚΝΦΚΠΙ ΧΥ ΧΦΞΘΕΧςΓΦ ΚΠ 705%4 ΧΠΦ ΧΦΦΓΦ ςϑΧς ∋7.∋: ΥΓΤΚΘΩΥΝ[ ςΧΕΜΝΓΥ ΞΚΘΝΧςΚΘΠΥ ΘΗ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΤΚΙϑςΥ ΚΠ ΧΝΝ ΧΥΡΓΕςΥ ΘΗ ΥΘΕΚΓς[ 6ϑΚΥ ΕΘΟΟΚςΟΓΠς ΓΖΡΤΓΥΥΓΦ ςϑΓ ΩςΟΘΥς ΡΤΚΠΕΚΡΝΓ ΘΗ ΙΓΠΦΓΤ ΟΧΚΠΥςΤΓΧΟΚΠΙ ΨϑΚΕϑ ΚΥ ΝΓΧΦΓΤΥϑΚΡ ΥΩΡΡΘΤς 1ςϑΓΤ ΙΓΠΦΓΤ ΟΧΚΠΥςΤΓΧΟΚΠΙ ΧΕςΚΞΚςΚΓΥ ΨΓΤΓ ΤΓΝΧςΓΦ ςΘ ςΤΧΚΠΚΠΙ ςϑΓ ΥΡΚΤΚς ΘΗ 70 5%4 ΧΠΦ ΚςΥ Θ∆ΝΚΙΧςΚΘΠ ΨΧΥ ΧΦΦΤΓΥΥΓΦ ΚΠ ςϑΓ ΚΠΦΩΕςΚΘΠ ςΤΧΚΠΚΠΙ ΗΘΤ ΧΝΝ ΠΓΨ ΟΚΥΥΚΘΠ ΥςΧΗΗ ΚΠ 2ΘΝΚΕΓ ΧΠΦ ,ΩΥςΚΕΓ +Π 5ΓΤΞΚΕΓ 6ΤΧΚΠΚΠΙΥ ΧΠΦ ΚΠ ΥΡΓΕΚΧΝ ςΤΧΚΠΚΠΙΥ ΘΠ ϑΩΟΧΠ ςΤΧΗ↵ΕΜΚΠΙ ΦΘΟΓΥςΚΕ ΞΚΘΝΓΠΕΓ ΡΤΘΥΓΕΩςΚΘΠ ΘΗ ΨΧΤ ΤΧΡΓΥ ΧΠΦ ΦΓΠΚΧΝ ΘΗ ΚΠϑΓΤΚςΧΠΕΓ ΤΚΙϑςΥ ςΘ ΨΘΟΓΠ 9Κςϑ ςϑΓΥΓ ΓΖΧΟΡΝΓΥ ΘΗ ΕΘΟΟΚςΟΓΠς ΓΖΡΤΓΥΥΓΦ Χς ΡΩ∆ΝΚΕ ΓΞΓΠςΥ ΧΠΦ ΧΨΧΤΓΠΓΥΥ ΤΧΚ ΥΚΠΙ ∆[ ςΤΧΚΠΚΠΙΥ ςϑΓ 705%4 ΘΠ ΨΘΟΓΠ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ∆ΓΕΘΟΓΥ Χ ΡΤΧΕςΚΕΧΝ ςΘΘΝ ΚΠ ΕΤΚΥΚΥ ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς

∃ΤΚΙΚςςΓ / ∗ΘΝ∴ΠΓΤ (ΘΤΟΓΤ )ΓΠΦΓΤ #ΦΞΚΥΓΤ Χς ςϑΓ ∋7 4ΩΝΓ ΘΗ .ΧΨ /ΚΥΥΚΘΠ ΚΠ −ΘΥΘΞΘ ∋7.∋: ΡΥ[ΕϑΘΝΘΙΚΥς ΧΠΦ ΦΓΞΓΝΘΡΟΓΠς ΥΘΕΚΘΝΘΙΚΥς ΥΡΓΕΚΧΝΚ∴ΓΦ ΚΠ ΙΓΠΦΓΤ ΦΓΞΓΝΘΡΟΓΠς ΧΠΦ ΡΓΧΕΓ ΧΗ↵ΝΚΧςΓ ΘΗ ςϑΓ ∗ΓΤ∆ΓΤς −ΓΝΟΧΠ +ΠΥςΚςΩςΓ ΗΘΤ +ΠςΓΤΧΕςΚΞΓ %ΘΠℵΚΕς 6ΤΧΠΥ ΗΘΤΟΧςΚΘΠ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ςΤΧΚΠΓΤ ΗΘΤ ΕΘΠℵΚΕς ςΤΧΠΥΗΘΤΟΧςΚΘΠ ΙΓΠΦΓΤ ΧΠΦ ΡΓΧΕΓ∆ΩΚΝΦΚΠΙ

∋Ω ∗ΚΙϑ 4ΓΡΤΓΥΓΠςΧςΚΞΓ ΗΘΤ (ΘΤΓΚΙΠ #ΗΗΧΚΤΥ ΧΠΦ 5ΓΕΩΤΚς[ 2ΘΝΚΕ[ (ΓΦΓΤΚΕΧ /ΘΙϑΓΤΚΠΚ ΧΠΦ ∗ΓΧΦ ΘΗ ∋7 /ΚΥΥΚΘΠ ΚΠ −ΘΥΘΞΘ )Χ∆ΤΚΓΝΓ /ΓΩΕΕΚ ΞΚΥΚςΥ ∋7.∋: ϑΓΧΦΣΩΧΤςΓΤΥ ΚΠ 2ΤΚΥςΚΠΧ ΘΠ /ΧΤΕϑ


5ΓΥΥΚΘΠ

)ΓΠΦΓΤ 5ΓΠΥΚςΚΞΓ %ΘΠℵΚΕς #ΥΥΓΥΥΟΓΠς ΧΠΦ #ΠΧΝ[ΥΚΥ

5ΘΩςϑ #ΗΤΚΕΧΠ 2ΓΧΕΓΜΓΓΡΓΤ ΘΗ ςϑΓ 7ΠΚςΓΦ 0ΧςΚΘΠΥ 1ΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠ /ΚΥΥΚΘΠ ΚΠ ςϑΓ &ΓΟΘΕΤΧςΚΕ 4ΓΡΩ∆ΝΚΕ ΘΗ ςϑΓ %ΘΠΙΘ /107% ΨΘΤΜΚΠΙ ΘΠ ΙΓΘΙΤΧΡϑΚΕΧΝ ΥΩΤΞΓΚΝΝΧΠΕΓ ΧΠΦ ΞΓΤΚ↵ΕΧςΚΘΠ Χς %ΧΟΡ 0ΦΤΘΟΘ &ΓΟΘΕΤΧςΚΕ 4ΓΡΩ∆ΝΚΕ ΘΗ ςϑΓ %ΘΠΙΘ ‹ 70 2ϑΘςΘ /ΧΤςΚΠΓ 2ΓΤΤΓς


‹ 70 2ϑΘςΘ /Ω∴ΧΗΧΤ #ΝΚ

ΧΠΦ ΟΓΠ ΙΚΤΝΥ ΧΠΦ ∆Θ[Υ Ε 6ϑΓ ΨΧ[ ΙΓΠΦΓΤ ΤΘΝΓΥ ΕϑΧΠΙΓ ΦΩΤΚΠΙ ΧΠΦ ΧΗςΓΤ ΧΤΟΓΦ ΕΘΠℵΚΕς Φ 6ϑΓ ΨΧ[ ΙΓΠΦΓΤ ∆ΧΥΓΦ ΚΠΓΣΩΧΝΚςΚΓΥ ∆Θςϑ ΥϑΧΡΓ ΧΠΦ ΧΤΓ ΥϑΧΡΓΦ ∆[ ΧΤΟΓΦ ΕΘΠℵΚΕς ΨΧΤ ΧΠΦ ΞΚΘΝΓΠΕΓ (ΩΤςϑΓΤΟΘΤΓ ΙΓΠΦΓΤ ΥΓΠΥΚςΚΞΓ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΓΠϑΧΠ ΕΓΥ ςϑΓ ΧςςΓΠςΚΘΠ ςΘ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΚΠΞΘΝΞΓΟΓΠς ΚΠ ΧΝΝ ΥςΧΙΓΥ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΦ ΧΕΜΠΘΨΝΓΦ ΙΓΥ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΚΠςΓΤΓΥςΥ ± ΗΤΘΟ ΡΤΓ ΕΘΠℵΚΕς ΥΚςΩΧςΚΘΠΥ ∆ΓΗΘΤΓ ΧΤΟΓΦ ΞΚΘΝΓΠΕΓ ΧΠΦ ΘΡΓΠ ΕΘΠℵΚΕς ςΚΟΓΥ ΘΗ ΨΧΤ ΧΠΦ ΤΓΡΤΓΥΥΚΘΠ ςΘ ςϑΓ ΡΤΘΕΓΥΥ ΘΗ ΡΓΧΕΓ∆ΩΚΝΦΚΠΙ ΧΠΦ ΡΘΥς ΕΘΠℵΚΕς ΥΚςΩΧςΚΘΠΥ

+ΠΕΤΓΧΥΓΦ ΚΠΞΚΥΚ∆ΚΝΚς[ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΙΚΤΝΥ ΚΠ ΡΩ∆ΝΚΕ ΚΥ Χ ΕΝΓΧΤ ΥΚΙΠ ΘΗ Χ ΝΘΘΟΚΠΙ ΘΩς∆ΤΓΧΜ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΦ ΞΚΘΝΓΠΕΓ

∃ΧΕΜΙΤΘΩΠΦ 2ΧΡΓΤ +ΠςΤΘΦΩΕςΚΘΠ 6ϑΓ ΕϑΧΠΙΓΥ ΚΠ ςϑΓ ΥςΤΩΕςΩΤΓ ΘΗ ΨΧΤΗΧΤΓ ΟΧΤΜ Χ ΥϑΚΗς ΗΤΘΟ ΚΠςΓΤ ΥςΧςΓ ςΘΨΧΤΦΥ ΚΠ ςΤΧ ΥςΧςΓ ΧΠΦ ΚΠςΓΤ ΓςϑΠΚΕ ΕΘΠℵΚΕς ΕΧΩΥΚΠΙ ΧΠ ΚΠΕΤΓΧΥΓ ΚΠ ςϑΓ ΠΩΟ∆ΓΤ ΘΗ ΕΚΞΚΝΚΧΠ ΦΓΧςϑΥ ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤΝ[ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΕϑΚΝΦΤΓΠ ΥΚΠΕΓ ςϑΓ Υ +ΠΕΤΓΧΥΓΦ ΧςςΓΠςΚΘΠ ςΘ ςϑΓ ΚΠΞΘΝΞΓΟΓΠς ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ΧΝΝ ΓΗΗΘΤςΥ ΗΘΤ ΡΤΓΞΓΠςΚΠΙ ΟΧΠΧΙΚΠΙ ΧΠΦ ΤΓΥΘΝΞΚΠΙ ΕΘΠℵΚΕς ΚΠ ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤ ΕΘΠℵΚΕς ΧΥΥΓΥΥΟΓΠς ΧΠΦ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΨΘΩΝΦ ΕΘΠςΤΚ∆ΩςΓ ∆Θςϑ ςΘ ∆ΓςςΓΤ ΩΠΦΓΤΥςΧΠΦΚΠΙ ςϑΓ ΕΧΩΥΓΥ ΧΠΦ Φ[ΠΧΟΚΕΥ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ςΘ ∆ΩΚΝΦΚΠΙ ΡΓ ΧΕΓ ΨϑΚΝΓ ΧΦΦΤΓΥΥΚΠΙ ςϑΓ ΞΧΤΚΘΩΥ ΠΓΓΦΥ ΘΗ ΕΚΞΚΝΚΧΠ ΡΘΡΩΝΧςΚΘΠΥ (ΘΤ ςϑΚΥ ΤΓΧΥΘΠ ΚΠ ςΤΘΦΩΕΚΠΙ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ςΘ ΕΘΠℵΚΕς ΧΥΥΓΥΥΟΓΠς ΧΠΦ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΚΥ ΚΠΦΚΥΡΓΠΥΚ∆ΝΓ

4ΓΥΓΧΤΕϑ ϑΧΥ ΥϑΘΨΠ ςϑΧς ΚΗ ςϑΓ ΦΚΗΗΓΤΓΠΕΓΥ ΚΠ ΕΚΤΕΩΟΥςΧΠΕΓΥ ΤΘΝΓΥ ΧΠΦ ΞΩΝΠΓΤΧ∆ΚΝΚ ςΚΓΥ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΟΓΠ ΧΤΓ ΠΘς ςΧΜΓΠ ΚΠςΘ ΧΕΕΘΩΠς ΧΠΧΝ[ΥςΥ ςΓΠΦ ςΘ ΓΥςΧ∆ΝΚΥϑ ϑΘ ΟΘΙΓΠΘΩΥ ΥςΤΧςΓΙΚΓΥ ΘΗ ΤΓΥΡΘΠΥΓ ςϑΧς ςΤΧΦΚςΚΘΠΧΝΝ[ ΦΚΥΧΦΞΧΠςΧΙΓ ΨΘΟΓΠ +Π ΕΘΠ ςΤΧΥς ΧΦΦΚΠΙ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΝΓΠΥ ςΘ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΘΗΗΓΤΥ Χ ϑΩΟΧΠ ΕΓΠςΤΓΦ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ∆[ ΗΘΕΩΥΚΠΙ ΘΠ ΥΘΕΚΓςΧΝ ΓΝΓΟΓΠςΥ ΤΓΥΚΥςΚΠΙ ΧΠΦ ΘΤ ΨΚςϑΥςΧΠΦΚΠΙ ΕΘΠℵΚΕς ΧΥ ΘΡΡΘΥΓΦ ςΘ ςϑΓ ςΤΧΦΚςΚΘΠΧΝ ΟΧΕΤΘ ΝΓΞΓΝ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΘΗ ΦΤΚΞΓΤΥ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς /ΧΠ[ ΙΓΠΦΓΤ ΥΓΠΥΚςΚΞΓ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΟΘΦΓΝΥ ΥϑΧΤΓ ςϑΓ ΕΘΠℵΚΕς ΦΓΞΓΝΘΡΟΓΠς ΗΤΧΟΓΨΘΤΜ ΘΗ ςϑΓ 7ΠΚςΓΦ 0ΧςΚΘΠΥ &ΓΞΓΝΘΡΟΓΠς 2ΤΘΙΤΧΟΟΓ 70&2 ΧΥ Χ ∆ΧΥΚΥ ΨϑΚΝΓ ΚΠΕΘΤΡΘΤΧςΚΠΙ Χ ΕΘΠ ςΓΖς ΥΡΓΕΚ↵Ε ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΘΗ ΙΓΠΦΓΤ ΤΓΝΧςΚΘΠΥ #Υ ΥΩΕϑ ςϑΤΓΓ ΟΧΛΘΤ ΓΝΓΟΓΠςΥ ΧΤΓ ΩΥΓΦ ΧΠΧΝ[ΥΚΠΙ ΕΘΠςΓΖς ΧΕςΘΤΥ ΕΧΩΥΓΥ ΧΠΦ ΕΧΡΧ∆ΚΝΚςΚΓΥ ΩΠΦΓΤΥςΧΠΦΚΠΙ ςϑΓ Φ[ΠΧΟΚΕΥ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕςΥ ΧΥ ςϑΓ[ ΩΠΗΘΝΦ ΥΕΓΠΧΤΚΘ ∆ΩΚΝΦΚΠΙ ςΘ ΧΥΥΓΥΥ ςΤΓΠΦΥ ΧΠΦ ΟΧΜΚΠΙ ΥςΤΧςΓΙΚΕ ΕϑΘΚΕΓΥ Χ∆ΘΩς ΤΓΟΓΦΚΓΥ ΧΠΦ ΤΓΥΡΘΠΥΓΥ ΨΚςϑ Χ ΥςΤΓΥΥ ΘΠ ΚΠΥςΚςΩςΚΘΠΧΝΚ∴ΚΠΙ ΠΘΠ ΞΚΘ ΝΓΠς ΟΓΧΠΥ ΘΗ ΤΓΥΘΝΞΚΠΙ ΗΩςΩΤΓ ΕΘΠℵΚΕςΥ +ς ΚΥ ΨΘΤςϑ ΟΓΠςΚΘΠΚΠΙ ςϑΧς ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΧΥΥΓΥΥΟΓΠς ΧΠΦ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΙΓΠΦΓΤ ∆ΧΥΓΦ ΞΚΘ ΝΓΠΕΓ ϑΧΥ ΡΤΘΞΓΠ ςΘ ∆Γ Χ ΜΓ[ ΚΠΦΚΕΧςΘΤ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ∋ΖΡΓΤΚΓΠΕΓ ΗΤΘΟ ςϑΓ 5ΘΝΘΟΘΠ +ΥΝΧΠΦΥ ΨϑΓΤΓ Χ ΡΚΝΘς ΡΤΘΛΓΕς ΩΥΓΦ ςϑΤΓΓ ΦΚΗΗΓΤΓΠς ΥΩΤΞΓ[Υ ςΘ ΙΓΠΓΤΧςΓ ΦΧςΧ ΘΠ ΚΠΦΚΕΧςΘΤΥ ΧΥ ΡΧΤς ΘΗ Χ ΕΘΠℵΚΕς ΧΥΥΓΥΥΟΓΠς ΡΤΘΛΓΕς ΡΤΘΞΓΥ ςϑΧς ΙΓΠΦΓΤ ΧΠΦ ΕΘΠς ΓΖς ΥΡΓΕΚ↵Ε ΚΠΦΚΕΧςΘΤΥ ΧΤΓ ΓΥΡΓΕΚΧΝΝ[ ΞΧΝΩΧ∆ΝΓ ΧΥ Χ ΥΓΠΥΚςΚΞΓ ΕΘΠℵΚΕς ΟΘΠΚςΘΤΚΠΙ ςΘΘΝ /ΘΤΓΘΞΓΤ ΚΠ ςϑΓ ΥΧΟΓ ΚΠΦΚΕΧςΘΤΥ ΨΓΤΓ ΩςΚΝΚ∴ΓΦ ΚΠ %ΘΝΘΟ∆ΚΧ ΗΘΕΩΥΚΠΙ ΘΠ ςΨΘ ΕΧςΓΙΘΤΚΓΥ ΦΘΟΓΥςΚΕ ΞΚΘΝΓΠΕΓ ΧΠΦ ΚΠςΓΤΠΧΝΝ[ ΦΚΥΡΝΧΕΓΦ ΡΓΤΥΘΠΥ 6ϑΓ ΥΩΕΕΓΥΥ ΘΗ ςϑΓΥΓ ΡΤΘΙΤΧΟΥ ΨΧΥ ΝΧςΓΤ ΩΥΓΦ ςΘ ΥΩΡΡΘΤς ΓΗΗΘΤςΥ ΗΘΤ ΡΤΘΟΘςΚΠΙ ΙΓΠΦΓΤ ΥΓΠΥΚςΚΞΓ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΧΝ[ΥΚΥ

# )ΓΠΦΓΤ 2ΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΚΠ %ΘΠℵΚΕς #ΥΥΓΥΥΟΓΠς ΧΠΦ #ΠΧΝ[ΥΚΥ )ΓΠΦΓΤ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΚΥ ΧΠ ΚΠςΓΙΤΧΝ ΡΧΤς ΘΗ ΙΓΠΦΓΤ ΟΧΚΠΥςΤΓΧΟΚΠΙ ΚΠ ΤΓΝΧςΚΘΠ ςΘ ΧΤΟΓΦ ΕΘΠℵΚΕς ΧΚΟΓΦ Χς ΚΠΕΘΤΡΘΤΧςΚΠΙ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΚΠςΘ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΧΝ[ΥΚΥ )ΚΞΓΠ ςϑΓ ΦΚΗΗΓΤΓΠΕΓΥ ΚΠ ςϑΓ ΨΧ[ ΕΘΠℵΚΕς ΧΗΗΓΕςΥ ΨΘΟΓΠ ΕϑΚΝΦΤΓΠ ΧΠΦ ΟΓΠ ΙΓΠΦΓΤ ΥΓΠΥΚ ςΚΞΓ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ϑΓΝΡΥ ΦΓΞΓΝΘΡ ΠΓΨ ΥςΤΧςΓΙΚΓΥ ΗΘΤ ΕΘΠℵΚΕς ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΕΘΠℵΚΕς ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς ΧΠΦ ΡΓΧΕΓ∆ΩΚΝΦΚΠΙ ΧΠΦ ςϑΩΥ ΟΧΜΓΥ ΥΚΙΠΚ↵ΕΧΠς ΕΘΠςΤΚ∆ΩςΚΘΠΥ ςΘ ΥΩΕϑ ΓΗΗΘΤςΥ )ΓΠΦΓΤ ΥΓΠΥΚςΚΞΓ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ϑΓΝΡΥ ςΘ ΩΠΦΓΤΥςΧΠΦ Χ 6ϑΓ ΦΚΗΗΓΤΓΠς ΓΖ ΡΓΤΚΓΠΕΓΥ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΟΓΠ ΙΚΤΝΥ ΧΠΦ ∆Θ[Υ ∆ΓΗΘΤΓ ΦΩΤΚΠΙ ΧΠΦ ΧΗςΓΤ ΨΧΤ ΧΠΦ ΧΤΟΓΦ ΕΘΠℵΚΕς ∆ 6ϑΓ ΦΚΗΗΓΤΓΠς ΚΟΡΧΕς ΘΗ ΞΚΘΝΓΠΕΓ ΧΠΦ ΧΤΟΓΦ ΕΘΠℵΚΕς ΘΠ ΨΘΟΓΠ

+ΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΨΚςϑΚΠ ςϑΓ 7ΠΚςΓΦ 0ΧςΚΘΠΥ (ΤΧΟΓΨΘΤΜ 4ΓΡΘΤςΥ ΕΘΠςΧΚΠΚΠΙ ΚΠΗΘΤΟΧςΚΘΠ Χ∆ΘΩς ΕΘΩΠςΤ[ ΥΡΓΕΚ↵Ε ΥΚςΩΧςΚΘΠΥ ΧΠΦ ςϑΓΟΧςΚΕ ΚΥ ΥΩΓΥ ΤΓΟΧΚΠ Χ ΜΓ[ ΥΘΩΤΕΓ ΘΗ ΚΠΗΘΤΟΧςΚΘΠ ΗΘΤ ςϑΓ 70 5ΓΕΩΤΚς[ %ΘΩΠΕΚΝ 9ϑΚΝΓ ΙΓΠ ΦΓΤ ΥΡΓΕΚ↵Ε ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΕΧΠ ∆Γ ΕΘΥς ΚΠςΓΠΥΚΞΓ ςϑΓ ΚΠΗΘΤΟΧςΚΘΠ ΙΧςϑΓΤΓΦ ΡΤΘΞΓΥ ΚΠΦΚΥΡΓΠΥΚ∆ΝΓ ΧΥ 70 ΡΓΧΕΓΜΓΓΡΚΠΙ ΟΧΠΦΧςΓΥ ∆ΓΕΘΟΓ ΚΠΕΤΓΧΥΚΠΙΝ[ ΕΘΟΡΝΓΖ 6ϑΓ ΟΩΝςΚ ΦΚΟΓΠΥΚΘΠΧΝ ΧΡΡΤΘΧΕϑ ΘΗ ςϑΓ 70 &ΓΡΧΤςΟΓΠς ΘΗ 2ΓΧΕΓΜΓΓΡΚΠΙ 1ΡΓ ΤΧςΚΘΠΥ &2−1 ΗΘΤ ΡΓΧΕΓΜΓΓΡΚΠΙ ΟΚΥΥΚΘΠΥ ΡΤΘΟΘςΓΥ ςϑΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ ΠΓΨ


‹ 70 2ϑΘςΘ /ΧΤΕΘ &ΘΤΟΚΠΘ

ΡΘΝΚΕΚΓΥ ςϑΧς ΤΓΥΡΘΠΦ ςΘ ΦΚΗΗΓΤΓΠς ΠΓΓΦΥ ΧΠΦ ΚΥΥΩΓΥ ΘΠ ςϑΓ ΙΤΘΩΠΦ #ΕΕΘΤΦΚΠΙ ςΘ ςϑΓ 4ΓΡΘΤς ΘΗ ςϑΓ 5ΓΕΤΓςΧΤ[ )ΓΠΓΤΧΝ ΘΠ 9ΘΟΓΠ ΧΠΦ 2ΓΧΕΓ ΧΠΦ 5ΓΕΩΤΚ ς[ 5 ΧΥ Χ ΤΓΥΡΘΠΥΓ ςΘ ςϑΓ ΕΘΟΟΚςΟΓΠςΥ ΓΥςΧ∆ΝΚΥϑΓΦ ΚΠ 705%4 ςϑΓ &2−1 &ΓΡΧΤςΟΓΠς ΘΗ (ΚΓΝΦ 5ΩΡΡΘΤς &(5 ϑΧΥ ΕΤΓΧςΓΦ Χ ↵ΞΓ [ΓΧΤ ΥςΤΧςΓΙ[ ΧΠΦ Χ ΘΠΓ [ΓΧΤ ΡΝΧΠ ΕΧΝΝΓΦ )ΓΠΦΓΤ (ΘΤΨΧΤΦ .ΘΘΜΚΠΙ 5ςΤΧςΓΙ[ ΚΠ 2ΓΧΕΓ ΜΓΓΡΚΠΙ ΨϑΚΝΓ 70 9ΘΟΓΠ ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ςϑΓ 70 5ΡΓΕΚΧΝ 4ΓΡΤΓΥΓΠςΧςΚΞΓ ΘΠ 5ΓΖΩΧΝ 8ΚΘΝΓΠΕΓ ΚΠ %ΘΠℵΚΕς ΧΤΓ ΚΠΕΤΓΧΥΚΠΙΝ[ ΩΥΚΠΙ ΙΓΠΦΓΤ ΥΓΠΥΚςΚΞΓ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΨϑΓΠ ∆ΤΚΓ↵ΠΙ ςϑΓ 5ΓΕΩΤΚς[ %ΘΩΠΕΚΝ /ΘΤΓΘΞΓΤ ςϑΓ ΓΖΡΓΤΚΓΠΕΓΥ ΗΤΘΟ ςϑΓ %ΓΠςΤΧΝ #ΗΤΚΕΧΠ 4ΓΡΩ∆ΝΚΕ 5[ΤΚΧ ΧΠΦ 5ΘΩςϑ 5ΩΦΧΠ ΡΤΘΞΓ ςϑΓ ΩΥΓΗΩΝΠΓΥΥ ΘΗ ΙΓΠΦΓΤ ΥΡΓΕΚ↵Ε ΕΘΠℵΚΕς ΧΥΥΓΥΥΟΓΠς ΧΠΦ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΧΚΟΚΠΙ ςΘ ΡΤΘΞΚΦΓ ΕΘΟΡΤΓϑΓΠΥΚΞΓ ΚΠΗΘΤΟΧςΚΘΠ Χ∆ΘΩς ΕΘΠ ℵΚΕς ΧΠΦ ΡΘΥς ΕΘΠℵΚΕς ΥΚςΩΧςΚΘΠΥ

/+075/# 2ΘΝΚΕΓ 7ΠΚς ΘΠ 2ΧςΤΘΝ ΚΠ )ΧΘ /ΧΝΚ

5ΓΥΥΚΘΠ 4ΓΡΘΤς 6ϑΓ ΥΓΕΘΠΦ ΥΓΥΥΚΘΠ ϑΚΙϑΝΚΙϑςΓΦ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΥΓΠΥΚςΚΞΓ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΧΥΥΓΥΥΟΓΠς ΧΠΦ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ #ς ςϑΓ ΘΩςΥΓς ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΗΤΘΟ ΧΤΘΩΠΦ ςϑΓ ΨΘΤΝΦ ΥϑΧΤΓΦ ςϑΓΚΤ ΡΓΤΥΘΠΧΝ ΓΖΡΓΤΚΓΠΕΓΥ ΧΠΦ ΦΚΥΕΩΥΥΓΦ ςϑΓ ΕΘΟΡΝΓΖΚςΚΓΥ ΘΗ ΧΡ ΡΝ[ΚΠΙ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΥΓΠΥΚςΚΞΓ ΧΡΡΤΘΧΕϑ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΧΥΥΓΥΥΟΓΠς ΧΠΦ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ 6ϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΧΙΤΓΓΦ ςϑΧς Κς ΤΓΣΩΚΤΓΥ ΗΩΤςϑΓΤ ΦΓΞΓΝΘΡΟΓΠς ΧΠΦ ΤΓΥΘΩΤΕΓΥ ςΘ ΓΗ ΗΓΕςΚΞΓΝ[ ΚΠςΓΙΤΧςΓ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΧΥΥΓΥΥΟΓΠς ΧΠΦ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΘΠ ΧΠ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΝΓΞΓΝ &ΩΤΚΠΙ ςϑΓ ΥΓΥΥΚΘΠ ςϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΤΧΚΥΓΦ Χ ΥΓΤΚΓΥ ΘΗ ΣΩΓΥςΚΘΠΥ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ∗ΘΨ ΧΤΓ ΨΘΟΓΠ ΓΖΡΓΤΚΓΠΕΚΠΙ ΕΘΠℵΚΕς! 9ϑΧς ΧΤΓ ΨΘΟΓΠ ΦΘΚΠΙ ςΘ ΕΘΠςΤΚ ∆ΩςΓ ςΘ ΕΘΠℵΚΕς! ∗ΘΨ ΕΧΠ ςϑΓ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΕΘΟΟΩΠΚς[ ∆ΓΥς ΥΩΡΡΘΤς ΨΘ ΟΓΠ ΧΠΦ ΟΓΠ ΚΠςΓΤΓΥςΓΦ ΚΠ ΡΤΘΟΘςΚΠΙ ΙΓΠΦΓΤ ΓΣΩΧΝΚς[! +Υ Κς ςϑΓ ΤΘΝΓ ΘΗ ςϑΓ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΕΘΟΟΩΠΚς[ ςΘ ∆Γ ΦΓΗΓΠΦΚΠΙ ςϑΓ ΨΘΟΓΠ ΨϑΘ ΧΤΓ ΠΘς Χ∆ΝΓ ςΘ ΥΡΓΧΜ ΩΡ!


)ΓΠΦΓΤ &[ΠΧΟΚΕΥ ΧΥ &ΤΚΞΚΠΙ (ΧΕςΘΤΥ ΗΘΤ 5ςΧ∆ΚΝΚς[ %ϑΧΠΙΓ ΧΠΦ 2ΓΧΕΓ )ΓΠΦΓΤ ΚΥ ΘΗςΓΠ ΧΦΦΓΦ ΘΠ ΧΗςΓΤ ΨΓ ΦΘ ςϑΓ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΧΠΦ ΚΗ ΨΓ∂ΤΓ ΝΩΕΜ[ ςϑΓΤΓ ΧΤΓ ΘΠΓ ΘΤ ςΨΘ ΣΩΓΥςΚΘΠΥ Χ∆ΘΩς ΨΘΟΓΠ ∗ΘΨΓΞΓΤ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ∆[ ΦΓ↵ΠΚςΚΘΠ ΚΥ ΙΓΠΦΓΤ ΥΓΠΥΚςΚΞΓ 6ϑΓ ΥΓΥΥΚΘΠ ΘΡΓΠΓΦ ΨΚςϑ Χ ΦΚΥΕΩΥΥΚΘΠ Χ∆ΘΩς ΙΓΠΦΓΤ Φ[ΠΧΟΚΕΥ ΧΥ ΦΤΚΞΚΠΙ ΗΧΕςΘΤΥ ΗΘΤ ΥςΧ∆ΚΝΚς[ ΕϑΧΠΙΓ ΧΠΦ ΡΓΧΕΓ 5ΓΞΓΤΧΝ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΥςΤΓΥΥΓΦ ςϑΧς ΥΩΕ ΕΓΥΥΗΩΝ ΕΘΠℵΚΕς ΧΥΥΓΥΥΟΓΠς ΧΠΦ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΤΓΣΩΚΤΓΥ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΝΓΠΥ ΗΤΘΟ ςϑΓ ΞΓΤ[ ∆ΓΙΚΠΠΚΠΙ 7ΠΦΓΤΥΕΘΤΚΠΙ ςϑΚΥ ΥςΧςΓΟΓΠς ΘΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΓΟΡϑΧΥΚ∴ΓΦ ςϑΧς ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΚΥ ΠΘς Χ∆ΘΩς ↵ΠΚΥϑΚΠΙ ςϑΓ ΧΥΥΓΥΥΟΓΠς ΧΠΦ ςϑΓΠ ΧΦΦΚΠΙ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕ ςΚΞΓ ΧΥΜΚΠΙ ΘΠΓ ΘΤ ςΨΘ ΣΩΓΥςΚΘΠΥ Χ∆ΘΩς ΨΘΟΓΠ +ΠΥςΓΧΦ ςϑΓ ΤΓΝΧςΚΘΠΥ Χς ςϑΓ ϑΓΧΤς ΘΗ ΥΘΕΚΓςΚΓΥ ΠΓΓΦ ςΘ ∆Γ ΩΠΦΓΤΥςΘΘΦ 6ϑΓΤΓΗΘΤΓ ΓΞΓΤ[ ΓΝΓΟΓΠς ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ± ΗΤΘΟ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΘΗ ςϑΓ ∆ΤΘΧΦΓΤ ΕΘΠςΓΖς ςΘ ςϑΓ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΘΗ ςϑΓ ΧΕςΘΤΥ ΚΥΥΩΓΥ ΕΘΠℵΚΕς Φ[ΠΧΟΚΕΥ ΧΠΦ ΘΡΡΘΤςΩΠΚςΚΓΥ ΗΘΤ ΡΓΧΕΓ ± ΠΓΓΦΥ ςΘ ∆Γ ΧΥΥΓΥΥΓΦ ΗΤΘΟ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ 9ϑΚΝΓ ΝΘΘΜΚΠΙ Χς ΙΓΠΦΓΤ ΤΓΝΧςΚΘΠΥ ΘΠΓ ΥϑΘΩΝΦ ∆Γ ΧΥΜΚΠΙ ΣΩΓΥςΚΘΠΥ ΥΩΕϑ ΧΥ %ΧΠ ςϑΓ ΥΘΕΚΓς[ ∆Γ ΦΓΥΕΤΚ∆ΓΦ ΧΥ ΡΧςΤΚΧΤΕϑΧΝ! 9ϑΧς ΤΘΝΓΥ ΦΘ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΟΓΠ ς[ΡΚΕΧΝΝ[ ΡΝΧ[! ∗ΘΨ ΦΘ ∆Θςϑ ΙΓΠΦΓΤΥ ΤΓΝΧςΓ ςΘ ΓΧΕϑ ΘςϑΓΤ! ∗ΘΨ ΦΘΓΥ ΙΓΠΦΓΤ ΧΗΗΓΕς ΧΕΕΓΥΥ ςΘ ΤΓΥΘΩΤΕΓΥ ΧΕΕΓΥΥ ςΘ ϑΓΧΝςϑΕΧΤΓ ΓςΕ ! 9ϑΧς ΞΧΤΚΧςΚΘΠΥ ΕΧΠ ∆Γ ΦΓςΓΕςΓΦ ΧΟΘΠΙ ΙΤΘΩΡΥ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΟΓΠ! 6ϑΓΥΓ ΣΩΓΥςΚΘΠΥ ΨΓΤΓ ΟΓΠςΚΘΠΓΦ ∆[ ςϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΧΥ ΧΠ ΓΖΧΟΡΝΓ ΘΗ ςΘΘΝΥ ςΘ ΚΠςΓΙΤΧςΓ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΚΠςΘ ΦΚΗΗΓΤΓΠς ΓΝΓΟΓΠςΥ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΧΝ[ΥΚΥ #ΠΘςϑΓΤ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ϑΚΙϑΝΚΙϑςΓΦ ςϑΧς ΧΡΡΝ[ΚΠΙ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΝΓΠΥ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΧΥΥΓΥΥ ΟΓΠς ΧΠΦ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΧΕςΩΧΝΝ[ ∆ΤΚΠΙΥ ΟΘΤΓ ΧΡΡΤΘΡΤΚΧςΓ ΤΓΥΡΘΠΥΓ ΘΡςΚΘΠΥ Χς ςϑΓ ΡΘΝΚςΚΕΧΝ ΝΓΞΓΝ ∆ΓΕΧΩΥΓ ΚΠΗΘΤΟΧςΚΘΠ ΤΓΕΓΚΞΓΦ ΗΤΘΟ Χ ΟΚΥΥΚΘΠ ΘΠ ςϑΓ ΙΤΘΩΠΦ ΕΧΠ ∆Γ ΥΓΙΤΓΙΧςΓΦ ΧΠΦ ∆ΓςςΓΤ ΧΠΧΝ[ΥΓΦ 6ϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ςϑΓΤΓΗΘΤΓ ΥςΤΓΥΥΓΦ ςϑΧς Κς ΚΥ ΞΚςΧΝ ςΘ ΚΠςΓΙΤΧςΓ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΚΠςΘ ΧΝΝ ΡϑΧΥΓΥ ΘΗ ΡΝΧΠΠΚΠΙ ΧΠΦ ΟΚΥΥΚΘΠ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ )ΚΞΚΠΙ ΧΠ ΓΖΧΟΡΝΓ ςϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΓΖΡΝΧΚΠΓΦ ϑΘΨ ςϑΓ ∋ΩΤΘΡΓΧΠ 7ΠΚΘΠ ∋7 ΩΡΦΧςΓΦ ΚςΥ ΕΤΚΥΚΥ ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς ΡΤΘΕΓΦΩΤΓΥ ςΘ ΚΠ ΕΝΩΦΓ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΧΠΦ ΧΝΥΘ ΦΓΞΓΝΘΡΓΦ ΡΤΧΕςΚΕΧΝ ΙΩΚΦΓΝΚΠΓΥ ΗΘΤ ↵ΓΝΦ ΡΓΤΥΘΠΠΓΝ +Π ΧΦΦΚςΚΘΠ ςϑΓ ∋7 ΗΘΕΩΥΓΦ ΘΠ ΕΘΠΦΩΕςΚΠΙ ΙΓΠΦΓΤ ΡΤΓ ΦΓΡΝΘ[

ΟΓΠς ςΤΧΚΠΚΠΙ ΠΘς ΘΠΝ[ ΗΘΤ ςϑΓ ΙΓΠΦΓΤ ΧΦΞΚΥΓΤΥ ∆Ως ΗΘΤ ΓΞΓΤ[ΘΠΓ ΦΓΡΝΘ[ΚΠΙ ςΘ ΟΚΥΥΚΘΠ ΧΚΟΓΦ Χς ΚΠΕΤΓΧΥΚΠΙ ςϑΓ ΝΓΞΓΝ ΘΗ ΜΠΘΨΝΓΦΙΓ ΘΗ ςϑΓ ΝΓΧΦΓΤΥϑΚΡ ΧΠΦ ΘΞΓΤΧΝΝ ΡΓΤΥΘΠΠΓΝ ΘΗ ςϑΓ ΟΚΥΥΚΘΠ ΧΠΦ ΚΠΕΤΓΧΥΚΠΙ ΧςςΓΠςΚΘΠ ςΘ ΟΓΧΥΩΤΚΠΙ ςϑΓ ΚΟΡΧΕς ΘΗ ΙΓΠΦΓΤ ΥΓΠΥΚςΚΞΓ ΧΡΡΤΘΧΕϑΓΥ ΚΠ ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤ ∆[ ΩΥΚΠΙ ∆ΓΠΕϑΟΧΤΜΥ #ΝΝ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΥςΤΓΥΥΓΦ ςϑΓ ΠΓΕΓΥΥΚς[ ΘΗ ΩΠΦΓΤΥςΧΠΦΚΠΙ ΝΘΕΧΝ ΕΘΠςΓΖςΥ ∆ΓΧΤΚΠΙ ΚΠ ΟΚΠΦ ςϑΧς ΓΧΕϑ ΕΘΩΠςΤ[ ϑΧΥ Χ ΦΚΗΗΓΤΓΠς ΥΓςςΚΠΙ ΕΩΝςΩΤΓ ΧΠΦ ϑΚΥςΘΤ[ +Π ςϑΚΥ ΤΓΥΡΓΕς ΘΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΥςΧςΓΦ ςϑΧς ςϑΓ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΕΘΟΟΩΠΚς[ ΟΩΥς ΕΧΤΓΗΩΝΝ[ ΦΓΕΚΦΓ ΨϑΧς ΤΘΝΓ Κς ΨΚΝΝ ΡΝΧ[ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕςΥ ΚΠ ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤ ΘΠ ςϑΓ ΙΤΘΩΠΦ 6ϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΤΓΕΘΩΠςΓΦ ςϑΓ ΓΖΧΟΡΝΓ ΘΗ .Κ∆[Χ ΧΠ ΓΥΥΓΠςΚΧΝΝ[ ΤΧςϑΓΤ ςΤΧΦΚςΚΘΠΧΝ ΕΘΠΥΓΤΞΧςΚΞΓ ΥΘΕΚΓς[ 9ϑΚΝΓ ςϑΓΤΓ ΧΤΓ ΟΧΠ[ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΟΓΠ ΚΠςΓΤΓΥςΓΦ ΚΠ ΧΦΞΧΠΕΚΠΙ ΧΠΦ ΡΤΘΟΘςΚΠΙ ΙΓΠΦΓΤ ΓΣΩΧΝΚς[ ςϑΓ 70 ΟΚΥΥΚΘΠ ΗΘΩΠΦ Κς ΦΚΗ↵ΕΩΝς ςΘ ↵ΠΦ ΗΓΟΧΝΓ ΕΧΠΦΚΦΧςΓΥ ΗΘΤ ΡΘΝΚςΚΕΧΝ ΘΗ↵ΕΓΥ 9ΘΟΓΠ ΗΓΧΤΓΦ ∆ΓΚΠΙ ϑΧΤΧΥΥΓΦ ΧΠΦ ΞΚΕςΚΟΚ∴ΓΦ ΧΠΦ ΩΝςΚΟΧςΓΝ[ ΦΓΕΚΦΓΦ ΠΘς ςΘ ΤΩΠ ΗΘΤ ΘΗ↵ΕΓ 9ϑΚΝΓ Κς ΕΧΠ ∆Γ ΥΧΚΦ ςϑΧς ςϑΓ 70 ΚΥ ςϑΓ ΕΩΥςΘΦΚΧΠ ΘΗ ςϑΓ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ϑΩΟΧΠ ΤΚΙϑςΥ ΥςΧΠ ΦΧΤΦΥ Κς ΚΥ ΚΟΡΘΤςΧΠς ςΘ ΧΥΜ ΨϑΧς ςϑΓ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠ∂Υ ΤΘΝΓ ΚΥ ΚΠ ∆ΤΚΠΙΚΠΙ Χ∆ΘΩς Χ ΡΤΘΕΓΥΥ ΘΗ ΥΘΕΚΧΝ ςΤΧΠΥΗΘΤΟΧςΚΘΠ ΧΠΦ ΨϑΧς ςϑΓ ΤΘΝΓ ΘΗ ςϑΓ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘ ΠΧΝ ΕΘΟΟΩΠΚς[ ΚΥ ΚΠ ςϑΚΥ ΤΓΥΡΓΕς +ΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ΟΩΥς ΕΧΤΓΗΩΝΝ[ ΕΘΠΥΚΦΓΤ ∆Θςϑ ςϑΓΚΤ ΤΘΝΓ ΚΠ ΦΓΗΓΠΦΚΠΙ ςϑΓ ΨΘΟΓΠ ΨϑΘ ΧΤΓ ΩΠΧ∆ΝΓ ΘΤ ΩΠΨΚΝ ΝΚΠΙ ςΘ ΥΡΓΧΜ ΩΡ ΧΠΦ ϑΘΨ ςΘ ΥΩΡΡΘΤς ΝΘΕΧΝ ΕΘΟΟΩΠΚςΚΓΥ ΧΠΦ ΚΠΦΚΞΚΦΩΧΝΥ ΨϑΘ ΨΧΠς ςΘ ΧΦΞΧΠΕΓ ΙΓΠΦΓΤ ΓΣΩΧΝΚς[ ΚΠ ςϑΓΚΤ ΘΨΠ ΕΘΩΠςΤΚΓΥ 1ΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΧΝΥΘ ΓΟΡϑΧΥΚ∴ΓΦ ςϑΧς ΨΘΤΜ ΥςΚΝΝ ΠΓΓΦΥ ςΘ ∆Γ ΦΘΠΓ ΗΘΤ ΡΓΘΡΝΓ ςΘ ΩΠΦΓΤΥςΧΠΦ Ψϑ[ ΚΠςΓΙΤΧςΚΠΙ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΚΠςΘ ΕΘΠℵΚΕς ΧΥΥΓΥΥΟΓΠς ΧΠΦ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΚΥ ΚΟΡΘΤςΧΠς %ΘΝΝΓΧΙΩΓΥ ΥΘΟΓςΚΟΓΥ ΦΘ ΠΘς ςΧΜΓ ΩΡ ςϑΓ ΚΥΥΩΓ ΘΗ ΙΓΠΦΓΤ ΧΥ ΡΧΤς ΘΗ ςϑΓΚΤ ΨΘΤΜ ∆ΓΕΧΩΥΓ ΠΘ∆ΘΦ[ ϑΧΥ ΓΖΡΝΧΚΠΓΦ ςΘ ςϑΓΟ Ψϑ[ Κς ΧΕςΩΧΝΝ[ ΟΧΜΓΥ Χ ΦΚΗΗΓΤΓΠΕΓ ςϑΓΤΓΗΘΤΓ ςϑΓ[ ΧΤΓ ΠΘς ΗΩΝΝ[ ΧΨΧΤΓ ΘΗ ΚςΥ ΥΚΙ ΠΚ↵ΕΧΠΕΓ 6ϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΩΠΦΓΤΝΚΠΓΦ ςϑΧς Κς ΚΥ ΕΤΩΕΚΧΝ ςΘ ΕΘΠςΚΠΩΓ ςΘ ΓΦΩΕΧςΓ ΡΓΘΡΝΓ Χ∆ΘΩς ϑΘΨ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΚΠΙ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΕΧΠ ΓΠϑΧΠΕΓ ΘΡΓΤΧςΚ ΘΠΧΝ ΓΗΗΓΕςΚΞΓΠΓΥΥ ΧΠΦ ΕΘΠςΤΚ∆ΩςΓ ςΘ ΝΘΠΙ ΝΧΥςΚΠΙ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ +ς ΨΧΥ ΤΓΕΘΟΟΓΠΦΓΦ ςϑΧς ΓΧΕϑ ΡΓΤΥΘΠ ΕΘΠΥΚΦΓΤ ϑΘΨ ΥϑΓ ΘΤ ϑΓ ΕΧΠ ΚΟΡΤΘΞΓ ϑΓΤ ΘΤ ϑΚΥ ΘΨΠ ΧΡΡΤΘΧΕϑ ςΘ ΥΓΓΚΠΙ ςϑΚΠΙΥ ΗΤΘΟ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΧΠΦ ΨΘΤΜΚΠΙ ΨΚςϑ ΨΘΟΓΠ (ΚΠΧΝΝ[ ςϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΧΙΤΓΓΦ ςϑΧς Κς ΚΥ ΕϑΧΝΝΓΠΙΚΠΙ ςΘ ΓΗΗΓΕςΚΞΓΝ[ ΚΠςΤΘΦΩΕΓ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΥΓΠΥΚςΚΞΓ ΧΡΡΤΘΧΕϑ ΚΠ ςϑΓ ΨΘΤΜ ΘΗ ΧΠ[ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠ ∆ΓΕΧΩΥΓ ςϑΓΤΓ ΚΥ ΠΘς ΘΠΓ ΥΡΓΕΚ↵Ε ςΓΟΡΝΧςΓ ΘΤ ΧΡΡΤΘΧΕϑ ΘΠΓ ΕΧΠ ΗΘΝΝΘΨ 6Θ ΩΠΦΓΤΝΚΠΓ ςϑΚΥ ΘΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΟΓΠςΚΘΠΓΦ ςϑΓ ΚΟΡΘΤςΧΠΕΓ ΘΗ ςϑΚΠΜΚΠΙ ΘΩςΥΚΦΓ ςϑΓ ∆ΘΖ ΨϑΓΠ


ΚΠςΓΙΤΧςΚΠΙ ΙΓΠΦΓΤ ΥΓΠΥΚςΚΞΓ ΧΡΡΤΘΧΕϑΓΥ ΚΠςΘ ςϑΓ ΥςΤΩΕςΩΤΓΥ ΘΗ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ 6ϑΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ ςϑΓ ΡΘΥΚςΚΘΠ ΘΗ Χ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΓΟΡΘΨΓΤ ΟΓΠς ΧΦΞΚΥΓΤ Χς ςϑΓ ΦΚΤΓΕςΘΤ ΝΓΞΓΝ ΚΠ ςϑΓ 70 ΟΚΥΥΚΘΠ ΚΠ .Κ∆[Χ ΨΧΥ ΟΓΠςΚΘΠΓΦ ΧΥ ΧΠ ΓΖΧΟΡΝΓ +ΠΥςΓΧΦ ΘΗ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΧΦΞΚΥΓΤ ςϑΚΥ ΡΘΥΚςΚΘΠ ΨΧΥ ΦΓΝΚ ∆ΓΤΧςΓΝ[ ΕΤΓΧςΓΦ ΧΥ ΡΧΤς ΘΗ ςϑΓ ΡΘΝΚςΚΕΧΝ ΧΗΗΧΚΤΥ ςΓΧΟ ςΘ ΡΤΚΘΤΚςΚ∴Γ ςϑΓ ΡΘΝΚςΚΕΧΝ ΚΠΞΘΝΞΓΟΓΠς ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΧΝΥΘ ςΘ ΗΘΕΩΥ ΘΠ ΜΓ[ ΟΧΠΦΧςΓ ΧΤΓΧΥ ΠΧΟΓΝ[ ϑΩΟΧΠ ΤΚΙϑςΥ ΤΩΝΓ ΘΗ ΝΧΨ ΧΠΦ ςϑΓ ΥΓΕΩΤΚς[ ΥΓΕςΘΤ 6ϑΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ ςϑΚΥ ΠΓΨ ΗΩΠΕςΚΘΠ ϑΓΝΡΓΦ ςΘ ΡΩΥϑ ςϑΓ ΚΥΥΩΓ ΘΗ ΙΤΓΧςΓΤ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΚΠΕΝΩΥΚΘΠ Χς ςϑΓ ΡΘΝΚςΚΕΧΝ ΝΓΞΓΝ ΚΠ .Κ∆[Χ +ς ΨΧΥ ΤΓΕΘΟΟΓΠΦΓΦ ςϑΧς ΚΠ ΘΤΦΓΤ ςΘ ΕΘΠςΚΠΩΘΩΥΝ[ ΨΘΤΜ ΘΠ ςϑΓ ΚΠςΓΙΤΧςΚΘΠ ΘΗ ΙΓΠΦΓΤ ΚΥΥΩΓΥ ςϑΓ ΨΘΟΓΠ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΧΙΓΠΦΧ ΥϑΘΩΝΦ ∆Γ ΧΦΦΤΓΥ ΥΓΦ ∆[ ΧΥΜΚΠΙ ΙΓΠΦΓΤ ΤΓΝΧςΓΦ ΣΩΓΥςΚΘΠΥ Χς ΓΞΓΤ[ ΟΓΓςΚΠΙ ΗΘΤ ΓΞΓΤ[ ΡΤΘΛΓΕς ΧΠΦ ΓΞΓΤ[ ΡΤΘΕΓΥΥ 5ΩΕϑ ΚΠΚςΚΧςΚΞΓ ΕΘΩΝΦ ςϑΓΠ ΝΓΧΦ ςΘ ςϑΓ ΦΓΞΓΝΘΡΟΓΠς ΘΗ Χ ΥΓΠΥΓ ΘΗ ΧΕΕΘΩΠςΧ∆ΚΝΚς[ ΧΕΤΘΥΥ ςϑΓ ΥΡΓΕςΤΩΟ ΘΗ ΓΧΕϑ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠ +Π ςϑΚΥ ΤΓΥΡΓΕς ΡΤΧΕςΚΕΧΝ ΙΩΚΦΓΥ ΧΠΦ ΣΩΓΥςΚΘΠΥ ςΘ ∆Γ ΧΦΦΤΓΥΥΓΦ ΕΧΠ ∆Γ ΩΥΓΗΩΝ ςΘΘΝΥ ΚΠ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΚΠΙ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΚΠςΘ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΧΠΦ ΧΥΥΓΥΥΟΓΠς

2ΓΧΕΓ ΧΠΦ 7ΠΦΓΤΥςΧΠΦΚΠΙ ςϑΤΘΩΙϑ +ΠΕΝΩΥΚΞΓ 2ΤΘΕΓΥΥΓΥ 5ΓΞΓΤΧΝ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ Θ∆ΥΓΤΞΓΦ ςϑΧς ΩΥΚΠΙ ΙΓΠΦΓΤ ΥΓΠΥΚςΚΞΓ ΧΡΡΤΘΧΕϑΓΥ ΚΥ Χ ΜΓ[ ΕΘΟΡΘΠΓΠς ςΘ ΕΤΓΧςΚΠΙ ΚΠΕΝΩΥΚΞΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ΧΠΦ ΦΚΧΝΘΙΩΓ +Π ςϑΚΥ ΤΓΥΡΓΕς ΘΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΥςΤΓΥΥΓΦ ϑΘΨ ΚΠ ςΩΤΠ ΥΩΡΡΘΤςΚΠΙ ΚΠΕΝΩΥΚΞΓ ΦΚΧΝΘΙΩΓ ΚΥ ΓΥΥΓΠςΚ ΧΝ ςΘ ΧΕϑΚΓΞΚΠΙ ΥΩΥςΧΚΠΧ∆ΝΓ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΩΠΦΓΤΥςΧΠΦΚΠΙ ΚΠ ΥΘΕΚΓςΚΓΥ /ΘΥς ΚΟ ΡΘΤςΧΠςΝ[ ΧΠ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠ ΟΩΥς ςΧΜΓ ςϑΓ ΚΠςΓΙΤΧςΚΘΠ ΘΗ ΙΓΠΦΓΤ ΧΥΡΓΕςΥ ΚΠςΘ ΕΘΠℵΚΕς ΧΥΥΓΥΥΟΓΠς ΧΠΦ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΥΓΤΚΘΩΥΝ[ ΚΠ ΘΤΦΓΤ ςΘ ∆ΩΚΝΦ Χ ΟΘΤΓ ΚΠΕΝΩΥΚΞΓ ΥΡΧΕΓ ΗΘΤ ΦΚΧΝΘΙΩΓ ΧΠΦ ΙΤΘΨςϑ 9ϑΓΠ ΕΘΠΥΚΦΓΤΚΠΙ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΘΤ[ ΧΡΡΤΘΧΕϑΓΥ ςΘ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΘΠΓ ΡΧΠΓΝ ΝΚΥς ϑΚΙϑΝΚΙϑςΓΦ ςϑΓ ΥΚΙΠΚ↵ΕΧΠΕΓ ΘΗ ΡΤΘΕΓΥΥ ΦΓΥΚΙΠ +ς ΚΥ ΚΟΡΘΤςΧΠς ςΘ ΤΓℵΓΕς ΘΠ ϑΘΨ ςΘ ΟΧΜΓ [ΘΩΤ ΥΓΝΓΕςΚΘΠ ΡΤΘΕΓΥΥ ΙΓΠΦΓΤ ∆ΧΝΧΠΕΓΦ ΧΠΦ ΤΓΡΤΓΥΓΠςΧςΚΞΓ #ΠΘςϑΓΤ ΧΥΡΓΕς ςΘ ΕΘΠΥΚΦΓΤ ΚΥ ϑΘΨ ΚΠΕΝΩΥΚΞΓ ΧΠ ΓΠΞΚΤΘΠΟΓΠς ΚΥ ΗΘΤ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΟΓΠ ςΘ ΗΓΓΝ ΓΣΩΧΝΝ[ ΕΘΟΗΘΤςΧ∆ΝΓ ΥΡΓΧΜΚΠΙ ΘΩς #ΠΘςϑΓΤ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΕΘΠ↵ΤΟΓΦ ςϑΚΥ ΧΥΥΓΥΥΟΓΠς ∆[ ΓΟΡϑΧΥΚ∴ΚΠΙ ςϑΧς ΘΤΙΧΠΚ ∴ΧςΚΘΠΥ ΥϑΘΩΝΦ ∆Γ ΞΓΤ[ ΕΧΤΓΗΩΝ ΦΓΕΚΦΚΠΙ ΨϑΘΟ ςΘ ΨΘΤΜ ΨΚςϑ ΚΠ ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤ ΦΩΤΚΠΙ ΕΘΠℵΚΕς ΧΥΥΓΥΥΟΓΠς ΧΠΦ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΨϑΓΠ ΓΖΡΓΤΚΓΠΕΓ ΧΠΦ ΜΠΘΨΝΓΦΙΓ ΧΤΓ ΝΚΟΚςΓΦ ΧΠΦ Κς ΚΥ ΦΚΗ↵ΕΩΝς ςΘ ΧΥΥΓΥΥ ϑΘΨ ΚΠΗΘΤΟΧςΚΘΠ ΙΧςϑΓΤΓΦ ΥϑΘΩΝΦ

∆Γ ΨΓΚΙϑΓΦ +Π ςϑΚΥ ΤΓΥΡΓΕς ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ΘΗςΓΠ ΥςΤΩΙΙΝΓ ΚΦΓΠςΚΗ[ΚΠΙ ΨϑΘΟ ΝΘΕΧΝ ΨΘΟΓΠ ΘΤ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΓΟΡΘΨΓΤΟΓΠς ΙΤΘΩΡΥ ΧΤΓ ΤΓΡΤΓΥΓΠςΚΠΙ ΧΠΦ ΨϑΧς Θ∆ΛΓΕςΚΞΓΥ ςϑΓ[ ΡΩΤΥΩΓ +ς ΚΥ ΕΤΩΕΚΧΝ ςΘ ΧΥΜ ςϑΓ ΣΩΓΥςΚΘΠ ΘΗ ϑΘΨ ΤΓΡΤΓΥΓΠ ςΧςΚΞΓ ςϑΓ ΡΓΘΡΝΓ ΘΤ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ΧΤΓ ΨΚςϑ ΨϑΚΕϑ ΘΠΓ ΨΘΤΜΥ ΧΠΦ ΨϑΚΕϑ ΚΠςΓΤΓΥςΥ ΧΠΦ ΠΓΓΦΥ ςϑΓ[ ϑΧΞΓ (ΘΤ ΕΘΟΡΤΓϑΓΠΥΚΞΓ ΕΘΠℵΚΕς ΧΥΥΓΥΥΟΓΠς ΧΠΦ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΘΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΧΝΥΘ ΩΠ ΦΓΤΝΚΠΓΦ ςϑΓ ΚΟΡΘΤςΧΠΕΓ ΘΗ ϑΧΞΚΠΙ Χ ΞΧΤΚΓς[ ΘΗ ΤΓΝΚΧ∆ΝΓ ΥΘΩΤΕΓΥ ΘΗ ΚΠΗΘΤΟΧ ςΚΘΠ 2ΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΓΗΗΘΤςΥ ΧΤΓ ΘΗςΓΠ ΡΘΘΤΝ[ ΚΠΗΘΤΟΓΦ ΨϑΓΠ Κς ΕΘΟΓΥ ςΘ ςϑΓ ΥΚςΩΧςΚΘΠ ΘΗ ΡΓΘΡΝΓ ΘΠ ςϑΓ ΙΤΘΩΠΦ ςϑΘΥΓ ΦΚΤΓΕςΝ[ ΧΗΗΓΕςΓΦ ∆[ ΞΚΘΝΓΠΕΓ ΧΠΦ ΚΠΥςΧ∆ΚΝΚς[ #Π ∋7 ΗΩΠΦΓΦ ΡΤΘΛΓΕς ΘΠ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΘΤ[ ΟΧςςΓΤΥ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΓΟΡϑΧΥΚ∴ΓΦ ςϑΓ ΞΧΝΩΓ ΘΗ ∆ΤΚΠΙΚΠΙ ΚΠ ΦΚΗΗΓΤΓΠς ΞΘΚΕΓΥ ΗΤΘΟ ΧΝΝ ΥΓΕ ςΘΤΥ ΘΗ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ ∃[ ΕΘΠΦΩΕςΚΠΙ ΥΩΕϑ ΧΠ ΚΠΕΝΩΥΚΞΓ ΡΤΘΕΓΥΥ ΦΩΤΚΠΙ ΕΘΠℵΚΕς ΧΥΥΓΥΥΟΓΠς ΧΠΦ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ Χ ∆ΓςςΓΤ ΧΠΦ ΟΘΤΓ ΦΓςΧΚΝΓΦ ΩΠΦΓΤΥςΧΠΦΚΠΙ ΘΗ ςϑΓ ΕΘΟΟΩΠΚς[∂Υ ΥΡΓΕΚ↵Ε ΠΓΓΦΥ ΕΧΠ ∆Γ ΙΧΚΠΓΦ #ΠΘςϑΓΤ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΥςΤΓΥΥΓΦ ςϑΧς ΘΠΓ ΕΘΩΝΦ Θ∆ΥΓΤΞΓ ΧΠ Χ∆ΥΓΠΕΓ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΝΓΧΦΓΤΥ ΚΠ ΜΓ[ ΤΘΝΓΥ ΚΠ ςϑΓ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ Υ[ΥςΓΟ ΦΓΥΡΚςΓ ΓΗΗΘΤςΥ ςΘ ΚΠΕΤΓΧΥΓ ςϑΓΚΤ ΠΩΟ∆ΓΤΥ (ΤΘΟ ΓΖΡΓΤΚΓΠΕΓ ΤΓΕΤΩΚςΟΓΠς ΕΤΚςΓΤΚΧ ΥΘΟΓςΚΟΓΥ ΡΤΓΞΓΠς ςϑΓ ΥΓΝΓΕςΚΘΠ ΘΗ Χ ΗΓΟΧΝΓ ΕΧΠΦΚΦΧςΓ ΓΥΡΓΕΚΧΝΝ[ ΚΠ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴Χ ςΚΘΠΥ ΚΠ ΨϑΚΕϑ ↵ΓΝΦ ΓΖΡΓΤΚΓΠΕΓ ΚΥ ΩΥΩΧΝΝ[ ΤΓΣΩΚΤΓΦ ΗΘΤ ΝΓΧΦΚΠΙ ΡΘΥΚςΚΘΠΥ +Π ςϑΚΥ ΤΓΥΡΓΕς ςϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΡΘΚΠςΓΦ ΘΩς ςϑΓ ΡΤΧΕςΚΕΧΝ ΤΓΧΝΚς[ ςϑΧς ΟΧΠ[ ΡΓΘΡΝΓ ΦΓΥΚΤΓ ςΘ ϑΧΞΓ Χ ΗΧΟΚΝ[ ΝΚΗΓ ∆ΤΚΠΙΚΠΙ ΚΠ ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤ ςϑΓ ΕΧΤΓΓΤ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ςΘ Χ ΡΧΩΥΓ ΦΩΤΚΠΙ ςϑΓΚΤ ςϑΚΤςΚΓΥ ΧΠΦ ΗΘΤςΚΓΥ +Π ΡΤΧΕςΚΕΓ ςϑΚΥ [ΚΓΝΦΥ ΧΠ Χ∆ΥΓΠΕΓ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΘΗ ςϑΧς ΧΙΓ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΧΤΓΧΥ ΨϑΚΕϑ ΚΠ ςΩΤΠ ΝΓΧΦΥ ςΘ Χ ΝΧΕΜ ΘΗ ↵ΓΝΦ ΓΖΡΓΤΚΓΠΕΓ ΗΘΤ ςϑΓΥΓ ΨΘΟΓΠ 6ϑΓΤΓΗΘΤΓ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ΥϑΘΩΝΦ ΕΘΠΥΚΦΓΤ ϑΘΨ ςΘ ΞΧΝΩΓ ΧΠΦ ΨΓΚΙϑ ΓΖΚΥςΚΠΙ ΓΖΡΓΤΚΓΠΕΓΥ ΦΚΗΗΓΤΓΠςΝ[ ΧΠΦ ςΘ ΤΓΕΘΠΥΚΦΓΤ ςϑΓ ΠΓΕΓΥΥΚς[ ΘΗ ςΤΧΦΚςΚΘΠΧΝ ↵ΓΝΦ ΓΖΡΓΤΚΓΠΕΓ /ΘΤΓΘΞΓΤ ςϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΥςΤΓΥΥΓΦ ςϑΧς ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ΥϑΘΩΝΦ ΕΘΠΥΚΦΓΤ ςϑΧς ΠΘ ΥΚΠΙΝΓ ΡΓΤΥΘΠ ϑΧΥ ΓΞΓΤ[ςϑΚΠΙ 9ϑΧς ΚΥ ΠΓΓΦΓΦ Χς ςϑΓ ΥΓΠΚΘΤ ΝΓΞΓΝ ± ΚΠΥςΓΧΦ ΘΗ ΓΖΡΓΕςΚΠΙ ΧΝΝ ΣΩΧΝΚ↵ΕΧςΚΘΠ ΕΤΚςΓΤΚΧ ΗΤΘΟ ΘΠΓ ΡΓΤΥΘΠ ± ΚΥ ςϑΓ Χ∆ΚΝΚς[ ςΘ ΝΓΧΦ ςΓΧΟΥ ςϑΧς ΛΘΚΠςΝ[ ΕΘΞΓΤ ςϑΓ ΠΓΕΓΥΥΧΤ[ ΥΜΚΝΝΥ 1Π ςΘΡ ΘΗ ΤΓΥςΤΚΕςΚΞΓ ΥΓΝΓΕςΚΘΠ ΕΤΚςΓΤΚΧ ςϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΕΘΠςΚΠΩΓΦ ςΘ ΧΠΧΝ[ΥΓ ΓΖΚΥςΚΠΙ ΤΓΕΤΩΚςΟΓΠς ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ∃ΧΥΓΦ ΩΡΘΠ ΓΖΡΓΤΚΓΠΕΓ ΧΠΦ ΝΘΙΚΕ ςϑΓΤΓ ΧΤΓ ΘΠΝ[ ςΨΘ ΡΘΥΥΚ∆ΝΓ ΕΘΠΕΝΩΥΚΘΠΥ ςΘ ∆Γ ΦΤΧΨΠ ΗΤΘΟ ςϑΓ Χ∆ΥΓΠΕΓ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΝΓΧΦΓΤΥ ΓΚςϑΓΤ ΣΩΧΝΚ↵ΓΦ ΨΘΟΓΠ ΦΘ ΠΘς ΓΖΚΥς ΚΠ ςϑΓ ΨΘΤΝΦ ΘΤ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ΝΧΕΜ ςϑΓ Χ∆ΚΝΚς[ ςΘ ΧΕΕΓΥΥ ςϑΓΟ #ΥΥΩΟΚΠΙ ςϑΧς ςϑΓ ΝΧςςΓΤ ΚΥ ςΤΩΓ ςϑΓ ΡΧ


ΠΓΝΝΚΥς Θ∆ΥΓΤΞΓΦ ςϑΧς ∆ΓΕΧΩΥΓ ΘΗ ςϑΓ ΘΗ↵ΕΚΧΝ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ΚΠ ΡΝΧΕΓ ΚΠ ΨϑΚΕϑ ΙΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΡΩς ΗΘΤΨΧΤΦ ΧΡΡΝΚΕΧςΚΘΠΥ ϑΚΙϑΝ[ ΣΩΧΝΚ↵ΓΦ ΗΓΟΧΝΓ ΕΧΠΦΚΦΧςΓΥ ΗΤΘΟ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ ΧΤΓ ΘΗςΓΠ ΠΘς ΤΓΕΘΟΟΓΠΦΓΦ ΗΘΤ ΝΓΧΦΚΠΙ ΡΘΥΚςΚΘΠΥ 6Θ ςϑΚΥ ΓΠΦ ςϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΕϑΧΝΝΓΠΙΓΦ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ ςΘ ϑΘΝΦ ςϑΓΚΤ ΙΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΧΠΦ ςϑΓ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ΧΕΕΘΩΠςΧ∆ΝΓ ΗΘΤ ΧΕςΚΞΓΝ[ ΥΓΓΜΚΠΙ ΣΩΧΝΚ↵ΓΦ ΨΘΟΓΠ ΝΓΧΦΓΤΥ #ΙΧΚΠΥς ςϑΚΥ ∆ΧΕΜΙΤΘΩΠΦ ςϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΓΥΡΓΕΚΧΝΝ[ ΕΧΝΝΓΦ ΗΘΤ ΧΠ ΚΠΕΤΓΧΥΚΠΙ ΠΩΟ∆ΓΤ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΝΓΧΦΚΠΙ ΡΓΧΕΓ ΘΡΓΤΧςΚΘΠΥ ΧΠΦ Χ ςΤΧΠΥΡΧΤΓΠς ΡΤΘΕΓΥΥ ∆ΧΥΓΦ ΘΠ Θ∆ΛΓΕςΚΞΓ ΣΩΧΝΚ↵ΕΧςΚΘΠ ΕΤΚςΓΤΚΧ ΗΘΤ ςϑΓ ΩΡΕΘΟΚΠΙ ΥΓΝΓΕςΚΘΠ ΘΗ ςϑΓ 70 5ΓΕΤΓςΧΤ[ )ΓΠΓΤΧΝ

ςΚΞΓΝ[ Χ∆ΝΓ ςΘ ΧΦΧΡς ςΘ ΓΧΕϑ ΘςϑΓΤ∂Υ ΠΓΓΦΥ +Π ΘΤΦΓΤ ΗΘΤ ςϑΓΥΓ ΥΘΝΩςΚΘΠΥ ςΘ ΨΘΤΜ ∆Θςϑ ςϑΓ ∆ΘςςΘΟ ΧΠΦ ςϑΓ ςΘΡ ΠΓΓΦ ςΘ ∆Γ ΚΠ ΕΘΠΥςΧΠς ΕΘΟΟΩΠΚΕΧςΚΘΠ ΨΚςϑ ΓΧΕϑ ΘςϑΓΤ ΧΠΦ ΧΦΧΡς ςΘ ΟΧΜΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΟΘΤΓ ΓΗΗΓΕςΚΞΓ

)ΤΧΥΥΤΘΘςΥ +ΠΚςΚΧςΚΞΓΥ ΧΥ Χ 6ΘΘΝ ΗΘΤ %ϑΧΠΙΓ

2ΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΧΙΤΓΓΦ ςϑΧς Χ ΥΩΕΕΓΥΥΗΩΝ ΙΓΠΦΓΤ ΥΓΠΥΚςΚΞΓ ΕΘΠℵΚΕς ΧΥΥΓΥΥΟΓΠς ΧΠΦ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ςΧΜΓΥ ΚΠςΘ ΧΕΕΘΩΠς ΧΝΝ ΝΓΞΓΝΥ ΘΗ ΧΕςΚΞΚςΚΓΥ ± ΗΤΘΟ ΙΝΘ∆ΧΝ ςΘ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΧΝΝ ςϑΓ ΨΧ[ ςΘ ςϑΓ ΙΤΧΥΥΤΘΘςΥ ΝΓΞΓΝ

5ΘΟΓςΚΟΓΥ ΡΓΘΡΝΓ ΠΓΓΦ ΝΓΧΦΓΤΥϑΚΡ ςϑΧς ςϑΓ[ ΕΧΠ ΚΦΓΠςΚΗ[ ΨΚςϑ Χ ΤΘΝΓ ΟΘΦΓΝ ΧΠΦ ΡΓΤΥΘΠ ςϑΓ[ ΕΧΠ ΝΘΘΜ ΩΡ ςΘ 6ϑΓΤΓΗΘΤΓ Κς ΚΥ ΨΘΤςϑΨϑΚΝΓ ςϑΧς ΚΠΥςΚςΩςΚΘΠΥ ΥΩΡΡΘΤς ΚΠΦΚΞΚΦΩΧΝΥ ΧΠΦ ΙΤΧΥΥΤΘΘςΥ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ 5ΘΟΓςΚΟΓΥ ΡΓΘΡΝΓ ΠΓΓΦ ΝΓΧΦΓΤΥϑΚΡ ςϑΧς ςϑΓ[ ΕΧΠ ΚΦΓΠςΚΗ[ ΨΚςϑ Χ ΤΘΝΓ ΟΘΦΓΝ ΧΠΦ ΡΓΤΥΘΠ ςϑΓ[ ΕΧΠ ΝΘΘΜ ΩΡ ςΘ 6ϑΓΤΓΗΘΤΓ Κς ΚΥ ΨΘΤςϑΨϑΚΝΓ ςϑΧς ΚΠΥςΚςΩςΚΘΠΥ ΥΩΡΡΘΤς ΚΠΦΚΞΚΦΩΧΝΥ ΧΠΦ ΙΤΧΥΥΤΘΘςΥ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ 6ϑΓ ΝΓΞΓΝ ΘΗ ΗΘΕΩΥ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΧΥΥΓΥΥΟΓΠς ΧΠΦ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΚΥ ΓΥΥΓΠςΚΧΝ ςΘ ΚςΥ ΕΘΟΡΤΓϑΓΠΥΚΞΓΠΓΥΥ 1ΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΡΘΚΠςΓΦ ΘΩς ςϑΧς ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ςΘΘ ΘΗ ςΓΠ ΗΘΕΩΥΓΥ ΘΠ ϑΚΙϑ ΝΓΞΓΝ ΘΗ↵ΕΚΧΝΥ ΧΠΦ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ 6ϑΚΥ ΝΓΧΞΓΥ ΝΚςςΝΓ ΤΘΘΟ ΗΘΤ ΘςϑΓΤ ΓΖΡΓΤΚΓΠΕΓΥ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ΗΘΤ ΓΖΚΥςΚΠΙ ΓΗΗΘΤςΥ ςΘΨΧΤΦ ΡΓΧΕΓ ∆[ ΝΘΕΧΝ ΘΤΙΧ ΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ΧΠΦ ΚΠΦΚΞΚΦΩΧΝΥ 6Θ ΧΦΦ ςϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΚΠΞΓΤςΓΦ Χ ςΤΧΦΚςΚΘΠΧΝ ΥΧ[ΚΠΙ ± [ΘΩ ΕΧΠ∂ς ΥΓΓ ςϑΓ ςΤΓΓΥ ΗΘΤ ςϑΓ ΗΘΤΓΥς ± ΤΓΗΓΤΤΚΠΙ ςΘ ςϑΓ ΚΠΦΚΞΚΦΩΧΝ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΥΚςΩΧςΚΘΠΥ ΧΥ ςϑΓ ςΤΓΓ 6ϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΥςΤΓΥΥΓΦ ςϑΧς ςϑΓ ΡΘΥΥΚ∆ΚΝΚςΚΓΥ ΗΘΤ ΕϑΧΠΙΓ ΧΠΦ ΡΘΨΓΤ ΗΤΘΟ ΚΠΦΚΞΚΦΩΧΝΥ ΠΓΓΦ ςΘ ∆Γ ςΧΜΓΠ ΚΠςΘ ΕΘΠΥΚΦΓΤΧςΚΘΠ ΧΠΦ ςϑΧς Κς ΚΥ ΨΘΤςϑΨϑΚΝΓ ςΘ ΥΩΡΡΘΤς ΥΩΕϑ ΚΠΦΚΞΚΦΩΧΝΥ ΧΠΦ ΙΤΧΥΥΤΘΘςΥ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ 6ϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΗΩΤςϑΓΤ ΓΟΡϑΧΥΚ∴ΓΦ ςϑΧς Κς ΚΥ ΓΥΥΓΠςΚΧΝ ςΘ ΓΥςΧ∆ΝΚΥϑ Χ ΕΘΠΠΓΕ ςΚΘΠ ∆ΓςΨΓΓΠ ςϑΓ ∆ΘςςΘΟ ΧΠΦ ςϑΓ ςΘΡ ΨϑΓΠ ΧΥΥΓΥΥΚΠΙ ΕΘΠℵΚΕςΥ ΧΠΦ ΝΘΘΜΚΠΙ ΗΘΤ ΥΘΝΩςΚΘΠΥ +ΠΚςΚΧςΚΞΓΥ ΡΤΘΡΘΥΓΦ ∆[ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΘΤ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ΕΧΠ ΘΠΝ[ ΨΘΤΜ ΚΗ ∆Θςϑ ςϑΓ ΝΘΕΧΝ ΡΘΡΩΝΧςΚΘΠ ΧΠΦ ςϑΓ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠ ΧΤΓ ΓΗΗΓΕ

#ΠΘςϑΓΤ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΧΝΥΘ ϑΚΙϑΝΚΙϑςΓΦ ςϑΧς ΙΤΧΥΥΤΘΘςΥ ΚΠΚςΚΧςΚΞΓΥ ΕΧΠ ∆Γ ΩΥΓΦ ΧΥ Χ ςΘΘΝ ΗΘΤ ΕϑΧΠΙΓ 6ϑΓΚΤ ΧΕςΚΘΠΥ ΧΠΦ ςϑΓ ΓΗΗΘΤςΥ ΘΗ ΚΠΦΚΞΚΦΩΧΝΥ ΕΧΠ ΓΦΩΕΧ ςΓ ΚΠΗΘΤΟ ΧΠΦ ΚΠΥΡΚΤΓ ΡΓΘΡΝΓ ςΘ ΚΟΡΝΓΟΓΠς Χ ΙΓΠΦΓΤ ΥΓΠΥΚςΚΞΓ ΧΡΡΤΘΧΕϑ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΦ ΡΘΥς ΕΘΠℵΚΕς ΥΚςΩΧςΚΘΠΥ 1ΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΟΓΠςΚΘΠΓΦ ςϑΓ ΓΖΧΟΡΝΓ ΘΗ ςϑΓ ΗΘΤΟΓΤ ;ΩΙΘΥΝΧΞΚΧ ΨϑΓΤΓ ΟΧΠ[ ΙΤΧΥΥΤΘΘςΥ ΚΠΚςΚΧςΚΞΓΥ ∆ΓΙΧΠ ςΘ ΕϑΧΠ ΙΓ ςϑΓ ΡΓΤΕΓΡςΚΘΠ ΘΗ ΗΓΟΧΝΓ ΞΚΕςΚΟΥ ΧΠΦ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΤΘΝΓΥ ΚΠ ΥΘΕΚΓς[

7ΠΦΓΤΥςΧΠΦΚΠΙ ςϑΓ .ΘΕΧΝ %ΘΠςΓΖς .ΓΥΥΘΠΥ .ΓΧΤΠΓΦ 6ϑΤΘΩΙϑΘΩς ςϑΓ ΦΚΥΕΩΥΥΚΘΠ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΤΓΗΓΤΓΠΕΓΦ ςϑΓΚΤ ΓΖΡΓΤΚΓΠΕΓΥ ΘΗ ΚΟ ΡΝΓΟΓΠςΚΠΙ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΚΠςΘ ΕΘΠℵΚΕς ΥΚςΩΧςΚΘΠΥ ΚΠ ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤ ΝΓΥ ΥΘΠΥ ΝΓΧΤΠΓΦ ΗΤΘΟ .Κ∆[Χ ςϑΓ ΥΚςΩΧςΚΘΠ ΚΠ ςϑΓ 7ΜΤΧΚΠΓ ΧΠΦ ςϑΓ ΨΧΤ ΚΠ ∃ΘΥΠΚΧ 1ΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΤΓΕΘΩΠςΓΦ ςϑΧς ΚΠ ΡΤΓΡΧΤΧςΚΘΠ ΘΗ ςϑΓ ΦΓΡΝΘ[ΟΓΠς ΘΗ Χ 70 ΟΚΥΥΚΘΠ ςΘ .Κ∆[Χ Χ ΡΤΓ ΧΥΥΓΥΥΟΓΠς ΡΤΘΕΓΥΥ ΨΧΥ ΩΥΓΦ ςΘ ΧΠΧΝ[ΥΓ Χ ΠΩΟ∆ΓΤ ΘΗ ςϑΓΟΧςΚΕ ΚΥΥΩΓΥ ΥΩΕϑ ΧΥ ΡΘΝΚςΚΕΥ ΥΓΕΩΤΚς[ ΤΩΝΓ ΘΗ ΝΧΨ ΧΠΦ ΥΘΕΚΘ ΓΕΘΠΘΟΚΕ ΤΓΕΘΞΓΤ[ 6ϑΓΥΓ ΚΥΥΩΓΥ ΨΓΤΓ ςϑΓΠ ΓΖΧΟΚΠΓΦ ∆[ ΦΚΗΗΓΤΓΠς ΨΘΤΜΚΠΙ ΙΤΘΩΡΥ ΨϑΚΝΓ ΧΡΡΝ[ΚΠΙ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΥΓΠΥΚςΚΞΓ ΧΡΡΤΘΧΕϑ ΚΠ ΧΠ ΚΠςΓΙΤΧςΓΦ ΧΥΥΓΥΥΟΓΠς ΟΓ ςϑΘΦ 6ϑΚΥ ΟΓΧΠς ςϑΧς ΧΝΝ 70 ∆ΘΦΚΓΥ ΨΘΤΜΓΦ ΕΝΘΥΓΝ[ ςΘΙΓςϑΓΤ ∆Ως ΧΝΥΘ ΤΓΝΚΓΦ ΘΠ ΓΖςΓΤΠΧΝ ΥΘΩΤΕΓΥ ΠΧΟΓΝ[ ςϑΓ .Κ∆[ΧΠ ΡΓΘΡΝΓ ΧΠΦ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΓΖΡΓΤςΥ 6ϑΚΥ ΡΤΘΕΓΥΥ ΓΠΧ∆ΝΓΦ Χ ΟΘΤΓ ΘΡΓΠ ΧΠΦ ∆ΤΘΧΦΓΤ ΡΘΚΠς ΘΗ ΞΚΓΨ ΧΠΦ ΧΝΥΘ ϑΓΝ ΡΓΦ ΥΓς ςϑΓ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠ∂Υ ΡΤΚΘΤΚςΚΓΥ ΗΘΤ Χ ΗΩςΩΤΓ ΟΚΥΥΚΘΠ 6ϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΕΘΠςΚΠΩΓΦ ςΘ ϑΚΙϑΝΚΙϑς ςϑΓ ΧΕϑΚΓΞΓΟΓΠςΥ ΘΗ ςϑΓ ΟΚΥΥΚΘΠ ΨΚςϑ ΤΓΙΧΤΦ ςΘ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΙΤΓΧςΓΤ ΚΠΕΝΩΥΚΘΠ Χς ςϑΓ ΡΘΝΚςΚΕΧΝ ΝΓΞΓΝ ΡΤΘΞΚΦΚΠΙ ςΓΕϑΠΚΕΧΝ ΧΥΥΚΥςΧΠΕΓ ςΘ ςϑΓ ΓΝΓΕςΘΤΧΝ ΡΤΘΕΓΥΥ ΚΠ ,ΩΝ[ 6ϑΚΥ ΚΠΕΝΩΦΓΦ ςϑΓ ΡΤΘΞΚΥΚΘΠ ΘΗ ΥΡΓΕΚ↵Ε ΓΖΡΓΤςΚΥΓ ΙΩΚΦΧΠΕΓ ΧΠΦ ΕΘΟΡΧΤΧςΚΞΓ ΓΖΡΓΤΚΓΠΕΓ ΘΠ ϑΘΨ ςΘ ∆Γ ΡΘΝΚςΚΕΧΝ ΡΧΤς[ ΕΧΠΦΚΦΧςΓΥ ϑΘΨ ςΘ ΦΓΧΝ ΨΚςϑ ςϑΓ ΟΓΦΚΧ ϑΘΨ ςΘ ΕΘΟΓ ΩΡ ΨΚςϑ ΕΧΟΡΧΚΙΠ ΟΓΥΥΧΙΚΠΙ ΧΠΦ ϑΘΨ ςΘ ΗΘΤΟΩΝΧςΓ ΡΘΥΚςΚΘΠΥ ∗ΘΨΓΞΓΤ ςϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΤΓΕΧΝΝΓΦ ςϑΧς ΦΓΥΡΚςΓ ΥςΤΘΠΙ ΧΦΞΘΕΧΕ[ ΗΘΤ ςϑΓ ΧΦΘΡςΚΘΠ ΘΗ Χ ΙΓΠΦΓΤ


ΣΩΘςΧ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ∆[ ςϑΓ 70 5ΓΕΤΓςΧΤ[ )ΓΠΓΤΧΝ ΥΩΕϑ Χ ΣΩΘςΧ ΨΧΥ ΠΘς ΚΟΡΝΓ ΟΓΠςΓΦ ΗΘΤ ςϑΓ ΡΧΤς[ ΝΚΥςΥ ∗ΘΨΓΞΓΤ ςϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΓΟΡϑΧΥΚ∴ΓΦ ςϑΧς ΚΠ ϑΚΠΦΥΚΙϑς ΘΠΓ ΘΗ ςϑΓ ΜΓ[ Θ∆Υς ΧΕΝΓΥ ΗΘΤ ςϑΓ ΟΚΥΥΚΘΠ ΨΧΥ ςϑΧς Χ ΙΓΠΦΓΤ ΥΓΠΥΚςΚΞΓ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ϑΧΦ ΠΘς ∆ΓΓΠ ΕΘΠΦΩΕςΓΦ ςϑΓΤΓΗΘΤΓ ΗΧΝΝΚΠΙ ΥϑΘΤς ΚΠ ΙΧΚΠΚΠΙ ΚΠ ΦΓΡςϑ ΩΠΦΓΤΥςΧΠΦΚΠΙ ΘΗ ςϑΓ ΝΘΕΧΝ ΧΕςΘΤΥ 1Π ςϑΓ ΙΤΘΩΠΦ Κς ΚΥ ΚΟΡΘΤςΧΠς ςΘ ΩΠΦΓΤΥςΧΠΦ ϑΘΨ ΥΓΕΩ ΤΚς[ ΤΓΝΧςΓΥ ςΘ ΕΩΝςΩΤΓ ϑΘΨ ΕΩΝςΩΤΓ ΤΓΝΧςΓΥ ςΘ ϑΚΥςΘΤ[ ΧΠΦ ϑΘΨ ϑΚΥςΘΤ[ ΤΓΝΧςΓΥ ςΘ ΚΦΓΠςΚς[ +ς ΚΥ ΧΝΥΘ ΠΓΕΓΥΥΧΤ[ ςΘ ΚΦΓΠςΚΗ[ ςϑΓ ΦΤΚΞΓΤΥ ΘΗ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ςϑΓ ΦΤΚ ΞΓΤΥ ΘΗ ΥςΧ∆ΚΝΚς[ ΚΠ ςϑΓ ΕΘΩΠςΤ[ ΚΠ ΘΤΦΓΤ ςΘ ΘΡΓΤΧςΓ ΓΗΗΓΕςΚΞΓΝ[ 6ϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ςϑΓΤΓΗΘΤΓ ΥςΤΓΥΥΓΦ ςϑΧς ΚΠ ΡΤΓΡΧΤΧςΚΘΠ ΗΘΤ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΚΠΙ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕ ςΚΞΓ ΓΧΕϑ ΚΠΥςΚςΩςΚΘΠ ΥϑΘΩΝΦ ςϑΚΠΜ Χ∆ΘΩς ΤΓℵΓΕς ΘΠ ΧΠΦ ΦΚΥΕΘΞΓΤ ΝΓΥΥΘΠΥ ΝΓΧΤΠΓΦ ΗΤΘΟ ΡΤΓΞΚΘΩΥ ΓΖΡΓΤΚΓΠΕΓΥ 5ΘΟΓ ΘΗ ςϑΓ ΓΖΡΓΤΚΓΠΕΓΥ ΙΧΚΠΓΦ ΗΤΘΟ ςϑΓ ΟΚΥΥΚΘΠ ΚΠ .Κ∆[Χ ϑΧΞΓ ∆ΓΓΠ Θ∆ ΥΓΤΞΓΦ ςΘ ∆Γ ΓΣΩΧΝΝ[ ΞΧΝΚΦ ΗΘΤ ςϑΓ ΥΚςΩΧςΚΘΠ ΚΠ ςϑΓ 7ΜΤΧΚΠΓ 1ΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΟΓΠςΚΘΠΓΦ ϑΘΨ ΚΠΥςΓΧΦ ΘΗ ΥΚΟΡΝ[ ΕΘΠΦΩΕςΚΠΙ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ Χ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΨΚςϑ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΝΓΠΥ ΨΧΥ ΧΡΡΝΚΓΦ 6ϑΚΥ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ςΘΘΜ ΚΠςΘ ΕΘΠΥΚΦΓΤΧ ςΚΘΠ ςϑΓ ΥΚςΩΧςΚΘΠ ΧΠΦ ΤΘΝΓΥ ΘΗ ∆Θςϑ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΟΓΠ ΧΥΜΚΠΙ ϑΘΨ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΟΓΠ ΨΓΤΓ ΓΖΡΓΤΚΓΠΕΚΠΙ ςϑΓ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΦ ϑΘΨ ςϑΓ[ ΨΓΤΓ ΕΘΠςΤΚ∆ΩςΚΠΙ ςΘ Κς +Π ΘΤΦΓΤ ςΘ ΧΕϑΚΓΞΓ Χ ΕΘΟΡΤΓϑΓΠΥΚΞΓ ΡΚΕςΩΤΓ ΚΠΗΘΤΟΧςΚΘΠ ΨΧΥ ΙΧςϑΓΤΓΦ ΗΤΘΟ ΝΘΕΧΝ ΨΘΟΓΠ Χς ςϑΓ ΙΤΧΥΥΤΘΘςΥ ΝΓΞΓΝ ΧΠΦ ςϑΓΠ ΕΤΘΥΥ ΕϑΓΕΜΓΦ ΨΚςϑ ΚΠ ςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΓΖΡΓΤςΥ ∃[ ΦΤΧΨΚΠΙ ΗΤΘΟ ΥΩΕϑ Χ ΞΧΤΚΓς[ ΘΗ ΥΘΩΤΕΓΥ ΘΗ ΚΠΗΘΤΟΧςΚΘΠ Κς ΕΘΩΝΦ ∆Γ Θ∆ΥΓΤΞΓΦ ςϑΧς ΟΓΠ ΚΠ 7ΜΤΧΚΠΓ ΦΩΓ ςΘ ςϑΓ ΓΖΡΓΕςΧςΚΘΠΥ ΘΗ ΥΘΕΚΓς[ ΦΘ ΠΘς ϑΧΞΓ ςϑΓ ΘΡςΚΘΠ ςΘ ςΧΜΓ ΩΡ Χ ΠΘΠ ΞΚΘΝΓΠς ΡΘΥΚςΚΘΠ ΘΤ ΘΡΡΘΥΚςΚΘΠ ςΘ ΕΘΠℵΚΕς +Π ΧΦΦΚςΚΘΠ ΨΘΟΓΠ ΧΝΥΘ ΡΝΧ[ΓΦ Χ ΤΘΝΓ ΚΠ ΗΩΓΝΝΚΠΙ ςϑΓ ΕΘΠℵΚΕς ΓΠΕΘΩΤΧΙΚΠΙ ςϑΓΚΤ ϑΩΥ∆ΧΠΦΥ ςΘ ΓΠΙΧΙΓ ΚΠ ςϑΓ ↵ΙϑςΚΠΙ ΘΤ ∆Ω[ΚΠΙ #− ΧΟΟΩΠΚςΚΘΠ #Ε ΕΘΤΦΚΠΙ ςΘ ςϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ςϑΓ ΥΚςΩΧςΚΘΠ ΚΠ 7ΜΤΧΚΠΓ ϑΧΥ ΧΝΥΘ ΝΓΦ ςΘ Χ ΤΓΦΩΕςΚΘΠ ΘΗ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΡΩ∆ΝΚΕ ΥΡΧΕΓ ΧΠΦ ςϑΓΚΤ ΡΘΥΥΚ∆ΝΓ ΤΘΝΓΥ ΚΠ ΥΘΕΚΓς[ ∆ΓΚΠΙ ΥΚΦΓ ΝΚΠΓΦ ∆[ ςϑΓ ΙΘΞΓΤΠΟΓΠς ΨΚςϑ Χ ΤΘΝΓ ςΘ ΡΤΘΞΚΦΓ ϑΩΟΧΠΚςΧΤΚΧΠ ΧΥΥΚΥςΧΠΕΓ 6ϑΓ ΡΧ ΠΓΝΝΚΥς ΕΘΠΕΝΩΦΓΦ ςϑΧς ΚΠ ΘΤΦΓΤ ΗΘΤ ΧΠ ΘΩςΥΚΦΓΤ ςΘ ΩΠΦΓΤΥςΧΠΦ ΨϑΓΤΓ ΨΘΟΓΠ ΥΚς ΘΠΓ ΤΓΧΝΝ[ ΠΓΓΦΥ ςΘ ΩΠΦΓΤΥςΧΠΦ ΧΝΥΘ ΨϑΓΤΓ ΟΓΠ ΧΤΓ ΥΚςςΚΠΙ ΧΠΦ ϑΘΨ ∆Θςϑ ςϑΓΥΓ ΤΘΝΓΥ ΧΤΓ ΧΗΗΓΕςΚΠΙ ςϑΓ ΡΘΝΚςΚΕΧΝ ΧΠΦ ΘΡΓΤΧςΚΘΠΧΝ ΥΡΧΕΓ ΘΗ ΨΘΟΓΠ #ΠΘςϑΓΤ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΥϑΧΤΓΦ ΓΖΡΓΤΚΓΠΕΓΥ ΗΤΘΟ ΨΘΤΜΚΠΙ ΨΚςϑ ςϑΓ ΝΘΕΧΝ ΡΘΡΩΝΧςΚ ΘΠ ΦΩΤΚΠΙ ςϑΓ ΨΧΤ ΚΠ ∃ΘΥΠΚΧ +ς ΨΧΥ ΓΟΡϑΧΥΚ∴ΓΦ ςϑΧς ςϑΚΥ ΕΘΠℵΚΕς ΦΓΟΘΠΥ

ςΤΧςΓΥ ςϑΓ ΡΘΥς ΨΧΤ ΠΓΙΝΓΕς ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΧΥ ΞΚΕςΚΟΥ ΘΗ ΤΧΡΓ ΧΠΦ ΘΗ ΨΧΤ ΚΠ ΙΓΠΓΤΧΝ 9ΘΟΓΠ ΨϑΘ ϑΧΦ ∆ΓΓΠ ΥΩ∆ΛΓΕςΓΦ ςΘ ΞΚΘΝΓΠΕΓ ΦΩΤΚΠΙ ςϑΓ ΕΘΠℵΚΕς ΚΠ ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤ ΤΧΡΓ ΧΠΦ ΓςϑΠΚΕ ΕΝΓΧΠΥΚΠΙ ΨΓΤΓ ΚΠΚςΚΧΝΝ[ ΠΘς ΤΓΕΘΙΠΚ∴ΓΦ ΧΥ ΕΚΞΚΝΚΧΠ ΞΚΕςΚΟΥ ΘΗ ςϑΓ ΨΧΤ 6ϑΚΥ ΝΧΕΜ ΘΗ Χ ΝΓΙΧΝ ΥςΧςΩΥ ΟΓΧΠς ςϑΧς ΗΘΤ Χ ΝΘΠΙ ςΚΟΓ ΨΘΟΓΠ ΨΓΤΓ ΠΘς ∆ΓΠΓ↵ΕΚΧΤΚΓΥ ΘΗ ΞΚΕςΚΟ ΧΥΥΚΥςΧΠΕΓ ΡΤΘΙΤΧΟΥ ΧΠΦ ΕΘΩΝΦ ΠΘς ΧΡΡΝ[ ΗΘΤ ΥΩΡΡΘΤς ∗ΘΨΓΞΓΤ ΚΠ ΦΓΞΓΝΘΡΟΓΠςΥ ΨΓΤΓ ςΤΚΙΙΓΤΓΦ ∆[ ςϑΓ ΡΩ∆ΝΚΕΧςΚΘΠ ΘΗ ΘΠΓ [ΘΩΠΙ ΦΚΤΓΕςΘΤ∂Υ ↵ΝΟ )Τ∆ΧΞΚΕΧ ∋ΠΙΝΚΥϑ ςΚςΝΓ ∋ΥΟΧ∂Υ 5ΓΕΤΓς ∆[ ,ΧΥΟΚΝΧ ∆ΧΠΚ #ς ΓΞΓΤ[ ΘΡΓΠΚΠΙ ΘΗ ςϑΚΥ ↵ΝΟ Χ ΥΟΧΝΝ ΙΤΘΩΡ ΘΗ ΡΓΘΡΝΓ ΘΤΙΧΠΚ∴ΓΦ ςϑΓ ΥΚΙΠΚΠΙ ΘΗ ΡΓςΚςΚΘΠΥ ςΘ ΕϑΧΠΙΓ ςϑΓ ∃ΘΥΠΚΧΠ ΝΧΨ ΧΠΦ ςΘ ΙΚΞΓ ςϑΓΥΓ ΨΘΟΓΠ ΤΓΕΘΙΠΚςΚΘΠ ΧΥ ΕΚΞΚΝ ΞΚΕςΚΟΥ ΘΗ ΨΧΤ 9ΚςϑΚΠ ςΨΘ [ΓΧΤΥ ςΓΠΥ ΘΗ ςϑΘΩΥΧΠΦΥ ΘΗ ΥΚΙΠΧςΩΤΓΥ ΨΓΤΓ ΕΘΝΝΓΕςΓΦ ΕΤΓΧςΚΠΙ ΥΩΕϑ ΥςΤΘΠΙ ΡΤΓΥΥΩΤΓ ΩΡΘΠ ςϑΓ ΠΧςΚΘΠΧΝ 2ΧΤΝΚΧΟΓΠς ςϑΧς ςϑΓ ΝΧΨ ϑΧΦ ςΘ ∆Γ ΕϑΧΠΙΓΦ +Π ςϑΓ ΟΧΛΘΤΚς[ ΘΗ ςϑΓ ΕΘΩΠςΤ[ ςϑΚΥ ΝΧΨ ΨΧΥ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΓΦ ΧΠΦ ΨΘΟΓΠ ΙΧΚΠΓΦ ςϑΓ ΥςΧςΩΥ ςϑΓ[ ΤΓΣΩΚΤΓΦ ςΘ ΧΕΕΓΥΥ ΞΚΕςΚΟ ΧΥΥΚΥςΧΠΕΓ ΡΤΘΙΤΧΟΥ 70 ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ϑΧΞΓ ΓΥςΚΟΧςΓΦ ςϑΧς ∆ΓςΨΓΓΠ ΧΠΦ ΨΘΟΓΠ ΨΓΤΓ ΤΧΡΓΦ ΦΩΤΚΠΙ ςϑΓ ∃ΘΥΠΚΧΠ ΨΧΤ +Π ςϑΓ ΕΧΥΓ ΘΗ ∃ΘΥΠΚΧ ςϑΓΥΓ ΟΧΥΥ ΘΕ ΕΩΤΤΓΠΕΓΥ ΘΗ ΤΧΡΓ ΨΓΤΓ ΤΓΕΘΙΠΚ∴ΓΦ ΧΥ ΨΓΧΡΘΠΥ ΘΗ ΨΧΤ ΧΠΦ ΘΗ ΓςϑΠΚΕ ΕΝΓ ΧΠΥΚΠΙ ΧΠΦ ΨΓΤΓ ΥΩ∆ΥΓΣΩΓΠςΝ[ ΡΤΘΥΓΕΩςΓΦ ∆[ ςϑΓ +ΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ %ΤΚΟΚΠΧΝ 6ΤΚ∆ΩΠΧΝ ΗΘΤ ςϑΓ (ΘΤΟΓΤ ;ΩΙΘΥΝΧΞΚΧ +%6; 6ϑΚΥ ΦΓΞΓΝΘΡΟΓΠς ΨΧΥ ΘΠΝ[ ΡΘΥΥΚ∆ΝΓ ∆ΓΕΧΩΥΓ ΘΗ ΞΚΕςΚΟΥ ΥΡΓΧΜΚΠΙ ΘΩς ΧΠΦ ∆ΓΚΠΙ ΨΚΝΝΚΠΙ ςΘ ςΓΥςΚΗ[ +Π ΡΧΤς ΦΩΓ ςΘ ςϑΓ ΠΩΟ∆ΓΤ ΘΗ ΨΚςΠΓΥΥ ΧΕΕΘΩΠςΥ ςϑΓ ΟΧΥΥ ΤΧΡΓΥ ∆ΓΕΧΟΓ ΤΓΕΘΙΠΚ∴ΓΦ ∆[ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΝΧΨ ΧΥ Χ ΕΤΚΟΓ ΧΙΧΚΠΥς ϑΩΟΧΠΚς[

5ΩΕΕΓΥΥΗΩΝ )ΓΠΦΓΤ 5ΓΠΥΚςΚΞΓ #ΡΡΤΘΧΕϑΓΥ 4ΓΕΧΝΝΚΠΙ ΥΩΕΕΓΥΥΗΩΝ ΓΖΧΟΡΝΓΥ ΘΗ ΚΠςΓΙΤΧςΚΠΙ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΚΠςΘ ΡΤΘ ΕΓΥΥΓΥ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΧΥΥΓΥΥΟΓΠς ΧΠΦ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΘΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΤΓΗΓΤΤΓΦ ςΘ ςϑΓ ΧΦ ΘΡςΚΘΠ ΘΗ ςϑΓ ΙΓΠΦΓΤ ΧΠΦ ϑΩΟΧΠΚςΧΤΚΧΠ ΧΕςΚΘΠ ΡΘΝΚΕ[ ∆[ ςϑΓ ∋7 ΚΠ #ΟΘΠΙ ΘςϑΓΤ ςϑΚΠΙΥ ςϑΚΥ ΡΘΝΚΕ[ ΚΠςΤΘΦΩΕΓΦ Χ ≥ΙΓΠΦΓΤ ΧΙΓ ΟΧΤΜΓΤ× ΗΘΤ ϑΩ ΟΧΠΚςΧΤΚΧΠ ΧΕςΚΘΠ 6ϑΓ ΧΚΟ ΘΗ ςϑΚΥ ΟΧΤΜΓΤ ΚΥ ςΘ ΧΥΥΓΥΥ ςΘ ΨϑΧς ΓΖςΓΠς ΓΧΕϑ ϑΩΟΧΠΚςΧΤΚΧΠ ΧΕςΚΘΠ ΚΠςΓΙΤΧςΓΥ ΙΓΠΦΓΤ ΧΠΦ ΧΙΓ ΕΘΠΥΚΦΓΤΧςΚΘΠΥ ΚΠ ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΥΚςΩΧςΚΘΠΥ ΧΠΦ ∆[ ΧΦΘΡςΚΠΙ Κς ςΘ ΚΟΡΤΘΞΓ ςϑΓ ΓΗΗΓΕςΚΞΓΠΓΥΥ ΘΗ ϑΩΟΧΠΚςΧΤΚΧΠ ΡΤΘΛΓΕςΥ ∃ΧΥΓΦ ΩΡΘΠ ΚςΥ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ςϑΓ ∋ΩΤΘΡΓΧΠ 7ΠΚ ΘΠ ϑΩΟΧΠΚςΧΤΚΧΠ Υ[ΥςΓΟ ΗΘΤ ΦΚΥΡΝΧΕΓΦ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΙΚΤΝΥ ΠΘΨ ΧΠΧΝ[ΥΓΥ ΡΓΘΡ ΝΓ∂Υ ΠΓΓΦΥ ∆Γ[ΘΠΦ ∆ΧΥΚΕ ΝΚΗΓ ΥΧΞΚΠΙ ΧΚΦ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ΥΡΓΕΚ↵Ε ΧΕςΚΘΠΥ ςΘ ΡΤΘΞΚΦΓ ΝΚΞΓΝΚϑΘΘΦ ΧΠΦ ΥΩΡΡΘΤς ΗΘΤ ΤΓΥΚΝΚΓΠΕΓ +Π ΘΤΦΓΤ ςΘ ∆ΓςςΓΤ ΧΥΥΓΥΥ ςϑΓ ΙΓΠΦΓΤ


#ΠΘςϑΓΤ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΓΟΡϑΧΥΚ∴ΓΦ ςϑΧς Χ ςϑΘΤΘΩΙϑ ΙΓΠΦΓΤ ΥΓΠΥΚςΚΞΓ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΧ Ν[ΥΚΥ ΚΥ ∆ΩΚΝς ΧΤΘΩΠΦ ςϑΓ ΧΥΥΓΥΥΟΓΠς ΘΗ ΙΓΠΦΓΤ ΚΠ Χ ΡΘΨΓΤ Υ[ΥςΓΟ +Π ΘΤΦΓΤ ςΘ ΥΩΡΡΘΤς ΡΤΧΕςΚςΚΘΠΓΤΥ ΚΠ ςϑΚΥ ΤΓΙΧΤΦ ςϑΓ ΦΓΞΓΝΘΡΟΓΠς ΘΗ Χ ΡΤΧΕςΚΕΧΝ ΤΓΥΓΧΤΕϑ ΡΧΕΜ ΗΘΤ ΙΓΠΦΓΤ ΥΓΠΥΚςΚΞΓ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΚΥ ΩΠΦΓΤ ΦΓΞΓΝΘΡΟΓΠς 6ϑΓ ΡΧ ΠΓΝΝΚΥς ΧΦΦΓΦ ςϑΧς ∆ΧΥΓΦ ΩΡΘΠ ΓΖΡΓΤΚΓΠΕΓ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΚΥ ∆[ ΦΓ↵ΠΚςΚΘΠ ΙΓΠΦΓΤ ΥΓΠΥΚςΚΞΓ ∆ΓΕΧΩΥΓ ΨϑΓΠ ΦΘΠΓ ΕΘΟΡΤΓϑΓΠΥΚΞΓΝ[ Κς ΚΥ Χ∆ΘΩς ΝΘΘΜΚΠΙ Χς ΓΖΚΥςΚΠΙ ΡΘΨΓΤ ΤΓΝΧςΚΘΠΥ ∆ΓςΨΓΓΠ ΧΕςΘΤΥ +Π ΘΤΦΓΤ ςΘ ΥςΓΓΤ ςϑΓ ΡΤΘΕΓΥΥ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ςϑΓ ΤΓΥΓΧΤΕϑ ΡΧΕΜ ΨΚΝΝ ∆ΩΚΝΦ ΧΤΘΩΠΦ Χ ΝΚΥς ΘΗ ΣΩΓΥςΚΘΠΥ ΚΠςΓΠΦΓΦ ςΘ ΙΩΚΦΓ ςϑΓ ΦΓΥΚΙΠ ΧΠΦ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ ςϑΓ ΡΤΘΕΓΥΥ 6ϑΓ ΡΧ ΠΓΝΝΚΥς ΕΘΠΕΝΩΦΓΦ ςϑΧς ςϑΓ ΦΓΞΓΝΘΡΟΓΠς ΘΗ ςϑΚΥ ςΘΘΝ ΚΥ ΧΚΟΓΦ Χς ΡΤΓΞΓΠςΚΠΙ ΡΓΘΡΝΓ ΗΤΘΟ ΦΘΚΠΙ Χ ΜΚΠΦ ΘΗ ≥ςΚΕΜ ςϑΓ ∆ΘΖ ΓΖΓΤΕΚΥΓ× ΗΘΤ ΙΓΠΦΓΤ ΧΠΦ ΚΠΥςΓΧΦ ΤΓΧΝΝ[ ΥςΧΤς ΓΠΙΧΙΚΠΙ ΧΠΦ ΕΘΠΦΩΕςΚΠΙ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΥΓΠΥΚςΚΞΓ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ 6ϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΕΘΠΕΝΩΦΓΦ ςϑΧς ΗΤΘΟ ΓΖΡΓΤΚΓΠΕΓ Κς ΚΥ ΓΖςΤΓΟΓΝ[ ΦΚΗ↵ΕΩΝς ςΘ ΚΠςΓΙΤΧςΓ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΡΤΘΡΓΤΝ[ ΚΠςΘ ςϑΓ ΧΥΥΓΥΥΟΓΠς ΧΠΦ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕςΥ )ΓΠΦΓΤ ΚΥ ΡΤΓΥΓΠς ΚΠ ΓΞΓΤ[ ΡΧΤς ΘΗ ΥΘΕΚΓς[ ΧΠΦ ςϑΓΤΓ ΧΤΓ ΠΘ ςΓΟ ΡΝΧςΓ ΥΘΝΩςΚΘΠΥ ςΘ ΗΘΝΝΘΨ

‹ 70 2ϑΘςΘ −Χ[ /ΩΝΦΘΘΠ

ΚΟΡΧΕς ΘΗ ΦΓΞΓΝΘΡΟΓΠς ΡΤΘΛΓΕςΥ ςϑΓ ∋7 ΧΝΥΘ ΚΠςΤΘΦΩΕΓΦ ςϑΚΥ ≥ΙΓΠΦΓΤ ΧΙΓ ΟΧΤΜΓΤ× ΗΘΤ ςϑΓ ΧΤΓΧ ΘΗ ΦΓΞΓΝΘΡΟΓΠς ΧΥΥΚΥςΧΠΕΓ +Π ςϑΓ ΚΠΚςΚΧΝ ΡϑΧΥΓ ΘΗ ΚΟ ΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ςϑΓ ∋7 ΓΦΩΕΧςΓΦ ΡΓΘΡΝΓ ΘΠ ςϑΓ ΙΤΘΩΠΦ Χ∆ΘΩς ςϑΓ ΕϑΧΠΙΓ ΧΠΦ ΕΘΠΦΩΕςΓΦ ςΤΧΚΠΚΠΙ ΘΠ ϑΘΨ ςΘ ΧΡΡΝ[ ςϑΓ ≥ΙΓΠΦΓΤ ΧΙΓ ΟΧΤΜΓΤ× ΕΘΤΤΓΕςΝ[


4ΓΕΘΟΟΓΠΦΧςΚΘΠΥ #ΦΦΤΓΥΥΓΦ ςΘ 0ΧςΚΘΠΧΝ )ΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΧΠΦ +ΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ 4ΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ 5Ω∆ ΤΓΙΚΘΠΧΝ 1ΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ‡ (ΘΤ ΠΧςΚΘΠΧΝ )ΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΧΠΦ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΥΩ∆ ΤΓ ΙΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ςΘ ΦΓΞΓΝΘΡ Χ ΕΘΟΡΤΓϑΓΠΥΚΞΓ ΩΠΦΓΤΥςΧΠΦΚΠΙ ΘΗ ςϑΓ ΙΓΠΦΓΤ ΦΚΟΓΠΥΚΘΠΥ ΘΗ ΧΤΟΓΦ ΕΘΠℵΚΕςΥ ΧΠΦ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥ ΥΓΥ ςϑΤΘΩΙϑ ΕΘΠςΓΖς ΥΡΓΕΚ↵Ε ΙΓΠΦΓΤ ΧΠΦ ΡΘΨΓΤ ΧΠΧΝ[ΥΓΥ ΥΘΕΚΧΝ ΟΧΡΡΚΠΙ ςΘ ∆Γ ΚΠςΓΙΤΧςΓΦ ΚΠςΘ ΧΝΝ ΕΘΠℵΚΕς ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς ΡΓΧΕΓ ∆ΩΚΝΦΚΠΙ ΧΠΦ ΡΤΘΙΤΧΟΟΚΠΙ ΓΗΗΘΤςΥ ΗΤΘΟ ςϑΓ ΥςΧΤς ΩΡ ΡϑΧΥΓ ‡ ΗΘΤ ΠΧςΚΘΠΧΝ )ΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΧΠΦ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΥΩ∆ ΤΓ ΙΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ςΘ ΕΘΠΥΚΦΓΤ ΧΠΦ ΧΕςΚΞΓΝ[ ΓΠΙΧΙΓ ΧΕςΘΤΥ ΘΠ ΧΝΝ ΝΓΞΓΝΥ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΧΥΥΓΥΥΟΓΠς ΧΠΦ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ςϑΓ ΙΤΧΥΥ ΤΘΘςΥ ΝΓΞΓΝ ΧΠΦ ςϑΘΥΓ ΦΚΤΓΕςΝ[ ΧΗΗΓΕςΓΦ ∆[ ΕΘΠℵΚΕς ‡ (ΘΤ ΠΧςΚΘΠΧΝ )ΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΧΠΦ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΥΩ∆ ΤΓ ΙΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ςΘ ΥΩΡΡΘΤς ΙΤΧΥΥΤΘΘςΥ ΝΓΞΓΝ ΚΠΚςΚΧςΚΞΓΥ ΘΠ ςϑΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ 705%4 ΧΠΦ ςΘ ΤΓΕΘΙΠΚ∴Γ ςϑΓΚΤ ΡΘςΓΠςΚΧΝ ςΘ ∆ΓΕΘΟΓ Χ ΦΤΚΞΚΠΙ ΗΧΕςΘΤ ΘΗ ΕϑΧΠΙΓ ‡ (ΘΤ ΠΧςΚΘΠΧΝ )ΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΧΠΦ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΥΩ∆ ΤΓ ΙΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ςΘ ΧΕςΚΞΓΝ[ ΚΦΓΠςΚΗ[ ΧΠΦ ΥΩΡΡΘΤς ΣΩΧΝΚ↵ΓΦ [ΘΩΠΙ ΨΘΟΓΠ ςΘ ∆ΓΕΘΟΓ ςϑΓ ΠΓΖς ΙΓΠΓΤΧςΚΘΠ ΘΗ ΝΓΧΦΓΤΥϑΚΡ ‡ (ΘΤ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΥΩ∆ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ςΘ ϑΘΝΦ ΚΠΦΚΞΚΦΩΧΝΥ ΚΠ ΝΓΧΦΓΤΥϑΚΡ ΡΘΥΚςΚΘΠΥ ΧΕΕΘΩΠςΧ∆ΝΓ ΗΘΤ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΚΠΙ ΙΓΠΦΓΤ ΥΓΠΥΚςΚΞΓ ΧΡΡΤΘΧΕϑΓΥ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΧΥΥΓΥΥΟΓΠς ΧΠΦ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ‡ (ΘΤ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΥΩ∆ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ςΘ Εϑ ΧΠΙΓ ΓΖΚΥςΚΠΙ ΤΓΕΤΩΚςΚΠΙ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ςΘ ΦΤΧΨ ΗΤΘΟ Χ ΨΚΦΓΤ ΡΘΘΝ ΘΗ ΕΧΠΦΚΦΧςΓΥ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[

4ΓΕΘΟΟΓΠΦΧςΚΘΠΥ #ΦΦΤΓΥΥΓΦ ςΘ %ΚΞΚΝ 5ΘΕΚΓς[ ‡ (ΘΤ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ ςΘ ∆ΤΚΠΙ ΗΘΤςϑ ΧΠΦ ΝΘ∆∆[ ΗΘΤ ΣΩΧΝΚ↵ΓΦ ΗΓΟΧΝΓ ΕΧΠ ΦΚΦΧςΓΥ ΗΘΤ ΡΘΥΚςΚΘΠΥ ΘΗ ΝΓΧΦΓΤΥϑΚΡ ΚΠ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ΧΠΦ ςΘ ϑΘΝΦ ΙΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΧΠΦ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ΧΕΕΘΩΠ ςΧ∆ΝΓ ΗΘΤ ΧΡΡΝ[ΚΠΙ ΙΓΠΦΓΤ ΥΓΠΥΚςΚΞΓ ΥΓΝΓΕςΚΘΠ ΕΤΚςΓΤΚΧ

‡ (ΘΤ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ ςΘ ϑΘΝΦ ΠΧςΚΘΠΧΝ ΙΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΧΠΦ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ΧΕΕΘΩΠςΧ∆ΝΓ ΗΘΤ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΚΠΙ ΙΓΠΦΓΤ ΥΓΠΥΚςΚΞΓ ΧΡΡΤΘΧΕϑΓΥ ΚΠ ςϑΓΚΤ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ΚΠ ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤ ΗΘΤ ΕΘΠℵΚΕς ΧΥ ΥΓΥΥΟΓΠς ΧΠΦ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ

4ΓΕΘΟΟΓΠΦΧςΚΘΠΥ #ΦΦΤΓΥΥΓΦ ςΘ ΧΝΝ #ΕςΘΤΥ ‡ 6Θ ΚΠςΓΙΤΧςΓ ΗΤΘΟ ςϑΓ ΞΓΤ[ ∆ΓΙΚΠΠΚΠΙ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΚΠςΘ ΓΧΕϑ ΧΠΦ ΓΞΓΤ[ ΓΝΓΟΓΠς ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΧΥΥΓΥΥΟΓΠς ΧΠΦ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ± ΗΤΘΟ ςϑΓ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΘΗ ςϑΓ ΕΘΠςΓΖς ςΘ ΓΖΚΥςΚΠΙ ΕΘΠℵΚΕς Φ[ΠΧΟΚΕΥ ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ΘΡΡΘΤςΩΠΚςΚΓΥ ΧΠΦ ΦΤΚΞΓΤΥ ΗΘΤ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥςΧ∆ΚΝΚς[ ± ςΧΜΚΠΙ ΚΠςΘ ΕΘΠΥΚΦΓΤΧςΚΘΠ ςϑΓ ΤΘΝΓΥ ΓΖΡΓΤΚΓΠΕΓΥ ΧΠΦ ΕΘΠςΤΚ∆ΩςΚΘΠΥ ΘΗ ∆Θςϑ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΟΓΠ ‡ 6Θ ΦΓΞΓΝΘΡ ΙΩΚΦΓΝΚΠΓΥ ΘΠ ϑΘΨ ςΘ ΚΠςΓΙΤΧςΓ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΚΠςΘ ΕΘΠℵΚΕς ΧΥΥΓΥΥΟΓΠς ΧΠΦ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΧΠΦ ςΘ ΕΘΠςΚΠΩΓ ςΘ ΤΧΚΥΓ ΧΨΧΤΓΠΓΥΥ ΘΗ ϑΘΨ ςϑΚΥ ΕΧΠ ΓΠϑΧΠΕΓ ΘΡΓΤΧςΚΘΠΧΝ ΓΗΗΓΕςΚΞΓΠΓΥΥ ΧΠΦ ςϑΓΤΓΗΘΤΓ ΕΘΠςΤΚ∆ΩςΓ ςΘ ΝΘΠΙ ΝΧΥςΚΠΙ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ‡ 6Θ ΡΩς Χ ΙΤΓΧςΓΤ ΓΟΡϑΧΥΚΥ ΘΠ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΘΤ[ ΧΡΡΤΘΧΕϑΓΥ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΧΥΥΓΥΥΟΓΠς ΧΠΦ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΚΠ ΘΤΦΓΤ ΧΝΥΘ ςΘ ΤΓℵΓΕς ΞΘΚΕΓΥ ΧΠΦ ΓΖ ΡΓΤΚΓΠΕΓΥ ΗΤΘΟ ςϑΘΥΓ ΦΚΤΓΕςΝ[ ΧΗΗΓΕςΓΦ ∆[ ΕΘΠℵΚΕς ± ΨΚςϑ Χ ΞΚΓΨ ςΘ ∆ΓςςΓΤ ΚΠΗΘΤΟ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΥΡΘΠΥΓ ΘΡςΚΘΠΥ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΡΤΓΞΓΠςΚ ΘΠ ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς ΧΠΦ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ‡ 6Θ ςΧΜΓ ΚΠςΘ ΧΕΕΘΩΠς ΚΠΡΩς ΧΠΦ ΚΠΗΘΤΟΧςΚΘΠ ΗΘΤ ΕΘΠℵΚΕς ΧΥΥΓΥΥΟΓΠς ΧΠΦ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΗΤΘΟ ΧΝΝ ΝΓΞΓΝΥ ± ΙΝΘ∆ΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΙΤΧΥΥΤΘΘςΥ ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ΚΠΦΚΞΚΦΩΧΝ ‡ 6Θ ΦΤΧΨ ΗΤΘΟ ςϑΓ ΝΓΥΥΘΠΥ ΝΓΧΤΠΓΦ ΗΤΘΟ ΡΤΓΞΚΘΩΥ ΓΖΡΓΤΚΓΠΕΓΥ ΚΠ ΥΚ ςΩΧςΚΘΠΥ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΗΘΤ ΗΩςΩΤΓ ΚΟΡΤΘΞΓΟΓΠς ΘΗ ΚΠςΓΙΤΧςΚΠΙ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΚΠςΘ ΕΘΠℵΚΕς ΧΥΥΓΥΥΟΓΠς ΧΠΦ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ


705%4 +ΠςΓΙΤΧςΚΠΙ Χ )ΓΠΦΓΤ 2ΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΚΠςΘ /ΚΝΚςΧΤ[ 1ΡΓΤΧςΚΘΠΥ 6ϑΓ 4ΘΝΓ ΘΗ Χ )ΓΠΦΓΤ #ΦΞΚΥΓΤ 6ΘΦΧ[ ΟΘΥς ΟΧΠΦΧςΓΥ ΗΘΤ ΡΓΧΕΓ ΘΡΓΤΧςΚΘΠΥ ΚΠΕΝΩΦΓ Χ ΟΧΠΦΧςΓ ςΘ ΡΤΘςΓΕς ΕΚΞΚΝΚΧΠΥ ΘΤ ΕΘΠςΤΚ∆ΩςΓ ςΘ Χ ≥ΥΧΗΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΓ ΓΠΞΚΤΘΠΟΓΠς× ΗΘΤ ΧΝΝ ΡΓΘΡΝΓ ΚΠ ςϑΓΧςΤΓ +Π ΘΤΦΓΤ ςΘ ΧΕϑΚΓΞΓ ςϑΓΥΓ ΟΧΠΦΧςΓΥ ςϑΓ /ΚΥΥΚΘΠ %ΘΟΟΧΠΦΓΤ ΨΚΝΝ ΠΓΓΦ ςΘ ςΧΜΓ ΚΠςΘ ΧΕΕΘΩΠς ςϑΓ ΦΚΗΗΓΤΓΠς ςϑΤΓΧςΥ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΠΓΓΦΥ ΘΗ ∆Θςϑ ΟΓΠ ΧΠΦ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ςϑΓΤΓΗΘΤΓ ΟΩΥς ΧΡΡΝ[ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ∃ΧΥΓΦ ΘΠ ςϑΓ ΟΚΥΥΚΘΠ∂Υ ΟΧΠΦΧςΓ ςϑΓ )ΓΠΦΓΤ #ΦΞΚΥΓΤ ΚΥ ςΧΥΜΓΦ ςΘ ΥΩΡΡΘΤς ςϑΓ /ΚΥΥΚΘΠ %ΘΟΟΧΠΦΓΤ ΚΠ ςϑΓ ΡΝΧΠΠΚΠΙ ΕΘΠΦΩΕς ΧΠΦ ΓΞΧΝΩΧςΚΘΠ ΘΗ ςϑΓ ΘΡΓΤΧςΚΘΠ ∆[ ΚΠςΓΙΤΧςΚΠΙ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΚΠςΘ ΧΝΝ ΡΝΧΠΠΚΠΙ ΧΠΦ ΦΓΕΚ ΥΚΘΠ ΟΧΜΚΠΙ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ # ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΚΥ ΤΓΕΘΙΠΚ∴ΚΠΙ ΚΗ ΧΠΦ ΨϑΓΠ ΘΡΓΤΧςΚΘΠΥ ΨΚΝΝ ΧΗΗΓΕς ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΟΓΠ ΙΚΤΝΥ ΧΠΦ ∆Θ[Υ ΦΚΗΗΓΤΓΠςΝ[ ΦΩΓ ςΘ ςϑΓ ΦΚΗΗΓΤΓΠς ΤΘΝΓΥ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΟΓΠ ϑΧΞΓ ΚΠ ΥΘΕΚΓς[ 6ϑΓΤΓΗΘΤΓ ςϑΓ )ΓΠΦΓΤ #Φ ΞΚΥΓΤ ΨΘΤΜΥ ΚΠ ΕΝΘΥΓ ΕΘΘΡΓΤΧςΚΘΠ ΨΚςϑ ΘςϑΓΤ ΤΓΝΓΞΧΠς ΓΝΓΟΓΠςΥ ΧΠΦ ∆ΤΧΠΕϑΓΥ ΧΠΦ ϑΓΝΡΥ ςΘ ΓΠΥΩΤΓ ςϑΧς ςϑΓ ΟΚΝΚςΧΤ[ ΘΡΓΤΧςΚΘΠ ΓΠΙΧΙΓΥ ΨΚςϑ ΡΓΤ ΕΓΠς ΘΗ ΥΘΕΚΓς[ ΧΠΦ ςΧΜΓΥ ςϑΓ ΦΚΗΗΓΤΓΠς ΥΓΕΩΤΚς[ ΠΓΓΦΥ ΘΗ ςϑΓ ΨϑΘΝΓ ΡΘΡΩΝΧςΚΘΠ ΚΠςΘ ΧΕΕΘΩΠς /ΘΤΓΘΞΓΤ ΧΡΡΝ[ΚΠΙ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΕΧΠ ΧΝΥΘ ∆Γ ΥΓΓΠ ΧΥ Χ ΠΘΠ ΜΚΠΓςΚΕ ςΘΘΝ ΧΠΦ Χ ΗΘΤΕΓ ΟΩΝςΚΡΝΚΓΤ 6ϑΚΥ ΟΓΧΠΥ ςϑΧς Χ )ΓΠΦΓΤ #ΦΞΚΥΓΤ ΥΩΡΡΘΤςΥ ςϑΓ ΘΡΓΤΧςΚΘΠΥ ∆[ ΟΧΖΚΟΚ∴ΚΠΙ ΚΠΗΘΤΟΧςΚΘΠ ΙΧςϑΓΤΚΠΙ ΧΠΦ ΦΚΥΥΓ ΟΚΠΧςΚΘΠ /ΘΥς ΚΟΡΘΤςΧΠςΝ[ ΩΥΚΠΙ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ϑΓΝΡΥ ςΘ ΙΓς ΕΝΘΥΓΤ ςΘ ςϑΓ ΕΓΠςΤΓ ΘΗ ΙΤΧΞΚς[ ΗΘΤ ΟΘΥς ΘΡΓΤΧςΚΘΠΥ ΨϑΚΕϑ ΚΥ ςϑΓ ΝΘΕΧΝ ΡΘΡΩΝΧςΚΘΠ

∋ΖΧΟΡΝΓΥ ΗΤΘΟ −ΘΥΘΞΘ (ΘΤΕΓ &ΩΤΚΠΙ Ο[ ΕΧΤΓΓΤ + ΥΓΤΞΓΦ ςΨΚΕΓ ΚΠ −ΘΥΘΞΘ &ΩΤΚΠΙ Ο[ ΥΓΕΘΠΦ ΦΓΡΝΘ[ΟΓΠς + ΨΧΥ ςϑΓ )ΓΠΦΓΤ #ΦΞΚΥΓΤ ςΘ ςϑΓ −ΘΥΘΞΘ (ΘΤΕΓ −(14 %ΘΟΟΧΠΦΓΤ /[ ςΧΥΜ ΨΧΥ ςΘ ΓΠΥΩΤΓ ςϑΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ 705%4 ΧΠΦ ςϑΓ ΚΠςΓΙΤΧ ςΚΘΠ ΘΗ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΚΠ −(14∂Υ ΘΡΓΤΧςΚΘΠΥ +Π ΥΩΟΟΓΤ ςϑΓ ΗΤΩΥςΤΧςΚΘΠΥ ΘΗ ςϑΓ −ΘΥΘΞΘ 5ΓΤ∆ΚΧΠ ΡΘΡΩΝΧςΚΘΠ ΤΓΥΩΝςΓΦ ΚΠ ΕΚΞΚΝ ΩΠΤΓΥς 6ϑΓ ΡΓΘΡΝΓ ∆ΓΙΧΠ ςΘ ΥΓς ΩΡ ΤΘΧΦ∆ΝΘΕΜΥ ςΘ ΦΓΠ[ ΕΓΤςΧΚΠ ΡΧΤςΚΓΥ ςϑΓ ΗΤΓΓΦΘΟ ΘΗ

ΟΘΞΓΟΓΠς #ΡΡΝ[ΚΠΙ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΚΠ ςϑΚΥ ΥΚςΩΧςΚΘΠ ΧΝΝΘΨΓΦ ΩΥ ςΘ ΥΓΓ ϑΘΨ ςϑΓ ΤΘΧΦ∆ΝΘΕΜΥ ΧΗΗΓΕςΓΦ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΕϑΚΝΦΤΓΠ ΚΠ ςϑΓ ΕΘΟΟΩΠΚςΚΓΥ ∆[ ΝΚ ΟΚςΚΠΙ ςϑΓΚΤ Χ∆ΚΝΚς[ ςΘ Θ∆ςΧΚΠ ΗΘΘΦ ΧΠΦ ΙΘ Χ∆ΘΩς ςϑΓΚΤ ΦΧΚΝ[ ΝΚΞΓΥ 7ΠΦΓΤΥςΧΠ ΦΚΠΙ ςϑΓ ΚΟΡΧΕς ΘΗ ΤΘΧΦ∆ΝΘΕΜΥ ΘΠ ςϑΓ ΨϑΘΝΓ ΥΘΕΚΓς[ ΥΩ∆ΥΓΣΩΓΠςΝ[ ϑΓΝΡΓΦ ΩΥ ςΘ ΥϑΧΡΓ ΘΩΤ ΡΝΧΠ ΧΠΦ ςΧΜΓ ΚΠςΘ ΧΕΕΘΩΠς ςϑΓ ΓΗΗΓΕςΥ ΘΗ ςϑΓ ΤΘΧΦ∆ΝΘΕΜΥ ΧΠΦ ΘΩΤ ΧΕςΚΘΠΥ ΘΠ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΕϑΚΝΦΤΓΠ ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ΟΓΠ 7ΥΚΠΙ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕ ςΚΞΓ ΚΠ ςϑΚΥ ΥΚςΩΧςΚΘΠ ϑΓΝΡΓΦ ΩΥ ςΘ ΩΠΦΓΤΥςΧΠΦ ςϑΓ ΨΘΟΓΠ Χς ςϑΓ ΤΘΧΦ∆ΝΘΕΜΥ ΧΠΦ ϑΘΨ ΨΓ ΕΘΩΝΦ ΡΤΘΕΓΓΦ ΨΚςϑ ΟΚΠΚΟΧΝ ΩΥΓ ΘΗ ΜΚΠΓςΚΕ ΗΘΤΕΓ #ΠΘςϑΓΤ ΘΡΓΤΧςΚΘΠ ςϑΧς ϑΧΦ Χ ΕΝΓΧΤ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΨΧΥ ςϑΓ ΩΠ↵ΖΚΠΙ ΘΗ Χ ΨΘΟΓΠ∝Υ ΟΘΠΧΥςΓΤ[ ϑΓΧΦΓΦ ∆[ Χ ΞΓΤ[ ΕΧΩςΚΘΩΥ /ΘςϑΓΤ 5ΩΡΓΤΚΘΤ 6ϑΓ ΩΠ↵ΖΚΠΙ ΡΤΘΕΓΥΥ ΤΓΡΝΧΕΚΠΙ ςϑΓ −(14 ςΤΘΘΡΥ ΙΩΧΤΦΚΠΙ ςϑΓ ΟΘΠΧΥςΓΤ[ ΨΚςϑ ΝΘΕΧΝ ΡΘΝΚΕΓ Χς ςϑΚΥ ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤ ΟΘΠΧΥςΓΤ[ ϑΧΦ ςϑΤΓΓ ΙΓΠΦΓΤ ΦΚΟΓΠΥΚΘΠΥ ↵ΤΥς ςϑΓ ΥΓΕΩΤΚς[ ΠΓΓΦΥ ΘΗ ςϑΓ ΠΩΠΥ ΧΠΦ ςϑΓΚΤ ΤΓΝΧςΚΘΠΥϑΚΡ ΨΚςϑ ςϑΓ ΕΘΟΟΩΠΚς[ ΥΓΕΘΠΦ ςϑΓ ΚΦΓΠςΚ↵ΕΧςΚΘΠ ΘΗ Χ ΗΓΟΧΝΓ ΝΚΧΚΥΘΠ ∆ΓςΨΓΓΠ ςϑΓ /ΘςϑΓΤ 5ΩΡΓΤΚΘΤ ΧΠΦ ςϑΓ −ΘΥΘΞΘ 2ΘΝΚΕΓ ΧΠΦ ςϑΚΤΦ ϑΧΞΚΠΙ Χ ΗΓΟΧΝΓ −ΘΥΘΞΘ 5ΓΤ∆ ΡΘΝΚΕΓ ΘΗ ↵ΕΓΤ ΧΥΥΚΙΠΓΦ ΧΥ ΡΧΤς ΘΗ ςϑΓ ΗΘΤΕΓ ΤΓΥΡΘΠΥΚ∆ΝΓ ΗΘΤ ΙΩΧΤΦΚΠΙ ςϑΓ ΟΘΠΧΥςΓΤ[ 6ϑΓ ΕϑΧΝΝΓΠΙΓ ΨΓ ΗΧΕΓΦ ΚΠ ςϑΚΥ ΥΚςΩΧςΚΘΠ ΨΧΥ ςΘ ↵ΠΦ Χ ΨΧ[ ςΘ ∆ΤΚΦΙΓ ςϑΓ ΦΚΞΚ ΦΓ ∆ΓςΨΓΓΠ ςϑΓ 5ΓΤ∆ΚΧΠ 1ΤςϑΘΦΘΖ ΟΘΠΧΥςΓΤ[ ΧΠΦ ςϑΓ ΝΘΕΧΝ ΕΘΟΟΩΠΚς[ 1ΠΓ ΘΗ ςϑΓ ΜΓ[ ΓΝΓΟΓΠςΥ ΚΠ ΧΦΦΤΓΥΥΚΠΙ ςϑΚΥ ΕϑΧΝΝΓΠΙΓ ΨΧΥ ςΘ ΚΦΓΠςΚΗ[ Χ ΗΓΟΧΝΓ −ΘΥΘΞΘ 5ΓΤ∆ ΚΠ ςϑΓ ΕΘΟΟΩΠΚς[ ΨϑΘ ΕΘΩΝΦ ΨΘΤΜ ΨΚςϑ ςϑΓ /ΘςϑΓΤ 5ΩΡΓΤΚΘΤ #ΡΧΤς ΗΤΘΟ ςϑΧς ΨΓ ΥΘΩΙϑς ΘΩς ΡΓΘΡΝΓ ΨϑΘ ϑΧΦ ΡΓΤΥΘΠΧΝ ΤΓΝΧςΚΘΠΥϑΚΡΥ ΨΚςϑ ςϑΓ /ΘςϑΓΤ 5ΩΡΓΤΚΘΤ ΧΠΦ ΩΥΓΦ ςϑΓΥΓ ΕΘΠςΧΕςΥ ςΘ ΚΟΡΤΘΞΓ ςϑΓ ΤΧΡΡΘΤς ΨΚςϑ ςϑΓ /ΘςϑΓΤ 5ΩΡΓΤΚΘΤ ∃[ ΨΘΤΜΚΠΙ ΨΚςϑ ςϑΓΥΓ ΚΠΦΚΞΚΦΩΧΝΥ ΘΗ ςϑΓ ΕΘΟΟΩΠΚς[ ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ΘςϑΓΤ ΚΠςΓΤΓΥςΓΦ ΡΧΤςΚΓΥ Χ ΡΝΧΠ ΨΧΥ ΦΓΞΓΝΘΡΓΦ ςϑΧς ΨΘΩΝΦ ∆ΓΥς ΧΦΦΤΓΥΥ ςϑΓ /ΘςϑΓΤ 5ΩΡΓΤΚΘΤ∝Υ ΕΘΠΕΓΤΠΥ

1ΡΓΤΧςΚΘΠΧΝ +ΟΡΧΕς ΘΗ Χ )ΓΠΦΓΤ 2ΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ %ΤΚςΚΕΥ ΘΗςΓΠ ΧΤΙΩΓ ςϑΧς ΚΠ ςϑΓ ΓΠΦ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΘΠΝ[ ΗΘΕΩΥΓΥ ΘΠ ςϑΓ ΗΓΟΧΝΓ ΡΧΤς ΘΗ ςϑΓ ΡΘΡΩΝΧςΚΘΠ 9ϑΚΝΓ Κς ΚΥ ςΤΩΓ ςϑΧς Χ ΝΘς ΘΗ ΙΓΠΦΓΤ ΚΠΚςΚΧςΚΞΓΥ ΧΤΓ ΧΚΟΓΦ Χς ΨΘΟΓΠ ΨΓ ΟΩΥς ΠΘς ΗΘΤΙΓς ςϑΧς ςΤΧΦΚςΚΘΠΧΝ ΟΓςϑΘΦΥ ΘΗ ΚΠΗΘΤ ΟΧςΚΘΠ ΙΧςϑΓΤΚΠΙ Θ∆ςΧΚΠ ΧΝΟΘΥς ΧΝΝ ΘΗ ςϑΓΚΤ ΚΠΗΘΤΟΧςΚΘΠ ΗΤΘΟ ΟΓΠ +Η ΨΓ ΨΧΠς ςΘ ςΧΜΓ Χ ϑΘΝΚΥςΚΕ ΧΡΡΤΘΧΕϑ ΧΠΦ ΡΤΘΞΚΦΓ ςϑΓ /ΚΥΥΚΘΠ %ΘΟΟΧΠΦΓΤ ΨΚςϑ Χ ΟΘΤΓ ΕΘΟΡΝΓςΓ ΡΚΕςΩΤΓ ΘΗ ςϑΓ ΥΓΕΩΤΚς[ ΥΚςΩΧςΚΘΠ ΘΠ ςϑΓ ΙΤΘΩΠΦ ΨΓ ΠΓΓΦ ςΘ ΗΘΕΩΥ ΘΠ ςϑΓ ΘΠΓ ϑΧΝΗ ΘΗ ΥΘΕΚΓς[ ςϑΧς ΨΓ ςΓΠΦ ςΘ ΘΞΓΤΝΘΘΜ


.6 4ΓΥΓΤΞΓ &Τ ∋ΝΚΥΧ∆Γςϑ 5ΕϑΝΓΚΕϑΓΤ (ΘΤΟΓΤ )ΓΠΦΓΤ #ΦΞΚΥΓΤ Χς −(14 2ϑ& ΚΠ 2ΘΝΚςΚΕΧΝ 5ΕΚΓΠΕΓ /# ΗΤΘΟ ςϑΓ 6ϑΓΤΓΥΧΠ /ΚΝΚςΧΤ[ #ΕΧΦΓΟ[ ΤΓΥΓΧΤΕϑ ΗΘΕΩΥ ςϑΓ ΡΓΧΕΓ ΕΘΠΥΘΝΚΦΧςΚΘΠ ΡΤΘΕΓΥΥ ΚΠ −ΘΥΘΞΘ %ΩΤΤΓΠςΝ[ ΨΘΤΜΥ Χς 1ΟΚΠςΘ Χ ΙΝΘ∆ΧΝ Γ%ΘΟΟΓΤΕΓ ΕΘΟΡΧΠ[ ΚΠςΤΘΦΩΕΚΠΙ ΠΓΨ ΘΠΝΚΠΓ ΤΓΞΓΠΩΓ ΥςΤΓΧΟΥ ςΘ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ

5ΧΦΚΧΥ #ΦΧΟ +ΟΧΟ ΕΘΝΝΓΕςΥ ΟΚΝΝΓς ΚΠ Χ ΝΧΠΦ ΤΓΠςΓΦ ∆[ Χ ΕΘΟ ΟΩΠΚς[ ΝΓΧΦΓΤ ΚΠ 5ΧΝΩΟΧ #ΤΓΧ ΠΓΧΤ ςϑΓ <ΧΟ <ΧΟ +ΠςΓΤΠΧΝΝ[ &ΚΥΡΝΧΕΓΦ 2ΓΤΥΘΠΥ %ΧΟΡ ΚΠ ∋Ν (ΧΥϑΓΤ 0ΘΤςϑ &ΧΤΗΩΤ 6ΘΦΧ[ ΥϑΓ ΚΥ ΓΥΕΘΤςΓΦ ∆[ ,ΘΤΦΧΠΚΧΠ ΡΓΧΕΓΜΓΓΡΓΤΥ 6ΨΚΕΓ Χ ΨΓΓΜ ςϑΓ #ΗΤΚΕΧΠ 7ΠΚΘΠ 7ΠΚςΓΦ 0ΧςΚΘΠΥ ∗[∆ΤΚΦ 1ΡΓΤΧςΚΘΠ ΚΠ &ΧΤΗΩΤ 70# /+& ΘΤΙΧΠΚ∴ΓΥ ΡΧςΤΘΝΥ ςΘ ΓΥΕΘΤς ΨΘΟΓΠ ΨϑΘ ΧΤΓ ΗΧΤΟΚΠΙ ΧΠΦ ΕΘΝΝΓΕςΚΠΙ ↵ΤΓΨΘΘΦ ΚΠ ΤΩΤΧΝ ΧΤΓΧΥ ΥΩΤΤΘΩΠΦΚΠΙ ςϑΓ ΕΧΟΡ

‹ 70 2ϑΘςΘ #Ν∆ΓΤς )ΘΠ∴ηΝΓ∴ (ΧΤΤΧΠ

+ΟΡΝΓΟΓΠςΚΠΙ 705%4 ΧΠΦ ΚΠςΓΙΤΧςΚΠΙ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΚΠςΘ ΡΓ ΧΕΓ ΘΡΓΤΧςΚΘΠΥ ΡΤΘΞΚΦΓΥ Χ ΙΤΓΧςΓΤ ΩΠΦΓΤΥςΧΠΦΚΠΙ ΘΗ ςϑΓ ΦΚΗΗΓΤΓΠς ΓΗΗΓΕςΥ ΘΗ ΧΠ ΘΡΓΤΧςΚΘΠ ΘΠ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΟΓΠ ΧΠΦ ϑΘΨ ΘΡΓΤΧςΚΘΠΥ ΕΧΠ ∆Γ ΦΓΥΚΙΠΓΦ ΚΠ Χ ΨΧ[ ςϑΧς ςϑΓ[ ϑΧΞΓ Χ ΡΘΥΚςΚΞΓ ΓΗΗΓΕς ΘΠ ςϑΓ ΨϑΘΝΓ ΥΘΕΚΓς[ ∃[ ΧΦΦΤΓΥΥΚΠΙ ςϑΓ ΗΓΟΧΝΓ ΡΧΤς ΘΗ ςϑΓ ΡΘΡΩΝΧςΚΘΠ ΧΦΦΚςΚΘΠΧΝ ΚΠΗΘΤΟΧςΚΘΠ ΧΠΦ ΚΟΡΤΘΞΓΦ ΥΚ ςΩΧςΚΘΠΧΝ ΧΨΧΤΓΠΓΥΥ ΚΥ ΙΧΚΠΓΦ /ΘΤΓΘΞΓΤ ςϑΚΥ ΘΗΗΓΤΥ ςϑΓ ΡΘΥΥΚ∆ΚΝΚς[ ΘΗ ΕΘΟ ΟΩΠΚΕΧςΚΠΙ ΨΚςϑ ΧΝΝ ΙΤΘΩΡΥ ΧΠΦ ΤΓΡΤΓΥΓΠςΧςΚΞΓΥ ΘΗ ςϑΓ ΝΘΕΧΝ ΡΘΡΩΝΧςΚΘΠ +Π ΦΘΚΠΙ ΥΘ ΜΠΘΨΝΓΦΙΓ ΘΗ ϑΘΨ ΤΓΥΘΩΤΕΓΥ ΕΧΠ ∆Γ ΕΘΠΕΓΠςΤΧςΓΦ ΧΠΦ ΩΥΓΦ ΟΘΥς ΓΗ↵ΕΚΓΠςΝ[ ΚΥ ΙΧΚΠΓΦ 6Θ ΤΓΧΕϑ ΚςΥ ΗΩΝΝ ΡΘςΓΠςΚΧΝ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΟΩΥς ∆Γ ΚΠςΓΙΤΧςΓΦ ΧΠΦ ΘΡΓΤΧςΚΘΠΧΝΚ∴ΓΦ ΦΩΤΚΠΙ ΧΝΝ ΥςΧΙΓΥ ΘΗ ΡΝΧΠΠΚΠΙ ΧΠΦ ΘΡΓΤΧςΚΘΠΥ # ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΚΠ ΟΚΝΚςΧΤ[ ΘΡΓΤΧςΚΘΠΥ ΚΥ ςϑΓΤΓΗΘΤΓ Χ ςΘΘΝ ΧΠΦ ΠΓΨ ΕΧ ΡΧ∆ΚΝΚς[ ΗΘΤ ςϑΓ ΟΚΝΚςΧΤ[ ςΘ ΩΥΓ ΨϑΓΠ ΧΥΥΓΥΥΚΠΙ ςϑΓ ΥΚςΩΧςΚΘΠ ΨϑΚΕϑ ΚΠΕΤΓΧΥΓΥ ΥΚςΩΧςΚΘΠΧΝ ΧΨΧΤΓΠΓΥΥ ΧΠΦ ΘΡΓΤΧςΚΘΠΧΝ ΓΗΗΓΕςΚΞΓΠΓΥΥ ΘΗ Χ ΡΓΧΕΓ ΘΡΓΤΧςΚΘΠ


5ΓΥΥΚΘΠ

9ΘΟΓΠ %ϑΧΠΙΓ 2ΓΧΕΓ 6ΧΝΜΥ

‹ 70 2ϑΘςΘ 6ΚΟ /Ε−ΩΝΜΧ

5ΩΦΧΠΓΥΓ ςΧΜΓ ΡΧΤς ΚΠ ≥%ΚςΚ∴ΓΠ ∗ΓΧΤΚΠΙΥ× ΚΠ /ΩΥΗΧ ∃ΝΩΓ 0ΚΝΓ 5ςΧςΓ ΘΠ ςϑΓ ∆ΘΤΦΓΤ ∆ΓςΨΓΓΠ ΠΘΤςϑΓΤΠ ΧΠΦ ΥΘΩςϑΓΤΠ 5ΩΦΧΠ 6ϑΓ ϑΓΧΤΚΠΙΥ ΧΤΓ ΡΧΤς ΘΗ Χ ΦΧ[ ΡΤΘΕΓΥΥ ΘΗ ΡΘΡΩΝΧΤ ΕΘΠΥΩΝςΧςΚΘΠΥ ΨϑΓΤΓ ΤΓΥΚΦΓΠςΥ ΕΧΠ ΓΖΡΤΓΥΥ ΨϑΓςϑΓΤ ςϑΓ %ΘΟΡΤΓϑΓΠΥΚΞΓ 2ΓΧΕΓ #ΙΤΓΓΟΓΠς %2# ϑΧΥ ΟΓς ςϑΓΚΤ ΓΖΡΓΕςΧςΚΘΠΥ


‹ 70 2ϑΘςΘ /ΧΤΕΘ %ΧΥςΤΘ

∋ΝΝΓΠ ,ΘϑΠΥΘΠ 5ΚΤΝΓΧΗ 2ΤΓΥΚΦΓΠς ΘΗ ςϑΓ 4ΓΡΩ∆ΝΚΕ ΘΗ .Κ∆ΓΤΚΧ ΧΠΦ 0Θ∆ΓΝ 2ΓΧΕΓ 2ΤΚ∴Γ .ΧΩΤΓΧςΓ

∃ΧΕΜΙΤΘΩΠΦ 2ΧΡΓΤ

ΘΗ 705%4 ΥΘ ΗΧΤ ΘΠΝ[ ΟΧΤΙΚΠΧΝ ΡΤΘΙΤΓΥΥ ϑΧΥ ∆ΓΓΠ ΟΧΦΓ ΤΓΙΧΤΦΚΠΙ ςϑΓ ΤΘΝΓ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ΗΘΤΟΧΝ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ΧΠΦ ΡΓΧΕΓ ςΧΝΜΥ 6ϑΓ ΤΓΞΚΓΨ ΟΧΦΓ ΘΗ Χ ΥΧΟΡΝΓ ΘΗ ΟΧΛΘΤ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ΥΚΠΕΓ ΥϑΘΨΓΦ ςϑΧς ΨΘΟΓΠ ΤΓΡΤΓΥΓΠς Χ ΥςΤΚΜΚΠΙΝ[ ΝΘΨ ΠΩΟ∆ΓΤ ΘΗ ΠΓΙΘςΚΧςΘΤΥ ∋ΞΓΠ ΚΠ 70 ΝΓΦ ΘΤ ΕΘ ΝΓΦ ΡΓΧΕΓ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ςϑΓ ΠΩΟ∆ΓΤ ΘΗ ΗΓΟΧΝΓ ΠΓΙΘςΚΧςΘΤΥ ϑΧΥ ςΤΧΦΚςΚΘΠΧΝΝ[ ∆ΓΓΠ ΦΚΥΟΧΝ +Π ΗΘΤ ΓΖΧΟΡΝΓ ΘΠΝ[ ΗΘΩΤ ΘΩς ΘΗ 70 ΟΓΦΚΧςΚΘΠ ΥΩΡΡΘΤς ςΓΧΟΥ ΚΠΕΝΩΦΓΦ ΨΘΟΓΠ +Π ϑΘΨΓΞΓΤ ςϑΚΥ ΠΩΟ∆ΓΤ ϑΧΦ ΧΝΤΓΧΦ[ ΥΚΙΠΚ↵ΕΧΠςΝ[ ΚΟΡΤΘΞΓΦ ΧΝΝ ΘΗ ςϑΓ ΗΘΤΟΧΝ 70 ΡΓΧΕΓ ΠΓΙΘςΚΧ ςΚΘΠ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ΚΠΕΝΩΦΓΦ ΨΘΟΓΠ ∋ΖΧΕς ΦΧςΧ ΘΠ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠΥ ϑΧΥ ΠΘς ∆ΓΓΠ ςΤΧΕΜΓΦ ∆[ ΧΠ[ ΧΩςϑΘΤΚς[ ςϑΓΤΓΗΘΤΓ Κς ΚΥ ΞΓΤ[ ΦΚΗ↵ΕΩΝς ςΘ ΙΧςϑΓΤ &ΓΥΡΚςΓ ςϑΓ ΥΕΧΤΕΚς[ ΘΗ ΚΠΗΘΤΟΧςΚΘΠ Χ ΥςΩΦ[ ΕΘΠΦΩΕςΓΦ ∆[ ςϑΓ ΦΚΤΓΕςΘΤ ΘΗ ςϑΓ ∋ΥΕΘΝΧ ΦΓ %ΩΝςΩΤΧ ΦΓ 2ΧΩ ΚΠ ΧΠΧΝ[ΥΓΦ ΡΓΧΕΓ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠΥ ΧΠΦ ΗΘΩΠΦ ςϑΧς ΘΠΝ[ ΡΓΤ ΕΓΠς ΘΗ ΡΧΤςΚΕΚΡΧΠςΥ ΨΓΤΓ ΨΘΟΓΠ ΠΧΟΓΝ[ ΘΩς ΘΗ 6ϑΓ ΤΓΞΚΓΨ ΡΩ ∆ΝΚΥϑΓΦ ∆[ 70 9ΘΟΓΠ ΚΠ ΥϑΘΨΓΦ ςϑΧς ΚΠ ςϑΓ ΟΧΛΘΤ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ΧΠΧΝ[ΥΓΦ ΘΠΝ[ ΡΓΤ ΕΓΠς ΘΗ ΥΚΙΠΧςΘΤΚΓΥ ΡΓΤ ΕΓΠς ΘΗ ΕϑΚΓΗ ΟΓΦΚΧςΘΤΥ ΡΓΤ ΕΓΠς ΘΗ ΨΚςΠΓΥΥΓΥ ΧΠΦ ΡΓΤ ΕΓΠς ΘΗ ΠΓΙΘςΚΧςΘΤΥ ΨΓΤΓ ΨΘΟΓΠ

+ΠςΤΘΦΩΕςΚΘΠ 6ϑΓ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ςΧΝΜΥ ΚΥ ΓΖςΤΓΟΓΝ[ ΚΟΡΘΤςΧΠς ΠΓ ΞΓΤςϑΓΝΓΥΥ ΨΘΟΓΠ ΧΤΓ ΘΠΝ[ ΥΓΝΦΘΟ ΡΤΓΥΓΠς Χς ςϑΓ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠ ςΧ∆ΝΓ 9ϑΧς ΥϑΘΩΝΦ ∆Γ ςϑΓ ΤΩΝΓ ΚΥ ΤΧςϑΓΤ ςϑΓ ΓΖΕΓΡςΚΘΠ 1ΞΓΤ ςϑΚΤς[ ↵ΞΓ [ΓΧΤΥ ϑΧΞΓ ΡΧΥΥΓΦ ΥΚΠΕΓ ςϑΓ %ΘΠΞΓΠςΚΘΠ ΘΠ ςϑΓ ∋ΝΚΟΚΠΧςΚΘΠ ΘΗ #ΝΝ (ΘΤΟΥ ΘΗ &ΚΥΕΤΚΟΚΠΧςΚ ΘΠ #ΙΧΚΠΥς 9ΘΟΓΠ %∋&#9 ΨΧΥ ΧΦΘΡςΓΦ ΚΠ ΘΞΓΤ [ΓΧΤΥ ΥΚΠΕΓ ςϑΓ 70 )ΓΠΓΤΧΝ #ΥΥΓΟ∆Ν[∂Υ &ΓΕΝΧΤΧςΚΘΠ ΘΠ ςϑΓ 2ΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΘΗ 9ΘΟΓΠ ΚΠ 2ΤΘΟΘςΚΠΙ +ΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ 2ΓΧΕΓ ΧΠΦ %ΘΘΡΓΤΧςΚΘΠ [ΓΧΤΥ ΥΚΠΕΓ ςϑΓ (ΘΩΤςϑ 9ΘΤΝΦ %ΘΠΗΓΤΓΠΕΓ ΘΠ 9ΘΟΓΠ ςϑΧς ΝΓΦ ςΘ ςϑΓ ΚΥΥΩΚΠΙ ΘΗ ςϑΓ ∃ΓΚΛΚΠΙ &ΓΕΝΧ ΤΧςΚΘΠ ΧΠΦ 2ΝΧςΗΘΤΟ ΗΘΤ #ΕςΚΘΠ ΧΠΦ [ΓΧΤΥ ΥΚΠΕΓ 705%4 &ΓΥΡΚςΓ ςϑΓ ΗΧΕς ςϑΧς ςϑΓ ΚΟΡΘΤςΧΠΕΓ ΘΗ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΕΘΠςΤΚ∆ΩςΚΘΠΥ ϑΧΥ ∆ΓΓΠ ΝΧΤΙΓΝ[ ΤΓΕΘΙΠΚ∴ΓΦ Χς ςϑΓ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΝΓΞΓΝ ςϑΤΘΩΙϑ ςϑΓΥΓ ΚΠΥςΤΩΟΓΠςΥ ςϑΓ ΤΓΧΝΚς[ ΘΗ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ςΘΦΧ[ ΚΥ ΞΓΤ[ ΦΚΗΗΓΤΓΠς

∃ΧΕΜΙΤΘΩΠΦ 70 9ΘΟΓΠ ΡΩ∆ΝΚΥϑΓΦ Χ ΤΓΞΚΓΨ ΥϑΘΨΚΠΙ ςϑΧς ΦΓΥΡΚςΓ ςϑΓ ΕΘϑΓΤΓΠς ΧΠΦ ΕΘΟΡΤΓϑΓΠΥΚΞΓ ΧΡΡΤΘΧΕϑΓΥ ΧΠΦ ΥςΤΧςΓΙΚΓΥ ΗΘΤ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΚΠΙ ςϑΓ ΡΤΘΞΚΥΚΘΠΥ

9ϑ[ 9ΘΟΓΠ 5ϑΘΩΝΦ 5Κς Χς ςϑΓ 0ΓΙΘςΚΧςΚΘΠ 6Χ∆ΝΓ 6ϑΓ ΞΚΘΝΓΠΕΓ ΘΗ ΕΘΠςΓΟΡΘΤΧΤ[ ΕΘΠℵΚΕςΥ ΚΠΕΤΓΧΥΚΠΙΝ[ ΤΓΧΕϑΓΥ ΕΚΞΚΝΚΧΠΥ ΚΠ ςϑΓΚΤ ΞΚΝΝΧΙΓΥ ΧΠΦ ϑΘΟΓΥ %ΚΞΚΝ ΨΧΤΥ ΧΠΦ ΚΠςΓΤΠΧΝ ΕΘΠℵΚΕςΥ ΘΗςΓΠ ΡΚς ΠΓΚΙϑ ∆ΘΩΤΥ ΧΙΧΚΠΥς ΓΧΕϑ ΘςϑΓΤ (ΘΝΝΘΨΚΠΙ ΕΘΠℵΚΕςΥ ςϑΓΤΓ ΚΥ Χ ΠΓΓΦ ςΘ ΤΓ∆ΩΚΝΦ ςΤΩΥς ∆ΓςΨΓΓΠ ςϑΓ ΥςΧςΓ ΧΠΦ ΥΘΕΚΓς[ ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ΧΟΘΠΙ ΥΘΕΚΧΝ ΙΤΘΩΡΥ (ΘΤ ςϑΚΥ ΤΓΧΥΘΠ ΡΓΧΕΓ ΕΧΠΠΘς ∆Γ ΚΟΡΘΥΓΦ ΗΤΘΟ Χ∆ΘΞΓ ΧΝΝ ΟΓΟ∆ΓΤΥ ΘΗ ΥΘΕΚΓς[ ΠΓΓΦ ςΘ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΓ ΚΠ ςϑΓ ΡΓΧΕΓΟΧΜΚΠΙ ΡΤΘΕΓΥΥ +ΠΕΝΩΦΚΠΙ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ ΚΠ ΙΓΠΓΤΧΝ ΧΠΦ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤ ΙΚΞΓΥ ΝΓΙΚςΚΟΧΕ[ ςΘ ςϑΓ ΦΓΕΚΥΚΘΠ ΟΧΜΚΠΙ ΡΤΘΕΓΥΥ ΧΠΦ ΩΝςΚΟΧςΓΝ[ ΕΤΓΧςΓΥ ςϑΓ ΠΓΕΓΥΥΧΤ[ ΕΘΠΦΚςΚΘΠΥ ΗΘΤ Χ ΥΩΥςΧΚΠΧ∆ΝΓ ΡΓΧΕΓ 9ΘΟΓΠ ΧΤΓ ΟΧΛΘΤ ΥςΧΜΓϑΘΝΦΓΤΥ ΚΠ ςϑΓ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠΥ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕςΥ ΧΠΦ ΚΠ ςϑΓ ΓΥςΧ∆ΝΚΥϑΟΓΠς ΘΗ ΡΓΧΕΓ &ΩΤΚΠΙ ΕΘΠℵΚΕς ςϑΓ[ ΕΧΠ ∆Γ ∆Θςϑ ΕΘΟ∆ΧςΧΠςΥ ↵Ιϑ ςΚΠΙ ΧΝΘΠΙΥΚΦΓ ΟΓΠ ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ΞΚΕςΚΟΥ ΘΗ ΥΡΓΕΚ↵Ε ΧςςΧΕΜΥ ΘΤ ΥΓΖΩΧΝ ΞΚΘΝΓΠΕΓ +Π ΙΓΠΓΤΧΝ ςϑΓ[ ΧΤΓ ΧΝΥΘ ςϑΓ ΘΠΓΥ ΨϑΘ ΟΧΚΠςΧΚΠ ςϑΓΚΤ ΗΧΟΚΝΚΓΥ ΧΠΦ ΕΘΟΟΩ ΠΚςΚΓΥ ΦΩΤΚΠΙ ΧΠΦ ΧΗςΓΤ ΨΧΤΥ +Π ΘΤΦΓΤ ςΘ ΧΕϑΚΓΞΓ ΧΠΦ ΥςΧ∆ΚΝΚ∴Γ ΡΓΧΕΓ ΨΘΟΓΠ ΠΓΓΦ ςΘ ∆Γ ΚΠΞΘΝΞΓΦ ΚΠ ςϑΓ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠΥ ΘΗ ΡΓΧΕΓ ΧΙΤΓΓΟΓΠςΥ 6ϑΓ ΡΤΓΥΓΠΕΓ ΘΗ ΨΘΟΓΠ Χς ςϑΓ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠ ςΧ∆ΝΓ ΘΗςΓΠ ΚΠℵΩΓΠΕΓΥ ςϑΓ ΝΧΠΙΩΧΙΓ ΘΗ ΡΓΧ ΕΓ ΧΙΤΓΓΟΓΠςΥ ΧΠΦ ΥϑΘΩΝΦ ΓΠΥΩΤΓ ςϑΓ ΚΠΕΝΩΥΚΘΠ ΘΗ ΡΤΘΞΚΥΚΘΠΥ ΥΡΓΕΚ↵Ε ςΘ


‹ 70 2ϑΘςΘ /ΧΤςΚΠΓ 2ΓΤΤΓς

ΨΘΟΓΠ 6ϑΓ ΧΙΤΓΓΟΓΠςΥ ΤΓΥΩΝςΚΠΙ ΗΤΘΟ ΧΠ ΚΠΕΝΩΥΚΞΓ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥ ΨΘΩΝΦ ΝΘΨΓΤ ςϑΓ ΤΚΥΜ ΘΗ ςϑΓ ΘΩς∆ΤΓΧΜ ΘΗ ΗΩΤςϑΓΤ ΕΘΠℵΚΕςΥ ΧΠΦ ΓΠΥΩΤΓ ∆ΓςςΓΤ ΚΟΡΝΓ ΟΓΠςΧςΚΘΠ

#ΕϑΚΓΞΓΟΓΠςΥ 6ϑΓ ΗΓΨ ΡΘΥΚςΚΞΓ ΓΖΧΟΡΝΓΥ ΘΗ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΚΠΞΘΝΞΓΟΓΠς ΚΠ ΡΓΧΕΓ ςΧΝΜΥ ΧΤΘΩΠΦ ςϑΓ ΨΘΤΝΦ ϑΧΞΓ ΡΤΘΞΓΠ ςΘ ϑΧΞΓ ΕΧςΧΝ[ΥΚΠΙ ΓΗΗΓΕςΥ ςϑΓ[ ∆ΩΚΝΦ ςΚΓΥ ΧΟΘΠΙ ΘΡΡΘΥΚΠΙ ΗΧΕςΚΘΠΥ ΧΠΦ ΚΠΕΤΓΧΥΓ ςϑΓ ΚΠΕΝΩΥΚΞΓΠΓΥΥ ςΤΧΠΥΡΧΤΓΠΕ[ ΧΠΦ ΥΩΥςΧΚΠ Χ∆ΚΝΚς[ ΘΗ ςϑΓ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥ 6ϑΓ[ ΕΧΠ ∆ΤΚΠΙ ΦΚΗΗΓΤΓΠς ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓΥ ΗΤΘΟ ςϑΧς ΘΗ ΟΓΠ ςΘ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠΥ ΧΠΦ ΤΧΚΥΓ ΚΥΥΩΓΥ ςϑΧς ΨΘΩΝΦ ΘςϑΓΤΨΚΥΓ ∆Γ ΦΚΥΤΓΙΧΤ ΦΓΦ 9ΘΟΓΠ∂Υ ΕΘΠςΤΚ∆ΩςΚΘΠΥ ςΘ ΡΓΧΕΓ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠΥ ΧΝΥΘ ϑΧΞΓ ΝΧΥςΚΠΙ ΓΗΗΓΕςΥ ΧΥ ςϑΓ[ ΝΓΧΦ ςΘ ΝΘΠΙ ςΓΤΟ ΧΦΞΧΠΕΓΥ ΚΠ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΓΣΩΧΝΚς[ 9ΘΟΓΠ ΕΧΠ ΗΘΥςΓΤ ΤΓΕΘΠΕΚΝΚΧςΚΘΠ ΧΠΦ ΡΤΘΞΚΦΓ ΧΠ ΓΖΧΟΡΝΓ ΗΘΤ ΟΘΞΚΠΙ ΥΘΕΚΓς[ ΗΘΤΨΧΤΦ ΧΥ ςϑΓ[ ΥΩΥςΧΚΠ ςϑΓ ΡΓΧΕΓ ΧΙΤΓΓΟΓΠςΥ Χς ΧΝΝ ΝΓΞΓΝΥ # ΦΚΥςΚΠΕςΚΘΠ ϑΧΥ ςΘ ∆Γ ΟΧΦΓ ∆ΓςΨΓΓΠ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΚΠ ΘΗ↵ΕΚΧΝ ΡΘ ΥΚςΚΘΠΥ ΦΩΤΚΠΙ ΗΘΤΟΧΝ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠΥ ΧΠΦ ςϑΓΚΤ ΚΠςΓΤΞΓΠςΚΘΠ ΨΚςϑΚΠ ΟΓΦΚΧςΚΘΠ ςΓΧΟΥ ΚΠ ΚΠΗΘΤΟΧΝ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠΥ 6ϑΓ ΚΠςΓΙΤΧςΚΘΠ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ΠΓΙΘ ςΚΧςΚΘΠΥ ϑΧΥ ∆ΓΓΠ ΥΩΕΕΓΥΥΗΩΝ ΥΘ ΗΧΤ ΟΘΥςΝ[ Χς ςϑΓ ΚΠΗΘΤΟΧΝ ΝΓΞΓΝ 9ΘΟΓΠ ΧΤΓ ϑΚΙϑΝ[ ΤΓΡΤΓΥΓΠςΓΦ ΚΠ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ ΙΤΘΩΡΥ ςϑΧς ΗΘΥςΓΤ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΟΘ∆ΚΝΚ∴Γ ΕΘΟΟΩΠΚςΚΓΥ ΧΠΦ ΥΘΕΚΓςΚΓΥ ςΘ ΦΓΟΧΠΦ ςϑΧς ΕΘΠℵΚΕςΥ ΕΘΟΓ ςΘ ΧΠ ΓΠΦ 6ϑΚΥ ΚΠΗΘΤΟΧΝ ΤΘΝΓ ΚΥ ΡΚΞΘςΧΝ ΧΠΦ ΠΓΓΦΥ ςΘ ∆Γ ΥΩΡΡΘΤςΓΦ ϑΘΨΓΞΓΤ ΦΩΓ ςΘ ςϑΓ ΕΘΟΡΝΓΖΚς[ ΘΗ ΡΓΧΕΓ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠΥ ςϑΓ ΤΘΝΓ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΕΧΠΠΘς ∆Γ ΝΚΟΚςΓΦ ςΘ ςϑΓ ΡϑΧΥΓ ΘΗ ΚΠΗΘΤΟΧΝ ΟΓΦΚΧςΚΘΠ 6ϑΓ[ ΥϑΘΩΝΦ ∆Γ ΚΠΞΘΝΞΓΦ ΚΠ ςϑΓ ΠΓ ΙΘςΚΧςΚΘΠΥ ∆[ ςϑΓ ΓΧΤΝ[ ΡϑΧΥΓΥ ΓΞΓΠ ∆ΓΗΘΤΓ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ΘΗ↵ΕΚΧΝΝ[ ∆Γ ΙΚΠ #ΕςΚΠΙ ΚΠ ΗΘΤΟΧΝ ΧΠΦ ΚΠΗΘΤΟΧΝ ΕΧΡΧΕΚςΚΓΥ ςϑΤΘΩΙϑ ΧΝΝ ςϑΓ ΡϑΧΥΓΥ ΘΗ ΡΓΧΕΓ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠΥ ΨΘΟΓΠ ΨΚΝΝ ΠΘς ΘΠΝ[ ΚΠℵΩΓΠΕΓ ςϑΓ ΧΙΤΓΓΟΓΠςΥ ∆Ως ΧΝΥΘ ΕΘΠςΚΠΩΓ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΠΙ ΚΠ ςϑΓΚΤ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΧΠΦ ΟΘΠΚςΘΤΚΠΙ ΦΩΤΚΠΙ ςϑΓ ΡΘΥς ΕΘΠℵΚΕς ΡϑΧΥΓ 6ϑΓ ΟΘΦΓΥς ΡΤΘΙΤΓΥΥ ΧΕϑΚΓΞΓΦ ςΘ ςϑΚΥ ΦΧςΓ ΚΥ Χ ΙΘΘΦ ∆ΧΥΚΥ ΘΠ ΨϑΚΕϑ ΨΘ ΟΓΠ∂Υ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ςΧΝΜΥ ΥϑΘΩΝΦ ∆Γ ΓΖΡΧΠΦΓΦ ΚΠ ςϑΓ ΗΩςΩΤΓ

7ΠΚςΓΦ 0ΧςΚΘΠΥ /ΚΥΥΚΘΠ ΚΠ 5ΘΩςϑ 5ΩΦΧΠ 70 /+55 ΘΩςΤΓΧΕϑ ΓΞΓΠς ΦΚΥΕΩΥΥΚΠΙ ςϑΓ ,ΘΠΙΝΓΚ ΡΓ ΧΕΓ ΧΙΤΓΓΟΓΠς ΧΠΦ ςϑΓ ΤΘΝΓ ΘΗ [ΘΩςϑ ςΤΧΦΚςΚΘΠΧΝ ΕϑΚΓΗΥ ΨΘΟΓΠ ΤΓΡΤΓΥΓΠςΧςΚΞΓΥ ΧΠΦ ΝΘΕΧΝ ΘΗ↵ΕΚΧΝΥ ΚΠ ΡΤΘΟΘςΚΠΙ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥςΧ∆ΚΝΚς[ ΚΠ ,ΘΠΙΝΓΚ

5ΓΥΥΚΘΠ 4ΓΡΘΤς 6ϑΓ ςϑΚΤΦ ΥΓΥΥΚΘΠ ΘΗ ςϑΓ Υ[ΟΡΘΥΚΩΟ ΗΘΕΩΥΓΦ ΘΠ ςΧΕΜΝΚΠΙ ΞΧΤΚΘΩΥ ΧΥΡΓΕςΥ ΘΗ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΚΠ ςϑΓ ΡΓΧΕΓ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠ ΧΠΦ ΡΓΧΕΓ∆ΩΚΝΦΚΠΙ ΡΤΘ ΕΓΥΥΓΥ 6ϑΓ ΥΓΥΥΚΘΠ ΥςΧΤςΓΦ ΨΚςϑ Χ ΙΓΠΓΤΧΝ ΘΞΓΤΞΚΓΨ ΘΗ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΤΘΝΓΥ ΧΠΦ ΤΓΡΤΓΥΓΠςΧςΚΘΠ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ςΧΝΜΥ ΧΠΦ ςϑΓΠ ΗΘΕΩΥΓΦ ΘΠ Χ ΠΩΟ∆ΓΤ ΘΗ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΓΖΧΟΡΝΓΥ #ΗςΓΤ ϑΚΙϑΝΚΙϑςΚΠΙ ςϑΓ ΠΓΓΦ ΗΘΤ ΚΠΕΝΩΥΚΞΓ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ΧΠΦ ςϑΓ ΚΠΕΤΓΧΥΓΦ ΤΘΝΓ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ΟΓΦΚΧςΚΘΠ ςϑΓ ΦΚΥΕΩΥΥΚΘΠ ΗΘΕΩΥΓΦ ΘΠ ΨΘΟΓΠ ΧΕςΚΞΓ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ςΧΝΜΥ ΚΠ #ΗΤΚΕΧ ςϑΓ 9ΓΥςΓΤΠ ∃ΧΝΜΧΠΥ ΧΠΦ +ΥΤΧΓΝ ΧΠΦ 2ΧΝΓΥςΚΠΓ 6ϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΧΕΕΓΠςΩΧςΓΦ ςϑΓ ΩΠΦΓΤΤΓΡΤΓΥΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ΘΗ↵ΕΚΧΝ ΡΓΧΕΓ ςΧΝΜΥ ΥςΤΓΥΥΚΠΙ ςϑΧς ςϑΓ ΦΓΕΚΥΚΘΠΥ ΟΧΦΓ Χς ςϑΓ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠ ςΧ∆ΝΓ ϑΧΞΓ Χ ΦΓΓΡ ΚΟΡΧΕς ΘΠ ΧΝΝ ΦΓΟΘΙΤΧΡϑΚΕ ΙΤΘΩΡΥ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΕϑΚΝΦΤΓΠ 6ϑΓΤΓ ΨΧΥ Χ ∆ΤΘΧΦ ΩΠΦΓΤΥςΧΠΦΚΠΙ ΚΠ ςϑΓ ΤΘΘΟ ςϑΧς ΨΘΟΓΠ ϑΧΞΓ Χ ΦΚΗΗΓΤΓΠς ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ςΘ ∆ΤΚΠΙ ςΘ ςϑΓ ςΧ∆ΝΓ ΨϑΚΕϑ ΥϑΘΩΝΦ ∆Γ ΕΧΡΚςΧΝΚ∴ΓΦ ΘΠ 6ϑΓ ΡΧΠΓΝ ΝΚΥςΥ ΧΝΥΘ ΤΧΚΥΓΦ Χ ΥΓΤΚΓΥ ΘΗ ΣΩΓΥςΚΘΠΥ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ 9ϑΧς ΓΗΗΓΕς ΦΘΓΥ ΨΘΟΓΠ∂Υ Χ∆ΥΓΠΕΓ ϑΧΞΓ ΘΠ ςϑΓ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥ ΚςΥΓΝΗ ΧΠΦ ΘΠ ςϑΓ ΥΩΥςΧΚΠΧ∆ΚΝΚς[ ΘΗ ςϑΓ ΡΓΧΕΓ ςϑΧς ΗΘΝΝΘΨΥ! ∗ΘΨ ΧΤΓ ΡΓΧΕΓ ςΧΝΜΥ ΦΓΥΚΙΠΓΦ ΧΠΦ ΨϑΧς ΧΤΓ ςϑΓ ΕΤΚςΓΤΚΧ ΗΘΤ ΙΓςςΚΠΙ Χ ΥΓΧς! 9ϑ[ ΚΥ Κς ΥΘ ΦΚΗ↵ΕΩΝς ςΘ ΟΧΜΓ ςϑΓ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ Χ ΤΓΧΝΚς[ ΦΓΥΡΚςΓ ΧΝΝ ΘΗ ςϑΓ ΡΘΥΚςΚΞΓ ΤϑΓςΘΤΚΕ ΧΠΦ ΧΝΝ ΘΗ ςϑΓ ΨΘΤΜ ΘΠ ςϑΓ ΡΘΝΚΕ[ ΝΓΞΓΝ!


∋ΗΗΓΕςΚΞΚς[ ΘΗ /ΓΦΚΧςΚΘΠ ΧΠΦ 2ΓΧΕΓ 2ΤΘΕΓΥΥΓΥ #ς ςϑΓ ΘΩςΥΓς Κς ΨΧΥ ϑΚΙϑΝΚΙϑςΓΦ ςϑΧς ΟΧΠ[ ∆Ως ΠΘς ΧΝΝ ϑΚΙϑ ΝΓΞΓΝ ΟΓΦΚΧςΘΤΥ ΓΟ∆ΤΧΕΓΦ ςϑΓ ΨΘΟΓΠ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΧΙΓΠΦΧ 1ΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΥςΧςΓΦ ςϑΧς ΥΘΟΓ ΘΗ ςϑΓ ΟΓΦΚΧςΘΤ∂Υ ΕΘΠΕΓΤΠΥ ΚΠΕΝΩΦΓ ςϑΓ ΧΤΙΩΟΓΠς ςϑΧς ςϑΓΤΓ ΚΥ ΠΘ ΥΩΗ↵ΕΚΓΠς ΓΞΚΦΓΠΕΓ ΕΘΠ↵ΤΟΚΠΙ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΡΘΥΚςΚΞΓ ΤΘΝΓ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ςΧΝΜΥ ΨϑΚ ΝΓ ΥΘΟΓ ΘςϑΓΤΥ ΧΤΓ ΩΠΥΩΤΓ Χ∆ΘΩς ϑΘΨ ςΘ ΚΠΕΝΩΦΓ ΨΘΟΓΠ ΘΤ ϑΧΞΓΠ∂ς ΤΓΧΝΝ[ ∆ΘΩΙϑς ΚΠςΘ ςϑΓ ΚΠΕΝΩΥΚΘΠ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΦΩΓ ςΘ ΥΘΟΓ ΦΓΓΡΓΤ ΤΓΥΚΥςΧΠΕΓ ΘΠ ςϑΓ ΓΟΘςΚΘΠΧΝ ΝΓΞΓΝ 2ΧΠΓΝΝΚΥςΥ Θ∆ΥΓΤΞΓΦ ςϑΧς ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΧΕςΘΤΥ ΧΤΓ ΕΘΠΥςΧΠςΝ[ ΥΓΓΜΚΠΙ ΠΓΨ ΥςΤΧςΓΙΚΓΥ ςΘ ΟΓΦΚΧςΓ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΦ ΧΤΓ ΘΗςΓΠ ΥςΤΩΙΙΝΚΠΙ ςΘ ΤΩΠ ΓΗΗΓΕςΚΞΓ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ 6ϑΩΥ ΗΧΤ ΚΠ ςϑΓ ΡΓΤΚΘΦ ∆ΓςΨΓΓΠ ΧΠΦ ΡΓΤ ΕΓΠς ΘΗ ΡΓΧΕΓ ΧΙΤΓΓΟΓΠςΥ ϑΧΦ ΗΧΚΝΓΦ ΨΚςϑΚΠ ↵ΞΓ [ΓΧΤΥ ΘΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΥΧΚΦ ΧΦΦΚΠΙ ςϑΧς ςϑΚΥ ΓΞΚΦΓΠΕΓ ΕΧΝΝΥ ΗΘΤ ΚΠΠΘΞΧςΚΞΓ ΧΡΡΤΘΧΕϑΓΥ ςΘ ΕΘΠℵΚΕς ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ /Θ ΤΓΘΞΓΤ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΡΘΚΠςΓΦ ΘΩς ςϑΧς ΚΠ ςΘΦΧ[∂Υ ΡΓΧΕΓ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠΥ ϑΧΝΗ ςϑΓ ΡΘΡΩΝΧςΚΘΠ ΚΥ ΧΝΟΘΥς ΓΠςΚΤΓΝ[ ΩΠΤΓΡΤΓΥΓΠςΓΦ &ΓΥΡΚςΓ ςϑΓ ΓΖΚΥςΚΠΙ 5ΓΕΩΤΚς[ %ΘΩΠΕΚΝ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠΥ ΘΠ ΨΘΟΓΠ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΘΠ ΧΞΓΤΧΙΓ ΨΘΟΓΠ ΧΕ ΕΘΩΠς ΗΘΤ ΘΠΝ[ ΡΓΤ ΕΓΠς ΘΗ ςϑΓ ΦΓΝΓΙΧςΓΥ ΘΗ ΡΓΧΕΓ ςΧΝΜΥ ΧΠΦ ΡΓΤ ΕΓΠς ΘΗ ΕϑΚΓΗ ΟΓΦΚΧςΘΤΥ ΥΚςςΚΠΙ Χς ςϑΓ ϑΓΧΦ ΘΗ ςϑΓ ςΧ∆ΝΓ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ +Π ΧΥΥΓΥΥΚΠΙ ςϑΓ ΓΗΗΓΕςΥ ΘΗ ΨΘΟΓΠ∂Υ Χ∆ΥΓΠΕΓ ΘΠ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ΧΠΦ ΘΠ ςϑΓ ΥΩΥςΧΚΠΧ∆ΚΝΚς[ ΘΗ ςϑΓ ΡΓΧΕΓ ςϑΧς ΗΘΝΝΘΨΥ ΘΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΡΘΚΠςΓΦ ΘΩς ςϑΧς ΕΘΩΠςΤΚΓΥ ΧΗΗΓΕςΓΦ ∆[ ΕΘΠℵΚΕς ΤΚΥΜ ΗΧΝΝΚΠΙ ΚΠςΘ Χ Ε[ΕΝΓ ΘΗ ΞΚΘΝΓΠΕΓ #ΠΘςϑΓΤ ΠΓΙΧςΚΞΓ ΓΗΗΓΕς ΚΥ ςϑΧς ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΧΕςΘΤΥ ΤΚΥΜ ΥΩΡΡΘΤςΚΠΙ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ςϑΧς ΨΚΝΝ ΣΩΚΕΜΝ[ ΕΘΝΝΧΡΥΓ ςϑΓΤΓΗΘΤΓ ΝΘΥΚΠΙ ςϑΓΚΤ ΚΠΞΓΥςΟΓΠς ΘΗ ΤΓΥΘΩΤΕΓΥ ΧΠΦ ΘΗ ΡΓΤ ΥΘΠΠΓΝ 6ϑΚΥ ΩΝςΚΟΧςΓΝ[ ΝΓΧΦΥ ςΘ ςϑΓ ΡΓΘΡΝΓ ΝΘΥΚΠΙ ςϑΓ ΡΤΘΥΡΓΕς ΘΗ Χ ΥςΧ∆ΝΓ ΧΠΦ ΡΓΧΕΓΗΩΝ ΥΘΕΚΓς[ ∗ΘΨΓΞΓΤ ςϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΡΘΚΠςΓΦ ΘΩς ςϑΧς ΣΩΧΠςΚςΧςΚΞΓ ΤΓ ΥΓΧΤΕϑ ΤΓΞΓΧΝΥ ςϑΧς ςϑΓΤΓ ΚΥ Χ ΦΚΗΗΓΤΓΠς ΥςΘΤ[ ςΘ ∆Γ ςΘΝΦ ∆ΓΕΧΩΥΓ Θ∆ΥΓΤΞΧςΚΘΠΥ ΥϑΘΨ ςϑΧς ΕϑΧΠΕΓΥ ΧΤΓ ΡΓΤ ΕΓΠς ϑΚΙϑΓΤ ΗΘΤ Χ ΡΓΧΕΓ ΧΙΤΓΓΟΓΠς ςΘ ΥΩΕΕΓΓΦ ΨϑΓΠ Κς ΚΠΕΝΩΦΓΥ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ %ΘΠΥΓΣΩΓΠςΝ[ ςϑΓ ΚΠΕΝΩΥΚΘΠ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ ΙΘΓΥ ∆Γ[ΘΠΦ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠΥ ΤΚΙϑςΥ ΧΠΦ ΠΘΤΟΥ ± Κς ΧΝΥΘ ΦΚΤΓΕςΝ[ ΚΟΡΧΕςΥ ΘΡΓΤΧςΚΘΠΧΝ ΓΗΗΓΕςΚΞΓΠΓΥΥ 1ΠΓ ΘΗ ςϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΧΥΕΓΤςΧΚΠΓΦ ςϑΧς ΘΡΓΤΧςΚΘΠΧΝ ΓΗΗΓΕςΚΞΓΠΓΥΥ ΤΓΝΧςΓΥ ςΘ ΚΟΡΤΘΞΚΠΙ ΥΓΕΩΤΚς[ ΧΠΦ ∆ΩΚΝΦΚΠΙ ΝΧΥςΚΠΙ ΧΠΦ ΣΩΧΝΚς[ ΡΓΧΕΓ +Π ςϑΚΥ ΤΓΥΡΓΕς Κς ΨΧΥ ΥςΧςΓΦ ςϑΧς ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ΧΠΦ ςϑΓ ΧΙΤΓΓΟΓΠςΥ ςϑΓ[ ΡΤΘΦΩΕΓ ΡΤΘΞΚΦΓ ΜΓ[ ΘΡΡΘΤςΩΠΚςΚΓΥ ςΘ ςΤΧΠΥΗΘΤΟ ΚΠΥςΚςΩςΚΘΠΥ ΥΓς ςϑΓ ΦΚΤΓΕςΚΘΠ ΗΘΤ ΡΘΥς ΕΘΠ

ℵΚΕς ΤΓΕΘΠΥςΤΩΕςΚΘΠ ΧΠΦ ΧΗΗΓΕς ςϑΓ ΗΩςΩΤΓ ΘΗ ςϑΓ ΥΘΕΚΓς[ 0ΘΨΧΦΧ[Υ ΡΓΧΕΓ ςΧΝΜΥ ςϑΧς ΚΠΕΝΩΦΓ ΘΠΝ[ ςϑΓ ΨΧΤΤΚΠΙ ΙΤΘΩΡΥ ςΓΠΦ ςΘ ΗΘΕΩΥ ΘΠ ΡΘΨΓΤ ςΓΤΤΚςΘΤ[ ΧΠΦ ςϑΓ ΥςΧςΓ ΨϑΚΝΓ ΓΞΚΦΓΠΕΓ ΥϑΘΨΥ ςϑΧς ςϑΓ ΡΤΓΥΓΠΕΓ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ϑΧΥ ΧΠ ΚΠΞΧΝΩΧ∆ΝΓ ΓΗΗΓΕς ΘΠ ΧΕϑΚΓΞΚΠΙ Χ ΟΘΤΓ ΓΣΩΚςΧ∆ΝΓ ΡΓΧΕΓ #ΝΝ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΧΙΤΓΓΦ ςϑΧς ΨΘΟΓΠ ΘΗςΓΠ ΤΧΚΥΓ ΜΓ[ ΓΕΘΠΘΟΚΕ ΧΠΦ ΥΘΕΚΧΝ ΚΥΥΩΓΥ ΨϑΚΕϑ ϑΓΝΡΥ ςΘ ΚΦΓΠ ςΚΗ[ ΧΠΦ ςΘ ΧΦΦΤΓΥΥ ΕΘΟΟΘΠ ΦΤΚΞΓΤΥ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς /ΘΤΓΘΞΓΤ ΚΠΕΝΩΥΚΞΓ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ΤΓΦΩΕΓ ςϑΓ ΝΚΜΓΝΚϑΘΘΦ ςϑΧς ΓΖΕΝΩΦΓΦ ΡΧΤςΚΓΥ ΨΘΩΝΦ ΝΧςΓΤ ΩΠΦΓΤΟΚΠΓ ςϑΓ ΡΤΘΕΓΥΥ ΧΠΦ ΙΓΠΓΤΧςΓ Χ ΙΤΓΧςΓΤ ∆Ω[ ΚΠ ΧΥ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ ΝΓΧΦΓΤΥ ΕΧΠ ΧΡΡΓΧΝ ςΘ ςϑΓΚΤ ΕΘΟΟΩΠΚςΚΓΥ ΗΘΤ ΥΩΡΡΘΤς 1∆ΥςΧΕΝΓΥ ςΘ 9ΘΟΓΠ∂Υ 2ΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ 2ΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΠΘςΓΦ ςϑΧς ΘΠΓ ΕΘΠΥςΧΠς ΞΧΤΚΧ∆ΝΓ ΧΕΤΘΥΥ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ΥΓΓΟΥ ςΘ ∆Γ ςϑΓ ΩΠΦΓΤΤΓΡΤΓΥΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ ΨΘΟΓΠ # ΠΩΟ∆ΓΤ ΘΗ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ϑΚΙϑΝΚΙϑςΓΦ ςϑΧς ΚΠ ΟΘΥς ΡΓΧΕΓ ςΧΝΜΥ ςΘΦΧ[ ςϑΘΥΓ ΨϑΘ ΧΤΓ ΙΤΧΠςΓΦ Χ ΥΓΧς ΧΤΓ ςϑΓ ΘΠΓΥ ΨϑΘ ΕΧΤΤΚΓΦ ΨΓΧΡΘΠΥ ΧΥ ςϑΓ ΗΘΤΟΓΤ ΘΤ ΘΠΙΘΚΠΙ ΕΘΠℵΚΕς ΡΧΤςΚΓΥ ∆ΓΕΘΟΓ ςϑΓ ΠΓΙΘςΚΧςΚΠΙ ΙΤΘΩΡΥ ∃ΓΗΘΤΓ ςϑΓ Υ Κς ΨΧΥ ςϑΓ ΠΘΠ ΥςΧςΓ ΧΤΟΓΦ ΧΕςΘΤΥ ΨϑΘ ΨΓΤΓ ΝΧΤΙΓΝ[ ΓΖΕΝΩΦΓΦ ΗΤΘΟ ΡΓΧΕΓ ςΧΝΜΥ ∆Ως Χ ΤΚΥΓ ΚΠ ΚΠςΤΧ ΥςΧςΓ ΕΘΠℵΚΕςΥ ϑΧΥ ΝΓΦ ςΘ ςϑΓ ΙΤΧΦΩΧΝ ΧΕΕΓΡςΧΠΕΓ ΘΗ ΤΓ∆ΓΝ ΙΤΘΩΡΥ ΧΥ ΝΓΙΚςΚΟΧςΓ ΡΧΤςΚΓΥ Χς ςϑΓ ΠΓΙΘςΚΧςΚΠΙ ςΧ∆ΝΓ 6ΘΦΧ[ ςϑΓ ΠΘΠ ΥςΧςΓ ΩΠ ΧΤΟΓΦ ΧΕςΘΤΥ ± ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ ± ΤΓΡΤΓΥΓΠς ςϑΓ ΓΖΕΝΩΦΓΦ ΙΤΘΩΡΥ 1ΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΟΓΠςΚΘΠΓΦ ςϑΧς ςϑΓ Θ∆ΥςΧΕΝΓΥ ςΘ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΚΠΕΝΩ ΦΓ ∆ΧΤΤΚΓΤΥ ςΘ ςϑΓ ΕϑΧΠΙΓ ΘΗ ΡΘΨΓΤ Φ[ΠΧΟΚΕΥ ΧΥ ςϑΓ ΕΘΠℵΚΕς ΡΧΤςΚΓΥ ΨϑΘ ΕΘΟΓ ςΘ ςϑΓ ςΧ∆ΝΓ ΦΘ ΠΘς ΨΧΠς ςΘ ΦΚΝΩςΓ ςϑΓΚΤ ΘΨΠ ΡΘΨΓΤ /ΘΤΓΘΞΓΤ ΟΓ ΦΚΧςΘΤΥ ΘΗςΓΠ ΗΓΧΤ ςϑΧς ςϑΓ[ ΨΚΝΝ ∆Γ ΨΧΥςΚΠΙ ΞΧΝΩΧ∆ΝΓ ΡΘΝΚςΚΕΧΝ ΕΧΡΚςΧΝ ΚΗ ςϑΓ[ ΚΠΥΚΥς ΘΠ Χ ΟΘΤΓ ΚΠΕΝΩΥΚΞΓ ΡΤΘΕΓΥΥ 6ϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΡΘΚΠςΓΦ ΘΩς ςϑΧς ςϑΚΥ ΚΥ ΩΝςΚΟΧςΓΝ[ ΥϑΘΤς ΥΚΙϑςΓΦ ΧΥ ΚΠΕΝΩΥΚΘΠ ∆ΤΚΠΙΥ ΙΤΓΧςΓΤ ΝΓΙΚςΚΟΧΕ[ ΧΠΦ ςϑΓΤΓΗΘΤΓ Χ ΟΘΤΓ ΤΘ∆ΩΥς ΡΓΧΕΓ 6ϑΓ ΥΓΕΘΠΦ Θ∆ΥςΧΕΝΓ Θ∆ΥΓΤΞΓΦ ΨΧΥ ςΚΟΓ ΧΠΦ ςϑΓ ΩΤΙΓΠΕ[ ΘΗ ΓΠΦΚΠΙ ΞΚΘ ΝΓΠΕΓ +Π ςϑΚΥ ΤΓΥΡΓΕς ΘΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΥςΤΓΥΥΓΦ ςϑΧς ςϑΓ ΧΤΙΩΟΓΠςΥ ΧΙΧΚΠΥς ςϑΓ ΚΠΕΝΩΥΚΘΠ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ΠΧΟΓΝ[ ςϑΧς ΡΓΧΕΓ ΠΓΓΦΥ ςΘ ∆Γ ΤΓΧ ΕϑΓΦ ΗΧΥς ΧΠΦ ςϑΓΤΓ ΚΥ ΠΘς ΓΠΘΩΙϑ ςΚΟΓ ςΘ ∆ΤΚΠΙ ΨΘΟΓΠ ςΘ ςϑΓ ςΧ∆ΝΓ ΧΤΓ Χ∆ ΩΠΦΧΠς ± ΥΚΠΕΓ ΟΧΠ[ ϑΚΙϑ ΝΓΞΓΝ ΟΓΦΚΧςΘΤΥ ΥςΤΓΥΥ ςϑΧς ΡΓΧΕΓΟΧΜΚΠΙ ΤΓΣΩΚΤΓΥ ΥςΤΧςΓΙΚΕ ΡΧςΚΓΠΕΓ +Π ςϑΚΥ ΤΓΥΡΓΕς ςϑΓ ΡΘΥΚςΚΞΓ ΓΖΧΟΡΝΓ ΘΗ ςϑΓ 70 5ΡΓΕΚΧΝ #ΦΞΚΥΓΤ ΘΠ ;ΓΟΓΠ ,ΧΟΧΝ ∃ΓΠΘΟΧΤ ΨΧΥ ΟΓΠςΚΘΠΓΦ ΨϑΚΕϑ ϑΧΥ ΥϑΘΨΠ ϑΘΨ ΚΠΕΝΩΥΚΞΓΠΓΥΥ ∆ΤΚΠΙΥ ΟΘΤΓ ΝΧΥςΚΠΙ ΥΘΝΩςΚΘΠΥ ∃ΓΠΘΟΧΤ ΡΩΤΡΘΥΓΗΩΝΝ[ ΥΝΘΨΓΦ


ΦΘΨΠ ςϑΓ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠΥ ΚΠ ;ΓΟΓΠ ςΘ ΓΠΥΩΤΓ Χ ΟΘΤΓ ΦΓςΧΚΝΓΦ ΘΩςΕΘΟΓ ΦΘΕΩ ΟΓΠς ΨΚςϑ Χ ΝΘΠΙ ςΓΤΟ ΤΘΧΦ ΟΧΡ ΗΘΤ Χ ςΤΧΠΥΚςΚΘΠ &ΩΤΚΠΙ ΦΓΝΚ∆ΓΤΧςΚΘΠΥ ϑΓ ΤΓΡΓΧςΓΦΝ[ ΤΧΚΥΓΦ ςϑΓ ΚΦΓΧ ΘΗ Χ ΡΓΤ ΕΓΠς ΣΩΘςΧ ΗΘΤ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ςϑΓ ΠΧςΚΘΠΧΝ ΦΚΧΝΘΙΩΓ ΕΘΠΗΓΤΓΠΕΓ ∗Γ ΥςΤΓΥΥΓΦ ςϑΧς ςϑΓ ΡΤΘΕΓΥΥ ΕΘΩΝΦ ΘΠΝ[ ∆Γ ΥΩΕΕΓΥΥΗΩΝ ΨΚςϑ ΨΘΟΓΠ ΤΓΡΤΓΥΓΠςΓΦ ΧΦΦΚΠΙ ςϑΧς ςϑΓ ΣΩΘςΧ ΨΧΥ ΠΘς ∆ΓΚΠΙ ΚΟΡΘΥΓΦ ∆[ ϑΚΥ ςΓΧΟ ΠΘΤ ∆[ ςϑΓ 70 ∆Ως ςϑΧς Κς ΨΧΥ ∆ΓΚΠΙ ΤΓΣΩΓΥςΓΦ ∆[ ςϑΓ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ ΙΤΘΩΡΥ # ςϑΚΤΦ ∆ΧΤΤΚΓΤ ΚΦΓΠςΚ↵ΓΦ ∆[ ςϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ∂ ΓΖΡΓΤΚΓΠΕΓΥ ΚΥ ςϑΧς ΨΘΟΓΠ∂Υ ΡΧΤ ςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΚΥ ΘΗςΓΠ ΡΓΤΕΓΚΞΓΦ ΧΥ ∆ΓΚΠΙ ΤΓΝΧςΓΦ ςΘ ≥ΨΘΟΓΠ∂Υ ΚΥΥΩΓΥ× ΘΠΝ[ ΘΗςΓΠ ΕΘΠΥΚΦΓΤΓΦ ΝΓΥΥ ΚΟΡΘΤςΧΠς ςϑΧΠ ϑΧΤΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΚΥΥΩΓΥ Χς ςϑΓ ΠΓΙΘςΚΧςΚΠΙ ςΧ∆ΝΓ +Π ΤΓΧΝΚς[ ΚΥΥΩΓΥ ςϑΧς ΧΤΓ ΘΗςΓΠ ΦΚΥΟΚΥΥΓΦ ΧΥ ≥ΨΘΟΓΠ∂Υ ΚΥΥΩΓΥ× ΥΩΕϑ ΧΥ ΥΓΖΩΧΝ ΞΚΘΝΓΠΕΓ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΧΗΗΓΕς ΓΠςΚΤΓ ΕΘΟΟΩΠΚςΚΓΥ ΧΠΦ ΡΝΧ[ Χ ΜΓ[ ΤΘΝΓ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς Φ[ΠΧΟΚΕΥ ΧΠΦ ΕΘΠℵΚΕς ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΚΝΝΩΥςΤΧςΓΦ ∆[ ςϑΓ ΓΖΧΟΡΝΓ ΘΗ ςϑΓ ΕΘΠℵΚΕς ΚΠ ∃ΘΥΠΚΧ 6ϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ϑΧΦ ΡΘΥΚςΚΞΓΝ[ Θ∆ΥΓΤΞΓΦ ςϑΧς ΨΘΟΓΠ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘ ΕΓΥΥΓΥ ΕΘΠΥςΧΠςΝ[ ΤΧΚΥΓ Χ ΞΧΤΚΓς[ ΘΗ ΥϑΘΤς ςΓΤΟ ΧΠΦ ΝΘΠΙ ςΓΤΟ ΥΓΕΩΤΚς[ ΚΥΥΩΓΥ ΗΘΤ ΕΘΠΥΚΦΓΤΧςΚΘΠ ΚΠ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠΥ ΥΩΕϑ ΧΥ ΦΓΞΓΝΘΡΚΠΙ ΥΡΓΕΚ↵Ε ΕΤΓΧςΚΞΓ ΥΩΙ ΙΓΥςΚΘΠΥ ΗΘΤ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΚΠΙ Χ ΕΓΧΥΓ↵ΤΓ ΧΥ ΨΧΥ ςϑΓ ΕΧΥΓ ΨΚςϑ 5[ΤΚΧΠ ΨΘΟΓΠ ΚΠ )ΓΠΓΞΧ ΚΠ ΓΧΤΝ[ #Π ΧΤΙΩΟΓΠς ΧΙΧΚΠΥς ΨΘΟΓΠ∂Υ ΚΠΕΝΩΥΚΘΠ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ςΧΝΜΥ ΘΗςΓΠ ΗΧΕΓΦ ΨΧΥ ΤΓΕΘΩΠςΓΦ ΠΧΟΓΝ[ ςϑΧς Κς ΚΥ ΠΘς ΠΓΕΓΥΥΧΤ[ ςΘ ΚΠΕΝΩΦΓ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ςϑΓ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠ ΥςΧΙΓ ∆ΓΕΧΩΥΓ ςϑΓΚΤ ΚΠΕΝΩΥΚΘΠ ΕΧΠ ςΧΜΓ ΡΝΧΕΓ Χς Χ ΝΧςΓΤ ΡΘΚΠς ΚΠ ςΚΟΓ Γ Ι ςϑΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΥςΧΙΓ ΘΗ ΠΓΙΘςΚΧςΓΦ ΡΓΧΕΓ ΧΙΤΓΓ ΟΓΠςΥ ∗ΘΨΓΞΓΤ ςϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΡΘΚΠςΓΦ ΘΩς ςϑΧς ςϑΓ ΚΠΥΚΙϑςΥ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΟΧ[ ∆Γ ΟΘΥς ΕΤΩΕΚΧΝ ΨϑΓΠ ςϑΓ ΧΙΓΠΦΧ ΚςΥΓΝΗ ΚΥ ∆ΓΚΠΙ ΥΓς ΧΠ ΚΟΡΘΤςΧΠς ΡΘΚΠς ςΘ ∆Γ ΕΘΠΥΚΦΓΤΓΦ ΗΘΤ ςϑΓ ΥΓΣΩΓΠΕΚΠΙ ΧΠΦ ΦΓΥΚΙΠ ΘΗ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ )ΓςςΚΠΙ 9ΘΟΓΠ ςΘ ςϑΓ 6Χ∆ΝΓ

(ΤΘΟ ςϑΓ ΦΚΠΠΓΤ ςΧ∆ΝΓ ςΘ ςϑΓ ∆ΘΧΤΦΤΘΘΟ ςΧ∆ΝΓ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΡΧΤςΚΕΚ ΡΧςΚΘΠ ΚΠ ΦΓΕΚΥΚΘΠ ΟΧΜΚΠΙ ΚΥ ΚΠΕΤΓΧΥΚΠΙ ΚΠ ΥΘΕΚΓςΚΓΥ ΧΤΘΩΠΦ ςϑΓ ΨΘΤΝΦ ΧΠΦ ςϑΓΤΓ ΚΥ ΠΘΨ ΙΤΘΨΚΠΙ ΓΞΚΦΓΠΕΓ ςϑΧς ςϑΓ ∆ΓΠΓ↵ςΥ ΘΗ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΤΓΡΤΓΥΓΠςΧςΚΘΠ Χς ςϑΓ ΡΓΧΕΓ ςΧ∆ΝΓ ΘΩςΨΓΚΙϑ ςϑΓ ΤΚΥΜΥ ΧΠΦ ςϑΧς Χ ΟΘΤΓ ΚΠΕΝΩΥΚΞΓ ΡΤΘΕΓΥΥ ΕΧΠ ϑΓΝΡ ςΘ ΟΧΖΚΟΚ∴Γ ςϑΓ ΕϑΧΠΕΓΥ ΗΘΤ ΥΩΥςΧΚΠΧ∆ΝΓ ΡΓΧΕΓ

2ΧΠΓΝΝΚΥςΥ Θ∆ΥΓΤΞΓΦ ςϑΧς ςϑΓΤΓ ΚΥ Χ ΕΝΓΧΤ ΓΖΡΓΕςΧςΚΘΠ ςϑΧς ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΟΓΦΚ ΧςΘΤΥ ΚΠ ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤ ςϑΘΥΓ ΤΓΡΤΓΥΓΠςΚΠΙ ςϑΓ 70 ΨΚΝΝ ΩΡϑΘΝΦ ςϑΓ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΥςΧΠΦΧΤΦΥ ΡΤΓΥΕΤΚ∆ΓΦ ∆[ 705%4 ΚΠ ςϑΓΚΤ ΨΘΤΜ ΧΠΦ ΨΚΝΝ ΦΘ ΥΘ ΚΠ Χ ΨΧ[ ςϑΧς ΓΠΙΧΙΓΥ ΡΘΥΚςΚΞΓΝ[ ΨΚςϑ ΝΘΕΧΝ ΠΘΤΟΥ ΧΠΦ ΕΩΝςΩΤΓΥ 1ΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ϑΚΙϑΝΚΙϑςΓΦ ςϑΧς ςϑΓ ΕϑΚΓΗ ΟΓΦΚΧςΘΤ∂Υ ΡΘΥΚςΚΘΠ ∆ΓΚΠΙ ΤΓΥΡΘΠΥΚ∆ΝΓ ΗΘΤ ςϑΓ ΦΓΥΚΙΠ ΧΠΦ ΘΞΓΤΥΚΙϑς ΘΗ Χ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥ ΡΤΘΞΚΦΓΥ ςϑΓ ΩΠΚΣΩΓ ΘΡΡΘΤςΩΠΚς[ ςΘ ΚΟΡΝΓΟΓΠς ςϑΓ ΥςΧΠΦΧΤΦΥ ΘΗ 705%4 Χς ΓΞΓΤ[ ΥςΧΙΓ ΘΗ ςϑΓ ΡΤΘΕΓΥΥ +ς ΨΧΥ ΠΘςΓΦ ςϑΧς ςϑΓΤΓ ΧΤΓ ΥΓΞΓΤΧΝ ΓΟΓΤΙΚΠΙ ΟΘΦΓΝΥ ΗΘΤ ΦΚΤΓΕς ΤΓΡΤΓΥΓΠςΧ ςΚΘΠ ςϑΧς ΕΧΠ ∆Γ ΩΥΓΦ ΧΠΦ ΕΘΠςΓΖςΩΧΝΚ∴ΓΦ ΗΘΤ ΝΘΕΧΝ ΥΚςΩΧςΚΘΠΥ ΧΠΦ ςϑΧς ∆[ ΩΥΚΠΙ ςϑΓΟ ΟΓΦΚΧςΘΤΥ ΕΧΠ ΓΠΥΩΤΓ ΓΣΩΧΝ ΤΓΡΤΓΥΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΟΓΠ ΦΩΤΚΠΙ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ΧΠΦ ςϑΓΤΓΗΘΤΓ ΚΠΕΤΓΧΥΓ ςϑΓ ΕϑΧΠΕΓΥ ΘΗ ΥΩΥςΧΚΠΚΠΙ ΝΘΠΙ ςΓΤΟ ΡΓΧΕΓ 6ϑΓ ΤΚΥΚΠΙ ΦΓΟΧΠΦΥ ΧΕΤΘΥΥ ΕΘΩΠςΤΚΓΥ ΗΘΤ ΧΕΕΘΩΠςΧ∆ΚΝΚς[ ΧΠΦ ΚΠΕΤΓΧΥΓΦ ΡΧΤςΚ ΕΚΡΧςΚΘΠ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ΝΓΧΦΓΤΥϑΚΡ ΡΘΥΚςΚΘΠΥ ςΘΙΓςϑΓΤ ΨΚςϑ ΡΤΘ ΡΓΧΕΓ ΧΕςΘΤΥ ΧΦΞΘΕΧςΚΠΙ ΗΘΤ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΤΓΡΤΓΥΓΠςΧςΚΘΠ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ΡΤΘΞΚΦΓ ΩΥ ΨΚςϑ ςϑΓ ΞΧΝΩΧ∆ΝΓ ΘΡΡΘΤςΩΠΚς[ ςΘ ΤΓ ςϑΚΠΜ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ΘΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΕΘΠΕΝΩ ΦΓΦ

9ΘΟΓΠ ≥∃ΤΚΠΙ .ΚΙϑς× ςΘ ςϑΓ 0ΓΙΘςΚΧςΚΘΠΥ ΚΠ #ΗΤΚΕΧ +Π ΤΓΞΚΓΨΚΠΙ ΓΖΧΟΡΝΓΥ ΘΗ ςϑΓ ΡΘΥΚςΚΞΓ ΚΟΡΧΕς ΘΗ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΡΤΓΥΓΠΕΓ Χς ςϑΓ ΠΓΙΘςΚΧςΚΠΙ ςΧ∆ΝΓ ΘΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΤΓΗΓΤΤΓΦ ςΘ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ΚΠ #ΗΤΚΕΧ ΥςΤΓΥ ΥΚΠΙ ςϑΧς ΨΘΟΓΠ ΨΓΤΓ ςϑΓ Φ[ΠΧΟΚΕ ΗΘΤΕΓ ΘΗ ΕϑΧΠΙΓ ΚΠ ςϑΓ 5ΩΠ %Κς[ &Γ ΟΘΕΤΧςΚΕ 4ΓΡΩ∆ΝΚΕ ΘΗ %ΘΠΙΘ &4% ΦΩΤΚΠΙ ΡΓΧΕΓ ςΧΝΜΥ ΚΠ 1ΠΓ ΘΗ ςϑΓ ΨΧ[Υ ΚΠ ΨϑΚΕϑ ΨΘΟΓΠ ΡΘΥΚςΚΞΓΝ[ ΚΟΡΧΕςΓΦ ςϑΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ΚΠ &4% ΨΧΥ ςϑΧς ςϑΓ[ ΥΡΓΦ ΩΡ ΦΓΞΓΝΘΡΟΓΠςΥ ∆[ ΡΩςςΚΠΙ ΡΤΓΥΥΩΤΓ ΘΠ ςϑΘΥΓ ΨϑΘ ΨΓΤΓ ΠΓΙΘςΚ ΧςΚΠΙ 6ϑΓ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ςϑΧς ΨΘΟΓΠ ∆ΤΘΩΙϑς ςΘ ςϑΓ ςΧ∆ΝΓ ΨΧΥ ςϑΧς ΚΠΥςΓΧΦ ΘΗ ΥΡΓΠΦΚΠΙ ςΚΟΓ ΧΠΦ ΤΓΥΘΩΤΕΓΥ ΘΠ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠΥ ςϑΓΥΓ ΤΓΥΘΩΤΕΓΥ ΨΓΤΓ ∆ΓςςΓΤ ΥΡΓΠς ΤΓΕΘΠΥςΤΩΕςΚΠΙ ΥΘΕΚΓς[ 6ϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΕΘΠςΚΠΩΓΦ ςΘ ΤΓΕΘΩΠς ςϑΧς ΦΩΤΚΠΙ ςϑΓ ΡΓΧΕΓ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠΥ ΚΠ ∃ΩΤΩΠΦΚ ΨϑΚΕϑ ΨΓΤΓ ΥςΧΤςΓΦ ∆[ ,ΩΝΚΩΥ 0[ΓΤΓΤΓ ΧΠΦ ΕΘΠςΚΠΩΓΦ ∆[ 0ΓΝΥΘΠ /ΧΠΦΓΝΧ ΨΘΟΓΠ ΕΧΟΓ ΚΠ Χς Χ ΞΓΤ[ ΝΧςΓ ΥςΧΙΓ #ς ςϑΓ ΘΩςΥΓς ςϑΓΚΤ ΡΤΓΥΓΠΕΓ ΨΧΥ ΣΩΓΥςΚΘΠΓΦ ΧΥ ςϑΓ[ ≥ΦΚΦΠ∂ς ϑΘΝΦ ΙΩΠΥ× ∗ΘΨΓΞΓΤ ΟΓΦΚΧςΘΤ 0[ΓΤΓΤΓ ΕΝΧΚΟΓΦ ςϑΧς ΨΘΟΓΠ ΨΓΤΓ ≥∆ΤΚΠΙΚΠΙ ΝΚΙϑς ςΘ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠΥ× ∆ΓΕΧΩΥΓ ϑΓ ΥΓΠ ΥΓΦ ςϑΧς ςϑΓ ΨΘΟΓΠ ΗΤΓΥϑΝ[ ΓΠςΓΤΚΠΙ ςϑΓ ΡΤΘΕΓΥΥ ΕΘΩΝΦ ∆ΤΓΧΕϑ ΓΖΚΥςΚΠΙ ΙΧΡΥ


#ΗςΓΤ ΝΓΠΙςϑ[ ΕΘΠΥΩΝςΧςΚΘΠΥ ΨΚςϑΘΩς ΤΓΥΩΝςΥ Κς ΨΧΥ ςϑΓ ΨΘΟΓΠ ςϑΧς ↵ΠΧΝΝ[ ΟΧΦΓ ΡΘΥΥΚ∆ΝΓ ΧΙΤΓΓΟΓΠς ΘΠ ΚΠΦΚΞΚΦΩΧΝ ΡΘΚΠςΥ ΘΗ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠ #ΦΦΚςΚΘΠΧΝΝ[ ΘΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΧΝΥΘ ϑΚΙϑΝΚΙϑςΓΦ ςϑΓ ΨΘΤΜ ΘΗ ςϑΓ #7 ΧΠΦ ΚςΥ ΘΤΚ ΓΠςΧςΚΘΠ ςΘΨΧΤΦΥ ΙΓΠΦΓΤ 6ϑΓ #7 ΚΥ ΓΟ∆ΤΧΕΚΠΙ ςϑΓ ΧΕΕΓΝΓΤΧςΚΘΠ ΘΗ ςϑΓ ΚΟ ΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ ςϑΓ ΨΘΟΓΠ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΧΙΓΠΦΧ ΘΠ ςϑΓ ΕΘΠςΚΠΓΠς +Π ςϑΚΥ ΕΘΠςΓΖς ςϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ϑΚΙϑΝΚΙϑςΓΦ ςϑΧς ΓΖςΓΠΥΚΞΓ ΓΗΗΘΤςΥ ΧΤΓ ΩΠΦΓΤςΧΜΓΠ ∆[ ςϑΓ #7 ΚΠ ςΤ[ΚΠΙ ςΘ ∆ΤΚΦΙΓ ςϑΓ ΙΧΡ ∆ΓςΨΓΓΠ ΡΘΝΚΕ[ ΧΠΦ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧ ςΚΘΠ 6Θ ςϑΚΥ ΓΠΦ ΤΓΙΩΝΧΤ ΞΚΥΚςΥ ΧΤΓ ∆ΓΚΠΙ ΕΘΠΦΩΕςΓΦ ςΘ ΟΚΥΥΚΘΠ ΧΤΓΧΥ ΘΤ ΤΓΙΚΘΠΥ ΧΗΗΓΕςΓΦ ∆[ ΕΘΠℵΚΕς ΥΩΕϑ ΧΥ ςϑΓ %ΓΠςΤΧΝ #ΗΤΚΕΧΠ 4ΓΡΩ∆ΝΚΕ 5ΘΟΧΝΚΧ ΧΠΦ 5ΘΩςϑ 5ΩΦΧΠ 6ϑΓ ΧΚΟ ΘΗ ΥΩΕϑ ΞΚΥΚςΥ ΚΥ ςΘ ΙΧΚΠ ∆ΓςςΓΤ ΚΠΥΚΙϑς ΚΠςΘ ϑΘΨ ΨΘΟΓΠ ΧΤΓ ΧΗΗΓΕςΓΦ ∆[ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΦ ςΘ ∆ΤΚΠΙ ΩΡ ςϑΓΥΓ ΚΥΥΩΓΥ ςΘ ςϑΓ ΡΘΝΚΕ[ ΝΓΞΓΝ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ςϑΓ #7 5ΓΕΩΤΚς[ %ΘΩΠΕΚΝ ∆[ ΤΓΙΩΝΧΤ ΤΓΡΘΤςΚΠΙ 4ΓΗΓΤΤΚΠΙ ςΘ ςϑΓ #ΗΤΚΕΧΠ ΓΖΡΓΤΚΓΠΕΓ ΘΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΧΝΥΘ ΥΡΘΜΓ Χ∆ΘΩς ςϑΓ ΤΓ ΝΧςΚΘΠΥϑΚΡ ∆ΓςΨΓΓΠ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΝΧΨ ΧΠΦ ςϑΓ Θ∆ΥςΧΕΝΓΥ ΗΘΤ ςϑΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ ΝΓΙΧΝ ςΓΖςΥ +ς ΨΧΥ ΤΓΚςΓΤΧςΓΦ ςϑΧς ΚΠ ςϑΓ ΕΘΠςΓΖς ΘΗ 705%4 ςϑΓΤΓ ΚΥ Χ ΠΓΓΦ ΗΘΤ ≥ΡΩςςΚΠΙ Κς ΚΠςΘ ςϑΓ ΝΘΕΧΝ ΝΧΠΙΩΧΙΓ× +ς ΚΥ ΞΚςΧΝ ςϑΧς ΨΘΟΓΠ ΩΠΦΓΤΥςΧΠΦ ςϑΓ ΝΓΙΧΝ ςΓΖςΥ ςϑΧς ΕΘΠΕΓΤΠ ςϑΓΟ ∆ΓΕΧΩΥΓ ςϑΓ[ ΧΤΓ ΠΘς ΘΠΝ[ ςϑΓ ∆ΓΠΓ↵ΕΚΧΤΚΓΥ ∆Ως ΧΝΥΘ ΜΓ[ ΧΕςΘΤΥ ΘΠ ςϑΓ ΙΤΘΩΠΦ +ΟΡΤΘΞΚΠΙ ςϑΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ 705%4 ΧΝΝ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΧΙΤΓΓΦ ςϑΧς Κς ΚΥ ΚΟΡΘΤςΧΠς ςΘ ΝΘΘΜ Χς ςϑΓ ΕΘΠςΓΖς ΧΠΦ ∆Γ Χ∆ΝΓ ςΘ ΩΥΓ ςΤΧΦΚςΚ ΘΠΧΝ ΟΓΕϑΧΠΚΥΟΥ ςΘ ΧΕϑΚΓΞΓ ΚΠℵΩΓΠΕΓ

9ΘΟΓΠ %ϑΧΠΙΓ 2ΓΧΕΓ 6ΧΝΜΥ ΚΠ −ΘΥΘΞΘ #ΠΘςϑΓΤ ΓΖΧΟΡΝΓ ΧΦΦΤΓΥΥΓΦ ∆[ ςϑΓ ΥΓΥΥΚΘΠ ΨΧΥ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΓΖΡΓΤΚΓΠΕΓΥ ΚΠ −ΘΥΘΞΘ ΥΚΠΕΓ #ς ςϑΓ ΘΩςΥΓς ΘΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΥΡΘΜΓ Χ∆ΘΩς ςϑΓ ΚΠΚςΚΧΝ ΦΚΗ ↵ΕΩΝςΚΓΥ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΡΓΧΕΓ ΧΕςΚΞΚΥςΥ ΓΠΕΘΩΠςΓΤΓΦ ∆ΓΕΧΩΥΓ ΘΗ ςϑΓΚΤ ΓΖΕΝΩΥΚΘΠ ΗΤΘΟ ςϑΓ ΡΓΧΕΓ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ςϑΓ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠ ΘΗ ςϑΓ #ϑ ςΚΥΧΧΤΚ 2ΝΧΠ ∗ΘΨΓΞΓΤ ςϑΓ ΥΘΝΚΦΧΤΚς[ ΘΗ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ΧΕΤΘΥΥ ςϑΓ ΤΓΙΚΘΠ ∆ΤΘΩΙϑς ΕϑΧΠΙΓ ςΘ −ΘΥΘΞΘ ΨϑΓΠ ςϑΓ 5ΓΤ∆ΚΧΠ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠ 9ΘΟΓΠ ΚΠ ∃ΝΧΕΜ ΧΠΦ ςϑΓ −ΘΥΘΞΧ 9ΘΟΓΠ∂Υ 0ΓςΨΘΤΜ ΛΘΚΠΓΦ ΓΗΗΘΤςΥ ςΘ ΕΤΓΧςΓ ςϑΓ 9ΘΟΓΠ∂Υ 2ΓΧΕΓ %ΘΧΝΚςΚΘΠ ΚΠ &ΓΥΡΚςΓ ΨΘΟΓΠ ∆ΓΚΠΙ ΓΖΕΝΩΦΓΦ Χς ςϑΓ ΚΠΚςΚΧΝ ΥςΧΙΓ ςϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ϑΚΙϑΝΚΙϑςΓΦ ςϑΧς ςϑΓ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΚΠ −ΘΥΘΞΘ ϑΧΦ ΦΤΧΟΧςΚΕΧΝΝ[ ΚΟΡΤΘΞΓΦ ςΘΦΧ[ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ Χ ΨΘΟΧΠ ΝΓΧΦΚΠΙ ςϑΓ −ΘΥΘΞΘ ΦΓ ΝΓΙΧςΚΘΠ ΚΠ ςϑΓ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠΥ ΨΚςϑ 5ΓΤ∆ΚΧ 6ϑΚΥ ΨΧΥ ΕΤΓΦΚςΓΦ ςΘ ςϑΓ ΥΘΝΚΦΧΤΚς[

ΧΟΘΠΙ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΡΓΤΥΚΥςΓΠΕΓ ΘΗ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΡΓΧΕΓ ΧΕςΚΞΚΥςΥ +Π ΗΩΤςϑΓΤ ΦΚΥΕΩΥΥΚΘΠ ΧΝΝ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΧΙΤΓΓΦ ςϑΧς ΚΠ ΡΘΥς ΕΘΠℵΚΕς ΥΚςΩΧςΚΘΠΥ Κς ϑΧΥ ΡΤΘΞΓΠ ςΘ ∆Γ ΕΤΩΕΚΧΝ ςϑΧς ΨΘΟΓΠ ΥΩΡΡΘΤς ΓΧΕϑ ΘςϑΓΤ ΤΓΙΚΘΠΧΝΝ[ ΧΠΦ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝΝ[ ςϑΤΘΩΙϑ ΠΓςΨΘΤΜΥ /ΘΤΓΘΞΓΤ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΕΘΠΕΝΩΦΓΦ ςϑΧς ΨΘ ΟΓΠ ΗΤΘΟ ΦΚΗΗΓΤΓΠς ΤΓΙΚΘΠΥ ΧΤΘΩΠΦ ςϑΓ ΙΝΘ∆Γ ΕΧΠ ΝΓΧΤΠ ΗΤΘΟ ΓΧΕϑ ΘςϑΓΤ ςϑΤΘΩΙϑ ΦΚΧΝΘΙΩΓ

%ΘΠℵΚΕς ΚΠ +ΥΤΧΓΝ ΧΠΦ 2ΧΝΓΥςΚΠΓ ΧΠΦ 705%4 1ΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΘΗΗΓΤΓΦ ΦΓςΧΚΝΓΦ ΚΠΥΚΙϑς ΚΠςΘ ςϑΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ 705%4 ΚΠ ςϑΓ ΡΓΧΕΓ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠΥ ∆ΓςΨΓΓΠ +ΥΤΧΓΝ ΧΠΦ 2ΧΝΓΥςΚΠΓ (ΚΤΥς Κς ΨΧΥ ΥςΤΓΥΥΓΦ ςϑΧς ΦΓΥΡΚςΓ ΘΗ ςΨΘ [ΓΧΤΥ ΘΗ ΨΘΤΜ ςΘΨΧΤΦΥ ∆ΩΚΝΦΚΠΙ Χ ΕΧΟΡΧΚΙΠ ςϑΧς ΨΘΩΝΦ ΡΩΥϑ ςϑΓ ΙΘΞΓΤΠΟΓΠς ςΘΨΧΤΦΥ ΚΠςΤΘΦΩΕΚΠΙ Χ +ΥΤΧΓΝΚ 0ΧςΚΘΠΧΝ #ΕςΚΘΠ 2ΝΧΠ ΘΠ 705%4 Χ ΠΓΨ ΘΩς∆ΤΓΧΜ ΘΗ ΟΚΝΚςΧΤ[ ΘΡΓΤΧςΚΘΠΥ ϑΧΦ ΥςΧΝΝΓΦ ςϑΓ ΡΤΘΕΓΥΥ 6ϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΤΓΕΘΩΠςΓΦ ≥∋ΞΓΤ[ ΧΥΡΓΕς ΘΗ ςϑΚΥ ΨΧΤ ΨΧΥ ΡΝΧ[ΚΠΙ ↵ΤΥςΝ[ ΧΙΧΚΠΥς 705%4 ΧΙΧΚΠΥς ΨΘΟΓΠ∂Υ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΧΙΧΚΠΥς ΙΤΧΠςΚΠΙ ΡΤΘςΓΕςΚΘΠ ςΘ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΘΗ ΕΘΩΤΥΓ Κς ϑΧΦ ΠΘςϑΚΠΙ ςΘ ΦΘ ΨΚςϑ ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ × 6ϑΓ ΨΘΟΓΠ ΨΓΤΓ ΓΖΕΝΩΦΓΦ ΗΤΘΟ ςϑΓ ΦΓΕΚΥΚΘΠ ΟΧΜΚΠΙ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ΧΠΦ ΗΘΤΧ ΘΠ ΟΚΝΚςΧΤ[ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΧΠΦ ΨΓΤΓ ΥΓΞΓΤΓΝ[ ΩΠΦΓΤΤΓΡΤΓΥΓΠςΓΦ ΚΠ ςϑΓ ΠΧςΚΘΠΧΝ ΙΘ ΞΓΤΠΟΓΠς ΧΠΦ ςϑΓ ΟΚΝΚςΧΤ[ +Π ςϑΚΥ ΤΓΥΡΓΕς ςϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΥςΤΓΥΥΓΦ ςϑΓ ΚΟΡΘΤς ΧΠΕΓ ΘΗ ϑΧΞΚΠΙ Χ ΡΤΘΡΘΤςΚΘΠ ΘΗ Χς ΝΓΧΥς ΡΓΤ ΕΓΠς ΘΗ ΨΘΟΓΠ ςΘ ΓΗΗΓΕςΚΞΓΝ[ ΚΠςΓΙΤΧςΓ Χ ΗΓΟΧΝΓ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΚΠ ΧΠ[ ΡΤΘΕΓΥΥ ΘΤ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠ #ΠΘςϑΓΤ ΧΥΡΓΕς ΧΦΦΤΓΥΥΓΦ ΨΧΥ ςϑΓ ΤΘΝΓ ΘΗ ςϑΓ ΡΩ∆ΝΚΕ ΧΤΓΠΧ ΧΠΦ ςϑΓ ΟΓΦΚΧ ΚΠ ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤ ΨϑΚΕϑ ΨΧΥ ΕΘΠΥΚΦΓΤΓΦ ΕΓΠςΤΧΝ ΚΠ ΥϑΧΡΚΠΙ ΞΚΓΨΥ ΧΠΦ ΡΓΤΕΓΡςΚΘΠΥ 6ϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΥςΧςΓΦ ≥5ςΩΦΚΘΥ ΨΓΤΓ ↵ΝΝΓΦ ΨΚςϑ ΧΠ ΓΠΦΝΓΥΥ ΟΧΤΕϑ ΘΗ ΓΖ ΧΤΟ[ ΙΓΠΓΤΧΝΥ ΧΝΝ ΟΧΝΓ ΘΗ ΕΘΩΤΥΓ ΚΠΞΚςΓΦ ςΘ ΓΖΡΝΧΚΠ ςϑΓ ΤΓΧΝΚς[ ςΘ ΩΥ ςϑΓ ΡΓΘΡ ΝΓ × 6ϑΓ ΠΓΓΦΥ ΧΠΦ ΗΓΧΤΥ ΘΗ ΕΚΞΚΝΚΧΠΥ ΨΓΤΓ ϑΧΤΦΝ[ ΧΦΦΤΓΥΥΓΦ 6ϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ϑΚΙϑΝΚΙϑςΓΦ ςϑΧς ΨϑΓΠ ΠΧςΚΘΠΧΝ ΥΓΕΩΤΚς[ ΚΥ Χς ΥςΧΜΓ Κς ϑΧΥ ∆ΓΓΠ Θ∆ΥΓΤΞΓΦ ςϑΧς Χ ΟΧΛΘΤΚς[ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ςΓΠΦ ςΘ ΧΦΘΡς ςϑΓ ΥΧΟΓ ΟΚΝΚςΧΤ[ ΡΧςΤΚΘςΚΕ ∆ΚΠΧΤ[ ΘΠΓ ΥΚΦΓΦ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ 1Π ςϑΓ ΘςϑΓΤ ϑΧΠΦ ςϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΧΝΥΘ ΙΧΞΓ ΚΠΥΚΙϑς ΚΠςΘ ϑΘΨ ςϑΓ ΓΥςΧ∆ΝΚΥϑΓΦ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΠΓςΨΘΤΜ ΦΚΦ ΟΧΜΓ Χ ΦΚΗΗΓΤΓΠΕΓ ΚΠ +ΥΤΧΓΝ 6ϑΓ ΟΓΤΓ ΗΧΕς ςϑΧς Χ ΙΤΘΩΡ ΘΗ ΦΓΦΚΕΧςΓΦ ΨΓΝΝ ΓΦΩΕΧςΓΦ ΨΓΝΝ ΕΘΠΠΓΕςΓΦ ΨΘΟΓΠ ΨϑΘ ΩΠΦΓΤΥςΘΘΦ ςϑΓ ΥΚςΩΧςΚΘΠ ΧΠΦ ΨϑΘ ΨΓΤΓ ΨΚΝΝΚΠΙ ςΘ ↵Ιϑς ΗΘΤ ςϑΓΚΤ ΤΚΙϑςΥ ΧΠΦ ςϑΓΚΤ ΡΤΓΥΓΠΕΓ ϑΧΦ ΧΝΤΓΧΦ[ ΗΘΤΟΓΦ Χ ΠΓςΨΘΤΜ ΟΧΦΓ ΡΤΘΧΕςΚΞΓ ΧΕςΚΘΠ ΡΘΥΥΚ∆ΝΓ ΚΠ +ΥΤΧΓΝ 6ϑΓ


5ςΩΦΓΠςΥ 2ΧΤςΚΕΚΡΧςΓ ΚΠ +ΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ 2ΓΧΕΓ &Χ[ 1∆ΥΓΤΞΧΠΕΓ

ΥςΤΧςΓΙ[ ςϑΓ[ ΩΥΓΦ ςΘ ΟΧΜΓ ςϑΓΚΤ ΞΘΚΕΓΥ ϑΓΧΤΦ ΥςΧΤςΓΦ ΨΚςϑ Χ ΥΘΕΚΧΝ ΟΓΦΚΧ ΕΧΟΡΧΚΙΠ 6ϑΓ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΠΓςΨΘΤΜ ΝΚΥςΓΦ ΧΠΦ ΥϑΧΟΓΦ 68 ΥϑΘΨΥ ςϑΧς ΦΚΦ ΠΘς ΚΠΕΝΩΦΓ ΨΘΟΓΠ ςϑΓ[ ΕΧΝΝΓΦ ΡΤΘΦΩΕΓΤΥ ΧΠΦ ΓΦΚςΘΤΥ ΧΠΦ ΡΤΓΥΓΠςΓΦ ςϑΓΚΤ ΞΚΓΨΥ ΘΠΝΚΠΓ (ΩΤςϑΓΤΟΘΤΓ ςϑΓ[ ΡΘΥΚςΚΞΓΝ[ ΡΤΘΟΘςΓΦ ΧΠΦ ΤΓΕΘΟΟΓΠΦΓΦ ΘΠΓ ΧΠΘ ςϑΓΤ 6ϑΓ[ ΚΠςΤΘΦΩΕΓΦ Χ ΦΧςΧ∆ΧΥΓ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΓΖΡΓΤςΥ ΚΠ ΨϑΚΕϑ ΘΠΓ ΕΧΠ ΓΧ ΥΚΝ[ ↵ΠΦ ςϑΓ ΥΓΙΟΓΠςΓΦ ΡΘΘΝ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΨϑΘ ΧΤΓ ΓΖΡΓΤςΥ ΨϑΘ ΕΧΠ ΡΤΘΞΚΦΓ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΧΠΦ ΨϑΘ ΕΧΠ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΓ ΚΠ ςϑΓ ΦΓΕΚΥΚΘΠ ΟΧΜΚΠΙ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ∗ΧΞΚΠΙ ΥΩΕϑ Χ ΝΚΥς Χς ϑΧΠΦ ΨΧΥ ΓΖςΤΓΟΓΝ[ ΓΗΗΓΕςΚΞΓ ΨϑΓΠ ςϑΓ ΟΓΦΚΧ ΨΧΥ ΥΓΓΜΚΠΙ ΕΓΤ ςΧΚΠ ΓΖΡΓΤςΥ ςΘ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΓ ΚΠ ςϑΓ ΡΩ∆ΝΚΕ ΦΚΥΕΘΩΤΥΓ 6ϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ϑΚΙϑΝΚΙϑςΓΦ ΧΠΘςϑΓΤ ΦΓΞΓΝΘΡΟΓΠς ςϑΓ ΕΤΓΧςΚΘΠ ΘΗ Χ ΠΓΨ ΟΘ ΞΓΟΓΠς #Υ Χ ΦΚΤΓΕς ΘΩςΕΘΟΓ ΘΗ ςϑΓ ΝΧΥς ΟΚΝΚςΧΤ[ ΘΗΗΓΠΥΚΞΓ Χ ΟΘΞΓΟΓΠς ΝΓΦ ∆[ ΨΘΟΓΠ ΕΧΝΝΓΦ 9ΘΟΓΠ 9ΧΙΓ 2ΓΧΕΓ ΨΧΥ ΕΤΓΧςΓΦ 6ϑΓ ΟΘΞΓΟΓΠς ΕΧΝΝΥ ΗΘΤ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠΥ ΧΥ ΘΡΡΘΥΓΦ ςΘ ςϑΓ ΩΥΓ ΘΗ ΨΧΤ ΧΥ Χ ΟΓΧΠΥ ςΘ ΥΘΝΞΓ Χ ΕΘΠℵΚΕς ΥΚςΩΧςΚΘΠ +Π Χ ΡΩ∆ΝΚΕ ΘΡΚΠΚΘΠ ΡΘΝΝ ΕΘΠΦΩΕςΓΦ ΚΠ +ΥΤΧΓΝ ΚΠ 1ΕςΘ∆ΓΤ ςϑΓ ↵ΠΦΚΠΙΥ ΤΓΞΓΧΝΓΦ ςϑΧς ΡΓΤ ΕΓΠς ΘΗ ςϑΓ ΡΘΡΩΝΧςΚΘΠ ΥΩΡΡΘΤςΥ ςϑΓ ΚΠςΓΙ ΤΧςΚΘΠ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ςϑΓ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠΥ ∆ΓςΨΓΓΠ +ΥΤΧΓΝΚΥ ΧΠΦ 2ΧΝΓΥςΚΠΚΧΠΥ +Π ΧΦΦΚςΚΘΠ Χ ΥΘΝΚΦ ΡΓΤ ΕΓΠς ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΡΓΤ ΕΓΠς ΘΗ ΟΓΠ ∆ΓΝΚΓΞΓ ςϑΧς ςϑΓ ΚΠΕΝΩΥΚΘΠ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΨΚΝΝ ΕΘΠςΤΚ∆ΩςΓ ςΘ ΓΗΗΓΕςΚΞΓ ΡΓΧΕΓ ςΧΝΜΥ (ΚΠΧΝΝ[ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΧΝΥΘ ΦΚΥΕΩΥΥΓΦ ςϑΓ ΥΓΕΘΠΦ ΙΓΠΓΤΧςΚΘΠ ΧΥ Χ ΗΘΤΕΓ ΘΗ ΕϑΧΠΙΓ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΧΙΤΓΓΚΠΙ ςϑΧς ςϑΓ ΥΓΕΘΠΦ ΙΓΠΓΤΧςΚΘΠ ΟΚΙϑς ΘΗςΓΠ ΥςΤΘΠΙΝ[ ΚΟΡΧΕς ςϑΓ ΓΠϑΧΠΕΓΟΓΠς ΘΗ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΤΚΙϑςΥ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΧΠΦ ∆ΤΚΠΙ ΚΠ Χ ΝΘς ΘΗ ΡΘΨΓΤ +Π ςϑΓ ΕΘΠςΓΖς ΘΗ +ΥΤΧΓΝ ΘΠΓ ΘΗ ςϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΓΖΡΤΓΥΥΓΦ ςϑΧς ςϑΓ ΥΓΕΘΠΦ ΙΓΠΓΤΧςΚΘΠ ΨΧΠςΥ ΧΠΦ ΠΓΓΦΥ ΠΘΤΟΧΝΕ[ ΚΠ ςϑΓΚΤ ΝΚΞΓΥ ΧΠΦ ςΘ ΡΩΤΥΩΓ ςϑΓΚΤ ΗΩςΩΤΓ ΧΠΦ ϑΧΡΡΚΠΓΥΥ /ΧΠ[ ΧΤΓ ΝΓΧΞΚΠΙ ΕΘΩΠςΤΚΓΥ ΚΠΗΓΕςΓΦ ∆[ ΕΘΠℵΚΕς ΗΘΤ ςϑΓΥΓ ΓΖΧΕς ΤΓΧΥΘΠΥ ΘΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΕΘΠΕΝΩΦΓΦ

‹ 70 2ϑΘςΘ 4[ΧΠ ∃ΤΘΨΠ


4ΓΕΘΟΟΓΠΦΧςΚΘΠΥ #ΦΦΤΓΥΥΓΦ ςΘ 0ΧςΚΘΠΧΝ )ΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΧΠΦ +ΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ 4ΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ 5Ω∆ ΤΓΙΚΘΠΧΝ 1ΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ‡

(ΘΤ ΠΧςΚΘΠΧΝ )ΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΧΠΦ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΥΩ∆ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ςΘ ΗΧΕΚΝΚςΧςΓ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ςΧΝΜΥ ΚΠΕΝΩ ΦΚΠΙ ∆[ ΡΤΘΞΚΦΚΠΙ ΧΕΕΓΥΥ ςΘ ℵΓΖΚ∆ΝΓ ΗΩΠΦΚΠΙ ΟΓΕϑΧΠΚΥΟΥ ΚΠ ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤ ΕΘΠΕΓΤΠΚΠΙ ΝΘΙΚΥςΚΕΧΝ ΧΥΡΓΕςΥ ΥΩΕϑ ΧΥ ΧΕΕΓΥΥ ςΘ ΞΚΥΧΥ ΧΠΦ ςΤΧΞΓΝ ΗΩΠΦΥ ΧΠΦ ∆[ ΡΤΘΞΚΦΚΠΙ ΗΘΝΝΘΨ ΩΡ ΥΩΡΡΘΤς ςΘ ΥΧΗΓΙΩΧΤΦ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΥΓΕΩΤΚς[ (ΘΤ ΠΧςΚΘΠΧΝ )ΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΧΠΦ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΥΩ∆ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ςΘ ∆ΘΘΥς ΨΘΟΓΠ∂Υ ΕΧΡΧΕΚςΚΓΥ ςΘ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΓ ΚΠ ΧΠΦ ΕΘΠ ςΤΚ∆ΩςΓ ςΘ ΗΘΤΟΧΝ ΧΠΦ ΚΠΗΘΤΟΧΝ ΡΓΧΕΓ ςΧΝΜΥ ΧΠΦ ΦΚΧΝΘΙΩΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ∆[ ΚΠΞΓΥςΚΠΙ ΚΠ ΦΓΞΓΝΘΡΚΠΙ ςϑΓ ΥΜΚΝΝΥ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΝΓΧΦΓΤΥ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ΨΘΟΓΠ ΗΤΘΟ ΟΧΤΙΚΠΧΝΚ∴ΓΦ ΡΘΡΩΝΧςΚΘΠΥ ΗΘΤ ΓΖΧΟΡΝΓ ςϑΤΘΩΙϑ ςϑΓ ΓΥςΧ∆ΝΚΥϑΟΓΠς ΘΗ ΤΧΡΚΦ ΚΠςΓΠΥΚΞΓ ςΤΧΚΠΚΠΙ ΩΠΚςΥ (ΘΤ ΠΧςΚΘΠΧΝ )ΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΧΠΦ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΥΩ∆ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ςΘ ΡΤΘΞΚΦΓ ΟΓΦΚΧςΘΤΥ ΧΠΦ ΘςϑΓΤ ΧΕςΘΤΥ ΚΠΞΘΝΞΓΦ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ΨΚςϑ ςΘΘΝΥ ΧΠΦ ΥςΤΧςΓΙΚΓΥ ςΘ ΓΠΥΩΤΓ ςϑΓ ΚΠΕΝΩΥΚΘΠ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓΥ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ςΧΝΜΥ ΧΠΦ ςϑΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ ΡΓΧΕΓ ΧΙΤΓΓΟΓΠςΥ

(ΘΤ ςϑΓ 7ΠΚςΓΦ 0ΧςΚΘΠΥ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΥΩ∆ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ ∴ΧςΚΘΠΥ ςΘ ΓΠΥΩΤΓ ςϑΧς ςϑΓ ςΓΤΟΥ ΘΗ ΤΓΗΓΤΓΠΕΓ ΧΠΦ ΟΧΠΦΧςΓΥ ΘΗ ΧΝΝ ΟΓ ΦΚΧςΘΤΥ ΧΠΦ ΡΓΧΕΓ∆ΩΚΝΦΚΠΙ ΧΕςΘΤΥ ΧΤΓ ΙΓΠΦΓΤ ΥΓΠΥΚςΚΞΓ ΧΠΦ ΚΠΕΘΤΡΘΤΧςΓ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ςϑΩΥ ΓΠΥΩΤΚΠΙ ςϑΧς ςϑΓΤΓ ΚΥ ΗΤΘΟ ςϑΓΚΤ ΡΧΤς ΧΕ ΕΘΩΠςΧ∆ΚΝΚς[ ΗΘΤ ςϑΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ ςϑΓ ΨΘΟΓΠ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΧΙΓΠΦΧ

(ΘΤ ςϑΓ ∋ΩΤΘΡΓΧΠ 7ΠΚΘΠ ΧΠΦ ΘςϑΓΤ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΥΩ∆ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴Χ ςΚΘΠΥ ςϑΧς ϑΧΞΓ ΠΘς [Γς ΦΘΠΓ ΥΘ ςΘ ΧΡΡΘΚΠς Χ ΥΡΓΕΚΧΝ ΓΠΞΘ[ ΘΠ ΨΘΟΓΠ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΗΘΝΝΘΨΚΠΙ ςϑΓ ΙΘΘΦ ΡΤΧΕςΚΕΓ ΘΗ ςϑΓ #ΗΤΚΕΧΠ 7ΠΚΘΠ

4ΓΕΘΟΟΓΠΦΧςΚΘΠΥ #ΦΦΤΓΥΥΓΦ ςΘ %ΚΞΚΝ 5ΘΕΚΓς[ ΧΠΦ ςϑΓ /ΓΦΚΧ ‡

(ΘΤ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ ΧΠΦ ςϑΓ ΟΓΦΚΧ ςΘ ΛΘΚΠςΝ[ ΧΦΞΘΕΧςΓ ΗΘΤ ςϑΓ ΚΠΕΝΩΥΚΘΠ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠΥ ςΘ ΕΘΟΟΩΠΚΕΧςΓ ςϑΓ ΓΞΚΦΓΠΕΓ ΘΗ ςϑΓ ΧΦ ΦΓΦ ΞΧΝΩΓ ΘΗ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΚΠΕΝΩΥΚΘΠ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ΧΠΦ ςΘ ΡΩς ΡΤΓΥΥΩΤΓ ΘΠ ΠΓΙΘςΚΧςΚΠΙ ΡΧΤςΚΓΥ ςΘ ΚΠΕΝΩΦΓ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓΥ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ςΧΝΜΥ

(ΘΤ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ ΧΠΦ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΙΤΘΩΡΥ ςΘ ∆ΩΚΝΦ ΥΘΝΚΦΧΤΚς[ ΠΓςΨΘΤΜΥ ΘΠ ςϑΓ

ΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΙΝΘ∆ΧΝ ΝΓΞΓΝ ΚΠ ΘΤΦΓΤ ςΘ ΦΓΞΓΝΘΡ Χ ΥϑΧΤΓΦ ΧΙΓΠΦΧ ΧΠΦ ΟΓΥΥΧΙΓ ΚΠ ΥΩΡΡΘΤς ΘΗ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΚΠΕΝΩΥΚΘΠ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ‡

(ΘΤ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ ςΘ ΩΠΦΓΤςΧΜΓ Χ ΙΝΘ∆ΧΝ ΤΓΞΚΓΨ ΘΠ ςϑΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ 705%4 ΕΘΟΡΝΓΟΓΠςΚΠΙ ςϑΓ ΙΝΘ∆ΧΝ ΥςΩΦ[ ΘΠ ςϑΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ ςϑΧς ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΤΓΣΩΓΥςΓΦ ∆[ ςϑΓ 5ΓΕΤΓςΧΤ[ )ΓΠΓΤΧΝ

(ΘΤ ςϑΓ ΟΓΦΚΧ ςΘ ΧΞΘΚΦ ΥςΓΤΓΘς[ΡΚΠΙ ςϑΓ ΤΘΝΓΥ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΟΓΠ ΧΠΦ ΚΠΥςΓΧΦ ςΘ ΡΤΘΞΚΦΓ ΕΘΞΓΤΧΙΓ ΘΗ ςϑΓ ΦΚΞΓΤΥΓ ΤΘΝΓΥ ΡΝΧ[ΓΦ ∆[ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ΕΘΠ ℵΚΕς ΧΠΦ ΚΠ ∆ΩΚΝΦΚΠΙ ΥΓΕΩΤΚΠΙ ΧΠΦ ΟΧΚΠςΧΚΠΚΠΙ ΡΓΧΕΓ ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ςΘ ΤΓΡΘΤς ΚΠ ΦΓΡςϑ ΘΠ ςϑΓ ΚΟΡΧΕς ΘΗ ΙΓΠΦΓΤ ΚΥΥΩΓΥ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ςϑΓ ΡΘΥΚςΚΞΓ ΓΗΗΓΕς ΘΗ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΧΠΦ ΟΓΠ∂Υ ΓΣΩΧΝ ΤΓΡΤΓΥΓΠςΧςΚΘΠ ΘΠ ςϑΓ ΥΩΕΕΓΥΥ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΧΠΦ ΡΓΧΕΓ ςΧΝΜΥ

4ΓΕΘΟΟΓΠΦΧςΚΘΠΥ #ΦΦΤΓΥΥΓΦ ςΘ ΧΝΝ #ΕςΘΤΥ ‡

6Θ ΚΦΓΠςΚΗ[ ΧΠΦ ΥΩΡΡΘΤς ΤΓΥΚΝΚΓΠΕΓ ΧΕςΘΤΥ ΧΠΦ ΡΓΧΕΓ ΧΕςΚΞΚΥςΥ ΚΠ ΧΝΝ ΥςΧ ΙΓΥ ΘΗ ςϑΓ ΕΘΠℵΚΕς Ε[ΕΝΓ ΧΠΦ ΦΓΞΓΝΘΡ ΧΝςΓΤΠΧςΚΞΓΥ ΗΘΤ ΠΘΠ ΞΚΘΝΓΠς ΕΘΠℵΚΕς ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ

6Θ ΟΧΜΓ ςϑΓ ΕΘΠςΓΠς ΘΗ 705%4 ΧΞΧΚΝΧ∆ΝΓ ΚΠ ΝΘΕΧΝ ΝΧΠΙΩΧΙΓΥ ΥΘ ςϑΧς ΨΘΟΓΠ ΧΥ ∆Θςϑ ∆ΓΠΓ↵ΕΚΧΤΚΓΥ ΧΠΦ ΧΕςΘΤΥ ΕΧΠ ΓΟ∆ΤΧΕΓ ςϑΓ ΡΤΘΞΚ ΥΚΘΠΥ ΧΠΦ Θ∆ΛΓΕςΚΞΓΥ ΘΗ ςϑΓ ΨΘΟΓΠ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΧΙΓΠΦΧ ΧΠΦ ΧΕςΚΞΓΝ[ ΦΓΟΧΠΦ ςϑΓΚΤ ΚΠΕΝΩΥΚΘΠ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ςΧΝΜΥ


705%4 .ΓΧΤΠΓΦ .ΓΥΥΘΠΥ ΗΤΘΟ Χ %ΘΠℵΚΕς <ΘΠΓ +ΥΤΧΓΝ ΨΧΥ ςϑΓ ↵ΤΥς ΕΘΩΠςΤ[ ΚΠ ςϑΓ ΨΘΤΝΦ ςϑΧς ςΩΤΠΓΦ 705%4 ΚΠςΘ Χ ΥςΧςΓ ΝΧΨ 6ϑΧς ΨΧΥ ∆ΧΕΜ ΚΠ 6ϑΚΥ ΨΧΥ ΠΘς ΧΠ ΓΧΥ[ ΥςΓΡ ΗΘΤ Χ ΕΘΩΠςΤ[ ςϑΧς ϑΧΥ ∆ΓΓΠ ΚΠΞΘΝΞΓΦ ΚΠ ΧΠ ΧΤΟΓΦ ΕΘΠℵΚΕς ΨΚςϑ ΚςΥ ΠΓΚΙϑ∆ΘΩΤΥ ΥΚΠΕΓ ΚςΥ ΕΤΓΧςΚΘΠ ΚΠ 6ϑΓ ΗΓΟΚΠΚΥς ΟΘΞΓΟΓΠς ΚΠ +ΥΤΧΓΝ ΩΥΓΦ ςϑΚΥ ΡΤΓΕΓΦΓΠς ΧΥ ΧΠ ΘΡΡΘΤςΩΠΚς[ ςΘ ΥϑΚΗς ςϑΓ ΡΩ∆ΝΚΕ ΘΡΚΠΚΘΠ ςΘ ∆Γ ΟΘΤΓ ΥΩΡΡΘΤςΚΞΓ ςΘΨΧΤΦΥ ΨΘ ΟΓΠ∂Υ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΧΠΦ ΤΓΡΤΓΥΓΠςΧςΚΘΠ ςΘ ΓΦΩΕΧςΓ ςϑΓ ΡΩ∆ΝΚΕ ΘΠ ςϑΓ ΠΓΓΦΥ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ΞΚΘΝΓΠς ΕΘΠℵΚΕς ∴ΘΠΓ ΧΤΓΧΥ ςΘ ΧΦΦΤΓΥΥ ςϑΘΥΓ ΠΓΓΦΥ ΧΠΦ ςΘ ∆Γ ΟΘΤΓ ΚΠΕΝΩΥΚΞΓ ΚΠ ΦΓΕΚΥΚΘΠ ΟΧΜΚΠΙ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ∗ΓΤΓ ΧΤΓ ΥΘΟΓ ΘΗ ςϑΓ ΝΓΧΤΠΓΦ ΝΓΥΥΘΠΥ ΗΤΘΟ ςϑΓ +ΥΤΧΓΝΚ ΥΕΓΠΓ 5ΘΝΚΦΧΤΚς[ +ΠΕΝΩΥΚΘΠ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΚΥ ΠΘς ∆ΧΥΓΦ ΘΠ Χ ΕΓΤςΧΚΠ ΘΡΚΠΚΘΠ 9Γ ϑΧΞΓ ςΘ ΩΠΦΓΤΥςΧΠΦ ςϑΧς ΘΠΝ[ ΨϑΓΠ ΨΓ ΨΘΤΜ ςΘΙΓςϑΓΤ ΧΕΤΘΥΥ ΡΘΝΚςΚΕΧΝ ΦΚΞΚΦΓΥ ΕΧΠ ΨΓ ΥΩΕΕΓΓΦ 9Γ ΟΧΠΧΙΓΦ ςΘ ΝΓΧΦ Χ ςΨΘ [ΓΧΤ ΝΘΠΙ ΚΠΕΝΩΥΚΞΓ ΡΤΘΕΓΥΥ ΨΚςϑ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΘΗ ΟΧΛΘΤ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ΧΠΦ ΝΓΧΦΚΠΙ ΧΕςΚΞΚΥςΥ ςΘ ΦΤΧΗς ςΘΙΓςϑΓΤ ςϑΓ +ΥΤΧΓΝΚ 0ΧςΚΘΠΧΝ #ΕςΚΘΠ 2ΝΧΠ ∆ΧΥΓΦ ΘΠ #ς ςϑΓ ΓΠΦ ΘΗ ςϑΓ ΡΤΘΕΓΥΥ ΨΓ ΡΤΓΥΓΠςΓΦ ςϑΓ ΧΙΤΓΓΦ ΩΡΘΠ ΡΝΧΠ ςΘ ςϑΓ ΙΘΞΓΤΠΟΓΠς 4ΧΚΥΚΠΙ ΧΨΧΤΓΠΓΥΥ +ς ΚΥ ΕΤΩΕΚΧΝ ςΘ ΚΠΕΝΩΦΓ Χ ΡΩ∆ΝΚΕ ΕΧΟΡΧΚΙΠ ςΘ ΤΧΚΥΓ ΧΨΧΤΓ ΠΓΥΥ ΗΘΤ ςϑΓ ΠΓΓΦ ςΘ ΚΠΕΝΩΦΓ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ςϑΓΚΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓΥ ΚΠ ΡΘΝΚΕ[ ΟΧΜΚΠΙ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ΓΥΡΓΕΚΧΝΝ[ ΨϑΓΠ ΟΧΜΚΠΙ ΦΓΕΚΥΚΘΠΥ ΘΠ ΨΧΤ ΧΠΦ ΡΓΧΕΓ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠΥ +Π ΡΝΧΕΓΥ ςϑΧς ΧΤΓ ΦΓΓΡΝ[ ΚΠΞΘΝΞΓΦ ΚΠ ΧΤΟΓΦ ΧΠΦ ΞΚΘΝΓΠς ΕΘΠℵΚΕς Κς ΘΗςΓΠ ΝΘΘΜΥ ≥ΠΧςΩΤΧΝ× ςϑΧς ΘΠΝ[ ΧΝΡϑΧ ΟΧΝΓΥ ΩΠΦΓΤΥςΧΠΦ ςϑΓ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΦ ςϑΧς ςϑΓ[ ΧΤΓ ςϑΓ ΘΠΝ[ ΘΠΓΥ ςϑΧς ϑΧΞΓ ςϑΓ ≥ΤΚΙϑς× ΟΓΧΠΥ ςΘ ΧΦΦΤΓΥΥ ςϑΓ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΦ ΧΝΥΘ ςϑΓ ΘΠΝ[ ΘΠΓΥ ςϑΧς ΕΧΠ ΓΖΡΝΧΚΠ ςϑΓ ΕΘΠℵΚΕς ςΘ ςϑΓ ΡΩ∆ΝΚΕ 6ϑΧς ΚΥ Ψϑ[ Κς ΚΥ ΓΥΥΓΠςΚΧΝ ςΘ ΓΦΩΕΧςΓ ςϑΓ ΡΩ∆ΝΚΕ ΧΠΦ ςϑΓ ΦΓΕΚΥΚΘΠ ΟΧΜΓΤΥ ΘΠ ςϑΧς ΥΩ∆ΛΓΕς ∃ΧΥΓΝΚΠΓ 1ΠΓ ΞΓΤ[ ΚΟΡΘΤςΧΠς ςΘΘΝ ςΘ ΤΧΚΥΓ ΧΨΧΤΓΠΓΥΥ ΧΠΦ ςΘ ϑΓΝΡ ΧΦΞΘΕΧςΓ Χ ΕϑΧΠΙΓ ΚΥ ςΘ ΕΤΓΧςΓ Χ ΞΧΝΚΦ ΧΠΦ ΕΤΓΦΚ∆ΝΓ ∆ΧΥΓΝΚΠΓ ΘΠ ςϑΓ ΥςΧςΩΥ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ΦΓΕΚΥΚΘΠ ΟΧΜΚΠΙ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ΧΠΦ ΚΠ ςϑΓ ΡΩ∆ΝΚΕ ΦΓ∆ΧςΓ ΘΠ ΨΧΤ ΧΠΦ ΡΓΧΕΓ ςΧΝΜΥ 6ϑΓ ∆ΓΥς ΨΧ[ ςΘ ΦΘ ςϑΧς ΚΥ ΟΘΠΚςΘΤΚΠΙ ΧΥ ΟΧΠ[ ΗΘΤΩΟΥ ΧΥ ΡΘΥΥΚ∆ΝΓ ΧΠΦ ΟΧΜΚΠΙ ςϑΓ ↵ΠΦΚΠΙΥ ΡΩ∆ΝΚΕ

&ΧςΧ∆ΧΥΓ +ς ΚΥ ΚΟΡΘΤςΧΠς ςΘ ΕΤΓΧςΓ Χ ΦΧςΧ∆ΧΥΓ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΓΖΡΓΤςΥ ΨϑΘ ΕΧΠ ΤΓΡΤΓΥΓΠς ςϑΓ ΗΓΟΧΝΓ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΨϑΘ ΕΧΠ ΚΠςΤΘΦΩΕΓ ΧΠ ΧΝςΓΤΠΧςΚΞΓ ΡΘΥΚςΚΘΠ ςΘ ςϑΓ ΕΘΟΟΘΠ ΥςΧςΓ ΥΓΕΩΤΚς[ ΟΧΝΓ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ +ς ΚΥ ΚΟΡΘΤςΧΠς ςΘ ΚΠςΤΘΦΩΕΓ ΧΠ ΧΙΤΓΓΟΓΠς ∆ΧΥΓΦ ΘΡΚΠΚΘΠ ΧΠΦ ςΘ ΡΤΓΥΓΠς Χ ΡΓΧΕΓΗΩΝ ΟΓΥΥΧΙΓ ΘΗ ϑΘΡΓ ςΘ ςϑΓ ΡΩ∆ΝΚΕ ΧΠΦ ςΘ ΦΓΕΚΥΚΘΠ ΟΧΜΓΤΥ +ς ΚΥ ΚΟΡΘΤςΧΠς ςΘ ΕΤΓΧςΓ ΥΩΕϑ Χ ΦΧςΧ∆ΧΥΓ ΗΘΤ ςϑΓ ΟΓΦΚΧ ΧΠΦ ΕΘΠΗΓΤΓΠΕΓ ΘΤΙΧΠΚ∴ΓΤΥ ςΘ ΩΥΓ 6ϑΚΥ ΦΧςΧ∆ΧΥΓ ϑΧΥ ςΘ ∆Γ ΧΠ ΘΠΝΚΠΓ ΩΥΓΤ ΗΤΚΓΠΦΝ[ ΧΠΦ ΧΕΕΓΥΥΚ∆ΝΓ ΘΠΓ 6ΤΧΚΠΚΠΙ +ς ΚΥ ΠΘς ΓΠΘΩΙϑ ςΘ ΕΤΓΧςΓ ςϑΓ ΦΧςΧ∆ΧΥΓ Κς ΚΥ ΓΣΩΧΝΝ[ ΚΟΡΘΤςΧΠς ςΘ ΥςΤΓΠΙςϑΓΠ ςϑΓ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ςϑΓ ΦΧςΧ∆ΧΥΓ ςΘ ϑΧΞΓ ςϑΓ ΕΘΠ↵ΦΓΠΕΓ ςΘ ΡΤΓΥΓΠς ςϑΓΚΤ ΧΝςΓΤΠΧςΚΞΓ ΞΚΓΨΥ ΚΠ ΡΩ∆ΝΚΕ ΞΚΧ ΟΓΦΚΧ ΘΤ Χς ΤΓΝΓΞΧΠς ΕΘΠΗΓΤΓΠΕΓΥ 2ΤΘ ΧΕςΚΞΓ ΧΡΡΤΘΧΕϑ #ΝΝ ςϑΘΥΓ ΧΕςΚΘΠΥ ΠΓΓΦ ςΘ ϑΧΞΓ Χ ΡΤΘ ΧΕςΚΞΓ ΧΡΡΤΘΧΕϑ 6ϑΓ +ΥΤΧΓΝΚ 0ΧςΚΘΠΧΝ #ΕςΚΘΠ 2ΝΧΠ ϑΧΥ ςΘ ∆Γ ΡΤΘΟΘςΓΦ ΥΘ ςϑΓ ΙΘΞΓΤΠΟΓΠς ΨΚΝΝ ΧΦΘΡς ΧΠΦ ∆ΩΦΙΓς ΗΘΤ Κς 6ϑΓ ΚΠΕΝΩΥΚΘΠ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ςϑΓ ΡΩ∆ΝΚΕ ΦΓ∆ΧςΓ ϑΧΥ ςΘ ∆Γ ΡΤΘΟΘςΓΦ ΥΘ ςϑΓΤΓ ΚΥ Χ ΙΤΓΧς ΠΓΓΦ ςΘ ΡΩΥϑ ςϑΓ ΦΧςΧ∆ΧΥΓ ΧΠΦ ςϑΓ ΨΘΟΓΠ ΓΖΡΓΤςΥ )ΤΧΥΥΤΘΘςΥ ΟΘΞΓΟΓΠς #ΝΝ ςϑΘΥΓ ΥςΓΡΥ ΕΧΠ ∆Γ ΓΟΡΘΨΓΤΓΦ ∆[ Χ ΞΚ∆ΤΧΠς ΓΠΓΤ ΙΓςΚΕ ΟΘΞΓΟΓΠς ςϑΧς ΚΥ ΗΓΟΚΠΚΥς ΘΤΚΓΠςΓΦ ΓΦΩΕΧςΓΥ ΡΓΘΡΝΓ ΧΝΝ ΘΞΓΤ ςϑΓ ΕΘΩΠ ςΤ[ ΧΠΦ ΡΩΥϑΓΥ ςϑΓ ΙΘΞΓΤΠΟΓΠς ΧΠΦ ςϑΓ ΝΓΧΦΓΤΥ ςΘ ΦΘ ΧΝΝ ςϑΓ[ ΕΧΠ ςΘ ΡΤΓΞΓΠς ςϑΓ ΠΓΖς ΨΧΤ ΧΠΦ ςΘ ΥςΤΚΞΓ ΗΘΤ Χ ΡΓΧΕΓ ΧΙΤΓΓΟΓΠς ΘΤ ΧΠ[ ΧΙΤΓΓΟΓΠς ςϑΧς ΨΚΝΝ ϑΓΝΡ ΡΤΓΞΓΠς Χ ΨΧΤ 7ΠΗΘΤςΩΠΧςΓΝ[ ΨΓ ΚΠ +ΥΤΧΓΝ ΧΤΓ ΥςΚΝΝ ΥςΤΩΙΙΝΚΠΙ ΨΚςϑ ΧΠ ΓΠΦΝΓΥΥ ΧΤΟΓΦ ΕΘΠ ℵΚΕς ∆Ως + ΥΓΓ ϑΘΡΓ ΚΠ ΧΝΝ ςϑΘΥΓ ΥςΓΡΥ ςϑΧς ΨΓ ςΘΘΜ ΧΠΦ + ΨΚΥϑ ςϑΚΥ ΨΚΝΝ ∆ΤΚΠΙ ςϑΓ ΦΓΥΚΤΓΦ ΕϑΧΠΙΓ

#ΠΧς 5ΧΤΧΙΩΥςΚ #Π ΚΠΦΓΡΓΠΦΓΠς ΛΘΩΤΠΧΝΚΥς ∆ΘΘΜ ΓΦΚςΘΤ ↵ΝΟ ΟΧΜΓΤ ΡΓΧΕΓ ΧΕςΚΞΚΥς 1ΠΓ ΘΗ ςϑΓ ΝΓΧΦΓΤΥ ΘΗ 705%4 ΚΠ +ΥΤΧΓΝ 5ΓΠΚΘΤ ΕΘΟΟΓΠςΧςΘΤ ΧΠΦ ΨΤΚςΓΤ ΘΠ ΚΥΥΩΓΥ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΥΡΓΕΚΧΝΚΥς ΘΠ ΙΓΠΦΓΤ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΧΠΦ ΤΓΡΤΓΥΓΠςΧςΚΘΠ ΧΠΦ ΟΓΦΚΧ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ


5ΓΥΥΚΘΠ

6ϑΓ 4ΘΝΓ ΘΗ ςϑΓ /ΓΦΚΧ ΚΠ +ΟΡΝΓΟΓΠςΚΠΙ 705%4

‹ 70 2ϑΘςΘ 6Θ∆ΚΠ ,ΘΠΓΥ

9Κςϑ Χ ΡΘΡΩΝΧςΚΘΠ ςϑΧς ΚΥ ΥςΚΝΝ ΘΠΓ ΘΗ ςϑΓ ΨΘΤΝΦ∝Υ ΡΘΘΤΓΥς ΤΧΦΚΘ ΕΘΠςΚΠΩΓΥ ςΘ ∆Γ ΘΠΓ ΘΗ ςϑΓ ΡΤΚΟΧΤ[ ΥΘΩΤΕΓΥ ΘΗ ΚΠΗΘΤΟΧςΚΘΠ ΗΘΤ ΟΧΠ[ ΚΠ 5ΘΟΧΝΚΧ ∗ΘΨΓΞΓΤ ΨϑΚΝΓ ΡΓΧΕΓ ϑΧΥ ΝΧΤΙΓΝ[ ΤΓςΩΤΠΓΦ ςΘ 5ΘΟΧΝΚΧ∝Υ ΕΧΡΚςΧΝ ΘΗ /ΘΙΧΦΚΥϑΩ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ΨΘΤΜΚΠΙ ΚΠ ςϑΓ ΕΚς[ ΕΘΠςΚΠΩΓ ςΘ ΗΧΕΓ ϑΩΙΓ ΤΚΥΜΥ ΚΠ ςϑΓΚΤ ΓΗΗΘΤς ςΘ ΤΓΡΘΤς ςϑΓ ΠΓΨΥ 6ϑΓ ΡϑΘςΘ ΥϑΘΨΥ Χ ΡΤΓ ΥΓΠςΓΤ ΤΓΧΦΚΠΙ ςϑΓ ΠΓΨΥ Χς 4ΧΦΚΘ 5ϑΧ∆ΓΝΝΓ ΘΠΓ ΘΗ /ΘΙΧΦΚΥϑΩ∝Υ ΟΘΥς ΡΘΡΩΝΧΤ ΤΧΦΚΘ ΥςΧςΚΘΠΥ


‹ 70 2ϑΘςΘ #Ν∆ΓΤς )ΘΠ∴ηΝΓ∴ (ΧΤΤΧΠ

ΕΤΚςΚΕΧΝ ΕΘΠΕΓΤΠ ΗΘΤ ΧΕςΚΘΠ 6ϑΚΥ ΥΓΕςΚΘΠ ΥΓς ΘΩς Θ∆ΛΓΕςΚΞΓΥ ςΘ ≥ΚΠΕΤΓΧΥΓ ςϑΓ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΧΠΦ ΧΕΕΓΥΥ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ςΘ ΓΖΡΤΓΥΥΚΘΠ ΧΠΦ ΦΓΕΚΥΚΘΠ ΟΧΜΚΠΙ ΚΠ ΧΠΦ ςϑΤΘΩΙϑ ςϑΓ ΟΓΦΚΧ ΧΠΦ ΠΓΨ ςΓΕϑΠΘΝΘΙΚΓΥ ΘΗ ΕΘΟΟΩΠΚΕΧςΚΘΠ× +ς ΧΝΥΘ ΥΘΩΙϑς ςΘ ≥ΡΤΘΟΘςΓ Χ ∆ΧΝΧΠΕΓΦ ΧΠΦ ΠΘΠ ΥςΓΤΓΘς[ΡΓΦ ΡΘΤςΤΧ[ΧΝ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ςϑΓ ΟΓΦΚΧ× 6ϑΓ ΧΕςΚΘΠΥ ςΘ ∆Γ ςΧΜΓΠ ΥΓς ΙΘΧΝΥ ςΘ ΕΤΓΧςΓ Χ ∆ΓςςΓΤ ΡΘΤςΤΧ[ΧΝ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ςϑΓ ΟΓΦΚΧ ςϑΧς ΚΠΕΝΩΦΓΥ ΧΝΝ ς[ΡΓΥ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ςϑΓ ΤΘΝΓΥ ςϑΧς ςϑΓ[ ΡΓΤΗΘΤΟ ςΘ ΚΠΕΤΓΧΥΓ ςϑΓ ΠΩΟ∆ΓΤ ΘΗ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΥΓΧςΥ Χς ςϑΓ ςΧ∆ΝΓΥ ΘΗ ΦΓ ΕΚΥΚΘΠ ΟΧΜΚΠΙ ∆ΘΧΤΦΥ ΧΠΦ ΟΓΦΚΧ ΕΘΟΡΧΠΚΓΥ ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ςΘ ΓΟΡΘΨΓΤ ΨΘΟΓΠ ≥ςΘ ΓΠϑΧΠΕΓ ςϑΓΚΤ ΥΜΚΝΝΥ ΜΠΘΨΝΓΦΙΓ ΧΠΦ ΧΕΕΓΥΥ ςΘ ΚΠΗΘΤΟΧςΚΘΠ ςΓΕϑΠΘΝΘΙ[× 5ΩΦΧΠ ∋ΝΓΕςΚΘΠΥ %ΘΟΟΚςςΓΓ ∗ΘΝΦΥ 9ΘΤΜΥϑΘΡ ΗΘΤ .ΘΕΧΝ ,ΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ

∃ΧΕΜΙΤΘΩΠΦ 2ΧΡΓΤ +ΠςΤΘΦΩΕςΚΘΠ 6ϑΓ ΟΓΦΚΧ ΚΠΦΩΥςΤ[ ϑΧΥ ∆ΓΓΠ ΥΝΘΨ ςΘ ΧΕΜΠΘΨΝΓΦΙΓ ΧΠΦ ΡΤΘΟΘςΓ ΨΘΟΓΠ ΧΥ ΡΘΝΚςΚΕΧΝΝ[ ΧΕςΚΞΓ ΕΚςΚ∴ΓΠΥ ςϑΧς ΧΤΓ ΓΣΩΧΝΝ[ ΓΠΙΧΙΓΦ ΚΠ ΧΠΦ ΕΘΠΕΓΤΠΓΦ Χ∆ΘΩς ςϑΓ ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς ΧΠΦ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς Χς ΧΝΝ ΝΓΞΓΝΥ ΘΗ ΥΘΕΚ Γς[ 6Θ ΥΩΕΕΓΥΥΗΩΝΝ[ ΚΟΡΝΓΟΓΠς 705%4 ΧΠΦ ςϑΓ ΗΘΝΝΘΨ ΩΡ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠΥ ΘΠ ΨΘΟΓΠ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΨΘΟΓΠ ΠΓΓΦ ςΘ ∆Γ ΤΓΕΘΙΠΚ∴ΓΦ ΧΠΦ ΡΘΤςΤΧ[ΓΦ ΧΥ ΡΓΧΕΓ∆ΩΚΝΦΓΤΥ ΡΓΧΕΓΜΓΓΡΓΤΥ ΟΓΦΚΧςΘΤΥ ΧΠΦ ΦΓΕΚΥΚΘΠ ΟΧΜΓΤΥ ΚΠ ςϑΓ ΟΓ ΦΚΧ 6ϑΤΘΩΙϑ ΚΟΧΙΓΤ[ ΟΓΦΚΧ ΕΧΠ ∆Γ Χ ΡΘΨΓΤΗΩΝ ςΘΘΝ ςΘ ΥςΘΡ ςϑΓ ΤΓΚΠΗΘΤΕΓ ΟΓΠς ΘΗ ΥςΓΤΓΘς[ΡΓΥ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΟΓΠ 5ϑΧΤΚΠΙ ΚΟΧΙΓΥ ΘΗ ΗΓΟΧΝΓ ΧΕςΘΤΥ ΚΠ ςϑΓ ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΧΠΦ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ΨΚΝΝ ΚΠΗΘΤΟ ΥΘΕΚΓς[ Χ∆ΘΩς ΨΘΟΓΠ∂Υ ΤΘΝΓΥ ΧΥ ΙΧΟΓ ΕϑΧΠΙΓΤΥ

4ΘΝΓ ΘΗ 9ΘΟΓΠ ΚΠ ςϑΓ /ΓΦΚΧ #ς ςϑΓ (ΘΩΤςϑ 9ΘΤΝΦ %ΘΠΗΓΤΓΠΕΓ ΘΠ 9ΘΟΓΠ ςϑΓ ∃ΓΚΛΚΠΙ &ΓΕΝΧΤΧςΚΘΠ ΧΠΦ 2ΝΧςΗΘΤΟ ΗΘΤ #ΕςΚΘΠ ΨΧΥ ΧΦΘΡςΓΦ +Π ΥΓΕςΚΘΠ , ΘΗ ΡΧΤς ΘΗ ςϑΓ ΡΝΧςΗΘΤΟ ΓΠ ςΚςΝΓΦ ≥9ΘΟΓΠ ΚΠ ςϑΓ /ΓΦΚΧ× ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΟΓΦΚΧ ΨΓΤΓ ΚΦΓΠςΚ↵ΓΦ ΧΥ ΧΤΓΧΥ ΘΗ

5ΚΠΕΓ ςϑΓ [ΓΧΤ ςϑΓ 70 ϑΧΥ ςΧΜΓΠ ΧΠ ΧΕςΚΞΓ ΧΡΡΤΘΧΕϑ ΚΠΕΘΤΡΘΤΧςΚΠΙ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΚΠςΘ 70 ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΓΗΗΘΤςΥ 0ΓΞΓΤςϑΓΝΓΥΥ ΧΝςϑΘΩΙϑ ςϑΓ 70 ϑΧΥ ΡΧΥΥΓΦ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠΥ ΩΠΦΓΤΝΚΠΚΠΙ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΚΟΡΘΤςΧΠς ΤΘΝΓΥ ΚΠ ΦΓΕΚΥΚΘΠ ΟΧΜΚΠΙ ΕΘΠℵΚΕς ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΧΠΦ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ςϑΓΥΓ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠΥ ΧΠΦ ςϑΓΚΤ ΧΚΟΥ ΧΤΓ ΓΚςϑΓΤ ΠΘς ΨΓΝΝ ΜΠΘΨΠ ΠΘς ΧΕΜΠΘΨΝΓΦΙΓΦ ΘΤ ΠΘς ΓΗΗΓΕςΚΞΓΝ[ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΓΦ ΚΠ ΥΘΕΚΓςΚΓΥ +ΠΥςΓΧΦ ΨΘΟΓΠ ΕΘΠςΚΠΩΓ ςΘ ∆Γ ΦΓΡΚΕςΓΦ ΧΥ ΡΧΥΥΚΞΓ ΧΕςΘΤΥ ΚΠ ΥΚςΩΧςΚΘΠΥ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ΞΚΕςΚΟΥ ΘΗ ΤΧΡΓ ΧΠΦ ΘςϑΓΤ ΗΘΤΟΥ ΘΗ ΞΚΘΝΓΠΕΓ 705%4 ΨΧΥ ΚΠΥςΤΩΟΓΠςΧΝ ΗΘΤ ςϑΓ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΟΘΞΓΟΓΠς ϑΘΨΓΞΓΤ Κς ΝΓΗς ΘΩς ΧΠ ΓΥΥΓΠςΚΧΝ ςΘΘΝ ΗΘΤ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΗΩΝΝ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΚΠ ΧΠ ΚΟΡΘΤςΧΠς ΥΓΕςΘΤ ΘΗ ΥΘΕΚΓς[ ± ςϑΓ ΠΓΨΥ ΟΓΦΚΧ 6ϑΓ ΟΓ ΦΚΧ ΕΧΠ ∆Γ ΚΟΡΘΤςΧΠς ΚΠ ∆ΩΚΝΦΚΠΙ ∆ΤΚΦΙΓΥ ΘΗ ΩΠΦΓΤΥςΧΠΦΚΠΙ ∆ΓςΨΓΓΠ ΦΚΗΗΓ ΤΓΠς ΕΘΩΠςΤΚΓΥ ΤΓΙΚΘΠΥ ΤΓΝΚΙΚΘΠΥ ΧΠΦ ΥΘΕΚΓςΚΓΥ ,ΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ΚΠ ςϑΓΚΤ ΤΓΡΘΤςΚΠΙ ΕΧΠ ΧΡΡΝ[ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ςϑΧς ΚΠΕΘΤΡΘΤΧςΓΥ ΟΧΤΙΚΠΧΝΚ∴ΓΦ ΞΘΚΕΓΥ ΚΠ Χ ΗΧΚΤ ΧΠΦ ∆ΧΝΧΠΕΓΦ ΟΧΠΠΓΤ ∃[ ΓΖΡΧΠΦΚΠΙ ςϑΓ ΤΘΝΓ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ςϑΓ ΟΓΦΚΧ ςΘ ΚΠΕΝΩΦΓ ΨΘΟΓΠ ΧΥ ΧΙΓΠςΥ ΘΗ ΕϑΧΠΙΓ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ΧΠΦ ςϑΓ ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς ΧΠΦ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ΕΧΠ ∆ΓΙΚΠ ςΘ ΩΠΤΧΞΓΝ ςϑΓ ΕΘΟΡΝΓΖ ςΤΧΛΓΕςΘΤΚΓΥ ΘΗ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΦΧΚΝ[ ΤΓΧΝΚςΚΓΥ ΚΠ ΥΚςΩΧςΚΘΠΥ ΘΗ ∆Θςϑ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΨΧΤ ΨΘΤΝΦΨΚΦΓ ,ΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ΟΩΥς ΥςΤΚΞΓ ςΘ ∆Γ ςΤΩςϑΗΩΝ ΧΠΦ ΤΓΥΡΘΠΥΚ∆ΝΓ ΚΠ ςϑΓΚΤ ΤΓΡΘΤςΚΠΙ 6ΨΓΠς[ ↵ΤΥς ΕΓΠςΩΤ[ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥΟ ΕΧΝΝΥ ΗΘΤ ∆Θςϑ ΕΘΠℵΚΕς ΥΓΠΥΚςΚΞΓ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥΟ ΧΝΥΘ ΜΠΘΨΠ ΧΥ ΕΘΠℵΚΕς ΦΓ ΓΥΕΧΝΧςΚΠΙ ΤΓΡΘΤςΚΠΙ ΘΤ ΡΓ ΧΕΓ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥΟ ΧΠΦ ΙΓΠΦΓΤ ΥΓΠΥΚςΚΞΓ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥΟ ςΘ ΕΤΓΧςΓ ςϑΓ ΥϑΧΤΡΓΥς ΧΠΦ ΟΘΥς ΧΕΕΩΤΧςΓ ΠΓΨΥ ΧΕΕΘΩΠς ΡΘΥΥΚ∆ΝΓ (ΩΤςϑΓΤΟΘΤΓ ∆[ ΟΘΞΚΠΙ ΧΨΧ[ ΗΤΘΟ Χ ΙΓΠΦΓΤ ∆ΝΚΠΦ ΧΡΡΤΘΧΕϑ ςΘ ΦΘΟΓΥςΚΕ ΞΚΘΝΓΠΕΓ ΧΠΦ ΞΚΘΝΓΠΕΓ ΧΙΧΚΠΥς ΨΘΟΓΠ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ΕΧΠ ΦΓΞΓΝΘΡ Χ ΟΘΤΓ ΙΓΠΦΓΤ ΧΨΧΤΓ ΧΡΡΤΘΧΕϑ ςϑΧς ΧΞΘΚΦΥ ΤΓ ΞΚΕςΚ ΟΚ∴ΚΠΙ ςϑΓ ΞΚΕςΚΟ 6ϑΓ ΟΓΦΚΧ ΕΧΠ ΧΝΥΘ ΡΝΧ[ Χ ΥΚΙΠΚ↵ΕΧΠς ΤΘΝΓ ΚΠ ΟΘΠΚςΘΤΚΠΙ ςϑΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚ ΘΠ ΡΤΘΕΓΥΥ ΘΗ 705%4 ΧΠΦ ΥΩ∆ΥΓΣΩΓΠς ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠΥ ∆[ 70 /ΓΟ∆ΓΤ


5ςΧςΓΥ ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ∆ΤΘΧΦΓΠ ΧΨΧΤΓΠΓΥΥ ΧΠΦ ΩΠΦΓΤΥςΧΠΦΚΠΙ ΘΗ ςϑΓ ΚΟΡΘΤςΧΠΕΓ ΘΗ ςϑΓ ΨΘΟΓΠ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΧΙΓΠΦΧ (ΤΓΓΦΘΟ ΘΗ ςϑΓ ΡΤΓΥΥ ΧΠΦ ΟΓΦΚΧ ΚΥ Χ ΞΚςΧΝ ΧΥΡΓΕς ΘΗ ΧΠ ΘΡΓΠ ΥΘΕΚΓς[ 6ϑΓ ΤΘΝΓ ΘΗ ΟΓΦΚΧ ΚΠ ΗΤΧΙΚΝΓ ΥςΧςΓΥ ΚΥ ΘΗ ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤ ΚΠςΓΤΓΥς ςΘΦΧ[ +Π ςϑΓ ΝΧΥς ςΓΠ [ΓΧΤΥ ΕΚςΚ∴ΓΠΥ ΚΠ ςϑΓΥΓ ΕΘΩΠςΤΚΓΥ ϑΧΞΓ ΚΠΕΤΓΧΥΓΦ ςϑΓΚΤ ΩΥΧΙΓ ΘΗ ∆ΤΘΧΦΕΧΥς ΠΓΨΥ ΟΓΦΚΧ ΧΠΦ ΡΤΚΠς ΟΓΦΚΧ ΕΓΝΝ ΡϑΘΠΓΥ ΧΠΦ ΥΘΕΚΧΝ ΟΓΦΚΧ 6ϑΓ ΤΘΝΓ ΘΗ ΠΓΨ ΟΓΦΚΧ ΕΧΠ ϑΧΞΓ Χ ΡΘΥΚςΚΞΓ ΓΗΗΓΕς ΘΠ ΗΤΧ ΙΚΝΓ ΥςΧςΓΥ ΧΥ Κς ΚΠΕΤΓΧΥΓΥ ΗΤΓΓΦΘΟ ΘΗ ΓΖΡΤΓΥΥΚΘΠ 5ΘΕΚΧΝ ΟΓΦΚΧ ΙΚΞΓΥ Χ ΞΘΚΕΓ ςΘ ςϑΓ ΞΘΚΕΓΝΓΥΥ ΧΠΦ ΡΤΘΞΚΦΓΥ ΨΘΟΓΠ ΨΚςϑ ΧΠ ΓΟΡΘΨΓΤΚΠΙ ςΘΘΝ ςΘ ΓΖΡΤΓΥΥ ςϑΓΚΤ ΘΨΠ ΘΡΚΠΚΘΠΥ ΧΠΦ ΥϑΧΤΓ ςϑΓΚΤ ΓΖΡΓΤΚΓΠΕΓΥ +Π ΥΘΕΚΓςΚΓΥ ΚΠ ΨϑΚΕϑ ςΤΧ ΦΚςΚΘΠΧΝ ΕϑΧΠΠΓΝΥ ΦΘ ΠΘς ΧΝΝΘΨ ΨΘΟΓΠ ςΘ ΥΡΓΧΜ ΘΩς ΥΘΕΚΧΝ ΟΓΦΚΧ ΘΗΗΓΤΥ ΧΠ ΘΡΡΘΤςΩΠΚς[ ΗΘΤ ΨΘΟΓΠ ςΘ ∆Γ ΡΘΝΚςΚΕΧΝΝ[ ΧΕςΚΞΓ ΧΠΦ ΘΩςΥΡΘΜΓΠ Χ∆ΘΩς ΚΥΥΩΓΥ ΧΗΗΓΕςΚΠΙ ςϑΓΚΤ ΝΚΞΓΥ

6ΤΧΦΚςΚΘΠΧΝ ΧΠΦ 0ΓΨ (ΘΤΟΥ ΘΗ /ΓΦΚΧ #ΦΞΘΕΧΕ[ ∗ΓΤΓ ΧΤΓ ΥΓΝΓΕςΓΦ ΓΖΧΟΡΝΓΥ ΘΗ ΕΧΥΓΥ ςϑΧς ΩΥΓ ∆Θςϑ ΠΓΨ ΟΓΦΚΧ Γ Ι ΥΘΕΚΧΝ ΟΓΦΚΧ ΥΩΕϑ ΧΥ (ΧΕΓ∆ΘΘΜ ΧΠΦ 6ΨΚςςΓΤ ΧΠΦ ςΤΧΦΚςΚΘΠΧΝ ΗΘΤΟΥ ΘΗ ΟΓΦΚΧ Γ Ι ΠΓΨΥΡΧΡΓΤΥ ΤΧΦΚΘ ΧΠΦ ςΓΝΓΞΚΥΚΘΠ ςΘ ςΤΧΠΥΗΘΤΟ ςϑΓ ΦΓΡΚΕςΚΘΠ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΥΓςςΚΠΙΥ ΗΤΘΟ ΞΚΕςΚΟΥ ςΘ ΡΓΧΕΓΜΓΓΡΓΤΥ ΡΓΧΕΓ∆ΩΚΝΦΓΤΥ ΟΓΦΚΧςΘΤΥ ΧΠΦ ΦΓΕΚΥΚΘΠ ΟΧΜΓΤΥ ςΘ ΤΧΚΥΓ ΡΩ∆ΝΚΕ ΧΨΧΤΓΠΓΥΥ ΘΗ 705%4 ΧΠΦ ΥΩ∆ ΥΓΣΩΓΠς ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠΥ Χς ςϑΓ ΝΘΕΧΝ ΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΝΓΞΓΝ ΧΠΦ ςΘ ΦΓΟΧΠΦ ΙΤΓΧςΓΤ ΤΓΥΡΘΠΥΚ∆ΚΝΚς[ ΗΤΘΟ ΙΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ςϑΓ 70 ΧΠΦ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ ΧΕςΘΤΥ ςΘΨΧΤΦΥ ςϑΓΚΤ Θ∆ΝΚΙΧςΚΘΠΥ ΚΠ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΚΠΙ ςϑΓΥΓ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠΥ #∆ΘΞΓ ΧΝΝ ςϑΓΥΓ ΕΧΟΡΧΚΙΠΥ ΥΓΤΞΓ ςΘ ϑΘΝΦ 70 /ΓΟ∆ΓΤ 5ςΧςΓΥ ΧΕΕΘΩΠςΧ∆ΝΓ ΗΘΤ ςϑΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ ςϑΓ ΨΘΟΓΠ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΧΙΓΠΦΧ 6ϑΓ )ΝΘ∆ΧΝ 0ΓςΨΘΤΜ ΘΗ 9ΘΟΓΠ 2ΓΧΕΓ∆ΩΚΝΦΓΤΥ )092 ΤΩΠΥ Χ ΦΚΞΓΤΥΓ ΟΓΦΚΧ ΡΝΧςΗΘΤΟ ΨϑΚΕϑ ΓΠΕΘΩΤΧΙΓΥ ΚςΥ ΟΓΟ∆ΓΤΥ ςΘ ΗΧΕΚΝΚςΧςΓ ΡΩ∆ΝΚΕ ΦΚΧΝΘΙΩΓ ΧΠΦ ΘΩςΤΓΧΕϑ Χς ΧΝΝ ΝΓΞΓΝΥ ΘΗ ΥΘΕΚΓς[ ΘΠ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΚΥΥΩΓΥ %ΩΤΤΓΠςΝ[ )092 ΡΤΘ ΦΩΕΓΥ ΤΧΦΚΘ ΧΠΦ 68 ΥΡΘςΥ ΚΠ ΠΧςΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΝΘΕΧΝ ΝΧΠΙΩΧΙΓΥ ΚΠ .Κ∆ΓΤΚΧ 5ΘΩςϑ 5ΩΦΧΠ 0ΓΡΧΝ ΧΠΦ %ΘΝΘΟ∆ΚΧ +Π ςϑΓ )092 ΝΧΩΠΕϑΓΦ 9ΘΟΓΠ 5ΡΓΧΜ 1Ως ΗΘΤ 2ΓΧΕΓ Χ ΨΓΓΜ ΝΘΠΙ ΙΝΘ∆ΧΝ ΟΓΦΚΧ ΕΧΟΡΧΚΙΠ ςϑΧς ΟΘ∆ΚΝΚ∴ΓΦ ΚςΥ ΟΓΟ ∆ΓΤΥ ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ΡΤΚΞΧςΓ ΥςΧΜΓϑΘΝΦΓΤΥ ΧΠΦ ΠΘΠ ΟΓΟ∆ΓΤ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ςΘ ΦΓ ΟΧΠΦ ΙΤΓΧςΓΤ ΧΕΕΘΩΠςΧ∆ΚΝΚς[ ΗΤΘΟ ςϑΓΚΤ ΤΓΥΡΓΕςΚΞΓ ΙΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ #Π ΓΖΧΟΡΝΓ ΘΗ ΟΓΦΚΧ ΧΦΞΘΕΧΕ[ Χς ςϑΓ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΝΓΞΓΝ ΚΥ ςϑΓ (ΚΛΚ ΧΠΦ 2ΧΕΚ↵Ε +ΥΝΧΠΦΥ ∆ΧΥΓΦ 0ΘΠ )ΘΞΓΤΠΟΓΠςΧΝ 1ΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠ 0)1 (ΓΟ.+0−ΡΧΕΚ↵Ε

6ϑΤΘΩΙϑ Χ ∆ΘςςΘΟ ΩΡ ΧΡΡΤΘΧΕϑ ςϑΚΥ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠ ΚΠΕΘΤΡΘΤΧςΓΥ ςϑΓ ΞΘΚΕΓΥ ΘΗ ΝΘΕΧΝ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΕΘΟΟΩΠΚς[ ΙΤΘΩΡΥ ΧΕΤΘΥΥ ςϑΓ 2ΧΕΚ↵Ε +ς ΧΝΥΘ ΧΥΥΚΥςΥ ΚΠ ςϑΓ ΡΤΘΦΩΕςΚΘΠ ΧΠΦ ΦΚΥςΤΚ∆ΩςΚΘΠ ΘΗ ΟΓΦΚΧ ΕΘΠςΓΠς ΕΘΠΕΓΤΠΚΠΙ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΚΥ ΥΩΓΥ 6ϑΚΥ ΚΥ ΧΕϑΚΓΞΓΦ ςϑΤΘΩΙϑ Χ ΟΘΠςϑΝ[ Γ ΠΓΨΥ ∆ΩΝΝΓςΚΠ Χ ΣΩΧΤςΓΤΝ[ ΟΧΙΧ ∴ΚΠΓ ΚΠΗΘΤΟΧςΚΘΠΧΝ ΞΚΦΓΘΥ ΧΠΦ Χ ΤΧΦΚΘ ΥςΧςΚΘΠ ΗΘΕΩΥΓΦ ΘΠ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΚΥΥΩΓΥ

/ΓΦΚΧ 6ΘΦΧ[ 6Θ ΤΩΠ ΧΠ ΓΗΗΓΕςΚΞΓ ΧΦΞΘΕΧΕ[ ΕΧΟΡΧΚΙΠ ΘΠΝΚΠΓ ςϑΓΤΓ ΧΝΥΘ ΠΓΓΦΥ ςΘ ∆Γ ΧΠ ΓΞΧΝΩΧςΚΘΠ ΘΗ ςϑΓ ΟΓΦΚΧ ΥςΧςΚΥςΚΕΥ ΡΤΚΘΤ ςΘ ςϑΓ ΕΧΟΡΧΚΙΠ (ΘΤ ΓΖΧΟΡΝΓ ΧΥ ΘΗ ,ΧΠΩΧΤ[ ΡΓΤ ΕΓΠς ΘΗ ΧΦΩΝς +ΠςΓΤΠΓς ΩΥΓΤΥ ΨΓΤΓ ΧΕςΚΞΓ ΘΠ ΥΘΕΚΧΝ ΟΓΦΚΧ 9ϑΓΠ ∆ΤΘΜΓΠ ΦΘΨΠ ∆[ ΙΓΠΦΓΤ ΨΘΟΓΠ ΧΤΓ ΟΘΤΓ ΧΕςΚΞΓ ΘΠ ΥΘΕΚΧΝ ΟΓΦΚΧ ΕΘΟΡΧΤΓΦ ςΘ ΟΓΠ ΡΓΤ ΕΓΠς ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΡΓΤ ΕΓΠς ΘΗ ΟΓΠ (ΧΕΓ∆ΘΘΜ ΚΥ ςϑΓ ΟΘΥς ΦΘΟΚΠΧΠς ΡΝΧςΗΘΤΟ ΨΚςϑ ∆ΚΝΝΚΘΠ ΧΕςΚΞΓ ΩΥΓΤΥ ΨΘΤ ΝΦΨΚΦΓ &ΓΥΡΚςΓ ςϑΓΥΓ ΠΩΟ∆ΓΤΥ ΠΘς ΧΝΝ ΡΘΡΩΝΧΤ ΥΘΕΚΧΝ ΟΓΦΚΧ ΥΚςΓΥ ΩΥΓΦ ΚΠ ςϑΓ 9ΓΥςΓΤΠ ΨΘΤΝΦ ΧΤΓ ΩΥΓΦ ΘΤ ΓΞΓΠ ΧΕΕΓΥΥΚ∆ΝΓ ΚΠ ΘςϑΓΤ ΡΧΤςΥ ΘΗ ςϑΓ ΨΘΤΝΦ #Υ Χ ΕΧΥΓ ΚΠ ΡΘΚΠς (ΧΕΓ∆ΘΘΜ ΧΠΦ 6ΨΚςςΓΤ ΧΤΓ ∆ΧΠΠΓΦ ΚΠ 0ΘΤςϑ −ΘΤΓΧ +ΤΧΠ ΧΠΦ %ϑΚΠΧ ΧΠΦ ϑΧΞΓ ∆ΓΓΠ ςΓΟΡΘΤΧΤΚΝ[ ΕΓΠΥΘΤΓΦ ΚΠ ΘςϑΓΤ ΕΘΩΠςΤΚΓΥ ΧΤΘΩΠΦ ςϑΓ ΨΘΤΝΦ ΥΩΕϑ ΧΥ ∋Ι[Ρς 5[ΤΚΧ /ΧΩΤΚςΚΩΥ ΧΠΦ 8ΚΓςΠΧΟ +ΠΥςΓΧΦ ςϑΓΥΓ ΕΘΩΠ ςΤΚΓΥ ΩΥΓ ΧΝςΓΤΠΧςΚΞΓ ΥΘΕΚΧΝ ΟΓΦΚΧ ΥΩΕϑ ΧΥ (ΧΕΓΠΧΟΧ ΚΠ +ΤΧΠ 3∴ΘΠΓ ΚΠ %ϑΚΠΧ ΘΤ 8 −ΘΠςΧΜςΓ ΚΠ 4ΩΥΥΚΧ ΨϑΓΤΓ ΝΘΕΧΝ ΠΓςΨΘΤΜΥ ΧΤΓ ΡΤΓΗΓΤΤΓΦ ΘΞΓΤ (ΧΕΓ∆ΘΘΜ ΘΤ 6ΨΚςςΓΤ 6ϑΩΥ ΟΓΦΚΧ ΕΧΟΡΧΚΙΠΥ ΟΩΥς ∆Γ ΧΨΧΤΓ ΘΗ ςϑΓ ΩΥΓ ΘΗ ΦΚΗΗΓΤΓΠς ΟΓΦΚΧ ΡΝΧςΗΘΤΟΥ ΚΠ ςϑΓΚΤ ςΧΤΙΓς ΕΘΩΠςΤΚΓΥ (ΚΠΧΝΝ[ ΥΡΓΕΚΧΝ ΧςςΓΠςΚΘΠ ΥϑΘΩΝΦ ΧΝΥΘ ∆Γ ΙΚΞΓΠ ςΘ ΝΧΠΙΩΧΙΓ ΦΚΞΓΤΥΚς[ %ΧΟΡΧΚΙΠΥ ΥϑΘΩΝΦ ∆Γ ΨΤΚςςΓΠ ΚΠ ςϑΓ ΝΧΠΙΩΧΙΓ ΘΗ ΓΧΕϑ ςΧΤΙΓς ΕΘΩΠςΤ[ ςΘ ∆Γ ΟΘΥς ΓΗΗΓΕςΚΞΓ


‹ 70 2ϑΘςΘ &ΓΞΤΧ ∃ΓΤΜΘΨΚς∴

ΘΩς ςϑΓ ΟΓΦΚΧ ΚΥ ΥΘΟΓςΚΟΓΥ ΓΞΓΠ ΩΥΓΦ ΚΠ ΡΤΘΡΧΙΧΠΦΧ ΧΙΧΚΠΥς ΨΘΟΓΠ 6ϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΧΙΤΓΓΦ ςϑΧς ςΤΧΦΚςΚΘΠΧΝ ΟΓΦΚΧ ϑΧΦ ΗΧΚΝΓΦ ΚΠ ΡΤΘΟΘςΚΠΙ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΤΘΝΓΥ ΚΠ ΓΠΦΚΠΙ ΞΚΘΝΓΠς ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΦ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ΧΠΦ Κς ΨΧΥ ςΚΟΓ ςΘ ΓΖΧΟΚΠΓ ςϑΓ ΤΘΝΓ ΘΗ ΠΓΨ ΟΓΦΚΧ ΚΠ ςϑΚΥ ΤΓΙΧΤΦ

/ΓΦΚΧ ΧΥ Χ 6ΘΘΝ ΗΘΤ %ΤΓΧςΚΠΙ ∋ΠϑΧΠΕΚΠΙ ΘΤ ∃ΤΓΧΜΚΠΙ ΨΚςϑ 5ςΓΤΓΘς[ΡΓΥ +ΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ 9ΘΟΓΠ∝Υ &Χ[ /ΧΤΕϑ ΗΘΤ )ΓΠΦΓΤ ∋ΣΩΧΝΚς[ ΧΠΦ 9ΘΟΓΠ∝Υ 4ΚΙϑςΥ

5ΓΥΥΚΘΠ 4ΓΡΘΤς 6ϑΓ ΗΘΩΤςϑ ΥΓΥΥΚΘΠ ΕΘΟΡΤΚΥΓΦ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΗΤΘΟ ΦΚΗΗΓΤΓΠς ΕΘΩΠςΤΚΓΥ ΨΚςϑ ΞΧΥς ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΓΖΡΓΤΚΓΠΕΓ ΚΠ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥΟ ςΤΧΦΚςΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΠΓΨ ΟΓΦΚΧ ΗΘ ΕΩΥΓΦ ΘΠ ϑΘΨ ΟΓΦΚΧ ΕΧΠ ΓΠϑΧΠΕΓ ΧΠΦ ΤΧΚΥΓ ΧΨΧΤΓΠΓΥΥ ΘΗ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΤΘΝΓΥ ΚΠ ςϑΓ ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς ΧΠΦ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς 6ϑΚΥ ΚΠΕΝΩΦΓΦ ςϑΓ ΓΖΕϑΧΠΙΓ ΘΗ ΚΦΓΧΥ ΧΠΦ ΓΖΡΓΤΚΓΠΕΓΥ ΘΠ ΨΧ[Υ ςΘ ΕΘΟ∆ΚΠΓ ΧΠΦ ΩςΚΝΚ∴Γ ΓΗΗΓΕςΚΞΓ ΕΘΟΟΩΠΚς[ ΘΩςΤΓΧΕϑ ΟΘ∆ΚΝΚ∴ΧςΚΘΠ ΧΠΦ ΟΧΥΥ ΟΓΦΚΧ ςΘ ΡΤΘΟΘςΓ ςϑΓ ΓΟΡΘ ΨΓΤΟΓΠς ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ςΘ ΥςΤΓΠΙςϑΓΠ ςϑΓΚΤ ΧΕςΚΞΓ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΡΓΧΕΓΜΓΓΡΚΠΙ ΧΠΦ ΡΓΧΕΓ∆ΩΚΝΦΚΠΙ +Π ςϑΚΥ ΤΓΥΡΓΕς ςϑΓ ΥΓΥΥΚΘΠ ΧΥΥΓΥΥΓΦ ΨΧ[Υ ςΘ ΕΘΟ∆ΚΠΓ ςΤΧΦΚςΚΘΠΧΝ ΚΠΗΘΤΟΧςΚΘΠ ΕϑΧΠΠΓΝΥ ΧΠΦ ΤΓΡΘΤςΚΠΙ ΟΓΕϑΧΠΚΥΟΥ ΨΚςϑ ΠΓΨ ΟΓΦΚΧ ΚΠ ΘΤΦΓΤ ςΘ ΤΧΚΥΓ ΧΨΧΤΓ ΠΓΥΥ ΗΘΤ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΤΘΝΓΥ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΡΓΧΕΓΜΓΓΡΚΠΙ ΧΠΦ ΡΓΧΕΓ∆ΩΚΝΦΚΠΙ ΧΠΦ ςΘ ΚΝΝΩΥςΤΧςΓ ΡΤΚΘΤΚςΚΓΥ ΗΘΤ ΧΕςΚΘΠ +ς ΗΩΤςϑΓΤ ΓΝΧ∆ΘΤΧςΓΦ ΘΠ ∆ΓΥς ΡΤΧΕςΚΕΓ ∆[ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ΧΠΦ ΨΧΤ ΤΓΡΘΤςΓΤΥ ςΘ ΥΩΡΡΘΤς ΨΘΟΓΠ ΡΝΧ[ ΧΠ ΓΣΩΧΝ ΡΧΤς ΚΠ ∆ΩΚΝΦΚΠΙ ΥΓΕΩΤΚΠΙ ΧΠΦ ΟΧΚΠςΧΚΠΚΠΙ ΡΓΧΕΓ 6ϑΓ ΥΓΥΥΚΘΠ ΗΘΩΠΦ ςϑΧς ΟΓΦΚΧ ϑΧΥ ∆ΓΓΠ ΥΝΘΨ ςΘ ΧΕΜΠΘΨΝΓΦΙΓ ΧΠΦ ΡΤΘΟΘςΓ ΨΘΟΓΠ ΧΥ ΡΘΝΚςΚΕΧΝΝ[ ΧΕςΚΞΓ ΕΚςΚ∴ΓΠΥ ΚΠ ςϑΓ ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς ΧΠΦ ΤΓ ΥΘΝΩςΚΘΠ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς /ΘΤΓΘΞΓΤ ΘΠΓ ΨΘΩΝΦ ΓΖΡΓΕς ΟΓΦΚΧ ςΘ ∆Γ ΩΥΓΦ ςΘ ΦΓΗ[ ΠΓΙΧςΚΞΓ ΥςΓΤΓΘς[ΡΓΥ ∗ΘΨΓΞΓΤ ςϑΓΥΓ ΥςΚΝΝ ΓΖΚΥς ΧΠΦ ΧΥ ΘΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΡΘΚΠςΓΦ

5ΓΞΓΤΧΝ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ Θ∆ΥΓΤΞΓΦ ςϑΧς ΨΘΟΓΠ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΘΤ ΡΘΥς ΕΘΠℵΚΕς ΥΚςΩΧ ςΚΘΠΥ ΧΤΓ ΡΤΓΦΘΟΚΠΧΠςΝ[ ΡΘΤςΤΧ[ΓΦ ∆[ ΧΝΝ ΦΚΗΗΓΤΓΠς ς[ΡΓΥ ΘΗ ΟΓΦΚΧ Γ Ι ΟΧΚΠ ΥςΤΓΧΟ ΕΘΤΡΘΤΧςΓ ΧΠΦ ΙΘΞΓΤΠΟΓΠς ΘΨΠΓΦ ΧΥ ΡΧΥΥΚΞΓ ΞΚΕςΚΟΥ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ΧΥ ΞΚΕςΚΟΥ ΘΗ ΥΓΖΩΧΝ ΞΚΘΝΓΠΕΓ ΘΤ ΧΥ ϑΓΝΡΝΓΥΥ ΤΓΗΩΙΓΓΥ 1ΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΡΘΚΠςΓΦ ΘΩς ςϑΧς ΨΘΟΓΠ ΚΠ ΠΧΤΤΧςΚΞΓΥ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕςΥ ΧΠΦ ΕΘΠℵΚΕς ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΕΧΠ ΟΧΚΠΝ[ ∆Γ ΥΓΓΠ ΚΠ ςϑΤΓΓ ΦΚΥςΚΠΕς ΤΘΝΓΥ ΧΥ ≥ςϑΓ ΞΚΕςΚΟ× ΧΥ ≥ςϑΓ ΠΩΤςΩΤΓΤ× ΧΠΦ ΟΘΤΓ ΤΓΕΓΠςΝ[ ΧΝΥΘ ΧΥ ≥ςϑΓ ςΘΩΙϑ ↵ΙϑςΓΤ× +Π ςϑΚΥ ΤΓΥΡΓΕς ΘΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΤΓΗΓΤΤΓΦ ςΘ ςϑΓ ΥΚςΩΧςΚΘΠ ΚΠ )Χ∴Χ ΨϑΓΤΓ ΧΝ ςϑΘΩΙϑ ΨΘΟΓΠ ΧΤΓ ΧΟΘΠΙΥς ςϑΓ ΟΘΥς ΧΗΗΓΕςΓΦ ∆[ ςϑΓ ΕΘΠℵΚΕς ςϑΓΚΤ ΞΘΚΕΓΥ ΧΠΦ ΘΡΚΠΚΘΠΥ ΧΤΓ ΝΧΤΙΓΝ[ Χ∆ΥΓΠς ΚΠ ΟΓΦΚΧ ΕΘΞΓΤΧΙΓ +ΠΥςΓΧΦ ςϑΓ ΟΓΦΚΧ ΚΟΧΙΓΥ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΚΠ )Χ∴Χ ΙΓΠΓΤΧΝΝ[ ΡΘΤςΤΧ[ ΨΘΟΓΠ ΧΥ ΞΚΕςΚΟΥ ΘΗ ΨΧΤ ΕΤ[ΚΠΙ ΘΞΓΤ ΝΘΥς ΝΘΞΓΦ ΘΠΓΥ ΘΤ ∆ΝΧΟΚΠΙ ΘςϑΓΤΥ ΗΘΤ ςϑΓ ΞΚΘΝΓΠΕΓ #ΠΘςϑΓΤ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΦΓΥΕΤΚ ∆ΓΦ ςϑΓ ΧΟ∆ΚΞΧΝΓΠς ΚΟΧΙΓ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΡΤΓΥΓΠςΓΦ ΚΠ #ΤΧ∆ ΟΓΦΚΧ ΨϑΚΕϑ ΘΗςΓΠ ΦΓΡΚΕςΥ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΨΚςϑ ΘΠΓ ΧΠΘςϑΓΤ 5ΩΕϑ ΡΘΤςΤΧ[ΧΝ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΦ ςϑΓ ΤΘΝΓ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ςϑΓΤΓΚΠ ΕΧΠ ΓΠϑΧΠΕΓ ςϑΓ ΦΚΞΚΥΚΘΠ ΧΟΘΠΙΥς ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΠΓΙΧςΚΞΓΝ[ ΧΗΗΓΕς ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ +ς ΨΧΥ ςϑΓΤΓΗΘΤΓ ΤΓΕΘΟΟΓΠΦΓΦ ςϑΧς ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ ΨΘΤΜ ΕΝΘΥΓΝ[ ςΘΙΓςϑΓΤ ςΘ ΧΕςΚΞΓΝ[ ΕΤΓΧςΓ Χ ΩΠΚ↵ΓΦ ΥςΤΧςΓΙ[ ΘΠ ϑΘΨ ςΘ ΥΡΓΧΜ ΨΚςϑ ΘΠΓ ΞΘΚΕΓ ΧΠΦ ΤΓΡΤΓ ΥΓΠς Χ ΥςΤΘΠΙ ΗΤΘΠς ΘΠ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΚΥΥΩΓΥ 4ΓΙΩΝΧΤ ΟΓΦΚΧ ΕΘΞΓΤΧΙΓ ΨΚςϑ ΥΩΕϑ ΡΘΥΚςΚΞΓ ΧΠΦ ΩΠΚ↵ΓΦ ΚΟΧΙΓΥ ΕΧΠ ΡΤΘΞΚΦΓ ΧΠΦ ΥςΤΓΠΙςϑΓΠ ςϑΓ ∆ΧΥΚΥ ΗΘΤ ΝΧςΓΤ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ 2ΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΗΩΤςϑΓΤ Θ∆ΥΓΤΞΓΦ ςϑΧς ΨΘΟΓΠ ΧΤΓ ΘΗςΓΠ ΤΓΡΤΓΥΓΠςΓΦ ΚΠ ΟΓΦΚΧ ΕΘ ΞΓΤΧΙΓ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕςΥ ΧΥ ΘΠΓ ΥΚΠΙΝΓ ΙΤΘΩΡ ΚΠΥςΓΧΦ ΘΗ ΧΥ ΚΠΦΚΞΚΦΩΧΝΥ ΨΚςϑ ΦΚΞΓΤ ΙΚΠΙ ΠΓΓΦΥ ΚΠςΓΤΓΥςΥ ΧΠΦ ΘΡΚΠΚΘΠΥ 1ΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΥςΤΓΥΥΓΦ ΚΠ ςϑΚΥ ΤΓΥΡΓΕς ςϑΧς Κς ΚΥ ΚΟΡΘΤςΧΠς ςΘ ΕΘΠΥΚΦΓΤ ςϑΧς ≥9ΘΟΓΠ ΧΤΓ ΠΘς Χ ϑΘΟΘΙΓΠΓΘΩΥ ΙΤΘΩΡ 9Γ ΧΤΓ ΞΓΤ[ ΦΚΗΗΓΤΓΠς ± ΨΓ ΧΤΓ ΚΠΦΚΞΚΦΩΧΝΥ ×


6ϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΨΓΠς ΘΠ ςΘ ΦΚΥΕΩΥΥ ςϑΓ Χ∆ΥΓΠΕΓ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ΟΓΦΚΧ ΕΘΞΓΤΧΙΓ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΧΠΦ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ 6ϑΓΤΓ ΚΥ ϑΧΤΦΝ[ ΧΠ[ ΡΘΤςΤΧ[ΧΝ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΧΥ ΧΕςΚΞΓ ΡΧΤςΚΕΚΡΧΠςΥ ΚΠ ςϑΓ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥ ΧΝςϑΘΩΙϑ ΚΠ ΟΧΠ[ ΚΠ ΥςΧΠΕΓΥ ςϑΓ[ ϑΧΞΓ ΡΝΧ[ΓΦ ΚΠΥςΤΩΟΓΠςΧΝ ΤΘΝΓΥ ΚΠ ΥΩΕϑ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ 1ΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΥΩΙΙΓΥςΓΦ ςϑΧς ςϑΓ ΤΓΧΥΘΠ ΗΘΤ ςϑΚΥ ΕΘΩΝΦ ∆Γ ∆ΧΥΓΦ ΩΡΘΠ ςϑΓ ΗΧΕς ςϑΧς ΟΓΦΚΧ ςΤΧΦΚςΚΘΠΧΝΝ[ ΘΠΝ[ ΕΘΞΓΤ ςϑΓ ΓΠΦ ΘΗ Χ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥ ± ςϑΓ ↵ΠΧΝ ΠΓΙΘςΚΧςΚΘΠ ΘΤ ΥΚΙΠΚΠΙ ΘΗ Χ ΡΓΧΕΓ ΧΙΤΓΓΟΓΠς ± ΚΠ ΨϑΚΕϑ ςϑΓ ςΘΡ ΝΓΧΦΓΤΥ ΟΓΓς ΧΠΦ ΗΤΘΟ ΨϑΚΕϑ ΨΘΟΓΠ ΧΤΓ ΝΧΤΙΓΝ[ Χ∆ΥΓΠς (ΚΠΧΝΝ[ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΓΟΡϑΧΥΚ∴ΓΦ ςϑΓ ΚΟΡΘΤςΧΠΕΓ ΘΗ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ςϑΓ ΤΘΝΓ ΘΗ ΟΓ ΦΚΧ ΧΠΦ ΧΠ ΧΕςΚΞΓ ΟΓΦΚΧ ΥςΤΧςΓΙ[ ΚΠςΘ 0#2Υ ΘΠ ςϑΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ 70 5%4 1ΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΡΘΚΠςΓΦ ΘΩς ςϑΧς Κς ΨΧΥ ΕΤΩΕΚΧΝ ςΘ ΡΤΘΞΚΦΓ ΕΘΠςΓΠς ΗΘΤ ςϑΓ ΟΓΦΚΧ ςΘ ΤΓΡΘΤς ΘΠ ΧΠΦ ςΘ ΟΧΜΓ ΧΞΧΚΝΧ∆ΝΓ ∆ΧΕΜΙΤΘΩΠΦ ΚΠΗΘΤΟΧςΚΘΠ ΗΘΤ ΧΕΕΩΤΧςΓ ΤΓΡΘΤςΚΠΙ ΘΠ ςΘΡΚΕΥ ΤΓΝΧςΓΦ ςΘ 705%4

1∆ΛΓΕςΚΞΚς[ ΧΠΦ ςϑΓ %ΘΠΥΓΣΩΓΠΕΓΥ ΘΗ .ΚΟΚςΓΦ (ΩΠΦΚΠΙ ΘΠ 6ϑΓ ↵ΤΥς ΞΚΕςΚΟ ΘΗ Χ ΕΘΠℵΚΕς ΚΥ ΘΗςΓΠ ςϑΓ ςΤΩςϑ 3ΩΧΝΚςΧςΚΞΓ ,ΘΩΤΠΧΝΚΥΟ 6ϑΓ ΥΓΥΥΚΘΠ ΦΚΥΕΩΥΥΓΦ ςϑΓ ΤΘΝΓ ΘΗ ςϑΓ ΟΓΦΚΧ ΦΩΤΚΠΙ ΕΘΠℵΚΕςΥ ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ςϑΓ ΚΥΥΩΓ ΘΗ ΟΓΦΚΧ Θ∆ΛΓΕςΚΞΚς[ ΧΠΦ ΣΩΧΝΚς[ ΘΗ ΤΓΡΘΤςΚΠΙ ΗΘΤ ΕΘΠℵΚΕς ΥΚςΩΧςΚΘΠΥ ΘΠ ΥΓΞΓΤΧΝ ΘΕΕΧΥΚΘΠΥ 5ΘΟΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ϑΚΙϑΝΚΙϑςΓΦ ςϑΓ ΦΚΗ↵ΕΩΝς[ ΘΗ ↵ΠΦΚΠΙ Θ∆ΛΓΕςΚΞΓ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΥΚςΩΧςΚΘΠΥ ΨϑΓΠ ΟΧΠ[ ΚΠΦΚΞΚΦΩΧΝΥ ΨΚςϑ ΚΠ ΦΓΡςϑ ΜΠΘΨΝΓΦΙΓ ΘΗ ςϑΓ ΥΚςΩΧςΚΘΠ ΧΤΓ ΓΚςϑΓΤ ςΘΘ ΕΝΘΥΓ ςΘ ςϑΓ ΕΘΠℵΚΕς ΘΤ ΧΕςΩΧΝΝ[ Χ ΡΧΤς ΘΗ Κς

ΓΖΡΓΤΚΓΠΕΓΥ ΚΠ ΕΘΞΓΤΚΠΙ ΞΧΤΚΘΩΥ ΝΘΕΧΝ ΕΘΠℵΚΕςΥ ΝΘΕΧΝ ΟΓΦΚΧ ΚΥ ΘΗςΓΠ ΩΥΓΦ ∆[ ΦΓΕΚΥΚΘΠ ΟΧΜΓΤΥ ςΘ ΦΓςΓΤΟΚΠΓ ςϑΓ ΘΡΚΠΚΘΠΥ ΘΗ ςϑΓ ΕΘΠΥςΚςΩΓΠΕΚΓΥ 6ϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΡΘΚΠςΓΦ ΘΩς ςϑΧς ΠΓΨΥ ΕΘΞΓΤΧΙΓ ΠΘς ΛΩΥς ΘΠ ΝΘΕΧΝ ∆Ως ΧΝΥΘ ΘΠ ςϑΓ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΝΓΞΓΝ ΘΗςΓΠ ΚΠΕΝΩΦΓΥ ΓΝΓΟΓΠςΥ ΘΗ ΡΤΘΡΧΙΧΠΦΧ ΥΚΠΕΓ ΕΘΞΓΤΧΙΓ ΘΗ ςϑΘΥΓ ∆ΓΚΠΙ ΚΠςΓΤΞΚΓΨΓΦ ΡΘΤςΤΧ[Υ ΘΠΝ[ ΘΠΓ ΥΚΦΓ ΘΗ ςϑΓ ΥςΘΤ[ ΧΠΦ ΚΥ ϑΚΙϑΝ[ ΚΠℵΩΓΠΕΓΦ ∆[ ςϑΓ ΧΠΙΓΤ ΓΧΕϑ ΕΘΠℵΚΕςΚΠΙ ΡΧΤς[ ϑΧΥ ςΘ ΨΧΤΦΥ ςϑΓ ΘςϑΓΤ +Π ΤΓΝΧςΚΘΠ ςΘ ςϑΚΥ ΘΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΧΝΥΘ ΥςΤΓΥΥΓΦ ςϑΓ ΗΧΕς ςϑΧς ΟΓΦΚΧ ΚΥ ΩΥΓΦ ∆[ ΓΞΓΤ[ ΥΚΦΓ ςΘ ΕΘΟΟΩΠΚΕΧςΓ ΥΡΓΕΚ↵Ε ΕΘΠςΓΠς ΨΚςϑ Χ ΕΓΤςΧΚΠ ΧΚΟ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ∆[ ΧΕςΘΤΥ ΨϑΘ ΩΠΦΓΤΥςΧΠΦ ςϑΓ ΤΓΧΝ ΞΧΝΩΓ ΘΗ ΟΓΦΚΧ ΚΠ ςϑΓΚΤ ΟΚΝΚςΧΤ[ ΧΠΦ ΡΘΝΚςΚΕΧΝ ΕΧΟΡΧΚΙΠΥ ∃ΓΚΠΙ ΧΨΧΤΓ ΘΗ ςϑΓ ΗΧΕς ςϑΧς ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΦΓΕΚΥΚΘΠ ΟΧΜΓΤΥ ΧΤΓ ΨΧςΕϑΚΠΙ ΥΩΕϑ ΧΕςΘΤΥ ΨΚΝΝ ΥςΧΙΓ ↵ΙϑςΚΠΙ ΧΠΦ ΦΤΧΨ ςϑΓ ΟΓΦΚΧ∂Υ ΧςςΓΠςΚΘΠ ςΘ ΥΡΓΕΚ↵Ε ΧΤΓΧΥ ϑΘΡΚΠΙ ςϑΧς ΚΠΕΤΓΧΥΓΦ ΟΓΦΚΧ ΕΘΞΓΤΧΙΓ ΘΗ ςϑΓΚΤ ΕΘΠΕΓΤΠΥ ΨΚΝΝ ϑΓΝΡ ςϑΓΟ ΙΧΚΠ ΧςςΓΠςΚΘΠ ΘΠ ςϑΓ ΝΘΕΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΝΓΞΓΝ +Π ΘΤ ΦΓΤ ςΘ ςΤΩΝ[ ΩΠΦΓΤΥςΧΠΦ ςϑΓ ΥΚςΩΧςΚΘΠ ΧΠΦ ΧΥΥΓΥΥ ςϑΓ ΞΧΝΚΦΚς[ ΘΗ ςϑΓ ΚΠΗΘΤΟΧ ςΚΘΠ ΤΓΕΓΚΞΓΦ Κς ΚΥ ςϑΓΤΓΗΘΤΓ ΕΤΩΕΚΧΝ ΗΘΤ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ςΘ ΜΠΘΨ ςϑΓ ΕΘΠςΓΖς ΘΗ Χ ΕΘΠℵΚΕς ςϑΓ ΝΧΠΙΩΧΙΓ ΩΥΓΦ ςΘ ΕΘΟΟΩΠΚΕΧςΓ ΧΠΦ ςΘ ΙΧΚΠ ςϑΓ ΡΓΘΡΝΓ∂Υ ςΤΩΥς #ΝΝ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΧΙΤΓΓΦ ςϑΧς ΤΓΥΡΘΠΥΚ∆ΝΓ ΧΠΦ ϑΚΙϑ ΣΩΧΝΚς[ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥΟ ΤΓΣΩΚΤΓΥ ϑΚΙϑ ΝΓΞΓΝ ΓΖΡΓΤςΚΥΓ ΨϑΚΕϑ ΚΠ ςΩΤΠ ΤΓΣΩΚΤΓΥ ΧΦΓΣΩΧςΓ ΗΩΠΦΚΠΙ .ΧΕΜ ΘΤ ΝΚΟΚς ΧςΚΘΠ ΘΗ ΗΩΠΦΚΠΙ ϑΧΥ ϑΧΦ ΦΓςΤΚΟΓΠςΧΝ ΓΗΗΓΕςΥ ΘΠ ςϑΓ ΣΩΧΝΚς[ ΘΗ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥΟ ΚΠ ςϑΓ ΡΧΥς ΦΓΕΧΦΓ 1ΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΡΘΚΠςΓΦ ΘΩς ςϑΧς ∆ΓΚΠΙ ΚΠ Χ ΤΓΙΚΘΠ ΗΘΤ ΝΘΠΙΓΤ ΡΓΤΚΘΦΥ ΘΗ ςΚΟΓ ΚΥ ΕΤΩΕΚΧΝ ΗΘΤ Χ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥς ςΘ ΧΕΣΩΚΤΓ ΠΓΕΓΥΥΧΤ[ ΓΖΡΓΤςΚΥΓ ΚΠ ςϑΧς ΤΓΙΚΘΠ ΧΠΦ ςΘ ΙΧΚΠ ΚΠ ΦΓΡςϑ ΩΠΦΓΤΥςΧΠΦΚΠΙ ΘΗ Κς ∗ΘΨΓΞΓΤ ΥΚΠΕΓ ςΤΧΦΚςΚ ΘΠΧΝ ΟΓΦΚΧ ΚΥ ΝΘΥΚΠΙ ΗΩΠΦΚΠΙ ΦΩΓ ςΘ Χ ΦΓΕΤΓΧΥΓ ΚΠ ΤΓΞΓΠΩΓ ΟΓΦΚΧ ΘΩςΝΓςΥ ΧΤΓ ΕΘΠΥςΧΠςΝ[ ΕΩςςΚΠΙ ∆ΧΕΜ ΘΠ ςϑΓΚΤ ΗΘΤΓΚΙΠ ΕΘΤΤΓΥΡΘΠΦΓΠςΥ

1ΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΦΤΓΨ ΧςςΓΠςΚΘΠ ςΘ ςϑΓ ΠΓΙΧςΚΞΓ ΤΘΝΓ ΘΗ ΟΓΦΚΧ ΦΩΤΚΠΙ ΕΘΠℵΚΕς ΥΚςΩΧςΚΘΠΥ ΤΓΗΓΤΤΚΠΙ ΚΠ ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤ ςΘ ςϑΓ ΤΘΝΓ ΘΗ 4ΧΦΚΘ 6οΝοΞΚΥΚΘΠ .Κ∆ΤΓ ΦΓΥ /ΚΝΝΓ %ΘΝΝΚΠΓΥ ∆ΓΗΘΤΓ ΧΠΦ ΦΩΤΚΠΙ ςϑΓ ΙΓΠΘΕΚΦΓ ΚΠ 4ΨΧΠΦΧ ΧΠΦ ςϑΓ ΕΧΥΓ ΘΗ ςϑΓ ΗΘΤ ΟΓΤ ;ΩΙΘΥΝΧΞΚΧ ΨϑΓΤΓ ΟΓΦΚΧ ΨΧΥ ΕΘΠΥΚΦΓΤΓΦ ΧΠΦ ΧΕΜΠΘΨΝΓΦΙΓΦ ∆[ ΟΧΠ[ ΧΥ ςϑΓ ΞΧΠΙΩΧΤΦ ΘΗ ςϑΓ ΨΧΤ

#ΠΘςϑΓΤ ΗΧΕςΘΤ ΠΓΙΧςΚΞΓΝ[ ΚΠℵΩΓΠΕΚΠΙ ςϑΓ ΣΩΧΝΚς[ ΘΗ ΤΓΡΘΤςΚΠΙ ΨΧΥ ∆ΤΘΩΙϑς ΩΡ ∆[ ΘΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΠΘςΚΠΙ ςϑΧς ΥΘΕΚΧΝ ΟΓΦΚΧ ϑΧΥ ΝΓΦ ςΘ Χ ΠΓΨ ΗΘΤΟ ΘΗ ΤΓ ΡΘΤςΚΠΙ ΘΗςΓΠ ΤΓΗΓΤΤΓΦ ςΘ ΧΥ ΕΚςΚ∴ΓΠ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥΟ ΚΠ ΨϑΚΕϑ ΟΧΠ[ ΩΥΓΤΥ ∆ΝΘΙ ΧΠΦ ΤΓΡΘΤς ΝΚΞΓ ΗΤΘΟ ΕΘΠℵΚΕς ΧΤΓΧΥ ∆[ ΩΡΝΘΧΦΚΠΙ ΓΞΓΠςΥ ΧΥ ςϑΓ[ ΩΠΗΘΝΦ 6ϑΚΥ ϑΧΥ ΗΩΤςϑΓΤ ΕΘΠςΤΚ∆ΩςΓΦ ςΘ ςϑΓ ΤΓΦΩΕςΚΘΠ ΘΗ ΗΘΤΓΚΙΠ ΕΘΤΤΓΥΡΘΠΦΓΠςΥ ΨϑΘ ΠΘΤΟΧΝΝ[ ΨΘΩΝΦ ∆Γ ςϑΓ ΓΖΡΓΤςΥ ΚΠ ςϑΓ ↵ΓΝΦ ΡΤΘΞΚΦΚΠΙ ΟΘΤΓ ΚΠ ΦΓΡςϑ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΘΗ ΓΞΓΠςΥ

6ϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΗΩΤςϑΓΤ ΤΓΗΓΤΤΓΦ ςΘ ςϑΓ ΦΚΗΗΓΤΓΠς ΝΓΞΓΝΥ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΕΘΞΓΤΧΙΓ ± ΝΘΕΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ± ΓΟΡϑΧΥΚ∴ΚΠΙ ςϑΧς ΧΕΕΘΤΦΚΠΙ ςΘ ΡΓΤΥΘΠΧΝ

∋ΟΡϑΧΥΚ∴ΚΠΙ ςϑΚΥ ΚΥΥΩΓ ΧΠΘςϑΓΤ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ϑΚΙϑΝΚΙϑςΓΦ ςϑΓ ΠΓΙΧςΚΞΓ ΓΗΗΓΕςΥ ΘΗ ΡΘΘΤΝ[ ΡΧΚΦ ΕΘΟΟΚΥΥΚΘΠΥ ςΘ ΗΤΓΓΝΧΠΕΓ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ΨϑΘ ΧΤΓ ΘΗςΓΠ ΤΓΣΩΚΤΓΦ


ςΘ ΨΤΚςΓ ΥΓΞΓΤΧΝ ΧΤςΚΕΝΓΥ ΥΚΟΩΝςΧΠΓΘΩΥΝ[ ΚΠ ΘΤΦΓΤ ςΘ ΕΘΞΓΤ ςϑΓΚΤ ΓΖΡΓΠΥΓΥ #Υ Χ ΤΓΥΩΝς ΗΤΓΓΝΧΠΕΓΤΥ ΧΤΓ ΘΗςΓΠ ΡΤΓΞΓΠςΓΦ ΗΤΘΟ ΡΤΘΦΩΕΚΠΙ ΚΠ ΦΓΡςϑ ΕΘΞΓΤΧΙΓ ΗΤΘΟ ςϑΓ ΞΓΤ[ ∆ΓΙΚΠΠΚΠΙ 6ϑΚΥ ΚΥ ΗΩΤςϑΓΤ ΓΖΧΕΓΤ∆ΧςΓΦ ∆[ ςϑΓ ΝΧΕΜ ΘΗ ΡΤΘςΓΕ ςΚΘΠ ΧΗΗΘΤΦΓΦ ςΘ ΗΤΓΓΝΧΠΕΓ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ (ΚΠΧΝΝ[ ΘΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΦΤΓΨ ΧςςΓΠςΚΘΠ ςΘ ςϑΓ ΗΧΕς ςϑΧς ΤΓΡΘΤςΓΤΥ ΓΟΡΝΘ[ΓΦ ΘΠ ΥϑΘΤς ςΓΤΟ ΧΥΥΚΙΠΟΓΠςΥ ΩΥΩΧΝΝ[ ΤΓΣΩΚΤΓ Χ ΝΘΕΧΝ ςΤΧΠΥΝΧςΘΤ ± ΤΚΥΜΚΠΙ ςϑΧς ςϑΓ ςΤΧΠΥΝΧςΘΤ ΟΧ[ ΡΩΤΡΘΥΓΗΩΝΝ[ ΘΤ ΧΕΕΚΦΓΠςΧΝΝ[ ΧΝςΓΤ ΡΧΤςΥ ΘΗ ΧΠ ΚΠςΓΤΞΚΓΨ ΘΤ ΥςΧςΓΟΓΠς ΠΓΙΧςΚΞΓΝ[ ΧΗΗΓΕςΚΠΙ ςϑΓ ςΤΩςϑΗΩΝΠΓΥΥ ΘΗ ΤΓΡΘΤςΚΠΙ 4ΓΗΓΤΤΚΠΙ ςΘ ςϑΓ ΥΡΓΕΚ↵Ε ΥΚςΩΧςΚΘΠ ΚΠΦΚΞΚΦΩΧΝ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ↵ΠΦ ςϑΓΟΥΓΝΞΓΥ ΚΠ ΨϑΓΠ ΤΓΡΘΤςΚΠΙ ΗΤΘΟ ΕΘΠℵΚΕς ΧΤΓΧΥ ΘΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΓΟΡϑΧΥΚ∴ΓΦ ςϑΧς Κς ΕΧΠ ∆Γ ΞΓΤ[ ΦΚΗ↵ΕΩΝς ΗΘΤ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ΠΘς ςΘ ∆ΓΕΘΟΓ ΓΟΘςΚΘΠΧΝΝ[ ΧΗΗΓΕςΓΦ ∆[ ςϑΓ ΚΟΧΙΓΥ ςΘ ΨϑΚΕϑ ςϑΓ[ ΧΤΓ ΕΘΠςΚΠΩΘΩΥΝ[ ΓΖΡΘΥΓΦ ∗ΘΨΓΞΓΤ ΧΝΝ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΧΙΤΓΓΦ ςϑΧς ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ΥϑΘΩΝΦ ΕΘΠςΚΠΩΓ ςΘ ΤΓΟΧΚΠ Θ∆ΛΓΕςΚΞΓ ΥΚΠΕΓ ςϑΓ ∆ΓΠΓ ↵ςΥ ΘΗ ΗΧΚΤ ΤΓΡΘΤςΚΠΙ ΚΠΕΝΩΦΓ ςϑΓ ΧΕΣΩΚΥΚςΚΘΠ ΘΗ ςΤΩΥς ΤΓΥΡΓΕς ΧΠΦ ΕΤΓΦΚ∆ΚΝΚς[ ΗΤΘΟ ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ΚΠΕΤΓΧΥΓΦ ΧΕΕΓΥΥ ςΘ ΧΝΝ ΡΧΤςΚΓΥ ΚΠΞΘΝΞΓΦ ΚΠ Χ ΕΘΠℵΚΕς +ς ΨΧΥ ΧΝΥΘ ΥΩΙΙΓΥςΓΦ ςϑΧς ΟΓΦΚΧ ΥϑΘΩΝΦ ΤΓΡΘΤς ΨΚςϑ ΟΘΤΓ ΤΓΥΡΘΠΥΚ∆ΚΝΚς[ ΧΠΦ ΧΞΘΚΦ ΙΓΠΓΤΧΝΚ∴ΧςΚΘΠΥ ΧΠΦ ΡΓΤΡΓςΩΧςΚΘΠ ΘΗ ΥςΓΤΓΘς[ΡΓΥ ΚΠ ΘΤΦΓΤ ςΘ ΧΝΝΘΨ Θ∆ΛΓΕςΚΞΓ ΤΓΡΘΤςΚΠΙ

ΥΩΕϑ ΞΚΘΝΓΠΕΓ ςϑΓ ΟΘΥς ΡΤΘΟΚΠΓΠς ΧΠΦ ΕΘΟΟΘΠ ΧςςΤΚ∆ΩςΚΘΠ ΘΗ ΞΚΘΝΓΠΕΓ ΚΥ ΕΤΚςΚΕΚΥΟ ΘΗ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ΧΙΧΚΠΥς ΙΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ 6ϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΧΝΥΘ ΡΘΚΠςΓΦ ΘΩς ςϑΧς ΞΚΘΝΓΠΕΓ ΧΙΧΚΠΥς ΗΓΟΧΝΓ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ϑΧΥ ΧΠ ΓΞΓΠ ∆ΤΘΧΦΓΤ ΦΚΟΓΠΥΚΘΠ ± ΨΚςϑ ΨΘΟΓΠ ΘΗςΓΠ ∆ΓΚΠΙ ΞΚΕςΚΟΥ ΘΗ ΞΓΤ∆ΧΝ ϑΧΤΧΥΥΟΓΠς ΧΠΦ ΥΘΟΓςΚΟΓΥ Ρϑ[ΥΚΕΧΝ ΘΤ ΥΓΖΩΧΝ ΧΥΥΧΩΝς +Π ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤ Κς ΕΧΠ ∆Γ Θ∆ΥΓΤΞΓΦ ςϑΧς ΞΓΤ∆ΧΝ ϑΧΤΧΥΥΟΓΠς ΚΥ ΓΟΓΤΙΚΠΙ ΧΥ Χ ΠΓΨ ςΤΓΠΦ ΧΠΦ ΚΥ ΛΩΥς ΧΥ ΕΘΠΕΓΤΠΚΠΙ ΥΚΠΕΓ Κς ΘΕΕΩΤΥ ΤΧςϑΓΤ ΗΤΓΣΩΓΠςΝ[ 6ϑΚΥ ς[ΡΓ ΘΗ ϑΧΤΧΥΥΟΓΠς ΚΥ ϑΓΧΞΚΝ[ ΟΚΥΘΙ[ΠΚΥς ΧΠΦ ΧΡΡΓΧΤΥ ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤΝ[ ΘΠ ΥΘΕΚΧΝ ΟΓΦΚΧ ΧΠΦ ΠΓΨ ΟΓ ΦΚΧ +ς ϑΧΥ ∆ΓΓΠ ΠΘςΚΕΓΦ ςϑΧς Κς ΚΥ ΘΗςΓΠ ΦΚΤΓΕςΓΦ ςΘΨΧΤΦΥ ΗΓΟΧΝΓ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ΨϑΘ ΨΤΚςΓ ΕΤΚςΚΕΧΝ ΡΚΓΕΓΥ ΘΠ ΙΘΞΓΤΠΟΓΠς∂Υ ϑΩΟΧΠ ΤΚΙϑςΥ ΤΓΕΘΤΦΥ ΥΘΟΓςΚΟΓΥ ∆ΓΚΠΙ ΧςςΧΕΜΓΦ ΥΚΟΡΝ[ ΗΘΤ ∆ΓΚΠΙ ΗΓΟΧΝΓ ΧΠΦ ∆ΓΚΠΙ ΦΓΙΤΧΦΓΦ ∆ΧΥΓΦ ΩΡΘΠ ςϑΧς ΗΧΕς ΧΝΘΠΓ 6ϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΤΓΕΘΩΠςΓΦ ςϑΓ ΕΧΥΓ ΘΗ Χ ΗΓΟΧΝΓ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥς ΚΠ #∴ΓΤ∆ΧΚΛΧΠ ΨϑΘ ΨΧΥ ΨΓΝΝ ΜΠΘΨΠ ΗΘΤ ΨΤΚςΚΠΙ ΤΓΡΘΤςΥ ΕΤΚςΚΕΧΝ ΘΗ ςϑΓ ϑΩΟΧΠ ΤΚΙϑςΥ ΥΚςΩΧςΚΘΠ ΧΠΦ ςϑΓ ΤΘΝΓ ΘΗ ςϑΓ ΙΘΞΓΤΠΟΓΠς ςϑΓΤΓ 6ϑΓ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥς ΨΧΥ ΦΚΥΕΤΓΦΚςΓΦ ΚΠ ΡΩ∆ΝΚΕ ςϑΤΘΩΙϑ ςϑΓ ΦΚΥςΤΚ∆ΩςΚΘΠ ΘΗ Χ ΡΤΚΞΧςΓ ΞΚΦΓΘ ΕΘΠςΧΚΠΚΠΙ ΕΘΟΡΤΘΟΚΥΚΠΙ ΚΠςΚΟΧςΓ ΟΧςΓΤΚΧΝ ΦΓΥςΤΘ[ΚΠΙ ΠΘς ΘΠΝ[ ϑΓΤ ΡΤΘΗΓΥΥΚΘΠΧΝ ΤΓ ΡΩςΧςΚΘΠ ΧΥ Χ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥς ∆Ως ΧΝΥΘ ϑΓΤ ΤΓΡΩςΧςΚΘΠ ΧΥ Χ ΗΓΟΧΝΓ ΟΓΟ∆ΓΤ ΘΗ ΥΘ ΕΚΓς[ 6ϑΤΘΩΙϑΘΩς ςϑΓ ΡΓΤΚΘΦ ΘΗ ϑΧΤΧΥΥΟΓΠς ΧΠΦ ΦΩΤΚΠΙ ΥΩ∆ΥΓΣΩΓΠς ΡΩ∆ΝΚΕ ΦΚΥΕΩΥΥΚΘΠ ΠΘς Χ ΥΚΠΙΝΓ ΤΓΗΓΤΓΠΕΓ ΨΧΥ ΟΧΦΓ ςΘ ϑΓΤ ΧΤςΚΕΝΓΥ ΘΤ ϑΓΤ ΓΖΕΓΝΝΓΠς ΨΘΤΜ ΧΥ Χ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥς

2ΤΘςΓΕςΚΘΠ ΘΗ ,ΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ #ΠΘςϑΓΤ ΧΥΡΓΕς ΕΘΞΓΤΓΦ ∆[ ςϑΓ ΥΓΥΥΚΘΠ ΨΧΥ ςϑΓ ΡΤΘςΓΕςΚΘΠ ΘΗ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ΧΠΦ ςϑΓ ΠΓΙΧςΚΞΓ ΕΘΠΥΓΣΩΓΠΕΓΥ ΘΗ ΧΠ ΚΠΕΤΓΧΥΚΠΙ ΠΩΟ∆ΓΤ ΘΗ ∆Θςϑ ΝΚΟΚςΧςΚΘΠΥ ΘΠ ςϑΓ ΗΤΓΓΦΘΟ ΘΗ ΟΓΦΚΧ ΧΠΦ ΗΤΓΓΦΘΟ ΘΗ ΥΡΓΓΕϑ ΧΠΦ ΘΗ ΧΕςΥ ΘΗ ΞΚΘΝΓΠΕΓ ΡΩΤΡΘΥΓΝ[ ΦΚΤΓΕςΓΦ ΧΙΧΚΠΥς ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ 1ΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΥςΤΓΥΥΓΦ ςϑΧς ΤΓΝΚΧ∆ΝΓ ΗΧΕς ↵ΠΦΚΠΙ ΡΩ∆ΝΚΥϑΚΠΙ ΧΠΦ ΦΚΥςΤΚ∆ΩςΚΘΠ ΚΥ ΘΠΝ[ ΡΘΥΥΚ∆ΝΓ ΨϑΓΠ ςϑΓ ΥΧΗΓς[ ΘΗ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ΚΥ ΓΠΥΩΤΓΦ 6ϑΚΥ ΚΥ ςϑΓ ΤΓΥΡΘΠ ΥΚ∆ΚΝΚς[ ΘΗ ΙΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ∆Ως ΧΝΥΘ ΘΗ ςϑΓ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΕΘΟΟΩΠΚς[ ΧΠΦ ΥΘΕΚ Γς[ ΧΥ Χ ΨϑΘΝΓ 4ΓΥΓΧΤΕϑ ΕΘΠΦΩΕςΓΦ ∆[ ςϑΓ 1Η↵ΕΓ ΘΗ ςϑΓ 1ΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠ ΗΘΤ 5ΓΕΩΤΚς[ ΧΠΦ %Θ ΘΡΓΤΧςΚΘΠ ΚΠ ∋ΩΤΘΡΓ 15%∋ 4ΓΡΤΓΥΓΠςΧςΚΞΓ ΘΠ (ΤΓΓΦΘΟ ΘΗ ςϑΓ /ΓΦΚΧ ΨϑΚΕϑ ϑΧΥ ΧΥΥΓΥΥΓΦ ςϑΓ ΥΚςΩΧςΚΘΠ ΘΗ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ΨΘΤΝΦΨΚΦΓ ϑΧΥ ΥϑΘΨΠ ςϑΧς ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ΧΤΓ ΕΘΠΥΚΥςΓΠςΝ[ ΧΠΦ ΚΠΕΤΓΧΥΚΠΙΝ[ ΓΖΡΘΥΓΦ ςΘ ΞΚΘΝΓΠΕΓ 6ϑΚΥ ΚΠΕΝΩΦΓΥ ΠΘς ΘΠΝ[ ΕΘΠℵΚΕς ∴ΘΠΓΥ ∆Ως ΧΝΥΘ ΥςΧςΓΥ ΨΚςϑ ΝΘΠΙ ΓΥςΧ∆ΝΚΥϑΓΦ ΦΓΟΘΕΤΧΕΚΓΥ ΡΘΥς ΕΘΠℵΚΕς ΥΘΕΚΓςΚΓΥ ΧΠΦ ΥΘΕΚΓςΚΓΥ ΚΠ ςΤΧΠΥΚςΚΘΠ ςΘΨΧΤΦΥ ΦΓ ΟΘΕΤΧΕ[ +ς ΨΧΥ ΧΝΥΘ ϑΚΙϑΝΚΙϑςΓΦ ςϑΧς ΨϑΚΝΓ ςϑΓΤΓ ΧΤΓ ΞΧΤΚΘΩΥ ΧςςΤΚ∆ΩςΚΘΠΥ ΗΘΤ

0ΓΨ /ΓΦΚΧ ΧΠΦ 5ΘΕΚΧΝ /ΓΦΚΧ 0ΓΨ ΟΓΦΚΧ ΕΧΠ ∆Γ Χ ςΘΘΝ ΘΗ ΓΟΡΘΨΓΤΟΓΠς ΕΤΓΧςΚΠΙ Χ ΙΓΠΓΤΧςΚΘΠ ΘΗ ΤΘΝΓ ΟΘΦΓΝΥ ΧΠΦ ΙΚΞΚΠΙ Χ ΞΘΚΕΓ ςΘ ςϑΓ ΞΘΚΕΓΝΓΥΥ 6ϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΕΘΠςΚΠΩΓΦ ΧΠΧΝ[ΥΚΠΙ ςϑΓ ΤΘΝΓ ΧΠΦ ΘΡΡΘΤςΩΠΚςΚΓΥ ΘΗ ΧΠΦ ςϑΓ ΕϑΧΠΙΓ ςΤΚΙΙΓΤΓΦ ∆[ ΠΓΨ ΟΓΦΚΧ 1ΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς Θ∆ΥΓΤΞΓΦ ςϑΧς ΠΓΨ ΟΓΦΚΧ ΚΥ ΧΠ ΘΡΓΠ ΓΠΞΚΤΘΠΟΓΠς ΗΘΤ ΧΝΝ ςϑΧς ΚΠΞΘΝΞΓΥ ΗΧΥς ΡΧΕΓΦ ΤΓΡΘΤςΚΠΙ ∗ΘΨΓΞΓΤ ςϑΓ ΥΡΓΓΦ ΘΗ ΥΩΕϑ ΤΓΡΘΤςΚΠΙ ΧΠΦ ςϑΓ ΝΧΕΜ ΘΗ ΞΓΤΚ↵ΕΧςΚΘΠ ΧΝΥΘ [ΚΓΝΦ Χ ΡΤΘ∆ΝΓΟ ΘΗ ΕΤΓΦΚ∆ΚΝΚς[ +ς ϑΧΥ ∆ΓΓΠ ΠΘςΚΕΓΦ ΚΠ ςϑΓ ΡΧΥς ςϑΧς ΥΘΟΓ ΥςΘΤΚΓΥ ΧΤΓ ΥΚΟΡΝ[ ΚΠΞΓΠςΓΦ ΧΠΦ ΟΧΠ[ ΡΓΘΡΝΓ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ΤΓ ΡΘΥς ΥΩΕϑ ΥςΘΤΚΓΥ ΨΚςϑΘΩς ↵ΤΥς ΞΓΤΚΗ[ΚΠΙ ςϑΓ ΗΧΕςΥ 6ϑΚΥ ΚΥ ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤΝ[ ςΤΩΓ ΗΘΤ ΚΠΗΘΤΟΧςΚΘΠ ΡΘΥςΓΦ ΚΠ ΥΘΕΚΧΝ ΟΓΦΚΧ ΨϑΚΕϑ ∆[


ΟΧΠ[ ΚΥ ΡΓΤΕΓΚΞΓΦ ΧΥ Χ ΥΘΩΤΕΓ ΘΗ ΤΓΝΚΧ∆ΝΓ ΚΠΗΘΤΟΧςΚΘΠ ∗ΘΨΓΞΓΤ ΦΩΓ ςΘ ςϑΓ ΠΧςΩΤΓ ΘΗ ςϑΚΥ ΟΓΦΚΧ ςϑΓΤΓ ΚΥ ΠΘ ΗΧΕς ΕϑΓΕΜΚΠΙ 6ϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ςϑΓΤΓΗΘΤΓ ΡΘΚΠςΓΦ ΘΩς ςϑΧς ΚΠ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥΟ ≥ΥΡΓΓΦ ΧΠΦ ΣΩΧΝΚς[ ΦΘ ΠΘς ΧΝΨΧ[Υ ΙΘ ϑΧΠΦ ΚΠ ϑΧΠΦ× 6ϑΚΥ ΨΧΥ ΤΓΧΗ↵ΤΟΓΦ ∆[ ΧΠΘςϑΓΤ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΨϑΘ ΥςΤΓΥΥΓΦ ςϑΧς ΥΘΕΚΧΝ ΟΓΦΚΧ ΓΠςΧΚΝΥ Χ ΕϑΧΝΝΓΠΙΓ ΘΗ ΞΓΤΚ↵ΕΧςΚΘΠ +ς ΚΥ ΓΥΡΓΕΚΧΝΝ[ ΦΚΗ↵ΕΩΝς ςΘ ΞΓΤΚΗ[ ΡΚΕςΩ ΤΓΥ ΞΚΦΓΘΥ ΧΠΦ ΟΓΥΥΧΙΓΥ ΘΠ ΥΘΕΚΧΝ ΟΓΦΚΧ 2ΓΘΡΝΓ ςΓΠΦ ςΘ ΧΕΕΓΡς ςϑΓΟ ΧΥ ΧΕΕΩΤΧςΓ ΧΠΦ ςΤΩΓ ∆ΓΕΧΩΥΓ ςϑΓ[ ΩΥΩΧΝΝ[ ΟΧςΕϑ ςϑΓΚΤ ΥςΓΤΓΘς[ΡΓ ΧΠΦ ΟΓΓς ςϑΓΚΤ ΓΖΡΓΕςΧςΚΘΠ +ς ΨΧΥ ΠΘςΓΦ ςϑΧς ΨϑΚΝΓ Κς ΚΥ ΡΘΥΥΚ∆ΝΓ ςΘ ΞΓΤΚΗ[ ΓΞΓΠ ΥΘΕΚ ΧΝ ΟΓΦΚΧ ΥΘΩΤΕΓΥ Κς ΚΥ ΧΠ ΓΖςΤΓΟΓΝ[ ΦΚΗ↵ΕΩΝς ΧΠΦ ςΚΟΓ ΕΘΠΥΩΟΚΠΙ ΡΤΘΕΓΥΥ %ΘΠΥΓΣΩΓΠςΝ[ ΗΧΝΥΓ ΚΠΗΘΤΟΧςΚΘΠ ΙΓςΥ ΕΚΤΕΩΝΧςΓΦ ΝΓΧΦΚΠΙ ςΘ Χ ΦΚΥςΘΤςΚΘΠ ΘΗ ΗΧΕςΥ ΧΠΦ ςΤΩςϑ #ΠΘςϑΓΤ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΥςΤΓΥΥΓΦ ςϑΧς ΘΠ ςϑΓ ΘςϑΓΤ ϑΧΠΦ ΨΓ ΕΧΠΠΘς ΙΓΠΓΤΧΝΚ∴Γ ςϑΧς ΨΓ ΥϑΘΩΝΦ ΠΘς ςΤΩΥς ΥΘΕΚΧΝ ΟΓΦΚΧ 5ΘΕΚΧΝ ΟΓΦΚΧ ΚΗ ΩΥΓΦ ΤΓΥΡΘΠΥΚ∆Ν[ ΕΧΠ ∆Γ Χ ΙΤΓΧς ςΘΘΝ ΘΗ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΧΦΞΧΠΕΓΟΓΠς ΧΠΦ ΠΓΨΥ ΤΓΡΘΤςΚΠΙ 6ϑΓΤΓ ΧΤΓ ΟΧΠ[ ΗΧΕςΘΤΥ ΘΠΓ ϑΧΥ ςΘ ςΧΜΓ ΚΠςΘ ΕΘΠΥΚΦΓΤΧςΚΘΠ ΨϑΓΠ ΦΚΥΕΩΥΥΚΠΙ ςϑΓ ΕΤΓΦΚ ∆ΚΝΚς[ ΘΗ ΥΘΕΚΧΝ ΟΓΦΚΧ +ς ΚΥ ΡΘΥΥΚ∆ΝΓ ΗΘΤ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ςΘ ∆ΩΚΝΦ ΕΤΓΦΚ∆ΝΓ ΥςΘΤΚΓΥ ΩΡΘΠ ΚΠΗΘΤΟΧςΚΘΠ Θ∆ςΧΚΠΓΦ ςϑΤΘΩΙϑ ΥΘΕΚΧΝ ΟΓΦΚΧ ΨϑΓΠ ΕΤΘΥΥ ΕϑΓΕΜΚΠΙ ΗΧΕςΥ ΨΚςϑ ΘςϑΓΤ ΤΓΥΘΩΤΕΓΥ ΘΠ ςϑΓ ΙΤΘΩΠΦ ΧΠΦ ∆ΩΚΝΦΚΠΙ Χ ςΤΩΥςΨΘΤςϑ[ ΤΓΝΧςΚΘΠΥϑΚΡ ΨΚςϑ ςϑΓ ΡΓΘΡΝΓ 2ΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΨΓΠς ΘΠ ςΘ ΓΖΧΟΚΠΓ ΡΘΥΥΚ∆ΝΓ ΦΧΠΙΓΤΥ ΘΗ ΟΓΦΚΧ ΚΠ ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤ ΗΘΤ ΡΤΘΡΧΙΧΠΦΧ ΡΩΤΡΘΥΓΥ ΦΩΤΚΠΙ ΕΘΠℵΚΕς +Π ςϑΚΥ ΤΓΥΡΓΕς ςϑΓ ΘΡΚΠΚΘΠ ΨΧΥ ΓΖ ΡΤΓΥΥΓΦ ςϑΧς ΠΓΨ ΟΓΦΚΧ ΕΧΠ ΓΧΥΚΝ[ ∆Γ ΟΚΥΩΥΓΦ ΧΥ Χ ςΘΘΝ ΘΗ ΘΡΡΤΓΥΥΚΘΠ ςΘ ΤΓΕΤΩΚς ΚΠΦΚΞΚΦΩΧΝΥ ΘΤ ςΘ ΕΚΤΕΩΝΧςΓ ΗΧΝΥΓ ΚΠΗΘΤΟΧςΚΘΠ ΧΥ ΡΧΤς ΘΗ Χ ΡΤΘΡΧΙΧΠΦΧ ΕΧΟΡΧΚΙΠ 1ΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΤΓΗΓΤΤΓΦ ςΘ ΡΤΧΕςΚΕΓΥ ςϑΧς ΨΓΤΓ Θ∆ΥΓΤΞΓΦ ΦΩΤΚΠΙ ςϑΓ 7ΜΤΧΚΠΚΧΠ ΕΤΚΥΚΥ ΚΠ ΨϑΚΕϑ ΗΧΝΥΓ ΚΠΗΘΤΟΧςΚΘΠ ΨΧΥ ΕΚΤΕΩΝΧςΓΦ ∆[ ∆Θςϑ ΥΚΦΓΥ ΚΠ ΘΤΦΓΤ ςΘ ΥΩΡΡΘΤς ΟΚΝΚςΧΤ[ ΧΠΦ ΡΘΝΚςΚΕΧΝ ΧΚΟΥ #ΠΘςϑΓΤ ΓΖΧΟΡΝΓ ΟΓΠςΚΘΠΓΦ ΨΧΥ ςϑΓ +ΥΝΧΟΚΕ ΥςΧςΓ ΘΗ +ΤΧΣ ΧΠΦ .ΓΞΧΠς +5+. ΨϑΚΕϑ ΩΥΓΥ ΞΚΦΓΘΥ ΧΠΦ ΡϑΘςΘΥ ςΘ ΡΤΓΥΓΠς ςϑΓ ΚΝΝΩΥΚΘΠ ΘΗ ΥςΤΓΠΙςϑ ΧΠΦ ΡΘΨΓΤ ΚΠ ΘΤΦΓΤ ςΘ ΤΓΕΤΩΚς ΠΓΨ ΟΓΟ∆ΓΤΥ ΧΠΦ ΙΧΚΠ ΡΩ∆ΝΚΕ ΥΩΡΡΘΤς 6ϑΓ ΕΘΠςΓΠς ΡΤΘΦΩΕΓΦ ΗΘΤ ΡΤΘΡΧΙΧΠΦΧ ΡΩΤΡΘΥΓΥ ΚΥ ςϑΓΠ ΦΚΥςΤΚ∆ΩςΓΦ ςϑΤΘΩΙϑ ΥΘΕΚΧΝ ΟΓΦΚΧ ΨϑΓΤΓ ΩΥΓΤΥ ΥϑΧΤΓ ΧΠΦ ΥΡΤΓΧΦ ςϑΓ ΟΧςΓΤΚΧΝ ΗΘΤ ςϑΓ ΡΤΘΦΩΕΓΤΥ ςΘ ΤΓΧΕϑ ΧΩΦΚΓΠΕΓΥ ΨΘΤΝΦΨΚΦΓ (ΚΠΧΝΝ[ ΘΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΧΝΥΘ ΕΧΩςΚΘΠΓΦ ςϑΧς ≥ΥΘΕΚΧΝ ΟΓΦΚΧ ΦΘΓΥ ΠΘς ΧΕςΩΧΝΝ[ ΝΓΠΦ ΚςΥΓΝΗ ςΘ ΝΘΠΙ ςΓΤΟ ΥςΤΧςΓΙΚΕ ΡΝΧΠΠΚΠΙ× ΧΠΦ ΤΓΕΘΟΟΓΠΦΓΦ ςϑΧς ΨΓ ∆Γ ΧΨΧΤΓ ΘΗ ΚςΥ ΝΚΟΚςΧςΚΘΠΥ

#ΠΘςϑΓΤ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΥςΤΓΥΥΓΦ ςϑΧς ΠΘς ΓΞΓΤ[ΘΠΓ ϑΧΥ ΕΘΠςΚΠΩΘΩΥ ΧΕΕΓΥΥ ςΘ ςΓΕϑ ΠΘΝΘΙΚΓΥ ΠΓΕΓΥΥΧΤ[ ΗΘΤ ΥΘΕΚΧΝ ΟΓΦΚΧ ΩΥΓ ΚΠ ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤ ΧΕΕΓΥΥ ςΘ ςϑΓ +ΠςΓΤΠΓς 9ϑΧς ΨΓ ΥΓΓ ΘΠ ΥΘΕΚΧΝ ΟΓΦΚΧ ΚΥ ςϑΓ ΞΘΚΕΓ ΘΗ ςϑΘΥΓ ΨϑΘ ϑΧΞΓ ςϑΓ ΡΤΚΞΚΝΓΙΓ ΘΗ ΧΕΕΓΥΥ ςΘ Κς ΚΠ ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤ ΡΓΘΡΝΓ ΚΠ ΩΤ∆ΧΠ ΓΠΞΚΤΘΠΟΓΠςΥ ΨϑΘ ΧΤΓ ΩΥΩΧΝΝ[ ΓΦΩΕΧςΓΦ [ΘΩΠΙ ΧΠΦ ΗΧΚΤΝ[ ΨΓΝΝ ΥΚςΩΧςΓΦ ΥΘΕΚΧΝ ΟΓΦΚΧ ςϑΓΤΓΗΘΤΓ ΦΘΓΥ ΠΘς ΤΓΡΤΓΥΓΠς ΥΘΕΚΓς[ Χς ΝΧΤΙΓ +Π ΥΩΟΟΧΤ[ ςϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΧΙΤΓΓΦ ςϑΧς ΠΓΨ ΟΓΦΚΧ ΕΧΠ ∆Γ Χ ςΘΘΝ ΘΗ ΓΟΡΘ ΨΓΤΟΓΠς ΕΤΓΧςΚΠΙ Χ ΙΓΠΓΤΧςΚΘΠ ΘΗ ΤΘΝΓ ΟΘΦΓΝΥ ΧΠΦ ΙΚΞΚΠΙ Χ ΞΘΚΕΓ ςΘ ςϑΓ ΞΘΚΕΓΝΓΥΥ ΦΓΟΘΕΤΧςΚ∴ΚΠΙ ςϑΓ ΦΚΥΕΘΩΤΥΓ 0ΓΨ ΟΓΦΚΧ ΧΠΦ ΟΘΦΓΤΠ ςΓΕϑΠΘ ΝΘΙΚΓΥ ϑΧΞΓ ΓΠΧ∆ΝΓΦ ΓΞΓΤ[ ΚΠΦΚΞΚΦΩΧΝ ςΘ ∆ΓΕΘΟΓ Χ ΦΚΤΓΕςΘΤ ΡΤΘΦΩΕΓΤ ΧΠΦ ΓΦΚςΘΤ ± ΚΠ ςΩΤΠ ΡΤΘΞΚΦΚΠΙ ΘΡΡΘΤςΩΠΚςΚΓΥ ςΘ ςΤΧΠΥΗΘΤΟ ΟΓΦΚΧ ΚΠςΘ ΡΝΧςΗΘΤΟΥ ΩΥΓΦ ςΘ ΕΘΠΞΓ[ ΟΓΥΥΧΙΓΥ ΘΗ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΓΟΡΘΨΓΤΟΓΠς

/ΓΦΚΧ∂Υ 4ΘΝΓ ΚΠ 2ΤΘΟΘςΚΠΙ 705%4 5ΓΞΓΤΧΝ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΓΟΡϑΧΥΚ∴ΓΦ ςϑΓ ΕΤΩΕΚΧΝ ΤΘΝΓ ΘΗ ΟΓΦΚΧ ΚΠ ΡΤΘΟΘςΚΠΙ ςϑΓ ΟΘΥς ΚΟΡΘΤςΧΠς ΧΥΡΓΕςΥ ΘΗ 705%4 ∋Ο∆ΓΦΦΓΦ ΨΚςϑΚΠ ςϑΓ ΨΓΝΝ ΜΠΘΨΠ ΗΘΩΤ ΡΚΝΝΧΤΥ ΡΤΘςΓΕςΚΘΠ ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΧΠΦ ΤΓΝΚΓΗ ΧΠΦ ΤΓΕΘΞΓΤ[ ςϑΓ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ϑΧΥ ΥΓΞΓΤΧΝ ΗΧΕΓςΥ ΘΠΓ ∆ΓΚΠΙ ςϑΓ ΡΤΘΟΘςΚΘΠ ΘΗ Χ ςΤΧΠΥΗΘΤ ΟΧςΚΞΓ ΡΤΘΕΓΥΥ +ς ΨΧΥ ΠΘςΓΦ ςϑΧς 705%4 ϑΧΥ ∆ΓΓΠ ΚΠΥςΤΩΟΓΠςΧΝ ΚΠ ςΤΧΠΥΗΘΤΟΚΠΙ ςϑΓ ΥςΓΤΓΘς[ΡΚΕΧΝ ΡΚΕςΩΤΓ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΧΥ ΡΧΥΥΚΞΓ ΞΚΕςΚΟΥ ΚΠςΘ ςϑΧς ΘΗ ΡΤΘ ΧΕςΚΞΓ ΧΕςΘΤΥ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΧΠΦ ςϑΧς Κς ϑΧΥ ΗΩΤςϑΓΤ ΧΝςΓΤΓΦ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΘΤ[ ΤΘΝΓ ΗΤΘΟ ΧΙΓΠςΥ ΘΗ ΡΓΧΕΓ ςΘ ΧΙΓΠςΥ ΘΗ ΕϑΧΠΙΓ +Π ςϑΚΥ ΤΓΥΡΓΕς ΘΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΥςΤΓΥΥΓΦ ςϑΓ ΚΟΡΘΤςΧΠΕΓ ΘΗ ΙΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΧΠΦ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ςΘ ΕϑΧΝΝΓΠΙΓ ΧΠΦ ΕΧΡΧΕΚςΧςΓ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ςΘ ΓΖΓΤ ΕΚΥΓ ΟΘΤΓ ΡΤΘΗΓΥΥΚΘΠΧΝΚΥΟ ΧΠΦ ΓΠΙΧΙΓ ΚΠ ΦΓΞΓΝΘΡΟΓΠςΧΝ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥΟ ΚΠΥςΓΧΦ ΘΗ ≥ΓΠΞΓΝΘΡΓ ΟΓΠςΧΝ× ΛΘΩΤΠΧΝΚΥΟ ∋ΠΞΓΝΘΡΓ ΟΓΠςΧΝ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥΟ ΨΧΥ ΩΥΓΦ ςΘ ΦΓΥΕΤΚ∆Γ ΡΤΧΕςΚΕΓΥ ΘΗ ΧΕςΘΤΥ ≥ϑΧΠΦΚΠΙ ΘΞΓΤ ΟΘΠΓ[ ΚΠ ΓΠΞΓΝΘΡΓΥ× ςΘ ΛΘΩΤ ΠΧΝΚΥςΥ ςΘ ΕΘΞΓΤ ςϑΓΚΤ ΚΥΥΩΓΥ 1ΠΓ ΟΓςϑΘΦ ΘΗ ϑΘΨ ςΘ ΧΕςΚΞΓΝ[ ΕϑΧΝΝΓΠΙΓ ςϑΓ ΟΓΦΚΧ ΧΠΦ ΓΠΙΧΙΓ ςϑΓΟ ΚΠ ΦΓΞΓΝΘΡΟΓΠςΧΝ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥΟ ΚΥ ΕΧΟΡΧΚΙΠΚΠΙ # ΡΘΥΚςΚΞΓ ΓΖΧΟΡΝΓ ΗΘΤ ΥΩΕϑ ΡΤΧΕςΚΕΓ ΨΧΥ ςϑΓ ΙΝΘ∆ΧΝ ΟΓΦΚΧ ΕΧΟΡΧΚΙΠ ΘΗ ςϑΓ )092 ςΚςΝΓΦ 9ΘΟΓΠ 5ΡΓΧΜ 1Ως ΗΘΤ 2ΓΧΕΓ 6ϑΓ ΕΧΟΡΧΚΙΠ ΨΧΥ ΧΚΟΓΦ Χς ΕϑΧΠ ΙΚΠΙ ςϑΓ ΦΘΟΚΠΧΠς ΚΟΧΙΓ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ΟΓΦΚΧ∂Υ ΕΘΞΓΤΧΙΓ ΘΗ ΨΧΤ ΧΠΦ ΕΘΠℵΚΕς ΗΤΘΟ ςϑΧς ΘΗ ΞΚΕςΚΟΥ ΚΠςΘ ςϑΧς ΘΗ ΧΙΓΠςΥ ΘΗ ΕϑΧΠΙΓ ΡΓΧΕΓ∆ΩΚΝΦΓΤΥ ΧΠΦ ΦΓΕΚ ΥΚΘΠ ΟΧΜΓΤΥ /ΓΟ∆ΓΤΥ ΘΗ ςϑΓ )092 ΧΠΦ ΥΘΕΚΧΝ ΟΓΦΚΧ ΩΥΓΤΥ ΧΝΚΜΓ ΨΓΤΓ ΓΠ


ΕΘΩΤΧΙΓΦ ςΘ ΡΤΘΞΚΦΓ ∆Θςϑ ςΤΧΦΚςΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΠΓΨ ΟΓΦΚΧ ΨΚςϑ ΤΓΧΦ[ ςΘ ΡΩ∆ΝΚΥϑ ΚΠΗΘΤΟΧςΚΘΠ Χ∆ΘΩς 705%4 ΨΚςϑΚΠ Χ ΡΤΓ ΥΓς ςΚΟΓ ΗΤΧΟΓ &ΩΤΚΠΙ ςϑΓ ΕΧΟΡΧΚΙΠ ΡΓΤΚΘΦ ΝΓςςΓΤΥ ΨΓΤΓ ΥΓΠς ςΘ ΓΦΚςΘΤΥ ΟΓΟ∆ΓΤΥ ΘΗ )092 ΥΡΘΜΓ ΘΠ ΤΧΦΚΘ ΧΠΦ ςΓΝΓΞΚΥΚΘΠ ΧΠΦ ςϑΓ ΥςΧςΩΥΓΥ ΧΠΦ ςΨΓΓςΥ ΘΗ ΥΘΕΚΧΝ ΟΓΦΚΧ ΩΥΓΤΥ ΨΓΤΓ ΤΓΙΩΝΧΤΝ[ ΩΡΦΧςΓΦ +ΠΚςΚΧςΚΞΓΥ ΝΚΜΓ ςϑΚΥ ΡΤΘΞΚΦΓ ςϑΓ ΘΡΡΘΤςΩΠΚς[ ΗΘΤ ΨΘΟΓΠ ςΘ ΤΓΕΝΧΚΟ ςϑΓΚΤ ΥΡΧΕΓ ΚΠ ςϑΓ ΟΓΦΚΧ ΧΥ ΡΓΧΕΓ ΧΕςΚΞΚΥςΥ #ΠΘςϑΓΤ ΧΥΡΓΕς ΤΧΚΥΓΦ ∆[ ΥΓΞΓΤΧΝ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΨΧΥ ςϑΧς ΟΧΠ[ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ΧΠΦ ΙΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΨΘΤΜΚΠΙ ΘΠ 705%4 ΚΥΥΩΓΥ ΘΗςΓΠ ΩΥΓ ςΓΕϑΠΘΕΤΧςΚΕ ΝΧΠΙΩΧΙΓ ςϑΧς ΚΥ ΦΚΗ↵ΕΩΝς ΗΘΤ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ςΘ ςΤΧΠΥΝΧςΓ ΚΠςΘ ΠΓΨΥ ΥΩΚςΧ∆ΝΓ ΗΘΤ ΡΩ∆ΝΚΕΧςΚΘΠ &ΩΓ ςΘ ςΚΙϑς ΦΓΧΦΝΚΠΓΥ ΟΧΠ[ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ΝΧΕΜ ςΚΟΓ ςΘ ςΤΧΠΥΝΧ ςΓ ΡΤΓΥΥ ΤΓΝΓΧΥΓΥ ΚΠςΘ ΤΓΧΦΓΤ ΗΤΚΓΠΦΝ[ ΝΧΠΙΩΧΙΓ ΧΠΦ ςϑΓΤΓΗΘΤΓ ΘΗςΓΠ ΤΓΗΤΧΚΠ ΗΤΘΟ ΡΩ∆ΝΚΥϑΚΠΙ ςϑΓΟ ΧΝςΘΙΓςϑΓΤ +ς ΚΥ ςϑΓΤΓΗΘΤΓ ΕΤΚςΚΕΧΝ ςΘ ςΧΤΙΓς ςϑΓ ΟΓΦΚΧ ∆[ ΦΓΞΓΝΘΡΚΠΙ ΦΘΕΩΟΓΠςΥ ΗΘΤ ΟΓΦΚΧ ΕΘΠΥΩΟΡςΚΘΠ ΥΡΓΕΚ↵ΕΧΝΝ[ ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ςΘ ΕΩΥςΘΟΚ∴Γ ΚΠΗΘΤΟΧςΚΘΠ Χ∆ΘΩς 705%4 ΗΘΤ ςϑΓ ςΧΤΙΓς ΧΩΦΚΓΠΕΓ ΧΠΦ ςΘ ΧΦΧΡς Κς ΦΓΡΓΠΦΚΠΙ ΘΠ ΝΘΕΧΝ ΧΠΦ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΕΘΠςΓΖςΥ 6ϑΚΥ ΧΝΥΘ ΚΠΕΝΩΦΓΥ ςϑΓ ΧΥΡΓΕς ΘΗ ςΤΧΠΥΝΧςΚΠΙ ΕΘΠςΓΠς ΚΠςΘ ΝΘΕΧΝ ΝΧΠΙΩΧΙΓΥ ΧΠΦ ΩΥΚΠΙ ΨΘΤΦΚΠΙ ςϑΧς ΠΘΠ ΓΖΡΓΤςΥ ΕΧΠ ΩΠΦΓΤΥςΧΠΦ ΧΠΦ ΤΓΝΧςΓ ςΘ .ΘΕΧΝ ΧΠΦ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΓΖΡΓΤςΚΥΓ ΨΧΥ ΓΟΡϑΧΥΚ∴ΓΦ ΧΥ Χ ΡΤΓΕΘΠΦΚςΚΘΠ ΘΗ ΥΩΕΕΓΥΥΗΩΝ ΕΘΠςΓΠς ΕΩΥςΘΟΚ∴ΧςΚΘΠ ΧΠΦ ΗΘΤ ∆ΤΘΧΦΓΤ ΧΩΦΚΓΠΕΓ ΧΡΡΓΧΝ

‹ 70 2ϑΘςΘ ∃ .ΧΠΓ

(ΚΠΧΝΝ[ ΘΠΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ΥςΤΓΥΥΓΦ ςϑΓ ΠΓΕΓΥΥΚς[ ΘΗ ΕΘΠΞΓΤΙΓΠΕΓ ΘΗ ΦΚΗΗΓΤΓΠς ς[ΡΓΥ ΘΗ ΟΓΦΚΧ +Π ΟΧΠ[ ΘΗ ςϑΓ ΕΘΟΟΩΠΚςΚΓΥ ςϑΧς ΧΤΓ ∆ΓΚΠΙ ςΧΤΙΓςΓΦ ΗΘΤ 705%4 ΕΘΠςΓΠςΥ ςϑΓ ΝΚςΓΤΧΕ[ ΤΧςΓ ΚΥ ΞΓΤ[ ΝΘΨ ΧΠΦ ΧΕΕΓΥΥ ςΘ ςϑΓ +ΠςΓΤ ΠΓς ΧΠΦ ΘςϑΓΤ ΚΠΗΘΤΟΧςΚΘΠ ςΓΕϑΠΘΝΘΙ[ ΚΥ ΝΚΟΚςΓΦ 6ϑΩΥ ΡΤΚΠς ΡΩ∆ΝΚΕΧςΚΘΠΥ ΠΓΨ ΟΓΦΚΧ ΧΠΦ ςΓΝΓΞΚΥΚΘΠ ΕΧΠ ∆Γ ΚΠΓΗΗΓΕςΚΞΓ ΚΠ ςϑΓΥΓ ΧΤΓΧΥ ∋ΖΡΓΤΚΓΠΕΓ ϑΧΥ ΡΤΘΞΓΠ ςϑΧς ΚΠ ΥΩΕϑ ΓΠΞΚΤΘΠΟΓΠςΥ ΤΧΦΚΘ ΡΤΘΙΤΧΟΟΓΥ ΚΠ ΝΘΕΧΝ ΝΧΠΙΩΧΙΓΥ ΧΤΓ ςϑΓ ΟΘΥς ΓΗΗΓΕςΚΞΓ ΟΓΧΠΥ ΘΗ ΕΘΟΟΩΠΚΕΧςΚΘΠ #Π ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΘΗ ΟΓΦΚΧ ΚΠ 5ΘΩςϑ 5ΩΦΧΠ ϑΧΥ ΓΞΓΠ ΥϑΘΨΠ ςϑΧς 70 4ΧΦΚΘ ΧΠ ΓΖςΓΠΥΚΞΓ ΤΧΦΚΘ Υ[ΥςΓΟ ΨΧΥ ΟΩΕϑ ΟΘΤΓ ΡΘΡΩΝΧΤ ςϑΧΠ ΝΘΕΧΝ ΤΧΦΚΘ ΥςΧςΚΘΠΥ #Υ ΥΩΕϑ 70 4ΧΦΚΘ ΨΧΥ ΩΥΓΦ ΗΘΤ ΕΘΟΟΩΠΚς[ ΘΩςΤΓΧΕϑ ΧΠΦ ϑΓΧΝΚΠΙ 6ϑΓ ΡΧΠΓΝΝΚΥς ςϑΓΤΓΗΘΤΓ ΕΘΠΕΝΩΦΓΦ ςϑΧς ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΦ ΡΘΥς ΕΘΠℵΚΕς ΤΓΙΚΘΠΥ Χ ΟΓΦΚΧ ΥςΤΧςΓΙ[ ΚΥ ΠΓΓΦΓΦ ςϑΧς ΗΘΕΩΥΓΥ ΘΠ Χ ΕΘΠΞΓΤΙΓΠΕΓ ΘΗ ΟΓΦΚΧ ΥςΤΓΧΟΥ ΤΧΦΚΘ ΡΘΥςΓΤΥ ΕΘΟΚΕ ∆ΘΘΜΥ ΥΘΕΚΧΝ ΟΓΦΚΧ ςϑΓΧςΤΓ ΡΤΘΦΩΕςΚΘΠΥ ΧΠΦ ΘςϑΓΤ ς[ΡΓΥ ΘΗ ΟΓΦΚΧ ΥΩΚςΧ∆ΝΓ ςΘ ΤΓΧΕϑ ςϑΓ ςΧΤΙΓς ΧΩΦΚΓΠΕΓ

6ϑΓ 9ΘΤΝΦ %ΘΠΗΓΤΓΠΕΓ ΘΗ ςϑΓ +ΠςΓΤΠΧ ςΚΘΠΧΝ 9ΘΟΓΠ∝Υ ;ΓΧΤ ΚΠ /ΓΖΚΕΘ %Κς[ ΚΠ ,ΩΠΓ


4ΓΕΘΟΟΓΠΦΧςΚΘΠΥ #ΦΦΤΓΥΥΓΦ ςΘ 0ΧςΚΘΠΧΝ )ΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΧΠΦ +ΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ 4ΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ 5Ω∆ ΤΓΙΚΘΠΧΝ 1ΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ‡

(ΘΤ ΠΧςΚΘΠΧΝ )ΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΧΠΦ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΥΩ∆ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ςΘ ΕΘΠςΤΚ∆ΩςΓ ςΘ ΤΧΚΥΚΠΙ ςϑΓ ΧΨΧΤΓΠΓΥΥ ΘΗ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ΧΠΦ ΓΦΚςΘΤΥ ΥΘ ΧΥ ςΘ ΚΟΡΤΘΞΓ ΤΓΡΘΤςΚΠΙ ΘΠ 705%4 ΧΠΦ ΚςΥ ΕΘΤΓ ςΘΡΚΕΥ ΘΗ ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΡΤΘςΓΕςΚΘΠ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΧΠΦ ΤΓΝΚΓΗ ΧΠΦ ΤΓΕΘΞΓΤ[ ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ςϑΓ ΨΘΟΓΠ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΧΙΓΠΦΧ ΘΞΓΤΧΝΝ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ςϑΤΘΩΙϑ ςϑΓ ΡΤΘΞΚΥΚΘΠ ΘΗ ςΤΧΚΠΚΠΙ

(ΘΤ ΠΧςΚΘΠΧΝ )ΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΧΠΦ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΥΩ∆ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ςΘ ΧΦΦΤΓΥΥ ΙΤΘΨΚΠΙ ςΤΓΠΦΥ ΘΗ ΞΓΤ∆ΧΝ ΧςςΧΕΜΥ ΘΠ ΗΓΟΧΝΓ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ΧΠΦ ςΘ ΚΟΡΝΓΟΓΠς ΟΓΧΥΩΤΓΥ ςΘ ΓΠΥΩΤΓ ςϑΓ ΡΤΘςΓΕςΚΘΠ ΘΗ ΛΘΩΤ ΠΧΝΚΥςΥ ΗΤΘΟ Ρϑ[ΥΚΕΧΝ ΞΚΘΝΓΠΕΓ

(ΘΤ ΠΧςΚΘΠΧΝ )ΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ςΘ ΚΠΕΝΩΦΓ ΥςΤΧςΓΙΚΓΥ ΗΘΤ ΨΘΤΜΚΠΙ ΨΚςϑ ΧΠΦ ΤΓΧ ΕϑΚΠΙ ΘΩς ςΘ ςϑΓ ΟΓΦΚΧ ΚΠ 0ΧςΚΘΠΧΝ #ΕςΚΘΠ 2ΝΧΠΥ ΘΠ 705%4

4ΓΕΘΟΟΓΠΦΧςΚΘΠΥ #ΦΦΤΓΥΥΓΦ ςΘ ΧΝΝ #ΕςΘΤΥ ‡

6Θ ΚΠςΓΙΤΧςΓ ςϑΓ ΟΓΦΚΧ ΚΠ ΡΘΝΚΕΚΓΥ ΡΤΘΙΤΧΟΟΓΥ ΕΧΟΡΧΚΙΠΥ ΧΠΦ ΕΘΟΟΩ ΠΚΕΧςΚΘΠ ΥςΤΧςΓΙΚΓΥ ΘΠ 705%4

6Θ ΕΩΥςΘΟΚ∴Γ ΚΠΗΘΤΟΧςΚΘΠ ΘΠ 705%4 ςΘ ΝΘΕΧΝ ΧΠΦ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΕΘΠςΓΖςΥ ΥΘ ςϑΧς ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΟΓΠ ΕΧΠ ΓΠΙΧΙΓ ΝΘΕΧΝΝ[ ΧΤΘΩΠΦ ΥΩΕΕΓΥΥΓΥ ΧΠΦ ΙΧΡΥ ΚΠ ςϑΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ ςϑΓ ΨΘΟΓΠ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΧΙΓΠΦΧ

6Θ ΟΧΜΓ ςϑΓ ΕΘΠςΓΠς ΘΗ 705%4 ΧΞΧΚΝΧ∆ΝΓ ΚΠ ΝΘΕΧΝ ΝΧΠΙΩΧΙΓΥ ΧΠΦ ΩΥΓ ΨΘΤΦΚΠΙ ςϑΧς ΠΘΠ ΓΖΡΓΤςΥ ΕΧΠ ΩΠΦΓΤΥςΧΠΦ ΧΠΦ ςΘ ΕΘΠΦΩΕς ΡΩ∆ΝΚΕ ΘΩ ςΤΓΧΕϑ ΧΠΦ ΓΦΩΕΧςΚΘΠΧΝ ΧΕςΚΞΚςΚΓΥ ΚΠ ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤ ςϑΤΘΩΙϑ ΚΠςΓΤΧΕςΚΞΓ ΡΤΘ ΙΤΧΟΟΓΥ ΧΠΦ ∆[ ΩΥΚΠΙ ΟΘΦΓΤΠ ΕΘΟΟΩΠΚΕΧςΚΘΠ ςΓΕϑΠΘΝΘΙΚΓΥ ΧΠΦ ΗΘΤΟΥ ΘΗ ΟΓΦΚΧ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ↵ΝΟ ΧΠΦ ΥΘΕΚΧΝ ΟΓΦΚΧ ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ∆[ ΓΠΙΧΙΚΠΙ ςϑΓ [ΘΩΠΙ ΙΓΠΓΤΧςΚΘΠ

6Θ ΕΘΟ∆ΚΠΓ ςΤΧΦΚςΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΠΓΨ ΟΓΦΚΧ ΕϑΧΠΠΓΝΥ ΚΠ ΘΩςΤΓΧΕϑ ΓΗΗΘΤςΥ ΤΓ ΝΧςΓΦ ςΘ 705%4 ΕΘΠΥΚΦΓΤΚΠΙ ςϑΓ ΞΧΤΚΓς[ ΘΗ ςΧΤΙΓς ΧΩΦΚΓΠΕΓΥ ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ςϑΓ ΝΚΟΚςΓΦ ΧΕΕΓΥΥ ςΘ ΠΓΨ ςΓΕϑΠΘΝΘΙΚΓΥ ΥΩΕϑ ΧΥ +ΠςΓΤΠΓς ΧΠΦ ΝΘΨ ΝΚςΓΤΧΕ[ ΤΧςΓΥ ΚΠ ΡΧΤςΥ ΘΗ ςϑΓ ΨΘΤΝΦ ΨϑΓΤΓ ςϑΓ ΩΥΓ ΘΗ ΤΧΦΚΘ ϑΧΞΓ ΡΤΘΞΓΠ ςΘ ∆Γ ΓΗ↵ΕΚΓΠς ΚΠ ΤΓΧΕϑΚΠΙ ΕΘΟΟΩΠΚςΚΓΥ

6Θ ΦΓΞΓΝΘΡ ΥΡΓΕΚ↵Ε ΟΓΥΥΧΙΓΥ ΗΘΤ ΟΓΦΚΧ ΕΘΠΥΩΟΡςΚΘΠ ΘΠ 705%4 ΧΠΦ ςϑΓ ΨΘΟΓΠ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΧΙΓΠΦΧ

6Θ ΚΦΓΠςΚΗ[ ΧΠΦ ΡΤΘΟΘςΓ ΗΓΟΧΝΓ ΤΘΝΓ ΟΘΦΓΝΥ ςΘ ∆Γ ΚΠΕΝΩΦΓΦ ΚΠ ΟΓΦΚΧ ΕΘ ΞΓΤΧΙΓ ΘΠ ΕΘΠℵΚΕς ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς ΧΠΦ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ

6Θ ΓΖςΓΠΦ ΓΗΗΘΤςΥ ΚΠ ΥΩΡΡΘΤς ΘΗ ςϑΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ 705%4 ςΘ ΧΕΧΦΓΟΚΕ ΚΠΥςΚςΩςΚΘΠΥ ΧΠΦ ςΘ ΓΠΕΘΩΤΧΙΓ ςϑΓ ΚΠΕΝΩΥΚΘΠ ΘΗ ςϑΓ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ∂Υ ΕΘΠςΓΠς ΧΠΦ Θ∆ΛΓΕςΚΞΓΥ ΚΠςΘ ΕΩΤΤΚΕΩΝΧ ΘΗ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥΟ ΧΠΦ ΕΘΟΟΩΠΚΕΧςΚΘΠ ΥςΩΦΚΓΥ ΡΘΝΚςΚΕΧΝ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΥςΩΦΚΓΥ ΧΠΦ ΡΤΘΙΤΧΟΟΓΥ ΤΓΝΧςΓΦ ςΘ ΕΘΠ ℵΚΕς ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς ΧΠΦ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΨΚςϑ Χ ΞΚΓΨ ςΘ ΤΓΧΕϑ ΘΩς ςΘ ςϑΓ ΠΓΖς ΙΓΠΓΤΧςΚΘΠ ΘΗ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ΓΦΚςΘΤΥ ΧΠΦ ΡΤΘΦΩΕΓΤΥ

6Θ ∆Γ ΧΠ ΧΕςΚΞΓ ΧΩΦΚΓΠΕΓ ΧΠΦ ςΘ ΥΩΡΡΘΤς ΤΓΡΘΤςΚΠΙ ΤΓΝΧςΓΦ ςΘ 705%4 ∆[ ΚΠςΓΤΧΕςΚΠΙ ΘΠ ΥΘΕΚΧΝ ΟΓΦΚΧ ΡΝΧςΗΘΤΟΥ ΦΚΥΡΝΧ[ΚΠΙ ΥΩΡΡΘΤς ΗΘΤ ΥΩΕϑ ΤΓΡΘΤςΚΠΙ ΧΠΦ ΥϑΘΨΚΠΙ ςϑΧς ςϑΓΤΓ ΚΥ ΧΠ ΚΠςΓΤΓΥςΓΦ ΧΩΦΚΓΠΕΓ ΗΘΤ 70 5%4

4ΓΕΘΟΟΓΠΦΧςΚΘΠΥ #ΦΦΤΓΥΥΓΦ ςΘ %ΚΞΚΝ 5ΘΕΚΓς[ ΧΠΦ ςΘ ςϑΓ /ΓΦΚΧ ‡

(ΘΤ ΟΓΦΚΧ ΧΠΦ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ ςΘ ΚΠΕΤΓΧΥΓ ΓΗΗΘΤςΥ ςΘ ΟΘΠΚςΘΤ ςϑΓ ΟΓΦΚΧ ΚΠ ΘΤΦΓΤ ςΘ ΓΠΥΩΤΓ ςϑΧς ΨΘΟΓΠ ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ΙΓΠΦΓΤ ΤΓΝΧςΓΦ ΚΥΥΩΓΥ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ΥΓΖΩΧΝ ΧςΤΘΕΚςΚΓΥ ΧΙΧΚΠΥς ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΟΓΠ ΙΚΤΝΥ ΧΠΦ ∆Θ[Υ ΧΤΓ ΧΦΓΣΩΧ ςΓΝ[ ΤΓΡΤΓΥΓΠςΓΦ ΧΠΦ ΧΦΦΤΓΥΥΓΦ ΚΠ ςϑΓ ΟΓΦΚΧ

(ΘΤ ςϑΓ ΟΓΦΚΧ ςΘ ΧΞΘΚΦ ΥςΓΤΓΘς[ΡΚΠΙ ςϑΓ ΤΘΝΓΥ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΟΓΠ ΡΤΘ ΞΚΦΓ ΕΘΞΓΤΧΙΓ ΘΗ ςϑΓ ΦΚΞΓΤΥΓ ΤΘΝΓΥ ΡΝΧ[ΓΦ ∆[ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΦ ΚΠ ∆ΩΚΝΦΚΠΙ ΥΓΕΩΤΚΠΙ ΧΠΦ ΟΧΚΠςΧΚΠΚΠΙ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ςΘ ΤΓΡΘΤς ΚΠ ΦΓΡςϑ ΘΠ ςϑΓ ΚΟΡΧΕς ΘΗ ΙΓΠΦΓΤ ΚΥΥΩΓΥ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ςϑΓ ΡΘΥΚςΚΞΓ ΓΗΗΓΕς ΘΗ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΧΠΦ ΟΓΠ∂Υ ΓΣΩΧΝ ΤΓΡΤΓΥΓΠςΧςΚΘΠ ΘΠ ςϑΓ ΥΩΕΕΓΥΥ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΧΠΦ ΡΓΧΕΓ ςΧΝΜΥ

(ΘΤ ςϑΓ ΟΓΦΚΧ ςΘ ΤΧΚΥΓ ςϑΓ ΧΨΧΤΓΠΓΥΥ ΘΗ ΧΠΦ ΧΝΓΤς ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ΧΠΦ ΟΓΦΚΧ ΨΘΤΜΓΤΥ ςΘ ΙΓΠΦΓΤ ΚΥΥΩΓΥ ΚΠ ΘΤΦΓΤ ςΘ ΗΩΤςϑΓΤ ΙΓΠΦΓΤ ΥΓΠΥΚςΚΞΓ ΤΓΡΘΤςΚΠΙ

(ΘΤ ςϑΓ ΟΓΦΚΧ ςΘ ΤΓΧΕϑ ΘΩς ςΘ ΗΓΟΧΝΓ ΓΖΡΓΤςΥ ςΘ ΚΠΕΝΩΦΓ ςϑΓ ΞΚΓΨΥ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ςϑΓΚΤ ΤΓΡΘΤςΚΠΙ

(ΘΤ ςϑΓ ΟΓΦΚΧ ςΘ ΚΠςΓΙΤΧςΓ ΙΓΠΦΓΤ ΧΥΡΓΕςΥ ΚΠςΘ ΕΘΦΓΥ ΘΗ ΕΘΠΦΩΕς


705%4 9ϑ[ ΨΓ 0ΓΓΦ ςΘ 4ΚΙΘΤΘΩΥΝ[ #ΦΦΤΓΥΥ 1ΠΝΚΠΓ 6ϑΤΓΧςΥ 6ΘΨΧΤΦΥ (ΓΟΧΝΓ ,ΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ 6ϑΓ ΥΧΗΓς[ ΘΗ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ϑΧΥ ∆ΓΓΠ Χ ΟΧΛΘΤ ΗΘΕΩΥ ΘΗ ςϑΓ 15%∋ 4ΓΡΤΓΥΓΠ ςΧςΚΞΓ ΘΠ (ΤΓΓΦΘΟ ΘΗ ςϑΓ /ΓΦΚΧ 4(1/ ΥΚΠΕΓ ςϑΓ ΗΘΩΠΦΚΠΙ ΘΗ ςϑΓ 1Η↵ΕΓ ΚΠ ∋ΞΓΤ ΥΚΠΕΓ ςϑΓ 4(1/ ϑΧΥ ΕΧΝΝΓΦ ΧςςΓΠςΚΘΠ ςΘ ςϑΓ ΧΝΧΤΟΚΠΙ ΠΩΟ∆ΓΤ ΘΗ ΞΚΘΝΓΠς ΧςςΧΕΜΥ ΧΙΧΚΠΥς ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ΧΠΦ ςϑΓ ΡΤΘ∆ΝΓΟ ΘΗ ΚΟΡΩΠΚς[ 9Κςϑ ςϑΓ ΨΚΦΓΥΡΤΓΧΦ ΩΥΧΙΓ ΘΗ ςϑΓ +ΠςΓΤΠΓς ΧΠΦ ΓΟΓΤΙΓΠΕΓ ΘΗ ΠΓΨ ΟΓΦΚΧ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ΠΘΨ ΗΧΕΓ ςϑΤΓΧςΥ ςΘ ςϑΓΚΤ ΥΧΗΓς[ ΚΠ ςϑΓ ΦΚΙΚςΧΝ ΤΓΧΝΟ ∋ΗΗΓΕςΚΞΓΝ[ ΧΦΦΤΓΥΥΚΠΙ ςϑΓΥΓ ςϑΤΓΧςΥ ΤΓΣΩΚΤΓΥ ςΘ ∆ΓΙΚΠ ΨΚςϑ ΧΕΜΠΘΨΝΓΦΙΓΟΓΠς ΘΗ ςϑΓ ΨΚΦΓ ΤΓΧ ΕϑΚΠΙ ΤΘΝΓΥ ΘΗ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ΧΠΦ ΠΘΠ ςΤΧΦΚςΚΘΠΧΝ ΟΓΟ∆ΓΤΥ ΘΗ ςϑΓ ΟΓΦΚΧ ΚΠΕΝΩ ΦΚΠΙ ∆ΝΘΙΙΓΤΥ ΧΠΦ ΘςϑΓΤΥ ΨϑΘ ΕΘΠςΤΚ∆ΩςΓ ςΘ ςϑΓ ΘΠΝΚΠΓ ΕΘΟΟΩΠΚς[ (ΓΟΧΝΓ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ΧΠΦ ∆ΝΘΙΙΓΤΥ ΧΤΓ ΦΚΥΡΤΘΡΘΤςΚΘΠΧςΓΝ[ ∆Θςϑ ΚΠ ςΓΤΟΥ ΘΗ ΠΩΟ∆ΓΤ ΧΠΦ ΚΠςΓΠΥΚς[ ΘΗ ΝΧΠΙΩΧΙΓ ΥΩ∆ΛΓΕςΓΦ ςΘ ΘΠΝΚΠΓ ΧςςΧΕΜΥ 4ΓΕΓΠς ΥςΩ ΦΚΓΥ ΘΠ ςϑΓ ΚΥΥΩΓ ΧΠΦ ΞΧΤΚΘΩΥ ΧΕΕΘΩΠςΥ ΗΤΘΟ ςϑΘΥΓ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ΨϑΘ ϑΧΞΓ ∆ΓΓΠ ΡΓΤΥΘΠΧΝΝ[ ςΧΤΙΓςΓΦ ΓΖΡΘΥΓ ςϑΓ ΙΓΠΦΓΤ ΥΡΓΕΚ↵Ε ΧΠΦ ϑ[ΡΓΤ ΥΓΖΩΧΝ ΠΧ ςΩΤΓ ΘΗ ςϑΓΥΓ ΘΠΝΚΠΓ ΧςςΧΕΜΥ ΨϑΚΕϑ ΘΗςΓΠ ςΧΜΓ ςϑΓ ΥϑΧΡΓ ΘΗ ΕΘΟΟΓΠςΥ ΩΥΩΧΝΝ[ ΡΘΥςΓΦ ΧΠΘΠ[ΟΘΩΥΝ[ ΗΘΝΝΘΨΚΠΙ ΠΓΨΥ ΧΤςΚΕΝΓΥ ΘΤ ΧΤςΚΕΝΓΥ ΘΠ ΥΘΕΚΧΝ ΟΓΦΚΧ +Π ΧΦΦΚςΚΘΠ ςϑΓΥΓ ΧςςΧΕΜΥ ΤΧΤΓΝ[ ΧΦΦΤΓΥΥ ςϑΓ ΕΘΠςΓΠς ΘΗ ςϑΓ ΧΤςΚΕΝΓ ∆Ως ΤΧςϑΓΤ ΗΘΕΩΥ ΘΠ ΦΓΙΤΧΦΚΠΙ ςϑΓ ΧΩςϑΘΤ∂Υ ΡΓΤΥΘΠ ΠΧΟΓΝ[ Ρϑ[ΥΚΕΧΝ ΧΡΡΓΧ ΤΧΠΕΓ ∆ΧΕΜΙΤΘΩΠΦ ΘΤ ΚΠςΓΝΝΓΕς ΩΥΚΠΙ ςΤΧΦΚςΚΘΠΧΝΝ[ ΟΚΥΘΙ[ΠΚΥς ΝΧΠΙΩΧΙΓ ΧΠΦ ΘΗςΓΠ ςϑΤΓΧςΓΠΚΠΙ ΥΓΖΩΧΝ ΞΚΘΝΓΠΕΓ #ΝςϑΘΩΙϑ ςϑΚΥ ς[ΡΓ ΘΗ ΞΚςΤΚΘΝ ΚΥ ΩΠΗΘΤςΩ ΠΧςΓΝ[ ΩΥΓΦ ςΘΨΧΤΦΥ ΨΘΟΓΠ ΤΓΡΘΤςΚΠΙ ΚΠ ΧΝΝ ΥΓΕςΘΤΥ ΨΘΟΓΠ ΨϑΘ ΤΓΡΘΤς ΘΠ ΘΤ ΨΘΤΜ ΚΠ ΧΤΓΧΥ ςΤΧΦΚςΚΘΠΧΝΝ[ ΦΘΟΚΠΧςΓΦ ∆[ ΟΓΠ ΧΤΓ ΓΥΡΓΕΚΧΝΝ[ Χς ΤΚΥΜ ΧΠΦ ΧΤΓ ΘΗςΓΠ ΕΘΠΗΤΘΠςΓΦ ΨΚςϑ Χ∆ΩΥΚΞΓ ΥΓΖΚΥΟ ΘΠΝΚΠΓ 5ΚΟΡΝ[ ΡΩς ΗΘΤ ΟΧΠ[ ΗΓΟΧΝΓ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ΘΠΝΚΠΓ ςϑΤΓΧςΥ ΘΗ ΤΧΡΓ ΧΠΦ ΥΓΖΩΧΝ ΞΚΘΝΓΠΕΓ ϑΧΞΓ ∆ΓΕΘΟΓ ΡΧΤς ΘΗ ςϑΓΚΤ ΓΞΓΤ[ΦΧ[ ΝΚΗΓ 6ϑΓΥΓ ΙΓΠΦΓΤ ΥΡΓΕΚ↵Ε ΧςςΧΕΜΥ ϑΧΞΓ ϑΧΦ ΥΓΤΚΘΩΥ ΚΟΡΝΚΕΧςΚΘΠΥ ΗΘΤ ΨΘΟΓΠ∂Υ Χ∆ΚΝΚς[ ςΘ ΕΧΤΤ[ ΘΩς ςϑΓΚΤ ΨΘΤΜ ΘΠΝΚΠΓ ΧΠΦ ΧΤΓ ΤΚΙϑςΝ[ ΧςςΤΧΕςΚΠΙ ΚΠΕΤΓΧΥΓΦ ΧςςΓΠςΚΘΠ Χς ςϑΓ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΝΓΞΓΝ +Π ΤΓΕΓΠς ΡΘΝΚΕ[ ΦΘΕΩΟΓΠςΥ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘ ΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ϑΧΞΓ ϑΚΙϑΝΚΙϑςΓΦ ΥςΧςΓΥ∂ Θ∆ΝΚΙΧςΚΘΠΥ ςΘ ΧΦΦΤΓΥΥ ςϑΓ ΥΡΓΕΚ↵Ε ΦΧΠΙΓΤΥ ΗΧΕΓΦ ∆[ ΗΓΟΧΝΓ ΟΓΦΚΧ ΧΕςΘΤΥ ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ςϑΓ ΚΟΡΘΤςΧΠΕΓ ΘΗ ΩΥΚΠΙ

Χ ΙΓΠΦΓΤ ΥΓΠΥΚςΚΞΓ ΧΡΡΤΘΧΕϑ ΨϑΓΠ ΦΓΞΓΝΘΡΚΠΙ ΝΓΙΚΥΝΧςΚΘΠ ΧΠΦ ΥΘΝΩςΚΘΠΥ ςΘ ςΧΕΜΝΓ ςϑΓΟ 6ϑΚΥ ΚΥΥΩΓ ϑΧΥ ∆ΓΓΠ ΗΓΧςΩΤΓΦ ΡΤΘΟΚΠΓΠςΝ[ ΘΠ ςϑΓ ΧΙΓΠΦΧ ΘΗ Χ ΠΩΟ∆ΓΤ ΘΗ ϑΚΙϑ ΝΓΞΓΝ ΟΓΓςΚΠΙΥ ΦΓΧΝΚΠΙ ΨΚςϑ ςϑΓ ΥΧΗΓς[ ΘΗ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ΘΠΝΚΠΓ +Π Χ ΝΧΠΦΟΧΤΜ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΠΧΟΓΝ[ ςϑΓ 70 ∗ΩΟΧΠ 4ΚΙϑςΥ %ΘΩΠΕΚΝ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΘΠ ςϑΓ ΡΤΘΟΘςΚΘΠ ΡΤΘςΓΕςΚΘΠ ΧΠΦ ΓΠΛΘ[ΟΓΠς ΘΗ ϑΩΟΧΠ ΤΚΙϑςΥ ΘΠ ςϑΓ +ΠςΓΤ ΠΓς Κς ΨΧΥ ΡΘΚΠςΓΦ ΘΩς ςϑΧς ≥ςϑΓ ΥΧΟΓ ΤΚΙϑςΥ ςϑΧς ΡΓΘΡΝΓ ϑΧΞΓ ΘΗℵΚΠΓ ΧΝΥΘ ΟΩΥς ∆Γ ΡΤΘςΓΕςΓΦ ΘΠΝΚΠΓ ΚΠ ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤ ΗΤΓΓΦΘΟ ΘΗ ΓΖΡΤΓΥΥΚΘΠ× +ς ΚΥ ΕΤΩΕΚΧΝ ςϑΧς ΨΘΟΓΠ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ∆Γ Χ∆ΝΓ ςΘ ΥΧΗΓΝ[ ΧΠΦ ΓΗΗΓΕςΚΞΓΝ[ ΤΓΡΘΤς ΘΠ ΧΝΝ ΚΥΥΩΓΥ ΘΗ ΚΠςΓΤΓΥς ςΘ ΥΘΕΚΓς[ #∆ΩΥΚΞΓ ΕΘΟΟΓΠςΥ ΧΠΦ ϑΧΤΧΥΥΟΓΠς ΘΗ ΗΓΟΧΝΓ ΟΓΦΚΧ ΨΘΤΜΓΤΥ ΓΠΦΧΠΙΓΤ ΗΤΓΓ ΟΓΦΚΧ ΧΠΦ ΦΓΟΘΕΤΧΕ[ ΧΥ Χ ΨϑΘΝΓ 7ΥΓΦ ΧΥ ΥΚΝΓΠΕΚΠΙ ςΓΕϑΠΚΣΩΓΥ ςϑΓ[ ϑΧΞΓ Χ ΦΚΤΓΕς ΓΗΗΓΕς ΘΠ ΟΓΦΚΧ ΡΝΩΤΧΝΚΥΟ ΠΧΟΓΝ[ ΨϑΚΕϑ ςΘ ΡΚΕΥ ΧΤΓ ΤΓΡΘΤςΓΦ ΘΠ ∆[ ΨϑΘΟ ΧΠΦ ϑΘΨ .ΓΗς ΩΠΕϑΓΕΜΓΦ ςϑΓΥΓ ΧςςΧΕΜΥ ΨΚΝΝ ΤΓΥΩΝς ΧΠΦ ΚΠ ΟΧΠ[ ΕΧΥΓΥ ΧΝΤΓΧΦ[ ϑΧΞΓ ΤΓΥΩΝςΓΦ ΚΠ ΥΓΝΗ ΕΓΠΥΘΤΥϑΚΡ ∆[ ΗΓΟΧΝΓ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ΧΠΦ ∆ΝΘΙΙΓΤΥ ΧΠΦ ΧΠ ΘΞΓΤΧΝΝ ΝΧΕΜ ΘΗ Χ ΗΓΟΧΝΓ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓΥ ΧΠΦ ΕΘΠςΤΚ∆ΩςΚΘΠΥ ΘΠΝΚΠΓ 6ϑΓ 15%∋ ΟΓΦΚΧ ΗΤΓΓΦΘΟ ΕΘΟΟΚςΟΓΠςΥ Θ∆ΝΚΙΓ ΧΝΝ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΠΙ ΥςΧςΓΥ ςΘ ΓΠΥΩΤΓ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ∂ ΥΧΗΓς[ ΗΘΤ ςϑΓ ΥΧΜΓ ΘΗ ΦΓΟΘΕΤΧΕ[ 6ϑΓ ∋ΩΤΘΡΓΧΠ %ΘΩΤς ΘΗ ∗ΩΟΧΠ 4ΚΙϑςΥ ΧΝΥΘ ΤΓΣΩΚΤΓΥ ςϑΧς ΥςΧςΓΥ ΕΤΓΧςΓ Χ ΗΧΞΘΩΤΧ∆ΝΓ ΓΠΞΚΤΘΠΟΓΠς ΗΘΤ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΚΠ ΡΩ∆ΝΚΕ ΦΓ∆ΧςΓ ∆[ ΧΝΝ ΡΓΤΥΘΠΥ ΓΠΧ∆ΝΚΠΙ ςϑΓΟ ςΘ ΓΖΡΤΓΥΥ ςϑΓΚΤ ΘΡΚΠΚΘΠΥ ΧΠΦ ΚΦΓΧΥ ΨΚςϑΘΩς ΗΓΧΤ 5ςΧςΓΥ ςϑΓΤΓΗΘΤΓ ϑΧΞΓ ΧΠ Θ∆ΝΚΙΧςΚΘΠ ςΘ ΡΤΘςΓΕς ςϑΓ ΤΚΙϑς ςΘ ΗΤΓΓΦΘΟ ΘΗ ΓΖΡΤΓΥΥΚΘΠ ΧΙΧΚΠΥς ςϑΓ ςϑΤΓΧς ΘΗ ΧςςΧΕΜ ∆[ ΡΩςςΚΠΙ ΚΠ ΡΝΧΕΓ ΧΠ ΓΗΗΓΕςΚΞΓ Υ[ΥςΓΟ ΘΗ ΡΤΘςΓΕςΚΘΠ # ΕΤΩΕΚΧΝ ↵ΤΥς ΥςΓΡ ΙΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΟΩΥς ςΧΜΓ ςΘ ΙΩΧΤΧΠςΓΓ ςϑΧς ΗΓΟΧΝΓ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ∆Γ ΧΝΝΘΨΓΦ ςΘ ΡΤΧΕςΚΕΓ ςϑΓΚΤ ΡΤΘΗΓΥΥΚΘΠ ΗΤΓΓΝ[ ΧΠΦ ΨΚςϑΘΩς ΗΓΧΤ ΚΥ ςΘ ΤΓΕΘΙΠΚ∴Γ ςϑΓ ΤΓΧΝ ςϑΤΓΧς ςϑΧς ςϑΓΥΓ ΘΠΝΚΠΓ ςϑΤΓΧςΥ ΡΘΥΓ ςΘ Χ ΗΤΓΓ ΥΘΕΚΓς[ #Υ ΨΚςϑ ΧΠ[ ΕΧΥΓ ΘΗ ΚΠςΚΟΚΦΧςΚΘΠ ΧΠΦ ΞΚΘΝΓΠΕΓ ΧΙΧΚΠΥς ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ΚΟΡΩΠΚς[ ΗΘΤ ΡΓΤΡΓςΤΧςΘΤΥ ΨϑΘ ϑΧΤΧΥΥ ΧΠΦ ςϑΤΓΧςΓΠ ΗΓΟΧΝΓ ΟΓΟ∆ΓΤΥ ΘΗ ςϑΓ ΟΓΦΚΧ ΘΠ ςϑΓ +ΠςΓΤΠΓς ΟΩΥς ∆Γ ΤΓΙΧΤΦΓΦ ΧΥ Χ ΦΚΤΓΕς ΧςςΧΕΜ ΘΠ ΗΤΓΓΦΘΟ ΘΗ ςϑΓ ΟΓΦΚΧ +Π ΘΤΦΓΤ ΗΘΤ ΥςΧςΓΥ ςΘ ΥΧΗΓΙΩΧΤΦ ΗΤΓΓΦΘΟ ΘΗ ΓΖΡΤΓΥΥΚΘΠ ΚΠ ςϑΓ ΦΚΙΚςΧΝ ΤΓΧΝΟ ΘΠΝΚΠΓ ςϑΤΓΧςΥ ΥϑΘΩΝΦ ∆Γ ΣΩΚΕΜΝ[ ΧΠΦ ςϑΘΤΘΩΙϑΝ[ ΚΠΞΓΥςΚΙΧςΓΦ ΧΠΦ ςϑΓ ΡΓΤΡΓςΤΧςΘΤΥ ΡΤΘΥΓΕΩςΓΦ +ς ϑΧΥ ∆ΓΕΘΟΓ ΚΠΕΤΓΧΥΚΠΙΝ[ ΧΡΡΧΤΓΠς ςϑΧς ΡΘΝΚΕΓ ΠΓΓΦ ∆ΓςςΓΤ ςΤΧΚΠΚΠΙ ςΘΘΝΥ ΧΠΦ ΘςϑΓΤ ΤΓΥΘΩΤΕΓΥ ςΘ ∆ΓςςΓΤ ΩΠΦΓΤΥςΧΠΦ ΧΠΦ ΚΠΞΓΥςΚΙΧςΓ ςϑΤΓΧςΥ ΧΠΦ ϑΧΤΧΥΥΟΓΠς ςΧΜΚΠΙ ΡΝΧΕΓ ΘΠΝΚΠΓ 9ϑΚΝΓ ϑΚΙϑΝΚΙϑςΚΠΙ ςϑΓ ΚΟΡΘΤςΧΠΕΓ ΘΗ ΡΤΘΥΓΕΩςΚΘΠ ςϑΓ 15%∋ 4(1/ ϑΧΥ


ΤΓΡΓΧςΓΦΝ[ ΨΧΤΠΓΦ ΧΙΧΚΠΥς ΧΦΘΡςΚΠΙ ΠΓΨ ΝΧΨΥ ςϑΧς ΤΓΥςΤΚΕς ΥΡΓΓΕϑ ΘΤ ςϑΧς ΤΓΣΩΚΤΓ ΡΩ∆ΝΚΕ ΚΦΓΠςΚ↵ΕΧςΚΘΠ ΘΗ ΘΠΝΚΠΓ ΕΘΟΟΓΠςΧςΘΤΥ 6ϑΓ ΤΚΙϑς ςΘ ΧΠΘΠ[ ΟΘΩΥ ΥΡΓΓΕϑ ΟΩΥς ΤΓΟΧΚΠ ΡΤΘςΓΕςΓΦ #Π ΘΡΓΠ ΧΠΦ ΗΤΓΓ +ΠςΓΤΠΓς ΚΥ ΦΓΥΚΤΧ∆ΝΓ ΗΘΤ ΡΤΘΟΘςΚΠΙ ΡΩ∆ΝΚΕ ΦΓ∆ΧςΓ ΨΚςϑ Χ ∆ΤΘΧΦ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΗΤΘΟ ΥΘΕΚΓς[ ΚΠ ΕΝΩΦΚΠΙ ςϑΓ ΨΘΟΓΠ ςϑΧς ςϑΓΥΓ ΧςςΧΕΜΥ ΧΤΓ ΧςςΓΟΡςΚΠΙ ςΘ ΥΚΝΓΠΕΓ 6ϑΓ 15%∋ 1Η↵ΕΓ ΘΗ ςϑΓ 4(1/ ΚΥ ΚΠ ςϑΓ ΓΧΤΝ[ ΥςΧΙΓΥ ΘΗ ΕΘΝΝΓΕςΚΠΙ ΚΠΗΘΤΟΧςΚΘΠ ΘΠ ςϑΓ ΦΚΟΓΠΥΚΘΠΥ ΙΤΧΞΚς[ ΧΠΦ ΚΟΡΧΕς ΘΗ ΘΠΝΚΠΓ ςϑΤΓΧςΥ ΧΙΧΚΠΥς ΗΓΟΧΝΓ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ΧΠΦ ΨΚΝΝ ΕΧΤΤ[ ΘΩς Χ ΠΩΟ∆ΓΤ ΘΗ ΓΞΓΠςΥ ΚΠ ςϑΓ ΕΘΟΚΠΙ ΟΘΠςϑΥ ςϑΧς ΗΘΕΩΥ ΘΠ ςϑΚΥ ΚΟΡΘΤςΧΠς ςΘΡΚΕ 6ϑΓ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΕΘΟΟΩΠΚς[ ΨΚςϑ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ΝΓΧΦΚΠΙ ςϑΓ ΨΧ[ ϑΧΥ Χ ΤΓΥΡΘΠΥΚ∆ΚΝΚς[ ςΘ ΡΤΘςΓΕς ΗΤΓΓ ΥΡΓΓΕϑ ΗΘΤ ΓΞΓΤ[ΘΠΓ ΧΠΦ ΕΧΠΠΘς ΧΝΝΘΨ ΦΚΙΚςΧΝ Χ∆ΩΥΓ ΧΠΦ ςϑΤΓΧςΥ ςΘ ΥΩΕΕΓΓΦ ΚΠ ΟΚΠΚ ΟΚ∴ΚΠΙ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΡΤΓΥΓΠΕΓ ΘΠΝΚΠΓ 6ϑΓ ΕΘΥς ςΘ ΗΤΓΓ ΥΡΓΓΕϑ ΧΠΦ ΗΤΓΓΦΘΟ ΘΗ ΓΖΡΤΓΥΥΚΘΠ ΚΥ ΥΚΟΡΝ[ ςΘΘ ΙΤΓΧς

7ΝΤΚΜΓ 5ΕϑΟΚΦς

∃ΤΚςΚΥϑ #ΕςΘΤ ΧΠΦ 70 9ΘΟΓΠ )ΘΘΦΨΚΝΝ #Ο∆ΧΥΥΧΦΘΤ ∋ΟΟΧ 9ΧςΥΘΠ ΕΘ ϑΘΥςΥ Χ ΥΡΓΕΚΧΝ ΓΞΓΠς ΘΤΙΧΠΚ∴ΓΦ ∆[ ςϑΓ 7ΠΚςΓΦ 0ΧςΚΘΠΥ ∋ΠςΚς[ ΗΘΤ )ΓΠΦΓΤ ∋ΣΩΧΝΚς[ ΧΠΦ ςϑΓ ∋ΟΡΘΨΓΤΟΓΠς ΘΗ 9ΘΟΓΠ 70 9ΘΟΓΠ ΚΠ ΥΩΡΡΘΤς ΘΗ ςϑΓΚΤ ∗Γ(ΘΤ5ϑΓ ΕΧΟ ΡΧΚΙΠ 6ϑΓ ΕΧΟΡΧΚΙΠ ΚΠςΓΠΦΥ ςΘ ΟΘ∆ΚΝΚ∴Γ ΘΠΓ ∆ΚΝΝΚΘΠ ΟΓΠ ΧΠΦ ∆Θ[Υ ΧΥ ΧΦΞΘΕΧςΓΥ ΘΗ ΕϑΧΠΙΓ ΚΠ ΓΠΦΚΠΙ ςϑΓ ΡΓΤΥΚΥςΚΠΙ ΚΠΓΣΩΧΝΚςΚΓΥ ΗΧΕΓΦ ∆[ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΙΚΤΝΥ ΙΝΘ∆ΧΝΝ[

‹ 70 2ϑΘςΘ /ΧΤΜ )ΧΤςΓΠ

/ΓΦΚΧ (ΤΓΓΦΘΟ 2ΤΘΛΓΕς 1Η↵ΕΓΤ ΘΗ ςϑΓ 1Η↵ΕΓ ΘΗ ςϑΓ 15%∋ 4ΓΡΤΓΥΓΠςΧςΚΞΓ ΘΠ (ΤΓΓΦΘΟ ΘΗ ςϑΓ /ΓΦΚΧ ΗΘΤΟΓΤ 5ΓΠΚΘΤ /ΘΠΚςΘΤΚΠΙ 1Η↵ΕΓΤ Χς ςϑΓ 15%∋ /ΚΥΥΚΘΠ ςΘ 5ΜΘΡΛΓ ΗΘΤΟΓΤ ΤΓΥΓΧΤΕϑ ΧΠΦ ΡΤΘΛΓΕς ΧΥΥΘΕΚΧςΓ ΗΘΤ ςϑΓ ∋ΩΤΘΡΓΧΠ %ΓΠςΤΓ ΗΘΤ /ΚΠΘΤΚς[ +ΥΥΩΓΥ / # ΚΠ %ΘΠℵΚΕς 4ΓΥΘΝΩςΚΘΠ / # ΚΠ .ΧΠΙΩΧΙΓΥ ΧΠΦ .ΚςΓΤΧςΩΤΓ &ΚΡΝΘΟΧ ΧΥ %ΘΟΟΩΠΚΕΧςΚΘΠΥ /ΧΠΧΙΓΤ


‹ 70 2ϑΘςΘ 70&2

5ΓΥΥΚΘΠ

%ΝΘΥΚΠΙ 5ΓΥΥΚΘΠ

∗ΓΝΓΠ %ΝΧΤΜ ΝΓΗς #ΦΟΚΠΚΥςΤΧςΘΤ ΘΗ ςϑΓ 70 &ΓΞΓΝΘΡΟΓΠς 2ΤΘΙΤΧΟΟΓ 70&2 ΧΠΦ /∆ΧΤΧΠΙΧ )ΧΥΧΤΧ∆ΨΓ ΤΚΙϑς 70&2 4ΓΥΚΦΓΠς %ΘΘΤΦΚΠΧςΘΤ ΗΘΤ /ΧΝΚ ΞΚΥΚς Χ ΥΟΧΝΝ ΥΕΧΝΓ ΟΧΠΙΘ ΗΧΤΟ ΚΠ /ΧΝΚ ΤΩΠ ΧΠΦ ΘΨΠΓΦ ∆[ ΨΘΟΓΠ 6ϑΓ 70&2 ϑΓΧΦ ΚΥ ΘΠ Χ ςΘΩΤ ΘΗ ΗΘΩΤ #ΗΤΚΕΧΠ ΕΘΩΠςΤΚΓΥ /ΧΝΚ ∃ΩΤΜΚΠΧ (ΧΥΘ 6ΧΠ∴ΧΠΚΧ ΧΠΦ 5ΘΩςϑ #ΗΤΚΕΧ ΧΚΟΓΦ Χς ϑΚΙϑΝΚΙϑςΚΠΙ ΡΤΘΙΤΓΥΥ ςΘ ΦΧςΓ ςΘΨΧΤΦΥ ΧΕϑΚΓΞΚΠΙ ςϑΓ /ΚΝΝΓΠΠΚΩΟ &ΓΞΓΝΘΡΟΓΠς )ΘΧΝΥ


‹ 70 2ϑΘςΘ /ΚΝςΘΠ )ΤΧΠς

5ΓΥΥΚΘΠ 4ΓΡΘΤς

ΕϑΧΚΤ ΘΗ ςϑΓ ↵ΤΥς ΥΓΥΥΚΘΠ ΥςΤΓΥΥΓΦ ςϑΧς ΙΓΠΦΓΤ ΠΓΓΦΥ ςΘ ∆Γ ΟΧΚΠΥςΤΓΧΟΓΦ ΚΠςΘ ΧΝΝ ΡΘ ΝΚΕΚΓΥ ΡΤΘΙΤΧΟΟΓΥ ΧΠΦ ΧΕςΚΘΠΥ ΤΓΝΧςΓΦ ςΘ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΧΠΦ ςϑΩΥ ∆ΓΕΘΟΓ ΕΓΠςΤΧΝ ςΘ ΓΞΓΤ[ ΡΓΧΕΓ ΘΡΓΤΧςΚΘΠ /ΘΤΓΘΞΓΤ Κς ΨΧΥ ΩΠΦΓΤΥΕΘΤΓΦ ςϑΧς ΥΚΠΕΓ ΓΞΓΤ[ ΡΓΧΕΓ ΘΡΓΤΧςΚΘΠ ΚΥ ΩΠΚΣΩΓ ΓΧΕϑ ΤΓΣΩΚΤΓΥ ΕΘΠςΓΖςΩΧΝΚ∴ΧςΚΘΠ ΥΡΓΕΚ↵Ε ςΤΧΚΠΚΠΙ ΘΗ ΡΓΤΥΘΠΠΓΝ ΧΠΦ ΥΡΓΕΚ↵Ε ΓΖΡΓΤςΚΥΓ ΨϑΚΕϑ ΥΘΟΓςΚΟΓΥ ΘΠΝ[ ΨΘΟΓΠ ΕΧΠ ∆ΤΚΠΙ +Π ΤΓΝΧςΚΘΠ ςΘ ςϑΚΥ ςϑΓ ΕϑΧΚΤ ΧΝΥΘ ΕΘΟΟΓΠςΓΦ ΘΠ ςϑΓ ΠΓΓΦ ςΘ ΕΤΓΧςΓ ∆ΓςςΓΤ ΥςΤΩΕςΩΤΓΥ ςΘ ΟΧΜΓ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΨϑΚΥςΝΓ∆ΝΘΨΚΠΙ ΟΘΤΓ ΓΗΗΓΕςΚΞΓ ΧΠΦ ΤΓΕΘΟΟΓΠΦΓΦ ςΘ ΙΚΞΓ ΥΡΓΕΚΧΝ ΧςςΓΠςΚΘΠ ςΘ ΝΘΙΚΥςΚΕΧΝ ΧΤΤΧΠΙΓΟΓΠςΥ ΥΩΕϑ ΧΥ ΗΧΕΚΝΚςΧςΚΠΙ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΧΕΕΓΥΥ ςΘ ςΤΧΞΓΝ ΗΩΠΦΥ ΧΠΦ ςΤΧΞΓΝ ΦΘΕΩΟΓΠςΥ ΨΚςϑ Χ ΞΚΓΨ ςΘ ΚΠΕΤΓΧΥΓ ςϑΓΚΤ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΚΠ ΧΕςΚΞΚςΚΓΥ ΤΓΝΧςΓΦ ςΘ ΕΘΠℵΚΕς ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΧΠΦ ΕΤΚΥΚΥ ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς #Υ Χ ↵ΠΧΝ ΕΘΠςΤΚ∆ΩςΚΘΠ Κς ΨΧΥ ΤΓΕΘΟΟΓΠΦΓΦ ςϑΧς ςϑΓ ΨΘΟΓΠ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΧΙΓΠΦΧ ΥϑΘΩΝΦ ∆Γ ΡΩς ΚΠ ςϑΓ ΕΘΠςΓΖς ΘΗ ϑΩΟΧΠ ΥΓΕΩΤΚς[ ΨϑΚΝΓ ΡΝΧΕΚΠΙ ΧΠ ΓΟΡϑΧΥΚΥ ΘΠ ςϑΓ ΠΓΙΧςΚΞΓ ΚΟΡΧΕς ΘΗ ςΘΦΧ[∂Υ ΘΞΓΤ ΟΚΝΚςΧΤΚ∴ΧςΚΘΠ ΘΠ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΙΚΤΝΥ +ς ΨΧΥ ΗΩΤςϑΓΤ ΠΘςΓΦ ςϑΧς ςϑΓ ΚΠΞΘΝΞΓΟΓΠς ΘΗ ΨΘΟΓΠ ∆ΓΗΘΤΓ ςϑΓ ΘΩς∆ΤΓΧΜ ΘΗ Χ ΕΘΠℵΚΕς ΕΘΩΝΦ ΡΘςΓΠςΚΧΝΝ[ ΝΓΧΦ ςΘ ΡΤΓΞΓΠςΚΠΙ ΟΘΤΓ ΕΘΠℵΚΕςΥ

5ΓΥΥΚΘΠ #ΠΧΝ[ΥΚΥ 6ϑΓ ↵Ηςϑ ΧΠΦ ΝΧΥς ΥΓΥΥΚΘΠ ΨΧΥ ΕΘΠΞΓΠΓΦ ∆[ ςϑΓ ΕϑΧΚΤΥ ΘΗ ςϑΓ ΗΘΩΤ ΡΤΓΕΓΦΚΠΙ ΥΓΥΥΚ ΘΠΥ ΧΠΦ ΨΧΥ ΧΚΟΓΦ Χς ΚΦΓΠςΚΗ[ΚΠΙ ΧΠΦ ΥΩΟΟΧΤΚ∴ΚΠΙ ςϑΓ ΜΓ[ ΤΓΕΘΟΟΓΠΦΧςΚΘΠΥ ΟΧΦΓ ΦΩΤΚΠΙ ςϑΓ Υ[ΟΡΘΥΚΩΟ +Π ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤ ςϑΓ ΥΓΥΥΚΘΠ ςΘΘΜ ΥςΘΕΜ ΘΗ ΨϑΧς Θ∆ΥςΧΕΝΓΥ ςΘ ΨΧΤΦΥ ΓΠϑΧΠΕΚΠΙ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΥϑΧΤΓ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΤΓΟΧΚΠ ΧΠΦ ΨϑΧς ΕΘΠΕΤΓςΓ ΧΠΦ ΥςΤΧςΓΙΚΕ ΤΓΕΘΟΟΓΠΦΧςΚΘΠ ΕΧΠ ∆Γ ΟΧΦΓ ςΘ ΧΦΦΤΓΥΥ ςϑΓΟ /ΘΤΓΘΞΓΤ ςϑΓ ΥΓΥΥΚΘΠ ΧΝΥΘ ΡΤΘΞΚΦΓΦ ΤΘΘΟ ΗΘΤ ΧΦΦΚςΚΘΠΧΝ ΕΘΟΟΓΠςΥ ∆[ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΧΠΦ ΡΧΤςΚΕΚΡΧΠςΥ ΘΗ ςϑΓ Υ[ΟΡΘΥΚΩΟ ΧΠΦ ΤΓΕΘΟΟΓΠΦΧςΚΘΠΥ ςϑΧς ΨΓΤΓ ΠΘς ΦΚΤΓΕςΝ[ ΝΚΠΜΓΦ ςΘ ΧΠ[ ΘΗ ςϑΓ ΥΓΥ ΥΚΘΠΥ

5ΓΥΥΚΘΠ /ΧΚΠΥςΤΓΧΟΚΠΙ Χ )ΓΠΦΓΤ 2ΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΚΠ %ΘΠℵΚΕς 2ΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΧΠΦ %ΤΚΥΚΥ /ΧΠΧΙΓΟΓΠς 5ΓΥΥΚΘΠ ΧΥΥΓΥΥΓΦ ΨΧ[Υ ςΘ ΓΠΥΩΤΓ ΧΠΦ ΚΟΡΤΘΞΓ ςϑΓ ΟΧΚΠΥςΤΓΧΟΚΠΙ ΘΗ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤ ΥΡΓΕςΚΞΓ ΚΠςΘ ΕΘΠℵΚΕς ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΧΠΦ ΕΤΚΥΚΥ ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς ΧΠΦ ϑΘΨ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΚΠΞΘΝ ΞΓΟΓΠς ΚΠ ΓΧΤΝ[ ΨΧΤΠΚΠΙ ΟΓΕϑΧΠΚΥΟΥ ΕΧΠ ΚΠΕΤΓΧΥΓ ςϑΓΚΤ ΓΗΗΓΕςΚΞΓΠΓΥΥ 6ϑΓ ΚΟΡΘΤς ΧΠΕΓ ΘΗ ΕΘΠςΓΖςΩΧΝΚ∴ΓΦ ΧΡΡΤΘΧΕϑΓΥ ςΘ ΕΘΠℵΚΕς ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΧΠΦ ΕΤΚΥΚΥ ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς ΨΧΥ ΥςΤΓΥΥΓΦ ΧΥ ΨΧΥ ςϑΓ ΚΠΕΝΩΥΚΘΠ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓΥ ΚΠςΘ ΧΝΝ ΓΗ ΗΘΤςΥ ςΘΨΧΤΦΥ ΓΠΦΚΠΙ ςϑΓ Ε[ΕΝΓ ΘΗ ΞΚΘΝΓΠς ΕΘΠℵΚΕς ΗΘΤ ΓΖΧΟΡΝΓ ∆[ ΩΥΚΠΙ ςϑΓΚΤ ΡΘςΓΠ ςΚΧΝ ςΘ ΡΤΓΦΚΕς ΧΠΦ ΡΤΓΞΓΠς ΕΘΠℵΚΕς ΚΠ ΙΓΠΦΓΤ ΥΓΠΥΚςΚΞΓ ΓΧΤΝ[ ΨΧΤΠΚΠΙ ΟΓΕϑΧΠΚΥΟΥ 9Κςϑ Χ ΞΚΓΨ ςΘ ΓΠϑΧΠΕΓ ΓΗΗΓΕςΚΞΓ ΕΘΠℵΚΕς ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΧΠΦ ΕΤΚΥΚΥ ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς ςϑΓ

)ΓΠΦΓΤ 5ΓΠΥΚςΚΞΓ %ΘΠℵΚΕς #ΥΥΓΥΥΟΓΠς ΧΠΦ

5ΓΥΥΚΘΠ ΥςΤΓΥΥΓΦ ςϑΓ ΚΟΡΘΤςΧΠΕΓ ΘΗ ΚΠςΓΙΤΧςΚΠΙ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΚΠςΘ ςϑΓ ΧΥ ΥΓΥΥΟΓΠς ΧΠΦ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ϑΚΙϑΝΚΙϑςΚΠΙ ςϑΓ ΠΓΓΦ ΗΘΤ ΕΘΠςΓΖςΩΧΝΚ∴ΓΦ ΧΡΡΤΘ ΧΕϑΓΥ ΤΧςϑΓΤ ςϑΧΠ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΚΠΙ ΙΓΠΓΤΧΝ ΦΘΕςΤΚΠΓΥ ΧΠΦ ςΓΟΡΝΧςΓΥ 6ϑΓ ΚΟΡΘΤςΧΠΕΓ ΘΗ ΚΠΕΝΩΥΚΞΓ ΦΚΧΝΘΙΩΓ ΨΧΥ ΥςΤΓΥΥΓΦ ΧΥ Χ ΜΓ[ ΗΧΕςΘΤ ΗΘΤ ΥΩΕΕΓΥΥ ΗΘΤ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΚΠΙ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΧΥΥΓΥΥΟΓΠς ΧΠΦ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ %ΤΚςΚΕΚΥΚΠΙ ςϑΧς ΡΤΘΕΓΥ ΥΓΥ ΘΗςΓΠ ΗΘΕΩΥ ΥΘΝΓΝ[ ΘΠ ςϑΓ ΘΗ↵ΕΚΧΝ ΝΓΞΓΝ ΡΤΚΟΧΤΚΝ[ ΕΘΠΥΚΦΓΤΚΠΙ ΚΠΥςΚςΩςΚΘΠΧΝΚ∴ΓΦ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ΧΠΦ ϑΚΙϑ ΝΓΞΓΝ ΘΗ↵ΕΚΧΝΥ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΥςΤΓΥΥΓΦ ςϑΧς ΕΘΠℵΚΕς ΧΥΥΓΥΥΟΓΠς ΧΠΦ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΠΓΓΦΥ ςΘ ΚΠΕΝΩΦΓ ΧΕςΚΞΚςΚΓΥ ΧΠΦ ΧΕςΘΤΥ ΘΠ ΧΝΝ ΝΓΞΓΝΥ ± ΙΝΘ∆ΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΝΘΕΧΝ ΧΠΦ ΟΘΥς ΚΟΡΘΤςΧΠςΝ[ ΙΤΧΥΥΤΘΘςΥ (ΘΤ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ςϑΓ ΕϑΧΚΤ ΤΓΕΘΟΟΓΠΦΓΦ ςΘ ΚΠςΓΙΤΧςΓ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΧΕΤΘΥΥ ΧΝΝ ΓΝΓΟΓΠςΥ ΘΗ ςϑΓ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ςΘ ΓΠΥΩΤΓ ςΧΜΚΠΙ ΚΠςΘ ΧΕΕΘΩΠς ςϑΓ ΞΚΓΨΥ ΧΠΦ ΓΖΡΓΤΚΓΠΕΓΥ ΘΗ ΦΚΗΗΓΤΓΠς ΧΕςΘΤΥ ΚΠ ΘΤΦΓΤ ςΘ ΙΧΚΠ Χ ΕΘΟΡΤΓϑΓΠΥΚΞΓ ΡΚΕςΩΤΓ +Π ςϑΚΥ ΤΓΥΡΓΕς ΙΓΠΦΓΤ ΥΓΙΤΓΙΧςΓΦ ΦΧςΧ ΚΥ ΕΤΩΕΚΧΝ ΗΘΤ ΧΡΡΝ[ΚΠΙ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΝΓΠΥ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΧΥ ΥΓΥΥΟΓΠς ΧΠΦ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ +Π ςΓΤΟΥ ΘΗ ϑΩΟΧΠ ΤΓΥΘΩΤΕΓΥ Κς ΨΧΥ ΗΩΤςϑΓΤ ΤΓΕΘΟΟΓΠΦΓΦ ςΘ ΥΩΡΡΘΤς [ΘΩΠΙ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ςΧΜΚΠΙ ΩΡ ΕΧΤΓΓΤΥ ΚΠ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΧΠΦ ςΘ ΤΓΞΚΓΨ ΧΠΦ ∆ΤΘΧΦΓΠ ςϑΓ ΥΜΚΝΝ ΥΓς ΤΓΣΩΚΤΓΦ ΗΘΤ ΓΟΡΝΘ[ΟΓΠς ΨΚςϑ ςϑΓ 7ΠΚςΓΦ 0ΧςΚΘΠΥ ΥΘ ΧΥ ςΘ ΞΧΝΩΓ ΦΚΗΗΓΤΓΠς ΜΚΠΦΥ ΘΗ ΓΖΡΓΤΚΓΠΕΓΥ


5ΓΥΥΚΘΠ

9ΘΟΓΠ %ϑΧΠΙΓ 2ΓΧΕΓ 6ΧΝΜΥ

5ΓΥΥΚΘΠ ΦΚΥΕΩΥΥΓΦ ςϑΓ ΓΖΡΓΤΚΓΠΕΓΥ ΧΠΦ ςϑΓ ΚΠϑΓΤΓΠς ΕϑΧΝΝΓΠΙΓΥ ΘΗ ςϑΓ ΤΘΝΓΥ ΨΘ ΟΓΠ ΦΘ ΧΠΦ ΦΘ ΠΘς ΡΝΧ[ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ςΧΝΜΥ +ς ΨΧΥ ΥςΤΓΥΥΓΦ ςϑΧς ΨΘΟΓΠ ϑΧΞΓ Χ ΩΠΚΣΩΓ ΕΘΠςΤΚ∆ΩςΚΘΠ ςΘ ΟΧΜΓ ςΘ ΡΓΧΕΓ ςΧΝΜΥ ΓΞΚΦΓΠΕΓΦ ∆[ Χ ΠΩΟ∆ΓΤ ΘΗ ΡΘΥΚςΚΞΓ ΓΖΧΟΡΝΓΥ ΘΠ ςϑΓ #ΗΤΚΕΧΠ ΕΘΠςΚΠΓΠς ςϑΓ ∃ΧΝΜΧΠ ΤΓΙΚΘΠ ΧΠΦ ςϑΓ +ΥΤΧΓΝ ΧΠΦ 2ΧΝΓΥςΚΠΓ ΕΘΠςΓΖς /ΘΤΓΘΞΓΤ ςϑΓ ΥΓΥΥΚΘΠ ΕΘΠΥΚΦΓΤΓΦ ςϑΓ ΡΤΘ∆ΝΓΟΥ ςϑΧς ΧΤΚΥΓ ΨϑΓΠ ΨΘΟΓΠ ΧΤΓ ΠΘς ∆ΓΚΠΙ ΤΓΡΤΓΥΓΠςΓΦ Χς ςϑΓ ΠΓΙΘςΚΧςΚΠΙ ςΧ∆ΝΓ ΦΩΤΚΠΙ ΧΠΦ ΧΗςΓΤ Χ ΕΘΠℵΚΕς ϑΚΙϑΝΚΙϑςΚΠΙ ΚΠ ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤ ςϑΧς ΡΓΧΕΓ ΧΙΤΓΓΟΓΠςΥ ΧΤΓ ΟΩΕϑ ΟΘΤΓ ΝΚΜΓΝ[ ςΘ ΗΧΚΝ ΨϑΓΠ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ ΧΤΓ ΓΖΕΝΩΦΓΦ %ΘΠΥΓΣΩΓΠςΝ[ Κς ΨΧΥ ΥςΤΓΥΥΓΦ ςϑΧς ΧΠ[ ΥΩΕΕΓΥΥΗΩΝ ΧΠΦ ΥΩΥςΧΚΠΧ∆ΝΓ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥ ΠΓΓΦΥ ςΘ ∆Γ ΚΠΕΝΩΥΚΞΓ ΘΗ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΞΚΓΨΥ ΧΠΦ ΕΘΠΕΓΤΠΥ ∃[ ΥΩΟΟΧΤΚ∴ΚΠΙ ςϑΓ ↵ΠΦΚΠΙΥ ΘΗ ςϑΓ ΥΓΥΥΚΘΠ ςϑΓ ΕϑΧΚΤ ΥςΤΓΥΥΓΦ ςϑΓ ΠΓΓΦ ςΘ ΤΓςϑΚΠΜ ςϑΓ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΕΘΟΟΩΠΚς[∂Υ ΧΡΡΤΘΧΕϑ ςΘ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ΚΠ ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤ ∆[ ΧΕΜ ΠΘΨΝΓΦΙΚΠΙ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΚΠΥΚΙϑςΥ ΧΥ ΕΤΩΕΚΧΝ ΚΠ ΥΓςςΚΠΙ ςϑΓ ΧΙΓΠΦΧ ΘΗ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ΧΠΦ ∆[ ΧΕςΚΞΓΝ[ ΥϑΧΤΚΠΙ ΧΠΦ ΕΘΟΟΩΠΚΕΧςΚΠΙ ΠΧΤΤΧςΚΞΓΥ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΧΥ ΡΓΧΕΓΟΧΜΓΤΥ /ΘΤΓΘΞΓΤ Κς ΨΧΥ ΥςΤΓΥΥΓΦ ςϑΧς ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[∂Υ ΞΚΓΨ ΠΓΓΦΥ ςΘ ∆Γ ΚΠΕΝΩΦΓΦ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ +Π ΧΦΦΚςΚΘΠ ςϑΓ ΦΓΞΓΝΘΡΟΓΠς ΘΗ Χ ΦΧςΧ∆ΧΥΓ ΘΗ ΗΓΟΧΝΓ ΓΖΡΓΤςΥ ΣΩΧΝΚ↵ΓΦ ΗΘΤ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΠΙ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ΨΧΥ ΤΓΕΘΟΟΓΠΦΓΦ ΧΥ ΨΧΥ ςϑΓ ΠΓΓΦ ςΘ ΚΠΕΝΩΦΓ ΨΘΟΓΠ ΧΥ ΤΓΕΚΡΚΓΠςΥ ΘΗ ΗΩΠΦΚΠΙ ΚΠ ΤΓΥΡΓΕςΚΞΓ ΡΘΝΚΕΚΓΥ ΘΗ ΠΧςΚΘΠΧΝ ΙΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ςϑΓ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΕΘΟΟΩΠΚς[ ΧΠΦ ΦΘΠΘΤ ΧΙΓΠΕΚΓΥ .ΧΥς ∆Ως ΠΘς ΝΓΧΥς ςϑΓ ΕϑΧΚΤ ΕΧΝΝΓΦ ΗΘΤ ςϑΓ ∋7 ςΘ ΧΡΡΘΚΠς ΟΘΤΓ ΨΘΟΓΠ ΧΥ ΥΡΓΕΚΧΝ ΤΓΡΤΓΥΓΠςΧςΚΞΓΥ ΧΠΦ ΓΠΞΘ[Υ ΗΘΤ ΕΘΠ ℵΚΕς ΧΗΗΓΕςΓΦ ΕΘΩΠςΤΚΓΥ ΧΠΦ ΘΠ ςϑΓ 5ΓΕΤΓςΧΤ[ )ΓΠΓΤΧΝ ςΘ ΧΡΡΘΚΠς Χ ΨΘΟΧΠ ΧΥ ςϑΓ ΕΘ ΕϑΧΚΤ ΘΗ ςϑΓ ∗ΚΙϑ ΝΓΞΓΝ +ΠΦΓΡΓΠΦΓΠς 2ΧΠΓΝ ΘΠ 2ΓΧΕΓ 1ΡΓΤΧςΚΘΠΥ +Π ΧΦΦΚςΚΘΠ Κς ΨΧΥ ΤΓΕΘΟΟΓΠΦΓΦ ςΘ ΧΦΞΘΕΧςΓ ΗΘΤ ΝΚΠΜΚΠΙ 705%4 ςΘ ςϑΓ ΡΘΥς ΦΓΞΓΝΘΡΟΓΠς ΧΙΓΠΦΧ ΧΥ ςϑΓΤΓ ΚΥ Χ ΕΝΓΧΤ ΠΓΓΦ ΗΘΤ ΥςΧΠΦ ΧΝΘΠΓ ΙΘΧΝΥ ΘΠ ςϑΓ ΡΤΘΟΘςΚΘΠ ΘΗ ΙΓΠΦΓΤ ΓΣΩΧΝΚς[ ΧΠΦ ΓΟΡΘΨΓΤΟΓΠς ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΙΚΤΝΥ ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ςϑΓ ΡΤΘΟΘςΚΘΠ ΘΗ ΡΓΧΕΓΗΩΝ ΧΠΦ ΚΠΕΝΩΥΚΞΓ ΥΘΕΚΓςΚΓΥ +Π ΤΓΝΧςΚΘΠ ςΘ ςϑΚΥ Κς ΨΧΥ ΥςΤΓΥΥΓΦ ςϑΧς Χ ϑΘΝΚΥςΚΕ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΧΡΡΤΘΧΕϑ ςϑΧς ΕΘΟ∆ΚΠΓΥ ΡΓΧΕΓ∆ΩΚΝΦΚΠΙ ΧΠΦ ΦΓ ΞΓΝΘΡΟΓΠς ΚΥ ΤΓΣΩΚΤΓΦ #Υ ΙΓΠΦΓΤ ΚΥ ΕΝΘΥΓΝ[ ΝΚΠΜΓΦ ςΘ ϑΩΟΧΠ ΥΓΕΩΤΚς[ ΗΤΓΓΦΘΟ ΗΤΘΟ ΗΓΧΤ ΧΠΦ ΡΤΘΟΘςΚΘΠ ΘΗ ϑΩΟΧΠ ΦΚΙΠΚς[ ςϑΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ 705%4 ΚΥ ΠΘς ΛΩΥς Χ∆ΘΩς ΨΘΟΓΠ Κς ΚΥ Χ∆ΘΩς ςϑΓ ΕΘΟΟΘΠ ΗΩςΩΤΓ ΘΗ ϑΩΟΧΠ ∆ΓΚΠΙΥ

5ΓΥΥΚΘΠ

6ϑΓ 4ΘΝΓ ΘΗ ςϑΓ /ΓΦΚΧ ΚΠ +ΟΡΝΓΟΓΠςΚΠΙ 705%4

5ΓΥΥΚΘΠ ΕΘΠΥΚΦΓΤΓΦ ςϑΓ ΤΘΝΓ ΘΗ ςΤΧΦΚςΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΠΓΨ ΟΓΦΚΧ ΚΠ ΡΤΘΟΘςΚΠΙ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΧΠΦ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΦ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ΧΠΦ ΟΘΤΓ ∆ΤΘΧΦΝ[ ςϑΓΚΤ ΤΓΡΤΓΥΓΠςΧςΚΘΠ ΚΠ ΟΓΦΚΧ ΧΠΦ ΚςΥ ΚΟΡΝΚΕΧςΚΘΠΥ ΗΘΤ ΥΓΕΩΤΚς[ ΚΥΥΩΓΥ 6ϑΓ ΥΓΥΥΚΘΠ ΦΚΥΕΩΥΥΓΦ ςϑΓ ΦΚΞΓΤΥΓ ΧΠΦ ΘΗςΓΠ ΕΘΠςΤΧΦΚΕςΘΤ[ ΥςΓΤΓΘς[ΡΓΥ ΘΗ ΨΘΟΓΠ

ΧΠΦ ΟΓΠ ΚΠ ςϑΓ ΟΓΦΚΧ ςϑΧς ΡΓΤΡΓςΩΧςΓ ΕΓΤςΧΚΠ ΙΓΠΦΓΤ ΦΚΕϑΘςΘΟΚΓΥ ΨϑΚΕϑ ΧΤΓ Χς ςϑΓ ΤΘΘς ΘΗ ΟΧΠ[ ΕΤΚΥΓΥ ΧΠΦ ΕΘΠℵΚΕςΥ /ΘΤΓΘΞΓΤ Κς ΗΘΕΩΥΓΦ ΘΠ ∆ΓΥς ΡΤΧΕςΚΕΓΥ ΡΩΤΥΩΓΦ ∆[ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ∆ΝΘΙΙΓΤΥ ΧΠΦ ΤΓΡΘΤςΓΤΥ ςϑΧς ΕΘΠςΤΚ∆ΩςΓ ςΘ ΡΤΘΟΘςΚΠΙ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΤΘΝΓΥ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς ΧΠΦ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΧΠΦ ΓΠΥΩΤΚΠΙ ΥΩΥςΧΚΠΧ∆ΝΓ ΡΓΧΕΓ 9Κςϑ Χ ΞΚΓΨ ςΘ ΓΠϑΧΠΕΚΠΙ ΟΓΦΚΧ∂Υ ΤΘΝΓ ΚΠ ΡΤΘΟΘςΚΠΙ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΓΟΡΘΨΓΤΟΓΠς ΧΠΦ ΙΓΠΦΓΤ ΓΣΩΧΝΚς[ ςϑΓ ΕϑΧΚΤ ΤΓΕΘΟΟΓΠΦΓΦ ΤΧΚΥΚΠΙ ΧΨΧΤΓΠΓΥΥ ΚΠ ςϑΓ ΟΓΦΚΧ ςΘ ΧΞΘΚΦ ΙΓΠΦΓΤ ΥςΓΤΓΘς[ΡΓΥ ςϑΧς ΞΚΕςΚΟΚ∴Γ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΠΓΙΝΓΕς ςϑΓΚΤ ΡΘΥΚςΚΞΓ ΧΠΦ ΦΚΞΓΤΥΓ ΤΘΝΓΥ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ +Π ΧΦΦΚςΚΘΠ Κς ΨΧΥ ΤΓΕΘΟΟΓΠΦΓΦ ςΘ ΡΤΘΞΚΦΓ ςΤΧΚΠΚΠΙ ΗΘΤ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ΘΠ 705%4 ΧΠΦ ςΘ ΕΧΝΝ ΘΠ ςϑΓ ΟΓΦΚΧ ςΘ ΚΠςΓΙΤΧςΓ ΙΓΠΦΓΤ ΚΠςΘ ςϑΓΚΤ ΕΘΦΓΥ ΘΗ ΕΘΠΦΩΕς /ΘΤΓΘΞΓΤ ΡΧΠΓΝΝΚΥςΥ ΥςΤΓΥΥΓΦ ςϑΓ ΚΟΡΘΤςΧΠΕΓ ΘΗ ΚΠΕΤΓΧΥΓΦ ΟΓΦΚΧ ΟΘΠΚςΘΤΚΠΙ ςΘ ΓΠΥΩΤΓ ςϑΧς ΨΘΟΓΠ ΧΤΓ ΤΓΡΤΓΥΓΠςΓΦ ΧΠΦ ΙΓΠΦΓΤ ΤΓΝΧςΓΦ ΚΥΥΩΓΥ ΧΤΓ ΧΦΓΣΩΧςΓΝ[ ΕΘΞΓΤΓΦ 6Θ ςϑΚΥ ΓΠΦ Κς ΨΧΥ ΧΝΥΘ ΤΓΕΘΟΟΓΠΦΓΦ ςϑΧς ΗΓΟΧΝΓ ΛΘΩΤΠΧ ΝΚΥςΥ ΥϑΘΩΝΦ ΡΤΘ ΧΕςΚΞΓΝ[ ΤΓΧΕϑ ΘΩς ςΘ ΗΓΟΧΝΓ ΓΖΡΓΤςΥ ΗΘΤ ΚΠςΓΤΞΚΓΨΥ (ΩΤςϑΓΤΟΘΤΓ ΟΓΦΚΧ ΥςΤΧςΓΙΚΓΥ ΥϑΘΩΝΦ ∆Γ ΚΠΕΝΩΦΓΦ ΚΠ ΠΧςΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΕςΚΘΠ ΡΝΧΠΥ ΘΠ ςϑΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ 705%4 +Π ΧΦΦΚςΚΘΠ ςΘ ςϑΓΥΓ ΤΓΕΘΟΟΓΠΦΧςΚΘΠΥ ςϑΓ ΡΘΥΚςΚΞΓ ΤΘΝΓ ΥΘΕΚΧΝ ΟΓΦΚΧ ΕΧΠ ΡΝΧ[ ΨΧΥ ΓΟΡϑΧΥΚ∴ΓΦ ΧΥ Χ ςΘΘΝ ςΘ ΚΠΕΤΓΧΥΓ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΚΠΞΘΝΞΓΟΓΠς ΚΠ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ΧΠΦ ςΘ ΕΘΠΞΓ[ ςϑΓΚΤ ΟΓΥΥΧΙΓΥ 9ΚςϑΘΩς Κς ΨΘΟΓΠ ΟΧ[ ϑΧΞΓ ΦΚΗ↵ΕΩΝς[ ΚΠ ΧΕΕΓΥΥΚΠΙ ΦΚΧΝΘ ΙΩΓΥ ϑΚΥςΘΤΚΕΧΝΝ[ ΕΘΟΡΘΥΓΦ ΘΗ ΟΘΥςΝ[ ΟΓΠ (ΩΤςϑΓΤΟΘΤΓ Κς ΨΧΥ ΤΓΕΘΟΟΓΠΦΓΦ ςϑΧς ςϑΓ 70 ΗΘΤΟ Χ ΡΘΘΝ ΘΗ ΓΖΡΓΤςΥ ΨϑΚΕϑ ΕΧΠ ΡΤΘΞΚΦΓ ΧΥΥΚΥςΧΠΕΓ ΧΠΦ ΓΖΡΓΤςΚΥΓ ΚΠ ΦΓΞΓΝΘΡΚΠΙ 0#2Υ ΘΠ ςϑΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ 705%4 ΚΠ ΦΓΞΓΝΘΡΚΠΙ ΚΠΦΚΕΧςΘΤΥ ΗΘΤ ςϑΓ ΟΘΠΚςΘΤΚΠΙ ΤΓΡΘΤςΚΠΙ ΧΠΦ ΓΞΧΝΩΧ ςΚΘΠ ΘΗ ςϑΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ 0#2Υ ΚΠ ΡΝΧΠΠΚΠΙ ΙΓΠΦΓΤ ΤΓΥΡΘΠΥΚΞΓ ∆ΩΦΙΓςΚΠΙ ΧΠΦ ΚΠ ΨΘΤΜΚΠΙ ΨΚςϑ ςϑΓ ΟΓΦΚΧ 6ϑΚΥ ΡΘΘΝ ΘΗ ΓΖΡΓΤςΥ ΥϑΘΩΝΦ ΕΘΟΡΤΚΥΓ ΟΓΟ∆ΓΤΥ ΘΗ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ ΙΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΧΠΦ 70 ΡΓΤΥΘΠΠΓΝ ΧΠΦ ΥϑΘΩΝΦ ΓΧΥΚΝ[ ∆Γ ΦΚΥΡΧςΕϑΓΦ ςΘ ΕΘΩΠςΤΚΓΥ ΤΓΣΩΓΥςΚΠΙ ΚςΥ ΧΥΥΚΥςΧΠΕΓ


4ΓΕΘΟΟΓΠΦΧςΚΘΠΥ #ΦΦΤΓΥΥΓΦ ςΘ 0ΧςΚΘΠΧΝ )ΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΧΠΦ +ΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ 4ΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ 5Ω∆ ΤΓΙΚΘΠΧΝ 1ΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ‡

(ΘΤ ΠΧςΚΘΠΧΝ )ΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΧΠΦ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΥΩ∆ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ςΘ ΡΤΚΘΤΚςΚ∴Γ ςϑΓ ΦΓΞΓΝΘΡΟΓΠς ΘΗ ΝΘΕΧΝΚ∴ΧςΚΘΠ ΥςΤΧςΓΙΚΓΥ ΗΘΤ 705%4 ςΘ ΓΠΥΩΤΓ ςϑΧς ϑΚΙϑ ΝΓΞΓΝ ΡΘΝΚςΚΕΧΝ ΕΘΟΟΚςΟΓΠς ΚΥ ςΤΧΠΥΝΧ ςΓΦ ΚΠςΘ ΟΓΧΠΚΠΙΗΩΝ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ Χς ςϑΓ ΞΓΤ[ ΝΘΕΧΝ ΝΓΞΓΝ (ΘΤ ΠΧςΚΘΠΧΝ )ΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΧΠΦ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΥΩ∆ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ςΘ ΡΤΘΟΘςΓ ΙΓΠΦΓΤ ΤΓΥΡΘΠΥΚΞΓ ∆ΩΦΙΓςΚΠΙ ΗΤΧΟΓΨΘΤΜΥ ΧΠΦ ΡΘΝΚΕΚΓΥ ΚΠ ςϑΓ ∆ΤΘΧΦΓΤ ΡΓΧΕΓ ΥΓΕΩΤΚς[ ΙΘΞΓΤΠΧΠΕΓ ΧΠΦ ΦΓΞΓΝΘΡΟΓΠς ΥςΤΧςΓΙΚΓΥ ςϑΓ[ ΥΩΡΡΘΤς ςΘ ΦΓ↵ΠΓ ΡΤΚΘΤΚςΚΓΥ ΗΘΤ ΟΧΖΚΟΚ∴ΚΠΙ ςϑΓ ΩςΚΝΚς[ ΘΗ ΓΖΚΥςΚΠΙ ΤΓΥΘΩΤΕΓΥ ΧΠΦ ςΘ ΓΠΥΩΤΓ ςϑΓ ΚΠςΓΙΤΧςΚΘΠ ΘΗ 705%4 ΚΠςΘ ΠΧςΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΝΘΕΧΝ ΡΝΧΠΠΚΠΙ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ

(ΘΤ ΠΧςΚΘΠΧΝ )ΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΧΠΦ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΥΩ∆ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ςΘ ΡΤΘΟΘςΓ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΘΤ[ ΧΡΡΤΘΧΕϑΓΥ ςΘ ΚΦΓΠςΚΗ[ ΨΘΟΓΠ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΡΤΚΘΤΚςΚΓΥ ΗΩΠΦ ΧΠΦ ΚΟΡΝΓΟΓΠς ςϑΘΥΓ ΡΤΚΘΤΚςΚΓΥ ΧΠΦ ΟΘΠΚςΘΤ ΡΤΘΙΤΓΥΥ Χς ςϑΓ ΝΘΕΧΝ ΧΠΦ ΠΧςΚΘΠΧΝ ΝΓΞΓΝΥ ∃ΓΥς ΡΤΧΕςΚΕΓΥ ΚΠ ΟΩΝ ςΚ ΥςΧΜΓϑΘΝΦΓΤ ΧΠΦ ΡΧΤςΠΓΤΥϑΚΡ ∆ΧΥΓΦ ΧΡΡΤΘΧΕϑΓΥ ςΘ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΟΘΠΚςΘΤΚΠΙ ΧΠΦ ΧΕΕΘΩΠςΧ∆ΚΝΚς[ ΧΕςΚΞΚςΚΓΥ ΤΓΝΧςΓΦ ςΘ 705%4 ΥϑΘΩΝΦ ∆Γ ΦΘΕΩΟΓΠςΓΦ ΧΠΦ ΥΕΧΝΚΠΙ ΩΡ ΘΡςΚΘΠΥ ΘΩςΝΚΠΓΦ

(ΘΤ ΠΧςΚΘΠΧΝ )ΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΧΠΦ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΥΩ∆ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ςΘ ΙΓΠΓΤΧςΓ ΧΠΦ ςΘ ΓΧΤΟΧΤΜ ΗΩΠΦΚΠΙ ΗΘΤ ΧΕςΚΞΚςΚΓΥ ΧΚΟΓΦ Χς ΚΟΡΤΘΞΚΠΙ ςϑΓ ΥΓΕΩΤΚς[ ΥΚςΩΧςΚΘΠ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ∴ΘΠΓΥ

(ΘΤ ΠΧςΚΘΠΧΝ )ΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ςΘ ΥΩΡΡΘΤς ςϑΓ ΡΤΘΡΘΥΧΝΥ ΘΗ ςϑΓ 1ΡΓΠ 9ΘΤΜΚΠΙ )ΤΘΩΡ ΘΗ ςϑΓ )ΓΠΓΤΧΝ #ΥΥΓΟ∆Ν[ ΘΠ 5ΩΥςΧΚΠΧ∆ΝΓ &ΓΞΓΝΘΡΟΓΠς )ΘΧΝΥ ΚΠ ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤ ςϑΓ ΡΤΘΡΘΥΓΦ ΙΘΧΝΥ ΘΠ ΙΓΠΦΓΤ ΓΣΩΧΝΚς[ ΧΠΦ ςϑΓ ΓΟΡΘΨΓΤΟΓΠς ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΙΚΤΝΥ ΧΠΦ ΘΠ ΡΓΧΕΓΗΩΝ ΧΠΦ ΚΠΕΝΩΥΚΞΓ ΥΘΕΚΓςΚΓΥ ΧΕΕΓΥΥ ςΘ ΛΩΥςΚΕΓ ΗΘΤ ΧΝΝ ΧΠΦ ΓΗΗΓΕςΚΞΓ ΧΠΦ ΕΧΡΧ∆ΝΓ ΚΠΥςΚςΩςΚΘΠΥ ΧΠΦ ςΘ ΓΠΥΩΤΓ ΕΘ ϑΓΤΓΠΕΓ ∆ΓςΨΓΓΠ ςϑΓ ΨΘΟΓΠ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΧΙΓΠΦΧ ΧΠΦ ςϑΓ ΡΘΥς ΦΓΞΓΝΘΡΟΓΠς ΗΤΧΟΓΨΘΤΜ

(ΘΤ ςϑΓ 7ΠΚςΓΦ 0ΧςΚΘΠΥ ςΘ ΗΘΤΟ Χ ΡΘΘΝ ΘΗ ΓΖΡΓΤςΥ ΕΘΟΡΘΥΓΦ ΘΗ ΓΖΡΓΤςΥ ΗΤΘΟ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ )ΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΧΠΦ ςϑΓ 7ΠΚςΓΦ 0ΧςΚΘΠΥ ςΘ ΘΗΗΓΤ ΧΥΥΚΥςΧΠ ΕΓ ςΘ 5ςΧςΓΥ ΚΠ ςϑΓ ΦΓΞΓΝΘΡΟΓΠς ΘΗ ΠΧςΚΘΠΧΝ ΧΕςΚΘΠ ΡΝΧΠΥ ΧΠΦ ςΘ ΓΠΥΩΤΓ ςϑΧς 7ΠΚςΓΦ 0ΧςΚΘΠΥ ΤΓΥΚΦΓΠς ΕΘΘΤΦΚΠΧςΘΤΥ ΨΚΝΝ ΡΤΘΞΚΦΓ ςϑΓ ΡΘΘΤΓΥς ΕΘΩΠ ςΤΚΓΥ ΨΚςϑ ςϑΓ ΥΩΡΡΘΤς ΠΓΓΦΓΦ ΗΘΤ ςϑΓΚΤ ΡΤΓΡΧΤΧςΚΘΠ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ςΓΕϑΠΚΕΧΝ ΧΥΥΚΥςΧΠΕΓ

4ΓΕΘΟΟΓΠΦΧςΚΘΠΥ #ΦΦΤΓΥΥΓΦ ςΘ ΧΝΝ #ΕςΘΤΥ ‡

6Θ ΚΦΓΠςΚΗ[ ΠΘΟΚΠΧςΓ ΧΠΦ ΝΘ∆∆[ ΗΘΤ ΟΘΤΓ ΗΓΟΧΝΓ ΕΧΠΦΚΦΧςΓΥ ςΘ ∆Γ ΧΡ ΡΘΚΠςΓΦ ΧΠΦ ΥΓΝΓΕςΓΦ ΗΘΤ ΥΓΠΚΘΤ ΡΘΥΚςΚΘΠΥ ΚΠ ςϑΓ 7ΠΚςΓΦ 0ΧςΚΘΠΥ ΚΠ ΡΧΤςΚ ΕΩΝΧΤ ΚΠ ςϑΓ ΓΝΓΕςΚΘΠ ΘΗ ςϑΓ ΠΓΖς 5ΓΕΤΓςΧΤ[ )ΓΠΓΤΧΝ ΚΠ

6Θ ΧΕςΚΞΓΝ[ ΓΠΙΧΙΓ ΟΓΠ ΧΠΦ ∆Θ[Υ ςΘ ΥΩΡΡΘΤς ςϑΓ ΨΘΟΓΠ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓ ΕΩΤΚς[ ΧΙΓΠΦΧ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ΚΠ ςϑΓ ΕΘΠςΓΖς ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΡΤΘΛΓΕςΥ ΧΠΦ ΡΤΘΙΤΧΟΟΓΥ ΧΠΦ ΓΟ∆ΤΧΕΓ ςϑΓ ≥∗Γ ΗΘΤ 5ϑΓ× ΕΧΟΡΧΚΙΠ ΘΗ 70 9ΘΟΓΠ

6Θ ΓΥςΧ∆ΝΚΥϑ Χ ΦΓΦΚΕΧςΓΦ ΟΩΝςΚ ΥςΧΜΓϑΘΝΦΓΤ ↵ΠΧΠΕΚΠΙ ΟΓΕϑΧΠΚΥΟ ςΘ ΥΩΡ ΡΘΤς ςϑΓ ΨΘΟΓΠ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΧΙΓΠΦΧ ΧΠΦ ΧΕΕΓΝΓΤΧςΓ ςϑΓ ΚΟΡΝΓ ΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ 705%4


#ΠΠΓΖΓΥ

.ΚΥς ΘΗ #ΕΤΘΠ[ΟΥ #7 %∋&#9

#ΗΤΚΕΧΠ 7ΠΚΘΠ %ΘΠΞΓΠςΚΘΠ ΘΠ ςϑΓ ∋ΝΚΟΚΠΧςΚΘΠ ΘΗ #ΝΝ (ΘΤΟΥ ΘΗ &ΚΥΕΤΚΟΚΠΧςΚΘΠ ΧΙΧΚΠΥς 9ΘΟΓΠ

&(5 &&4 &2−1 &4%

&ΓΡΧΤςΟΓΠς ΘΗ (ΚΓΝΦ 5ΩΡΡΘΤς &ΚΥΧΤΟΧΟΓΠς &ΓΟΘ∆ΚΝΚΥΧςΚΘΠ ΧΠΦ 4ΓΚΠςΓΙΤΧςΚΘΠ &ΓΡΧΤςΟΓΠς ΘΗ 2ΓΧΕΓΜΓΓΡΚΠΙ 1ΡΓΤΧςΚΘΠΥ &ΓΟΘΕΤΧςΚΕ 4ΓΡΩ∆ΝΚΕ ΘΗ %ΘΠΙΘ

∋%.1 ∋5&2 ∋7

∋ΩΤΘΡΓΧΠ %ΘΟΟΚΥΥΚΘΠ .ΚΧΚΥΘΠ 1Η↵ΕΓ ∋ΩΤΘΡΓΧΠ 5ΓΕΩΤΚς[ ΧΠΦ &ΓΗΓΠΕΓ 2ΘΝΚΕ[ ∋ΩΤΘΡΓΧΠ 7ΠΚΘΠ

∋7.∋: ∋754 )092 +%6; +5+. −(14

∋ΩΤΘΡΓΧΠ 7ΠΚΘΠ 4ΩΝΓ ΘΗ .ΧΨ /ΚΥΥΚΘΠ ΚΠ −ΘΥΘΞΘ ∋ΩΤΘΡΓΧΠ 7ΠΚΘΠ 5ΡΓΕΚΧΝ 4ΓΡΤΓΥΓΠςΧςΚΞΓ )ΝΘ∆ΧΝ 0ΓςΨΘΤΜ ΘΗ 9ΘΟΓΠ 2ΓΧΕΓ∆ΩΚΝΦΓΤΥ +ΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ %ΤΚΟΚΠΧΝ 6ΤΚ∆ΩΠΧΝ ΗΘΤ ςϑΓ (ΘΤΟΓΤ ;ΩΙΘΥΝΧΞΚΧ +ΥΝΧΟΚΕ ΥςΧςΓ ΘΗ +ΤΧΣ ΧΠΦ .ΓΞΧΠς −ΘΥΘΞΘ (ΘΤΕΓ

−4) 0#2 0#61 0)1

−ΩΤΦΚΥςΧΠ 4ΓΙΚΘΠΧΝ )ΘΞΓΤΠΟΓΠς +ΤΧΣ 0ΧςΚΘΠΧΝ #ΕςΚΘΠ 2ΝΧΠ 0ΘΤςϑ #ςΝΧΠςΚΕ 6ΤΓΧς[ 1ΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠ 0ΘΠ ΙΘΞΓΤΠΟΓΠςΧΝ 1ΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠ

15%∋ 4(1/ 70 70&2

1ΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠ ΗΘΤ 5ΓΕΩΤΚς[ ΧΠΦ %Θ ΘΡΓΤΧςΚΘΠ ΚΠ ∋ΩΤΘΡΓ 4ΓΡΤΓΥΓΠςΧςΚΞΓ ΘΠ (ΤΓΓΦΘΟ ΘΗ ςϑΓ /ΓΦΚΧ 7ΠΚςΓΦ 0ΧςΚΘΠΥ 7ΠΚςΓΦ 0ΧςΚΘΠΥ &ΓΞΓΝΘΡΟΓΠς 2ΤΘΙΤΧΟΟΓ

705%4 /#4# 925

7ΠΚςΓΦ 0ΧςΚΘΠΥ 5ΓΕΩΤΚς[ %ΘΩΠΕΚΝ 4ΓΥΘΝΩςΚΘΠ /ΘΠΚςΘΤΚΠΙ #ΠΧΝ[ΥΚΥ ΧΠΦ 4ΓΡΘΤςΚΠΙ #ΤΤΧΠΙΓΟΓΠςΥ 9ΘΟΓΠ 2ΓΧΕΓ ΧΠΦ 5ΓΕΩΤΚς[


#ΠΠΓΖ ςΘ ςϑΓ ΝΓςςΓΤ ΦΧςΓΦ (Γ∆ΤΩΧΤ[ ΗΤΘΟ ςϑΓ 2ΓΤΟΧΠΓΠς 4ΓΡΤΓΥΓΠςΧςΚΞΓ ΘΗ #ΩΥςΤΚΧ ςΘ ςϑΓ 7ΠΚςΓΦ 0Χ ςΚΘΠΥ ΧΦΦΤΓΥΥΓΦ ςΘ ςϑΓ 2ΤΓΥΚΦΓΠς ΘΗ ςϑΓ 5ΓΕΩΤΚς[ %ΘΩΠΕΚΝ

.ΓςςΓΤ ΦΧςΓΦ (Γ∆ΤΩΧΤ[ ΗΤΘΟ ςϑΓ 2ΓΤΟΧΠΓΠς 4Γ ΡΤΓΥΓΠςΧςΚΞΓ ΘΗ #ΩΥςΤΚΧ ςΘ ςϑΓ 7ΠΚςΓΦ 0ΧςΚΘΠΥ ΧΦΦΤΓΥΥΓΦ ςΘ ςϑΓ 2ΤΓΥΚΦΓΠς ΘΗ ςϑΓ 5ΓΕΩΤΚς[ %ΘΩΠΕΚΝ + ϑΧΞΓ ςϑΓ ϑΘΠΘΩΤ ςΘ ςΤΧΠΥΟΚς ϑΓΤΓΨΚςϑ ςϑΓ ΡΘΝΚΕ[ ΡΧΡΓΤ ΡΤΓΡΧΤΓΦ ΗΘΤ ςϑΓ Υ[ΟΡΘΥΚΩΟ ΓΠςΚςΝΓΦ ≥∋ΠϑΧΠΕΚΠΙ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΥϑΧΤΓ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[× ϑΓΝΦ ΚΠ 8ΚΓΠΠΧ ΘΠ ΧΠΦ 0ΘΞΓΟ∆ΓΤ ΥΓΓ ΧΠΠΓΖ + ΨΘΩΝΦ ∆Γ ΙΤΧςΓΗΩΝ ΚΗ [ΘΩ ΕΘΩΝΦ ϑΧΞΓ ςϑΓ ΡΤΓΥΓΠς ΝΓςςΓΤ ΧΠΦ ΚςΥ ΧΠΠΓΖ ΕΚΤΕΩΝΧςΓΦ ΧΥ Χ ΦΘΕΩΟΓΠς ΘΗ ςϑΓ 5ΓΕΩΤΚς[ %ΘΩΠΕΚΝ

5ΚΙΠΓΦ /ΧΤςΚΠ 5ΧΛΦΚΜ 2ΓΤΟΧΠΓΠς 4ΓΡΤΓΥΓΠςΧςΚΞΓ

∋ΠϑΧΠΕΚΠΙ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΥϑΧΤΓ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΙΘΘΦ ΡΤΧΕςΚΕΓΥ ΙΧΡΥ ΧΠΦ ΕϑΧΝΝΓΠΙΓΥ ΚΠ ςϑΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ ςϑΓ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΧΙΓΠΦΧ ″ ΓΟΓΤ ΙΚΠΙ ςΤΓΠΦΥ ΧΠΦ ΡΤΚΘΤΚςΚΓΥ ΚΠ ςΨΓΠς[ ↵ΤΥς ΕΓΠςΩΤ[ ΥΓΕΩΤΚ ς[ 0ΘΞΓΟ∆ΓΤ 8ΚΓΠΠΧ 2ΘΝΚΕ[ ΡΧΡΓΤ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΧΙΓΠΦΧ ″ ΡΤΘ ΙΤΓΥΥ ΧΠΦ ΤΓΟΧΚΠΚΠΙ ΕϑΧΝΝΓΠΙΓΥ ΧΗςΓΤ [ΓΧΤΥ ΘΗ ΚΟΡΝΓΟΓΠ ςΧςΚΘΠ 6ϑΓ [ΓΧΤ ΚΥ ΚΟΡΘΤςΧΠς ΗΘΤ ςϑΓ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΧΙΓΠΦΧ +ς ΧΝΥΘ ΟΧΤΜΥ ςϑΓ ςΨΓΠςΚΓςϑ ΧΠΠΚΞΓΤΥΧΤ[ ΘΗ ςϑΓ ∃ΓΚΛΚΠΙ &ΓΕΝΧΤΧςΚΘΠ ΧΠΦ 2ΝΧςΗΘΤΟ ΗΘΤ #ΕςΚΘΠ ΧΠΦ ςϑΓ ↵ΗςΓΓΠςϑ ΧΠΠΚΞΓΤΥΧΤ[ ΘΗ ςϑΓ ΧΦΘΡςΚΘΠ ΘΗ 5ΓΕΩΤΚς[ %ΘΩΠΕΚΝ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΘΠ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ 6ϑΓΥΓ ΦΘΕΩΟΓΠςΥ ΤΓΕΘ ΙΠΚ∴ΓΦ ΗΘΤ ςϑΓ ↵ΤΥς ςΚΟΓ ςϑΓ ΦΚΥΡΤΘΡΘΤςΚΘΠΧςΓ ΧΠΦ ΩΠΚΣΩΓ ΚΟΡΧΕς ΘΗ ΧΤΟΓΦ ΕΘΠℵΚΕς ΘΠ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΚΠ ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤ ςϑΓ ΚΟΡΘΤςΧΠς ΤΘΝΓ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΧΥ ΧΕςΚΞΓ ΧΙΓΠςΥ ΘΗ ΕϑΧΠΙΓ ΚΠ ςϑΓ ΡΤΘΟΘςΚΘΠ ΧΠΦ ΟΧΚΠ ςΓΠΧΠΕΓ ΘΗ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ 1ΞΓΤ ςϑΓ ΡΧΥς ςΨΘ ΦΓΕΧΦΓΥ ΓΥΥΓΠςΚΧΝ ΡΤΘΙΤΓΥΥ ϑΧΥ ∆ΓΓΠ ΟΧΦΓ ΚΠ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΚΠΙ ςϑΓ ∃ΓΚΛΚΠΙ &ΓΕΝΧΤΧςΚΘΠ ΧΠΦ 2ΝΧςΗΘΤΟ ΗΘΤ #ΕςΚΘΠ ΧΠΦ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΘΠ ΞΧΤΚΘΩΥ ΝΓΞΓΝΥ /ΓΟ∆ΓΤ 5ςΧςΓΥ ςϑΓ 7ΠΚςΓΦ 0ΧςΚΘΠΥ Υ[ΥςΓΟ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΥΩ∆ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ΧΠΦ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ ΙΤΘΩΡΥ ϑΧΞΓ ΚΠΞΓΥςΓΦ ΚΠ ςϑΓ ΦΓΞΓΝΘΡΟΓΠς ΘΗ ΡΘΝΚΕΚΓΥ ΧΕςΚΘΠ ΡΝΧΠΥ ΙΩΚΦΓΝΚΠΓΥ ΡΤΘΙΤΧΟΟΓΥ ΧΠΦ ςΤΧΚΠΚΠΙ ΨΚςϑ Χ ΞΚΓΨ ςΘ ΓΠΥΩΤΚΠΙ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΧΕςΚΞΓ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ςϑΓ ΟΧΚΠΥςΤΓΧΟΚΠΙ ΘΗ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΚΠ ΡΓΧΕΓΜΓΓΡΚΠΙ ΧΠΦ ςϑΓ ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΧΠΦ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς +Π ΥΡΚςΓ ΘΗ ςϑΓΥΓ ΓΗΗΘΤςΥ ϑΘΨΓΞΓΤ ΠΩΟΓΤΘΩΥ ΕϑΧΝΝΓΠΙΓΥ ΤΓΟΧΚΠ )ΤΧΞΓ Χ∆ΩΥΓΥ ΧΠΦ ΧΕςΥ ΘΗ ΞΚΘΝΓΠΕΓ ΧΙΧΚΠΥς ΨΘΟΓΠ ΚΠΕΝΩ ΦΚΠΙ ΥΓΖΩΧΝ ΞΚΘΝΓΠΕΓ ΧΠΦ ΤΧΡΓ ΕΘΠςΚΠΩΓ ςΘ ∆Γ Χ ΕΘΟΟΘΠ ΘΕΕΩΤ


ΤΓΠΕΓ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΦ ΡΘΥς ΕΘΠℵΚΕς ΥΓςςΚΠΙΥ ΧΝΝ ΧΤΘΩΠΦ ςϑΓ ΨΘΤΝΦ ΧΠΦ ΕΩΤΤΓΠς Ε[ΕΝΓΥ ΘΗ ΞΚΘΝΓΠΕΓ ΚΠ ΦΚΗΗΓΤΓΠς ΡΧΤςΥ ΘΗ ςϑΓ ΨΘΤΝΦ ΥςΧΠΦ ΘΩς ΗΘΤ ςϑΓΚΤ ΦΚΥΡΤΘΡΘΤςΚΘΠΧςΓ ΚΟΡΧΕς ΘΠ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΙΚΤΝΥ 6ϑΓ ΕΧΝΝ ΟΧΦΓ ΚΠ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΗΘΤ ΚΠΕΤΓΧΥΓΦ ΤΓΡΤΓΥΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ ΨΘΟΓΠ Χς ΧΝΝ ΦΓΕΚΥΚΘΠ ΟΧΜΚΠΙ ΝΓΞΓΝΥ ΧΠΦ ςϑΓ ΚΠΕΝΩΥΚΘΠ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ςϑΓ ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς ΧΠΦ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ϑΧΥ ΠΘς ∆ΓΕΘΟΓ ςϑΓ ΠΘΤΟ ∆Ως ΤΓΟΧΚΠΥ ΟΧΤΙΚΠΧΝ +Π ΧΦΦΚςΚΘΠ ΟΓΦΚΧ ΕΘΞΓΤΧΙΓ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕςΥ ΚΥ ΥςΚΝΝ ΦΘΟΚΠΧςΓΦ ∆[ Χ ΥςΓΤΓΘς[ΡΚΕΧΝ ΡΘΤςΤΧ[ΧΝ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΟΓΠ ςϑΧς ΕΤΓΧςΓΥ ΧΠ ΘΞΓΤΧΝΝ ΚΟΧΙΓ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΧΥ ϑΓΝΡΝΓΥΥ ΞΚΕςΚΟΥ ΘΗ ΤΧΡΓ ΥΓΖΩΧΝ ΞΚΘΝΓΠΕΓ ΧΠΦ ΦΚΥΡΝΧΕΓΟΓΠς ΨϑΚΝΓ ΠΓΙΝΓΕςΚΠΙ ςΘ ΦΘΕΩΟΓΠς ΧΠΦ ΡΤΓΥΓΠς ςϑΓ ΞΧΤΚΘΩΥ ΨΧ[Υ ςϑΧς ΨΘΟΓΠ ΧΕς ΧΥ ΕΘΟ∆ΧςΧΠςΥ ΥΩΡΡΘΤςΓΤΥ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΟΓΦΚΧςΘΤΥ ΡΓΧΕΓ∆ΩΚΝ ΦΓΤΥ ΦΓΕΚΥΚΘΠ ΟΧΜΓΤΥ ΧΠΦ ΧΙΓΠςΥ ΘΗ ΕϑΧΠΙΓ 5[ΟΡΘΥΚΩΟ ΓΠςΚςΝΓΦ ≥∋ΠϑΧΠΕΚΠΙ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΥϑΧΤΓ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[× #ΙΧΚΠΥς ςϑΚΥ ∆ΧΕΜΙΤΘΩΠΦ ΧΠΦ ΧΥ Χ ΕΘΠςΤΚ∆ΩςΚΘΠ ςΘ ςϑΓ ΕΧΟΡΧΚΙΠ ΘΗ ςϑΓ 7ΠΚςΓΦ 0ΧςΚΘΠΥ ∋ΠςΚς[ ΗΘΤ )ΓΠΦΓΤ ∋ΣΩΧΝΚς[ ΧΠΦ ςϑΓ ∋ΟΡΘΨΓΤΟΓΠς ΘΗ 9ΘΟΓΠ 70 9ΘΟΓΠ ςΘ ΟΧΤΜ ςϑΓ ςΨΓΠ ςΚΓςϑ ΧΠΠΚΞΓΤΥΧΤ[ ΘΗ ςϑΓ ∃ΓΚΛΚΠΙ &ΓΕΝΧΤΧςΚΘΠ ΧΠΦ 2ΝΧςΗΘΤΟ ΗΘΤ #ΕςΚ ΘΠ ΧΠΦ ςϑΓ ΙΝΘ∆ΧΝ ΥςΩΦ[ ΘΠ ςϑΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ #ΩΥςΤΚΧ ϑΘΥςΓΦ Χ Υ[ΟΡΘΥΚΩΟ ΓΠςΚςΝΓΦ ≥∋ΠϑΧΠΕΚΠΙ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΥϑΧΤΓ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[× ΚΠ 8ΚΓΠΠΧ ΘΠ ΧΠΦ 0ΘΞΓΟ∆ΓΤ 6ϑΓ Υ[ΟΡΘΥΚΩΟ ∆ΤΘΩΙϑς ςΘΙΓςϑΓΤ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΓΖΡΓΤςΥ ΗΤΘΟ ΡΘΝΚςΚΕΥ ΙΘΞΓΤΠΟΓΠς ΟΚΝΚςΧΤ[ ΧΕΧΦΓΟΚΧ ςϑΓ ΟΓΦΚΧ ΧΠΦ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ ςΘ ΦΚΥΕΩΥΥ ΟΧΛΘΤ ΧΕϑΚΓΞΓΟΓΠςΥ ΤΓΟΧΚΠΚΠΙ ΕϑΧΝΝΓΠΙΓΥ ΧΠΦ ΓΟΓΤΙΚΠΙ ΡΤΚΘΤΚςΚΓΥ ΚΠ ςϑΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ ςϑΓ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΧΙΓΠΦΧ ΚΠ ςϑΓ ςΨΓΠς[ ↵ΤΥς ΕΓΠςΩΤ[ ΧΠΦ ΡΤΘΞΚΦΓ ΤΓΕΘΟΟΓΠ ΦΧςΚΘΠΥ ΗΘΤ ςϑΓ ΨΧ[ ΗΘΤΨΧΤΦ (ΘΝΝΘΨΚΠΙ Χ ϑΚΙϑ ΝΓΞΓΝ ΡΩ∆ΝΚΕ ΘΡΓΠΚΠΙ ΓΖΡΓΤςΥ ΓΠΙΧΙΓΦ ΚΠ ΕΝΘΥΓΦ ΚΠςΓΤΧΕςΚΞΓ ΦΚΥΕΩΥΥΚΘΠΥ ΘΠ ΡΤΘΙΤΓΥΥ ΕϑΧΝΝΓΠΙΓΥ ΧΠΦ ΠΓΕΓΥ ΥΧΤ[ ΗΩςΩΤΓ ΧΕςΚΘΠ ΗΘΕΩΥΚΠΙ ΘΠ ςϑΓ ΗΘΝΝΘΨΚΠΙ ΗΘΩΤ ΧΤΓΧΥ Χ ΟΧΚΠ ΥςΤΓΧΟΚΠΙ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ΚΠςΘ ΕΘΠℵΚΕς ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΧΠΦ ΕΤΚΥΚΥ ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς ∆ ΙΓΠΦΓΤ ΥΓΠΥΚςΚΞΓ ΕΘΠℵΚΕς ΧΥΥΓΥΥΟΓΠς ΧΠΦ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ

Ε ΨΘΟΓΠ ΧΥ ΧΕςΚΞΓ ΧΙΓΠςΥ ΘΗ ΕϑΧΠΙΓ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ςΧΝΜΥ ΧΠΦ Φ ςϑΓ ΤΘΝΓ ΘΗ ςϑΓ ΟΓΦΚΧ ΚΠ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΚΠΙ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ &ΩΤΚΠΙ ςϑΓ ΕΝΘΥΚΠΙ ΥΓΥΥΚΘΠ ΜΓ[ ↵ΠΦΚΠΙΥ ΧΠΦ ΤΓΕΘΟΟΓΠΦΧςΚΘΠΥ ΘΠ ϑΘΨ ςΘ ΧΕϑΚΓΞΓ ∆ΓςςΓΤ ΤΓΥΩΝςΥ ΚΠ ςϑΓ Χ∆ΘΞΓ ΟΓΠςΚΘΠΓΦ ΧΤΓΧΥ ΨΓΤΓ ΡΤΓΥΓΠ ςΓΦ 6ϑΓ ΤΓΕΘΟΟΓΠΦΧςΚΘΠΥ ΧΚΟΓΦ ςΘ ΓΠΥΩΤΓ ςϑΧς ΨΘΟΓΠ∂Υ ΡΘςΓΠςΚΧΝ ςΘ ΟΧΜΓ ΕΤΩΕΚΧΝ ΕΘΠςΤΚ∆ΩςΚΘΠΥ ςΘ ςϑΓ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς ΧΠΦ ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΨΘΩΝΦ ∆ΓΕΘΟΓ ΟΘΤΓ ΞΚΥΚ∆ΝΓ ΤΓΕΘΙΠΚ∴ΓΦ ΧΠΦ ΓΗΗΓΕςΚΞΓΝ[ ΩΥΓΦ 4ΓΕΘΟΟΓΠΦΧςΚΘΠΥ ΗΘΤ ςϑΓ ΨΧ[ ΗΘΤΨΧΤΦ 2ΧΤςΚΕΚΡΧΠςΥ ΚΠ ςϑΓ Υ[ΟΡΘΥΚΩΟ ΥςΤΓΥΥΓΦ ςϑΧς ςϑΓ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΧΙΓΠΦΧ ΤΓΡΤΓΥΓΠςΓΦ Χ ΥςΤΧςΓΙΚΕ ΧΠΦ ϑΘΝΚΥςΚΕ ΧΡΡΤΘΧΕϑ ςΘ ΗΘΤΓΚΙΠ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΡΘΝΚΕ[ ςϑΧς ΤΓΕΘΙΠΚ∴ΓΦ ςϑΧς Κς ΨΧΥ ΚΠΦΚΥΡΓΠΥΧ∆ΝΓ ςΘ ΚΠΞΘΝΞΓ ∆Θςϑ ΟΓΠ ΧΠΦ ΨΘΟΓΠ ΘΠ ΧΠ ΓΣΩΧΝ ΗΘΘςΚΠΙ ΚΠ ΟΧςςΓΤΥ ΘΗ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΚΠ ΘΤΦΓΤ ςΘ ΟΧΜΓ ΕΘΠ ℵΚΕς ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΓΗΗΘΤςΥ ΟΘΤΓ ΓΗΗΓΕςΚΞΓ ΧΠΦ ΚΠΕΤΓΧΥΓ ςϑΓ ΕϑΧΠΕΓΥ ΗΘΤ ΧΕϑΚΓΞΚΠΙ ΥΩΥςΧΚΠΧ∆ΝΓ ΡΓΧΕΓ ∗ΩΟΧΠΚς[ ΧΥ Χ ΨϑΘΝΓ ΠΘς ΘΠΝ[ ΨΘΟΓΠ ΨΘΩΝΦ ∆ΓΠΓ↵ς ΗΤΘΟ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΚΠΕΤΓΧΥΓΦ ΚΠΞΘΝΞΓΟΓΠς ΧΠΦ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ 2ΧΤςΚΕΚΡΧΠςΥ ΧΝΥΘ ΕΧΝΝΓΦ ΗΘΤ Χ ΕΘΟΡΤΓϑΓΠΥΚΞΓ ΩΠΦΓΤΥςΧΠ ΦΚΠΙ ΘΗ ςϑΓ ΙΓΠΦΓΤ ΦΚΟΓΠΥΚΘΠΥ ΘΗ ΧΤΟΓΦ ΕΘΠℵΚΕς ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ΘΗ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ΧΠΦ ΗΘΤ ςϑΓ ΚΠςΓΙΤΧςΚΘΠ ΘΗ ΙΓΠΦΓΤ ΚΥΥΩΓΥ ΚΠςΘ ΧΝΝ ΧΥΡΓΕςΥ ΘΗ ΗΘΤΓΚΙΠ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΡΘΝΚΕ[ 6ϑΓ[ ΥςΤΓΥΥΓΦ ςϑΧς ΙΓΠΦΓΤ ΚΠΕΝΩΥΚΞΚς[ ΨΧΥ ΗΩΠΦΧΟΓΠςΧΝ ςΘ ΦΓΕΘΠℵΚΕςΚΘΠ ΧΠΦ ΡΘΥς ΕΘΠℵΚΕς 5ςΧςΓ ∆ΩΚΝΦΚΠΙ 6ϑΓ[ ΧΝΥΘ ϑΚΙϑΝΚΙϑςΓΦ ςϑΓ ΚΟΡΘΤςΧΠΕΓ ΘΗ ΦΚΗΗΓΤΓΠςΚ ΧςΚΠΙ ∆ΓςΨΓΓΠ ≥ΙΓΠΦΓΤ× ΧΠΦ ≥ΨΘΟΓΠ× ΧΠΦ ΘΗ ΓΠΙΧΙΚΠΙ ΟΘΤΓ ΟΓΠ ΧΠΦ ∆Θ[Υ ΧΥ ΕϑΧΟΡΚΘΠΥ ΘΗ ΙΓΠΦΓΤ ΓΣΩΧΝΚς[ 2ΧΤςΚΕΚΡΧΠςΥ ΧΕΜΠΘΨΝΓΦΙΓΦ ςϑΓ ΝΓΧΦ ςϑΧς #ΗΤΚΕΧ ϑΧΦ ςΧΜΓΠ ΚΠ ςϑΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΧΠΦ ΨΓΝΕΘΟΓΦ ςϑΓ ΧΡΡΘΚΠςΟΓΠς ∆[ ςϑΓ %ϑΧΚΤΡΓΤΥΘΠ ΘΗ ςϑΓ #ΗΤΚΕΧΠ 7ΠΚΘΠ %ΘΟ ΟΚΥΥΚΘΠ ΘΗ Χ 5ΡΓΕΚΧΝ ∋ΠΞΘ[ ΗΘΤ 9ΘΟΓΠ 2ΓΧΕΓ ΧΠΦ 5ΓΕΩΤΚς[ 9Κςϑ Χ ΞΚΓΨ ςΘ ΓΠΥΩΤΚΠΙ ςϑΧς ΨΘΟΓΠ∂Υ ΠΓΓΦΥ ΧΠΦ ΤΚΙϑςΥ ΧΤΓ ΤΓΕΘΙΠΚ∴ΓΦ ςϑΓΚΤ ΞΘΚΕΓΥ ϑΓΧΤΦ ΧΠΦ ςϑΓΚΤ ΕΘΠςΤΚ∆ΩςΚΘΠΥ ςΘ ςϑΓ ΓΥςΧ∆


ΝΚΥϑΟΓΠς ΘΗ ΝΘΠΙ ΝΧΥςΚΠΙ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΟΘΤΓ ΓΗΗΓΕςΚΞΓ ΡΧΤςΚΕΚ ΡΧΠςΥ ΚΠ ςϑΓ ΕΘΠΗΓΤΓΠΕΓ ΟΧΦΓ ςϑΓ ΗΘΝΝΘΨΚΠΙ ΤΓΕΘΟΟΓΠΦΧςΚΘΠΥ

0ΧςΚΘΠΧΝ )ΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΧΠΦ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΥΩ∆ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ΥϑΘΩΝΦ ΡΤΚΘΤΚςΚ∴Γ ςϑΓ ΦΓΞΓΝΘΡΟΓΠς ΘΗ ΝΘΕΧΝΚ∴ΧςΚΘΠ ΥςΤΧςΓΙΚΓΥ ΗΘΤ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ςΘ ΓΠΥΩΤΓ ςϑΧς ϑΚΙϑ ΝΓΞΓΝ ΡΘΝΚςΚΕΧΝ ΕΘΟΟΚςΟΓΠς ΚΥ ςΤΧΠΥΝΧςΓΦ ΚΠςΘ ΟΓΧ ΠΚΠΙΗΩΝ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ Χς ςϑΓ ΞΓΤ[ ΝΘΕΧΝ ΝΓΞΓΝ

0ΧςΚΘΠΧΝ )ΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΧΠΦ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΥΩ∆ΤΓ ΙΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ΥϑΘΩΝΦ ΨΘΤΜ ςΘΙΓςϑΓΤ ΨΚςϑ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ ςΘ ΦΓΞΓΝΘΡ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΕςΚΘΠ ΡΝΧΠΥ ΘΠ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΚΠ ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤ ΨϑΓΤΓ Κς ΚΥ ΠΓΕΓΥΥΧΤ[ ςΘ ΧΦΦΤΓΥΥ ΕΩΤΤΓΠς ΕΘΠℵΚΕς ΘΤ ΡΘΥς ΕΘΠℵΚΕς ΥΚςΩΧςΚΘΠΥ

4ΓΕΘΟΟΓΠΦΧςΚΘΠΥ ΧΦΦΤΓΥΥΓΦ ςΘ ΠΧςΚΘΠΧΝ )ΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΧΠΦ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΥΩ∆ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ‡

0ΧςΚΘΠΧΝ )ΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ςϑΧς ϑΧΞΓ ΠΘς [Γς ΦΘΠΓ ΥΘ ΥϑΘΩΝΦ ΦΓ ΞΓΝΘΡ ΠΧςΚΘΠΧΝ ΧΕςΚΘΠ ΡΝΧΠΥ ΘΠ ςϑΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ ΤΓΥΘΝΩςΚ ΘΠ ∆[ ΧΥ Χ ΕΘΝΝΧ∆ΘΤΧςΚΞΓ ΓΗΗΘΤς ΨΚςϑ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚ Γς[ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΤΚΙϑςΥ ΟΘΞΓΟΓΠςΥ ΧΠΦ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ

0ΧςΚΘΠΧΝ )ΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΥϑΘΩΝΦ ΚΠςΤΘΦΩΕΓ ΧΠΦ ΚΟΡΝΓΟΓΠς ΣΩΘ ςΧΥ ΗΘΤ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΚΠ ΤΓΝΓΞΧΠς ΡΘΥΚςΚΘΠΥ ΚΠ ΗΘΤΓΚΙΠ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΡΘΝΚΕ[

0ΧςΚΘΠΧΝ )ΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΥϑΘΩΝΦ ΚΠΕΝΩΦΓ ΚΠ ΠΧςΚΘΠΧΝ ΧΕςΚΘΠ ΡΝΧΠΥ ΘΠ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΥςΤΧςΓΙΚΓΥ ΗΘΤ ΨΘΤΜΚΠΙ ΨΚςϑ ΧΠΦ ΤΓΧ ΕϑΚΠΙ ΘΩς ςΘ ςϑΓ ΟΓΦΚΧ ΧΠΦ ΕΘΠςΤΚ∆ΩςΓ ςΘ ΤΧΚΥΚΠΙ ςϑΓ ΧΨΧΤΓΠΓΥΥ ΘΗ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ΥΘ ΧΥ ςΘ ΚΟΡΤΘΞΓ ΤΓΡΘΤςΚΠΙ ΘΠ ςϑΓ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΧΠΦ ΚςΥ ΕΘΤΓ ςΘΡΚΕΥ ΘΗ ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΡΤΘςΓΕςΚΘΠ ΧΠΦ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ΘΠ ςϑΓ ΘΞΓΤΧΝΝ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΧΙΓΠΦΧ

0ΧςΚΘΠΧΝ )ΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΧΠΦ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΥΩ∆ΤΓ ΙΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ΥϑΘΩΝΦ ΗΧΕΚΝΚςΧςΓ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΚΠ ΡΓΧΕΓ ςΧΝΜΥ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ∆[ ΡΤΘΞΚΦΚΠΙ ΧΕΕΓΥΥ ςΘ ℵΓΖΚ∆ΝΓ ΗΩΠΦΚΠΙ ΟΓΕϑΧΠΚΥΟΥ ΚΠ ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤ ΕΘΠΕΓΤΠΚΠΙ ΝΘΙΚΥςΚΕΧΝ ΧΥΡΓΕςΥ ΥΩΕϑ ΧΥ ΧΕΕΓΥΥ ςΘ ΞΚΥΧΥ ΧΠΦ ςΤΧΞΓΝ ΗΩΠΦΥ ΧΠΦ ∆[ ΡΤΘΞΚΦΚΠΙ ΗΘΝΝΘΨ ΩΡ ΥΩΡΡΘΤς ςΘ ΥΧΗΓΙΩΧΤΦ ΨΘΟΓΠ∂Υ ΥΓΕΩΤΚς[

0ΧςΚΘΠΧΝ )ΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΧΠΦ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΥΩ∆ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ΥϑΘΩΝΦ ∆ΘΘΥς ΨΘΟΓΠ∂Υ ΕΧΡΧΕΚςΚΓΥ ςΘ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΓ ΚΠ ΧΠΦ ΕΘΠςΤΚ∆ΩςΓ ςΘ ΗΘΤΟΧΝ ΧΠΦ ΚΠΗΘΤΟΧΝ ΡΓΧΕΓ ςΧΝΜΥ ΧΠΦ ΦΚΧΝΘΙΩΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ∆[ ΚΠΞΓΥςΚΠΙ ΚΠ ΦΓΞΓΝΘΡΚΠΙ ςϑΓ ΥΜΚΝΝΥ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΝΓΧΦΓΤΥ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ΨΘΟΓΠ ΗΤΘΟ ΟΧΤΙΚΠΧΝΚ∴ΓΦ ΡΘΡΩΝΧςΚΘΠΥ ΗΘΤ ΓΖΧΟΡΝΓ ςϑΤΘΩΙϑ ςϑΓ ΓΥςΧ∆ΝΚΥϑΟΓΠς ΘΗ ΤΧΡΚΦ ΚΠςΓΠΥΚΞΓ ςΤΧΚΠΚΠΙ ΩΠΚςΥ

0ΧςΚΘΠΧΝ )ΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΧΠΦ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΥΩ∆ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ΥϑΘΩΝΦ ΡΤΘΟΘςΓ ΙΓΠΦΓΤ ΤΓΥΡΘΠΥΚΞΓ ∆ΩΦΙΓςΚΠΙ ΗΤΧΟΓΨΘΤΜΥ ΧΠΦ ΡΘΝΚΕΚΓΥ ΚΠ ςϑΓ ∆ΤΘΧΦΓΤ ΡΓΧΕΓ ΥΓΕΩ ΤΚς[ ΙΘΞΓΤΠΧΠΕΓ ΧΠΦ ΦΓΞΓΝΘΡΟΓΠς ΥςΤΧςΓΙΚΓΥ ςϑΓ[ ΥΩΡΡΘΤς ςΘ ΦΓ↵ΠΓ ΡΤΚΘΤΚςΚΓΥ ΗΘΤ ΟΧΖΚΟΚ∴ΚΠΙ ςϑΓ ΩςΚΝΚς[ ΘΗ ΓΖΚΥςΚΠΙ ΤΓΥΘΩΤ ΕΓΥ ΧΠΦ ςΘ ΓΠΥΩΤΓ ςϑΓ ΚΠςΓΙΤΧςΚΘΠ ΘΗ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΚΠςΘ ΠΧςΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΝΘΕΧΝ ΡΝΧΠΠΚΠΙ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ

0ΧςΚΘΠΧΝ )ΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΧΠΦ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΥΩ∆ΤΓ ΙΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ΥϑΘΩΝΦ ΡΤΘΟΘςΓ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΘΤ[ ΧΡΡΤΘΧΕϑΓΥ

0ΧςΚΘΠΧΝ )ΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΥϑΘΩΝΦ ΚΠΕΘΤΡΘΤΧςΓ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΚΥΥΩΓΥ ΚΠ ςϑΓΚΤ ΡΓΤΚΘΦΚΕ ΤΓΡΘΤςΥ ςΘ ΤΓΝΓΞΧΠς ϑΩΟΧΠ ΤΚΙϑςΥ ςΤΓΧς[ ∆ΘΦΚΓΥ ΚΠ ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤ ςΘ ςϑΓ %ΘΟΟΚςςΓΓ ΘΠ ςϑΓ ∋ΝΚΟΚΠΧςΚΘΠ ΘΗ &ΚΥΕΤΚΟΚΠΧςΚΘΠ ΧΙΧΚΠΥς 9ΘΟΓΠ ΚΠ ΞΚΓΨ ΘΗ ςϑΓ %ΘΟΟΚςςΓΓ∂Υ ΙΓΠΓΤΧΝ ΤΓΕΘΟΟΓΠΦΧςΚΘΠ 0Θ ΧΠΦ ΥϑΘΩΝΦ ΚΟΡΝΓΟΓΠς ςϑΓ %ΘΟΟΚςςΓΓ∂Υ ΤΓΕΘΟΟΓΠΦΧςΚΘΠΥ ΚΠ ςϑΚΥ ΤΓΙΧΤΦ

0ΧςΚΘΠΧΝ )ΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΥϑΘΩΝΦ ΥΩΡΡΘΤς ςϑΓ ΡΤΘΡΘΥΧΝΥ ΘΗ ςϑΓ 1ΡΓΠ 9ΘΤΜΚΠΙ )ΤΘΩΡ ΘΗ ςϑΓ )ΓΠΓΤΧΝ #ΥΥΓΟ∆Ν[ ΘΠ 5ΩΥςΧΚΠ Χ∆ΝΓ &ΓΞΓΝΘΡΟΓΠς )ΘΧΝΥ ΚΠ ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤ ςϑΓ ΡΤΘΡΘΥΓΦ ΙΘΧΝΥ ΘΠ ΙΓΠΦΓΤ ΓΣΩΧΝΚς[ ΧΠΦ ςϑΓ ΓΟΡΘΨΓΤΟΓΠς ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΙΚΤΝΥ ΧΠΦ ΘΠ ΡΓΧΕΓΗΩΝ ΧΠΦ ΚΠΕΝΩΥΚΞΓ ΥΘΕΚΓςΚΓΥ ΧΕΕΓΥΥ ςΘ ΛΩΥςΚΕΓ ΗΘΤ ΧΝΝ ΧΠΦ ΓΗΗΓΕςΚΞΓ ΧΠΦ ΕΧΡΧ∆ΝΓ ΚΠΥςΚςΩςΚΘΠΥ ΧΠΦ ΥϑΘΩΝΦ ΓΠΥΩΤΓ ΕΘϑΓΤΓΠΕΓ ∆ΓςΨΓΓΠ ςϑΓ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΧΙΓΠΦΧ ΧΠΦ ςϑΓ ΡΘΥς ΦΓΞΓΝΘΡΟΓΠς ΗΤΧΟΓΨΘΤΜ


ςΘ ΚΦΓΠςΚΗ[ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΡΤΚΘΤΚςΚΓΥ ΗΩΠΦ ΧΠΦ ΚΟΡΝΓΟΓΠς ςϑΘΥΓ ΡΤΚΘΤΚςΚΓΥ ΧΠΦ ΟΘΠΚςΘΤ ΡΤΘΙΤΓΥΥ Χς ςϑΓ ΝΘΕΧΝ ΧΠΦ ΠΧςΚΘΠΧΝ ΝΓΞΓΝΥ ∃ΓΥς ΡΤΧΕςΚΕΓΥ ΚΠ ΟΩΝςΚ ΥςΧΜΓϑΘΝΦΓΤ ΧΠΦ ΡΧΤςΠΓΤΥϑΚΡ ∆ΧΥΓΦ ΧΡΡΤΘΧΕϑΓΥ ςΘ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΟΘΠΚςΘΤΚΠΙ ΧΠΦ ΧΕΕΘΩΠςΧ∆ΚΝΚς[ ΧΕςΚΞΚςΚΓΥ ΤΓΝΧςΓΦ ςΘ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΥϑΘΩΝΦ ∆Γ ΦΘΕΩΟΓΠςΓΦ ΧΠΦ ΥΕΧΝΚΠΙ ΩΡ ΘΡςΚΘΠΥ ΘΩςΝΚΠΓΦ ‡

0ΧςΚΘΠΧΝ )ΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΧΠΦ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΥΩ∆ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ΥϑΘΩΝΦ ϑΘΝΦ ΡΓΤΡΓςΤΧςΘΤΥ ΘΗ ΙΤΧΞΓ ΞΚΘΝΧςΚΘΠΥ ΧΙΧΚΠΥς ΨΘΟΓΠ ΧΕΕΘΩΠςΧ∆ΝΓ ΨΚςϑ ΠΘ ΚΟΡΩΠΚς[ ΨϑΧςΥΘΓΞΓΤ ΧΠΦ ΟΧΜΓ ΕΝΓΧΤ ςϑΧς ΩΠΦΓΤ ΠΘ ΕΚΤΕΩΟΥςΧΠΕΓΥ ΧΤΓ ςϑΓ ϑΩΟΧΠ ΤΚΙϑςΥ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΠΓΙΘςΚΧ∆ΝΓ

0ΧςΚΘΠΧΝ )ΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΧΠΦ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΥΩ∆ΤΓ ΙΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ΥϑΘΩΝΦ ΦΓΞΓΝΘΡ Χ ΕΘΟΡΤΓϑΓΠΥΚΞΓ ΩΠΦΓΤ ΥςΧΠΦΚΠΙ ΘΗ ςϑΓ ΙΓΠΦΓΤ ΦΚΟΓΠΥΚΘΠΥ ΘΗ ΧΤΟΓΦ ΕΘΠℵΚΕςΥ ΧΠΦ ΡΓΧΕΓ ΡΤΘΕΓΥΥΓΥ ςϑΤΘΩΙϑ ΕΘΠςΓΖς ΥΡΓΕΚ↵Ε ΙΓΠΦΓΤ ΧΠΦ ΡΘΨΓΤ ΧΠΧΝ[ΥΓΥ ΥΘΕΚΧΝ ΟΧΡΡΚΠΙ ςΘ ∆Γ ΚΠςΓΙΤΧςΓΦ ΚΠςΘ ΧΝΝ ΕΘΠℵΚΕς ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς ΡΓΧΕΓ∆ΩΚΝΦΚΠΙ ΧΠΦ ΡΤΘΙΤΧΟΟΚΠΙ ΓΗΗΘΤςΥ ΗΤΘΟ ςϑΓ ΥςΧΤς ΩΡ ΡϑΧΥΓ

0ΧςΚΘΠΧΝ )ΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΧΠΦ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΥΩ∆ΤΓ ΙΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ΥϑΘΩΝΦ ΩΥΓ ΧΠΦ ΤΓΡΘΤς ΘΠ ΙΓΠΦΓΤ ΥΓΠΥΚςΚΞΓ ΓΧΤΝ[ ΨΧΤΠΚΠΙ ΚΠΦΚΕΧςΘΤΥ ΗΘΤ ΕΘΠℵΚΕς ΡΤΓΞΓΠςΚΘΠ ΦΓΞΓΝΘΡΓΦ ∆[ ςϑΓ 7ΠΚςΓΦ 0ΧςΚΘΠΥ ςϑΓ 1ΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠ ΗΘΤ 5ΓΕΩΤΚς[ ΧΠΦ %ΘΘΡΓ ΤΧςΚΘΠ ΚΠ ∋ΩΤΘΡΓ ΧΠΦ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ΧΠΦ ΥϑΘΩΝΦ ΚΠΕΤΓΧΥΚΠΙΝ[ ΚΠΕΘΤΡΘΤΧςΓ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ΓΧΤΝ[ ΨΧΤΠΚΠΙ ΧΠΦ ΕΤΚΥΚΥ ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς ΟΓΕϑΧΠΚΥΟΥ ΥΩΡΡΘΤςΓΦ ∆[ ςϑΓ ΝΧςΓΥς ΚΠΗΘΤΟΧςΚΘΠ ΧΠΦ ΕΘΟΟΩΠΚΕΧςΚΘΠΥ ςΓΕϑΠΘΝΘΙΚΓΥ 0ΧςΚΘΠΧΝ )ΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΧΠΦ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΥΩ∆ΤΓ ΙΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ΥϑΘΩΝΦ ΙΓΠΓΤΧςΓ ΧΠΦ ΓΧΤΟΧΤΜ ΗΩΠΦΚΠΙ ΗΘΤ ΧΕςΚΞΚςΚΓΥ ΧΚΟΓΦ Χς ΚΟΡΤΘΞΚΠΙ ςϑΓ ΥΓΕΩΤΚς[ ΥΚςΩΧςΚΘΠ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ∴ΘΠΓΥ 6ϑΓ 7ΠΚςΓΦ 0ΧςΚΘΠΥ ΥϑΘΩΝΦ ΧΡΡΘΚΠς Χ ϑΚΙϑ ΝΓΞΓΝ ΡΓΤΥΘΠΧΝΚς[ ΧΥ ΙΘΘΦΨΚΝΝ ΧΟ∆ΧΥΥΧΦΘΤ ΗΘΤ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΚΥΥΩΓΥ

6ϑΓ 7ΠΚςΓΦ 0ΧςΚΘΠΥ ΥϑΘΩΝΦ ΓΠΥΩΤΓ ςϑΧς ΥΓΠΚΘΤ ΟΧΠΧΙΓΟΓΠς ςϑΤΘΩΙϑΘΩς ςϑΓ 7ΠΚςΓΦ 0ΧςΚΘΠΥ Υ[ΥςΓΟ ϑΧΥ ∆ΓΓΠ ΧΝΓΤςΓΦ ςΘ ΚΥ ΜΠΘΨΝΓΦΙΓΧ∆ΝΓ Χ∆ΘΩς ΧΠΦ ΚΥ ΧΨΧΤΓ ΘΗ ςϑΓ ΚΟΡΘΤςΧΠΕΓ ΘΗ ςϑΓ ΓΗΗΓΕςΚΞΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ

6ϑΓ 7ΠΚςΓΦ 0ΧςΚΘΠΥ ΥϑΘΩΝΦ ΗΘΤΟ Χ ΡΘΘΝ ΘΗ ΓΖΡΓΤςΥ ΕΘΟΡΘΥΓΦ ΘΗ ΓΖΡΓΤςΥ ΗΤΘΟ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ )ΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΧΠΦ ςϑΓ 7ΠΚςΓΦ 0ΧςΚΘΠΥ ςΘ ΘΗΗΓΤ ΧΥΥΚΥςΧΠΕΓ ςΘ 5ςΧςΓΥ ΚΠ ςϑΓ ΦΓΞΓΝΘΡΟΓΠς ΘΗ ΠΧςΚΘΠΧΝ ΧΕςΚΘΠ ΡΝΧΠΥ ΧΠΦ ΥϑΘΩΝΦ ΓΠΥΩΤΓ ςϑΧς 7ΠΚςΓΦ 0ΧςΚΘΠΥ ΤΓΥΚΦΓΠς ΕΘΘΤΦΚΠΧςΘΤΥ ΨΚΝΝ ΡΤΘΞΚΦΓ ςϑΓ ΡΘΘΤΓΥς ΕΘΩΠςΤΚΓΥ ΨΚςϑ ςϑΓ ΥΩΡΡΘΤς ΠΓΓΦΓΦ ΗΘΤ ςϑΓΚΤ ΡΤΓΡΧΤΧςΚΘΠ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ςΓΕϑΠΚΕΧΝ ΧΥΥΚΥςΧΠΕΓ

6ϑΓ 7ΠΚςΓΦ 0ΧςΚΘΠΥ &ΓΞΓΝΘΡΟΓΠς 2ΤΘΙΤΧΟΟΓ ΥϑΘΩΝΦ ΡΩ ∆ΝΚΥϑ ΚΠ ΧΠ ΩΡΦΧςΓ ςΘ ςϑΓ #ΤΧ∆ ∗ΩΟΧΠ &ΓΞΓΝΘΡΟΓΠς 4ΓΡΘΤς ςϑΧς ΗΘΕΩΥΓΥ ΘΠ ΨΘΟΓΠ

6ϑΓ 7ΠΚςΓΦ 0ΧςΚΘΠΥ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΥΩ∆ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ςϑΓ ∋ΩΤΘΡΓΧΠ 7ΠΚΘΠ ΥϑΘΩΝΦ ΧΡΡΘΚΠς ΟΘΤΓ ΨΘΟΓΠ ΧΥ ΥΡΓΕΚΧΝ ΤΓΡΤΓΥΓΠςΧςΚΞΓΥ ΧΠΦ ΓΠΞΘ[Υ ΗΘΤ ΕΘΠ ℵΚΕς ΧΗΗΓΕςΓΦ ΕΘΩΠςΤΚΓΥ

6ϑΓ 7ΠΚςΓΦ 0ΧςΚΘΠΥ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΥΩ∆ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ΥϑΘΩΝΦ ΓΠΥΩΤΓ ςϑΧς ςϑΓ ςΓΤΟΥ ΘΗ ΤΓΗΓΤΓΠΕΓ ΧΠΦ ΟΧΠΦΧςΓΥ ΘΗ ΧΝΝ ΟΓΦΚΧςΘΤΥ ΧΠΦ ΡΓΧΕΓ∆ΩΚΝΦΚΠΙ ΧΕςΘΤΥ ΧΤΓ ΙΓΠΦΓΤ ΥΓΠΥΚςΚΞΓ ΧΠΦ ΚΠΕΘΤΡΘΤΧςΓ Χ ΙΓΠΦΓΤ ΡΓΤΥΡΓΕςΚΞΓ ςϑΩΥ ΓΠΥΩΤΚΠΙ ςϑΧς ςϑΓΤΓ ΚΥ ΗΤΘΟ ςϑΓΚΤ ΡΧΤς ΧΕΕΘΩΠςΧ∆ΚΝΚς[ ΗΘΤ ςϑΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠ ςΧςΚΘΠ ΘΗ ςϑΓ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΧΙΓΠΦΧ

6ϑΓ ∋ΩΤΘΡΓΧΠ 7ΠΚΘΠ ΧΠΦ ΘςϑΓΤ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΥΩ∆ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΘΤ ΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ςϑΧς ϑΧΞΓ ΠΘς [Γς ΦΘΠΓ ΥΘ ΥϑΘΩΝΦ ΧΡΡΘΚΠς Χ ΥΡΓΕΚΧΝ ΓΠΞΘ[ ΘΠ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΗΘΝΝΘΨΚΠΙ ςϑΓ ΙΘΘΦ ΡΤΧΕςΚΕΓ ΘΗ ςϑΓ #ΗΤΚΕΧΠ 7ΠΚΘΠ

+ΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΧΠΦ ΥΩ∆ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΘΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠΥ ΥϑΘΩΝΦ ΕΘΘΤΦΚΠΧςΓ ΧΠΦ ΠΧςΚΘΠΧΝ )ΘΞΓΤΠΟΓΠςΥ ΥϑΘΩΝΦ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΓ ΚΠ ΡΓΤΚΘΦΚΕ ΗΘΤΟΧΝ ΡΓΓΤ ΤΓΞΚΓΨΥ Χς ςϑΓ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΝΓΞΓΝ ςΘ ΟΘΠΚςΘΤ /ΓΟ∆ΓΤ 5ςΧςΓΥ∂ ΡΤΘΙΤΓΥΥ ΧΠΦ ΡΓΤΗΘΤΟΧΠΕΓ ΚΠ ςϑΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧ


ςΚΘΠ ΘΗ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ 6ϑΚΥ ΕΘΩΝΦ ∆Γ ΟΘΦΓΝΝΓΦ ΘΠ ςϑΓ ΡΓΓΤ ΤΓΞΚΓΨ ΟΓΕϑΧΠΚΥΟ ΘΠ ΦΓΞΓΝΘΡΟΓΠς ΕΘΘΡΓΤΧςΚΘΠ ΘΗ ςϑΓ &ΓΞΓΝΘΡΟΓΠς #ΥΥΚΥςΧΠΕΓ %ΘΟΟΚςςΓΓ ΘΗ ςϑΓ 1ΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠ ΗΘΤ ∋ΕΘΠΘΟΚΕ %ΘΘΡΓΤΧςΚΘΠ ΧΠΦ &ΓΞΓΝΘΡΟΓΠς 4ΓΕΘΟΟΓΠΦΧςΚΘΠΥ ΧΦΦΤΓΥΥΓΦ ςΘ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ ΧΠΦ ςϑΓ ΟΓΦΚΧ ‡

%ΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ ΥϑΘΩΝΦ ΩΠΦΓΤςΧΜΓ Χ ΙΝΘ∆ΧΝ ΤΓΞΚΓΨ ΘΠ ςϑΓ ΚΟΡΝΓ ΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΕΘΟΡΝΓΟΓΠςΚΠΙ ςϑΓ ΙΝΘ ∆ΧΝ ΥςΩΦ[ ΘΠ ςϑΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ ςϑΧς ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΤΓΣΩΓΥςΓΦ ∆[ ςϑΓ 5ΓΕΤΓςΧΤ[ )ΓΠΓΤΧΝ 6ϑΓ ΟΓΦΚΧ ΥϑΘΩΝΦ ΤΧΚΥΓ ςϑΓ ΧΨΧΤΓΠΓΥΥ ΘΗ ΧΠΦ ΧΝΓΤς ΛΘΩΤΠΧΝΚΥςΥ ΧΠΦ ΟΓΦΚΧ ΨΘΤΜΓΤΥ ςΘ ΙΓΠΦΓΤ ΚΥΥΩΓΥ ΚΠ ΘΤΦΓΤ ςΘ ΗΩΤςϑΓΤ ΙΓΠ ΦΓΤ ΥΓΠΥΚςΚΞΓ ΤΓΡΘΤςΚΠΙ 6ϑΓ ΟΓΦΚΧ ΥϑΘΩΝΦ ΧΞΘΚΦ ΥςΓΤΓΘς[ΡΚΠΙ ςϑΓ ΤΘΝΓΥ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΟΓΠ ΡΤΘΞΚΦΓ ΕΘΞΓΤΧΙΓ ΘΗ ςϑΓ ΦΚΞΓΤΥΓ ΤΘΝΓΥ ΡΝΧ[ΓΦ ∆[ ΨΘΟΓΠ ΚΠ ΕΘΠℵΚΕς ΧΠΦ ΚΠ ∆ΩΚΝΦΚΠΙ ΥΓΕΩΤΚΠΙ ΧΠΦ ΟΧΚΠςΧΚΠΚΠΙ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΤΓΡΘΤς ΚΠ ΦΓΡςϑ ΘΠ ςϑΓ ΚΟΡΧΕς ΘΗ ΙΓΠΦΓΤ ΚΥΥΩΓΥ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ΨΘ ΟΓΠ∂Υ ΧΠΦ ΟΓΠ∂Υ ΤΓΡΤΓΥΓΠςΧςΚΘΠ ΘΠ ςϑΓ ΥΩΕΕΓΥΥ ΘΗ ΕΘΠℵΚΕς ΤΓ ΥΘΝΩςΚΘΠ ΧΠΦ ΡΓΧΕΓ ςΧΝΜΥ 6ϑΓ ΟΓΦΚΧ ΧΠΦ ΕΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ ΥϑΘΩΝΦ ΚΠΕΤΓΧΥΓ ΓΗΗΘΤςΥ ςΘ ΟΘΠΚςΘΤ ςϑΓ ΟΓΦΚΧ ΚΠ ΘΤΦΓΤ ςΘ ΓΠΥΩΤΓ ςϑΧς ΨΘΟΓΠ ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ΙΓΠΦΓΤ ΤΓ ΝΧςΓΦ ΚΥΥΩΓΥ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ΥΓΖΩΧΝ ΧςΤΘΕΚςΚΓΥ ΧΙΧΚΠΥς ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΟΓΠ ΙΚΤΝΥ ΧΠΦ ∆Θ[Υ ΧΤΓ ΧΦΓΣΩΧςΓΝ[ ΤΓΡΤΓΥΓΠςΓΦ ΧΠΦ ΧΦΦΤΓΥΥΓΦ ΚΠ ςϑΓ ΟΓΦΚΧ %ΚΞΚΝ ΥΘΕΚΓς[ ΥϑΘΩΝΦ ΚΠςΓΠΥΚΗ[ ΚςΥ ΧΦΞΘΕΧΕ[ Χς ςϑΓ ΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΙΚ ΘΠΧΝ ΧΠΦ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΝΓΞΓΝΥ ΗΘΤ ΧΕΕΘΩΠςΧ∆ΚΝΚς[ ΧΠΦ ςϑΓ ΓΗΗΓΕςΚ ΞΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ

4ΓΕΘΟΟΓΠΦΧςΚΘΠΥ ΧΦΦΤΓΥΥΓΦ ςΘ ΧΝΝ ΧΕςΘΤΥ ‡

#ΝΝ ΧΕςΘΤΥ ΥϑΘΩΝΦ ΚΦΓΠςΚΗ[ ΠΘΟΚΠΧςΓ ΧΠΦ ΝΘ∆∆[ ΗΘΤ ΟΘΤΓ ΗΓΟΧ ΝΓ ΕΧΠΦΚΦΧςΓΥ ςΘ ∆Γ ΧΡΡΘΚΠςΓΦ ΧΠΦ ΥΓΝΓΕςΓΦ ΗΘΤ ΥΓΠΚΘΤ ΡΘΥΚςΚΘΠΥ ΚΠ ςϑΓ 7ΠΚςΓΦ 0ΧςΚΘΠΥ ΚΠ ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤ ΚΠ ςϑΓ ΓΝΓΕςΚΘΠ ΘΗ ςϑΓ ΠΓΖς 5ΓΕΤΓςΧΤ[ )ΓΠΓΤΧΝ ΚΠ

#ΝΝ ΧΕςΘΤΥ ΥϑΘΩΝΦ ΧΕςΚΞΓΝ[ ΓΠΙΧΙΓ ΟΓΠ ΧΠΦ ∆Θ[Υ ςΘ ΥΩΡΡΘΤς ςϑΓ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΧΙΓΠΦΧ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ΚΠ ςϑΓ ΕΘΠς ΓΖς ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΡΤΘΛΓΕςΥ ΧΠΦ ΡΤΘΙΤΧΟ ΟΓΥ ΧΠΦ ΓΟ∆ΤΧΕΓ ςϑΓ ≥∗Γ ΗΘΤ ΥϑΓ× ΕΧΟΡΧΚΙΠ ΘΗ 70 9ΘΟΓΠ

#ΝΝ ΧΕςΘΤΥ ΥϑΘΩΝΦ ΓΠΙΧΙΓ ΤΓΝΚΙΚΘΩΥ ΝΓΧΦΓΤΥ ΘΠ ςϑΓ ΚΥΥΩΓ ΘΗ ςϑΓ ϑΩΟΧΠ ΤΚΙϑςΥ ΘΗ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ςϑΓ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚ ς[ ΧΙΓΠΦΧ

#ΝΝ ΧΕςΘΤΥ ΥϑΘΩΝΦ ΚΦΓΠςΚΗ[ ΤΓΥΚΝΚΓΠΕΓ ΧΕςΘΤΥ ΧΠΦ ΡΓΧΕΓ ΧΕςΚΞΚΥςΥ ΚΠ ΧΝΝ ΥςΧΙΓΥ ΘΗ ςϑΓ ΕΘΠℵΚΕς Ε[ΕΝΓ ΧΠΦ ΦΓΞΓΝΘΡ ΧΝςΓΤΠΧςΚΞΓΥ ΗΘΤ ΠΘΠ ΞΚΘΝΓΠς ΕΘΠℵΚΕς ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ

#ΝΝ ΧΕςΘΤΥ ΥϑΘΩΝΦ ΚΠςΓΙΤΧςΓ ςϑΓ ΟΓΦΚΧ ΚΠ ΡΘΝΚΕΚΓΥ ΕΧΟΡΧΚΙΠΥ ΧΠΦ ΕΘΟΟΩΠΚΕΧςΚΘΠΥ ΥςΤΧςΓΙΚΓΥ ΘΠ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ

#ΝΝ ΧΕςΘΤΥ ΥϑΘΩΝΦ ΕΩΥςΘΟΚ∴Γ ΚΠΗΘΤΟΧςΚΘΠ ΘΠ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ςΘ ΝΘΕΧΝ ΧΠΦ ΤΓΙΚΘΠΧΝ ΕΘΠςΓΖςΥ ΥΘ ςϑΧς ΟΓΠ ΧΠΦ ΨΘΟΓΠ ΕΧΠ ΓΠΙΧΙΓ ΝΘΕΧΝΝ[ ΚΠ ΥΩΕΕΓΥΥΓΥ ΧΠΦ ΙΧΡΥ ΚΠ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ

#ΝΝ ΧΕςΘΤΥ ΥϑΘΩΝΦ ΟΧΜΓ ςϑΓ ΕΘΠςΓΠς ΘΗ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ ΧΞΧΚΝΧ∆ΝΓ ΚΠ ΝΘΕΧΝ ΝΧΠΙΩΧΙΓΥ ΧΠΦ ΩΥΓ ΨΘΤΦΚΠΙ ςϑΧς ΠΘΠ ΓΖΡΓΤςΥ ΕΧΠ ΩΠΦΓΤΥςΧΠΦ ΧΠΦ ΥϑΘΩΝΦ ΕΘΠΦΩΕς ΡΩ∆ΝΚΕ ΘΩςΤΓΧΕϑ ΧΠΦ ΓΦΩΕΧςΚΘΠΧΝ ΧΕςΚΞΚςΚΓΥ ΚΠ ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤ ςϑΤΘΩΙϑ ΚΠςΓΤΧΕςΚΞΓ ΡΤΘ ΙΤΧΟΟΓΥ ∆[ ΩΥΚΠΙ ΟΘΦΓΤΠ ΕΘΟΟΩΠΚΕΧςΚΘΠΥ ςΓΕϑΠΘΝΘΙΚΓΥ ΧΠΦ ΗΘΤΟΥ ΘΗ ΟΓΦΚΧ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ↵ΝΟ ΧΠΦ ΥΘΕΚΧΝ ΟΓΦΚΧ ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ∆[ ΓΠΙΧΙΚΠΙ ςϑΓ [ΘΩΠΙ

#ΝΝ ΧΕςΘΤΥ ΥϑΘΩΝΦ ΓΥςΧ∆ΝΚΥϑ Χ ΦΓΦΚΕΧςΓΦ ΟΩΝςΚ ΥςΧΜΓϑΘΝΦΓΤ ↵ΠΧΠ ΕΚΠΙ ΟΓΕϑΧΠΚΥΟ ςΘ ΥΩΡΡΘΤς ςϑΓ ΨΘΟΓΠ ΧΠΦ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΧΙΓΠΦΧ ΧΠΦ ΧΕΕΓΝΓΤΧςΓ ςϑΓ ΚΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ ΤΓΥΘΝΩςΚΘΠ


#∆ΘΩς ςϑΓ #ΩςϑΘΤΥ 7ΤΥΩΝΧ ∗ΧΠΠ ± ΓΦΚςΘΤ ΧΠΦ ΡΤΘΛΓΕς ΥΩΡΓΤΞΚΥΘΤ ΕΘ ΧΩςϑΘΤ ΘΗ ςϑΓ ΤΓ ΡΘΤςΥ ΗΘΤ ΥΓΥΥΚΘΠΥ ΧΠΦ 7ΤΥΩΝΧ ∗ΧΠΠ ΚΥ ςϑΓ ∗ΓΧΦ ΘΗ ςϑΓ 5ΓΕςΚΘΠ 70 +ΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ %ΘΘΡΓΤΧςΚΘΠ ΘΗ ςϑΓ (ΓΦΓΤΧΝ /ΚΠΚΥςΤ[ ΘΗ &ΓΗΓΠΕΓ ΧΠΦ 5ΡΘΤςΥ ΘΗ ςϑΓ 4ΓΡΩ∆ΝΚΕ ΘΗ #ΩΥςΤΚΧ /Θ& ∗ΓΤ ΓΖΡΓΤςΚΥΓ ΕΘΞΓΤΥ ςϑΓ ΥΡΓΕςΤΩΟ ΘΗ 70 ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΧΕ ςΚΞΚςΚΓΥ ΨΚςϑ Χ ΗΘΕΩΥ ΘΠ ςϑΓ ΡΤΘςΓΕςΚΘΠ ΘΗ ΕΚΞΚΝΚΧΠΥ ΚΠ ΧΤΟΓΦ ΕΘΠℵΚΕς 70 ΕΓΤςΚ↵ΓΦ ςΤΧΚΠΓΤ ΧΠΦ 705%4 ∃ΧΥΓΦ ΩΡΘΠ ϑΓΤ ΡΤΓΞΚΘΩΥ ΓΖΡΓΤΚΓΠΕΓ ΧΥ Χ ΝΓΙΧΝ ΕΘΠΥΩΝςΧΠς ΗΘΤ ςϑΓ /Θ& ΚΠ ςϑΓ 5Ω∆ &ΚΞΚΥΚΘΠ ΘΗ +ΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ .ΧΨ ΥϑΓ ΚΥ ΧΝΥΘ ΧΠ ΓΖΡΓΤς ΗΘΤ ΡΩ∆ΝΚΕ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΝΧΨ ΚΠ ΡΧΤςΚΕΩΝΧΤ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ϑΩΟΧΠΚςΧΤΚΧΠ ΝΧΨ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΘΡΓΤΧςΚΘΠΧΝ ΝΧΨ ΧΠΦ ϑΩΟΧΠ ΤΚΙϑςΥ ΝΧΨ 7Τ ΥΩΝΧ ∗ΧΠΠ ΙΤΧΦΩΧςΓΦ ΗΤΘΟ ςϑΓ (ΧΕΩΝς[ ΘΗ .ΧΨ ΘΗ ςϑΓ 7ΠΚΞΓΤΥΚς[ ΘΗ 8ΚΓΠΠΧ ΚΠ ΧΠΦ ϑΘΝΦΥ Χ /ΧΥςΓΤ∂Υ &ΓΙΤΓΓ ΚΠ .ΧΨ ΨΚςϑ Χ ΥΡΓΕΚΧΝΚ∴ΧςΚΘΠ ΚΠ 2Ω∆ΝΚΕ +ΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ .ΧΨ #ΥςΤΚΦ ∗ΘΝ∴ΚΠΙΓΤ ± ΓΦΚςΘΤ ΧΠΦ ΡΤΘΛΓΕς ΕΘΘΤΦΚΠΧςΘΤ ΧΩςϑΘΤ ΘΗ ςϑΓ ΚΠ ςΤΘΦΩΕςΚΘΠ ςϑΓ ςϑΓΟΧςΚΕ ΘΞΓΤΞΚΓΨ ΧΠΦ ςϑΓ ΓΖΓΕΩςΚΞΓ ΥΩΟΟΧΤ[ ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ςϑΓ ΥΓΥΥΚΘΠ ΤΓΕΘΟΟΓΠΦΧςΚΘΠΥ #ΥςΤΚΦ ∗ΘΝ∴ΚΠΙΓΤ ΨΘΤΜΥ ΧΥ Χ ΡΤΘΛΓΕς ΘΗ↵ΕΓΤ ΚΠ ςϑΓ 5ΓΕςΚΘΠ 70 +ΠςΓΤΠΧςΚΘ ΠΧΝ %ΘΘΡΓΤΧςΚΘΠ ΘΗ ςϑΓ (ΓΦΓΤΧΝ /ΚΠΚΥςΤ[ ΘΗ &ΓΗΓΠΕΓ ΧΠΦ 5ΡΘΤςΥ ΘΗ ςϑΓ 4Γ ΡΩ∆ΝΚΕ ΘΗ #ΩΥςΤΚΧ /Θ& ΧΠΦ ϑΧΥ ΡΤΓΞΚΘΩΥΝ[ ΙΧΚΠΓΦ ΡΤΘΗΓΥΥΚΘΠΧΝ ΓΖΡΓΤΚΓΠΕΓ ΨΚςϑ 70 ΓΠςΚςΚΓΥ ΚΠ ςϑΓ 7ΠΚςΓΦ 5ςΧςΓΥ ΧΠΦ #ΗΤΚΕΧ ΚΠΕΝΩΦΚΠΙ ςϑΓ 70 1Η↵ΕΓ ΗΘΤ &ΚΥΧΤΟΧΟΓΠς #ΗΗΧΚΤΥ 701&# ΚΠ 0; ΧΠΦ ςϑΓ 70 4ΓΙΚΘΠΧΝ %ΓΠςΤΓ ΗΘΤ 2ΓΧΕΓ ΧΠΦ &ΚΥΧΤΟΧΟΓΠς ΚΠ #ΗΤΚΕΧ 704∋% ΚΠ .ΘΟο ∗ΓΤ ΧΤΓΧΥ ΘΗ ΓΖΡΓΤςΚΥΓ ΚΠΕΝΩΦΓ 705%4 ΧΠΦ ςϑΓ ΨΘΟΓΠ ΡΓΧΕΓ ΧΠΦ ΥΓΕΩΤΚς[ ΧΙΓΠ ΦΧ ςϑΓ ΡΤΘςΓΕςΚΘΠ ΘΗ ΕΚΞΚΝΚΧΠΥ ΚΠ ΧΤΟΓΦ ΕΘΠℵΚΕς 70 ΕΓΤςΚ↵ΓΦ ςΤΧΚΠΓΤ ΧΥ ΨΓΝΝ ΧΥ ΦΚΥΧΤΟΧΟΓΠς ΠΘΠ ΡΤΘΝΚΗΓΤΧςΚΘΠ ΧΠΦ ΧΤΟΥ ΕΘΠςΤΘΝ #ΥςΤΚΦ ∗ΘΝ∴ΚΠΙΓΤ ΙΤΧΦΩΧςΓΦ ΨΚςϑ ΦΚΥςΚΠΕςΚΘΠ ΗΤΘΟ ςϑΓ 7ΠΚΞΓΤΥΚς[ ΘΗ ∃ΤΚΥςΘΝ ΚΠ ςϑΓ 7− ΨϑΓΤΓ ΥϑΓ Θ∆ςΧΚΠΓΦ Χ /ΧΥςΓΤ∂Υ ΦΓΙΤΓΓ ΚΠ +ΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ 4ΓΝΧςΚΘΠΥ ΧΠΦ ΕΘΟΡΝΓςΓΦ ϑΓΤ ∃ΧΕϑΓΝΘΤ∂Υ ΦΓΙΤΓΓ ΚΠ /ΓΦΚΧ ΧΠΦ %ΘΟΟΩΠΚΕΧςΚΘΠΥ ΥςΩΦΚΓΥ Χς ςϑΓ 7ΠΚΞΓΤΥΚς[ ΘΗ 8ΚΓΠΠΧ

0ΓΤΙΚ∴ ,ΧΠΧΠ #∆Κ ± ΕΘ ΧΩςϑΘΤ ΘΗ ςϑΓ ∆ΧΕΜΙΤΘΩΠΦ ΡΧΡΓΤ ΗΘΤ ΥΓΥΥΚΘΠ ΧΠΦ ΕΘ ΧΩςϑΘΤ ΘΗ ςϑΓ ΤΓΡΘΤς ΗΘΤ ΥΓΥΥΚΘΠ 0ΓΤΙΚ∴ ,ΧΠΧΠ #∆Κ ΚΥ −ΩΤΦΚΥϑ %ΧΠΧΦΚΧΠ 5ϑΓ ΙΤΧΦΩΧςΓΦ ΗΤΘΟ 5ΚΟΘΠ (ΤΧΥΓΤ 7ΠΚΞΓΤΥΚς[ ΚΠ ∃ΩΤΠΧ∆[ ∃ΤΚςΚΥϑ %ΘΝΩΟ∆ΚΧ ΨϑΓΤΓ ΥϑΓ Θ∆ςΧΚΠΓΦ Χ ∆ΧΕϑΓΝΘΤ∂Υ ΦΓΙΤΓΓ ΚΠ %ΤΚΟΚΠΘΝΘΙ[ ΧΠΦ Χ ∆ΧΕϑΓΝΘΤ∂Υ ΦΓΙΤΓΓ ΚΠ 2Υ[ΕϑΘΝΘΙ[ 7ΡΘΠ ΕΘΟ ΡΝΓςΚΠΙ ϑΓΤ ΥςΩΦΚΓΥ /Υ #∆Κ ΟΘΞΓΦ ςΘ ςϑΓ −ΩΤΦΚΥςΧΠ 4ΓΙΚΘΠ ΘΗ +ΤΧΣ ςΘ ΝΓΧΤΠ ΟΘΤΓ Χ∆ΘΩς −ΩΤΦΚΥςΧΠ ΧΠΦ ςΘ ΕΘΠςΤΚ∆ΩςΓ ςΘ ςϑΓ ΦΓΞΓΝΘΡΟΓΠς ΡΤΘΕΓΥΥ 9ϑΚΝΓ ςϑΓΤΓ ΥϑΓ ΨΘΤΜΓΦ ΨΚςϑ ςϑΓ −ΩΤΦΚΥςΧΠ 4ΓΙΚΘΠΧΝ )ΘΞΓΤΠΟΓΠς +ΤΧΣ −4) &ΓΡΧΤςΟΓΠς ΘΗ (ΘΤΓΚΙΠ 4ΓΝΧςΚΘΠΥ ΗΘΤ ΥΚΖ ΟΘΠςϑΥ ∆ΓΗΘΤΓ ςΤΧΠΥΗΓΤΤΚΠΙ ςΘ ΚςΥ −4) 4ΓΡΤΓΥΓΠςΧςΚΘΠ ΚΠ #ΩΥςΤΚΧ 5ϑΓ ΚΥ ΕΩΤΤΓΠςΝ[ ΧΥΥΚΙΠΓΦ ΧΥ Χ ΡΩ∆ΝΚΕ ΤΓ ΝΧςΚΘΠΥ ΘΗ↵ΕΓΤ +Π /Υ #∆Κ Θ∆ςΧΚΠΓΦ Χ ΟΧΥςΓΤ∂Υ ΦΓΙΤΓΓ ΚΠ #ΦΞΧΠΕΓΦ +ΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ 5ςΩΦΚΓΥ Χς ςϑΓ &ΚΡΝΘΟΧςΚΕ #ΕΧΦΓΟ[ ΘΗ 8ΚΓΠΠΧ ΚΠ #ΩΥςΤΚΧ +Π ΧΦΦΚςΚΘΠ ςΘ ϑΓΤ ΨΘΤΜ Χς ςϑΓ −4) 4ΓΡΤΓΥΓΠςΧςΚΘΠ /Υ #∆Κ ΚΥ ΧΠ ΧΦΞΘΕΧςΓ ΘΗ ΤΓΗΩΙΓΓ ΤΚΙϑςΥ ΨΘΤΜΚΠΙ ςΘ ϑΚΙϑΝΚΙϑς ςϑΓ ΡΝΚΙϑς ΘΗ ςϑΓ ΤΓΗΩΙΓΓ ΕΤΚΥΚΥ ΚΠ ςϑΓ −ΩΤΦΚΥςΧΠ 4ΓΙΚΘΠ ΧΠΦ +ΤΧΣ ∗ΓΤ ΧΕΧΦΓΟΚΕ ΚΠςΓΤΓΥςΥ ΚΠΕΝΩΦΓ −ΩΤΦΚΥϑ ΥςΩΦΚΓΥ ϑΩΟΧΠ ΤΚΙϑςΥ ϑΚΥςΘΤ[ ΕΤΚΟΚΠΧΝ ΛΩΥςΚΕΓ ΝΧΨ ΧΠΦ ΦΓΞΓΝΘΡΟΓΠςΧΝ ΡΥ[ΕϑΘΝΘΙ[ ,ΓΠΧΓ #ΤΟΥςΤΘΠΙ ± ΕΘ ΧΩςϑΘΤ ΘΗ ςϑΓ ∆ΧΕΜΙΤΘΩΠΦ ΡΧΡΓΤ ΗΘΤ ΥΓΥΥΚΘΠ ΧΠΦ ΕΘ ΧΩςϑΘΤ ΘΗ ςϑΓ ΤΓΡΘΤς ΗΘΤ ΥΓΥΥΚΘΠ ,ΓΠΧΓ #ΤΟΥςΤΘΠΙ ϑΘΝΦΥ Χ /ΧΥςΓΤ∂Υ &ΓΙΤΓΓ ΚΠ ΧΦΞΧΠΕΓΦ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΥςΩΦΚΓΥ ΗΤΘΟ ςϑΓ 8ΚΓΠΠΧ 5ΕϑΘΘΝ ΘΗ +ΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ 5ςΩΦΚΓΥ &ΚΡΝΘΟΧςΚΕ #ΕΧΦΓΟ[ ΘΗ 8ΚΓΠΠΧ ,ΓΠΧΓ ΙΤΧΦΩΧςΓΦ ΕΩΟ ΝΧΩΦΓ ΗΤΘΟ /ΘΩΠς ∗ΘΝ[ΘΜΓ %ΘΝΝΓΙΓ ϑΧΞΚΠΙ ΦΘΩ∆ΝΓ ΟΧΛΘΤΓΦ ΚΠ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΝΧςΚΘΠΥ ΧΠΦ 5ΡΧΠΚΥϑ &ΩΤΚΠΙ ϑΓΤ ΩΠΦΓΤ ΙΤΧΦΩΧςΓ ΥςΩΦΚΓΥ ΥϑΓ ΥΡΓΠς Χ [ΓΧΤ Χ∆ΤΘΧΦ ΚΠ 5ΧΠςΚΧΙΘ %ϑΚΝΓ ΨϑΓΤΓ ΥϑΓ ΥςΩ ΦΚΓΦ ΝΚςΓΤΧςΩΤΓ ΧΠΦ ΡΘΝΚςΚΕΧΝ ΥΕΚΓΠΕΓ Χς ςϑΓ 7ΠΚΞΓΤΥΚς[ ΘΗ %ϑΚΝΓ ΧΠΦ ΨΘΤΜΓΦ Χς #ΟΠΓΥς[ +ΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ %ϑΚΝΓ #ς ςϑΓ &ΚΡΝΘΟΧςΚΕ #ΕΧΦΓΟ[ /Υ #ΤΟΥςΤΘΠΙ ΨΧΥ ςϑΓ ΕΘ ΗΘΩΠΦΓΤ ΘΗ ςϑΓ 5ςΩΦΓΠςΥ #ΦΞΘΕΧςΚΠΙ )ΓΠΦΓΤ ∋ΣΩΧΝΚς[ 5#)∋ ΥΘΕΚΓς[ ΧΠΦ ςϑΓ ΗΘΩΠΦΓΤ ΘΗ ςϑΓ &ΚΡΝΘΟΧςΚΕ #ΕΧΦΓΟ[ ∃ΧΠΦ ,ΓΠΧΓ ΥΡΓΧΜΥ ∋ΠΙΝΚΥϑ )ΓΤΟΧΠ ΧΠΦ 5ΡΧΠΚΥϑ +Π ϑΓΤ ΗΤΓΓ ςΚΟΓ ΥϑΓ ΓΠΛΘ[Υ ϑΚΜΚΠΙ ΧΠΦ ΡΝΧ[ ΚΠΙ ΛΧ∴∴ ΥΧΖΘΡϑΘΠΓ %ΩΤΤΓΠςΝ[ ΤΓΥΚΦΚΠΙ ΚΠ 8ΚΓΠΠΧ 6ΧΠΟΧ[ /ΚΥΤΧ ± ΧΩςϑΘΤ ΘΗ ςϑΓ ∆ΧΕΜΙΤΘΩΠΦ ΡΧΡΓΤ ΗΘΤ ΥΓΥΥΚΘΠ ΧΩςϑΘΤ ΘΗ ςϑΓ ΤΓΡΘΤς ΗΘΤ ΥΓΥΥΚΘΠ

ΧΠΦ

6ΧΠΟΧ[ /ΚΥΤΧ ΨΘΤΜΥ Χς ςϑΓ 7ΠΚςΓΦ 0ΧςΚΘΠΥ +ΠΦΩΥςΤΚΧΝ &ΓΞΓΝΘΡΟΓΠς 1Τ ΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠ ΚΠ 8ΚΓΠΠΧ ∗Γ ΕΘΟΡΝΓςΓΦ ϑΚΥ ΙΤΧΦΩΧςΓ ΥςΩΦΚΓΥ Χς 6ϑΓ (ΝΓςΕϑΓΤ


5ΕϑΘΘΝ ΘΗ .ΧΨ ΧΠΦ &ΚΡΝΘΟΧΕ[ ∗ΧΤΞΧΤΦ .ΧΨ 5ΕϑΘΘΝ ΧΠΦ ςϑΓ &ΚΡΝΘΟΧςΚΕ #ΕΧΦΓΟ[ ΘΗ 8ΚΓΠΠΧ ∗Γ ϑΧΥ Χ /ΧΥςΓΤ ΘΗ #ΤςΥ ΚΠ .ΧΨ ΧΠΦ &ΚΡΝΘΟΧΕ[ ΗΤΘΟ 6ϑΓ (ΝΓςΕϑΓΤ 5ΕϑΘΘΝ ΧΠΦ Χ ∃ΧΕϑΓΝΘΤ ΘΗ #ΤςΥ ΚΠ 2ϑΚΝΘΥΘΡϑ[ ΧΠΦ .ΚςΓΤΧςΩΤΓ ΗΤΘΟ ∃ΤΘΨΠ 7ΠΚΞΓΤΥΚς[ +Π ϑΓ ΨΧΥ ΧΠ ΚΠΧΩΙΩΤΧΝ 4ΓΥΓΧΤΕϑ (ΓΝΝΘΨ Χς %ΘΝΩΟ∆ΚΧ 7ΠΚΞΓΤΥΚς[∂Υ 5ςΩΦΚΘ : /ΩΟ∆ΧΚ 2ΤΚΘΤ ςΘ ϑΚΥ ΙΤΧΦΩΧςΓ ΥςΩΦΚΓΥ /Τ /ΚΥΤΧ ΨΘΤΜΓΦ Χς ςϑΓ +ΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ %ΤΚΟΚΠΧΝ %ΘΩΤς ΚΠ 6ϑΓ ∗ΧΙΩΓ 6ΓΧΕϑ (ΘΤ #ΟΓΤΚΕΧ ΚΠ &ΧΝΝΧΥ ΧΠΦ 0ΓΞΓΤ #ΙΧΚΠ 4ΨΧΠΦΧ ΚΠ −ΚΙΧΝΚ /Τ /ΚΥΤΧ ΚΥ ΗΤΘΟ +ΠΦΚΧ ΧΠΦ ΚΥ Χ ΕΚςΚ∴ΓΠ ΘΗ ςϑΓ 7ΠΚςΓΦ 5ςΧςΓΥ ΘΗ #ΟΓΤΚΕΧ 8ΚΤΙΚΠΚΧ 1ςςΘΝΚΠΧ ± ΧΩςϑΘΤ ΘΗ ςϑΓ ∆ΧΕΜΙΤΘΩΠΦ ΡΧΡΓΤ ΗΘΤ ΥΓΥΥΚΘΠ ΧΠΦ ΧΩςϑΘΤ ΘΗ ςϑΓ ΤΓΡΘΤς ΗΘΤ ΥΓΥΥΚΘΠ 8ΚΤΙΚΠΚΧ 1ςςΘΝΚΠΧ ΙΤΧΦΩΧςΓΦ ΗΤΘΟ ςϑΓ &ΚΡΝΘΟΧςΚΕ #ΕΧΦΓΟ[ ΘΗ 8ΚΓΠΠΧ ΨϑΓ ΤΓ ΥϑΓ Θ∆ςΧΚΠΓΦ Χ /ΧΥςΓΤ∂Υ &ΓΙΤΓΓ ΚΠ #ΦΞΧΠΕΓΦ +ΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ 5ςΩΦΚΓΥ 5ϑΓ ΤΓΕΓΚΞΓΦ ϑΓΤ ∃ΧΕϑΓΝΘΤ∂Υ ΦΓΙΤΓΓ ΚΠ ΝΧΨ Χς ςϑΓ 7ΠΚΞΓΤΥΚςι ΦΓΙΝΚ 5ςΩΦΚ ΦΚ /ΚΝΧΠΘ &ΩΤΚΠΙ ϑΓΤ ΩΠΦΓΤΙΤΧΦΩΧςΓ ΥςΩΦΚΓΥ ΥϑΓ ΨΘΤΜΓΦ ΧΥ ΧΠ ΚΠςΓΤΠ ΗΘΤ ςϑΓ ΝΧΨ ↵ΤΟ %ΝΚΗΗΘΤΦ %ϑΧΠΕΓ ..2 ΧΠΦ ΗΘΤ ςϑΓ +ςΧΝΚΧΠ /ΚΠΚΥςΤ[ ΘΗ +ΠςΓΤΚΘΤ∂Υ 6ΓΤΤΚςΘΤΚΧΝ %ΘΟΟΚΥΥΚΘΠ ΗΘΤ ςϑΓ 4ΓΕΘΙΠΚςΚΘΠ ΘΗ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΡΤΘςΓΕςΚΘΠ #ΦΦΚςΚΘΠΧΝΝ[ ΥϑΓ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΓΦ ΚΠ ςϑΓ 9ΚΝΝΓΟ % 8ΚΥ /ΘΘς ΕΘΟΡΓςΚςΚΘΠ ΧΥ Χ ςΓΧΟ ΟΓΟ∆ΓΤ ΕΘΧΕϑ ΧΠΦ ΧΤ∆ΚςΤΧςΘΤ #ς ςϑΓ &ΚΡΝΘΟΧςΚΕ #ΕΧΦΓΟ[ /Υ 1ςςΘΝΚΠΧ ΨΧΥ ςϑΓ ↵ΤΥς ΗΓΟΧΝΓ 2ΤΓΥΚΦΓΠς ΘΗ ςϑΓ &ΚΡΝΘΟΧςΚΕ #ΕΧΦΓΟ[ 5ςΩΦΓΠς +ΠΚςΚΧςΚΞΓ (ΘΝΝΘΨΚΠΙ ϑΓΤ ΡΧΥΥΚΘΠ ΗΘΤ ϑΩΟΧΠ ΤΚΙϑςΥ ΥϑΓ ΨΚΝΝ ΚΠςΓΤΠ Χς ςϑΓ (ΩΠΦΧΟΓΠςΧΝ 4ΚΙϑςΥ #ΙΓΠΕ[ ΚΠ 8ΚΓΠΠΧ ,ΓΝΓΠΧ 8ΚΚ ± ΧΩςϑΘΤ ΘΗ ςϑΓ ∆ΧΕΜΙΤΘΩΠΦ ΡΧΡΓΤ ΗΘΤ ΥΓΥΥΚΘΠ ΧΩςϑΘΤ ΘΗ ςϑΓ ΤΓΡΘΤς ΗΘΤ ΥΓΥΥΚΘΠ

ΧΠΦ

,ΓΝΓΠΧ 8ΚΚ ΚΥ Χ ΙΤΧΦΩΧςΓ ΘΗ ςϑΓ &ΚΡΝΘΟΧςΚΕ #ΕΧΦΓΟ[ ΘΗ 8ΚΓΠΠΧ ΕΘΟ ΡΝΓςΚΠΙ ςϑΓ /ΧΥςΓΤ ΘΗ #ΦΞΧΠΕΓΦ +ΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ 5ςΩΦΚΓΥ ΡΤΘΙΤΧΟ ΚΠ ,ΩΠΓ ςϑΚΥ [ΓΧΤ 5ϑΓ ΤΓΕΓΚΞΓΦ ϑΓΤ ∃# ΗΤΘΟ ςϑΓ #ΟΓΤΚΕΧΠ 7ΠΚΞΓΤΥΚς[ ΚΠ ∃ΩΝΙΧΤΚΧ ΦΘΩ∆ΝΓ ΟΧΛΘΤΚΠΙ ΚΠ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΤΓΝΧςΚΘΠΥ ΧΠΦ ΛΘΩΤΠΧΝΚΥΟ &ΩΤΚΠΙ ϑΓΤ ΩΠ ΦΓΤΙΤΧΦΩΧςΓ ΥςΩΦΚΓΥ ΥϑΓ ΧΝΥΘ ΡΧΤςΚΕΚΡΧςΓΦ ΚΠ ΚΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ ΥςΩΦΓΠς ΓΖΕϑΧΠΙΓ ΡΤΘΙΤΧΟ Χς ςϑΓ 0ΓΨ /ΓΖΚΕΘ 5ςΧςΓ 7ΠΚΞΓΤΥΚς[ ΚΠ .ΧΥ %ΤΩΕΓΥ 0/ #ς ςϑΓ &ΚΡΝΘΟΧςΚΕ #ΕΧΦΓΟ[ /Υ 8ΚΚ ΨΧΥ ςϑΓ ΕΘ ΗΘΩΠΦΓΤ ΘΗ ςϑΓ 5ςΩΦΓΠςΥ #Φ ΞΘΕΧςΚΠΙ )ΓΠΦΓΤ ∋ΣΩΧΝΚς[ 5#)∋ ΥΘΕΚΓς[ ΧΠΦ ΚΥ ΗΘΤΟΓΤ ∋ΦΚςΘΤ ΚΠ %ϑΚΓΗ ΘΗ 2ΘΝΓΟΚΕΥ ± 6ϑΓ /ΧΙΧ∴ΚΠΓ ΘΗ ςϑΓ &ΚΡΝΘΟΧςΚΕ #ΕΧΦΓΟ[

∋ΠΦΠΘςΓΥ 70 5ΓΕΩΤΚς[ %ΘΩΠΕΚΝ ≥4ΓΡΘΤς ΘΗ ςϑΓ 5ΓΕΤΓςΧΤ[ )ΓΠΓΤΧΝ ΘΠ 9Θ ΟΓΠ ΧΠΦ 2ΓΧΕΓ ΧΠΦ 5ΓΕΩΤΚς[× 5 ΧΞΧΚΝΧ∆ΝΓ Χς ϑςςΡ ΨΨΨ ΥΓΕΩΤΚς[ΕΘΩΠΕΚΝΤΓΡΘΤς ΘΤΙ ΧςΗ ΕΗ ∃ ∃(%( ∃ & ∋ % %& %( ∋ (( (( & ΥΑ Α ΡΦΗ ΧΕΕΓΥΥΓΦ 1ΕςΘ∆ΓΤ 9ΤΚΙϑς ∗ ΧΠΦ .[[ςΚΜΧΚΠΓΠ / ≥)ΓΠΦΓΤ ΧΠΦ %ΘΠℵΚΕς ∋ΧΤΝ[ 9ΧΤΠΚΠΙ× ΧΞΧΚΝΧ∆ΝΓ Χς ϑςςΡ ΨΨΨ ΥΧΗΓΤΨΘΤΝΦ ΘΤΙ ΩΜ ΤΓΥΘΩΤΕΓΥ ΞΚΓΨ ΤΓΥΘΩΤΕΓ ΙΓΠ ΦΓΤ ΧΠΦ ΕΘΠℵΚΕς ΓΧΤΝ[ ΨΧΤΠΚΠΙ ΧΕΕΓΥΥΓΦ 1ΕςΘ∆ΓΤ −[ΩΠΙ .ΓΓ ; ≥)ΓΠΦΓΤ 5ΓΠΥΚςΚΞΓ #ΠΧΝ[ΥΚΥ &ΓΥΚΙΠ /ΘΠΚςΘΤΚΠΙ ΧΠΦ ∋ΞΧΝΩΧςΚΘΠ ΗΘΤ 2ΓΧΕΓ∆ΩΚΝΦΚΠΙ× ΧΞΧΚΝΧ∆ΝΓ Χς ϑςςΡ ΨΨΨ ΦΟΓΗΘΤΡΓΧΕΓ ΘΤΙ ΦΚΥ ΕΩΥΥ ΙΓΠΦΓΤ ΥΓΠΥΚςΚΞΓ ΧΠΧΝ[ΥΚΥ ΧΕΕΓΥΥΓΦ 1ΕςΘ∆ΓΤ %ΓΠςΓΤ ΗΘΤ 2ΓΧΕΓ∆ΩΚΝΦΚΠΙ ≥)ΓΠΦΓΤ #ΠΧΝ[ΥΚΥ ΘΗ %ΘΠℵΚΕς× ΧΞΧΚΝΧ∆ΝΓ Χς ϑςςΡ ΜΘΗΗ ΥΨΚΥΥΡΓΧΕΓ Εϑ ↵ΝΓΧΦΟΚΠ ΩΥΓΤΑΩΡΝΘΧΦ ΜΘΗΗ 2Ω∆ΝΚΕΧςΚΘΠΥ )∋0 &∋4#ΠΧΝ[ΥΚΥΑΘΗΑ%ΘΠℵΚΕΑ∗ΧΠΦΘΩς ΡΦΗ ΧΕΕΓΥΥΓΦ 1ΕςΘ∆ΓΤ +∆ΚΦ 6ϑΘΟΡΥΘΠ / ≥9ΘΟΓΠ )ΓΠΦΓΤ ΧΠΦ %ΘΠℵΚΕς /ΧΜΚΠΙ ςϑΓ %ΘΠΠΓΕςΚΘΠΥ× &ΓΞΓΝΘΡΟΓΠς ΚΠ 2ΤΧΕςΚΕΓ 8ΘΝ ΡΡ #ΠΦΓΤΝΚΠΚ 5 0 ≥/ΧΚΠΥςΤΓΧΟΚΠΙ )ΓΠΦΓΤ ΚΠ %ΘΠℵΚΕς #ΠΧΝ[ΥΚΥ +ΥΥΩΓΥ ΧΠΦ 4ΓΕΘΟΟΓΠΦΧςΚΘΠΥ× 9ΘΝΦ ∃ΧΠΜ 5ΘΕΚΧΝ &ΓΞΓΝΘΡΟΓΠς 2ΧΡΓΤΥ %ΘΠℵΚΕς 2ΤΓΞΓΠ ςΚΘΠ ΧΠΦ 4ΓΕΘΠΥςΤΩΕςΚΘΠ 8ΘΝ ΧΞΧΚΝΧ∆ΝΓ Χς ϑςςΡ ΨΨΨ ΨΦΥ ΨΘΤΝΦ∆ΧΠΜ ΘΤΙ ΥΓΤΞΝΓς 9&5%ΘΠςΓΠς5ΓΤΞΓΤ 9&52 +∃ Α 4ΓΠΦΓΤΓΦ 2&( /ΧΚΠΥςΤΓΧΟΚΠΙ ΙΓΠΦΓΤ 92 2Ω∆ΝΚΕ ΡΦΗ ΧΕΕΓΥΥΓΦ 1ΕςΘ∆ΓΤ )ΘΓς∴ # / ΧΠΦ 6ΤΓΚ∆ΓΤ # − ⊗)ΓΠΦΓΤ ΧΠΦ %ΘΠℵΚΕς #ΠΧΝ[ΥΚΥ≥ 70 9Θ ΟΓΠ ΧΞΧΚΝΧ∆ΝΓ Χς ϑςςΡ ΨΨΨ ΩΠΨΘΟΓΠ ΘΤΙ  ΟΓΦΚΧ ∗ΓΧΦΣΩΧΤςΓΤΥ /ΓΦΚΧ 2Ω∆ΝΚΕΧςΚΘΠΥ ΓΠ #)ΓΠΦΓΤΧΠΦ%ΘΠℵΚΕς#ΠΧΝ[ΥΚΥ ΡΦΗ ΧΕΕΓΥΥΓΦ 1ΕςΘ∆ΓΤ +∆ΚΦ ∃ΓΤςΘΝΧ∴∴Κ ( ≥9ΘΟΓΠ ΨΚςϑ Χ ∃ΝΩΓ ∗ΓΝΟΓς 6ϑΓ +ΠςΓΙΤΧςΚΘΠ ΘΗ 9ΘΟΓΠ ΧΠΦ )ΓΠΦΓΤ +ΥΥΩΓΥ ΚΠ 70 2ΓΧΕΓΜΓΓΡΚΠΙ /ΚΥΥΚΘΠΥ× 7ΠΚςΓΦ 0ΧςΚΘΠΥ +ΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ 4ΓΥΓΧΤΕϑ ΧΠΦ 6ΤΧΚΠΚΠΙ +ΠΥςΚςΩςΓ ΗΘΤ ςϑΓ #ΦΞΧΠΕΓΟΓΠς ΘΗ 9ΘΟΓΠ 9ΘΤΜΚΠΙ 2ΧΡΓΤ 5ΓΤΚΓΥ ΧΕΕΓΥΥΓΦ ΧΞΧΚΝΧ∆ΝΓ Χς ϑςςΡ ΤΓΝΚΓΗΨΓ∆ ΚΠς ΥΚςΓΥ ΤΓΝΚΓΗΨΓ∆ ΚΠς ↵ΝΓΥ ΤΓΥΘΩΤΕΓΥ & ( ∋ ∋ ( ∃ ∃ ΚΠΥςΤΧΨΑΨΘΟΓΠΑΨΚ ςϑΑΧΑ∆ΝΩΓΑϑΓΝΟΓςΑΛΩΝ ΡΦΗ ΧΕΕΓΥΥΓΦ 1ΕςΘ∆ΓΤ 70 5ΓΕΩΤΚς[ %ΘΩΠΕΚΝ ≥4ΓΡΘΤς ΘΗ ςϑΓ 5ΓΕΤΓςΧΤ[ )ΓΠΓΤΧΝ ΘΠ 9Θ ΟΓΠ ΧΠΦ 2ΓΧΕΓ ΧΠΦ 5ΓΕΩΤΚς[× 5 ΧΞΧΚΝΧ∆ΝΓ Χς ϑςςΡ ΨΨΨ ΥΓΕΩΤΚς[ΕΘΩΠΕΚΝΤΓΡΘΤς ΘΤΙ ΧςΗ ΕΗ ∃ ∃(%( ∃ & ∋ % %& %( ∋ (( (( & ΥΑ Α ΡΦΗ ΧΕΕΓΥΥΓΦ 1ΕςΘ∆ΓΤ &ΚΧ∴ 2 % ΧΠΦ 6ΘΤΦΛΟΧΠ 5 ≥9ΘΟΓΠ∂Υ 2ΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΚΠ 2ΓΧΕΓ 0ΓΙΘςΚΧ ςΚΘΠΥ %ΘΠΠΓΕςΚΘΠΥ ∆ΓςΨΓΓΠ 2ΤΓΥΓΠΕΓ ΧΠΦ +ΠℵΩΓΠΕΓΥ× 70 9ΘΟΓΠ ΧΞΧΚΝΧ∆ΝΓ Χς ϑςςΡ ΤΓΝΚΓΗΨΓ∆ ΚΠς ΥΚςΓΥ ΤΓΝΚΓΗΨΓ∆ ΚΠς ↵ΝΓΥ ΤΓΥΘΩΤΕΓΥ #9ΘΟΓΠ2ΓΧΕΓ 0ΓΙ ΡΦΗ ΧΕΕΓΥΥΓΦ 1ΕςΘ∆ΓΤ


70 5ΓΕΩΤΚς[ %ΘΩΠΕΚΝ 4ΓΡΘΤς ≥%ΤΘΥΥ %ΩςςΚΠΙ 4ΓΡΘΤς ΘΠ 9ΘΟΓΠ 2ΓΧΕΓ ΧΠΦ 5ΓΕΩΤΚς[ 5ΓΖΩΧΝ 8ΚΘΝΓΠΕΓ ΚΠ %ΘΠℵΚΕς ΧΠΦ 5ΧΠΕςΚΘΠΥ× 5ΓΕΩΤΚς[ %ΘΩΠΕΚΝ 4Γ ΡΘΤς ΧΞΧΚΝΧ∆ΝΓ Χς ϑςςΡ ΨΨΨ ΥΓΕΩΤΚς[ΕΘΩΠΕΚΝΤΓΡΘΤς ΘΤΙ ΧςΗ ΕΗ ∃ ∃(%( ∃ & ∋ % %& %( ∋ (( (( & ΕΤΘΥΥΑΕΩςςΚΠΙΑΤΓΡΘΤςΑ ΑΨΘΟΓΠΑΡΓΧ ΕΓΑΥΓΕΩΤΚς[Α ΡΦΗ ΧΕΕΓΥΥΓΦ 1ΕςΘ∆ΓΤ 70 5ΓΕΩΤΚς[ %ΘΩΠΕΚΝ ≥4ΓΡΘΤς ΘΗ ςϑΓ 5ΓΕΤΓςΧΤ[ )ΓΠΓΤΧΝ ΘΠ 9ΘΟΓΠ ΧΠΦ 2ΓΧΕΓ ΧΠΦ 5ΓΕΩΤΚς[× 5 ΧΞΧΚΝΧ∆ΝΓ Χς ϑςςΡ ΨΨΨ ΩΠΨΘΟΓΠ ΘΤΙ  ΟΓΦΚΧ ∗ΓΧΦΣΩΧΤςΓΤΥ #ςςΧΕϑΟΓΠςΥ 5ΓΕςΚΘΠΥ 0ΓΨΥ +Π (ΘΕΩΥ 1ΡΓΠ &Γ∆ΧςΓ ΘΠ 925 5) ΤΓΡΘΤς ΘΠ 925 ΡΦΗ ΡΦΗ ΧΕΕΓΥΥΓΦ 1ΕςΘ∆ΓΤ (ΚΥΧΥ 8 ∃ΧΤΕΓΝΘΠΧ

≥#ΠΩΧΤΚΘ

ΦΓ 2ΤΘΕΓΥΘΥ ΦΓ 2Χ× ∋ΥΕΘΝΧ ΦΓ %ΩΝςΩΤΧ ΦΓ 2ΧΩ

&ΚΧ∴ 2 % ΧΠΦ 6ΘΤΦΛΟΧΠ 5 ≥9ΘΟΓΠ∂Υ 2ΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ΚΠ 2ΓΧΕΓ 0ΓΙΘςΚΧ ςΚΘΠΥ %ΘΠΠΓΕςΚΘΠΥ ∆ΓςΨΓΓΠ 2ΤΓΥΓΠΕΓ ΧΠΦ +ΠℵΩΓΠΕΓΥ× 70 9ΘΟΓΠ ΧΞΧΚΝΧ∆ΝΓ Χς ϑςςΡ ΤΓΝΚΓΗΨΓ∆ ΚΠς ΥΚςΓΥ ΤΓΝΚΓΗΨΓ∆ ΚΠς ↵ΝΓΥ ΤΓΥΘΩΤΕΓΥ #9ΘΟΓΠ2ΓΧΕΓ 0ΓΙ ΡΦΗ ΧΕΕΓΥΥΓΦ 1ΕςΘ∆ΓΤ 70 &ΓΞΓΝΘΡΟΓΠς (ΘΩΠΦ ΗΘΤ 9ΘΟΓΠ ≥5ΓΕΩΤΚΠΙ ςϑΓ 2ΓΧΕΓ )ΩΚΦΚΠΙ ςϑΓ +ΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ %ΘΟΟΩΠΚς[ ςΘΨΧΤΦΥ 9ΘΟΓΠ∂Υ ∋ΗΗΓΕςΚΞΓ 2ΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ ςϑΤΘΩΙϑΘΩς 2ΓΧΕΓ 2ΤΘΕΓΥΥΓΥ× ;ΘΤΜ +∆ΚΦ 70 &ΓΡΧΤςΟΓΠς ΘΗ 2ΓΧΕΓΜΓΓΡΚΠΙ 1ΡΓΤΧςΚΘΠΥ +ΟΡΝΓΟΓΠςΧςΚΘΠ ΘΗ 70 5ΓΕΩΤΚς[ %ΘΩΠΕΚΝ 4ΓΥΘΝΩςΚΘΠ 5ΓΕΩΤΚς[ ΚΠ 2ΓΧΕΓΜΓΓΡΚΠΙ× 0ΓΨ ;ΘΤΜ ∃ΓΚΛΚΠΙ &ΓΕΝΧΤΧςΚΘΠ ΧΠΦ 2ΝΧςΗΘΤΟ ΗΘΤ #ΕςΚΘΠ

≥6ΓΠ [ΓΧΤ +ΟΡΧΕς 5ςΩΦ[ ΘΠ ΘΠ 9ΘΟΓΠ 2ΓΧΕΓ ΧΠΦ 2ΧΤΧΙΤΧΡϑ

Ρ

.ΝΘ[Φ ( ΧΠΦ ∗ΘΨΧΤΦ 4 ≥)ΓΠΦΓΤ %ΘΠℵΚΕς ΧΠΦ ,ΘΩΤΠΧΝΚΥΟ # ∗ΧΠΦ∆ΘΘΜ ΗΘΤ 5ΘΩςϑ #ΥΚΧ× 70 ∋ΦΩΕΧςΚΘΠΧΝ 5ΕΚΓΠςΚ↵Ε ΧΠΦ %ΩΝςΩΤΧΝ 1ΤΙΧΠΚ∴ΧςΚΘΠ ΧΞΧΚΝΧ∆ΝΓ Χς ϑςςΡ ΩΠΓΥΦΘΕ ΩΠΓΥΕΘ ΘΤΙ ΚΟΧΙΓΥ Γ ΡΦΗ ΧΕΕΓΥΥΓΦ 1ΕςΘ∆ΓΤ +∆ΚΦ #ΥΥΘΕΚΧςΚΘΠ ΗΘΤ 9ΘΟΓΠ∂Υ 4ΚΙϑςΥ ΚΠ &ΓΞΓΝΘΡΟΓΠς ΧΞΧΚΝΧ∆ΝΓ Χς ϑςςΡ ΨΨΨ ΧΨΚΦ ΘΤΙ )Γς +ΠΞΘΝΞΓΦ %ΧΝΝΥ ΗΘΤ 2ΧΤςΚΕΚΡΧςΚΘΠ 9ΘΟΓΠ 5ΡΓΧΜ 1Ως ΗΘΤ 2ΓΧ ΕΓ # )ΝΘ∆ΧΝ /ΓΦΚΧ %ΧΟΡΧΚΙΠ ΘΠ ςϑΓ +ΠςΓΤΠΧςΚΘΠΧΝ &Χ[ ΘΗ 2ΓΧΕΓ ΧΕΕΓΥ ΥΓΦ 1ΕςΘ∆ΓΤ (ΓΟ.+0−2#%+(+% ΥΓΦ 1ΕςΘ∆ΓΤ

ΧΞΧΚΝΧ∆ΝΓ Χς ϑςςΡ

ΨΨΨ ΗΓΟΝΚΠΜΡΧΕΚ↵Ε ΘΤΙ ΗΛ ΧΕΕΓΥ

2ΓΨ 4ΓΥΓΧΤΕϑ %ΓΠςΓΤ ≥5ΘΕΚΧΝ 0ΓςΨΘΤΜΚΠΙ (ΧΕς 5ϑΓΓς× ΧΞΧΚΝΧ∆ΝΓ Χς ϑςςΡ ΨΨΨ ΡΓΨΚΠςΓΤΠΓς ΘΤΙ ΗΧΕς ΥϑΓΓςΥ ΥΘΕΚΧΝ ΠΓςΨΘΤΜΚΠΙ ΗΧΕς ΥϑΓΓς ΧΕΕΓΥ ΥΓΦ 1ΕςΘ∆ΓΤ −ΚΤΜΝΧΠΦ # ≥ %ΘΩΠςΤΚΓΥ 9ϑΓΤΓ (ΧΕΓ∆ΘΘΜ ∗ΧΥ ∃ΓΓΠ ∃ΧΠΠΓΦ× ΧΞΧΚΝΧ∆ΝΓ Χς ϑςςΡ ΨΨΨ ΚΠΦΓΖΘΠΕΓΠΥΘΤΥϑΚΡ ΘΤΙ ΕΘΩΠςΤΚΓΥ ΗΧΕΓ ∆ΘΘΜ ∆ΧΠΠΓΦ ΧΕΕΓΥΥΓΦ 1ΕςΘ∆ΓΤ


136

Profile for Bruno Kreisky Forum

ENHANCING WOMEN'S SHARE IN PEACE AND SECURITY  

Symposium report "1325. Enhancing Women's Share in Peace and Security" November 2014, Vienna

ENHANCING WOMEN'S SHARE IN PEACE AND SECURITY  

Symposium report "1325. Enhancing Women's Share in Peace and Security" November 2014, Vienna

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded