Page 18

Upphandling som katalysator Den offentliga upphandlingen står för en relativt liten del av marknadsvärdet men den har stor betydelse för attityder och inköpsmönster av mat, långt utanför den offentliga sektorn, skriver LRF i livsmedelsstrategin. Den kan fungera som en katalysator, som påverkar och förändrar attityder hos många. Hans-Åke Hammarström, Nordenchef på Arla Foods. tackar i en artikel i Dagens Samhälle (augusti 2011) de offentliga upphandlarna för att de bidragit till två decennier av ekologisk utveckling. I artikeln konstaterar han att Arla i dag är världens största producent av ekologisk mjölk och han nämner tre skäl till detta; För det första har medvetenheten ökat bland konsumenterna. För det andra har mejeriföretagen gjort stora ansträngningar för att på olika sätt stimulera svenska mjölkbönder att bli ekologiska. Och för det tredje har kraven inom offentlig upphandling drivit på efterfrågan. Många svenska kommuner och landsting upphandlar ekologiska livsmedel då det bland annat bidrar till att uppnå lokala miljömål. Artikeln avslutas på följande sätt. ”Och upphandlares och kostchefers val kommer att fortsätta bidra till konsumenternas medvetenhet. Så, tack offentliga matupphandlare för att ni bidragit till två decennier av ekologisk utveckling. Tillsammans kan konsumenter, kommuner, landsting, ekobönder, konventionella bönder och livsmedelsföretag skapa ytterligare 20 år av framgång för hållbar svensk mjölk.” Eftersom offentlig sektor skall fungera som ett föredöme så blir den så kallade dubbla agendan väldigt

18 | Lantbrukarnas Riksförbund | 2012-09-06

allvarlig. Om en svensk kommun skickar ut djurskyddsinspektörer för att se till att djurens rättigheter efterlevs, med hjälp av svensk djurskyddslagstiftning, så bestraffas den som inte följer lagen, till exempel med djurförbud. Om samma svenska kommun köper kött från djur som fötts upp utan dessa rättigheter, så gör man i juridisk mening helt rätt. Men om man ställer krav på att svensk djurskyddslagstiftning skall följas även i svensk offentlig livsmedelsupphandling, kan upphandlingen ogiltigförklaras i domstolen. En minst sagt egendomlig dubbelmoral. Offentlig sektor kan bidra med att skapa den kritiska massa som kan stödja produktion i sådana branscher eller sektorer som samhället har som mål att utveckla och skapa lönsamhet i. Det kan till exempel handla om grön och hållbar teknisk innovation men skulle lika gärna kunna handla om utveckling av hållbar livsmedelsproduktion. I Sverige finns sådana traditioner från tiden före LOU, där exempelvis ett informellt utvecklingssamarbete mellan Televerket och Ericsson gjorde Sverige världsledande på telekomområdet. Ett liknande samarbete mellan Electrolux och Energimyndigheten gjorde Electrolux världsledande på kylskåp. Sådana satsningar kan fortfarande göras om den politiska viljan finns. Från EU:s sida pekar man nu på offentlig upphandling som ett starkt redskap, en katalysator för att påverka samhällsutvecklingen, stärka EU:s och medlemsländernas innovations- och konkurrenskraft och förstärka den samlade utvecklingspotentialen.

Den offentliga måltiden  

Syftet med denna skrift är att visa hur man blir leverantör av livsmedel till den offentliga måltiden. Vi berättar om de möjligheter som det...

Den offentliga måltiden  

Syftet med denna skrift är att visa hur man blir leverantör av livsmedel till den offentliga måltiden. Vi berättar om de möjligheter som det...

Advertisement