Page 16

dinsdag 27 mei 2008 • pagina 16

Een kapvergunning is vereist voor: u houtachtige overblijvende gewassen met een dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 25 cm (= een omtrek van 80 cm) op 1,30 m hoogte boven het maaiveld. In geval van meerstammigheid geldt de dwarsdoorsnede van de dikste stam; u houtopstand van ĂŠĂŠn of meer bomen, hakhout, houtwal, een grotere (lint) begroeiing van heesters en struiken of een beplanting van bosplantsoen.

Kapaanvragen

UĂŠÂŁĂŠÂŤÂœÂŤĂ•Â?ˆiĂ€]ĂŠĂ€>>vĂƒVÂ…>ÂŤĂŠĂ“{]ĂŠ>“iÂ˜Ă† UĂŠÂŁĂŠLiĂ•ÂŽ]ĂŠÂŽiÂ?iÂˆĂŠÂŁÂŁĂŽ]ĂŠ>“iÂ˜Ă† UÊ£äʎ>ĂƒĂŒ>˜Â?iĂƒĂŠiÂ˜ĂŠĂŽĂ‡ĂŠiĂƒ`ÂœÂœĂ€Â˜Ăƒ]ĂŠ Kraanvogelweg 2, Kampen; UĂŠ ÂŁĂŠÂŽ>ĂƒĂŒ>˜Â?iĂŠiÂ˜ĂŠĂŒĂœiiĂŠiĂƒĂƒi˜]ĂŠ Schoolsteeg 3, ’s-Heerenbroek; UĂŠ ÂŁĂŠĂ›iÂ?`iĂƒ`ÂœÂœĂ€Â˜]ĂŠÂŁĂŠiĂƒ]ĂŠĂ“ĂŠĂœÂˆÂ?}i˜]ĂŠÂŁĂŠiˆŽ]ĂŠ 1 els, Zwartendijk 17 Kampen. Voor deze kapaanvragen zijn nog geen vergunningen verleend. Binnen twee weken na deze publicatie kan iedere belanghebbende schriftelijk of mondeling een zienswijze op een kapaanvraag indienen bij burgemeester en wethouders van Kampen, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet binnen de genoemde termijn van twee weken telefonisch een afspraak worden gemaakt via (038) 33 92 878.

Verleende kapvergunning waartegen geen zienswijzen zijn ingediend

iĂŠ ÂœÂœĂ€`ĂŠxĂ“ĂŠĂƒĂƒiÂ?Â“Ă•Âˆ`i˜]ĂŠÂŁĂŠLiÀŽ°

Deze vergunning heeft direct rechtskracht. De vergunning ligt ter inzage bij de heer D. Meuleman, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen. Wanneer u een vergunning wilt inzien, dan kunt u zich melden bij de receptie. Misschien bent u het niet eens met deze besluiten. Belanghebbenden kunnen dan binnen zes weken na 26-05-2008 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Kampen, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Een bezwaarschrift schort de werking van

een kapvergunning niet op. Als onverwijlde spoed dat vereist, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank ZwolleLelystad, sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, telefoonnummer (038) 88 84 444. Voorwaarde is dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. Ook derdebelanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen of een voorlopige voorziening aanvragen.

Evenementen

De burgemeester van Kampen heeft vergunning verleend aan: u CVAH voor het houden van een standwerkersconcours op 7 juni 2008 van 8.30 tot 17.00 uur in de Oudestraat (verzenddatum 20-05-08); u Leger des Heils voor het houden van een openluchtbijeenkomst op 31 mei 2008 van 14.00 tot 16.00 uur op de Oudestraat ter hoogte van het perceel Oudestraat 7 (verzenddatum 21-05-08); u C.K.M.T. voor het houden van een serie zomeravondconcerten van 19.00 tot 21.00 uur door diverse muziekkorpsen op de Plantage in Kampen op 16 mei, 30 mei, 6 juni, 13 juni, 20 juni, 22 augustus, 29 augustus, 5 september, 12 september, 19 september en 26 september 2008, in de binnenstad van Kampen op 23 mei 2008 en 27 juni, op de Brink in Wilsum op 24 juni en op het Kerkplein in Zalk op 25 juni 2008 (verzenddatum 20-05-08); u mevrouw E. Looge voor het organiseren van een buurtbarbecue op 7 juni 2008 op de parkeerplaats in de Kwint, ter hoogte van de huisnummers 24 tot en met 32 te Kampen (verzenddatum 22-05-08); u IJsselmuider Oranje Vereniging voor het houden van een knolletjesmarkt in sporthal De Oosterholthoeve in IJsselmuiden op 4 oktober 2008 van 7.00 tot 13.00 uur (verzenddatum 22-05-2008).

Drank en Horeca

De burgemeester van Kampen heeft onthefďŹ ng verleend aan: u mevrouw G. ten Hove voor het schenken van zwakalcoholhoudende

w w w. b r u g m e d i a . n l

drank tijdens het Kamperveens Zomerfeest op 27 juni 2008 van 16.00 tot 1.00 uur (verzenddatum 20-05-08). Misschien bent u het niet eens met deze besluiten. Belanghebbenden kunnen dan bezwaar aantekenen. Het gemotiveerde bezwaar moet binnen zes weken na de verzenddatum zijn ontvangen. U kunt het bezwaar richten aan de burgemeester van Kampen, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Een bezwaar moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Een bezwaar schort de werking van het besluit niet op. Als u dat wilt, dan kan er bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zwolle-Lelystad een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden. Het adres daarvoor is: Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Verkeersmaatregelen Braderie IJsselmuiden

In verband met de braderie in IJsselmuiden op woensdag 4 juni 2008 hebben burgemeester en wethouders van Kampen bij besluit van 19 mei 2008 de volgende verkeersmaatregelen genomen: u parkeerverbod op het Markeresplein, Markeresstraat, Veenstraat (tussen Bloemstraat en Dorpsweg), Dorpsweg (tussen Veenstraat en Slenkstraat) en op de parkeerplaats achter Hogehuisstraat 21 en 23 op 4 juni van 0.00 tot 22.00 uur; u inrijverbod Dorpsweg (nabij Van Diggelenweg), Veenstraat (nabij Schoutstraat), Hogehuisstraat (nabij Schoutstraat), Slenkstraat (nabij Schoutstraat), Dorpsweg (nabij Burgemeester van Engelenweg) en Dorpsweg (nabij Zoddepark) op 4 juni van 7.00 tot 22.00 uur.

Verkeersmaatregelen oefening hoogwaterbrigade Waterschap Groot Salland houdt in de maand september weer de jaarlijkse

oefening met de hoogwaterbrigade en voert onderhoud uit aan de klepkering. In verband met deze oefening hebben burgemeester en wethouders van Kampen bij besluit van 19 mei 2008 een verkeersmaatregel genomen. Hierbij is bepaald dat de IJsselkade afgesloten zal zijn voor verkeer op de hieronder genoemde data en tijdstippen. Werkzaamheden klepkering Op 8 en 9 september wordt er onderhoud gepleegd aan de diverse keermiddelen. Dit heeft niet veel gevolgen voor het doorgaande verkeer. Enige hinder is echter niet uitgesloten. Oefening hoogwaterbrigade IJsselkade benedenstrooms Dinsdag 16 september is er een oefening op de IJsselkade (deel tussen de Stadsbrug en de Buitenhaven). Voor dit deel van de kade wordt een parkeerverbod ingesteld op 16 september van 18.00 tot 23.00 uur en een inrijverbod van 19.00 tot 23.00 uur. IJsselkade bovenstrooms Woensdag 17 september is er een oefening op de IJsselkade (deel tussen de Vispoort en de Boven Havenstraat). Voor dit deel van de kade wordt een parkeerverbod ingesteld op 17 september van 18.00 tot 23.00 uur en een inrijverbod van 19.00 tot 23.00 uur. Misschien bent u het niet eens met deze besluiten. Belanghebbenden kunnen dan bezwaar aantekenen. Het gemotiveerde bezwaar moet binnen zes weken na publicatie van het besluit zijn ontvangen. U kunt het bezwaar richten aan burgemeester en wethouders van Kampen, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Een bezwaar moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Een bezwaar schort de werking van het besluit niet op. Als u dat wilt, dan kan er bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zwolle-Lelystad een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden. Het adres daarvoor is: Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

DE OMGEVINGSVERGUNNING Wat verandert er door de omgevingsvergunning? Betere dienstverlening Het kabinet wil een moderne overheid met efficiĂŤntere regels. Klantgerichtheid, dienstverlening en kostenbesparing voor burger en bedrijfsleven staan hierbij centraal. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), levert hieraan een belangrijke bijdrage. Maar wat is de Wabo en wat verandert er precies? Omgevingsvergunning De Wabo roept de omgevingsvergunning in het leven. Dit is ĂŠĂŠn geĂŻntegreerde vergunning voor (ver)bouwen, slopen, het wijzigen van een monument, het maken van een in- en uitrit, het kappen van bomen en tal van andere activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving. De omgevingsvergunning vervangt maar liefst 25 vergunningen en toestemmingsvereisten. Minister Cramer heeft de Tweede Kamer toegezegd dat zij haar uiterste best doet om de omgevingsvergunning per 1 januari 2009 in te voeren. Voordelen van ĂŠĂŠn omgevingsvergunning De Wabo maakt het mogelijk om voor een fysiek project, zoals het vestigen van een onderneming of het bouwen van een huis, eenmalig een integrale vergunningprocedure te doorlopen. Dat wil zeggen: ĂŠĂŠn vergunning via ĂŠĂŠn procedure

met ĂŠĂŠn set indieningvereisten, gevolgd door ĂŠĂŠn rechtsbeschermingsprocedure en handhaving door ĂŠĂŠn instantie. Bovendien wordt de aanvraag ingediend bij ĂŠĂŠn gemeenteloket. Afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag heeft de gemeente in principe de verplichting om de aanvraag binnen acht of 26 weken af te handelen. Digitale indiening Gemeenten zijn verplicht om per 1 januari 2009 een voorziening te hebben die het mogelijk maakt om een aanvraag voor een omgevingsvergunning digitaal in te dienen. Dit wordt via de website van de gemeente Kampen gerealiseerd. Met behulp van een vragenboom kan de burger of ondernemer vaststellen of hij vergunningplichtig is en voor welke onderdelen of activiteiten hij een vergunning nodig heeft. Op basis van de gegeven antwoorden, stelt de module het aanvraagformulier samen. Meer informatie De doelstellingen van de Wabo zijn ambitieus. Daarom moet de wet zorgvuldig geĂŻmplementeerd worden. De gemeente Kampen zal burgers en bedrijven hierover goed informeren. Dit artikel is daartoe een eerste aanzet. Voor verdere informatie kunt u terecht op de website van VROM: http://omgevingsvergunning.vrom.nl/ en op korte termijn ook op de website van de gemeente Kampen.

Brug week 22  

Brug week 22

Brug week 22  

Brug week 22

Advertisement