Page 15

dinsdag 27 mei 2008 • pagina 15

Aanvraag gemeentelijke monumentenvergunning

Zuideinde West 3 te Kamperveen: aanbrengen van dakramen. De aanvraag om een gemeentelijke monumentenvergunning ligt ter inzage bij het team Vergunningen, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen. Voor inzage kunt u van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur terecht bij de receptie of telefonisch via (038) 33 92 999. Buiten deze tijden alleen op afspraak.

Verleende gemeentelijke monumentenvergunningen

Buiten Nieuwstraat 9 te Kampen: veranderen van een horecaruimte (verzenddatum 20-05-08); Gasthuisstraat 9 te Kampen: verbouwen van het pand (verzenddatum 16-05-08). De verleende vergunningen liggen ter inzage bij het team Vergunningen, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen. Voor inzage kunt u van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur terecht bij de receptie of telefonisch via (038) 33 92 999. Buiten deze tijden alleen op afspraak. Misschien bent u het niet eens met de besluiten. Belanghebbenden kunnen dan bezwaar aantekenen. Het gemotiveerde bezwaar moet binnen zes weken na de verzenddatum zijn ontvangen. U kunt het bezwaar richten aan burgemeester en wethouders van Kampen, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Een bezwaarschrift moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Een bezwaar schort de werking van het besluit niet op. Als u dat wilt, dan kan er bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zwolle-Lelystad een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend worden. Het adres daarvoor is: Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Welstandsbeoordeling

De vergaderingen van de welstandscommissie zijn openbaar. Voor de aanvrager van een bouwvergunning bestaat de mogelijkheid om een mondelinge toelichting op het plan te geven. Het toelichten van een plan moet bij indiening van de aanvraag aangegeven worden. Iedere maandagochtend is er in het stadhuis een rayonarchitect van de welstandscommissie ‘Het Oversticht’ aanwezig. De agenda voor deze zitting is iedere donderdag en vrijdag daarvoor in te zien in het stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen. De welstandscommissie vergadert een keer in de twee weken. Iedere tweede donderdag van de maand vindt dit overleg plaats in het stadhuis van Kampen en iedere vierde donderdag van de maand in het stadhuis van Zwolle. Het overleg start om 9.45 uur. Voor de samenstelling van de agenda kunt u contact opnemen met de gemeente Kampen via telefoonnummer (038) 33 92 690.

Verzoeken om vrijstelling bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Kampen zijn van plan mee te werken aan de volgende verzoeken om vrijstelling van het bestemmingsplan: Op grond van artikel 19, eerste lid van de Wet op de ruimtelijke ordening voor: Parallelweg 3 te IJsselmuiden: de verbouw en functiewijziging van de bedrijfswoning naar burgerwoning.

Op grond van artikel 19, tweede lid van de Wet op de ruimtelijke ordening voor: Zuideinde West 5 te Kamperveen: de functiewijziging en verbouwing van bedrijfswoning naar burgerwoning. Op grond van artikel 19, derde lid van de Wet op de ruimtelijke ordening voor: Kerkstraat 47 te Grafhorst: plaatsen van een berging; Rondeweg 39 t/m 45 (oneven) te IJsselmuiden: bouwen van vier woningen; Tuinderij 54 t/m 68 (even) te IJsselmuiden: bouwen van acht woningen met garage; Tuinderij 28 t/m 52 (even) te IJsselmuiden: bouwen van dertien woningen met garage; Tuinderij 5 t/m 19 (oneven) te IJsselmuiden: bouwen van acht woningen met garage; Tuinderij 2 t/m 22 (even) te IJsselmuiden: bouwen van elf woningen met garage; Tuinderij 1 en 3 en 21 t/m 31 te IJsselmuiden: bouwen van negen woningen met garage; Tuinderij 33 t/m 49 (oneven) te IJsselmuiden: bouwen van negen woningen met garage. De verzoeken om vrijstelling en het ontwerp van de besluiten liggen ter inzage van 28 mei tot en met 8 juli 2008 bij het team Vergunningen, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen. Voor inzage kunt u van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur terecht bij de receptie of telefonisch via (038) 33 92 999. Buiten deze tijden alleen op afspraak. Tijdens de periode van terinzageligging kan iedereen schriftelijk zienswijzen op het bouwplan kenbaar maken. Reacties kunnen worden gericht aan burgemeester en wethouders van Kampen, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Ook bestaat de mogelijkheid om tijdens de termijn van terinzageligging zienswijzen mondeling kenbaar te maken. Hiervoor moet een afspraak gemaakt worden via telefoonnummer (038) 33 92 835. In de zienswijzen moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit de zienswijzen betrekking hebben.

Verleende vrijstellingen

Vrijstelling op grond van artikel 19, tweede lid van de Wet op de ruimtelijke ordening is verleend voor: Hartogsweg te IJsselmuiden: reconstructie van de weg (verzenddatum 15-05-2008); Oudendijk te IJsselmuiden: reconstructie van de weg (verzenddatum 15-05-2008); Parallelweg te IJsselmuiden: reconstructie van de weg (verzenddatum 15-05-2008); Tuindersweg te IJsselmuiden: reconstructie van de weg (verzenddatum 15-05-2008); Verkavelingsweg te IJsselmuiden: reconstructie van de weg (verzenddatum 15-05-2008). De vrijstellingen liggen ter inzage bij het team Vergunningen, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen. Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank Zwolle-Lelystad, sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijzen bij burgemeester en wethouders naar voren hebben gebracht. Mits tijdig beroep is ingesteld, kan ook aan de voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank (Postbus 10067, 8000 GB Zwolle) worden verzocht om met betrek-

w w w. b r u g m e d i a . n l

king tot deze besluiten een voorlopige voorziening te treffen.

Meldingen

Op grond van artikel 8.19 Wet milieubeheer (verandering van de inrichting) is een melding ingediend door Hertalan Rubber Products bv aan de Industrieweg 16 te Kampen. De veranderingen betreffen het uitbreiden van het bedrijfspand met twee geschakelde hallen voor opslag van gereed product en aanverwante artikelen, het verwijderen van een romneyloods en het verplaatsen van gereed product en aanverwante artikelen naar de nieuwe hallen. De veranderingen leiden niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu, dan die het bedrijf op grond van zijn milieuvergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften, mag veroorzaken. Burgemeester en wethouders hebben daarom een verklaring afgegeven die inhoudt dat deze melding wordt geaccepteerd. De melding kunt u van 28 mei 2008 tot en met 9 juli inzien in het stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen. Voor inzage kunt u van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur terecht bij de receptie of telefonisch via (038) 33 92 999. Buiten deze tijden alleen op afspraak. U kunt tot en met 3 juli 2008 op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht tegen de verklaring een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Kampen, Postbus 5009, 8260 GA te Kampen. Ook kan er tijdens deze periode een verzoek om voorlopige voorziening/schorsing worden ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. U kunt dit verzoek in tweevoud zenden aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De verklaring treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Op grond het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) is een melding ingediend door: u P.A.M. van Heulen voor het uitbreiden van een paprikakwekerij aan de Verkavelingsweg 3 te IJsselmuiden. De uitbreiding betreft het plaatsen van een warmtekrachtinstallatie. u Maatschap van der Linde voor het veranderen van de inrichting aan de Roobroeksweg 2 te Zalk. De verandering betreft de opslag van grond. Inrichtingen die vallen onder het Activiteitenbesluit moeten voldoen aan de voor het bedrijf van toepassing zijnde voorschriften, die bij dit besluit zijn gesteld. Daarnaast kunnen burgemeester en wethouders naast de gestelde voorschriften ook maatwerkvoorschriften opleggen. De meldingen kunt u van 28 mei tot en met 24 juni 2008 inzien in het stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen. Voor inzage kunt u van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur terecht bij de receptie of telefonisch via (038) 33 92 999. Buiten deze tijden alleen op afspraak. Tegen de meldingen kunnen geen zienswijzen worden ingediend. Op grond van het Besluit landbouw milieubeheer zijn meldingen ingediend door: R.J. de Groot voor het veranderen van een melkveehouderij aan de

Mandjeswaardweg 14 te Kampen. De verandering betreft het uitbreiden van de veestapel. Ook wordt de melding Besluit landbouw gezien als melding Besluit algemene regels voor inrichtingen (Activiteitebesluit). Inrichtingen die vallen onder een algemene maatregel van bestuur (besluit) op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer moeten voldoen aan de voorschriften die bij dit besluit zijn gesteld. Daarnaast kunnen burgemeester en wethouders naast de gestelde voorschriften ook nadere eisen opleggen. De meldingen kunt u van 28 mei tot en met 24 juni 2008 inzien in het stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen. Voor inzage kunt u van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur terecht bij de receptie of telefonisch via (038) 33 92 999. Buiten deze tijden alleen op afspraak. Tegen de meldingen kunnen geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende stookontheffingen

Bij de gemeente Kampen zijn de volgende verzoeken om onthefďŹ ng van het verbod om een vuur te stoken binnengekomen: UĂŠĂŠ °ÊÛ>Â˜ĂŠĂŒĂŒiĂ€ĂƒĂ•Â“]ĂŠ>“iĂ€ĂƒĂŒĂ€>>ĂŒĂœi}ĂŠÂ™ĂŠĂŒiĂŠ Kamperveen voor het verbranden van takkenhout, snoei- en rietafval op genoemd perceel; UĂŠĂŠ >>ĂŒĂƒVÂ…>ÂŤĂŠ,ÂœiĂŒÂ“>˜]ĂŠ Rechterveldweg 10 te Kampen voor het verbranden van takkenhout, snoei- en rietafval op genoemd perceel; UĂŠĂŠ °Ê iĂŒÂ?iĂƒ]ĂŠ>˜`Â?iĂƒĂœ>>Ă€`Ăœi}ĂŠÂŁĂ“ĂŠĂŒiĂŠ Kampen voor het verbranden van takkenhout, snoei- en rietafval op genoemd perceel; UĂŠĂŠ °Ê6>Â…Â?]ĂŠˆ``iÂ˜Ăœi}ĂŠÂŁĂŠĂŒiĂŠĂƒĂƒiÂ?Â“Ă•Âˆ`iÂ˜ĂŠ voor het verbranden van takkenhout, snoei- en rietafval op genoemd perceel; UĂŠĂŠ °°Ê ÂœiĂ€Ăƒ]ĂŠ>˜`Â?iĂƒĂœ>>Ă€`Ăœi}ĂŠĂ‡ĂŠĂŒiĂŠ Kampen voor het verbranden van takkenhout, snoei- en rietafval op genoemd perceel. Burgemeester en wethouders van Kampen hebben de gevraagde onthefďŹ ngen verleend. Aan de onthefďŹ ngen zijn voorschriften verbonden om de gevolgen voor het milieu te beperken of te voorkomen. De onthefďŹ ngen liggen vanaf 28 mei 2008 ter inzage in het stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen. Voor inzage kunt u van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur terecht bij de receptie of telefonisch via (038) 33 92 999. Buiten deze tijden alleen op afspraak.Tegen de meldingen kunnen geen zienswijzen worden ingediend. Misschien bent u het niet eens met de besluiten. Belanghebbenden kunnen dan bezwaar aantekenen. Het gemotiveerde bezwaar moet binnen zes weken na de verzenddatum zijn ontvangen. U kunt het bezwaar richten aan burgemeester en wethouders van Kampen, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Een bezwaar moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Een bezwaar schort de werking van het besluit niet op. Daarnaast kunnen belanghebbenden in spoedeisende gevallen een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening richten aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De onthefďŹ ng treedt pas in werking nadat op dat verzoek is beslist.

Brug week 22  

Brug week 22

Brug week 22  

Brug week 22

Advertisement