Page 12

dinsdag 4 augustus 2009 • pagina 12

rechtbank Zwolle-Lelystad een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden. Het adres daarvoor is: Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Vuurwerkbesluit

De burgemeester van Kampen heeft een verklaring van geen bezwaar verstrekt voor: een vuurwerkdemonstratie op 5 of 12 oktober 2009 van 20.30 tot 21.15 uur op het terrein bij Haatlanderdijk 29A te Kampen (verzenddatum 22-07-09). Misschien bent u het niet eens met het besluit. Belanghebbenden kunnen dan bezwaar aantekenen. Het gemotiveerde

XL

bezwaar moet binnen zes weken na de verzenddatum zijn ontvangen. U kunt het bezwaar richten aan de burgemeester van Kampen, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Een bezwaar moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Een bezwaar schort de werking van het besluit niet op. Als u dat wilt dan kan er bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zwolle-Lelystad een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden. Het adres daarvoor is: Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

VERKEER

Standplaats

Burgemeester en wethouders van Kampen hebben vergunning verleend voor: de verkoop van kalebassen bij het perceel Koekoeksweg 19 te IJsselmuiden (verzenddatum 28-07-09). Misschien bent u het niet eens met het besluit. Belanghebbenden kunnen dan bezwaar aantekenen. Het gemotiveerde bezwaar moet binnen zes weken na de verzenddatum zijn ontvangen. U kunt het bezwaar richten aan burgemeester en wethouders van Kampen, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Een bezwaar moet ten

minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Een bezwaar schort de werking van het besluit niet op. Als u dat wilt dan kan er bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zwolle-Lelystad een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden. Het adres daarvoor is: Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

ONDERHOuDSWERKZAAmHEDEN StADSBRuG

Reconstructie wegen Koekoekspolder

KWS infra bv heeft na een aanbesteding van de gemeente Kampen de opdracht gekregen voor de reconstructie van de onderstaande wegen in de Koekoekspolder. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode van 8 juni tot eind oktober 2009. • Hagedoornweg; • Middenweg (doodlopende deel); • Oudendijk; • Parallelweg; • Veilingweg (fietspad tussen Zeegraven en Hagedoornweg); • Zwagersweg (vanaf de Parallelweg). Tijdens de bovenstaande werkzaamheden kan er overlast ontstaan voor het verkeer. De wegen worden waar nodig afgesloten met borden en hekken. Aanwonenden worden door de aannemer geïnformeerd over de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden. Heeft u nog vragen over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Kampen. Hiervoor kunt u terecht bij de heren W. van Spijker, telefoonnummer (038) 33 92 857 of H. Boldewijn, telefoonnummer (038) 33 92 851.

In de nacht van 17 op 18 augustus 2009 vinden er algehele onderhoudswerkzaamheden aan verschillende installaties en materialen van de Stadsbrug plaats. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 23.00 - 6.00 uur. De Stadsbrug is dan voor alle fiets- en autoverkeer afgesloten. Voetgangers en hulpdiensten kunnen gewoon van de brug gebruik blijven maken via het fietspad. Wij vragen uw begrip voor de tijdelijke ongemakken. Verkeersspreekuur De gemeente Kampen houdt elke eerste donderdag van de maand verkeersspreekuur. Dit vindt plaats van 16.30 tot 17.00 uur in het stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen. U kunt tijdens het spreekuur klachten of problemen op het gebied van verkeerszaken en verkeersveiligheid binnen de gemeente Kampen kenbaar maken. Om gebruik te maken van het verkeersspreekuur kunt u telefonisch een afspraak maken met de heer N. Verhoeff, telefoonnummer (038) 33 92 858. Informatie wegwerkzaamheden Informatie over wegwerkzaamheden in de gemeente Kampen kunt u vinden op de website van de gemeente Kampen: www.kampen.nl. Onder ‘Actueel’ en vervolgens onder ‘Wegwerkzaamheden’ kunt u zien waar, wanneer en hoe lang een straat eventueel is gestremd.

WERK EN INKOmEN

VAN DE ClIëNtENRAAD WERK EN INKOmEN

Op de website van de gemeente Kampen (www.kampen.nl) vindt u informatie over algemene en bijzondere bijstand, de Cliëntenraad werk en inkomen, declaratieregeling, langdurigheidstoeslag, reïntegratie op de arbeidsmarkt, schuldhulpverlening en tips voor de smalle beurs. Klik voor deze informatie op de internetsite op: Digitale Balie > Particulieren > Werk en inkomen.

De gemeente Kampen heeft een cliëntenraad om de belangen van de cliënten van het team Werk en Inkomen in onze gemeente te behartigen. De cliëntenraad is de schakel tussen de cliënten en het team Werk en Inkomen. De raad bestaat uit inwoners van de gemeente Kampen met een bijstandsuitkering en twee vertegenwoordigers van een belangenorganisatie. Zij zetten zich in om de meest voorkomende problemen samen met u op te lossen. De cliëntenraad vormt een adviescommissie met het doel om uw belangen te behartigen. Zij voeren geen regels uit, maar proberen u wegwijs te maken in de regels en veranderingen op sociaal gebied. Het is de bedoeling om hiermee de drempel tussen de burgers en de gemeente te verlagen. Voor persoonlijke vragen over uw bijstandsuitkering kunt u gewoon bij het team Werk en Inkomen terecht. Het postadres van de cliëntenraad is: antwoordnummer 68, 8260 VB Kampen. Ook kunt u post voor de cliëntenraad deponeren in de brievenbus (Pieter Post) in de hal van het stadhuis bij de balies van Werk en Inkomen. De cliëntenraad heeft een eigen website: www.clientenraadkampen.punt.nl. Het e-mailadres van de cliëntenraad is: clientenraad.kampen@gmail.com.

INlEVEREN RECHtmAtIGHEIDSONDERZOEKFORmulIEREN PERIODE Juli Augustus September Oktober November December

INlEVERDAtum 29-07-2009 28-08-2009 29-09-2009 29-10-2009 27-11-2009 15-12-2009

IN tE VullEN PERIODE 01-07-2009 t/m 31-07-2009 01-08-2009 t/m 31-08-2009 01-09-2009 t/m 30-09-2009 01-10-2009 t/m 31-10-2009 01-11-2009 t/m 30-11-2009 01-12-2009 t/m 31-12-2009

ONtV. uItKERING 13-08-2009 11-09-2009 12-10-2009 12-11-2009 11-12-2009 12-01-2010

U moet het inkomstenformulier op de desbetreffende dag voor 12.00 uur inleveren. Niet op tijd inleveren heeft tot gevolg dat uw uitkering later wordt uitbetaald. Bovendien kan een maatregel worden opgelegd die verlaging van de uitkering tot gevolg kan hebben. Lever het formulier steeds in vóór het verstrijken van de inleverdatum van de desbetreffende maand. Na het inleveren ervan kunnen zich nog wijzigingen voordoen in uw persoonlijke omstandigheden of kunt u nog inkomsten verwerven die op het moment van inleveren nog niet bekend zijn. Wij wijzen u erop dat u alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op uw uitkering onmiddellijk moet melden bij uw contactpersoon van het team Werk en Inkomen. Bij de uitbetaling kan hiermee dan nog rekening worden gehouden. Als wijzigingen te laat binnenkomen, dan wordt de wijziging bij de eerstvolgende maanduitkering doorgevoerd. Wilt u een gesprek met een medewerker van het team Werk en Inkomen? Als u een medewerker van het team Werk en Inkomen telefonisch wilt spreken, belt u dan uitsluitend tijdens het telefonisch spreekuur, elke werkdag tussen 9.00 en 10.00 uur, telefoonnummer (038) 33 92 902. Ook voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er elke werkdag tussen 11.00 en 12.00 uur een telefonisch spreekuur. U kunt dan uw contactpersoon (de Wmo-consulent) spreken. Voor algemene informatie over de Wmo kunt u tussen 9.00 en 15.00 uur contact opnemen via telefoonnummer (038) 33 72 255.

telefonisch spreekuur cliëntenraad De cliëntenraad is op dinsdag en donderdag van 19.00 tot 21.00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer: 06 - 16 60 33 51. Op andere momenten kunt u de voicemail inspreken, waarna u zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld. U kunt ons bellen met op- of aanmerkingen, vragen en problemen, die u ondervindt in het kader van de Wet werk en bijstand (Wwb) of het gemeentelijk minimabeleid, bijvoorbeeld over onduidelijke regelgeving, contacten met de gemeente of met het re-integratiebedrijf. De cliëntenraad adviseert u, verwijst u eventueel door en bespreekt zaken die veel aan de orde komen met de gemeente om de dienstverlening waar nodig te verbeteren.

INZAmElING HuISHOuDElIJK AFVAl Controle afvalcontainers Sinds maart 2009 zijn alle containers voor het inzamelen van huishoudelijk afval in de gemeente Kampen vervangen door nieuwe exemplaren. Sommige chips die in de nieuwe containers zijn aangebracht, blijken niet goed te zijn bevestigd. Met deze chips worden de ledigingen geregistreerd. De gemeente laat daarom alle containers door de leverancier controleren. Dit gebeurt vanaf 10 augustus en duurt naar verwachting zes tot zeven weken. Inwoners krijgen nog een brief, waarin staat wanneer de containers aan de weg gezet moeten worden voor deze controle.

Brug week 32  

Brug week 32

Brug week 32  

Brug week 32

Advertisement