Page 11

dinsdag 4 augustus 2009 • pagina 11

Hiervoor is een ontwerpbesluit opgesteld. Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 5 augustus 2009 ter inzage in het stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen. Voor inzage kunt u terecht op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot en met 12.00 uur. Buiten deze tijden alleen op afspraak. U kunt schriftelijk of mondeling tot en met 15 september 2009 een zienswijze naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze kan ingediend worden bij burgemeester en wethouders van Kampen, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze moet u tijdig contact opnemen met het team Vergunningen. De mondelinge zienswijze moet binnen de genoemde zes weken naar voren gebracht worden. Beroep tegen de definitieve vergunning kan alleen worden ingesteld door degene die tijdig een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Verleende stookontheffingen

Burgemeester en wethouders van Kampen hebben ontheffing van het verbod om een vuur te stoken verleend op het weiland nabij: • Bisschopswetering 37 te ’s-Heerenbroek voor het verbranden van takkenhout, snoei- en rietafval (verzenddatum 28-07-09); • Buitenbroeksweg 5 te Kampen voor het verbranden van takkenhout, snoei- en rietafval (verzenddatum 28-07-09); • Frieseweg 19 te IJsselmuiden voor het verbranden van takkenhout, snoei- en rietafval (verzenddatum 28-07-09); • Nesweg 8 te Kampen voor het verbranden van takkenhout, snoei- en rietafval (verzenddatum 28-07-09). Aan de ontheffingen zijn voorschriften verbonden om de gevolgen voor het milieu te beperken of te voorkomen. De ontheffingen liggen vanaf 5 augustus 2009 ter inzage in het stadhuis aan het Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen. Voor inzage kunt u van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur terecht bij de receptie of telefonisch via (038) 33 92 999. Buiten deze tijden alleen op afspraak. Misschien bent u het niet eens met de besluiten. Belanghebbenden kunnen dan bezwaar aantekenen. Het gemotiveerde bezwaar moet binnen zes weken na de verzenddatum zijn ontvangen. U kunt het bezwaar richten aan burgemeester en wethouders van Kampen, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Een bezwaar moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Een bezwaar schort de werking van het besluit niet op. Als u dat wilt, dan kan er bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend worden.

Route gevaarlijke stoffen

Bij de gemeente Kampen is de volgende aanvraag om ontheffing van de route gevaarlijke stoffen binnengekomen: Nefco Services bv voor het afleveren van propaan in de periode van 1 september 2009 tot en met 31 augustus 2010 op de volgende adressen: De Noord nrs. 22, 39, 45 en 56 te IJsselmuiden, Haatlan-

derdijk 57 te Kampen, Rijksweg N50 te Zalk en Zwolseweg 9A te IJsselmuiden. De aanvraag en eventueel bijbehorende stukken liggen vanaf 5 augustus 2009 twee weken ter inzage in het stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen. Voor inzage kunt u van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur terecht bij de receptie of telefonisch via (038) 33 92 999. Buiten deze tijden alleen op afspraak. Op grond van artikel 4.8 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tijdens de bovengenoemde periode een zienswijze indienen op de binnengekomen aanvraag. De zienswijze kan schriftelijk of mondeling worden kenbaar gemaakt. Een schriftelijke zienswijze kan ingediend worden bij burgemeester en wethouders van Kampen, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Voor een mondelinge zienswijze kunt u terecht bij het team Vergunningen. Burgemeester en wethouders van Kampen hebben ontheffing van de route gevaarlijke stoffen verleend aan: Breeschoten ‘de Kruiterij’ b.v. voor het laden en lossen van consumentenvuurwerk aan de Oudestraat 38 te Kampen in de periode van 1 november 2009 tot en met 31 januari 2010 (verzenddatum 28-07-09). Aan de ontheffing zijn voorwaarden verbonden. De verleende ontheffing en bijbehorende stukken liggen vanaf 5 augustus 2009 ter inzage bij het team Vergunningen, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen. Voor inzage kunt u van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur terecht bij de receptie of telefonisch via (038) 33 92 999. Buiten deze tijden alleen op afspraak. Misschien bent u het niet eens met het besluit. Belanghebbenden kunnen dan bezwaar aantekenen. Het gemotiveerde bezwaar moet binnen zes weken na de verzenddatum zijn ontvangen. U kunt het bezwaar richten aan burgemeester en wethouders van Kampen, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Een bezwaar moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Een bezwaar schort de werking van het besluit niet op. Als u dat wilt, dan kan er bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zwolle-Lelystad een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend worden. Het adres daarvoor is: Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Kapvergunningen Een kapvergunning is vereist voor: • houtachtige overblijvende gewassen met een dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 25 cm (= een omtrek van 80 cm) op 1,30 m hoogte boven het maaiveld. In geval van meerstammigheid geldt de dwarsdoorsnede van de dikste stam; • houtopstand van één of meer bomen, hakhout, houtwal, een grotere (lint)begroeiing van heesters en struiken of een beplanting van bosplantsoen.

Kapaanvragen

• Jan Ligthartstraat 6 te Kampen, 1 berk; • Kamperzeedijk 12 te Grafhorst, achttal bomen.

XL

Voor deze kapaanvragen zijn nog geen vergunningen verleend. Binnen twee weken na deze publicatie kan iedere belanghebbende schriftelijk of mondeling een zienswijze op de kapaanvraag indienen bij burgemeester en wethouders van Kampen, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet binnen de genoemde termijn van twee weken telefonisch een afspraak worden gemaakt via (038) 33 92 878.

Kapaanvragen Koekoek

In het kader van de ontwikkeling van de Koekoek moet gezorgd worden voor een goede landschappelijke inpassing. Hiervoor is in 2007 een landschapsplan opgesteld. Daarnaast moet er in de Koekoek gezorgd worden voor voldoende waterberging. Komend najaar zal een belangrijke stap gezet worden in de uitvoering van het landschapsplan en de waterberging. De uitvoering van het landschapsplan voorziet in het herstel (wegwerken achterstallig onderhoud), vervanging en/of omvorming van bestaande groenelementen en de aanleg van nieuwe groenelementen. De uitvoering van een deel van de waterberging wordt gerealiseerd door bestaande landbouwgronden te verlagen en enkele bestaande groenzones te kappen en de bodem te verlagen. De afgegraven percelen zullen deels bestaan uit water en moeraszones en deels uit bosschages passend bij die natte omstandigheden. Voor het wegwerken van achterstallig onderhoud van beplantingen (afzetten beplanting) is geen kapvergunning nodig. Voor het verwijderen van beplanting en aansluitend weer opnieuw aanplanten van een nieuwe beplanting is wel een vergunning nodig. Hetzelfde geldt voor delen welke na het kappen niet weer opnieuw worden aangeplant. Zoals hiervoor al aangegeven, worden ook nieuwe beplantingen aangeplant; dus beplantingen op plaatsen waar nu geen beplanting staat. Voor de uitvoering van het landschaps-/ waterbergingsplan van komend najaar worden de volgende kapaanvragen gedaan: • Dijkersteeg te IJsselmuiden, 16.170 m² singelbeplanting (t.b.v. waterberging); • Hagedoornweg te IJsselmuiden, 13.500 m² singelbeplanting; • Oudendijk (tussen Hartogsweg en Zwagersweg) te IJsselmuiden, 18 populieren; • Van Asseltweg te IJsselmuiden, 22.715 m² singelbeplanting (t.b.v. waterberging). Na de kap wordt zo spoedig mogelijk overgegaan tot de aanplant van: • ca. 56 bomen (knotwilgen) langs de Dijkersteeg; • ca. 240 bomen (elzen) langs de Hagedoornweg; • ca. 30 bomen (elzen) langs de Hagendijk; • ca. 15 bomen (essen) langs de Oudendijk (tussen Hartogsweg en Koekoeksweg); • ca. 18 bomen (essen) langs de Oudendijk (tussen Hartogsweg en Zwagersweg); • ca. 3 bomen (walnoten) hoek Hagedoornweg – Verkavelingsweg; • ca. 3 bomen (walnoten) hoek Koekoeksweg – Oudendijk; • ca. 12.000 m² singelbeplanting langs de Hagedoornweg; • ca. 3.060 m² singelbeplanting langs de Hagedoornweg en Oudendijk; • ca. 3.600 m² singelbeplanting langs percelen in de zone tussen Koekoek

en Kamperzeedijk; • ca. 2.540 m² singelbeplanting langs percelen nabij de Ringdijk; • ca. 18.160 m² singelbeplanting bij Van Asseltweg (t.b.v. waterberging). Voor deze kapaanvragen zijn nog geen vergunningen verleend. In verband met de vakantieperiode kan iedere belanghebbende tot uiterlijk 9 augustus 2009 schriftelijk of mondeling een zienswijze op de kapaanvraag indienen bij burgemeester en wethouders van Kampen, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet voor de genoemde datum telefonisch een afspraak worden gemaakt via (038) 33 92 878. De bijbehorende tekeningen c.a. liggen ter inzage in het stadhuis. Voor inzage en meer informatie kunt u contact opnemen met de heer O. Langeland (038) 33 92 848 of de heer P. Romkes (038) 33 92 804.

Verleende kapvergunningen waartegen geen zienswijzen zijn ingediend

• Kalmoessingel 32 te Kampen, 1 kastanje (verzenddatum 30-07-09); • Melde 16 te Kampen, 1 spar (verzenddatum 30-07-09); • Oosterholtseweg 26 te Kampen, 1 els (verzenddatum 30-07-09). Deze vergunningen hebben direct rechtskracht. De vergunningen liggen ter inzage bij de heer H. Kremer, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen. Wanneer u een vergunning wilt inzien, kunt u zich melden bij de receptie. Misschien bent u het niet eens met het besluit. Belanghebbenden kunnen dan binnen zes weken na de verzenddatum van de kapvergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Kampen, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Een bezwaarschrift schort de werking van de kapvergunning niet op. Als onverwijlde spoed dat vereist, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank ZwolleLelystad, sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, telefoonnummer (038) 88 84 444. Voorwaarde is dat u een bezwaarschrift heeft ingediend. Ook derdebelanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen of een voorlopige voorziening aanvragen.

Evenementen

De burgemeester van Kampen heeft vergunning verleend aan: • Commissie Open Monumentendag voor diverse activiteiten op Open Monumentendag op zaterdag 12 september 2009 (verzenddatum 28-07-09); • Stichting Welzijn Senioren voor het houden van een scootmobieltocht op 28 augustus 2009 over diverse wegen binnen de gemeente Kampen (verzenddatum 22-07-09). Misschien bent u het niet eens met de besluiten. Belanghebbenden kunnen dan bezwaar aantekenen. Het gemotiveerde bezwaar moet binnen zes weken na de verzenddatum zijn ontvangen. U kunt het bezwaar richten aan de burgemeester van Kampen, Postbus 5009, 8260 GA Kampen. Een bezwaar moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Een bezwaar schort de werking van het besluit niet op. Als u dat wilt dan kan er bij de voorzieningenrechter van de

Brug week 32  

Brug week 32

Brug week 32  

Brug week 32

Advertisement