Page 1

Jaarverslag 2011

1


Vzw Bru-taal Ph. de Champagnestraat 23 1000 Brussel 02/501 66 90 info@bru-taal.be www.bru-taal.be

Brussel 15.06.2012 2


Terugblik op 2011 Een terugblik ziet de hoogtepunten van het voorbije jaar. Er waren veel mooie en goede momenten. We noemen er enkele die typerend zijn voor de evolutie van Bru-taal. Het project Bedrijvig Nederlands toont hoe de werking zich verbreedt met het exploreren van nieuwe contexten en werkvormen. We onderzoeken op welke wijze de werkvorm conversatietafels kan functioneren op de werkvloer. Het is een boeiende eerste stap om de mogelijkheden van taalstimulering op de werkvloer te exploreren. Bru-taal wil zich ook goed verankeren. We hebben in 2011 onze Algemene Vergadering uitgebreid met mensen uit verschillende partnerorganisaties en uit onze eigen vrijwilligerswerking. De kring van betrokkenheid bij de manier waarop Bru-taal vorm geeft aan taalstimulering, is daardoor weer gegroeid. Een heel andere soort verankering is die naar de VGC. Met de verschillende beleidsdomeinen zijn we n.a.v. het meerjarenplan, in gesprek over de toekomstige taakinvulling en subsidiëring van Bru-taal. 2011 werd een jaar waarin we grondig hebben nagedacht en fundamenten gelegd voor de toekomstige en innoverende uitbouw van Bru-taal voor de komende jaren. Er komt meer nadruk te liggen op het ondersteunen en stimuleren van diverse taalstimulerende initiatieven. 2011 werd ook een jaar waarin het diversifiëren van werkvormen verder werd doorgevoerd. We proberen andere werkvormen uit om een breder publiek te bereiken. Een voorbeeld hiervan is het experiment kook&babbel op een lager taalniveau dan gebruikelijk binnen Bru-taal. Het jaar sloot groots af. De vrijwilligers wonnen de Pluimprijs 2011. ‘Zonder vrijwilligers geen Brutaal’ en dat hebben de vele mensen die voor hen stemden, goed begrepen! Mijn persoonlijke dank gaat uit naar iedereen die dit jaar van ver of dichtbij bij Bru-taal betrokken was en zich heeft ingezet om ‘plaatsen en gelegenheden te scheppen waar anderstaligen het Nederlands kunnen oefenen met Nederlandstalige vrijwilligers’ en dat is de missie van Bru-taal.

Christopher Oliha Juni 2012

Leeswijzer In 2010 schreef Bru-taal een Meerjarenplan 2011 – 2015. Het vormt de basis voor onze werking voor deze periode. Het Actieplan 2011 is erop gebaseerd. Voor dit jaarverslag hernemen we de intenties van het Actieplan en gaan na hoe de plannen zijn gerealiseerd. Het beleidsdomein Onderwijs en Vorming vroeg aan Bru-taal een rapportage tegen 15/10/2011 over enkele bijzondere aandachtspunten. Dit rapport heeft nogal wat standpunten ingenomen en geëxpliciteerd. We citeren er regelmatig uit. Het volledige rapport - evenals andere rapporten waarnaar verwezen wordt - kunt u aanvragen op het secretariaat van Bru-taal.

3


INHOUDSOPGAVE Terugblik op 2011 Leeswijzer

Inhoudsopgave Afkortingenlijst

03 03 04 06

I. Taalstimulerende activiteiten aanbieden

07

Visie 1.1. Babbelutten organiseren 1.2. Activiteitenkalender 1.3. Vakantie-aanbod 1.4. Opstapactiviteiten (Babbelut light) 1.5. Initiatieven Babbel & actie 1.5.1. Babbel & zingen – Biebabbelied 1.5.2. Babbel & koken 1.5.3. Anderstalige redactieploeg 1.5.4. Cultuurgroep 1.5.5. Situering en uitbreiding van het aanbod 1.5.5.1. Principe van de werkvorm 1.5.5.2. Theoretische onderbouwing 1.6. Conversatiegroepen in gemeenschapscentra ondersteunen 1.7. Ondersteuning op vraag van 1.7.1. Minstens 2 vragen voor taalstimulering uitwerken 1.7.2. Visie-ontwikkeling 1.8. Labofunctie 1.9. Projecten initiëren en uitvoeren 1.9.1. Taalstimulering voor werknemers in bedrijven en organisaties 1.9.2. Projecten aanvragen

07 08 16 17 19 23 23 24 25 26 26 27 27 28 30 30 31 33 34 34 37

II. Deskundigheid bevorderen

38

III. Deelnemersbeleid verdiepen

42

3.1. Het systeem zelf 3.2. Resultaten BRIOrapport september 2010 – november 2010 3.3. Cijfergegevens werkjaar september 2010 – juni 2011 op basis van inschrijvingsformulier 3.4. Cijfergegevens op basis van aanwezigheden werkjaar 2010 – 2011 3.5. Vergelijking met het BRIOrapport

42 43 43 47 47

IV. Vrijwilligersbeleid optimaliseren

49

V. In samenwerking met partners

54

5.1. Overheid 5.2. Socio-culturele sector 5.3. Integratiesector 5.4. Onderwijssector 5.5. Sector Werk & Opleiding

54 54 55 56 57

4


VI. Brug naar Nederlandstalig Brussel

59

VII. Performante organisatie

60

7.1. Planmatige aanpak 7.2. Kwaliteitszorg 7.3. Communicatiebeleid 7.4. Medewerkersbeleid 7.5. Bestuurlijk beleid 7.6. Financieel beleid

60 60 60 65 67 68

“Jullie betekenen voor heel wat cursisten en vrijwilligers een bron van geluk.� Kris De Nys

5


Afkortingenlijst A AT: Anderstalige

B BNTCO: Brussels Nederlandstalig ComitĂŠ voor Tewerkstelling en Opleiding BON: Brussels Onthaalbureau Nieuwkomers BRIO: Brussels Informatie- , Documentatie- en Onderzoekscentrum Brucovo: Brussels Consortium Volwassenenonderwijs

C CBE: Centrum voor Basiseducatie, in Brussel Brusselleer genaamd CTO: Centrum voor Taal en Onderwijs, verbonden aan KU Leuven CVO: Centrum voor Volwassenenonderwijs

E ECM: Directie Etnisch-Culturele Minderheden VGC

G GC: Gemeenschapscentrum GECO: Gesubsidieerde contractueel

H HvN: Huis van het Nederlands

K KAV: Kristelijke Arbeidersvrouwenbeweging KWB: Gezinsbond

N NT2: cursus Nederlands als tweede taal

O OCB: Onderwijscentrum Brussel OTW: Directie Opleiding tot Werk VGC

V VDAB: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding VGC: Vlaamse Gemeenschapscommissie VOEM: Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims VTE: Voltijds equivalent VW: Vrijwilliger

W WMKJ: werking maatschappelijk kwetsbare jeugd, gefusioneerd in D’Broej

6


I. Taalstimulerende activiteiten aanbieden Visie Actieplan 2011 In de taalstimulerende activiteiten onderscheiden we 2 grote polen, - kernaanbod op initiatief van Bru-taal (aanbodgericht werken) - ondersteuning van taalstimulerende activiteiten bij en op initiatief van organisaties (vraaggericht werken) Tussen beide polen zijn vele mengvormen zoals een babbel&actie die wordt opgestart door Bru-taal met een partner en daarna verzelfstandigt bij de partner, uitstappen georganiseerd met een partnerorganisatie, enz. Het aanbod is in voortdurende evolutie en bijgevolg innovatief: we spelen in op nieuwe interesses en contexten ĂŠn vragen van specifieke doelgroepen. Er is een kernaanbod van wekelijkse Babbelutten, een laagdrempelig aanbod voor elke anderstalige met een basiskennis Nederlands. We verzorgen eveneens een kernaanbod van eerder eenmalige activiteiten zoals bezoeken en uitstappen tijdens het jaar en in de vakanties. Met de initiatieven van babbel&actie proberen we werkvormen uit waarin we taalstimulering koppelen aan een doe-activiteit bij / door een partnerorganisatie. De andere pool in onze werking is de ondersteuning van taalstimulerende initiatieven. Het is de bedoeling deze pool de komende jaren uit te bouwen om Bru-taal tot aanspreekpunt en draaischijf te maken voor alle vragen en initiatieven i.v.m. taalstimulering in Brussel. Vanuit praktijkcases en gerichte vorming, literatuur, enz. onderzoeken we op welke manieren we organisaties kunnen ondersteunen in het organiseren van taalstimulerende activiteiten. Dat houdt in dat we samen met de betrokken organisaties: - onderzoeken welke vorm van taalstimulerende activiteit wenselijk en haalbaar is - een experimentele activiteit opstarten, evalueren en bijstellen - voor het vervolg een ondersteuningstraject uitwerken. Vanuit de praktijk en theoretische reflectie willen we tegen 2013 een ondersteuningsbeleid uitwerken. Een aandachtspunt is daarbij alvast hoeveel tijd we kunnen investeren per organisatie. Het onderzoeksproject Babbelut light gaf Bru-taal de kans te onderzoeken op welke wijze Bru-taal nog beter specifieke doelgroepen kan bereiken met een aanbod taalstimulering. We leerden dat afhankelijk van de doelgroep verschillende methodieken en activiteiten aangewezen zijn gaande van toeleidingsprogramma naar Babbelut tot het organiseren van een activiteit in een zelforganisatie. Deze doelgroepbenadering zal geĂŻntegreerd worden in de gehele werking.

Resultaat 2011 De opsplitsing van de werking naar een basisaanbod taalstimulering en anderzijds vraaggerichte ondersteuning zet zich verder voort. Het is uitgebreid doordacht in het rapport 15/10/2011.

7


1.1. Babbelutten organiseren De sectoren Welzijn en Onderwijs & Werk binnen de VGC vragen aan Bru-taal meer in te zetten op ondersteuning en minder op zelf begeleiden. Toch kiest Bru-taal om een basisaanbod taalstimulering te behouden in de vorm van Babbelut in de centrumgemeenten van het Brussels Gewest. Bru-taal staat zelf in voor de organisatie. Het overige taalstimulerend aanbod wordt georganiseerd samen met een partner waarbij Bru-taal een ondersteunende rol opneemt. In het rapport 15/10/2011 hebben we deze keuze uitvoerig beargumenteerd. Zie hieronder. Deze concentratie van het Babbelut-aanbod betekende voor Evere dat de Babbelut er werd omgevormd naar een conversatiegroep. Basisaanbod taalstimulering Uit de resultaten van het monitoringsysteem 2010 – 2011 blijkt dat veel Babbelutters gedurende een korte periode intensief gebruik maken van Babbelut om hun Nederlands te oefenen… Het BRIOrapport schreef al dat de vrijblijvendheid van Babbelut, in de zin van ‘men mag komen wanneer en waar men wil naargelang de noden en mogelijkheden van het moment’, een belangrijke succesfactor is. Welke elementen in de formule bevorderen dit? Het is een open aanbod waarop iedereen welkom is en men zich niet moet engageren tot vaste aanwezigheid (wat we wel beogen bij de conversatiegroepen). Deze formule beantwoordt aan de basisbehoefte aan taalstimulering bij de doorsnee bevolkingsgroepen. De resultaten van het monitoringsysteem tonen aan dat de Babbelutten een zeer heterogeen publiek bereiken. Het is gebiedsdekkend. Het wordt georganiseerd op strategische locaties die vlot toegankelijk zijn voor de inwoners van het gewest. De Babbelutten gaan door in centrumgemeenten die vanuit het hele gewest goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Het criterium van centrale ligging speelde een belangrijke rol bij de beslissing van Bru-taal om de Babbelut in Evere vanaf september 2011 te gaan omvormen naar een conversatiegroep. GC Everna trekt immers vooral een lokaal georiënteerd publiek zoals de andere conversatiegroepen in de tweede kroon (gebied tussen de grote lanen bv. Lambermontlaan en de gewestgrenzen). De centrale toegankelijkheid zorgt voor een continue instroom, een belangrijk kenmerk van de Babbelutformule. Metingen tonen immers aan dat Babbelut een zeer wisselend publiek trekt met een gemiddelde van 5,65 bezoeken per deelnemer. Het is een uniform aanbod op alle plaatsen. Uit onderzoek blijkt dat bijna 1/4de van de deelnemers meer dan één Babbelutplaats bezoekt. Dit is mogelijk doordat de Babbelutten op alle plaatsen dezelfde formule kennen. En dat beantwoordt weer aan de behoeften van deelnemers om op korte tijd intensief met Nederlands bezig te zijn zoals BRIO schrijft. Het is een gegarandeerd en continu aanbod. Al deze verschillende kenmerken zorgen samen voor het succes van de Babbelutformule. De Algemene Vergadering benadrukte unaniem dat Babbelutten de core-business zijn van Bru-taal. Daar klopt het hart van Bru-taal en daaraan mogen we niet raken. Het belang van de uniformiteit maakt het noodzakelijk dat Bru-taal dit aanbod organiseert met de eigen medewerkers. Een bijkomend voordeel om het basisaanbod zelf te organiseren is dat Bru-taal hiermee direct voeling heeft en behoudt met de doelgroep. In het eerste hoofdstuk (van het rapport 15/10) beschreven we reeds dat de expertise van Bru-taal zijn voeding vindt in de praktijk. Het zou onverstandig zijn Bru-taal

8


af te snijden van de bron. Het aantal Babbelutten varieert volgens de behoeftes en trends bij anderstaligen. Dit kan snel veranderen. Momenteel zijn er 7 Babbelutten vermits we de Babbelut van Everna omvormden naar een conversatiegroep in ondersteuning. Sinds vorig werkjaar merken we dat de deelname aan de dagactiviteiten groeit maar voor 's avonds stabiliseert of daalt. Dit zal wellicht zorgen voor een aanpassing van het aanbod met mogelijk een groei in het dagaanbod met opnieuw een 8e Babbelut. Het is nu nog te vroeg om daarover uitspraken te doen. De Babbelutten worden in en MET een gemeenschapscentrum georganiseerd. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Praktisch gezien echter staat Bru-taal in voor het grootste deel van de organisatie: zoeken van vrijwilligers, promotie naar anderstaligen. De meeste GC’s ondersteunen vooral logistiek: zaal beschikbaar stellen, koffie/thee, enz. De locatie in de gemeenschapscentra biedt enkele voordelen. Het zijn neutrale plaatsen en voor iedereen vrij toegankelijk. De anderstaligen komen in direct contact met de Nederlandstalige cultuur en instellingen. En dat creÍert kansen tot doorstroming voor wie daarvoor interesse heeft. De locatie in de gemeenschapscentra is geen must maar wel een surplus.

Actieplan 2011 Resultaten MJP R1

Acties in 2011 7 wekelijkse Babbelutten worden begeleid door vast personeel; niet tijdens schoolvakanties; Essegem, Pianofabriek, De Kriekelaar, De Rinck, De Markten, Ten Noey en Elzenhof

Indicatoren 7 wekelijkse Babbelutten

Babbelut GC De Rinck Babbelut De Rinck is opgericht in april 2003. Deze Babbelut op woensdagavond loopt goed en heeft een goede bezetting. Het aantal deelnemers varieert in 2011 van minimum 18 tot maximum 38, met een gemiddelde van 20 deelnemers per week. Gemiddeld 6 Nederlandstalige vrijwilligers begeleiden deze conversatietafels met een maximum van 11 en een minimum van 4 vrijwilligers per week. Aan elke conversatietafel zit ongeveer 1 vrijwilliger per 4 anderstaligen. De Nederlandstalige vrijwilligers zijn gemotiveerde werkende mensen, die zich na hun werk inzetten voor Babbelut. De groep anderstaligen bestaat voor 60 procent uit mannen. Iets minder dan de helft woont in Anderlecht. Ongeveer een vijfde zijn Belgen. Meer dan 85% zegt zijn Nederlands te willen verbeteren om meer kansen te hebben op de arbeidsmarkt. Door de goede samenwerking met De Rinck werd de succesformule ook dit jaar verdergezet. De Rinck organiseerde een quiz op Babbelut over hun werking. Babbelut ging ook naar de Nieuwjaarsreceptie en nam deel aan de Picknick waar Biebabbelied muziek speelde. Babbelut stelde ook een groepje samen dat deelnam aan de 11.11.11 quiz. Verschillende organisaties kwamen ook dit jaar hun werking voorstellen. Babbelut GC De Markten Deze Babbelut die sinds 2004 doorgaat op donderdagnamiddag is een groot succes. Ook dit jaar kunnen we spreken van een zeer goede bezetting. Het aantal deelnemers varieert van minimum 33 tot maximum 60. Gemiddeld 9 Nederlandstalige vrijwilligers begeleiden deze conversatietafels met een maximum van 13 en een minimum van 7 vrijwilligers per week. Op deze Babbelut overdag zijn de vrijwilligers iets ouder dan op de avond-Babbelutten. We spreken hier van zeer actieve medioren. Bij de anderstaligen spreken we van ongeveer 60 procent vrouwen. Ze willen Nederlands leren om meer kans te hebben op de arbeidsmarkt en omdat hun kinderen naar een Nederlandstalige school gaan. Het publiek vormt een dwarsdoorsnede van de Brusselse bevolking. De samenwerking met de

9


Markten verloopt zeer goed. Zo organiseerden we drie maal een overleg over Babbelut en onze samenwerking. De Babbelut zit soms zeer vol. We organiseerden samen met Citizenne een workshop waar de anderstaligen tegelijk met de Babbelut onze uitstap van 5 juli konden organiseren. Zo konden we de Babbelut wat ontlasten. We wilden samen met De Markten een workshop organiseren “Diep in mijn gedachten”, waarbij we starten vanuit artikels in het maandblad van de Markten “De vijfhoek”. Een van de schrijvers wilde dit trekken maar moest uiteindelijk wegens tijdsgebrek afhaken. We willen dit in 2012 graag terug opnemen. Laplan organiseerde een theaterworkshop in De Markten waar verschillende Babbelutters aan deelnamen. Ook kregen we een rondleiding op de tentoonstelling Bervoets en gingen we naar de Nieuwjaarsreceptie. In juni nodigde De Markten de vrijwilligers van de Babbelut ook uit op een etentje van al de vrijwilligers die in het gemeenschapscentrum actief zijn. Er waren anderstaligen actief als vrijwilliger in De Markten. Bij opdienen voor feesten en de plakploeg van “De vijfhoek.” We kunnen dus stellen dat er een vlotte doorstroom en samenwerking is. Ook dit jaar kwamen verschillende organisaties hun werking voorstellen. Babbelut GC De Pianofabriek Deze Babbelut bestaat sinds 2007. Het aantal deelnemers tijdens dinsdagnamiddag varieert in 2011 van minimum 24 tot maximum 48, met een gemiddelde van 26 deelnemers per week. Gemiddeld 7 Nederlandstalige vrijwilligers begeleiden deze conversatietafels, met een maximum van 9 en een minimum van 6 vrijwilligers per week. De Babbelut in De Pianofabriek loopt optimaal en blijft elk jaar groeien. We zitten in een zeer mooi en goed lokaal met de naam Zabrisky. Dit lokaal is qua ruimte en akoestiek ideaal voor Babbelut. De vrijwilligers en anderstaligen zijn hier zeer tevreden over. Ook dit jaar bezochten we de algemene vergadering en kregen we van een personeelslid een rondleiding in het gemeenschapscentrum en de buurt. De rondleiding is steeds een succes en valt in de smaak bij de anderstaligen en vrijwilligers. Zoals steeds op iedere Babbelut kwamen ook dit jaar verschillende organisaties met succes hun activiteiten promoten op de conversatietafels. De Pianofabriek komt ook regelmatig reclame maken voor hun activiteiten. Verschillende vrijwilligers en anderstaligen namen hier dan ook aan deel. Babbelut GC Essegem Sinds oktober 2005 vindt er op maandagnamiddag een Babbelut plaats in GC Essegem in Jette. Gemiddeld komen er 22 anderstaligen naar de Babbelut in GC Essegem, met een maximum van 30 en een minimum van 18 deelnemers dus zoals vorig jaar. Gemiddeld 5 Nederlandstalige vrijwilligers begeleiden de Babbelut in Jette. Het gemiddelde aantal vrijwilligers stijgt van 4 naar meer dan 5. In de loop van 2011 loste het acute vrijwilligerstekort in Jette zich als vanzelf op. Voordien schakelden we vrijwilligers van elders in om het tekort op te lossen. Ondertussen staat er een vaste en trouwe ploeg van zo’n 8 vrijwilligers paraat. Dit centrum zet in op taal en wil zich actief inzetten voor de vele anderstaligen die over de vloer komen via Babbelut en via de vele taallesaanbieders. De ruimte in GC Essegem is een grote ruimte met een goede akoestiek. Ook in 2011 organiseerden we verschillende filmmomenten in het centrum. Zie verder bij uitstappen en Babbel & actie. Babbelut GC Elzenhof Deze Babbelut op donderdagavond bestaat sinds februari 2005. Er zijn gemiddeld 15 anderstalige deelnemers in 2011. Het aantal deelnemers varieert van minimum 9 tot maximum 25, met gemiddeld 4 Nederlandstalige vrijwilligers, net zoals in 2010. Tegenover een paar jaar geleden nemen er echter minder mensen deel of zijn er minder piekperiodes waarbij we zelfs tot 40 deelnemers hadden. Vanaf september 2010 werd de foyer van het Elzenhof een nieuwe ontmoetingsruimte in de bar. De deelnemers en de vrijwilligers van Bru-taal maken hier nog steeds gebruik van. Het lokaal in GC Elzenhof is ok. Het is een doorgangsruimte waardoor er ook andere mensen langskomen, maar dit stoort de werking niet. In 2011 vond in GC Elzenhof tweemaal Babbel & koken plaats. Babbel & koken is op de eerste plaats een taalstimulerende activiteit. Deelnemers komen om hun Nederlands te oefenen. De kookactiviteit zorgt voor een functioneel, visueel en concreet gebruik van het

10


Nederlands. De kok was in dit geval een anderstalige deelnemer van de conversatietafels. Voor meer info over deze formule, zie Babbel & actie. Babbelut GC De Kriekelaar De Kriekelaar telt gemiddeld zo’n 26 deelnemers en 6 vrijwilligers. De Kriekelaar trekt relatief veel deelnemers. De tendens was naar het einde toe licht stijgend. De sfeer is goed. De deelnemers komen voornamelijk van Schaarbeek. Er is een redelijk trouw publiek en de organisatie verloopt goed. De Kriekelaar zorgt voor de dranken en het lokaal is altijd proper bij de start. De aanwezigen helpen om de tafels op het einde terug te zetten. Enkele keer zaten we in het café ( en dat is gezelliger ) maar de akoestiek is minder. Er is wel weinig contact tussen het GC en onze activiteit. Er komen alle nationaliteiten, een groot deel komt uit Schaarbeek, relatief veel Afrikanen en NoordAfrikanen maar uiteraard ook heel veel andere nationaliteiten. Alhoewel het woensdagnamiddag is komen er toch meer vrouwen dan mannen. Er is een trouw publiek maar er komen toch wekelijks enkele (tussen de 2 en 8) nieuwe bij. Vele komen via CVO-Lethas (en CVO-Brussel in mindere mate) met een folder van Bru-taal in de hand. Babbelut GC Ten Noey Ten Noey heeft in 2011 een daling gekend van het aantal deelnemers. In september begonnen we nog met een 20-tal maar algauw daalde dat naar eerder 10 tegen eind november. De slechtere ligging, de iets mindere service (de CT kan bijv. maar 15 minuten later beginnen dan gepland) en de afwezigheid van een CVO-klas met niveau 2,1 + maken dat Ten Noey weinig bezoekers had. Bru-taal heeft het initiatief genomen om extra promo te maken door persoonlijk langs te gaan bij alle CVO’s in de buurt, zowel voor de zanggroep als voor de CT. Sinds december 2011 zien we opnieuw een stijging van het aantal deelnemers en zien we ook veel nieuwe toekomen. We veronderstellen dat de extra promotie-acties de negatieve trend konden ombuigen. Er komen ook steeds meer Franstalige Belgen naar Ten Noey. Gemiddeld trok Ten Noey dit jaar 16 deelnemers en 4 vrijwilligers. Het niveau van de vrijwilligers in Ten Noey is hoog en we zien zelfs een verjonging van de vrijwilligers.

Algemeen We vergelijken hieronder een aantal belangrijke cijfergegevens met de resultaten uit 2010. Wat valt op? Aanwezigheid Babbelut 2011

Naam Anderlecht Brussel Elsene

AT 739,0 1090,0 559,0

VW 228,0 322,0 122,0

Evere Jette Schaarbeek Sint-Gillis Sint-Joost Totaal Gemiddeld per Babbelut

207,0 729,0 954,0 914,0 421,0 5613,0

113,0 185,0 193,0 243,0 125,0 1531,0

11

1 VW per… AT 3,2 3,4 4,6 1,8 3,9 4,9 3,8 3,4

Gemiddeld Gemiddeld Aantal AT per VW per Babbelutten Babbelut Babbelut 36 20,53 6,33 33 33,03 9,76 35 15,97 3,49 19 34 36 35 34 262,0

10,89 21,44 26,50 26,11 12,38

5,95 5,44 5,36 6,94 3,68

21,4

5,8

tot juni 2011


Aanwezigheid Babbelut 2010

Naam Anderlecht Brussel Elsene Evere Jette Schaarbeek Sint-Gillis Sint-Joost Totaal

AT 796,0 1283,0 564,0 399,0 812,0 1044,0 883,0 475,0 6256,0

VW 259,0 355,0 144,0 165,0 143,0 230,0 215,0 176,0 1687,0

1 VW per… AT 3,2 3,7 4,6 2,4 5,7 4,4 4,0 2,7 3,8

Aantal Babbelutten 37,0 36,0 35,0 38,0 38,0 38,0 37,0 36,0 295,0

Totaal aantal deelnames Babbelut 2010 6256

2011 5613

Gemiddeld AT per Babbelut 21,54 37,29 18,42 11,02 22,51 26,97 24,13 13,67 21,94

Gemiddeld VW per Babbelut 6,73 10,06 4,03 4,64 3,95 6,08 6,09 5,00 5,82

Verschil t.o. vorig jaar

% verschil t.o vorig jaar

-643

-10,28

Vergeleken met 2010 zien we een lichte terugval in het aantal deelnames op Babbelut. We moeten dit meteen wat nuanceren vermits de Babbelut in Everna in september 2011 werd omgevormd naar een conversatiegroep. Zie verder. De avondBabbelutten trekken minder volk. Vooral Ten Noey raakte in de problemen maar goede promotie in de nabije CVO's kon de negatieve trend redelijk ombuigen. Anderlecht houdt het beste stand. We hebben de indruk dat mensen geneigd zijn zich ’s avonds minder ver te verplaatsen. Opvallend is ook de daling in de Markten, een gegeven waar we echter niet rouwig om zijn want in 2010 kwam er - zeker in ’t voorjaar – te veel volk naar de Middenzolder afgezakt. De groei van Schaarbeek is gestopt. Sint-Gillis is in 2011 dé groeipool misschien omdat de zaal zeer aantrekkelijk is (goede akoestiek en temperatuur) en Pianofabriek een bekende locatie is ? Op basis van een jaar kunnen we moeilijk algemene conclusies trekken. Wel zet het aan tot alert zijn. Wetende dat het Nederlands leren in de lift zit, moeten we voortdurend onderzoeken of ons aanbod nog voldoende beantwoordt aan de vragen en noden van vandaag. Moeten we diversifiëren, nieuwe werkvormen uitwerken, nieuwe locaties opzoeken? Zaken om mee te nemen naar 2012!

Resultaten MJP R1

Acties in 2011 Aanvragen tot en bezoeken op Babbelut organiseren, noteren,…

Indicatoren

Verschillende mensen en organisaties komen graag eens op bezoek op Babbelut. Om verschillende redenen. Een leerkracht NT2 wil met zijn klas komen kennismaken, een organisatie die een publieksonderzoek doet bij anderstaligen zoekt anderstaligen om te interviewen, een ander wil interessante opleidingen in de kijker zetten, of een cultureel aanbod, enz. Het klinkt allemaal boeiend maar… . Het is een beetje moeilijk om met een hele klas een Babbelut te bezoeken. We hebben dan meteen 2 vrijwilligers meer nodig. Ook is niet iedereen uit de klas van plan om nadien nog naar de conversatietafels te komen. Verder komen anderstaligen vooral om te praten, dus luisteren ze niet graag naar een spreker die een aanbod komt voorstellen.

12


We wilden dit alles in 2011 beter stroomlijnen. Voor vragen van leerkrachten verwijzen we naar info op de website. De andere vragen zijn spijtig genoeg nog niet verder in kaart gebracht. Werk voor 2012!

Resultaten MJP R1

Acties in 2011 Oplossingen uitwerken voor overbevolking van Babbelut de Markten, onderzoeken of extra Babbelut nodig is, zie strategisch plan hieronder

Indicatoren

De Babbelut in De Markten zat voorjaar 2011 vol. We onderzochten de mogelijkheid om de Markten te ontlasten door een tijdelijk parallel aanbod aan te bieden. Samen met De Markten bedachten we het project: Diepe gedachten. Babbelutters met een hoog niveau en dito kennis van de wereld zouden we aanbieden te filosoferen over kunst, poëzie, politiek, ontwikkeling Vijfhoek, enz. vertrekkend van de stukjes van De Bataaf in het maandblad van De Markten. Enkele anderstaligen toonden matige interesse maar de beoogde vrijwilligers konden zich niet vrijmaken en… het idee stierf een stille dood. Een andere piste was een samenwerking met Citizenne. Met een aantal Babbelutters ging Citizenne de grote jaarlijkse uitstap van Bru-taal voorbereiden. Hiervoor zouden we 4 keer samenkomen, ook weer op het tijdstip van Babbelut in de Markten. Echter, de belangstelling was zeer beperkt. Onze conclusie uit deze 2 experimenten was tweeledig: - de anderstaligen komen naar Babbelut om te praten, niet om andere activiteiten te doen - de anderstaligen houden van de gezelligheid en drukte van De Markten en willen hun netwerk blijven onderhouden

Resultaten MJP R1

Acties in 2011 Achteruitgang Ten Noey: extra promotieacties voorjaar,… evaluatieoverleg organiseren

Indicatoren

In Ten Noey startte het werkjaar dramatisch met aanwezigheden van 8 tot 12 deelnemers. Het aantal vrijwilligers bleef nochtans op peil en het zijn bovendien gemotiveerde, goede vrijwilligers. De deelnemers die toch gebleven zijn vormen een hechte kliek en verbazen zich er ook over waarom er zo weinig anderen kwamen. We hebben beslist om een extra promo activiteit te organiseren met de nadruk op Ten Noey. In de grote CVO-scholen ( CVO-Lethas en CVO-Brussel ) zijn we persoonlijk in elke klas (vanaf 2,1 tot 2,3) langs geweest. Iedereen kreeg uitleg over Bru-taal en de conversatietafels en er werd bij vermeld dat er in Ten Noey zeker extra plaatsen vrij waren. Bovendien hebben we ook extra promo gemaakt voor Biebbabbellied in Ten Noey. Het resultaat was effectief voelbaar en vrij vlug waren er opnieuw een 20-tal deelnemers. Opvallend is dat er veel komen met de Bru-taalfolder in de hand. Een goed promotiemiddel dus.

13


Resultaten MJP R1 + R2

Acties in 2011 1 wekelijkse Babbelut in Everna: experiment met begeleiding door vergoede VW (vrijwilligers) en ondersteuning door vast personeel, zeker tot eind juni 2011, daarna inpassen in vernieuwd aanbod Evere, zie verder

Indicatoren Babbelut + gedocumenteerd experiment

In vorige jaarverslagen schreven we telkens dat de Babbelut in Everna door de excentrische ligging een kleine opkomst en “komen-en-gaan” kent van anderstaligen. De voortdurende aanwezigheid van een medewerker van Bru-taal zoals voorzien binnen de Babbelut-formule, krijgt daardoor te weinig invulling. Ook al omdat er veel en zeer competente vrijwilligers actief zijn. Telkens werd gepleit voor de omvorming ervan tot een conversatiegroep. Hierbij worden de vrijwilligers en het centrum wel ondersteund maar zonder een voortdurende aanwezigheid van een Bru-taalmedewerker. In de gesprekken met het centrum en de vrijwilligers bleek die omvorming toch een grote stap. We opteerden daarom voor een tussenoplossing door een freelancer van Everna de rol van de Brutaalmedewerker te laten overnemen. Zo konden we meteen uittesten hoe de formule met een freelancer werkt. We probeerden het uit tussen februari en juni 2011. In het rapport 15/10/2011 evalueerden we het als volgt. We verlaten de denkpiste in het Meerjarenplan om Babbelut te verzelfstandigen en bijv. te laten begeleiden door freelancers. Waarom? Een eerste experiment leerde dat een Babbelut zonder een Bru-taalmedewerker al snel een eigen leven gaat leiden. Dit is niet verwonderlijk. Een zelfde fenomeen zien we bij de conversatiegroepen in de gemeenschapscentra. Hoewel het principe hetzelfde is, zien we op elke plaats een eigen uitwerking. Deelnemers van conversatiegroepen gaan ook nauwelijks naar een andere conversatiegroep. Ze combineren wel met een Babbelut juist omdat Babbelut een eenvormig en gekend aanbod is. We willen hieraan toevoegen dat de betrokken freelancer zich niet gelukkig voelde in deze rol. Net zoals voor de Bru-taalmedewerker gold: er is te weinig te doen waarvoor ik vergoed word.

Resultaten MJP R1

Acties in 2011 Indicatoren Hertekenen van taalaanbod in Everna Vernieuwd aanbod TS in Everna met GC Everna en het HvN zowel op vanaf september 2011 vlak van taallessen als taalstimulerende activiteiten (TS)

Terwijl in het voorjaar het experiment met de freelancer liep, voerden we ondertussen gesprekken met Everna om te onderzoeken of we samen een vernieuwend aanbod taalstimulering kunnen uitwerken. Het Huis van het Nederlands was hierbij ook aanwezig. Het was de bedoeling samen na te gaan welke behoeftes er leven aan Nederlandse taallessen en voor welke niveaus én waar we mogelijke opportuniteiten kunnen creëren voor de uitbreiding van een taalstimulerend aanbod. In de gesprekken met de VGC werd ook duidelijk dat er geen middelen voorhanden zijn om in elk gemeenschapscentrum een Babbelut op te starten. In overleg met de VGC kiest Bru-taal ervoor het aanbod Babbelut te concentreren in de centraal gelegen gemeenschapscentra en elders ondersteunend aanwezig te zijn.

14


Er werd beslist om vanaf september in Everna te werken met de formule van conversatiegroep. Om het werk voor de vrijwilligers niet te verzwaren pleitte Bru-taal ervoor om enkel bij het begin van een nieuwe maand nieuwe deelnemers toe te laten. Zo kan er een meer vaste groep ontstaan die zelf afspraken maakt , welke gespreksimpulsen ze de volgende weken op tafel leggen. Bv. iemand bereidt tegen volgende keer iets voor over zijn hobby. De maandagavondgroep zette uiteindelijk de Babbelutformule verder. Een nieuw en bijkomend aanbod werd gecreëerd op woensdagvoormiddag waarbij een formule wordt gehanteerd die het midden houdt tussen een losse babbel en uitleg op vlak van grammatica en woordenschat als daarover vragen komen. Voor Bru-taal is het alvast duidelijk dat we enkel het aanbod dat we zelf uitvoeren, kunnen sturen. Zodra Bru-taal een ondersteunende rol opneemt, kunnen we enkel adviseren en beslist de organisator veel meer zelf over de gehanteerde formules. Een gegeven dat we ook in andere conversatiegroepen tegenkomen.

Resultaten MJP R1

Acties in 2011 Inplantingsbeleid Babbelut opmaken: in 2011 onderzoek naar succesfactoren Babbelut en voorwaarden en indicatoren om het aanbod Babbelutten uit te breiden; resultaten monitoring worden hierin meegenomen

Indicatoren Nota klaar voorjaar

Onderzoek kritische succesfactoren In dit onderzoek gingen we op zoek naar succesfactoren voor onze Babbelutten. Waar gaan die het beste door? Wat maakt hen tot een succes? Hoe voorkomen we een mislukking? Factoren die vaak vernoemd worden, werden onderzocht zoals goede bereikbaarheid, hoge populatie van anderstaligen, exclusief tijdstip, motivatie van een gemeenschapscentrum, imago van een gemeente… . We merkten dat al die factoren nauwelijks objectiveerbaar zijn. Het onderzoek moet dus gelezen worden als een poging om enkele mogelijke succesfactoren te kunnen ontdekken, waarmee rekening kan worden gehouden bij de opstart van een nieuwe Babbelut. Het zijn bevindingen die worden meegenomen voor in de toekomst. De conclusie luidde als volgt: er zijn geen harde, wetenschappelijke conclusies, maar bevindingen die als inspiratie kunnen dienen wanneer we het succes van een Babbelut trachten te achterhalen. Enkele interessante bevindingen uit het onderzoek: Het verschil tussen conversatietafels die overdag plaatsvinden, en de conversatietafels die ‘s avonds plaatsvinden. Deze laatste kennen een achteruitgang, terwijl de dag-Babbeluten allemaal groter worden. Dag-Babbeluten hebben een mobieler publiek. De bereikbaarheid zal hier een grote factor zijn. Het lijkt erop dat de conversatietafels die ’s avonds plaatsvinden moeten kunnen rekenen op een lokaal publiek. Waarom de ene Babbelut veel meer aantrek heeft dan de andere, blijkt een en-en-verhaal te zijn. Als de bereikbaarheid een grote rol speelt, waarom had de Babbelut in de Vaartkapoen dan geen succes? Of waarom is er een achteruitgang in Ten Noey, terwijl er procentueel erg veel Babbelutters

15


uit Sint-Joost-ten-Node komen? Waarom heeft de Kriekelaar als enige onder de dag-Babbelutten, voor de helft lokale Babbelutters aan de conversatietafels? En waarom heeft Essegem een grote opkomst, terwijl de bereikbaarheid maar matig blijkt te zijn. Bovendien zegt ons gezond verstand dat bijvoorbeeld de gezelligheid van de locatie belangrijk is, alsook het imago van de gemeente. Maar wat is imago? En wat de ene denkt, denkt de andere weer niet. Kortom, het is een complex verhaal, waarin vele factoren in rekening moeten worden gebracht, die bovendien nog eens op elkaar inspelen. Om het in de woorden van Frederik van Eeden te zeggen ‘Niets is geheel waar, en zelfs dàt niet’ De volledige nota is beschikbaar op het secretariaat van Bru-taal.

Resultaten MJP R2

Acties in 2011 Visie en plan over doorgeven aan vergoede VW van begeleiding van een Babbelut; zie ook experiment met vergoede medewerker in Everna en ondersteuningsplan uitwerken

Indicatoren Nota over bevindingen en ondersteuning en evaluatie

We verwijzen naar wat we hierover hoger schreven bij Everna.

1.2. Activiteitenkalender Resultaten MJP R3

Acties in 2011 Uitstappen, bezoeken, wandelBabbelut, theaterworkshop, enz. Uitwerken visie

Indicatoren 10 activiteiten Niet in 2011

Naast het creëren van veilige taalgebruikplaatsen en -gelegenheden, wil Bru-taal ook de brug slaan naar Nederlandstalig Brussel. Af en toe hoor je dat mensen Nederlands leren omdat ze het een mooie taal vinden of omdat ze in ‘cultuur’ geïnteresseerd zijn, of omdat ze Nederlandstalige vrienden hebben. Vzw Bru-taal wil dan ook graag het beleven van het Nederlands in de vrije tijd stimuleren. Elke maand gidsen we samen met Nederlandstalige vrijwilligers telkens een groep anderstalige taalleerders doorheen het culturele veld dat Brussel rijk is. Mét positieve reacties. Om iedereen de kans te geven deel te nemen aan de maandelijkse culturele uitstap, proberen we de financiële drempel zo laag mogelijk te houden. We vragen een beperkte bijdrage van 2 euro. Voor vrijwilligers is de deelname gratis. De uitstappen/bezoeken worden zowel tijdens het schooljaar als in de vakanties georganiseerd. Datum 19/03/2011

Aantal AT 16

Aantal VW 8

Totaal 24

2/04/2011 20/05/2011

3 11

1 7

4 18

16

Bezoek aan Bezoek aan de stad Lier i.s.m Orde van den Prince Theater Woyzek Brussel onder de grond "Coudenberg"


14/10/2011 18/11/2011 9/12/2011

3 7 10

14 5 5

17 12 15

Ontdek het Josaphatpark Ontdek Sint Gillis "Comedy" in GC Ten Noey

Zoals gewoonlijk in het begin en op het einde van de vakantie organiseren we enkele uitstappen. De mensen die deelnamen waren enthousiast maar er was geen overrompeling aan deelnemers. Een aantal mensen zei dat ze voldoende hadden aan de picknick om te oefenen. Datum 28/06/2011

Aantal AT 10

Aantal VW 3

Totaal 13

5/07/2011 23/08/2011 30/08/2011

23 7 5

6 4 7

29 11 12

Bezoek aan Museum van de molen en de voeding Uitstap i.s.m citizenne "Marollen" Belvue Museum

In 2012 presenteren we een visietekst over uitstappen en bezoeken.

1.3. Vakantie-aanbod Resultaten MJP R4

Acties in 2011 Activiteit in herfst-, krokus-, paasvakantie zoals wandelbabbelut, theaterworkshop, enz

Indicatoren 2 activiteiten

In de vakanties organiseerden we onze wandel-Babbelut. Hier schrijven zowel anderstaligen als vrijwilligers op in. Het gaat hier over Nederlands oefenen in een andere setting. Op die manier doorbreken we het vaste stramien van Babbelut. De Babbels zijn ook losser. Datum 8/03/2011 13/04/2011 16/08/2011

Aantal AT 12 12 3

Aantal VW 10 7 3

Totaal 22 19 6

3/11/2011

6

9

15

Resultaten MJP R4

Acties in 2011 Zomervakantie: 1 taalstimulerende activiteit per week zoals picknickBabbelut,‌

Bezoek aan wandel-Babbelut Tervuren wandel-Babbelut Woluwe wandel-Babbelut Laarbeekbos wandel-Babbelut Rood klooster

Indicatoren 8 activiteiten

In 2010 organiseerden we voor het eerst een wekelijkse picknick-Babbelut in de Egmonttuin, wat we dit jaar herhaalden. De activiteit liep van 30 juni tot 25 augustus, behalve op 21 juli. Deze formule had ook dit jaar vooral succes in het begin van juli.

17


Dit aanbod is een andere setting dan Babbelut tijdens het jaar en verloopt informeler. De sfeer van de zomer zit erin wat voor een welkome afwisseling zorgde voor de vrijwilligers en anderstaligen die tijdens het jaar aan de gewone Babbelut deelnemen. Het is ook belangrijk dat de Babbelut tijdens het jaar een stopmoment heeft en niet eeuwig doorgaat. Veel vrijwilligers en anderstaligen halen hieruit de motivatie om door te zetten. Bvb. nog drie keer en het is vakantie. Nieuw is dat we dit jaar het aanbod niet enkel op Babbelut bekend maakten maar ook binnen het Volwassenenonderwijs. De doorverwijspartners waren aangenaam verrast nu ook een vakantieaanbod te kunnen aanbieden. We merkten een goede opkomst van nieuwe gezichten. Een bescheiden aanbod voor wie in de zomer echt wil oefenen, valt in de smaak. Er kwamen minder vrijwilligers dan in 2010. Maar misschien kwam dit omdat we hen begin juli een mail stuurden ‘bedankt en tot in september’... . We evalueren de picknick-Babbelut dan ook als positief en zullen de picknick-Babbelut in 2012 dan ook opnieuw organiseren. Datum 30/06/2011 7/07/2011 14/07/2011 28/07/2011 4/08/2011 11/08/2011 18/08/2011 25/08/2011

Resultaten MJP R4

Aantal AT 28 26 14 13 18 19 13 16

Aantal VW 13 4 4 0 3 1 3 4

Acties in 2011 Interesse en samenwerkingsverbanden onderzoeken

Totaal 41 30 18 13 21 20 16 20

Indicatoren Nota over interesse zomeraanbod 2010 en 2011

Het was de bedoeling uitstappen meer te organiseren in samenwerking met een partnerorganisatie. Dit jaar organiseerden we een gezamenlijke uitstap met Citizenne naar Antwerpen. Citizenne bereidde dit voor met enkele anderstaligen uit Babbelut maar de belangstelling hiervoor bleek beperkt. Uiteindelijk is in de samenwerking en de uitstap zelf veel energie gekropen voor een beperkte meerwaarde op vlak van taalstimulering. Zoals boven geschetst zullen we in 2012 ons activiteitenbeleid tijdens het jaar en in de vakanties verder op punt stellen.

Resultaten MJP R4

Acties in 2011 Contact leggen met Talencentrum, met hun boot

Indicatoren

We zochten contact met het Animatiecentrum voor Talen maar deze organisatie bleek in vereffening te gaan.

18


1.4. Opstapactiviteiten (Babbelut light) Resultaten MJP R5

Acties in 2011 Met minstens 3 organisaties met specifieke doelgroepwerking (bijv. zelforganisaties) een passend aanbod TS uitwerken

Indicatoren Zie ondersteuning op vraag

Acties in 2011 Onderzoek naar begeleiding en toeleidingsactiviteiten naar Babbelut

Indicatoren Minstens 2 experimentele reeksen met opstapactiviteiten met Brusselleer (met cursisten van hoogste niveau Brusselleer)

zie verder

Resultaten MJP R5

In het voorjaar 2010 liep de opstapsessie bij Brusselleer over 11 weken (2 weken paasvakantie inbegrepen). Van de 11 weken waren er 6 weken conversatietafels op vrijdag. 1 à 2 personen stroomden nadien door naar de Babbelut-conversatietafels. Dit was geslaagd als oefenmoment maar niet als doorstroming. We vroegen ons af of er andere manieren zijn (minder tijdsintensief) om hetzelfde doorstromingsresultaat te behalen. In het 2de werkjaar werden de 11 weken beperkt tot 3 weken. In week 1 worden a.d.h.v. de infofilm van Bru-taal de Babbelut-conversatietafels voorgesteld en uitgelegd. In de tweede week worden tijdens de lesuren, maar buiten de klas conversatietafels gehouden. We besteden extra aandacht om een eerste ‘breuk’ te creëren met de vertrouwde omgeving/eigen klas. We proberen zoveel mogelijk klassen samen te brengen en de cursisten van Brusselleer onderling te mengen. In de derde week werden met alle geïnteresseerden uit de klassen onder begeleiding van Bru-taal en Brusselleer Babbelut-conversatietafels bezocht. We behaalden volgende doorstroomresultaten: 1ste werkjaar: Mei - juni 2009: 0 November - december 2009: 2 op de 7 Maart - april 2010: 2 op de 19 TOTAAL: 4 op de 26

2de werkjaar: Oktober - november 2010: 2 op de 5 Maart 2011: 5 op de 11 Mei - juni 2011: 0 op de 1 TOTAAL: 7 op de 17

Doel van de aanpassing van de methodiek van het 2de werkjaar was: onderzoeken of we minder tijdsintensief minimaal eenzelfde doorstromingsresultaat kunnen behalen. Die doelstelling werd behaald met zelfs een beter doorstromingsresultaat! Vanwaar dit succes? We denken dat vooral de leerkrachten de sleutelfiguren zijn die de cursisten motiveren om naar Bru-taalactiviteiten te gaan. Twee jaar intensieve samenwerking met Brusselleer maakt de leerkrachten tot enthousiaste partners. We leren hieruit dat het belangrijk is een goede band op te bouwen met alle mogelijke sleutelfiguren. Zie ook R5. Bijkomend voordeel is dat deze werkwijze ook minder tijdsintensief is voor de inzet van de Nederlandstalige vrijwilligers. In het najaar werd terug voor alle laatste modules opstapactiviteiten georganiseerd en de methodiek werd behouden. Met 8 cursisten bezochten we Babbelut.

19


De opstapactiviteit i.s.m. Brusselleer heeft een grotere doorstroom naar Bru-taalactiviteiten verwezenlijkt. De opstapactiviteiten met Brusselleer worden dan ook voortaan geïntegreerd in de algemene werking van Bru-taal. Samenvattende conclusie Uit het onderzoek blijkt dat Bru-taal niet moet focussen op individuen maar op sleutelfiguren. Indien de leerkrachten achter taalstimulering staan en het vertrouwen hebben van de anderstaligen en hen motiveren om taalstimulerende activiteiten te volgen, dan zien wij direct meer opkomst. We willen de aandacht voor de sleutelfiguren verder integreren in onze werking. Betreffende de invloed van de trajectbegeleiders van BON merkten we eenzelfde positief effect bij het project Babbel & koken in GC Maalbeek.

Resultaten MJP R5

Acties in 2011 Het verderzetten van contacten met doelgroeporganisaties en samen passende toeleidingsactiviteiten opstarten

Indicatoren Verslagen

Het oorspronkelijke idee was om een goede opstapmethodiek uit te werken om - zoals bij Brusselleer - mensen toe te leiden naar Babbelut-conversatietafels. We wilden de ‘ideale’ opstapformule gebruiken bij alle organisaties die vroegen naar taalstimulering. Al snel bleek dat deze aanpak niet aanslaat noch bij de organisaties noch bij hun leden. Het was te veel eenrichtingsverkeer en een te enge uitwerking van de mogelijke werkvormen van taalstimulering. We hebben onze insteek veranderd. We hebben een samenwerkingsmodel uitgewerkt waarbij we samen met de organisatie en hun leden op zoek gaan waarom zij met taalstimulering willen bezig zijn. M.a.w. samen met hen zoeken we naar interessegebieden en samen onderzoeken we van daaruit welke vormen van taalstimulering geschikt kunnen zijn. Deze aanpak zet een proces in gang. Het zorgt voor een noodzakelijke periode om voeling te krijgen met de organisatiecultuur van de zelforganisatie, kennismaken met de leden, enz. En ook omgekeerd. De organisaties leren Bru-taal kennen en ze krijgen zicht op wat nu precies taalstimulering inhoudt en hoe je het best taalstimulerende activiteiten organiseert. Beide organisaties krijgen vertrouwen in elkaar en de neuzen komen in dezelfde richting te staan, wat resulteert in positieve effecten. Het belang van procesmatig werken is gevoed door de ervaringen afkomstig vanuit samenwerkingen en experimenten met V.O.E.M., UTV vzw, Chambéry en Golden Rose. Deze expertise willen we doorgeven en verder verfijnen met organisaties. Zie ondersteuning Als richtingwijzer voor procesmatig werken hebben we een aantal checklists opgesteld, zie ons draaiboek, puntje ‘rapport en draaiboek’.

Resultaten MJP R5

20

Acties in 2011 Onderzoeksrapport naar mogelijkheid / wenselijkheid van permanente Babbelut light voor laaggeschoolden en traaglerenden

Indicatoren Onderdeel eindrapportage Babbelut light


De ‘vereenvoudigde Babbelut’ in het 1ste werkjaar van Babbelut light werd door de Brusselleerders gezien als een geslaagd oefenmoment. Duidelijke kenmerken waren: - Thema’s worden eenvoudiger gehouden omwille van het lager taalvaardigheidsniveau en soms beperktere kennis van de wereld. - De Nederlandstalige vrijwilligers weten dat ze meer moeite moeten doen om het gesprek gaande te houden - Er zijn geen grote niveauverschillen zodat sterkeren niet domineren Moeilijker is te bepalen voor wie een vereenvoudigde Babbelut geschikt/nodig is. De vrijwilligers die deze groepen begeleidden, verschilden van mening over wie er al of niet zou kunnen deelnemen aan een gewone Babbelut. Sommigen stelden regelmatig hun visie bij. Vanuit deze ervaringen maakte het team de volgende denkoefening. Stel dat er een vereenvoudigde Babbelut op permanente basis is, hoe weet ik of ik iemand al of niet kan/moet doorsturen? Op aanraden van een trajectbegeleider? Maar lang niet iedereen zit in een traject! Omdat de deelnemer er zelf voor kiest? Maar op basis waarvan? Moeten we een mondelinge taaltest afnemen? Dat is tegen onze filosofie! Enz, enz. We besloten dat we het onderscheid tussen beide soorten Babbelutten in theorie wel maar in de praktijk niet te maken is. Een permanente vereenvoudigde Babbelut in open aanbod is geen haalbare piste. Natuurlijk kunnen we voor een besloten en gekende groep conversatiemomenten organiseren met de kenmerken van een vereenvoudigde Babbelut.

Resultaten MJP R5

Acties in 2011 Onderzoek naar: - mogelijkheden met de werkvorm Babbel & actie en insteek via interessegebieden, in 2011 - mogelijkheden onderzoeken voor samenwerkingsproject met BON en Brusselleer voor zwakke taalleerders en/of lager niveau NT2

Indicatoren Aanvraag impulsfondsproject met Brusselleer en HvN

Door het opstellen van het Meerjarenplan voorjaar 2010 werden de contacten met BON verstevigd. Dit resulteerde in een vraag van BON om de mogelijkheden te onderzoeken voor taalstimulering voor zwakke nieuwkomers onder het gebruikelijke niveau 2.1. Er volgde intensief overleg, ook met Brusselleer waar deze mensen les volgden. Uiteindelijk diende BON een taalstimulerend project in bij het Federaal Impulsfonds voor Migranten. Dit projectvoorstel werd afgewezen, voornamelijk omdat Bru-taal niet de indiener was. De werkers op het terrein bleven sterk geloven in het experiment en probeerden het ook uit in de praktijk met een 3-tal kooksessies in GC Maalbeek. Zie verder. We dienden opnieuw een project in bij het FIM ditmaal door Bru-taal met als belangrijkste partner Brusseleer en een kleine inbreng vanuit het Huis. BON trok zich op het laatste moment terug. Uiteindelijk werd het project goedgekeurd voor de ingediende werkingskosten. De verdubbeling van de personeelsinzet werd niet weerhouden. In 2012 zullen Bru-taal en Brusselleer het project in mini-vorm uitvoeren.

21


Resultaten MJP R5

Acties in 2011 3 x Babbel & koken met BON en 2 stagiairs

Indicatoren Beschrijving

Experiment Babbel & koken in GC Maalbeek We organiseerden 3x Babbel & koken in GC Maalbeek met de hulp van 2 stagiaires uit de lerarenopleiding Erasmus Hogeschool. BON en Brusselleer motiveerden hun cursisten. De deelnemers kregen de kans om op heel informele wijze met het Nederlands in contact te komen. Verrijkend was de aanwezigheid van Nederlandse vrijwilligers. Zij zorgden voor een ontspannen sfeer en gezellige babbels. De “professionals” van Erasmus Hogeschool en organisaties hadden te veel de neiging om te zorgen dat de mensen iets meetbaars bijleerden. Welke conclusies trekken we uit dit eerste experiment? Het project was succesvol. We leerden: luisteren is ook al taalstimulering. Een analfabete vrouw die eigenlijk nog niet het niveau bezat om mee te doen (1.1) was toch in deze groep terechtgekomen. Zij bleek de meest trouwe deelneemster. Normaliter komt deze vrouw nooit in aanraking met Nederlandstaligen en Nederlands buiten de les. Met Joke Drijkoningen van CTO bespraken we dit experiment, dat zij bijzonder waardevol en vernieuwend vindt. Voor haar is in aanraking komen met een taal al een vorm van taalstimulering. Bovendien hoeft de taal niet actief gebruikt te worden om van taalstimulering te kunnen spreken. Interessant was voor haar ook de koppeling die we maakten tussen taal en context. Van het abstracte taal leren in de les zetten we de stap naar taal als communicatiemiddel in een concrete context. Ook dat is een taalbad. Het gaat om het ‘in aanraking komen’ met taalstimulering. Nederlandstalige vrijwilligers in dit project waren des te belangrijker om de sfeer van veiligheid, gezelligheid en wederkerigheid te creëren. Het verschil tussen de aanpak van professionelen en vrijwilligers viel erg op: professionelen zijn steeds uit op een meetbaar resultaat ‘heeft men woorden bijgeleerd?’, vrijwilligers gaan gewoon gezellig praten met de mensen.

Resultaten MJP R5

Acties in 2011 Overdracht expertise vanuit dit project naar o.m. zelforganisaties

Indicatoren Onderdeel eindrapport Babbelut light

De experimenten tijdens het 2de werkjaar van Babbelut light hebben aangetoond dat procesmatig werken meer kans geeft op slagen van de taalstimulerende activiteiten. We spreken dus over maatwerk. Het is daarom niet mogelijk om een draaiboek te maken voor alles, maar het is belangrijk een proces gaandeweg te ontwikkelen. Om dat proces systematisch aan te pakken, hebben we enkele instrumenten in de vorm van checklists ontwikkeld.

Resultaten MJP R5

Acties in 2011 Projectbeheer Babbelut light incl. eindrapportages (tot einde mei 2011)

Indicatoren Rapport en draaiboek

De resultaten van het tweede projectjaar staan beschreven in eindrapport Babbelut light, tweede werkjaar. Beschikbaar op het secretariaat.

22


Resultaten MJP R5

Acties in 2011 Integratie van resultaten in totale werking

Indicatoren Vanaf juni 2011 2,5 dag per week inzetten voor verderzetting van werking met doelgroeporganisaties

Het onderzoeksproject Babbelut light heeft de algemene werking van Bru-taal positief beïnvloed en maakt er deel van uit. Zo werken we bv. meer met sleutelfiguren bij partners en de doelgroep en hebben meer oog voor duidelijke communicatie. Hieronder alvast enkele voorbeelden. Bij het ontwerpen van nieuwe folders hebben we naar de mening van de sleutelfiguren gevraagd. Vanuit de reeds opgedane ervaring met lagergeschoolden werd het concept nieuwe folders ontwikkeld vanuit de gedachtegang ‘visuele voorstelling van het aanbod’. Een nieuwe website is in ontwikkeling en zal eind oktober 2011 online zijn. In dit nieuwe concept wordt op de HOME-page elke doelgroep onmiddellijk aangesproken. Naast de doelgroep anderstaligen, bedrijven, gesprekspartners komt er ook een link voor de sleutelfiguren en doorverwijspartners. Ze krijgen info hoe zij op de beste manier hun cursisten, leden,… kunnen motiveren om taalstimulerende activiteiten te volgen. De sleutelfiguren zullen ook geraadpleegd worden betreffende de website. Nu de aandacht voor de sleutelfiguren groeit, zullen nog andere initiatieven ontstaan binnen Brutaal. De blijvende personeelsinzet werd in het najaar concreet gebruikt voor de opstapsessies met Brusselleer, werkcontacten met Golden Rose, Dag van de Dialoog (Foyer), DC Harmonie, Brede School Nieuwland (OCB).

1.5. Initiatieven Babbel & actie Binnen Babbel & actie koppelt Bru-taal een activiteit aan een babbel in het Nederlands. De activiteit levert stof tot gesprek, prikkelt de deelnemers om het Nederlands op een andere manier te oefenen of is functioneel en taakgericht. Het taalaanbod is specifieker dan aan een conversatietafel en wordt steeds actief verwerkt. Het aanbod Babbel & actie bestaat uit Babbel & zingen, Babbel & koken, redactieploeg en cultuurgroep.

1.5.1 Babbel & zingen - Biebabbellied Resultaten MJP Acties in 2011 R7 Zanggroep Ten Noey voortzetten

R7

Zanggroep Kriekelaar voortzetten

R6 + R7

Mogelijkheden tot verzelfstandigen zanggroepen uitwerken i.s.m. het GC

23

Indicatoren Bijeenkomsten + overlegmomenten met GC en begeleiders Bijeenkomsten + overlegmomenten met GC en begeleiders Overlegmomenten met GC


De zanggroep in Ten Noey kent succes. De opkomst is vrij groot en de groep vormt een (h)echte groep die toch openstaat voor nieuwe leden. Wekelijks komen er ongeveer 10 à 12 mensen samen onder begeleiding van één begeleider. De liedjes zijn vooral Nederlandstalige klassiekers met een eenvoudige tekst en gemakkelijke melodie. De begeleider is zeer belangrijk en in dit geval zeer goed. Hij brengt sfeer in de groep, articuleert goed, houdt het niveau (taalstimulering) op peil en garandeert op die manier de voortzetting van de groep. Hij organiseert ook de aanwezigheden (mail) en zoekt actief mee naar optreedmogelijkheden. Bru-taal bezoekt regelmatig de activiteit en waakt over de taalstimulering naast de praktische organisatie. Aandachtspunten zijn zeker de optredens die zowel een stimulans zijn als een valkuil: te veel aandacht op het product en te weinig op de taalstimulering. Ook dient voortdurend gezocht naar nieuwe leden voor de groep. Bru-taal heeft in het najaar 2011 een grote promo-actie in de klassen gedaan. Bru-taal heeft ook afspraken gemaakt met Ten Noey over het regelen van de optredens. De zanggroep in De Kriekelaar is nooit echt uit de startblokken geraakt. Wellicht zorgde een combinatie van verkeerd uur, te weinig publiciteit, strengere begeleiding,… dat er te weinig nieuwe instroom kwam. De activiteit is eind oktober gestopt. Bijna alle deelnemers kwamen ook naar ten Noey zodat er geen lacune in het aanbod ontstond. De verzelfstandiging van de zanggroep is niet zo’n vanzelfsprekend iets. Het gemeenschapscentrum blijft (terecht) vragende partij om samen de verantwoordelijkheid te dragen, zij het elk met een eigen accent. Zo zorgt Ten Noey meer voor de praktische zaken zoals aanwezigheidsregister en regelen van de optredens en let Bru-taal op het inhoudelijke en vooral taalstimulerende aspect. Bru-taal gaat ook regelmatig eens langs. Voor de zanggroep in samenwerking met Ten Noey zijn geleidelijk aan duidelijke werkafspraken ontstaan die ook schriftelijk zijn vastgelegd.

1.5.2 Babbel & koken Resultaten MJP Acties in 2011 R7 3x Babbel & koken-experiment Elzenhof voorjaar R6 + R7 Taalstimulerend karakter en nieuwe werkvorm Babbel & koken evalueren en beslissen of we dit verderzetten en zo ja met welke partners R5 Babbel & koken met BON, zie bij Babbelut light

Indicatoren 3 bijeenkomsten Nota + planning najaar Elzenhof

We planden in het voorjaar van 2011 drie maal een Babbel & koken. Babbel & koken is op de eerste plaats een taalstimulerende activiteit. Deelnemers komen om hun Nederlands te oefenen. De kookactiviteit zorgt voor een functioneel, visueel en concreet gebruik van het Nederlands. Een hobbykok trekt het geheel. Er wordt een eenvoudig recept klaargemaakt. Twee à drie vrijwilligers staan de hobbykok bij. Instapniveau anderstalige deelnemers: 2.1. De hobbykok was hier tweemaal een anderstalige deelnemer van de Babbelut. We slaagden er niet in om de activiteit driemaal te organiseren, wegens het afhaken van één van de koks. Het was moeilijk om anderstaligen te vinden die de taak van kok op zich wilden nemen: een té hoge drempel en een té actieve rol. De deelnemers lijken echter vooral te komen voor een gezellige avond met lekker eten. We moeten erover waken dat het een actieve en taalstimulerende activiteit blijft! Deze activiteit stond enkel open voor deelnemers van de Babbelut en werd aangekondigd op de wekelijkse activiteitenkalender. Ook vrijwilligers konden zich inschrijven. Er werd niet actief op zoek gegaan

24


naar vrijwilligers die zich specifiek voor deze activiteit zouden inzetten. Een educatieve medewerker van Bru-taal begeleidde de activiteit. Bedoeling was om via deze activiteit de mogelijkheden van deze formule te onderzoeken. Bru-taal gelooft in de taalstimulerende werking van de activiteit mits het inzetten van voldoende Nederlandstalige vrijwilligers. Ook binnen Babbelut light werd een kookactiviteit opgezet. Ook daaraan koppelden we een aantal conclusies wat organisatie en methodiek betreft (zie Babbelut light). We besluiten het volgende: METHODIEK Wat zijn de ideale omkaderende omstandigheden? - een groep van maximum 10 anderstalige deelnemers - een goed uitgeruste keuken - een afgesloten ruimte met een tafel om aan te eten - een A4 met een ingrediëntenlijst en het uitgeschreven recept - een enthousiaste Nederlandstalige hobbykok met voeling voor taal - 2 à 3 Nederlandstalige vrijwilligers voor de talige ondersteuning Hoe wordt de activiteit opgebouwd (om zo veel mogelijk taalstimulerend te zijn)? - kennismakingsmoment - introductie door de kok - taken verdelen en in groepjes starten met koken - samen eten Idealiter helpen 2 à 3 Nederlandstalige vrijwilligers de anderstaligen in het gebruik van het Nederlands. We vermijden op die manier dat de kok ‘les’ geeft en stimuleren de anderstaligen tot het actief inzetten van het Nederlands. We geven tijdens het ‘samen eten’ één Nederlandstalige de verantwoordelijkheid om het gesprek aan tafel op te starten en gaande te houden. In het voorjaar van 2012 willen we samen met GC Elzenhof vier maal een Babbel & koken organiseren. Voorwaarden voor de tweede reeks zijn o.m. - een medewerker van GC Elzenhof is betrokken bij de inhoudelijke uitwerking van de activiteit (samen met de vrijwilligersploeg) - een medewerker van GC Elzenhof is betrokken bij de evaluatie van de activiteit - kennis i.v.m. het verloop van de activiteit zit zo bij Bru-taal, GC Elzenhof en de vrijwilligersploeg - Bru-taal zoekt naar tools om deze informele activiteit op een informele manier te evalueren - Bedoeling is om na deze eerste reeks de activiteit op zelfstandige basis te laten functioneren, met behulp van een draaiboek en een instrument voor permanente zelfevaluatie - Via de aanmaak van flyers wordt gezocht naar een nieuw publiek (niet alleen deelnemers van de conversatietafels kunnen hiervoor inschrijven).

1.5.3. Anderstalige redactieploeg Resultaten MJP Acties in 2011 R7 Taalstimulering via redactievergaderingen en afnemen van interviews

25

Indicatoren Uitgave Bru-taalb(l)ad - nieuwe stijl


Resultaten MJP R7

Acties in 2011 Taalstimulerend karakter en nieuwe werkvorm redactieploeg evalueren en beslissen over verderzetting

Indicatoren Nota of nieuwe uitgave Brutaalb(l)ad

In januari 2011 publiceerde Bru-taal een nieuw Bru-taalb(l)ad in de vorm van een nieuwjaarsbrief waarin we ook de nieuwe anderstalige (!) redactieploeg voorstelden. Vanaf 2011 maken we het Brutaalb(l)ad tot het product van een taalstimulerend proces. Het Bru-taalb(l)ad zal steeds het werk zijn van een anderstalige redactieploeg. Twee keer per jaar vragen we deelnemers van de conversatietafels om journalist te worden. Zo is onze krant interactief én een vorm van taalstimulering. Zo geven we het Nederlands in Brussel een gezicht. We komen zo’n vier keer samen om in het Nederlands te brainstormen over de inhoud van het blad, we stellen vragen op en werken samen aan de bladschikking. Naast de vergaderingen gaat een educatieve medewerker van Bru-taal samen met een anderstalige journalist op pad om Nederlandstaligen/kundigen in Brussel te interviewen. De onderwerpen van de interviews leunen steeds aan bij de leefwereld van de anderstalige deelnemers: werk, vertaalactiviteiten, Nederlands leren en oefenen,… Bru-taal zelf zorgt voor het uitschrijven van de teksten en voor het verbeteren van de voorgestelde columns en recensies. De deelnemers lezen de teksten na. We streven ernaar voor taalleerders leesbare teksten af te leveren. We brengen een blad uit in het voorjaar en het najaar. Het blad wordt verspreid op de conversatietafels, onder doorverwijs- en netwerkpartners met een 1200ex. In 2012 evalueren we deze werkvorm.

1.5.4. Cultuurgroep De Cultuurgroep is een taalstimulerend initiatief van GC De Rinck dat bij de oprichting van Bru-taal meegenomen werd in de werking. De Rinck staat in voor de inhoudelijke ondersteuning naar analogie van andere cultuurgroepen in het centrum. Bru-taal zorgt mee voor publiciteit en ondersteunt financieel. Mensen kunnen twee keer per jaar inschrijven en bepalen in groep aan welke Nederlandstalige culturele activiteiten ze gaan deelnemen.

1.5.5. Situering en uitbreiding van het aanbod Resultaten MJP Acties in 2011 R6 Kritische succesvoorwaarden beschrijven en uitbreidingsplan uitwerken; met aandacht voor het scheppen van doorstroomkansen naar Nederlandstalig aanbod, het uitbreiden van de doelgroep, zie ook Babbelut light.

Indicatoren Nota

Vanwege de vragen die de werkvorm Babbel & actie opriep bij de VGC, hebben we in het rapport 15/10/2011 deze werkvorm nauwkeurig gesitueerd. We citeren uit het rapport.

26


1.5.5.1. Principe van de werkvorm We leggen dit uit aan de hand van een voorbeeld: Babbel & koken. In een ‘gewone’ kookcursus van het Gemeenschapscentrum komen mensen om iets nieuws te leren koken. In de uitvoering wordt soms samengewerkt, soms is men alleen bezig. Alle nadruk ligt op het nieuwe recept en bereidingswijze. Er is geen georganiseerde interactie tussen de deelnemers. In de Babbel & koken van Bru-taal ligt het accent op Nederlands oefenen terwijl je aan het koken bent. We nodigen Nederlandstaligen uit om samen met anderstaligen te babbelen en te koken. Er wordt een eenvoudig recept klaargemaakt omdat we de tijd en aandacht willen richten op het samen praten. De stap naar een Babbel & koken is voor een anderstalige niet hoog. Hier ben je immers géén uitzondering als je niet zo goed Nederlands spreekt. Anderstaligen komen op een ontspannen manier in contact met het Nederlands. En de Nederlandstaligen weten dat de anderstaligen erop uit zijn om te praten. Op die manier werkt een Babbel & koken meteen ook gemeenschapsbevorderend. Vanwege deze verschillende kenmerken biedt de werkvorm Babbel & actie kansen om via een taalstimulerende activiteit een brug te slaan tussen de anderstaligen en de activiteiten in een GC. Met enkele GC willen we dit verder exploreren. Een ander voordeel van de formule Babbel & actie is dat de anderstalige niet per se een grote prater moet zijn om toch contacten te kunnen leggen met het Nederlands en ‘gewone’ Nederlandstaligen. Door deze lage instapdrempel is Babbel & actie ook een geschikte werkvorm voor zwakke taalleerders. Via een project ingediend bij het Impulsfonds 2011 hopen we deze werkvorm verder te kunnen exploreren voor de doelgroep zwakke taalvaardigen met hopelijk de ondersteuning van het Federaal Impulsfonds voor Migranten. 1.5.5.2. Theoretische onderbouwing Bru-taal had in het voorjaar 2011 een interessant gesprek met het Centrum Taal en Onderwijs te Leuven. CTO kadert de werkvorm Babbel & actie in het geheel van contextgerichte taalverwerving. We leerden dat Bru-taal pioniert vanuit de praktijk en tot dezelfde bevindingen komt als de wetenschappers. We citeren uit het gespreksverslag. “Het CTO vindt de meer recente contextgerichte werkvormen zoals bedrijvenproject en babbel&actie, bijzonder boeiende experimenten op vlak van informele taalverwerving. Het gaat om een heel natuurlijke manier om taal te verwerven. Waarom? Mensen leren vooral visueel. Dus met iets concreets bezig zijn + taal werkt heel goed. Een taal leren in een geïntegreerde context gaat gewoon sneller! Het blijkt immers dat het heel moeilijk is om de transfer te maken van de taalles naar buiten, bijv. de bedrijfsvloer. Dus is het beter om de taal te leren in de context waarin die gebruikt moet worden. Belangrijk is dat de activiteit in een Nederlandstalige context doorgaat, bijv. door voldoende Nederlandstaligen te betrekken bij de activiteiten! Wat vindt CTO boeiend aan Bru-taal? Bru-taal is op professionele wijze bezig om leersituaties te creëren met een voldoende rijk taalaanbod. Bru-taal exploreert heel verschillende contexten: bedrijven, scholen, Nederlandstalige muziekcultuur, koken, GC’s, Davidsfonds,… “

Resultaten MJP R7

Acties in 2011 Draaiboek met werkwijze en voorwaarden

Indicatoren Experimenten en werkwijze uitschrijven

De werkvorm is nog te veel in evolutie om een algemeen draaiboek te kunnen opmaken. In 2011 zochten we vooral naar de juiste formule per activiteit. Al doende stroomlijnen we de werkvorm en ontdekken we de do's en dont's. We maken werkafspraken. Dit is vooral het geval voor de zanggroepen en Babbel & koken.

27


Resultaten MJP R6

Acties in 2011 Indicatoren Verschillende gemeenschapscentra Ontwikkelingen convenant zijn vragende partij voor extra afwachten initiatieven; aanvragen onderzoeken en evt. extra middelen aanvragen

2011 werd een jaar waarin Bru-taal, de gemeenschapscentra en de VGC druk bezig waren een nieuw beleid uit te tekenen. We hopen dat dit in 2012 concrete vorm krijgt en er een overkoepelend overleg tussen de gemeenschapscentra en Bru-taal wordt gecreëerd. Daarin kunnen we op systematische wijze samen nagaan wat zinvolle initiatieven zijn om verder te ontwikkelen.

1.6. Conversatiegroepen in gemeenschapscentra ondersteunen Zoals hieronder uit de beschrijvingen blijkt zijn conversatiegroepen lokaal ingebed en hebben hun eigen accenten.

Resultaten MJP R9

Acties in 2011 Indicatoren Begeleiding in 4 gemeenschapscentra Verslag overlegvergaderingen (GC): Den Dam, Kontakt, WABO, OpWeule

De conversatiegroep in GC Den Dam heeft in 2011 een moeilijk jaar achter de rug. Ze kampen met te weinig deelnemers (4 tot 8). Daartegenover staat dat ze te veel vrijwilligers hebben die dan uiteraard in een vreemde positie zitten t.o.v. de deelnemers. Den Dam heeft ook een eigen systeem ontwikkeld waarbij elke vrijwilliger om de beurt 2 conversatiegroepen organiseert. Op die manier komt elke vrijwilliger uiteraard aan bod. Bru-taal wijst op zwakte van dit systeem, dat de anderstalige geen (h)echte binding kan opbouwen met de vrijwilliger. Er is dan ook maar een heel kleine vaste groep in Den Dam die regelmatig komt. Bru-taal heeft een aantal hints gegeven om Den Dam te helpen (promo, begeleiding, vormgeving zaal, opleiding vrijwilligers,…) De conversatiegroepen in GC Kontakt hebben 2 zeer goede vrijwilligers (2 dames) die de conversatiegroepen op een zeer positieve en professionele manier leiden. Zowel op taalstimulerend vlak als op sociaal vlak. De deelnemers zijn vooral uit de gemeente en eerder hoogopgeleid. Opvallend is ook dat de deelnemers veel terugkomen en dat er weinig verloop is. Dit is in dit geval niet negatief. De groep staat open voor nieuwe deelnemers. De locatie, de deelnemers, de sfeer,… . Alles prima! Kontakt telde in het voorjaar 30 deelnemers die 223 keer kwamen en in het najaar 26 mensen die 142 keer present waren. De conversatiegroepen in GC WABO hebben een gelijkaardig verloop als deze in Kontakt. Hoogopgeleide mensen, weinig verloop, goede locatie, veel taalstimulering, gemengd publiek qua leeftijd. Aantal inschrijvingen - voorjaar 2011 - groep 1: 20 - voorjaar 2011 - groep 2: 7 - najaar 2011 - groep 1: 32 - najaar 2011 - groep 2: 5 (werd gestopt in november 2011)

28


Aanwezigheden - voorjaar 2011 - groep 1: 419 - voorjaar 2011 - groep 2: 119 - najaar 2011 - groep 1: 446 - najaar 2011 - groep 2: 34 De conversatiegroepen in GC Op-Weule worden door 1 vaste vrijwilliger geleid. De groep heeft een vaste kern van mensen die houden van zijn aanpak. De conversatiegroep heeft relatief weinig verloop. De conversatiegroep in GC Ten Weyngaert werd niet verder gezet in het najaar van 2011. Probleem was het vinden van voldoende Nederlandstalige vrijwilligers voor het begeleiden van de gesprekken. Aanvankelijk werd gedacht de activiteit te verplaatsen van woensdagavond naar donderdagvoormiddag in de hoop nieuwe vrijwilligers te vinden. Dat is niet gelukt. De conversatiegroep draaide voordien enkel goed omdat een personeelslid van het gemeenschapscentrum de activiteit op een actieve manier opvolgde. De conversatiegroep in GC De Zeyp werd opgestart in november 2011 in samenwerking met De Zeyp, CVO-Lethas en Bru-taal. Deze driehoek werkt zeer goed. De Zeyp en Bru-taal keken samen mee uit naar vrijwilligers. Bru-taal zorgde voor de folders en de promo. Bru-taal, De Zeyp en CVO-Lethas keken naar het aantal deelnemers en deden elk hun taak om het aantal op peil te houden. De Zeyp zorgde voor de logistieke omkadering gedurende de activiteit, Bru-taal gaf de vrijwilligers ter plaatse een opleiding,‌ . Kortom de conversatiegroep De Zeyp is de perfecte samenwerking tussen drie gemotiveerde partners. De groep kende een groot verloop (steeds aangevuld door CVO-Lethas) maar ook de mond-aan-mondreclame in Ganshoren deed zijn werk en via De Zeyp zelf kwamen ook een aantal mensen. Stilaan ontstond toch een vaste groep van enkele deelnemers. De Zeyp werkt met inschrijvingen, iedereen betaalt 5 euro voor 5 tot 7 sessies. Dit systeem zal geÍvalueerd worden in 2012. De conversatiegroep in GC Everna is de vroegere Babbelut omgevormd naar een conversatiegroep. Dit proces is nog volop bezig. Het centrum en de vrijwilligers begrijpen dat de voortdurende aanwezigheid van een Bru-taal medewerker niet meer mogelijk is. Voor de rest houden ze alles liefst zoveel mogelijk bij het oude. We sturen hen dan ook elke week het themablad van Babbelut. De vrijwilligers en de deelnemers zijn het niet gewend om zelf de onderwerpen aan te dragen. Over het ganse jaar telde Everna 68 inschrijvingen die in totaal 352 keer present waren. De conversatiegroep in Golden Rose werd in het najaar opgestart binnen het kader van het doelgroepenbeleid dat door Babbelut light in gang werd gezet. We beschrijven het onder de hoofding 'Ondersteuning op vraag.'

Resultaten MJP R9

Acties in 2011 Bij stijgende vraag in de GC's extra middelen vragen voor ondersteuning

Indicatoren Ontwikkelingen convenant afwachten

Door de verschuivingen binnen de conversatiegroepen is er niet veel extra werk bijgekomen in 2011. Een extra investering in middelen drong zich dan ook niet op.

29


Resultaten MJP R9 R9

Acties in 2011 Indicatoren Ondersteuningsplan uitwerken Stappenplan uitwerken om Stappenplan ondersteuningsbeleid te verbeteren + uitvoeren

In het rapport 15/10/2011 gingen we dieper in op de uitbouw van het ondersteuningsbeleid. We citeren. Gezien het groeiende belang van een efficiĂŤnt ondersteuningsbeleid heeft Bru-taal in 2011 reeds vorige acties ondernomen. We organiseerden met Praxisnetwerk een in-huistraining over het opzetten van een ondersteuningsbeleid. We ontwikkelden een checklist met alle aandachtspunten om conversatiegroepen op te starten, zie bijlage 3. Eenzelfde instrument is in ontwikkeling voor Babbel & actie. Conversatiegroepen worden tot nu toe individueel ondersteund. December 2011 lanceren we de idee van een halfjaarlijks forum voor begeleiders en verantwoordelijken van alle Conversatiegroepen. Centraal staat ervaringsuitwisseling en van daaruit het distilleren van relevante items en werkpunten voor volgende bijeenkomsten. Naargelang de ondersteunende functie van Bru-taal zich uitbreidt, zullen verdere tools ontwikkeld worden.

Resultaten MJP R8

Acties in 2011 Aanzet tot visievorming: beschrijving en analyse maken van werkvorm

Indicatoren Draaiboek conversatiegroepen

Voor de opstart van de conversatiegroep Golden Rose ontwikkelden we een draaiboek in de vorm van een uitgebreide checklist.

1.7. Ondersteuning op vraag van 1.7.1. Minstens 2 vragen voor taalstimulering uitwerken Resultaten MJP Acties in 2011 R11 Experiment met Golden Rose, een socio-culturele vereniging, rond taalstimulering en culturele uitwisseling

Indicatoren Experiment beschrijven

Golden Rose is een mooi voorbeeld van vooronderzoek en samen een weg afleggen. Golden Rose liet weten dat hun leden reeds kennis hebben van het Nederlands. We organiseerden 2 activiteiten in functie van leervraagverheldering: in november 2010 eenmalig conversatietafels en in april 2011 eenmalig een uitstap i.s.m. het Davidsfonds. De leden van Golden Rose willen hun Nederlands oefenen vanuit een interesse in Nederlandstalige cultuur en Nederlandstalige mensen. Deze activiteiten waren in grote lijnen geslaagd. Er was een achterban aanwezig. Zij hebben ook het gevraagde niveau 2.1 en zijn sterk geĂŻnteresseerd in taalstimulerende activiteiten. Golden Rose en Bru-taal hebben meer vertrouwen gekregen in elkaars werking. Als deskundige in taalstimulering wil Bru-taal een dubbel spoor uitzetten.

30


Enerzijds de oprichting van een conversatiegroep binnen Golden Rose die openstaat voor de wijk rond het Meiserplein. Dit was voorzien voor het najaar van 2011. Golden Rose had een Nederlandstalige vrijwilligster gevonden en een tiental inschrijvingen. Dat bleek een te smalle basis om te starten. Na een paar keer is de groep gestopt. Met de verantwoordelijke is besloten om extra publiciteit te maken in de wijk en voorjaar 2012 opnieuw te starten. Daarnaast worden de contacten met het Davidsfonds verder uitgewerkt zodat Golden Rose en Davidsfonds samen enkele culturele activiteiten kunnen organiseren. Bru-taal is hierbij enkel aanwezig als de activiteit een taalstimulerend karakter dient te krijgen.

Resultaten MJP R11

Acties in 2011 Ondersteuningsbeleid voor VOEM conversatietafels uitwerken

Indicatoren Verslag onderzoek en ondersteuning

De verantwoordelijke voor de conversatiegroepen van VOEM is in het voorjaar uitgenodigd op de introductievorming voor vrijwilligers Babbelut. Dit bleek achteraf niet zo ’n goed idee. De methodologische verschillen tussen de verschillende werkvormen werkten verwarrend. Ook al gaat het in principe om dezelfde materie: hoe zorgen we voor een spontaan gesprek? Uit dit voorval hebben we geleerd dat we aparte ondersteuningstrajecten moeten opstarten voor de verschillende werkvormen zoals Babbelut, conversatiegroepen, enz. VOEM stelde geen verdere ondersteuningsvragen en was ook niet zeker over de voortzetting van hun initiatief.

Resultaten MJP R11

Acties in 2011 Ondersteuning Huis der gezondheid

Indicatoren Verslag

De vraag van het Huis der Gezondheid bleek te gaan over zorgverstrekkers en werd opgenomen in het project bedrijvig Nederlands.

Resultaten MJP R11

Acties in 2011 Uitbouw taalstimulering GC Everna

Indicatoren Zie Babbelut

Resultaten MJP R11

Acties in 2011 Project BON/Brusselleer

Indicatoren Zie Babbelut light

1.7.2. Visie-ontwikkeling Resultaten MJP Acties in 2011 R10 Visie-ontwikkeling enten op R9

Indicatoren

We verwijzen naar wat we hierover schreven onder 1.6 conversatiegroepen. Verder hebben we ook in het rapport 15/10/2011 lijnen uitgezet hoe we ondersteuning bij en met een partner willen vormgeven.

31


Rol van de partner De partner organiseert de activiteit, zorgt voor deelnemers en vrijwilligers, locatie en logistiek. Bijv. een Brede School heeft geïnteresseerde anderstalige en Nederlandstalige ouders, een Gemeenschapscentrum zorgt voor een kok en een keuken, een bedrijf voor anderstalige en Nederlandstalige collega’s, enz. Bru-taal heeft vooral een inhoudelijke rol n.l. de activiteit op zodanige wijze uitwerken dat deze taalstimulerend werkt. Bijv. bij koken ligt de nadruk niet op ingewikkelde receptuur maar op het scheppen van spreeksituaties: met een paar anderstaligen en Nederlandstaligen samen groenten snijden en ondertussen babbelen. De Nederlandstalige deelnemers weten ook dat het om meer gaat dan enkel koken, enz. Bru-taal let erop dat er voldoende Nederlandstalige vrijwilligers aanwezig zijn. Bijv. in een bedrijf begeleiden Nederlandstalige collega’s de conversatietafels en niet de werknemer van Bru-taal. Die heeft enkel een coachende rol t.o.v. de begeleiders. Aanvankelijk stelden we dat de partner diende in te staan voor de promotie. We merken echter dat de organisatoren erop aandringen dat Bru-taal hen promotiemateriaal en -ideeën aanlevert. Dit heeft als voordeel dat het materiaal eenvormig met de andere taalstimulerende activiteiten wordt uitgewerkt en in het aanbod opgenomen. Van de partner verwachten we dat deze toegang heeft tot en/of actief op zoek gaat naar deelnemers. Enkel in een experimentele fase en om een werkvorm uit te testen zal Bru-taal zelf bijv. deelnemers van Babbelut aanspreken. De samenwerking met de partner zorgt voor continuïteit in de taalverwerving. In de school kunnen ouders verder Nederlands oefenen met elkaar, het Gemeenschapscentrum kan zorgen voor een vervolgreeks laagdrempelige kooklessen, een bedrijf voor taalafspraken op de werkvloer, enz. Op deze wijze kunnen deelnemers geleidelijk aan doorgroeien van een taalstimulerende activiteit naar 'gewoon' aanbod. Fasering in de samenwerking In de conceptfase denken Bru-taal en de partner samen de taalstimulerende activiteit uit. De opstartfase verloopt in nauwe samenwerking. In principe staat de partner in voor de organisatie van de activiteit, het aanspreken van begeleiders en deelnemers. Enkel als het gaat om het uittesten van een nieuwe werkvorm kan Bru-taal zelf voor deelnemers uit bijv. de Babbelutten zorgen. Bru-taal staat in voor de inhoudelijke uitwerking en met name op vlak van taalstimulering. In de uitvoeringsfase organiseren Bru-taal en de partner de eerste keren de activiteit samen. Waar nodig stuurt de partner bij op vlak van organisatie en Bru-taal bewaakt het taalstimulerende karakter van de activiteit. Wanneer na evaluatie blijkt dat de activiteit goed verloopt, gebeurt een geleidelijke overdracht zodat de Bru-taalmedewerker niet meer voortdurend aanwezig moet zijn. Zolang de activiteit het typisch taalstimulerend karakter wenst te behouden, zal Bru-taal de activiteit mee opvolgen en is minstens aanwezig bij evaluaties en verdere planning. Zo blijft Bru-taal bijv. betrokken bij de zanggroep om het taalstimulerend karakter te bewaken zoals rekruteren van Nederlandstalige deelnemers, nadruk leggen op het samen zingen en praten, niet op zangkwaliteiten dus aantal optredens beperken, enz.

32


1.8. Labofunctie Focus in 2011: experimenteren met vernieuwend aanbod taalstimulering voor anderstalige ouders met kinderen in het Nederlandstalig onderwijs in overleg met HvN en OCB.

Resultaten MJP R12

Acties in 2011 Praktijkcase uitwerken met wmkj Chambéry in kader van taaljongleurs; verdere mogelijkheden onderzoeken

Indicatoren Nota met verslag experiment en voorstellen naar de toekomst

Het project Taaljongleurs stelde aan Bru-taal de vraag: ‘Hoe kunnen we ouders zinvol betrekken bij het Nederlands leren van de kinderen, ook al spreken ze zelf niet goed Nederlands.’ Bru-taal vond het interessant om op deze vraag in te gaan met voor Bru-taal als leerpunt: is het mogelijk om, en zo ja hoe, anderstaligen aan te spreken voor taalstimulering via de betrokkenheid bij hun kinderen (=interessegebied)? Bru-taal vroeg aan OCB goede raad over dit project. Vervolgens beslisten we 3 conversatietafels te organiseren rond het thema ‘meertalige opvoeding’. Hiermee wilden we de ouders de kans geven met mekaar hierover in gesprek te gaan. Bij de uitvoering voorjaar 2011 bleek echter dat we bezig waren we met vorming over meertaligheid i.p.v. met uitwisseling. Wat liep er mis? Achteraf beseften we: in onze aanpak hebben we geen Nederlandstalige vrijwilligers ingeschakeld. Dat zorgde voor eenrichtingsverkeer en resulteerde in een setting van vorming. We leerden: Nederlandstalige vrijwilligers zijn essentieel voor onze methodiek! We evalueerden het project met OCB en trokken volgende conclusies. Als kennis dient overgebracht inzake meertalige opvoeding, gebeurt dat best door een vormingsinstelling. Wat Bru-taal wel kan doen is vasthouden aan de eigen methodiek en Nederlandstalige ouders inschakelen voor een uitwisseling tussen geïnteresseerde ouders met als thema: meertaligheid van de kinderen. Misschien een werkvorm om uit te testen in een Brede school?

Resultaten MJP R12

Acties in 2011 Contact leggen met Brede school Nieuwland

Indicatoren Verslag

Bru-taal heeft in het voorjaar contact opgenomen met OCB dat instaat voor de omkadering van deze nieuwe Brede school. Er is nagedacht over mogelijke bijdrage van Bru-taal en werkvormen. OCB vatte het als volgt samen: Bij het taalleren kunnen we formeel (via lessen, programma) en informeel taalleren onderscheiden. De werking en het aanbod van Brutaal situeert zich op het niveau van het informeel taalleren en ze hebben zich hierbij vooral gespecialiseerd in de werkvorm conversatietafels. Via deze werkvorm (binnen ‘neutrale’ locaties) bereiken ze belangrijke groepen taalleerders, maar bereiken ze ook heel wat groepen niet. Het informele taalleren is echter ook interessant voor andere groepen: groepen gelinkt aan een organisatie (bv. ouders); groepen met heel divers taalniveau en met individuen met een heel laag taalniveau.

33


Vanuit een aantal ‘experimenten’ door Bru-taal, maar ook vanuit de bevindingen van de projecten ‘Ouders in interactie’ (= koppeling van informeel en formeel taalleren) opgevolgd vanuit CTO, blijkt dat er mogelijkheden zijn om via informeel taalleren ook deze groepen te bereiken. De idee is dat er via projecten of activiteiten wordt gewerkt om de taalvaardigheid Nederlands te versterken ongeacht het niveau van de deelnemer (bv. kookactiviteit, fotografie, ontbijt organiseren, tentoonstelling opzetten,…). Wanneer het OCB op het terrein behoeften detecteert waarop Bru-taal kan inspelen, kunnen bovenstaande ideeën in de praktijk worden uitgewerkt.

1.9. Projecten initiëren en uitvoeren 1.9.1. Taalstimulering voor werknemers in bedrijven en organisaties Resultaten MJP Acties in 2011 Indicatoren R13 Experimenten uitwerken in nauwe Rapport, draaiboek samenwerking met HvN resulterend in een uitgewerkt beleidskader en nieuwe praktijk In mei 2011 ontstond het project Bedrijvig Nederlands, in nauwe samenwerking met het Huis van het Nederlands. De overeenkomst ‘Conversatietafels in bedrijven en organisaties’ stelt het als volgt: “vzw Bru-taal is gespecialiseerd in het begeleiden van conversatietafels in diverse contexten en het ondersteunen van Nederlandstalige vrijwilligers, die de spil vormen van haar taalstimulerende activiteiten. Het HvN is gespecialiseerd in het begeleiden van bedrijven en organisaties in het ontwikkelen en uitvoeren van een taalbeleid. In het project Bedrijvig Nederlands wordt de expertise van beide organisaties samengebracht zodat conversatietafels worden gekaderd in een breder, gedragen taalbeleid”. De samenwerking werd vastgelegd in een samenwerkingsprotocol tussen het Huis van het Nederlands en Bru-taal, opgemaakt op 29 april 2011. Promotie en bekendmaking Voor Bru-taal was de bedrijfswereld een onontgonnen terrein. Stap voor stap verhoogde Bru-taal haar deskundigheid, en maakte ze het project bij de relevante organisaties bekend. Bij de aanvang hebben we getracht het project via zoveel mogelijk kanalen bekend te maken. Hier een kort overzicht: Diverse organisaties Actiris – Dienst werkgevers Actiris – Taalhoek

Werkgever Beci

Werknemer ABVV

Sectorfondsen Cevora (bedienden)

VKW

ACV

DC vorm (dienstencheques)

BNCTO Huis voor Gezondheid

UNIZO Verso (social profit) – VOKA - Jobkanaal

Huis van het Nederlands Tracé Brussel VDAB

34

FE.Bi vzw (non-profit) IPV (voedselnijverheid) VIVO vzw (social profit)


Behaalde resultaten Mondjesmaat kwam Bru-taal in contact met verschillende bedrijven en organisaties die interesse hadden voor de organisatie van conversatietafels door Bru-taal. Bru-taal is bij 13 bedrijven en organisaties op verkennend gesprek geweest (vooronderzoek). Uit deze 13 bedrijven en organisaties hebben we in 2011 in 4 bedrijven of organisaties conversatietafels opgestart: Het ABVV, Cora Anderlecht, de Hogeschool-Universiteit Brussel, en Randstad Brussel. Voor een andere organisatie, St.-Monika, was er een overeenkomst in aantocht (te beginnen in maart). Daarnaast zijn er nog 2 bedrijven waar de interesse heeft geklonken, en waar Bru-taal nog verdere gesprekken mee zal voeren met oog op een concrete planning. Een overzicht: Het ABVV Cora Anderlecht De HUBrussel Randstad St.-Monika OCMW Etterbeek De Munt UZBrussel

Conversatietafels reeds opgestart en reeks beĂŤindigd Conversatietafels reeds opgestart, loopt nog steeds Conversatietafels reeds opgestart, loopt nog steeds Conversatietafels reeds opgestart, loopt nog steeds Bedrijvig Nederlands start in maart 2011, overeenkomst nog niet opgesteld In prospectie In prospectie In prospectie

Voor de 5 andere bedrijven en organisaties, bleken conversatietafels niet de juiste formule gezien de doelstellingen en de verwachtingen van het bedrijf of de organisatie. vzw Cyclo, Agentschap voor territoriale ontwikkeling van het BHG, Medical Fitness, Gemeente Anderlecht (dienst sociale bemiddeling), Dienst voor Hulp aan Brusselse gezinnen. Samenwerking met het HvN Een gezamenlijke werkgroep werd opgericht om de samenwerking tussen het HvN en Bru-taal vlot te laten verlopen. Hier gaven we de aanzet tot een gemeenschappelijke visie en werd de samenwerking praktisch uitgewerkt. Welke formule bieden we aan de bedrijven aan? Binnen welk kader doen we dit en wat zijn de basisvoorwaarden? En hoe benaderen we welke bedrijven? Wat doen we met welke aanvragen? Beide organisaties delen een gemeenschappelijke visie die op de werkgroep telkens wordt bijgeschaafd. Dit vormt de basis van de samenwerking. Tijdens de eerste 6 maanden van het project vergaderde de werkgroep maandelijks. Nadien, in de tweede helft van het projectjaar, besloten we de werkgroep slechts tweemaandelijks te laten samenkomen. Daarnaast houden beide organisaties elkaar frequent op de hoogte van nieuwe aanvragen of andere zaken die relevant zijn voor het project. In de plaats van een gezamenlijke database - die zou worden opgericht volgens het samenwerkingsprotocol - stuurt het HvN regelmatig een Excel File door met alle aanvragen van alle bedrijven waar zij mee samenwerken. Verder gebeurt het vooronderzoek voor conversatietafels in bedrijven indien mogelijk met beide organisaties. Meer informatie in het rapport bedrijvig Nederlands

Resultaten MJP R13

35

Acties in 2011 Aanvraag Familiehulp, Convivium, Aksent, Cosmos, enz. opnemen

Indicatoren Verslag


Familiehulp Het Huis van het Nederlands Brussel ontwikkelde bij Familiehulp een taalbeleid. Eén van de acties waren conversatietafels. Het HvN gaf een reeks van 10 conversatietafels. Daarna nam Familiehulp het zelf over. Eind 2010 zochten ze contact met Bru-taal voor ideeën rond gespreksimpulsen. Dit resulteerde in een eenmalige ondersteuning begin februari. Dit zorgde voor een aantal concrete ideeën voor de huidige groepen en naar mogelijke werkvormen in de verdere toekomst. Vandaag is het taalbeleid bij Familiehulp afgelopen. Zij zoeken naar methodes om het Nederlands bij Familiehulp levendig te houden. Zo bereidt Familiehulp een programma voor met Citizenne waarin het Nederlands oefenen gecombineerd wordt met oefenen van vaardigheden zoals conflicthantering, omgaan met racisme. Ze hopen hiermee van start te gaan in 2012. We blijven alleszins met hen contact houden. Familiehulp volgde ook de introductievorming. Zoals we reeds schreven bij VOEM zorgen we beter voor vorming op maat van organisaties zodat we beter inspelen op de specifieke werkvormen. LDC Aksent Aksent contacteerde Bru-taal met de vraag naar de organisatie van conversatietafels. Bru-taal zette de vraag on hold tot het project ‘Bedrijvig Nederlands’ van start ging. Toen het project werd goedgekeurd, contacteerde Bru-taal Aksent opnieuw. Door een reorganisatie van personeelsleden is het idee van conversatietafels binnen Aksent niet verder opgenomen. Convivium asbl Deze Franstalige hulporganisatie wilde graag een conversatietafel starten maar beschikt niet over Nederlandstalige collega's. Het kon dus niet opgenomen worden binnen het project bedrijvig Nederlands. LDC Cosmos Er was een verkennend gesprek. We hebben informatie aangereikt. Sindsdien was er geen vraag meer bij LDC Cosmos. LDC Harmonie Bij LDC Harmonie lopen reeds taalstimulerende activiteiten. Een vrijwilligster vroeg om ondersteuning en we voorzagen een vorming op maat in september 2011. Deze is niet doorgegaan wegens een coördinatorwissel. Voor de nieuwe coördinator beantwoorde deze vorming niet meer aan haar verwachtingen.

Resultaten MJP R13

Acties in 2011 Verderzetten samenwerking met erfgoedcel voor personeel van musea en culturele instellingen

Indicatoren

Het concept om conversatietafels aan te bieden binnen een culturele context, verbonden aan interactieve gespreksmomenten, blijft succesvol. Deelnemers zijn werknemers uit de Brusselse musea en culturele instellingen. Samen brengen we een – Nederlandstalig - gegidst bezoek achter de schermen van een instelling en praten nadien over onze ervaringen tijdens een conversatietafel in het Nederlands. In het voorjaar werkten we de reeks af die in het najaar gestart was met een bezoek aan het Kaaitheater en Erasmushuis. In het najaar maakten we plannen om een nieuwe reeks te starten voorjaar 2012. De deelnemers zijn erg enthousiast. De meerwaarde van dit project is dat het

36


voor de personeelsleden zeer boeiend is te zien hoe men elders werkt. En tegelijk oefent men Nederlands! Er zijn al interessante onderlinge werkcontacten gelegd.

1.9.2. Projecten aanvragen Resultaten MJP Acties in 2011 R13 ProjectideeĂŤn uitwerken naar Impulsfonds, VGCprojectsubsidies

Indicatoren Ingediende dossiers

We dienden een project in op het Impulsfonds, zie 1,4, Babbel & actie.

37


II. Deskundigheid bevorderen Bru-taal breidt de werking uit door niet enkel zelf activiteiten te ontwikkelen maar ook organisaties te ondersteunen die willen werken aan taalstimulering. Dat betekent dat we de aanwezige en vaak unieke expertise van Bru-taal meer zullen expliciteren zodat ze ruimer verspreid kan worden. We willen de praktijk meer theoretisch en wetenschappelijk onderbouwen. Daarnaast dient expertise opgebouwd over ondersteuningsmethodieken.

Resultaten MJP R14 + R15

Acties in 2011 Methodiekontwikkeling; in 2011 kenmerken van de verschillende activiteiten beschrijven

Indicatoren Productfiches

Door het aanbod in productfiches te gieten kwamen volgende vragen naar boven: behoort deze activiteit in eigen aanbod of (op lange termijn) aanbod van de partners? Staat deze activiteit open voor alle anderstaligen in Brussels Hoofdstedelijk Gewest of enkel voor de Babbelutters? Behoort het product tot het vakantieaanbod of tot de maandelijkse uitstappen? Daarnaast zien we een evolutie naar het op maat creëren van activiteiten i.s.m. organisaties en bedrijven. Aansluitend gaan we nadenken over de methodiek… Via deze en andere denkoefeningen werd PICKNICK-Babbelut herdoopt in Babbel & picknick, alsook Kook & babbel naar Babbel & koken,… Daarnaast werd Babbel & picknick opgenomen in het open aanbod. Wandel-Babbelut behoorde tot het gesloten aanbod en bleef ook zo. De naamgeving werd dan ook niet gewijzigd. Het toekennen van de taaliconen (ontwikkeld door het Huis van het Nederlands Brussel en de Vlaamse Gemeenschapscommissie) bracht ons op het punt na te denken over diversifiëring op niveau in het aanbod. Babbel & koken (Babbelut light) heeft het taalicoon ‘start’, de andere activiteiten Babbelut-conversatietafels/ conversatiegroepen/Babbel & zingen kregen het taalicoon ‘makkelijk’ en de Cultuurgroep het taalicoon ‘gevorderd’.

Resultaten MJP R14

Acties in 2011 Systeem van kwaliteitszorg voor activiteiten TS uitwerken in 2011 voor Babbelut

Indicatoren 2-maandelijks Babbelut-overleg; procedures uitgewerkt

We hebben een introductiepakket Babbelut voor elke nieuwe medewerker uitgewerkt. Het bevat alle belangrijke kennis omtrent Babbelut. We zorgen ook voor up-to-date draaiboeken over het praktische verloop van elke Babbelut. Zo kan een vervanging vlot verlopen. De verantwoordelijkheid voor de algemene organisatie van de Babbelutten is toegekend aan een personeelslid met de uitdrukkelijke zorg te waken over de kwaliteit van het aanbod. Naast de vele informele babbels over Babbelut, zorgen we voor een formeel Babbelutoverleg per trimester.

38


Resultaten MJP R15

Acties in 2011 VTO-plan opmaken

Indicatoren VTO-plan

Gezien het grote belang van een goede vrijwilligerswerking zijn we frequent aanwezig op het aanbod georganiseerd door het Punt. In 2011 volgden we - waarderend werken met vrijwilligers - werken met groepen vrijwilligers - vacatures uitschrijven - interne communicatie met vrijwilligers Aangezien er een grotere nadruk komt te liggen op ondersteuningsbeleid, organiseerden we hierover een in-huis-workshop met Praxis Netwerk. We streven naar gedeelde kennis over alle aspecten van Bru-taal. De administratieve kracht volgde daarom in het najaar de basiscursus PC 329.01. En een medewerker volgde in het bredere kader van het Huis een EHBO-opfrissing. Voor het versterken van persoonlijke werkcompetenties namen personeelsleden ook deel aan - spreken voor en groep - individuele taalopleiding (een gratis aanbod binnen PC 329!) - be誰nvloeden en overtuigen - coaching

Resultaten MJP R15

Acties in 2011 Deskundigheidsbevordering TS binnen Bru-taal voor VW, personeel en vergoede medewerkers

Indicatoren 4 vormingen / ervaringsuitwisselingen organiseren

Bru-taal plande een introductievorming op dinsdag 15 maart en 25 oktober. In de Introductievorming wordt ingegaan op hoe je een gesprek kan opstarten en gaande houden, over hoe men een taal leert en hoe je daar aan kan bijdragen. De vorming is interactief. Er is ruimte voor uitwisseling van tips en ervaringen tussen de vrijwilligers. Zowel nieuwe vrijwilligers als vrijwilligers die al een tijdje bezig zijn, worden uitgenodigd. Een vorming Duidelijke Taal werd op dinsdag 29 november verzorgd door het Huis van het Nederlands. De Nieuwjaarsdrink en de brunch gaven de vrijwilligers de kans mekaar op informele wijze te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Resultaten MJP R15

Acties in 2011

Dit werd in 2011 op punt gezet

39

Indicatoren Ondersteuningsinstrumenten voor VW: aangepast draaiboek gespreksstimulering voor Babbelut


Resultaten MJP R15

Acties in 2011

Indicatoren VW en alle medewerkers hebben een basiskennis sociale kaart

EĂŠn Bru-taal medewerker houdt zich op de hoogte en geeft de informatie door. De Vrijwilligers kunnen zich steeds voor een concrete vraag van een Babbelutter wenden tot de Brutaalmedewerker. In 2012 bekijken we hoe we de VW nog beter kunnen informeren zonder hen te overbelasten.

Resultaten MJP R14

Acties in 2011 Infobank opzetten: (achtergrond)materiaal binnen Brutaal toegankelijker maken voor personeel en VW, resultaten mediargus verwerken

Indicatoren Ordenings- en toegankelijkheidssysteem uitgewerkt

We verzamelden verschillende materialen rond taalvaardigheid, taalverwerving en taalstimulering. Door ziekte van het betrokken personeelslid is er geen ordening meer gebeurd.

Resultaten MJP R15

Acties in 2011 Vorming rond coaching en ondersteuning voor personeel

Indicatoren Vorming

Acties in 2011 Vorming rond netwerking in 2011 of 2012

Indicatoren

Zie hoger VTOplan

Resultaten MJP R15

Niet uitgevoerd in 2011

Resultaten MJP R15

40

Acties in 2011 Deskundigheidsbevordering bij samenwerkingspartners; in 2011 deskundigheid verhogen via praktijkprojecten

Indicatoren Zie bij 'ondersteuning op vraag van'


Resultaten MJP R17

Acties in 2011 Wetenschappelijke onderbouwing methodiek: mogelijkheden onderzoeken bij VLOPHOB, Brusselgelden, UA, VGC, enz.…

Indicatoren Verslagen en dossier

Er werd een project ingediend voor interdisciplinair project bij departement Onderwijs- en Informatiewetenschappen: “van verkennen naar erkennen: taalstimulering wetenschappelijk gekaderd”. Ons voorstel werd niet weerhouden. We hebben contacten gelegd met het Centrum Taal en Onderwijs van KU Leuven. We leren mekaar heel wat over taalstimulering in de praktijk én in de theorie! CTO nam deel aan onze eenmalige stuurgroep bedrijvenproject. We hopen op een kans om samen een project Taalstimulering uit te voeren.

Resultaten MJP R16

Acties in 2011 Platform TS oprichten

Indicatoren Contact leggen met Arch'educ

In 2011 zijn contacten gelegd met Arch'educ en vzw De Rand die samen instaan voor Café Combinne. Hoewel inhoudelijk andere accenten worden gelegd, zijn er veel punten waarrond het zinvol is ervaringen uit te wisselen en van mekaar te leren. In 2012 wordt een uitwisselingsmoment gepland rond ondersteuning en kwaliteitszorg.

41


III. Deelnemersbeleid verdiepen Het monitoringsysteem zal een veel gedetailleerder beeld geven van de deelnemers en een gericht deelnemersbeleid mogelijk maken op vlak van rekrutering, ontwikkeling van het aanbod, motiveren van deelnemers, enz.

Resultaten MJP R18

Acties in 2011 Deelnemersbeleid ontwikkelen: Obv resultaten van het monitoringsysteem worden visie en concrete acties uitgewerkt voor de komende jaren

Indicatoren Beleidsnota met voorstellen en acties

3.1. Het systeem zelf Begin 2011 leverde BRIO 2 documenten. Een eerste rapport beschrijft de ontwikkeling tot en voorstel van een monitoringsysteem. Een tweede behandelt de specifieke vragen die de VGC-administratie stelde aan Bru-taal in september 2010. In een notendop ziet het monitoringsysteem er als volgt uit. De deelnemer schrijft zich in met een inschrijvingsformulier. De gegevens worden door Bru-taal verwerkt in een excelbestand. Hieruit kunnen dan de meest relevante deelnemersgegevens worden gedistilleerd. BRIO ontwikkelde ook een enquête die in de mate van het mogelijke peilt naar de effecten van de Babbelut. De enquête wordt niet anoniem afgenomen waardoor het mogelijk is de resultaten te linken aan de deelnemersgegevens. Tevens registreerden we de aanwezigheden per persoon. Deze twee bijkomende instrumenten leveren interessante extra informatie. Nadeel is dat het technisch bijzonder ingewikkeld is om enquêtegegevens en aanwezigheden te koppelen aan inschrijvingssgegevens. Bru-taal beschikt ook niet over de mogelijkheden om zelf de statistische verwerking uit te voeren. De deelnemers ervaren bovendien elke gegevensverzameling als tegengesteld aan de Babbelut-setting waar anonimiteit en vrijblijvendheid de sfeer kenmerken. Tenslotte zijn het vooral hogergeschoolden die erin lukken papieren in te vullen. Einde mei overhandigden we de VGC een eindrapport waarin we pleiten voor een haalbare monitoring met name: - per werkjaar deelnemersgegevens registreren - om de 2 jaar na 3 maanden inschrijven de enquête afnemen met eveneens het bijhouden van aanwezigheden per persoon In de BRIO-rapportage werden de deelnemers aan de Babbelut-conversatietafels bevraagd. het betreft immers veruit de grootste groep. Het systeem is natuurlijk evengoed toepasbaar op andere doelgroepen.

42


3.2. Resultaten BRIOrapport september 2010 - november 2010 Het Briorapport organiseerde de afname van de inschrijvingen en enquête gedurende 3 maanden. Wat zijn hun voornaamste bevindingen? Het publiek van Babbelut is zeer wisselend: elke week is er instroom van nieuwe mensen. Gemiddeld komt men 5,65 keer naar Babbelut met een grote diversiteit van wie 1x komt (40%) tot wie zeer trouw is. Voor wie meer dan 1 keer naar Babbelut komt, wordt de factor sociale netwerking belangrijker. Taalstimulering beoogt oefenkansen te creëren en de spreekdurf te verhogen. Dat het zo ook werkt blijkt uit de verhoogde zelfinschatting van deelnemers op het moment van de inschrijving en enkele Babbelutten later. Taalstimulering haalt het ‘verborgen’ Nederlands in mensen naar boven. Nederlands leren in functie van werk vinden en opleiding volgen blijft dus de hoofdreden om naar Babbelut te komen (65%). Vergelijken we de werksituatie tussen inschrijving en in de loop van het jaar dan blijkt dat een significant aantal werk gevonden heeft, een opleiding volgt, enz. Het is te kort door de bocht om te beweren dat dit enkel dankzij Babbelut zou zijn… Wel mogen we stellen dat Babbelut voor mensen een belangrijk tussenstation is op de weg naar werk en verdere integratie in het maatschappelijke leven. Voor het volledig overzicht verwijzen we naar de rapporten en presentatie van BRIO.

3.3. Cijfergegevens werkjaar september 2010 - juni 2011 op basis van inschrijvingsformulier Waar mogelijk vergelijken we met gegevens uit het werkjaar 2009 – 2010. Let op, in de gehanteerde cijfers zitten nog dubbels (1408 t.o. 1047 unieke namen) Hoeveel deelnemers komen uit de eigen gemeente? Gemeente Evere Sint-Gillis Schaarbeek Anderlecht Brussel Elsene Sint-Joost Jette

Totaal deelnemers 36 242 258 152 277 160 105 160

Totaal ingevuld 36 140 131 152 126 121 68 94

Aantal die uit eigen gemeente komen 11 33 43 52 31 47 23 20

In % 30,5 17,3 32,8 34,2 24,6 38,8 33,8 21,2

1390

868

260

29,9

(tot juni)

Gemiddeld

Tegenover werkjaar 2009 / 2010 is het aantal mensen uit Schaarbeek, Elsene en Anderlecht zelf verminderd, maar uit Evere, Sint-Joost, Elsene en Jette sterk gestegen. Eigenlijk vlakken de grote verschillen tussen de gemeenten af. We merken een klein verschil op tussen dag en avond: 's avonds komen er iets meer mensen uit de eigen gemeente.

Wat is de man/vrouw verhouding? M/V verhouding Aantal Deelnemers 1403 861

Aantal mannen

in %

Aantal vrouwen

in %

371

43,0

490

56,9

De verhouding is exact dezelfde als het jaar voordien.

43


Overzicht voornaamste geboortelanden Aantal deelnemers Aantal ingevulde landen België Marokko Kongo Frankrijk Turkije Kameroen Duitsland Iran Syrië Rusland Nigeria Albanië Polen Pakistan Roemenië Togo China Rwanda Spanje Brazilië Peru Guinee Ghana Bulgarije Egypte Burundi Moldavië VS Oekraïne Portugal Libanon Vietnam Sri-Lanka Indonesië Colombia Chili Afghanistan Wit-Rusland Tunesië Italië Oeganda Ierland Estland Mali Burkina Faso Kaapverdië

44

In aantal 1403 852 259 125 34 31 23 18 16 15 14 13 12 10 9 4 8 8 7 7 7 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

In % 100 31 14,7 4,0 3,6 2,7 2,1 1,9 1,7 1,6 1,5 1,4 1,2 1,1 1,1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1


Aantal deelnames per continent In % 37,5 % 16,0 % 7,0 % 8,8 % 9,6 % 3,5 % 11,1 % 0,3 %

Europa (waarvan BelgIë 31%) Noord-afrika (waarvan Marokko 14,7 %) Zuid-Amerika Balkan + Rusland Midden-Oosten Centraal-Azië + China Afrika (waarvan Congo 4 %) VS

De Babbelutten bevestigen een tendens die we ook elders in het Nederlandstalige volwassenenonderwijs opmerken. De Marokkanen vormen de grootste niet-Belgiëgroep en ZwartAfrikanen zijn opvallend sterk aanwezig in verhouding met het inwonersaantal. Een vergelijking met vorig werkjaar is niet mogelijk omdat we toen nog naar nationaliteit en moedertaal peilden. Beroepssitutatie (854 ingevuld) Ik werk Ik zoek werk Ik werk niet Ik volg een opleiding

Aantal 231 327 154 135

In % 27,0 38,2 18,0 15,8

Het is duidelijk dat Babbelutten vooral mensen aantrekken die in een traject actief zijn. Vorig werkjaar vroegen we deze gegevens niet op. Totaal genoteerd 837 Waar leerde je Nederlands? CVO Lethas CVO BXL CVO KHNB CVO Meise/Jette Brusselleer Franstalig onderwijs VDAB BXL Formation Andere

In % 42.5 12.6 1.4 0.7 7.1 24.4 5.5 4.4 16

Er zijn verschillen tegenover vorig jaar maar uit ervaring weten we dat mensen niet altijd zo goed de naam weten van hun school. Ook werd het vorig jaar anders opgevraagd. Een geldige vergelijking is daardoor niet mogelijk. Heb je kinderen in een NL-Crèche? PS: Maar 30 % antwoordde op de vraag! Aantal antwoorden Ja Nee

45

419 34 = 8 % 358 = 92 %


Heb je kinderen in een NL-school? PS : Maar 30 % antwoordde op de vraag! Aantal antwoorden Ja Nee

421 42= 10 % 378 = 90 %

Het wekt wellicht geen verbazing dat de Babbelutformule niet zo makkelijk jonge ouders aantrekt. Ze hebben het al druk genoeg. In 2012 willen we onderzoeken wat mogelijke alternatieven kunnen zijn voor deze doelgroep. Bovenstaande vragen zijn nieuw. Waarom volg je deze conversatietafels? (820 antwoorden) In % 53 % 38 % 37 % 33 % 28 % 27 % 19 % 12 % 12 % 5% 33 %

Om werk te vinden Ik heb interesse voor het Nl Ik wil nieuwe talen en culturen leren Om te praten met vrienden en kennissen Ik woon in Brussel of wil er wonen Voor mijn Job heb ik Nederlands nodig Om een opleiding te volgen in het Nl Om mijn kinderen op school te helpen Ik woon in Vlaanderen of wil er wonen Mijn partner is NL. Andere reden De professionele motivatie blijft constant door de jaren heen. Hoe heb je Bru-taal leren kennen? (1084 antwoorden) Via flyers of folders Via het huis van het Nederlands Via advertenties in kranten, … Via de les Nederlands Via vrienden of familie Via de website van Bru-taal Via VDAB Via actiris Via BON Via een gemeenschapcentrum in Brussel Via de school van de kinderen Via een andere weg

In % 30 % 26 % 19 % 18 % 14 % 12 % 6% 5,5 % 5% 3,5 % 1,5 % 33 %

Het groot aantal antwoorden ‘andere’ bij de laatste 2 tabellen toont hoe moeilijk het voor Anderstaligen is hierop nauwkeurig te antwoorden. ……………………………….. Intermezzo………………………………………………………………………………………………………… In 2010 / 2011 werden 1408 inschrijvingsfiches ingevuld. Als we de dubbels eruit filteren, houden we 1047 unieke personen over. Echter , voor 2009 / 2010 behield BRIO slechts 734 unieke inschrijvingen. En leggen we dit eens naast de daling van het totaal aantal deelnames op Babbelut!

46


Het toont dat een statistisch betrouwbare gegevensverzameling binnen de vrijblijvende setting van Bru-taal niet mogelijk is. De oplossing zou zijn te werken met het toekennen van een unieke ID-kaart waarmee elke deelnemer verplicht is zich elke keer te registreren. Het is duidelijk dat zoiets haaks staat op de werking en ook nog handen vol geld zou kosten. We mogen ons dan ook niet blind staren op jaarlijkse aantallen en verschillen. Zinvol is wel het opsporen van verhoudingen en tendensen over de jaren heen. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.4. Cijfergegevens op basis van aanwezigheden werkjaar 2010 - 2011 Wij zijn de aanwezigheden van de deelnemers blijven registreren tot einde juni 2011. Dit laat toe het aantal deelnames per persoon te achterhalen. Deze cijfers zijn gemaakt op basis van unieke inschrijvingen. Onderstaande tabel geeft het aantal personen weer dat x keer een conversatietafel bezoekt. (aantal unieke personen die deelnamen= 1047) Aantal personen die 1 keer kwamen Aantal personen die 2 keer kwamen Aantal personen die 3 keer kwamen Aantal personen die 4 keer kwamen Aantal personen die 5 keer kwamen Aantal personen die 6 keer kwamen Aantal personen die 7 keer kwamen Aantal personen die 8 keer kwamen Aantal personen die 9 keer kwamen Aantal personen die 10 keer kwamen Aantal die meer dan 10 keer kwamen

Aantal 393 150 112 76 39 46 31 13 11 22 154

Hoe groot is de groep van mensen die Babbelutten op meerdere plaatsen bezoeken? Aantal Aantal personen die naar 1 plaats gingen 827 Aantal personen die naar 2 plaats gingen 123 Aantal personen die naar 3 plaats gingen 48 Aantal personen die naar 4 plaats gingen 24 Aantal personen die naar 5 plaats gingen of meer 15

In % 37,7 14,4 10,7 7,2 3,7 4,4 2,9 1,2 1,0 2,1 14,8

In % 79,7 11,9 4,6 2,3 1,4

3.5. Vergelijking met het BRIO-rapport Aanwezigheden Er werden 670 unieke inschrijvingsfiches ingevuld in het Brio-onderzoek in een periode van 3 maanden. Er werden 1047 unieke inschrijvingsfiches ingevuld over het jaar 2010-2011. De 670 inschrijvingsfiches van het Brio-onderzoek zitten daarin vervat. Enkele opvallende verschillen en overeenkomsten Het aantal mensen dat slechts 1 keer komt bedroeg in de BRIO periode 40% en over een gans jaar 37.7%. In de BRIOperiode ging 15% naar meerdere locaties; voor het ganse jaar stijgt dit naar 22 %. Wat het aantal deelnemers betreft dat uit de eigen gemeente komt is het voor beide gemiddeld 30 %. Het % aantal mannen en vrouwen stemt overeen. We kunnen exact dezelfde conclusies trekken

47


qua aanwezigheden per geboorteland: (koplopers: BelgiĂŤ , Marokko, Kongo, Frankrijk, Turkije) komen in bijna exact dezelfde percentages terug. Ook de beroepssituatie is ongeveer gelijklopend behalve dat bij BRIO 20,6 % een opleiding volgt en in de jaarcijfers : 15,8 %. Dit kan seizoensgebonden zijn (in het najaar starten meer mensen met een opleiding) Hoe heb je Bru-taal leren kennen komt goed overeen. Waarom Nederlands leren: zeer goede overeenkomsten. Het aantal dat via flyers en folders tot bij Bru-taal is gekomen is spectaculair gestegen van 6 naar 30 %. Misschien dankzij de geoptimaliseerde flyer-acties in de CVO-scholen? Besluit: Over het algemeen komen de cijfers goed overeen en de verschillen zijn steeds goed te verklaren. We mogen concluderen dat een onderzoek over 3 maanden even betrouwbare gegevens oplevert als een jaaronderzoek. Een flinke tijdsbesparing, dus!

Resultaten MJP R18

Acties in 2011 Inclusiviteit & diversiteit bewaken

R18

Indicatoren wordt meegenomen in het deelnemersbeleid, zie daar Opstapactiviteiten Babbelut light, zie daar

De VGC wil graag dat Bru-taal zorg draagt voor het voldoende bereiken van volgende bijzondere doelgroepen: werkzoekenden (ex-)NT2-cursisten, (ex-)deelnemers aan inschakelingsinitiatieven, en ouders met kinderen in het Nederlandstalig onderwijs of kinderopvang, nieuwkomers en kansengroepen In het rapport 15/10 maakten we een uitvoerige analyse met de conclusie dat bijzondere doelgroepen in Babbelut een algemeen aanbod krijgen maar dat we voor een specifieke actie best samenwerken met partners die meer met deze groepen werken, zoals TracĂŠ Brussel, de scholen, OCB, enz. Dit wordt verder opgenomen in 2012.

Resultaten MJP R19

Acties in 2011 Maatschappelijke verbindingen

Indicatoren Inspelen op vernieuwde opdracht van de GC; onderzoeken of gemeenschappelijke acties wenselijk zijn en zo ja, projectaanvraag

De entiteit Gemeenschapscentra zorgde ervoor dat opnieuw een personeelslid (ten persoonlijke titel) zetelt in de Raad van Bestuur. Vanuit die betrokkenheid is bekeken op welke manier een overkoepelende visievorming en samenwerking mogelijk is. Dit zal in 21012 concreet worden ingevuld.

48


IV. Vrijwilligersbeleid optimaliseren Bru-taal creëert plekken en kansen waar anderstaligen hun Nederlands kunnen oefenen met Nederandstaligen. Dit is de basisfilosofie van Bru-taal en zorgt voor het unieke karakter van de Bru-taalactiviteiten. De Nederlandstalige vrijwilliger-gesprekspartners zijn bijgevolg wezenlijk voor de werking van Bru-taal. Vandaar het belang van een vrijwilligersbeleid en een voortdurende optimalisatie ervan. Twee - niet te plannen - gebeurtenissen maakten 2011 tot een hoogtepunt voor onze vrijwilligers: - we werden uitgenodigd op het Koningsfeest op 15 november - we wonnen de Pluim 2011 Een dubbele erkenning van het belang van vrijwilligers én de kwaliteit van de werking. De media-aandacht die Bru-taal door dit alles kreeg, zorgt voor een spectaculaire stijging van het aantal kandidaat-vrijwilligers in 2012… .

Resultaten MJP R20

Acties in 2011 Vrijwilligersbeleid optimaliseren: voorstellen uitwerken

Indicatoren Nota met voorstellen en acties

Vooraf De unieke waarde van de vrijwilliger in Bru-taal werd ons in 2011 weer erg duidelijk vanuit een paar veelzeggende ervaringen en praktijken. In het eindrapport 2de werkjaar – Babbelut light hebben we geconcludeerd dat vrijwilligers een onvervangbare meerwaarde zijn in onze methodieken. Informeel leren = spelenderwijs leren. Vrijwilligers dragen hier in het bijzonder een steentje bij. Ben je aanwezig als professional (leerkracht, begeleider, enz.), dan wil je dat er een meetbaar resultaat geboekt wordt. Binnen het experiment ‘Babbel & koken’ was dit zeer opvallend. De tweede keer waren vooral Nederlandstalige vrijwilligers aanwezig en ook de kok was geen leerkracht, wat meebracht dat de activiteit veel gemoedelijker verliep. Het gerecht was eenvoudig, wat extra tijd gaf om gezellig te praten. Binnen het experiment Taaljongleurs hebben we de Nederlandstalige vrijwilligers niet ingeschakeld. De activiteit werd eenrichtingsverkeer van begeleider naar anderstaligen en omgekeerd, wat het gevoel gaf van een vorming. Beide experimenten deden ons beseffen hoezeer de Nederlandstalige vrijwilligers een specifieke meerwaarde hebben: zij brengen de ongedwongen en niet-resultaatgerichte, gezellige en leuke sfeer die het kenmerk is van de taalstimulering zoals Bru-taal die organiseert. Ze zijn onvervangbaar.

Concrete acties Tot het uitschrijven van een Nota zijn we niet gekomen maar acties en initiatieven zijn zeker genomen om de basis te leggen voor een uitgebreider vrijwilligersbeleid.

49


Een eerste vaststelling is dat door de uitbreiding van de werkvormen en ondersteuning van activiteiten bij organisaties, het profiel van de vrijwilligers diverser wordt. Lag de focus vroeger op de vrijwilligers binnen Babbelut, dan is dit nu uitgebreid naar - vrijwilligers binnen conversatiegroepen - vrijwilligers voor eenmalige of kortdurende initiatieven zoals opstapactiviteiten en Babbel & koken - collega vrijwilligers in bedrijven en organisaties Deze doelgroepverfijning en -uitbreiding zal in 2012 verder worden uitgewerkt op vlak van vormingsen begeleidingsaanbod. Hadden we eerst een verantwoordelijke voor de intake van vrijwilligers, dan is die opdracht in 2011 uitgebreid naar opvolging van de vrijwilligers. Het af te leggen vrijwilligersparcours binnen Babbelut werd uitgeschreven. We betrokken de vrijwilligers uit de Babbelutten meer bij het beleid van Bru-taal door een oproep een kijkje te nemen in de Algemene vergadering. Een aantal mensen waren bereid ook lid te worden en deel te nemen aan ad hoc werkgroepen. We participeren veel aan de vormingen georganiseerd door het Punt. Zo scherpen we ons denken en werken met vrijwilligers aan.

Resultaten MJP R20

Acties in 2011 Recrutering: verspreiding postkaarten; advertenties in GCmaandbladen, bijkomende acties

Indicatoren Recruteringsplan en -verslag

Acties In 2011 waren er opnieuw 2 recruteringsmomenten januari-februari en augustus-september. Postkaarten met de vrijwilligersoproep werden verspreid vooral via Bibliotheken, Dienstencentra, tijdens de nieuwjaarsrecepties van de Gemeenschapscentra, CVO’s, enz. Naar goede gewoonte verschenen ook advertenties en vooral via Het Punt: vacaturelijst voor Vrijwilligerswerk in Brussel, Gazet v/d Vrijwilliger (Digitale) maandbladen GC’s Diverse websites: www.vrijwilligerswerk.be, www.Seniorennet.be; www.11.be (zeer succesvol!) Daarnaast werd de vrijwilligerspagina op de nieuwe website geüpdatet. De nieuwe website liet ons toe efficiënt in te spelen op het zoeken naar vrijwilligers, op de aanwezigheid op het Koningsfeest alsook op de evolutie van 'genomineerd zijn' tot de winnaar van De Pluim 2011.

Resultaten Gedurende het kalenderjaar 2011 waren er 67 vrijwilligers actief in Babbelut, nagenoeg evenveel als in 2010. 22 nieuwe vrijwilligers hebben zich aangemeld, elf mannen en elf vrouwen. Acht van die 22 nieuwe vrijwilligers zijn momenteel nog actief. Dit betekent de helft minder nieuwe mensen dan in 2010. De poule voor kortdurende activiteiten steeg van 3 naar 10 kandidaten.

50


Nieuwe vrijwilligers worden door verschillende wervingskanalen bereikt. De meeste nieuwe vrijwilligers geven aan bij Bru-taal terecht te komen door advertenties in krantjes/op de website van Gemeenschapscentra of gemeente. Mond-tot-mondreclame blijkt de 2de belangrijkste manier om vrijwilligers te werven. Wervingskanalen 2011 Krantjes, website GC Mond-tot-mond Vrijwilligerswerk.be 11.be Bru-taal.be Andere Onbekend Totaal actief Totaal aangemeld

Resultaten MJP R20

Acties in 2011 Facebook initiëren

5 3 1 1 2 2 8 8 22

Indicatoren

In mei 2011 besloot Bru-taal een Facebookaccount aan te maken. Eén van de doelen was hiermee een jonger profiel te creëren en meer jonge vrijwilligers aan te spreken. De beginfase verliep wat moeilijker, maar na verloop van tijd communiceert Bru-taal op frequente basis met zijn ‘vrienden’ op Facebook. We houden hen op de hoogte van leuke activiteiten, artikels, en zetten ook wekelijks een taaltip, humor of ruis op het prikbord. Dit zijn fragmenten uit de nieuwsbrief enkele jaren geleden. Van het Koningsfeest plaatsten we foto’s op Facebook. Vooral onze babbel met prinses Claire (die de kleuren van Bru-taal droeg) en prins Laurent trok de aandacht. Resultaat van taggen!

Resultaten MJP R20

Acties in 2011 Onthaal: uitnodigen en intake nieuwe kandidaten

Indicatoren Ondertekende informatienota's

Telefonische aanvragen en/of aanvragen per mail van geïnteresseerde Nederlandstaligen komen bij één persoon terecht. Er wordt een datum afgesproken voor een intakegesprek waarbij we vragen naar de motivatie en beschikbaarheid van de vrijwilligers. Vrijwilligers krijgen een pakket mee met informatie over de visie van Bru-taal en de definitie van ‘taalstimulering’. Hun rol wordt duidelijk omschreven. Het pakket bevat ook een aantal taalstimulerende tips. Vrijwilligers van de conversatiegroepen krijgen een ‘draaiboek gespreksstimulering’ mee. Elke nieuwe vrijwilliger krijgt ook de uitnodiging tot een introductievorming, zie deskundigheid.

Resultaten MJP R20

51

Acties in 2011 Opvolging/begeleiding VW op Babbelut

Indicatoren Adhoc op Babbelut


De aanwezigheid van een Bru-taalmedewerker zorgt voor een permanent aanspreekpunt en begeleiding.

Resultaten MJP R20

Acties in 2011 Opvolging/begeleiding VW in conversatiegroepen en andere initiatieven

Indicatoren Zie ondersteuning

Door de uitbreiding van de werkvormen krijgen we meerdere types vrijwilligerswerk. Naast het vast engagement binnen Babbelut of conversatiegroep, komen er mogelijkheden voor een meer flexibele inzet. In het 1ste werkjaar Babbelut light deden we een beroep op vrijwilligers uit de Babbelutten om mee te helpen in een Babbelut light experiment. Dit bracht met zich mee dat er soms te weinig vrijwilligers waren op Babbelut. In het 2de werkjaar hebben we nagedacht hoe we deze nood kunnen oplossen. We spraken exvrijwilligers aan met de vraag om zich opnieuw één of enkele keren per jaar te willen engageren. Wanneer een vrijwilliger stopt bij Babbelut, vragen we of men zich nog enkele keren per jaar wil engageren. Dit bracht met zich mee dat we nu een extra poule vrijwilligers hebben van 8. Met deze poule creëren we een WIN-WIN situatie. Vrijwilligers van Babbelut kunnen een rustiger periode tegemoet door zich te engageren binnen de poule van Babbelut light. Nieuwe vrijwilligers die zich niet op wekelijkse basis kunnen inzetten, kunnen zich toch engageren. De vele experimenten brengen ook variatie in het aanbod binnen vrijwilligerswerk. 1 vrijwilligster heeft zich in het bijzonder ingezet voor de opstapactiviteiten. Een andere vrijwilligster liet weten dat we haar telkens mogen oproepen om actief te zijn binnen de activiteit Babbel & koken. 1 ex-vrijwilliger heeft eind dit 2de werkjaar laten weten dat ze zich vanaf september terug op geregelde tijdstip wil engageren op Babbelut. Via deze poule kunnen we toch een blijvende band behouden, terwijl we deze vrijwilligers 1 jaar geleden kwijt waren geweest. Werkpunten: voor de vrijwilligers is het niet meer altijd duidelijk voor welk aanbod ze nu precies worden ingezet en met welke organisatie dit aanbod georganiseerd wordt. Daarnaast moeten we ook gaan nadenken hoe we met deze occasionele vrijwilligers een band onderhouden.

Resultaten MJP R20

Acties in 2011 Deskundigheidsbevordering

Indicatoren Zie aldaar

Resultaten MJP R20

Acties in 2011 Betrokkenheid bij Bru-taal uitbreiden van de vrijwilligers in de AV

Indicatoren Oproep

Tijdens de nieuwjaarsreceptie nodigden we de vrijwilligers uit bij de eerstvolgende algemene vergadering een kijkje te komen nemen, uiteraard geheel vrijblijvend. Een zestal vrijwilligers

52


betoonden interesse en een 3-tal zetelt sedertdien in de Algemene Vergadering. We zijn hierover erg tevreden. De Algemene Vergadering weerspiegelt zo weer beter het brede draagvlak en de betrokkenheid van zo veel verschillende groepen mensen bij Bru-taal. Bovendien bekijken de vrijwilligers Bru-taal met andere ogen dan de 'professionals' en dat draagt bij tot de unieke sfeer en rijkdom van Bru-taal!

Resultaten MJP R 21

Acties in 2011 Netwerking rond vrijwilligerswerking in samenwerking met BON/Brusselleer en het Punt

Indicatoren Gemeenschappelijke afspraken zijn gemaakt

1 vrijwilliger is zowel actief geweest binnen Brusselleer, Bon en dan bij ons. Hij liet weten dat hij niet goed begrijpt welke organisatie voor wat precies staat. We willen dit verder opnemen bij de uitwerking van het project impulsfonds 2012.

53


V. In samenwerking met partners De bestaande samenwerking met partners zoals gemeenschapscentra, Huis van het Nederlands en TracĂŠ Brussel, wordt voortgezet en verdiept. Het onderzoeksproject Babbelut light gaf aanzet tot een uitbreiding van de samenwerking met een ruime waaier van doelgroeporganisaties.

5.1. Overheid Resultaten MJP R22

Acties in 2011 Opvolging convenant, mogelijkheid tot projectsubsidies onderzoeken, enz.

Indicatoren Verslagen + dossiers

Bru-taal wordt gesubsidieerd door de 3 beleidsdomeinen van de VGC: Etnisch-Culturele Minderheden, Opleiding tot Werk, en Cultuur. In 2010 was het de bedoeling dat Bru-taal een Meerjarenconvenant 2011 - 2015 zou krijgen. Dit is echter uitgesteld in naar 2012. De VGC zet zwaar in op taalbeleid waar heel wat actoren actief zijn, en wilde de tijd nemen om uit te tekenen hoe al die actoren zich tot elkaar verhouden en welke samenwerkingen wenselijk zijn. Bru-taal onderhield nauwe contacten met kabinetten en administratie en bezorgde naast Actieplan en jaarverslag ook voor bijkomende informatie in de vorm van een nota over het monitoringsysteem eind mei en een rapportage ter voorbereiding van 2012 tegen half oktober. Bru-taal nam ook contact op met het kabinet Bourgeois om te informeren naar de nieuwe plannen rond de integratiesector en de plaats van taalstimulering in dit geheel.

5.2. Socio-culturele sector Gemeenschapscentra

Resultaten MJP R23 R24

R24

Acties in 2011 Samen een programmatie taalstimulering ontwikkelen Beslissen: hoe verder doen met GC met Babbelut, GC zonder Babbelut, enz. Samenwerking vanuit opdrachten GC

Indicatoren Verslagen + dossiers Verslagen + dossiers

Zie maatschappelijke verbindingen

We hadden een overleg met de Entiteit gemeenschapscentra die onze voorstellen voor een overkoepelend en gemeenschappelijk overleg met de centra zeer interessant vindt. In 2012 wil men dit verder opnemen.

Citizenne

Resultaten MJP R25

Acties in 2011 Evaluatie samenwerking 2010 en nieuwe mogelijkheden onderzoeken

Indicatoren Verslag en acties

In ons jaarlijks overleg besloten we tot de gemeenschappelijke organisatie van een zomeruitstap. Het opzet was om samen met geĂŻnteresseerde Babbelutters de jaarlijkse grote uitstap van Bru-taal te uit

54


te denken en ineen te steken. Het leek Bru-taal een concrete oefenkans en Citizenne een kans tot maatschappelijke participatie. Maar onze Babbelutters liepen er niet erg warm voor. We gingen wel op uitstap maar de meerwaarde van de samenwerking kwam niet tot zijn recht.

Overige organisaties

Resultaten MJP R26 R27

R28

Acties in 2011 Samenwerkingsbeleid: principes uitschrijven Socio-cult. organisaties: op hun initiatief: gezamenlijke activiteit met Davidsfonds en/of KWB, Orde van den Prince, enz. Nederlandstalige publieksinstellingen (KVS, Bib, ..): 1 activiteit organiseren met 1 van deze partners op hun initiatief

Indicatoren Nota Activiteit

Activiteit

Was er vroeger vanuit enkele organisaties een vraag tot samenwerking, dan is die grotendeels stilgevallen in 2011. De noodzaak tot een beleidsvisie om goede keuzes te maken, viel daarmee ook weg. Davidsfonds Bru-taal werd de motor tot samenwerking tussen het Davidsfond en de - van oorsprong Turkse vrouwenwerking Golden Rose. Door een leervraagverheldering in november 2010 ontdekten we dat de leden van Golden Rose hun Nederlands willen oefenen vanuit een interesse in Nederlandstalige cultuur en Nederlandstalige mensen. Op 12 april 2011 zijn de leden van het Davidsfonds Etterbeek samen met de leden van Golden Rose naar het glasatelier Majerus in Etterbeek geweest. De schepen Frank Van Bockstal leverde de praktische omkadering. Bru-taal zorgde voor een ijsbreker, wat de leden van beide organisaties onmiddellijk onderling in contact bracht. Beide organisaties vonden de activiteit in grote lijnen geslaagd, en een verdere samenwerking zien beide organisaties als een meerwaarde. In het voorjaar 2012 zitten beide organisaties samen om verdere samenwerking te bespreken. We wachten af of Brutaal nog voor verdere ondersteuning dient te zorgen.

5.3. Integratiesector Resultaten MJP Acties in 2011 R29 BON R29 R29

Minderhedenforum, Foyer Zelforganisaties

R29

Foyer

55

Indicatoren Zie opstapactiviteiten en vrijwilligersbeleid Contacten onderhouden Zie opstapactiviteiten en ondersteuning Deelname AV


Foyer Elk jaar contacteert Foyer Bru-taal voor samenwerking rond de Dag van de Dialoog in oktober. Een praktisch knelpunt is dat de Dialoogtafels zelden in het Nederlands verlopen terwijl de Brutaalbezoekers dit juist verwachten. We hebben gezocht naar een win-win-situatie voor beide organisaties. Foyer wilde een dialoogtafel organiseren met voertaal Nederlands. Dit zou nadien kunnen uitmonden in een wekelijkse conversatiegroep. Ze spraken 2 gemeenschapscentra aan om dit gezamenlijk te organiseren. Echter, door de te korte tijdspanne bleek de idee toch niet haalbaar. Hopelijk lukt het wel in 2012!

Minderhedenforum Buiten losse ontmoetingen is er geen structureel contact geweest.

5.4. Onderwijssector Huis van het Nederlands

Resultaten MJP R30

Acties in 2011 Gegevens/informatie uitwisseling over contacten met organisaties

Indicatoren Procedures zijn afgesproken

Telkens een organisatie contact opneemt met Bru-taal en een vraag stelt naar ondersteuning, nemen we contact op met het Huis om te weten of er al rond taalbeleid is gewerkt. Eveneens is er een goed afgesproken uitwisseling in het kader van het project Bedrijvig Nederlands, zie hoofdstuk 1: projecten uitvoeren.

Resultaten MJP R30

Acties in 2011 Wederzijdse doorstroming deelnemers

Indicatoren Procedures zijn afgesproken

Er is een efficiĂŤnte samenwerking tussen het onthaal en team Screening en oriĂŤntatie Huis van het Nederlands Brussel en Bru-taal. Zoals voorgaande jaren stellen we ons aanbod voor tijdens hun teamvergaderingen. Nieuwe intakers krijgen van ons uitleg over de taalstimulerende activiteiten met daaraan gekoppeld een bezoek aan de Babbelut-conversatietafels. We vroegen hun mening bij de ontwikkeling van nieuwe folders voor ons standaardaanbod. Omgekeerd komen nogal wat mensen bij Bru-taal met een vraag naar les. We verwijzen hen door naar het Huis.

Resultaten MJP R30

Acties in 2011 Deelname aan Bijt-in-Brussel

Indicatoren Deelname stuurgroep en dag, verspreiding kalender op

We zetelen in de stuurgroep en organiseren jaarlijks een proefBabbelut. We verspreiden de Bijt-inBrussel kalender maar deze is eigenlijk bedoeld voor CVO's en Brusselleer. Ondertussen sleutelt men aan het concept dat steeds meer decentraliseert naar de verschillende gemeenschapscentra. In 2012 zullen we de bijdrage van Bru-taal grondig doorspreken.

56


Resultaten MJP R30

Acties in 2011 Jaarlijks overleg

Indicatoren Verslag

De samenwerking op het terrein zoals hierboven beschreven, loopt goed. Een systematisch overleg levert misschien nog meer opportuniteiten. Hopelijk lukt dit in 2012. Een medewerker van het Huis zetelt in onze Algemene Vergadering zodat de werking van Bru-taal zeker gekend is.

Volwassenenonderwijs

Resultaten MJP R31

Acties in 2011 Brusselleer

R31

CVO's, BRUCOVO: contacten onderhouden, deelname aan AV Brutaal uitbreiden

Indicatoren Zie opstapactiviteiten en vrijwilligersbeleid

Met Brusselleer is er een intensieve samenwerking zowel via onze Raad van Bestuur als 2 projecten: opstapactiviteiten en Babbel & actie laag niveau. De vertegenwoordiger van CVO Brussel zetelt sinds 2011 in onze Raad van Bestuur. Er was een samenwerking op het terrein door een gemeenschappelijke uitgave van folders. Daarin stelden we samen ons aanbod in een specifiek gemeenschapscentrum voor : lessen en conversatiegroep. CVO Lethas is vragende partij en stuwende kracht in de nieuw opgerichte conversatiegroep in De Zeyp. In de Algemene vergadering zetelt een vertegenwoordiger van BRUCOVO.

Scholen, OCB

Resultaten MJP R32

Acties in 2011 Zie labofunctie

Indicatoren

Bru-taal legt niet zelf contact met de scholen. OCB heeft daarin een regiefunctie. Met OCB hadden we contact n.a.v. de overeenkomst 2011 van OTW die expliciet vroeg naar een initiatief rond conversatiegroepen in Brede school Nieuwland. Zie verder Hoofdstuk 1

5.5. Sector Werk & Opleiding Resultaten MJP Acties in 2011 R33 Deelname aan inter/zonaal overleg TracĂŠ Brussel

Indicatoren

Ongeveer maandelijks gaat een medewerker van Bru-taal naar het inter-/zonale overleg, georganiseerd door TracĂŠ Brussel.

57


Resultaten MJP R33

Acties in 2011 Aanwezigheid op jobbeurzen

Indicatoren Zie communicatieplan

Bru-taal was aanwezig op de job/opleidingsbeurzen van TracĂŠ Brussel en Stad Brussel. We maken die ook bekend bij de Babbelutters. Een poging om in groep de beurs te bezoeken ontmoette weinig animo. De mensen vinden hun weg zelf.

Resultaten MJP R33

Acties in 2011 Verder uitwerken via project conversatietafels in bedrijven en organisaties

Indicatoren Zie aldaar

Door het bedrijvenproject dat in mei startte zijn we natuurlijk veel actiever bezig met de sector werk. Zie bij projecten.

58


VI. Brug naar Nederlandstalig Brussel Bru-taal stimuleert de doorstroom naar het reguliere Nederlandstalige aanbod.

Resultaten MJP

Acties in 2011 Inzetten van Nederlandstalige vrijwilligers

Indicatoren Zie vrijwilligers

Onze Nederlandstalige vrijwilligers vormen natuurlijk een unieke brug. Zie verder hoofdstuk vrijwilligers

Resultaten MJP

Acties in 2011 Samenwerking met Nederlandstalige organisaties

Indicatoren Zie samen met partners

Samen met Golden Rose willen we een conversatiegroep starten in de Meiserwijk. We hopen op deelname uit de buurt om een “heterogeen-taligeâ€? omgeving te creĂŤren waarin het Nederlands kan functioneren als gemeenschappelijke taal. De moeizame opkomst deed ons beseffen dat een Nederlandstalige publieke ruimte belangrijk is. Mensen verwachten niet dat je Nederlands kunt oefenen in een Turkse setting. Zie ook hoofdstuk 1 ondersteuning op vraag.

Resultaten MJP

Acties in 2011 Deelname aan Nederlandstalige initiatieven bevorderen

Indicatoren Zie Activiteiten kalender en Samen met partners

De Bru-taalmedewerker op Babbelut is op de hoogte van het belangrijkste aanbod en kan mensen zo nodig gericht doorverwijzen.

59


VII. Performante organisatie De uitbreiding van de werking zoals hoger beschreven zorgt voor een veranderende opdrachtomschrijving voor de organisatie en het personeel. Er dient gewerkt aan vernieuwde organisatiestructuur.

7.1. Planmatige aanpak Resultaten MJP Acties in 2011 R34 Opmaken van jaaractieplan en taakverdeling personeel 2011 - 2015 R35 Voortgangsrapporten 2011 – 2015 incl resultaten monitoringsysteem R36 Planning taalstimulerend aanbod; in 2011 inplantingsbeleid Babbelut

Indicatoren Jaarlijks actieplan Jaarverslagen Zie Babbelutten

Behalve dat er geen meerjarenconvenant is afgesloten maar wel een jaarlijkse overeenkomst, wordt er jaarlijks gezorgd voor een Actieplan en - dit - jaarverslag. We dachten na over een inplantingsbeleid voor nieuwe Babbelutten, zie aldaar.

7.2. Kwaliteitszorg Resultaten MJP Acties in 2011 Babbelut: 2-maandelijks overleg + productfiche

Indicatoren Zie Babbelut en deskundigheidsbevordering

7.3. Communicatiebeleid Resultaten MJP Acties in 2011 Indicatoren R37 Optimalisering communicatieplan Uitgewerkt plan met partners, bestuur, vrijwilligers, deelnemers, enz. In 2010 werd het startschot gegeven tot het volledig uitspitten van het communicatiebeleid. In 2011 werkten we rond de vraag ‘hoe kunnen we extra (jonge) vrijwilligers rekruteren en houden?’. Onze contacten met de afdeling Communicatiemanagement aan de Erasmus Hogeschool Brussel wierpen vruchten af. Ze maakten onze vraag tot een studie-opdracht voor het tweede jaar. Het resultaat van hun onderzoek wordt bekend in januari 2012. In 2011 werd ook nagedacht over het rekruteren van anderstaligen en meer bepaald moeilijker te bereiken doelgroepen. Uit het onderzoeksrapport Babbelut light blijkt dat Bru-taal daarvoor niet moet focussen op individuen maar op sleutelfiguren en -organisaties. Indien zij achter taalstimulering staan en het vertrouwen hebben van de anderstaligen en hen motiveren om taalstimulerende activiteiten te volgen, dan zien wij direct meer opkomst. We hebben de aandacht voor de sleutelfiguren/(doorverwijs)partners geïntegreerd in onze werking. De belangrijkste sleutelfiguren/(doorverwijs)partners zijn Actiris, Bon vzw, Brucovo, Brusselleer, alle CVO’s in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gemeenschapscentra, Huis van het Nederlands Brussel, Tracé Brussel, VDAB.

60


Op voorstel van Erasmus Hogeschool Brussel start het 3de jaar communicatiemanagement met een onderzoek naar ‘waar er nog anderstaligen te werven zijn en hoe kan je ze best werven?’. Het resultaat van hun onderzoek wordt bekend in januari 2012. Eveneens werd een nieuwe website ontwikkeld. De vorige kon de nieuwe ontwikkelingen binnen vzw Bru-taal o.a. bedrijvenproject, het professionaliseren van het ondersteuningsbeleid, niet goed weergeven. Daarnaast hebben we voor ‘Bedrijvig Nederlands’ een promomail en brochure ontwikkeld.

Resultaten MJP R37

Acties in 2011 Recrutering vrijwilligers: plan en implementatie

Indicatoren Zie bij recrutering vrijwilligers

‘De Pluim 2011’ zorgde voor veel media-aandacht. Zodra we genomineerd waren, stuurden we een promomail naar gans ons netwerk met de vraag te stemmen voor onze vrijwilligers. Het resultaat was verheugend. “Bru-taal wint de Pluim “ werd een nieuwsitem in/op - Digitale nieuwsbrieven van Het Punt, Foyer, Tracé Brussel - Brussel Deze Week - FM-Brussel - Tv-Brussel - Websites van Brusselnieuws.be en depluim.be Verder zie vrijwilligerswerk

Resultaten MJP R37

Acties in 2011 Samenwerking met het Punt en andere partners die Nederlandstalige vrijwilligers zoeken

Indicatoren Zie project BON/Brusselleer

Aangezien dit Impulsfondsproject niet werd goedgekeurd is van de samenwerking geen werk gemaakt.

Resultaten MJP R37

Acties in 2011 Bekendmaking eigen aanbod en aanbod van partners

Indicatoren Aantal verspreide flyers, website, enz.

Bekendmaking eigen aanbod In 2011 hebben we de bekendmaking volledig vernieuwd in nauwe samenspraak met onze partners. De naamgeving van de verschillende producten werd in grote lijnen behouden behalve dat Zing & babbel, Kook & babbel, Picknick & babbel,... (Babbel & actie) omgedoopt werden tot Babbel & zingen, Babbel & koken, Babbel & picknick. De trajectbegeleiders van Bon vertelden dat de anderstaligen dachten dat we gingen zingen, koken, picknicken,... Door Babbel als eerste te plaatsen is het duidelijker dat het gaat om Nederlands oefenen.

61


Vanuit de contacten met lager geschoolden (Babbelut light) hebben we vastgesteld dat de gebruikte communicatiemiddelen naar hen toe niet gemakkelijk te begrijpen zijn. We hebben de boodschap van onze folders daarom veel meer gevisualiseerd en vereenvoudigd. Een foto maakt duidelijk wat de activiteit precies inhoudt. De Babbelut-conversatietafels werden gegoten in een weekschema. Na goedkeuring van MIVB werden hun iconen gebruikt om de bereikbaarheid aan te duiden. Na de vorming ‘Duidelijke taal gegeven door het Huis van het Nederlands Brussel’ werd het juiste taalicoon toegekend. Bekendmaking aanbod van partners De folders voor de conversatiegroepen en Babbel & actie werden volledig vernieuwd. Ze kregen een nieuwe lay-out én werden per activiteit aangemaakt. CVO Brussel stelde voor om gezamenlijk folders te ontwikkelen voor elk gemeenschapscentrum, vertrekkend vanuit de idee: 1. de Centra staan in voor de werving 2. als wederdienst willen ze de Centra bedanken voor hun inzet betreffende het doorverwijzen en dit d.m.v. het gratis aanbieden van een mooie gepersonaliseerde folder voor desbetreffende Centra. 3. De onthaalmedewerker kan aan de anderstalige het volledige aanbod (Nederlandse les en Nederlands oefenen) aanbieden in hun Centrum. 4. Tenslotte heeft dit voor Bru-taal en CVO Brussel als voordeel de kost te kunnen delen. Volgende folders werden ontwikkeld i.s.m. CVO Brussel: conversatiegroep GC Den Dam, GC Kontakt, GC Op-Weule, GC Ten Weyngaert en cultuurgroep GC De Rinck. Met CVO Lethas Brussel/campus Landsroem maakten we de folder voor conversatiegroep GC De Zeyp. Overzicht ‘Aanbod Nederlandse taalstimulering najaar 2011’ Vanuit de vernieuwende aanpak rees de vraag ‘Hoe kunnen de (doorverwijs)partners nog het overzicht houden? Hoe kan het doorverwijzen worden geoptimaliseerd en vergemakkelijkt?’ We maakten voor hen een nieuwe folder ‘Aanbod Nederlandse taalstimulering’ met het volledige aanbod in een handig schema. De folders werden zoals andere jaren nog steeds verdeeld tijdens de 2 startmomenten januari/februari en augustus/september. In het najaar werd extra aandacht besteed aan het verspreiden van de Babbelut-folders binnen de CVO’s. In alle klassen vanaf 2,1 tot 2,3 werd op ludieke wijze publiciteit gemaakt voor Bru-taal. Iedereen kreeg een folder en op deze manier werden heer veel mensen ingelicht over de conversatietafels. Nadien werd een duidelijke toevloed van deze campagne opgemerkt.

Resultaten MJP R37

Acties in 2011 Periodieke communicatiemiddelen zoals Bru-taal’tje, Bru-(t)nieuws, mail van de week naar de vrijwilligers

Indicatoren Publicaties en zendingen

E-zine In 2011 verscheen het Bru-taal ’tje maandelijks. Het adressenbestand werd geüpdatet en omvat nu 313 mailadressen. Ongeveer 70% van de abonnees zijn anderstaligen en de meesten zijn bezig met Nederlands leren. In dit e-zine geven we telkens een taaltip, houden we de lezers op de hoogte van onze maandelijkse activiteiten en geven we sfeerbeelden van de Babbelut-conversatietafels. Als extraatje voegen we consequent vanaf januari 2011 een algemeen nieuwsfeit m.b.t. Bru-taal in.

62


Interne nieuwsbrief Het Bru-(t)nieuws is een nieuw initiatief om de leden van de raad van bestuur op de hoogte te houden van de belangrijkste nieuwtjes i.v.m. Bru-taal. Het verschijnt naargelang er nieuws te melden valt. Mail van de week naar Babbelut-vrijwilligers Elke week stelt de educatieve medewerker die voor die week een thema voorbereidde, een mail van de week op die naar alle vrijwilligers wordt verstuurd. We trachten deze mail op een aantrekkelijke manier te schrijven om zo inhoudelijke en praktische informatie mee te geven. We vragen ook altijd om aanwezigheid te bevestigen voor de conversatietafels van de komende week.

Resultaten MJP R37

Acties in 2011 Bru-taalb(l)ad

Indicatoren Zie Babbel & actie

Dit blad verscheen in zijn nieuwe versie 2 x in 2011, zie verder bij Babbel & actie.

Resultaten MJP R37

Acties in 2011 Aanwezigheid op relevante websites & publicaties, Facebook, beurzen en events

Indicatoren Websites, Facebook publicaties, verslagen

Website Bru-taal De website werd vernieuwd omdat de vorige website niet meer kon inspelen op de nieuwe ontwikkelingen binnen vzw Bru-taal zoals bedrijvenproject, het professionaliseren van het ondersteuningsbeleid, ingaan op de vragen van de sleutelfiguren,... Vernieuwende elementen zijn: - de desbetreffende doelgroep wordt vanaf de home-page aangesproken en geleid naar de voor hen interessante pagina’s. Er werd extra ruimte voorzien voor het bedrijvenproject en het professionaliseren van het ondersteuningsbeleid. - het doorklikken naar het oefenaanbod kan vanaf de homepage - de belangrijkste informatie over taalstimulering is vooral visueel gepresenteerd met een minimum aan tekst De nieuwe technologie is veel gebruiksvriendelijker, wat maakt dat de medewerkers gemakkelijk wekelijks tot dagelijks de website kunnen updaten. Vanaf eind 2011 wordt de website consequent dagelijks geüpdatet. In december 2011 tellen we gemiddeld maandelijks 1600 bezoekers, dagelijks 49 bezoekers die 4 minuten op onze site blijven. Facebook Hiermee gingen we in het najaar van start. Van het Koningsfeest plaatsten we foto’s op facebook. Vooral onze babbel met prinses Claire (die de kleuren van Bru-taal droeg) en prins Laurent trok de aandacht. Links naar website Bru-taal Op volgende websites wordt er een link gemaakt naar www.bru-taal.be: - www.vgc.be -> het Grote cursusaanbod van Brussel on line. - www.desocialekaart.be - www.muntpunt.be - www.huisnederlandsbrussel.be

63


- www.patati.be - www.taalblad.be - www.cafecombinne.be Onze aanwezigheid op relevante publicaties is vanaf 2011 een dagelijkse bezorgdheid. Hiernaast enkele voorbeelden. Brussels zakboekje (BWR), Schakels naar werk (Tracé Brussel), ‘Bijt in Brussel’ kalender,... En voor het werven van vrijwilligers: Vacaturelijst voor Vrijwilligerswerk in Brussel (Het Punt vzw), www.Seniorennet.be, www.11.be. Een gedetailleerd overzicht is ter beschikking op het secretariaat. ‘De Pluim 2011’ zorgde voor veel extra media-aandacht in december. Zodra we genomineerd waren, stuurden we een promomail naar gans ons netwerk met de vraag te stemmen voor onze vrijwilligers. Het resultaat was verheugend. Sindsdien stromen de vrijwilligers toe... “Bru-taal wint de Pluim “ werd een nieuwsitem in / op - Digitale nieuwsbrieven van Het Punt, Foyer, Tracé Brussel - Brussel Deze Week - FM-Brussel - TV Brussel - Websites van Brusselnieuws.be en www.depluim.be We namen deel aan volgende evenementen: Feest van Europa, Salon van Opleiding, Plan naar Werk Infosessies We verzorgen infosessies op verzoek en tonen dan o.m. onze infofilmpjes. Die maken onmiddellijk duidelijk wat de doelstelling en sfeer is van de Babbelut-conversatietafels. In 2011 waren we te gast - februari: VDAB - maart: Mission Locale Anderlecht en KAV-Intercultureel - juni: diploma-uitreiking CVO Brussel

Resultaten MJP R37

Acties in 2011 Bru-taalfeest

Indicatoren

Op donderdag 7 april 2011 organiseerde Bru-taal zijn jaarlijks feest, dit jaar in GC de Kriekelaar. De locatie werd omgetoverd tot een aangename plaats waar gezellig samenzijn het belangrijkste doel van de avond werd. Alles stond in het teken van ‘het Nederlands in Brussel een gezicht geven’. Via dit feest namen we de gelegenheid om het nieuwe Bru-taalb(l)ad te lanceren. Voorzitter Christopher Oliha bracht het welkomstwoord en bedankte de vrijwilligers met een geschenk (notitieboekje met spiegel en bedankingskaart ‘Hartelijk Dank om het Nederlands in Brussel een gezicht te geven! vanwege het team en het bestuur van vzw Bru-taal + Bru-taallogo’). De receptie werd zeer positief onthaald en dit jaar verzorgd door Eat vzw – cafetaria Elan. De fuif werd zoals gewoonlijk een voltreffer door de spetterende muziek met DJ Chris Claus (vrijwilliger Babbelut-conversatietafels). De samenwerking met GC De Kriekelaar is goed verlopen. Op het feest waren +/- 180 feestvierders. Het dagelijks bestuur meldde ons dat het enthousiasme van het team en de dynamiek van de werking er gewoon vanaf straalden. Leden van de Raad van Bestuur meldden ons dat het feest als een uitvergrote Babbelut was met als sleutelwoorden openheid en wederkerigheid.

64


7.4. Medewerkersbeleid Personeelsbeleid 2011 werd een ingewikkeld jaar op personeelsvlak en dit door vertrek/aanwerving, ziekte, tijdskrediet, enz. Elke nieuw personeelslid moet zich inwerken en dat vraagt ook tijd van de bestaande ploeg. Tewerkstelling 1 VTE 0.5 – 1 VTE

Middelen VGC GECO A

In dienst 01/02/2004 09/01/2007

1 VTE 1 VTE

VGC + sociale maribel VGC

01/10/2007 01/12/2008

0.6 VTE 1 VTE

VGC GECO + VGC bedrijvig Nederlands

06/08/2009 11/10/2010

Kim Van Campenhout Iris Maas

1 VTE

GECO B

03/01/2011

1 VTE

GECO A

05/09/2011

Frank Tierens

1 VTE

GECO B

06/09/2010

Hans Bauters Nimfa Tegenbos Nele De Zutter Marianne van de Graaff Ikuko Ueba Marie Taminau

Resultaten MJP R38

Acties in 2011 Jaarlijkse takenplanning, jobomschrijving updaten

Uit dienst Tot 30/04 HT tijdskrediet

Halftijds vervanging Nimfa tot 30/04; vanaf 11/04 halftijds bedrijvenproject en vanaf 01/05 voltijds 30/06/2011 14/10/2011 (tijdelijke vervanging Nimfa) Vervanging Kim

Indicatoren Documenten

Tegelijk met het Actieplan wordt een takenplanning uitgewerkt die regelmatig wordt overlopen en zo nodig bijgesteld met elke individuele medewerker.

Resultaten MJP R39

Acties in 2011 InitiĂŤring competentieplanning in 2012

Indicatoren

Resultaten MJP R40

Acties in 2011 Optimalisering arbeidsvoorwaarden: onderzoek budgettaire mogelijkheden

Indicatoren Berekening budgettaire ruimte in meerjarenbegroting

65


Zodra er voldoende financiële ruimte is, streven we naar een interne loonharmonisatie zodat alle medewerkers ongeacht hun tewerkstellingsstatuut op gelijke wijze verloond worden voor gelijk werk. Er doet zich dit jaar een opportuniteit voor in de creatie van een nieuw bestemd fonds ‘optimalisering arbeidsvoorwaarden’, zie verder.

Vergoede medewerkers

Resultaten MJP R41 R2

Acties in 2011 Algemeen kader uittekenen: welke opdrachten, hoogte vergoeding, enz. Begeleiding medewerkers: werkwijze uittekenen

Indicatoren Zie beschrijving experiment bij Babbelut Zie beschrijving experiment bij Babbelut

In 2011 werden medewerkers van de zanggroepen en cultuurgroep vergoed via resp. GC Ten Noey en De Rinck. Bru-taal draagt bij in de kosten voor resp. 50 en 80%. We hanteren voorlopig een pragmatische werkwijze rond vergoedingen. De begeleiders van deze Babbel & acties begeleiden de groep volledig zelfstandig. Ze staan ook in voor de uitvoering van de activiteit die vaak ook voorbereiding vraagt. De combinatie van deze factoren betekent een grotere verantwoordelijkheid nemen dan in de praatgroepen. Vandaar dat een vergoeding aangewezen is. In principe betalen we een vrijwilligersvergoeding. In het geval van een langdurende activiteit, de aard ervan (bijv. artistieke prestaties) en het sociaal statuut van de begeleider kunnen we werken met SMARTcontracten voor max. de helft van de activiteit. Met de begeleider van de zanggroep is minstens 2x per jaar overleg samen met GC Ten Noey. GC De Rinck ondersteunt zelf de begeleidster van de Cultuurgroep. GC Everna regelde zelf de vergoeding voor de freelancer die in het voorjaar actief was binnen Babbelut. Aangezien deze formule niet meer wordt verdergezet, is er geen begeleidingsplan meer uitgeschreven.

Stagiairs zoeken

Resultaten MJP

Acties in 2011 Ons als stageplaats aanmelden bij leraren en agogische opleidingen: welke scholen?

Indicatoren Contacten met de scholen zijn gelegd

Bru-taal geraakt bekend als stageplaats en dit zorgt voor heel wat aanvragen gaande van een kijkstage tot een langdurige aanwezigheid. Interessant dit jaar waren de volgende aanwezigheden. Hogeschool-universiteit Brussel (vzw HUB-EHSAL): Professionele Bachelor Leraar in het secundair Onderwijs: Natacha Martel en Mathieu Melotte Stage: uitwerken eerste experiment Babbel & koken Erasmus Hogeschool Brussel: Communicatiemanagement Studenten werkten aan 2 onderzoeksprojecten en kwamen o.m. ter plaatse kijken. 2de jaar: onderzoeksproject werven van (jonge) vrijwilligers 3de jaar: onderzoeksproject werven van anderstaligen

66


Institut Cardinal Mercier CESS Projet 9: Oriana Norré Stage: Nederlands oefenen + Sociale Media in initiëren binnen Bru-taal CVO Sociale School Heverlee Sociaal-cultureel werk: Sukran Kurtgöz Stage: conversatietafels modereren + taalstimulerende activiteit organiseren: Babbel & koken wafelbak

Vrijwilligers

Resultaten MJP R20

Acties in 2011 Vrijwilligersbeleid

Indicatoren Zie aldaar

7.5. Bestuurlijk beleid Resultaten MJP Acties in 2011 R42 Bestuursvergaderingen; o.m. ledenbestand vernieuwen

Indicatoren Verslagen, ledenlijst, enz.

In 2011 werd het draagvlak van Bru-taal verstevigd. Het ledenbestand werd uitgebreid met vrijwilligers en ‘professionelen’ met de achtergrond en/of deskundigheid in relevante sectoren voor Bru-taal: integratiesector, Volwassenenonderwijs, Gemeenschapscentra, sector Werk. In 2011 drong zich een heroriëntatie van taken op die in 2012 verder gezet wordt. Twee van de drie leden van het Dagelijks Bestuur willen de fakkel graag doorgeven. We zijn bezig met hun opvolging. We willen de betrokkenheid van de leden verhogen én het Dagelijks Bestuur ontlasten. We willen daarom alle beleidskwesties met de Raad van Bestuur en / werkgroep bespreken (uitgenomen individuele personeelsdossiers, financiën en dringende beleidszaken). Leden Raad van Bestuur Christopher Oliha Maria Nicolas Sieg Monten Frederic Logghe Hans Vossen Ilse Thyssen Jan Van Gompel Koen Muziek Anne Tissen Anneke Ernon

Bekend met de sector/deskundig als BNCTO Dienstencentrum De Zeyp Netwerk kansarmoede Ex-vrijwilliger vrijwilliger Ex-gemeenschapscentra Brusselleer CVO BXL – NT2 Entiteit gemeenschapscentra Ex-vrijwilligster + woordvoerster VDAB

Enkel AV Lode Van Loock Marc Bergman Nora De Kempeneer Philippe Vangeneugden Patrizia Civetta

67

Bekend met de sector/deskundig als BNCTO ACV De Markten Huis vh Nederlands Foyer


Hans Milants Anita Straznik Piet Ools Daevy Amelynck Jan Theunissen Willem Veldhuizen Lieve Biesemans Jozef D’Hoore Leen Rossignol Geert Daems

De Rinck Ex-Babbelutster Ten Noey Brucovo vrijwilliger vrijwilliger vrijwilliger vrijwilliger De Kriekelaar BON

De Algemene Vergadering kwam bijeen op 21/03, 05/10 en 08/12. De raad van bestuur vergaderde op 07/02, 21/03, 25/05, 25/08 en 05/10. Het Dagelijks Bestuur kwam bijeen op 18/01, 03/03, 20/04, 06/05, 22/06, 06/07 en 23/09.

Resultaten MJP R43

Acties in 2011 Administratie voeren

Indicatoren

De Administratie van Bru-taal ligt stilaan volledig in de handen van Ikuko. Door ervaring en vorming kent ze de noden van een Belgische vzw op vlak van personeeladministratie, boekhouding, enz. Daarnaast staat Ikuko in voor de technische uitwerking van de website en het onthaal van geïnteresseerden.

Resultaten MJP R43

Acties in 2011 ICT onderhoud en vernieuwing

Indicatoren

We schaften een nieuwe pc aan in het kader van het bedrijvenproject. Voor het onderhoud deden we beroep op INOPTEC. Kurasaw ontwierp de nieuwe website.

7.6. Financieel beleid Resultaten MJP Acties in 2011 R44 Meerjarenbegroting, verwerkt in jaarlijkse begroting, jaarlijkse afrekening

Indicatoren Documenten en goedkeuring revisor

Jaarlijks wordt een begroting en afrekening opgemaakt. Vanaf 2011 wordt alles gecontroleerd door een bedrijfsrevisor. De afrekening 2011 eindigde positief waar we aanvankelijk vreesden voor een deficit. Enkele uitgavenposten waren te ruim begroot (promotie, Bru-taalfeest, controle boekhouding en revisor) en we ontvingen ook extra inkomsten zoals volledig uitbetaalde subsidie van Babbelut light en algemene werking ECM, en verhoogde tussenkomst voor Bedrijvig Nederlands. Het positief resultaat wordt ingeschreven in een fonds ‘optimalisering arbeidsvoorwaarden’. Dit laat toe de arbeidsvoorwaarden te verbeteren op een lagere termijn dan één jaar. Immers, dit zijn steeds recurrente uitgaven.

68


Resultaten MJP R44

Acties in 2011 Boekhouding en betalingen

Indicatoren Documenten

De volledige boekhouding wordt jaarlijks gecontroleerd door Eurocef. Vanaf de afrekening 2010 wordt op vraag van de VGC beroep gedaan op een revisor van Nielandt, Franken & Co. We kregen een gunstig verslag.

Resultaten MJP R45

Acties in 2011 Kader voor financiering van samenwerkingsinitiatieven en begeleidingen

Indicatoren Nota

Er is nog geen kader uitgetekend. We schetsen de huidige praktijk. Wat betreft samenwerkingsinitiatieven nemen, dragen de GC’s de onkosten van de zaal, koffie, thee en water voor alle Babbelutten en conversatiegroepen. De praktische hulp varieert van zaal en drank gereed zetten tot enkel openstellen van de zaal. Historisch bepaald vergoedt Bru-taal 80% van de onkosten van de Cultuurgroep aan De Rinck. Nieuwere initiatieven Babbel & actie zoals zanggroepen en kookgroep hanteren een 50/50 regeling.

Resultaten MJP R46

Acties in 2011 Fondsenwerving en projectmiddelen zoeken, zie taalstimulerende activiteiten en deskundigheid

Indicatoren

We tekenden in op de ‘Actie duurzame tewerkstelling en doorgroeikansen 2011’ bij het Sociaal Fonds voor het Sociaal-cultureel Werk van de Vlaamse Gemeenschap. We kozen ervoor te werken aan het onderdeel 'Onthaal'. Dit resulteerde in een financiële ondersteuning vanwege het Fonds én het intern op punt zetten van een onthaalbeleid en -instrumenten voor nieuwe medewerkers. We hebben van dit alles al dankbaar gebruik gemaakt.

69

vzw Bru-taal jaarverslag 2011  
vzw Bru-taal jaarverslag 2011  

vzw Bru-taal jaarverslag 2011

Advertisement