TAMÁS VARGA : SILVER

Page 1


KIADÓ

|

PUBLISHER

BROWNHAND BOOKS FO R D Í TÁ S

|

T R A N S L AT I O N

C S A B A FA R K A S DESIGN AND PREPRESS

LAJOS GOMBOS NYOMDAI MUNKÁK

|

PRINTING

D I G I TA L P R E S S , B U DA P E S T E LŐ S Z Ó

|

INTRODUCTION

K Á R O LY K I N C S E S B U D A P E S T, D E B R E C E N 2 0 1 9 © Minden jog fenntartva. All right reserved

SORSZÁM

|

NUMBER


BROWNHAND BOOKS 2019A SOKAK ÉS AZ EGYEK

THE MANY AND THE ONE

AMIÓTA EMBER AZ EMBER, Művészet a művészet,

SINCE TIME IMMEMORIAL, since we’ve had what we call

azóta mindig akadtak és akadnak olyanok, akik ilyen–olyan

art, there have always been those who don’t conform to the

okból nem álltak bele a fősodorba. Nem úgy éltek, nem

mainstream, whatever their reasons. The ones whose lives

úgy alkottak, mint a sokak. Ez önmagában természetesen

and art were different from the many. This is by no means a

nem értékítélet, a sokak között is volt–van szépszámmal

value judgement — there are plenty of talented mainstream

tehetséges, és az egyek között is akad–akadt hótt

artists and just as many talentless strivers who go against

tehetségtelen, csak feltűnni vágyó, nyomulós, nagyjából

the grain, wanting to appear different, full of hustle and

hasonló számban.

bustle.

Ám ha valaki a huszonegyedik században, a digitalizáció

Have you ever wondered what makes someone living in

vadkapitalizmusában, szabad akaratából, mindenféle

the twenty–first century — in the wild west of the digital age

kényszertől mentesen úgy dönt, hogy márpedig ő a

— shun the merry–go–round of the latest digital gadgets,

hetente, havonta felbukkanó új csodagépek, mindentudó

ignore the weekly upgrades of cutting edge apps and to–

szoftverek és hardverek ringlispiljéből kivonja magát, és a

die–for hardware, in favour of laboriously crafting images

tizenkilencedik század eljárásaival hozza létre fényképeit,

with antiquated methods of a bygone era? And all that purely

akkor az illető — bár sokfajta szándék vezérelheti —, de

of one’s own accord, and not through any kind of constraint.

azt valószínűleg eldöntötte, hogy ő nem sokak akar lenni, hanem, ha lehet, inkább egyek.

There may be scores of personal reasons, including the following:

Felsorolás következik a miértek lehetséges fajtáiról: . Nem tudja, nem akarja a technikai fejlesztéseket naprakészen lekövetni . Többre becsüli a saját kétkezi munkáját, mint a tömegtermelést 3. Azt gondolja, hogy vétek elfelejteni mindazt, amit elődeink tudtak 4. Habitusa, személyisége miatt inkább az elmélyült, magányos munkálkodást szereti 5. Azt gondolja, hogy minden témához, képi elképzeléshez

. One is not willing to, or cannot, adapt to advances in technology. 2. One values manual craft over mass production. 3. One strives to keep alive and pass on the knowledge that our forebears handed down to us. 4. One is inclined to work meticulously, and alone. 5. One believes that each subject and visual concept deserves its own technique, so one studies and employs historical processes alongside digital imagery. 6. And the list goes on; you can add your own theory.

megfelelő technikát kell választani, ezért megtanulja a digitális mellett az archaikust is 6. És így tovább, lehet ikszelgetni, vagy új mezőket nyitni.

Whatever the reason, the individual in question has certainly made a choice not to be part of the many but to be one of the few.

Varga Tamás indítékai csak részben ismertek előttem, de

I can only have an educated guess at why Tamás Varga

ebbéli munkálkodásának eredményeit jórészt láttam. Láttam

made the hard choice, although I had the opportunity

9


10

pályakezdését, első nyilvánosságra hozott próbálkozásait, és

to follow his path, from when he first tried his hand at

figyeltem, miként lesz az évek alatt választott technikájának

alternative processes, all through the years that followed

igazi mestere. Sok archaista fényképésszel ellentétben

until he truly mastered the process of his choosing. Unlike

ő nem múltba révedő retro képeket gyárt különleges

many photographers who are content with historicising and

eljárásokkal, hanem huszonegyedik századi fejjel, szemmel,

going for the retro feel that these peculiar techniques easily

látásmóddal használja a tizenkilencedik századi technikákat.

lend themselves to, he uses a 19th century photographic

És ez jó. Mióta csak Flesch Bálinttal elindítottuk a gödöllői

process to construct genuinely contemporary images,

technikatörténeti kurzusokat, folyton mondjuk, hogy nem

deeply rooted in how we see, think and live in the 21st

elég a vegyszerek pontos keverési arányait elsajátítani, nem

century. And, to be honest, I like it. Ever since we started a

elég régi eszközöket, gépeket, másolókereteket beszerezni,

course on the history of the technical processes with Bálint

nem elég az amúgy magát meglehetősen nehezen

Flesch in Gödöllő, we’ve been trying to make the point that it

megadó, sokadszorra is meglepetések garmadáját okozó

is not enough to learn the precise proportions of chemicals

technológiákat begyakorolni, mert a végeredmény a Kép.

to be mixed; not enough to acquire the paraphernalia of

Készüljön az bárhogy, egyszerűen vagy baromi komplikáltan,

vintage cameras, contact frames and what not; and not

ha a kép érdektelen, üres, gondolatnélküli, akkor kár volt az

enough to practice and drill the complicated steps of these

ezüstnitrátért, kár volt a ráfordított rengeteg időért. Folyton

arcane processes, which always bring surprises, because

mondjuk, immáron harminc éve mondjuk, de nem gondoljuk,

the end result is, after all, the Image. It doesn’t matter how

hogy mindenki füléig eljutott volna. Szerencsére VT-nak jó

simple or convoluted the technique, if it fails to intrigue or

füle van. Meg jó szeme. Meg kézügyessége. Meg elszántsága.

convey an idea, then it was a waste of time and silver nitrate.

Hogy mije van még, nem tudhatom, de ebben a kontextusban

We’ve been sermonising about this for thirty years, but it

talán nem is érdekes.

seems our advice has largely fallen on deaf ears. Except with Tamás Varga, who has proved to be a good listener. More

Számomra a ma archaikus technikákkal dolgozó fotósok

than that, he not only pricks up his ears but keeps his eyes

személyisége semmiben sem különbözik azokétól a

peeled, too. Not to mention his exceptional dexterity and

pioníroktól, akik annak idején, még a nedves kollódiumos

tenacity. What other skills he possesses I cannot fathom, but

eljárás felfedezése előtt, áthajóztak az óceánon, majd

in this context perhaps it’s not that important.

kordéikon nekivágtak a felfedezetlen Amerika prérijeinek, megküzdve számos ismert és sokkal több váratlan

To me, today’s photographers who work in alternative

nehézséggel. Ezek és azok is nekiindultak az ismeretlennek,

processes show the very same prowess and spirit of

csak az irányzék volt fordítva felszerelve, emezek előre

adventure as their predecessors, even before the invention

mentek a kiszámíthatatlanba, a régi fényképkészítést mívelők

of wet plate collodion: the pioneers who crossed the Atlantic

meg hátrafelé ugyanabba. A pionírok az én szememben a

and set out in rattly wagons to explore the uncharted

vállalkozó kedvű, semmitől meg nem rettenő, innovatív, a jó

expanse of the prairie out West, braving the dreaded

értelemben vett egy ügyű emberek csoportjába tartoztak, s

perils and unexpected horrors. The pioneers of today are

bár sokféle borzalmat elkövettek, ezekért a tulajdonságaikért

equally attracted to the great unknown, except that they

valahogy mégis becsülöm őket. Az archaikus fotósok

are heading in the opposite direction: their predecessors

számláján szerencsére kevesebb a borzalmas tett, sehol

were marching ahead into an uncertain future, while alt


nem irtották ki az őslakosokat és a bölénycsordákat, de

pro photographers are going back into the uncertainty

legalább annyira vállalkozó kedvűek, semmitől meg nem

of the distant past. Although they have had a mixed

rettenők, innovatívak és egy ügyűek. És ezek a tulajdonságok

reception in history books for their questionable deeds

egy művészeti ág művelői körében – hát bizony nem éppen

and apparent brutality, I value the old pioneers for being

károsak. Tudás és szakmai, esztétikai és egyéb ismeretek

entrepreneurial, undaunted, innovative and somewhat

nélkül lehet ugyan nyomkodni az automatára állított

naive. Alt pro photographers who wreak havoc, killing

legbonyolultabb Nikonokat is, de a végeredmény mégsem

indigenous people and exterminating the buffalo, are luckily

ugyanaz lesz, mint egy minden részletében tőlünk függő, a

few and far between. All the same, they show the same

kezünk, munkánk, tudásunk nyomán létrejövő analóg fotó

entrepreneurial spirit, and tend to be just as undaunted,

esetében. A világ nagyobbik része elrohant mellettünk. Ne

innovative and naive. Correct me if I’m wrong, but these

bánjuk, sehová sem vezet az útjuk. Ha Varga Tamás életútját

traits are arguably useful for an artist. You don’t need much

nézzük, akkor ez sokszorosan igaznak bizonyul. Előbb orvos

technical or aesthetic knowledge to get a decent picture

lett, majd fényképész, fényképészből archaikus fotós… és

out of the latest DSLR — just make sure it’s set to everything

még ki tudja, merre megy tovább, de semmiről nem késett

— auto and keep your finger trigger–happy. Having said

le, sőt, inkább kinyílt számára a világ, másként, mélyebben,

that, there is something more to an analogue image that

analizálóbb módon, mint korábban.

needs tremendous technical expertise and manual labour to come into being, and bears the mark of your hand and

Akik ezt a könyvet kezükbe fogják, azokról tételezzük

your intention in every little detail. The rest of the world is

fel, hogy többnyire tudják, miként is megy az ilyenfajta

driving in the fast lane, overtaking the slower among us.

képalkotás, de a kisebbséget is megilleti a tudás joga,

Never mind. That road leads nowhere. Tamás Varga’s career

elmondom hát dióhéjban, hogyan készültek fent nevezett

is living proof. He started out as a qualified doctor, then he

személy képei, megismételve, hogy nem a cél felé vezető út,

became a photographer, then he turned toward alternative

hanem a végállomáson felmutatott Kép az igazán lényeges.

processes… and who knows where he is heading, but he is definitely not missing out on anything. Quite the opposite:

Kezdjük az elején! Rengeteg szakkönyvet, internetes

his horizons have visibly broadened, his vision is more

portált elolvasott, sokfajta módon képezte magát, mert

profound and more analytical than ever.

az archaikus technikákra, hála Istennek, még nincsen távol-keleti szoftver. Mert, nincs igazi művészeti praxis a

If you picked up this book you are probably familiar with

megfelelő elméleti tudás megalapozottsága nélkül, mondom

the complex process of wet plate collodion photography,

ezt még akkor is, ha nem vagyok ezzel a kijelentésemmel

but still, let me explain the basics for curious novices. Let

sokak szemében elég trendi. Utána megpróbálta a Soósnál,

me add though, that the process, however intriguing, plays

bizományikban, ócskapiacokon megvásárolni az egykor

second fiddle to the final Image.

használatos eszközöket. Nem keveset, nem kevésért. Amikor mindez megvolt, elindult bevásárolni. Elment

Let’s see how it all started. The curious aspiring

az üvegeshez, méretre vágatott egy halom megfelelő

photographer first spent countless days, weeks and

vastagságú, hibátlan hengerelésű üveglapot. Innen

months poring over books, browsing obscure websites, and

tovább a vegyszerboltba. Megvette drága pénzen az

soaking up knowledge from all possible sources, because

11


12

ezüst-nitrátot és még – ha jól emlékszem – hét más kémiai

fortunately there is no sure–fire end–user software just yet

szert. Hazament. Berendezte a műhelyét, laboratóriumát

for alternative processes. Making genuine art starts with

a napfényeljárásokhoz szükséges kellékekkel, lehetőség

solid theoretical knowledge – it may not be a fashionable

szerint makulátlan tisztaságot teremtve. Üveget tisztít,

maxim, but it’s one I swear by. So, having acquired enough

zsírtalanít. Alkoholt, étert vegyít, fél sötétben kollódiumot

knowledge, he needed the right gear: he went hunting for

önt, ezüst-nitráttal érzékenyít. Közben modell után néz,

old cameras and equipment in flea markets, in pawn brokers

türelmes szavakkal váratja, nyugtatgatja, hogy a megfelelő

and antique shops. He bought a lot, he spent a lot. Then he

lemezállapotban kéznél legyen annak feje. A még nedves

researched the raw materials: perfectly manufactured sheet

lemezt bekazettázza. Megy a géphez, beállítja, elrendezi a

glass cut to exact size, and half a dozen expensive chemicals.

modellt, expozíciós időt számol, komponál, kinyitja a zárat.

Then he started building a lab and a studio, making it as

Egy idő múlva becsukja. Modellnek gyors pá, de maradjon

neat and tidy as possible. The glass must be spotlessly clean

még a közelben, mert ki tudja, nem kell-e ismételni, aztán

and degreased. Spirits, ether and collodion must be mixed

sötétkamra, előhívás, megkönnyebbült sóhaj, vagy elmormolt

and sensitised with silver nitrate in dimmed light. Then he

szitokszó. Lemez szárad, modell mehet. Utómunkák. Innen

had to look for the right models of course, who were willing

újra műhellyé alakul a tér, és iparossá a művész, mert a

to commit to the long wait while the plates were prepared,

nagyméretű üvegnegatívból pozitívot, abból kiállítható

poured and sensitised, just wet enough to be loaded into

műtárgyat kell csinálni.

the holder and exposed a.s.a.p. A few moments left to put the model at ease, set the camera, compose under the

Varga Tamásnak ezek a fény által megtermékenyített

black cloth, take a light reading, calculate the exposure

fényérzékeny anyagokon született képei néhány dologban

before the dark slide is pulled and the shutter opened. Then

nagyon eltérnek a megszokott fényképfelvételektől.

the motionless tension, while the image is taken. Then the

Egyrészről jellemzőjük az a hihetetlen gazdag, de mégis

shutter closes. A quick ‘Thank you’ to the model – but please

szűkített tónusskála, mely nélkülözi a vakító fehéret és

stay nearby in case an encore is needed, one never knows!

általában nélkülözi a mélyfeketét, de cserébe a kettő

Then, the dash into the darkroom, developer poured over

között az árnyalatoknak olyan terjedelmét produkálja,

the plate to conjure up the latent image. The moment of

amit egyetlen másik fotóeljárás sem. Másrészről, miután

truth, provoking a sigh of relief or muffled cursing. While the

kiiktattunk egy optikai lépcsőt, amikor a kész negatívokat

plate is drying, the model is released. Then comes the post

ismét pozitív képpé világítjuk, fantasztikus vonalélességet

production. The studio turns into a proper workshop, the

tudunk létrehozni. Nem véletlen, hogy az itt bemutatott

artist becomes an artisan, turning the large glass negative

nagyméretű portrék pillantása szinte felnyársal bennünket,

into a positive image, ready to be displayed and exhibited.

nem tudunk nem a szemükbe nézni. Az ilyenfajta képeknek további vonzó tulajdonsága, hogy anyagból vannak,

The pictures that Tamás Varga creates in this way,

látható, érzékelhető (ámde nem tapintható, mert az

cajoling light onto the sensitive surface, are very different

tilos!) matéria került a hordozó üvegre, vaslemezre,

from the usual photographic images. On the one hand,

alumíniumlemezre. Mindegyik egyedüli példány,

we are confronted with a narrow — albeit incredibly rich

hagyományos módon nem sokszorosítható, ezért soha sem

and subtle — tonal scale, relinquishing bright whites

lesz a tömegtermelés célja, eszköze. Mindegyik magán

and pitch black for a lush variety of in–between greys,

viseli alkotója jellegzetes keze nyomát. Hát, ha valamit,

something that other photographic processes are not

akkor ezt aztán nagyon bírom.

capable of. On the other hand, by eliminating the extra


A könyvbe válogatott képek műfaji sokszínűsége feltűnő.

step of optical enlargement, which normally turns an

Van benne önarckép, portré, táj- és városkép, zsáner. Van

original negative into a positive image, these pictures

bennük gesztusfotó, kompozit- és konceptkép, makrofotó,

show unparalleled sharpness and detail. This explains

szekvencia, csendélet… Mintha csak leltározni szerette

the piercing, mesmerising stare of these larger than life

volna a szerző, mi mindenre lehet használni az általa uralt

portraits. Another positive aspect of these images is the

technikákat, s hogy az ő fejében micsoda dolgok forognak,

material presence of the hand–poured emulsion on the glass

keringenek folyton folyvást. Kicsit sem egyszerű sem a

or aluminium plate, and how palpable they are as objects of

megfejtés, sem az értékítélet, sokkal összetettebb ez

art – although touching is forbidden! Each is a unique piece

az egész annál, mintsem meggondolatlanul ezt vagy azt

of art, impossible to copy with traditional photographic

mondjunk, írjunk róla. Maradjunk annyiban, ez a könyv két

processes, and never intended for mass production. Each

szempontból figyelemre méltó. Látjuk, hová fejlődött egy

and every plate literally bears the hand–marks of the maker.

archaikus technika, ha értő kezek, gondolkodó fej és művészi

If anything, it is this level of craftsmanship which truly

véna használja. És a másik személyes. Itt van egy alkotó, aki

appeals to me.

most, ezzel a könyvvel bekopogtat a Parnasszus kapuján. The wide variety of genres that make up this selection is És hogy kicsit privatizáljak is itt a végén, hadd mondjam

astounding. There are self portraits, portraits, landscapes

el a személyes benyomásomat. Ha én orvos lennék, mindig

and cityscapes. Montages, composite images, conceptual

ambrotípiákat – kollódiumos pozitívokat csinálnék… Ha

and macro images share the page with sequences and still

én beteg lennék, csak ilyen orvost szeretnék magamnak,

lifes. As if the artist was making an inventory, cataloguing

aki velem is olyan elmélyülten, igényesen és értő módon

the infinite possibilities that lie in his preferred photographic

foglalkozik, mint dr. Varga Tamás a képeivel. És akkor a

method, as well as giving an insight into his innermost

kör bezárult. Doktorvarga csinálja tovább a jobbnál jobb

thoughts. It is not easy to unravel and assess his rich oeuvre.

fényképeit, én meg ne legyek beteg.

Its complexity stops any critique in its tracks. Suffice it to say that this album is important from two distinct points of view.

KINCSES KÁROLY

Firstly, it demonstrates the far–reaching creative potential of a historical photographic process in the hands of an intellectually and technically competent artist. The other point is of a more personal nature. I have finally encountered an artist who is courting eternity with his work. And to finish on an even more personal note, I must admit that if I were a doctor I would definitely want to make wet collodion plates. If I were a patient I would look no further to find a doctor who cares and pays attention to my ailments as painstakingly as Dr. Varga handles his images. Now it comes full circle. I hope Dr. Varga keeps making stunning images and I hope never to be a patient. KÁROLY KINCSES

13


14

ÖNARCKÉP Budapest, 2018

S E L F – P O RT R A I T

18

ORSI Debrecen, 201620

DR. KONDOR VII. Hortobágy, 201722

CÍM NÉLKÜL Zelemér, 2011

UNTITLED24


Zóna V.

B A RTA Z S O LT P É T E R Kétbodony, 2014


26

JULI Bugac, 201528

G O D OT 150405 Debrecen, 201530

CÍM NÉLKÜL Debrecen, 2018

UNTITLED32

GODOT 160314 Szeged, 201634

DR. KONDOR III. Debrecen, 2015


DÉJÀ VU 160507 Debrecen, 2016


36

Mikrokozmosz III. | Microcosm III.

PAT K Á N Y R Á G Á S Debrecen, 2012

RODENT CHEW MARKS

40

M Y FA M I LY I I I . Debrecen, 201342

Élő határ | The living border

EVELIN Budapest, 201744

Élő határ | The living border

PISTI Budapest, 201746

V I RT UÁ L I S I I. Debrecen, 2013

V I RT UA L I I.48

R O VA R G Y Ű J T E M É N Y I . Debrecen, 2016

INSECT COLLECTION I.50

O TT H O N Debrecen, 2017

HOME52

Mikrokozmosz XIV. | Microcosm XIV.

BEVÉRZETT MÉH Debrecen, 2012

HEMORRHAGIC UTERUS
: e k r ü z s K Y CM 0 / 0 4 / 0 45/4


56

PA PA Eger, 2013

G R A N D PA58

CÍM NÉLKÜL Debrecen, 2010

UNTITLED60

SZEZON I.

SEASON I.

Horváthország | Croatia Moscenicka Draga, 2017

S Z E Z O N I V.

S E A S O N I V.

Horváthország | Croatia Moscenicka Draga, 201762

Elemek I. | Elements I.

LACI Debrecen, 201864

CÍM NÉLKÜL Debrecen, 2018

UNTITLED66

SZEZON VIII.

SEASON VIII.

Horváthország, Krka | Krka, Croatia, 201868

CÍM NÉLKÜL Egerbakta, 2017

UNTITLED70

CÍM NÉLKÜL Máriapócs, 2017

UNTITLED72

V I RT UÁ L I S ØI. Debrecen, 2018

V I RT UA L ØI.74

SZEZON VI. | SEASON VI. Horváthország � Croatia Rovinj, 201576

CÍM NÉLKÜL Debrecen, 2013

UNTITLED78

SZEZON VII. | SEASON VII. Horváthország � Croatia Rovinj, 2015

82

GODOT 160314 Debrecen, 201684

Zóna V.

KEREKES GÁBOR Bugac, 201286

I M KG I. Debrecen, 201788

Mikrokozmosz I. | Microcosm I.

S Z Ú RT S E B Debrecen, 2012

S TA B W O U N D90

MADÁRKÓRHÁZ I. Hortobágy, 2016

B I R D H O S P I TA L I .92

CÍM NÉLKÜL Debrecen, 2018

UNTITLED


CÍM NÉLKÜL Hortobágy, 2017

UNTITLED


94

„M” Debrecen, 201396

DÉJÀ VU 160508 Debrecen, 201698

I M KG I I. Sark/Pole, 2013100

HOLD

MOON

Cserhátsurány, 2013102

CÍM NÉLKÜL Debrecen, 2013

UNTITLED104

VÖRÖS Debrecen, 2016

RED106

CÍM NÉLKÜL Debrecen, 2015

UNTITLED108

V I RT UÁ L I S ØI I. Debrecen, 2018

V I RT UA L ØI I.110

hEM Debrecen, 2016112

Mikrokozmosz XI. | Microcosm XI.

KÖLDÖKZSINÓR Debrecen, 2012

UMBILICAL CORD

M

Ö NA RC K É P

S E L F – P O RT R A I T

T

Á

R

G

Y

L

I

S

T

A

|

W

O

JULI

R

K

S

D É JÀ V U 1 60 507

Bugac, 2015

Debrecen, 2016

4 � 5" Silver&Dry ezüst zselatinos száraz üveglemez 4 � 5" Silver&Dry silver gelatine dry glass plate ezüst zselatinos nagyítás | silver gelatine print 30 � 40 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

nedves kollódiumos eljárás | wet plate collodion alumínium | aluminium 35,5 � 35,5 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26–27

nedves kollódiumos eljárás | wet plate collodion alumínium | aluminium 24 � 18 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

ORSI

Debrecen, 2015

G O D O T 15040 5

Mikrokozmosz III. | Microcosm III.

Budapest, 2018 116

Ű

Debrecen, 2016 nedves kollódiumos eljárás | wet plate collodion alumínium | aluminium 35,5 � 35,5 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 –19

D R . KO N D O R V I I .

Hortobágy, 2017

nedves kollódiumos eljárás | wet plate collodion alumínium | aluminium 21,5 � 17 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20–21

C Í M N É L KÜ L � U N T I T L E D

nedves kollódiumos eljárás | wet plate collodion alumínium | aluminium 35,5 � 35,5 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28–29

C Í M N É L KÜ L � U N T I T L E D

Debrecen, 2018

4 � 5" Silver&Dry ezüst zselatinos száraz üveglemez 4 � 5" Silver&Dry silver gelatine dry glass plate ezüst zselatinos nagyítás | silver gelatine print 30 � 40 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Szeged, 2016

nedves kollódiumos eljárás | wet plate collodion vaslemez | iron plate 21,5 � 17 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22–23

nedves kollódiumos eljárás | wet plate collodion alumínium | aluminium 24 � 18 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32-33

BA RTA Z S O LT P É T E R

Kétbodony, 2014

nedves kollódiumos eljárás | wet plate collodion alumínium | aluminium 24 � 18 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24–25

Debrecen, 2012

nedves kollódiumos eljárás | wet plate collodion alumínium | aluminium 17 � 21,5 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 –37

MY FAM I LY I I I .

Debrecen, 2013

nedves kollódiumos eljárás | wet plate collodion alumínium | aluminium 24 � 18 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40–41

G O D O T 1 60 3 1 4

Zelemér 2011

Zóna V.

PAT K Á N Y R ÁGÁ S RODENT CHEW MARKS

D R . KO N D O R I I I .

Debrecen, 2015

nedves kollódiumos eljárás | wet plate collodion alumínium | aluminium 17 � 17 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Élő határ | The living border

EVELIN

Budapest, 2017 4 � 5" Silver&Dry ezüst zselatinos száraz üveglemez 4 � 5" Silver&Dry silver gelatine dry glass plate ezüst zselatinos nagyítás | silver gelatine print 98 � 123 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43


M

Ű

Élő határ | The living border

PISTI

Budapest, 2017 4 � 5" Silver&Dry ezüst zselatinos száraz üveglemez 4 � 5" Silver&Dry silver gelatine dry glass plate ezüst zselatinos nagyítás | silver gelatine print 98 � 123 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

V I RT UÁ L I S I I . � V I RT UA L I I .

Debrecen, 2013

nedves kollódiumos eljárás | wet plate collodion alumínium | aluminium 6 db/pieces 17 � 17 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

R OVA RGY Ű J T E M É N Y I . INSECT COLLECTION I.

Debrecen, 2016

nedves kollódiumos eljárás | wet plate collodion ambrotípiák | ambrotypes 60 � 74 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

T

Á

R

G

Y

L

I

S

T

A

|

W

O

PA PA � G R A N D PA

R

K

S

C Í M N É L KÜ L � U N T I T L E D

Eger, 2013

Debrecen, 2018

nedves kollódiumos eljárás | wet plate collodion műanyag | plastic 30 � 40 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

4 � 5" Silver&Dry ezüst zselatinos száraz üveglemez 4 � 5" Silver&Dry silver gelatine dry glass plate giclée print 30 � 40 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

C Í M N É L KÜ L � U N T I T L E D

Debrecen, 2010

nedves kollódiumos eljárás | wet plate collodion alumínium | aluminium 12 � 15 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

SZEZON I. � SEASON I.

Horváthország | Croatia Moscenicka Draga, 2017

4 � 5" Silver&Dry ezüst zselatinos száraz üveglemez 4 � 5" Silver&Dry silver gelatine dry glass plate ezüst zselatinos nagyítás | silver gelatine print 40 � 30 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

S Z E Z O N I V. � S E A S O N I V.

SZEZON VIII. � SEASON VIII.

Horváthország, Krka | Krka, Croatia 2018

4 � 5" Silver&Dry ezüst zselatinos száraz üveglemez 4 � 5" Silver&Dry silver gelatine dry glass plate ezüst zselatinos nagyítás | silver gelatine print 2 db / pieces 30 � 40 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66–67

C Í M N É L KÜ L � U N T I T L E D

Egerbakta, 2017

4 � 5" Silver&Dry ezüst zselatinos száraz üveglemez 4 � 5" Silver&Dry silver gelatine dry glass plate ezüst zselatinos nagyítás | silver gelatine print 123 � 98 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68–69

OTTHON � HOME

Horváthország | Croatia Moscenicka Draga, 2017

Máriapócs, 2017

nedves kollódiumos eljárás | wet plate collodion ambrotípia | ambrotype 28 � 35 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

4 � 5" Silver&Dry ezüst zselatinos száraz üveglemez 4 � 5" Silver&Dry silver gelatine dry glass plate ezüst zselatinos nagyítás | silver gelatine print 30 � 40 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

4 � 5" Silver&Dry ezüst zselatinos száraz üveglemez 4 � 5" Silver&Dry silver gelatine dry glass plate ezüst zselatinos nagyítás | silver gelatine print 40 � 30 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70–71

Debrecen, 2017

Mikrokozmosz XIV. | Microcosm XIV.

BEVÉRZETT MÉH HEMORRHAGIC U T E RU S

Elemek I. | Elements I.

Debrecen, 2012

Debrecen, 2018

nedves kollódiumos eljárás | wet plate collodion alumínium | aluminium 10 � 12 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

4 � 5" Silver&Dry ezüst zselatinos száraz üveglemez 4 � 5" Silver&Dry silver gelatine dry glass plate ezüst zselatinos nagyítás | silver gelatine print 30 � 40 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

L AC I

C Í M N É L KÜ L � U N T I T L E D

V I RT UÁ L I S Ø I . � V I RT UA L Ø I .

Debrecen, 2018

4 � 5" Silver&Dry ezüst zselatinos száraz üveglemez 4 � 5" Silver&Dry silver gelatine dry glass plate ezüst zselatinos nagyítás | silver gelatine print 40 � 30 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72–73

117


M

Ű

SZEZON VI. | SEASON VI.

Horváthország � Croatia Rovinj, 2015 118

nedves kollódiumos eljárás | wet plate collodion alumínium | aluminium 21,5 � 17 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74–75

C Í M N É L KÜ L � U N T I T L E D

T

Á

R

G

Y

L

I

S

T

A

|

W

O

nedves kollódiumos eljárás | wet plate collodion ambrotípia | ambrotype 21,5 � 17 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86–87

nedves kollódiumos eljárás | wet plate collodion ambrotípia | ambrotype 50 � 50 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94–95

Mikrokozmosz I. | Microcosm I.

S Z Ú RT S E B � S TA B WO U N D

nedves kollódiumos eljárás | wet plate collodion alumínium | aluminium 3 db / pieces 39 � 27 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76–77

nedves kollódiumos eljárás | wet plate collodion alumínium | aluminium 21,5 � 17 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88–89

SZEZON VII. | SEASON VII.

MADÁRKÓRHÁZ I. � BIRD HOSPITAL I.

G O D O T 16 0 3 1 4

Debrecen, 2016

nedves kollódiumos eljárás | wet plate collodion ambrotípia | ambrotype 21,5 � 17 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82–83

Zóna V.

KEREKES GÁBOR

Bugac, 2012

nedves kollódiumos eljárás | wet plate collodion alumínium | aluminium 12 � 16 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

S

„M”

Debrecen, 2012

nedves kollódiumos eljárás | wet plate collodion alumínium | aluminium 17 � 21,5cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78–79

K

I M KG I .

Debrecen, 2017

Debrecen, 2013

Horváthország � Croatia Rovinj, 2015

R

Hortobágy, 2016

nedves kollódiumos eljárás | wet plate collodion alumínium | aluminium 17 � 17 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90–91

C Í M N É L KÜ L � U N T I T L E D

Debrecen, 2018

4 � 5" Silver&Dry ezüst zselatinos száraz üveg lemez 4 � 5" Silver&Dry silver gelatine dry glass plate ezüst zselatinos nagyítás | silver gelatine print 40 � 30 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

C Í M N É L KÜ L � U N T I T L E D

Hortobágy, 2017

nedves kollódiumos eljárás | wet plate collodion alumínium | aluminium 80 � 60 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Debrecen, 2013

D É JÀ V U 1 60 508

Debrecen, 2016

nedves kollódiumos eljárás | wet plate collodion abrotípia | ambrotype 35,5 � 35,5 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96–97

I M KG I I .

Sark/Pole, 2014 nedves kollódiumos eljárás | wet plate collodion alumínium | aluminium 30 � 16 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98–99

HOLD � MOON

Cserhátsurány, 2013

nedves kollódiumos eljárás | wet plate collodion ambrotípia | ambrotype 50 � 50 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100–101

C Í M N É L KÜ L � U N T I T L E D

Debrecen, 2013

nedves kollódiumos eljárás | wet plate collodion alumínium | aluminium 10 � 12 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103


M

Ű

VÖ R Ö S � R E D

Debrecen, 2016

nedves kollódiumos eljárás | wet plate collodion alumínium | aluminium 50 � 50 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104–105

C Í M N É L KÜ L � U N T I T L E D

Debrecen, 2015

nedves kollódiumos eljárás | wet plate collodion alumínium | aluminium 17 � 17 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106–107

V I RT UÁ L I S Ø I I . � V I RT UA L Ø I I .

Debrecen, 2018

4 � 5" Silver&Dry ezüst zselatinos száraz üveg lemez 4 � 5" Silver&Dry silver gelatine dry glass plate ezüst zselatinos nagyítás | silver gelatine print 28 � 22 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108–109

HEM

Debrecen, 2016 nedves kollódiumos eljárás | wet plate collodion ambrotípiák | ambrotypes 6 db / pieces � 17 � 17 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110–111

Mikrokozmosz XI. | Microcosm XI.

KÖLDÖKZSINÓR � UMBILICAL CORD

Debrecen, 2012

nedves kollódiumos eljárás | wet plate collodion alumínium | aluminium 10 � 12 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

T

Á

R

G

Y

L

I

S

T

A

|

W

O

R

K

S