Page 1

Broström är ett av de ledande logistikföretagen för oljeoch kemikalieindustrin, inriktat på industriell produkt- och kemikalietanksjöfart samt marina tjänster. Broström finns över hela världen och är verksamt inom två områden: Shipping och Marine & Logistics Services. Broströms huvudkontor finns i Göteborg.

Pressrelease DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2006 Broström AB (publ) – Org nr 556005-1467

Stark inledning på 2006 -

Resultat efter finansnetto första kvartalet MSEK 310 (162) -

Kassaflöde per aktie SEK 7,99 (5,79). Disponibel likviditet uppgick till MSEK 1 512 (1 295 per 2005-12-31).

Förändring av transportkapaciteten under första kvartalet -

Nettoomsättning MSEK 953 (760, varav 106 avser det sålda dotterbolaget Nordic Bulkers AB). Resultat efter skatt MSEK 256 (136). Resultat per aktie SEK 7,74 (4,17). Avkastning på sysselsatt kapital 20,3 % (16,6).

Kassaflöde och disponibel likviditet -

2006 inleddes med en stark fraktmarknad men följdes, under senare delen av kvartalet, av en vikande fraktmarknad, främst för det större tonnaget. Kallt väder i Nordeuropa påverkade Broström, med sin stora isklassade fartygsflotta, positivt. Genomförda förvärv och nya samarbeten under 2005 bidrar till en ökad beläggning och förbättrad utnyttjandegrad av Broströms fartygsflotta och får successivt ett allt större genomslag i Broströms resultat.

BRO STELLA såld och levererad. BRO PROMOTION (ex IVER EXAMPLE) och BRO PREMIUM (ex IVER EXACT) förvärvade. Utökat samarbete med Dünya tillför Broströmsflottan sex nybyggda fartyg (17 000 dwt, isklass 1A) inom två år.

Utsikter för 2006 Inledningen av det andra kvartalet 2006 har inom Broströms marknadssegment präglats av en säsongsmässig nedgång av spotmarknaden. Varmare väder minskar efterfrågan på eldningsolja och depåerna skall tömmas för att ge plats åt bränslen anpassade för sommaren. I tillägg har den sedvanliga lageruppbyggnaden av bensin försenats på grund av att fler raffinaderier än normalt håller underhållsstopp i år. Strukturella förändringar i marknaden och ökande regionala obalanser innebär ett fortsatt ökat transportbehov inom Broströms segment. Utsikterna för 2006 som helhet bedöms som fortsatt goda.

1


Första kvartalet

Helåret

MSEK

2006

2005

2005

Nettoomsättning

952,9

760,4

3 818,1

Rörelseresultat (EBIT)

351,0

183,0

812,4

Resultat efter finansnetto

310,1

161,6

720,1

Periodens resultat

256,0

136,3

622,9

Investeringar

683,1

147,6

1 620,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten Disponibel likviditet

260,6

185,5

619,3

1 511,8

1 034,1

1 294,9

Avkastning på sysselsatt kapital, %

20,3

16,6

15,9

Soliditet II, %

37,1

40,3

37,2

Resultat före skatt per aktie, SEK

9,51

5,04

22,26

Nettoresultat per aktie, SEK

7,74

4,17

18,89

Nettoresultat per aktie med utspädning, SEK

7,69

4,09

18,76

7,99 32 622 842

5,79 32 046 143

19,15 32 346 920

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK Antal aktier i genomsnitt

finns någon överkapacitet på raffinaderisidan så kunde inte detta bortfall kompenseras från annat håll utan en lageruppbyggnad skedde successivt i slutet på 2005 och början på 2006 för att möjliggöra dessa underhållsstopp. Detta var bl a en av orsakerna till den goda fraktmarknaden under dessa perioder.

VERKSAMHETENS UTVECKLING Verksamhetsområde Shipping Marknadsutveckling generellt Året inleddes med en stark fraktmarknad men, som en följd av det för årstiden varma vädret i USA i kombination med ökade lagernivåer, minskade importen samtidigt som osedvanligt många raffinaderier i Asien haft underhållsstopp, vilket gav en negativ effekt på aktiviteten. Sammantaget resulterade detta i en vikande fraktmarknad mot slutet av perioden, framför allt för det större produkttanktonnaget. Europamarknaden har varit mer stabil, mycket tack vare den relativt kalla vintern, vilket har stimulerat importen av oljeprodukter från Ryssland. Isläget i Östersjön har dessutom varit positivt för isgående tonnage.

Tillgång och efterfrågan inom oljeenergisektorn är till stor del i balans innebärande att små störningar i produktions- och distributionskedjan får snabbt genomslag på fraktmarknaden. Detta innebär att spotmarknadspriset på transporter kommer att fluktuera kraftigt under åren och att transporter i allt större omfattning kommer att gå över längre sträckor. Detta påverkar transportsektorn positivt med ett ökat transportbehov. I gällande marknadsbild blir förmågan att snabbt kunna anpassa sig till marknadsförändringar och samtidigt kunna erbjuda tillförlitliga transporter allt mer betydelsefull. Kritisk massa och geografisk närvaro blir en allt mer betydande konkurrensfördel i en marknadsutveckling där antalet transporterade tonmil ökar.

Under senare delen av första kvartalet och under andra kvartalet 2006 genomför ett flertal raffinaderier planerade underhållsstopp, vilket innebär att en minskad volym av raffinerade oljeprodukter kommer ut i marknaden. Ett flertal raffinaderier fick dispens under ett antal månader med underhållsstopp som var planerade till hösten 2005 på grund av skadeverkningarna av de orkaner som drabbade raffinaderierna i USA. Då det för närvarande inte

Varvens orderböcker är fortsatt mycket välfyllda och priserna på nybeställningar är fortsatt höga även om en viss utplaning har kunnat märkas. Prisutvecklingen på begagnat kvalitetstonnage följer samma mönster. 2


Utvecklingen för Broström Broström har under perioden fortsatt stärkt sina positioner inom produkt- och kemikalietanksjöfart och ytterligare två fartyg har övertagits. Fartyget BRO STELLA har försålts och levererades i början på mars till köparen.

Broström. Leverans för två fartyg är planerat under 2006 och för ett under 2007. I mitten på mars utökades samarbetet med Dünya Shipping till att också omfatta sex produkt- och kemikalietankers som är under byggnation i Turkiet. Fartygen är på 17 000 dwt, isklass 1A, och Broström och Dünya Shipping kommer att äga tre fartyg vardera. Fartygen kommer att sysselsättas i Broströms Europatrafik och leveranserna kommer att ske successivt från och med hösten 2006 fram till i början på 2008.

Första kvartalet kom att inledas med en stark fraktmarknad inom Broströms segment men följdes, under senare delen av kvartalet, av en vikande fraktmarknad, främst för det större tonnaget. Det kalla vädret i Nordeuropa påverkade Broström, med sin stora isklassade fartygsflotta, positivt. Isläget är sådant att det kommer att vara is under längre period 2006 än under föregående år.

I början på mars levererades BRO STELLA, 69 930 dwt, byggd 1995, till köparna. Försäljningen innebar en realisationsvinst på MSEK 89,7 och ett likviditetstillskott på MSEK 226,5.

Broström inriktning på transportkontrakt, där volymen under transportkontrakt utgör 50 - 60 % av total kapacitet, har inneburit att företaget kunnat upprätthålla en jämn och hög utnyttjandegrad under perioden. De förvärv och nya samarbeten som genomfördes under 2005 bidrar nu i allt högre grad till en ökad beläggning och förbättrad utnyttjandegrad av Broströms fartygsflotta, vilket successivt får ett allt större genomslag i Broströms resultat.

Tonnagebaserad beskattning Från och med 2004 är hela Broströms franska verksamhet ansluten till tonnageskattesystemet i enlighet med EUs sjöfartspolitik. I Sverige har ett förslag om införande av tonnageskatt lagts fram. Förslaget syftar till att också Sverige skall ansluta sig till EUs sjöfartspolitik och därigenom åstadkomma en konkurrensneutralitet gentemot övriga sjöfartsländer inom EU. Förslaget, som förväntas fastställas av Sveriges Riksdag under 2006, föreslås gälla från inkomståret 2005. Då formellt beslut ej föreligger vid denna delårsrapports fastställande har densamma upprättats enligt det gamla systemet med traditionell beskattning. Broström avser dock att så fort formellt beslut fattats ansöka om anslutning till tonnageskattesystemet, givet att det nu lagda förslaget godkänns i sin helhet.

Broströms kommersiella flotta omfattar för närvarande runt 80 fartyg. Efter att nu beställda nybyggen levererats till Broström beräknas den kommersiella flottan att uppgå till cirka 100 fartyg inom två år. Broström avser att även framgent fortsätta att tillvarata möjliga konsolideringsmöjligheter inom de segment där Broström är verksamt. Förändring av fartygsflottan Under februari månad övertogs fartygen BRO PROMOTION (ex IVER EXAMPLE,) och BRO PREMIUM (ex IVER EXACT), båda på 45 700 dwt. Fartygen har även tidigare ingått i Broströms kommersiella fartygsflotta men ägdes då av holländska Vroon. Broström äger 100 % i fartygen.

Av den totala uppskjutna skatten i balansräkningen per den 31 mars 2006, som uppgår till MSEK 514,4, härrör MSEK 459,3 från den svenska rederiverksamheten. Omsättning och resultat första kvartalet 2006 Omsättningen för verksamhetsområde Shipping uppgick under första kvartalet till MSEK 850,0 (564,4). Ökningen speglar den tillväxt som Broström uppnått genom successiva förvärv under 2005 och 2006.

Fartyget BRO DELIVERER, 14 500 dwt, levererades i början av april från varvet i Kina. Fartyget är helägt av Broström och kommer att sysselsättas i Broströms Europatrafik tillsammans med övriga fartyg i samma storlekssegment. Ytterligare tre systerfartyg återstår att levereras från det kinesiska varvet till

Rörelseresultatet blev MSEK 354,1 (168,2).

3


Verksamhetsområde Marine & Logistics Services

Utvecklingen och resultatet under första kvartalet är tillfredsställande.

Första kvartalet

Verksamhetsområde Shipping Första kvartalet

Helåret

MSEK

2006

2005

2005

Nettoomsättning

850,0

564,4

3 073,0

Rörelseresultatet

354,1

168,2

807,3

Helåret

MSEK

2006

2005

2005

Nettoomsättning

101,8

195,9

743,3

Rörelseresultatet

2,9

4,3

22,7

VALUTAFÖRÄNDRINGAR Broström påverkas av valutaförändringar främst i USD-kursen i förhållande till SEK, se nedan under avsnittet ”Finansiell ställning och likviditet”.

Verksamhetsområde Marine & Logistics Services Marknadsutveckling generellt Affärsresemarknaden visar på en tillväxt under perioden. Marina resor har en stark volymökning som en följd av rederinäringens positiva utveckling.

KONCERNENS OMSÄTTNING OCH RESULTAT Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till MSEK 952,9 (760,4). Omsättningen 2005 exklusive Nordic Bulkers AB var MSEK 654,3 vilket innebär en volymtillväxt i befintliga verksamheter på 45,6 %.

Utvecklingen för Broström Broströms Resebyrå noterade en omsättningsökning och en betydande resultatförbättring i jämförelse med föregående år. Affärsresor följer den positiva trenden på marknaden. Även bokningar via Internet har ökat genom lanseringen av ett nytt självbokningssystem. Marina resor visar på en fortsatt positiv volymutveckling, dels genom befintliga kunder men till största del genom nya kunder. Kontoret i Manila, med inriktning på marina resor, som öppnade i slutet på 2005 bidrar till denna ökning.

Resultatandelen från intressebolag blev MSEK 0,6 (1,4). Rörelseresultatet uppgick till MSEK 351,0 (183,0). Räntenettot uppgick till MSEK -39,6 (-22,6). USD Libor-räntan (6 månader) har under perioden förändrats från 4,7 % per 2005-12-31 till 5,1 % per 2006-03-31. Finansnettot uppgick till MSEK -40,9 (-21,4), vilket resulterade i ett resultat efter finansnetto på MSEK 310,1 (161,6).

Aktiviteten i de flesta hamnar där Broström Ship Agency Network finns representerade har varit hög. Detta gäller inte minst i de hamnar där Broström är involverad i klarering av tankfartyg. Resultatutvecklingen har varit fortsatt god inom affärsområdet.

Avkastningen på sysselsatt kapital var 20,3 % (16,6).

Omsättning och resultat första kvartalet 2006 Omsättningen för verksamhetsområde Marine & Logistics Services uppgick under första kvartalet till MSEK 101,8 (195,9). Minskningen beror på att Nordic Bulkers AB försåldes i oktober 2005. Omsättningen 2005 exklusive Nordic Bulkers AB var MSEK 89,8.

Skattekostnaderna uppgick under perioden till MSEK -54,1 (-25,3), vilket motsvarar 17,4 % (15,7) av resultatet före skatt. Aktuell skatt uppgår till MSEK -1,9 (-0,4). Periodens siffror inkluderar resultat vid avyttring av fartyg och verksamheter med MSEK 89,7 (48,7).

Rörelseresultatet var MSEK 2,9 (4,3) vilket är tillfredsställande.

4


Fördelning på verksamhetsområden Första kvartalet

MSEK

väntas fortsätta öka. Den snabbt växande kinesiska ekonomin, USAs oljebehov och den ryska exporten av olja över Östersjön bidrar också till en stor efterfrågan på transporter av olje- och kemikalieprodukter.

Helåret

2006

2005

2005

Shipping

850,0

564,4

3 073,0

M & L Services

101,8

195,9

743,3

1,1

0,1

1,8

952,9

760,4

3 818,1

354,1

168,2

807,3

2,9

4,3

22,7

- 6,0

10,5

- 17,6

351,0

183,0

812,4

Nettoomsättning

Övrigt

De allt hårdare kraven från myndigheter och kunder avseende kvalitet, säkerhet och miljö innebär ökade krav på den samlade organisationen som är involverad i logistikkedjan.

Rörelseresultat Shipping M & L Services Övr samt koncerngemensamma kostn

Sammantaget talar detta för en fortsatt positiv utveckling för Broström och utsikterna för 2006 som helhet bedöms som fortsatt goda. Genomförda förvärv och ingångna samarbetsavtal förväntas successivt, i takt med att fartygen tillförs Broströms flotta, bidra till ett förbättrat resultat.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Varvens orderböcker är på historiskt höga nivåer inom Broströms fartygssegment och ett stort antal fartyg kommer att levereras under de närmaste åren. Broström gör dock bedömningen att detta tillskott av tonnage till stora delar vägs upp av det stora ersättningsbehovet och de strukturella förändringarna i marknaden.

Fartyget BRO DELIVERER, 14 500 dwt, levererades i början av april från varvet i Kina. Fartyget är helägt av Broström och sysselsätts i Broströms Europatrafik. Broström har i april tillsammans med Erik Thun AB tecknat avtal om att bygga ytterligare två produkttankfartyg på varvet Ferus Smit B.V. i Nederländerna. Fartygen, som är på 7 500 dwt, isklass 1A, kommer att ägas av Broström och Thun med 50 % vardera och ingå i Broströms trafik på den nordeuropeiska marknaden.

US-dollarns värde gentemot den svenska kronan är en osäkerhetsfaktor att beakta. Allt annat lika skulle en försvagning av US-dollarn ha negativ effekt på Broströms omsättning, resultat och eget kapital medan en förstärkning skulle påverka positivt.

FRAMTIDSUTSIKTER Spotmarknaden har under inledningen på andra kvartalet 2006 inom Broströms marknadssegment präglats av den säsongsmässiga nedgången som hör våren till. Varmare väder minskar efterfrågan på eldningsolja och depåerna skall tömma tankarna på vinterkvaliteter för att ge plats för bränslen anpassade för sommaren. I tillägg så har den sedvanliga lageruppbyggnaden av bensin förskjutits på grund av att fler raffinaderier än normalt håller underhållsstopp i år. I takt med att dessa underhållsstopp är över förväntas marknadsaktiviteten stiga igen.

INVESTERINGAR OCH DESINVESTERINGAR De totala investeringarna inom koncernen uppgick under perioden till MSEK 683,1 (147,6). Desinvesteringar uppgick till MSEK 315,5 (184,9). Av investeringarna avsåg MSEK 682,2 (87,6) fartyg och fartygskontrakt. Under första kvartalet levererades BRO STELLA, 69 930 dwt, byggt 1995, till köparen. Försäljningen innebar en vinst före skatt på MSEK 89,7 och ett kassatillskott på MSEK 226,5.

Dagens oljeenergimarknad är i stort i balans och utbyggnaden av raffinaderikapaciteten ser ut att understiga efterfrågeökningen under de kommande åren. Transporter sker över allt längre avstånd och regionala obalanser för-

Broström är för närvarande, efter leverans av fartyget BRO DELIVERER som levererades

5


till Broström i april 2006, engagerat i investering i sex nybyggen. Därtill kommer ytterligare fartyg och nybyggen att tillföras flottan genom olika samarbeten.

STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda panter har sedan årsskiftet ökat med MSEK 312,4 och uppgår till MSEK 5 794,6 (5 482,1 per 2005-12-31). Ansvarsförbindelserna har sedan årsskiftet minskat med MSEK 7,1 och uppgår till MSEK 106,8 (113,9 per 2005-12-31).

Fartyg i beställning Namn

Leverans

Dwt

Ägarandel

NB JLZ 508

2006

14 500

100 %

NB JLZ 509

2006

14 500

100 %

NB JLZ 510

2007

14 500

100 %

NB Dünya

2007

17 000

100 %

NB Dünya

2007

17 000

100 %

NB Dünya

2007

17 000

100 %

Partner

OPTIONSPROGRAM Broström har per 2006-03-31 två löpande optionsprogram, varav ett infördes år 2003 och ett år 2005. Optionsprogrammen har erbjudits samtliga tillsvidareanställda inom koncernen samt medarbetarna i delägda bolag med ägarandel från 50 %.

Broströms aktuella fartygsförteckning återfinns i sin helhet på www.brostrom.se.

Optionsprogrammet från 2003 består av två optionsserier med tid för inlösen i september 2005 respektive september 2006. Varje anställd hade rätt till 2 000 optioner. Om inte fullteckning skedde kunde vid ytterligare tilldelning högst 100 000 optioner tecknas. Priset för en option i serie 2003/1 var SEK 3,80 och för en option i serie 2003/2 var priset SEK 4,35. Ett erbjudande gjordes också hösten 2004 till nyanställda. Priset var då SEK 34,00 för en option i båda serierna. En option berättigar till inlösen av en aktie till teckningskursen SEK 58,40. I september 2005 inlöstes 275 750 optioner. Totalt antal tecknade optioner per 2006-03-31 var 275 750 optioner.

KASSAFLÖDE Kassaflöde från den löpande verksamheten före utdelning till aktieägarna uppgick till MSEK 260,6 (185,5), vilket utgör per aktie SEK 7,99 (5,79).

FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET Koncernens disponibla likviditet uppgick på balansdagen till MSEK 1 511,8 (1 294,9 per 2005-12-31). Outnyttjade checkkrediter ingick med totalt MSEK 52,5 (52,5). Nettoskulden ökade under perioden från MSEK 2 577,5 till MSEK 2 612,9 främst som en följd av investeringar i fartyg.

Det fanns inga återstående optioner på balansdagen. Optionsprogrammet medför en procentuell ökning av antalet aktier och röster med 0,8 respektive 0,5.

Det egna kapitalet uppgick på balansdagen, enligt de nya redovisningsreglerna, till MSEK 2 899,0 (2 709,5 per 2005-12-31) och soliditet I var 34,5% (34,2). Soliditet II var 37,1% (37,2), vilket är över Broströms mål på 30 %.

Den värdemässiga utspädningseffekten var på balansdagen 0,6 %. Optionsprogrammet från 2005 består av två optionsserier med tid för inlösen i september 2007 respektive september 2008. Varje anställd hade rätt till 1 250 optioner. Om ej fullteckning skedde kunde vid ytterligare tilldelning högst 98 750 optioner tecknas. Priset för en option i serie 2005/1 var SEK 6,25 och för en option i serie 2005/2 var priset SEK 8,50. En option berättigar till inlösen av en aktie till teckningskursen SEK 157,20. Totalt antal tecknade optioner per 2006-03-31

Det bör beaktas att bolaget i samband med införandet av IFRS valt att ej omräkna bokförda värden av fartyg. Med dagens marknadsvärden på Broströms fartygsflotta kan det konstateras att det föreligger ett betydande övervärde i jämförelse med bokförda värden. Broströms finansiella ställning är stark och möjliggör fortsatt medverkan i eventuella strukturförändringar i branschen.

6


var 366 550 optioner. Återstående optioner var 33 450 stycken.

REDOVISNINGSPRINCIPER Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 avseende Delårsrapportering. Redovisningsprinciperna för moderbolaget tillämpas enligt RR 32 samt Årsredovisningslagen.

Tecknade optioner i optionsprogrammet medför en procentuell ökning av antalet aktier och röster med 1,2 respektive 0,8. Den värdemässiga utspädningseffekten var på balansdagen 0,2 %.

Broströmkoncernen tillämpar från och med den 1 januari 2005 de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS) samt de tillkommande reglerna i redovisningsrådets rekommendation RR30. Koncernen tilllämpar samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder för delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

PERSONAL Antalet anställda har inte förändrats nämnvärt.

MODERBOLAGET Verksamheten i moderbolaget Broström AB består i huvudsak av koncernledning och administration av gemensamma funktioner. Tillgångarna består huvudsakligen av aktier i dotterbolag och likvida placeringar. Första kvartalet MSEK

Helåret

2006

2005

2005

8,3

7,2

29,2

-12,2

4,4

429,6

-

-

436,5

Anläggningstillgångar

1 975,4

1 921,3

1 976,3

Omsättningstillgångar

2 186,5

899,4

1 956,2

Summa tillgångar

4 161,9

2 820,7

3 932,5

Eget kapital

1 757,6

1 422,3

1 766,3

Nettoomsättning Resultat före dispositioner och skatt Varav utdelningar från dotter- och intressebolag

Obeskattade reserver

3,4

-

3,4

Långfristiga skulder

1 071,8

192,0

1 077,1

Kortfristiga skulder

1 329,1

1 206,4

1 085,7

Summa skulder och eget kapital

4 161,9

2 820,7

3 932,5

0,5

0,6

92,4

-

17,9

68,8

1 335,3

832,1

1 092,0

52,5

37,3

52,5

Investeringar Desinvesteringar Disponibel likviditet Varav outnyttjad checkkredit

Koncernen har analyserat de IFRS-standarder och tolkningar som trätt i kraft den 1 januari 2006. Dessa har ej påverkat koncernens redovisning. Koncernen har också analyserat de IFRSstandarder och tolkningar som ännu inte trätt i kraft och som inte heller tillämpats i årsredovisningen 2005. Endast IFRS 7 Financial Instruments, Disclosures, som träder i kraft 2007 bedöms beröra koncernen. Den nya standarden avser omfattningen och innehållet i presentationen av finansiella instrument och risker i årsredovisningen och förväntas vid införandet inte få någon väsentlig påverkan på resultat och ställning.

7


25 31

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

augusti oktober

Halvårsrapport 2006 Niomånadersrapport 2006

Broström avser lämna finansiell rapport vid följande tillfällen under 2006: Göteborg den 3 maj 2006 BROSTRÖM AB (publ) På styrelsens uppdrag Lennart Simonsson Verkställande direktör

Broström AB 403 30 Göteborg Tfn 031-61 61 00 Org nr 556005-1467 Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Mer information om Broström och pressreleaser finns på www.brostrom.se.

8


RESULTATRÄKNINGAR Första kvartalet

Helåret

Koncernen MSEK

2006

2005

2005

Nettoomsättning

952,9

760,4

3 818,1

4,4

2,2

14,1

101,4

55,7

149,6

0,6

1,4

12,5

Aktiverat arbete för egen räkning Övriga intäkter inkl försäljning av fartyg Andel i intresseföretags resultat efter skatt Externa kostnader

-504,3

- 465,8

- 2 403,1

Personalkostnader

-123,4

- 118,0

- 521,2

Avskrivningar

-80,6

- 52,9

- 257,6

Rörelseresultat (EBIT)

351,0

183,0

812,4

6,5

19,2

61,2

Finansiella intäkter Finansiella kostnader

-47,4

- 40,6

- 153,5

Finansnetto

- 40,9

- 21,4

- 92,3

Resultat efter finansnetto

310,1

161,6

720,1

Skatt på periodens resultat

- 54,1

- 25,3

- 97,2

Periodens resultat

256,0

136,3

622,9

252,6

133,6

611,1

3,4

2,7

11,8

Resultat per aktie, SEK

7,74

4,17

18,89

Resultat per aktie efter utspädning, SEK

7,69

4,09

18,76

Genomsnittskurs SEK/USD

7,78

6,92

7,48

Genomsnittskurs SEK/EUR

9,35

9,07

9,28

Periodens resultat hänförligt till Moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse

9


BALANSRÄKNINGAR Koncernen, MSEK

2006-03-31

2005-12-31

138,9

141,1

3,6

3,7

5 807,8

5 549,7

27,5

27,9

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar, räntebärande Finansiella anläggningstillgångar, ej räntebärande Summa anläggningstillgångar

65,0

64,8

6 042,8

5 787,2

60,3

59,1

609,0

582,4

4,5

5,4

Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Derivatinstrument Kortfristiga placeringar

237,4

260,6

Likvida medel

1 459,7

1 219,9

Summa omsättningstillgångar

2 370,9

2 127,4

Summa tillgångar

8 413,7

7 914,6

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 1)

2 899,0

2 709,5

Utjämningsreserv

192,1

205,3

Uppskjuten skatt

514,4

473,1

26,5

26,5

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder, ej räntebärande Långfristiga skulder, räntebärande 2)

4 029,9

3 805,1

Summa långfristiga skulder

4 762,9

4 510,0

310,7

283,6

Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder, räntebärande 2) Kortfristiga skulder, ej räntebärande

441,1

411,5

Summa kortfristiga skulder

751,8

695,1

Summa eget kapital och skulder

8 413,7

7 914,6

Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

5 794,6 106,8

5 482,1 113,9

7,75 9,40

7,95 9,43

Balansdagens kurs SEK/USD Balansdagens kurs SEK/EUR 1)

Varav minoritetsintresse

2)

Varav finansiell leasing

38,0

34,8

862,4

938,2

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Koncernen, MSEK Enligt balansräkning senaste årsbokslut Valutakursdifferens Derivatinstrument, kassaflödessäkring efter skatt Periodens resultat Utdelning till aktie- och minoritetsägare Nyemission Belopp vid periodens utgång

2006 2 709,5 - 65,6 - 0,9 256,0 2 899,0

3 månader 2005 1 799,5 144,6 136,3 90,5 2 170,9

Helåret 2005 1 799,5 346,7 5,2 622,9 - 172,8 108,0 2 709,5

Periodens valutakursdifferens beror huvudsakligen på förändringen i USD-kursen i vilken dotter- och intressebolagen Broström Holding BV (inkl dotterbolaget Broström Tankers SAS), Broström Tankers AB respektive Broström Tankers Ltd redovisas.

10


KASSAFLÖDESANALYSER 2006

3 månader 2005

Helåret 2005

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat

351,0

183,0

812,4

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm

- 46,0

- 4,3

47,1

Finansiella poster

- 27,5

- 18,9

- 65,4

- 1,9

- 0,4

- 17,6

Förändring av rörelsekapitalet

- 15,0

26,1

- 157,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten

260,6

185,5

619,3

- 728,0

- 54,3

- 1 016,7

315,5

184,9

543,8

Koncernen, MSEK

Betald inkomstskatt

INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av anläggningstillgångar Avyttring av anläggningstillgångar Förvärv av dotterbolag

-

-

- 58,2

Avyttring av dotterbolag

-

-

37,1

0,6

- 21,6

2,7

- 411,9

109,0

- 491,3

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Utdelning till aktieägare

-

-

- 161,7

Utdelning till minoritetsägare

-

-

- 11,1

Nyemission

-

-

17,7

Förändring av övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten

Nyupptagna lån

510,8

133,9

1 099,6

Återbetalda lån

- 118,3

- 196,0

- 660,1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

392,5

- 62,1

284,4

Periodens kassaflöde

241,2

232,4

412,4

1 480,5

954,9

954,9

Periodens kassaflöde

241,2

232,4

412,4

Kursdifferens

- 24,6

- 9,5

113,2

1 697,1

1 177,8

1 480,5

Likvida medel och kortfristiga placeringar Vid periodens början

Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens slut

11


AKTIEDATA 3 månader

Helåret

Helåret

Data per aktie

2006

2005

2005

2004

Resultat, SEK

7,74

4,17

18,89

16,33

7,69

4,09

18,76

15,10

Eget kapital, SEK

Resultat efter utspädning, SEK

87,70

67,11

82,69

56,30

Eget kapital efter utspädning, SEK

87,04

66,41

82,13

55,79

7,99 7,39

5,79

19,15

14,65

Kassaflöde från den löpande verksamheten, SEK Kassaflöde netto exklusive utdelning, SEK

6,71

13,09

3,83

7,39 172,50

6,71

12,75

- 0,67

119,00

160,00

98,75

Antal aktier vid periodens slut

32 622 842

32 347 092

32 622 842

31 394 806

Genomsnittligt antal aktier

32 622 842

32 046 143

32 346 920

29 287 217

675 750

648 500

675 750

648 500

Kassaflöde netto inklusive utdelning, SEK Börskurs på balansdagen

Antal aktier

Antal utestående teckningsoptioner

247 632

342 642

218 771

283 583

Antal aktier vid periodens slut efter utspädning

Antal utspädningsaktier

32 870 474

32 689 734

32 841 613

31 678 389

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

32 870 474

32 388 785

32 565 691

29 570 800

3 månader

Helåret

Helåret

NYCKELTAL 2006

2005

2005

2004

Avkastning på sysselsatt kapital, %

20,3

16,6

15,9

9,9

Avkastning på eget kapital, %

36,5

26,9

27,1

30,0

Skuldsättningsgrad, ggr

0,9

0,7

1,0

0,9

Räntetäckningsgrad, ggr

7,5

5,0

5,7

4,2

Soliditet I, %

34,5

35,4

34,2

32,5

Soliditet II, %

37,1

40,3

37,2

38,0

Andel riskbärande kapital, %

43,2

46,6

43,2

44,2

För definitioner hänvisas till Årsredovisning 2005.

12

Delårsrapport januari - mars 2007  

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport januari - mars 2007  

Delårsrapport januari - mars 2007

Advertisement