Page 1

W i lli ams bur g R ent alH omes

Si ng l e F a mi l y , To wnhome s&Condomi ni ums Oc t obe r2 01 6

br ooks r e nt s . c om

Ser vi ng t heW i lli ams bur gA r ea Si nce1885...


We l c o met ot heBr o o k sRe a l Es t a t eRe nt a l Ma g a z i ne Wea r epr oudoft hepr ope r t i e swer e pr e s e nti nourpr og r a m, a nd pr i deour s e l v e sonoura bi l i t yt obr i ngpr os pe c t i v et e na nt sa nd l a ndl or dst og e t he rt oa s s ur et hes uc c e s sofa l l pa r t i e si nal e a s e t r a ns a c t i on. Whi l eweha v ema nypr ope r t i e si nourpr og r a m, t hi sma g a z i ne onl ypr o v i de st hos ec ur r e nt l ybe i ngof f e r e df orl e a s ea tt hi st i me . k eal ookt hr oug ht hepr ope r t i e sbe i ngof f e r e da ndc l i c kt hr oug h Ta t ot hePr ope r t yPr of i l eP a g eoft hos eofi nt e r e s tt oy ou. Fr om t he r e , y ouc a n: •Vi e wmor ede t a i l sa ndphot og r a phs •Cont a c tt heLe a s i ngAg e nt •Compl e t eaLe a s eAppl i c a t i on Ag a i n, i ti sourpr i v i l e g et obr i ngt he s epr ope r t i e st oy oui nhope s a nhe l pf i ndahomef ory out ol e a s ewi t hi nourpor t f ol i o . wec J ohnWi l s on Pr i nc i pa l Br ok e r Br ooksRe a l Es t a t e br ooks r e . c om

Ser vi ng t heW i lli ams bur gA r ea Si nce1885...


138 O ld Fi eld R oad

$5 7 5 / mo .

ROOMMATEONL Y: 1Be dr oom Le f t Loc a t e di nWi l l i a ms bur g

Be t t yJ oTe r r e l l ( 7 5 7 ) 8 6 9 8 8 1 1 Cont a c t

Roomma t eonl y-OneBe dr oom Av a i l a bl eAt$5 7 5 ! Thi st hr e e be dr oom r a nc hi sc l os et oe v e r y t hi ng . Qui c kr i det oc a mpus . Re nt i nc l ude sa l l ut i l i t i e s , us eofa l l a ppl i a nc e s . Sha r e dba t h, ki t c he n, l i v i ng a nddi ni ng . Sha r e dy a r da ndupk e e p. Qui e te s t a bl i s he dne i g hbor hood a c r os sf r om Mi dCount yP a r k.

Av a i l a bl eNo w!

br ooks r e nt s . c om

Ser vi ng t heW i lli ams bur gA r ea Si nce1885...


3807 St af for ds hi r eL ane

$9 7 5 / mo

Conv e ni e nt l yLoc a t e dTo wnhomei nWi l l i a ms bur g 2Be dr ooms , 11 / 2Ba t hs , 1 , 02 0s qua r ef e e t Conv e ni e nt l yl oc a t e dt o wnhous e , onbusl i ne , ne a rs hoppi ng , di ni ng a ndWi l l i a ma ndMa r y . Ne wl yr e mode l e d. Fe nc e d, pr i v a t eba c ky a r dwi t h r a i s e df l o we rbe ds . 2be dr ooms , 11 / 2ba t hs . Ca l l Ang e l aBa i l e ya t 7 03 2 9 7 6 2 4 5f ormor ei nf or ma t i on.

Ang e l aBa i l e y ( 7 03 ) 2 9 7 6 2 4 5 Cont a c t

Av a i l a bl eNo w!

br ooks r e nt s . c om

Ser vi ng t heW i lli ams bur gA r ea Si nce1885...


280 A Pat r i otL ane

$9 9 5 / mo

Cha r mi ngCondoI nTheCi t y , Cl os eToW&M AndCW 2Be dr ooms , 2Ba t hs , 1 , 2 00Squa r eFe e t 2 ndFl oorc ondoi smi nut e sf r om Col oni a l Wi l l i a ms bur ga ndt heCa mpus ofWi l l i a ma ndMa r y . Fr e s hl ypa i nt e da ndne wf l oor i ngi nt hel a r g eope n l i v i ngr oom. Y ouha v eawoodbur ni ngf i r e pl a c e , di ni nga r e a , l a r g eki t c he n wi t ht onsofc a bi ne t s . La r g ebe dr oomsa ndpl e nt yofc l os e ts pa c e . Ne a rt he busl i ne . Sc hool s : Ma t t he wWha l e yEl e me nt a r y , Be r k e l e yMi ddl eSc hool ndWa r hi l l Hi g hSc hool . Cr i s ne yBr ooksa ( 7 5 7 ) 3 4 5 3 1 05 Av a i l a bl eToda y ! Cont a c t

br ooks r e nt s . c om

Ser vi ng t heW i lli ams bur gA r ea Si nce1885...


230 Pat r i ot sV i llage

$1 , 000/ mo

Gr e a tTo wnhomei nWe s tP oi nt-Ope nHous eon1 1 / 1 1f r om 3 4PM 3Be dr ooms , 2Ba t hs , 1 , 6 00Squa r eFe e t Nota v a i l a bl ef ors ho wi ng sunt i l No v e mbe r1 1 . Gr e a tt o wnhomei nWe s t P oi nt , f r onta ndba c kpor c ha r e a s , 3be dr oomsa nd2ba t hs , upda t e d a ppl i a nc e s . Br i ngy ouro wnwa s he r / dr y e r . P e t sc ons i de r e dwi t hnonr e f unda bl ef e e . Ca l l / t e x tore ma i l wi t ha ny s t i onsort oma k ea na ppoi nt me nt . Cr i s ne yBr ooks que ( 7 5 7 ) 3 4 5 3 1 05 Av a i l a bl eNo v e mbe r1 1 Cont a c t

br ooks r e nt s . c om

Ser vi ng t heW i lli ams bur gA r ea Si nce1885...


5409 H or an C our t

$1 , 1 9 5 / mo

TwoLe v e l To wnhome , Loc a t e di nWi l l i a ms bur g 2Be dr ooms , 11 / 2Ba t hs , 1 , 4 1 0s qua r ef e e t Thi sa t t r a c t i v et o wnhous ei sbr i g hta ndope nl i k eabr e a t hoff r e s ha i r ! Ea s y f l o wi ngf l oor pl a nwi t ht wos t or yFo y e r , s pa c i ousGr e a tRoom wi t hGa s Fi r e pl a c e , a ndDi ni nga r e ao v e r l ooki ngKi t c he nwi t ha bunda ntc ount e r s pa c ea ndc a bi ne t s . Ups t a i r sl e v e l of f e r st wobe dr ooms , i nc l udi nga n o v e r s i z e dMa s t e rBe dr oom Sui t ewi t hWa l k I nCl os e ta nddi r e c ta c c e s st o ul l ba t hr oom. Duk eMor i s s e t f ( 7 5 7 ) 5 6 1 7 3 09 Av a i l a bl eToda y ! Cont a c t

br ooks r e nt s . c om

Ser vi ng t heW i lli ams bur gA r ea Si nce1885...


6151 C ent er vi lleR oad

$1 , 2 9 5 / mo

Cha r mi ngBung a l o w, La r g eY a r dAndShe d, Loc a t e di nWi l l i a ms bur g 3Be dr ooms , 1Ba t h, 1 , 2 00Squa r eFe e t Thi s1 9 5 0bung a l o wwa sc ompl e t e l yr e no v a t e di n2 008 , c e nt r a l he a t&a i r , upda t e da ppl i a nc e s . Fr e s hl ypa i nt e d, s pa c i ousope nki t c he nwi t hpa nt r y , ope nt ot hef a mi l yr oom. La r g eMa s t e rwi t hwa l ki nc l os e t , t wol a r g e be dr oomswi t hg oodc l os e ts pa c e , c e i l i ngf a nst hr oug hout . Ful l s i z ewa s he r a nddr y e ra ndal a r g eba t hr oom. Upda t e de ne r g ye f f i c i e ntv i ny l wi ndo ws . eoft hes he df ory a r da ndwor ks hop. Enj o yt heout s i dewi t haf i r epi ta nd Cr i s ne yBr ooksUs a mi l ypi c ni ct a bl e . ( 7 5 7 ) 3 4 5 3 1 05 f Av a i l a bl eToda y ! Cont a c t

br ooks r e nt s . c om

Ser vi ng t heW i lli ams bur gA r ea Si nce1885...


163 W i ns t on D r i ve

$1 , 3 7 5 / mo

Cha r mi ngOneLe v e l Home , Loc a t e di nWi l l i a ms bur g 3Be dr ooms , 1Ba t h, 1 Ca rGa r a g e , 1 , 2 4 0s qua r ef e e t

Ang e l aBa i l e y ( 7 03 ) 2 9 7 6 2 4 5 Cont a c t

Cha r mi ngonel e v e l l i v i nga ti t ' sbe s t . Spa r kl i ngha r dwoodf l oor s , s un r oom o v e r l ooki ngf e nc e dba c ky a r d, de c k, pa t i o , br e a kf a s tba r , r ol l i ng ki t c he ni s l a nd, hi s t or i c a l l ys i g ni f i c a ntFr a nkl i npa r l orwoods t o v et ha t wa sl oc a t e di nt heRi c ha r dBl a ndTa v e r na ndc r a f t e df ort he1 8 7 6 c omme mor a t i onoft heRe v ol ut i ona r yWa r . St or a g eShe d, 1c a rg a r a g e , l a undr y / mudr oom. P e t sWe l c ome ! Ca l l Ang e l aBa i l e ya t7 03 2 9 7 6 2 4 5 .

Av a i l a bl eNo w! br ooks r e nt s . c om

Ser vi ng t heW i lli ams bur gA r ea Si nce1885...


119 M at oaka C our t

$1 , 3 9 5 / mo

Cha r mi ngHomeI nTheCi t yOfWi l l i a ms bur g , Wa l kToCW 3Be dr ooms , 11 / 2Ba t hs Ci t yl i v i ng ! Wa l kt oCol oni a l Wi l l i a ms bur ga ndt hec a mpusofWi l l i a m& Ma r y . Al l ha r dwoodf l oor sj us tr e f i ni s he d, f r e s hl ypa i nt e df i r s tf l oor , l a r g ef a mi l yr oom wi t hwoodbur ni ngf i r e pl a c e , br i g hts unr oom t ous ea s a nof f i c eore x t r as pa c e , s c r e e ne di nba c kpor c h, ba s e me ntwi t hl a undr y a ndt onsofr oom f ors t or a g e . La r g eba c ky a r dwi t hs t or a g es he d/g a r a g e i t e . Cr i s ne yBr ooks ons ( 7 5 7 ) 3 4 5 3 1 05 Av a i l a bl eToda y ! Cont a c t

br ooks r e nt s . c om

Ser vi ng t heW i lli ams bur gA r ea Si nce1885...


112 O ld H ollow R oad

$1 , 3 9 5 / mo

Si ng l e F a mi l yHome , Loc a t e di nWi l l i a ms bur g 3Be dr ooms , 21 / 2Ba t hs , 2 c a rGa r a g e , 1 , 5 09s qua r ef e e t 3Be dr oom, 21 / 2ba t hhomei nqui e tne i g hbor hood, y e tc onv e ni e ntt o s hoppi nga ndI 6 4 . Ne i g hbor hoodpa r ka c r os st hes t r e e t . Twoc a rg a r a g e . Va ul t e dc e i l i ngi nl i v i ngr oom a ndope nf l oorpl a nwi t hl ot sofna t ur a l l i g ht . Thr e ebe dr oomsups t a i r s . Wa s he ra nddr y e ri nc l ude d.

J i m Ha l s t e a d ( 7 5 7 ) 8 1 4 3 03 1 Cont a c t

Av a i l a bl eNo w!

br ooks r e nt s . c om

Ser vi ng t heW i lli ams bur gA r ea Si nce1885...


2601 W es t gat eC i r cle

$1 , 3 9 5 / mo .

TwoMa s t e rBe dr ooms ,2Ba t hs , 1 , 6 00Squa r eFe e t Loc a t e di nWi l l i a ms bur g

Be t t yJ oTe r r e l l ( 7 5 7 ) 8 6 9 8 8 1 1 Cont a c t

Thi sc ondoha si ta l l a ndi nag r e a tl oc a t i ona ndha s2ma s t e rs ui t e s , a n ope nl of ta nda ne x t r as unr oom/ f l e xs pa c et ha twoul dbepe r f e c tf ora homeof f i c e . Pl e nt yofs t or a g ei nt hi suni t ! Ope nv a ul t e dc e i l i ng si nt he f a mi l yr oom ope nst ot hel a r g eki t c he nwi t ha l l a ppl i a nc e si nc l udi ng s t a c k e dwa s he r / dr y e r . Ea c hma s t e rha ss pa c i ouswa l ki nc l os e t s .

Av a i l a bl eNo w!

br ooks r e nt s . c om

Ser vi ng t heW i lli ams bur gA r ea Si nce1885...


7424 R i chmond R oad

$1 , 4 00/ mo

Cha r mi ngHomeI nUppe rJ a me sCi t yCount y / Wi l l i a ms bur g 3Be dr ooms , 2Ba t hs

Cr i s ne yBr ooks ( 7 5 7 ) 3 4 5 3 1 05 Cont a c t

La r g ee a ti nki t c he n, f a mi l yr oom wi t hg a sl og sa ndbui l ti ns , s e pa r a t e di ni ngr oom. Fr e s hl ypa i nt e d, ne wc a r pe t . Gr e a ty a r df orag a r de n. Cl os e t os hoppi nga ndI 6 4 . Ov e r1 7 00s fANDt hef i ni s he dba s e me nti s a ppr o xi ma t e l y6 5 0s fwi t hwa s he r / dr y e ra nde x t r as t a ndupf r e e z e rwi t h pl e nt yofs t or a g er oom.

Av a i l a bl eNo v e mbe r7

br ooks r e nt s . c om

Ser vi ng t heW i lli ams bur gA r ea Si nce1885...


107 Pat r i ck H enr y

$1 , 4 9 5 / mo

Si ng l e F a mi l yHome , Loc a t e di nt heCi t yofWi l l i a ms bur g 3Be dr ooms , 2Ba t hs , 1 , 6 2 4s qua r ef e e t Wonde r f ul oppor t uni t yt ol i v ei nt heCi t yofWi l l i a ms bur g ! Ha r dwood f l oor s , For ma l Li v i nga ndDi ni ngRooms , Fi r e pl a c e , f ul l yf e nc e dba c ky a r d a nd1c a ra t t a c he dg a r a g e ! Fe a t ur e sv i e wofc ommuni t ypond! J us tmi nut e s f r om Col oni a l Wi l l i a ms bur g , Col l e g eofWi l l i a m &Ma r y , s hoppi ng , Rout e 1 9 9 , I 6 4 , Ft . Eus t i s , La ng l e yAFB, Y or kt o wnNa v a l We a ponsSt a t i on, a nd he rmi l i t a r yi ns t a l l a t i ons . Duk eMor i s s e t ot ( 7 5 7 ) 5 6 1 7 3 09 Av a i l a bl eNo v e mbe r1 Cont a c t

br ooks r e nt s . c om

Ser vi ng t heW i lli ams bur gA r ea Si nce1885...


3844 W arH i llG r een

$1 , 5 00/ mo

I mma c ul a t e l yMa i nt a i ne dTo wnHomeI nWa rHi l l Gr e e n 3Be dr ooms , 21 / 2Ba t hs La r g eope nf l oorpl a n, be a ut i f ul c he r r yc a bi ne t s , g r a ni t ec ount e r s , a l l bl a c k ki t c he na ppl i a nc e sa ndf ul l s i z eW/ Di nc l ude d. St a ywa r m byt heg a sl og s a nde nj o yt hehomet he a t e rwi t hs ur r ounds ound. La r g ef r e nc hdoor sope n t oapr i v a t ee nt e r t a i ni ngpa t i owi t he x t r as t or a g ea ndus eofs e pa r a t e g e ne r a t or . Ma s t e rwi t hhi sa ndhe rc l os e t s , dua l v a ni t y , l a r g es oa ki ngt ub ndwa l ki ns ho we r . Gue s tr oom wi t hl a r g ewa l k i nc l os e ta nd3 r dbe dr oom. Cr i s ne yBr ooks a ( 7 5 7 ) 3 4 5 3 1 05 Av a i l a bl eOc t obe r2 1 Cont a c t

br ooks r e nt s . c om

Ser vi ng t heW i lli ams bur gA r ea Si nce1885...


3987 St .E r i csTur n

$1 , 7 9 5 / mo

Fi r s tf l oorl i v i ngwi t hf e nc e dba c ky a r d, mo v ei nt oda y ! 3Be dr ooms , 21 / 2Ba t hs , 2 c a rGa r a g e Thi sf r e s hl ypa i nt e dr a nc hha sa na ma z i ngf l oorpl a n, ope na nda i r ywi t h v a ul t e dc e i l i ng sa ndha r dwoodst hr oug hout . Theope ne a ti nki t c he nf l o ws t of a mi l yr oom wi t hg a sf i r e pl a c ea nda c c e s st ot hef e nc e dba c ky a r d. For ma l di ni nga r e aa swe l l a sof f i c eorf l e xs pa c ei nt hef r ontoft hehome . Thema s t e ri sg r a ndwi t hal a r g eba t hr oom a ndWI C. La r g ebe dr oomswi t h e nt yofc l os e ts pa c e . Cr i s ne yBr ooks pl ( 7 5 7 ) 3 4 5 3 1 05 Av a i l a bl eToda y ! Cont a c t

br ooks r e nt s . c om

Ser vi ng t heW i lli ams bur gA r ea Si nce1885...


3425 Sout hpor tTr ai l

$1 , 9 00/ mo

Si ng l e F a mi l yHome , Loc a t e di nBe r k e l e y ’ sGr e e n, Wi l l i a ms bur g 4Be dr ooms , 21 / 2Ba t hs , 2 c a rGa r a g e , 2 , 5 5 6s qua r ef e e t Fourbe dr oom, 21 / 2ba t h, 2 5 5 6s qua r ef oothomei nBe r k e l e y ' sGr e e n. Ma t ok a , Hor ns by , J a me s t o wns c hool s . La r g ema s t e rs ui t ewi t hl a r g e a t t a c he dba t h. F a mi l yr oom of fki t c he n. Br e a kf a s tr oom a ndf or ma l di ni ngr oom.

J i m Ha l s t e a d ( 7 5 7 ) 8 1 4 3 03 1 Cont a c t

Av a i l a bl eToda y !

br ooks r e nt s . c om

Ser vi ng t heW i lli ams bur gA r ea Si nce1885...


803 Q ueens bur y L ane

$1 , 9 9 5 / mo

Si ng l e F a mi l yHome , Loc a t e di nFe l g a t e sWoods 4Be dr ooms , 3 . 5Ba t hs , 2 c a rGa r a g e Wi l l i a ms bur g , Nor t he r nY or kCount y , VA, i nt hepopl a rFe l g a t e s Woodss ubdi v i s i ont heCo v i ng t onMode l -Thi sbe a ut i f ul 2s t or y t r a ns i t i ona l homef e a t ur e s . af a mi l yr oom, s pa c i ouski tw/ i s l a nda n ope nf l oorpl a n, f i r s tf l oorha sw/ ha r dwoodf l oor s&g r a ni t e c ount e r t ops , di ni ngr oom, l i v i ngr oom, 2s t or yf o y e r&c e nt e rha l l . El a i neVonCa nnon Thi shomeha s4be dr oom, 2 . 5 ba , 2c a rg a r a g e , 2ma s t e rbe dr oom ( 7 5 7 ) 3 4 5 5 05 6 c l os e t sa ndbonusr oom. Av a i l a bl eOc t obe r1 7 Cont a c t

br ooks r e nt s . c om

Ser vi ng t heW i lli ams bur gA r ea Si nce1885...


3443 O ld St ageR oad

$2 , 000/ mo

Qui e tr ur a l l i v i ngono v e ra na c r ei nuppe rWi l l i a ms bur g / J a me sCi t y Count y , 4Be dr ooms , 21 / 2Ba t hs , 2 c a rGa r a g e Thi sf r e s hl ypa i nt e ds t a t e l yhomes i t sono v e ra na c r ewi t ha ni ng r ound pool . Thi s4 BR, 2 . 5 BAhomei sl oc a t e di nt hepopul a rSt one hous eSc hool di s t r i c t . Thef o y e r , f or ma l l i v i nga nddi ni ngr oom a l l ha v er e f i ni s he d c us t om i nl a yha r dwoodf l oor s . Ve r ywe l l l i t , l a r g eope ne a ti nki t c he nwi t h br e a kf a s tnookha s2s e t sofdoubl edoor st ha tope nt ot hel a r g ede c k. The t c he nha spl e nt yofc a bi ne ts pa c e , g r a ni t ec ount e r s , upda t e da ppl i a nc e s Cr i s ne yBr ooks ki ( 7 5 7 ) 3 4 5 3 1 05 a nda mpl epa nt r ys t or a g e . Av a i l a bl eToda y ! Cont a c t

br ooks r e nt s . c om

Ser vi ng t heW i lli ams bur gA r ea Si nce1885...


11678 W i ndi ng R i ver

$2 , 1 00/ mo

Si ng l e F a mi l yHome , Loc a t e di nBr i c ks hi r e 4Be dr ooms , 4Ba t hs , 2 Ca rGa r a g e

J ohnSt ump ( 7 5 7 ) 7 1 9 7 6 6 4 Cont a c t

Cus t om bui l tTr a ns i t i ona l homewi t h3s t or i e sof3 7 4 2s qua r ef e e tofg r e a t c omf or t a bl el i v i ngi nt hebe a ut i f ul c ommuni t yofBr i c ks hi r e . Home f e a t ur e sl a r g eki t c he nwi t hc e nt e ri s l a ndwi t hg a sJ e nnAi rc ookt op, r e f r i g e r a t or , di s hwa s he r , doubl eo v e n, mi c r o wa v e , ha r dwoodf l oor s , c us t om c a bi ne t sa ndwa l k i npa nt r y . Fe a t ur e s4Be dr oomswi t ha ddi t i ona l r oomst ha tc oul dbeus e da sabe dr oom. Be a ut i f ul c ul de s a cl oc a t i on.

Av a i l a bl eToda y !

br ooks r e nt s . c om

Ser vi ng t heW i lli ams bur gA r ea Si nce1885...


3915 C old Spr i ng R oad

$2 , 2 00/ mo

Be a ut i f ul HomeAv a i l a bl eForLe a s ei nWi l l i a ms bur g 4Be dr ooms , 21 / 2Ba t hs , 2 , 6 4 6Squa r eFe e t Fourbe dr oom, 21 / 2ba t hhomewi t hha r dwoodf l oor sdo wna ndc a r pe t up. Twoc a rg a r a g e . De c ka ndl a r g eba c ky a r dt oe nj o yt heout door s . Gr a ni t es ur f a c e si nt heki t c he nt ha to v e r l ookst heg r e a tr oom. Cl os et o s hoppi nga ndMont i c e l l oAv e .

J i m Ha l s t e a d ( 7 5 7 ) 8 1 4 3 03 1 Cont a c t

Av a i l a bl eDe c e mbe r1 s t

br ooks r e nt s . c om

Ser vi ng t heW i lli ams bur gA r ea Si nce1885...


107 O ak R i dgeC our t

$2 , 2 5 0/ mo

Si ng l e F a mi l yHome , Loc a t e di nWi l l i a ms bur g 4Be dr ooms , 31 / 2Ba t hs , 2 Ca rGa r a g e , 2 , 5 00s qua r ef e e t

Be t t yJ oTe r r e l l ( 7 5 7 ) 8 6 9 8 8 1 1 Cont a c t

Be a ut i f ul , pr i v a t ec ul de s a cl ot ! Fr e s hl ypa i nt e da ndne wc a r pe t i ng t hr oug hout . La r g ebe dr ooms , t wowi t hi ns ui t eba t hr ooms . La r g ee a ti n ki t c he nwi t hwoode dv i e w. Hi g he f f i c i e nc y , dua l he a tpumps . La r g e 2 c a rg a r a g ewi t hr oom f orwor ka r e a . Re a dyf ory out omo v ei nt o c e l e br a t et hehol i da y s ! Fe nc e dba c ky a r d.

Av a i l a bl eNo w!

br ooks r e nt s . c om

Ser vi ng t heW i lli ams bur gA r ea Si nce1885...


111 W as hi ngt on St

$2 , 3 5 0/ mo

Hi s t or i cHome , Loc a t e di nWi l l i a ms bur g 4Be dr ooms , 21 / 2Ba t hs , 2 , 3 4 5s qua r ef e e t

Be t t yJ oTe r r e l l ( 7 5 7 ) 8 6 9 8 8 1 1 Cont a c t

Lo v e l yHi s t or i cHomei nWi l l i a ms bur g , Va . Wonde r f ul Do wns t a i r s Ma s t e r . Bui l tbyCol oni a l Cr a f t s ma n, pr oba bl yi nt hel a t e1 9 3 0' sus i ng ha ndma debr i c ks , qua l i t yc r a f t s ma ns hi pt hr oug hout . Upda t e dki t c he n, s unr oom o v e r l ooksc ol oni a l g a r de n. Sho wbya ppoi nt me ntonl y . Ag e nt mus ta c c ompa ny .

Av a i l a bl eNo w!

br ooks r e nt s . c om

Ser vi ng t heW i lli ams bur gA r ea Si nce1885...


3205 W adebr i dge

$2 , 7 5 0/ mo

Si ng l e F a mi l yHome , Loc a t e di nGr e e ns pr i ng sWe s t , Wi l l i a ms bur g 5Be dr ooms , 4Ba t hs , 3 c a rGa r a g e

J i m Ha l s t e a d ( 7 5 7 ) 8 1 4 3 03 1 Cont a c t

St unni ngc us t om homei nGr e e ns pr i ng sWe s tha sc us t om de t a i l i ng t hr oug hout . Gour me tki t c he nwi t hi s l a nd, g r a ni t ea nds t a i nl e s s . Enj o y t hede c kors c r e e ne dpor c ho v e r l ooki ngt hef e nc e dba c ky a r d. Ha r dwood f l oor s , f i r s tf l oorbe dr oom a ndf ul l ba t honf i r s tf l oor . Ma s t e rs ui t er e t r e a t wi t hc a t he dr a l c e i l i ng , t wowa l k i nc l os e t s , t wov a ni t i e s , s ho we r , j e t t e d t ub.

Av a i l a bl eToda y !

br ooks r e nt s . c om

Ser vi ng t heW i lli ams bur gA r ea Si nce1885...


100 C handlerC our t

$3 , 6 00/ mo

Ec l e c t i chomebui l ti n1 9 2 0-Wa l ki ngdi s t a nc et oWi l l i a m &Ma r y 4Be dr ooms , 21 / 2Ba t h, 2 , 6 7 3s qua r ef e e t Ar a r ef i ndwi t hi nwa l ki ngdi s t a nc et oWi l l i a ma ndMa r y ! St ude nt sa r e we l c ome ! 4be dr ooms , 21 / 2ba t hs , e c l e c t i chomebui l ti n1 9 2 0. Spa c i ous l i v i ngr oom, di ni ngr oom, de n, s t udya nde a ti nki t c he nonf i r s tl e v e l . Ha r dwoodf l oor st hr oug hout .

Ang e l aBa i l e y ( 7 03 ) 2 9 7 6 2 4 5 Cont a c t

Av a i l a bl eNo w! br ooks r e nt s . c om

Ser vi ng t heW i lli ams bur gA r ea Si nce1885...


C L I C KHE R E

Forac ompl e t el i s t ofa l l a v a i l a bl e pr ope r t i e sf orr e nt

N eed a Pr oper t y M anager ? Cont a c tUsToda y ! 7 5 7 2 2 9 1 5 07 pm@br ooks r e . c om

4 07 1I r onboundRoa d Wi l l i a ms bur g , VA2 3 1 8 8 br ooks r e . c om

Ser vi ng t heW i lli ams bur gA r ea Si nce1885...

October 19, 2016 Williamsburg Rental Homes  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you