Page 1

Gaeaf 2010/11 Rhifyn 36

sgwrs Newyddion a hanesion ar gyfer preswylwyr

Cymdeithas Tai Bro Myrddin

Edrych ar ôl eich anifeiliaid anwes yn y tywydd oer Tudalen 4

Ryseitiau i’ch cynhesu chi a’ch teulu Tudalen 5

Cystadlu am arian Tudalen 8

Byddwch yn barod ar gyfer y gaeaf Tudalen 3


Yn y rhifyn hwn l

4 l

Ryseitiau blasus, cyflym a hawdd – i’ch cadw’n gynnes

l

Cymorth sydd ar gael Y diweddaraf am y fforwm

5 6

Edrych ar ôl eich anifeiliaid anwes y gaeaf hwn

l

Gwelliannau yn y cartref l Y diweddaraf am ddatblygiadau l

7

l l

8

Beth sydd ymlaen Adolygiadau llyfrau a chystadlaethau ffotograffau

Sut mae cysylltu â ni Ffôn:

01267 232714

Testun: 07797 801628 E-bost: sgwrs@bromyrddin.co.uk

Llun y clawr: © Leon Rafael | Dreamstime.com

Ysgrifennu at: Cymdeithas Tai Bro Myrddin, Ystâd Ddiwydiannol Cillefwr, Tre Ioan, Caerfyrddin SA31 3RB

Mae Sgwrs ar gael mewn print bras, Braille, ar dâp sain neu yn eich dewis iaith, dim ond gofyn. Ffoniwch ni os gwelwch yn dda ar 01267 232714. Cyhoeddir Sgwrs gan: Cymdeithas Tai Bro Myrddin Cyf Dyluniwyd a chynhyrchwyd gan: Andrew Buchanan Communications www.buchanan-communications.co.uk

2

Sgwrs Gaeaf 2010/11

Croeso i’ch rhifyn cynnes a

chysurus o Sgwrs! Helo a Chroeso

i’ch rhifyn y gaeaf o Sgwrs. Yn y rhifyn hwn mae gennym amrywiaeth o wybodaeth a newyddion i chi sy’n amrywio o faterion a chyngor cyffredinol sy’n ymwneud â thai i ryseitiau hawdd a chyflym i’ch cadw’n gynnes dros nosweithiau oerllyd y gaeaf. Hefyd yn amgaeedig mae dau gopi o’r cylchgrawn Quids In!, sy’n llawn cynghorion da ar wario, cynilo, benthyca ac ennill arian. Awgrymwn eich bod yn darllen y cylchgrawn yn fanwl gan ei fod yn rhoi cynghorion doeth i’ch helpu i wneud y defnydd gorau o’ch arian. Os oes gennych unrhyw syniadau am arbed arian yr hoffech eu rhannu gyda darllenwyr eraill, gellwch eu hanfon

HY N

I GY D

I CHI!

atom ni neu yn uniongyrchol at Quids In! Gwnawn ein gorau bob amser i geisio gwella Sgwrs fel y gellwch gael y gorau allan o’ch llythyr newyddion. Yn y rhifyn hwn rydym wedi amgáu cerdyn i chi ei lenwi a’i ddychwelyd atom yn ddi-dâl os oes diddordeb gennych mewn cymryd mwy o ran yn Sgwrs. Drwy lenwi’r cerdyn byddwch yn rhoi gwybod i ni bod diddordeb gennych yn Sgwrs, a’ch bod yn dymuno gwybod mwy am gymryd rhan. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am fod â rhan yn Sgwrs, yna cofiwch anfon e-bost atom ar sgwrs@bromyrddin.co.uk neu rhowch alwad i mi ar 01267 239418. Aled Rees Golygydd

d

Sut mae cysylltu â’r tîm Cynnal-a-chadw

Gellwch gysylltu â’r tîm Cynnal-a-chadw unrhyw adeg yn ystod oriau gwaith – 8:30yb i 4:30yp dydd Llun i ddydd Iau, a 8:30yb i 4:00yp ar ddydd Gwener – drwy ffonio 01267 232714, yna dewis opsiwn 2, neu Rhadffôn 0800 316 9602.

Rhifau argyfwng

Ar gau

Os oes argyfwng gennych yn eich cartref pan fydd y swyddfa ar gau, mae dau rif i’w ffonio:

Noder os gwelwch yn dda y bydd y swyddfa ar gau ar y dyddiadau canlynol: Dydd Gwener, 17 Rhagfyr (prynhawn yn unig); Dydd Gwener, 24 Rhagfyr (prynhawn yn unig); Dydd Llun, 27 Rhagfyr; Dydd Mawrth, 28 Rhagfyr; Dydd Gwener, 31 Rhagfyr (prynhawn yn unig); Dydd Llun, 3 Ionawr; 31 Mawrth.

n Fewn argyfwng NWY, ffoniwch Transco ar 0800 111999. n Mewn pob argyfwng arall y tu allan i oriau gwaith (gan gynnwys argyfwng system wresogi nwy neu olew) ffoniwch Llinell Gofal Cyngor Sir Caerfyrddin 01558 824283. Canolfan alw mewn argyfwng 24-awr y dydd yw’r Llinell Gofal.

Cymdeithas elusennol yw Cymdeithas Tai Bro Myrddin Cyf sydd wedi’i chofrestru o dan Ddeddf Cymdeithasau Diwydiannol a Darbodus 1965 (23055R) a gyda Tai Cymru (L069). Cystadlaethau: Dim ond preswylwyr Bro Myrddin all gystadlu am y gwobrau ac yn y cystadlaethau. Ni chaiff aelodau’r Bwrdd na’r staff gystadlu, oni bai y nodir yn wahanol. Cywirdeb: Ceisiwn ein gorau i sicrhau bod y wybodaeth yn Sgwrs yn gywir, ond dylai darllenwyr gael cyngor annibynnol cyn dibynnu ar unrhyw gynnwys. Ni allwn gymryd y cyfrifoldeb am gamgymeriadau yn yr erthyglau. Neilltuwn yr hawl i olygu deunydd a anfonir atom. Ni chaniateir atgynhyrchu Sgwrs heb ganiatâd yn gyntaf.


d

byddwch yn barod ar gyfer

y gaeaf !

d

d

...yn y

l Cyn i’r gaeaf ddod ar ein gwarthaf, mae’n bryd meddwl am fod yn barod ar gyfer y tywydd rhewllyd...

cartref

d A yw’r gwres yn y ty yn gweithio’n iawn? Ar gyfer ^

gwresogi nwy ac olew cysylltwch â Westward ar 0845 7023820. Ar gyfer gwresogi trydan ac Economy 7 cysylltwch â ni ar 01267 232714. d I arbed ynni ac arian, diffoddwch y goleuadau pan fyddwch yn gadael ystafell. d Os ydych yn ystyried newid eich cyflenwr ynni, gwnewch hynny cyn y gaeaf.

...yn y

car

d Gwiriwch bod y pwysedd cywir yn eich teiars a newidiwch y teiars os ydynt wedi gwisgo.

d Os yw’ch sychwyr ffenestri wedi gwisgo neu wedi rhwygo, cofiwch gael rhai newydd a gwnewch yn siw r bod digon o ddw r yn eich llestr dw r sgrîn. d Gwiriwch bod pob un o oleuadau’r car yn gweithio’n iawn. d Os nad ydych wedi cael yr oerydd injan wedi’i wirio, neu os ydych wedi rhoi mwy o ddw r tap yn y rheiddiadur, yna gwiriwch y cryfder. ^

^

^

A oes problem adw -ch cynnal-a Ffoniwch ? gennych DI-DÂL ar ni yn D 00 08 2 316 960

^

...yn yr

eira

d Gwrandewch ar ragolygon y tywydd a dilynwch y cyngor ar dywydd gwael. d Ceisiwch ysgubo’r eira oddi ar eich llwybrau yn gyson fel nad yw’r eira’n rhewi. d Os na fedrwch fynd allan i ysgubo’r eira, peidiwch â phoeni. Mae eira ar lawr yn rhybudd i eraill gymryd gofal.

Lleihau

cyddwysiad

Gyda’r tywydd oerach ar ein gwarthaf, gall cyddwysiad yn y cartref fod yn broblem. Mae cyddwysiad yn digwydd gydag unrhyw weithgaredd sy’n ychwanegu lleithder i’r aer, megis cael bath neu gawod, neu goginio bwyd. Y rheswm nad ydym yn gweld hyn yn digwydd yn y misoedd twymach yw ein bod fel arfer yn fwy parod i awyru ein cartrefi yr adeg hon o’r flwyddyn – yn agor ffenestri i adael y gwres ddianc ac awyr iach i mewn. Yn y gaeaf, tueddwn i gadw’n ffenestri ar gau i gadw’r gwres i mewn, ond mae hyn hefyd yn cadw’r aer llaith i mewn. Pan fydd yr aer llaith yma yn cyffwrdd ag wyneb oer, mae’n creu cyddwysiad a gall hynny achosi llwydni. I leihau cyddwysiad, gadewch yr aer llaith allan drwy agor ffenestr yr ystafell ymolchi am sbel fach ar ôl cael bath neu gawod ac agor ffenestr y gegin wrth goginio i adael i’r ager ddianc. Hefyd dylech sicrhau nad yw’r tyllau awyru yn eich walydd a’ch ffenestri wedi’u blocio na’u gorchuddio.

© Robert Nystrom | Dreamstime.com

Sgwrs Gaeaf 2010/11

3


cadwch eich

^

Fel y gw yr unrhyw un sy’n cadw anifail anwes, mae tywydd y gaeaf yn golygu mwd, annibendod ac anrhefn... Ond heblaw am bawennau brwnt a llwybrau llithrig, mae’r gaeaf yn dod â’i beryglon gwirioneddol a all olygu amser poenus i’ch anifail, heb sôn am orfod hawlio ar eich yswiriant anifeiliaid anwes. Y perygl mwyaf a’r mwyaf amlwg i gw n a chathod dros y gaeaf yw’r tywydd oer. Dylai anifeiliaid anwes, yn enwedig cathod a chw n gwallt-byr, gael cysgu dan do yn ystod y misoedd oeraf. Ni all sawl un o fridiau cw n a chathod poblogaidd ymdopi â thywydd iasoer ac fe allant deimlo effeithiau tymheredd isel iawn os gadewir hwy y tu allan. Dylai cathod gael eu cadw dan do dros nos i arbed iddynt ddioddef problemau sy’n deillio o dywydd oer. Bydd cath yn ddigon cyffyrddus allan yn y nos dros yr haf, ond mae’n stori wahanol yn y gaeaf. ^

^

^

Byddwch yn ofalus... Gall deunyddiau a ddefnyddiwn i ymdopi â’r tywydd oer a’r rhew hefyd beri problem i’n hanifeiliaid anwes. Mae arogl Gwrthrewydd yn ddeniadol iawn i gw n, a chlywn yn aml am gw n yn llyfu’r sylwedd o’r llawr neu o’u pawennau a’i lyncu. Mae Gwrthrewydd yn hynod wenwynig, a dylai perchnogion cyfrifol wneud yn siw r nad yw eu cw n yn dod yn agos at y sylwedd. Mae graean a thywod a daenir ar y llawr i arbed llithro ^

^

^

cathod a’ch yn ddiogel

y gaeaf

hwn

weithiau yn mynd yn sownd rhwng rhannau’r bawen – mae cw n a chathod yn dioddef o’r broblem hon. Cofiwch gymryd golwg ar bawennau eich ci neu gath ar ôl iddynt fod allan yn y gaeaf. Gall graean fynd yn sownd rhwng bysedd y bawen, a bydd yn hynod anghyffyrddus os na chaiff ei glirio. Wrth i’r tymhorau newid, mae trefn eich diwrnod chi hefyd yn newid. Ond nid yw cw n a chathod yn deall bod angen achub ar y golau dydd sydd gennym, felly gwnewch yn siw r eich bod yn addasu eich trefniadau dyddiol yn raddol. Mae amharu ar y drefn arferol yn un o’r achosion mwyaf cyffredin o bryder mewn cw n a chathod, felly gwnewch yn siw r nad oes unrhyw newidiadau sydyn i’r drefn arferol. Newidiwch eu hamser bwyd yn raddol yn yr wythnos cyn i’r clociau droi’n ôl fel nad ydynt yn cael eu gadael yn newynog am awr. ^

^

^

^

^

cw ˆn

Gofalu am groen a chot eich anifail anwes ^

Dylai cw n gael bath yn rheolaidd, ac argymhellir eu brwsio yn gyntaf. ^

Peidiwch â golchi cwn y tu allan gan y gall dwr o bibell gardd fod yn hynod anghyffyrddus a gwneud iddynt chwydu. ^

Dylid cael golwg ar bawennau cathod yn rheolaidd. Gall iâ sydd wedi cronni yn y bawen achosi cwt. Cymrwch olwg fanwl modfedd wrth fodfedd ar groen a chot eich anifail â’ch llygaid a’ch bysedd. Edrychwch am unrhyw beth allan o’r cyffredin megis cnoad, pryfedyn, niwed, lwmp neu newid mewn lliw neu deimlad. ^

Dylai cw n sy’n oeri’n gyflym wisgo cot neu siwmper wrth fynd allan i gerdded. Hefyd gallech wisgo esgidiau am eu traed i ddiogelu eu pawennau rhag halen neu ddadrewyddion cemegol. Gwaredwch unrhyw halen i arbed iddynt ei lyfu.

^

d

d

C ad w e ic h cw^ ch n c a th od a ’ c h gy n ne s y n a gy ffy r d c y n d us ! © Michael Pettigrew | Dreamstime.com

4

Sgwrs Gaeaf 2010/11


n Yr unio h beth i’c cadw’n ! gynnes

ryseitiau gaeaf

hawdd

a chyf lym

Cawl maethlon y gaeaf

d Y cynhwysion 2 x 400g tin tomatos 4 moron 2 x 420g ffa cymysg 175g sbigoglys 1 llwy fwrdd o besto pupur rhost 2 litr o stoc llysiau

© Robert Kneschke | Dreamstime.com

d

Gwneud y cawl Arllwyswch y tin o domatos i mewn i sosban gyda’r stoc, dewch ag ef i’r berw, yna trowch y gwres i lawr ac ychwanegwch y moron. Gadewch i’r cawl fudferwi nes bo’r moron wedi’u coginio, sef rhyw 15 munud. Ychwanegwch y ffa a’r sbigoglys a thwymwch nes bo’r sbigoglys wedi crebachu, Ychwanegwch y pesto yn raddol a’i gymysgu’n araf i mewn i’r cawl. Gweinwch gyda bara ffres.

Selsig a thato pwtsh Y cynhwysion 4 selsig, 2 banasen, 3 taten ganolig, 175g ysgewyll (sbrowts), 4 llwy fwrdd o laeth, 1 llwy fwrdd o fwstard grawn cyflawn

Gwneud y bwyd Griliwch y selsig am 10-12 munud, gan eu troi’n gyson. Yn y cyfamser, pliciwch a thorrwch y pannas a’r tato yn ddarnau gweddol fawr, yna coginiwch hwy mewn dw r berwedig wedi’i halltu am rhyw 10 munud. Malwch yr ysgewyll, ychwanegwch hwy i’r sosban am y 2-3 munud olaf a choginiwch nes bod pob un o’r llysiau’n dyner. Draeniwch y llysiau a’u pwtsho, yna curwch y llaeth a’r mwstard i mewn ynghyd â’r halen a’r pupur. Gweinwch gyda’r selsig. ^

Coctel gwin cynnes Y cynhwysion 100g siwgwr crai mân, 1 seren anis, 1 coesyn sinamon, 4 clof, 1 lemwn, 2 clementin, 150ml Cointreau, 750ml gwin coch ysgafn

Gwneud y coctel Rhowch y siwgwr crai mewn sosban gyda’r seren anis, coesyn sinamon, clofs a 150ml o ddw r. Twymwch yn araf i’r berw, gan ei droi i doddi’r siwgwr, a’i fudferwi am 2 funud, yna ei arllwys i mewn i siwg fawr a’i adael i oeri. Ychwanegwch y lemwn a’r clementinau wedi’u sleisio’n denau i’r siwg ynghyd â’r Cointreau a’r gwin coch. Cymysgwch yn dda, yna rhowch glawr drosto a’i oeri am o leiaf 2 awr, neu dros nos os gellwch. Gweinwch yn oer neu dros iâ, gydag ychydig o grafion croen oren a seren anis. ^

Sgwrs Gaeaf 2010/11

5


mae ychydig

o help llaw

yn grwn Cymorth fel y bo’r angen yw gwasanaeth sy’n rhoi cymorth ar faterion tai i oedolion bregus (dros 16 oed) i’w galluogi i gadw eu hannibyniaeth yn eu cartref eu hunain. Gwasanaeth dros gyfnod byr (llai na dwy flynedd) yw gwasanaethau cymorth fel y bo’r angen fel rheol. Mae’r gwasanaeth hwn yn hyblyg o ran y gallu i gynorthwyo person lle bynnag y mae’n byw – o’i gymharu â gwasanaethau llety lle mae’r cymorth ynghlwm wrth y llety penodol hwnnw. Mae’r math hwn o gymorth yn helpu’r unigolyn ddod yn fwy annibynnol, ac fe all olygu y gallant barhau i fyw yn annibynnol gartref pan fyddai’n anodd gwneud hynny heb y cymorth dan sylw. Ymhlith y cymorth a gynigir mae: sefydlu a chynnal cartref neu denantiaeth; rheoli materion ariannol a hawliau am fudd-daliadau; datblygu sgiliau byw yn annibynnol; cael mynediad i wasanaethau eraill; cymorth i wneud yn siw r bod y cartref yn ddiogel. Gellir cael cymorth fel y bo’r angen oddi wrth: n Hafan Cymru n Cymorth i Fenywod Llanelli n Y Wallich n Family Housing n Gofal a Chymorth Gwalia n Cymorth i Fenywod Caerfyrddin n Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol n Y Groes Goch Brydeinig Pobl Fyddar n Aids Trust Cymru n Cynllun Cyfeillio Mind n Cartrefi Cymru

d

d

^

Os oes diddordeb gennych yn y mater hwn neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth a chyngor, yna cysylltwch os gwelwch yn dda â’ch swyddog tai.

Fforwm yn sicrhau arian grant Mae Fforwm Preswylwyr Bro Myrddin wedi llwyddo yn eu cais i Lywodraeth Cynulliad Cymru am Grant Grymuso Tenantiaid i ddatblygu eu sgiliau i chwarae rhan frwd yn y gwaith o gyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru. Byddant yn canolbwyntio ar y materion canlynol: n Datblygu model o arferion gorau o ymgysylltu â’r preswylwyr gydol y gwaith o Sicrhau Safon. n Cyd-ddatblygu manyleb fydd yn nodi dewis y tenant yn y gwaith sydd i’w gyflawni. n Edrych ar y modd y gall y preswylwyr fod â mwy o ran mewn dewis contractwyr. n Datblygu rôl i’r preswylwyr fonitro ansawdd y gwaith fydd wedi’i gwblhau. Mae’r Fforwm Preswylwyr wedi cytuno y bydd pedwar aelod o’u mysg yn ffurfio gweithgor i fwrw ymlaen â’r gwaith hwn gyda chynrychiolwyr Bro Myrddin.

6

Sgwrs Gaeaf 2010/11

O Ionawr 2011 ymlaen bydd cynllun ar gael i roi benthyciadau, cyfrifon cynilo, cyfrifon banc sylfaenol a chyngor i bobl leol. Yn cynnig benthyciadau fforddiadwy sy’n gost effeithiol pan nad yw’r Banc neu Gymdeithas Adeiladu yn barod i helpu.

Ai dyma’r dewis iawn i chi? Sefydliad dielw yw Moneyline Cymru lle mae pob elw yn cael ei ail-fuddsoddi yn y cwmni i helpu rhagor o bobl. Cesglir yr ad-daliadau benthyciad yn uniongyrchol o’ch cyfrif banc, a gan nad oes angen talu casglwyr, llwyddir i gadw’r costau’n isel. Cyn belled ag y gellwch roi dau ddull adnabod, byddwch fel arfer yn cael cymorth i agor cyfrif banc hefyd os nad oes cyfrif gennych eisoes. Bydd rhagor o wybodaeth ar gael pan fydd y cynllun yn cychwyn ddechrau’r flwyddyn nesaf, a byddwn yn gwneud yn siwr bod y wybodaeth hon yn cael ei throsglwyddo i chi gynted ag y medrwn.

© Ji í Kábele | Dreamstime.com

werth y byd


l Fel rhan o raglen Bro Myrddin o welliannau i’r cartrefi sydd yn eu gofal a’r ymrwymiad i gyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru, mae’r buddsoddiad dros y tair blynedd nesaf wedi’i gytuno.

Sa fo n uchel yw'r n o d!

Y gwaith yn mynd rhagddo ar Heol Llanelli

parhau i fuddsoddi eich

yn

cartrefi

Law yn llaw â gweithgor Fforwm y Preswylwyr sy’n edrych ar y ffordd orau o ymgynghori â’r preswylwyr, gellir mynd ati yn awr i lunio rhaglenni gwaith manwl a gyflawnir i safon uchel fydd yn diwallu anghenion y preswylwyr. Mae’r gyllideb gyffredinol ar gyfer ‘gwaith cynnal-a-chadw wedi’i gynllunio’ yn debygol o fod yn rhyw £300,000 y flwyddyn. Dyma’r arian y mae’n rhaid i’r Gymdeithas ei wario ar welliannau. Defnyddir unrhyw arian dros ben i dalu am waith na ellir ei ragweld neu waith argyfwng a all godi yn ystod y flwyddyn.

d

Ceginau: Mae’r arian yn caniatáu gosod cegin gyfan o’r newydd neu osod drysau a droriau newydd lle bo fframiau’r uned mewn cyflwr da. Gwresogi: Mae hyn

d

yn golygu gosod bwyler newydd neu osod system gyfan o’r newydd mewn cartref lle nad oedd nwy cynt.

Ystafelloedd ymolchi: Bydd y gwaith hwn yn golygu gosod unedau ymolchi newydd neu osod cawod a theilio.

Ffenestri a drysau: Defnyddir yr arian yma i osod ffenestri a drysau newydd yn lle rhai pren, metel neu wydr-sengl. Mae’r gwaith sydd angen ei wneud gyntaf oll i’w benderfynu dros y pedwar mis nesaf ar gyfer blwyddyn gyntaf y cynllun ac yn seiliedig ar ganlyniadau ein harolwg o gyflwr stoc holl eiddo Bro Myrddin. Ar gyfer pob un contract, ymgynghorir â’r preswylwyr a rhoddir gwybod iddynt am y gwaith sydd i’w gyflawni a, lle bo’n bosibl, rhoi dewis iddynt o liwiau a gorffeniadau. Unwaith y bydd y rhaglenni gwaith wedi’u cwblhau’n derfynol – a hynny gobeithio erbyn Chwefror 2011 – bydd swyddogion yn cychwyn cysylltu â’r preswylwyr i gychwyn ar y broses ymgynghori.

^

Mae’r gwaith o godi dau dy teulu pedair ystafell wely ym Mhont-iets gydag arian oddi wrth Lywodraeth Cynulliad Cymru yn mynd rhagddo’n dda, a bydd y ddau gartref yn barod i dderbyn tenantiaid ddechrau mis Chwefror 2011. Ar y cyd â’r datblygwr, Cartrefi Sauro, rydym wedi trafod gyda’r darpar breswylwyr eu dewis o orffeniadau ar gyfer y gegin a’r ystafell ymolchi.

Yr arian a wariwn ar welliannau i’r cartrefi Blwyddyn

Ceginau

Yst. Ymolchi Gwresogi

Ffenestri a drysau

Cyfanswm

2011-2012

£24,350

£17,100

£199,500

£18,900

£259,850

2012-2013

£153,800

£32,400

£77,000

£5,000

£268,200

2013-2014

£49,600

£8,450

£203,000

£6,000

£267,050

Arolwg Asbestos: Yn dilyn ein hail arolwg i glustnodi’r asbestos sydd mewn ardaloedd cymunedol, rydym bellach wedi cychwyn ar y gwaith o archwilio cartrefi am asbestos. Y cam cychwynnol fydd rhwng mis Rhagfyr a mis Mawrth fydd yn cynnwys rhyw 120 o dai. Canolbwyntir yn gyntaf ar gartrefi a adeiladwyd cyn y flwyddyn 2000 gan fod defnyddio asbestos wedi hynny yn anghyfreithlon mewn cartrefi. Nac anghofier y gall fod

asbestos wedi’i ddefnyddio mewn deunyddiau megis teiliau llawr vinyl ac artecs, felly os ydych yn bwriadu gwneud gwaith fydd yn tarfu ar y rhain, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda cyn cychwyn ar y gwaith. Y cwmni fydd yn cyflawni’r gwaith yw Life Environmental a byddant yn cysylltu â phreswylwyr i drefnu dyddiad ac amser cyfleus i ymweld. A fyddech gystal â gwneud pob ymdrech i drefnu mynediad gan fod yr archwiliadau hyn yn bwysig iawn.

Sgwrs Gaeaf 2010/11

7


l Tri llyfr ardderchog i’w darllen y gaeaf hwn, a chwtsio lan ar y soffa gyda rhywbeth twym i’w yfed! Darllenwch un ohonynt – neu unrhyw lyfr arall o’ch dewis chi – yna ysgrifennwch atom i ddweud wrthym am y llyfr. Bydd yr adolygiad gorau a dderbynnir erbyn y 1af o Chwefror yn ennill taleb £10 o siop lyfrau Waterstones.

syniadau am

ddiwrnod

allan yn

y gaeaf

15 Rhagfyr: Gwersi a Charolau, Eglwys y Santes Fair, Cydweli. Gwasanaeth Carolau traddodiadol gyda chyfraniadau gan blant lleol. www.kidwelly.gov.uk 01554 890203 16 Rhagfyr: Carolau yn yr Ardd, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Gyda chyfeiliant. www.gardenofwales.org.uk 01558 668768 17 Rhagfyr: Blas ar Fwyd a Marchnad Grefftau Sanclêr, Canol Tref Sanclêr. 01994 232726 18 Rhagfyr: Cyngerdd Nadolig y Côr Meibion, Theatr Elli, Llanelli. www.carmarthenshiretheatres.co.uk 0845 22635 10 18-19 Rhagfyr: Siôn Corn yn ei Groto, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. www.gardenofwales.org.uk 01558 668768 28 Rhagfyr: Hud a Lledrith y Gaeaf, Cwrs Rasio a Chanolfan Gynadledda Ffos Las. Ras gyntaf: 12:55yp. Ras olaf: 3:50yp. www.ffoslasracecourse.com 01554 811092 Am ragor o wybodaeth, ymwelwch â www.visit.carmarthenshire.gov.uk

Llongyfarchiadau! Llongyfarchiadau i Mrs Susan Davidson o Hendy-gwyn a enillodd gystadleuaeth Anagram yr haf a gwobr o £25.

8

Sgwrs Gaeaf 2010/11

rhannwch eich pleser drwy ysgrifennu adolygiad o The Family gan Martina Cole Amazon: £9.49

Yn hynod bwerus ac yn gwbl fythgofiadwy, bydd y llyfr hwn wedi cydio ynddoch o’r dudalen gyntaf un. I Phillip Murphy, y teulu yw popeth. Mae Christine wedi derbyn hyn am ei gwr o’r cychwyn cyntaf. Ond mae ochr arall i Phillip, ochr nad oedd am i’w wraig byth ei gweld. Ond hyd yn oed petai hi yn gweld yr ochr honno, a allai hi wneud unrhyw beth arall ond sefyll yn gadarn wrth ei ochr? Oherwydd mae gan Phillip ei reolau, ac mae’n disgwyl i’w deulu agosaf a’i anwyliaid ddangos teyrngarwch tuag ato. ^

Angel gan L A Weatherly Amazon: £4.26

Mae L A Weatherly wedi rhoi golwg o’r newydd i ni ar angel yn y nofel bwerus, dywyll hon fydd yn siwr o’ch cadw ar bigau’r drain. Stori ydyw am Alex, sef llofrudd ^

lyfr

CYfLE I ENN ILL

£10

d

angylion, a’i swyddogaeth yntau yw gwaredu’r byd o’r creaduriaid ffiaidd hyn. I Alex, angel marw yw’r unig angel da, hyd nes ei fod yn cyfarfod â Willow, sef angel na all wrthsefyll cael ei hudo ganddi ac y mae’n syrthio mewn cariad â hi… Dyma’r gyfrol gyntaf mewn cyfres o dair nofel rymus o ramant goruwchnaturiol cwbl gyfareddol gan un o awduron mawr y dyfodol.

The Distant Hours gan Kate Morton Amazon: £8.49 The Distant Hours – stori hudolus am gyfrinachau teulu a brad. Nid yw Edie Burchill a’i mam erioed wedi bod yn agos, ond pan ddaw llythyr sydd wedi bod ar goll am oesoedd i’r fei gyda chyfeiriad dychwelyd Millderhurst Castle, Caint, mae Edie yn dechrau amau bod pellter emosiynol ei mam yn cuddio hen gyfrinach. Pan ddaeth mam Edie yn faciwî o Lundain yn ferch 13 oed, cafodd ei dewis gan y wraig ryfedd Juniper Blythe, a’i chymryd i fyw yng Nghastell Millderhurst gyda theulu’r Blythes. Hanner can mlynedd yn ddiweddarach, mae Edie hefyd yn cael ei denu i Millderhurst a’r Chwiorydd Blythe ecsentrig.

£25 am ennill cystadleuaeth tynnu ffoto Gwahoddwn chi i fynd ati i dynnu ffotograffau ac anfon hyd at dair ffoto atom ar thema’r gaeaf. Bydd y gorau yn ennill £25 ac yn ymddangos yn y rhifyn nesaf o Sgwrs. Anfonwch eich lluniau drwy’r e-bost – pob un gyda disgrifiad byr – at sgwrs@bromyrddin.co.uk erbyn y 1af o Chwefror. Rheolau: Rhaid i’r ffotograffau fod yn gwbl eglur, a dim llai na 1mb; gallant fod yn lluniau lliw neu’n ddu a gwyn; rhaid i unrhyw berson yn y llun roi ei ganiatâd i’r llun gael ei gyhoeddi; ni ellir derbyn print gwreiddiol.

Sgwrs Winter Welsh  

Sgwrs Winter Welsh

Sgwrs Winter Welsh  

Sgwrs Winter Welsh

Advertisement