Page 1

sgwrs Gaeaf 2012/13 Rhifyn 42

Newyddion a hanesion ar gyfer preswylwyr

Cymdeithas Tai Bro Myrddin

, STRAEON, CYNGOR H, ET A D O B Y W G POSAU

Sut mae eich adborth yn gwneud gwahaniaeth Beth ddywedoch chi a beth wnaethom ni, tudalen 3

Darganfyddwch sut i baratoi, tudalen 4

Ras fawr ar gyfer elusennau TĂŽm Bro Myrddin yn Ras 5k Cantref, Tudalen 6


Yn y rhifyn hwn l

4 l

Tîm Bro Myrddin yn rhedeg 5 cilomedr dros elusen

l

Cartrefi ynni-effeithlon newydd

l

Eglurhad o’ch datganiad rhent

6 6 7 l

8

Sut i baratoi am y newidiadau i fudd-daliadau

Addurniadau Nadolig heb dorri’r banc

Sut i gysylltu a ni Ffôn:

01267 232714

Testun: 07797 801628 E-bost: sgwrs@bromyrddin.co.uk

Llun y claw: © Og-vision | Dreamstime.com

Ysgrifennwch at: Cymdeithas Tai Bro Myrddin, Ystâd Ddiwydiannol Cillefwr, Tre Ioan, Caerfyrddin SA31 3RB

Mae Sgwrs ar gael ar gais mewn print bras, Braille, ar dâp sain neu yn eich dewis iaith. Ffoniwch ni os gwelwch yn dda ar 01267 232714. Cyhoeddir Sgwrs gan: Cymdeithas Tai Bro Myrddin Cyf Dyluniwyd a chynhyrchwyd gan: Andrew Buchanan Communications www.buchanan-communications.co.uk

2

Sgwrs Gaeaf 2012/13

Croeso i

rifyn llawn ewyllys da y gaeaf o Sgwrs! Croeso CYNNES

i rifyn gaeaf 2012-13 o Sgwrs. Mae’r Nadolig ar ein gwarthau ac fe ddaw blwyddyn arall i ben yn fuan. Gadewch i ni obeithio y cawn yr adferiad hirddisgwyliedig yn 2013! Fel arfer, rydym yn gobeithio y bydd y wybodaeth a’r cyngor sydd gennym yn y rhifyn hwn o Sgwrs yn ddefnyddiol iawn i chi. Fodd bynnag, os hoffech inni drafod unrhyw eitemau penodol yn y rhifyn nesaf, anfonwch e-bost ataf yn sgwrs@bromyrddin.co.uk neu ffoniwch yn uniongyrchol ar 01267 239418. Yn y rhifyn hwn, rydym yn canolbwyntio ar y newidiadau lles fydd yn digwydd y flwyddyn nesaf, gan gychwyn â’r dreth tanfeddiannu. Rydym yn gwybod y gall llawer ohonoch fod yn poeni am y diwygiadau hyn a'u goblygiadau i chi

0800 316 9602

CYFAN I

CHI!

a'ch teulu, felly rydym wedi casglu gwybodaeth werthfawr i'ch cynorthwyo i baratoi at y newidiadau. Os hoffech wybod rhagor am y newidiadau, cysylltwch â Bro Myrddin ar 01267 232714 neu Tai Cymunedol Cymru ar 0300 3031073. Os oes gennych fynediad i’r rhyngrwyd, mae rhagor o fanylion ar gael yn www.yourbenefitsarechanging.co.uk Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda, heddychlon, oddi wrth bob un ohonom yn Bro Myrddin. Aled Rees Golygydd

ON Peidiwch ag anghofio ein hoffi ni!

Bro-Myrddin-Housing-Association

Os hoffech chi dderbyn Sgwrs gan e-bost, ffoniwch 01267 232714 neu e-bostiwch sgwrs@bromyrddin.co.uk Hefyd gallwch lawrlwytho Sgwrs ar www.bromyrddin.co.uk

A oes problem dw cynnal a cha iwch n gennych? FfoÂL ar ni yn DDI-D

Y

Rhifau argyfwng

Ffyrdd i dalu’ch rhen t: l yn e in swyddfa l defn yddio Allpay l ar y ffôn l ar-le in

Os bydd argyfwng yn eich cartref pan fydd y swyddfa ar gau, gallwch ffonio dau rif:

n Mewn achos o argyfwng y tu allan i oriau swyddfa (yn cynnwys argyfyngau yn ymwneud â systemau gwresogi nwy ac olew) ffoniwch linell argyfwng 24 awr Cyngor Sir Gâr, Careline, ar 01558 824283.

n Mewn achosion o argyfyngau nwy, ffoniwch Transco ar 0800 111999.

Cau’r swyddfa dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd Bydd y swyddfa ar gau o 4:00yp ddydd Gwener, 21 Rhagfyr, ac yn ailagor am 8:45yb ddydd Mercher, 2 Ionawr 2013. Cymdeithas elusennol yw Cymdeithas Tai Bro Myrddin Cyf sydd wedi’i chofrestru o dan Ddeddf Cymdeithasau Diwydiannol a Darbodus 1965 (23055R) a gyda Tai Cymru (L069). Cystadlaethau: Dim ond preswylwyr Bro Myrddin all gystadlu am y gwobrau ac yn y cystadlaethau. Ni chaiff aelodau’r Bwrdd na’r staff gystadlu, oni bai y nodir yn wahanol. Cywirdeb: Ceisiwn ein gorau i sicrhau fod y wybodaeth yn Sgwrs yn gywir, ond dylai darllenwyr gael cyngor annibynnol cyn dibynnu ar unrhyw gynnwys. Ni allwn gymryd y cyfrifoldeb am gamgymeriadau yn yr erthyglau. Neilltuwn yr hawl i olygu deunydd a anfonir atom. Ni chaniateir atgynhyrchu Sgwrs heb ganiatâd yn gyntaf.


ADBORTH

Rolau newydd Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, mae’r tîm gwasanaethau tai wedi bod yn treialu dull newydd o weithio i sicrhau y cewch y gwasanaeth gorau posibl, yn ogystal ag atebion effeithiol i’ch atebion a’ch ymholiadau. O ganlyniad, mae rhai cyfrifoldebau newydd:

Rhenti ac ôl-ddyledion rhenti Mae’r holl achosion ôlddyledion rhenti bellach yng ngofal y Swyddog Tai, Samantha Jones, a’r Swyddog Rheoli Incwm, Eirlys Smith.

Ymddygiad gwrthgymdeithasol Bellach, rheolir achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol gan y Swyddog Tai Dylan Goddard, â chefnogaeth y Swyddog Tai Jonathan Stevenson. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Pennaeth Gwasanaethau Tai, Mark Richards, ar 01267 232714.

Dyddiadau cau'r swyddfa yn 2013 Gwyliau Banc 1 Ionawr (Blwyddyn Newydd) 29 Mawrth (Dydd Gwener y Groglith) 1 Ebrill (Dydd Llun y Pasg) 6 Mai (Calan Mai) 27 Mai 26 Awst 25 Rhagfyr (Nadolig) 26 Rhagfyr (Dydd San Steffan)

Hyfforddiant Staff 19 25 24 13

Mawrth Mehefin Medi Rhagfyr

Rydym wedi gwneud Dyma rai o’r newidiadau rydym wedi’u gwneud i’n gwasanaethau o ganlyniad uniongyrchol i'r hyn y gwnaethoch ofyn i ni eu gwneud:

Byddai’n ddefnyddiol cael gwybod am y rhaglen ymweliadau ystadau ymlaen llawn. Mae ein hamserlen Ymweliadau Ystadau ar gael ar ein gwefan, yn Sgwrs, ac fe'i hanfonir atoch cyn ein hymweliad.

Mae gennych Bellach, mae gymaint o ddewisiadau yn dau ddewis yn unig. eich system ffôn, mae angen Fe wnaiff un eich amser maith i allu siarad ag cysylltu â’n contractwr unrhyw un. gwresogi a gwaith plymio, ac mae'r llall yn eich cysylltu'n syth ag aelod staff. Fe hoffem ychydig o gyngor ar yswiriant cartref.

Rydym wedi cofrestru ar gyfer yswiriant cynnwys tai ‘My Home’ sy'n caniatáu i breswylwyr gael yswiriant fforddiadwy trwy’r Ffederasiwn Tai Cenedlaethol.

Bellach, mae gennym raglen dreigl o ymweliadau ag ystadau.

Hoffwn weld staff yn ymweld â fy ardal yn rheolaidd.

Byddaf yn colli allwedd fy mesurydd yn rheolaidd. Byddai’n dda pe gellid ei fachu wrth yr oergell. Bellach, mae'r allweddi mesuryddion a roddir gennym ar ffurf magnetau oergell sydd â'n manylion cyswllt arnynt.

Allwch chi ein hysbysu am gyfarfodydd grwpiau preswylwyr a chymunedol am y flwyddyn? Mae'r rhain bellach wedi'u cynnwys yn Sgwrs.

Byddai’n dda pe gallech gynorthwyo â chyfnewid tai yng Nghaerfyrddin ac ardaloedd eraill.

Rydym bellach yn aelod o ‘Homeswapper’ (www.homeswapper.co.uk), y gwasanaeth mwyaf i denantiaid sy’n dymuno cyfnewid tai. Mae ffeiliau ar gael i'w darllen yn y dderbynfa.

Pen-blwydd hapus iawn yn 97 mlwydd oed i Mrs Margaret Jones. Mae Mrs Jones gyda ni ers tua 25 mlynedd a hi yw ein preswylydd hynaf. Dywedodd wrth olygydd Sgwrs, Aled Rees, fod Bro Myrddin wedi bod yn dda iawn wrthi dros y blynyddoedd. “Rwy’n fodlon iawn â fy nghartref a’r gwasanaeth a gaf gan y gymdeithas a’r contractwyr,” meddai. Os ydych chi neu breswylydd Bro Myrddin yr ydych yn ei nabod, yn dathlu pen-blwydd neu ben-blwydd priodas pwysig, hysbyswch Aled fel y gallwn ei gynnwys yn y cylchlythyr.

Sgwrs Gaeaf 2012/13

3


BUDD-DAL TAI

A fyddwch chi’n barod am y newidiadau i fudd-daliadau Bydd Llywodraeth y DU yn lleihau'r swm o fudd-dal tai y gall rhai pobl ei hawlio. Gwyddom fod llawer ohonoch yn poeni am hyn a'i oblygiadau i chi a’ch teulu, felly bwriad y wybodaeth hon yw eich cynorthwyo i ddarganfod beth sy'n digwydd a beth allwch ei wneud i baratoi. Bydd Llywodraeth y DU yn lleihau'r swm o fudd-dal tai y gall rhai pobl ei hawlio. Os ydych yn hawlio budd-dal tai i'ch cynorthwyo i dalu'ch rhent, efallai bydd y newidiadau'n effeithio arnoch. Mae hyn yn golygu y gallai eich budd-dal tai presennol leihau yn fuan.

Treth tanfeddiannu Os ydych yn byw mewn tŷ cyngor neu gymdeithas tai ac mae gennych un ystafell wely ‘sbâr’ neu ragor, efallai bydd y newidiadau hyn yn effeithio arnoch.

4

Sgwrs Gaeaf 2012/13

Beth?

Fe'i gelwir yn dreth ‘tanfeddiannu’ neu dreth ystafell wely, ac mae’n dreth newydd sbon.

Pryd?

Bydd hyn yn effeithio ar denantiaid o fis Ebrill 2013.

Pwy?

Gallai hyn effeithio arnoch chi: • os ydych yn 16-61 mlwydd oed • hyd yn oed os ydych yn cael swm bychan iawn o fudd-dal tai – er enghraifft, os ydych yn gweithio

• hyd yn oed os ydych yn sâl neu’n anabl. O dan y rheolau newydd, os oes gennych fwy o ystafelloedd gwely na’r hyn y cred Llywodraeth y DU y mae arnoch eu hangen, byddwch yn colli rhan o'ch budd-dal tai. Mae’r rheolau newydd hyn yn golygu y cewch un ystafell wely am: • bob cwpl sy’n oedolion • unrhyw unigolyn arall sy’n 16 oed neu’n hŷn • dau blentyn o’r un rhyw o dan 16 oed • dau blentyn o dan 10 oed, waeth beth fo'u rhyw • unrhyw blentyn arall • gofalwr (na fydd fel arfer yn byw gyda chi) os oes angen gofal dros nos arnoch chi neu eich partner.


BUDD-DAL TAI Nid oes gwahaniaeth sut defnyddir yr ystafell wely 'sbâr’, bydd y rheolau newydd yn gymwys hyd yn oed: • os oes angen i chi a'ch partner gysgu ar wahân oherwydd cyflwr meddygol • os yw prif breswylfa eich plant yn gyfeiriad arall, ond mae gennych ystafell sbâr ar eu cyfer pan fyddant yn aros gyda chi.

Faint?

Os oes gennych un ystafell wely sbâr, bydd eich budd-dal tai’n cael ei dorri gan 14 y cant o’ch rhent wythnosol llawn. Os oes gennych ddwy ystafell wely sbâr neu ragor, byddwch yn colli 25 y cant. Os torrir eich budd-dal tai, bydd rhaid i chi dalu’r gwahaniaeth rhwng eich budd-dal tai a’ch rhent i’ch landlord. Mae sawl ffordd o dalu eich landlord, yn cynnwys mewn swyddfeydd tai, dros y ffôn ac ar-lein. I gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut i wneud taliad, cysylltwch â’ch landlord.

Beth ddylwn i ei wneud?

Os ydych yn poeni na allwch fforddio talu eich rhent o fis Ebrill 2013 ymlaen, dylech ofyn am gyngor nawr. Os na fyddwch yn talu eich rhent, gallech golli eich cartref, felly trafodwch â’ch landlord ynglŷn â’r dulliau gwahanol o dalu. Gallwch hefyd: • Siarad â’ch landlord ynghylch symud i dŷ llai • Ystyried cynnig lle i letywr • Mynnwch gyngor ar gyllidebu ac arbed arian ar filiau’r cartref. • Cysylltwch â’ch cyngor i holi am gymorth ariannol ychwanegol. Mae gan gynghorau symiau cyfyngedig o arian ar gael i wneud taliadau dewisol tuag at gostau tai. Gallai eich cyngor

• •

flaenoriaethu eich cais os oes gennych anabledd ac mae eich tŷ wedi’i addasu. Cysylltwch â swyddfa leol Cyngor Ar Bopeth (www.citizensadvice.org.uk) neu asiantaethau cyngor lleol eraill. Sicrhewch eich bod yn hawlio’r holl fudd-daliadau sydd ar gael i chi – er enghraifft, arian i gynorthwyo â chostau anabledd Ceisiwch ganfod ychydig o waith cyflogedig i gynyddu eich incwm

A oes gennych anabledd ac mae arnoch angen gofal dros nos? Os ydych o fewn oedran gweithio ac yn anabl, ac mae angen ystafell wely sbâr arnoch fel gall gofalwr aros dros nos, dylech gysylltu â’ch cyngor lleol nawr fel gall staff eich cynorthwyo i gadw rhagor o’ch budd-dal tai. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r wybodaeth yn y daflen hon, gallwch siarad â'ch: • landlord • cyngor lleol • canolfan Cyngor Ar Bopeth • asiantaeth gynghori leol. Gallwch hefyd gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â’r cymorth sydd ar gael a chamau a gymerwyd gan denantiaid eraill yn www.yourbenefitsarechanging.co.uk Ni fydd hyn yn effeithio arnoch os ydych: • yn byw mewn fflat un ystafell wely neu ystafell fyw a chysgu, neu • os ydych chi neu eich partner yn ddigon hen i gael credydau pensiwn. Yn Ebrill 2013, bydd yr oedran credyd pensiwn tua 61 blwyddyn a 6 mis.

Dyma enghraifft o sut mae'r dreth tanfeddiannu yn gweithio yn ymarferol: Mae Shauni a Lewis yn byw mewn tŷ tair ystafell wely gyda’u merch bedair oed, Erin, a'u mab wyth mis oed, Dion. Maent yn cael budd-dal tai ar hyn o bryd. O dan y rheolau newydd, bydd ganddynt un ystafell wely sbar oherwydd disgwylir i Erin a Dion rannu un ystafell wely nes bydd Erin yn ddeg oed. Bydd gostyngiad o 14 y cant o'u rhent yn eu budd-dal tai fis Ebrill nesaf. Mae hyn yn golygu bydd rhaid iddynt ganfod yr arian ychwanegol hwn yn wythnosol i dalu eu rhent. Mae Shauni a Lewis yn gwneud cynlluniau i baratoi at y newidiadau. Yn ogystal â chwilio am waith, mae’r teulu wedi clirio ei ddyledion a bellach mae'n cynllunio sut i gyllidebu er mwyn cael arian am y taliadau wythnosol.

Lle i gael cyngor ynghylch ymdopi â phroblemau dyledion:

£

Llinell ddyled genedlaethol: 0808 808 4000 neu www.nationaldebtline.co.uk Gwasanaeth Cwnsela ar Gredyd Defnyddwyr (CCCS): 0800 138 1111 www.cccs.co.uk Undebau Credyd: I ganfod yr agosaf, ffoniwch 0161 832 3694 neu ewch i www.findyourcreditunion.co.uk Cyngor ar Bopeth: I ganfod eich canolfan agosaf, ewch i www.citizensadvice.org.uk

Mae banc bwyd Caerfyrddin, sydd wedi’i leoli yn Eglwys Tywi, yn defnyddio cynllun talebau i ddarparu bwyd i bobl sydd mewn argyfwng. Os bydd deilydd taleb yn asesu fod angen bwyd ar unigolyn (neu deulu) sy'n ceisio cymorth, bydd yn rhoi taleb iddo y gellir ei gyfnewid yn y banc bwyd am focs sy’n cynnwys cyflenwad tri diwrnod o fwyd cytbwys a maethlon nad yw'n ddarfodus. Cynhwysir taflenni cynllunio bwydlenni ymhob bocs i gynorthwyo'r sawl sy'n eu cael i baratoi prydau iachus. Rhoddir y bwyd gan archfarchnadoedd, siopwyr ac aelodau’r gymuned, a chaiff y gwasanaeth ei redeg gan dîm o wirfoddolwyr hyfforddedig. Mae’r banc bwyd ar agor bob dydd Llun a dydd Mawrth o 11am i 2pm ac mae’n cynnig lle i eistedd a chael sgwrs a rhywbeth i’w yfed. I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch y banc bwyd ar 01267 232101. Os credwch y byddech yn hoffi defnyddio’r gwasanaeth hwn, cysylltwch ag Aled Rees ar 01267 232714 neu e-bostiwch info@bromyrddin.co.uk Gallwch e-bostio’r banc bwyd yn carmarthenfoodbank@towychurch. co.uk

Sgwrs Gaeaf 2012/13

5


RHEDEG DROS ELUSEN YN BAROD I FYND: Aled, Amy (chwith pellaf) a Rosie yn barod am ras 5k Tai Cantref. Cododd Bro Myrddin £334 ar gyfer Uned Cancr y Fron Ysbyty’r Tywysog Philip, Llanelli.

Bro Myrddin yn rhedeg ras 5k

Cantref

Gan Rosie Green Ym mis Awst, fe wnaeth tri o aelodau staff Bro Myrddin addo cymryd rhan yn ras elusennol 5 cilomedr Tai Cantref. Pan aeth y newyddion ar led, cychwynnodd cydweithwyr, teuluoedd a ffrindiau noddi’r rhedwyr pan

TAI ARBED DD TANWY D NEWYD

ledaenodd y newyddion, felly nid oedd modd newid meddwl! Cychwynnodd Aled, Amy a Rosie hyfforddi trwy redeg ar ôl gwaith ddwywaith yr wythnos. I’r sawl oedd yn anghyfarwydd â rhedeg, roedd hyn yn dipyn o her, a sawl bore, clywyd ocheneidiau o boen a gwelwyd pobl yn cerdded fel hwyaid yn y swyddfa.

Mae ynni adnewyddadwy yn yn nodwedd allweddol

Mae gan Bro Myrddin dri chartref newydd sbon yng Nghwmgwili sy’n arbed ynni. Mae’r cartrefi teuluol hyn wedi’u hadeiladu a’u gorffen i safon uchel iawn gan AP Sauro Construction. Â phaneli ffotofoltaidd ar y to, mesuryddion ynni clyfar a lefelau uchel o insiwleiddio thermol, maent yn defnyddio ynni’n effeithlon iawn ac maent yn fforddiadwy i’w cynnal. Bellach, ynni solar ffotofoltaidd yw'r trydydd (yn dilyn ynni dwr a gwynt) yn y rhestr o ffynonellau ynni adnewyddadwy pwysicaf o ran cyfaint gosodedig byd-eang.

6

Sgwrs Gaeaf 2012/13

Serch hynny, â dim ond wythnos i fynd a phum wythnos o hyfforddiant wedi’i gwblhau, roeddent yn teimlo’n hyderus, yn fwy heini, ac yn awyddus i redeg y ras. Ar 14 Medi, yng nghwmni cydweithwyr cefnogol, aeth y tri dewr i Gastell Newydd Emlyn ar gyfer y ras fawr. Roedd Tai Cantref yn groesawgar iawn ac fe wnaethant ddarparu bwyd poeth i’r cefnogwyr, adloniant i blant a medal a bag nwyddau i’r rhedwyr. Nid oedd pethau’n edrych yn addawol ar gyfer y ras pan oedd gweithgaredd ymgynhesu ar gyfer y ras yn ymddangos yn dipyn o ymdrech i dîm Bro Myrddin. Ar waethaf y cychwyn sigledig hwn, fe wnaeth Aled, Amy a Rosie oll lwyddo i gwblhau’r ras mewn tua 35 munud, ag wynebau coch, gwên o glust i glust a theimlad o ryddhad. Codwyd cyfanswm o £334 ar gyfer Uned Gofal Cancr y Fron yn Ysbyty’r Tywysog Philip, Llanelli, gan staff Bro Myrddin a chyfeillion y cyfranogwyr. Byddai dweud bod y ras yn ymdrech yn llai na’r gwirionedd, ond mae staff Bro Myrddin yn awyddus i gymryd rhan ynddi unwaith eto'r flwyddyn nesaf, gan godi hyd yn oed mwy o arian a chwblhau’r cwrs yn gynt. Gwyliwch y gofod hwn...


EICH DATGANIAD RHENT

Dadlennu datganiadau

Gweithgareddau’r

Y cod sy’n nodi eich eiddo Swyddog Technegol/Cynnal a Chadw eich ardal

Eich rhif cyfrif unigryw Mae manylion y datganiad yn gywir ar y dyddiad hwn

Rhowch wybod i ni os bydd angen diweddaru eich enw a/neu eich cyfeiriad

Enw eich Swyddog Tai

GAEAF 8 Rhagfyr Crefftau o Sir Gâr Y Clos Mawr, Caerfyrddin. www.craftsfromcarmarthenshire. org.uk 01267 222326 8 & 9 Rhagfyr Ffair Grefftau Nadolig Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Llanarthne SA32 8HG. www.gardenofwales.org.uk 01558 667149

Cyfanswm y rhent a godir

Cyfanswm y tâl gwasanaeth (ar gyfer glanhau, torri gwair, ayyb)

Dyddiad codi’r ffioedd neu’r taliadau. Nid yr un dyddiad yn union â'ch taleb, oherwydd bydd angen amser i daliadau ein cyrraedd

Rhent ynghyd â thâl gwasanaeth

15 & 16 Rhagfyr Ffair Fwyd Nadolig Cynhyrchwyr Gorllewin Cymru yn gwerthu eu nwyddau. Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Llanarthne SA32 8HG. www.gardenofwales.org.uk 01558 667149 22 Rhagfyr Groto Siôn Corn Rhodfa Santes Catrin, Caerfyrddin 01267 243040

Y swm a daloch Cyfanswm y rhent sy'n ddyledus

Lle gwneir unrhyw addasiadau i’ch cyfrif Dull talu, ee Allpay

‘Gweithgaredd penigamp...’ ‘Gwerth chweil a gweithgaredd da iawn...’ ‘Gweithgaredd gwych i gwrdd â staff Bro Myrddin a stondinwyr. Sioeau gwych i’r plant. Diwrnod rhagorol...’

‘Gweithgaredd da gyda’r plant...’

Diwrnod Hwyl Preswylwyr Bro Myrddin, 26 Gorffennaf 2012

Mae'r golofn hon yn dangos cyfanswm cynyddol yr holl ffioedd a thaliadau a godwyd ar eich cyfrif

BETH DDYWE D CHI YNGOCH LYN Â’R DIWRNO D HWYL ^

‘Roedd yr arddangosfeydd yn dda iawn, yn enwedig yr un coginio...’

12 & 13 Ionawr Ffair Hynafolion Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Llanarthne SA32 8HG. www.gardenofwales.org.uk 01558 667149 19 & 20 Ionawr Penwythnos Coedwriaeth Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Llanarthne SA32 8HG. www.gardenofwales.org.uk 01558 667149 9 & 12-16 Chwefror Cert Calon i Ddathlu Diwrnod Santes Dwynwen Yr Amgueddfa Wlân Genedlaethol, Drefach Felindre, Castell Newydd Emlyn, Llandysul SA44 5UP. Families/ free. www.museumwales.ac.uk 029 2057 3070 16 Chwefror Gwneud a Chyweirio: Cardiau ac Amlenni Yr Amgueddfa Wlân Genedlaethol, Drefach Felindre, Castell Newydd Emlyn, Llandysul SA44 5UP. Oedolion/£5/ archebu’n hanfodol. www.museumwales.ac.uk 029 2057 3070

Sgwrs Gaeaf 2012/13

7


CORNEL Y NADOLIG Profwch y rysáit blasus hwn ar gyfer gweddillion twrci rhost. Ar Gyfer 4.

Pastai pot twrci Llai na 30 munud o amser paratoi 30 munud – 1 awr o amser coginio Cynhwysion • 1 llond llwy fwrdd olew llysiau • 100g/3½ owns stribedi bacwn mwg • 1 winwnsyn, wedi’i sleisio • 1 ewyn garlleg, wedi’i falu • 2 foronen, wedi’u malu’n fân • 200g/7 owns twrci rhost, wedi’i dorri’n fân • 100g/3½ owns corgimychiaid wedi’u coginio a’u pilio • 1 tshili coch, wedi’i falu’n fân • 1 llond llwy fwrdd piwrî tomatos • 200ml/7 owns hylifol gwin coch • 100ml/3½ owns stoc cyw iâr • 1 wy maes, wedi’i guro i wneud sglein wy • 250g/10 owns toes crwst byr

Dull 1. Cynheswch yr olew mewn padell ffrio dros wres cymedrol. Ffriwch y stribedi bacwn nes byddant wedi’u crimpio. Codwch y stribedi bacwn o’r badell gan ddefnyddio llwy agennog a’u rhoi i un ochr. 2. Yn yr un badell, ffriwch y winwns a’r garlleg am 5-6 munud, neu nes byddant yn frown euraidd ac wedi meddalu. 3. Ychwanegwch weddill y cynhwysion, ac eithrio’r wy a’r toes. Codwch y gymysgedd i ferwi a mudferwch y cyfan am 25 munud. Gadewch i’r gymysgedd oeri. 4. Cynheswch y ffwrn i wres o 180C/ 350F/Marc Nwy 5. 5. Rhannwch y gymysgedd rhwng pedair dysgl pastai unigol. Torrwch y toes yn bedwar darn, pob un ohonynt yn ddigon i orchuddio dysgl pastai. Brwsiwch ymyl pob dysgl â’r sglein wy a gorchuddiwch hwy â’r toes. Tociwch unrhyw does sydd dros ben a brwsiwch y caead â gweddill y sglein wy. 6. Coginiwch y pasteiod am 20-25 munud nes bydd y caead wedi crasu ac yn frown euraidd.

heb dorri’r banc

Christine yn rhoi’r ffidl yn y to

Wedi 12 mlynedd gyda Bro Myrddin, mae Christine Thornton o’r Adran Cynnal a Chadw wedi penderfynu cymryd ymddeoliad cynnar i dreulio mwy o amser gyda'i theulu a'i hwyrion. Mae Christine yn aelod gwerthfawr o’r tîm ac wedi rhoi gwasanaeth o'r radd flaenaf o'r dechrau un. Bydd aelodau staff, contractwyr a phreswylwyr fel ei gilydd yn gweld ei cholled. Rydym oll yn dymuno bob llwyddiant i Christine ar gyfer dyfodol ac ymddeoliad bendigedig.

1. Rhowch eich cardiau ar y bwrdd Ailgylchwch gardiau’r llynedd trwy ludo blaenau'r cardiau wrth dameidiau o gardbord gan ddefnyddio Spray Mount, tâp glynu dwyochrog neu sment rwber. Torrwch y cardbord fel y bydd yn ddigon ar gyfer un cerdyn, neu orchuddiwch ddarn mawr â sawl cerdyn. Gwnewch dyllau ynddynt a’u hongian a thameidiau o linyn neu ruban. 2. Ychwanegwch liwiau Llenwch fasys tiwbaidd â llugaeron coch i ychwanegu ychydig o liw coch Nadoligaidd i unrhyw ystafell. Neu ddefnyddiwch wydrau gwin clir neu boteli eraill a llenwch hwy â llugaeron. Gallwch hyd yn oed fynd gam ymhellach ac ychwanegu blodau, brigau neu ddeiliach â dŵr. 3. Natur yn ei helfen Gellir defnyddio elfennau naturiol megis brigau bytholwyrdd a phinwydd, moch coed a chelyn i wneud addurn Nadoligaidd ar gyfer bwrdd neu silff ben tân. 4. Gwnewch eich plethdorch Nadolig eich hun Ewch allan i dorri bron i unrhyw fath o ddeiliach gwyrdd a welwch, plygwch y cyfan yn gylch a'i glymu ag unrhyw beth sydd gennych, megis lein bysgota, llinyn neu ruban. Gallwch hongian y blethdorch ag ychydig o rubanau neu addurniadau. Gallwch hefyd ddefnyddio’r rhain fel addurniadau bwrdd a rhoi cannwyll yn y canol. 8

Sgwrs Gaeaf 2012/13

Sgwrs Winter 2012 Welsh  

Sgwrs Winter 2012 Welsh

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you