Page 1

sgwrs Gwanwyn 2013 Rhifyn 43

Newyddion a hanesion ar gyfer preswylwyr

Cymdeithas Tai Bro Myrddin

CYNGOR, N, NEWYDDIOETH, GWYBODA SYLW

Cwrddwch â'r tîm gwasanaethau cwsmeriaid newydd Yma i'ch helpu, tudalen 3

Pa mor fodlon ydych chi? Canlyniadau'r arolwg, tudalen 6


Yn y rhifyn hwn "

Cefnogaeth Bro Myrddin i'r lluoedd arfog

Rysáit hyfryd ar gyfer y gwanwyn

Os hoffech chi dderbyn Sgwrs gan e-bost, ffoniwch 01267 232714 neu e-bostiwch sgwrs@bromyrddin.co.uk Hefyd gallwch lawrlwytho Sgwrs ar www.bromyrddin.co.uk

"

Eich barn ar y gwasanaeth

Sut i gysylltu a ni Ffôn:

01267 232714

Testun: 07797 801628

E-bost: sgwrs@bromyrddin.co.uk

Llun y claw: © Konstanttin | Dreamstime.com

Ysgrifennwch at: Cymdeithas Tai Bro Myrddin, Ystâd Ddiwydiannol Cillefwr, Tre Ioan, Caerfyrddin SA31 3RB

Mae Sgwrs ar gael ar gais mewn print bras, Braille, ar dâp sain neu yn eich dewis iaith. Ffoniwch ni os gwelwch yn dda ar 01267 232714. Cyhoeddir Sgwrs gan: Cymdeithas Tai Bro Myrddin Cyf Dyluniwyd a chynhyrchwyd gan: Andrew Buchanan Communications www.buchanan-communications.co.uk

2

Sgwrs Gwanwyn 2013

A oes problem adw cynnal a ch niwch fo gennych? F DÂL ar ID D ni yn

0800 316 9602

CYFAN I

CHI!

Sgwrs er mwyn ichi gael y gorau o'ch cylchlythyr, felly mae'ch syniadau ac awgrymiadau'n gymorth gwirioneddol inni. Gallwch gysylltu â fi ar sgwrs@ bromyrddin.co.uk neu fy ffonio i ar 01267 239418. Byddai'n wych cael clywed gennych chi.

Rhentiau newydd ar gyfer y flwyddyn o'ch blaen

Dewch i gymryd rhan. Ymgysylltwch!

"

i'ch Sgwrs ffres fel y gwanwyn!

Gyda'r gwanwyn ar y trothwy o'r diwedd, rydyn ni gwir wedi haeddu cipolwg o'r haul ar ôl yr holl dywydd oer yna. Felly dyma ni'n gobeithio! Llenwir y rhifyn hwn o Sgwrs fel arfer ac rydyn ni'n gobeithio y bydd eitemau o ddiddordeb i chi, eich teulu a'ch ffrindiau. Diolch yn fawr i Mrs Patricia Hicks o Lys Ffynnon am ei herthygl ar dudalen 4, erythygl ar Gymdeithas Preswylwyr newydd Llys Ffynnon ac i aelod o staff ein hunain, Sam Mayes am gytuno i fod yr aelod cyntaf o'r staff o dan y sbotolau yn ein cyfres newydd. Rydyn ni'n ceisio'n gyson i wella

"

"

Croeso

Y

Aled Rees Golygydd

ON Peidiwch ag anghofio ein hoffi ni!

Bro-MyrddinHousing-Association

Rhifau argyfwng Os bydd argyfwng yn eich cartref pan fydd y swyddfa ar gau, gallwch ffonio dau rif:

! Mewn achos o argyfwng y tu allan i oriau swyddfa (yn cynnwys argyfyngau yn ymwneud â systemau gwresogi nwy ac olew) ffoniwch linell argyfwng 24 awr Cyngor Sir Gâr, Careline, ar 01558 824283.

! Mewn achosion o argyfyngau nwy, ffoniwch Transco ar 0800 111999.

Dyddiadau cau'r swyddfa Bydd swyddfa Bro Myrddin ar gau ar gyfer gw^ yl fanc gynnar y gwanwyn ar ddydd Llun 6ed Mai ac ar gyfer gw^ yl y banc ym mis Mai ar ddydd Llun 27ain Mai. Bydd hi ar gau eto ar 25ain Mehefin ar gyfer hyfforddiant i'r staff. Dyddiad atgoffa: Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 30fed Gorffennaf – lleoliad i'w gyhoeddi. Cymdeithas elusennol yw Cymdeithas Tai Bro Myrddin Cyf sydd wedi’i chofrestru o dan Ddeddf Cymdeithasau Diwydiannol a Darbodus 1965 (23055R) a gyda Llywodraeth Cymru (L069). Cystadlaethau: Dim ond preswylwyr Bro Myrddin all gystadlu am y gwobrau ac yn y cystadlaethau. Ni chaiff aelodau’r Bwrdd na’r staff gystadlu, oni bai y nodir yn wahanol. Cywirdeb: Ceisiwn ein gorau i sicrhau fod y wybodaeth yn Sgwrs yn gywir, ond dylai darllenwyr gael cyngor annibynnol cyn dibynnu ar unrhyw gynnwys. Ni allwn gymryd y cyfrifoldeb am gamgymeriadau yn yr erthyglau. Neilltuwn yr hawl i olygu deunydd a anfonir atom. Ni chaniateir atgynhyrchu Sgwrs heb ganiatâd yn gyntaf.


// NEWYDDION TÎM //

Cyflwyno'ch Cynghorwyr Cwsmeriaid newydd: Kevin Jones, Amy Cooper a Samantha Mayes.

dywedwch

Helo!

wrth eich tîm gwasanaethau cwsmeriaid newydd gan Samantha Mayes Ni y Cynghorwyr Cwsmeriaid yw eich cyswllt cyntaf. Byddwch yn ein canfod ni yn y dderbynfa, ar y ffôn neu'n ymateb i'ch e-bost. Yma, i'ch cynorthwyo gydag unrhyw ymholiad sydd gennych. Wedi'n hyfforddi i ddelio â phroblemau sy'n

perthyn i rent, tai neu gynhaliaeth, gallwch fod yn si!r y byddwn ni'n gwneud ein gorau glas i ddatrys unrhyw broblem a allai godi. Ffurfiwyd y tîm i wella'r gwasanaeth a ddarperir ichi. Rydyn ni, fel unigolion ac fel tîm, yn ymrwymedig i gyflenwi gwasanaeth cywir, effeithlon a chyfeillgar i'n cwsmeriaid i gyd. Trwy weithio i arbed amser ichi, ac i

Cwrddwch â chynghorydd cwsmeriaid C O ble rydych chi'n dod, Sam? Dw i'n dod o Landysul, ond dw i'n prynu cartref newydd yn Nhrefach Felindre. C I ba ysgol aethoch chi? Es i i Ysgol Gyfun Ddwyiaethiog Dyffryn Teifi ble astudies i drwy gyfrwng y Gymraeg. Ar ôl y chweched dosbarth es i ymlaen i wneud cwrs astudiaethau'r cyfryngau heriol iawn ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin. C Beth wnaethoch chi ei fwynhau fwyaf yn yr ysgol? Drama, astudiaethau'r cyfryngau, hanes a chwaraeon. Hefyd cymeres i ran mewn llawer o sioeau a chystadles i yn y mwyafrif o dimau chwaraeon. Gwnes i ddawnsio disgo yn yr eisteddfodau blynyddol a chwarae-es i bêlrwyd dros Geredigion a Gorllewin Cymru. C Oedd ffugenw gyda chi yn yr ysgol? Roedd dau gyda fi, ‘Samanff’ a ‘Sammy Pippin’.

Y cyntaf yn ein cyfres 'Cwrdd â'r Staff'

wneud popeth o fewn ein gallu i'ch cynorthwyo wrth ddatrys y mwyafrif o broblemau gydag un galwad. Rydyn ni'n cydnabod na allwch gysylltu â'ch Swyddogion Tai a Chynnal bob tro gan eu bod allan yn gwneud ymweliadau cartref ac yn gweithio o fewn eich cymuned yn aml. Er mai ni yw'ch cyswllt cyntaf, byddwn ni'n si!r o'ch cyfeirio at eich Swyddog Tai a Chynnal ble fo angen, a fydd yn ymdrechu i'ch ffonio yn ôl am amser sy'n gyfleus i'r ddau ohonoch chi. Mae pob un o'r Cynghorwyr Cwsmeriaid yn gwneud cwrs hyfforddi cydnabyddedig y Sefydliad Tai Siartredig ar hyn o bryd. Hefyd rydyn ni'n chwilio am ffyrdd i wella'n gwasanaeth ichi drwy'r amser. Felly gallwch anfon eich awgrymiadau inni ynghylch sut rydych yn meddwl y dylai'ch Tîm Gwasanaeth Cwsmeriaid weithio, byddwn i wrth fy modd i glywed gennych. Ffoniwch ni ar 01267 232714 neu e-bostio ni ar customerservices@ bromyrddin.co.uk

Sam Mayes

C Ydych chi wedi gweithio rhywle arall? Bro Myrddin yw fy swydd lawnamser gyntaf, er imi gael nifer o swyddi rhan-amser tra'n astudio. C Beth yw'ch hobïau? Fy mhrif hobi yw pêl-rwyd. Dw i wedi bod yn chwarae ers imi fod yn ifanc iawn ac erbyn hyn dw i'n hyfforddi timau uwch ac iau Llandysul. Hefyd dw i'n chwarae yng Nghyngrhair Pêlrwyd Dyfed. C Hoff fwyd? Cinio hyfryd dydd Sul. C Hoff ffilm? Dw i'n hoff iawn o'r ffilmiau Twilight. Mae gen i`r gyfres lawn ar DVD. Dw i ddim yn meddwl y galla i ddewis fy hoff un – maen nhw i gyd yn wych. C Hoff le? Mae'n sicr mai S! Bryste yw hwnna. Es i yno'n rheolaidd fel plentyn ac mae nifer o atgofion hyfryd gyda fi. Dw i'n bwriadu mynd yno eto yn yr haf. C Hoff gerddoriaeth? Dw i wrth fy modd gyda cherddoriaeth! Dw i'n gwrando ar bob math, ond fy ffefryn yw cerddoriaeth bop. C Ydych chi'n mwynhau eich swydd gyda Bro Myrddin? Yn fawr iawn, yn arbennig amrywiaeth y gwaith a'r cwsmeriaid rydyn ni'n ymdrin â nhw. Dw i wedi dysgu cymaint yn y saith mis dw i wedi bod yma ac yn y dyfodol dw i'n gobeithio bod yn swyddog tai neu gynnal. Sgwrs Gwanwyn 2013

3


// NEWYDDION PRESWYLWYR // Newyddion arall o Lys Ffynnon:

// Sgwtro o gwmpas Caerfyrddin

Diweddariad o

Llys Ffynnon Cymdeithas Preswylwyr wedi'i ffurfio

lwcus i gael diwrnod cynnes, heulog. Fel cymdeithas preswylwyr sydd newydd ei ffurfio rydyn ni'n dal i ymgyfarwyddo, ond roedden ni'n ffodus

iawn i ennill grant 'Arian parod ar gyfer eich Cymuned' o £519 ar y cyd gyda'r Carmarthen Journal. Hefyd rydyn ni'n ceisio gwella'r ardal o'n hamgylch ac eisoes rydyn ni wedi dechrau tacluso ardal yr ardd.

Bro Myrddin yn dangos ei chefnogaeth i gymuned y lluoedd arfog Ar 24ain Ionawr, roedd Bro Myrddin yn falch i gofrestru gyda Chyfamod Cymuned y Lluoedd Arfog Sir Gaerfyrddin. Mynychodd y prif weithredwraig Hilary Jones seremoni gofnodi yn y Ffwrnes, Llanelli, er mwyn dangos cefnogaeth y gymdeithas ac i lofnodi'r cyfamod. Mae nodau Cyfamod y Gymuned yn cynnwys: • Annog cymunedau i i gefnogi cymuned y lluoedd arfog yn eu hardaloedd, ac i'r gwrthwyneb; • Hyrwyddo dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth ymhlith y cyhoedd ynghylch problemau sy'n effeithio ar gymuned y lluoedd arfog; • Cydnabod a chofio'r aberthau a wnaed gan gymuned y lluoedd arfog; • Hyrwyddo gweithgareddau sy'n helpu i gynnwys cymuned y lluoedd arfog mewn bywyd lleol.

4

Sgwrs Gwanwyn 2013

// Cwis wedi'i ganslo Yn anffodus, oherwydd diffyg diddordeb, roedd rhaid canslo cwis misol Age Cymru a gynhelir yn Llys Ffynnon.

gan breswylydd Llys Ffynnon, Patricia Hicks Yn Llys Ffynnon rydyn ni wedi ffurfio cymdeithas preswylwyr rydyn ni'n gobeithio y bydd hi'n helpu i wella'n cymuned a'n hamgylchedd. Ein nod yw trefnu gweithgareddau cymdeithasol, fel dyddiau allan, ciniawau a bwffes yn ein hystafell gyffredin, ac efallai barbeciw os ydyn ni'n ddigon

Mae Mr Norrie, Cadeirydd Cymdeithas Preswylwyr Llys Ffynnon, wedi derbyn grant o £200 tuag at brynu sgwter symudedd ar gyfer preswylwyr yn Llys Ffynnon. Roedd preswylwyr wrth eu bodd wrth brynu eu sgwter newydd a maent yn ei ddefnyddio'n rheolaidd i fynd i dref Caerfyrddin ac yn ôl. Mae'r sgwter newydd wedi caniatáu i breswylwyr sy'n profi trafferthion wrth fynd i fyny ac i lawr y bryn gynnal eu hannibyniaeth.

// Aerobeg yn y cadair esmwyth Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud ychydig o aerobeg yng nghysur eich cadair esmwyth, cysylltwch â Mandy Sharp yn Llys Ffynnon ar 01267 234299.

Symudwch yn gyflymach gyda... Beth yw HomeSwapper? HomeSwapper yw cymuned fwyaf tenantiaid tai cymdeithasol sydd eisiau newid cartrefi yn y DU. Mae miloedd o denantiaid yn ymuno bob mis i ddefnyddio HomeSwapper er mwyn dod o hyd i gyfnewidiad lleol neu hyd yn oed cenedlaethol. Hefyd mae hyn yn hysbys fel cyfnewidiad cydfuddiannol. Os ydych yn byw mewn t" cyngor neu eiddo cymdeithas tai gallwch gyfnewid.

Pam defnyddio HomeSwapper? Gallai dod o hyd i gyfnewidiad fod yn ffordd gyflymach i symud na'r rhestr drosglwyddo. Ar ôl ichi ymuno, bydd HomeSwapper yn dod o hyd i dai sy'n cyfateb â'ch anghenion – i gyd wrth glicio botwm. I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.homeswapper.co.uk neu gysylltu ag aelod o'r tîm gwasanaethau cwsmeriaid ym Mro Myrddin.


// CYNNWYS PRESWYLWYR //

Hoffech Mae digon o ffyrdd y chi gymryd gallwch chi... rhan Mae digon o ffyrdd y gallwch chi mwy? gymryd rhan wrth lunio'r ffordd y rhedir Bro Myrddin. Dyma rai: " Panel y Darllenwyr " Fforwm y Preswylwyr " Siopa dirgel a'r Panel Craffu " Grwpiau Ffocws " Ymweliadau ystad

Aelodau'r Fforwm i Breswylwyr yn dysgu am y

Pan gyfarfu'r Fforwm i Breswylwyr ar 16eg Ionawr, rhoddwyd cyflwyniad i breswylwyr gan y Panel Cynghori i Denantiaid (TAP) ar y gwaith maen nhw'n ei wneud. Mae TAP yn cynnwys tenantiaid cymdeithasau tai o bob rhan o Gymru sy'n gyfarwydd â'r sector tai ac yn gallu cynrychioli tenantiaid eraill. Maen nhw'n gweithio i ddod o hyd i ragor o ffyrdd i ymgysylltu â thenantiaid ac i ddarparu llais dros y rheini sy'n ei gael yn anodd i gael eu clywed. Mae aelodau'r panel yn mynychu cyfarfodydd yn rheolaidd gyda chynrychiolwyr Bwrdd Rheoleiddiol Cymru er mwyn trafod problemau tai, gan gynnwys y rheini sy'n perthyn i denantiaid unigol, ac i ddarparu cip ar farn tenantiaid. Mae'r panel yn casglu barnau tenantiaid trwy gysylltu â grwpiau fel Fforwm Preswylwyr Bro Myrddin. Ar hyn o bryd mae'n chwilio am unigolion brwdfrydig a chryf eu cymhelliad i ymuno ag e sy'n byw yng Nghymru, sy'n denantiaid cymdeithas tai, ac sydd â gwybodaeth ymarferol dda o'r sector tai. Ewch i www.tapwales.org.uk i gael pecyn cais neu gysylltu â Thenantiaid Cymru/Welsh Tenants ar 01685 723922.

CYFARFODYDD FFORWM Y PRESWYLWYR 15fed Mai

Cyfarfod Fforwm y Preswylwyr a chyfarfod Strategaeth Cyfranogiad Preswylwyr

17eg Ebrill

Adolygiad blynyddol

3ydd Gorffennaf

Cyfarfod Fforwm y Preswylwyr a chyfarfod Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

30fed Gorffennaf Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Bro Myrddin 4ydd Medi

Cyfarfod Fforwm y Preswylwyr a chyfarfod Trwsiadau

6ed Tachwedd

Cyfarfod Fforwm y Preswylwyr a chyfarfod Strategaeth Cyfranogiad Preswylwyr Cynhadledd TPAS

Os yw unrhyw un o'r rhain yn apelio atoch chi, cysylltwch â Mark Richards, Pennaeth Gwasanaethau Tai, ar 01267 232714.

ATODLEN CRWYDRIAD YSTAD Lleoliad Llys Ffynnon Llys Picton Delfryn Cae Bryn Drain Clos Sticle Llys Caermedi Dan y Castell Glannant House Maes yr Ysgol Parc y Ffordd Ffynnon Waun/Heol Beca Longacre Road Cwrt y Berllan Clos y Deri Ger Ty Mawr 20 & 21 Picton Terrace Y Felin Nantydderwen Clos Catrin Y Garreg Filltir Allt y Gog Llys y Gwehydd Cwrt Wooford Moir Gardens Cysgod y Coed Brewery Road Swn y Mor Westmead Close Woodlands Close Clos y Drindod Glasfryn Vale Villa Clos Llwyn Ty Gwyn Brynhyfryd Dolawel

Dyddiad 19/4/13 26/4/13 8/5/13 15/5/13 22/5/13 29/5/13 3/6/13 4/6/13 5/6/13 6/6/13 6/6/13 7/6/13 13/6/13 20/6/13 28/6/13 1/7/13 2/7/13 2/7/13 3/7/13 3/7/13 10/7/13 23/7/13 4/8/13 6/8/13 7/8/13 7/8/13 12/8/13 12/8/13 12/8/13 2/9/13 3/9/13 3/9/13 4/9/13 13/9/13 1/10/13

Amser 2.30-4.00 2.30- 3.30 2.30-4.00 2.30-3.30 2.30-3.30 2.30-4.00 2.30-3.30 2.30-4.00 2.30-4.00 2.30-4.00 2.30-4.00 2.30-3.30 2.30-4.00 2.30-4.00 2.30-3.30 2.30-3.30 2.30-4.00 3.00-4.30 2.30-3.30 2.30-4.00 2.30-3.30 10.00-11.30 2.30-3.30 2.30-3.30 2.30-4.00 2.30-3.30 2.30-3.00 3.00-3.30 3.30-4.30 2.30-3.30 2.30-4.00 9.00-10.00 2.30-4.00 2.30-4.00 9.00-10.00

Sgwrs Gwanwyn 2013

5


// BODDHAD PRESWYLWYR //

Eich barn:

gwasanaeth tai da

Haf diwethaf, comisiynodd Bro Myrddin Feedback Services i gynnal arolwg ynghylch boddhad cwsmeriaid gan ddefnyddio'r fformat STAR newydd fel rhan o'i hasesiad rheolaidd o foddhad cwsmeriaid ac i gynorthwyo wrth gasglu tystiolaeth ynghylch canlyniadau cyflenwi. Cynhwyswyd pob preswylydd yn yr arolwg trwy'r post, a ddigwyddodd rhwng Gorffennaf ac Awst 2012. Mae'r canlyniadau'n dangos bod y mwyafrif o breswylwyr yn credu bod Bro Myrddin yn darparu gwasanaeth tai da iawn, gyda chanlyniadau'n debyg i'r arolwg diwethaf yn 2008.

iawn

Trwsiada u yw'ch blaenoria eth Rhagor o uchaf ganfyddiadau ! Roedd boddhad gydag agweddau unigol y trwsiad diwethaf yn debyg i 2008, gyda'r holl ganlyniadau rhwng 89% a 94%.

" Mae boddhad gyda gwasanaethau landlord yn gyffredinol (89%) yn 1% yn is nag yn 2008 a 3% yn uwch nag yn 2005.

Gwasanaethau landlord yn gyffredinol: i lawr o 2008.

" Roedd preswylwyr yn fodlon iawn ar eu rhent fel gwerth am arian (89%) a oedd yn uwch nag yn 2008 (87%), er bod boddhad gyda thaliadau am wasanaethau fel gwerth am arian yn 75% yn unig.

Rhent fel gwerth am arian: i fyny o 2008.

" Cwympodd boddhad gydag ansawdd y cartref (85%) 3% o 2008, ac roedd y cwymp mwyaf sylweddol o ran boddhad yn y gymdogaeth, ble roedd 79% yn unig yn fodlon, a oedd 6% yn is nag yn 2008 a 7% yn is nag yn 2005.

Ansawdd y cartref: i lawr o 2008.

! Prif ffynhonnell problemau yn y gymdogaeth oedd parcio ceir (49%), yn cael ei dilyn gan sbwriel/sothach (45%), cymdogion swnllyd (44%) a phlant aflonyddol (37%).

" Derbyniodd staff glod uchel gan breswylwyr am eu cymwynasgarwch wrth gysylltu (88%), cwymp o 2% o 2008 a'r gallu i ymdrin â'r ymholiad (89%), codiad o 6% o 2008.

Delio gydag ymholiad: i fyny o 2008.

! Gofynnwyd set newydd o gwestiynau, yn perthyn i ddeilliannau cyflenwi. Dangosodd y canlyniadau foddhad uchel ym mhob maes, yn arbennig cyfeillgarwch a chyhoeddi gwybodaeth deg a chytbwys (cytunodd 90%).

" Hefyd, canfu preswylwyr ei fod yn rhwydd i gysylltu (85%) o gymharu â 2008 (89%) ac roeddynt yn fwy bodlon â'r canlyniad terfynol (77%) a oedd i fyny o 74% ers 2008.

Rhwyddineb cysylltu: i lawr o 2008.

" Roedd y mwyafrif o breswylwyr yn fodlon iawn ar y gwasanaeth trwsiadau (87%), godiad o 2% ers 2008.

Gwasanaeth trwsiadau: i fyny o 2008.

CH W E GWNY NA'I FW LU'N DAF IG! UN 6

Sgwrs Gwanwyn 2013

Mae gwastraff swmpus yn eitemau na allwch eu ffitio mewn bin neu fag, fel gwelyau, carpedi, oergelloedd, rhewgelloedd a wardrobau. Bydd y cyngor yn casglu hyd at dair eitem o'r fath am £15. Mae'n rhaid rhoi pob eitem swmpus allan i'w chasglu y noson o'r

! Mae trwsiadau a gwaith cynnal yn aros fel y flaenoriaeth uchaf ar 79%, yn cael ei dilyn gan ansawdd cyffredinol y cartref (59%) a delio gydag ymddygiad gwrthgymdeithasol (34%).

! Cyflawnodd pob cwestiwn arall 77% neu'n uwch, ac eithrio balchder yn y gymdogaeth (68%).

blaen yn eich man casglu arferol. Os oes problemau symudedd gyda chi, cysylltwch â Galw Sir Gâr ac efallai y byddant yn gallu trefnu casgliad i'ch cartref. Efallai y byddai'n opsiwn cyflymach i fynd â'r eitemau i un o Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref y cyngor, a leolir yn: Nantycaws, Caerfyrddin;

Trostre, Llanelli; Wernddu, Rhydaman; Llangadog a Hendy-gwyn ar Daf. Peidiwch ag anghofio, mae tipio anghyfreithlon yn drosedd a gall dynnu dirwy o hyd at £50,000. I ofyn am gasgliad gwastraff swmpus, galwch: 01267 234567, neu e-bostio: direct@ carmarthenshire.gov.uk


// RHENTI //

Newidiwch at ddebyd uniongyrchol ac ennill

saib!

Ffyrddd i dalu'ch rhent " ar-lein ar www.allpayments.net Bydd y codau QR isod yn eich cysylltu ar ddyfais symudol:

Android

Mae newidiadau mawr i'r system les ar waith ac mae llawer o breswylwyr Bro Myrddin yn cael eu heffeithio. Gyda'r cyflwyniad arfaethedig o Gredyd Cynhwysol nes ymlaen eleni, bydd yn bwysicach nag erioed i gadw trefn ar eich arian er mwyn sicrhau bod eich biliau – a'ch rhent – yn cael eu talu. Bydd defnyddio debyd uniongyrchol yn rhoi tawelwch meddwl ichi y caiff eich rhent ei dalu'n brydlon fel mater o drefn o'ch cyfrif banc. Mae'r ymgyrch Big Break yn cynnig y cyfle i dalwyr debyd uniongyrchol

newydd ennill £12,000 a mwynhau saib haeddiannol o'u biliau. Hefyd mae'r ymgyrch yn golygu y bydd100 o achosion da'n derbyn rhodd ariannol. Mae allplay, sy'n cefnogi'r ymgyrch Big Break, wedi dewis rhoi arian i Shelter, elusen sy'n gweithio i leihau'r gofid a achosir gan ddigartrefedd a thai gwael. Felly pam lai penderfynu talu'ch rhent trwy ddebyd uniongyrchol? I sefydlu debyd uniongyrchol, cysylltwch â ni ar 01267 232714 a byddwn yn sicrhau y cewch eich cynnwys yn y lotri i ennill £12,000.

I T N E H R

D D Y NEW 4

013/1 2 R E F Y RG

A

Bob blwyddyn mae Llywodraeth Cymru'n adolygu rhenti cymdeithasau tai Eleni cynyddodd holl renti Bro Myrddin ar gyfer tenantiaid sicr gan 3.6% o 1af Ebrill 2013. Y rhenti wythnosol a ddangosir yn y tabl ar y dde yw'r taliadau mwyaf ar gyfer pob math o eiddo (gyda rhai eithriadau) ac rydyn ni wedi ysgrifennu at bob preswylydd i ddweud faint fydd eu rhent. Yn ogystal â'r rhent, rydyn ni'n gofyn ichi dalu taliad tuag at gost gwasanaethau mewn mannau cymunedol, fel gwresogi, goleuadau a garddio. Rydyn ni'n gwybod yn union faint mae'r rhain yn ei gostio ac yn trosglwyddo cyfran i chi fel taliad am wasanaethau. Gan fod gwasanaethau'n amrywio o'r naill safle i'r llall, dydyn ni ddim wedi cynnwys y rhain yma. Dangosir cost darparu larymau argyfwng ar wahân fel taliad cefnogol. Eto, gan fod gwasanaethau'n amrywio, dydyn ni ddim wedi cynnwys y taliadau hyn yma. Os hoffech chi wybod rhagor am y ffordd y sefydlir eich rhent, gallwch gysylltu â ar 01267 232714.

Apple

" trwy ffonio Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid Bro Myrddin ar 01267 232714 " trwy ffonio allpay ar 0844 557 8321 " yn swyddfa Bro Myrddin " mewn unrhyw PayPoint neu swyddfa bost " trwy ddebyd uniongyrchol

Debyd uniongyrchol di-bapur Cyn bo hir, bydd debydau uniongyrchol dibapur yn caniatáu i Fro Myrddin sefydlu debyd uniongyrchol drostoch ar unwaith dros y ffôn.

maisonette 1 gwely/2 berson fflat 1 gwely/1 person fflat 1 gwely/2 berson fflat 1 gwely/2 berson (Llys Ffynnon) byngalo 1 gwely/2 berson t! 1 gwely/2 berson maisonette 2 wely/3 berson fflat 2 wely/3 pherson fflat 2 wely/3 pherson (Llys Ffynnon) byngalo 2 wely/3 pherson t! 2 wely/3 berson t! 2 wely/4 person byngalo 2 wely/4 person t! 3 gwely/4 person t! 3 gwely/5 person byngalo 3 gwely/5 person byngalo 3 gwely/6 pherson byngalo 4 gwely/4 person byngalo 4 gwely/5 person t! 4 gwely/5 person t! 4 gwely/6 person byngalo 4 gwely/7 person t! 4 gwely/7 person t! 5 gwely/7 person t! 5 gwely/9 person t! 6 gwely/8 person t! 6 gwely/9 person t! 6 gwely/10 person byngalo 7 gwely/10 person t! 7 gwely/10 person

£61.22 £60.48 £65.45 £70.61 £69.78 £66.20 £76.27 £67.93 £73.99 £75.27 £72.31 £74.06 £77.01 £78.05 £81.36 £85.20 £87.22 £98.99 £119.55 £84.99 £118.30 £100.57 £102.33 £104.47 £103.70 £112.44 £115.15 £117.94 £130.10 £117.94

Sgwrs Gwanwyn 2013

7


Tro tymhorol blasus i hen ffefryn

Pastai bugail y gwanwyn

© Gcpics | Dreamstime.com

// RYSÁIT //

Dyddiau allan yn y

GWANWYN

28 Ebrill Tenovus 10k Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Llanarthne SA32 8HG. www.tenovus.org.uk events@tenovus.org.uk 029 2076 8860 2 Mai Cerddoriaeth Fyw yng Ngardd y Pwll Gerddi Aberglasne, Llangathen SA32 8QH. www.aberglasney.org 01558 668998

Yn gweini 6 Amser paratoi: 50 mun Amser coginio: 20 mins Bbarod ymhen1 awr 10 mun

Bob platiad: 447 calori, pro tein 23.3g, carbohydrad 48.4g, braste r 19.2g, braster trwythedig 10.1g, ffibr 5.4g, halen 0.37g

Cynhwysion 1#kg o datws blodiog, mae King Edward neu desiree yn dda 500g om fins cig oen 2 genhinen, wedi'u torri'n denau 4 shibwnsyn, wedi'u torri 2 foronen, wedi'u deisio 1 darn o seleri, wedi'i ddeisio 1 courgette, wedi'i ddeisio Twb 200ml o crème fraîche hanner fraster 1 lemon, croen 50g o fenyn 100ml o laeth 1 bwnsiad o bersli, dail yn unig, wedi'i dorri 1 bwnsiad o gennin sifi, wedi'i dorri

Dull 1. Gwresogwch y ffwrn i 190C/gwyntyll 170C/ nwy 5. Berwch y tatws tan eu bod yn frau (oddeutu 15 munud), yna'u draenio'n drwyadl. 2. Yn y cyfamser, gwresogwch badell ffrio fawr a choginio'r mins, yn ei dorri i fyny gyda llwy bren, tan ei fod yn frown – oni bai fod y cig yn goch iawn, ni ddylai fod angen ychwanegu unrhyw olew. Ychwanegwch y cennin, shibwns, moron a seleri a'u coginio, gan eu troi, am 3 munud, tan eu bod yn dechrau meddalu. Rhowch y courgette, crème fraîche a chroen y lemon i mewn a'u troi. Blaswch a blasuso. 3. Gwresogwch y llaeth a thri chwarter y menyn mewn padell, ychwanegwch y tatws a'u malu tan eu bod yn llyfn. Rhowch y perlysiau i mewn a'u troi a'u blasuso gydag ychydig o halen. Rhowch gymysgedd y cig oen mewn dysgl wrth-ffwrn a rhoi'r tatws ar ben, yn eu lledaenu er mwyn gorchuddio'r cig yn gyfangwbl. Dotiwch gyda gweddill y menyn a'i bobi am 20 munud tan ei fod yn aur ar y pen.

Oes problem plymio gyda chi? Ffoniwch Westward yn uniongyrchol ar 0845

702 3820

" Caiff eich problem ei diagnosio'n gyflym " Caiff mynediad ei drefnu am amser sy'n gyfleus i chi " Ymdrinir ag unrhyw argyfwng yn gyflym

Oes problem trwsiad gyda chi? Ffoniwch linell gymorth trwsiadau Bro Myrddin ar Radffôn 0800 316 96 02

8

Sgwrs Gwanwyn 2013

5 Mai Ffair Fwyd Sir Gaerfyrddin Maes Sioe y Siroedd Unedig, Caerfyrddin. 07980 710 138 www.towyevents.co.uk 6 Mai Diwrnod Mawr Allan yr Eisteddfod Cwrs Rasio Ffos Las. www.ffoslasracecourse.com 01554 811092 6 Mai Rhedfa Hwyl y Maer Tref Caerfyrddin 10, 11, a 12 Mai Sioe Carafannau a Chartrefi Modur De a Gorllewin Cymru Maes Sioe'r Siroedd Unedig, Caerfyrddin. 10yb-5yp. www.daffodilevents.co.uk 01570 470783 11 a 12 Mai G!yl Fwyd Gorllewin Cymru National Botanic Garden of Wales, Llanarthne SA32 8HG. Under 16s free. 01558 667149 www.gardenofwales.org.uk 15 Mai Sioe CFfI Sanclêr Maes Sioe'r Siroedd Unedig, Caerfyrddin. 07870 390734 www.daffodilevents.co.uk 17 a 18 Mai Amgueddfeydd yn y Nos Parc a Chastell Dinefwr, Llandeilo SA19 6RT. 01558 824512 www.nationaltrust.org.uk/dinefwr I gael gwybod am fwy o ddigwyddiadau lleol ewch i: www.discovercarmarthenshire.com

Sgwrs spring 2013 welsh  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you