Issuu on Google+

Tai ac Adfywio Housing and Regeneration

Eich cyf/Your ref Ein cyf/Our ref: FVJ 2014

Prif Weithredwr 25 Mawrth 2014

Adroddiad am y Dyfarniad ynghylch Hyfywedd Ariannol 2014 Mae'n bleser cael amgáu copi Cymraeg a Saesneg o'r adroddiad am y dyfarniad ynghylch hyfywedd ariannol. Mewn ymateb i'r sylwadau a ddaeth i law ar ôl inni gynnal gwerthusiad interim o'r Fframwaith Rheoleiddiol, aed ati i wella ffurf a chynnwys yr adroddiad am y dyfarniad ynghylch hyfywedd ariannol. Cafodd hynny ei gymeradwyo gan Fwrdd Rheoleiddiol Cymru ar 11 Rhagfyr 2013. Fel y cytunwyd, bydd yr adroddiad hwn yn cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru ddydd Llun 31 Mawrth 2014. Cytunwyd y byddech chi hefyd yn cyhoeddi'r adroddiad ar eich gwefan chi ddydd Llun 31 Mawrth 2014. Dylech sicrhau eich bod yn gwneud hynny yn unol â'r canllawiau ym mharagraffau 4.33 i 4.35 o'r Fframwaith Rheoleiddiol. Hoffwn i achub ar y cyfle hwn i ddiolch i bawb a fu’n ein cynorthwyo wrth inni wneud y gwaith ar y dyfarniadau ynghylch hyfywedd ariannol. Yn gywir

Darshan Singh Matharoo Pennaeth Rheoleiddio Housing Regulation Team/ Y Tîm Rheoleiddio Tai Housing Directorate/ Y Gyfarwyddiaeth Dai Welsh Government/ Llywodraeth Cymru Merthyr Tydfil Office/Swyddfa Merthyr Tudful, Rhydycar/ Rhyd-y-car, Merthyr Tydfil/Merthyr Tudful CF48 1UZ

English Enquiry Line 0845 010 3300 Llinell Ymholiadau Cymraeg 0845 010 4400


Fvj covering letter cym