Page 1

Tai ac Adfywio Housing and Regeneration

Eich cyf/Your ref Ein cyf/Our ref: FVJ 2014

Prif Weithredwr 25 Mawrth 2014

Adroddiad am y Dyfarniad ynghylch Hyfywedd Ariannol 2014 Mae'n bleser cael amgáu copi Cymraeg a Saesneg o'r adroddiad am y dyfarniad ynghylch hyfywedd ariannol. Mewn ymateb i'r sylwadau a ddaeth i law ar ôl inni gynnal gwerthusiad interim o'r Fframwaith Rheoleiddiol, aed ati i wella ffurf a chynnwys yr adroddiad am y dyfarniad ynghylch hyfywedd ariannol. Cafodd hynny ei gymeradwyo gan Fwrdd Rheoleiddiol Cymru ar 11 Rhagfyr 2013. Fel y cytunwyd, bydd yr adroddiad hwn yn cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru ddydd Llun 31 Mawrth 2014. Cytunwyd y byddech chi hefyd yn cyhoeddi'r adroddiad ar eich gwefan chi ddydd Llun 31 Mawrth 2014. Dylech sicrhau eich bod yn gwneud hynny yn unol â'r canllawiau ym mharagraffau 4.33 i 4.35 o'r Fframwaith Rheoleiddiol. Hoffwn i achub ar y cyfle hwn i ddiolch i bawb a fu’n ein cynorthwyo wrth inni wneud y gwaith ar y dyfarniadau ynghylch hyfywedd ariannol. Yn gywir

Darshan Singh Matharoo Pennaeth Rheoleiddio Housing Regulation Team/ Y Tîm Rheoleiddio Tai Housing Directorate/ Y Gyfarwyddiaeth Dai Welsh Government/ Llywodraeth Cymru Merthyr Tydfil Office/Swyddfa Merthyr Tudful, Rhydycar/ Rhyd-y-car, Merthyr Tydfil/Merthyr Tudful CF48 1UZ

English Enquiry Line 0845 010 3300 Llinell Ymholiadau Cymraeg 0845 010 4400

Fvj covering letter cym  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you