Page 1

Żeglarskie regaty, Muzyczny Camping, Jarmark Ekologiczny, Święto Policji, informacje z gmin i konkursy

W tym tygodniu

REKL AMA W CBR TEL . 662 061 355

CZWARTEK 30 LIPCA 2015 nakład: 5000 egz. ISSN: 2392-0998

1,49 zł

w tym 5% VAT nr 24/2015 (24)

T Y G O D N IK

R E G I O N U

B R O D N I C K I E G O

Gmina Zbiczno przegrała w sądzie

GMINA ZBICZNO Sąd pierwszej instancji orzekł, że gmina Zbiczno naruszyła prawo do wolności człowieka oraz przepisy ustawy o pomocy społecznej poprzez wydanie niewłaściwego wniosku. Pokrzywdzona rozważa powiadomienie prokuratury. Wyrok jest nieprawomocny, wójt odmówił komentarza

Jadwiga Rogozińska Sąd Rejonowy w Brodnicy 22 lipca – przy udziale w sprawie zastępcy prokuratora rejonowego

w Brodnicy Leszka Rupińskiego – wydał wyrok w sprawie umieszczenia przez gminę Zbiczno w domu pomocy w Wichulcu wbrew jej woli 88-letniej mieszkanki Sosna Jadwigi Rogozińskiej. – Działanie gminy było bezprawne, zostało naruszone prawo do wolności człowieka – uzasadniała wyrok sędzia brodnickiego sądu. – Ponadto gmina naruszyła ustawę o pomocy społecznej. Nie może być tak, że gmina umieszcza człowieka nie wymagającego bezwzględnej pomocy, jak jest w sytuacji Jadwigi Rogozińskiej, wbrew jego woli w domu pomocy społecznej tylko dlatego, że nie ma środków czy pracowników do sprawowania doraźnej opieki. Ustawa

zezwala na szereg działań, których nie wykorzystano. Przypomnijmy, to pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbicznie wraz z organem prowadzącym czyli wójtem zdecydowali się umieścić staruszkę wbrew jej woli w domu pomocy społecznej w Wichulcu. Najpierw została wywieziona siłą z ojcowizny. Urzędnicy zjawili się u pani Jadwigi Rogozińskiej 18 marca z nakazem zabrania zwierząt, wydanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Fakt ten tak zdenerwował kobietę, że zaczęła grozić samobójstwem. Urzędnicy wezwali więc na miejsce policję. Jak informuje rzecznik brodnickiej policji funkcjonariusze stwierdzili, że stan psychiczny

starszej pani może wymagać interwencji medycznej – była bardzo zdenerwowana. Policja wezwała pogotowie i ratownicy medyczni zdecydowali się zabrać Jadwigę Rogozińską na specjalistyczną konsultację medyczną (psychiatryczną) do szpitala w Grudziądzu. Po konsultacji kobieta została odwieziona, lecz nie do domu, a do brodnickiej noclegowni. Następnego dnia ulokowano ją w domu opieki w Wichulcu. Rzeczy Jadwigi Rogozińskiej spalono. Zabezpieczono jedynie część dokumentów i pieniądze, które przejęła gmina. Po naszej interwencji zwrócono staruszce ponad 19 tys. zł. Jadwiga Rogozińska całą sytuację bardzo mocno przeżyła wylewając wiele łez.

– Ja nawet w nocy, w burzę z piorunami do domu bym szła – mówiła wtedy szlochając. – Poszłabym z powrotem do domu choćbym miała tam spać na pęku słomy, lżej by mi było niż siedzieć tu pod kluczem. Ja mogę tam u siebie mieszkać w szopie. Byle być u siebie. Dlaczego oni mnie tak zamknęli, dlaczego? Brodnicki sąd uznał, że takie działanie gminy było bezprawne. Wyrok jest nieprawomocny. Wójt gminy Zbiczno Wojciech Rakowski nie chce komentować wyroku, a apelację rozważa. Jeśli jej nie złoży, w sierpniu Jadwiga Rogozińska „wyjdzie na wolność”. Obecny na rozprawie prokurator Leszek Rupiński informuje, że prokuratura zajmie oficjalne stanowisko po otrzymaniu pisemnego orzeczenia. Czy rozpocznie postępowanie w tej sprawie, jeszcze nie wiadomo. Pokrzywdzona natomiast rozważa możliwość powiadomienia prokuratury rejonowej w Brodnicy o niesłusznym pozbawieniu jej wolności. Tekst i fot. Celina Nałęcz

SUGAJNO Jubileusz strażaków Ochotnicza Straż Pożarna w Sugajnie ma już 100 lat. W ostatnią sobotę uroczyście obchodzono ten jubileusz. Obecnie drużyna strażacka OSP Sugajno liczy 19 ochotników. Komendantem jest druh Grzegorz Leśniewski, a prezesem druh Jerzy Milewski. Na przestrzeni 100 lat w szeregach tej OSP przewinęło się kilka pokoleń strażaków. Tekst (nał) Fot. nadesłane OGŁOSZENIE


2

AKTUALNOŚCI

Czwartek, 30 lipca 2015

Życie bez wody

kąpiemy i pierzemy. Dzieci myje w wanienkach. Każda kropla jest cenna, zbieramy nawet deszczówkę. O  co chodzi? Państwo Graczyk mieszkają ok. 400 metrów od hydrantu i  chcieliby mieć wodę z  wodociągu. Zwracali się więc z  prośbą do gminy, by dociągnąć wodociąg do brzegów ich działki, a  oni już na własny koszt wykonają przyłącze do domu. Niestety, nic nie osiągnęli. Zapytaliśmy się więc wójta gminy czy jest możliwe przyłączenie im wody? – W  budżecie na rok 2015 gmina Zbiczno zabezpieczyła środki na kontynuację wodociągu w  Żmijewku w  stronę Wysokiego Brodna (czyli przeciwną do domu państwa Graczyk, a  w  stronę rodzinnego domu znanego brodnickiego biznesmena – przyp. red.) – odpowiada Wojciech Rakowski. – W  następnych latach zgodnie z  wytycznymi Rady Gminy oraz możliwościami finansowymi gmina będzie realizowana inwestycje wodno– ściekowe. Tyle, że odmowne odpowiedzi od Rady Gminy Zbiczno

GMINA ZBICZNO W Żmijewku mieszka młode małżeństwo z dwojgiem dzieci. Ich codzienność jest trudna, bo nie mają wody. Od kilku lat proszą wójta o pomoc, ten odmawia. Ale biznesmenowi wodę doprowadzi Pod lasem w niewielkiej miejscowości Żmijewko w  gminie Zbiczno mieszka zwyczajna rodzina. Mąż, żona i  dwie córeczki: 3–letnia Zosia i  5–letnia Zuzia, która od września będzie jeździła do zbicznieńskiego przedszkola. Państwo Graczyk tylko z  pozoru wiodą spokojne życie, gdyż mają poważny problem. Nie mają wody. – Od dawna mamy problemy z wodą, w naszej studni było jej bardzo mało – mówi Karolina Graczyk. – Teraz całkiem wyschła. Trzeba by kopać nową w  innym miejscu. Prosiliśmy wielokrotnie wójta Rakowskiego o pomoc, niestety on zawsze mówi, że są ważniejsze sprawy. A  my nie jesteśmy ważni? Jak mamy funkcjonować bez wody. Wozimy wodę od mojej mamy z Kulig koło Jajkowa. Tam też się

państwo Graczyk dostają już od 5 lat. Ani obecna ani poprzednia rada nie wyraziła zgody na przyłączenie ich do wodociągu. Odpowiedź jest zawsze podobna, że budowa sieci wodociągowej do ich posesji jest niemożliwa ze względu na brak zabezpieczonych środków. Ale do domu biznesmena... jest możliwa. Tekst i fot. (nał)

POD NASZYM PATRONATEM

Powiat brodnicki

Ramki dla brodnickich leśników

POD NASZYM PATRONATEM > Kolejne ramki pojawią się na rejestracjach samochodowych. Tym razem powiat będą promowali leśnicy. promuję pojezierze od tygodnia. Przypomnijmy na tę formę promocji Pojezierza Brodnickiego wpadła Fundacja Geolife i Turystyczne Stowarzyszenie Pojezierza Brodnickiego. Są to ramki na tablice rejestracyjne z  napisem „Pojezierze Brodnickie”. Ramki dostępne są m. in. w  gospodarstwach agroturystycznych Pojezierza, można je też otrzymać w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia Pojezierze Brodnickie przekazując 20 złotych dla Stowarzyszenia. Aby dołączyć się do akcji należy kontaktować się z Barbarą Pokojską prezesem Turystycznego Stowarzyszenia Pojezierze Brodnickie – tel. 609622346 lub Dariuszem Pudełko, wiceprezesem Fundacji GEOLIFE – tel. 888882222. – Jestem zachwycony tym pomysłem i  tą formą promocji naszego pojezierza – mówi nad-

leśniczy Henryk Kapusta. – Tablice trafią na auta wszystkich pracowników nadleśnictwa. Ja już tak

Tekst (nał) Fot. nadesłane

W DOCHODZENIU ODSZKODOWAŃ PO WYPADKACH Tomasz Przybyszewski, 87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Rynek 20, e-mail: biurotp@op.pl

DORADZTWO BEZPŁATNE! PŁATNOŚĆ WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU ODSZKODOWANIA POTRZEBUJESZ PROFESJONALNEJ POMOCY? DZWOŃ! tel. 608 380 227

R E K L A M A

BIURO DORADZTWA I POŚREDNICTWA

Tygodnik Regionu BRODNICKIEGO

Redakcja: 87-300 Brodnica ul. 18 stycznia 36 B tel. 662 061 319 e-mail: c.nalecz@wpr.info.pl Redaktor Naczelny: Celina Nałęcz Dział reklamy: tel. 662 061 355 e-mail: a.zielinska@wpr.info.pl

Ogłoszenia drobne: 87-300 Brodnica ul. 18 stycznia 36 B tel. 662 061 355 Wydawca: Wydawnictwo Promocji Regionu Sp. z o.o. 87-400 Golub-Dobrzyń ul. Rynek 20 Druk: edytor Sp. z o.o. 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 10 Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń.


Aktualności    3

Czwartek, 30 lipca 2015

Triathlon wraca inaczej

GÓRZNO W Górznie po raz kolejny rozegrane zostaną zawody triathlonowe. W porównaniu z ubiegłym rokiem, impreza będzie znacznie skromniejsza. Zwolenników oszczędności to cieszy, ale narzekają ci, którym zależy na promocji miasta i regionu

Robert Stańko (z lewej ) podczas triathlonu w 2011 r. w którym startował w sztafecie VIP Przez 25 lat w Górznie organizowano zawody triathlonowe. Najpierw przez lata w  randze Mistrzostw Polski, a w roku ubiegłym jako imprezę komercyjną Garmin Iron Triathlon. Mimo powodzenia ubiegłorocznej edycji, która przyciągnęła do Górzna setki osób, nowy burmistrz Tomasz Kinicki, wraz z popierającą go radą miasta i  gminy, podjęli decyzję o  rezygnacji z  formy komercyjnej. Jako powód podano konieczność poczynienia oszczędności w  budżecie gminy. Triathlon organizowany przez firmę Labosport kosztował około 50 tys. zł, a w tym roku miał być jeszcze droższy. Kiedy pod koniec 2014 r. rozeszła się wiadomość, że zawodów w  formie w jakiej odbyły się tamtego lata nie będzie, burmistrz obiecywał, że spróbuje przywrócić je w  randze Mistrzostw Polski. Niestety, w  tym roku to się nie udało i  8 sierpnia po raz 27. odbędą się w  Górznie zawody triathlonowe, tym razem jako Eko Triathlon. Organizatorami są: Urząd Miasta i Gminy w Górz-

nie, firma STS Timing Toruń oraz TKKF Toruń. Do UG w Górznie wysłaliśmy zapytanie, ile będzie kosztowała organizacja tych zawodów. Ciekawi są tego również mieszkańcy. Część z  nich jest przeciwna wydawaniu jakichkolwiek publicznych pieniędzy na organizację zawodów sportowych, część natomiast chciałaby takich imprez jak najwięcej, bo przyciągają one do miasta turystów, dzięki czemu przysparzają zysków właścicielom pensjonatów i sklepów. – Jeśli chodzi o termin oraz lokalizację tras tegorocznych zawodów triathlonowych w Górznie, nie przychodzi mi na myśl nic innego jak jedno słowo „ŻE–NA–DA” – mówi były burmistrz Górzna Robert Stańko. – Nie rozumiem jak burmistrz mógł po 25 latach podjąć decyzję o rezygnacji z kultywowania tak znanego i docenianego, nie tylko na terenie całego kraju, markowego produktu miasta i  gminy Górzno. Samorządy chcące wybić się i  pokazać całej Polsce z  jak najlepszej strony, czynią

ogromne starania i wykładają niewyobrażalne pieniądze, żeby się wyróżnić i  być rozpoznawalnym. Świadczą o  tym dziesiątki przykładów ogólnopolskich imprez organizowanych w  Polsce. Nie mam również usprawiedliwienia dla większości przedstawicieli w  Radzie Miejskiej w Górznie, którzy poprzez swoją opinię, w dniu 19.12.2014r. w trakcie komisji rady miejskiej, zdecydowali, że triathlonu w  Górznie nie będzie – podkreśla Stańko. – I cóż, mimo takiej decyzji, pan burmistrz jednak podjął decyzję, że „pseudo triathlon” w  Górznie jednak się odbędzie. Były burmistrz podkreśla, że trudno jest mówić o  randze zawodów Eko Triathlon, których nie ma w  kalendarzu imprez triathlonowych w  Polsce. Odbędą się one w lesie, w przeddzień największego wydarzenia triathlonowego w  Polsce – Herbalife IRONMAN w Gdyni. Start w Gdyni, poprzez wpłatę wpisowego, potwierdziło już ponad 3400 zawodników. W tych górznieńskich na 27 lipca wpłatę wpisowego wniosło... 10 zawodników. – Planowany przeze mnie i odrzucony przez obecnego pana burmistrza Finał GARMIN Irontriathlon Górzno 2015 na dwóch dystansach, zakładał start około 800 zawodników, którym towarzyszyć miały, w liczbie dwu lub trzy razy większej, rodziny i  kibice zawodników startujących – z  goryczą opisuje swoje przekreślone plany były burmistrz. – Moim zdaniem, szkoda również wielu pozostałych, znanych w  kraju, ogólnopolskich imprez sportowych, których, jeżeli się nie mylę, już w  Górznie nie będzie. Doszukując się pozytywów w  działaniach obecnych decydentów należy podkreślić pewien akcent optymistyczny. W zamian za triathlon i  wszystkie pozostałe imprezy sportowe obecna Rada Miejska w  Górznie wspólnie z burmistrzem podjęła decyzję, że w Górznie odbędą się cyt. „dwie mniejsze superimprezy dla mieszkańców, w  tym dożynki”. Czegóż więcej chcieć i wymagać! Podobne do byłego włodarza gminy opinie wyrażają internauci, których zdaniem to nie będzie udany powrót triathlonu do Górzna. Tekst i fot. (magbet)

Powiat

Koniec z fotoradarami?

W ubiegły piątek Sejm uchwalił przepisy odbierające strażom gminnym oraz miejskim możliwość przeprowadzania fotoradarowej kontroli kierowców, jednocześnie jednak podniósł stawki mandatowe Wszystko zaczęło się od raportu Najwyższej Izby Kontroli opublikowanego w listopadzie zeszłego roku. W  raporcie wskazano, że straże miejskie nie powinny używać mobilnych fotoradarów. NIK uznała w  dokumencie, że zaangażowanie strażników w obsługę fotoradarów, zwłaszcza przenośnych „jest podyktowane w  wielu wypadkach nie tyle służbą na rzecz bezpieczeństwa w  ruchu drogowym, co przede wszystkim chęcią pozyskiwania pieniędzy do gminnej kasy”. Naczelna Izba kontroli stwierdziła, że strażnicy kontrolują prędkość w  miejscach uzgodnionych z  policją tylko na początku i  końcu służby. Izba wskazuje, że „w  trakcie wykonywania zadań strażnicy z fotoradarem mobilnym przenoszą się w miejsca nieuzgodnione z  policją, za to przynoszące większe wpływy do budżetu gminy, a aktywność prewencyjna i represyjna niektórych straży gminnych czy miejskich niemal w  całości koncentruje się na obsłudze fotoradarów”. Jak powiedział prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski nie ma dowodów i  statystyk, że mobilne fotoradary używane przez strażników przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa. Są za to bezspornie narzędziem używanym w wielu wypadkach do zwiększenia docho-

dów gmin. Jednocześnie podkreślał, że fotoradary w istocie odrywają strażników od innych, ważniejszych niż pomiar prędkości zadań np. patrolowania osiedli, okolic szkół, reagowania na zakłócenia porządku. Jeżeli senat i  prezydent nie złożą protestu przeciwko ustawie wejdzie ona w życie 1 stycznia 2016 roku. Z  dniem wejścia ustawy w życie głównymi podmiotami w  zakresie fotoradarów ma być Inspekcja Transportu Drogowego oraz policja. Posłowie przegłosowali również obniżenie maksymalnej prędkości na terenie zabudowanym w nocy. Do tej pory między 23 w  nocy, a  6 rano, można było jechać 60 km/h. Teraz ograniczenie zostało obniżone do 50 km/h, chyba, że znaki wskazują inaczej. Również wysokości mandatów ulegną zmianie. Będą naliczane procentowo od średniej krajowej pensji za poprzedni rok według Głównego Urzędu Statystycznego – aktualnie 3800 zł brutto. Cezary Rybarczyk

Mandaty za przekroczenie prędkości wyniosą: • 11-20 km/h – 3% – ok 115 zł; • 21-30 km/h – 5% – ok. 200 zł; • 31-40 km/h – 9% – ok. 370 zł; • 41-50 km/h – 14% – ok. 540 zł; • pow. 50 km/h – 20% – ok. 760 zł.

ŚWIEDZIEBNIA, OSIEK, BRZOZIE Remotują gminne drogi W Grzębach wyremontowane ma być 1,2 km, a  w  Dzierżnie 1,3 km. Firma, która przetarg wygra, wykona prace ziemne (profilowanie i zagęszczanie podłoża), a nawierzchnię utrwali emulsją asfaltową i  grysami bazaltowymi. Dodatkowo na terenie wsi Grzęby droga ma zostać poszerzona do 4 m. Wykonawca będzie musiał ręcznie rozplantować pobocza i  zamontować stosowne znaki drogowe. Rozpoczął się także remont drogi gminnej Strzygi – Rusinowo. Jej ponad dwukilometrowy odcinek przebudowany zostanie w  ramach

dofinansowania tzw. „schetynówek”. Niewielki, bo półkilometrowy odcinek wyremontowany zostanie w miejscowości Kujawa, tu z kolei z dofinansowaniem z  Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W  najbliższych planach gminy jest też utwardzenie dróg na tzw. osiedlu w Osieku. W  gminie Brzozie również remonty. Na odcinku Brzozie – Mały Głęboczek zostało wyrównane zapadnięcie drogi. Jak informuje wójt Bogusław Błaszkiewicz, koszt tej naprawy wyniósł 8 ty. zł. Tekst (nał, magbet) Fot. nał


4

AKTUALNOŚCI

Czwartek, 30 lipca 2015

Nowe kąpielisko w Janówku Jaja zmieniają nazwę GMINA BRZOZIE   Nad jeziorem Janówko powstało miejsce Gmina Brzozie

wykorzystywane do kąpieli. A zagospodarowali je w czynie społecznym mieszkańcy Janówka. Pomógł im wójt

Sołtys Małgorzata Smoczyńska z mężczyznami, którzy pomagali przy budowie plaży Podobnie jak w Wielkim Głęboczku o  którym pisaliśmy w  poprzednim numerze tygodnika CBR w Janówku też zrobiono kąpielisko. Plaża została zrobiona w  czynie społecznym przez mieszkańców. – W  Janówku mieszkam od urodzenia – mówi sołtys Małgorzata Smoczyńska. – We wsi wszyscy doskonale pamiętają, jak kiedyś na jeziorze było kąpielisko. Ja również, jako dziecko tam się kąpałam. Minęły lata, nikt nie dbał i jezioro zarosło. Wiele osób przyjezdnych komentowało, że mamy takie ładne jezioro, a nic na nim nie robimy. Jak zostałam sołtysem, któregoś dnia mieszkańcy zaproponowali, czy nie dałoby się utworzyć na nowo kąpieliska. Pomyślałam, że możemy spróbować. Poczytałam ustawy i  okazało się, że jest paragraf, który mówi, że można na jeziorach utworzyć „miejsca wykorzystywane do kąpieli”. Uznałam, że te kryteria damy radę spełnić i wzięłam się do pracy. Doradzając się osób związanych z  tym tematem, zostałam pokierowana, do kogo mam wnioski pisać. W  2012 roku sołtys napisała wniosek o  wyrażenie zgody na utworzenie „miejsca wykorzystywanego do kąpieli” do Kujawsko– Pomorskiego Zarządu Melioracji

i Urządzeń Wodnych we Włocławku. Po wizji lokalnej przedstawicieli z Włocławka otrzymała odpowiedź pozytywną. Następny wniosek wysłał do Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w  Toruniu, gdzie również otrzymał pozytywną odpowiedź. – Jezioro było porośnięte trzciną, więc musiałam zrobić operat wodnoprawny na wycinkę roślin i złożyć wraz z wnioskiem do Starostwa Powiatowego o pozwolenie wodnoprawne – relacjonuje sołtys Janówka. – Koszty dokumentów pokryłam sama. Decyzję ze starostwa otrzymałam pozytywną. Ostatnim wnioskiem, jaki trzeba było złożyć, to zgoda na wycinkę drzew. Tą sprawę obecny wójt wziął na siebie. Wystąpił z wnioskiem do OPZW w Toruniu i zgodę otrzymał. Po zebraniu wszystkich dokumentów sołtys zrobiła zebranie z mieszkańcami wsi i zaplanowano prace nad jeziorem. Mieszkańcy wsi kosami wycieli trzcinę. Swoimi pilarkami spalinowymi wycięli drzewa, a  ciągnikami z  przyczepami posprzątali działkę przy jeziorze. Zamontowali ławki i  przygotowali miejsce pod ognisko. Poświęcili wiele godzin, odrywając się od swoich zajęć. Firma TRANS–KIS Romana Małkiewicza z  Wielkiego

Głęboczka przywiozła nam 200 t piasku, którego koszt pokrył jeden z mieszkańców wsi. Bernard Malinowski i Sławomir Domżalski swoimi ładowarkami teleskopowymi rozwieźli piasek na brzeg jeziora. Firma TARTAK NARA z Brzozia podarowała przebieralnie. – Wszystkim bardzo serdecznie dziękuje. Mamy nadzieję, że wszyscy korzystający z plaży uszanują naszą pracę i będą dbać o porządek w tym miejscu. Cieszę się ,że dzięki życzliwości osób sprawujących swoje stanowiska, udało nam się w końcu zrobić to „miejsce wykorzystywane do kąpieli”. Dziękuję wójtowi Bogusławowi Błaszkiewiczowi za wsparcie przez te trzy lata przygotowań, nawet wtedy kiedy nie był jeszcze wójtem. Myślę, że z roku na rok będziemy jeszcze bardziej upiększać to miejsce. Chociaż często słyszę słowa uznania skierowane do mnie, to i  tak zawsze będę powtarzać, że tylko dzięki mieszkańcom wsi mogę realizować wszystkie plany. Jestem z nich dumna. Sama bym tego nie dokonała – dodaje sołtys Janówka Małgorzata Smoczyńska. Wśród mieszkańców wsi udział w pracach społecznych brali m. in.: Józef Bąkowski, Krzysztof Beszczyński, Marcin Borkowski, Andrzej Koziorzemski, Bernard, Zenon, Rafał i  Tomasz Malinowscy, Andrzej Prusak, Piotr Smoczyński, Tomasz Szczawiński, Piotr Szpakowski, Grzegorz Warmiński, Marcin i Krystian Waruszewscy, Jerzy Wroński, Mariusz i Mateusz Wydra. Na otwarcie nowego miejsca do kąpieli przybyli wszyscy mieszkańcy i zaproszeni goście. Nad brzegiem jeziora Janówko zabrzmiała muzyka. Była wspólna zabawa.

Wioska tematyczna „Ale jaja w Jajkowie” zmienia swoją nazwę. Teraz będzie to „Początek życia”.

Panie z Jajkowa na ostatniej wycieczce Lipiec dla Wioski Tematycz- nas Krzysztof Margol z fundacji nej „Ale jaja w  Jajkowie” był NIDA – mówi Natalia Wiśniewbardzo owocny i pracowity. Naj- ska. – Po spotkaniu doszliśmy do pierw był festyn 5 lipca. 11 lipca wielu wniosków. Jednym z  nich grupa członkiń Wioski Tematycz- jest zmiana naszej nazwy. Nasza nej odwiedziła Bory Tucholskie. Wioska Tematyczna już niedługo Miały one okazję pozwiedzać będzie nosić nazwę „Wioska Tedwie Wioski Tematyczne: Wioskę matyczna Początku Życia”. Chlebową w  Janiej Górze i  Wioskę Górniczą w Piłe-Młynie. Tekst (nał) – W ubiegłą sobotę odwiedził Fot. nadesłane Gmina Zbiczno

Wakacje na wsi

Dzieci z Sumowa w wakacje się nie nudzą. Bawią się wspólnie, rysują, pieką i gotują. Odwiedzają je też strażacy, a wkrótce policjanci. Wszystko dzięki sołectwu, które zorganizowało ciekawe półkolonie. Najmłodsi mieszkańcy wsi Sumowo w te wakacje się nie nudzą. Pieką wspólnie pizzę i  ciasteczka, które ze smakiem zjadają. Wykonują prace plastyczne, ćwiczą, a  ostatnio oglądali wóz strażacki. Dzieci odwiedziła bowiem Ochotnicza Straż Pożarna ze Zbiczna. Teraz milusińscy czekają na wizytę radiowozu i  zgodnie twierdzą, że takie wakacje są ciekawe i fajne. – Wakacje organizuje sołectwo

Sumowo – mówi sołtys Sumowa Anna Kalinowska. – W planach jest właśnie jeszcze wizyta policjantów i  uświadomienie dzieci jak wyglądają bezpieczne wakacje. Powtórzymy zajęcia kulinarne, bo dzieciom spodobało się pieczenie ciastek i pizzy. Będą jeszcze projekcje bajek na dużym ekranie, zajęcia manualne i sportowe. Tekst (nał) fot. (cr)

Tekst (nał) fot. nadesłane

Podczas wakacyjnych odwiedzin strażaków dzieci mogły potrzymać sikawkę

GMINA ZBICZNO   Ze Zbiczna do Płocka W sobotę (18 lipca) uczniowie z Zespołu Szkół w Pokrzydowie i Zbicznie nagrodzeni przez wójta Gminy Zbiczno za osiągnięcia w nauce i sporcie w roku szkolnym 2014/2015 odwiedzili Płock. W trakcie pobytu młodzież odwiedziła pływalnię „Podolanka”. Tam uczniowie mieli możliwość skorzystania z atrakcji oferowanych przez obiekt. Po kąpieli uczestnicy wyjazdu wybrali się do kina „Przedwiośnie” gdzie obejrzeli film „Ant -Man”. Na zakończenie wszyscy zaproszeni zostali na poczęstunek do KFC. Nagrodzeni uczniowie pełni wrażeń powrócili do swoich domów. (nał), fot. K. Dembek

Pamiątkowa fotografia przy wozie strażackim


Czwartek, 30 lipca 2015

społeczeństwo    5

Regaty na Niskim Brodnie BRODNICA Silne porywy wiatru i wywrotki żaglówek nie przerwały brodnickich regat. Przeprowadzono je pod okiem ratowników i policji wodnej. Nawet ci co powypadali z łódek byli zadowoleni W ubiegły weekend miały miejsce XX Regaty o  Puchar Burmistrza Brodnicy, zorganizowane przez Brodnickie Towarzystwo Żeglarskie „Pojezierze”. Na regatach stawiło się ponad 60 zawodników z  klubów BTŻ Pojezierze – Brodnica, TKZ Toruń, KST Włókniarz Chełmża, KST Elektryk Grudziądz, KW LOK Wąbrzeźno, UKZ Wiking Toruń, KSW Bydgoszcz Brdyujście oraz UKS Port Toruń. Sędzią głównym regat był Andrzej Steidinger. Zawodnicy ścigali się po wyznaczonej trasie na jeziorze Niskie Brodno. W  pierwszy dzień nastąpiło opóźnienie spowodowane deszczem oraz burzą. Regaty rozpoczęto godzinę później. W  dość silnym południowo – wschodnim wietrze udało się przeprowadzić 3 wyścigi. Ten dzień najbardziej dał się we znaki najmłodszym uczestnikom, którzy mieli problemy z  silnym wiatrem. Najmniejsze łódki typu ‘’Optymist” często się wywracały. Ratownicy i  obsługa regat wyciągali na swoje łodzie najmłodszych uczestników regat i odstawiali na brzeg. Sytuacja z  boku wyglądała bardzo groźnie, ale jak twierdził ratownik Stanisław Kowalski – wszystko było pod kontrolą. Jednak niektórzy z  zawodników zrezygnowali z dalszego udziału w wyścigach rozgrywanych tego dnia. – Po wywrotce cała się trzęsę – mówi jedna z dziewczynek pływająca na „Optymiście” – Trochę z zimna trochę z emocji. Ale mimo to mi się podobało. Taki chrzest żeglarski. Drugi dzień regat był spo-

kojniejszy dzięki łagodniejszemu wiatrowi. Rozegrano jeszcze 4 wyścigi. – Regaty były bezpieczne – mówi Stanisław Kowalski prezes Brodnickiej Drużyny WOPR – Zabezpieczało je łącznie 9 ratowników WOPR z Brodnickiej Drużyny WOPR oraz WOPR Toruń. Pomagał nam również wodny patrol policji z KPP Brodnica. W  drugi dzień regat o  godzinie 15, w  siedzibie BTŻ Pojezierze miało miejsce uroczyste zakończenie regat. Po rozegraniu 7 wyścigów wyłoniono zwycięzców z  6 klas. W  klasie ISA 407 najlepszy był Paweł Balmas z UKS Port Toruń drugi był Piotr Balmas z  UKS Port Toruń, trzecie miejsce zajął Wiktor Wilkanowski z BTŻ Brodnica. W klasie Klasa ISA 407 dziewczęta najlepsza była Oliwia Jarosz z KSW Bydgoszcz, drugie miejsce zajęła Nina Barańska z  BTŻ Brodnica, na trzecim była Wiktoria Wilkanowska z  BTŻ Brodnica. W  klasie Laser 4,7 pierwsze miejsce zajęła Weronika Folmer z  KST Grudziądz, druga była Małgorzata Weber z  TKŻ Toruń, trzecia Dorota Grudzińska z KW LOK Wąbrzeźno. W  klasie Optymist A  najlepszy był Piotr Śledziński z KST Grudziądz, tuż za nim była Agata Dróżyńska z TKŻ Toruń, trzeci był Hubert Lipiński z TKŻ Toruń. W klasie Optymist B pierwszy był Marcel Montrymowicz z  KST Grudziądz, druga była Antonina Kurasz z  TKŻ Toruń, trzecie miejsce zajęła Teresa Mastalerz z  TKŻ Toruń. W  klasie Optymist B dziewczęta najlepsza była Antonina Kurasz z TKŻ Toruń, drugie miejsce

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników

zajęła Teresa Mastalerz z TKŻ Toruń, trzecie miejsce zajęła Oliwia Dróżyńska z  TKŻ Toruń. W  klasyfikacji drużynowej wygrał klub KST ELEKTRYK Grudziądz i  tam trafił puchar burmistrza Brodnicy. Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Organizatorzy nie zapomnieli o  pozostałych uczestnikach, którzy również dostali drobne upominki. Po rozdaniu nagród prezes BTŻ Pojezierze – Jacek Rozwadowski podziękował wszystkim za udział i  podkreślił, że impreza pomimo niezbyt sprzyjającej aury przebiegła w  miłej, sportowej i  serdecznej atmosferze. Sponsorami regat byli Urząd Miasta Brodnica i  Krzysztof Czajkowski prezes Zakładu Usług Wodno–Kanalizacyjnych w Brodnicy. Tekst i fot. Cezary Rybarczyk

Uczestnicy na wodzie

Pomimo wywrotek najmłodszych nie opuścił dobry humor

Bezpieczeństwa pilnowali ratownicy WOPR oraz policja


6

fotorelacja

Czwartek, 30 lipca 2015

X Międzynarodowy Jarmark Ekologiczny

BRODNICA Na brodnickim Przedzamczu stanęło kilkadziesiąt stoisk z żywnością ekologiczną, wyrobami artystycznymi i roślinami ozdobnymi. Zapiały koguty, gęgały gęsi, rżały konie, w powietrzu roznosił się zapach potraw, a wszystko okraszone było ukraińską nutą W ostatnią niedzielę pod pałacem Anny Wazówny wiele się działo. Pojawiło się wiele kramów z  wyrobami artystycznymi. Były wisiorki, bransolety czy figurki robione ręcznie. Rozstawiono także kramy z  ekologiczną żywnością. Można było zakupić swojski chleb, miód, przyprawy, makarony, kasze i inne. – To dobrze, że organizuje się takie jarmarki – mówi Mieczysław Babalski z Pokrzydowa. – My wytwórcy ekologicznej żywności bardzo cenimy sobie kontakt z klientem. To bardzo ważne. Producenci ekologicznej żywności są obwarowani wieloma przepisami i ustawami. Wielu rzeczy nie wolno wyrabiać i  sprzedawać legalnie, to bardzo nam utrudnia funkcjonowanie. A  mieszkańcy kupowali. Duże branie miał miód, ten prawdziwy

i oryginalne mocne przyprawy. – Kupiłam tutaj przyprawy, bo wierzę, że są naturalne – mówi Marta Jarzębowska z  Brodnicy. – Zresztą to czuć po ich intensywnym zapachu. Jarmark jest fajny i potrzebny. Nie potrzebna jest tu tylko ta „chińszczyzna” – dodała pokazując na stoiska z plastikowymi zabawkami, perukami i  ozdobami. W parku przy fontannie zorganizowano Ogólnopolską Wystawę Gołębi, Ptactwa Domowego i Drobnego Inwentarza. Pojawiły się też inne zwierzęta. Były owce, alpaki, konie i  kucyki. Poza tym, na Jarmarku była giełda kolekcjonerska, pokazy naukowe z ekologii, chemii i  fizyki oraz pokazy ratownictwa medycznego, sprzętu policyjnego i  strażackiego. Swoje namioty rozstawiło także Nadleśnictwo Brodnica i  Górznieński Park Kra-

jobrazowy, gdzie prezentowano skarby lasu i prowadzono konkursy wiedzy. Była także wioska indiańska, giełda kolekcjonerska i wesołe miasteczko. Przy scenie na wielkiej patelni gotowano gulasz dla wszystkich, a  na samej scenie też wiele się działo. Wystapił zespół „Episode”, „Aviv” i „Amelia” z Ukrainy, „UnderCover”, “Jambo Africa”. Były pokazy taneczne i muzyczne w wykonaniu młodzieży z  Brodnicy i  miejscowości Sum na Ukrainie w  ramach projektu „A  mury runą”, pokaz sportowy karate, a także Gala Artystyczna w wykonaniu uczestników Międzynarodowych Warsztatów Cyrkowych. Na scenie przeprowadzono konkursy: przyrodniczy – Stowarzyszenia „Agis”, dotyczące rolnictwa ekologicznego i przyrody Pojezierza Brodnickiego - BPK Tekst i fot. (nał)

Strażacy przygotowali pokaz

KGW Brzozie częstowało chlebem ze smalcem i swoimi wypiekam

KGW Zbiczno serwowało ciepłe potrawy i ciasta Występ młodzieży z Brodnicy i Ukrainy

Aleksandra i Mieczysław Babalscy sprzedawali na jarmarku swoje ekologiczne wyroby Miłosz, Wiktor i Szymon z Brodnicy próbowali swoich sił w łucznictwie

Na scenie zorganizowano konkursy dla najmłodszych

Niezwykłe alpaki zaciekawiły brodniczan

Pawełek z Brodnicy i Rafałek z Kretek uczyli się pierwszej pomocy


społeczeństwo    7

Czwartek, 30 lipca 2015

Policjanci świętowali

BRODNICA W pałacu Anny Wazówny miały miejsce obchody Święta Policji. 58 funkcjonariuszy awansowało na wyższy stopień, 2 dostało medal. Goście gratulowali policjantom i wręczali prezenty dla jednostki

Świedziebnia

Szacują szkody Po burzach i ulewach które przeszły przez nasz region przed tygodniem nadal trwa szacowanie szkód które poczyniły.

Lista osób mianowanych na wyższe stopnie służbowe:

Ładniejsza strona brodnickiej policji, pierwsza z lewej – współpracująca z Tygodnikiem CBR rzecznik prasowy policji asp. Agnieszka Łukaszewska

na stopień ASPIRANTA SZTABOWEGO st. asp. Dębski Marek st. asp. Dołasiński Janusz st. asp. Gibas Adam st. asp. Gutowska-Gondzik Barbara st. asp. Jarzynka Mariusz st. asp. Kalisz Grzegorz st. asp. Kamiński Roman st. asp. Kaźmierczak Piotr st. asp. Kłosowski Andrzej st. asp. Kotewicz Piotr st. asp. Kowalski Mariusz st. asp. Kwiatkowski Janusz st. asp. Leliwa Roman st. asp. Markuszewski Piotr st. asp. Pniewski Mirosław st. asp. Sękowski Mariusz st. asp. Sitkiewicz Tomasz st. asp. Smoliński Adam st. asp. Stefański Marcin st. asp. Stefański Tomasz st. asp. Tatar Jan st. asp. Wasielewski Tomasz st. asp. Wysocki Cezary na stopień STARSZEGO ASPIRANTA asp. Gabryel Roman asp. Guzowski Łukasz asp. Rupiński Paweł

Policjanci, którzy otrzymali awans W poniedziałek – 27 lipca podkreślając przy tym ich ważną brodniccy policjanci spotkali się rolę i  zaangażowanie w  codzienw  Pałacu Anny Wazówny na uro- nych obowiązkach. Za szczególne czystej zbiórce z okazji Święta Po- zaangażowanie oraz zdecydowane licji. W  uroczystości uczestniczył działanie, które przyczyniło się do wiceminister Spraw Wewnętrznych uratowania życia tonącego mężGrzegorz Karpiński, Pierwszy Za- czyzny z  rzeki Drwęcy, Pierwszy stępca Komendanta Wojewódz- Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w  Bydgoszczy, insp. kiego Policji w Bydgoszczy insp. ToTomasz Trawiński, przedstawiciele masz Trawiński wręczył Medal Kosamorządu terytorialnego staro- mendanta Wojewódzkiego Policji sta brodnicki Piotr Boiński, burmi- w  Bydgoszczy „Pomagajmy Sobie strzowie i  wójtowie miast i  gmin Wzajemnie”: sierżantom sztabopowiatu, przedstawiciele instytucji wym Danielowi Krzyżanowskiemu współpracujących z policją oraz za- oraz Wojciechowi Silkowskiemu. przyjaźnione służby mundurowe Komendant powiatowy Policji straży i  wojska. W  tym roku akty w  Brodnicy mł.insp. Mariusz Lemianowania na wyższe stopnie po- wandowski nie zapomniał o obcholicji otrzymało łącznie 58 funkcjo- dach 90 rocznicy kobiet w  policji. nariuszy. Wiceminister zabierając Złożył policjantkom brodnickiej kogłos podczas spotkania, podzięko- mendy serdeczne życzenia z okazji wał wszystkim policjantom za trud ich podwójnego święta. Podziękowłożony w wykonywanie codzien- wał również wszystkim policjannych obowiązków służbowych. tom za trud codziennej służby oraz Podziękował także ich rodzinom gratulował awansów na wyższe za cierpliwość i wsparcie jakie dają stopnie. Swoje podziękowanie rówfunkcjonariuszom. nież złożył na ręce pracowników Komendant wojewódzki cywilnych. Korzystając z obecności wszystkim awansowanym i odzna- przedstawicieli lokalnego samorzączonym serdecznie pogratulował du, władz powiatowych i  miasta oraz życzył aby otrzymane stopnie oraz władz gmin powiatu brodi  odznaczenia stanowiły motywa- nickiego komendant Lewandowski cję do dalszej służby i jeszcze lep- podziękował za wsparcie finansowe szej realizacji zadań służbowych. brodnickiej jednostki i zrozumienie Także podziękowania kierował do potrzeb lokalnej policji. wszystkich pracowników policji Tekst i fot. (cr)

na stopień ASPIRANTA mł. asp. Bąkowski Piotr mł. asp. Talaśka Robert na stopień SIERŻANTA SZTABOWEGO st. sierż. Aleksandrowicz st. sierż. Argalski Bartosz st. sierż. Brdak Adrian st. sierż. Dobrzyńska Magda st. sierż. Dubowska Katarzyna st. sierż. Gościński Daniel st. sierż. Jabłońska Beata st. sierż. Jarzynka Łukasz st. sierż. Krauze Lidia st. sierż. Laskowska Dorota st. sierż. Lewandowski Tomasz st. sierż. Mączkowski Kamil st. sierż. Prędki Piotr st. sierż. Sempołowicz Arkadiusz st. sierż. Tatkowski Michał st. sierż. Zakierski Mariusz na stopień STARSZEGO SIERŻANTA sierż. Głowacki Bartosz sierż. Januszewski Marcin sierż. Kaniecki łukasz sierż. Laskowska Anna sierż. Mroczyński Łukasz sierż. Nowakowski Dariusz sierż. Ochmański Krzysztof sierż. Półchłopek pPaweł sierż. Rapicka Izabela na stopień SIERŻANTA st. post. Kwiatkowski Paweł post. Krzemiński Marcin na stopień STARSZEGO POSTERUNKOWEGO post. Grzywacz Łukasz post. Moryson Krystian

Gmina Świedziebnia jest jedną z gmin, na terenie której żywioł poczynił szczególnie duże spustoszenia. Wójt Szymon Zalewski, powołał komisję, która podjęła działania w celu ustalenia szkód i  oszacowania strat powstałych na terenie gminy.

– Osoby najbardziej poszkodowane, czyli te którym burze poniszczyły budynki mieszkalne otrzymały już pierwszą pomoc – informuje Ewa Szymańska, sekretarz gminy – W dalszym ciągu przyjmujemy jeszcze zgłoszenia dotyczące zniszczeń, zwłaszcza te dotyczące budynków gospodarczych i  upraw. Co do tych ostatnich, to do szacowania strat jakie powstały na polach, powstanie odrębna komisja. Zwróciliśmy się w  tej sprawie do wojewody i czekamy na odpowiedzi. W poniedziałek 20 lipca wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes, poseł na Sejm RP – Zbigniew Sosnowski, wicestarosta Brodnicki – Mariusz Klonowski oraz wójt Gminy Świedziebnia – Szymon Zalewski odwiedzili gospodarstwa dotknięte nawałnicą. Podczas wizyty oceniano wielkość strat oraz omówiono możliwości udzielenia pomocy poszkodowanym rodzinom. Tekst (magbet)

Bartniczka

Szukają pracowników Na przeciwko Urzędu Gminy trwa budowa. Jak się okazuje powstaje sklep jednej z sieci. Tym co najbardziej cieszy mieszkańców Bartniczki, są powstające miejsca pracy.

Nowy sklep budowany jest naprzeciwko budynku w którym mieści się urząd gminy Według tablicy informacyjnej, właśnie pracowników (jako gmina inwestorem jest sieć marketów udostępnialiśmy im lokal na proDino, która otwiera swoje placów- wadzenie rozmów z potencjalnymi ki w coraz mniejszych miejscowo- pracownikami). Otwarcie prawdościach naszego regionu. Na stronie podobnie planowane jest na wrzeinternetowej firmy widnieją infor- sień, lub październik. macje o  przeprowadzanej rekruLudzi takich jak ja, każdy nowy tacji na stanowiska: kierownika sklep może tylko cieszyć – mówi sklepu, jego zastępcy oraz kasje- Barnadeta Kwiatkowska, emerytrów-sprzedawców. Do rzecznika ka która w Bartniczce robi zakupy firmy skierowaliśmy pytania o to ile – Wiadomo, że jak będzie większa osób znajdzie tam pracę i kiedy do- konkurencja, to my na tym skokładnie planowane jest otwarcie. rzystamy i  parę groszy da się za- Prace są już zaawansowa- oszczędzić. Mniej zadowoleni to ne, w  tej chwili robiony jest dach pewnie są właściciele tych sklepów – mówi sekretarz gminy Benedykt co już tu są. Dla młodych z kolei to Kamiński. - Cieszy nas fakt powsta- bardzo dobrze, że będzie praca na wania w  gminie nowych miejsc miejscu. pracy. Z tego co wiem firma szuka tekst i fot. (magbet)


8

SPOŁECZEŃSTWO

Czwartek, 30 lipca 2015

wpr.info.pl

Promocja nowa i stara

jechać. Statystyki tych odwiedzin są ogólnodostępne. Zapraszamy na stronę geocaching.pl, w kolumnie po lewej stronie jest rubryczka statystyki. Można sobie przefiltrować te dane przez różne zmienne i się pokaże, że powiat brodnicki jest na topie, jeśli chodzi o cyfry. W tym środowisku mówi się o Górznie, o całym powiecie brodnickim, co przekłada się na odwiedziny. – Jak wyglądają wasze kontakty z samorządami i próby przekonania ich, że warto zainwestować w geocaching parę groszy z puli corocznie przeznaczanej na promocję? – W Górznie otrzymaliśmy bardzo krótką i treściwą informację, że na gry i zabawy pieniędzy nie będzie. Mimo odmowy, ponawiamy nasze prośby. Byłem na posiedzeniu jednej z komisji Rady Miasta i Gminy Górzno. PoKsiêgarnia ul. Hallera 3/5 wiedziałem radnym wprost, że geocaching nie jest tylko prywatTeresa Go³êbiewska ną pasją Darka Pudełko, tylko jest narzędziem, które promuje ten Z tym kuponem region w sposób bardzo skuteczrabat na podrêczniki ny. Ta gra ściąga tu do nas takich turystów o jakich nam chodzi, * kl. 3,5,6 Szko³y Podstawowe czyli nie takich, którzy przyjadą tutaj tylko napić się i narozrabiać. * kl. 2 i 3 Gimnazjum Ostatnio, proszę sobie wyobrazić, * ksi¹¿ki do szkó³ œrednich byli u nas Belgowie i oni mieli własne worki na śmieci i sprzątali a tak¿e na wybrane pozosta³e pozycje w ksiêgarnilas! Na spotkanie z radnymi przyniosłem konkretne dane, które Grupa belgijskich geocacherów z Dariuszem Pudełko (drugi z lewej) przedstawiłem. Z moich wyliczeń Fundacja Geolife powsta- trzecia linia pod względem ilości liście jakieś dofinansowanie? wynika, że każda złotówka, któła jako owoc sukcesu, jakim było i długości w całej Europie, więc li– Osobą, która najwięcej pie- rą wydało miasto na promocję zorganizowanie w 2013 r po raz czyliśmy, że bardzo wielu graczy niędzy wyłożyła był Marek Micha- w postaci geocachingu, przyniopierwszy w Polsce Megaeventu, przyjedzie, żeby to po prostu dla lak z naszej fundacji. Swój wkład sła w postaci podatków od 80 do czyli międzynarodowego zjazdu statystyk „zaliczyć” a przy okazji wnieśli też okoliczni kwatero- 100 zł zwrotu. Usłyszeliśmy, że wielbicieli gry terenowej, zwanej odkryć prawdziwy skarb, jakim dawcy, którzy podjęli się ugościć możemy startować w konkurz angielska geocachingiem. Zjazd jest Pojezierze Brodnickie. i wykarmić graczy, którzy tę trasę sach, bo dyrektywnie żadne piesię udał, do Górzna zawitało kil– Co się teraz z tymi skryt- budowali. No i oczywiście górz- niądze na to z kasy gminnej nie kaset osób z całego świata, któ- kami dzieje? nieńscy gracze, którzy też po- pójdą. Oczywiście, w konkursach re – gdyby nie ta impreza i od– W tej chwili musieliśmy święcili temu mnóstwo własnego startować będziemy. powiednio wysokie „nasycenie” „Skarby lasu” zamknąć. Skrytki czasu. Zrobiliśmy to bez jednego Jeżeli chodzi o powiat, to terenu Górzna i Pojezierza Brod- wymagają serwisowania z róż- grosza ze środków publicznych. nickiego skrytkami przez geo- nych względów: w jednych skoń– Zakładając tę linię mucacherów szukanymi – nigdy by czył się logbook, w innych po sieliście przecież jako fundacja tutaj nie trafiły. prostu przepróchniała obudowa, myśleć skąd weźmiecie pieniąO korzyściach jakie przyno- kolejne ktoś po prostu zabrał. dze na jej utrzymanie? si ta gra terenowa dla promocji Mieliśmy coraz więcej sygnałów, – Mieliśmy zapewnienie turystycznej regionu i o nasta- że serwis jest konieczny, więc z Urzędu Marszałkowskiego, że wieniu do niej samorządów roz- po prostu, żeby nie zniechęcać ta linia o której mówimy, będzie mawiamy z Dariuszem Pudełko graczy, żeby w świat nie poszła przez nich refinansowana. Niez fundacji Geolife. fama, że w Górznie jest kiepsko stety z czasem kontakt z UM był – Na Megaevent przygoto- serwisowana linia, musieliśmy ją coraz trudniejszy, aż w końcu stał wano mnóstwo skrytek, które zamknąć. się niemożliwy. miały tu zwabić gości z całego – Czemu serwisowanie jest – Dlaczego samorządy: świata. Ile tych atrakcji przygo- problemem? gminy, powiat, czy też te na towaliście? - Przypominam, że to jest szczeblu wojewódzkim miały– Główną była seria skry- 420 skrytek na 80 km. Dotarcie by angażować środki publiczne tek „Skarby lasu”, na którą skła- do każdej wymaga czasu i pali- w zabawę jaką jest geoaching? da się 420 keszy, rozłożonych na wa. Pozostaje jeszcze uzupełnie– Bo zabawa jest tylko jedną odcinku prawie 80 km w Górz- nie zawartości skrytki. Niechby stroną medalu. To właśnie po Menieńsko-Lidzbarskim Parku Kra- uzupełnienie jednej w logbook, gaevencie Górzno nazywane jest jobrazowym. Projekt uzgodniony ołówek, przedmiot podróżny, czy polską stolicą geocachingu. Już to z Nadleśnictwem Brodnica, tu pamiątkę kosztowało tylko parę samo w sobie jest ogromną warchciałbym podziękować nadle- złotych, ale jak to przemnożymy tością, bo skutkuje tym, że wielu śniczemu Henrykowi Kapuście, przez ich ilość, dodamy koszty graczy z całej Polski nas odwiektóry uwierzył w projekt i nas paliwa i czas... Kwoty rosną. dza. Przez 2,5 roku, od początku wspierał. Opublikowaliśmy tę li– Skoro teraz nie macie na 2013 r., my zanotowaliśmy ponad nię geocacherską w styczniu, czy- serwis, to skąd wzięliście pie- 4 tys. odwiedzin ludzi z kraju i zali na 4 miesiące przed Megaeven- niądze na stworzenie takiego granicy. Gdyby nie ta gra, oni by tem. W tamtym czasie to była przedsięwzięcia? Czy otrzyma- nie mieli powodu, żeby tu przy-

POWIAT Foldery, mapy i broszury – to narzędzia promocji turystycznej które są preferowane przez nasze samorządy. Jak twierdzi Dariusz Pudełko z fundacji Geolife, czas już odesłać je do lamusa, bo nowoczesne technologie przyniosły nowe, bardziej efektywne możliwości

Jednym z twórców fundacji Geolife jest Marek Michalak najkrócej można powiedzieć to tak: powiat nie przeszkadzał, bo o wsparciu nawet nie marzyliśmy. Wydział zajmujący się w starostwie promocją nie jest tą promocją zainteresowany. Oni trwają w swoich okopach, mają swoje pomysły, ale to są idee w dzisiejszych czasach po prostu nieskuteczne. To jest zwykła utylizacja kasy i udowadnianie potrzeby własnego istnienia. – Co w tej sytuacji będzie ze „Skarbami lasu”? – Udało nam się ostatnio przekonać Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Górzno, do wyasygnowania kwoty 2,5 tys. zł na serwis tej linii, za co pragnę bardzo serdecznie podziękować członkom. Prace już trwają, do końca lipca powinny się zakończyć, więc „Skarby” niedługo wrócą. Niestety, połowa wakacji będzie wtedy już za nami... – Dziękuję za rozmowę. (magbet) fot. nadesłane R E K LAMA

R E K LAMA


REKLAMA    9

Czwartek, 30 lipca 2015

     #1/,./"!-1&4#"/%-4.#F7!

5.6

 $&74/.6#,#"/28

5.6 #&*!28

 /./&#2.#9/.

:)'6 +;*<3.! +=>4!?3.!#0#"8 /./&#28/%$2!

 !-@%/3/ #&$?3./A,&/

5.6 />-B &C%-*

 /1CB%834.#

5(E)* "8%&/2-&#>4/B%834.#

 /34/2./

5.6

%!.#"3.!

  

 

-& @#3474#"3.!

5.6 @#3474#"/

 !"# $%&

!"#/,&/ /32--@2-

'()* +%$,-*./ #01/2!/!"#"/&3./

DA'()* +1$34./ &$1/ 8"!-7

      

          


Czwartek, 30 lipca 2015

HITY DNIA

17:30 Wspania³e stulecie

11:45 Na dobre i na z³e

06:05 Klan odc. 2744 – serial 06:35 Zwierzêta na Dzikim Zachodzie odc. 2 – dokument 07:20 Telezakupy 07:40 Innowacje dla Ciebie 08:00 Wiadomoœci 08:10 Pogoda poranna 08:15 Telezakupy 08:30 Psi psycholog odc. 3 – dokument 08:55 Egzamin z ¿ycia odc. 31 – serial 10:00 Dama w czarnym welonie odc. 7 – serial 11:00 Blondynka odc. 34 – serial 12:00 Wiadomoœci 12:10 Agrobiznes 12:35 Smaki polskie 12:55 Zwierzêta na Dzikim Zachodzie odc. 3 – dokument 14:00 ¯ycie nad rozlewiskiem odc. 8 – serial 15:00 Wiadomoœci 15:10 Pogoda 15:20 Okrasa ³amie przepisy 15:50 Wspania³e stulecie odc. 67 – serial 16:50 Amerykañski sen 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:30 Wspania³e stulecie odc. 68 – serial 18:30 Ranczo odc. 99 – serial 19:30 Wiadomoœci 20:00 Sport 20:05 Kronika 72. Tour de Pologne odc. 12 – kolarstwo 20:15 Pogoda 20:30 Ojciec Mateusz odc. 119 – serial 21:25 Sprawa dla reportera – dokument 22:25 07 zg³oœ siê odc. 19 – serial 00:05 Honor miasta – dokument 01:00 Naszaarmia.pl 01:25 Sprawa dla reportera – dokument 02:25 G³ow¹ w mur odc. 10 – serial

05:55 Lokatorzy odc. 147, 148 - serial 07:00 M jak mi³oœæ odc. 861 - serial 08:00 Pytanie na œniadanie 10:20 O mnie siê nie martw s. 2 odc. 11 - serial 11:15 Barwy szczêœcia odc. 1287 - serial 11:45 Na dobre i na z³e odc. 586 - serial 12:50 Na sygnale odc. 35 - serial 13:25 Paranienormalni Tonight odc. 10 - rozrywka 14:20 Wojciech Cejrowski - boso przez œwiat odc. 25 - dokument 14:50 O mnie siê nie martw s. 2 odc. 11 - serial 15:50 M jak mi³oœæ odc. 1130 - serial 16:50 Rodzinka.pl odc. 4, 5 - serial 18:00 Panorama 18:35 Sport-telegram 18:40 ¯eglarskie pojedynki - Energa Sopot Match Race odc. 16 - ¿eglarstwo 18:45 Pogoda 18:50 Jeden z dziesiêciu - rozrywka 20:10 Œwiêtokrzyska Gala Kabaretowa odc. 1 - rozrywka 21:25 Skandal odc. 10, 11 - serial 23:10 Bracia Karamazow - dramat obyczajowy 01:00 BliŸniacy - komedia 02:55 Aida odc. 6 - serial

10:35 Szko³a 05:55 Uwaga! 06:15 Mango - Telezakupy 08:00 Detektywi odc. 735 - serial 08:35 Ugotowani s. 3 odc. 4 - rozrywka 09:35 Kuchenne rewolucje s. 9 odc. 3 - rozrywka 10:35 Szko³a odc. 61 - serial 11:35 Ukryta prawda odc. 63 - serial 12:35 Szpital odc. 34 - serial 13:35 W-11 - wydzia³ œledczy odc. 800, 801 - serial 15:00 Szko³a odc. 62 - serial 16:00 Rozmowy w toku odc. 2311 - talk show 17:00 Ukryta prawda odc. 311 - serial 18:00 Szpital odc. 207 - serial 19:00 Fakty 19:35 Sport 19:45 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:10 Na Wspólnej odc. 2111 - serial 20:50 Kuchenne rewolucje s. 10 odc. 11 - rozrywka 21:50 Gliniarz z Beverly Hills II - komedia sensacyjna 00:00 Œcigani - film sensacyjny 02:05 Uwaga! 02:30 Sekrety magii odc. 444 - rozrywka

15:50 Prawo Agaty

17:00 Dzikie serce

06:50 Gliniarz i prokurator

05:40 We dwoje s. 2 odc. 5 - rozrywka

05:00 Disco Polo Life 07:05 Szczeniêce lata Toma i Jerry'ego odc. 37 - serial 07:35 Kacper i przyjaciele odc. 5 - serial 08:05 Jake i piraci z Nibylandii odc. 1 - serial 08:35 Kacper i przyjaciele odc. 8 - serial 09:05 Gwiezdne wojny: Wojny klonów odc. 19 - serial 09:35 Gwiezdne wojny: Wojny klonów odc. 20 - serial 10:00 Kosmos odc. 3 - dokument 11:00 Dzikie serce odc. 106 - serial 12:00 Na patrolu odc. 9 - serial 12:30 Na patrolu odc. 10 - serial 13:00 Policjantki i policjanci odc. 58 - serial 14:00 STOP Drogówka 15:00 Dom nie do poznania odc. 16 - rozrywka 16:00 Dom nie do poznania odc. 17 - rozrywka 17:00 Dzikie serce odc. 107 - serial 18:00 Ice Road Truckers: Drogi œmierci s. 4 odc. 9 - dokument 19:00 Policjantki i policjanci odc. 59 - serial 20:00 Allan Quatermain i Œwi¹tynia Czaszek - film przygodowy 22:05 Napiêtnowane miasto - thriller 00:10 Spadkobiercy odc. 5 - rozrywka 01:10 Mega Chichot - rozrywka 01:40 Graffiti 01:55 Goœæ "Wydarzeñ" 02:15 Tak czy nie 02:50 Rodzice na skraju za³amania nerwowego odc. 25 - serial

05:10 Spotkanie z ballad¹ odc. 32 - rozrywka 06:00 Kasia i Tomek s. 3 odc. 16 - serial 06:25 Kasia i Tomek s. 3 odc. 17 - serial 06:50 Gliniarz i prokurator s. 5 odc. 6 - serial 07:50 Gliniarz i prokurator s. 5 odc. 9 - serial 08:45 Nash Bridges s. 4 odc. 64 - serial 09:45 Niesamowite! odc. 10 - serial 10:10 Niania odc. 9 - serial 10:40 Sekret s. 4 odc. 241 - serial 11:50 Santa Diabla odc. 17 - serial 12:45 Za g³osem serca odc. 34 - serial 13:40 Sezon na mi³oœæ odc. 42 - serial 16:05 Kobra - oddzia³ specjalny s. 19 odc. 15 - serial 17:05 £owcy skarbów s. 3 odc. 5 - serial 18:00 £owcy skarbów s. 3 odc. 6 - serial 19:00 Niania odc. 9 - serial 19:30 Niania odc. 10 - serial 20:00 Czarny rycerz - komedia 22:00 Draka w Bronksie - film sensacyjny 00:00 Atak na posterunek - film sensacyjny 02:10 Niesamowite! odc. 10 - serial 02:35 Spotkanie z ballad¹ odc. 33 - rozrywka

07:00 Brzydula odc. 234, 235 - serial 08:10 S¹d rodzinny odc. 32 - serial 09:10 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 412 - serial 10:10 Dr House s. 2 odc. 7 - serial 11:15 Mango - Telezakupy 12:50 S¹d rodzinny odc. 33 - serial 13:50 Szpital odc. 175 - serial 14:50 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 413 - serial 15:50 Czerwony Orze³ s. 5 odc. 1 - serial 16:55 Prawo Agaty s. 4 odc. 2 - serial 18:00 Dr House s. 2 odc. 9, 10 - serial 20:00 Ratunku! Awaria - komedia 22:15 Skazany na œmieræ s. 2 odc. 14 - serial 23:15 ¯ona astronauty - film sf 01:30 Wybrani s. 2 odc. 21 - serial 02:35 Sekrety magii odc. 444 - rozrywka

13:45 Malanowski i Partnerzy 06:00 Nowy dzieñ z Polsat News 07:45 Trudne sprawy s. 5 odc. 278 - serial 08:45 Malanowski i Partnerzy odc. 534, 535 - serial 09:45 Dzieñ, który zmieni³ moje ¿ycie s. 2 odc. 80 - serial 10:45 Dlaczego ja? odc. 323 - serial 11:45 Pielêgniarki s. 2 odc. 66 - serial 12:45 Trudne sprawy s. 5 odc. 279 - serial 13:45 Malanowski i Partnerzy odc. 441, 442 - serial 14:45 Dzieñ, który zmieni³ moje ¿ycie s. 2 odc. 81 - serial 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:20 Interwencja 16:40 Dlaczego ja? odc. 566 - serial 17:40 Trudne sprawy s. 7 odc. 430 - serial 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Œwiat wed³ug Kiepskich odc. 348 - serial 20:00 Nowo¿eñcy - komedia romantyczna 22:05 CSI: Kryminalne zagadki Miami s. 10 odc. 229, 230 - serial 00:05 W pogoni za szczêœciem - film biograficzny 02:35 Tajemnice losu

16:10 Rycerze i rabusie 03:55 The Toasters w CDQ 07:05 Eurokultura odc. 43 - dokument 07:25 Rycerze i rabusie odc. 1 - serial 08:25 Teledyski zmieni³y muzykê odc. 19 - dokument 08:50 Teledyski zmieni³y muzykê odc. 20 - dokument 09:30 Siódmy pokój - film biograficzny 11:30 Program do czytania 11:50 Dolny Œl¹sk. Do zobaczenia odc. 12 - dokument 12:25 Studio R odc. 32 - dokument 13:05 Eurokultura odc. 43 - dokument 13:25 Nawet deszcz - dramat obyczajowy 15:20 Œliczna dziewczyna - film obyczajowy 16:10 Rycerze i rabusie odc. 1 - serial 17:15 Teledyski zmieni³y muzykê odc. 19 - dokument 17:35 Teledyski zmieni³y muzykê odc. 20 - dokument 18:15 Sabina - dramat obyczajowy 19:30 Stomp - film krótkometra¿owy 19:35 Video Disk - film krótkometra¿owy 19:40 Neonowa krowa - film krótkometra¿owy 20:05 Okno na podwórze - thriller 22:05 Zespó³ punka - dokument 23:45 Chaos - dramat obyczajowy 02:05 Okno na podwórze - thriller

„Nowo¿eñcy” (2003r.) Polsat 20:00 Mi³oœæ od pierwszego wejrzenia nie zawsze zapowiada równie obiecuj¹cy ci¹g dalszy. Przekonuj¹ siê o tym Sarah McNerney i Tom Leezak. Ona – pocz¹tkuj¹ca pisarka – pochodzi z bogatej, snobistycznej rodziny. On dziêki ciê¿kiej pracy zosta³ popularnym reporterem radiowym.

„Gliniarz z Beverly Hills II” (1987r.) TVN 21:50 W Beverly Hills grupa bandytów napada na salon jubilerski. Kapitan Bogomil prowadzi œledztwo w tej sprawie. Wkrótce policjant zostaje ranny w zamachu dokonanym przez tajemnicz¹ blondynkê. Jego przyjaciel, detektyw Axel Foley z Detroit, dowiaduje siê o wszystkim z telewizyjnej relacji.

09:05 Czas honoru 05:45 Przerwa w nadawaniu 06:50 Dziennik telewizyjny 07:30 Z natur¹ na co dzieñ 08:05 Gin¹ce cywilizacje odc. 29 - dokument 09:05 Czas honoru odc. 52 - serial 10:00 Powrót do przesz³oœci odc. 7 - dokument 10:40 Mak³owicz w podró¿y 11:15 Pierwsza wojna œwiatowa odc. 8 - dokument 12:30 Tatarak - dramat obyczajowy 15:05 Polska i œwiat z histori¹ w tle odc. 87 - dokument 14:30 Po co nam to by³o? odc. 5 - rozrywka 15:40 Spór o historiê odc. 63 - dokument 16:15 By³y sobie odkrycia odc. 12 - serial 17:00 Powstanie zamojskie odc. 3 - dokument 18:05 Czas honoru. Powstanie odc. 1 - serial 19:00 Powrót do przesz³oœci odc. 7 - dokument 19:40 Pierwsza wojna œwiatowa odc. 9 - dokument 20:30 Z marmuru i z ¿elaza - dokument 21:00 By³o, nie minê³o - kronika zwiadowców historii - dokument 21:35 Sensacje XX wieku odc. 37, 49 - dokument 22:40 Szerokie tory odc. 43 - dokument 23:15 Cz³owiek z ¿elaza - dramat obyczajowy 01:55 Prywatne œledztwa odc. 13, 14 - dokument

06:00 Po stronie prawdy - dokument 07:00 Miasteczko Œwiêtej Rodziny - Cotignac - dokument 07:55 Œwiat w obrazach 08:00 Informacje dnia 08:15 Polski punkt widzenia 08:40 S³owo ¿ycia - rozwa¿anie Ewangelii dnia 08:45 Jay Jay Odrzutowiec odc. 3 09:00 Na zdrowie 09:25 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 09:30 Bioetyczny detektyw odc. 11 - dokument 10:00 Informacje dnia 10:15 Rozmowy niedokoñczone 11:25 Refleksje nad Psalmem XXIII odc. 12 - dokument 11:35 Zofia Czeska - b³ogos³awiona na nasze czasy odc. 1 11:55 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 12:00 Anio³ Pañski 12:03 Informacje dnia 12:20 Po stronie prawdy - dokument 13:20 Kruszynka - dokument 14:00 ¯ycie doczesne - dramat obyczajowy 15:50 Pytasz i wiesz 16:00 Informacje dnia 16:10 Z wêdk¹ nad wodê w Polskê i œwiat 16:35 Z pamiêtnika podró¿nika odc. 7 - dokument 17:00 Drabina Jakubowa odc. 1 - serial 17:30 Reporta¿ dnia - dokument 18:00 Anio³ Pañski 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy niedokoñczone 19:25 Przegl¹d katolickiego tygodnika "Niedziela" 19:30 Królewna Œnie¿ka odc. 42 - serial 20:00 Informacje dnia 20:20 Ró¿aniec 20:50 Refleksje nad Psalmem XXIII odc. 13 - dokument 21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na Jasnej Górze 21:20 Informacje dnia 21:40 Polski punkt widzenia 22:00 Ogniska mi³oœci - Jednego Serca Jednego Ducha 23:00 Miasteczko Œwiêtej Rodziny - Cotignac - dokument


Pi¹tek, 31 lipca 2015

14:00 ¯ycie nad rozlewiskiem

14:55 O mnie siê nie martw

06:05 Klan odc. 2745 – serial 06:25 Telezakupy 06:45 Zwierzêta na Dzikim Zachodzie odc. 3 – dokument 07:40 Czas dla Ciebie. ¯yj aktywnie 08:00 Wiadomoœci 08:10 Pogoda poranna 08:15 Telezakupy 08:30 Psi psycholog odc. 4 – dokument 09:00 Egzamin z ¿ycia odc. 32 – serial 09:55 Ptaki ciernistych krzewów odc. 8 – serial 11:00 Blondynka odc. 35 – serial 12:00 Wiadomoœci 12:10 Agrobiznes 12:35 Smaki polskie 12:55 Tajemnice ¿ycia jeleni – dokument 14:00 ¯ycie nad rozlewiskiem odc. 9 – serial 15:00 Wiadomoœci 15:10 Pogoda 15:15 Okrasa ³amie przepisy 15:45 Wspania³e stulecie odc. 69 – serial 16:40 Amerykañski sen 16:45 Czekamy na Œwiatowe Dni M³odzie¿y 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:30 Wspania³e stulecie odc. 70 – serial 18:30 Ranczo odc. 100 – serial 19:30 Wiadomoœci 20:00 Sport 20:05 Kronika 72. Tour de Pologne odc. 13 – kolarstwo 20:10 Pogoda 20:20 Powstanie Warszawskie – dokument 21:45 Miasto ruin – dokument 22:05 Afryka – za g³osem serca odc. 3 – serial 23:00 G³ow¹ w mur odc. 10 – serial 23:50 Sierociniec – horror 01:40 Drzazgi – komediodramat

05:55 Lokatorzy odc. 149, 150 - serial 07:00 M jak mi³oœæ odc. 862 - serial 08:00 Pytanie na œniadanie 10:20 O mnie siê nie martw s. 2 odc. 12 - serial 11:10 Barwy szczêœcia odc. 1288 - serial 11:45 Na dobre i na z³e odc. 587 - serial 12:45 Œwiatem rz¹dzi Bóg - dokument 13:50 Hity kabaretu odc. 11 - rozrywka 14:55 O mnie siê nie martw s. 2 odc. 12 - serial 15:55 M jak mi³oœæ odc. 1131 - serial 16:50 Rodzinka.pl odc. 6, 7 - serial 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:40 ¯eglarskie pojedynki - Energa Sopot Match Race odc. 17 - ¿eglarstwo 18:45 Pogoda 18:50 Jeden z dziesiêciu - rozrywka 20:10 Lataj¹cy Klub II, czyli wieczór kabaretowy odc. 10 - rozrywka 21:15 Rodzinka.pl odc. 142, 143 - serial 22:25 Grimm odc. 9, 10 - serial 00:05 Zaginiony l¹d - film przygodowy 02:00 Skandal odc. 10, 11 - serial

18:00 Szpital 05:55 Uwaga! 06:15 Mango - Telezakupy 08:00 Detektywi odc. 736 - serial 08:35 Ugotowani s. 3 odc. 5 - rozrywka 09:35 Kuchenne rewolucje s. 9 odc. 4 - rozrywka 10:35 Szko³a odc. 62 - serial 11:35 Ukryta prawda odc. 311 - serial 12:35 Szpital odc. 207 - serial 13:35 W-11 - wydzia³ œledczy odc. 802, 803 - serial 15:00 Szko³a odc. 63 - serial 16:00 Rozmowy w toku odc. 2312 - talk show 17:00 Ukryta prawda odc. 312 - serial 18:00 Szpital odc. 208 - serial 19:00 Fakty 1 9:35 Sport 19:45 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:00 Harry Potter i Czara Ognia - film przygodowy 23:15 Kandydat - thriller, USA 2004 01:55 Kuba Wojewódzki s. 9 odc. 2 - talk show 02:55 Uwaga!

20:05 Sezon na misia

10:10 Dr House

08:05 Jake i piraci z Nibylandii

06:00 Nowy dzieñ z Polsat News 07:45 Trudne sprawy s. 5 odc. 279 - serial 08:45 Malanowski i Partnerzy odc. 536, 537 - serial 09:45 Dzieñ, który zmieni³ moje ¿yce s. 2 odc. 81 - serial 10:45 Dlaczego ja? odc. 324 - serial 11:45 Pielêgniarki s. 2 odc. 67 - serial 12:45 Trudne sprawy s. 5 odc. 280 - serial 13:45 Malanowski i Partnerzy odc. 443, 444 - serial 14:45 Dzieñ, który zmieni³ moje ¿ycie s. 2 odc. 82 - serial 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:20 Interwencja 16:40 Dlaczego ja? odc. 567 - serial 17:40 Trudne sprawy s. 7 odc. 431 - serial 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Œwiat wed³ug Kiepskich odc. 349 - serial 20:05 Sezon na misia - film animowany 21:50 Fight Exclusive Night 8 - sporty walki 23:50 Mistrzowie z klasztoru Wek - film sensacyjny 02:00 Tajemnice losu

05:05 We dwoje s. 2 odc. 6 - rozrywka

05:00 Disco Polo Life 06:00 Czysta chata odc. 6 - rozrywka 07:05 Szczeniêce lata Toma i Jerry'ego odc. 38 - serial 07:35 Kacper i przyjaciele odc. 6 - serial 08:05 Jake i piraci z Nibylandii odc. 2 - serial 08:35 Kacper i przyjaciele odc. 9 - serial 09:05 Gwiezdne wojny: Wojny klonów odc. 20 - serial 09:35 Gwiezdne wojny: Wojny klonów odc. 21 - serial 10:00 Kosmos odc. 4 - dokument 11:00 Dzikie serce odc. 107 - serial 12:00 Pamiêtniki z wakacji odc. 36 - serial 13:00 Policjantki i policjanci odc. 59 - serial 14:00 STOP Drogówka 15:00 Dom nie do poznania odc. 18 - rozrywka 16:00 Dom nie do poznania odc. 19 - rozrywka 17:00 Dzikie serce odc. 108 - serial 18:00 Ice Road Truckers: Drogi œmierci s. 4 odc. 10 - dokument 19:00 Policjantki i policjanci odc. 60 - serial 20:00 Bazyliszek: król wê¿y - horror 22:00 Czynnik kontroli - thriller 23:50 Madame de Bonplaisir - film erotyczny 01:50 STOP Drogówka 02:50 Rodzice na skraju za³amania nerwowego odc. 20 - serial

06:25 Mêski typ s. 2 odc. 1 - talk show 06:55 Prawo Agaty s. 4 odc. 2 - serial 08:10 S¹d rodzinny odc. 33 - serial 09:10 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 413 - serial 10:10 Dr House s. 2 odc. 9 - serial 11:15 Mango - Telezakupy 12:50 S¹d rodzinny odc. 34 - serial 13:50 Szpital odc. 176 - serial 14:50 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 414 - serial 15:51 Czerwony Orze³ s. 5 odc. 2 - serial 16:55 Prawo Agaty s. 4 odc. 3 - serial 18:00 Dr House s. 2 odc. 11 - serial 19:00 O jeden most za daleko - dramat wojenny 22:45 Chiñczyk odc. 1 - thriller 00:40 Czekaj¹c na Supermana - dokument

HITY DNIA

„Harry Potter i Czara Ognia” (2005r.) TVN 20:00 14-letni Harry rozpoczyna czwarty rok nauki w Szkole Magii i Czarodziejstwa. Wszystko wskazuje, ¿e bêdzie to niezwyk³y rok, a to dziêki organizowanemu Turniejowi Trójmagicznemu, w którym bior¹ udzia³ przedstawiciele trzech najwiêkszych magicznych uczelni: Hogwartu, Beauxbatons i Durmstrangu.

„Chiñczyk” (2011r.) TVN 7 22:45 W styczniu 2006 r. na pó³nocy Szwecji zostaje zamordowanych dziewiêtnastu mieszkañców nale¿¹cych do rodziny Andrénów. Sêdzia Birgitta Roslin odkrywa, ¿e wœród ofiar s¹ jej krewni. Kobieta rozpoczyna prywatne œledztwo.

21:40 Za g³osem serca

09:10 Niepochowany

16:25 By³y sobie odkrycia

05:35 Kasia i Tomek s. 3 odc. 17 - serial 06:00 Kasia i Tomek s. 3 odc. 18 - serial 06:25 Gliniarz i prokurator s. 5 odc. 7 - serial 07:25 Gliniarz i prokurator s. 5 odc. 10 - serial 08:20 Nash Bridges s. 4 odc. 65 - serial 09:20 Niesamowite! odc. 11 - serial 09:50 Niania odc. 10 - serial 10:30 Sekret s. 4 odc. 242 - serial 11:40 Santa Diabla odc. 18 - serial 12:40 Za g³osem serca odc. 35 - serial 13:35 Sezon na mi³oœæ odc. 43 - serial 16:05 Kobra - oddzia³ specjalny s. 19 odc. 16 - serial 17:05 £owcy skarbów s. 3 odc. 6 - serial 18:00 £owcy skarbów s. 3 odc. 7 - serial 19:00 Niania odc. 10 - serial 19:30 Niania odc. 11 - serial 20:00 Bestia w ringu - film sensacyjny 22:00 Snajper - ostatnie zlecenie - thriller 23:50 Autostrada grozy - film sensacyjny 01:30 Niesamowite! odc. 11 - serial 02:00 No problem! 02:35 Spotkanie z ballad¹ odc. 34 - rozrywka

07:15 Rycerze i rabusie odc. 2 - serial 08:15 Teledyski zmieni³y muzykê odc. 21 - dokument 08:35 Teledyski zmieni³y muzykê odc. 22 - dokument 09:10 Niepochowany - dramat dokumentalny 11:30 To nie tak 12:05 Libera - przewodnik po sztuce odc. 31 - kultura 12:20 W Nowicy na koñcu œwiata - dokument 13:40 Artysta i modelka - dramat obyczajowy 15:35 Pierwszy pawilon - film obyczajowy 16:15 Rycerze i rabusie odc. 2 - serial 17:15 Teledyski zmieni³y muzykê odc. 21 - dokument 17:35 Teledyski zmieni³y muzykê odc. 22 - dokument 18:15 Mleczna droga - film psychologiczny 20:00 Informacje kulturalne 20:25 ¯yæ! - dramat wojenny 22:50 Ukrzy¿owani kochankowie - dramat mi³osny 00:45 Informacje kulturalne 01:15 Gary Moore na Avo Session 02:20 Czarna pla¿a - film polityczny

06:50 Dziennik telewizyjny 07:35 Podró¿nik 08:00 Gin¹ce cywilizacje odc. 30 - dokument 09:05 Czas honoru. Powstanie odc. 1 - serial 10:00 Powrót do przesz³oœci odc. 8 - dokument 10:45 Okrasa ³amie przepisy 11:20 Pierwsza wojna œwiatowa odc. 9 - dokument 12:15 Tajemnice pocz¹tków Polski odc. 2 - dokument 13:00 Jaster - dokument 14:10 Polska i œwiat z histori¹ w tle odc. 62 - dokument 14:35 Po co nam to by³o odc. 6 - rozrywka 15:45 Spór o historiê odc. 71 - dokument 16:25 By³y sobie odkrycia odc. 13 - serial 17:00 Cz³owiek, który rozpocz¹³ Powstanie - dokument 18:00 Czas honoru. Powstanie odc. 2 - serial 18:55 Powrót do przesz³oœci odc. 8 - dokument 19:35 Pierwsza wojna œwiatowa odc. 10 - dokument 20:20 Epitafium dla... œpiewa Jacek Kaczmarski - muzyka 21:00 By³o, nie minê³o - kronika zwiadowców historii - dokument 21:40 Sensacje XX wieku odc. 124, 125 - dokument 22:40 Szerokie tory odc. 54 - dokument 23:15 Rozjaœniæ mrok - dokument 00:00 Wroc³awskie tropy "Warszawskich dzieci" - dokument 00:50 Podró¿nik 01:20 Oblicza Afryki odc. 3 - dokument

06:00 Król Dawid odc. 16 - serial 06:50 Refleksje nad Psalmem XXIII 07:00 Cud - dokument 07:25 Z Benedyktem XVI rok, po roku odc. 7 - dokument 07:55 Œwiat w obrazach 08:00 Informacje dnia 08:15 Polski punkt widzenia 08:40 S³owo ¿ycia - rozwa¿anie Ewangelii dnia 08:45 Królewna Œnie¿ka odc. 42 09:10 Z wêdk¹ nad wodê w Polskê i œwiat 09:35 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 09:45 Duc in altum 10:00 Informacje dnia 10:15 Rozmowy niedokoñczone 11:25 Refleksje nad Psalmem XXIII 11:35 O Wo³yniu nikt z nas nie zapomni - dokument 11:55 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 12:00 Anio³ Pañski 12:03 Informacje dnia 12:20 Ksiêga Ruth. Podró¿ wiary 13:50 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 14:00 Ogniska mi³oœci - Jednego Serca Jednego Ducha 15:00 Modlitwa w Godzinie Mi³osierdzia z Koronk¹ do Bo¿ego Mi³osierdzia 15:20 Mocni w wierze 15:50 Pytasz i wiesz 16:00 Informacje dnia 16:10 Siódmy sakrament 16:35 Wielki park niewielkich rzeczy 17:00 Na tropie 17:30 Reporta¿ dnia - dokument 18:00 Anio³ Pañski 18:05 Informacje dnia 18:15 Westerplatte m³odych 18:55 Przegl¹d katolickiego tygodnika "Niedziela" 19:00 Warto zauwa¿yæ… w mijaj¹cym tygodniu 19:30 Przygody Monster Trucków 19:45 Modlitwa z telefonicznym udzia³em dzieci 20:00 Informacje dnia 20:20 Ró¿aniec 20:50 Ocaliæ od zapomnienia 21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na Jasnej Górze 21:20 Informacje dnia 21:40 Polski punkt widzenia 22:00 Król Dawid odc. 16 - serial 22:55 Œwiêty na ka¿dy dzieñ


Sobota, 1 sierpnia 2015

HITY DNIA

10:35 Dom

09:15 Chichot losu

„Œlepa furia” (1989r.) POLSAT 22:00 Nick Parker jest weteranem wojny w Wietnamie, podczas której straci³ wzrok. Rannego ¿o³nierza ratuj¹ mieszkañcy pobliskiej wioski. Nauczy³ siê od nich jak przetrwaæ w najtrudniejszych warunkach.

„Moja wielka grecka wycieczka” (2009r.) TVN 20:00 Georgia, Amerykanka greckiego pochodzenia, zniechêcona niepowodzeniami w mi³oœci i pracy zawodowej, postanawia zamieszkaæ w Grecji, by tam odnaleŸæ radoœæ ¿ycia. Zostaje pilotem wycieczek, lecz panuj¹ce w kraju beztroska i dezorganizacja daj¹ jej siê mocno we znaki.

09:15 Kamufla¿ 06:00 Szymon Majewski Show s. 12 odc. 3 - rozrywka 07:10 Mango - Telezakupy 09:15 Kamufla¿ s. 3 odc. 2 - serial 10:15 Gwiazdy wierz¹ w duchy s. 2 odc. 10 - dokument 11:10 Prawo Agaty s. 3 odc. 12 - serial 12:15 Prawo Agaty s. 3 odc. 13 - serial 13:20 Nowi miastowi - komedia 15:25 O jeden most za daleko - dramat wojenny 19:00 Szeregowiec Benjamin - komedia 21:20 Prognoza na ¿ycie - komediodramat 23:35 Cobra - film sensacyjny 01:20 Alcatraz odc. 10 - serial 02:25 Sekrety magii odc. 446 - rozrywka

06:15 Ekspres mi³osierdzia odc. 19 – dokument 06:45 Pe³nosprawni – magazyn 07:05 Las bli¿ej nas 07:25 Odnawialne Ÿród³a energii 07:55 Rok w ogrodzie 08:20 Naszaarmia.pl 08:45 Innowacje dla Ciebie 09:05 Miejsca. Powstanie warszawskie odc. 1 – info 09:15 Chichot losu odc. 8 – serial 10:10 Przystañ odc. 7 – serial 11:05 Volare – historia Domenico Modugno odc. 3 – serial 12:00 Miejsca. Powstanie warszawskie odc. 2 – info 12:05 ¯eglarskie pojedynki – Energa Sopot Match Race - ¿eglarstwo 12:10 Pochwa³a ¿eglarstwa 12:45 Opole na bis 13:20 Wakacyjny peleton gwiazd 13:55 Miejsca. Powstanie warszawskie odc. 3 – info 14:00 Tajemnice ptaków odc. 5 – dokument 14:35 ¯eglarskie pojedynki – Energa Sopot Match Race - ¿eglarstwo 14:40 Pó³noc – Po³udnie odc. 11 - serial 15:40 Miejsca. Powstanie warszawskie odc. 4 – info 15:50 Downton Abbey s. 2 odc. 2 – serial 16:50 Amerykañski sen 17:00 Teleexpress 17:20 Pogoda 17:25 Miejsca. Powstanie warszawskie odc. 5 – info 17:30 Komisarz Alex odc. 42 – serial 18:30 Dama w czarnym welonie odc. 7 – serial 19:30 Wiadomoœci 20:00 Sport 20:05 Kronika 72. Tour de Pologne odc. 14 – kolarstwo 20:08 GOL Ekstraklasa odc. 41 – magazyn 20:15 Pogoda 20:30 Warszawiacy œpiewaj¹ (nie)zakazane piosenki – koncert z okazji 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 21:45 Osaczeni – film sensacyjny 23:45 Ludzkie dzieci – film sf

14:10 Jaœ Fasola

13:00 Mój przyjaciel Bingo

05:00 Disco Polo Life 06:00 Stra¿nik Teksasu odc. 39 - serial 07:05 Szczeniêce lata Toma i Jerry'ego odc. 39 - serial 07:35 Kacper i przyjaciele odc. 7 - serial 08:05 Jake i piraci z Nibylandii odc. 3 - serial 08:35 Kacper i przyjaciele odc. 10 - serial 09:00 D'Artagnan - film przygodowy 11:10 Policjantki i policjanci odc. 56 - serial 12:10 Policjantki i policjanci odc. 57 - serial 13:10 Policjantki i policjanci odc. 58 - serial 14:10 Jaœ Fasola odc. 13 - serial 14:40 Nokaut - film sensacyjny 16:45 Przesy³ka - thriller 19:00 Galileo 20:00 Policjantki i policjanci odc. 59 - serial 21:00 Policjantki i policjanci odc. 60 - serial 22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami odc. 50 - serial 23:00 W mgnieniu oka - film sf 00:55 Pustka - thriller 02:45 Rodzice na skraju za³amania nerwowego odc. 14 - serial

05:00 Spotkanie z ballad¹ odc. 34 - rozrywka 06:00 Dy¿ur s. 2 odc. 21 - dokument 06:30 Dy¿ur s. 2 odc. 22 - dokument 07:00 Taki jest œwiat 07:50 Wojciech Cejrowski - boso przez œwiat odc. 79 - dokument 08:20 Wojciech Cejrowski - boso przez œwiat odc. 80 - dokument 08:55 Wojciech Cejrowski - boso przez œwiat odc. 81 - dokument 09:25 Wojciech Cejrowski - boso przez œwiat odc. 82 - dokument 09:55 Wojciech Cejrowski - boso przez œwiat odc. 83 - dokument 10:30 Wojciech Cejrowski - boso przez œwiat odc. 77 - dokument 11:00 Walka o baga¿ s. 2 odc. 9 - dokument 11:30 Walka o baga¿ s. 2 odc. 10 - dokument 12:00 Najpiêkniejsze baœnie braci Grimm - film fantastyczny 13:00 Mój przyjaciel Bingo - film obyczajowy 14:50 Najpiêkniejsze baœnie braci Grimm - film fantastyczny 16:00 Psia afera - komedia 18:10 Córka mojego szefa - komedia 20:00 Zasady walki - film sensacyjny 22:15 Potêpiony - film sensacyjny 00:30 Krwawy strza³ - film sensacyjny 02:40 Taki jest œwiat

06:05 Ziemia, planeta roœlin odc. 1 - dokument 07:05 M jak mi³oœæ odc. 1142 - serial 08:00 Pytanie na œniadanie 10:35 Dom odc. 7 - serial 12:25 Czarne chmury odc. 7 - serial 13:25 Misja natura odc. 8 - dokument 14:00 Familiada - rozrywka 14:35 Charlie St. Cloud - melodramat 16:20 S³owo na niedzielê 16:35 Baczyñski - film biograficzny 18:00 Panorama

11:00 Na Wspólnej 05:50 Mango - Telezakupy

06:00 Nowy dzieñ z Polsat News

07:55 Top wings s. 3 odc. 6

07:45 JeŸdŸcy smoków odc. 9 - serial

- rozrywka

09:55 Ewa gotuje

11:00 Na Wspólnej odc. 2108-2111

10:30 Sezon na misia - film

- serial 12:50 Mali giganci odc. 8 - rozrywka 14:45 ¯ony Hollywood odc. 8 - dokument 15:55 Project Runway s. 2 odc. 9 - rozrywka 17:00 Ugotowani s. 8 odc. 3 - rozrywka 18:00 Kuchenne rewolucje s. 10 odc. 11 - rozrywka 19:00 Fakty

18:45 Pogoda

19:25 Sport

- dokument 20:05 VIII P³ocka Noc Kabaretowa odc. 1, 2 - rozrywka 22:10 Dwanaœcie ma³p - film sf 00:30 "Flower Power" - Przystanek Woodstock 2015 01:55 Charlie St. Cloud - melodramat

14:45 Kana³ 07:05 Informacje kulturalne 07:30 M¹¿ pod ³ó¿kiem - nowele filmowe 08:00 Komedia z pomy³ek - komedia 08:40 Design odc. 20 - dokument 09:20 Diab³y, diab³y - film psychologiczny 10:55 Informacje kulturalne 11:20 Cappuccino z ksi¹¿k¹ 11:50 Bard - dokument 13:35 Koncert ¿yczeñ - Zbigniew Wodecki - rozmowa 13:40 Zbigniew Wodecki i jego goœcie - muzyka 14:30 Koncert ¿yczeñ - Zbigniew Wodecki - rozmowa 14:45 Kana³ - dramat wojenny 16:30 Wydarzenie aktualne dokument 17:10 Jestem - dramat psychologiczny 19:00 Klasyczne albumy rocka odc. 38 – dokument 20:05 Uwik³anie - film kryminalny 22:25 Europejski Stadion Kultury 2015 23:25 Ostatnie kuszenie Chrystusa - dramat historyczny 02:15 Flandria - dramat obyczajowy

08:20 Delgo - film animowany

08:30 Dzieñ dobry wakacje

18:35 Sport-telegram

19:00 Umrzeæ za Warszawê

08:20 Delgo

animowany 12:15 Myœl jak facet - komedia romantyczna 14:40 Dzieñ, który zmieni³ moje ¿ycie s. 3 odc. 121 - serial 15:40 Trudne sprawy s. 9 odc. 511 - serial 16:40 Dlaczego ja? odc. 618 - serial 17:40 Nasz nowy dom odc. 31 - rozrywka 18:40 Mistrz zakupów odc. 9 - rozrywka

19:35 Pogoda

18:50 Wydarzenia

19:45 Uwaga!

19:20 Sport

20:00 Moja wielka grecka wycieczka

19:25 Pogoda

- komedia romantyczna 22:00 Noce w Rodanthe - melodramat 00:05 Gatunek - film sf

19:30 Œwiat wed³ug Kiepskich odc. 350 - serial 20:00 Sopot TOPtrendy Festiwal 2014 - muzyka

02:20 Uwaga!

22:00 Œlepa furia - film sensacyjny

02:40 Sekrety magii odc. 446

23:55 Boogeyman II - horror

- rozrywka

19:40 Godzina "W" 06:40 Powstañcy odc. 1 - dokument 06:55 Dziennik telewizyjny 07:30 Zaproszenie odc. 122 - przyroda i podró¿e 08:05 Zejœæ na ziemiê - dokument 09:05 Czas honoru. Powstanie odc. 2 - serial 10:00 Powrót do przesz³oœci odc. 9 - dokument 10:40 Honor miasta - dokument 11:45 Widziane na Ziemi odc. 15 - dokument 12:50 Z natur¹ na co dzieñ 13:25 Z natur¹ na co dzieñ 13:55 Szerokie tory odc. 57 - dokument 14:30 Warszawiacy œpiewaj¹ zakazane piosenki - koncert z okazji 70. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego 15:35 Spór o historiê odc. 25 - dokument 16:10 Encyklopedia II wojny œwiatowej odc. 92 - dokument 16:40 Cafe Historia 17:00 Sygna³ powstañczy odc. 86 - dokument 17:05 Godzina zero odc. 1 - dokument 18:05 Czas honoru. Powstanie odc. 3 - serial 19:00 Powrót do przesz³oœci odc. 9 - dokument 19:40 Godzina "W" - dramat wojenny 21:05 Dom przy Olesiñskiej 5 - dokument 21:50 ¯egnajcie, towarzysze odc. 5 - dokument 23:00 Encyklopedia II wojny œwiatowej odc. 26 - dokument 23:35 Kolumbowie odc. 1 - serial 00:45 Autobus z napisem "koniec" - dokument 01:25 Oblicza Afryki odc. 4 - dokument

02:00 Tajemnice losu

06:35 Œladami Moj¿esza - dokument 07:25 Powrót do Domu Ojca 07:55 Œwiat w obrazach 08:00 Informacje dnia 08:15 Westerplatte m³odych 08:55 S³owo ¿ycia - rozwa¿anie Ewangelii dnia 09:00 Sanktuarium œw. Anny w Auray - dokument 10:00 Informacje dnia 10:15 Ocaliæ od zapomnienia 10:30 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 10:35 Polski punkt widzenia 11:00 Kropelka radoœci - dla dzieci 12:00 Anio³ Pañski 12:03 Informacje dnia 12:20 Warto zauwa¿yæ… w mijaj¹cym tygodniu 12:50 Na tropie 13:20 Siódmy sakrament 13:45 Suita Powstania Warszawskiego 1944 r. 14:05 Król Dawid odc. 16 - serial 14:55 Czerniaków '44 - dokument 15:30 Powrót do Domu Ojca 16:00 Informacje dnia 16:10 Œladami Moj¿esza - dokument 17:00 Z Parlamentu Europejskiego 17:30 Reporta¿ dnia - dokument 17:55 Kartka z kalendarza Powstanie Warszawskie - dokument 18:00 Anio³ Pañski 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy niedokoñczone 19:25 Przegl¹d katolickiego tygodnika "Niedziela" 19:30 Spotkanie z Magd¹ Buczek - dla dzieci 19:45 Modlitwa z telefonicznym udzia³em dzieci 20:00 Informacje dnia 20:20 Ró¿aniec 20:50 Przegl¹d tygodnika rodzin katolickich "ród³o" 21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na Jasnej Górze 21:20 Informacje dnia 21:40 Polski punkt widzenia 22:00 Pionierzy - film obyczajowy 23:35 U braci Ormian - dokument


Niedziela, 2 sierpnia 2015

12:40 Nie rób scen

10:35 Korzenie

11:05 Mak³owicz w podró¿y

06:05 Klan odc. 2747 – serial 06:30 My, wy, oni 07:00 Msza œw. z Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia w Krakowie £agiewnikach – info 08:00 Tydzieñ 08:25 Kulisy Tour de Pologne – kolarstwo 09:00 Pawe³ z Tarsu – pojednanie œwiatów odc. 7 – dokument 09:35 Afryka – za g³osem serca odc. 3 – serial 10:35 Korzenie odc. 7 – serial 11:25 Miejsca. Powstanie warszawskie odc. 6 – info 11:35 Dwa ko³a, jedna pasja odc. 5 – magazyn 11:50 Miêdzy ziemi¹ a niebem 12:00 Anio³ Pañski – info 12:10 Miêdzy ziemi¹ a niebem 12:50 Opole 2015 na bis 13:45 Dzika Brazylia – kraina ognia i wody odc. 1 – dokument 14:40 Amerykañski sen 14:45 Tour de Pologne – kolarstwo 15:20 Nutella Mini Tour de Pologne – kolarstwo 15:25 Tour de Pologne – kolarstwo 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:30 Ptaki ciernistych krzewów odc. 8 - serial 18:30 Rolnik szuka ¿ony odc. 7 - rozrywka 19:20 Wiadomoœci naukowe 19:30 Wiadomoœci 20:00 Sport 20:05 Kronika 72. Tour de Pologne odc. 15 - kolarstwo 20:15 Pogoda 20:25 Bez pamiêci - komedia romantyczna 22:00 Titanic - film katastroficzny 23:40 Do bia³ego rana odc. 15, 16 - serial 00:35 Kolumbowie odc. 1 - serial 01:40 Osaczeni - film sensacyjny

06:15 M jak mi³oœæ odc. 1143 - serial

05:50 Mango - Telezakupy

06:00 Nowy dzieñ z Polsat News

07:10 Stawiam na Tolka Banana odc. 7 - serial

07:55 Maja w ogrodzie

07:45 JeŸdŸcy smoków odc. 10, 11

07:55 Ksi¹¿ê z bajki - film fantastyczny

08:30 Dzieñ dobry wakacje

09:35 Siedem epok Kataru - dokument 10:35 Wojciech Cejrowski - boso przez œwiat odc. 4 - dokument

08:25 Akademia ogrodnika 11:00 Co za tydzieñ 11:40 Piekielny hotel odc. 10 - rozrywka

11:05 Mak³owicz w podró¿y

12:40 Nie rób scen odc. 7, 8 - serial

11:40 ¯¹d³o - komediodramat

13:50 Nie ma tego z³ego - film

14:00 Familiada - rozrywka 14:35 Rodzinka.pl s. 6 odc. 143 - serial 15:10 Lataj¹cy Klub II, czyli wieczór kabaretowy odc. 10 - rozrywka 16:25 Na dobre i na z³e odc. 599 - serial 17:20 Na sygnale odc. 59 - serial

przygodowy 15:45 Harry Potter i Czara Ognia - film przygodowy 19:00 Fakty 19:25 Sport 19:30 Kroniki Mêskiego Grania 2015

07:45 JeŸdŸcy smoków

- serial 08:45 Scooby-Doo i Brygada Detektywów odc. 1, 2, 3 - serial 10:15 Scooby Doo i duch czarownicy - film animowany 11:45 Mistrz zakupów odc. 9 - rozrywka 11:50 Zoom: Akademia superbohaterów - film przygodowy 13:40 Zakazane królestwo - film przygodowy 15:45 Twoja twarz brzmi znajomo odc. 17 - rozrywka 17:45 Nasz nowy dom odc. 32

17:45 Kocham kino na Dwóch

19:35 Pogoda

Brzegach odc. 1 - kultura

19:45 Uwaga!

18:50 Wydarzenia

20:00 World Trade Center - film

19:20 Sport

18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:40 Pogoda

katastroficzny

18:50 Hity kabaretu odc. 11 - rozrywka

22:45 D³ugi poca³unek na dobranoc

20:05 Inteligent w armii - komedia

01:10 Partnerki s. 3 odc. 9 - serial

22:20 Paranienormalni Tonight odc. 6 - rozrywka 23:20 Wojtek Mazolewski Quintet 00:45 Dwanaœcie ma³p - film sf

- thriller 02:10 Uwaga! 02:30 Sekrety magii odc. 447 - rozrywka

- rozrywka

19:25 Pogoda 19:30 Œwiat wed³ug Kiepskich odc. 353 - serial 20:00 Ciacho - komedia 22:25 Koœci s. 10 odc. 205, 206 - serial 00:25 Zdrady odc. 20 - serial 01:25 Magazyn sportowy - magazyn

09:05 Bananowy doktor 05:50 Szymon Majewski Show s. 12 odc. 4 - rozrywka 07:00 Mango - Telezakupy 09:05 Bananowy doktor s. 4 odc. 15 - serial 10:05 Gwiazdy wierz¹ w duchy s. 2 odc. 11 - dokument 11:05 Idiota za granic¹ s. 3 odc. 1 - dokument 12:05 Prawo Agaty s. 4 odc. 1 - serial 13:10 Prawo Agaty s. 4 odc. 2, 3 - serial 15:20 Przeminê³o z wiatrem odc. 2 - melodramat 17:50 Szpiedzy tacy jak my - komedia 20:00 Piekielna g³êbia - film sensacyjny 22:15 Tajemnice Laury odc. 22 - serial 23:10 Ekipa wyrzutków - film sensacyjny 01:10 Fringe: Na granicy œwiatów s. 3 odc. 2 - serial 02:15 Sekrety magii odc. 447 - rozrywka

07:25 Kacper i przyjaciele 05:00 Disco Polo Life 06:00 Stra¿nik Teksasu odc. 40 - serial 06:55 Jake i piraci z Nibylandii odc. 1 - serial 07:25 Kacper i przyjaciele odc. 8 - serial 07:55 Jake i piraci z Nibylandii odc. 4 - serial 08:25 Kacper i przyjaciele odc. 11 - serial 08:55 Garfield Show - serial 09:10 Lucky Luke - miasteczko Daisy - film animowany 10:50 Galileo 11:50 Galileo 12:50 Opiekun - komedia sensacyjna 15:00 Nokaut - film sensacyjny 17:00 Bazyliszek: król wê¿y - horror 19:00 Galileo 20:00 Przesy³ka - thriller 22:15 Furia - thriller 00:50 Czynnik kontroli - thriller 02:35 Zagadki kryminalne odc. 9 - dokument

HITY DNIA

12:00 Tom i Jerry: Czarnoksiê¿nik z krainy Oz

10:05 Rozkosze Emmy

09:05 Czas honoru. Powstanie

05:00 Spotkanie z ballad¹ odc. 1 - rozrywka 06:00 Dy¿ur s. 2 odc. 23 - dokument 06:30 Niesamowite! odc. 7 - serial 07:00 Niesamowite! odc. 8 - serial 07:30 Niesamowite! odc. 9 - serial 08:00 Wojciech Cejrowski - boso przez œwiat odc. 81 - dokument 08:30 Wojciech Cejrowski - boso przez œwiat odc. 83 – dokument 09:00 Wojciech Cejrowski - boso przez œwiat odc. 84 - dokument 09:35 Wojciech Cejrowski - boso przez œwiat odc. 85 - dokument 10:05 Aukcja w ciemno s. 3 odc. 4 - dokument 10:35 Aukcja w ciemno s. 3 odc. 5 - dokument 11:00 £owcy okazji s. 3 odc. 23 - dokument 11:30 £owcy okazji s. 3 odc. 24 - dokument 12:00 Tom i Jerry: Czarnoksiê¿nik z krainy Oz - film animowany 13:10 Najpiêkniejsze baœnie braci Grimm - film fantastyczny 14:40 Ksiê¿niczka na ziarnku grochu - film dla dzieci 15:55 Jack Hunter i Gwiazda Niebios odc. 3 - film przygodowy 17:55 Czarny rycerz - komedia 20:00 Zabójczy cel - thriller 22:00 Wielki Stach - komedia sensacyjna 00:10 W poszukiwaniu Œwiêtego Graala odc. 1 - film przygodowy 02:30 Spotkanie z ballad¹ odc. 2 - rozrywka

07:05 Informacje kulturalne 07:30 Duch z Canterville - komedia 08:00 Zbrodnia lorda Artura Saville'a - film fantastyczny 08:25 PrzeraŸliwe ³o¿e - nowele filmowe 09:10 Urszula Dudziak: ¯ycie jest piêkne - dokument 10:05 Rozkosze Emmy - dramat obyczajowy 11:55 Informacje kulturalne 12:20 Design odc. 20 - dokument 12:55 Pograbek - dramat obyczajowy 14:25 Chleb, mi³oœæ i... - komedia 16:15 Netrebko, Villazon i Domingo w Wiedniu 17:15 Studio Kultura - Niedziela z... 18:15 Tylko strach - dramat obyczajowy 20:05 W lepszym œwiecie - dramat obyczajowy 22:05 Studio Kultura 22:15 IdŸ do Luizy - dokument 23:00 Stomp - film krótkometra¿owy 23:10 Video Disk - film krótkometra¿owy 23:15 Neonowa krowa - film krótkometra¿owy 23:30 Ewa - dramat obyczajowy 01:30 Lato mi³oœci - film krótkometra¿owy 02:00 Alice Cooper na Avo Session

06:40 Powstañcy odc. 2 - dokument 06:50 Dziennik telewizyjny 07:35 Z natur¹ na co dzieñ 08:10 W duchu i w prawdzie - dokument 09:05 Czas honoru. Powstanie odc. 3 - serial 09:55 Powrót do przesz³oœci odc. 1 - dokument 10:40 "Morowe panny" - koncert z okazji 68. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego 11:40 ¯ó³ta bluzka ze spadochronu - dokument 12:15 Polska i œwiat z histori¹ w tle odc. 106 - dokument 12:45 Œmia³kowie górnego Mekongu - dokument 13:45 Szerokie tory odc. 74 - dokument 14:25 Jak zdobyæ pieni¹dze, kobietê i s³awê - komedia 15:20 Hipoteza - film krótkometra¿owy 16:00 Encyklopedia II wojny œwiatowej odc. 26 - dokument 16:30 Ksiê¿na Daisy - dokument 17:00 Reduta PWPW - dokument 17:30 Ex libris 18:00 Czas honoru. Powstanie odc. 4 - serial 19:00 Powrót do przesz³oœci odc. 1 - dokument 19:40 Rachunek sumienia - dokument 20:45 Miêdzy Limpopo i Wis³¹ - dokument 21:35 Radio powstañcze "B³yskawica" - dokument 22:45 Encyklopedia II wojny œwiatowej odc. 92 - dokument 23:25 Kolumbowie odc. 2 - serial 00:35 Powrót do przesz³oœci odc. 1 - dokument 01:15 Umar³em, aby ¿yæ - film wojenny

06:10 Katedra w g³êbinach 07:15 Zuzela - tu wszystko siê zaczê³o - dokument 07:55 Œwiat w obrazach 08:00 S³owo ¿ycia - rozwa¿anie Ewangelii dnia 08:05 Polski punkt widzenia 08:30 Z Parlamentu Europejskiego 09:00 Spotkanie z Magd¹ Buczek 09:15 Przegl¹d tygodnika rodzin katolickich "ród³o" 09:20 Przegl¹d katolickiego tygodnika "Niedziela" 09:25 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 09:30 Msza Œwiêta z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na Jasnej Górze 10:30 Katedra w g³êbinach 11:35 Syreny warszawskie - kobiety podziemia odc. 1 - dokument 11:50 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 12:00 Anio³ Pañski z Ojcem Œwiêtym Franciszkiem - info 12:20 Wieœ - to te¿ Polska 13:30 Sól ziemi 14:10 Zuzela - tu wszystko siê zaczê³o - dokument 14:50 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 15:00 Jakby w zwierciadle - dokument 16:00 Informacje dnia 16:10 Koncert ¿yczeñ 17:00 Nasz Max i jego przygoda z Bibli¹ odc. 4 - serial 17:30 Reporta¿ dnia - dokument 17:55 Kartka z kalendarza - Powstanie Warszawskie 18:00 Anio³ Pañski 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy niedokoñczone 19:25 Retrospekcja 19:30 Lataj¹cy dom odc. 18 - serial 20:00 Informacje dnia 20:20 Ró¿aniec 20:50 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na Jasnej Górze 21:20 Informacje dnia 21:40 Anatolia - zatopiony raj 22:10 Jak my to widzimy 22:40 Historia królowej Estery odc. 6 23:35 Matka Ma³gorzata Szewczyk

„World Trade Center” (2006r.) TVN 20:00 11 wrzeœnia 2001 roku dochodzi do ataku na budynki World Trade Center. Tu¿ po uderzeniu samolotu w jedn¹ z wie¿ sier¿ant John McLoughlin, William J. Jimeno i ich koledzy wchodz¹ do budynku, by pomóc w ewakuacji przebywaj¹cych w nim ludzi.

„Piekielna g³êbia” (1999r.) TVN 7 20:00 16-letni Tiuri otrzymuje od umieraj¹cego rycerza bardzo wa¿ne zadanie. Musi dostarczyæ list do w³adcy krainy Unauwen. Pismo nie mo¿e trafiæ w niepowo³ane rêce. Przygoda prowadzi go przez krainy, w których na ka¿dym kroku czyhaj¹ niebezpieczeñstwa.


Poniedzia³ek, 3 sierpnia 2015

HITY DNIA

11:05 Blondynka 06:10 Klan odc. 2748 - serial 06:35 Sprawa dla reportera - dokument 07:25 Telezakupy 07:40 E-lementarz 08:00 Wiadomoœci 08:10 Pogoda poranna 08:15 Kulisy Tour de Pologne - kolarstwo 08:55 Egzamin z ¿ycia odc. 33 - serial 10:00 Pó³noc - Po³udnie odc. 11 - serial 11:05 Blondynka odc. 36 - serial 12:00 Wiadomoœci 12:10 Agrobiznes 12:45 Dzika Brazylia - kraina ognia i wody odc. 1 - dokument 13:55 ¯ycie nad rozlewiskiem odc. 10 - serial 15:00 Wiadomoœci 15:10 Pogoda 15:20 Okrasa ³amie przepisy 15:50 Wspania³e stulecie odc. 71 - serial 16:50 Amerykañski sen 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Tour de Pologne - kolarstwo 18:05 Nutella Mini Tour de Pologne - kolarstwo 18:10 Tour de Pologne - kolarstwo 19:30 Wiadomoœci 20:00 Sport 20:05 Kronika 72. Tour de Pologne odc. 16 - kolarstwo 20:10 Pogoda 20:25 D'Artagnan i trzej muszkieterowie odc. 1 - film przygodowy 22:15 Bez pamiêci - komedia romantyczna 23:50 Ballada o lekkim zabarwieniu erotycznym odc. 22 - dokument 00:30 Bezmiar sprawiedliwoœci odc. 1, 2 - serial 02:10 Podró¿ ¿ycia odc. 1 - rozrywka 02:40 Notacje odc. 327 - dokument 02:50 S³awa i chwa³a odc. 1 - serial

18:00 Dr House 05:10 We dwoje s. 2 odc. 7 - rozrywka 06:30 Mêski typ s. 2 odc. 1 - talk show 07:00 Czerwony Orze³ s. 5 odc. 2 - serial 08:10 S¹d rodzinny odc. 34 - serial 09:10 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 414 - serial 10:10 Dr House s. 2 odc. 11 - serial 11:10 Mango - Telezakupy 12:45 S¹d rodzinny odc. 35 - serial 13:45 Szpital odc. 177 - serial 14:45 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 415 - serial 15:45 Czerwony Orze³ s. 5 odc. 3 - serial 16:55 Prawo Agaty s. 4 odc. 4 - serial 18:00 Dr House s. 2 odc. 12, 13 - serial 20:00 Bez granic - melodramat 22:40 Wybrani s. 2 odc. 22 - serial 23:40 Prognoza na ¿ycie - komediodramat 01:50 Sekrety magii odc. 448 - rozrywka

11:10 Barwy szczêœcia 06:00 Lokatorzy odc. 151 - serial 06:15 Przerwa w nadawaniu 06:35 Coœ dla Ciebie 07:05 M jak mi³oœæ odc. 863 - serial 08:00 Pytanie na œniadanie 10:20 O mnie siê nie martw s. 2 odc. 26 - serial 11:10 Barwy szczêœcia odc. 1289 - serial 11:45 Na dobre i na z³e odc. 588 - serial 12:50 Na sygnale odc. 36 - serial 13:25 Sabat czarownic VI - Kielce 2015 14:20 Wojciech Cejrowski - boso przez œwiat odc. 26 - dokument 14:55 O mnie siê nie martw s. 2 odc. 26 - serial 15:50 M jak mi³oœæ odc. 1132 - serial 16:50 Rodzinka.pl odc. 8, 9 - serial 18:00 Panorama 18:35 Sport-telegram 18:40 Pogoda 18:50 Jeden z dziesiêciu - rozrywka 20:10 XVII Festiwal Kabaretu Koszalin 2011 odc. 1 - rozrywka 21:25 Druga strona medalu - thriller 23:05 Samuel - dokument 00:30 Dr House s. 8 odc. 170, 171 - serial 02:20 Druga strona medalu - thriller

17:00 Dzikie serce 05:00 Disco Polo Life 06:00 Czysta chata odc. 7 - rozrywka 07:05 Jake i piraci z Nibylandii odc. 2 - serial 07:35 Kacper i przyjaciele odc. 9 - serial 08:05 Jake i piraci z Nibylandii odc. 5 - serial 08:35 Kacper i przyjaciele odc. 12 - serial 09:05 Gwiezdne wojny: Wojny klonów odc. 21, 22 - serial 10:00 Kosmos odc. 5 - dokument 11:00 Dzikie serce odc. 108 - serial 12:00 Na patrolu odc. 11, 12 - serial 13:00 Policjantki i policjanci odc. 60 - serial 14:00 STOP Drogówka 15:00 Dom nie do poznania odc. 20 - rozrywka 16:00 Dom nie do poznania odc. 21 - rozrywka 17:00 Dzikie serce odc. 109 - serial 18:00 Ice Road Truckers: Drogi œmierci s. 4 odc. 11 - dokument 19:00 Policjantki i policjanci odc. 61 - serial 20:00 Œmieræ na 1000 sposobów odc. 2, 3 - dokument 21:00 Ice Road Truckers: Drogi œmierci s. 5 odc. 15 - dokument 22:00 Galileo 23:00 Galileo 00:00 Spadkobiercy odc. 6 - rozrywka 01:00 STOP Drogówka 02:00 Graffiti 02:10 Tak czy nie 02:45 Kazachstan - Turcja - pi³ka no¿na

13:35 W-11 - wydzia³ œledczy 05:55 Uwaga! 06:15 Mango - Telezakupy 08:00 Detektywi odc. 737 - serial 08:35 Ugotowani s. 3 odc. 6 - rozrywka 09:35 Kuchenne rewolucje s. 9 odc. 5 - rozrywka 10:35 Szko³a odc. 63 - serial 11:35 Ukryta prawda odc. 312 - serial 12:35 Szpital odc. 208 - serial 13:35 W-11 - wydzia³ œledczy odc. 804, 805 - serial 15:00 Szko³a odc. 64 - serial 16:00 Rozmowy w toku odc. 2313 - talk show 16:55 Pogoda na wakacje 17:00 Ukryta prawda odc. 313 - serial 18:00 Szpital odc. 209 - serial 19:00 Fakty 19:35 Sport 19:45 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:10 Na Wspólnej odc. 2112 - serial 20:50 W-11 - wydzia³ œledczy odc. 852 - serial 21:30 Sekrety lekarzy odc. 9 - rozrywka 22:30 Ostre ciêcie 23:15 Usterka s. 3 odc. 10 - serial 23:50 Revolution odc. 5 - serial 00:50 Kamufla¿ s. 3 odc. 11 - serial 01:50 Co za tydzieñ 02:20 Uwaga! 02:45 Sekrety magii odc. 448 - rozrywka

11:45 Santa Diabla 05:35 Kasia i Tomek s. 3 odc. 18 - serial 06:00 Kasia i Tomek s. 3 odc. 19 - serial 06:30 Gliniarz i prokurator s. 5 odc. 8 - serial 07:25 Gliniarz i prokurator s. 5 odc. 11 - serial 08:25 Nash Bridges s. 4 odc. 66 - serial 09:25 Niesamowite! odc. 12 - serial 10:00 Niania odc. 11 - serial 10:40 Sekret s. 4 odc. 243 - serial 11:45 Santa Diabla odc. 19 - serial 12:45 Za g³osem serca odc. 36 - serial 13:40 Sezon na mi³oœæ odc. 44 - serial 16:00 Tequila i Bonetti w Rzymie odc. 1 - serial 17:00 £owcy skarbów s. 3 odc. 7 - serial 18:00 £owcy skarbów s. 3 odc. 8 - serial 19:00 Niania odc. 11 - serial 19:30 Niania odc. 12 - serial 20:00 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas odc. 19 - serial 20:55 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas odc. 20 - serial 21:55 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas odc. 21 - serial 22:50 £owca b³yskawic - film sensacyjny 00:50 Taki jest œwiat 01:40 Niesamowite! odc. 12 - serial 02:10 Spotkanie z ballad¹ odc. 3 - rozrywka

19:30 Œwiat wed³ug Kiepskich 06:00 Nowy dzieñ z Polsat News 07:45 Trudne sprawy s. 5 odc. 280 - serial 08:45 Malanowski i Partnerzy odc. 538, 539 - serial 09:45 Dzieñ, który zmieni³ moje ¿ycie s. 2 odc. 82 - serial 10:45 Dlaczego ja? odc. 325 - serial 11:45 Pielêgniarki s. 2 odc. 68 - serial 12:45 Trudne sprawy s. 5 odc. 281 - serial

„Druga strona medalu” (2009r.) TVP 2 21:25 Ned Larfield, twórca wynalazku niewygodnego dla pewnej korporacji, zostaje zamordowany na swojej farmie. Reporterka telewizyjna Eve Pretson i kamerzysta Al zostaj¹ zepchniêci z samochodem w przepaœæ.

13:45 Malanowski i Partnerzy odc. 447, 448 - serial 14:45 Dzieñ, który zmieni³ moje ¿ycie s. 2 odc. 83 - serial 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:20 Interwencja 16:40 Dlaczego ja? odc. 568 - serial 17:40 Trudne sprawy s. 7 odc. 432 - serial 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Œwiat wed³ug Kiepskich odc. 354 - serial 20:00 X-Men - film sf 22:05 Poci¹g z fors¹ - komedia sensacyjna 00:35 Trzy cale - film sf 02:15 Tajemnice losu

20:05 Córy szczêœcia 07:05 Afisz kulturalny 07:15 Rycerze i rabusie odc. 3 - serial 08:15 Zima, która nas zmieni³a odc. 1 - dokument 09:15 Po¿egnanie - dramat obyczajowy 11:30 Studio Kultura - Niedziela z... 12:30 Anne-Sophie Mutter: Trio fortepianowe Mendelssohna 13:15 Kradzie¿ - film obyczajowy 14:30 Jak daleko st¹d, jak blisko - dramat obyczajowy 16:15 Rycerze i rabusie odc. 3 - serial 17:15 Zima, która nas zmieni³a odc. 1 - dokument 18:15 Sublokator - komedia 20:05 Córy szczêœcia - dramat obyczajowy 22:15 Gorzkie mleko - dramat obyczajowy 00:10 Videogalerie odc. 123 - kultura 00:50 Mocna kawa nie jest wcale taka z³a - film obyczajowy 01:50 Osamotniony - dramat obyczajowy

„X-Men” (2000r.) POLSAT 20:00 X-Meni to ¿yj¹cy w przysz³oœci genetycznie zmienieni ludzie. Jedn¹ z mutantek jest nastoletnia Rogue, która potrafi wcielaæ siê w tego, kogo dotknie. Rogue i Wolverine, samotnik o stalowych pazurach i umiejêtnoœci regeneracji, trafiaj¹ do szko³y dla mutantów prowadzonej przez profesora.

11:15 ¯egnajcie, towarzysze 06:40 Powstañcy odc. 3 - dokument 06:50 Dziennik telewizyjny 07:35 Tajemnice bieszczadzkiego worka odc. 1 - dokument 08:00 Gin¹ce cywilizacje odc. 31 - dokument 09:05 Czas honoru. Powstanie odc. 4 - serial 10:00 Powrót do przesz³oœci odc. 2 - dokument 10:40 Mak³owicz w podró¿y 11:15 ¯egnajcie, towarzysze odc. 5 - dokument 12:25 Wroc³awskie tropy "Warszawskich dzieci" - dokument 13:15 Nasz reporta¿ odc. 10, 11 - dokument 14:10 Polska i œwiat z histori¹ w tle odc. 78 - dokument 14:35 Po co nam to by³o odc. 7 - rozrywka 15:45 Spór o historiê odc. 96 - dokument 16:25 By³y sobie odkrycia odc. 14 - serial 17:00 Ko³o historii odc. 13 - dokument 17:35 Flesz historii 18:00 Czas honoru. Powstanie odc. 5 - serial 19:00 Powrót do przesz³oœci odc. 2 - dokument 19:45 Honor miasta - dokument 20:55 By³o, nie minê³o - kronika zwiadowców historii - dokument 21:40 Sensacje XX wieku odc. 91, 92 dokument 22:40 Chory œwiat - dokument 23:55 Akcja AB - dokument 2014 00:55 Tajemnice bieszczadzkiego worka odc. 1 - dokument 01:25 Jak zdobyæ pieni¹dze, kobietê i s³awê - komedia 02:30 Hipoteza - film krótkometra¿owy

06:00 Lampa - dramat obyczajowy 07:30 Góra Œwiêtej Anny - dokument 07:55 Œwiat w obrazach 08:00 Informacje dnia 08:15 Wieœ - to te¿ Polska 09:25 S³owo ¿ycia - rozwa¿anie Ewangelii dnia 09:30 Anatolia - zatopiony raj - dokument 10:00 Informacje dnia 10:15 Rozmowy niedokoñczone 11:25 Góra Œwiêtej Anny - dokument 11:50 Retrospekcja 11:55 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 12:00 Anio³ Pañski 12:03 Informacje dnia 12:20 Sól ziemi 13:00 Egzorcysta - dokument 13:20 Koncert ¿yczeñ 14:10 Historia królowej Estery odc. 6 - serial 15:05 Kalwaryjskie dró¿ki - dokument 15:45 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 15:50 Pytasz i wiesz 16:00 Informacje dnia 16:10 Sanktuaria polskie - dokument 16:30 Tydzieñ z Ziemi Œwiêtej 16:50 Œwiadkowie - dokument 17:20 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 17:25 Kartka z kalendarza - Powstanie Warszawskie - dokument 17:30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja w parafii pw. Œw. Aleksego w Przedborzu k. Radomska 19:30 Jezus - królestwo bez granic odc. 3 - serial 20:00 Informacje dnia 20:20 Ró¿aniec 20:50 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na Jasnej Górze 21:20 Informacje dnia 21:40 Polski punkt widzenia 22:00 Lampa - dramat obyczajowy 23:35 Chryste ratuj - dokument


Wtorek, 4 sierpnia 2015

20:30 Szepty przesz³oœci 06:05 Klan odc. 2749 - serial 06:25 Honor miasta - dokument 07:25 Telezakupy 07:40 E-lementarz 08:00 Wiadomoœci 08:10 Pogoda poranna 08:15 Kulisy Tour de Pologne - kolarstwo 08:55 Egzamin z ¿ycia odc. 34 - serial 09:50 Korzenie odc. 7 - serial 11:00 Blondynka odc. 37 - serial 12:00 Wiadomoœci 12:10 Agrobiznes 12:45 Dzikie bia³e lwice odc. 1 - dokument 13:55 ¯ycie nad rozlewiskiem odc. 11 - serial 15:00 Wiadomoœci 15:10 Pogoda 15:20 Okrasa ³amie przepisy 15:50 Gala Nagroda Solidarnoœci - transmisja z wrêczenia nagrody - info 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Tour de Pologne - kolarstwo 18:05 Nutella Mini Tour de Pologne - kolarstwo 18:10 Tour de Pologne - kolarstwo 19:30 Wiadomoœci 20:00 Sport 20:05 Kronika 72. Tour de Pologne odc. 17 - kolarstwo 20:07 GOL Ekstraklasa - magazyn 20:15 Pogoda 20:30 Szepty przesz³oœci odc. 10 - serial 21:35 Wygnani do raju odc. 6 - serial 22:40 07 zg³oœ siê odc. 20 - serial 00:20 Prawdziwe psy odc. 1 - dokument 00:50 D'Artagnan i trzej muszkieterowie odc. 1 - film przygodowy 02:25 Podró¿ ¿ycia odc. 2 - rozrywka

16:50 Rodzinka.pl 06:35 Œwiêty Grzegorz z Nazjanzu - dokument 07:05 M jak mi³oœæ odc. 864 - serial 08:00 Pytanie na œniadanie 10:20 Janosik odc. 1 - serial 11:15 Barwy szczêœcia odc. 1290 - serial 11:45 Na dobre i na z³e odc. 589 - serial 12:45 Na sygnale odc. 37 - serial 13:25 Sabat czarownic VI - Kielce 2015 14:20 Wojciech Cejrowski - boso przez œwiat odc. 27 - dokument 14:50 Janosik odc. 1 - serial 15:55 M jak mi³oœæ odc. 1133 - serial 16:50 Rodzinka.pl odc. 10, 11 - serial 18:00 Panorama 18:35 Sport-telegram 18:45 Pogoda 18:50 Jeden z dziesiêciu - rozrywka 20:10 XVII Festiwal Kabaretu Koszalin 2011 odc. 2 - rozrywka 21:25 Largo Winch - thriller 23:25 Co leci w sieci odc. 2 - rozrywka 00:20 Hava nagila - dokument 01:30 Largo Winch - thriller

16:00 Rozmowy w toku 05:55 Uwaga! 06:15 Mango - Telezakupy 08:00 Detektywi odc. 738 - serial 08:35 Ugotowani s. 3 odc. 7 - rozrywka 09:35 Kuchenne rewolucje s. 9 odc. 6 - rozrywka 10:35 Szko³a odc. 64 - serial 11:35 Ukryta prawda odc. 313 - serial 12:35 Szpital odc. 209 - serial 13:35 W-11 - wydzia³ œledczy odc. 806, 807 - serial 15:00 Szko³a odc. 65 - serial 16:00 Rozmowy w toku odc. 2314 - talk show 17:00 Ukryta prawda odc. 314 - serial 18:00 Szpital odc. 210 - serial 19:00 Fakty 19:35 Sport 19:45 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:10 Na Wspólnej odc. 2113 - serial 20:50 Krwawy diament - dramat obyczajowy 23:50 Kossakowski. Inicjacja odc. 1 - dokument 00:20 Kuba Wojewódzki s. 9 odc. 3 - talk show 01:25 Sekrety lekarzy odc. 9 - rozrywka 02:20 Gra pozorów s. 2 odc. 4 - serial

11:45 Pielêgniarki

12:45 S¹d rodzinny

09:05 Gwiezdne wojny: Wojny klonów

06:00 Nowy dzieñ z Polsat News 07:45 Trudne sprawy s. 5 odc. 281 - serial 08:45 Malanowski i Partnerzy odc. 540, 543 - serial 09:45 Dzieñ, który zmieni³ moje ¿ycie s. 2 odc. 83 - serial 10:45 Dlaczego ja? odc. 326 - serial 11:45 Pielêgniarki s. 2 odc. 69 - serial 12:45 Trudne sprawy s. 5 odc. 282 - serial 13:45 Malanowski i Partnerzy odc. 449, 450 - serial 14:45 Dzieñ, który zmieni³ moje ¿ycie s. 2 odc. 84 - serial 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:20 Interwencja 16:40 Dlaczego ja? odc. 569 - serial 17:40 Trudne sprawy s. 7 odc. 433 - serial 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Œwiat wed³ug Kiepskich odc. 355 - serial 20:00 Speed - niebezpieczna szybkoœæ - film sensacyjny 22:35 Czas bohaterów - film sensacyjny 00:20 Fa³szerze - film sensacyjny 02:25 Tajemnice losu

04:25 Przerwa w nadawaniu 06:15 W-11 wydzia³ œledczy odc. 1050 - serial 07:00 Czerwony Orze³ s. 5 odc. 3 - serial 08:10 S¹d rodzinny odc. 35 - serial 09:10 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 415 - serial 10:10 Dr House s. 2 odc. 12 - serial 11:10 Mango - Telezakupy 12:45 S¹d rodzinny odc. 36 - serial 13:45 Szpital odc. 178 - serial 14:45 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 416 - serial 15:45 Czerwony Orze³ s. 5 odc. 4 - serial 16:55 Prawo Agaty s. 4 odc. 5 - serial 18:00 Dr House s. 2 odc. 14 - serial 19:00 Dr House s. 2 odc. 15 - serial 20:00 S³aby punkt - thriller 22:25 Mr. Majestyk - film sensacyjny 00:40 Tajemnice Laury odc. 22 - serial 01:45 Fringe: Na granicy œwiatów s. 3 odc. 3 serial 02:45 Sekrety magii odc. 449 - rozrywka

05:00 Disco Polo Life 06:00 Czysta chata odc. 8 - rozrywka 07:05 Jake i piraci z Nibylandii odc. 3 - serial 07:35 Kacper i przyjaciele odc. 10 - serial 08:05 Jake i piraci z Nibylandii odc. 6 - serial 08:35 Kacper i przyjaciele odc. 13 - serial 09:05 Gwiezdne wojny: Wojny klonów odc. 22 - serial 09:35 Gwiezdne wojny: Wojny klonów s. 2 odc. 1 - serial 10:00 Kosmos odc. 6 - dokument 11:00 Dzikie serce odc. 109 – serial 12:00 Na patrolu odc. 13, 14 – serial 13:00 Policjantki i policjanci odc. 61 – serial 14:00 STOP Drogówka 15:00 Dom nie do poznania odc. 22,23 – rozrywka 17:00 Dzikie serce odc. 110 – serial 18:00 Ice Road Truckers: Drogi œmierci s. 4 odc. 12 – dokument 19:00 Policjantki i policjanci odc. 62 – serial 20:00 STOP Drogówka 21:00 Ice Road Truckers: Drogi œmierci s. 5 odc. 16 – dokument 22:00 Szwindel - film sensacyjny 00:00 Spadkobiercy odc. 7 – rozrywka 01:00 Œmieræ na 1000 sposobów odc. 2,3- dokument 02:00 Goœæ "Wydarzeñ" 02:20 Tak czy nie 02:55 Rodzice na skraju za³amania nerwowego odc. 15 - serial

HITY DNIA

10:00 Niania

„S³aby punkt” (2007r.) TVN 7 20:00 Gdy Ted Crawford dowiaduje siê, ¿e ¿ona ma kochanka, strzela do niej, a nastêpnie informuje policjê o zdarzeniu. Na miejsce przybywa detektyw Rob Nunally, który w ofierze rozpoznaje kochankê. Crawford przyznaje siê do zabicia ¿ony.

„Speed - niebezpieczna szybkoœæ” (1994r.) POLSAT 20:00 Los Angeles. W wie¿owcu wybuch uszkadza windê, w której znajduje siê 13 osób. Dziêki hamulcom awaryjnym kabina zatrzymuje siê poni¿ej 30. piêtra. Zamachowiec ¿¹da 3 milionów dolarów, w przeciwnym wypadku wysadzi hamulce.

05:50 Kasia i Tomek s. 3 odc. 19 - serial 06:10 Kasia i Tomek s. 3 odc. 20 - serial 06:35 Gliniarz i prokurator s. 5 odc. 9 - serial 07:35 Gliniarz i prokurator s. 5 odc. 12 - serial 08:30 Nash Bridges s. 4 odc. 67 - serial 09:25 Niesamowite! odc. 13 - serial 10:00 Niania odc. 12 - serial 10:35 Sekret s. 4 odc. 244 - serial 11:45 Santa Diabla odc. 20 - serial 12:40 Za g³osem serca odc. 37 - serial 13:40 Sezon na mi³oœæ odc. 45 - serial, Turcja 16:00 Tequila i Bonetti w Rzymie odc. 2 - serial 17:05 £owcy skarbów s. 3 odc. 8 - serial 18:00 £owcy skarbów s. 3 odc. 9 - serial 19:00 Niania odc. 12 - serial 19:30 Niania odc. 13 - serial 20:00 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas odc. 22 - serial 20:55 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas odc. 23 - serial 21:55 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas s. 2 odc. 1 - serial 22:55 JeŸdziec bez g³owy odc. 10 - serial 23:50 Lake Placid III: aligator - horror 01:45 Niesamowite! odc. 13 - serial 02:25 Spotkanie z ballad¹ odc. 4 - rozrywka

08:35 Ziemia obiecana 07:00 Afisz kulturalny 07:15 Rycerze i rabusie odc. 4 - serial 08:05 Zima, która nas zmieni³a odc. 2 - dokument 08:35 Ziemia obiecana - dramat historyczny 11:30 Poeci odc. 7 - kultura 12:05 Co Ty wiesz o religii? 12:30 Po trochu wyci¹gane z lochu, czyli Archiwizja 12:50 Delikatesy odc. 1 - kultura 13:35 Po trochu wyci¹gane z lochu, czyli Archiwizja 14:10 Solidarnoœæ, Solidarnoœæ... - dramat spo³eczny 16:20 Rycerze i rabusie odc. 4 - serial 17:15 Zima, która nas zmieni³a odc. 2 - dokument 17:45 Pu³kownik Kwiatkowski - komediodramat 20:05 Kuku³ka - dramat wojenny 21:55 Don Giovanni - muzyka 01:05 Poeci odc. 7 - kultura 01:40 Poza Kontrol¹ 02:15 Szparag - film krótkometra¿owy 02:30 Galumphing - dokument

19:45 Jestem synem ludobójcy 05:25 Notacje odc. 459 - dokument 06:05 Przerwa w nadawaniu 06:40 Powstañcy odc. 4 - dokument 06:55 Dziennik telewizyjny 07:35 Tajemnice bieszczadzkiego worka odc. 2 - dokument 08:05 Gin¹ce cywilizacje odc. 20 - dokument 09:05 Czas honoru. Powstanie odc. 5 - serial 10:00 Powrót do przesz³oœci odc. 3 - dokument 10:40 Mak³owicz w podró¿y 11:20 Honor miasta - dokument 12:30 Legenda 27. Wo³yñskiej Dywizji Piechoty AK - dokument 13:30 Auschwitz-Birkenau - anatomia zbrodni - dokument 14:10 Polska i œwiat z histori¹ w tle odc. 11 - dokument 14:35 Po co nam to by³o odc. 8 - dyskusja 15:45 Spór o historiê odc. 54 - dokument 16:25 By³y sobie odkrycia odc. 15 - serial 16:55 Ostatni korespondent - dokument 18:05 Czas honoru. Powstanie odc. 6 - serial 19:05 Powrót do przesz³oœci odc. 3 - dokument 19:45 Jestem synem ludobójcy - dokument 21:00 By³o, nie minê³o - kronika zwiadowców historii - dokument 21:40 Sensacje XX wieku odc. 97, 157 - dokument 22:40 Dzieñ czwarty - film wojenny 00:05 Flesz historii 00:25 Tajemnice bieszczadzkiego worka odc. 2 - dokument 01:00 GroŸba i ocalenie - dokument 02:05 Prywatne œledztwa odc. 13, 14 - dokument

06:00 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 06:05 Powstania dzieñ czwarty. Wspomnienia o Krzysztofie Kamilu Baczyñskim 07:00 Biblia przed s¹dem - dokument 07:55 Œwiat w obrazach 08:00 Informacje dnia 08:15 Polski punkt widzenia 08:35 S³owo ¿ycia - rozwa¿anie Ewangelii dnia 08:40 Œwiadkowie - dokument 09:10 Wywiad ze Stevem Saintem 10:00 Informacje dnia 10:15 Jak my to widzimy 10:45 Tydzieñ z Ziemi Œwiêtej 11:05 Mocni w wierze 11:35 Nie ca³y umrê w waszych sercach - dokument 11:55 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 12:00 Anio³ Pañski 12:03 Informacje dnia 12:20 9 dni, które zmieni³y œwiat 13:55 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 14:00 Lampa - dramat obyczajowy 15:35 Chrystus w Biblii i "Kodzie Leonarda da Vinci" odc. 2 15:50 Pytasz i wiesz 16:00 Informacje dnia 16:10 Kultura ¿ycia. Problemy bioetyczne odc. 4 - dokument 16:35 Aktualnoœci akademickie WSKSiM 16:40 Biblia przed s¹dem - dokument 17:30 Reporta¿ dnia - dokument 17:55 Kartka z kalendarza - Powstanie Warszawskie 18:00 Anio³ Pañski 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy niedokoñczone 19:25 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 19:30 Ka¿dy maluch to potrafi 19:45 Modlitwa z telefonicznym udzia³em dzieci 20:00 Informacje dnia 20:20 Ró¿aniec 20:50 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na Jasnej Górze 21:20 Informacje dnia 21:40 Polski punkt widzenia 22:00 Pawe³ VI. Papie¿, którego nie rozumiano - dokument 23:00 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 23:05 Powstania dzieñ czwarty. Wspomnienia o Krzysztofie Kamilu Baczyñskim


Œroda, 5 sierpnia 2015

HITY DNIA

„Najemnik” (1997) TV 4 20:00 ¯ona wp³ywowego przemys³owca Jonasa Amblera zostaje porwana. Mê¿czyzna poprzysiêga zemstê. Zatrudnia najemnika i poleca mu odnaleŸæ porywaczy. K³opoty zaczynaj¹ siê, gdy Ambler postanawia wzi¹æ udzia³ w akcji.

„Ca³kowite zaciemnienie” (2009r.) TVN 22:50 Opowieœæ o œmiertelnie chorym 16-letnim Dylanie, który zostaje zaproszony do lokalnej stacji telewizyjnej. W³aœciciel chce spe³niæ najskrytsze marzenie ch³opca. Pocz¹tkowo Dylan chce spêdziæ czas z ulubionym sportowcem, ale póŸniej zmienia zdanie.

16:55 Prawo Agaty 05:10 We dwoje s. 2 odc. 9 - rozrywka 06:30 Mêski typ s. 2 odc. 2 - talk show 07:00 Czerwony Orze³ s. 5 odc. 4 - serial 08:10 S¹d rodzinny odc. 36 - serial 09:10 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 416 - serial 10:10 Dr House s. 2 odc. 14 - serial 11:10 Mango - Telezakupy 12:45 S¹d rodzinny odc. 37 - serial 13:45 Szpital odc. 179 - serial 14:45 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 417 - serial 15:45 Czerwony Orze³ s. 5 odc. 5 - serial 16:55 Prawo Agaty s. 4 odc. 6 - serial 18:00 Dr House s. 2 odc. 16 - serial 19:00 Dr House s. 2 odc. 17 - serial 20:00 Twój na zawsze - film obyczajowy 22:05 O jeden most za daleko - dramat wojenny 01:35 Alcatraz odc. 11 - serial 02:35 Sekrety magii odc. 450 - rozrywka

09:35 Kuchenne rewolucje

09:00 Egzamin z ¿ycia

12:55 Na sygnale

06:00 Klan odc. 2750 - serial 06:25 Dzikie bia³e lwice odc. 1 - dokument 07:20 Telezakupy 07:40 Expo dla Ciebie 08:00 Wiadomoœci 08:15 Pogoda poranna 08:20 Kulisy Tour de Pologne - kolarstwo 09:00 Egzamin z ¿ycia odc. 35 - serial 09:55 Anna German odc. 6 - serial 11:00 Blondynka odc. 38 - serial 12:00 Wiadomoœci 12:10 Agrobiznes 12:30 Magazyn rolniczy 12:50 Dzikie bia³e lwice odc. 2 - dokument 14:00 ¯ycie nad rozlewiskiem odc. 12 - serial 15:00 Wiadomoœci 15:10 Pogoda 15:20 Okrasa ³amie przepisy 15:50 Wspania³e stulecie odc. 72 - serial 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:30 Tour de Pologne - kolarstwo 18:05 Nutella Mini Tour de Pologne - kolarstwo 18:10 Tour de Pologne - kolarstwo 19:30 Wiadomoœci 20:00 Sport 20:05 Kronika 72. Tour de Pologne odc. 18 - kolarstwo 20:10 Pogoda 20:25 Uwik³ani odc. 4 - serial 21:25 Anna German odc. 6 - serial 22:30 07 zg³oœ siê odc. 21 - serial 00:20 Prawdziwe psy odc. 2 - dokument 00:50 Bia³a wizytówka odc. 2 - serial 01:55 Innowacje dla Ciebie 02:10 Podró¿ ¿ycia odc. 3 - rozrywka 02:40 Notacje odc. 364 - dokument 02:55 Wygnani do raju odc. 6 - serial

06:00 Lokatorzy odc. 152, 153 - serial

05:55 Uwaga!

07:05 M jak mi³oœæ odc. 865 - serial

06:15 Mango - Telezakupy

08:00 Pytanie na œniadanie

08:00 Detektywi odc. 739 - serial

10:30 Janosik odc. 2 - serial

08:35 Ugotowani s. 3 odc. 8

12:00 Na patrolu

10:45 Sekret

05:00 Disco Polo Life 06:00 Czysta chata odc. 9 - rozrywka 07:05 Jake i piraci z Nibylandii odc. 4 - serial 07:35 Kacper i przyjaciele odc. 11 - serial 08:05 Jake i piraci z Nibylandii odc. 7 - serial 08:35 Kacper i przyjaciele odc. 14 - serial 09:05 Gwiezdne wojny: Wojny klonów s. 2 odc. 1 - serial 09:35 Gwiezdne wojny: Wojny klonów s. 2 odc. 2 - serial 10:00 Kosmos odc. 7 - dokument 11:00 Dzikie serce odc. 110 - serial 12:00 Na patrolu odc. 15,16 - serial 13:00 Policjantki i policjanci odc. 62 - serial 14:00 STOP Drogówka 15:00 Dom nie do poznania odc. 24,25 - rozrywka 17:00 Dzikie serce odc. 111 - serial 18:00 Ice Road Truckers: Drogi œmierci s. 4 odc. 13 - dokument 19:00 Policjantki i policjanci odc. 63 - serial 20:00 Najemnik - film sensacyjny 22:10 Furia - thriller 00:40 Spadkobiercy odc. 8 - rozrywka 01:40 Interwencja 02:00 Goœæ "Wydarzeñ" 02:20 Tak czy nie 02:55 Rodzice na skraju za³amania nerwowego odc. 16 - serial

05:55 Kasia i Tomek s. 3 odc. 20 – serial 06:25 Kasia i Tomek s. 3 odc. 21 - serial 06:50 Gliniarz i prokurator s. 5 odc. 10 - serial 07:50 Gliniarz i prokurator s. 5 odc. 13 - serial 08:50 Nash Bridges s. 4 odc. 68 - serial 09:45 Niesamowite! odc. 14 - serial 10:05 Niania odc. 13 - serial 10:45 Sekret s. 4 odc. 245 - serial 11:55 Santa Diabla odc. 21 - serial 12:50 Za g³osem serca odc. 38 - serial 13:45 Sezon na mi³oœæ odc. 46 - serial 16:00 Tequila i Bonetti w Rzymie odc. 3 - serial 17:05 £owcy skarbów s. 3 odc. 9 - serial 18:00 £owcy skarbów s. 3 odc. 10 - serial 19:00 Niania odc. 13 - serial 19:30 Niania odc. 14 - serial 20:00 W poszukiwaniu Œwiêtego Graala odc. 2 - film przygodowy 22:05 Potêpiony - film sensacyjny 00:20 JeŸdziec bez g³owy odc. 10 - serial 01:25 Objawienia odc. 5 - serial 02:35 Niesamowite! odc. 14 - serial

11:20 Barwy szczêœcia odc. 1291 - serial 11:55 Na dobre i na z³e odc. 590 - serial

- rozrywka 09:35 Kuchenne rewolucje s. 9 odc. 7 - rozrywka 10:35 Szko³a odc. 65 - serial

12:55 Na sygnale odc. 38 - serial

11:35 Ukryta prawda odc. 314 - serial

13:30 Przygarnij mnie odc. 7

12:35 Szpital odc. 210 - serial

- rozrywka 14:25 Wojciech Cejrowski - boso przez œwiat odc. 28 - dokument 14:55 Janosik odc. 2 - serial 15:55 M jak mi³oœæ odc. 1134 - serial

13:35 W-11 - wydzia³ œledczy odc. 808, 809 - serial 15:00 Szko³a odc. 66 - serial 16:00 Rozmowy w toku odc. 2315 - talk show

16:50 Rodzinka.pl odc. 12, 13 - serial

16:55 Pogoda na wakacje

18:00 Panorama

17:00 Ukryta prawda odc. 315 - serial

18:35 Sport-telegram

18:00 Szpital odc. 211 - serial

18:45 Pogoda

19:00 Fakty

18:50 Jeden z dziesiêciu - rozrywka

19:35 Sport

20:10 Kabaret Limo - ostatnie

19:45 Pogoda

po¿egnanie - rozrywka 21:25 Ptaszek na uwiêzi - komedia sensacyjna 23:25 O mnie siê nie martw s. 2 odc. 21 - serial 00:25 Zabójcze umys³y s. 3 odc. 60, 61 - serial 02:10 Skradzione dzieci - dokument

15:00 Wrony 07:00 Afisz kulturalny 07:15 Rycerze i rabusie odc. 5 - serial 08:05 Zima, która nas zmieni³a odc. 3 - dokument 08:45 Giulietta i duchy - dramat psychologiczny 11:05 Viva Maria! - dokument 11:30 Cappuccino z ksi¹¿k¹ 12:00 Kulturanek 12:30 Rozmowy o literaturze i nie tylko - rozmowa 13:05 Kuku³ka - dramat wojenny 15:00 Wrony - dramat obyczajowy 16:20 Rycerze i rabusie odc. 5 - serial 17:15 Zima, która nas zmieni³a odc. 3 - dokument 17:50 Korczak - dramat wojenny 20:00 Eurokultura odc. 44 - dokument 20:25 Pogoda na jutro -komediodramat 22:15 Garsoniera - komedia 00:30 Klimaty - dramat obyczajowy 02:20 Eurokultura odc. 44 - dokument 02:40 Antyportret - Nacho Duato - dokument

19:50 Uwaga! 20:10 Na Wspólnej odc. 2114 - serial 20:50 Dzieñ zag³ady - film katastroficzny 23:15 Wie¿a ognia - film katastroficzny 01:20 You can dance - Po prostu tañcz! s. 8 odc. 11 - rozrywka

12:20 Dzieñ czwarty 06:40 Powstañcy odc. 5 - dokument 06:55 Dziennik telewizyjny 07:35 Tajemnice bieszczadzkiego worka odc. 3 - dokument 08:05 Gin¹ce cywilizacje odc. 1 - dokument 09:10 Czas honoru. Powstanie odc. 6 - serial 10:05 Powrót do przesz³oœci odc. 4 - dokument 10:40 Mak³owicz w podró¿y 11:15 Jestem synem ludobójcy - dokument 12:20 Dzieñ czwarty - film wojenny 13:50 Flesz historii 14:15 Polska i œwiat z histori¹ w tle odc. 17 - dokument 14:40 Po co nam to by³o? odc. 9 - rozrywka 15:45 Spór o historiê odc. 74 - dokument 16:25 By³y sobie odkrycia odc. 16 - serial 17:00 Cz³owiek œwiêtego imienia - dokument 17:35 Wojskowy Program Historyczny odc. 1 - dokument 18:15 Czas honoru. Powstanie odc. 7 - serial 19:05 Powrót do przesz³oœci odc. 4 - dokument 19:45 Dzieci narysowa³y œmieræ - dokument 20:35 Flesz historii 21:00 By³o, nie minê³o - kronika zwiadowców historii - dokument 21:40 Sensacje XX wieku odc. 154, 155 - dokument 22:40 Cudownie ocalony - komedia 00:25 Tajemnice bieszczadzkiego worka odc. 3 - dokument 01:00 Umrzeæ za Warszawê - dokument 02:10 Telewizja odc. 1 - dokument

20:40 Wykiwaæ klawisza 06:00 Nowy dzieñ z Polsat News 07:45 Trudne sprawy s. 5 odc. 282 - serial 08:45 Malanowski i Partnerzy odc. 543, 544 - serial 09:45 Dzieñ, który zmieni³ moje ¿ycie s. 2 odc. 84 - serial 10:45 Dlaczego ja? odc. 327 - serial 11:45 Pielêgniarki s. 2 odc. 70 - serial 12:45 Trudne sprawy s. 5 odc. 283 - serial 13:45 Malanowski i Partnerzy odc. 451, 452 - serial 14:45 Dzieñ, który zmieni³ moje ¿ycie s. 2 odc. 85 - serial 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:20 Interwencja 16:40 Dlaczego ja? odc. 570 - serial 17:40 Trudne sprawy s. 7 odc. 434 - serial 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Œwiat wed³ug Kiepskich odc. 356, 293 - serial 20:40 Wykiwaæ klawisza - komedia 22:55 Lep na muchy - komedia kryminalna 00:45 Sydney White i siedmiu nieudaczników - komedia romantyczna

06:35 Klasztor Sióstr Nazaretanek w Ostrzeszowie - dokument 07:00 Nowy kszta³t wiary - katolicyzm - dokument 07:55 Œwiat w obrazach 08:00 Informacje dnia 08:15 Polski punkt widzenia 08:40 S³owo ¿ycia - rozwa¿anie Ewangelii dnia 08:45 Ka¿dy maluch to potrafi 09:00 Kultura ¿ycia. Problemy bioetyczne odc. 4 - dokument 09:30 Aktualnoœci akademickie WSKSiM 09:35 Sanktuaria polskie - dokument 09:55 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 10:00 Audiencja Generalna Ojca Œwiêtego Franciszka z Watykanu 11:10 Nowy kszta³t wiary - katolicyzm - dokument 12:00 Anio³ Pañski 12:03 Informacje dnia 12:20 Rdza - dramat obyczajowy 13:50 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 14:00 Pawe³ VI. Papie¿, którego nie rozumiano - dokument 15:00 Dziêkczynienie w Rodzinie 2013 15:50 Pytasz i wiesz 16:00 Informacje dnia 16:10 Na zdrowie 16:30 Bioetyczny detektyw odc. 12 16:50 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 17:00 Po stronie prawdy - dokument 17:55 Kartka z kalendarza - Powstanie Warszawskie 18:00 Anio³ Pañski 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy niedokoñczone 19:25 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 19:30 Jay Jay Odrzutowiec odc. 4 19:45 Modlitwa z telefonicznym udzia³em dzieci 20:00 Informacje dnia 20:20 Ró¿aniec 20:50 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na Jasnej Górze 21:20 Informacje dnia 21:40 Polski punkt widzenia 22:00 Aposto³ Piotr - Ostatnia Wieczerza - film religijny 23:35 Klasztor Sióstr Nazaretanek w Ostrzeszowie - dokument


Czwartek, 30 lipca 2015

PRAWO

DOBRZE TO WIEDZIEĆ Prezydent podpisał ustawę o in vitro Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o leczeniu niepłodności. Zastrzegł przy tym, że jeden z jej punktów zostanie skierowany do Trybunału Konstytucyjnego, by sprawdzić czy jest zgodny z Konstytucją RP. Chodzi o zapis wprowadzający możliwość pobierania komórek rozrodczych od dawcy, który jest niezdolny do świadomego wyrażenia na to zgody. Podpisanie ustawy przez prezydenta oznacza, że nowe prawo wejdzie w życie po trzech miesiącach od jego ogłoszenia. Ustawa zakłada korzystanie z metody in vitro przez małżeństwa i osoby we wspólnym pożyciu, potwierdzonym oświadczeniem. Leczenie niepłodności w ten sposób będzie możliwe po wyczerpaniu innych metod, prowadzonych przez co najmniej 12 miesięcy. Nowe prawo zezwala na dawstwo zarodków wyłącznie w celu pozaustrojowego zapłodnienia. Za niszczenie zarodków zdolnych do prawidłowego rozwoju będzie grozić kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat.

Wybory 25 października Prezydent Bronisław Komorowski ogłosił, że tegoroczne wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 25 października. Prezydent rozważał trzy niedziele października – 11, 18 oraz 25. Ostatecznie wybrał ostatni termin, by umożliwić płynną pracę Państwowej Komisji Wyborczej, która 6 września będzie czuwała nad referendum. Według Konstytucji RP, prezydent zarządza wybory parlamentarne nie później niż na 90 dni przed upływem obecnej kadencji Sejmu i Senatu, wyznaczając je na dzień wolny od pracy. Bronisław Komorowski zdecydował, że nie będzie ubiegał się o mandat posła lub senatora. Założy za to własny instytut, podobnie jak poprzedni prezydenci: Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski.

E-papierosy zakazane w miejscach publicznych? Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt, który zakłada zakaz sprzedaży e-papierosów osobom poniżej 18. roku życia oraz zakaz używania ich w miejscach publicznych. Poza tym reklamowanie tych produktów zostałoby mocno ograniczone. Zabronione ma być promowanie ich w stacjach radiowych, telewizji i na plakatach wielkoformatowych. Projekt ma związek z koniecznością wdrożenia unijnej dyrektywy tytoniowej, która wejdzie w życie 20 maja 2016 roku. Według Komisji Europejskiej, dzięki zmianom w prawie konsumpcja tytoniu w ciągu pięciu lat może spaść o 2 procent, co oznacza, że liczba palaczy w całej Unii Europejskiej zmaleje o 2,4 mln osób. Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych miałaby obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku. Teraz projekt trafi do konsultacji społecznych.

Obowiązek meldunkowy aż do 2018 roku Wyższe dodatki dla strażaków Zgodnie z nowelizacją ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, strażacy którzy pozostaną w służbie dłużej niż 20 lat, otrzymają wyższe dodatki. Za każde kolejne dwa lata pracy będzie to 2 proc. zasadniczego uposażenia, aż do wysokości 32 proc. (dla strażaków po 32 latach służby). Jeśli funkcjonariusze zechcą pracować jeszcze dłużej, po 35. roku otrzymają dodatek wynoszący 35 proc. zasadniczego wynagrodzenia. Warto wspomnieć, że podobne rozwiązanie wprowadzono już dla innych funkcjonariuszy podległych MSW.

Walki z dopalaczami c.d. W ostatnich dniach głośno jest o problemie handlu nielegalnymi substancjami, tzw. dopalaczami. W związku z tym, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów, pod którymi można otrzymać rzetelne informacje i porady oraz pomóc w ujęciu handlarzy. 800 060 800 – bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem otrzymamy informacje o negatywnych skutkach zażywania dopalaczy i możliwościach leczenia. Rodzice mogą dowiedzieć się, jak rozpoznać, czy ich dzieci biorą dopalacze. Infolinia służy też do przekazywania informacji, które mogą ułatwić dotarcie odpowiednim służbom do osób sprzedających nielegalne substancje; 116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Linia jest dostępna codziennie od 12.00 do 20.00. Można zgłosić swój problem i uzyskać pomoc w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje; 800 100 100 – telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci; 800 12 12 12 – dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Linia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-20.00; 112 – jednolity numer alarmowy obowiązujący w całej Unii Europejskiej.

Sejm przyjął nowelizację ustawy, która zakłada zniesienie obowiązku meldunkowego od 2018 roku. Według obecnego prawa, obowiązek ten miał zostać zniesiony już 1 stycznia 2016 roku. Zmiana ma związek z rekomendacją międzyresortowego zespołu ds. przygotowania administracji rządowej do zniesienia obowiązku meldunkowego. Według niego, w przypadku zniesienia meldunków już od przyszłego roku, należałoby przy tym zmienić ponad 100 ustaw i rozporządzeń, bo adres zamieszkania jest wciąż konieczny przy np. organizacji wyborów czy planowaniu obwodów szkolnych.

Municypalni bez fotoradaru W piątek Sejm zdecydował, że straże gminne i miejskie stracą prawo do przeprowadzania kontroli fotoradarowej kierowców. Inspekcja Transportu Drogowego będzie dysponowała jedynie fotoradarami stacjonarnymi, natomiast urządzenia mobilne pozostaną w dyspozycji tylko i wyłącznie policji. Funkcjonariusze, tak jak do tej pory, będą nakładać kary finansowe i punkty karne.

opr. (ToB)

17


18

ROLNICTWO

Czwartek, 30 lipca 2015

Stawiają na młodych

DOPŁATY 20 sierpnia rusza nabór wniosków o premie na start z PROW 2014-2020. W nowej perspektywie finansowej Wspólnej Polityki Rolnej w tej puli przewidziano więcej pieniędzy niż dotychczas

• ma nie więcej niż 40 lat, • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, • po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, co oznacza, że do dnia złożenia wniosku nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący, • stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne przed dniem złożenia wniosku o  przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem. Młody rolnik ma też trzy lata na uzupełnienie kwalifikacji zawodowych (wykształcenia), liczone od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Inne wymagania dotyczą wielkości ekonomicznej gospodarstwa (SO), która nie może być mniejsza niż 13 tysięcy euro i nie większa niż 150 tysięcy euro. Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym. Musi być

ona co najmniej równa średniej krajowej, a w  województwach o  średniej niższej niż krajowa - średniej wojewódzkiej i  nie większa niż 300 hektarów. Przy czym określony został wymóg, że przynajmniej 70 proc. minimalnej wielkości stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (JST). Pomoc nie może zostać przeznaczona na: chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne oraz prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej. Ponadto beneficjent zobowiązany będzie do prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie, a w wyniku realizacji biznesplanu wartość ekonomiczna gospodarstwa wzrośnie o co najmniej  10 proc. (red)

Rynek zbytu

Tylko na umowy Prezes ARiMR Andrzej Gross w gospodarstwie z młodym rolnikiem z woj. kujawsko-pomorskiego. Młodzi rolnicy są obecnie siłą napędową rozwoju polskiego rolnictwa. Jak wynika z badań Eurostatu – ci, którzy mają poniżej 35 lat stanowią w  naszym kraju prawie 15 procent ogółu rolników. To najlepszy wynik w całej Wspólnocie. Przyczyniła się do tego zmiana pokoleniowa na wsi. Ten proces rozpoczął się, gdy Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa zaczęła wypłacać premie na ułatwienie startu młodym rolnikom i  równocześnie z  nimi tzw. renty strukturalne dla rolników w wieku przedemerytalnym, którzy w zamian za ich otrzymywanie przekazali swoje gospodarstwo młodszym następcom. Dzięki wsparciu ze środków PROW 2007-2013, powstało 34 tys., a docelowo powstanie 37 tys. nowych gospodarstw prowadzonych przez młodych, dobrze wykształconych i  przygotowanych do współczesnych wymogów gospodarczych rolników. Polska wieś jest stosunkowo młoda w  porównaniu do innych krajów unijnych dzięki temu, że na terenach wiejskich zachodzą korzystne zmiany społeczne. Młodzi ludzie nie wybywają do miast, m.in. dzięki sprzyjającej polityce rolnej. – Polska nie bez przyczyny jest postrzegana przez inne kraje Unii Europejskiej jako państwo, które zna przepis na odmłodzenie wsi. Nasza wieś nie tylko pięknieje, ale także młodnieje. Dzięki

finansowemu wsparciu, uległa ogromnej transformacji. Stąd też postępujący proces odmładzania struktury wiekowej. Przejmowanie gospodarstw przez młodych ludzi i wzrost dochodowości rolnictwa, to z pewnością dwa bardzo ważne czynniki, które przyczyniły się do zburzenia wcześniejszego wizerunku naszych terenów wiejskich. Na szczęście nie sprawdziły się przepowiednie, że polskie wsie się wyludnią, a  gospodarstwa pozostaną bez następców – przyznaje Andrzej Gross, prezes ARiMR. Procesowi odmładzania wsi sprzyja również rozwój infrastruktury. Polska wieś staje się atrakcyjnym miejscem do gospodarowania, ale także do życia i prowadzenia biznesu. W  nowej perspektywie finansowej Wspólnej Polityki Rolnej młodzi rolnicy mogą liczyć na jeszcze większe wsparcie niż w poprzedniej siedmiolatce. Nowy PROW to szansa dla aktywnych. Premia na start w  samodzielne gospodarowanie udzielana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będzie wynosić do 100 tys. zł. Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach: • I – w wysokości 80 proc. – po spełnieniu przez beneficjenta, w  terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o  przyznaniu pomocy, warunków z  zastrzeżeniem których została wydana ww.

decyzja; • II – w wysokości 20 proc. – po realizacji biznesplanu. Od 20 sierpnia do 2 września 2015 r. będzie można składać wnioski o  przyznanie wsparcia w  ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”, finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ogłoszenie naboru wniosków było możliwe dzięki wejściu w  życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w  sprawie pomocy dla młodych rolników. Wnioski o  przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. W  ramach PROW 2014-2020 do rozdysponowania jest 718 mln euro. Premie dla młodych rolników w  nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będą różnić się od tych ze „starego” PROW-u. Najważniejsza zmiana polega na tym, że wsparcie będzie przyznawane tylko tym wnioskodawcom, którzy już rozpoczęli urządzanie gospodarstwa rolnego, natomiast prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący rozpoczną po złożeniu wniosku o premię. O  premie może się starać osoba, która:

Tuż przed wakacjami Sejm przyjął nową ustawę o Agencji Rynku Rolnego. Zgodnie z  przepisami, każda dostawa produktów rolnych do punktów skupu będzie wymagała umowy. Wymóg sporządzania pisemnych dokumentów, określających warunki dostawy produktów rolnych do punktów skupu, może być korzystny dla rolników, ponieważ pozwoli na ustabilizowanie ich sytuacji i  zniweluje obawy o wahania cen. Umowa między rolnikiem a  punktem skupu lub firmą przetwórczą powinna zawierać nie tylko cenę za płody rolne, ale

także termin zapłaty, termin dostawy, liczbę produktów i termin obowiązywania umowy. Niestety, jest także mankament. Zawarcie umowy jest obowiązkiem, ale za jego niedopełnienie nie określono żadnych sankcji. Teraz ustawą o  ARR zajmie się Senat. (pw) R E K LAMA


ROLNICTWO   19

Czwartek, 30 lipca 2015

Śruta sojowa Fosforowy start – jak rozpoznać oszusta? Uprawa

WYŁUDZENIA VAT Z ustaleń PwC, organizacji zajmującej się doradztwem prawnym i podatkowym wynika, że luka VAT-owska w Polsce wynosi od 25 do 50 mln zł. Przestępcy ograbiają także część sektora rolniczego.

Do nielegalnego obrotu śrutą sojową oszuści angażują kolejne, bardziej lub mniej świadome, podmioty – dystrybutorów czy przetwórnie, na które potem przerzucą odpowiedzialność, znikając z rynku. Z Niemiec do „dziupli” Jak nie dać się wciągnąć w karuzelę VAT i w porę zorientować się, że oferowana śruta jest przedmiotem przestępstwa? Między innymi na to pytanie odpowiadali specjaliści z  PwC na konferencji pt. „Nadużycia w  handlu śrutą sojową”, zorganizowanej z inicjatywy Izby Zbożowo-Paszowej. Na spotkaniu pojawili się doradcy podatkowi, radcy prawni, a także przedstawiciele branży rolniczej.

Można być pewnym, że śruta sojowa jest przedmiotem przestępstwa, jeżeli podmiot (będący w rzeczywistości „słupem”) oferuje nam ją luzem, pochodzącą z  Niemiec lub też jeżeli towar luzem kupujemy z lokalizacji innej niż port. Takie miejsce to po prostu „dziupla” oszustów. W  obu przypadkach nie ma znaczenia czy transport towaru organizuje sprzedający, czy kupujący. Niska cena to nie okazja Jak podkreślali specjaliści – niebagatelne znaczenie ma także kwota zakupu. W Polsce ceny śruty zależą głównie od importerów. Wynikają z notowań giełdy CBOT w  Chicago. Dystrybutorzy, którzy legalnie odkupują

towar i sprzedają go dalej, narzucają marżę wysokości kilku złotych na tonie. Jeśli cena oferowana przez dystrybutora jest niższa od rynkowej o kilkadziesiąt, a nawet kilkanaście złotych na tonie, to można przypuszczać, że towar jest przedmiotem przestępstwa. Oszuści niską cenę tłumaczą często tym, że trafili na okazję. To jednak nieprawda. W  przypadku śruty istnieje co prawda sezonowość. W miesiącach kwiecień-maj brakuje w  Hamburgu dostatecznej jej ilości, więc cena jest niższa, ale towar nie jest przeznaczony do bieżącej sprzedaży. Realizowane są wyłącznie wcześniejsze kontrakty. Doradcy podatkowi podkreślali także, że sprawdzenie kontrahenta pod względem jego wiarygodności i rzetelności dokumentacji nie wystarczy, by mieć pewność, że sprzedaje on legalny towar. Już wkrótce o  skutkach prawnych dla podmiotów, które świadomie lub nieświadomie handlują nielegalną śrutą sojową. (pb)

Hodowla

Kiszone wysłodki – większa dawka energii

Susza ma ujemny wpływ na tempo wzrostu traw na pastwiskach. Jednocześnie w wielu gospodarstwach pojawił się problem z paszą objętościową. Tegoroczne baloty sianokiszonki nie są jeszcze gotowe do skarmiania, a kiszonek z kukurydzy brakuje już wielu hodowcom. Żywienie krów bez paszy objętościowej jest niemożliwe. Ważna jest także jakość, która bezpośrednio wpływa na zdrowotność, wydajność mleczną, kondycję a  w  przypadku opasów na przyrosty. Susza narzuca zmiany W dobrej sytuacji klimatycznej alternatywą dla wielu gospodarstw byłyby wypas pastwiskowy, który pozwala na utrzymanie zwierząt w  dobrej kondycji i  wydajności. Świeże zielonki są świetną paszą objętościową dzięki wysokiej zawartości łatwostrawnych białek, szczególnie w pierwszym i drugim odroście. Obecna sytuacja pogodowa powoduje jednak, że pastwiska wysychają, odrosty traw są bardzo powolne, a  udział składników od-

żywczych w trawach jest bardzo niski. Wielu hodowców zauważyło również spadek ilości wyprodukowanej w  tym roku sianokiszonki także w wielkości pryzmy czy ilości zrobionych balotów. Panująca susza ujemnie wpłynie na parametry i plon kukurydzy. Szacuje się, że w zależności od regionu, może on spaść o  20 do 30 proc., co będzie skutkować mniejszą ilością wytworzonej paszy. Bez ograniczeń Rewelacyjną alternatywą w  tym przypadku są kiszone wysłodki w balotach. Można je stosować jako uzupełnienie dawki pokarmowej, a  w  razie konieczności (np. braku sianokiszonki i  kiszonki z  kukurydzy) skarmiać nimi do woli.

Wysłodki kiszone są zupełnie inne od znanych i rozpowszechnionych wysłodków suszonych sypkich czy w formie peletu. Nie należy ich również mylić z wysłodkami prasowanymi, sprzedawanymi przez cukrownie całosamochodowo. Przy stosowaniu wysłodków mokrych prasowanych i suszonych (szczególnie melasowanych) istnieją pewne ograniczenia. Zawarte w nich cukry proste powodują bowiem szybki rozkład paszy w żwaczu i obniżają pH, co często prowadzi do kwasicy żwacza. Należy zatem być rozważnym w ich stosowaniu. Więcej energii, niższe koszty Podczas procesu zakiszania, w którym zachodzi fermentacja na gorąco, (osiągana temperatura to

Fosfor jest niezbędny do procesów energetycznych zachodzących w roślinach i istotny dla prawidłowego przebiegu fotosyntezy. Odpowiada za budowę systemu korzeniowego, kwitnienie i  owocowanie roślin. Rośliny dobrze zaopatrzone w fosfor lepiej znoszą suszę i  mrozy oraz intensywniej owocują, co przekłada się na uzyskanie wyższego plonu.

Niedobór fosforu objawia się na roślinach fioletowym przebarwieniem Pierwiastek ten odgrywa ważną rolę w nawożeniu przedsiewnym, gdyż po wymieszaniu z glebą nie przemieszcza się. Na 1 ha użytków rolnych wnoszone jest średnio 25 kg fosforu. Taka ilość czystego składnika pokrywa zapotrzebowanie zbóż przy średnim plonie, czyli ok. 4 t/ha. Nie jest jednak wystarczająca dla rzepaku czy roślin okopowych. Rośliny wykazują największe zapotrzebowanie na fosfor w  początkowych i  końcowych fazach rozwoju. Pobierają go w  formie H2PO4- w  glebach kwaśnych oraz HPO42- w  glebach obojętnych lub zasadowych. Fosfor w  glebie łatwo ulega sorpcji chemicznej. Oznacza to, min. 50°C) rozkładowi ulegają cukry proste, a energia dostępna dla zwierząt pochodzi z  łatwostrawnych węglowodanów budujących ściany komórkowe. Należą do nich pektyny, hemicelulozy, celulozy. Dzięki powolnemu rozkładowi energii, dodatek kiszonych wysłodków wpływa stabilizująco na pracę żwacza, jeśli jest skarmiany łącznie z  paszami obfitymi w  skrobię i  cukry. Zapewniają to kukurydza i zboża. Dodatkowym plusem jest redukcja kosztów żywienia nawet o  20 proc. ze względu na wyższą koncentrację energii w  dawce, co skutkuje niższym pobraniem paszy. Wysłodki kiszone, ze względu na wysoką smakowitość, pozytywnie wpływają na lepsze pobranie paszy. Charakteryzują się również około 11-procentowym białkiem o  niskim współczynniku rozkładu w  żwaczu, lekkostrawnym włóknem i wyższą energią netto laktacji (7,32 MJ/kg) niż kiszonka z  kukurydzy, która zawiera 6,75 MJ/kg. Wysłodki kiszone zawierają więcej wapnia i  wykazują wyższe działanie mlekopędne niż kiszonka z kukurydzy. Baloty można przechowywać do 3 lat, natomiast po otwarciu

że jest łatwo wiązany przez inne pierwiastki, tworząc związki, które nie zawsze są dostępne dla roślin. W glebach kwaśnych (poniżej pH 5,5) fosfor jest wiązany z  glinem oraz żelazem, tworząc związki nierozpuszczalne w wodzie. W glebach zasadowych bądź świeżo wapnowanych, jest wiązany z  wapniem, który jest słabo rozpuszczalny. Większość gleb w  Polsce charakteryzuje się odczynem kwaśnym, co może być czynnikiem decydującym o  ich dobrej zasobności w fosfor, mimo niskiego nawożenia. Przyjmuje się, że do dobrej przyswajalności fosforu konieczne jest optymalne pH (5,5-7,0) i odpowiednia temperatura. Poniżej 10°C pierwiastek ten jest słabiej przyswajalny, co objawia się charakterystycznymi czerwonymi i  fioletowymi przebarwieniami np. na rzepaku późną jesienią, czy w  kukurydzy podczas wiosennych chłodów. Fosfor nie ulega wymywaniu z gleby, co stanowi jego istotną zaletę. Nawet nadmierne nawożenie nie wywołuje negatywnych skutków i nie prowadzi do strat. (mf) długo zachowują świeżość. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe parametry, możliwość skarmiania do woli i  atrakcyjną cenę, kiszone wysłodki stanowią świetną alternatywę dla innych pasz objętościowych. Zdobywają coraz większe uznanie jako komponent paszowy skarmiany razem z sianokiszonkami czy kiszonkami z  kukurydzy. Wysłodki kiszone można uwzględniać w dawce żywieniowej w ilości do 25 kg zakiszonej masy. W  przypadku konieczności stosowania większych ilości wskazane jest ponowne zbilansowanie całej dawki w czym pomocni są eksperci żywieniowi z firmy Ewrol. (bf) R E K LAMA


20

OPINIE

Czwartek, 30 lipca 2015

Gimnazjum – sukces czy porażka? OŚWIATA

Minęła piętnasta rocznica przyjęcia pierwszych uczniów do gimnazjów. W przestrzeni publicznej coraz częściej pojawia się pomysł likwidacji szkół tego typu

Iwona Michałek – edukator, konsultant, ekspert ds. edukacji. Miało być tak pięknie, a teraz często słyszymy: oświatowa ślepa uliczka, przechowalnia, klatka dla nabuzowanych hormonami małolatów. Jak jest? Narodzinom gimnazjów towarzyszyła żarliwa wiara jego twórców, że będzie to szkoła wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z  zaniedbanych cywilizacyjnie i  ekonomicznie środowisk. Zapowiadano, że gimnazjum będzie szkołą o  lepszej kadrze, lepiej wyposażoną w  sprzęt oraz pomoce naukowe niż przeciętna szkoła podstawowa sprzed reformy. Tworzenie gimnazjów jako nowych placówek miało być także okazją do wybrania najlepszych nauczycieli oraz powołania na stanowiska nowych, twórczych i  dynamicznych dyrektorów. Miały to być także szkoły o  odpowiednio dużej liczbie oddziałów, a  więc efektywniejsze z  ekonomicznego punktu widzenia. Aby można było utworzyć gimnazja w gminach, należało kierować do nich absolwentów kilku szkół podstawowych, co w środowiskach wiejskich zmusiło samorządy do organizowania specjalnego systemu dowozu uczniów. Pierwszeństwo w  zatrudnieniu w  gimnazjum mieli nauczyciele tych szkół podstawowych, z  których je tworzono, czasem nawet ci, którzy mieli kwalifikacje do nauczania początkowego i musieli się przekwalifikować. – Chcieliśmy przywrócić niezwykle udaną tradycję edukacyjną (reforma ministra Janusza Jędrzejewicza z  1932 r. – red.) i  dostosować polską szkołę do trójstopniowego ustroju szkolnego, obowiązującego w  większości krajów Unii Europejskiej – tłumaczy dziś ówczesny minister prof. Handke. Są tylko dwa „ale”. Fakt, że w  większości krajów coś funkcjonuje, nie jest równoznaczny z tym, że działa sprawnie. Na przykład w  Finlandii (od wielu lat w  ścisłej edukacyjnej czołówce) obowiązuje system 9-letniej szkoły powszechnej dla dzieci od 7. do 16. roku życia, dalszy etap edukacji to 3-letnia szkoła średnia – ogólnokształcąca lub zawodowa. Młodzież, która nie jest w  stanie szybko zdecydować,

jaką chce wybrać przyszłość, może uczęszczać do nieobowiązkowej klasy X, aby pogłębić wiedzę i mieć czas na zastanowienie. Wyrównywanie szans O  ile w  mniejszych miejscowościach, gdzie w całej okolicy jest tylko jedno gimnazjum, ta zasada się sprawdziła, o  tyle w  dużych i  średnich ośrodkach wprowadzenie gimnazjów pogłębiło segregację. Bardzo szybko podzieliły się

proc. Polaków chciałoby powrotu ośmioletnich podstawówek, a tylko 28 proc. jest przeciwne takiej decyzji. Nauczyciele mówią, że dziecko po sześciu latach nauki, w bardzo trudnym momencie rozwojowym, zostaje wyrwane ze swojego środowiska, przeniesione do odległej szkoły, gdzie jest anonimowe i musi się odnaleźć w nowym kręgu towarzysko-kulturowym. Więk-

jeśli ktoś zrobił jakiś numer, wiedzieli o tym wszyscy i konsekwencje wobec winowajcy były poważne – opowiada. W gimnazjum króluje niekonsekwencja. Oficjalnie np. palenie papierosów jest srogo zakazane. Tak samo jak zbyt swobodne, jaskrawe stroje. W praktyce młodsi uczniowie mają problem, żeby załatwić się na przerwie. Ubikacje okupują starsi – palą, odurzają się. „Grono” tam nie zagląda, pewnie

one na mocniejsze i słabsze, a ro- szość nauczycieli, którym przyszło na wszelki wypadek. A ścigane są... dzice i  uczniowie wszelkimi spo- uczyć w gimnazjach, nie jest z tego kolorowe bluzki. – Fakt, że moja sobami obchodzą zacórka nie zdołała się sadę rejonizacji. Brak jak znaczna W gimnazjum masz młodzież, której buzują stoczyć idealnego świadectwa część jej koleżanek, hormony, autorytetem dla niej jest środowi- że dała radę w gimnie jest dla bardziej sko rówieśnicze, a nie nauczyciel obrotnych rodziców nazjum, uważam przeszkodą w  załaza swój i  żony (nie twieniu potomkowi wymarzonej powodu zbyt szczęśliwa. Mówią: szkoły) wychowawczy sukces – koszkoły. Cóż bowiem prostszego, jak to najgorsza robota. W  podsta- mentuje ojciec tegorocznej absolprzemeldować dziecko do babci czy wówce dostajesz dzieci ciekawe wentki tej szkoły. przyjaciółki, która mieszka w  od- świata, zadowolone, że się mogą W nowej szkole naturalne propowiedniej dzielnicy. O  najlepsze czegoś nauczyć. W liceum stykasz blemy związane z  dorastaniem szkoły walczą przede wszystkim się z ludźmi, którzy już rozumieją, połączone ze stresem związanym ci rodzice, którzy odebrali dobre że właśnie zaczynają pracować na z wejściem w nowe środowisko nawykształcenie i  to samo chcą za- swoją przyszłość. W  gimnazjum kładają się na siebie, by stworzyć pewnić dziecku. Gorzej sytuowa- masz młodzież, której buzują hor- wybuchową mieszaninę. O  proni i  wyedukowani zadowalają się mony, autorytetem dla niej jest blemach wychowawczych w okreszkołą rejonową, ciesząc się, że ich środowisko rówieśnicze, a nie na- sie gimnazjalnym mówi się najdziecko w ogóle kontynuuje naukę. uczyciel. Potworzono często gim- częściej. Według badań Instytutu Tym samym, zamiast wyrównywa- nazja – molochy, ich dyrektorzy Psychiatrii i Neurologii w Warszania szans, mamy jeszcze większe mówią, że policję muszą wzywać wie, kontakt z narkotykami miało niż dotychczas rozwarstwienie. czasami kilka razy w tygodniu. 5 proc. uczniów klas pierwszych, Nie ma powszechnej Tę konstatację potwierdza Ala, 10 proc. uczniów klas drugich i  17 akceptacji gimnazjalistka po pierwszej kla- proc. uczniów klas trzecich. AlkoAni 15 lat temu, ani dziś, kiedy sie. Kiedy porównuje swoją szkołę hol piło odpowiednio 20, 35 i  47 w  ponad 6,4 tys. gimnazjów uczy podstawową z gimnazjum, najbar- proc. uczniów, z czego w pierwszej się 1 mln 200 tys. nastolatków. dziej uderza ją właśnie pedago- klasie upiło się 12proc. uczniów, Sondaż Grupy IQS pokazał, że 56 giczna niemoc. – W podstawówce, w  drugiej 24 proc., a  w  trzeciej –

36 proc. Ponad połowa gimnazjalistów, kończąc szkołę, ma też za sobą wypalenie pierwszego papierosa. Jednocześnie obniża się średni wiek inicjacji seksualnej, a media chętnie nagłaśniają przypadki nastoletnich ciąż i ekstremalnych zabaw seksualnych gimnazjalistów. Gimnazjaliści przodują także w  agresji, nie tylko słownej. Przemoc fizyczna jest na porządku dziennym. Brak czasu dla ucznia Nauczyciele potrzebują czasu, aby poznać ucznia i rozpoznać jego problemy. Ale tego czasu po prostu nie ma. Według samych uczniów (rozmawiałam z gimnazjalistami, ich rodzicami i nauczycielami) wygląda to tak: pierwsze półrocze to walka o  kolejność dziobania w grupie i sprawdzanie, na co można sobie pozwolić w nowej szkole. Potem następuje zaciśnięcie pasa – nauczyciele gnają z programem, bo jest mało czasu. A  trzecia klasa schodzi na nauce wypełniania testów, bo szkoła jest nastawiona na testologię, a  nie naukę samodzielnego myślenia. W  efekcie absolwenci gimnazjów są zupełnie bezradni, gdy trzeba coś zrobić samodzielnie lub użyć wiedzy – diagnozuje ojciec gimnazjalistki. Gimnazja stworzyły przepaść edukacyjną. Świetnie widać to w  liceach. Dzieciaki z  tą samą liczbą punktów na wejściu dramatycznie różnią się poziomem wiedzy. Jedne gimnazja mają politykę zawyżania średniej szóstkami, inne wręcz przeciwnie. A realna wiedza ma się nijak do sztucznie kreowanych średnich i podpowiadania na egzaminach. Ta długa lista zastrzeżeń i żalów jasno wskazuje, że gimnazja nie rozwiązały żadnego problemu, za to stały się problemem samym w  sobie. Co zatem z  nimi zrobić? Zapytałam o to znajomych na fejsbuku. Odpowiedzieli jednym głosem: rozwiązać, zakopać, zlikwidować – im wcześniej, tym lepiej! I  co dalej? Likwidacja gimnazjów? Jedni mówią, że to niemożliwe, bo drogo, bo jakoś to się toczy, że lepiej naprawiać, co stworzono. Inni, że tak dalej być nie może, bo tutaj nie chodzi o  drobiazg, lecz o  „naszej młodzieży chowanie” i  o  przyszłość naszego narodu. Ci dzisiejsi gimnazjaliści będą musieli przeprowadzić Polskę przez niejeden kryzys i wykazać się roztropnością. A kto ma ich tego nauczyć? Z  tego obowiązku, nas dorosłych, nikt nie zwolni – zróbmy to jak najlepiej! Iwona Michałek fot. freeimages.com


HOBBY   21

Czwartek, 30 lipca 2015

Jak dbać o sprzęt do brodzenia?

WĘDKARSTWO Odzież, której używamy do brodzenia, musi się sprawdzać w trudnych warunkach. Jak o nią zadbać, by służyła nam jak dłużej?

Dobrze zakonserwowane i zadbane wodery będą nam długo służyły Czasy, w których mogliśmy kupić jedynie wodery z  czarnej i zielonej gumy należą do przeszłości. Teraz mamy do wyboru wiele tkanin: zaczynając od pianek neoprenowych, na gumach kończąc. Zmieniły się również kroje. Możemy sobie sprawić wymyślne wodery czy spodniobuty wyprodukowane z  oddychających materiałów. Różnią się one ceną, wygodą użytkowania i  parametrami technicznymi, ale zasady dbania o  nie pozostają prawie takie same. Odzież, w  której brodzimy, dobierajmy tak, by nie krępowała naszych ruchów i  by nie była za ciasna. Źle dobrana grozi nadmiernym rozciągnięciem w szwach, a wtedy zacznie przepuszczać wodę. Bardzo często zdarza się zalanie woderów czy

spodniobutów, gdy wejdziemy zbyt głęboko, potkniemy się lub poślizgniemy. W takim przypadku strój suszymy w  miejscu przewiewnym, ale nigdy bezpośrednio na słońcu. Wystawiając materiał na działanie promieni, pozbawiamy go cech wytrzymałościowych. Ta sama zasada dotyczy suszenia odzieży mokrej tylko z zewnętrznej strony, a suchej od środka. Pamiętajmy, żeby po wędkowaniu wyjąć wodery czy spodniobuty z  torby, nie wolno zostawić ich zwiniętych na dłuższy czas. Najlepiej od razu je powiesić, by przeschły i właśnie w  tej pozycji powinniśmy taką odzież przechowywać. Podobnie postępujemy ze sprzętem składającym się ze „śpiochów” i butów do brodzenia. Te ostat-

nie podczas suszenia na pełnym słońcu mogą się skurczyć. Kiedy brodzimy, uważajmy, by pomiędzy „śpiochy” a but nie dostał się żwir. Ostre kamyczki mogą zniszczyć neoprenową osłonę. Aby temu zapobiec, na neoprenową „skarpetę” nakładamy dodatkową, bawełnianą, która ochroni delikatny materiał. Obuwie do brodzenia możemy uszkodzić, przedzierając się przez teren na łowisku. Podczas wypadów na małe rzeczki, wijące się między krzakami, łatwo uszkodzić drogie wodery. Na taką okazję warto zaopatrzyć się w jakieś tańsze, ewentualnie stare ubranie. (mr), fot. nadesłane

Porady

Bezpieczne biwakowanie Co zrobić, by rodzinny pobyt nad wodą, połączony z wędkowaniem, nie zakończył się np. koniecznością uiszczenia mandatu? Trzeba się odpowiednio przygotować. Przed wyjazdem w upatrzone miejsce, należy zebrać przydatne informacje. Po pierwsze, koniecznie trzeba zapoznać się z regulaminem danego łowiska, bo zdarza się (także w przypadku łowisk PZW), że zakazuje on biwakowania nad brzegiem. Po drugie, sprawdźmy przepisy obowiązujące w danej gminie, bo również miejscowe uregulowania mogą zabraniać wypoczywania nad wodą. Po trzecie, w przypadku łowisk graniczących z lasami, dobrze Nie wszędzie nad jeziorami wolno biwakować. Czasem jest skontaktować się z właściwym są nawet tablice z zakazem. nadleśnictwem i dowiedzieć się, czy Ta wisi nad Bachotkiem można biwakować w  wybranym przez siebie miejscu. korzystania z  otwartego płomieKolejna sprawa to ograniczenia nia. w miejscu naszego wypoczynku (np. Wjazd do lasu w miejscu, w któzakaz używania otwartego ognia, rym jest to niedozwolone, albo pospuszczania psów ze smyczy, wjaz- zostawienie pojazdu w miejscu do du samochodem do lasu). Jest ich tego nieprzeznaczonym stanowi bardzo dużo i  są w  znacznej mie- wykroczenie z art. 161 Kodeksu wyrze związane z tym, w jaki sposób kroczeń. chcemy spęGdy decyNa obszarze „Natura dzić weekend dujemy się na 2000” na Pojezierzu nad wodą. Jeśli biwakowanie Brodnickim zabierzemy suw  towarzystwie chy prowiant czworonoga, paw niewyznaczonych i nie będziemy miętajmy o zapimiejscach biwakowanie rozpalać grilla, sach regulaminu jest zabronione zakaz używautrzymania czynia otwartego ognia nie będzie nas stości i porządku (każda gmina taki dotyczył itd. ma). Zwierzęta domowe, a w szczeNa łowiskach graniczących gólności psy i koty, nie mogą stanoz  lasami zabrania się m. in.: za- wić zagrożenia dla zdrowia i  życia nieczyszczania gleby i  wód, za- ludzi, być uciążliwe dla osób trześmiecania, rozkopywania gruntu, cich, nie wolno im też zanieczyszniszczenia lub uszkadzania drzew, czać terenów przeznaczonych do krzewów lub innych roślin, rozgar- użytku publicznego. niania i zbierania ściółki, biwakowaNiezastosowanie się do zania poza miejscami wyznaczonymi kazów i  obowiązków może słono przez właściciela lasu lub nadle- kosztować – 500 zł mandatu lub śniczego, puszczania psów luzem, grzywnę. rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez Tekst i fot. (mr) właściciela lasu lub nadleśniczego,


22

ROZRYWKA

Czwartek, 30 lipca 2015

HOROSKOP

P O G O D A

Nie bÄ&#x2122;dziesz w najbliĹźszych dniach w rozrywkowym nastroju. JeĹ&#x203A;li odpoczywasz na urlopie, szukaj towarzystwa, ktĂłre pomoĹźe Ci odzyskaÄ&#x2021; dobry humor i aktywnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. PracujÄ&#x2026;c nie przemÄ&#x2122;czaj siÄ&#x2122;. BÄ&#x2026;dĹş bardziej towarzyski.

Zupa szczawiowa dla poczÄ&#x2026;tkujÄ&#x2026;cych kucharzy

Wodnik (20.01-19.02)

Baran (21.03-21.04)

Mimo niekorzystnego ukĹ&#x201A;adu planet nie obawiaj siÄ&#x2122; przykroĹ&#x203A;ci ani niepowodzeĹ&#x201E;. Intuicja podpowie, ktĂłrzy ludzie sÄ&#x2026; Ci Ĺźyczliwi, a od ktĂłrych naleĹźy trzymaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; teraz z daleka. W miĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci dobry czas na przemyĹ&#x203A;lenia. Skutecznie zaĹ&#x201A;atwisz sprawy w urzÄ&#x2122;dach.

Byk (20.02-21.05)

PT. 31.07.15

iloĹ&#x203A;Ä&#x2021; wywaru i przecedziÄ&#x2021; go. SporzÄ&#x2026;dziÄ&#x2021; jasnozĹ&#x201A;otÄ&#x2026; zasmaĹźkÄ&#x2122; (na patelni rozpuĹ&#x203A;ciÄ&#x2021; masĹ&#x201A;o, dodaÄ&#x2021; mÄ&#x2026;kÄ&#x2122;, energicznie mieszaÄ&#x2021;) i poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czyÄ&#x2021; jÄ&#x2026; z wywarem, zagotowaÄ&#x2021;. DodaÄ&#x2021; mleko, szczaw i Ĺ&#x203A;mietanÄ&#x2122; (Ĺ&#x203A;mietanÄ&#x2122; zahartowaÄ&#x2021;, aby siÄ&#x2122; nie zwarzyĹ&#x201A;a). DoprawiÄ&#x2021; solÄ&#x2026; i cukrem do smaku. Dodatkami do zupy szczawiowej mogÄ&#x2026; byÄ&#x2021;: jajka w koszulkach, jajka na twardo pokrojone w czÄ&#x2026;stki, jajka faszerowane, ziemniaki lub ryĹź na sypko. Smacznego!

WT. 04.08.15

TydzieĹ&#x201E; bez aspektĂłw. Korzystny jednak dla wielu sfer Twego Ĺźycia. W pracy bÄ&#x2122;dziesz zadowolony z osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;tych rezultatĂłw. Niestety, pojawi siÄ&#x2122; teĹź kilka problemĂłw rodzinnych. W sprawach domowych bÄ&#x2026;dĹş aktywniejszy. W pracy raczej planuj niĹź dziaĹ&#x201A;aj.

SOB. 01.08.15

Znajdujesz siÄ&#x2122; jeszcze pod wpĹ&#x201A;ywem aury ostatnich dni. Twoje nastawienie do Ĺ&#x203A;wiata i ludzi nie jest zbyt pozytywne. SzczegĂłlnie trudno bÄ&#x2122;dzie Ci siÄ&#x2122; dogadaÄ&#x2021; z bliskimi. Nie przywiÄ&#x2026;zuj wagi do wakacyjnych romansĂłw. W pracy zajmij siÄ&#x2122; swoimi sprawami.

SkĹ&#x201A;adniki: 2,5 l wywaru z koĹ&#x203A;ci 600 ml mleka 20 dag szczawiu (Ĺ&#x203A;wieĹźego lub konserwowego) 60 g masĹ&#x201A;a 60 g mÄ&#x2026;ki 210 g Ĺ&#x203A;mietany 18 proc. 20 g cukru sĂłl i pieprz do smaku Przygotowanie: OdmierzyÄ&#x2021; odpowiedniÄ&#x2026;

NIEDZ. 02.08.15

Ryby (20.02-20.03)

Pierwsze kroki w kuchni, czyli uczniowie ZespoĹ&#x201A;u SzkĂłĹ&#x201A; w Kowalewie Pomorskim proponujÄ&#x2026;â&#x20AC;Ś

PN. 03.08.15

Praca, ktĂłrej ostatnio poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;casz wiele siĹ&#x201A; i czasu jak na razie nie przynosi korzyĹ&#x203A;ci. TwĂłj upĂłr w dÄ&#x2026;Ĺźeniu do celu zasĹ&#x201A;uguje jednak na pochwaĹ&#x201A;Ä&#x2122;. NiedĹ&#x201A;ugo szczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;cie zacznie Ci sprzyjaÄ&#x2021;. Przygotuj siÄ&#x2122; na spotkanie z miĹ&#x201A;Ä&#x2026; osobÄ&#x2026;. W finansach zmiany na plus.

CZW. 30.07.15

KozioroĹźec (22.12-20.01)

BliĹşniÄ&#x2122;ta (22.05-22.06)

Ĺ&#x161;R. 05.08.15

NaprzemiennoĹ&#x203A;Ä&#x2021; tranzytĂłw nie sprzyja wydajnej pracy. SkreĹ&#x203A;l wiÄ&#x2122;c ze swojej listy sprawy, ktĂłre nie sÄ&#x2026; terminowe. Nie pozwĂłl siÄ&#x2122; teĹź zaskoczyÄ&#x2021; Ĺźadnym nieprzewidzianym wypadkom. W rodzinie moĹźe dochodziÄ&#x2021; do konfliktĂłw.

Rak (22.06-22.07) Ten tydzieĹ&#x201E; niesie nerwowoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i konflikty z otoczeniem. Gwiazdy ostrzegajÄ&#x2026; przed kĹ&#x201A;opotami w pracy. W sprawach prywatnych i sĹ&#x201A;uĹźbowych moĹźesz dziaĹ&#x201A;aÄ&#x2021; nierozwaĹźnie. W miĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci potrzeba wiÄ&#x2122;cej szczerych rozmĂłw. Szukaj mÄ&#x2026;drych doradcĂłw. Przestrzegaj przepisĂłw drogowych.

Marta Lewandowska proponuje szczawiowÄ&#x2026;

KRZYĹťĂ&#x201C;WKA

Lew (23.07-23.08) Nie licz na jakieĹ&#x203A; wyjÄ&#x2026;tkowe szczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;cie. W pracy moĹźesz odczuwaÄ&#x2021; pewien opĂłr wobec nadmiernych wymagaĹ&#x201E;. Staraj siÄ&#x2122; panowaÄ&#x2021; nad emocjami i nie rezygnuj z raz przyjÄ&#x2122;tego stanowiska. Nie pozwĂłl siÄ&#x2122; wykorzystywaÄ&#x2021; w pracy.

Panna (24.08-23.09) RóşnorodnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; tranzytĂłw sprzyja nieprzemyĹ&#x203A;lanym dziaĹ&#x201A;aniom. ZastanĂłw siÄ&#x2122;, czy staÄ&#x2021; CiÄ&#x2122; na takie ryzykowne posuniÄ&#x2122;cia. SĹ&#x201A;uchaj intuicji, bo ona jest Twoim najlepszym doradcÄ&#x2026;. WiÄ&#x2122;cej czasu poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;Ä&#x2021; na zabawÄ&#x2122; z dzieÄ&#x2021;mi. W pracy dziaĹ&#x201A;aj zgodnie z samym sobÄ&#x2026;.

Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;ǤÂ&#x2022;Â&#x192;Â?Ǥ Â?Â&#x203A;äÂ&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2122;Â&#x2022;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2018;Ǥ

3 3

Â&#x2014;Â?Â?Â&#x2013;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x192;ÇĄ

Â&#x2039;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x153;Â?Â&#x192; Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x192;

Â&#x2039;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x153;Â?Â&#x192;

Â&#x2021;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x17D;ÇĄÂ&#x2019;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x192;Â&#x201D;Â?Â&#x192; ĚśÂ&#x203A;Â?Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2039;Â&#x2021;̜ǥ Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;ǤǢ ĚśÂ&#x192;Â&#x2013;Â?Â&#x192;̜Ǣ ĚśÂ&#x203A;Â?Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2039;Â&#x2021;̜ǥ Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;ͳ͝;ͺ ĚśÂ&#x192;Â&#x2013;Â?Â&#x192;̜Ǣ Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;ͳ͝;ͺ

Â?Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x192;Â?Â&#x2039;Â&#x192;

Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2021;Â?Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x201D;Â?Â&#x203A; Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2021;Â?Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x201D;Â?Â&#x203A; Â&#x153;Â&#x192;Ă?Â&#x2018;Ä&#x201A;Â&#x203A;Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x17D; Â&#x153;Â&#x192;Ă?Â&#x2018;Ä&#x201A;Â&#x203A;Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x17D; Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x192;Ǣ Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x192;Ǣ Â&#x2018;Â&#x152;Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x192;Â?Â&#x2020;Â&#x203A; Â&#x2018;Â&#x152;Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x192;Â?Â&#x2020;Â&#x203A;

Strzelec (23.11-21.12)

Podobnie jak w ostatnich dniach Twoim zainteresowaniem cieszyÄ&#x2021; siÄ&#x2122; w tym tygodniu bÄ&#x2122;dzie rodzina. JeĹ&#x203A;li zdarzÄ&#x2026; siÄ&#x2122; niespodzianki, to takie, ktĂłre odmieniÄ&#x2026; TwĂłj los. Twoja pozycja w pracy jest stabilna. Poczujesz, Ĺźe masz wszystko pod kontrolÄ&#x2026;. SkoĹ&#x201E;cz z samotnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;.

Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2026;Â?Â&#x2039; Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2018; Â&#x201D;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â&#x192;

Â&#x2014;Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2014;Â&#x201E; Â&#x2014;Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x192;Ă?Â&#x192;Ǣ Â&#x2018;Â&#x160;Â?ÇĄÂ&#x2026;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2C6; Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x153;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192;

Â&#x192;Â?Â&#x2030;ǤǢÂ&#x2122;Â&#x2022;Â&#x2019;Ă&#x2014;Ă?Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x192; Â&#x153;Â&#x192;Â?Â&#x2020;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;ĚľÂ&#x2022;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2022;

Â&#x2018;Â&#x160;Â?ÇĄÂ&#x2026;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2C6; Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2013; Â&#x192;Â?Â&#x2030;ǤǢÂ&#x2122;Â&#x2022;Â&#x2019;Ă&#x2014;Ă?Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x192; Â&#x153;Â&#x192;Â?Â&#x2020;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201D;ĚľÂ&#x2022;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2022; Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2013;

Â&#x153;Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013;Â&#x192;

Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x192;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;

Â&#x153;¸äŠÂ&#x2022;Â&#x2019;Ă?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x203A;

Â&#x2020;ͳ͚͜͝ Â&#x2020;ͳ͚͜͝ Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x153;Â&#x203A;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2013; Â?Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2039; Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x153;Â&#x203A;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2013; Â?Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2039;

cÂ&#x2122;Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2021;Â&#x152;Â&#x2022;Ă?Â&#x192;Â&#x2122;Â&#x203A;

Â&#x2018;Ä&#x201A;Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x2021;Â&#x2122; Â&#x2018;Ä&#x201A;Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x2021;Â&#x2122;

Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2122; Â&#x2014;Â&#x2020;Â&#x2018;

NOC 12 0 1020 8

°C mm hPa km/h

temperatura: opady: ciĹ&#x203A;nienie: wiatr:

DZIEĹ&#x192; 22 0 1020 10

NOC 8 0 1019 11

°C mm hPa km/h

temperatura: opady: ciĹ&#x203A;nienie: wiatr:

DZIEĹ&#x192; 28 0 1019 12

NOC 17 0 1017 10

°C mm hPa km/h

temperatura: opady: ciĹ&#x203A;nienie: wiatr:

DZIEĹ&#x192; 29 0 1016 9

NOC 15 0 1015 14

°C mm hPa km/h

temperatura: opady: ciĹ&#x203A;nienie: wiatr:

DZIEĹ&#x192; 29 0 1014 17

NOC 17 0 1018 17

°C mm hPa km/h

SUDOKU 94 5 62 8 1

Â&#x2019;Â&#x17D;Â&#x192;Â?Â&#x2022;Â&#x153;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x192;

Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2122;Â&#x203A;Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2019;Ă?Â&#x203A;Â&#x2122; Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x203A; Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2122;Â&#x203A;Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2019;Ă?Â&#x203A;Â&#x2122;

Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x203A;

2

4 Â&#x192;Â&#x2022;Â?Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x192; Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x203A;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x192;Â&#x152;ÂŚÂ&#x2026;Â&#x203A; Â&#x192;Â&#x2022;Â?Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x192; Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x2014;Ǥ

Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x203A;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x192;Â&#x152;ÂŚÂ&#x2026;Â&#x203A; Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x2014;Ǥ

4

2

3

4

5

5

6

7

6

8

7

6

4

Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x203A;Â? Â?Â&#x2018;Â?Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x152;Â&#x2022;Â?Â&#x2039;

3

6 Â&#x2C6;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2122; Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2018;äÂ&#x2026;Â&#x2039; Â&#x2C6;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2122;

Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2018;äÂ&#x2026;Â&#x2039;

Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2021;ÇĄ Â&#x2030;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x192;Ă?Â&#x2C6;Â&#x201D;ǤǢ Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2021;ÇĄ Â&#x2019;Â&#x2018;äÂ?Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2013;Â?Â&#x2039;Â&#x2021; Â&#x2030;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x192;Ă?Â&#x2C6;Â&#x201D;ǤǢ Â?Â&#x2039;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x192;Â?Â&#x203A; Â&#x2019;Â&#x2018;äÂ?Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2013;Â?Â&#x2039;Â&#x2021; Â?Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x153;Â&#x192;Ă?Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Â?

Â?Â&#x2039;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x192;Â?Â&#x203A; Â?Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x153;Â&#x192;Ă?Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Â?

2

Â&#x192;Â&#x2122;Â?Â&#x192; Â&#x192;Â&#x2122;Â?Â&#x192; Â?Â&#x192;Â&#x153;Â&#x2122;Â&#x192;Č&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2018; Â?Â&#x192;Â&#x153;Â&#x2122;Â&#x192;Č&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2018; ͳ͝ʹ͜Č&#x152;Ă?Â&#x192;Â? ͳ͝ʹ͜Č&#x152;Ă?Â&#x192;Â? Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;ÇŚ Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;ÇŚ Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x203A; Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x203A; Â&#x2018;Â?Â&#x2030;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2039; Â&#x2018;Â?Â&#x2030;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2039;

7

Â&#x201D;Â&#x2021;Ä&#x201A;Â&#x203A;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2C6;Â&#x2039;Â&#x17D;Â?Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x203A;

Ă?Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2039;Ă&#x2018;Â&#x2022;Â?Â&#x2039;Â?

Â&#x192;Â&#x2019;Â&#x2018;Ă&#x2018;Â&#x2022;Â?Â&#x192;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x192; Â&#x2019;Â&#x17D;Â&#x192;Â?Â&#x2022;Â&#x153;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x192; Â&#x192;Â&#x2019;Â&#x2018;Ă&#x2018;Â&#x2022;Â?Â&#x192;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x192;

Â&#x2039;Â?Â?Â&#x2039;Â&#x2021;ÇĄÂ&#x2122;Â&#x203A;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2013;Â?Â&#x203A;

Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2014;Â&#x152;Â&#x2039;Â&#x201D;Â&#x2018;ÇĄÂ&#x152;Â&#x192;Â&#x2019;Ǥ Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2014;Â&#x152;Â&#x2039;Â&#x201D;Â&#x2018;ÇĄÂ&#x152;Â&#x192;Â&#x2019;Ǥ Â&#x201D;Â&#x2021;Ä&#x201A;Â&#x203A;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2C6;Â&#x2039;Â&#x17D;Â?Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x203A;

2

Â&#x203A;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;ÇĄ Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x203A;Â? Â&#x203A;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2021;ÇĄ Â?Â&#x2018;Â?Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x152;Â&#x2022;Â?Â&#x2039;

1

temperatura: opady: ciĹ&#x203A;nienie: wiatr:

DZIEĹ&#x192; 23 0 1021 7

5

Â&#x2039;Â?Â?Â&#x2039;Â&#x2021;ÇĄÂ&#x2122;Â&#x203A;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2013;Â?Â&#x203A; Â?Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x152;Â&#x192;Â&#x153;Â&#x153;Â&#x2014; Â?Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x152;Â&#x192;Â&#x153;Â&#x153;Â&#x2014; Â?Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x192;ÇŚ Â?Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2018;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x192;ÇŚ Ă&#x2018;Â&#x2022;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2018; Ă&#x2018;Â&#x2022;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2018;

7

Â&#x2021;Â&#x153;ǤÂ?Â&#x192;Â&#x203A;Â&#x201E;Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x2021;Ä&#x201A;Â&#x2014; Ă?Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2039;Ă&#x2018;Â&#x2022;Â?Â&#x2039;Â? Â&#x2021;Â&#x153;ǤÂ?Â&#x192;Â&#x203A;Â&#x201E;Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x2021;Ä&#x201A;Â&#x2014;

Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x201D;Ǥǣ Â&#x2030;Â&#x2122;Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x153;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2122; Â?Â&#x192;Â&#x152;Â&#x152;Â&#x192;äÂ?Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x152;Â&#x2022;Â&#x153;Â&#x192; Â?Â&#x2018;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x152;Â&#x2039;Â&#x2014;Â&#x2013;Â?Â&#x2039; Â&#x2030;Â&#x2122;Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x153;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2122; Â?Â&#x2018;Â?Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x152;Â&#x2039;Â&#x2014;Â&#x2013;Â?Â&#x2039;

1

°C mm hPa km/h

Â&#x160;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2022; Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2019;Â&#x160;Â&#x2021; Â&#x160;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2022; Č&#x2039;ͳͺͳ͚njͺ͜Č&#x152;ÇĄÂ&#x2C6;Â&#x201D;Ǥ Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2019;Â&#x160;Â&#x2021; Â&#x2026;Â&#x160;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Ǣ Č&#x2039;ͳͺͳ͚njͺ͜Č&#x152;ÇĄÂ&#x2C6;Â&#x201D;ǤÂ&#x2018;Â&#x2020;Â?Â&#x201D;Â&#x203A;Â&#x2122;Â&#x2026;Â&#x192; Â&#x2026;Â&#x160;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Ǣ Â?ǤÂ&#x2039;Â?ǤÂ&#x192;Â&#x17D;Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2014;

5

cÂ&#x2122;Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2021;Â&#x152;Â&#x2022;Ă?Â&#x192;Â&#x2122;Â&#x203A; Â?ÂŚÂ&#x2019;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2022;Â?Â&#x2018;Â?Â&#x192; Â?ÂŚÂ&#x2019;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2022;Â?Â&#x2018;Â?Â&#x192; Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2022;Â&#x153;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2022;Â&#x153;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x2021; Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x152;Â&#x2039; Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x152;Â&#x2039;

Â&#x203A;Â&#x2022;Â&#x2019;Â&#x192;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Ä&#x201A;ÂŚÂ&#x2026;Â&#x192; Â&#x203A;Â&#x2022;Â&#x2019;Â&#x192;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Ä&#x201A;ÂŚÂ&#x2026;Â&#x192; Â&#x2020;Â&#x2018; Â&#x2039;Â&#x2020;Ä&#x201A;Â&#x2039; Â&#x2020;Â&#x2018; Â&#x2039;Â&#x2020;Ä&#x201A;Â&#x2039;

Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2122; Â&#x2014;Â&#x2020;Â&#x2018;

Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x201D;Ǥǣ Â?Â&#x192;Â&#x152;Â&#x152;Â&#x192;äÂ?Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x152;Â&#x2022;Â&#x153;Â&#x192;

NOC 7 0 1018 12

äÂ&#x2019;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x153;Â?Â&#x192;

Â&#x153;¸äŠÂ&#x2022;Â&#x2019;Ă?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x203A;

Â&#x153;Â&#x2021;Â?Â&#x192;ÇĄÂ&#x2019;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2122;Â&#x203A;

Ă&#x2014;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x152;Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Â&#x203A;

DZIEĹ&#x192; 20 0 1017 16

Â&#x2018;Â&#x2020;Â?Â&#x201D;Â&#x203A;Â&#x2122;Â&#x2026;Â&#x192; Â?ǤÂ&#x2039;Â?ǤÂ&#x192;Â&#x17D;Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2014;

Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x192;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;

Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x192;ÇĄ Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x192;ÇĄ äÂ&#x2019;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x153;Â?Â&#x192;

Â&#x153;Â&#x2021;Â?Â&#x192;ÇĄÂ&#x2019;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2122;Â&#x203A; Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2019;Ă?Â&#x203A;Â&#x2122; Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x203A; Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2019;Ă?Â&#x203A;Â&#x2122; Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â?Â&#x203A;

Â&#x192;Â&#x2122;Â?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192; Â&#x192;Â&#x2122;Â?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;

Ă&#x2014;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x152;Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Â&#x203A;

temperatura: opady: ciĹ&#x203A;nienie: wiatr:

Â&#x17D;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x160; Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x203A;Â&#x2122;Ă&#x2014;Â&#x2020;Â&#x2026;Â&#x203A; Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x203A;Â&#x153;Â&#x192;Â?Â&#x2013;Ă&#x2014;Â&#x2122;

Â?Â&#x2039;Â?ÇĄÂ?Â&#x192;Â&#x2020; Â&#x153;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?ÂŚÂ&#x192;Ă?ÂŚ

88 Â&#x153;Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013;Â&#x192;

Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x2021;Â&#x2020;Â?Â&#x2039;Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2019;Ǥ Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x152;ÂŚÂ&#x2026;Â&#x203A; Â&#x2039;Â?Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2014;

Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2122;Â&#x2018;Â&#x152;Ǥ Â&#x153;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2018;Â?Â&#x2018;Â&#x2030;Ă&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2022;ÇŚ Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2122;Â&#x2018;Â&#x152;Ǥ Â?Â&#x2039;Â?ÇĄÂ?Â&#x192;Â&#x2020; Â&#x153;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2018;Â?Â&#x2018;Â&#x2030;Ă&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2022;ÇŚ Â&#x153;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?ÂŚÂ&#x192;Ă?ÂŚ

Â&#x192;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x192;Ǥ

Â&#x2021;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x17D;ÇĄÂ&#x2019;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x192;Â&#x201D;Â?Â&#x192; Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;ǤǢ

Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x203A;Â&#x152;¸Â&#x153;Â&#x203A;Â? Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x192;ÇŚ Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x203A;Â&#x152;¸Â&#x153;Â&#x203A;Â? Â?Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x192;Â?Â&#x2039;Â&#x192; Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x192;ÇŚ

°C mm hPa km/h

Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2039;Â&#x2021;äŠ ǤÂ&#x2014;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2018; Â&#x17D;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x160; Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x203A;Â&#x2122;Ă&#x2014;Â&#x2020;Â&#x2026;Â&#x203A; Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2039;Â&#x2021;äŠ ǤÂ&#x2014;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2018; Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x203A;Â&#x153;Â&#x192;Â?Â&#x2013;Ă&#x2014;Â&#x2122;

Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2014;Â&#x2020;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â? Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?ÇĄ Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2026;Â?Â&#x2039; Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x2021;Â&#x2020;Â?Â&#x2039;Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2019;Ǥ Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x152;ÂŚÂ&#x2026;Â&#x203A; Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2018; Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2014;Â&#x2020;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â? Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?ÇĄ Â&#x2039;Â?Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2014; Â&#x201D;Â&#x201E;Â&#x192;Â?Â&#x192;

Â?Â&#x2039;¸Â?¸Â&#x2022;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Ǣ Â&#x2039;Â?Â&#x2039;¸

Â?Â&#x2039;¸Â?¸Â&#x2022;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Ǣ Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x153;Â&#x192;ÇĄ Â&#x2039;Â?Â&#x2039;¸ Â&#x192;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x192;Ǥ Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x153;Â&#x192;ÇĄ

Skorpion (24.10-22.11)

Czeka CiÄ&#x2122; niezbyt pomyĹ&#x203A;lny tydzieĹ&#x201E;. Nie zaĹ&#x201A;amuj siÄ&#x2122; tym, ale rĂłb, co do Ciebie naleĹźy. ZnuĹźenie i zniechÄ&#x2122;cenie szybko minÄ&#x2026;. Bez problemu znajdziesz jeszcze maĹ&#x201A;Ä&#x2026; chwilÄ&#x2122; na przyjemnoĹ&#x203A;ci. Masz wokĂłĹ&#x201A; siebie Ĺźyczliwych ludzi. W pracy Twoja aktywnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; bÄ&#x2122;dzie premiowana. Zadbaj o swojÄ&#x2026; urodÄ&#x2122;.

Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2019;Ă?Â&#x203A;Â&#x2122;Â&#x201D;Â&#x2039;Â?Â&#x2018;Â?Â&#x2018; Č&#x2039;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2014;Â?Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x192;ÇĄ Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â&#x153;Â&#x2014;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x192;Č&#x152;

Â&#x2122;Â&#x203A;Â&#x2020;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x192;Â?Â&#x203A; Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x201E;Â?Â&#x2018;Â&#x153;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2018; Â&#x2022;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2018;Â&#x2022;Â?Ă?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2014;

Â&#x2014;Â?Â?Â&#x2013;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x192;ÇĄ Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x192;

Waga (23.09-22.10)

BÄ&#x2026;dĹş przygotowany na trudne wyzwania. Twoje sprawy zawodowe zacznÄ&#x2026; siÄ&#x2122; komplikowaÄ&#x2021;. KĹ&#x201A;opoty w wiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;ci dotyczyÄ&#x2021; bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; spraw finansowych. W interesach ostroĹźnie podejmuj decyzje. Zostaniesz obdarzony uczuciem.

Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;ǤÂ&#x2022;Â&#x192;Â?Ǥ Â?Â&#x203A;äÂ&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2122;Â&#x2022;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2018;Ǥ Â?Ă?Â&#x192;Â&#x2020;ÇĄÂ?Â&#x192;Â&#x2030;Â&#x192;Â&#x153;Â&#x203A;Â?

Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x192;ÇĄÂ&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2039;Â&#x2021;Ă&#x2018; Â&#x2122;Â&#x2022;Â&#x153;Â?Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2021;Ǥ

NOC 12 0 1014 20

PANORAMICZNA

Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x203A;Â?Â&#x2014;Ă?Â&#x153; Â&#x153;Â&#x2021;Â?Â&#x192;ÇĄÂ&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x203A; Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x192;ÇĄÂ?Â&#x2013;Ă&#x2014;Â&#x201D;Â&#x192; Â&#x2026;Â&#x153;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2039;Â&#x2022;Â?Â&#x192;ÇĄ Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2019;Ă?Â&#x203A;Â&#x2122;Â&#x201D;Â&#x2039;Â?Â&#x2018;Â?Â&#x2018; Â&#x2014;Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2014;Â&#x201E; Â&#x2122;Â&#x203A;Â&#x2020;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x192;Â?Â&#x203A; Č&#x2039;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2014;Â?Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x192;ÇĄ Â&#x2014;Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x192;Ă?Â&#x192;Ǣ Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x201E;Â?Â&#x2018;Â&#x153;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2018; Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x203A;Â?Â&#x2014;Ă?Â&#x153; Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â&#x153;Â&#x2014;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x192;Č&#x152; Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x192;ÇĄÂ?Â&#x2013;Ă&#x2014;Â&#x201D;Â&#x192; Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x153;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x192; Â&#x153;Â&#x2021;Â?Â&#x192;ÇĄÂ&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x203A; Â&#x2022;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2018;Â&#x2022;Â?Ă?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2014; Â&#x2026;Â&#x153;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2039;Â&#x2022;Â?Â&#x192;ÇĄ

Â?Ă?Â&#x192;Â&#x2020;ÇĄÂ?Â&#x192;Â&#x2030;Â&#x192;Â&#x153;Â&#x203A;Â?

Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x192;ÇĄÂ&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2039;Â&#x2021;Ă&#x2018; Â&#x2122;Â&#x2022;Â&#x153;Â?Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2021;Ǥ

temperatura: opady: ciĹ&#x203A;nienie: wiatr:

DZIEĹ&#x192; 21 0 1011 23

8

1

1

4

8 2 1 7

1

6 3 7

4 1 8

3

5

3 6 1 3 8

2

26 4 7

5 3

7

1 8

3 6

3 9

5 18

1 92

2 7


URODA

Czwartek, 30 lipca 2015

23

Higiena przede wszystkim

OCHRONA ZDROWIA Bakterie, wirusy i grzyby to niewidoczni gołym okiem wrogowie, którzy zagrażają nie tylko zdrowiu klientów, ale także każdej osobie pracującej w salonie. Jak uchronić się przed niebezpiecznymi zakażeniami?

W salonach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej i SPA wykonywane są różne zabiegi, mające upiększać, przeciwdziałać efektom upływającego czasu, odprężać. Oferowane usługi często prowadzą do naruszenia ciągłości tkanek – to np. wycinanie skórek podczas zabiegów manicure i pedicure, zabiegi mikroigłowe i z użyciem igieł przy oczyszczaniu twarzy i zabiegach pielęgnacyjnych itp. Szczególną uwagę zwrócić należy na higienę otoczenia, higienę osobistą osób wykonujących zabiegi oraz higienę narzędzi używanych do tych zabiegów. Drobnoustroje przenoszą się w różnoraki sposób. Drogą krwiopochodną (z naruszeniem ciągłości tkanek) np. wirusy HIV czy wirusy zapalenia wątroby HBV i HCV. Drogą kropelkową i drogą powietrzną przedostają się drobnoustroje kolonizujące układ oddechowy człowieka, np. prątki gruźlicy, wirus grypy itp. Drogą kontaktową przenoszone są zakażenia poprzez bezpośrednią styczność człowieka z zanieczyszczonymi mikroorganizmami, rękoma lub przedmiotami (wirus opryszczki i bakterie). Nośnikami zarazków są ręce, sprzęt kosmetyczny i narzędzia, powierzchnie, powietrze. Grzyby Grzyby znaleźć możemy w środowisku zewnętrznym

obrzęku wału paznokciowego i towarzyszącym mu bólem. Wirusy Wirus HBV Piercing czy makijaż permanentny niosą za sobą ryzyko zakażenia wirusem HBV (WZW typu B), który doprowadza do zapalenia wątroby. Wirus HBV ulega zniszczeniu dopiero po godzinie sterylizacji suchym powietrzem w temperaturze 160°C (w autoklawie po około 30 min.). W temperaturze pokojowej może przetrwać długi czas, a niewysterylizowane przybory kosmetyczne mogą być źródłem zarażenia HBV nawet po wielu latach. Wirus HCV Brudne cążki, nożyczki, igły czy końcówka pistoletu do przekłuwania uszu to także siedliska wirusa HCV (WZW typu C). Można go najłatwiej przenieść do naszego organizmu podczas usuwania skórek bądź też zakładania paznokci żelowych. Osoby (woda, gleba, powietrze). Bytu- zakażone często przez wiele lat ją również w organizmie ludz- nie są świadome swojego stanu kim – na błonach śluzowych zdrowia, ponieważ okres wylęjamy ustnej, na skórze czy też gania wirusa jest bezobjawowy. w przewodzie pokarmowym. U niektórych klientów dochodzi Jedną z chorób, którą można się do jego samozniszczenia przez zarazić podczas nieprawidłowo układ odpornościowy, jednak wykonywanych zabiegów dłoni u niektórych wirus doprowadza i stóp jest grzybica. Szczególną do przewlekłego zapalenia wąuwagę należy zwrócić na to, czy troby, co w konsekwencji promanicurzystka lub pedicurzyst- wadzi do jej marskości i schyłka zakłada jednorazowe sterylne kowej niewydolności. Wirusowe rękawiczki, czy do tych zabiegów zapalenie wątroby typu C może używa jednorazowych wacików, być przyczyną nowotworu wątamponów itp. Bardzo ważne troby. jest również zwrócenie uwagi W niektórych salonach piękna pilniki ności nie myje i polerki – się i nie dezynpotencjalne fekuje sprzętu, Każdy człowiek jest poźródło zakatencjalnym źródłem mikro- a jeden ręcznik żeń. Często służy kilku osoorganizmów patogennych u pesudobom. Podobnie kosmetyjest z pilniczczek wykokami. Bywa, że rzystywane są jedne dla kilku nie używa się jednorazowych klientów – dla oszczędności. i nie dezynfekuje ich. Piłują, aż Narzędzia powinny znajdować się zużyją. Niestety, w ostatsię w jednorazowych foliach nich czasach bardzo popularne ochronnych, sterylnie zapa- jest wykonywanie manicure czy kowane, dezynfekowane i ste- pedicure w domu przez pseurylizowane w autoklawach. dokosmetyczki – osoby, które Jest wiele rodzajów grzybic. Jed- bez wykształcenia i bezprawnie nym z nich jest dermatofitowa. wykonują zabiegi po kosztach. W przypadku tej infekcji zmiany Jeśli chodzi o salony kosmesą bardzo wyraźne - paznokieć tyczne, warto upewnić się, czy staje się żółty i pusty w środku. wybrany przez nas posiada Choroba rozwija się wolno, cza- atest zezwolenia Państwowego sem nawet kilka miesięcy. Szyb- Zakładu Higieny lub innego orciej ujawnia się drożdżyca. Cha- ganu sanitarnego na przeprorakteryzuje się występowaniem wadzanie niektórych zabiegów,

np. manicure czy pedicure. Nie zapominajmy przy tym, że tylko odpowiednio dobrane artykuły jednorazowe i konsekwentnie realizowany program higieny gwarantują bezpieczne wykonanie usługi i eliminują ryzyko zakażenia. Narzędzia wielokrotnego użytku są bezpieczne dopiero po sterylizacji w autoklawach. Jeśli chcemy trafić do dobrego salonu, gdzie zabiegi zostaną wykonane na wysokim poziomie zwróćmy uwagę na: – czystość i sterylność całego gabinetu – patrzymy na szczegóły – oparcia przy łóżkach, lampy świetlne do zabiegów, krzesła, toaleta, recepcja gabinetu, ogólny stan pomieszczeń; – wygląd personelu – zmienna odzież, czysta i schludna, odpowiednie obuwie, zadbany wygląd; – dozowniki na mydła, podajniki papieru do rąk, preparaty dezynfekcyjne do skóry personelu i klientów; – sterylne rękawiczki jednorazowego użytku, sterylne narzędzia otwierane z papierowo-foliowych opakowań, pilniki jednorazowego użytku, indywidualne dla każdego klienta; – dezynfekcję narzędzi, pomieszczeń i stanowiska pracy; – profesjonalizm personelu – podejście do klienta; – czas zabiegu (zbyt krótki czas świadczy o pośpiechu i braku precyzji). Brudna szara strefa Szarą strefą potocznie na-

zywamy osoby świadczące usługi kosmetyczne w domach – nie mające wykształcenia oraz nie posiadające zarejestrowanej działalności gospodarczej. Niestety, w dzisiejszych czasach to plaga. Ogłoszeń typu „tanio paznokcie z dojazdem do klienta” czy „paznokietki szybko, tanio, pięknie” jest bardzo dużo. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, ile zagrożeń niesie za sobą kontakt z tego typu usługami. Pilniki używane dla wielu klientów, brak dezynfekcji narzędzi – pseudokosmetyczki nie mają możliwości sterylizacji narzędzi do wycinania skórek itp., rękawiczek, niemożność dezynfekcji miejsca pracy oraz lamp do utwardzania paznokci. Osoby, które dają się zwieść takim ofertom powinny się zastanowić czy warto jest zapłacić parę groszy mniej i liczyć się z ryzykiem nabycia ciężkich do wyleczenia chorób. Wiele osób przychodzi do gabinetów kosmetycznych po pomoc po skorzystaniu z usług osób niewykwalifikowanych. Częste zakażenia bakteryjne, grzybicze i wirusowe spędzają sen z powiek. Do usług profesjonalisty powinien nas przekonać fakt, że prawdziwa kosmetyczka lub kosmetolog muszą skończyć studia, które oprócz pielęgnacji uczą jak przeciwdziałać zakażeniom i jak pracować, aby unikać tego typu zakażeń i chronić zdrowie swoje oraz klientów. kosmetolog Marika Świtalska R E K LAMA


24

HOBBY/OGŁOSZENIA

Czwartek, 30 lipca 2015

Zadania przygotowuje szkoła Mała Lingua w Kowalewie Pomorskim

MAŁA LINGUA To ogólnopolska sieć szkół języków obcych dla dzieci i modzieży, która posiada w całej Polsce już prawie 100 oddziałów. Szkoła językowa Mała Lingua wyróżnia się autorską metodą nauczania języków obcych. Sieć Mała Lingua została wyróżniona tytułem Miejsca Odkrywania Talentów, ponieważ poza nauką języków wspiera swoich słuchaczy w rozwijaniu ich zainteresowań.

Blabbersi świetnie się bawią o każdej porze roku. Czy potrafisz pokolorować i przyporządkować obrazki do poszczególnych pór roku?

Słowniczek: spring – wiosna summer – lato autumn – jesień winter – zima

Zapraszamy do poznawania świata i języków z Blabbersami w filii szkoły w Kowalewie Pomorskim!

Wyœlij z komórki og³oszenie do naszych tygodników 1. Wpisz w telefonie komórkowym dowolnej sieci SMS z treœci¹ og³oszenia. Zacznij od podania prefiksu AF.CBR (og³oszenie do Tygodnika Regionu Brodnickiego CBR), AF.CWA (og³oszenie do Tygodnika Regionu W¹brzeskiego CWA), AF.CGD (og³oszenie do Tygodnika Regionu Golubsko-Dobrzyñskiego CGD), AF.CLI (og³oszenie do Tygodnika Regionu Lipnowskiego CLI). Po spacji wpisz treœæ og³oszenia. 2. Prefiks musi byæ oddzielony spacj¹ od treœci og³oszenia – jest to warunek konieczny przyjêcia og³oszenia przez system. Maksymalna liczba znaków razem z prefiksem, znakami interpunkcyjnymi i spacjami w obrêbie jednego SMS-a wynosi 160. Treœæ SMS-a nie mo¿e zawieraæ polskich znaków (¹,æ,ê,³,ñ,ó,œ,¿,Ÿ). 3. Wyœlij SMS z treœci¹ og³oszenia pod numer 74886. Koszt SMS-a to 4,92 z³ brutto (4 z³ netto plus VAT 23%).Przyk³adowa ca³oœæ powinna wygl¹daæ tak: AF.CLI (spacja) Kupie samochod, tel. 123 456 789. 4. Otrzymasz od nas potwierdzenie otrzymania SMS-a o treœci: Dziêkujemy za przes³anie og³oszenia. Redakcja CLI (CWA, CGD lub CBR). 6. Na og³oszenia do wydania czwartkowego czekamy do poniedzia³ku do godz. 24.00. 7. Jeden SMS oznacza jednorazow¹ emisjê og³oszenia. Szczegó³owy regulamin wysy³ania i publikowania og³oszeñ przez SMS dostêpny jest na stronie internetowej www.GOLUB-CGD.PL


OGĹ OSZENIA

Czwartek, 30 lipca 2015

INFORMATOR Starostwo Powiatowe w Brodnicy ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica tel. (056) 495 08 00 UrzÄ&#x2026;d Miasta Brodnica ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica Tel. (56) 493 03 00 UrzÄ&#x2026;d Miasta GĂłrzno ul. Rynek 1, 87-320 Tel. (56) 498 92 49 UrzÄ&#x2026;d Miasta JabĹ&#x201A;onowo Pomorskie ul. GĹ&#x201A;Ăłwna 28, 87-330 Tel. (56) 697 68 00 UrzÄ&#x2026;d Gminy Brodnica ul. Zamkowa 13A, 87-300 Tel. (56) 494 16 12 UrzÄ&#x2026;d Gminy Bobrowo Bobrowo 27, 87-327 Tel. (56) 495 18 24 UrzÄ&#x2026;d Gminy Osiek Osiek 85, 87-340 Tel. (56) 493 81 21

OGĹ OSZENIA DROBNE ZĹ OMOWANIE â&#x20AC;&#x201C; Autokasacja Wszystkie marki OSOBOWE- DOSTAWCZE- CIÄ&#x2DC;ĹťAROWE PĹ ACIMY NAJWIÄ&#x2DC;CEJ! ZaĹ&#x203A;wiadczenie do wyrejestrowania ODBIĂ&#x201C;R GRATIS! 510-503510 Opieka nad seniorami- legalna praca w Niemczech i Anglii. Zacznij zarabiaÄ&#x2021; z Promedica24! Tel. 519 690 440 Natychmiastowa pomoc gotĂłwkowa w 15 minut dla kaĹźdego klienta na udokumentowany dochĂłd i zasiĹ&#x201A;ek staĹ&#x201A;y zadzwoĹ&#x201E; 516 340 541 OPIEKUN/KA OSĂ&#x201C;B STARSZYCH- atrakcyjne zarobki,

nienia lub inne propozycje tel. 510 061 775 WyposaĹźenie sklepu lady chĹ&#x201A;odnicze przeszkolone, regaĹ&#x201A;y itp. tanio sprzedam tel. 510 061 775 KupiÄ&#x2122; gospodarstwo rolne z 3 ha ziemi w odlegĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci do 20km od Golubia-Dobrzynia tel. 733 514 192 Sprzedam kuc walijski i kasztan cena 1200 zĹ&#x201A; do negocjacji tel. 880 409 583 PrzyjmÄ&#x2122; staĹźystÄ&#x2122; do wulkanizacji Kowalewo Pom. Tel. 880 918 890 ZATRUDNIÄ&#x2DC; ucznia na stanowisko mechanik samocho-

dowy. ZATRUDNIÄ&#x2DC; kierowcÄ&#x2122; z kat C+E w transporcie krajowym lub miÄ&#x2122;dzynarodowym. tel kontaktowy 886 646 840 lub 604 619 700. Ĺ&#x161;cinasz wĹ&#x201A;osy? ZarĂłb przy okazji! Skup wĹ&#x201A;osĂłw od 35 cm, damskie, mÄ&#x2122;skie, dzieciÄ&#x2122;ce, niefarbowane, zdrowe. 501225507 wysokie ceny! Pilnie potrzebuje i przyjmÄ&#x2122; meble pokojowe i kuchenne z czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciowo dopĹ&#x201A;atÄ&#x2026; oraz przyjmÄ&#x2122; Dziadkowce artykuĹ&#x201A;y agd i rtv 669339199 Kierowce C+E z doĹ&#x203A;wiadczeniem lub bez , Kraj. ZatrudniÄ&#x2122; tel. 668 852 956

R E K LAMA

R E K LAMA

R E K LAMA

Firma PONAR oferuje: SZTACHETY AKCESORIA OGRODZENIOWE KORZYSTNE CENY NAJWYÂŻSZA JAKOĹ&#x2019;Ă&#x2020;

UrzÄ&#x2026;d Gminy Bartniczka ul. Bartniczka 8, 87-321 Tel. (56) 493 68 10 UrzÄ&#x2026;d Gminy Ĺ&#x161;wiedziebnia Ĺ&#x161;wiedziebnia 92A, 87-335 Tel. (56) 49 384 60

legalna praca- Promedica24 zatrudni do pracy w Niemczech i Anglii. Tel. 519 690 440. Wapno rolnicze posodowe, mokre do 25% tanio. Transporty caĹ&#x201A;osamochodowe tel. 603 325 155 lub tel. 601 641 913 Posiadam lokal (parter ) do wynajÄ&#x2122;cia w Golubiu-Dobrzyniu ok 140 m2 ogrodzony z mediami i parkingiem cena do uzgodnienia lub inne propozycje tel. 510 061 775 Posiadam lokal (parter ) do wynajÄ&#x2122;cia w Golubiu-Dobrzyniu ok 140 m2 ogrodzony z mediami i parkingiem cena do uzgod-

R E K LAMA

UrzÄ&#x2026;d Gminy Zbiczno Zbiczno 140, 87-305 Tel. (56) 493 93 17

Pranie tapicerki auta Polerownie lakieru karoserii

Na terenie powiatu transport gratis

kom.

kom.

Wrzeszewo 29 k. Osieka

Tel. 660 35 60 50

R E K LAMA

UrzÄ&#x2026;d Gminy Brzozie Brzozie 50, 87-313 Tel. (56) 491 29 10 Pogotowie Ratunkowe w Brodnicyul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica Tel. (56) 668 91 00 lub 999 Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy ul. Zamkowa 13, 87-300 Brodnica Tel. (56) 491 42 00 lub 997 Komenda Powiatowa StraĹźy PoĹźarnej w Brodnicy ul. Sienkiewicza 23, 87-300 Brodnica Tel. (56) 495 06 00 lub 998 ZarzÄ&#x2026;d DrĂłg Powiatowych w Brodnicy ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica Tel. (56) 498 28 59 Powiatowy UrzÄ&#x2026;d Pracy w Brodnicy ul. Ĺťwirki i Wigury 3, 87-300 Brodnica tel. (56) 697 06 81 UrzÄ&#x2026;d Skarbowy w Brodnicy ul. Sikorskiego 19, 87-300 Brodnica Tel. (56) 495 47 1125

R E K LAMA

 L

]W\PNXSRQHP]QLÄ°N

   

  !

%$ &''

 " #"$% #

 '()(

R E K LAMA

Lista placĂłwek, w ktĂłrych przyjmowane sÄ&#x2026; darmowe ogĹ&#x201A;oszenia drobne 1. Bartniczka â&#x20AC;&#x201C; Lewiatan â&#x20AC;&#x201C; Sklep SpoĹźywczy DELIKATES PLUS ul. Brodnicka 13 2. Bobrowo â&#x20AC;&#x201C; Sklep SpoĹźywczo-PrzemysĹ&#x201A;owy BoĹźena Irwan 3. Brodnica â&#x20AC;&#x201C; KsiÄ&#x2122;garnia Teresa GoĹ&#x201A;Ä&#x2122;biewska ul. Hallera 3/5 4. Brodnica â&#x20AC;&#x201C; Redakcja CBR ul. 18 Stycznia 36 B 5. Brzozie â&#x20AC;&#x201C; PPHU EDAM Adam Nisgorski â&#x20AC;&#x201C; Sklep Groszek 6. GĂłrzno â&#x20AC;&#x201C; Sklep SpoĹźywczo-PrzemysĹ&#x201A;owy KODI ul. Rynek 12 7. JabĹ&#x201A;onowo Pomorskie â&#x20AC;&#x201C; Salon Prasowy ul. GĹ&#x201A;Ăłwna 29 8. JabĹ&#x201A;onowo Pomorskie â&#x20AC;&#x201C; Salon Prasowy ul. Kolejowa 7a 9. Osiek â&#x20AC;&#x201C; Sklep WielobranĹźowy FART Halina JÄ&#x2122;tczak 10. Ĺ&#x161;wiedziebnia â&#x20AC;&#x201C; Kiosk Handlowy Renata SmoleĹ&#x201E;ska 11. Zbiczno â&#x20AC;&#x201C; Sklep SpoĹźywczo-PrzemysĹ&#x201A;owy Lidia Kendziorska, Joanna Ludwiczak Zbiczno 157

  ! """   

  

     

 

MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; dojazdu do klienta bÄ&#x2026;dĹş wizyta w biurze 

 

R E K LAMA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy ul. Mickiewicza 1, 87-300 Brodnica Tel. (56) 498 47 69 Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Brodnicy ul. WesoĹ&#x201A;a 22, 87-300 Brodnica Tel. (56) 493 46 03

kom. 692 980 805

Miejski OĹ&#x203A;rodek Pomocy SpoĹ&#x201A;ecznej ul. Ustronie 2, 87- 300 Brodnica Tel. (56) 498 49 33

kom. 795 442 745


26

SPOĹ ECZEĹ&#x192;STWO

Wakacje u MichalakĂłw

Brodnica

GMINA BRZOZIE W MaĹ&#x201A;ym LeĹşnie w obejĹ&#x203A;ciu dostojnie wyleguje siÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;winiak Edzio, czasem przejdzie koĹ&#x201A;o niego jakaĹ&#x203A; kaczka, co leniwie obserwuje jeden z psĂłw wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;cicieli. Nagle sĹ&#x201A;ychaÄ&#x2021; tupot dzieciÄ&#x2122;cych stĂłp, Edzio leniwie odwraca siÄ&#x2122; na drugi bok. Nic siÄ&#x2122; nie dzieje, to tylko pora obiadu obozowiczĂłw W gminie Brzozie moĹźemy znaleĹşÄ&#x2021; wiele gospodarstw agroturystycznych. Lecz to w MaĹ&#x201A;ym LeĹşnie jest chyba najbardziej oblegane. WĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie dobiega koniec V turnusu obozowego w Stajni LeĹşno. Te wakacje u MichalakĂłw spÄ&#x2122;dziĹ&#x201A;o juĹź ponad 125 dzieci. Wszystkie gĹ&#x201A;askaĹ&#x201A;y leniwie wygrzewajÄ&#x2026;cego siÄ&#x2122; w sĹ&#x201A;oĹ&#x201E;cu Edzia. Wakacje tu sÄ&#x2026; nietypowe i wcale nie leniwe jakby sugerowaĹ&#x201A; przepastny Ĺ&#x203A;winiak leĹźÄ&#x2026;cy na Ĺ&#x203A;rodku obejĹ&#x203A;cia. DzieĹ&#x201E; obozowiczĂłw wyglÄ&#x2026;da nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;co: pobudka o godzinie 7.00 jeĹ&#x203A;li trzeba przyprowadziÄ&#x2021; konie z pastwiska nad jeziorem, o 7.30 gdy konie sÄ&#x2026; na pastwisku przy domu i karmienie koni; o godzinie 8.00 ludzkie Ĺ&#x203A;niadanie; od 8.30-9.00 dyĹźury i przygotowanie siÄ&#x2122; do jazdy; o 9.00 jazdy przedpoĹ&#x201A;udniowe. Potem wyprowadzanie, czyszczenie koni, siodĹ&#x201A;anie (dla

poczÄ&#x2026;tkujÄ&#x2026;cych nauka tych czynnoĹ&#x203A;ci), godzina jazdy na padoku lub w terenie (dla poczÄ&#x2026;tkujÄ&#x2026;cych 45 min. na lonĹźy), w miÄ&#x2122;dzyczasie jeĹźeli jest pogoda wyjazd nad jezioro (dla tych ktĂłrzy akurat nie jeĹźdĹźÄ&#x2026;), prĂłby taĹ&#x201E;ca w grupach (dla tych ktĂłrzy akurat nie jeĹźdĹźÄ&#x2026;), rozsiodĹ&#x201A;anie i rozczyszczenie koni. O godzinie 13 obozowicze majÄ&#x2026; obiad, potem sÄ&#x2026; jazdy popoĹ&#x201A;udniowe aĹź do kolacji o godz. 18. Od 18.30 do 20.00 nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026; dyĹźury, mycie koni itp. O 20 wyjazd na oklep na pastwisko lub wyprowadzenie koni. Potem sÄ&#x2026; gry zespoĹ&#x201A;owe, nauka teorii itp. Codziennie inne zajÄ&#x2122;cia. Cisza nocna nastÄ&#x2122;puje o 23. A w samym gospodarstwie dzieci nie tylko zajmujÄ&#x2026; siÄ&#x2122; koĹ&#x201E;mi, karmiÄ&#x2026; teĹź kaczki, perliczki, kozy i Edzia oraz jego rodzinÄ&#x2122;. â&#x20AC;&#x201C; To waĹźne by dzieci miaĹ&#x201A;y

BRODNICAâ&#x20AC;&#x201C;CBR.PL

Czwartek, 6 sierpnia 2015

kontakt ze zwierzÄ&#x2122;tami, na tym mi najbardziej zaleĹźy â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi Marek Michalak. â&#x20AC;&#x201C; Dlatego w naszym gospodarstwie zwierzÄ&#x2122;ta chodzÄ&#x2026; sobie luzem. Obozowicze karmiÄ&#x2026; zwierzÄ&#x2122;ta i sprzÄ&#x2026;tajÄ&#x2026; im. UlubieĹ&#x201E;cem dzieci jest oczywiĹ&#x203A;cie Edzio. OprĂłcz tego obozowicze uczestniczÄ&#x2026; w rajdzie konnym przez Park Krajobrazowy lasami nad rzekÄ&#x2122; WkrÄ&#x2122;, w spĹ&#x201A;ywach kajakowych. MajÄ&#x2026; takĹźe szkolenia z nowoczesnej technologii m. in. puszczania dronĂłw. â&#x20AC;&#x201C; W Stajni LeĹşno sÄ&#x2026; super wakacje â&#x20AC;&#x201C; twierdzÄ&#x2026; zgodnie obozowicze. â&#x20AC;&#x201C; A najlepsze sÄ&#x2026; konie i inne zwierzÄ&#x2122;ta â&#x20AC;&#x201C; dodajÄ&#x2026; pochĹ&#x201A;aniajÄ&#x2026;c ze smakiem podany obiad. Zaraz chwila sjesty i znĂłw ciekawe zajÄ&#x2122;cia i jazdy konne. Tylko Edzio jak zwykle ma wolne i leniwie obraca siÄ&#x2122; na drugi bok. Tekst i fot. (naĹ&#x201A;)

Uczestnicy obozu podczas jazdy konnej

Wielka Gala Cyrkowa

27 lipca mieszkaĹ&#x201E;cy powiatu, turyĹ&#x203A;ci mogli podziwiaÄ&#x2021; sztukÄ&#x2122; cyrkowÄ&#x2026; w Bachotku. MiÄ&#x2122;dzynarodowe Brodnickie Lato Artystyczne 2015 dobiegĹ&#x201A;o koĹ&#x201E;ca. A zakoĹ&#x201E;czyĹ&#x201A;a je wielka gala

Kolejny juĹź raz organizatorzy zaproponowali spotkanie ze sztukÄ&#x2026; cyrkowÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; sztukÄ&#x2026; ludzkich moĹźliwoĹ&#x203A;ci. Nad Bachotkiem pojawili siÄ&#x2122; cyrkowcy z obrÄ&#x2122;czami, szarfami i ogniem. â&#x20AC;&#x201C; Jest to wydarzenie o charakterze kulturalno-edukacyjnym, majÄ&#x2026;ce na celu promocjÄ&#x2122; twĂłrczoĹ&#x203A;ci artystycznej w dosĹ&#x201A;ownym tego sĹ&#x201A;owa znaczeniu. Od sztuki cyrkowej, poprzez malarstwo, muzykÄ&#x2122; i taniec â&#x20AC;&#x201C; informuje dyrektor brodnickiego domu kultury Ewa Dembek. W ramach MiÄ&#x2122;dzynarodowego Brodnickiego Lata Artystycznego organizowane byĹ&#x201A;y dla dzie-

ci i mĹ&#x201A;odzieĹźy z Polski i Niemiec warsztaty artystyczne w oĹ&#x203A;rodku wypoczynkowym UMK w Bachotku. Organizatorzy zadbali rĂłwnieĹź o spotkania z róşnymi twĂłrcami i artystami, ktĂłre pozwoliĹ&#x201A;y mĹ&#x201A;odym ludziom poznaÄ&#x2021; ich twĂłrczoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i kulisy pracy, a jednoczeĹ&#x203A;nie byĹ&#x201A;y doskonaĹ&#x201A;Ä&#x2026; okazjÄ&#x2026; do wspĂłlnej zabawy. OrganizatoremMiÄ&#x2122;dzynarodowego Brodnickiego Lata Artystycznego jest Brodnicki Dom Kultury, Deutsch-Polnisches Jugendwerk (Polsko-Niemiecka WspĂłĹ&#x201A;praca MĹ&#x201A;odzieĹźy) oraz Fundacja â&#x20AC;&#x17E;KĹ&#x201A;adkaâ&#x20AC;?. Tekst (naĹ&#x201A;) Fot.nadesĹ&#x201A;ane

WYGRAJ BILETY NA KONCERT!

Dzieci na obozie karmiÄ&#x2026; zwierzÄ&#x2122;ta

WspĂłlny obiad uczestnikĂłw obozu

Edzio wygrzewajÄ&#x2026;cy siÄ&#x2122; na sĹ&#x201A;oĹ&#x201E;cu

JuĹź w najbliĹźszy piÄ&#x2026;tek, 7 sierpnia, odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; ostatni wystÄ&#x2122;p w ramach KoncertĂłw Pod Gwiazdami 2015. Na scenie amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu zaĹ&#x203A;piewa Ryszard Rynkowski. Z pewnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; nie zabraknie takich przebojĂłw jak â&#x20AC;&#x17E;Dary losuâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x17E;Jedzie pociÄ&#x2026;g z dalekaâ&#x20AC;? czy â&#x20AC;&#x17E;Ĺťycie jest nowelÄ&#x2026;â&#x20AC;?. PoczÄ&#x2026;tek o godzinie 21.00. PrzygotowaliĹ&#x203A;my konkurs, w ktĂłrym moĹźna wygraÄ&#x2021; cztery pojedyncze bilety na to wydarzenie. Wystarczy odpowiedzieÄ&#x2021; na pytanie: kto jest autorem tekstu do wielkiego przeboju Ryszarda Rynkowskiego â&#x20AC;&#x17E;Wypijmy za bĹ&#x201A;Ä&#x2122;dyâ&#x20AC;?? Odpowiedzi, wraz z numerem telefonu, prosimy przesyĹ&#x201A;aÄ&#x2021; w czwartek, 6 sierpnia, od godziny 15.00 na adres mailowy: redakcja@wpr.info.pl. LaureatĂłw poinformujemy telefonicznie w piÄ&#x2026;tek rano. Bilety bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; do odebrania w kasie Muzeum Etnograficznego na dwie godziny przed koncertem. R E K LAMA

   

ZajÄ&#x2122;cia taneczne na obozie

SpacerujÄ&#x2026;ce po obejĹ&#x203A;ciu kaczki

  !

%$ &''

 " #"$% #

 '()(


SPOĹ ECZEĹ&#x192;STWO

Czwartek, 30 lipca 2015

Egzotyczni goĹ&#x203A;cie w GOK-u

Gmina Bobrowo

Patyczaki na wodzie

GĂ&#x201C;RZNO KulturÄ&#x2122;, kuchniÄ&#x2122; i zwyczaje swoich krajĂłw przybliĹźyĹ&#x201A;y mieszkaĹ&#x201E;com gminy GĂłrzno studentki z Gruzji, Meksyku i Chin

Klub PatyczakĂłw z gminy Bobrowo, ktĂłry regularnie zaprasza miĹ&#x201A;oĹ&#x203A;nikĂłw aktywnego trybu Ĺźycia na rajdy nordic walking, tym razem zorganizowaĹ&#x201A; spĹ&#x201A;yw kajakowy po jeziorze Chojno.

Do GĂłrzna studentki trafiĹ&#x201A;y dziÄ&#x2122;ki miÄ&#x2122;dzynarodowej organizacji studenckiej AIESEC, ktĂłra m. in. organizuje wolontariaty i dziaĹ&#x201A;a na rzecz integracji kulturowej. Ki Ki z Hongkongu, Makuna z Gruzji i Angie (Angela) z Meksyku przez tydzieĹ&#x201E; spotykaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; z dzieÄ&#x2021;mi w Gminnym OĹ&#x203A;rodku Kultury. KaĹźda z nich zapoznawaĹ&#x201A;a sĹ&#x201A;uchaczy z kulturÄ&#x2026; i tradycjami swojego kraju. DziÄ&#x2122;ki temu uczestnicy zajÄ&#x2122;Ä&#x2021; mogli dowiedzieÄ&#x2021; siÄ&#x2122; wielu ciekawych rzeczy np. o chiĹ&#x201E;skiej kaligrafii. Z kolei mĹ&#x201A;odzi mieszkaĹ&#x201E;cy gminy oprowadzali zagranicznych goĹ&#x203A;ci po okolicy. Wsparcia udzielili rodzice przygotowujÄ&#x2026;cy posiĹ&#x201A;ki i sĹ&#x201A;odkoĹ&#x203A;ci na przerwy, rodziny goszczÄ&#x2026;ce studentki w swoich domach oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy GĂłrzno. (magbet), fot. nadesĹ&#x201A;ane

PamiÄ&#x2026;tkowe zdjÄ&#x2122;cie uczestnikĂłw zajÄ&#x2122;Ä&#x2021;

27

PamiÄ&#x2026;tkowe zdjÄ&#x2122;cie juĹź po zejĹ&#x203A;ciu na lÄ&#x2026;d

Osiek

Osieckie wakacje mĹ&#x201A;odych

Biblioteka gminna i oĹ&#x203A;rodek kultury w Osieku wspĂłlnie zorganizowaĹ&#x201A;y wakacyjne zajÄ&#x2122;cia dla dzieci.

CzĹ&#x201A;onkowie klubu z Ĺ&#x201A;atwoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; zamienili kijki na wiosĹ&#x201A;a â&#x20AC;&#x201C; Nie jest to moĹźe zbyt popularne i znane miejsce do uprawiania turystyki kajakowej na Pojezierzu Brodnickim, ale posiada wiele walorĂłw, ktĂłre powinno siÄ&#x2122; poznaÄ&#x2021; i zobaczyÄ&#x2021; wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie z perspektywy kajaka â&#x20AC;&#x201C; opowiada Agnieszka TrÄ&#x2122;dowska ze stowarzyszenia Horyzont. â&#x20AC;&#x201C; Warto rĂłwnieĹź wiedzieÄ&#x2021;, Ĺźe jezioro Chojno wchodzi w skĹ&#x201A;ad polodowcowej rynny JabĹ&#x201A;onowskiej. Przez jezioro przepĹ&#x201A;ywa rzeka Lutryna. Jest to jedno z wiÄ&#x2122;kszych jezior na terenie naszej gminy. SpĹ&#x201A;yw byĹ&#x201A; doskonaĹ&#x201A;Ä&#x2026; okazjÄ&#x2026; do poznania innych form aktyw-

 

   

Tekst i fot. (magbet) R E K LAMA

$-'.*&/01-0234.1%

        !! " #$%&'()*%+ *, "  !"#$$$%!"&!'(%

jewski. â&#x20AC;&#x201C; Na zajÄ&#x2122;ciach plastycznych najfajniej byĹ&#x201A;o jak robiliĹ&#x203A;my czapki. Pracownicy GOK-u serdecznie dziÄ&#x2122;kujÄ&#x2026; osobom, ktĂłre wsparĹ&#x201A;y organizacjÄ&#x2122; wakacyjnych zajÄ&#x2122;Ä&#x2021;.

R E K LAMA

  

â&#x20AC;&#x201C; Podczas zajÄ&#x2122;Ä&#x2021; duĹźo rysowaliĹ&#x203A;my, robiliĹ&#x203A;my róşne rzeczy z bibuĹ&#x201A;y i malowaliĹ&#x203A;my farbami â&#x20AC;&#x201C; opowiada Maciek SumiĹ&#x201E;ski z Osieka. â&#x20AC;&#x201C; A najbardziej podobaĹ&#x201A;y mi siÄ&#x2122; zabawy ruchowe. â&#x20AC;&#x201C; Najbardziej lubiĹ&#x201A;em graÄ&#x2021; w â&#x20AC;&#x17E;walkÄ&#x2122; krĂłliâ&#x20AC;?, to jest taka gra jakby zbijak â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi Kamil MacieR E K LAMA

R E K LAMA

Przez kilka lipcowych tygodni w GOK-u spotykaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; grupa dzieci, dla ktĂłrych od poniedziaĹ&#x201A;ku do piÄ&#x2026;tku przygotowywano zajÄ&#x2122;cia. Codziennie okoĹ&#x201A;o godziny zajmowaĹ&#x201A;y warsztaty plastyczne: dzieci malowaĹ&#x201A;y, kleiĹ&#x201A;y i rysowaĹ&#x201A;y. ByĹ&#x201A;a rĂłwnieĹź dawka zajÄ&#x2122;Ä&#x2021; ruchowych i gry komputerowe.

(magbet) fot. nadesĹ&#x201A;ane R E K LAMA

Dzieci z niektĂłrymi z licznych prac plastycznych wykonanych podczas zajÄ&#x2122;Ä&#x2021; w osieckim GOK-u

nego wypoczynku, a takĹźe integracji. WziÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o w nim udziaĹ&#x201A; 25 osĂłb i w wiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;ci byli to mieszkaĹ&#x201E;cy gminy Bobrowo, ale rĂłwnieĹź Brodnicy czy Niewierza. Klub PatyczakĂłw to grupa nieformalna, skĹ&#x201A;adajÄ&#x2026;ca siÄ&#x2122; z czĹ&#x201A;onkĂłw dwĂłch bobrowskich stowarzyszeĹ&#x201E;: Aktywna Gmina i Horyzont, ktĂłrzy po zorganizowaniu pierwszego â&#x20AC;&#x17E;kijkowegoâ&#x20AC;? rajdu tak polubili tÄ&#x2122; formÄ&#x2122; rekreacji, Ĺźe postanowili spotykaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; regularnie.


28

HISTORIA

Czwartek, 30 lipca 2015

Legion Orła Białego

GMINA ŚWIEDZIEBNIA  Mało kto z mieszkańców naszego powiatu wie, że od wiosny 1941 roku, do końca lipca tego roku działała na terenie gminy Świedziebnia konspiracyjna młodzieżowa organizacja niepodległościowa pod nazwą Legion Orła Białego

20 kwietnia 1940 roku, w okupowanej Polsce powstał Związek Odwetu. Jego dowódcą został major Franciszek Niepokulczycki „Teodor”. Był to szczególnie zakonspirowany pion Związku Walki Zbrojnej, który stanowić miał trzon bojowy organizacji. W  jego skład wchodziły: sztab, komórki zabezpieczenia działalności sabotażowo-dywersyjnej, zespoły i  zakonspirowane sekcje sabotażowo-dywersyjne, oraz sekcje minersko-saperskie. Posiadał on rozbudowane struktury organizacyjne i  bojowe zarówno na terenach Generalnego Gubernatorstwa, jak i włączonych do Rzeszy Niemieckiej. Oddziały Odwetu organizowały głównie akcje minerskie na kolejach, dywersję i sabotaż w przemyśle zbrojeniowym, węzłach transportu i  łączności. Po krótkim okresie organizacyjno-„dozbrojeniowym” odwetowcy ruszyli do akcji. Pierwszy rok był jeszcze dość ostrożny, zaś akcji zbrojnych nie było przesadnie wiele, lecz już wczesną wiosną 1941 roku, gdy Niemcy zaczęli wzmagać ruch transportów wojskowych i  przemieszczać oddziały bliżej linii granicznej z Rosją bojownicy uderzyli. Zaczęły wylatywać w  powietrze

transporty paliw, uzbrojenia, żywności, prymitywne, choć skuteczne bomby rozwalały w pył magazyny wojskowe, mnożyły się zamachy na żołnierzy Wehrmachtu i  Luftwafe … Niemcy próbowali na początku ukrywać przed opinią publiczną skalę strat, lecz spowodowali tylko to, że wiadomości o kolejnych zamachach i  dywersjach i  tak się rozchodziły, z  tym, że w ustnych przekazach ich skutki wyolbrzymiano nieraz do karykaturalnych wielkości. Gorąca głowa Jana 19 letni syn rolnika ze wsi Zduny (powiat brodnicki) Jan Turowski był wśród tych, którzy z wypiekami na twarzy słuchali wieści i plotek z „podziemnego frontu”. To prawdopodobnie one spowodowały, że Janek postanowił działać. Na początku maja 1941 roku zwołał kilkunastu zaufanych kolegów do księtskiego lasu, gdzie uzgodniono, że założą wspólnie ugrupowanie mające wesprzeć partyzantów w walce o niepodległość Polski. Ustalono, iż będzie się ono nazywało Legion Orła Białego. Już wówczas chłopaki zdecydowali, że pierwsze, czego będą potrzebowali to … maszyna do pisania i jak najwięcej papieru. Ponieważ wszystko znaj-

dowało się w budynku Urzędu Gminy Świedziebnia (wieś przemianowano już wówczas na Schwetheim) , a więc pokusa była blisko. W nocy z 17 na 18 maja 1941 roku, w  składzie kilkunastu(!) chłopaków włamali się do niestrzeżonego gmachu, po czym wynieśli z  niego maszynę do pisania, zapas papieru, druki urzędowe, pieczątki, materiały biurowe. Przy okazji celowo zdemolowali wszystkie pomieszczenia biurowe i zniszczyli przyłącze napowietrznej linii telefonicznej. Mimo powstałego siłą rzeczy hałasu, jakoś nikogo on nie obudził (nawet kwaterującego w  pobliskim domu komisarza urzędowego Emila Lange), co zresztą skłoniło młodych, lecz lekkomyślnych bojowców do zaimprowizowania jeszcze jednej akcji, a mianowicie napaści na niemiecką masarnię. Bez większych kłopotów wtargnęli do jej wnętrza, część wyrobów wynieśli, natomiast resztę zniszczyli. Zdemolowali pomieszczenia,, uszkodzili urządzenia i narzędzia. Na początku napastnicy mieli niebywałe szczęście. Pomimo, iż w obydwu wypadkach przedsięwzięcie przeprowadziła kilkunastoosobowa(!) grupa miejscowych, zostawiając po sobie setki śladów Niemcy nie mogli dojść sprawców. Nawet wówczas, gdy kilka dni później członkowie Legionu Orła Białego (czasem używali skrótu LEORBI) podpalili w  Gołkowie zabudowania gospodarstwa (z którego przedtem faszyści wyrzucili prawowitego właściciela Stefana Szmycińskiego) besarabskiego Niemca Hota, to jeszcze śledztwo żandarmów toczyło się tak niemrawo i  nieudolnie, że od razu nie mogli dojść nawet do kręgu podejrzanych. Niech przemówi terror To, że w pierwszych dniach po włamaniach oraz podpaleniu nie wykryto sprawców w  niczym nie przeszkodziło Niemcom w  zastosowaniu środków terrorystyczno- odwetowych. Incydenty poważnie ich zaniepokoiły, bo skala zniszczeń świadczyła o  działaniu jakiejś, co najmniej kilkunastoosobowej, zorganizowanej grupy. Przypominam – był to maj 1941 roku, miesiąc przed planowaną inwazją Hitlera na ZSRR (

w ramach „Unternehmen Barbarossa”), okres wzmożonych ruchów wojsk, a  jednocześnie dywersji coraz bardziej zuchwałego polskiego podziemia, akcji dywersyjnych. Z  niemieckiego punktu widzenia, w tej sytuacji nie można było żadnego zagrożenia lekceważyć, czy tolerować. Szef rypińskiego gestapo, a przedtem struktur krwawego Selbschutzu, wyjątkowy bandyta - nawet jak na standardy oficerów SS - Fred Theodor Johannes Kniefall uznał, że czas zastosować politykę terroru i wziąć zakładników, jako gwarancję spokoju. Dowódcy żandarmów z  posterunku w  Świedziebni Brünerowi nakazał dokonać rozpoznania co do prawdopodobnych kręgów z  jakich mogliby się rekrutować domniemani spiskowcy i  przygotowanie listy osób, jakie należy aresztować. „Błyskotliwie” przy tym wydedukował, że w spalenie zabudowań u besarabskiego Niemca w Gołkowie był zamieszany prawowity właściciel gospodarstwa Stefan Szmyciński, resztę zostawił do uznania mętów – donosicieli. Komendant Brüner wywiązał się z  zadania nadzwyczaj sumiennie, w czym zresztą pomogli mu miejscowi szpicle, rekrutowani głównie (choć nie jedynie) spośród volksdeutschów. Dość szybko sporządził listę 24 osób, po czym natychmiast uzgodnił z  rypińskimi SS-manami szczegóły wspólnej akcji. Obława w ciemno Około północy z  21 na 22 maja 1941 roku do Świedziebni wjechało kilka pojazdów wyładowanych SS-manami z  Rypina. Przy kościele czekał na nich Brüner ze swoimi żandarmami. Tu szybko rozdzielono cały oddział na grupy, zaś każda dostała swojego przewodnika od komendanta i  dane człowieka, którego należało aresztować. Za radą Brünera dowodzący akcją oficer rozkazał kilku funkcjonariuszom opróżnić ze sprzętów jedno z  solidnych pomieszczeń przy plebanii zwane „garażem”, by przygotować je do roli tymczasowego aresztu. Gdy ci się wzięli do pracy, pozostałe drużyny ruszyły do wsi. SS-mani obstawiali wskazany dom, po czym do środka wpadał miejscowy żandarm z funkcjonariuszem rypińskiej SS i  wyciągali człowieka według spisu. Z  samej Świedziebni zatrzymano Juliana Barcikowskiego, Antoniego Błażejewskiego, Tadeusza Klimowskiego, Jana Lisieckiego, Franciszka Skibickiego (nie był gospodarzem, a  rzeźnikiem), Stanisława Twarogowskiego. Aresztowano także obydwu Szmycińskich Stefana i  Józefa, którzy od czasu wysiedlenia

ich z rodzinnego gospodarstwa w  Gołkowie mieszkali kątem u rodziny. Ciekawe, ze w czasie tej zbójeckiej akcji w  Świedziebni SSmani zaliczyli jedną porażkę. Oto Stefan Błażejewski (bliski krewny aresztowanego Antoniego), śpiąc dość czujnie usłyszał jakieś przytłumione hałasy, a  gdy rzucił okiem na ich przyczynę szybko zorientował się, że … trzeba wiać! Ucieczka się udała. Polaków zatrzymanych w  Świedziebni Niemcy zwieźli na teren plebanii, gdzie wszystkich zamknięto w „garażu”. Natychmiast po tym przystąpili do dalszej akcji, tym razem we wsiach przyległych. Wyciągnięto z domów: Jana Aranowskiego (rolnika z  Janowa), Jana Boćkowskiego (gospodarza ze wsi Granaty), Jana Budzanowskiego (rolnika z Księtego), Aleksandra Czarneckiego (rolnika z  Rokitnicy), Jana Falkiewicza (gospodarza z  Brodniczki), Stanisława Getka (rolnika z Okalewka), Lecha Grochowalskiego, Piotra Grochowalskiego, Stanisława Grochowalskiego, Tadeusza Grochowalskiego (wszyscy Grochowalscy gospodarze ze wsi Firany), Feliksa Kulwickiego ( rolnika z Janowa), Józefa Olsztę (gospodarza z Rokitnicy), Sylwestra Olszewskiego (z Szymkówka), Józefa Rakoczego (rolnika ze wsi Granaty), Józefa Truszczyńskiego (gospodarza z  Mełna). Razem 23 mężczyzn (miało być 24, lecz Stefana Błażejewskiego oprawcy nie schwytali). W  budynku żandarmerii w  Świedziebni wprawdzie był areszt, ale zbyt mały by pomieścić wszystkich zatrzymanych. W  związku z  tym prowadzący śledztwo rypińscy gestapowcy uznali, że najlepiej będzie, gdy więźniowie pozostaną (tymczasowo) tam, gdzie ich zwieziono, to znaczy w  „garażu” plebanii. Ustalono, że dla celów wstępnego śledztwa, to właśnie stamtąd będą pojedynczo doprowadzani do posterunku, by odpowiadać na pytania dochodzeniowców z rypińskiego Gestapo. Wydarzenia tej majowej nocy wcale nie przestraszyły pozostającego na wolności Jana Turowskiego, a wręcz odwrotnie. Z  dzisiejszej perspektywy widać, że planował szybkie zakończenie okresu organizacyjnego Legionu Orła Białego i przejście do działań. Dla wszystkich członków grupy wykonano (najprawdopodobniej „własnym przemysłem”) opaski z  wizerunkiem białego orła i napisem LEORBI. Prawdopodobnie właśnie wówczas Turowski zdobył gdzieś swój pierwszy pistolet… Dokończenie nastąpi. Piotr Grążawski


HISTORia    29

Czwartek, 30 lipca 2015

Z brodnickiego lamusa

POWIAT BRODNICKI Donos, wynalazek, poświęcenie, sygnalizacja świetlna, mord i odwołanie burmistrza. To znajdziemy w tym odcinku naszego historycznego lamusa

29 lipca 1939 roku. Do Policji Państwowej w Brodnicy wpłynął donos oburzonej brodniczanki, w  którym informowała, że kilka panien, mieszkanek miasta paradowało po ulicach ubrane jedynie w  kostiumy kąpielowe, a  posterunkowy nie zwrócił im uwagi. Lato tego roku rzeczywiście było wyjątkowo gorące i  zdarzało się, że młodzież zażywająca kąpieli w  Niskim Brodnie, czy Drwęcy przemykała potem po ulicach w  samych kostiumach, czym doprowadzali do białej gorączki różne panie Dulskie. Prawdopodobnie brodnickim policjantom roznegliżowane panienki w  niczym nie przeszkadzały… 30 lipca 1939 roku Ministerstwo Oświaty zatwierdziło do używania w  celach dydaktycznych, we wszystkich szkołach powszechnych całej Polski wynalazek brodniczanina, nauczyciela naszej szkoły podstawowej, a  także gimnazjum Waleriana Bereżewskiego. Otóż Bereżewski wynalazł i  opatentował przyrząd zwany tellurium (mniej więcej – było to urządzenie na swoim mechanizmie odzwierciedlające ruchy Ziemi i  Księżyca względem Słońca, a  mogło służyć też do pokazywania oświetlenia Ziemi

w różnych porach dnia i roku, faz Księżyca, zaćmień Słońca i  zaćmień Księżyca). Trzeba tu koniecznie dodać, że Bereżewski był świetnym nauczycielem, wręcz uwielbianym przez uczniów. Opiekował się harcerzami, był inicjatorem rozmaitych kół naukowych, hobbystycznych, między innymi opracował i wydał mapę powiatu brodnickiego. Chociaż mieszkał w Brzezinkach (skąd do Brodnicy dojeżdżał rowerem), przez większość był uważany za mieszkańca miasta, bo wszędzie i o każdej porze było go pełno (najczęściej w otoczeniu swoich młodych uczniów). Chodził zawsze elegancko ubrany, zaś pod nosem nosił wąsik typu „koksik”, przez to czasem żartowano z  niego, że jest podobny wyglądem do … Hitlera (tak samo; na lekko łysiejącym czole zaczesywał grzywkę w  lewo). Rzecz jasna pedagogiczne sukcesy nauczyciela, jego jednoznacznie patriotyczna postawa nie mogła ujść uwadze niemieckim szowinistom, toteż Bereżewskiego tuż przed wybuchem wojny hitlerowcy umieścili na tzw. liście proskrypcyjnej („do znutralizowania”). W  początkach października aresztowali go bandyci z  brodnickiego Selbschutzu, którym wówczas przewodził kompletnie zidiociały na punkcie prześladowania Polaków, sadysta–przygłup pochodzący z  Jabłonowa SS–Untersturmführer Kurt Kortas. Nauczyciela umieszczono w  piwnicy „Willi Krasińskiego”, gdzie był przez kilka dni katowany. 28 października 1939 roku oprawcy wywieźli pana Waleriana do ponurej sławy lasu Berkenek (Brzezinki) i  tam zamordowali. Miał ledwie 42 lata… 31 lipca 1926 roku ksiądz proboszcz Józef Bielicki poświęcił figurę wystawioną przy drodze do Szczuki. Została ona postawiona z fundacji braci Gończów, na miejscu innej, starszej o  50 lat figury, z  którą wiąże się ciekawa historia. Otóż w  połowie XIX wieku żyli w  Brodnicy małżonkowie Dopatka. Oboje byli zamożnymi (m.in. posiadali popularny hotel w  centrum miasta) niemieckimi ewangelikami i  przez długie lata nie mogli doczekać się potomstwa. Zasmucona tym faktem

pani Dopatkowa, po wielu rozmaitych, nieudanych kuracjach, w końcu posłuchała rady swojej przyjaciółki– katoliczki i  namówiła męża aby w  intencji uproszenia Pana Boga o  dzieci postawił kapliczkę. Stało się to około 1870 roku. Zadziwiające, że wkrótce po tym pani Dopatkowa, dochodząca „balzakowskiego wieku” (ok. 40) zaszła w ciążę, a  potem szczęśliwie urodziła syna, zaś po nim jeszcze kolejne dziecko. Kapliczka, którą Dopatkowie wystawili przy szosie do Szczuki szybko zyskała sławę miejsca, z którego Pan Bóg łaskawie wysłuchuje próśb o  potomstwo. Minęły lata, zmieniały się czasy, zmieniali ludzie, a i kapliczka podupadła. Gdy Bracia Gończ wystawili w Brodnicy, przy ul. Podgórnej swój wielki młyn postanowili go poświęcić. Zwrócili się z tą prośbą do mądrego brodnickiego proboszcza księdza Józefa Bielickiego, pytając jednocześnie czy mogliby czegoś jeszcze na chwałę bożą dokonać, bo skoro Stwórca błogosławi im w interesach, to oni gotowi jakoś to odwdzięczyć. Wówczas ksiądz proboszcz, nic nie mówiąc, kazał im pójść za sobą i zaprowadził na wzgórze, gdzie stała mocno już pochylona kapliczka. Braci urzekło to miejsce, po czym zwrócili się do władz kościelnych o pozwolenie rozebrania mocno już zniszczonej figury i  postawienie na jej miejscu nowej. W  dniu, gdy święcili gmach nowego młyna wszy-

scy goście podreptali najpierw z pielgrzymką na pobocze szosy do Szczuki, gdzie stanęła „Gończowa kapliczka”. Trzeba tu dodać, że firma „Bracia Gończ” słynęła z  niezwykłej sumienności i  uczciwości, zaś bracia brali czynny udział w  życiu społecznym miasta, niejednokrotnie wspierając finansowo rozmaite przedsięwzięcia, czy ludzi w  potrzebie. Jan był między innymi wieloletnim wiceprezesem i  sponsorem chóru „Cecylia”, w  czasie bolszewickiej inwazji dowodził 1 kompanią Straży Obywatelskiej (obaj bracia walczyli z  bolszewikami), zaś Paweł prezesował Związkowi Kupców i  Przemysłowców w  Brodnicy, udzielał się w  samorządzie. Tuż przed wybuchem wojny z  własnych pieniędzy zakupił ciężki karabin maszynowy i przekazał go w darze Wojsku Polskiemu. W  październiku 1939 roku Niemcy aresztowali obydwu. Pawła rozstrzelali gdzieś za Brodnicą, natomiast Jana wysłali do obozu śmierci w  Mauthausen. Według hitlerowskiej kancelarii zmarł tam 7 sierpnia 1940 roku. Z  obozu przysłano tylko jego prochy. Pochowano je w  grobie matki Emilii na brodnickim cmentarzu… 1 sierpnia 1994 roku uruchomiono pierwszą w mieście sygnalizację świetlną. Było to na skrzyżowaniu ulicy Sądowej z  Sienkiewicza. Sygnalizacja budziła rozmaite kontrowersje; jedni dowodzili, że usprawniła ruch, innym, zwłaszcza starszym kierowcom wcale się nie podobała, a  wręcz przez jakiś czas ją omijali jadąc przez ul. Przykop, Kamionkę. 2 sierpnia 1945 roku pięciu rosyjskich żołnierzy „wyzwolicielskiej” Armii Czerwonej” z  brodnickiej

komendantury okupacyjnej miasta zajechało samochodem ciężarowym do Kruszyn Szlacheckich i wdarło się do domu rodziny Gutowskich. Pięć osób, które tam zastali wpędzili do piwnicy, po czym zaczęli rabować dobytek. Aby mieć pewność, że napadnięci ich nie wydadzą postanowili wszystkich zamordować. Dokonali tego w  iście bestialski sposób. Gdy zbrodnie odkryto jedna z ofiar jeszcze żyła i zdołała przed śmiercią przekazać funkcjonariuszom brodnickiej bezpieki informację o  napastnikach. Choć szef brodnickiego UB raportował w  tej sprawie do władz wojewódzkich bezpieki w  Bydgoszczy, nawet nie kiwnięto palcem aby ukarać sprawców. Efekt był taki, że pijane bandy bolszewickich żołdaków nadal robiły co chciały, o czym w czasach PRL nie wolno było wspomnieć nawet słowem. 5 sierpnia 1945 roku szef Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w  Brodnicy Zenon Antoszewski w  raporcie do kierownika Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa w  Bydgoszczy pisał m.in. tak: „W ciągu całego dnia i o każdej porze Komenda Powiatowa MO i  mieszkańcy miasta meldują wypadki– rabunków. Napady i grabieże popełniane są przez sowieckich żołnierzy, którzy są w wojskowych uniformach, uzbrojeni w  automaty, dokonują oni to na społeczeństwie polskim”…. 5 sierpnia 1946 roku odwołano z  funkcji burmistrza Brodnicy Władysława Jarycha. Dzień później „władza ludowa” osadziła na tym fotelu Wojciecha Dzierzgowskiego (półtora miesiąca później i on wyleciał z hukiem). Piotr Grążawski


30

sport

Czwartek, 30 lipca 2015

Remis w Mogilnie, pogrom w Lubawie

Piłka nożna    Kolejne dwa mecze sparingowe rozegrali piłkarze Sparty Brodnica. W środę zremisowali z rezerwami Pogoni Szczecin, w sobotę pewnie pokonali Motor Lubawa rek się przełamał. Te gole powinny dodać mu niezbędnej pewności przed początkiem ligi – powiedział po zakończeniu spotkania trener Grzybowski. Po starciu w Lubawie postanowiono pożegnać się z testowanym Kamilem Czyżniewskim. Zespół wzmocnić może natomiast nowy boczny obrońca, którego przy-

szłość powinna wyjaśnić się w ciągu kilku najbliższych dni. W środę 29 lipca (mecz po zakończeniu tego wydania „CBR”) żółto-czarni w kolejnym sparingu podejmowali na wyjeździe Olimpię Elbląg. Kamil Lewandowicz fot. facebook, Sparta Brodnica

Kamil Szewczyk w środę na chwilę stracił przytomność, na szczęście kontuzja nie okazała się groźna Pogoń – Sparta W środowe popołudnie zawodnicy Sparty udali się do Mogilna, by tam zmierzyć się z  rezerwami szczecińskiej Pogoni w ramach kolejnego meczu przygotowawczego do sezonu 2015/2016. W kadrze na ten mecz nie znalazł się najlepszy strzelec zespołu Krzysztof Kretkowski, który narzekał na drobny uraz stopy. Podopieczni Macieja Grzybowskiego rozpoczęli mecz spokojnie. W pierwszych dziesięciu minutach żadna ze stron nie była w  stanie stworzyć klarownej sytuacji bramkowej. Po tym czasie przewagę zaczęli osiągać gospodarze. Między 16., a 20. minutą po składnych akcjach dwukrotnie zagrozili stojącemu w bramce Szewczykowi, ale ten nie dał się zaskoczyć. Chwilę przed przerwą po brutalnym faulu golkiper żółto-czarnych na chwilę stracił przytomność i  konieczna była zmiana - między słupkami pojawił się Ostrowski. W  44. minucie gola zdobył Piotr Lamka, ale arbiter doPiłka nożna

patrzył się pozycji spalonej i trafienie obrońcy nie zostało zaliczone. Po zmianie stron uaktywnił się Marek Magdziński, który dwukrotnie zagroził bramce Pogoni. Strzały nowego napastnika BKS-u  nie znalazły jednak drogi do siatki. W 78. minucie gospodarze po składnej akcji objęli jednobramkowe prowadzenie. Kiedy wydawało się, że Sparta będzie musiała pogodzić się z porażką, gola na wagę remisu zdołał zdobyć Rutkowski. Motor – Sparta W  sobotę w  piątym letnim sparingu zawodnicy z  Brodnicy podejmowali ekipę Motoru Lubawa. Gospodarze tego starcia przygotowywali się do IV-ligowych rozgrywek w  grupie warmińskomazurskiej i  zapowiadali walkę o zwycięstwo. Do kadry żółto-czarnych wrócił natomiast Krzysztof Kretkowski, któremu pomogła absencja w środowym meczu z Pogonią. Już w  piątej minucie meczu boisko w  Lubawie opuścić musiał

Bartłomiej Feter, który źle postawił stopę i doznał urazu kostki. W pierwszej połowie brodniczanie zaprezentowali się bardzo słabo i nie byli w stanie zagrozić czwartoligowcowi. W  przerwie trener Maciej Grzybowski przekazał swoim podopiecznym wiele uwag i po zmianie stron gra BKS-u  znacznie się poprawiła. Druga część meczu była bowiem najlepszą w  dotychczas rozegranych sparingach. Strzelecki festiwal rozpoczął w  56. minucie Krzysztof Kretkowski, który kilkadziesiąt sekund później po raz drugi pokonał bramkarza Motoru, a  w  64. minucie skompletował klasycznego hattricka. Pięć minut później swojego pierwszego gola w  nowych barwach zdobył Magdziński (asysta Kretkowskiego). Premierowe trafienie wyraźnie rozluźniło napastnika żółto-czarnych bowiem dziesięć minut przed zakończeniem meczu przypieczętował on wysokie zwycięstwo Sparty, trafiając do siatki po raz drugi. – Cieszę się, że Ma-

Zaburzone przygotowania

Piłkarze Naprzodu Jabłonowo w minionym tygodniu rozegrali tylko jeden sparing. Z powodu silnej burzy odwołano mecz z Mustangiem Ostaszewo

W środę na boisku przy ulicy Słonecznej zawodnicy Naprzodu gościli ekipę Finishparkietu Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie. Trzecioligowy zespół znad Drwęcy po letnich transferach upatrywany jest jako jeden z głównych kandydatów do awansu, a prezes drużyny usilnie

pracuje nad tym, by nie powtórzyła się sytuacja z minionego sezonu, gdy Finishparkietowi zabrakło kilku punktów do barażu. Trener LKS-u cieszył się z możliwości konfrontacji z silnym przeciwnikiem – Mecz z  rywalem, który może walczyć o  drugą ligę gwarantuje solidne przygotowanie do pierwszego sezonu na czwartoligowych boiskach, a taki jest przecież główny cel naszych sparingów – zapowiadał w środę Rafał Gałuszewski, W  pierwszej połowie meczu, gdy na boisku przebywały podstawowe jedenastki obu ekip, gra Naprzodu wyglądała obiecująco. Goście kontrolowali przebieg spo-

tkania, ale to drużyna LKS-u stworzyła sobie przed przerwą bardziej klarowne okazje. Już w  pierwszej minucie wynik powinien „otworzyć” Damian Magalski, ale jego uderzenie minęło minimalnie bramkę gości. Drwęca płynnie rozgrywała swoje akcje tylko w środkowej strefie boiska, miała wyraźne problemy z  przedostaniem się pod pole karne jedenastki z Jabłonowa. LKS z minuty na minutę coraz częściej zagrażał przyjezdnym. Najlepszej sytuacji nie wykorzystał Patryk Kwiatkowski, a swoje okazje mieli jeszcze Bała, Klonowski i ponownie Magalski. Nieskuteczność gospodarzy zemściła się w  końcówce połowy. Finishparkiet w  38.

Marek Magdziński przełamał się w sobotnim meczu z Motorem Lubawa zdobywając dwie bramki Motor Lubawa vs Sparta Brodnica

Pogoń II Szczecin vs Sparta Brodnica

1

(0: 0)

0

1

(0: 0)

5

Skład

Skład

Sparta: Szewczyk (39’ Ostrowski) – Śnieć, Michalak, Lamka, Szczupakowski, Stypczyński, Feter, Babiarz, Yoneda, Zalewski, Magdziński Na zmiany weszli: Wiśniewski, Ciechowski, Rutkowski, Szymański, Czyżniewski

Sparta: Szewczyk – Szczupakowski, Lamka, Michalak, Śnieć, Feter, Wiśniewski, Rutkowski, Yoneda, Zalewski, Kretkowski Na zmiany weszli: Stypczyński, Ostrowski, Magdziński, Szymański, Sugalski, Łazowski

Bramki

Bramki

Rutkowski 83’

Kretkowski 56’, 57’i 64’ Magdziński 69’ i 80’

minucie wykonywał stały fragment gry, a napastnik Drwęcy skutecznie wykończył akcję. Po zmianie stron trener przyjezdnych zdecydował się na wymianę całej jedenastki graczy. W Naprzodzie zaś zmieniono czterech zawodników i w takim zestawieniu rozpoczęto drugą połowę. Młodsi piłkarze z  Jabłonowa mieli problemy z  nawiązaniem równorzędnej walki z  doświadczonymi i  testowanymi graczami Finishparkietu, czego efektem były dwie stracone bramki: w 58. I 81. minucie meczu. – Mimo wszystko jestem zadowolony z postawy naszej drużyny. W  pierwszej połowie przeprowadziliśmy kilka ciekawych akcji ofensywnych, a w drugiej części gry dałem szansę zaprezentowania

się kilku młodym zawodnikom. Zdobyte doświadczenie na tle wymagającego rywala powinno zaprocentować w IV lidze. Zdaję sobie sprawę, że czeka nas jeszcze sporo pracy, ale widać, że nowi gracze powoli wkomponowują się w zespół, a sama gra wygląda coraz ciekawiej – podsumował środowy sparing trener Rafał Gałuszewski. W  sobotę piłkarze Naprzodu mieli udać się do Ostaszewa w celu rozegrania kolejnego meczu przygotowawczego. Konfrontacja z  Mustangiem, występującym na co dzień w klasie okręgowej, została jednak odwołana ze względu na burzliwą pogodę i całkowicie zalane boisko w Ostaszewie. Kamil Lewandowicz fot. archiwum

Sparing: Naprzód Jabłonowo

0- 3 (0-1)

Drwęca Nowe Miasto Lubawskie


SPORT 31

Czwartek, 30 lipca 2015

Triathlon na nowej plaży TRIATHLON Już 8 sierpnia w Górznie rozegrany zostanie XXVII EKO Triathlon

Piłka nożna

Znamy terminarz III ligi

Kujawsko Pomorski Związek Piłki Nożnej ogłosił terminarz III-ligowych rozgrywek w sezonie 2015/16. Pierwszą kolejkę zaplanowano na 8-9 sierpnia. Występująca na III-ligowych boiskach Sparta Brodnica poznała dokładny terminarz gier w najbliższym sezonie. W inauguracyjnym spotkaniu piłkarze Macieja Grzybowskiego podejmą na wyjeździe Lecha II Poznań. Drużyna rezerw aktualnego Mistrza Polski zakończyła sezon 2014/15 na miejscu trzecim i teraz również zaliczana jest do faworytów rozgrywek.

Pierwszy mecz na własnym boisku w Brodnicy zawodnicy Sparty rozegrają tydzień później (15-16 sierpnia). Rywalem żółtoczarnych będzie ekipa Elany Toruń. Torunianie to beniaminek III ligi, drużyna doskonale znana miejscowym kibicom, a derby regionu zapewne przyciągną na trybuny wielu fanów z obu miast. (kl)

Terminarz spotkań Sparty Brodnica w rundzie jesiennej sezonu 2015/16:

XXVII EKO Triathlon to jedna z najstarszych tego typu imprez sportowych w kraju. Poza tradycyjnym wyścigiem głównym składającym się z pływania (500 metrów), jazdy na rowerze (22,5 kilometra) i biegu(5 kilometrów) zaplanowano również szereg imprez towarzyszących m.in.: mini triathlon dla dzieci, duathlon dla osób niepełnosprawnych na wózkach, czy też okolicznościowy triathlon dla VIP-ów. Warto dodać, że wyścig główny odbędzie się w konwencji crossowej tzn. na rowerach MTB, przeznaczonych do kolarstwa górskiego. Trasa przebiega bowiem po obszarach leśnych. Start imprezy zlokalizowany zostanie przy Jeziorze Górznieńskim (plaża miejska, ul. Leśna), metę zaś przewidziano na miejskiej plaży. Ruch drogowy w Górznie będzie w tym dniu zamknięty. Orga-

nizacją imprezy zajmuje się Urząd Gminy w Górznie, TKKF Toruń i STS Timing Toruń. Zgłoszenia uczestnictwa przesyłać można do 31 lipca 2015 roku na fax lub e-mail organizatora (fax:

564989249, e-mail: jacek.warminski@gorzno.pl), bądź też na składać je za pośrednictwem strony internetowej: www.sts-timing.pl/ gorzno (kl) fot. polskaniezwykla.pl

Szczegółowy program zawodów w Górznie (sobota, 8 sierpnia 2015): 10.00 – Uroczyste otwarcie zawodów 10.15 – Start X Duathlonu dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich 11.00 – 13.00 – Wprowadzanie rowerów do strefy zmian 12.00 – Start XVII Mini Triathlonu dla dzieci i młodzieży 14.00 – Start XXVII Eko Triathlonu Górzno 2015 (kobiety, mężczyźni, sztafety) 16.00 – Wręczenie nagród i ceremonia zamknięcia Mistrzostw Polski 18.00 – 1.00 – Okolicznościowy festyn rozrywkowy Sekretariat zawodów czynny będzie 8 sierpnia od godziny 9.00 – 16.00 w Urzędzie Gminy w Górznie, przy ulicy Rynek 1.

Piłka nożna

Na dziko w Jabłonowie

1. kolejka: Lech II Poznań – Sparta Brodnica (8-9 sierpnia) 2. kolejka: Sparta Brodnica – Elana Toruń (15-16 sierpnia) 3. kolejka: Polonia Środa Wielkopolska – Sparta Brodnica (22-23 sierpnia) 4. kolejka: Sparta Brodnica – Kujawianka Izbica Kujawska (29-30 sierpnia) 5. kolejka: Start Warlubie – Sparta Brodnica (5-6 września) 6. kolejka: Sparta Brodnica – Ostrovia 1909 Ostrów Wlkp. (12-13 września) 7. kolejka: Warta Poznań – Sparta Brodnica (19-20 września) 8. kolejka: Pelikan Niechanowo – Sparta Brodnica (26-27 września) 9. kolejka: Sparta Brodnica – Jarota Jarocin (3-4 października) 10. kolejka: Nielba Wągrowiec – Sparta Brodnica (10-11 października) 11. kolejka: Sparta Brodnica – Wda Świecie (17-18 października) 12. kolejka: Centra Ostrów Wlkp. – Sparta Brodnica (24-25 października) 13. kolejka: Sparta Brodnica – Sokół Kleczew (31 października) 14. kolejka: Unia Swarzędz – Sparta Brodnica (7-8 listopada) 15. kolejka: Sparta Brodnica – KKS 1925 Kalisz (11 listopada) 16. kolejka: Sparta Brodnica – Lech II Poznań (14-15 listopada) Rekreacja

Sierpień na sportowo

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy zaW Jabłonowie Pomorskim w ramach dni miasta rozegrano Piłkarski Turniej chęca do udziału w sportowych zajęciach organizowanych przy obiekcie Dzikich Drużyn

Pomysł turnieju to wspólna inicjatywa gminy i klubu LKS Naprzód Jabłonowo. Tym razem w imprezie rozegranej przy ulicy Urzędowej w Jabłonowie wystartowało dziesięć drużyn: Hydrofornia Szczepanki, Husaria Brodnica, FC Mileszewy, Zieloni z Jabłonowa Pomorskiego, Old Boys z Jabłonowa Pomorskiego,

FC Budziszewo, Pogoń Lisnówko, Zjednoczeni Lipinki, Chłopcy z Lembarga i OSP Świecie nad Osą. Po rozegraniu spotkań grupowych i decydującej fazy pucharowej pierwsze miejsce w Turnieju Dzikich drużyn zajęła ekipa Old Boys, która w finale imprezy pokonała FC Budziszewo. Najniższe miejsce na podium

przypadło natomiast piłkarzom z Husarii Brodnica. Pamiątkowe dyplomy i puchary dla zwycięzców wręczyli: burmistrz Jabłonowa Pomorskiego Przemysław Górski, przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Kamiński i dyrektor Domu Kultury Justyna Prajs. (kl) fot. facebook

W sierpniu osoby zainteresowane będą miały możliwość skorzystania z wielu sportowych aren przygotowanych do użytku przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy. Plan proponowanych zajęć przedstawia się następująco: Obiekty bezpłatne: 1. Boiska do siatkówki plażowej (stadion i przystań kajakowa ul. Paderewskiego 17, kontakt pod numerem telefonu 56 4913458) 2. Skatepark, tylko deskorolki i łyżworolki (zakaz jazdy na rowerach, rampy najazdowe nie są przystosowane bowiem do tego typu sprzętu) 3. Place zabaw dla dzieci (teren przystani kajakowej ul. Paderewskiego 17 oraz przy hali sportowej, kontakt pod numerem telefonu 56 4913440) 4. Tereny rekreacyjne na terenie przystani kajakowej (tenis stołowy, kometka, ringo, ognisko, grill, gry planszowe)

Obiekty płatne: 1. Boisko syntetyczne 90x45 metrów – dzieci i młodzież 60 zł za godzinę za całe boisko, 30zł za połówkę, 50zł za połowę boiska na dwie godziny (osoby niepełnosprawne potrzebują zgody rodzica, wymagane obuwie sportowe do nawierzchni trawiastych i syntetycznych tel. 56 4913440) 2. Korty tenisowe ceglane, 5 kortów, cena za godzinę od 5-20 złotych (wymagana rezerwacja telefoniczna pod numerem 56 4913458) 3. Kręgielnia, do 10 osób na jednym torze, osoby dorosłe 20zł za godzinę, dzieci i młodzież 10zł za godzinę (rezerwacja pod numerem 56 4913453, wymagane czyste obuwie sportowe na zmianę) 4. Sala ćwiczeń fitness ze sprzętem, cena 22 zł za godzinę (rezerwacja 56 4913458) 5. Sauna, cena za godzinę od 12-30 zł (rezerwacja 56 4913458) (kl)


32

NASZE KONKURSY

Czwartek, 30 lipca 2015

Konkurs fotograficzny „Żniwa w powiecie brodnickim”

Zrób zdjęcie obrazujące żniwa w powiecie brodnickim. Prześlij je do redakcji mailem, na adres redakcja.cbr@wpr.info.pl do 23 sierpnia. W opisie podaj - miejsce i datę wykonania zdjęcia, imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu autora. Najciekawsze zdjęcia zostaną nagrodzone i opublikowane na łamach naszego tygodnika. Sponsorami nagród w konkursach są: Starostwo Powiatowe w Brodnicy, Teresa Gołębiewska ksiegarnia ul. Hallera Brodnica, Jan Kowalski Cerako Brodnica, Foto Express Janusz Kopiczyński ul. Farna 2 Brodnica, Auto Complex Berodnica ul. 18 Stycznia oraz Tygodnik CBR. Regulaminy konkursów dostępne są w redakcji Tygodnika CBR ul. 18 Stycznia 36 B, Brodnica

Konkurs motoryzacyjny „Nasze blachy”

Wytnij tablicę rejestracyjną z logo naszego tygodnika CBR (zamieszczoną poniżej) i wpisz swoje numery rejestracyjne samochodu. Wycięty kupon przynieś na dożynki powiatowe – 30 sierpnia w Brzoziu – i wrzuć do specjalnie oznakowanej skrzynki. Podczas dożynek odbędzie się losowanie. Na zwycięzców czekaja nagrody.

Konkurs dla dzieci „Herb powiatu”

Zbierz wszystkie cztery części herbu powiatu brodnickiego, które będą drukowane w naszym tygodniku przez kolejne cztery numery. Ułóż z nich herb powiatu, naklej na kartkę i pokoloruj odpowiednio z barwami herbu. Obrazek z tyłu podpisz: imię nazwisko, wiek i adres zamieszkania. Gotowy obrazek przynieś na dożynki powiatowe - 30 sierpnia w Brzoziu - i wrzuć do specjalnie oznakowanej skrzynki. Podczas dożynek nastąpi losowanie nagród.

Konkurs na „Dni Drwęcy”

Odpowiedz poprawnie na pytania, przesyłając odpowiedzi na maila redakcji redakcja.cbr@wpr.info.pl: 1. Jaka jest długość rzeki Drwęca? 2. Gdzie i w jakim województwie znajdują się źródła Drwecy? 3. Jak nazywał się największy prawoboczny dopływ Drwecy? Pierwszych trzech Czytelników, którzy nadeśla prawidłowe odpowiedzi do 30 lipca otrzyma nagrody.

TYGODNIK REGIONU BRODNICKIEGO

HUMOR ** Komendant straży pożarnej zjawia się w remizie. Spokojnie, wolnym krokiem idzie korytarzem do swojego gabinetu. Siada za biurkiem, z namaszczeniem wypija kawę, potem drugą, przeciąga się, zieeeeeeeeeeeeeewa, nie spiesząc się włącza megafon i mówi: - No, chłopaki, zbierać się! Jest robota! Pali się urząd skarbowy... ** Baca wynajął pokój młodej parze turystów. Przez trzy dni młodzi nie wychodzili z pokoju. Zaniepokojony baca puka do drzwi

i pyta: - Żyjeta, bo nic nie jeta? Na to młody odpowiada: - Baco, my miłością żyjemy. A baca do nich: - To nie wyrzucajta skórek od tej miłości, bo mi się kaczki dławią. ** Babcie rozmawiają o swoich wnukach: - Mój będzie ogrodnikiem, bo cały dzień siedzi w ogródku i grzebie w ziemi. - Mój będzie lekarzem, bo cały dzień bandażuje lalki. - A mój będzie pilotem, bo cały dzień macza szmatę w benzynie, wącha ją i mówi - Babciu, ale odlot...

** Kowalski postanowił zrobić żonie niespodziankę. Poszedł do fryzjera, zgolił wąsy, brodę, przystrzygł krótko włosy. Kiedy wrócił, żona rzuciła mu się na szyję i zaczęła namiętnie całować. - Wiedziałem kochanie, zę zrobię ci niespodziankę! - Och, to ty?! - krzyknęła speszona żona. ** Idzie zając z video przez las, spotyka niedźwiedzia. Ten się pyta: - Zając, a skąd masz video? - A, dostałem od lisicy. - E, jak to od lisicy? Przecież ona taka chytra.

- No tak, zaprosiła mnie na kolację, postawiła winko, potem się rozebrała, zgasiła światło i mówi: - Bierz, co mam najlepszego. No to wziąłem video i poszedłem. Niedźwiedź się śmieje rozbawiony: - Och, głupiutki zajączku, trzeba było mnie zawołać, wzięlibyśmy lodówkę.

- A jak się ubiera? - Bardzo szybko.

** Rozmawia dwóch dyrektorów: - Podobno masz nową sekretarkę? - Owszem. - I jesteś z niej zadowolony? - Po pierwszym dniu trudno powiedzieć... - Młoda, ładna? - Taka sobie...

** W sądzie trwa przesłuchanie: - Na jakiej podstawie świadek utrzymuje, że oskarżony był pijany? - pyta sędzina. - Bo wykrzykiwał, że się nie boi żony.

** - Tato - spytał Jasiu - czy tę budowę ogrodzili, żeby nikt nie widział, co tam robią? - Nie, synku, żeby nikt nie widział, że tam nic nie robią...

Acbr nr 24  
Acbr nr 24  
Advertisement