Page 1

r

INFORMATIEBROCHURE SCHOOLREGLEMENT

GESUBSIDIEERDE VRIJE BASISSCHOOL BERLARE

DE DUIZENDPOOT 2010 – 2011


INHOUD INHOUDSOPGAVE WELKOM VOORSTELLEN VAN ONZE SCHOOL Onze school Het schoolbestuur De directeur Het onderwijsteam Personeel en medewerkers Schoolraad Oudercomité Scholengemeenschap Beroepscommissie CLB HET OPVOEDINGSPROJECT Bezinningstekst Creatief = gevarieerd leren en goed onderwijzen Hedendaagse christelijke beleving Met sterke teamspirit Toekomstgericht opvoeden Zorg voor elk kind Contact met ouders School in ontwikkeling Gezond en fit HET SCHOOLREGLEMENT Inschrijven en de school verlaten Weigeren van leerlingen Zittenblijvers en vormen van leerlingengroepen Wet op de privacy en omgaan met leerlingengegevens Preventie en welzijn Schoolverandering HET SCHOOLLEVEN Ik kom naar school en ik ga naar huis Hoe laat begint de school? Op de speelplaats Wat brengen we wel/niet mee? Eén- of meerdaagse schooluitstappen IN DE KLAS Het is fijn in onze klas Pesten op school Verjaardagen Onze klasafspraken Schoolkledij Ziek zijn Luizen Medicatie WAT BIJ AFWEZIGHEDEN? Kleuter en lager onderwijs Op wie is de regelgeving van toepassing? Schoolreglement

2

2 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 16 17 18 18 19 20 20 20 20 20 21 21 21 21 22 versie: september 2010


Welke afwezigheden zijn gewettigd? Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is Afwezigheden van kinderen van trekkende bevolking Problematische afwezigheden Zwemmen en turnen Revalidatie Onderwijs aan huis VERZEKERINGEN WAT ZIJN DE KOSTEN ? BETALINGEN DE AGENDA: HUISTAKEN EN LESSEN TOETSEN EN RAPPORTEN Waarom? Interdiocesane proeven voor het 6de leerjaar Diagnostische toetsen Toetsen ter inzage Leerlingvolgsysteem Perioderapport Grote rapporten ZORG VOOR ALLE KINDEREN Klasniveau Kindniveau Schoolniveau HET GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS ORDE- EN TUCHTREGLEMENT CONTACTEN OUDERS-SCHOOL ROOKVERBOD STANDPUNT IN VERBAND MET RECLAME ECHTSCHEIDING LEREN BUITEN HET KLASLOKAAL Muzische opvoeding Natuur-rijk leren Sociaal en medelevend Verkeer en veiligheid

22 23 24 25 25 25 26 26 27 28 28 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 31 31 32 33 33 33 34 34 34 34

Bijlagen Instemmingsformulier Kostenraming ouderbijdragen Lijst schoolbestuur, personeel, schoolraad, en oudercomitĂŠ

Schoolreglement

3

versie: september 2010


WELKOM Dag kleuter, dag meisje, dag jongen, Van harte welkom op onze school ! Kom jij voor het eerst als kleuter de klas binnen, dan kom je in een boeiende wereld terecht: een klasje met heel wat nieuwe kameraadjes, met een juf die heel goed voor je zorgt, waar je al spelend met heel veel nieuwe dingen zal kunnen kennismaken en waar je heel wat zal kunnen leren. Kom je naar het eerste leerjaar dan gaat een nieuwe wereld voor je open: leren lezen, schrijven, rekenen en zoveel andere dingen. Het wordt een heel avontuur. Als je nieuw bent in onze school zal de aanpassing misschien wat tijd vragen. Wij, de leerkrachten en je klasgenoten, zullen steeds klaar staan om je hierbij te helpen ! Ook jou, goede oude bekende, heten we van harte welkom. Jij bent al op de hoogte van het reilen en zeilen in onze school. Wij hopen dat je de nieuwe leerlingen mee op weg wilt helpen.We wensen iedereen een fijn schooljaar toe.

Beste Ouders, Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet en wij zijn dankbaar voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Het hele schoolteam - directie en leerkrachten - zal zich ten volle inzetten om die kansen te scheppen die uw kind nodig heeft om zich evenwichtig te ontplooien. Terecht verwacht u van de school degelijk onderwijs, een passend onderwijsklimaat en een christelijk ge誰nspireerde eigentijdse opvoeding. Wij hopen goed met u te kunnen samenwerken. Bij vragen en problemen willen we klaar staan om samen naar een oplossing te zoeken. Wij hopen verder dat u uw kind aanmoedigt om de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na te leven. Dit schoolreglement wil een leidraad zijn bij ons opvoedkundig bezig zijn met uw kind(eren), waarvan u de eerste verantwoordelijke blijft voor de opvoeding en het onderwijs. Deze brochure kan een nuttig naslagwerkje zijn bij allerlei vragen of problemen. Bij deze en andere vragen staan wij bovendien klaar om samen naar een zinvolle oplossing te zoeken. Wij hopen op wederzijdse steun en waardering bij ons gezamenlijk opvoedingswerk, thuis en in de school. Het schoolteam

Schoolreglement

4

versie: september 2010


VOORSTELLING VAN ONZE SCHOOL ONZE SCHOOL : Onze school heeft 2 vestigingsplaatsen : 1. DE LAGERE SCHOOL Nieuwstraat 8 - 9290 Berlare - tel. + fax 052/42.37.29 2.

DE KLEUTERSCHOOL A.De Grauwelaan 11-13 - 9290 Berlare - tel. 052/42.57.02

SCHOOLBESTUUR: Het Schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. benaming:

Vrije Basisonderwijs Berlare Sluis 19c 9290 Berlare

DE DIRECTEUR is aangesteld voor de dagdagelijkse leiding van de school, adviseert het schoolbestuur op verschillende domeinen.

HET ONDERWIJSTEAM leerkrachten en directie zorgen voor het onderwijskundig aspect.

PERSONEEL EN MEDEWERKERS dit zijn de mensen van het secretariaat, de onderhoudswerksters, het middagtoezicht, helpers en anderen. Ze werken mee aan de algemene schoolwerking, meestal achter de schermen. SCHOOLRAAD: De schoolraad bestaat uit 3 groepen, ieder met 3 vertegenwoordigers, met name : het personeel,de ouders en de lokale gemeenschap. De directeur wordt steeds uitgenodigd. Elke geleding (groep) heeft een eigen inbreng, een eigen visie gekoppeld aan het respect voor die van de andere geledingen. De geledingen werken en bouwen samen aan een werking waarin het opvoedingsproject van het kind centraal staat. Elk lid spreekt daarbij niet uit persoonlijke naam, maar in naam van de achterban die hij of zij vertegenwoordigt en zal daarvoor moeten peilen wat er bij die achterban leeft. Het is de bedoeling dat de schoolraad een stuur-, denk- en richtgroep voor onze school is.

OUDERCOMITÉ: Schoolreglement

5

versie: september 2010


Het oudercomité vertegenwoordigt alle ouders met kinderen op onze school. Haar voornaamste taak bestaat erin alle mogelijke initiatieven te ontwikkelen om de banden tussen de ouders, de kinderen, de leerkrachten en de directie te versterken. Via samenwerking en het organiseren van een waaier van activiteiten kan het doel bereikt worden. U kunt bij de mensen van het oudercomité terecht met problemen, vragen, ideeën of voorstellen.

SCHOLENGEMEENSCHAP O.L.V.TER SCHELDE Deze scholen behoren tot de scholengemeenschap: • Vrije Basisschool “De Duizendpoot” Nieuwstraat 8 9290 Berlare A. De Grauwelaan 11-13 9290 Berlare • Vrije Basisschool Sint-Jozef Schoolstraat 1 9290 Berlare (Overmere) Burg.de Lausnaystraat 79 9290 Berlare (Overmere) • Vrije Basisschool “De Kleurenboog” Seugensveld 28 9260 Wichelen Donklaan 119 9290 Berlare (Donk) • Vrije Basisschool “Het Belleveer” Stationsstraat 2 9260 Schellebelle • Vrije kleuterschool “Het Sterrenkind” Dorpstraat 53 9260 Serskamp

BEROEPSCOMMISSIE Deze commissie beslecht conflicten die ontstaan tussen ouders en een schoolbestuur in verband met uitsluiting van een leerling. Adres van de beroepscommissie : Diocesaan bureau voor het katholiek onderwijs Beroepscommissie basisonderwijs Marialand 31 9000 Gent

CLB Schoolreglement

6

versie: september 2010


Benaming: Vestiging: Contactpersoon:

Vrij CLB Waas en Dender Dijkstraat 43, 9200 Dendermonde Tel. 052/21.52.53 & 54 dendermonde@vclbwaasendender.be Ellen Tengrootenhuyse

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen. Het situeert daartoe de begeleiding van leerlingen op vier domeinen : - het leren en studeren - de onderwijsloopbaan - de preventieve gezondheidszorg - het psychisch en sociaal functioneren 

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. Dat is met de ouders besproken in de schoolraad.

Niet alleen de school, maar ook de leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Het centrum, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen.

Ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan:  de begeleiding van leerlingen die spijbelen. Als de betrokken ouders niet ingaan op de initiatieven van het centrum, meldt het centrum dit aan de door de Vlaamse regering aangeduide instantie.  collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.

Hebben ouders bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg een andere arts worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders.

Het centrum maakt zijn werking bekend aan de ouders. Dat gebeurt minstens op het ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school. Ouders krijgen informatie over de rechten en plichten van ouders, leerlingen, de school en het centrum.

De regering kan het centrum verplichten vormen van begeleiding voor deelgroepen van leerlingen, ouders en scholen voor te stellen. Het staat deze leerlingen, ouders en scholen vrij om al dan niet op dit verzekerd aanbod in te gaan.

Als een leerling van school verandert, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander centrum wordt bediend.

Schoolreglement

7

versie: september 2010


Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van de periode van niet-inschrijving.

Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school heeft recht op de relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. Ze houden bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie allebei rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Het multidisciplinair dossier van uw kind bevat alle voorhanden zijnde gegevens die over uw kind op het centrum aanwezig zijn, ook gegevens uit het vroegere MSTPMS-dossier.

Als een leerling van school verandert, is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt. Er is geen toestemming van de ouders vereist om een multidisciplinair dossier over te dragen.

Er bestaat maar één CLB- dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar geheel. Daarom wordt het bij schoolverandering in één zending overgemaakt. Elk CLB is eraan gehouden de ouders te informeren over het doorgeven van het dossier. Er wordt een wachttijd van 30 dagen gerespecteerd na het informeren van de ouders. Als ouder kunt u afzien van die wachttijd.U kunt binnen die 30 dagen verzet aantekenen tegen het overmaken van de niet-verplichte gegevens uit het dossier.U kunt geen verzet aantekenen tegen de overdracht van volgende gegevens: identificatiegegevens, vaccinatiegegevens, gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten, bijzondere consulten en de medische onderzoeken uitgevoerd als vorm van nazorg na een algemeen, een gericht of een bijzonder consult.

Indien u verzet aantekent verzendt het vorige CLB enkel de verplicht over te dragen gegevens samen met een kopie van het verzet. Het bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact.

Het is wenselijk vooraf telefonisch een afspraak te maken.U kan als ouder altijd rechtstreeks contact opnemen met het CLB. Voor een goede samenwerking informeert u best ook de school via de leerkracht of de directie.

HET OPVOEDINGSPROJECT Hij riep een kind zette het in het midden en zei : “ Vertel me over de droom van je school.” 8 Schoolreglement

versie: september 2010


En het kind antwoordde : …

… Aarzelende stapjes voorbij een eerste poort. Binnen. Voelen van geborgenheid. Ontmoeten van mensen en beminnen. Vinden van een veilige plek en voelen hier voel ik me goed. Dag school, mijn groeiproces kan beginnen.

… Krijgen van kansen. steeds weer in een nooit eindigende tijd. Stapsgewijs ontdekken wie ben ik, aanvaarden wat ik kan.

… Meegaan met de ‘ander’ stilstaan met het hart dat je geloven doet : ‘Het komt wel goed.”

… Samen leren Niet alles, maar wel hoe een leven lang.

PIJLER 1 : CREATIEF = GEVARIEERD LEREN EN GOED ONDERWIJZEN We zorgen ervoor dat kinderen vanuit ervaringen kunnen leren. Daarbij worden creatieve oplossingen aangemoedigd. Wanneer leerlingen zich goed voelen en betrokken zijn bij het klasgebeuren, dan kunnen ze pas echt goed leren. We vergeten daarbij niet dat automatisering van bepaalde technieken heel belangrijk is. We bieden alle kinderen kansen om volgens hun eigen mogelijkheden, rekening houdend met Schoolreglement

9

versie: september 2010


eigen interesses, te kunnen leren. Eigen initiatief wordt gestimuleerd.We leren kinderen stap voor stap studeren, met aandacht voor planmatig werken.Actief leren krijgt binnen het onderwijsproces de voorkeur. Tussen de klassen wordt overlegd over het schoolleven.Dit zorgt voor samenhang, zowel tussen parallelle klassen, tussen opeenvolgende jaren. Een gezond evenwicht tussen alle domeinen van de ontwikkeling is belangrijk.Niet alleen het hoofd, maar het hele kind is belangrijk. PIJLER 2 : HEDENDAAGSE CHRISTELIJKE BELEVING We brengen onze christelijke waarden en normen op een eigentijdse manier over bij onze kinderen. Deze waarden uiten zich in het voorleven ervan en door aandacht te hebben voor christelijke beleving doorheen het schoolleven.We hebben hierbij respect voor ieders persoonlijk geloof en overtuiging. Onze school is geworteld in de parochie. Daar werken we dan ook mee samen. De algemene zorg voor onze kinderen en leerkrachten in christelijk perspectief noemen we pastoraal. PIJLER 3 : MET STERKE TEAMSPIRIT Als team proberen we steeds in een open sfeer met elkaar te communiceren. Dit doen we in overleg met de parallelcollega en /of duobaanpartner, zorgcoördinator, zorgteam en tevens met de leerkrachten van de hogere en lagere klassen. De gemaakte afspraken worden door ieder nageleefd en gerespecteerd. Door beroep te doen op elkaars talenten proberen we steeds verder te groeien. We bouwen aan dit teamgevoel door op regelmatige basis een gezamenlijke, vrijblijvende activiteit te doen. PIJLER 4 : TOEKOMSTGERICHT OPVOEDEN Niet enkel het ‘leren’ staat centraal. Samen met de ouders willen we bouwen aan een toekomstgerichte maatschappij. We streven ernaar om de kinderen weerbaar te maken met aandacht voor belangrijke waarden. We leren de kinderen kritisch te zijn om vervolgens een eigen keuze te kunnen maken.

PIJLER 5 : ZORG VOOR ELK KIND Vanuit onze christelijke levensvisie werkt het team zó met de kinderen, dat bij het onderwijsgebeuren alle domeinen van de ontwikkeling aan bod komen. Ons schoolteam benadert de kinderen met een positieve en optimistische ingesteldheid. We bekijken ook het toekomstperspectief van de kinderen vanuit onze grondhouding. Aan elk kind willen we hulp op maat bieden door tijdig zorg te signaleren, deze degelijk te analyseren en gedifferentieerde hulp te bieden.Door preventief te werken proberen we zorgen te vermijden. Bij bijzondere acties met kinderen( onderzoeken,individuele handelingsplannen …) Schoolreglement

10

versie: september 2010


informeren we steeds de ouders om vanuit een positief overleg tot afspraken te komen die de verdere ontwikkeling van het kind ten goede komt. De school stimuleert bij leerkrachten de mogelijkheid om nascholingen te volgen om hen deskundiger te maken in de noden van de leerlingen die bijzondere zorg behoeven. De leerkrachten maken werk van de samenwerking met een ruim netwerk van hulpverleners. Nieuwe kleuters en leerlingen worden hartelijk onthaald, er is aandacht voor de overstap van kleuter naar lager (peters en meters) , van lager naar secundair onderwijs. PIJLER 6 : CONTACT MET OUDERS Kinderen harmonieus opleiden kunnen we slechts in nauwe samenwerking met de ouders. Daarom zijn er oudercontacten waar we vanuit een positieve ingesteldheid ouders als volwaardige partners in het schoolse opvoedingsproces van hun kind betrekken. De school en de ouders informeren elkaar op een eerlijke, duidelijke en inlevende manier over hun kind. Ouders kunnen individueel of vanuit het oudercomité constructief meewerken en meedenken aan de schoolwerking. Daarbij maakt de school graag gebruik van talenten en ervaringen bij ouders of grootouders. Wij verwachten van onze ouders dat zij de leerkrachten ondersteunen bij het leer- en opvoedingsproces. PIJLER 7 : SCHOOL IN ONTWIKKELING We zijn een school in ontwikkeling.Dit betekent dat we open staan voor vernieuwingen en nemen hieruit de beste elementen op. Daarom doen we aan permanente vorming. We houden eerlijke zelfevaluaties en ontwikkelen ons verder in functie van onze visie. PIJLER 8 : GEZOND EN FIT Een gezonde geest in een gezond lichaam is voor ons een belangrijk principe. Daarom hebben we oog voor gezonde voeding, voor fysieke, psychische en emotionele gezondheid. We leren over gezondheid en proberen dit in de praktijk om te zetten.Hierbij houden we rekening met ieders fysieke kwaliteiten en beperkingen. Sporten moedigen we steeds aan.

HET SCHOOLREGLEMENT 1. INSCHRIJVEN EN DE SCHOOL VERLATEN INSCHRIJVING Inschrijvingsperiode : ten vroegste 1september van het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar dat het kind 2,5 jaar wordt. ° Voorrang broer en zus : de eerste 2 schooldagen van september ° Algemene inschrijvingsperiode : vanaf de 3de schooldag van september Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Bij het inschrijven van een leerling moet een officieel document voorgelegd worden.Dit 11 Schoolreglement versie: september 2010


document moet de identiteit van het kind bevestigen en de verwantschap aantonen. Het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsbewijs van het kind zoals een SISkaart,een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister of een reispas, kunnen aan deze eis voldoen. De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school. Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister.Zij worden slechts eenmaal ingeschreven volgens chronologie. Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden. Maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde(2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister en kunnen de ouders de verklaring van enige inschrijving invullen en handtekenen. Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig. Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende instapdagen : - de eerste schooldag na de zomervakantie - de eerste schooldag na de herfstvakantie - de eerste schooldag na de kerstvakantie - de eerste schooldag van februari - de eerste schooldag na de krokusvakantie - de eerste schooldag na de paasvakantie - de eerste schooldag na hemelvaartsdag In september van het jaar waarin uw kind 6 jaar wordt, is het leerplichtig en wettelijk verplicht om les te volgen. Ook wanneer het op die leeftijd nog in het kleuteronderwijs blijft, is het dus net als elk ander leerplichtig kind onderworpen aan de controle op het regelmatig schoolbezoek. Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven kan enkel na kennisgeving van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB. In het gewoon onderwijs kan een leerling minimum 5 jaar en maximum 8 jaar in het lager onderwijs doorbrengen, met dien verstande dat een leerling die 15 jaar wordt v贸贸r 1 januari geen lager onderwijs meer kan volgen. De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren. WEIGEREN VAN LEERLINGEN Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de leerling die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten in de school. Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij dit melden aan de school. De school zal onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Indien de ouders, bij inschrijving, nalaten om mee te delen dat hun kind een attest buitengewoon Schoolreglement

12

versie: september 2010


onderwijs heeft en er de eerste weken na de inschrijving een vermoeden is van specifieke noden, zal de school haar draagkracht alsnog onderzoeken. Bij haar onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het CLB, rekening met : ° De verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school; ° De concrete ondersteuningsnoden van de leerling op het vlak van leergebieden, sociaal functioneren, communicatie en mobiliteit; ° Een inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school inzake zorg; ° De beschikbare ondersteunende maatregelen binnen én buiten het onderwijs; ° Het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het overleg- en beslissingsproces. Wanneer de ontbindende voorwaarden niet vervuld zijn om het kind de nodige specifieke ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging zal de school het kind weigeren. De beslissing tot weigering wordt binnen 4 kalenderdagen bij aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs aan de ouders van de leerling bezorgd. Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur. Ouders kunnen alsnog een klacht indienen bij de Commissie inzake leerlingenrechten. (Deze gegevens vindt u op het weigeringdocument)

ZITTENBLIJVERS EN VORMEN VAN LEERLINGENGROEPEN De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. De directeur bepaalt in welke leerlingengroep (klas) een leerling wordt opgenomen. Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt. Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum). WET OP DE PRIVACY EN OMGAAN MET LEERLINGENGEGEVENS De Wet Verwerking Persoonsgegevens (8 december 1992) is van toepassing op de persoonsgegevens die met het inschrijvingsformulier opgevraagd worden. De school verwerkt deze gegevens voor de leerlingenadministratie, het opmaken van de inschrijvingsdatabank en het Schoolreglement

13

versie: september 2010


controleren van de leerplicht door het ministerie. Ouders hebben het recht deze gegevens op te vragen en ze zo nodig te laten verbeteren. Ouders hebben het recht om informatie over hun kind op te vragen. Ook kan er in overleg met de school en met respect voor de privacy van het gezin een persoonlijk document opgemaakt worden om de overgang naar een andere school, een ander niveau optimaal te laten verlopen. Dit document kan relevante informatie bevatten over de schoolloopbaan van het kind zoals bijvoorbeeld gegevens over onderwijsproblemen, leerstoornissen, belangrijke gegevens van medische aard, schoolrapporten, enz. Foto’s van de kinderen, artikels op onze website zijn eigendom van de school. Zij mogen niet voor publicatiedoeleinden gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de directie. Bij de inschrijving in de school en de ondertekening van de instemming met dit schoolreglement verklaren de ouders dat zij de school de toestemming geven alle in de school gemaakte foto’s en werkjes van de kinderen te publiceren. Deze foto’s en werkjes mogen zonder voorafgaande toestemming van de ouders gebruikt worden in elke publicatie van de school en op de website.

PREVENTIE EN WELZIJN De school werkt rond preventie en welzijn.Deze werking vertrekt vanuit de uitgeschreven beleidsverklaring.Deze beleidsverklaring is te verkrijgen bij de directie. SCHOOLVERANDERING Het is wettelijk toegelaten om in de loop van het schooljaar uw kind van school te veranderen. We denken dat veranderen van school in de loop van het schooljaar voor een kind zelden een goede keuze is. Een goed gesprek met de leerkracht en/of directeur kan veelal heel wat ophelderen.

2. HET SCHOOLLEVEN IK KOM NAAR SCHOOL EN IK GA NAAR HUIS : Ook buiten de school moeten mensen kunnen ervaren dat je een leerling bent van de ‘DUIZENDPOOT’. Je houding en verzorgde taal verwijst naar je schoolkeuze. Wees vriendelijk tegen iedereen. Roepen of vechten onderweg hoort niet bij onze stijl. Onze schoolpoort gaat open om 8.00 uur (kleuters om 8.10 uur). Kom niet te vroeg, maar ook niet te laat naar school. Neem de kortste en /of veiligste weg van huis naar school en omgekeerd : dat is nodig voor de schoolverzekering. Ga nooit met vreemde mensen mee, laat je niet ompraten. Alle leerlingen van de lagere school (voetgangers, fietsers , met de bus of de auto) doen iedere dag hun fluovestje aan. Zo worden ze door iedere weggebruiker goed gezien. 14 Schoolreglement versie: september 2010


Kinderen die met de auto gebracht worden, letten op wanneer ze uitstappen. Wie met de fiets komt, past de verkeersregels toe. Je komt de school binnen of buiten met de fiets aan de hand. Plaats je fiets in de fietsenrekken. Zorg dat je fiets reglementair in orde is. De politie van Berlare-Zele komt regelmatig de fietsen controleren. Soms word je verwittigd, soms niet. Verwittig de school (secretariaat of directie) wanneer je een ongeval hebt. Leerlingen en kleuters kunnen gebruik maken van onze schoolbus. Gelieve tijdig te verwittigen als uw kind meerijdt. De betaling gebeurt maandelijks. U kan uw kleuter eventueel ’s morgens en ’s namiddags ook brengen en afhalen in de Nieuwstraat. Wij brengen uw kind dan met de bus naar de kleuterschool en terug (zonder extra-vergoeding). Rijen op weg naar huis: Onze leerlingen worden door de leerkrachten een eind op weg naar huis begeleid in rijen. De leerlingen verlaten deze rijen niet om boodschappen te doen ! Er zijn rijen tot aan het gemeentehuis, de kerk en tot het begin van de Kruyenberg en het Kerkveld. De rijen worden ordelijk gevormd. Fietsers gaan naast de fiets. Leerlingen die niet met een rij kunnen meegaan vertrekken ook slechts op een teken van de leerkracht die dienst heeft aan de poort (ook de leerlingen die afgehaald worden door hun ouders). Veiligheid aan de schoolpoort Wij willen de medewerking van alle ouders vragen i.v.m. de veiligheid van hun kind. In de klassen wordt er verkeersles gegeven, in dit verband ook over de plaats van een kind in de auto en het in - en uitstappen, het gebruik van het zebrapad. Beste ouders, geef hierbij zelf het goede voorbeeld. Leerlingen die afgehaald worden vormen een rang en gaan samen onder begeleiding van een leerkracht tot aan de schoolpoort. In geen geval begeven de leerlingen alleen zich naar buiten.

HOE LAAT BEGINT DE SCHOOL ? Lagere school: ‘s Morgens opent de school om 8 uur en ‘s namiddags om 12 u.45. De lessen beginnen in de voormiddag om 8.30 u., in de namiddag om 13.10 u. Het belt echter om 8.25 u. en om 13.05 u. (vijf minuutjes vroeger). Zo kunnen de lessen stipt op tijd beginnen. De lessen eindigen om 11.40 u. (‘s woensdags om 12.05 u.) en om 15.30 u. Kleuterschool: De kleuterschool opent om 8.10 u. Om het brengen en afhalen van kinderen op beide vestigingsplaatsen te vergemakkelijken start en eindigt een schooldag in de kleuterschool 5 minuten later dan in de lagere school De activiteiten beginnen in de voormiddag om 8.35 u., in de namiddag om 13.15 u. Het belt echter om 8.30 u. en om 13.10 u. De activiteiten eindigen om 11.45 u. (‘s woensdags om 12.10 u.) en om 15.35 u. Schoolreglement

15

versie: september 2010


We vragen dat de kinderen stipt aanwezig zouden zijn (extra aandacht voor de kleuters) zodat alle activiteiten stipt kunnen beginnen.Indien je te laat komt op school wordt je naam genoteerd door de leerkracht.Daarbij zullen frequente laatkomers een aanmaning krijgen. Breng je kleuter iedere dag naar school. Iedere dag dat je kleuter niet komt, is een gemiste kans. Indien je de leerkracht wenst te spreken, kan dat enkel voor of na de lestijden. Tijdens de lesuren is de leerkracht volledig ter beschikking van de kinderen ( ook de kleuterjuffen). Onze school werk samen met de gemeentelijke opvangdienst. Deze gaat door in de “De boomhut", Gaver 2, Berlare. Deze is zowel voor de kinderen van de lagere school als voor de kleuters. 's morgens vanaf 7 uur. 's avonds vanaf 15.30 u. tot 18.30 u. ook op woensdagnamiddag en tijdens schoolvrije dagen. De kleuters die 's morgens in de opvang verblijven worden rond 8.15 uur daar door de schoolbus opgehaald en naar de kleuterschool gebracht. Om 15.40 u. brengt de bus hen dan weer naar de opvang. De kinderen van de lagere school gaan onder begeleiding van de opvang naar de school en van de school weer naar de opvang. Kinderen die niet opgehaald worden door ouders of verantwoordelijken gaan mee naar de opvang en worden niet alleen aan de poort achtergelaten.

OP DE SPEELPLAATS De speelplaats is om te spelen, we houden die dus netjes. Als iedereen zijn afval in de vuilnisbak gooit, blijft de speelplaats netjes.Zo verlichten we het werk van het onderhoudspersoneel. De kinderen brengen geen speelgoed mee naar school. Tijdens de les kan dit alleen maar storen. Tijdens de speeltijd zal de school voor het nodige zorgen. In de lagere school heeft men speelkoffers met een weekschema wie met wat speelt. De kinderen geven in het begin van het schooljaar â‚Ź1 als borg. Op deze manier proberen de kinderen zorg te dragen voor de speelkoffers. Wanneer je je kwetst, kom je in de leraarskamer om je te laten verplegen. Tijdens de speeltijd zorgen leerkrachten voor toezicht. Je verlaat de speelplaats niet zonder toestemming van de leerkracht die toezicht houdt. Je loopt niet zonder toestemming in de gangen. Het toezicht op de speelplaats wordt ernstig genomen : Leerlingen moeten zich veilig voelen : ze kunnen altijd bij een leerkracht terecht; Leerlingen moeten zich gehoord voelen : de leerkracht wimpelt niet af; Leerlingen moeten zich geobserveerd voelen : de leerkracht treedt op, moedigt aan, vermaant, Schoolreglement

16

versie: september 2010


straft, benoemt het goede. Het middagtoezicht loopt van 11.40 u. tot 13.10 u. Kinderen die thuis eten worden ten vroegste tegen 12.45 u. op school verwacht. WAT BRENGEN WE WEL/NIET MEE ? Geef uw kind een degelijke, stevige boekentas. Alle ander materiaal wordt door de school bezorgd. Je mag ook eigen materiaal gebruiken.Voor kleuters is geen eigen schoolmateriaal nodig. Iedereen die tijdens de middag blijft, brengt boterhammetjes mee voor ’s middags, liefst in een brooddoos : aluminiumfolie belast het milieu. Brooddozen worden door de kinderen wel eens vergeten. Vele lijken ook op elkaar. Het is dan ook moeilijk uit te vissen wie de eigenaars zijn. Help ons een handje en schrijf de naam van uw kind op de brooddoos. Men kan ook een warme maaltijd bestellen. Men kan op school melk, chocomelk, water, fruitsap, soep en warme maaltijden bekomen. Bestellingen gebeuren per maand of ’s morgens vóór 9 uur. Maaltijden kunnen slechts terugbetaald worden indien men tijdig verwittigt: d.w.z. voor 9 uur rechtstreeks aan de bediende of de directie. Snoep of kauwgom is niet gewenst. Het gebruik van GSM op school is verboden.( uitzondering op deze regel met goedkeuring van de directie)

Het bezit van mp3 en aanverwanten kan niet getolereerd worden. Bij gebruik worden deze voorwerpen afgenomen en teruggegeven na schooltijd. De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen maken integraal deel uit van ons aanbod. Alle kinderen moeten eraan deelnemen. Lichamelijke opvoeding : Voor de lessen bewegingsopvoeding hebben de leerlingen turnkledij nodig. Deze bestaat uit witte turnpantoffels, een zwarte of donkerblauwe short en een oranje T-shirt. Nieuwe leerlingen krijgen bij de aanvang de T-shirt en turnzak gratis. De turnzak blijft in de school en gaat telkens bij het begin van een verlofperiode mee naar huis. Kleuters moeten geen turngerief meebrengen. Zwemmen : De 3de kleuterklas gaat zwemmen in het Warandebad te Wetteren op donderdag , een zevental keer per schooljaar. ( = watergewenning) De leerlingen van de lagere school zwemmen in het zwembad ”OLYMPOS” te Dendermonde. De 1ste graad zwemt een heel schooljaar om de 14 dagen. De 2de graad zwemt van september tot januari om de 14 dagen. De 3de graad zwemt van februari tot juni om de 14 dagen Vooral de jongste leerlingen trekt men best gemakkelijke kledij aan. Een zwemmuts heeft men niet nodig, wel twee handdoeken (een grote om zich af te drogen en een kleinere om op Schoolreglement

17

versie: september 2010


te staan).Zwemdata worden tijdig meegedeeld. Om vrijgesteld te worden van turn- of zwemlessen is een briefje van de ouders vereist. Voor langdurige vrijstelling wordt een medisch attest gevraagd. Het is aan te raden de kleren van de kinderen te voorzien van een merkteken. Zo voorkomt u verwisseling of verlies van kledingstukken. EEN – OF MEERDAAGSE SCHOOLUITSTAPPEN Voor deelname aan een meerdaagse activiteit ( zeeklassen van de derde graad ) is de schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de meerdaagse schooluitstappen. Bij ééndaagse uitstappen geldt de ondertekening van dit schoolreglement als principiële toestemming voor deelname aan die eendaagse uitstappen. Indien de ouders de toestemming bij een eendaagse schooluitstap weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Kinderen die niet deelnemen aan deze activiteit moeten wel op school zijn tijdens de schooluren.

3. IN DE KLAS HET IS FIJN IN ONZE KLAS Elke leerling is verantwoordelijk voor zijn/haar schoolgerei en zijn/haar plaats in de klas. Alle schriften en boeken moeten steeds gekaft zijn. Onze boekentassen plaatsen we ordelijk op hun plaats. Een leerling die schade toebrengt aan meubilair of boeken, zal de kosten vergoeden. Breng geen waardevolle voorwerpen mee naar school. PESTEN OP SCHOOL Onder pesten verstaan wij herhaaldelijke plaagacties van fysische/psychische aard van één groep of persoon tegenover een andere groep of persoon, waardoor het slachtoffer zich gekwetst voelt. Kenmerkend bij pesten is een groot onevenwicht in de machtsrelatie : het slachtoffer is veel minder weerbaar dan de pester(s). Wanneer u bij uw kind signalen opvangt over pesten, gepest worden of uw kind hoort vertellen over het pestgedrag van anderen, weet dat de school openstaat voor deze signalen, ofwel bij de leerkracht van uw kind, ofwel bij de directrice. Indien uw kind zich als een pester gedraagt, geldt in het bijzonder dat : 1. U geïnformeerd wordt wanneer afspraken met uw kind worden opgesteld in verband met pesten. 2. De school u zal uitnodigen wanneer het pesten niet vermindert. We vragen ouders en grootouders het recht niet in eigen handen te nemen. Op school treden de toezichthoudende leerkrachten op tegen pestgedrag.

Schoolreglement

18

versie: september 2010


VERJAARDAGEN Verjaardagen worden op school gevierd.Mogen we vragen niet te overdrijven met geschenkjes. Het is de attentie die telt ! Geen chips en snoep a.u.b. Houd het gezond ! Sommige klassen hebben speciale afspraken i.v.m. verjaardagen ( zie klasafspraken van je kind)

ONZE KLASAFSPRAKEN Iedere klas heeft zijn klasafspraken die besproken worden met de kinderen en met de ouders op het eerste oudercontact. SCHOOLKLEDIJ Wij hebben graag dat de kinderen netjes en verzorgd naar school komen. Dit houdt in dat we strandkledij niet passend vinden op school. Draag geen slippers voor je eigen veiligheid. Dure juwelen laat je best thuis. Verzorg je haar.

ZIEK ZIJN Kinderen die ziek zijn, komen beter niet naar school om klasgenootjes niet te besmetten. Ouders hebben meldingsplicht bij besmettelijke ziekte waarvoor maatregelen kunnen nodig zijn. Een kind met koorts hoort niet thuis op school. De huis-/kinderarts die een ziekte vaststelt, zal u zeggen of u de schooldirectie moet verwittigen. De schooldirectie is dan wettelijk verplicht de schoolarts van het VCLB-cenrum te contacteren. De schoolarts neemt maatregelen voor zover dit nodig is voor de leerling,de klas of de school.

LUIZEN In verband met luizen geldt ook een meldingsplicht aan de directeur van de school. Kinderen met luizen, die niet in behandeling zijn,dienen thuis te blijven tot behandeling opgestart is. De school heeft een attest van behandeling nodig vooraleer het kind terug in de klas komt. De website www.zorg-en-gezondheid.be/luizen.aspx is speciaal gecreĂŤerd voor de luizenproblematiek. Hier vindt u alle mogelijke informatie over luizen. Als er luizen bij een kind vastgesteld worden, geven wij elk kind een briefje mee met de vraag aan de ouders om hun kind goed te controleren en de nodige maatregelen te treffen.

MEDICATIE Op school hebben we geen medisch gekwalificeerd personeel. Daardoor geven we geen medicatie aan kinderen. Indien uw kind toch medicatie moet nemen op school, doen we dit enkel met een doktersbewijs. .

Schoolreglement

19

versie: september 2010


3. WAT BIJ AFWEZIGHEDEN ? Kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs moeten afwezigheden, gelet op het feit dat er geen leerplicht is niet gewettigd worden door medische attesten. Uit veiligheidsoverwegingen is het stellig aan te bevelen dat ouders de kleuteronderwijzeres en/of directeur informeren omtrent de afwezigheid van hun kind. Leerplichtige kleuters volgen de regeling die geldt voor leerlingen van het lager onderwijs (zie hieronder). Het is belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die activiteiten missen lopen meer risico om te mislukken en raken minder goed geïntegreerd in de klasgroep. Lager onderwijs Leerlingen die ingeschreven zijn in een school en die leerplichtig zijn, moeten regelmatig aanwezig zijn in de school. Leerlingen die onwettig afwezig zijn, verliezen het statuut van regelmatige leerling. De regelgeving bepaalt in welke situaties leerplichtige kinderen gewettigd afwezig kunnen zijn en welke de verplichtingen van de ouders en de school zijn.

Op wie is de regelgeving van toepassing? De regelgeving op afwezigheden is van toepassing op leerplichtige kinderen in het gewoon basisonderwijs. De regelgeving is ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd kleuterschoolbezoek, op zesjarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs zitten. Zij zijn op basis van hun leeftijd leerplichtig. Ook leerlingen die reeds op vijfjarige leeftijd zijn overgestapt naar het lager onderwijs vallen onder de reglementering. Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet onderworpen zijn aan de leerplicht en dus niet steeds op school moeten aanwezig zijn. Welke afwezigheden zijn gewettigd? Ziekte. Is een kind méér dan drie opeenvolgende schooldagen ziek dan is steeds een medisch attest vereist. Dat attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden. Wanneer een kind een chronische ziekte heeft die leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,...) is het goed contact op te nemen met de school en het CLB. Het CLB kan dan een medisch attest opmaken dat de ziekte bevestigt. Wanneer het kind afwezig is voor die aandoening volstaat dan een attest van de ouders. De school zal het CLB contacteren telkens ze twijfels heeft over een medisch attest. Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende schooldagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is een medisch attest vereist. Schoolreglement

20

versie: september 2010


De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen ook het attest zo vlug mogelijk. Van rechtswege gewettigde afwezigheden. In volgende situaties kan een kind gewettigd afwezig zijn. De ouders moeten een verklaring (6) of een document met officieel karakter (1 - 5) kunnen voorleggen ter staving van de afwezigheid. Voor deze afwezigheden is geen voorafgaand akkoord van de directeur nodig. De ouders verwittigen de school vooraf van dergelijke afwezigheden. 1. het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als het kind, of van een bloed- of aanverwant van het kind; 2. het bijwonen van een familieraad; 3. de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer het kind in het kader van een echtscheiding moet verschijnen voor de jeugdrechtbank); 4. het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum); 5. de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (bijvoorbeeld door staking van het openbaar vervoer, door overstroming,...) ; 6. het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van een leerling (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestantse godsdienst) Concreet gaat het over: -

islamitische feesten: het Suikerfeest en het Offerfeest ( telkens 1 dag);

-

joodse feesten: het joodse Nieuwjaar ( 2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (4 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen), het Wekenfeest (2 dagen);

-

orthodoxe feesten: Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholieke Paasfeest. De katholieke feestdagen zijn reeds vervat in de wettelijk vastgelegde vakanties. De protestantse en de anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die hiervan afwijken.

Voor elke afwezigheid bezorgen de ouders zo vlug mogelijk een officieel document aan de school. Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is. Deze categorie afwezigheden verleent de school autonomie om in te spelen op specifieke situaties die niet altijd door de regelgeving op te vangen zijn. Indien de directeur akkoord is en mits voorlegging van, naargelang van het geval, een officieel document of een verklaring van de ouders, kan de leerling gewettigd afwezig zijn om één van de onderstaande redenen: -

het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als het kind of van een bloedof aanverwant tot en met de tweede graad. ( Voor de dag van de begrafenis zelf is geen toestemming van de directeur nodig. Het gaat hier over een periode die het kind eventueel nodig heeft om zijn/haar emotioneel evenwicht terug te vinden (rouwperiode)). Mits toestemming van de directeur kan zo ook een begrafenis van een bloed- of aanverwant in het buitenland bijgewoond worden.

-

het actief deelnemen aan een culturele of sportieve manifestatie, indien het kind hiervoor als

Schoolreglement

21

versie: september 2010


individu of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking, wel bijv. de deelname aan een kampioenschap/competitie. Het kind kan maximaal 10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn (hetzij achtereenvolgend, hetzij gespreid over het schooljaar). -

De deelname aan time-out-projecten (code O). Deze afwezigheden komen in het basisonderwijs zelden voor, maar voor die situaties waarin voor een leerling een timeoutproject aangewezen is, is het in het belang van de leerling aangewezen om dit als een wettige afwezigheid te beschouwen? Voor sommige leerlingen is er geen andere oplossing dan hen tijdelijk te laten begeleiden door een externe gespecialiseerde instantie.

-

in echt uitzonderlijke omstandigheden, afwezigheden voor persoonlijke redenen. Voor deze afwezigheden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben. Het gaat om maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar (al dan niet gespreid).

-

Afwezigheden wegens topsport voor de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek. Dit kan slechts toegestaan worden voor maximaal 6 lestijden per week, mits het vooraf indienen van een dossier met volgende elementen ; a. een gemotiveerde aanvraag van de ouders b. een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie c. een medisch attest van een sportarts verbonden aan een erkend keuringscentrum van de Vlaamse Gemeenschap d. een akkoord van de directie

Deze vijf categorieĂŤn van afwezigheden zijn geen automatisme, geen recht dat ouders kunnen opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheden toe te staan. De directeur mag onder geen beding toestemming geven om vroeger op vakantie te vertrekken of later terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

Afwezigheden van kinderen van trekkende bevolking, in zeer uitzonderlijke omstandigheden. De volgende regels zijn van toepassing op de kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners. Ze zijn niet van toepassing op kinderen die behoren tot de trekkende bevolking maar die ter plaatse verblijven (bijvoorbeeld in een woonwagenpark). Die kinderen moeten elke dag op school aanwezig zijn. Ouders behorend tot de categorie trekkende bevolking die hun kind inschrijven in een school, moeten er - net als alle andere ouders - op toezien dat hun kind elke dag op school aanwezig is. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen zich situaties voordoen waarbij het onvermijdelijk is dat het kind tijdelijk met de ouders meereist. Deze situaties moeten op voorhand goed met de school besproken worden. De ouders maken samen met de school duidelijke afspraken over hoe het kind in die periode met behulp van de school verder de onderwijstaken zal vervullen (de 22 Schoolreglement versie: september 2010


school zorgt voor een vorm van onderwijs op afstand) en over hoe de ouders met de school in contact zullen blijven. Deze afspraken moeten in een overeenkomst tussen de ouders en de school neergeschreven worden. Enkel als de ouders hun engagementen naleven is het kind gewettigd afwezig.

Problematische afwezigheden. Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven zijn te beschouwen als problematische afwezigheden. Leerlingen die onwettig afwezig zijn (d.w.z. problematische afwezigheden die niet omgezet worden in gewettigde afwezigheden) verliezen hun statuut van regelmatige leerling overeenkomstig van het decreet basisonderwijs. Dit houdt in dat de betrokken leerling in het zesde leerjaar geen getuigschrift basisonderwijs kan krijgen en dat de school de betrokken leerling niet kan meetellen voor de personeelsformatie en de toelagen. De school zal de ouders onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid en deze afwezigheid melden aan het CLB. School en CLB zullen in communicatie met de betrokken ouders een begeleidingsplan opstellen voor de betrokken ouders en hun kinderen. Van zodra het kind meer dan 10 halve schooldagen problematisch afwezig is stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op dat ter inzage is voor de verificateurs. Bij zwemmen en turnen Wanneer een kind door omstandigheden niet kan zwemmen of turnen, moet ook hiervoor een briefje, van de ouders of de dokter, aan de leerkracht worden voorgelegd. Indien uw kind per uitzondering tijdens de lesuren de school zou moeten verlaten, vragen we dat schriftelijk te melden aan de directie en de leerkracht. Wil dan ook vermelden wie uw kind zal afhalen. Revalidatie tijdens de lesuren Leerlingen kunnen tijdens de lestijden schoolexterne hulpverlening krijgen (op of buiten de school; de hulpverlening kan gebeuren door individuele therapeuten of revalidatiecentra). De therapietijd inclusief verplaatsing mag maximaal 150 minuten lestijd per week in beslag nemen. De beslissing over het toestaan ervan wordt genomen door de schooldirecteur op basis van een dossier waarin ondermeer een (- in geval van meer dan 150 minuten therapietijd tijdens de urengunstig) advies van het CLB of CLB-arts vereist is. Dit advies wordt geformuleerd in overleg Schoolreglement

23

versie: september 2010


met de klassenraad en de ouders; Bij langdurige ziekte ? Een kind dat ziek is, heeft veelal geen zin in school en moet vooral rusten. Wanneer de schriften op school zijn, zullen de klasgenoten de schriften bijhouden. Wanneer uw kind langdurig ziek is, zal de leerkracht met jullie afspreken hoe het contact met de klasvriendjes kan behouden blijven. Sommige kinderen kunnen niet naar school komen maar kunnen thuis wel oefeningen maken. Hierrond kunnen afspraken gemaakt worden met de leerkracht.

Onderwijs aan huis Een leerplichtig kind uit het lager onderwijs heeft recht op tijdelijk onderwijs aan huis indien volgende voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn: Χ meer dan 21 kalenderdagen afwezig zijn wegens ziekte of ongeval. Χ de ouders hebben een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een medisch attest, ingediend bij de directeur van de school. Uit het medisch attest blijkt dat het kind de school niet kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen. Χ de afstand tussen de school (vestigingsplaats) en de verblijfplaats van betrokken leerling van het gewoon lager onderwijs mag ten hoogste 10 km zijn. Verblijfplaats: dit kan de eigen woonplaats zijn maar ook die van familie, bijvoorbeeld grootouders, het adres waar het zieke kind verblijft of het ziekenhuis waar het kind is opgenomen (en waar geen school van type 5 is ingericht) VERZEKERINGEN De school heeft een verzekering afgesloten voor : ° burgerlijke aansprakelijkheid van de school en de leerkrachten ° ongevallen met lichamelijk letsel van de leerlingen Elke leerling is verzekerd voor ongevallen op school. De schoolverzekering is alleen geldig tijdens de gewone schooluren en op de gewone weg van school naar huis en omgekeerd. Zij komt ook tussen wanneer op vrije dagen of namiddag activiteiten door de school worden ingericht en begeleid. De schoolverzekering dekt geen stoffelijke schade of diefstal.

Ongevallen op school en de schoolverzekeringen Indien bij een schoolongeval de raadpleging van een dokter noodzakelijk is wordt (indien mogelijk) rekening gehouden met de huisarts, zoals vermeld op de inschrijvingsfiche van de leerling. Bij verandering van huisarts is het dus wenselijk het secretariaat te verwittigen. Wat de schoolverzekering betreft... De schoolverzekering dekt lichamelijke schade aan leerlingen overkomen tijdens de schoolSchoolreglement

24

versie: september 2010


uren, op weg van en naar de school (een half uur voor en na de lessen), zelfs wanneer schoolactiviteiten doorgaan op woensdagnamiddag of tijdens het weekend (schoolfeest, scholenveldloop). Wat de ongevalsaangifte betreft... Nadat de dokter het vak ΑMedisch getuigschrift heeft ingevuld en ondertekend, bezorgt u de ongevalsaangifte terug aan het secretariaat. Gelieve zorgvuldig alle rekeningen in verband met het schoolongeval bij te houden (doktersbriefje, rekeningen apotheek, voorschriften, enz...) Na de genezing gaat u met alle rekeningen van het schoolongeval EERST naar uw ziekenfonds. Uw mutualiteit zal een formulier invullen met daarop een overzicht van de onkosten die u betaald heeft, wat daarvan enerzijds terugbetaald wordt door uw ziekenfonds en anderzijds het bedrag is ten laste van de patiënt (de zogenaamde opleg). Vervolgens bezorgt u dit formulier aan het secretariaat. Aan de hand van dit bewijsstuk zal de verzekeringsagent de in de verzekeringspolis voorziene terugbetalingen kunnen verrichten. Gelieve steeds uw bankrekeningnummer te vermelden. De school is niet verantwoordelijk voor verloren, gestolen of beschadigde voorwerpen. Om verlies te voorkomen vragen we alle kledingstukken te voorzien van de naam. Een verloren of beschadigd boek van de school of bibliotheek moet vervangen of vergoed worden. Bij beschadiging van privé-materiaal van een kind door een ander kind kunnen de ouders eventueel een minnelijke schikking treffen.

WAT ZIJN DE KOSTEN ? Schriften, boeken en basismateriaal De leerlingen gebruiken de leerboeken die door de school worden aangekocht. Leerboeken zijn duur, daarom verwachten wij dat de leerlingen er zo goed mogelijk zorg voor dragen. Geef uw kind een degelijke, stevige boekentas: hierin zal het schoolmateriaal veel beter de dagelijkse reis van huis naar school en omgekeerd overleven. Orde in de lessenaar draagt eveneens bij tot een langere levensduur van schriften en boeken. Schriften en leerboeken worden gekaft en voorzien van een etiket. De leerlingen kunnen hiervoor eigen kaftpapier gebruiken, eventueel zal de school kaftpapier ter beschikking stellen. Alle basismateriaal krijgen de leerlingen in de klas. Dit materiaal wordt niet meegenomen naar huis. Lijst met materialen die kosteloos ter beschikking worden gesteld : Bewegingsmateriaal, constructiemateriaal, handboeken,schriften, werkboeken en – blaadjes, fotokopieën, software, ICT-materiaal, informatiebronnen, kinderliteratuur, knutselmateriaal, leer- en ontwikkelingsmateriaal, meetmateriaal, multimediamateriaal, muziekinstrumenten, planningsmateriaal, schrijfgerief, tekengerief, atlas, globe, kaarten, kompas, passer, woordenboek en zakrekenmachine In bijlage vindt u een lijst met een raming van de financiële bijdragen die we kunnen vragen. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet verplichte uitgaven. Verplichte uitgaven zijn uitgaven die u zeker zult moeten doen. Zaken die de school als enige aanbiedt, koopt u verplicht op school. Niet verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die u niet verplicht moet aankopen of activiteiten waar u niet verplicht aan moet deelnemen, maar als u ze aankoopt of eraan Schoolreglement

25

versie: september 2010


deelneemt moet u er wel een bijdrage voor betalen. Voor sommige posten vermeldt de lijst vaste prijzen, voor andere zijn enkel richtprijzen vermeld. Voor een aantal posten kennen we de kostprijs niet vooraf. We geven daarvoor richtprijzen. Dat betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer maar het kan ook iets minder zijn. Het schoolbestuur baseert zich voor het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of activiteit vorig schooljaar kostte. Deze lijst werd overlegd in de schoolraad.

BETALINGEN Betalingsmodaliteiten: Wijze van betaling: U kunt betalen met een overschrijving of contant. Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact opnemen met de directeur. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingsmodaliteit. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag. Bij afwezigheden en annulaties kunnen kosten worden aangerekend. Dat gebeurt als de school kosten heeft gemaakt en deze niet kan recupereren.

DE AGENDA : HUISTAKEN EN LESSEN De kinderen noteren hun taken en eventuele mededelingen in hun agenda. Er wordt verwacht dat ze de taken ordelijk en netjes afwerken. De klastitularis ondertekent wekelijks de agenda, de ouders of de personen die het kind opvangen na de schooltijd ondertekenen dagelijks de agenda. De leerkracht kan de agenda gebruiken om + of - opmerkingen in verband met gedrag of bepaalde afspraken te melden. U kunt natuurlijk ook gebruik maken van deze agenda om de leerkracht iets te melden. Elke nota (opmerking van de leerkracht) wordt gehandtekend door de ouders. Tip : gebruik de agenda als een ‘heen-en-weer schrift ‘

Schoolreglement

26

versie: september 2010


TOETSEN – RAPPORT Na een afgewerkt leerstofgeheel worden toetsen afgenomen. De resultaten daarvan vindt u terug in het schoolrapport. De kinderen ontvangen een rapport 5 keer per jaar :oktober, december, februari, april en juni. Gelieve het telkens te naamtekenen, zodat de titularis merkt dat u het rapport gezien heeft. In februari en in juni ontvangen de leerlingen een semestrieel rapport. Wie naar aanleiding van het rapport meer informatie wenst in verband met de leef- en leerhouding, kan steeds contact opnemen met de titularis. WAAROM ? Er worden toetsen gegeven om de vorderingen van uw kind in beeld te brengen : - om te zien wat uw kind reeds kan of geleerd heeft - om te zien wat uw kind nog niet kan en om het te kunnen bijwerken - om te zien welke ontwikkelingsmoeilijkheden of leermoeilijkheden uw kind heeft - om de leerkracht een beeld te geven over de vorderingen De toetsen worden georganiseerd naar : - de leerkracht toe om zijn onderwijshandelen te kunnen richten - de kinderen toe om hen te tonen wat zij wel of niet kunnen en kennen - de ouders toe zodat zij de vorderingen thuis kunnen volgen INTERDIOCESANE PROEVEN VOOR HET 6DE LEERJAAR Dit zijn toetsen die opgemaakt worden door de werkgroep van leraren en pedagogische begeleiders.Deze toetsen worden in nagenoeg alle vrije scholen in Vlaanderen gebruikt. Ze betreffen de hoofdvakken rekenen en taal. Voor de rapportering worden deze toetsen aangevuld met klastoetsen. DIAGNOSTISCHE TOETSEN Om de leerbedreigde kinderen op te vangen binnen de school en om te achterhalen waar kinderen struikelen in hun leerproces, worden deze toetsen opgemaakt en gegeven.Deze toetsen worden vooral gebruikt door de zorgcoÜrdinator , de taakleraar en het CLB. Ze zijn bedoeld als aanzet tot een degelijk behandelingsplan van de moeilijkheden. TOETSEN TER INZAGE Samen met het rapport worden de toetsen zelf ter inzage meegegeven met uw kind. Zij geven een (gedeeltelijk) beeld van de opgevraagde leerstofpunten. U kunt als ouder ook zien welke delen goed gekend waren en over welke punten het kind eventueel struikelde. Wij vragen u de toetsen te ondertekenen en terug mee te geven met uw kind. LEERLINGVOLGSYSTEEM Alle resultaten, vorderingen en observaties worden bijgehouden in een klasoverstijgend leerlingvolgsysteem. Op die manier kan de leerkracht rekening houden met de Schoolreglement

27

versie: september 2010


‘ontwikkelings- en leerhistoriek’ van het kind op school. Het kennen van de beginsituatie van het kind is de eerste stap op het juiste onderwijs aan te bieden op het juiste moment. PERIODERAPPORT Op het perioderapport kan u de dagelijkse evolutie volgen. Daar niet elk onderdeel elke maand getoetst wordt, kan er ook geen totaal berekend worden.

GROTE RAPPORTEN Deze grote rapporten (januari of februari en eindrapport) zijn belangrijke documenten die veel vertellen over het werken en leven op onze school. De grote rapporten bevatten belangrijke informatie over leerprestaties op school.

ZORG VOOR ALLE KINDEREN Zorg voor elk kind is een heel belangrijke prioriteit van onze school. Hilde Poppe (zorgcoördinator) coördineert het zorgteam ( meester André voor de lagere school en kleuterjuf Lisbeth voor de kleuterschool). Wil je de zorgcoördinator spreken, maak een afspraak. De taken liggen op 3 niveaus : 1. KLASNIVEAU De zorgbegeleider zoekt samen met de klastitularis naar aanpakmogelijkheden voor het begeleiden van kinderen met specifieke hulpvragen. Samen zoeken ze naar methodes om problemen aan te pakken. De zorgcoördinator en/of de zorg helpt, indien nodig mee in de klas. 2. KINDNIVEAU De zorgcoördinator/de zorg zorgt voor het opvolgen van kinderen die extra zorg nodig hebben. Dit kan via het afnemen van testen, het opstellen van een begeleidingsplan … eventueel met behulp van het CLB en/of externe instanties.Zo nodig zal zij/hij het kind geregeld en op doordachte tijdstippen individueel begeleiden in de zorgklas. 3.SCHOOLNIVEAU De zorgcoördinator plant overlegmomenten binnen de school zodat de hulp zo efficiënt mogelijk kan georganiseerd kan worden. Zij plant samen met de leerkrachten acties op schoolniveau a.d.h.v. outputanalyses van gegevens van het leerlingvolgsysteem. De zorgcoördinator ondersteunt op vraag (beginnende) leerkrachten bij de aanpak van problemen. Ouders die met een zorgvraag zitten, kunnen in eerste instantie terecht bij de klastitularis van hun kind. De titularis is immers de eindverantwoordelijke voor de kinderen die in zijn/haar klas zitten.

Schoolreglement

28

versie: september 2010


HET GETUIGSCHRIFT BASISONDERWIJS Het schoolbestuur kan, op voordracht en na beslissing van de klassenraad, een getuigschrift basisonderwijs uitreiken aan de regelmatige leerling uit het gewoon lager onderwijs. Een regelmatige leerling is volgens het Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 een leerling die slechts in één school inschreven is. In het basisonderwijs, of als leerplichtige in het kleuteronderwijs, moet de leerling daarenboven aanwezig zijn, behoudens gewettigde afwezigheid en deelnemen aan alle onderwijsactiviteiten die voor hem of zijn leergroep worden georganiseerd. De klassenraad oordeelt autonoom of een regelmatige leerling in voldoende mate de doelen die in het leerplan zijn opgenomen heeft bereikt, om een getuigschrift basisonderwijs te bekomen. De beslissing van de klassenraad is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling. Het is uitzonderlijk dat dergelijke beslissing door de ouders wordt aangevochten. In voorkomend geval wenden de ouders zich binnen de zeven kalenderdagen tot de directeur die de klassenraad binnen drie werkdagen opnieuw bijeenroept. De betwiste beslissing wordt opnieuw overwogen. De ouders worden schriftelijk verwittigd van het resultaat van deze bijeenkomst. Als de betwisting blijft bestaan kunnen de ouders aangetekend beroep instellen bij de voorzitter van het schoolbestuur binnen een termijn van zeven kalenderdagen na ontvangst. Het schoolbestuur beslist of de klassenraad opnieuw wordt samengeroepen. De ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van het schoolbestuur. Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, heeft recht op een attest afgeleverd door de directie met de vermelding van het aantal en de soort van gevolgde leerjaren lager onderwijs.

ORDE – EN TUCHTREGLEMENT Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze opvoedingsgemeenschap te vrijwaren. Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan er een ordemaatregel worden genomen (en/of kunnen er meer bindende gedragsregels worden vastgelegd in een geschreven begeleidingsplan). Mogelijke ordemaatregelen zijn: − een verwittiging − strafwerk − een tijdelijke verwijdering uit de les gevolgd door aanmelding bij de directie. − … Deze ordemaatregelen kunnen genomen worden door elk personeelslid van de school in samenspraak met de directie.

Schoolreglement

29

versie: september 2010


Wanneer het gedrag van de leerling werkelijk een probleem betekent voor het verstrekken van het onderwijs en/of het opvoedingsproject van de school in het gedrang brengt, kan er een tuchtmaatregel genomen worden. Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: − een schorsing houdt in dat de gesanctioneerde leerling gedurende een bepaalde periode de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet mag volgen. De betrokkene moet echter wel op school aanwezig zijn; − een uitsluiting houdt in dat de gesanctioneerde leerling definitief uit de school verwijderd wordt op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk één maand, vakantieperiode niet inbegrepen, na de schriftelijke kennisgeving van de beslissing van de uitsluiting. In afwachting daarvan bevindt betrokken leerling zich in dezelfde toestand als een geschorste leerling en moet dus op de school aanwezig zijn. Bij het nemen van een beslissing tot schorsing van meer dan één dag of een beslissing tot uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd: 1. de directeur wint het advies in van de klassenraad. 2. de leerling wordt, in aanwezigheid van de ouders en eventueel bijgestaan door een raadsman, voorafgaandelijk gehoord over de vastgestelde feiten. Voormelde personen worden hiertoe vijf werkdagen vooraf per brief verwittigd. 3. de ouders hebben inzage in het tuchtdossier van de leerling. 4. de genomen beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en schriftelijk ter kennis gebracht aan de ouders van de betrokken leerling binnen een termijn van 5 werkdagen. Tegen tuchtmaatregelen is er geen beroep mogelijk, behalve tegen de uitsluiting. Uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de beslissing tot uitsluiting, kunnen de ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de beroepscommissie (adres zie hiervoor onder punt 1.2 Wie is wie?). Het beroep schort de uitvoering van de eerder genomen tuchtbeslissing niet op. De leerling wordt samen met zijn ouders per brief opgeroepen om te verschijnen voor deze beroepscommissie. Uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van het beroep komt deze beroepscommissie dan samen. De ouders hebben inzage in het dossier. De beroepscommissie brengt de ouders binnen de vijf werkdagen per aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen. Een personeelslid van de school kan niet optreden als vertrouwenspersoon. Buitenstaanders mogen het tuchtdossier niet inzien, tenzij mits schriftelijke toestemming van de ouders.

CONTACTEN OUDERS – SCHOOL Lagere school : Begin september is er voor alle klassen een oudervergadering per klas. Voor de herfstvakantie en in februari is er een individueel oudercontact. In de loop van juni is er voor de ouders van de leerlingen van het zesde leerjaar nog een Schoolreglement

30

versie: september 2010


oudercontact met het C.L.B.

Kleuterschool : In september is er ook voor de kleuterklassen een oudervergadering per klas. In december en maart is er een individueel oudercontact voor alle kleuterklassen. . Indien u buiten deze georganiseerde oudercontacten de leerkracht wenst te spreken, gelieve dit te doen voor of na de lessen of maak een afspraak. Zo krijgt elk kind de lestijden waarop het recht heeft.

Iedere maand krijgen jullie informatie over het schoolleven in het “INFOOTJE” 5 maal per jaar verschijnt het schoolkrantje met info van leerlingen, ouders, leerkrachten directie …

ROOKVERBOD Er geldt een algemeen rookverbod op onze school. Bij overtredingen van dit rookverbod kunnen er orde- en tuchtmaatregelen getroffen worden.

STANDPUNT IN VERBAND MET RECLAME Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van de Vlaamse Gemeenschap en de rechtspersonen die daarvan afhangen (reclame- en sponsorbeleid) Reclame en sponsoring door derden mag niet onverenigbaar zijn met de onderwijskundige en pedagogische taken van de school. Zij mag evenmin de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, objectiviteit en onafhankelijkheid van de school in het gedrang brengen. Het schoolbestuur geeft aan waar de grenzen liggen, indien zij bepaalde vormen van sponsoring toelaatbaar acht. De afspraken worden gemaakt binnen de schoolraad.

ECHTSCHEIDING Zorg voor aandacht voor het kind Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze ‘verliessituatie’ moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden. Neutrale houding tegenover ouders De school is bij de echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind genomen worden.Beide ouders hebben vanuit de school alle rechten, behalve indien een uitspraak van de rechtbank anders oordeelt.

Schoolreglement

31

versie: september 2010


LEREN BUITEN HET KLASLOKAAL MUZISCHE OPVOEDING Naast de verstandelijke en lichamelijke ontwikkeling vinden wij ook de muzische vorming heel belangrijk. Wij stimuleren daarom de deelname aan voordracht- schrijf- en tekenwedstrijden. We programmeren een theaterbezoek en een workshop in het CC Stroming zowel voor de kleuters als voor alle kinderen van de lagere school.

NATUUR-RIJK LEREN Iedere klas, zowel kleuters als lagere school, gaan 1 namiddag de natuur in. We leren hun respect en een hart hebben voor de natuur Op het einde van de lagere school kent ieder kind alle groene plekjes van Berlare .

SOCIAAL EN MEDELEVEND Iedere maand brengt een kleuterklas een bezoekje aan het rusthuis “Herfstvreugde”, de kinderen van de lagere school gaan iedere maand naar rusthuis “Kruyenberg”. De kinderen bezorgen de bejaarden aangename uurtjes. Op het einde van de lagere school kent ieder kind de 2 rusthuizen van Berlare.

VERKEER EN VEILIGHEID De verkeerslessen worden in de praktijk gezet dank zij de goede samenwerking met de politie Berlare-Zele.

Bewaar deze brochure. Ze kan bij allerlei vragen uitkomst bieden. Heb je nog vragen ? Kom gerust naar het bureel.

Schoolreglement

32

versie: september 2010


Schoolreglement

33

versie: september 2010


Bijlage 1 Instemmingsforumulier V.Z.W. VRIJ BASISONDERWIJS BERLARE Sluis 19c 9290 Berlare

De heer en/of mevrouw ouder(s) van ............................................................................................................ verkla(ren)art in te stemmen met de inhoud en de bepalingen van de schoolbrochure met opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie van de Vrije Basisschool Nieuwstraat 8, 9290 Berlare van september 2008 en teken(en)t hierbij voor instemming en akkoord.

Te ........................................................... , de .........................................................

de ouders,

Dit formulier invullen en terug bezorgen aan de school.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bijlage 1 Instemmingsforumulier V.Z.W. VRIJ BASISONDERWIJS BERLARE Sluis 19c 9290 Berlare

De heer en/of mevrouw ouder(s) van ............................................................................................................ verkla(ren)art in te stemmen met de inhoud en de bepalingen van de schoolbrochure met opvoedingsproject, schoolreglement en algemene informatie van de Vrije Basisschool Nieuwstraat 8, 9290 Berlare van september 2008 en teken(en)t hierbij voor instemming en akkoord.

Te ........................................................... , de .........................................................

de ouders,

Dit formulier invullen en terug bezorgen aan de school.

Schoolreglement

34

versie: september 2010


BIJLAGE bij SCHOOLREGLEMENT (september 2010) SAMENSTELLING SCHOOLBESTUUR Voorzitter : Raf Verstraeten Leden : Frans Bosman Marcelline Burm Gaby Coucquyt Noël De Backer Jan Dierick Bart Van Malderen E.H. Marc Van Steen LIJST VAN HET PERSONEEL Directeur D’heer Lutgard Administratieve hulp Buyse Karin Kleuterleidsters Claire De Bodt (peuterklas 1A) Lisbeth Pieters (jongste kleuters 1ste kleuterklas 1C ) An De Block (oudste kleuters 1ste kleuterklas 1B) Nicky De Man + Sophie Verbeke (2de kleuterklas A) Jo Nevens + Lutgarde Van Havermaet (2de kleuterklas B) Kristl Lion (3de kleuterklas B) Ellen Van Der Sype (3de kleuterklas A) Sophie Verbeke (zorgcoördinator) Annelies Herwege (turnjuf) Kinderverzorgster Van De Velde Erna Lagere school Elke Christiaens (1ste leerjaar ) Natalie Goossens (1ste leerjaar) André De Lausnay + Nathalie Van Veirdegem (1ste leerjaar) Tamara De Backer (2de leerjaar) Els Van Gulck (2de leerjaar) Dania Bruylandt (3de leerjaar) Herman Gertner (3de leerjaar) Veronique De Paepe (4de leerjaar) Liesbet De Coster + Geert Thibeau (4de leerjaar) Sofie Baert (5de leerjaar) Liesbeth D’hondt (5de leerjaar) Evelien Pee (6de leerjaar) Caroline Wachtelaer (6de leerjaar) Anouk Vande Winckel (1/5 juf Dania + Sprint + zorg) André De Lausnay (zorg)


Paul Vermeir (L.O.) Roland Van De Rostijne + Luc Van Den Bossche (ICT +veiligheid) Hilde Poppe (zorgcoördinator)

Onderhoudspersoneel Verhofstadt Marianne Van Hauwe Nancy Van Onderbergen Marleen

SCHOOLRAAD voorzitter: vertegenwoordigers van het personeel: De Backer Tamara vertegenwoordigers van de ouders: vertegenw. van de lokale gemeenschap: Maertens Annie de directeur als adviserend lid:

OUDERCOMITE Voorzitters : Paul Wouters en Patrick De Wilde Secretaris: Ann Heirwegh Penningmeester : Silvia De Backer Leden: Adam Katleen De Backer Griet De Kinder Mariska Kerremans Frans Matthijs Koen Poppe Kelly Rijckaert Marjan Van Maercke Kris Vermaercke Sandra Vijverman Kris Vertegenwoordigers van de leerkrachten: Lion Kristl De Paepe Veronique Directeur : D’heer Lutgard

Bijlage 2 Lijst met richtprijzen :

D’haese Willy Pieters Lisbeth, De Lausney André, Matthijs Koen, Van Eetvelde Koen, Wouters Paul D’haese Willy, De Rouck Brigitte, D’heer Lutgard


De maximumfactuur voor de lagere school is €60.(zwemmen, schooluitstappen,schoolreis, sportdag,schoolvoorstelling, workshop,groenproject) Er wordt iedere maand €6 gefactureerd. Op het einde van het schooljaar wordt de eindbalans gemaakt. Indien jullie teveel betaalden, wordt dit jullie terug betaald. Indien er te weinig betaald werd, betaalt de school dit verschil. De 3de graad gaat dit jaar op zeeklassen. Voor de 3de graad wordt iedere maand €25 gefactureerd. De kleuters betalen iedere maand wat ze verbruikt hebben. Wij vragen een bijdrage voor: Zwemlessen ( verplicht) kleuters lager

Schooluitstappen: eendaags of deel van een dag (verplicht): Maaltijden : zelf mee te brengen kleuters lagere school (1ste en 2de graad ) zeeklassen (3de graad) Gymkledij (kan enkel op de school gekocht worden) T-shirt met logo

Richtprijs : € 2 per beurt x 7 beurten = € 14 € 2 per beurt

. €10 à €15 € 18 à €23 € 200 €8

Sportdag ( verplicht ): 1ste en 2de leerjaar 3de , 4de , 5de en 6de leerjaar

+/- € 2 +/- € 5

Schoolvoorstelling + workshop in het Cultureel centrum kleuters

€ 2 + € 1 voor het vervoer

lagere school

€ 2 (de leerlingen van de lagere school gaan te voet)

U kunt vrij intekenen op het volgende :

Kosten

Tijdschriften

Jaarlijks € 27 Jaarlijks € 33 € 29 €5 €5 € 6,95 € 33 € 21 € 21

Dopido, Doremi Dokadi Zonnekind, Zonnestraal, Zonneland Vlaams Filmke kerst-, paas- of vakantieboek: kleuters lagere vakantievriend: 3de kleuterklas en lagere leesboeken ‘leesknuffel’( 7 boekjes + CD) boekenboot ( 1ste & 2de leerjaar) ( 10 boekjes) leeskriebel (3de & 4de leerjaar ) (10 boekjes) Bien sûr interactif : CD-rom + groeiboek CD-rom Groeiboek Maaltijden: warm kleuters lagere Soep: kleuters lagere Fruitsap melk chocomelk water koek (kleuters)

€ 26,50 € 19,90 €8 € 3,00 € 3,50 € 0,60 € 0,60 € 0,45 € 0,30 in de klas € 0,35 € 0,40 € 0,10

€ 0,60 € 0,60 in de refter € 0,60 (we vragen geen remgeld !) € 0,60


Andere: Nieuwjaarsbrieven Bus

€ 0,60 € 0,60


Schoolbrochure 2010  
Schoolbrochure 2010  

Schoolbrochure 2010

Advertisement