Page 1

NO.2-2012-SEPT. PAG.2 GouwBelastingen5 wordt 7 GouwBelastingen5 transformeert naar het volledig web gebaseerde GouwBelastingen7

PAG.6 De klant aan het roer

PAG.7 Voortgang van de vervanging massale output BRK

De nieuwe algemeen directeur stelt zich voor: Hans Beimer

Kadaster levert in september de eerste nulstanden in basisregistratie kadaster voor pilotgemeenten Amstelveen, Eindhoven en Giessenlanden

PAG.8 Status bouw LV-WOZ De bouw van de LV-WOZ is in april 2012 definitief aan GouwIT en JNet gegund. Karl de Boer en Adrie van Zundert praten u bij...

GouwIT Klantendag 2012 Heeft u dinsdag 25 september aanstaande al in uw agenda genoteerd? Op deze dag organiseert GouwIT haar jaarlijkse klantendag in het Brouwerij Café en in de Bierbrouwerij van Bavaria te Lieshout. Deze dag staat in het teken van ontwikkelingen en (werk)processen. GouwIT heeft een aantal gemeenten en partners bereid gevonden, om u bij te praten over de ervaringen in de praktijk. Daarnaast wordt u op de hoogte gebracht rondom de laatste ontwikkelingen van Gouw7. Als passende onderbreking van de presentaties gaan wij samen met u een tour maken door het brouwproces van Bavaria. Een kijkje in de keuken van werkprocessen van één van s’werelds grootste en oudste Bierbrouwerijen. Meer weten? Houd dan onze website en uw brievenbus in de gaten. Wilt u zich al aanmelden? Dat kan! Mail uw gegevens naar b.debuijzer@gouwit.nl en wij noteren graag uw naam.

GouwIT tweede positie aantal WOZ-objecten in NL Uit: notitie van de Waarderingskamer: Planning aansluiten op de LV-WOZ (4 juni 2012). Met het oog op de verplichte aansluiting op de LV-WOZ per 31 december 2013 heeft de WaarderingsKamer onderstaande kwantitatieve inventarisatie gemaakt.

Zij heeft het belang van de leveranciers onderzocht bij de Nederlandse gemeenten. Het blijkt dat GouwIT qua aantal objecten de tweede leverancier in Nederland is.

Het belang van deze leveranciers blijkt uit het volgende overzicht: Leveranciers

Percentage aantal gemeenten

Percentage aantal objecten

Centric (drie productlijnen)

43,8%

49,8%

GouwIT

17,9%

23,1%

PinkRoccade

34,2%

23,0%

Procura

3,8%

1,3%


GouwBelastingen5 transformeert naar GouwBelastingen7 Dit jaar 2012 is het jaar waarin de heffen en innen module wordt omarmd door het nieuwe GouwIT framework, de 7-lijn. Het Gouw7 framework wordt gekenmerkt door een interface welke volledig web gebaseerd is. GouwBelastingen is in dit nieuwe 7-lijn framework volledig te gebruiken vanuit een Internet browser. Ter vergelijking; GouwBelastingen5 is een client-server applicatie wat inhoudt dat het belastingsysteem door iedere gebruiker apart wordt gestart op zijn eigen werkplek.

Voordelen van GouwBelastingen7 voor gebruiker Enkele praktische voordelen van GouwBelastingen7 als webapplicatie ten opzichte van GouwBelastingen5 zijn dat de gebruiker enkel een internet browser (zoals Microsoft Internet Explorer of Mozilla Firefox) nodig heeft om het systeem te gebruiken. Daarnaast is het systeem toegankelijk op elke werkplek waar via de browser netwerktoegang beschikbaar is. Het nieuwe werken waarbij ondermeer vanuit huis kan worden gewerkt, wordt met GouwBelastingen7 eenvoudiger. Voordelen van GouwBelastingen7 door techniek Andere voordelen zijn dat op de werkplek geen schijfruimte of andersoortige systeem specifieke configuratie is benodigd. Het technisch beheer wordt eveneens naar de meest moderne inzichten mogelijk en zijn koppelvakken met andere systemen toekomstvast vanwege een ge誰ntegreerde diensten-laag welke als webservice zit opgenomen in GouwBelastingen7. De dienst webservice is een interface welke via gestandaardiseerde webprotocollen (in een xml formaat) communiceert met een ander systeem zonder menselijke tussenkomst. Denk hier aan een koppelvlak met een zaaksysteem. Functionaliteit en manier van werken De nadruk bij de vernieuwbouw van GouwBelastingen7 (heffen- en innen module) ligt op het zo goed mogelijk nabouwen van de schermen uit GouwBelastingen5. De vernieuwing van Gouw7 zit op het gebied van heffen en innen niet in nieuwe functionaliteit. GouwBelastingen5 voldoet aan de actuele wet- en regelgeving en heeft zich in de afgelopen tien jaar bewezen als robuust systeem waarin alle processen op het gebied van het opleggen en innen van aanslagen zijn vertegenwoordigd. Dit in tegenstelling tot de ontwikkeling van Gouw7WOZ waarbij vergaande wijzigingen in landelijk bepaalde regelgeving een voorname reden waren om de manier van werken te veranderen.

NO.2-2012-SEPT. PAG.2

Het optimaal gebruiken van het Gouw7 framework brengt een stabiel systeem met een meer gestandaardiseerde werking. Zo is in iedere tabelweergave standaard een export naar Excel functie aanwezig en kan eveneens in iedere tabel direct data worden gefilterd. Doordat aan de functionaliteit nagenoeg niets verandert, blijft het onderliggende datamodel (de plek waar de gegevens in het systeem worden bewaard) in tact. Dit betekent dat bestaande GouwBelastingen5 brieven, reports, overzichten, werklijsten en management informatie nog steeds zijn te gebruiken onder GouwBelastingen7. GouwBelastingen7 zal net als bij de WOZ module het gebruik van wizards omarmen en daarmee de gebruiker helpen om gestructureerd zijn of haar werkzaamheden stap voor stap uit te voeren. De gebruiker wordt zo door het systeem begeleid, waardoor wordt voorkomen een onvolledige gegevensset aan te maken. Planning De vernieuwbouw van GouwBelastingen7 vordert gestaag. GBTwente heeft aan GouwIT aangeboden om samen in dit traject op te trekken. Zo wordt frequent de voortgang van de technische ontwikkeling en de planning uitgewisseld. Middels deze samenwerkingsvorm verwachten we dat eind 2012 een intern testtraject te GouwIT kan worden uitgevoerd. Vervolgens zal begin 2013 bij GBTwente een testen acceptatie traject worden doorlopen. GBTwente zal zoals het er nu naar uit ziet, in de loop van 2013, GouwBelastingen7 in productie nemen. De inproductiename van GouwBelastingen7 vereist dat Gouw7WOZ in productie is. Omvang GouwBelastingen7 De vernieuwbouw van GouwBelastingen5 naar GouwBelastingen7 vraagt om het realiseren van ruim 300 schermen welke allemaal vanuit een internet browser benaderbaar zijn. Dit grote scherm aantal is in te delen naar code/inrichtschermen en daadwerkelijke gebruik (mutatie/run) schermen voor zowel de heffen als innen module. Bijgevoegd is een klein overzicht waarbij de verdeling naar schermtype per module is weergegeven.


‘De vernieuwing van Gouw7 zit op het gebied van heffen en innen, en niet in nieuwe functionaliteiten’ Aantal schermen

Heffen module

Innen module

Code/Inrichting schermen

95

30

Gebruik schermen

80

95

Totaal

175

125

Bij de ontwikkeling is een knip gemaakt in module prioriteit. Concreet betekent dit dat de eerste productierijpe versie van GouwBelastingen7 niet over alle functionaliteit beschikt zoals deze in GouwBelastingen5 nu wel beschikbaar is. Deze knip staat het gebruik absoluut niet in de weg, omdat die functionaliteit pas aan het eind van het jaar in het belastingproces is benodigd.

Door deze werkwijze is ieder teamlid altijd op de hoogte van de voortgang en mogelijke problemen en kan hier direct op worden geanticipeerd. Door het vele onderlinge contact ontstaat een gezamenlijke projectscope in plaats van de ontwikkeling van losse eilandjes. De flexibele Agile methodiek is een alternatief op de traditionele waterval ontwikkel methodiek welke volgens een strakke fasering als traag en bureaucratisch wordt gezien, creativiteit beperkt en uitvoerig gedetailleerde documenten als uitgangspunt neemt. Deze bovenstaande invalshoeken worden in sneak preview gedemonstreerd met Gouw7 software op de GouwIT klantendag.

Bijvoorbeeld; De koppeling met het Inlichtingenbureau is benodigd voordat het grote gecombineerde kohier wordt gedraaid. Direct na het realiseren van de aanslagoplegging wordt deze koppeling tot aan het laatste kwartaal van het jaar niet gebruikt. Dit biedt daardoor de mogelijkheid om deze module na de knip op te leveren. Ontwikkelmethode Om overzicht te houden in de ontwikkeling van het omvangrijke Belastingsysteem wordt gewerkt volgens een Agile software-ontwikkelmethode. De Agile methode kenmerkt zich als een methode waarbij wordt ontwikkeld in een team met kortdurende overzichtelijke periodes, iteraties, waarbij aan het eind van de iteratie direct werkbare software wordt opgeleverd. Flexibiliteit van het ontwikkelteam staat hierbij centraal. Zo wordt het kunnen omgaan met verandering gepredikt in plaats van stug en krampachtig vast houden aan een omvangrijk plan. Interactie met belanghebbenden zijn hierbij elementair. Binnen de Agile methode wordt door het Gouw7 team de Scrum verdieping gehanteerd. In deze stroming staan korte lijntjes en multi-disciplinaire teams centraal. Een fase van ontwikkeling duurt hierbij twee weken, waarbij wordt gesprint naar een sprintdemo welke iedere twee weken door het team wordt gepresenteerd aan alle belanghebbenden. Om korte lijntjes te borgen wordt bijvoorbeeld iedere ochtend de dag gestart met een daily standup. Ieder teamlid beantwoordt in dit letterlijk staand overleg van maximaal een kwartier drie vragen, te weten: - Wat heb je gedaan? - Wat ga je doen? - Wat zijn je problemen?

NO.2-2012-SEPT. PAG.3


Wat is DigiKoppeling? Deze paragraaf is in zijn geheel ontleend aan de thans uitgevoerde impactanalyse DigiKoppeling door KING

Digikoppeling bestaat uit een set standaarden voor elektronisch berichtenverkeer tussen overheidsorganisaties en in het bijzonder basisregistraties. Als overheidsorganisaties deze standaarden implementeren in hun eigen software, kunnen zij eenvoudig digitaal berichten uitwisselen met collega-overheidsorganisaties. De standaarden zijn eind 2007 goedgekeurd door het College Standaardisatie en zijn inmiddels al bij veel organisaties in gebruik. Digikoppeling onderkent twee hoofdvormen van berichtenverkeer: • Bevragingen (WUS); een vraag waar direct een reactie op wordt verwacht. Hierbij is snelheid van afleveren belangrijk. Als een service niet beschikbaar is, dan hoeft de vraag niet opnieuw worden aangeboden.

•

Meldingen (ebMS); men levert een bericht en pas (veel) later komt eventueel een reactie terug. In dat geval is snelheid van afleveren minder belangrijk. Als een partij even niet beschikbaar is om het bericht aan te nemen, dan is het juist wel gewenst dat het bericht nogmaals wordt aangeboden. Het betreft hier dus feitelijk bericht uitwisseling met gegarandeerde berichtlevering.

NB. Om de uitwisseling van elektronische berichten op basis van Digikoppeling veilig te laten verlopen wordt gebruik gemaakt van PKI Overheidscertificaten met een OIN (Overheid Identificatie Nummer). Een en ander kan als volgt worden weergegeven:

Figuur 1 - Schematische weergave Digikoppeling

Voor verdere toelichting op Digikoppeling verwijzen wij u naar documentatie op de Logius website: www.logius.nl/producten/gegevensuitwisseling/digikoppeling

NO.2-2012-SEPT. PAG.4

Digikoppeling is een belangrijk onderdeel van het stelsel van Basisregistraties. Samen met Digilevering, Digimelding en de Stelselcatalogus, vormen zij de stelselvoorzieningen Basisregistraties.


Vanuit welke behoefte is Digikoppeling ontstaan? Overheden zijn continue bezig met het verbeteren van haar dienstverlening aan burger en bedrijf. Hierdoor neemt de elektronische uitwisseling van informatie tussen overheden onderling enorm toe. Om te voorkomen dat overheden voor iedere koppeling onderling afspraken moeten maken over de manier van informatie-uitwisseling is de behoefte voor standaardafspraken ontstaan. Uw gemeente implementeert Digikoppeling één keer en kan daarna de standaard meermaals gebruiken. Hiermee realiseert uw gemeente een efficiënte informatie-uitwisseling met bijvoorbeeld de basisregistraties. En u draagt bij aan uw NUP doelstellingen.

LV-WOZ en Digikoppeling Deze paragraaf is deels ontleend aan de thans uitgevoerde impactanalyse DigiKoppeling door KING. De plannen voor de implementatie van de Landelijke Voorziening WOZ biedt veel kansen voor een tijdige implementatie van Digikoppeling. De huidige LV-WOZ planning, welke weergegeven wordt op de website, (http://www.waarderingskamer. nl/documents/tijdspad%20realisatie%20lv%20woz.pdf) geeft aan dat bronhouders in de loop van 2013 worden aangesloten. Meer weten over de voortgang van de LV-WOZ? Blader dan snel naar pag. 8 en lees meer! PLANNING REALISATIE LV WOZ in context van @genda 2015 ACTIVITEITEN (HOOFDLIJN)

Activiteiten

2012

2013

2014

2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Uitwerking planning opdrachtnemer en gunning Bouw LV WOZ BOUW LV WOZ

Afspraken exploitatie en beheer Inrichten beheeromgeving Test en ketentest Acceptatie LV WOZ en overdracht aan beheerder

AANPASSEN GEMEENTELIJKE WOZ-APPLICATIE ONTWIKKELEN TESTSETS

Opdrachtverlening Aanpassen systemen Conformiteitstoets Conformiteits- en aansluittoets Aanduiding WOZ-object zijn BAG-conforme adressen

BAG-WOZ-koppeling

Koppeling BAG aan WOZ-objecten beschikbaar

MijnOverheid

WOZ-gegevens en -taxatieverslag op mijnOverheid

Bouw LV WOZ

Aansluiten op digilevering

Completeren BAG-WOZ-koppeling

Conformiteitstoets WOZ-applicaties Uitleveren/installeren releases WOZ-systemen TESTEN / AANSLUITING Aansluittoetsen BRONHOUDERS EN AFNEMERS Aansluiten bronhouders op LV WOZ OP LV WOZ Stuf-WOZ-bestanden naar afnemers Afname afnemers uit LV WOZ BAG-WOZ-koppeling MijnOverheid

Completeren BAG-WOZ-koppeling Koppeling BAG aan WOZ-deelobjecten beschikbaar WOZ-gegeven en -taxatieverslag op mijnOverheid Pilot bezwaar indienen/behandelen via mijnOverheid

Volledig gevulde LV WOZ

Wat is de huidige status van Digikoppeling? Digikoppeling is als standaard al een aantal jaar in gebruik en heeft haar diensten bewezen. Ook het aantal diensten achter Digikoppeling stijgt. Op dit moment hebben zo’n 80 gemeenten Digikoppeling geïmplementeerd voor uiteenlopende toepassingen. De impactanalyse van Operatie NUP heeft dan ook bevestigd, dat Digikoppeling gereed is voor implementatie. KING heeft die conclusie getrokken op basis van de praktijkervaringen van tientallen gemeenten die Digikoppeling al geïmplementeerd hebben voor gegevensuitwisseling met OLO, Dienstenloket, Berichtenbox MijnOverheid, e-factureren en Regelhulp. Ook is het bij steeds meer basisregistraties mogelijk om op basis van Digikoppeling informatie uit te wisselen. U kunt het verslag van de volledige impactanalyse lezen op de website van KING. Wat kunnen gemeenten doen ter voorbereiding op Digikoppeling? Via onze website www.logius.nl/digikoppeling kunt u zich als gemeente aanmelden. Door het aanvraagformulier Digikoppeling in te vullen en op te sturen ontvangt u van ons een overheid identificatienummer, een gebruikersaccount voor het Service Register en toegang tot compliance-voorziening. Daarnaast dient u als gemeente een PKIoverheid-certificaat aan te schaffen. Graag verwijzen wij u nogmaals naar onze website. Daar kunt u op uw gemak nog een keer de aansluitstappen doorlopen.

GEBRUIK LV WOZ

Start openbaarheid WOZ-waarde woningen Aansluiten afnemers WOZ in mijnOverheid via LV WOZ

MijnOverheid

Bezwaar indienen/behandelen via mijnOverheid Pilot aanslagbiljet via berichtenbox

MijnOverheid

Aanslagbiljet via berichtenbox

Wat is de huidige status van Digilevering en Digimelding? Digimelding wordt op dit moment door een vijftal gemeenten beproefd. In de proef doen daarnaast een aantal uitvoeringsorganisaties en een drietal basisregistraties mee. De proef duurt tot en met oktober en de uitkomsten vormen input voor de doorontwikkeling naar Digimelding 2.0. De planning is dat de 2.0 versie wordt opgeleverd in het eerste kwartaal van 2013. Digilevering is op dit moment ook volop in ontwikkeling. De verwachting is dat in november 2012 een eerste release wordt opgeleverd voor de basisregistraties BAG en NHR. In mei 2013 een tweede release waarmee Digilevering voor verdere uitrol geschikt is. Tot Slot Op 25 september a.s. zijn wij op de jaarlijkse klantendag van GouwIT aanwezig. Middels een korte presentatie zullen wij u vertellen wat Digikoppeling voor u kan betekenen. Heeft u vragen? Kom naar de jaarlijkse klantendag en wij staan u graag te woord.

Welke ondersteuning biedt Logius de gemeenten? Logius is beheerder van de standaard. Op onze site is allerlei informatie te vinden over de standaard, het aansluitproces en diverse best practices. Daarnaast kunt u met algemene vragen terecht bij Servicecentrum Logius. Voor het daadwerkelijk implementeren van de standaard zoeken wij graag de samenwerking met leveranciers. We proberen leveranciers zoveel mogelijk te informeren over de opbouw en voordelen van de standaard, zodat ook u als gemeente hiervan kan profiteren.

vlnr : Ngoc Berris (Logius), Annemarie Stel (GouwIT), Johan ten Dolle (Logius)

NO.2-2012-SEPT. PAG.5


De Klant aan het roer Medio juli ben ik begonnen als algemeen directeur bij GouwIT. Zoals wellicht bekend oriĂŤnteert GouwIT zich momenteel op de toekomst om vooral continuĂŻteit richting klanten te waarborgen. Vooral Gerard Gouw zal zich hier mee bezig houden, terwijl Adrie van Zundert de Landelijke Voorziening WOZ voor zijn rekening neemt. Een paradepaardje van GouwIT.

Even voorstellen... Op het moment dat ik mij voorbereidde op mijn afscheid als directeur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT), vroeg Gerard of ik zin had om tijdelijk zijn functie van algemeen directeur te vervullen. Ik had met mijn vrouw afgesproken dat ik het juist wat rustiger aan zou doen, gelet op de tropenjaren die ik bij het GBT achter de rug had. Ik zou 4 dagen besteden aan mijn vrouw, drie kinderen en de kleinkinderen Sophie, Tijmen en Pepijn en natuurlijk ook aan mij zelf. Zelf ben ik een natuurliefhebber en bezoek graag de wedstrijden van FC Twente. Voor de resterende 3 dagen was ik nog op zoek naar een mooie klus, waar ik de ervaring van het GBT kon inbrengen en uitdragen naar degene die daar van wil profiteren. De vraag van Gerard paste exact in mijn ideaalbeeld van hoe het leven van een 63-jarige er uit zou moeten zien. Dat betekent dat ik in principe op maandag, donderdag en vrijdag voor GouwIT op pad ben. Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente, dat als organisatie net drie jaar bestaat, heeft in korte tijd een krachtige ontwikkeling doorgemaakt. Mede dankzij twee belangrijke pijlers, te weten de huisautomatisering (lees: GouwIT) en gedrevenheid en kunde van het personeel, was die ontwikkeling mogelijk. De ervaring die ik bij het GBT heb opgedaan, ga ik vooral de komende tijd inzetten. Dat betekent dat ik met veel klanten in gesprek zal gaan om samen te onderzoeken waar stappen gezet kunnen worden. Dit kunnen stappen zijn bij GouwIT, maar wellicht ook bij de klant. Want als geen ander kan ik mij verplaatsen in de positie en wensen van de klant. Ik verheug mij in ieder geval op gesprekken met klanten en wie weet ook toekomstige klanten. Tot binnenkort! Hans Beimer

Hans Beimer algemeen directeur GouwIT

NO.2-2012-SEPT. PAG.6


Update: vervanging massale output door BRK-levering Samen met de gemeenten Amstelveen, Eindhoven en Giessenlanden doet GouwIT mee aan de Basisregistratie Kadaster (BRK-) levering pilots bij het Kadaster. In de afgelopen tijd is er een aantal bijeenkomsten geweest bij het Kadaster ter voorbereiding van de introductie van de BRK-levering en om een draaiboek uit te werken. Daarnaast loopt het ontwikkeltraject om GouwKadaster7 uit te breiden met BRK-levering functionaliteit.

In de laatste DubbelKLIK van 2011 is in het artikel ‘Kadaster: Vervanging Massale Output door BRK-levering’ aangegeven dat het Kadaster de huidige Massale Output bestanden gaat vervangen. De vervanging betreft de BRK-levering inclusief de veranderingen die gaan plaatsvinden en de voordelen van BRK-levering ten opzichte van de Massale Output. Met dit artikel in de DubbelKLIK van september 2012 willen wij u op de hoogte stellen van de voortgang van de pilots en de ontwikkelingen bij het Kadaster. Meer informatie over het product BRK-levering kunt u vinden door de QR-code onderaan de pagina te scannen. Planning Op het moment van het verschijnen van deze DubbelKLIK is, als het goed is, de eerste mijlpaal van de pilot bereikt. Kadaster levert namelijk op 7 september 2012 de eerste nulstanden in het BRKformaat op voor de deelnemende pilotgemeenten (Amstelveen, Eindhoven en Giessenlanden). Deze zullen als eerste proef worden ingelezen door GouwIT en daarna door de gemeenten worden beoordeeld. Halverwege oktober kan het Kadaster vervolgens de volledige nulstanden leveren waarin onder andere de BAG-koppeling is gerealiseerd en ook de BRK-mutatieberichten beschikbaar zullen worden gesteld. Tenslotte zal rond die tijd ook de webservice beschikbaar zijn bij het Kadaster. GouwIT kan daar vervolgens softwarematig de mutatieberichten ophalen. Op dat moment zal de ‘echte’ pilot van start kunnen gaan bij de gemeenten. De verwachting is dat de pilots eind maart 2013 zullen worden afgerond. Op 1 januari 2013 kan het Kadaster de nulstanden aanbieden voor alle gemeenten in Nederland en is men klaar voor het leveren van de BRKproductiemutaties.

Doelstelling De doelstelling van de pilot is uiteraard het succesvol kunnen ontvangen en verwerken van de BRK-nulstand en de BRKmutatieberichten binnen GouwKadaster7. In de pilot kijken we ook naar ‘gekoppelde’ producten zoals de koppeling kadaster in GouwBelastingen en GouwWKPB. Een ander belangrijk punt is het uitzoeken hoe de historie uit de Massale Output beschikbaar blijft, nadat de gemeenten overstappen op BRK-levering. Iedere gemeente die overstapt op BRK-levering moet namelijk starten met een nulstand die door Kadaster beschikbaar wordt gesteld. Deze nulstand bevat helaas geen historie. In de pilotfase zal beoordeeld worden of deze gegevens geconverteerd kunnen worden naar het BRK-datamodel of dat we deze gegevens op andere wijze beschikbaar kunnen stellen in GouwKadaster7. Uitschakelen Massale Output Op dit moment staat het uitschakelen van de huidige Massale Output gepland voor het 4e kwartaal van 2013. Aangezien de totale pilot en het beschikbaar stellen van de bestanden wel wat vertraging hebben opgelopen is Kadaster aan het kijken of de datum van het uitschakelen van de huidige Massale Output verplaats gaat worden naar begin 2014. Op het moment van schrijven is hier echter nog niets over bekend. Voor gemeenten is het in ieder geval van belang om in 2013 over te stappen naar BRK-levering en hier in de planning alvast rekening mee te houden. Als voorbereiding op BRK-levering kan al een eerste actie worden gezet door alvast over te stappen naar GouwKadaster7. Hiervoor kunt u in overleg met uw accountmanager al afspraken maken.

‘Voor gemeenten is het in ieder geval van belang in 2013 over te stappen naar BRK-levering en daar in de planning rekening mee te houden’ NO.2-2012-SEPT. PAG.7


Status bouw LV-WOZ Op 11 april jl. ontvingen GouwIT en JNet de definitieve gunning voor de bouw LV-WOZ. GouwIT en JNet praten u bij.

Wat is de status van de bouw van de LV-WOZ? Qua bouwfase hebben we nu de eerste twee acceptatiemomenten gehad. De afgelopen periode stond in het teken van de (performance) van de Initiële Vulling. De uitkomsten hiervan hebben gediend als input voor het dimensioneringsadvies van de LV-WOZ. In september testen we de functionaliteit rondom de conformiteitstoets. Vanaf januari kunnen dan de leveranciers van WOZ-systemen zich laten toetsen door de Waarderingskamer. De Waarderingskamer toetst of de StUF-WOZ berichten op juiste wijze worden aangeboden door de gemeentelijke WOZ-applicatie aan de LV-WOZ.

GouwIT en het Kadaster hebben in nauwe samenwerking een planning opgesteld voor de realisatie van de LV-WOZ te weten eind 2012. Staat deze datum nog vast? Ja. Dit is in het laatste stuurgroepoverleg bij het Ministerie van Financiën nog eens bevestigd. In de stuurgroep zitten beslissingsbevoegde vertegenwoordigers van de Belastingdienst, Unie van Waterschappen, VNG, Waarderingskamer, Kadaster en GouwIT.

Hoe is de rolverdeling tussen Gouw en JNet? JNet is onderaannemer, GouwIT is hoofdaannemer. Om de rolverdeling zo eenvoudig mogelijk te beschrijven: JNet zorgt voor de aansluiting van de LV-WOZ op de Digi’s: DigiKoppeling en DigiLevering. Tevens zal JNet de functionaliteit voor de conformiteitstoets leveren, waarbij op slimme wijze het StufTestPlatform (STP) van KING wordt hergebruikt. GouwIT zorgt voor de “core” van de LV-WOZ – dat wil zeggen de database waarin de WOZ-gegevens worden opgeslagen - en GouwIT zorgt voor de bevragingsfunctionaliteit, waaronder een webapplicatie waar bijvoorbeeld ook gemeenten de eigen gegevens in kunnen raadplegen. Overigens verzorgt het Kadaster ook een deel van het LV-WOZ systeem. Want naast dat het Kadaster de uitvoeringsinstantie wordt, zorgt het Kadaster ook voor het KCC gedeelte van de LV-WOZ. Straks kunnen namelijk particuliere bedrijven zoals banken, verzekeraars en notarissen de LV-WOZ gaan bevragen. Kadaster zal de klantcontacten gaan afhandelen, vragen beantwoorden en storingen registreren.

Wat zijn de effecten van de bouw van de LV-WOZ voor de gemeenten? De effecten achten wij het grootst voor de WOZ-werkvloer bij de gemeente. Naast dat natuurlijk het WOZ-systeem van de gemeente het koppelvlak naar LV-WOZ moet hebben, zal de aansluiting op de LVWOZ een omslag betekenen van gegevensgericht werken naar gebeurtenis georiënteerd werken. Dit hebben wij niet bedacht, maar Karl de Boer van JNet

NO.2-2012-SEPT. PAG.8


‘De Waarderingskamer heeft gebeurtenis georiënteerd werken volledig doorgevoerd, als WOZ-medewerker moet je aangeven welke gebeurtenis heeft geleid tot ontstaan of wijziging van WOZ-gegevens’ komt rechtstreeks uit de NORA. De Waarderingskamer heeft dit gebeurtenis georiënteerd werken volledig doorgevoerd in het WOZsectormodel. Concreet betekent dit dat je als WOZ-medewerker in je scherm moet aangeven welke gebeurtenis heeft geleid tot het ontstaan of wijzigen van de WOZ-gegevens. Voorbeelden van een gebeurtenis: • Opvoeren of beëindigen adresseerbaar object of pand • Doen van uitspraak bezwaar en beroep (ook ambtshalve vermindering) • Wijzigen verantwoordelijke gemeente (bij herindeling) • Ontvangst terugmelding van afnemer / indicatie “in onderzoek” verwijderen De WOZ is hiermee samen met het Nationaal Handelsregister (NHR) de eerste landelijke administratie die volledig gebeurtenis georiënteerd is opgezet. Het NHR en LV-WOZ zullen derhalve ook de eerste systemen zijn die op DigiLevering worden aangesloten. Wat DigiLevering is en doet leggen we nog wel een keer later uit.

Wat kunnen gemeenten doen ter voorbereiding op de aansluiting van de LV-WOZ? Aansluiting op LV-WOZ betekent twee belangrijke veranderingen waar gemeenten op moeten anticiperen: 1. gebeurtenis georiënteerd werken 2. het koppelen van de BAG aan de WOZ Die workshops en seminars zijn er eigenlijk in overvloed en teveel informatieve bijeenkomsten voegen weinig toe. Het beste is om zo snel mogelijk een goed gebeurtenis georiënteerd systeem aan te schaffen en te gaan gebruiken. Bijvoorbeeld Gouw7 dat helemaal WOZ-sectormodel conform is opgebouwd. Spring dus in het diepe en ervaar aan den lijve wat het betekent voor je WOZ-werkproces. Niet denken maar doen. En zorg dat je WOZ-medewerkers de flexibiliteit kunnen opbrengen om anders te denken en te werken. Tot slot willen wij ook pleiten voor de invoering van een examen met betrekking tot beide veranderingen, zeker voor de BAG-WOZ. Wij merken een te grote kennisachterstand op beide punten, net name BAG-WOZ. Bij de invoering van wet WOZ werd er ook een WOZ-examen verplicht gesteld. Vrijblijvendheid is op dit moment onvoldoende. Met andere woorden: iedereen weer terug in de boeken en zorg dat je weet hoe de BAG en WOZ in elkaar grijpen. De gemeenten hebben nog een half jaar de tijd om de dreigende kennisachterstand in te halen. Want de LV-WOZ, die komt er!

Adrie van Zundert van GouwIT

NO.2-2012-SEPT. PAG.9


Naam?

GouwIT stelt voor... ...de personen achter de klik Ingrid Knebel

Leeftijd? 40 jaar Functie?

Consultant

Thuissituatie? Ik ben gelukkig getrouwd met Barry, heb een dochter Brechtje (12) uit een eerder huwelijk, en een bonuszoon, Jens (12). We wonen in een karakteristiek dijkhuisje in Zaandam. Ik ben veertig jaar geleden geboren in Krommenie. Omdat Zaandstad officieel in het jaar 1973 is ontstaan, ben ik een geboren en getogen Krommeniese en dus geen Zaankanter. En daar ben ik trots op! Karaktertrekken? Volgens mij ben ik een karakter op zich! Met teveel karaktertrekken om op te noemen! Ik probeer altijd het beste uit mezelf en een ander te halen. Volgens mijn dochter ben ik een hele lieve moeder. Ze zegt wel eens dat ik haar voorbeeld ben. Dat legt de lat soms wel hoog. Ik ben sociaal, vrolijk en houd van gezelligheid. Ik zou soms wat meer zelfvertrouwen willen hebben. Bij GouwIT Ik werk alweer ruim vier jaar bij GouwIT. Wat doe je zoal binnen GouwIT? Mijn functie bestaat uit het opleiden van gebruikers van GouwIT applicaties. Dat kan in groepsverband zijn of door middel van werkplekbegeleiding. In de tijd dat ik bij de gemeente Zaanstad werkzaam was, heb ik zowel de HALO als de IVA afgerond. Na jaren ervaring ben ik nu een expert op het gebied van de invordering. Als consultant zorg ik er mede met mijn collega consultants voor, dat de handleidingen en werkinstructies up-to-date zijn. Ik ben ook nog verantwoordelijk voor het cursusmateriaal. Dit houdt in dat ik ervoor zorg dat de consultancy de juiste en correcte cursussen kunnen verzorgen.

NO.2-2012-SEPT. PAG.10

Wat zijn de leuke dingen aan je werk? De afwisseling! Elke dag zie ik andere gezichten. Doordat ik weinig op kantoor ben en zelfstandig bij de klant aanwezig ben, voelt het alsof ik een eigen toko run. Ik zie de klanten als mijn collega’s en probeer er altijd voor te zorgen dat mijn aanwezigheid als positief wordt ervaren. Ik streef ernaar om me als leverancier thuis te voelen bij de klant. En de minder leuke? Soms komen de Nederlandse snelwegen mijn neus uit! En helemaal de flitspalen! Ik vind het heerlijk om auto te rijden onder het genot van 3fm, maar soms zou ik willen dat ik een helikopter had en gewoon op tijd thuis kan zijn voor het eten. Een leven met een sociale hobby is lastig voor een consultant. Je weet nooit wat het verkeer voor je in petto heeft. Ook wil ik het volgende nog even kwijt: voor degene die jarig zijn en trakteren, graag dit op vrijdagochtend doen. De rest van de week zitten wij consultants buiten de deur. En lopen daardoor helaas heel wat lekkers mis. Wat vindt je van de sfeer binnen GouwIT en je collega’s? Op kantoor hangt een gezellig sfeer! Als alle consultants binnen zijn is het een drukte van jewelste. Het consultancyteam is een gedreven en enthousiast team. We kunnen altijd op elkaar rekenen.


Agenda 2012 september

november

5 6 11 13 20 25 27

5 20 22 26 28 29

Werkgroep WOZ-Basisregistraties Werkgroep Heffen Werkgroep Applicatiebeheer Belastingen Werkgroep Innen Werkgroep Taxatie Klantendag GouwIT 2012 LVLB (landelijke vereniging lokale belastingen)

oktober 10

Kerngroep Belastingen

Werkgroep BAG Werkgroep Applicatiebeheer Belastingen Werkgroep Innen Kerngroep BAG Werkgroep WOZ-Basisregistraties Werkgroep Heffen

Houd onze website in de gaten voor meer data! Voor meer informatie of deelname neemt u contact op met b.debuijzer@gouwit.nl of bel 0418 - 511 522

Tip van de Helpdesk Aandacht voor de Releasebeschrijving Bij een nieuwe release wordt een releasebeschrijving meegeleverd. Deze beschrijving bevat een uitgebreid overzicht van nieuwe functionaliteiten en opgeloste meldingen, maar ook van wijzigingen in het GouwIT-formaat, GouwReport-packages en de database. Zorg dat alle gebruikers op de hoogte zijn van nieuwe functionaliteiten en opgeloste meldingen zodat zij zo optimaal mogelijk gebruik kunnen

maken van de software van GouwIT. En dus alle functionaliteiten optimaal benutten. Het overzicht met wijzigingen in het GouwIT-formaat, de GouwReport-packages en de database kunt u gebruiken om te beoordelen of uw eigen rapportages en/of documenten een aanpassing nodig hebben om te blijven werken. Dit voorkomt dat u achteraf, op een moment dat het u niet uitkomt, een aanpassing moet doen.

Gewonnen door... De juiste oplossing van de woordzoeker (oplage april) is ingezonden door Gert Beekhuis van gemeente Katwijk (midden foto). Het antwoord ‘Wij zien u graag tijdens de overheid en ict beurs in de jaarbeurs te Utrecht’ was weer goed voor een doos heerlijke Bosschebollen. Deze ontvingen zij op maandag 20 augustus jl.

NO.2-2012-SEPT. PAG.11


Colofon DubbelKLIK is een uitgave van GouwIT en verschijnt drie keer per jaar. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Overname voor eigen gebruik is toegestaan met bronvermelding. Wilt u zich aanmelden? Mail uw gegevens naar communicatie@gouwit.nl Redactie GouwIT communicatie@gouwit.nl Productie Heipaal Communicatie Opmaak hehallo.nl Drukwerk Grafische industrie De Marne FotograďŹ e GouwIT GouwIT Oude Bosscheweg 7 5301 LA Zaltbommel Postbus 98 5300 AB Zaltbommel T 0418 - 511 522 F 0418 - 511 240 sales@gouwit.nl www.gouwit.nl

Dubbelklik september 2012  

Onze nieuwsbrief