Page 1

.wþFéäËi"

Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu

Formulier lll VERKAVELINGSVERG UN NING Províncie Antwerpen

Gemeente Brecht Dossiernr. Agentschap Ruimte en Erfgoed : lntern class.nr. 201 1/13 (Aanvraagnr.: 2011124) Het college van burgemeester en schepenen heeft de verkavelingsaanvraag ingediend door JOS VAN HOYDONCK met als adres Doornaardstraat ô0 2160 Wommelgem ontvangen. De aanvraag, die per beveiligde zending werd verzonden op 14 juli 2011, werd ontvangen op 14 juli 201 1. Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 1 augustus 201 1. De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Henri Dunantlei-G.Petitlaan-B.A.LambrechtslaanZandstraat-Moeshofstraat ZN en met als kadastrale omschrijving (afd. 5) sectie A nr. 67 A, (afd. 5) sectie A nr. 63 X2, (afd. 5) sectie A nr.74B, (afd. 5) sectie A nr. 66 _, (afd. 5) sectie A nr. 73 A, (afd. 5) sectie A nr.72 A, (afd. 5) sectie A nr. 64 A, (afd. 5) sectie A nr. 56 E. Het betreft een aanvraag tot . Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag ondezocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de uitvoeringsbesluiten.

advies gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar De in de aanvraag vermelde werkzaamheden en handelingen zijn vrijgesteld van het voorafgaand eensluidende advies van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar. Dit wordt nader toegelicht in de motivering van de beslissing.

openbaar onderzoek De aanvraag werd openbaar gemaakt volgens de regels vermeld in het uitvoeringsbesluit betreffende de openbare onderzoeken -over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen. Er werden 2 bezwaarschriften ingediend. Het college van burgemeester en schepenen stelt vast dat deze bezwaarschriften handelen over A. De indiener van een bezwaar pleit voor het behouden van de solitaire, oude bomen op de hierbetreffende gronden en de bomenrand langs de Moeshofstraat en de Zandstraat. B. De infittratiecapaciteit van de desbetreffende verkaveling wordt sterk verminderd door de voorgestelde verkaveling.

.

Het college van burgemeester en schepenen neemt omtrent deze bezwaarschriften het volgende standpunt in : A. Dìt bezwaar wordt niet weerhouden. De aanvraag voorziet in compensatie voor de gerooide bomen. B. Dit bezwaar wordt niet weerhouden. De aanvraag moet voldoen aan verscheidene voo¡waarden aangaande de waterhuishouding. Voorts omvat het voorstel een bufferbekken.

externe adviezen Gelet op het advies van de gemeentelijke groendienst van 2 augustus 2011 waarin gesteld wordt dat er op het perceel geen grote beboste stukken of waardevolle natuur-/landschapselementen aanwezig zijn. De aangeduide te vellen bomen zij te compenseren in het aan te planten groen.

beslissing 24 oktober 2011 pag

119


dat de percelen Gelet op het advies van de gemeentelijke dienst wegen van 3 augustus 2011 waarin gelegen tegen de Zandstraat en de Moeshofstraat aangesloten kunnen worden op andere percelen zullen op de nieuwe riolering aangesloten worden. kenmerk Gelet op het advies van het agentschap voor natuur en bos buitendienst aan te VA/2960/11-04001 2011 met de melding dat zij ovenruegen het of een passen. Aan de verkavelaar wordt gevraagd om zijn bezwaren op deze alternatief compensatievoorstel in te dienen. ruimte Op 19/09/2011 werd door de verkavelaar een aangepast compensatievoorstel inç werd op het verkavelingsplan opgetekend en opgenomen in de stedenbouwkundige Gelet op het voorwaardelijk gunstige advies van het agentschap voor natuur en bos buitendienst Antwerpen van 20 september 2011 met kenmerk VN2960111-04001 COMP/1 1l0322lAN: COMP/11103221AiN: Voorwaarden in het kader van art. 90bis van het Bosdecreet: - De te onfbossen oppervtakte bedraagt 2384 mz. Vooniet de verkavelingsaanvraag een ontbossing dan zit in de verkavelingsvergunning de stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing veruat. - De op het verkavelingsptan aangeduide openbare/niet-openbare beboste groene ruimtes over een oppervlakte van g685 m2 + de nieuw aan te ptanten compenserende bebossing van 4770 m2 worden integraal opgenomen in de ve rkavelin g svoorsch rifte n. Deze beboste groene ruimtes moeten ALS 8OS behouden blijven. Bijkomende kappingen in deze zone kunnen maar uitgevoerd worden mits machtiging door het Agentschap voor Natuur en Bos. Het is evenmin toegelaten in deze zone constructies op te richten of ingrijpende wijzigingen van de bodem, de sfroor.se/-, kruid of boomlaag uit te voeren. Bijkomende onföossrng in de op het verkavelingsplan aangeduide groene ruimtes rs s/ecf¡fs mogeliik na bekomen van een verkavelingswiiziging.

-Het ptan goedgekeurd door het Agentschap voor Natuur en Bos dient deel uit te maken van ve rkaveli n g sve rg

de

u n n i n g.

-De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90brs, 55, derde lid, van het Bosdecreet en onder de voo¡waarden zoats opgenomen in het hierbijgevoegde compensatieformulier met nummer COMP/11/03244N. -De compenserende bebossing dient uitgevoerd te zijn binnen de 2 iaar nadat de ontbossing vergund r.s. Niefaangeslagen plantseizoen moet veruangen worden tijdens het eerstvolgende plantseizoen, tot minimaal 90%o van het stamtat goed in de groei is.De aanptant dient te gebeuren in een plantverband van 2,5m x 2m met de door de aanvrager voorgestelde soorten (Alnus glutinosa, Quercus robur, Sorbus aucuparia, Crataegus monogyna en Tilia cordata). voorwaarden : Bijkomende --Ter hoogte van de Zandstraat bevinden zich

de restanten van een eeuwenoude houtkant. Gezien de hoge cultuurhiitorÌsche waarde hieruan is het aangewezen deze aan te geven op het verkavelingsplan en in de

voorschriften te voorzien dat maximaal behouden bliift.

erfdienstbaarheden en wegaanleg De verkavelingsaanvraag omvat: de aanleg van nieuwe verkeerswegen. Daarom diende de gemeenteraad een besfuit te nemen over dè zaakvan de wegen. De gemeenteraad heeft in de zitting van 13 oktober 2011 het

volgende beslist: Gelet op de aanvraag tot het bekomen van een verkavelingvergunning voorgronden gelegen te gelegen te Henri Dunanttei-G.Petittaan-B.A.Lambrechtslaan-Zandstraat-Moeshofstraat ZN, 2960 Brecht, kadastraalgekend als (afd. 5) sectie A nr. 67 A, (afd. 5) sectie A nr. 63 X2, (afd. 5) sectie A nr.74 B, (atd. 5) sectie A nr. 66 _, (afd. 5) sectie A nr.73 A, (afd. 5) sectie Anr.72 A, (afd. 5) sectie A nr.64 A,

(afd.

5)

setctie

A nr. 56 E

ingediend doordhr. JOS yAN HOYDONCK, voor lgean, Doornaardstraat 60

2160Wommelgem.

Gelet op het decreet betreffende de ruimtetijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en gewiizigd b'ti decreet van 19 december 1998, 18 mei 1999 en 26 april 2000 en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimteliike plannings-, vergunningen- en

handhavingsbeteid goedgekeurd op 27 maart 2009 en de codex ruimtelijke ordening (VCRO) en de biihorende u itv o e ri n g s b e sl u ite n ; Overwegend dat over deze aanvraag een openbaar ondezoek werd georganiseerd dat werd afgesloten op 31 augustus 2011. Er werden 2 bezwaarschriften ingediend. Deze werden door het college van burgemeester en schepenen onderzocht en ongegrond verklaard. Overuegende dat de aanvraag de aanleg van openbare wegen, een openbaar park met wateñoop, een zone voor openbare nutsvoorzieningen en openbare voetlfietswegen voorziet; dat om deze functies optimaal te

beslissing 24 oktober 201 1 Pag2l9


overdracht dan

kunnen veruullen deze zones toegevoegd moeten worden aan het openbare ook zal opgelegd worden wanneer een vergunning wordt verleend; Gelet op art 4.2.17$2 van de VCRO dient de gemeenteraad een wegen alvorens een besû.sslng genomen kan worden over de Overeenkomstig artikel 43 van het gemeentedecreet is de Óes/rsslng over gemeente echter een exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad. voorgelegd te worden aan de gemeenteraad om een besÍsslng te nemen over

van de aan de

dan ook

grondafstanden; Gelet op het gunstig advies dat op 3 oktober 2011 door het college van burgemeesúer en schepenen over deze aanvraag werd verleend; Overwegend dat de percelen van deze aanvraag gelegen zijn binnen de grenzen van goedgekeurd RUP Leeuwerik e n Kapelakke r; Overvvegend dat deze aanvraag verenigbaar is met de door het gemeentebestuur gewenste ruimteliike ontwikkeling; Getet op de bespreking in de gemeenteraad waarbij een gepaste toelichting wordt verstrekt door schepen D. De Veuster; Gelet op de tussenkomst van raadslid C. Dierckx; Gelet op het gemeentedecreet; BESLUIT: 28 stemmen voor

Att. 1 : Goedkeuing wordt verleend aan het wegentracé binnen de verkavelingvergunningaanvraag van de intercommunale lgean, Doornaardstraat, 60, 2160 Wommelgem voor gronden gelegen te Sint-Job-in:t-Goor, patende aan de Henri DunantteÌ, G. Petitlaan, B.A.Lambrechtslaan, Zandstraat en Moeshofstraat, ten kadaster gekend onder (afd. 5) sectie A nr. 67 A, (afd. 5) sectie A nr. 63 X2, (afd 5) sectie A nr. 74 B, (afd. 5) sectie A nr. 66 _, (afd. 5) sectie A nr. 73 A, (afd. 5) sectie A nr. 72 A, (afd. 5) sectie A nr. 64 A, (afd. 5) sectie A nr. 56 E; Art. 2 : Goedkeuring wordt vedeend aan de grondafstand - kosteloos en zonder kosten - van de zones gelegen in de openbare wegen, het openbaar park met waterloop, de zone voor openbare nutsvoorzieningen en openbare voet/fietswegen zoals voorzien op het verkavelingplan gevoegd bii de aanvraag van dhr. JOS yAN HOYDONCK, voor lgean, Doornaardstraat 60 2160 Wommelgem voor gronden getegen te gelegen te Henri Dunantlei- G.Petitlaan-B.A.Lambrechtslaan-Zandstraat-Moeshofstraat ZN, 2960 -Areõnt, kadastraal gekend als (afd. 5) sectie A nr. 67 A, (afd. 5) sectie A nr. 63 X2, (afd. 5) sectie A nr. 74 B, (afd. 5) sectie A nr. 66 _, (afd. 5) sectie A nr. 73 A, (afd. 5) sectie A nr. 72 A, (afd. 5) sectie A nr. 64 A, (afd. 5) sectie A nr. 56 E. Deze grondafstand zal opgetegd worden wanneer een verkavelingvergunning wordt verleend. Att. 3 : Afschrift van onderhavig bestuit zal voor passend gevolg overgemaakt worden aan de intercommunale Igean.

toetsing aan de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften Het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en gew'tjzigd bij decreet van 19 december 1998, 1B mei 1999 en 26 april2000 en de bijhorende uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing. Het decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid goedgekeurd op27 maart2009 en de codex ruimtelijke ordening is van toepassing. Het decreet Grond- en Pandenbeleid door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 27 maart 2009 is van toepassing. Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid (BS 14l1 112003) is van toepassing. woongebied en vastgestelde gewestplan Turnhout volgens Het betreffende perceel woon uitbreid in gsgebieden.

ligt

het

in

Het perceel is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd BPA. Het perceel is gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd RUP Leeuwerik en Kapelakker.

.

Ter hoogte van het kruispunt Zandstraat Moeshofstraat, Hogeweg w'rjkt het bestaande openbaar domein licht af van de zone die hiervoor voozien is in het RUP. Het RUP werd opgemaakt op basis van het kadasterplan. Het verkavelingsplan dat werd opgemaakt op basis van een opmetingsplan. Het verschil tussen beide is beperkt. Het heeft geen invloed op het karakter van de verkaveling en op de omgeving. De aanvraag is principieel in overeenstemming is met de voorschriften van het vastgestelde gewestplan.

beslissing 24 oktober 201

I

Pag 3/9


De aanvraag omvat de aanleg van nieuwe wegen. Gelet op art4.2.17$2 van de beslissing te nemen over de zaak van de wegen alvorens een beslissing verkavelingsaanvraag. De aanvraag zal voor goedkeuring van het gemeenteraad. De aanvraag omvat de aanleg van een openbare wegen, een openbaar openbare nutsvoozieningen en openbare voeflfietswegen. Om deze functies

aao een

over de aan de voor dienen

opgelegd deze zones toegevoegd te worden aan het openbare domein. Deze over de worden wanneer in de vergunning. Overeenkomstig artikel 43 van het overdracht van gronden aan de gemeente een exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad. Voorliggende aanvraag dient dan ook voorgelegd te worden aan de gemeenteraad om een beslissing te nemen over de grondafstanden.

art 4.2.17. $1. geldt een verkavelingsvergunning als stedenbouwkundige vergunning voor wat betreft alle in de verkavelingsvergunning opgenomen handelingen die de verkaveling bouwrijp maken. In voorliggende aanvraag worden de wegenwerken, de ev. reliefrruijzigingen, het ontbossen, en het ev.afbreken van Overeenkomstig

constructies mee opgenomen. toetsing aan de goede ruimtelijke ordening Bij de opmaak van het RUP Leeuwerik en Kappelakker werd aandacht besteed aan de inpassing in de omgeving en aan de kwaliteit van de mogelijke ontwikkeling. Voorliggende aanvraag is in overeenstemming met dit RUP en is dan ook verenigbaar is met de goede plaatselijke ordening. In het advies van het agentschap voor natuur en bos van 20 september 2011 wordt gevraagd om de houtkant ter hoogte van de Zandstraat op te nemen op het verkavelingsplan en in de voorschriften te voozien dat deze maximaal behouden wordt. In art 3.2.3. van de verkavelingsvoorschriften is reeds een bepaling opgenomen over bomen in de voortuinstrook : Het bestaande groen is maximaal te behouden. Het vellen van hoogstammige bomen kan slechts worden toegestaan voor de oprichting van gebouwen en het nemen van toegang tot die gebouwen en binnen een strook van 5 m rond deze gebouwen. Deze bepaling zorgt voldoende voor het behoud van de bomen in de voortuinstroken. Er wordt dan ook geen extra bepaling i.v.m. het behouden van de houtkant langs de Zandstraat.

watertoets Overeenkomstig art. 8 van het decreet van 18 juli 2003 en latere wijzigingen, betreffende het integraalwaterbeleid (BS 14l1 1tz11i) dient elke aanvraag ondenrvorpen te worden aan de watertoets. Het voorliggende project beoogt het verkavelen van gronden met aanleg van wegen.

Volgens de watertoetskaarten ligt het project niet in een recent overstroomd gebied (ROG), van nature ovirstroombaar gebied (NOG), rìsicozone, overstromingsgebied of een overstromingsgevoelig gebied- De gronden zijn infiltiatiegevoelig en matig gevoelig voor grondwaterstroming. Er kan geoordeeld worden dat het õchadelijk êffect op dé waterhuishouding beperkt is. Mogel'rjke schadel'rjke effecten zouden kunnen ontstaan als gevolg van veranderingen in infiltratie vañ hemelwater door bijkomende gebouwen en verhardingen en de wijziging van grondwaterstroming bij het voorzien van diepe ondergrondse constructies.

Het ontwerp voorziet dat de nieuwe riolering voor RWA en DWA zal gescheiden aangelegd worden. Het hemelwatervan de geplande verkaveling moet maximaal ter plaatse worden gehouden door infiltratie en vertraagde afuoer. Hieraan wordi tegemoet gekomen door het open maken en herwaarderen van de waterloop van derde categorie ZandblokkenOeet 1a.t 1.6) en het aanleggen van een bufferbekken. De minimale grootte van de buffering is afhankel'rjk van de totale verharde oppervlakte. Bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. normen en percentages betreffende de verwezenlijking van een sociaal of bescheiden woonaanbod De aanvraag valt onder de bepalingen van art 4.1.8 van het decreet Grond- en Pandenbeleid voor de verwezenlijking van het sociaalwoonaanbod. ln de verkaveling worden 38 sociale woningen voozien. 54% van het

totale aanbod komt in aanmerking als sociaalwoonaanbod.

De aanvraag valt niet onder de bepalingen van ar| 4.2.1 van het decreet Grond- en Pandenbeleid voor de verwezenlijking van het bescheiden woonaãnbod. 34 van de vooziene kavels zijn kleiner dan 500m". Deze worden beschouwd al sociaal woonaanbod. Besluit:

Gunstig advies wordt verleend aan dhr. JOS VAN HOYDONCK, wonende te Doornaardstraat 60 2160 Wommllgem voor het verkavelen van gronden gelegen te Henri Dunantlei-G.Petitlaan-B.A.Lambrechtslaan-

Zandstraãt-Moeshofstraat ZN, 2960 Brecht, kadastraal gekend als (afd. 5) sectie A nr. 67 A, (afd. 5) sectie A nr. 63

beslissing 24 oktober 2011 Pag 419


'JUE e

(afd. 5) sectie A nr. 73 A, ( X2, (afd. 5) sectie Anr.74 B, (afd. 5) sectie A nr. 66 -, sectie A nr. 64 A, (afd. 5) sectie A nr. 56 Eonder volgende voorwaarden - alle nutsleidingen, waterleiding, gas, elektriciteit, openbare verlichting, t.v. distri aanpassingen aan reeds bestaande nutsleidingen nodig voor de realisatie van laste van de verkavelaar. - de grond gelegen in de wegen, een openbaar park met waterloop, een zone voor openbare voeVfietswegen moet na aanleg en aanvaarding van de werken overgedragen worden aan de gemeente. - het perceel Zandstraat 28 is reeds bebouwd en maakt geen deel uit van deze verkaveling - de bijgevoegde stedenbouwkundige voorschriften dd 7 september 2011 dienen gevolgd te worden.

(afd. 5)

ten en kosten

- alvorens kan gestart worden moet het wegendossier voorgelegd worden aan en goedgekeurd worden door het college van burgemeester en schepenen. - bij een mogelijke ophoging van het terrein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. - wanneer voor een lot van de verkaveling is overgegaan tot registratie van de verkoop, de verhuring voor meer dan negen jaar, of de vestiging van erfpacht of opstalrecht wordt aan de gemeente een attest overgemaakt met het lotnummer, de datum van dergelijke registratie en naam en adres van de koper, huurder, houder van opstalrecht of erfpacht.

- De voorwaarden in het kader van art. 90bis van het Bosdecreet opgeleg in het advies van het agentschap voor natuur en bos buitendienst Antwerpen van 20 september 2011met kenmerk VN2960fi1-04001 dienen gevolgd te

woren:

-De te ontbossen oppervlakte bedraagt 2384 m'. Voorziet de verkavelingsaanvraag een ontbossing dan zit in de verkavelingsvergunning de stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing vervat. -De op het verkavelingsplan aangeduide openbare/niet-openbare beboste groene ruimtes over een oppervlakte van g685 m2 + de nieuw aan te planten compenserende bebossing van 4770 m' worden integraal opgenomen in de verkavelingsvoorschriften. Deze beboste groene ruimtes moeten ALS BOS behouden blijven. Bijkomende kappingen in deze zone kunnen maar uitgevoerd worden mits machtiging door het Agentschap voor Natuur en Bos. Het is èvenmin toegelaten in deze zone constructies op te richten of ingrijpende wijzigingen van de bodem, de strooisel-, kruid of boomlaag uit te voeren. Bijkomende ontbossing in de op het verkavelingsplan aangeduide groene ruimtes is slechts mogel'rjk na bekomen van een verkavelingswijziging.

-Het plan goedgekeurd door het Agentschap voor Natuur en Bos dient deel uit te maken van

de

verkavelingsverg unning.

-De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, $5, derde lid, van het Bosdecreet en onder de voorwaarden zoalé opgenomen in het hierbijgevoegde compensatieformulier met nummer: COMP/11103221AN. -De compenserende bebossíng dient uitgevoerd te zijn binnen de 2 jaar nadat de ontbossing vergund is. Nietaangeslagen plantseizoen moet vervangen worden t'rjdens het eerstvolgende plantseizoen, tot minimaal 90% van net stamtãl goed in de groei is.De aanplant dient te gebeuren in een plantverband van 2,5m x 2m met de door de aanvrager vóorgestelde soorten (Alnus glutinosa, Quercus robur, Sorbus aucuparia, Crataegus monogyna en Tilia cordata).

-

De percelen kunnen niet als bouwgrond verkocht worden en er zullen geen bouwvergunningen verleend worden alvorens aan deze voon¡vaarden voldaan is. De aanvraag wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. BIJGEVOLG BESLIST HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN IN DE ZITTING VAN . 24 oktober 201 1. HET VOLGENDE: De vergunning wordt verleend aan dhr. JOS yAN HOYDONCK, wonende te Doornaardstraat 60 2160 Wommàtgem , voor het verkavelen van gronden getegen te Henri Dunantlei-G.Petitlaan-B.A.LambrechtslaanZandstraat-Moeshofstraat ZN, 2960 Brecht kadastraal gekend als (afd. 5) sectie A nr. 67 A, (atd. 5) sectie A nr. 63 X2, (afd. 5) sectie A nr. 74 B, (atd. 5) sectie A nr. 66 _, (afd. 5) sectie A nr. 73 A, (atd. 5) sectre A nr. 72 A, (afd. 5) sectie A nr. 64 A, (afd. 5) sectie A nr. 56 Eonder volgende voorwaarden: - atte nutsleidingen, waterleiding, gas, etektriciteit, openbare verlichting, t.v. distributie en telefoon, of eventuele aanpassingen aan reeds bestaande nutsteidingen nodig voor de realisatie van deze verkaveling ziin volledig ten laste van de verkavelaar.

beslissing 24 oktober 201 1 Pag 5/9


- de grond gelegen in de wegen, een openbaar park met waterloop, een zone voor

en openbare voetlfietswegen moet na aanleg en aanvaarding van de werken overgedragen worden aan de gemeente. - het perceel Zandstraat 28 is reeds bebouwd en maal<t geen deel uit van deze - de bijgevoegde stedenbouwkundige voorschriften dd 7 september 2011 dienen - deze vergunn¡ng omvat de stedenbouwkundige vergunning voor wat betreft alle het opgenomen handelingen die de verkaveling bouwriip maken de wegenwerQen, onfbossen, en het ev.afbre4en van constructies. - alvorens kan gestart worden moet het wegendoss¡er voorgelegd worden aan en goedgekeurd worden door het college van burgemeester en schepenen. - bij een mogelijke ophoging van het tenein moeten de gepaste maatregelen genomen worden om schade en hinder op de aanpalende percelen te voorkomen. - wanneer voor een lot van de verkaveting is overgegaan tot registratie van de verkoop, de verhuring voor meer dan negen jaar, of de vestiging van ertpacht of opstalrecht wordt aan de gemeente een attest overgemaakt met het lotnummer, de datum van dergelijke registratie en naam en adres van de koper, huurder, houder van opstalrecht of ertpachL - De voorwaarden in het kader van art. 90bis van het Bosdecreet opgeleg in het advies van het agentschap voor natuur en bos buitendienst Antwerpen van 20 september 2011met kenmerk VN2960n1-04001 dienen gevolgd te woren: - -Oe te ontbossen opperutakte bedraagt 2384 m2. Vooziet de verkavelingsaanvraag een ontbossing dan zit in de verkavelingsvergunning de stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing veruat.

-De op het verkavelingsplan aangeduide openbare/niet-openbare beboste groene ruimtes over een opperutakte van 9685 m2 + de nieuw aan te planten compenserende bebossing van 4770 mz worden iniegraat opgenomen in de verkavelingsvoorschriften. Deze beboste groene ruimtes moeten ALS BOS

behôuden btijven. Bijkomende kappingen in deze zone kunnen maar uitgevoerd worden mits machtiging door het Agentsc-nap voor Natuur en Bos. Het is evenmin toegelaten in deze zone constructies op te richten of ingrijfende wijzigingen van de bodem, de strooisel-, kruid of boomlaag uit te voeren. Biikomende ontbossing in- de op het verkavetingsptan aangeduide groene ruimtes rs s/echfs mogeliik na bekomen van een v e rk av el i n g sw'tjz ig i n g.

-Het plan goedgekeurd door het Agentschap voor Natuur en Bos dient deel uit te maken van de ve rkaveli ng sverg u n n i ng.

-De vergunning wordt verleend oP grond van artikelgObis, $5, derde lid, van het Bosdecreet en onder de voorvvaarden zoals opgenomen ìn het hierbii gevoegde compensatieformulier met nummer: coMPl11/03244N. -De compenserende bebossing dient uitgevoerd te zijn binnen de 2 iaar nadat de ontbossing vergund /s. N/'ef-

aangeslàgen ptantseizoen moet vervangen worden tiidens het eerstvolgende plantseizoen, tot minimaal 90% van-het {tamiat goed in de groei is.De aanptant dient te gebeuren in een plantverband van 2,5m x 2m met de

-

door de aanvrager voorgestelde soorten (Atnus glutinosa, Quercus robur, Sorbus aucuparia, Crataegus monogyna en Tilia cordata). De percelen kunnen niet als bouwgrond verkocht worden en er zullen geen bouvwergunningen verleend

worden alvorens aan deze voorwaarden voldaan is. Deze vergunning stelt de aanvrager niet vr'rjvan het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vergunningen of machtigingen, als die nodig zouden zijn. Belangrijke bepalingen uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening uitdrukkel'rjke beslissing of een kennisgeving van de stilzwijgende beslissing wordt b¡nnen een per zending bezorgd aan de aanvrager en aan de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar' beveiligde ordetermijn vãn tien dagen en De geweétel¡ke stedenfouwkuàdige amblenaar ontvangt ook een afschrift van het vergunningendossier, behoudens indien hij omtrent de vergunningsaanvraag een advies heeft verstrekt. Een afschrift van de uitdrukkelijke beslissing of een kennisgeving van de stilzwijgende beslissing wordt tevens bezorgd aan: 1' de adviserende instanties, vermeld in artikel 4.7.16' 51' eerste lid;

ArL 4.7.19. $1. Een afschrift van de

2"

de toezichthoudende architect, indien deze daarom vezoekt' De Vlaamse Regering bepaalt de gevallen waarin ontvoogde gemeenten geen afschriften of kennisgevingen moeten overmaken aan de gewestelijke steãenbõuwkundige añbtenaar omwille van de beperkte ruimtelijke impact van de vergunde handelingen of de eenvoud van het dossier.

gedurende een periode van dertig.dagen $2. Een mededeling die te kennen geeft dat de vergunning is verleend, wordt door de aanvrager ãangeplakt op de p-laats waarop dJvergunningsaanvraag betrekking heeft. De aanvrager brengt de gemeente onmiddelliik op de hoogte

beslissing 24 oktober 201 1 Pag 6/9


van de startdatum van de aanplakking. De Vlaamse Regering kan, zowel naar de inhoud als naar de vorm, waaraan de aanplakking moet voldoen.

opleggen

van'tiqn.Hagen te De gemeentesecretaris of zijn gemachtigde waakt erover dat tot aanplakking wordt overgegaan bi rekenen vanaf de datum van de ontvangst van de beslissing van het college van burgemeester en De gemeentesecretaris of z'rjn gemachtigde levert op eenvoudig vezoek van elke belanghebbende, lfl '92, een gewaarmerK afschrift van het attest van aanplakking af. ,,. í eroag van $3. Van een vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen vijfendertig aanplakking, op de hoogte werd gebracht van de instelling van een administratief beroep. Indien een ;ihgesteld, decreet geldt artikel 4.7.21, 58. Deze bepaling geldt onverminderd artikel 4.5.1, 52, van deze codex en artikel 4.2.6, van (...) betreffende het grond- en pandenbeleid. $4. Een door de gemeente gewaarmerkt afschrift van de vergunning en het bijhorende dossier ligt tijdens de duur van de werkzaamheden in uitvoering van de vergunning ter beschikking op de plaats die het voorwerp uitmaakt van de vergunning. Beroepsmogelijkheden

Art.4.7.21. g1. Tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing van het college van burgemeester en schepenen omtrent de vergunningsaanvraag kan een georganiseerd administratief beroep worden ingesteld bij de deputatie van de provincie waarin de gemeente is gelegen. Bij het behandelen van het beroep ondezoekt de deputatie de aanvraag in haar volledigheid. $2. Het beroep, vermeld in $1 , kan door volgende belanghebbenden worden ingesteld:

1' 2" 3'

de aanvrager van de vergunning;

elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden ingevolge de bestreden beslissing; procesbekwame verenigingen die optreden namens een groep wiens collectieve belangen door de bestreden beslissing z'tjn bedreigd of geschaad, voor zover zij besch¡kken over een duuzame en effectieve werking overeenkomstig de statuten;

5"

de adviserende instanties aangewezen krachtens artikel 4.7.16, $1, eerste lid, op voorwaarde dat zij tijdig advies hebben verstrekt often onrechte niet om advies werden verzocht. beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat: Het 93.

1" 2' 3'

voor wat betreft het beroep ingesteld door de aanvrager : de dag na deze waarop het afschrift of de kennisgeving, vermeld in artikel 4.7. 19, 51 , eerste lid, werd betekend; voor wat. betreft het beroep ingesteld door de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar of door de adviserende instanties aangewezen krachtens artikel 4.7.16, $1, eerste lid :de dag na deze waarop het afschrift of de kennisgeving, vermeld in artikel 4.7.19, 51, tweede lid, werd betekend; voor wat betreft het beroep ingesteld door elke andere belanghebbende : de dag na deze van aanplakking.

g4. Het beroepschrift wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingediend bij de deputatie.

De indiener van het beroep bezorgt gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan de aanvrager van de vergunning en aan het college van burgemeester en schepenen, in zoverre zij niet zelf de indiener van het beroep zijn. Aan de deputatie wordt, op straffe van onontvankelijkheid van het beroep, een bewijs bezorgd van deze beveiligde zending aan de aanvrager en aan het college.

g5. In de gevallen, vermeld in g2, eerste lid, 1",2'en 3", dient het beroepschrift op straffe van onontvankelijkheid vergezeld te z¡jn van het Uewijs dai een dossiervergoeding van 62,50 euro betaald werd, behalve als het beroep gericht is tegen een stilzwijgende weigering- De dossiervergoeding is verschuldigd op rekening van de provincie. gewestelijke stedenbouwkundige $6. De daartoe aangewezen provinciale ambtenaar maakt een afschrift van het beroepschrift over aan de ambtenaar. zulks $7. Het college van burgemeester en schepenen maakt het vergunningsdossier of een afschrift daarvan over aan de deputatie, en onvenivijld na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift.

$8. Het indienen van een beroepschrift schorst onmiddellijk de uitvoering van de vergunning tot aan de betekening van

de

beroepsbesl¡ssing aan de aanvrager.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 Art. 1 . 51 . Het beroepschrift, bedoeld in artikel 4.7.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt gedagtekend en bevat: de naam, de hoedanigheid en het adres van de indiener van het beroep, en, in voorkomend geval, zijn telefoonnummer en 1" mailadres:

2" 3'

de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van deze beslissing; een inhoudelijke argumentatie in verband met de beweerde onregelmatigheid van de bestreden beslissing.

tndien de ind¡ener van het beroep een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die rechtstreekse of onrechtstreekse hinder of nadelen kan ondervinden ingevolge de bestreden beslissing, omvat het beroepschrift tevens een omschrijving van deze hinder of nadelen. fndien de indienervan het beroep een procesbekwamevereniging is, vermeld in artikel 4.7.21,52,3', van deVlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, omvat het beroepschrift tevens een beschrijving van de collectieve belangen welke door de bestreden beslissing zijn bedreigd of geschaad. De vereisten van deze paragraaf zr¡n voorgeschreven op straffe van onontvankelijkheid. gewestelijke $2. Indien de indiener van het beroep de aanvrager ¡s van de vergunning, of indien het beroepschrift uitgaat van de

õtedenbouwkundige ambtenaar of een adviserende instantie, vermeld in artikel 4.7.16, 51, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt ñet beroepschrift zo mogelijk vergezeld van een kopie of afdruk van de bestreden uitdrukkelijke vergunningsbeslissing respectievelijk van de kennisgeving van de bestreden stilzwijgende vergunningsbeslissing.

besf issing

24 okÍober 2011 Pag719


Indien de indiener van het beroep de aanvrager is van de vergunning, en het beroep gericht is tegen een

van de

van het beroep befoel .¡iÁ door ,r^^r de ,{â gemeente ñômaâñra ten ran onrechte nnrcchfc n¡et n¡êf ter têr kennis werd we¡d gebracht, oebracht- voegt voeot de de indienef Van die beveiligde zending waarmee de vergunningsaanvraag werd ingediend evenals.een kopie van het volledigheidsondezoek, vermeld in artikel 4.7.14,52, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in Indien het beroep niet wordt ingesteld door de aanvrager van de vergunning, de gewestel'tjke ( Ruimtelijke un adviserende instantie, vermeld in artikel 4.7.16, 51, eerste lid, van de Vlaamse Codex RulmteluKe attest van aanplakking, vermeld in artikel 4.7.19, 52, derde lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelljke

een het dat

:

beschikbaar is. Ruimtelijke lndien de indiener van het beroep een procesbekwame vereniging is, vermeld in artikel 4.7.21,52,3', van de Ordening, wordt aan het beroepschrift een áfschrift van de statuten van de vereniging toegevoegd. Indien de provincie vaststelt dat aan de verplichtingen van deze paragraaf niet is voldaan, stelt z¡j de indiener van het beroep in staat om het dossier aán te vullen. De ontbrekende stukken moeten bij het provinciebestuur toekomen binnen een vervaltermijn van v'tjftien dagen, die ingaat de dag na de betekening van het bericht waarin wordt meegedeeld dat niet aan de verplichtingen van deze paragraaf is voldaan. lnãien de bejchikbare ontbrekeñde stukken niet of niet tijdig worden aangeleverd, dan leidt dat tot de onontvankelijkheid van het beroep. Art. 2. De indiener van het beroep kan aan het beroepschrift de overtuigingsstukken toevoegen die hij nodig acht. De overtuigingsstukken worden door de indiener van het beroep gebundeld en op een inventaris ingeschreven. De indiener van het beroep en de aangewezen provinciale ambtenaar mogen zich bij het overmaken van de afschriften van het beroepschrift op grond van årt¡kel 4.7.21,54, tweede lid, en 56, v¿n de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening beperken tot het e¡genl¡jke grond beroeþschrift eh ãe inventaris, zonder de overtuigingsstukken, indien het kopiëren van de overtuigingsstukken niet toegelaten is op van dä regelgeving inzake auteursrechten of indien het formaat of de aard praktische problemen stelt.

Verval van de vergunning

Art.4,6.4. $1. Een verkavelingsvergunning, waarbij geen nieuwe wegen worden aangelegd, of het tracé van bestaande gemeentewegen

niet moet worden gewijzigd, verbreed of opgeheven, vervalt van rechtswege wanneer: binnen een termijn van vijf jaar na de afgifte van de vergunning in laatste administratieve aanleg niet is ovêrgegaan tot regiskatie van de verkoop, de verhúríng voor meei dan negen jaar, of de vestiging van erfpacht of opstalrecht ten aanzien van ten minste één derde van de kavels; binnen een termijn van tien jaar na de afgifte van de vergunning in laatste administratieve aanleg niet is overgegaan tot dergelijke registratie ten aanzien van ten minste twee derde van de kavels.

1"

2.

Voor de toepassing van het eerste lid: per wordt met verkoop gelijkgesteld: de nalatenschapsverdeling en de schenking, met dien verstande dat slechts één kavel 1"

2" 3.

deelgenoot of begunstigde in aanmerking komt; komt de verkoop van de verkaveling in haar geheel niet in aanmerking; komt alleen de huur die erop gericht is de huurder te laten bouwen op het gehuurde goed in aanmerking.

verkoop Voor de toepassing van het eerste lid wordt tijdige bebouwing door de verkavelaar conform de verkavelingsvergunning, met gelijkgesteld.

waarbij het tracé van bestaande gemeentewegen gewijzigd' $2. Een verkavelingsvergunning waarb'tj nieuwe wegen worden aangelegd, of verbreed of opgeheven wordt, vervalt van rechtswege wanneer: tot de binnen een termijn van vijf jaar na de afgifte van de vergunning in laatste administratieve aanleg n¡et is overgegaan 1" van deze oplevering van dé onmiddeti¡t uit te voerén lasten of tot het verschaffen van waarborgen betreffende de uifuoering lasten op de wijze, vermeld in artikel 4.2'20, 51; van de in $1 binnen een termijn van tien jaar na de afgifte van de vergunning in laatste aanleg niet is overgegaan tot registratie 2" kavels; van de derde minste één van ten bedoelde rechtsfrandelingen ten aanzien van de in $1 binnen een termijn van vijftien jaar na de afgifte van de vergunning in laatste aanleg niet is overgegaan tot reg¡stratie 3. bedoelde rechtshandelingen ten aanzien van ten minste twee derde van de kavels. met verkoop Voor de toepassing van het eerste lid wordt tijdige bebouwing door de verkavelaar conform de verkavelingsvergunning, gel'rjkgesteld.

waaraan een sociale last, vermeld in artikel 4.1.16 van het decreet van (...) betreffende $3. Onverminderd $1 en $2 vervalt een verkaveling indien de sociale last uitgevoerd wordt in natura en de werken niet zijn voltooid u"n reãhtswege ñet grond- en pandänbelãid, is verbonden, binnén de vijflarentermijn, vermeld in artikel 4.1.20, 51, eerste lid, 2', van voormeld decreet. fasen van het verkavelingsproject, worden de $4. Indien de verkavelingsvergunning uitdrukkel-rjk melding maakt van de verschillende fase. Voor de tweede en volgende fasen worden de termijnen van verval en g3, gerekend þer ìbrn.¡jn"n van verval, verñrelo'ín gt,iz dientèngevolge gerekend vanaf de aanvangsdatum van de betrokken fase. geldt slechts ten aanzien van het niet bebouwde, verkochte, verhuurde of aan een $5. Het verval, vermeld in $1 en 52, 2' en 3", en $3, érfpacht of opstalrecht ondenivorpen gedeelte van de verkaveling-

aan personen die zich op de verkavelingsvergunning $6. Onverminderd $5, kan het verval van rechtswege niet worden tegengesteld verkaveling, Ë"ro"p"n, indien zij-kunnen aantonen dat de overheid, na het verval, en ten aanzien van één of meer van hun kavels binnen de

of stedenbouwkundige of bouwvergunningen of stedenbouwkundige attesten velteend, in zoverre dezè door de hogere overheid of de rechter niet onrechtmatig werden bevonden. van het verval van rechtswege. $7. De Vlaamse Regering kan maatregelen treffen aangaande de kennisgeving Mededeling gemeente. waar u de Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de ."nuräj hebt ingediend, bij de pio-vinciã, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de ruimtelijke ordening. Ze worden gebruikt

*¡tìging"n aan de verkavelingsvergunning heeft toegestaan, héeft=

beslissing 24 oktober 201 1 Pag 8/9


voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Vanwege het College van

secretaris.

ffi

besfissing 24 oktober 2011 Pag 919


aยก)aittii,,


Gemeentebestu u r Brecht Gemeentepark 1 2960 Brecht

Departement Leefmilieu Dienst Waterbeleid

-S!ii*_g,¡,, i *uü, i..útl datum

I 2 AlJû. 20ll

ons kenmerk

DWAD-2011-0362 - Poststuk PU-2011-00016481

uw kenmerk

v/20tr/13

contactpersoon onderwerp

Dominique De Witte I T 03 240 65 35 Dominique. DEWITTE@ad mi n. provant. be Terugsturen adviesvraag - BRECHT/S|nt Job. Adviesvraag gemeente over verkavelen percelen door Jos Van Hoydonck.

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Op 27 juli 2011 werd door u advies gevraagd over het uitvoeren van werken. De betrokken percelen wateren af naar de Zandblokkenbeek van 3o" categorie.

In navolging van het goedgekeurde uitvoeringsbesluit van 20 juli 2006 de watertoets bezorg ik u dit dossier terug,

op

Voor waterlopen van 3ot categorie dient u als beheerder zelf advies uit te brengen. Meer informatie vindt u op www.watertoets.be. Hoogachtend, Namens de deputatie

idier Soens

Koningin Elisabethlei

T 03 240 64

61 I

F

22 | 2018 Antwerpen 03 240 64 78

|

1

M waterbeleid@admin.provant.be :ffi.Ti-


t l;

l l


l.\Ú

Agentschåp

College van Burgemeester en Schepenen Van en te 2960 Brecht

uw kenmerk v/20LuL3 Vragen naar Ka rol

/

Ons kenmerk vA/2960/11-04001 coMP/1L/0322 lAN

e-mail

Telefoonnummer

ien.van kerckhove@ ne. vlaa nderen. |

Betreft:

be

uoor

Natuur en Bos

03 /

224 9.1 B0

Bijlagen Datum

20/09/20Lt

Adviesaanvraag verkavelingsvergunning/verkavelingswijziging Aanvrager van de vergunning:

-

ontbossing

Jos Van Hoydonck Doornaardstraat 60

2160 Wommelgem

Via igean dienstverlening Ligging: Brecht, Brecht, Antwerpen, Afd. 5, Sectie A, nr. 56 Edeel Brecht, Brecht, Antwerpen, Afd. 5, Sectie A, nr. 66 deel Brecht, Brecht, Antwerpen, Afd. 5, Sectie A, nr. 67 A

Ontvangen op: 2/08/2011 , brief inspraakprocedure verzonden op !/09/2OIL

Geachte

,

Bij het eerste nazicht van het dossier werd vastgesteld dat door de aanvrager geen te behouden beboste groene ruimtes op het verkavelingsplan werden aangeduid en dat in de voorschriften geen melding werd gemaakt van deze te behouden beboste ruimtes. In gevolge de toepassing van het Bosdecreet art.9Obis hebben wij de aanvrager in kennis gesteld van de voorgenomen aanpassing van zijn compensatievoorstel en hem de kans geboden een alternatief voorstel aan ons over te maken. Hiernavolgend werd door de aanvrager een aangepast verkavlingsplan en aangepaste verkavelingsvoorschriften opgemaakt. Gelet op het gewijzigd voorstel verleent ons Agentschap een gunstig advies voor de ontbossing van 2384m2 (compensatiefactor 2). Door de verkaveling wordt een aanzienlijke oppervlakte aangesneden. Het betreft echter een open ruimte die volledig is omgeven door woongebied waardoor de ecologische waarde beperkt is.

Uit terreinbezoek werd wel vastgesteld dat zich binnen de verkaveling nog relicten van een oude houtkant bevinden . Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is het sterk aangewezen deze te behouden, Het dossier is bij het Agentschap voor Natuur en Bos geregistreerd onder het nummer

coMP/rL/o322 /AN. Besluit:

Om bovenvermelde redenen geeft het Agentschap voor Natuur en Bos een (voorwaardelijk) advies voor de aangevraagde ontbossing en keurt het (aangepaste) compensatievoorstel

goed:

Volgende voorwaarden moeten in de verkavelingsvergunning/verkavelingswijziging opgenomen:

worden

Agentschap voor i¡ôtuur en Bo¡ ' 6ebouu Anna Bijns, Lange Kievitstraat lll-113 bus 63,2018 Antuerpen tet.03 224 62 62 . fax.03 2¿4 60 90 . e-mait, ant,anb6)vtaanderen.be . aeb. uuu.natuurenbos.be


Voorwaarden in het kader van art. g0bis van het Bosdecreet: De te ontbossen oppervlakte bedraagt 2384 m2. Voorziet de verkavelingsaanvra-W.ËèÎf "o ontbossing dan zit in de verkavelingsvergunning de stedenbouwkundige vergunnffitbt e" ontbossing vervat. De op het verkavelingsplan aangeduide openbare/niet-openbare beboste groene ruimtes over een oppervlakte van 9685 m2 + de nieuw aan te planten compenserende bebossing van 4770m2 worden integraal opgenomen in de verkavelingsvoorschriften. Deze beboste groene ruimtes moeten ALS BOS behouden blijven. Bijkomende kappingen in deze zone kunnen maar uitgevoerd worden mits machtiging door het Agentschap voor Natuur en Bos. Het is evenmin toegelaten in deze zone constructies op te richten of ingrijpende wijzigingen van de bodem, de strooisel-, kruid- of boomlaag uit te voeren. Bijkomende onbtossing in de op het verkavelingsplan aangeduide groene ruimtes is slechts mogelijk na bekomen van een verkavelingswijziging, Het plan goedgekeurd door het Agentschap voor Natuur en Bos dient deel uit te maken van de verkavelingsvergunning. De vergunning wordt verleend op grond varr artikel 90bis, 95, derde lid, van het Bosdecreet en onder de voorwaarden zoals opgenomen in het hierbij gevoegde compensatieformulier met nummer: COMP/I1 /0322 /AN De compenserende bebossing dient uitgevoerd te zijn binnen de 2 jaar nadat de ontbossing vergund is. Niet-aangeslagen plantseizoen moet veryangen worden tijdens het eerstvolgende plantseizoen, tot minimaal 90o/o van het stamtal goed in de groei is. De aanplant dient te gebeuren in een plantverban van 2,5m x 2m met de door de aanvrager voorgestelde soorten (Alnus glutinosa, Quercus robur,sorbus aucuparia, monogyna en Tilia cordata

Biikomende voorwaarden

:

- Ter hoogte van de Zandstraat bevinden zich de restanten van een eeuwenoude houtkant. Gezien de hoge cultuurhistorische waarde hiervan is het aangewezen deze aan te geven op het verkavelingsplan en in de voorschriften te voorzien dat deze maximaal behouden blijft. Als bijlage vindt u het door het Agentschap voor Natuur en Bos goedgekeurd (maar aangepast) compensatievoorstel, dat integraal moet deel uitmaken van de verkavelingsvergunning.

Wanneer u als vergunningverlenende instantie het advies van Agentschap voor Natuur en Bos niet wenst te volgen en de ontbossing voor een andere oppervlakte wenst toe te staan dan vermeld in het goedgekeurde of aangepast compensatievoorstel, dan moet het compensatievoorstel opnieuw aan ANB voorgelegd worden, met de vraag om het aan te passen naar de gewenste bosoppervlakte. Het is belangrijk dat de te compenseren bosoppen,lakte overeenstemt met de vergunde te ontbossen oppervlakte. De vergunninoverlenende instantie heeft zelf niet de bevoeodheid om het comoensatievoorstel aan te passen.

Belanoriik: Om een correcte inning van de bosbehoudsbijdrage en controle op de compenserende bebossingen mogelijk te maken is het belangrijk dat de vergunningverlenende instantie een afschrift van haar beslissing bezorgt aan het Agentschap voor Natuur en Bos. Met hoogachting,

Joris Cel

Agentscha

tuur en Bos - Antwerpen

Ag€ntschap voor Nôtsur en Bo¡ . Gebouu Anna Bijns, Lange Kievitstraat lll-tt3 bus 63,2018 Antuerpen tet. 03 224 62 62 . fax. 03 224 60 90 . ¿-mait. ant.anb@vtaaoderen.be . ueb, uau.natuurcnoos.De


LUIK 4: Door het Agentschap voor Natuur en Bos aangepaste compensatiemaatregel of -maatregelen Dossier COMP/I 1/0322lAN In te vullen door het Agentschap voor Natuur en Bos indien de door de qanvrqger voorgestelde compensatie door het bosbeheer niet in overeenstemming met dit besluit wordt beoordeeld.

Het Agentschap voor Natuur en Bos verleent zijn akkoord met de voorgestelde compensatie onder de voorwaarde dat de volgende aangepaste compensatiemaatregelen worden in acht genomen.

1)

Aanpassingverkavelingsplan

Reden van de aanpassing:

In

verkavelingsplan wordt een beboste oppemlakte van I1920m2 voorzien. Echter was er op het verkavelingsplan geen 'te behouden beboste groene ruimte' øangeduid. Bovendien werd in de voorschriften niet verwezen naar het bosdecreet. In de voorschriften van de parkzone diende het volgende nog te worden opgenomen: De op het verkøvelingsplan aangeduide openbare/niet-openbare beboste groene ruimtes over een oppervlakte van I1920m2 worden integraal opgenomen in de verkavelingsvoorschriften. Deze beboste groene ruimtes moeten ALS BOS behouden blijven. Bijkomende knppingen in deze zone kunnen maar uitgevoerd worden mits machtiging door het Agentschap voor Natuur en Bos. Het is evenmin toegelaten in deze zone constructies op te richten of ingrijpende wijzigingen van de bodem, de strooisel-, lcruid- of boomlaag uit te voeren. Bijkomende ontbossing in de op het verkavelingspløn aangeduide groene ruimtes is slechts mogelijk na bekomen van een verkavelingswijzigtng. de parkzone van het

Door de aanvrqger werden de nodige wijzigingen aangebracht, De aanvrager voorziet in een compenserende bebossing van 4770m'. Het beplantingsvoorstel wordt goedgekeurd.

Uit terreinbezoek is gebleken dat zich binnen de verkqveling, langs de Zandstraat restanten bevinden van een eenvenoude houtkant/houtwal bestaande uit eiken. Het is aangewezen deze aan te geven op het verkavelingsplan en in de voorschriften maatregelen te voorzien die het behoud van deze cultuurhistorische elementen garanderen.

2)

Compenserendebebossing Geen

Antwerpen, 20 september 2017

provinciaal d irecteu r, afw ezig

Celverantwoordelij ke beleid


it.:':;;:'.,...,.t|:i


COMPENSATIEMAATREGELEN BIJ VERKAVELING VAN GEHEEL OF TEN DELE BEBOSTE GROND Formulier, in te vullen door de aanvrager van een verkavelingsvergururing Ik, ondergetekende, Jos Van Hoydonck, directeur-zaakvoerder van lGEAN-dienstverlening, Doornaardstraat 60.2160.Wommelgem en wens over te Baan totrþ.+¡e(aveling van het (de) perce(e)l(en), gelegen te Brecht 5o" afdeling sectie A, nrs.65Aldeel,66/deel,6@t, 67Ã,68,69F.,'izA, ìoe, ltaneel, 65F/deel, 7 5E/ deel, 7 SD/deel, 7 4P., 73 A en 63X2.

Vernlicht Ín te vullen:

n-t-t m

rij ksregis ternurruner

ondetnemingsnurnmef BE 0206 767 574 Het (De) te verkavelen percee(e)l(en) he(bben)eft volgende gegevens: Kadastrale

Oppervlakte

Oppervlakte

gegevens

(m')

bos (m'z)

Te behouden

Te ontbossen

Compensatie-

opp.(m')

facto12

Te compenseren

(verschil tussen 2 vorige kolommen)

beboste groene

ruimte(n)

opp.x compensatie-

factor

(m')l

56'IDEEL 5330

Ik verklaar hierbij voldoen3:

! X

4917 2533 2384 2 4768 De totaal te compenseren oppervlakte op dez" pèrielen bedraaffi 4768 mäL aan de compensatieplicht conform art.90bis van het bosdecreet van 13

l. uitsluitend door het betalen van een bosbehoudsbijdrage oppervlakte In te vullen: LUIK I, punt I

4. door de combinatie: bosbehoudsbijdrage

In te vullen: LUIK l, punt 2 + LlJfr<z

!

compenseren

2. uitsluitend door het uitvoeren van een compenserende bebossing voor de volledige te compenseren In te vullen: LUIK 2

compenseren oppervlakte via een verbintenis van een

U

1990 te

oppervlakte

! 3. uitsluitend door het uitvoeren van een compenserende D

voor de volledige te

juni

*

bebossing voor de volledige te

derde In te vullen: LUIK

3

compenserende bebossing

5. door de combinatie: bosbehoudsbijdrage + compenserende bebossing via een derde

In te vullen:LUfr(l,punt 2 +lllpi3

6. door de combinatie: bosbehoudsbijdrage * compenserende bebossing + compenserende bebossing via derde In te vullen: LUIK l, punt 2 + LIJU<2 + LUIK 3

een

!

û)

7. door de combinatie: compenserende bebossing

In te vullen: LUIK 2 + LIJil<3

*

compenserende bebossing via een derde

1

Met 'te behouden beboste groene ruimte(n)'wordt bedoeld: de in de aanwaag van de verkavelingsvergunning als, openbare of niet openbare, groene ruimte(n) aangeduide beboste oppervlakte wãar het bos dient beñouden te blijven. 2 Compensatiefactor = 2: inheems loofbos; Compensatiefactor 1,5: gemengd bos; Compensatiefactor = l: nietinheems loofbos enlof naaldbos 3 Duid aan wat van toepassing is.

:


.! j -!i i: i ยกr,,1iluil


açì

ï\,

\:

\"

LUIK l: BOSBEHOUDSBIJDRAGE: enkel in te vullen wanneer de compensatie volledig of gedeeltelijk via het betalen van een bosbehoudsbijdrage wordt verricht. In te vullen door de aanvroger van de verkavelingsvergunning.

1. Als de compensatieplicht volledig via het betalen van een bosbehoudsbijdrage wordt uitgevoerd

Ik verklaar hierbij aan de compensatieplicht conform art. 90bis van het bosdecreet van t3 voldoen door het betalen van een bosbehoudsbijdrage.

juni

1990 te

Deze bosbehoudsbijdrage bedraagt: 1198

EUR per

m' x ...........

Opgemaakt te ...........

op.......................................-....... ' De aanvrager, (handtekening) (voorafgegaan door "Gelezen en goedgekeurd")

..m'

(1) E............8UR

Voor akkoord, op ... ... Voor het Agentschap voor Natuur en Bos,

2. Als de compensatieplicht gedeeltelijk al dan niet via

via een compenserende bebossing wordt uitgevoerd, een derde, en voor de resterende compensatie een bosbehoudsbijdrage

wordt betaald De oppervlakte van de gedeeltelijke compenserende bebossing beplant volgens bijgevoegd bebossingsplan.

Ik verklaar

bedraagt

..........m2 en zal worden

naast het uitvoeren van een gedeeltelijk compenserende bebossing, voor de resterende

compensatie een bosbehoudsbijdrage te betalen, Deze resterende bosbehoudsbijdrage bedraagt:

x het gedeelte van (1), dat niet via een bebossing wordt gecompenseerd: .....m2... 3 .................EUR

1'98 EUR per m2

Opgemaakt te

op....

De aanvrager

......

,

(handtekening)

Voor akkoord,

op...... Voor het Agentschap voor Natuur en Bos,


compensatierrlichtwordtvoIdaan"iu;;'';ö;¡Jn¡¡a||uc l'

Indien de aanvra ger zelf de compenserende bebossing geheel of gedeeltelijk uifvoert

In te vullen door de aanvrager van de verkavelingsvergunning. De bebossin g zal wotden.uitgevoerd op het (de) perce(e)l(en) met kadastra(a)l(e) nummer(s) Brecht 5d" afcleling sectie A, nr. 66ldeel en 6TNdeeL Dit (rieze) p":ò"félft") zijn momenreel nier bebost. De oppervlakte van de compenserende bebossing bedraagt Õ*ù*1"" zàl worden ueptani volgens onderstaand voorstel van bebossingsplan. Deze percelen hebben de volgende bestemmingen volgens de geldende prannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen: parkzoné met waterberging.

BEBOSSINGSPLAN Boom- en struiksoorten Quercus robur Alnus glutinosa Sorbus aucuparia Crataegus monogyna Tilia cordata Totaal

Oppervlakte per Hoeveelheid Plantverband Leeftijd en soort plantsoen (-.m x ...m) afmetingen 3814 m2 763 2,5 x2m i00 /+ 2 jaar 239 mz 48 2,5 x2m 100 /+ 2 jaar 239 m2 48 2,5 x2m 100 /+ 2 jaar 239 m2 48 2,5 x 2m 100 /+ 2 jaar 48 2,5 x2m 100 /+ 2 jaar /--.239.11& 95s

l*lW1

voeç higrbij (verpticht toe te voegen): !! 1o een kopie van de eigendomstitel

varide þercelen;

2o een situeringsplan schaal l/25.000: 3o een kopie van het kadastraal plan;

1:

Ik

"": :i':ij':.::n:1,'^:i.1i_:l,f"ntunli1ssplan

verklaar

op erewoord dat de

erfdìenstbaarheden die

(ruimrel[jke boomsoorrenverdeling);

voorgestelde bebossingswerken

niet in strijd zün met

de

op de percelei in kwestie en iat de percelen niet reeds buiten het kader van -rusten artikel 90his van het bosdecreàt vin 13 iuni 1990 moeten *ora3o bebost of herbebost, ingevolge een gerechtelijke beslßsing of een contractuele of eenzrtdíge verbìntenis.

rk verbind mü

ertoe de ambtenaren vøn het Agentschap voor Nøtuur en Bos toe te laten zich ter plaatse te begeven om het terrein in kwestie vooraf te onderzoeken of er de ,irg";ilrd"îinïrrirg* te beoordelen.

rk verbind mÍi ertoe toe te laten dat het Agentschøp voor Natuur en Bos, indien het nø een controle ter plaafse' bínnen viif iaar,na het a/Ieveren van het øtrest, bedoeld in artikel I0 van het besluit vøn de waamse regering van 16 februãrì 2001 tot uaststelliíg ,øn nødere regeß inzake compensatie van ontbossing en onthffing van het verbod op ontbossing, iaststett dat de aønplanting niet,geslaagd h, een beroep kan doen op derden voor het uitvoeren r?" q:lebossing en de kostin voorhet uitvoeren van deze werkzaamheden en van het onderhoud gedurende viifiaar oi à" oorpnnting op mij kan verhalen.


t4)|ìiiiti!t,r ).,..

¿_a:.l_i. :

.:

: I

.,,...,,,.;_::,1


Voor akkoord, op .... Voor het Agentschap voor Natuur en Bos,

Opgemaakt te Wommelgem op 30.06.2011

4

directeur-zaakvoerder

LUIK 3: Compenserende bebossing: enkel in te vullen in het geval volledig of gedeeltelijk ieplicht wordt voldaan via een bebossi

aan de waarvoor een derde zich garant stelt

In te vullen door de aanvrager van de verkavelingsvergunning.

compensatieplicht conform art. 90bis van het bosdecreet van l3 een overeenkomst

met...

..............en verklaar hierbij aan de 1990 te voldoen door het afsluiten van wonende te

juni

De oppervlakte van de compenserende bebossing waarvoor onderstaande zich garant stelt, bedraagt .

.....:ITl2.

BEBOSSINGSPLAN Boom- en struiksoorten

Ik voeg hierbij

Oppervlakte per soort

Hoeveelheid plantsoen

Plantverband (...m x ...m)

Leeftijd en afmetingen

(verplicht toe te voegen):

lo een kopie van de eigendomstitelvan de percelen; 2" een situeringsplan schaal l/25.000; 3o een kopie van het kadastraal plan; 4o een situatieschets van het beplantingsplan (ruimtelijke boomsoortenverdeling); 5o een kopie van alle wettelijk vereiste vergunningen, adviezen en machtigingen die noodzakelijk zijn om over te gaan tot de bebossing van de perbelen waarop de compenserende bebossing zal worden uitgevoerd.

"t, \..

\.


F*,'ffiÆ ã.\

P# â%\ '4Y^

ZONE

1

3.000 m,

ZONE 3 4.768

m2

67A.

l¿'-'--\

L_;'v

ZANDSTRAAT

ZANDSTRAAT

,*L*lffil@l*lm /m1w-fffiw LEGENDE -. - .lr' .:::: *./NñN

cRENs BooMKRUTNEN BESTMNDE Houn(ANr rE RootEN EN rÊ coMpENsEREN HourKANr 5€ afdcling, sectie A, nr. 56FJdeel oppervlakle binn€n de ve.kãveling: 2.394

ni

zoNE vooR BOSCOMPENSATTE:

zotlE

-/N

l:Nl

boscompensat¡€ opgslsgd ¡n de stedenbouwkundige vergunn¡ng d.d. 3.07.2009 met referent¡e 8.oo/1 1oo9/414.1 te compenseren oppervtaKe 3.OOO m, op kaoastraãt perõet SùtO"tinj, secrre A, nr. 67A

ZONE2:Nl Þosæmpensati6 opgêlegd ¡n de stedenbouwkundige vefgunn¡ng t6 æmpenssr€n oppevtaKe 4.152 rn, op kadaskaal perãel

d.

d. 1 7.1 0.201 o met referent¡e 8.oo/1 1 009/663.

Seitdeting, secl¡e A, nr. 66

zOtlEs:Nl boscomp€nsat¡€ volg€ns verkavolingsaanvraag voor h€t rooion van de houtkant ¡n ds lvloeshofstraat re compensêrên oppeßlakte 4.769 m'op kadastraat peræet 5e ãfdeting, sectis A, nr. 66 en nr.67A

VERKAVELING''DE LEEUWERIK''

dienstverl€nlng

BRECHT- Sde AFDELING. SECTIE A IGDASTERPLAN + SITUERING BoScoMPENSATIE

,1


tl

'l l

/1

i.r

Ftt¿;\:,:/.\

.i1,::."':,r¡i.

,j


(@

ALNUS

GLUTTNOSA

ffi

TILIA

j

SORBUS

รงt

CRATAEGUS

r*.

QUERCUS

CORDATA AUCUPARIA MONOGYNA

ROBUR

ptantmaat:

100+

5%

ptantmaat:

100+

S%

ptantmaat:

100+

5

ptantmaat:

100+

5%

plantmaat:

100+

g0

o/o

o/o

VERKAVELING''DE LEEUWERIK,, BRECHT- Sde AFDELTNG - SECTTE A _ nr.66/deel PLANTVERBAN D BOSCOMPENSATIE


it&tt/1

.,,.,!;:at:

lr.,:t:

.ĂŹ

Verkavelingsvergunning  

Verkavelingsvergunning