Page 1


Dla mam (tatusiów, babæ, dziadków…) z dzieæmi od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 10.00-13.00, cena jednych zajêæ dla dzieci i rodziców: 30 z³otych (op³ata za dziecko oraz maksymalnie 2 opiekunów)

• przygoda z muzyk¹ - rozwijanie u dzieci wra¿liwoœci muzycznej • zajêcia plastyczne - twórcza zabawa, u¿ywanie ró¿norodnych materia³ów i technik (m.in. malowanie, lepienie, wycinanie oraz tworzenie form przestrzennych i collage), rozwijanie zdolnoœci manualnych i wyobraŸni, mo¿liwoœci percepcyjnych i spostrzegania, poszerzanie pola wyobraŸni i myœlenia dziecka • bank pomys³ów zabaw z maluchami do roku propozycje zabaw do wykorzystania z dzieckiem w domu • zabawy paluszkowe - dostarczanie ma³emu dziecku delikatnych bodŸców przez dotyk jego paluszków, szyi, r¹czek, które ucz¹ wykonywania prostych ruchów palcami (zabawie towarzyszy mówienie rymowanki, wszystko wykonywane wspólnie z dzieckiem) • rodzicielstwo bliskoœci - zajêcia prowadzone przez eko-Mamê • chustomania - pomoc w doborze chusty, instrukcje wi¹zania, zalety chust • cykliczne spotkania z po³o¿n¹ - podczas których po³o¿na podpowiada jak pielêgnowaæ noworodki oraz odpowiada na pytania mam

TYLKO dla tatusiów i maluchów •

spotkania weekendowe - co nas nurtuje w zwi¹zku z maluszkiem, a nie mamy odwagi zapytaæ :-)

Zajêcia z jêzyków obcych • • •

nauka przez zabawê ma³e grupy liczne atrakcje zachêcaj¹ce do uczestnictwa

Prowadz¹cy: wykwalifikowani trenerzy z dyplomem oraz doœwiadczeniem w prowadzeniu danych zajêæ


Dla mam i nie tylko • •

masa¿ relaksacyjny twarzy lub ca³ego cia³a masa¿ w wybranych jednostkach chorobowych > migrena i bóle g³owy > pora¿enie nerwów twarzy > rwa barkowa > rwa kulszowa

terminy do ustalenia telefonicznie 42/ 636 84 80, cennik dostêpny w sekretariacie BRITISH CENTRE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Akademia Malucha - Ulotka  

Akademia Malucha BRITISH CENTRE - Ulotka