Page 1

JUNGTINĖS KARALYSTĖS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

NEMOKAMAS LEIDINYS

Nr. 1 (2651) Leidžiamas nuo 1947 07 25

Britanijos lietuvių seimo 75-mečiui


Foto: Rytis Garliauskas


4

Didžiosios Britanijos lietuvių seimas

Mieli skaitytojai, Šis „Britanijos lietuvio“ numeris skirtas specialiai progai - Britanijos lietuvių seimo 75-mečiui. Nenustebčiau, kad daugeliui apie tokią įdomybę, kaip Britanijos lietuvių seimas, net girdėti neteko. Nenustebintų ir žinia, jog tas kadaise įvykęs ir, beje, vienintelis tokio pobūdžio suėjimas, kai kam pasirodys visiškai nereikšmingas. Ir išties, didelių kalnų jis nenuvertė, anuo metu į Angliją emigravusių lietuvių gyvenimo radikaliai nepakeitė, net tęstinumo neįgavo - idėją kitą Seimą sušaukti po penkerių metų 1943-aisiais sužlugdė karas.

5

Didžiosios Britanijos lietuvių organizacijos

9

Po karo į Britaniją plūstelėjo nauja sovietinio teroro išbaidytų pabėgėlių banga, Lietuva buvo okupuota ir visos emigracijoje atsidūrusių lietuvių jėgos buvo skirtos daugiausia politinei veiklai, siekiant priminti Vakarų šalims apie tėvynėje likusiųjų padėtį. Šiandien situacija kažkuo primena tuos 75 metų senumo laikus: Lietuva nepriklausoma, bet žmones ieško geresnio gyvenimo svečiuose kraštuose, tėvynėje auga nepasitenkinimas ir ekonomine padėtim, ir politikų veiksmais. Galiausiai, kaip tada taip ir dabar, kaupiasi kritinė masė JK jau įsitvirtinusių, šeimas sukūrusių ir lietuviškos tapatybės išlaikymu susirūpinusių žmonių. Kalba, kultūra, tapatybės klausimai, saviraiškos ir veikimo formos, lietuvybės perdavimas augančiai kartai – tie klausimai buvo svarstomi prieš 75-erius metus, svarstomi ir dabar. Kad lietuvybės išlaikymo problemos yra aktualios ir šiandien, rodo daugybė pastaruoju metu susikūrusių, aktyvesnių ar mažiau aktyviai veikiančių, gausesnių ar ne tokių gausių, pagal profesijas, pomėgius ar tiesiog pagal tautybę žmones buriančių organizacijų gausa.

Didžiosios Britanijos lietuvių jaunimo organizacijos

14

Didžiosios britanijos lietuvių klubai

17

Tų organizacijų tiek daug, kad kartais jos viena apie kitos egzistavimą net nėra girdėjusios. O jei yra girdėjusios, tai nežino, ką kas veikia ir kaip vieniems kitus prireikus susirasti. Šis „Britanijos lietuvio“ numeris pasistengė bent iš dalies užpildyti susižinojimo spragą – šiame leidinyje pateikiame trumpą informaciją apie didžiają dalį Britanijoje esančių lietuvių organizacijų. Galbūt žinojimas, kiek mūsų yra ir ką mes veikiame, paskatins pokalbiui apie būtinybę sutelkti jėgas dideliems ir reikšmingiems, lietuviškumą gerąja prasme reprezentuojantiems projektams.

Kultūrinė veikla

20

Religinė veikla

Zita Čepaitė

© „Britanijos lietuvis“ 2013

Redaktorė Zita Čepaitė Tel. +44 7534857093 El. paštas editor@britanijoslietuvis.co.uk

Leidėjas: Lithuanian Association UK Ltd Lithuania House 2 Bessborough Gardens, Westminster, London SW1V 2JE

Žiniasklaida

Redakcija pasilieka teisę rankraščius trumpinti ir redaguoti. Už spausdinamus laiškus honorarų nemokame. Autorių nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos nuomone. Už reklamos ir skelbimų turinį bei kalbą redakcija neatsako.

Žurnalą parėmė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

Elektroninį „Britanijos lietuvio“ variantą skaitykite Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės puslapyje Britanijos lietuvis | 2013

23

Viršelio nuotrauka Rytis Garliauskas

Kontaktai:

www.jklb.org

25 Sportas

27

SEKMINĖS


4

Britanijos lietuvis

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIETUVIŲ SEIMAS

Živilė Ilgūnaitė, JKLB tarybos pirmininkė

Britanijos lietuvių Seimas Lietuviai į Didžiąją Britaniją pradėjo emigruoti XIX a. pabaigoje. Ne vienam emigrantui Britanija buvo vieta, kur metus kitus pagyvenę, jie keliaudavo toliau arbxa, užsidirbę pinigų, grįždavo į Lietuvą. Lietuvių padėtis nedaug skyrėsi nuo kitų imigrantų padėties, tautinio sąmoningumo, tautinės tapatybės formavimasis vyko panašiai kaip ir kitų tautų. Dauguma senųjų emigrantų buvo žemės ūkio darbininkai, menko išsilavinimo, nemokantys anglų kalbos. Atsidūrę svetimoje aplinkoje, kultūroje, lietuviai imigrantai atrado lenkiškas organizacijas, bažnyčias ir jungėsi prie jų, nes juos vienijo panašus pigaus darbininko imigranto likimas svetimame krašte, šiek tiek suprantama lenkų kalba. Lenkų imigrantų įtaka ypač buvo stipri pirmaisiais emigracijos metais. Tėvynės ilgesys ir svetima aplinka vertė žmones burtis ir dalintis tuo, kas išvykus iš tėvynės neprarasta: lietuvių kalba, tikėjimu ir papročiais. Pradėjo formuotis trys svarbiausi lietuvių centrai: Londonas ir jo apylinkės, Škotija su centru Glazgu (Glasgow) ir vidurio Anglija (Mančesteris ir aplinkiniai miesteliai). Lietuvio imigranto gyvenime labai svarbią vietą užėmė religija. Nors lietuviai kunigai lankydavo svarbiausias lietuvių kolonijas, parapiją pavyko įsteigti tik Londono lietuviams.

1912m. pastatyta lietuvių bažnyčia, kuri rėmė lietuviškąją veiklą, formavo lietuvių bendruomenę, rėmė besikuriančias lietuviškas organizacijas, mokyklas, klubus. Kun. K.A.Matulaičio pastangomis buvo bandoma sujungti susikūrusias organizacijas ir 1932m.įkurta Londono lietuvių federacija. Savotišku lietuvybės centru tapo Mančesterio lietuvių klubas. 1934m. susikūrė Škotijos lietuvių sąjunga, steigėsi mokyklos, bibliotekos, pradėjo veikti lietuvių kalbos kursai. ,,Tikėdamies stipriau sužadinti tautinę sąmonę išeivių jaunuomenėj ir aptarti aktualius Britanijos lietuvių išeivių reikalus visi su džiaugsmu priėmė Škotijos lietuvių klebono kun. J.Gutausko mintį -šaukti pirmąjį visos Britanijos lietuvių Seimą“,- rašė A.Poška. ,,Seimas tad ir buvo svarbiausias paskutiniųjų laikų įvykis Britanijos lietuvių gyvenime. Jam buvo intensyviai ruošiamasi ir dar nuoširdžiau jo laukiama“. 1938 m. liepos 31d. į Glazgą (Glasgow) susirinko Britanijos lietuvių Seimas, kuriame buvo svarstomos lietuvių aktualijos: jaunosios kartos nutautėjimo, lietuvių išeivių šeimų reikalai, švietimo, santykių su Lietuva klausimai, vyko diskusijos dėl jaunimo organizacijos kūrimo. Seimui savo atstovus atsiuntė Londono, Mančesterio ir Škotijos lietuviai, dalyvavo svečiai iš Lietuvos. Seimo metu buvo nutarta įkurti Britanijos lietuvių Tarybą, kuri atstovautų Britanijos lietuviams. Jos pirmininku tapo Petras Bulaitis. Antrąjį Britanijos lietuvių Seimą numatyta sušaukti 1943 m., tačiau prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas daug ką pakeitė, taip pat ir šiuos planus. 1946-47 m. prasidėjo nauja emigracijos banga: naujai atvykusieji tautiečiai jungėsi į jau veikiančius centrus Londone, Škotijoje, Mančesteryje, o kur jų nebuvo, įkūrė naujus. Aktyvėjant lietuviškai veiklai, 1947 m. įkurta Didžiosios Britanijos lietuvių sąjunga, o 1950m.- Didžiosios Britanijos lietuvių bendruomenė. Taip Didžiojoje Britanijoje atsirado dvi panašios lietuvių organizacijos: DBLB veikla apsiribojo Londone veikusiomis organizacijomis, o DBLS apėmė didesnę valstybės dalį. Šeštajame dešimtmetyje prasidėjo masinė lietuvių emigracija iš Didžiosios Britanijos į kitas užjūrio šalis: JAV, Kanadą, Australiją, Pietų Ameriką. Šios emigracijos padariniai buvo patys skaudžiausi Didžiosios Britanijos lietuvių bendruomenei: išvyko daugiau nei pusė lietuvių, sumažėjo organizacijų ir narių skaičius, ir ilgainiui DBLB nustojo veikusi. Didžiosios Britanijos lietuvių sąjunga tapo ir Britanijos lietuvių atstovu Pasaulio lietuvių bendruomenės šeimoje. 1990m. kovo 11-oji-Lietuvos nepriklausomybės atkūriBritanijos lietuvis | 2013


DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS

mo diena – tapo ir naujo istorinio etapo Britanijos lietuvių gyvenime diena. Plūstelėjo bene didžiausia lietuvių emigracijos banga. Kadaise kilę nuogąstavimai, kad Didžiojoje Britanijoje kartu su senąja emigrantų karta gali išnykti ir lietuvybė, netenka pagrindo. Dabartinė emigracijos banga suteikia naujos dvasios lietuviškoms organizacijoms, praturtindama lietuvių bendruomenės gyvenimą, visuomeninę ir kultūrinę veiklą. Lietuviai pradeda burtis ir pagal profesijas bei interesus. Tačiau ši klubinė lietuvybė turi ir vieną silpnybę-dar esama susiskaldymo. Kiekvienas dešimtmetis tarsi atskiras bendruomenės istorijos etapas, žymintis to laikotarpio likimus, skirtingas gyvenimo sąlygas, lietuviško tapatumo išsaugojimą, kultūros puoselėjimą bei Lietuvos įvaizdžio svarbą. Britanijos lietuvių Seimo 75-erių metų jubiliejus žymi nueitą įdomų, sudėtingą ir prasmingą bendruomeninės veiklos kelią, jos brandą. Šia proga Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės Taryba nusprendė sukviesti visų JK organizacijų atstovus ir pratęsti prieškario metais pradėtą diskusiją. Nors prabėgo daug metų, pasikeitė kartos, tačiau bendruomeninės veiklos gairės išlieka tos pačios. Dabartinė karta, išsibarsčiusi atokiausiuose Jungtinės Karalystės kampeliuose, buriasi draugėn, suvokia, kad tik būdami kartu ir vieningi išlaikys savo lietuvišką tapatybę. Bendruomenės veidas keičiasi, tačiau jos tikslas išlieka tas pats - būti atvira bendruomene kiekvienam lietuviui. Tik brangindami kiekvieną lietuvį, gyvenantį Jungtinėje Karalystėje ir kviesdami jį bendrai veiklai, mes sudarysime palankias sąlygas puoselėti tautinį tapatumą, lietuviškas vertybes, saugoti istorinę atmintį bei auklėti jaunąją kartą lietuviška dvasia, neprarasti harmonijos su savimi ir Tėvyne.

Britanijos lietuvis | 2013

Britanijos lietuvis

5

Jungtinės Karalystės lietuvių organizacijos Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenė (JKLB) Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenė – tai organizacija tęsianti Lietuvių sąjungos Didžiojoje Britanijoje veiklą. Didžiosios Britanijos lietuvių sąjungą 1947m. įkūrė po Antrojo pasaulinio karo Britanijoje atsidūrę tautiečiai. Organizacija turėjo gerai veikiantį aktyvistų tinklą daugumoje JK vietovių, kur būrėsi lietuviai. DBLS buvo itin aktyvi politiškai nuolat primindama Vakarų pasauliui sovietų okupuotos Lietuvos laisvės siekį. Daug nuveikta ir kultūros srityje, skatinat JK gyvenančius lietuvius išlaikyti savo šalies tradicijas ir kalbą. Lietuvai tapus nepriklausoma ir įsijungus į Europos Sąjungą suintensyvėjusi lietuvių emigracija į Didžiają Britaniją įtakojo ir pokyčius lietuvių bendruomenėje.

Jungtinės Karalystės lietuvius burianti organizacija tapo gausesnė, jaunesnė amžiumi, ieškanti naujų veiklos formų, siekianti į savo gretas pritraukti kuo daugiau įvairiose Jungtinės Karalystės vietose gyvenančių lietuvių. Tuo tikslu 59-ajame, 2007 m. kovo mėn. 17 d. suvažiavime buvo nutarta pakeisti organizacijos pavadinimą pakeičiant į Jungtinės Karalystės lietuvių sąjungą. Dar po metų Sąjunga pervardinta bendruomene, perėmusia ir tęsiančia ankstesnes tradicijas. Kaip 1947 m įkurta sąjunga, taip ir dabartinė JK lietuvių bendruomenė (JKLB) laikosi to paties Lietuvių Chartos principo: “Lietuviais esame mes gimę, lietuviais turime ir būt”. Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenė vienu iš pagrindinių tikslų lietuviškos tapatybės išsaugojimą, kultūrinių tradicijų perdavimą jaunajai kartai. Tuo tikslu rengiamos lietuviškos kalendorinės šventės, orga-


6

Britanijos lietuvis

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS

nizuojami valstybinių švenčių minėjimai, kvalifikacijos kėlimo seminarai lituanistinių mokyklėlių mokytojams. JKLB nariu gali tapti kiekvienas vyresnis nei 18 metų Jungtinėje Karalystėje gyvenantis lietuvis. Tereikia užpildyti nario anketą ir pristatyti į artimiausią JKLB skyrių arba atsiųsti kopiją elektroniniu paštu adresu valdyba@jklb.org. Nario mokestis – nuo 5 iki 12 svarų. Mokesčio dydį savarankiškai nustato skyrių valdybos. Skyrių valdybos organizuoja metinius suvažiavimus, vakarones, koncertus, lituanistines mokyklas, sporto grupes, tarptautinėse šventėse ir renginiuose reprezentuoja Lietuvą. Vienas aktyviausių yra Londono pirmasis skyrius. Šis skyrius rytinėje Londono dalyje buvo įsteigtas 1947 m. rugsėjo 13 d. Rytų Londone daug lietuvių telkėsi jau nuo XIX a. pabaigos, čia jie įkūrė savo parapiją, tad pokario išeiviai irgi daugiausia apsigyveno rytinėje miesto pusėje. Bendruomeninis lietuvių gyvenimas čia buvo glaudžiai susijęs su Šv. Kazimiero bažnyčios ir parapijos gyvenimu. Skyrius buvo gan didelis ir aktyvus, nemažai

Britanijos - Lietuvos draugija (BLS) Narystė BLS apima plataus profilio ir skirtingų interesų asmenis ir organizacijas. Šiuo metu organizacijos nariais yra asmenys iš tokių veiklos sričių, kaip archeologija, diplomatija, gėlininkystė, teisė, heraldika, medicina, inžinerija, mokslas, įtraukiant ir akademikus. Taip pat orientuojamasi į visus besidominčius Lietuva ar su Lietuva susijusiomis iniciatyvomis. Mūsų organizuojama veikla apima nuo pokalbių, knygų/CD leidimo, koncertų organizavimo iki vizitų rengimo ir socialinės veiklos. Daugiausia draugijos renginių

žmonių buvo įsijungę į kultūrinę veiklą: įkurtas choras, pastatyti bent keli lietuviški spektakliai. Skyrius atsinaujino po 2000 metų į jo veiklą aktyviai įsijungus naujiesiems emigrantams iš Lietuvos, kurie, savo pirmtakų pavyzdžiu, daugiausia kūrėsi Rytų Londone. Šiuo metu Londono pirmas skyrius yra gausiausias ir aktyviausias, suburiantis lietuvius ir bendroms šventėms, ir bendriems darbams. Skyrius įkūrė folklorinį ansamblį “Saduto”, kiekvienais metais vaikus pradžiugina Kalėdiniu spektakliu, organizuoja šventes ir bendruomeninius renginius, buria žmones Lietuvių sodybos parkui tvarkyti. Pagrindinis JKLB valdymo organas yra Centro Valdyba, kuri renkama suvažiavime. JKLB Pirmininkė Zita Čepaitė +44 (0) 7534 857 093 valdyba@jklb.org www.jklb.org

Britanijos - Lietuvos draugija (toliau – BLS), įkurta 1994 metais, siekia palaikyti įvairiapusiškus ryšius tiek tarp asmenų, tiek tarp organizacijų Jungtinėje Karalystėje ir Lietuvoje. vyksta Lietuvos ambasadoje, taip pat susitikimai organizuojami ir neformalioje aplinkoje. Mūsų nariai taip pat kviečiami į Britanijos – Latvijos ir Britanijos - Estijos draugijų rengiamus susitikimus šių valstybių diplomatinėse atstovybėse. BLS užsiima kultūriniais/akademiniais projektais, siekinačiais stiprinti ryšius tarp Jungtinės Karalystės ir Lietuvos. Keletas tokio pobūdžio iniciatyvų pavyzdžių: • Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje surengta Sovietinės eros lietuvių disidentų dokumentų (samizdat)

Britanijos lietuvis | 2013


Britanijos lietuvis

7

paroda, į kurią eksponatai buvo atžvežti iš Kestono instituto; • Organizuoti Lietuvos nacionalinio muziejaus archeologų vizitai į Britų muziejų ir į UCL Archeologijos institutą; • Britų muziejaus Baltijos kraštų archeologijos kuratoriaus vizitas į Lietuvą. BLS palaiko labdaringą veiklą Lietuvoje, ko pasekoje buvo įsteigtas labdaros fondas „The Tiltas Trust“. Šis fondas skatina patirties mainus tarp nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje ir Jungtinėje Karalystėje bei kuria kontaktų tinklus. Šiuo metu vykdomi projektai: • Jungtinės Karalystės patirties ir pagalbos sergančiųjų vėžiu srityje dalinimasis (dirbama su MacMillian Cancer Support organizacija, Lietuvos pagalbos on-

kologiniams ligoniams asociacija bei kitomis organizacijomis); • Savanorystės plėtros palaikymas Lietuvoje; • Tarptautinių jaunimo apdovanojimų Lietuvoje plėtros palaikymas. Draugijos leidžiamas žurnalas „Tiltas“ (dalijamas nemokamai nariams) skelbia straipsnius apie Lietuvos istoriją, politiką, kultūrą, ekonomiką/verslą, knygų apžvalgą, draugijos veiklą ir pan. Draugijoje galimi skirtingi narystės lygiai.

Lietuvos komercijos rūmai Jungtinėje Karalystėje

Lietuvos Komercijos rūmai Jungtinėje Karalystėje buvo įkurti 2007 metais. Šios organizacijos veiklos vizija ir tikslai yra šie: vystyti ir skatinti verslo ryšius tarp Lietuvos ir JK; suteikti erdvę diskusijoms ir bendradarbiavimui tiek JK ir Lietuvos verslo atstovams, tiek vyriausybinėms bei nevyriausybinėms institucijoms; atstovauti organizacijos narių interesams, vystyti įvairius ekonominius projektus, bendradarbiauti su kitais užsienio šalyse veikiančiais Lietuvos komercijos rūmais bei verslo asociacijomis.

Daugiau informacijos: blssecretary@hotmail.com www.britishlithuaniansociety.org.uk

Komercijos rūmai yra ne pelno siekianti organizacija, reprezentuojanti Jungtinės Karalystės, Lietuvos ir tarptautinio verslo atstovus. Rūmai vienija daugiau nei 50 narių, kurių veikla susijusi su verslo konsultacijomis, statybomis, nuosavybe, didmenine ir mažmenine prekyba, transportu ir logistika, mokesčiais ir teisinėmis paslaugomis, bankininkyste, gamyba bei kitomis sritimis. Komercijos rūmų užduotis - skatinti narių bendravimą ir partnerystę, dalintis naudinga Jungtinėje Karalystėje įgyta patirtimi, ginti narių interesus. Taip pat nuolat organizuoti verslo renginius bei seminarus, pateikti aktualią informaciją, kuri būtina pradedant ar vystant verslą. Rūmai organizuoja gerai žinomą, jau tradicine tapusią Kalėdų labdaros vakarienę, kurios metu surinktos lėšos skiriamos labdaringai organizacijai Lietuvoje. Kitas tradicija tapęs renginys - golfo turnyras Ambasadoriaus taurei laimėti. Šie renginiai vyksta glaudžiai bendradarbiaujant su Lietuvos ambasada Jungtinėje Karalystėje. Ambasadorius/ė, verslo bei politikos atstovai atvykstantys į Komercijos rūmų renginius, visiems jų dalyviams suteikia dar vieną progą pabendrauti, susipažinti ar užmegzti naudingų verslo ryšių.

Britanijos lietuvis | 2013


8

Britanijos lietuvis

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS

2013 metais Komercijos rūmai pirmą kartą dalyvaus viename žinomiausių Londono renginių „Taste of London“. Jo metu Lietuvos maisto pramonės atstovai turės neeilinę galimybę pristatyti savąją lietuvišką produkciją, o turizmo organizacijos - supažindinti renginio dalyvius su turizmo galimybėmis Lietuvoje. Lietuvos komercijos rūmams vadovauja Olga Jachimovič, 2012 metais tapusi šios organizacijos prezidente.

Lietuvių bendruomenė Lydse

Centre organizuojami renginiai, kuriais siekiama išlaikyti lietuvių pasaulėžiūrą, tradicijas, papročius, mokyti gimtosios kalbos, ugdyti žmogaus dvasią, intelektą ir kitas būdo savybes, kurios padėtų integruotis į vietinę visuomenę. Anglijoje gyvenantys tautiečiai skatinami nepamiršti gimtosios šalies tradicijų. Šiais metais pirmą kartą Lydse surengta Kaziuko mugė, kuri sutraukė net kelis šimtus lankytojų, o keliasdešimt tautodailininkų, amatininkų, liaudies meistrų, kepėjų ir prekeivių turėjo galimybę pristatyti savo darbus ir produkciją. Nemažą būrį tautiečių sukvietė ir žiemos išvarymo karnavalas – Užgavėnių šventė, kurioje kovėsi tradiciniai šios šventės personažai – Kanapinis ir Lašininis. Mielai Anglijos lietuviai renkasi ir į vasaros viduryje rengiamą Joninių šventę, kurios metu pina vainikus, buria iš žolynų, šoka etnografinius šokius ir dainuoja liaudies dainas. Svarbu ne tik patiems išlaikyti lietuvišką kultūrinį paveldą, bet ir perduoti jį vaikams. Praeitų metų Kalėdų šventės metu buvo parodytas – vaikų ir tėvelių kurtas spektaklis, paremtas lietuvių liaudies pasakos, apie

Sėkmingai kuruoti organizacijos veiklą padeda šeši valdybos nariai. Kontaktams +44 (0) 208 5224 470 +44 (0) 787 2622 103

president@lithuanianchamber.co.uk

Lietuvių bendruomenė Lydse yra atviras ir šiuolaikinis bendravimo bei mokymo centras, kuriame buriasi ne Lietuvoje gyvenantys tautiečiai, kur vaikai ir jų tėvai skatinami išlaikyti lietuvišką tapatybę, puoselėti gimtąją kalbą ir kultūrą bei integruotis į gyvenamąją aplinką . Misija – teikti kokybišką ugdymą ir pagalbą, padėti lietuvių vaikams pasijusti reikalingais svetimoje šalyje, atkreipti dėmesį į jiems iškylančias integracijos problemas ir padėti jas įveikti. Tikslai: • Skatinti lietuvių bendruomenės vaikų ir suaugusiųjų švietimą (lietuvių bei anglų kalbomis). • Padėti lietuviams įsitraukti į visuomenės gyvenimą bei integruotis į plačiąją bendruomenę. • Skatinti kultūrinių (kalbinių, pramoginių, sportinių ir kt.) užsiėmimų (pvz.: pamokų, paskaitų, renginių) organizavimą. • Teikti įvairią informaciją, visą įmanomą paramą ir pagalbą lietuvių bendruomenės nariams. vilką ir septynis ožiukus, motyvais. Taip pat žiūrovus džiugino mažųjų paruošti šokiai, dainos, įvairūs žaidimai bei mįslės, linksmino jaunųjų šokėjų duetas. Nepamiršta ir dar viena lietuviams itin svarbi šventė – naujųjų mokslo metų pradžia, Rugsėjo 1-oji. Ta proga Lietuvių bendruomenė Lydse pakvietė bendruomenės narius į nuotaikingą renginį, kuriame skambėjo šventiniai varpeliai, vaikučiai ir tėveliai buvo pasveikinti su naujaisiais mokslo metais, taip pat turėjo galimybę sudalyvauti trumpose, specialiai šiai šventei paruoštose, pamokėlėse (lietuvių k., istorijos, matematikos, dailės). Lydso lietuvių bendruomenės steigėju tikslas – toliau skatinti lietuviškumą bendruomenėje, atsižvelgiant į prigimtinių papročių bei tradicijų išlaikymą, ugdyti jaunąją kartą, puoselėjant lietuviškas kultūrines vertybes. Aneta Zaleckiene | Lietuvių bendruomenė Lydse +44 (0) 77 484 02596 aneta.zaleckiene@leedsbendruomene.co.uk

Britanijos lietuvis | 2013


DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIETUVIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJOS

Britanijos lietuvis

9

Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjunga Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjunga (JKLJS) - JK veikianti jaunimo organizacija, kurios tikslai yra vienyti ir atstovauti JK gyvenančių jaunų lietuvių interesams, puoselėti lietuvišką identitetą, kalbą bei kultūrą, plėtoti visuomeninę lietuvių jaunimo veiklą ir padėti jiems integruotis į JK visuomenę. JKLJS - viena pirmaujančių lietuvių jaunimo organizacijų pasaulyje, didėja ne tik narių skaičiumi, bet ir savo masteliu. Šiuo metu, neskaitant Londono, kuriame veikia valdyba, jau įkurta 11 skyrių Birmingham, Bradford, Edinburgh, Glasgow, Manchester, Newcastle, Nottingham, Reading, Sheffield, Warwick ir York miestuose. Per savo egzistavimo laikotarpį JKLJS išaugo ir įgavo brandžios organizacijos formą su išvystyta struktūra bei sėkmingais renginiais. JKLJS kiekvienais metais inicijuoja daugybę renginių ir projektų, skatinančių bendruomenės kūrimą, lietuvių identiteto išsaugojimą bei pristatančių lietuvišką kultūrą britų visuomenei. Svarbiausi jau tradicija tapę projektai: Jaunimo susitikimas - tai itin didelio susidomėjimo susilaukiantis JKLJS renginys, kasmet pirmą kovo savaitgalį sutraukiantis daugiau šimtus dalyvių iš įvairių JK kampelių. Susitikime dalyvauja ekonomistai, menininkai, žymūs kultūros ir visuomenės veikėjai, įvairių verslo šakų atstovai, vyksta diskusijos apie politines ir ekonomines aktualijas Lietuvoje, aptariami jaunimui aktualūs klausimai. Antroje susitikimo dalyje studentai dalyvauja karjeros seminare, kurio metu įvairių sričių specialistai pasakoja apie darbo galimybes Lietuvoje bei JK ir pataria įvairiais karjeros klausimais. Lietuviškų filmų naktis - tai tradicinis rudenį vykstantis JKLJS renginys, kurio metu rodomi įvairūs lietuviški filmai leidžia lietuviams ir užsieniečiams susipažinti su skirtingų epochų lietuviškuoju kinu, taip pat išgirsti režisierių ir aktorių pranešimus. JKLJS praktika - projektas, kurio tikslas yra skatinti Jungtinėje Karalystėje studijuojančio lietuvių jaunimo grįžimą į Lietuvą ir supažindinti lietuvių jaunimą su Lietuvos darbo rinka. Projekto metu JKLJS bendradarbiauja su Lietuvoje veikiančiomis kompanijomis ir organizuoja studentų praktikas jose, taip sudarydama sąlygas užsienyje studijuojančiam lietuvių jaunimui

Britanijos lietuvis | 2013

pritaikyti įgytas žinias bei patirtį Lietuvos darbo rinkoje. JonKelis – jaunimo lietuvių liaudies šokių kolektyvas, aktyviai dalyvaujantis įvairiuose lietuvių bendruomenės renginiuose Jungtinėje Karalystėje bei bendradarbiaujantis su lietuvių bendruomenėmis kitose šalyse. Kontaktams info@jkljs.org www.jkljs.org Jungtinės Karalystės lietuvių jaunimo sąjunga


10

Britanijos lietuvis

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIETUVIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJOS

Edinburgo universiteto lietuvių bendruomenė Edinburgo universiteto lietuvių Bendruomenė buvo įkurta 2010 m. rugsėjo mėnesį Edinburgo universitete studijuojančių Ilonos Kovieraitės, Jono Simanavičiaus ir Simono Dirvanskio iniciatyva. Pirminiai bendrijos tikslai yra suburti visus studijuojančius bei dirbančius Edinburge lietuvius; bendradarbiauti su JKLJS bei kitomis lietuvių bendrijomis Didžiojoje Britanijoje; bendradarbiauti su kitų šalių bendruomenėmis Edinburge; konsultuoti, diskutuoti aktualiomis temomis tarpusavyje; organizuoti reguliarius susitikimus, konferencijas, paskaitas, kultūrinius bei sporto renginius; minėti nacionalines šventes. Be valstybinių švenčių minėjimo (Lietuvos valstybės atkūrimo diena, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena, krikščionių Velykos, Visų šventųjų diena, Kalėdos), bendruomenė organizuoja paskaitas karjeros bei studijų temomis; rengia filmų bei žaidimų vakarus, debatus; groja, dainuoja, šoka tautinius bei kitus šokius; organizuoja ekskursijas po muziejus, Edinburgo pilį, Škotijos Parlamentą. Bendruomenė kviečia prisijungti visus studijuojančius ar dirbančius Edinburge lietuvius ir ne tik lietuvius, taip pat norinčius prisidėti prie renginių organizavimo, ryšių plėtimo bei siekiančius puikiai praleisti laiką. Daugiau informacijos http://lithuaniansociety.blogspot.com http://www.eusa.ed.ac.uk/societies/society/LithuanianSociety/ Edinburgh University Lithuanian Society Kembridžo universiteto lietuvių bendrija (CULS) yra Kembridže studijuojančius lietuvius ir Lietuva besidominčius asmenis burianti organizacija. CULS buvo įkurta 2008 ir šiuo metu vienija per 50 vieno seniausių pasaulyje universiteto narių bei vis gausėjantį būrį alumni. Bendrija vienija plataus spektro mokslo sričių atstovus, nuo inžinerijos iki lingvistikos, siekiančius bakalauro, magistro ar daktaro laipsnių Kembridžo universitete Jungtinėje Karalystėje.

Prezidentė | Viktorija Linkevičiūtė +44 (0) 75 8361 8033

Kembridžo universiteto lietuvių bendrija

Britanijos lietuvis | 2013


Britanijos lietuvis

Kembridžo universiteto lietuvių bendrijos veiklos pagrindą daugiausia sudaro kultūrinio ir edukacinio pobūdžio renginiai. Kartu minime lietuviškas šventes, rengiame koncertus ir filmų peržiūras, organizuojame neformalius susitikimus, iškylas, sporto varžybas. Didesnio mąsto renginiais siekiame vienyti Jungtinės Karalystės studentus iš įvairių jaunimo bendruomenių, kurti platesnį ryšių tinklą bei terpę idėjų mainams. Šiuo metu ypač aktyviai bendradarbiaujame su Oksfordo universiteto lietuvių bendrija, su kuria kartu organizuojame projektą “Academic Brother”, ir Londono Santaros–Šviesos klubu, su kuriuo rengiame Kembridžo-Londono simpoziumą 2013 m. spalio 1113 dienomis. Taip pat artimai bendradarbiaujame su Global Lithuanian Leaders, Jungtinės Karalystės Lietuvos Jaunimo Sąjunga, Kembridžo estų ir latvių bendrijomis bei kitomis organizacijomis. Pastarųjų metų veikla: 2011 • Lietuvos ir užsienio studentus bei profesionalus

Notinghamo lietuvių bendruomenė Notinghamo lietuvių bendruomenė buvo įkurta 2007 metais. Nors ši bendruomenė turėtų apjungti tik Notinghamo universiteto studentus, tačiau pastaraisiais metais ji smarkiai išsiplėtė ir neoficialiai įtraukia dviejų Notinghame esančių universitetų studentus. Nottinghamo lietuvių bendruomenės misija - apjungti čia esančius lietuvius, palaikyti tautišką dvasią bei tapatybę ir pristatyti save kitoms kultūroms, kaip suverenius, tačiau atvirus pasaulio piliečius. Bendruomenė stengiasi įgyvendinti 3 pagrindinius tikslus: puoselėti lietuviškąsias tradicijas ir kultūrą, tokiu būdu ugdant studijuoti išvykusio jaunimo patriotiškumo jausmą; stiprinti ryšius tarp lietuvių studentų pačiame Notinghame bei lietuvių studentų bendruomenių visoje Jungtinėje Karalystėje; padėti lietuviams sėkmingai integruotis Jungtinės Karalystės visuomenėje.

Britanijos lietuvis | 2013

11

sukvietęs Lietuviškų idėjų forumas (LIF); • bendra Kembridžo, Oksfordo ir Vilniaus universitetų studentų organizuota diskusija Vilniuje „Akademiškumas Lietuvoje“; 2012 • interaktyvi Lietuvos studentų JK konferencija LINK, kurioje dalyvavo studentai iš 20 skirtigų Jungtinės Karalystės universitetų; • „Lietuvos studentų forumas“ - penkių dienų renginys, kuriame padedami profesionalų studentai teikė idėjų pasiūlymus Vilniaus universiteto veiklai pagerinti, sukūrė pirmąją Lietuvoje universiteto mobiliąją aplikaciją; • Pradėtas „Academic Brother“ mentorystės projektas, skirtas padėti gabiems ir motyvuotiems lietuvių moksleiviams siekti aukštojo išsilavinimo geriausiuose JK universitetuotse; Rūta Valaitytė

rv281@cam.ac.uk


12

Britanijos lietuvis

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIETUVIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJOS

Tautinę savimonę puoselėjame ne tik palaikydami lietuviškas tradicijas, minėdami tautines šventes, bet ir kitais būdais - lietuviški filmų, gyvai atliekamos muzikos vakarai, lietuviškos maisto kultūros puoselėjimas (cepelinų puotos ir kugelio vakarienė) jau tapo neatsiejama bendruomenės veiklos dalimi. Bene svarbiausiu visų JK universitetų lietuvių studentus suburiančiu renginiu, kurį organizuoja mūsų bendruomenė, laikomas jau kasmetiniu tampantis Jungtinės Karalystės lietuvių studentų krepšinio turnyras. Vis didėjančio susidomėjimo ne tik JK, bet ir tėvynėje sulaukiantis renginys išpildo vieną svarbiausių bendruomenės tikslų - stiprinti ryšius ir dialogą tarp lietuvių bendrijų skirtinguose pasaulio kraštuose. Šiemet renginį papil-

dys praėjusiais metais pradėta gatvės muzikos dienos tradicija. Notinghamo lietuvių bendruomenė siekia efektyvaus savo narių dalyvavimo kituose projektuose bei veiklumo įgyvendinant savo siekius. Bendradarbiavimas su universiteto studentų atstovybe, JKLJS bei kitomis lietuvių bendruomenėmis Jungtinėje Karalystėje padeda realizuoti šias ambicijas. Mūsų bendruomenės vizija - tapti įrankiu padedančiu tobulėti kiekvienam lietuviui studentui kuriant savo tapatybę ir asmenybę. Audrius Rutkauskas

arutkausk@gmail.com

Šefildo universiteto lietuvių bendruomenė Šefildo universiteto lietuvių bendruomenė buvo įkurta 2008-ais metais, kai universitete gerokai padaugėjo Lietuvos studentų. Bendruomenę įkūrė trys lietuvės studentės, kurioms patiko kartkartėmis susitikti ir pabūti išskirtinai lietuviškoje aplinkoje. Į pirmąjį bendruomenės renginį atėjo dešimt žmonių. Dabar mūsų Facebook grupėje yra 150 narių, vienaip ar kitaip susijusių su Šefildo universiteto lietuviais. Bendruomenės renginiuose reguliariai lankosi 20-40 lietuvių studentų. Pasitaikius progai, prie renginių entuziastingai prisideda ir bendruomenės alumnai. Šefildo universiteto lietuvių bendruomenės tikslas yra gerai leisti laiką su bendraminčiais lietuviais ir kurti lietuvišką aplinką įvairiomis progomis. Mes bendraujame lietuviškai su lietuviais ir puoselėjame tuos lietuviškos kultūros aspektus, kurie mums yra svarbūs net būnant toli nuo Lietuvos. O tokių aspektų, pasirodo, yra begalės. Savo tikslo siekiame įtraukdami Lietuvos studentus į įvairias nacionalines ir tarptautines tradicines šventes bei kultūrinę veiklą. Organizuojame šiuos renginius: • Kūčių vakarą su tradicine vakariene ir burtais; • Dažome ir ridename margučius per Velykas; • Minime Nepriklausomybės dienas, kurių metu žaidžiame protmūšius Lietuvos tema; • Rengiame lietuviškų filmų peržiūras; • Žaidžiame krepšinį; • Organizuojame cepelinų/kugelio vakarienes; • Taip pat paminime ir Helloweeno bei Beaujolais

Nouveau šventes; • Keliaujame į netoliese esantį Peak District nacionalinį parką ir rengiame pavasarines iškylas parkuose ar soduose; Prezidentas | Rytis Kėvelaitis lithuaniansoc@sheffield.ac.uk University of Sheffield Lithuanian Society

Britanijos lietuvis | 2013


Britanijos lietuvis

13

Oksfordo universiteto lietuvių bendrija

Oksfordo universiteto lietuvių bendrija (OULS) - tai jauna ir aktyvi studentų bendruomenė, vienijanti lietuvius, studijuojančius ir dirbančius Oksfordo universitete. Bendrijos tikslas – lietuviškų vertybių ir bendruomeniškumo puoselėjimas; siekiame džiaugtis lietuviška kultūra, domėtis Lietuvos istorija, dabartine padėtimi bei puoselėti gerus Lietuvos ir Jungtinės Karalystės Kiekvienais metais stengiamės sugalvoti vis naujų užsiėmimų, tačiau išlaikome ir jau tradiciniais tapusius OULS renginius: • Vasario 16-osios minėjimas – tai šventė, skirta paminėti Lietuvos valstybės atkūrimą. Renginio metu supažindiname svečius su Oksfordo miestu, kviečiame pasiklausyti pranešimo ir padiskutuoti Lietuvos istorijos ir dabarties temomis. Vakare svečių laukia vakarienė Oksfordo koledžuose bei vakarinis koncertas. Renginys yra atviras ir sutraukia jaunimą iš visos šalies, o šiais metais renginio programa išsiplėtė ligi visos dienos; tokią tradiciją tikimės išlaikyti ir toliau. • Bendras renginys su kitų šalių studentų bendrijomis. OULS, bendradarbiaudama su Rytų Europos ir kitomis bendrijomis, organizuoja bendrus renginius, jungiančius skirtingas kultūras ir skatinančius įvairių šalių Oksfordo studentų tarpusavio draugiškumą. Pavyzdiniai renginiai - folkloro šokių vakaras su lenkų bendrija, ar vyno ragavimas bei filmo "Raminas" peržiūra su gruzinų bendrija. • Mainai su Kembridžo lietuvių bendrija. Oksfordo lietuvių bendrija palaiko šiltus ir draugiškus ryšius su Kembridžo lietuvių bendrija. Tai suteikia daug džiaugsmo abiejų universitetų lietuviams. Bent kartą per metus OULS kviečia Kembridžo studentus atvykti į Oksfordą (ir atvirkščiai), smagiai praleisti laiką, padiskutuoti su renginio svečiais bei tarpusavy. Dažniausiai linksmybės tęsiasi pernakt, o rytais atsisveikinimas būna kaip reta sunkus. Ignas Rubikas

ignas.rubikas@stcatz.ox.ac.uk

Britanijos lietuvis | 2013

santykius. Be kitų renginių, OULS organizuoja ir kasmetinius atvirus renginius, kuriuose studentai iš visos Jungtinės Karalystės turi galimybę susipažinti su šiuo nedideliu, tačiau istoriškai svarbiu miestu bei čia gyvenančiais lietuviais studentais. Be to, kiekvieną trimestrą čia vyksta įdomios diskusijos, kuriose yra dalyvavę E. Lucas, L. Donskis, J. Banys ir kiti įdomūs pašnekovai.


14

Britanijos lietuvis

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIETUVIŲ KLUBAI

Londono Sičio Lietuvių Klubas Londono Sičio lietuvių klubas yra 2006 metais įkurta ne pelno siekianti organizacija, vienijanti Londono finansų centre dirbančius teisės, verslo konsultavimo, finansų ir kitų sričių profesionalus. Pagrindiniai klubo veiklos tikslai – LCLC klubas skatina profesinį, intelektualinį, socialinį ir kultūrinį bendravimą tarp klubo narių ir klubo partnerių. LCLC klubo nariai Klubas šiuo metu vienija daugiau nei 60 narių ir 200 partnerių, reguliariai susitinkančių klubo ir partnerių organizuojamuose renginiuose LCLC klubo narių pasiskirstymas pagal profesinės sritis: • 31% - Investicinė bankininkystė • 11% - Turto valdymas • 13% - Teisė • 8% - Verslo konsultavimas • 8% - Prekyba finansiniais instrumentais ir tarpininkavimas • 29% - Kitos veiklos sritys Pagrindinės LCLC klubo veiklos stritys Dalyvavimas bendruose projektuose su: • LR ambasada • kitų šalių profesionalus vienijančiais Sičio klubais • Jungtinėje Karalystėje veikiančiomis lietuvių organizacijomis. Plėtojami profesiniai ryšiai su: • Lietuvos verslo bei politikos lyderiais • Su Lietuva sąsajų turinčiais kitų šalių verslo atstovais • Lietuvių profesionalų klubais kituose pasaulio verslo centruose Filantropine veikla: • Mentorystės programos perspektyviems studentams ir karjerą pradedančiam jaunimui • Dalinimasis žiniomis skaitant paskaitas Lietuvos universitetuose • Labdaringa veikla

Daugiau informacijos apie klubą ir jo veiklą rasite: http://www.litcityclub.co.uk lithuaniansoc@sheffield.ac.uk

Reginių akimirkos

2012-2013 metais organizuojami profesiniai reginiai • Konferencija Sičio profesionalams su ES Komisaru A. Šemeta bei Ambasadoriumi O. Jusiu apie ES finansinių sandorių įteisinimą ES mastu • Diskusija su „The Economist“ užsienio naujienų redaktoriumi ir žurnalistu E. Lucas apie Rytų ir Vakarų santykius bei Lietuvos vaidmenį Europoje • “Investuok Lietuvoje” prisistatymas LCLC nariams bei diskusija su Premjeru A. Kubilium apie Lietuvos ekonomiką • Bendradarbiaujant su TheCityUK ir Lietuvos Ambasada, renginys Sičio profesionalams apie Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetus finansų ir ekonomikos srityje Britanijos lietuvis | 2013


Britanijos lietuvis

15

Veritas London Lithuanians grupė Veritas London Lithuanians - išskirtinai pilietiškai nusiteikusių lietuvių grupė. Ši grupė domisi demokratijos, e-demokratijos, teisingumo, dvigubos pilietybės, ekologijos, socialinių problemų ir žmogaus teisių klausimais, savo facebook paskyroje platina susijusias naujienas. Bendradarbiaudami grupės nariai organizuoja įvairias akcijas, renginius. Jų tarpe 2009m. Rugpjūčio 26 – rugsėjo 4 d. Europos komisijos atstovybėje Jungtinėje Karalystėje video instaliaciją „Baltijos kelias“, kartu rengė 2011m. Baltijos kelio minėjimą Londone . Kreipimusi į vyriausybę ir protestais stengtasi atkreipti dėmesį į groteskiškai nepatogią 2011m. Garliavos įvykių seką, pabrėžiant skaidraus daugiašalio tyrimo būtinybę. Organizuota diskusija "Balsavimas internetu: tarp pilietinio aktyvumo ir grėsmės demokratijai". Grupės nariai ne kartą dalyvavo stebint rinkimus Londone, organizavo priešrinkiminius debatus, dalyvavo kituose pilietiškuose protestuose ir kitaip ragino būti pilietiškai aktyviems bei doriems Lietuvos ir Britanijos piliečiams. atstovas Andrius Kasparavičius

+44 (0) 7851 729012

info@veritasLL.org

Šiuo metu kartu su VšĮ "LT2.0" kitaip žinomą kaip www.lietuva2.lt plėtojame e-demokratijos Lietuvoje idėją ir programinius įrankius tam, kad piliečiai galėtų efektyviau atlikti savo pilietinę pareigą, išmoktų naudotis e-parašu, ugdyti argumentavimo ir bendradarbiavimo internetu įgudžius. Norėčiau padaryti šio projekto pristatymą "Lietuva2, e-demokratija ir mūsų migrantai". Plačiau galima apie jį galima paskaityti šiuo adresu http://blog.lietuva2.lt/

Klubas SAVI

(Psichologijos ir alternatyvios medicinos centras) Klubas SAVI - tai tarsi atgaiva pavargusiam kūnui ir sielai. Žmonės,ateinantys į klubą, gali rinktis tai,kas jiems priimtina ir įdomu. Vyksta susitikimai su įdomiais žmonėmis, garsių psichologų seminarai-praktikumai, paskaitos ezoterine tematika, jogos ir meditacijų vakarai, veikia anglų kalbos klubas, kur žmonės bendraudami mokosi anglų kalbos, lavina kalbėjimo įgūdžius. Patyrę psichologai, tarp jų ir vaikų, veda individualius užsiėmimus. Patyrę specialistai padeda pradeti verslą namuose (business at home). Konsultuoja natūralios medicinos specialistai, atvažiuojantis gydytojas-profesorius atlieka diagnostiką iš akies raineles ir kraujo lašo, gydo nuo alkoholio priklausomybes. Sekmadieniais kviečiame turiningai praleisti laiką bendraminčių rate prie arbatos puodelio, gvildenant įvairius gyvenimo klausimus. Klubo SAVI adresas: Stratford Workshops, 122 kab., Burford Rd., E15 2SP Klubo įkūrėja | Kristina Mačiuliene +44 (0) 7896 067016 kristinasavi@gmail.com

Britanijos lietuvis | 2013


16

Britanijos lietuvis

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIETUVIŲ KLUBAI

Klubas „Fotofiltras“ Klubas “Fotofiltras” gyvuoja nuo 2009 metų. Tai klubas, o taip pat socialinis judėjimas, kurio narius vienija aistra fotografijai. Nors judėjimo branduolys gyvena Londone, tai neapriboja įdėjiškai jungtis su tautiečiais gyvenančiais bet kurioje pasaulio šalyje. Šiuo metu klubo veikloje dalyvauja daugiau kaip du šimtai narių - fotomenininkų, fotožurnalistų, vestuvių fotografų, studentų, megėjų entuziastu, ar tiesiog žmonių visada su savim besinešiojančių fotoaparatą. Nors tai nėra komercinė organizacija, atskiri grupės nariai dažnai dirba laisvai samdomais fotografais. Petras Gagilas, “Fotofiltro” įkūrėjas yra tik formalus vadovas, nes šis judėjimas grįstas asmenine iniciatyva. Nemažai narių rengia savo projektus, parodas, išvykas į kitus miestus, organizuoja fotokonkursus, fotovaržytuves, inicijuoja diskusijas ir informuoja vieni kitus apie kultūros naujienas. Labai dažnai “Fotofiltras” veikia kaip terpė, kurioje nežinantis gauna žinių, o kuriantis gauna palaikymą ar konstruktyvų patarimą. Socialiniame tinkle “Facebook“ ieškokite grupės “Fotofiltras“. Petras Gagilas Fotofiltras

Britanijos lietuvis | 2013


KULTŪRINĖ VEIKLA

Britanijos lietuvis

17

Londono lietuvių folkloro ansamblis „SADUTO“ Nuo 2005 metų gyvuojantis ansamblis savo žiūrovams ir klausytojams siūlo folklorinį šokį ir dainą. Šokį, kuris nebuvo kurtas specialiai scenai, kurį kūrybingi mūsų senoliai šoko ir paliko kaip didžiulį palikimą. Šokis, nors išėjęs iš savo natūralios aplinkos - šeimos, kaimo bendruomenės susiėjimų, šoktas pirkiose, laukuose, dabar perkeltas į miesto aplinką, net keliamas į sceną, neprarado savo prasmės ir žavesio. Ansamblio repertuare nemažai žaidimų ir ratelių, mielai ratuojama kartu su žiūrovais renginių metu. Į kolektyvą susirinkę Londone gyvenantys lietuviai iš įvairių Lietuvos kampelių, todėl čia skamba visų etnografinių regionų dainos. Stengiamasi jas dainuoti to krašto tarme, kad jos išliktų tokios, kokios buvo užrašytos ir išsaugotos, dainuotos mūsų močiučių. Atsisakoma stilizuoto, dailininkų sukurto, laikmečio mados diktuojamo kostiumo. Ansamblis renkasi artimą liaudiškam, 19a dėvėtam, valstiečių išeiginį rūbą atkartojančiam kostiumui, aprangą, atspindinčią įvairius regionus. „Saduto“ kolektyvas auga savo narių skaičiumi (šiuo metu yra 34 nariai) ir plečia repertuarą, dalyvauja vis įvairesniuose renginiuose. Ansamblis ne kartą koncertavo Lietuvių sodyboje, bendruomenės rengiamuose valstybinių švenčių minėjimuose. Mielai dalyvauja moksleivių šventėse, ruošia kalėdines vakarones. Kolektyvas kviečiamas koncertuoti ir į kitus šalies miestus, juos jau pažįsta Birminghamo, Thetfordo, Peterborougho, Sidmoutho, Eastbourne‘o, Penzance‘o, Dublino, Corko žiūrovai. Turbūt atsakingiausi pasirodymai buvo koncertai Lietuvos Dainų šventėse, folkloro dienose. Ansamblis neapsiriboja dalyvavimu lietuvių bendruomenės renginiuose. Koncertuodavo Temzės festivalyje, kasmet dalyvauja įvairių tautų šokių festivalyje „Dance around the World‘‘. Kolektyvas žinomas ir noriai kviečiamas į kitų tautų ir savivaldybių rengiamas šventes. Tokie renginiai yra puiki galimybė atskleisti dalelę mūsų kultūros kitoms tautoms. Siekdami puoselėti ir populiarinti lietuvišką kultūrą, du metus iš eilės rugsėjo mėnesį „Saduto“ kolektyvas rengė rudens lygiadienio sambūrius su Veronika Povilioniene, ansambliu „Blezdinga“ bei Kirdų šeimyna.

Britanijos lietuvis | 2013

2008 m. gruožio mėn. surengta išvyka į Sidnėjų, dalyvauta Australijos lietuvių dienų šventėje, o Naujosios Zelandijos lietuvių bendruomenėje surengta liaudiška vakaronė. Kolektyvas dalyvavo Europos folkloro festivaliuose Italijoje, Turkijoje. Folkloro ansamblio vadovė Ligita Malinauskienė Daugiau informacijos: www.saduto.co.uk


18

Britanijos lietuvis

KULTŪRINĖ VEIKLA

Liaudies šokių kolektyvas „JonKelis“ „JonKelis“ – lietuvių liaudies šokių kolektyvas, įkurtas Londone 2007 metais. Nuo pat įkūrimo pradžios kolektyvas aktyviai dalyvauja įvairiuose lietuvių bendruomenės renginiuose bei bendradarbiauja su kitų šalių lietuvių bendruomenėmis. Pasirodymų repertuaras, kuriuo stengiamasi perteikti lietuvišką šokių dvasią, nuolat keičiamas ir tobulinamas. Į kolektyvą susirinko ne tik mokyklose ar užklasiniuose būreliuose tautinių šokių ragavę šokėjai, bet ir tie, kuriems nėra tekę trepsėti net ir polkos. Mus visus sieja meilė šokiui, o kaip sako mūsų senolių išmintis – mokytis niekada ne per vėlu. Visi šokėjai entuziastingai prisideda prie šokių programos atnaujinimo ir tobulinimo. Paprastai repetuojame kartą per savaitę, prieš koncertus dirbame kiek dažniau. Visuomet smagu nulipti nuo scenos žinant, kad ne tik nepriekaištingai atlikai visus šokių žingsnelius, bet ir atidavei dalelę širdies ir nudžiuginai žiurovą. Tuomet atrodo, kad kiekviena repeticijos minutė buvo verta sunkaus darbo. Po repeticijų einame į mūsų visų jau pamėgtą pabą, kur pasidaliname prabėgusios savaitės įspūdžiais ir patirtais nuotykiais, aptariame ateities planus. Vienas įsimintiniausių projektų – tarptautiniai kultūriniai mainai su Stokholmo „Baltijos“ kolektyvu 2008 ir 2011 metais. Abiejų kolektyvų nariai iki šiol palaiko šiltus ir draugiškus santykius. „JonKelis“ nėra vien tik šokių kolektyvas. Mes tarsi mažytė šeima, kurios taip trūksta gyvenant svečioj šaly. Čia surandame draugų, kartu keliaujame, švenčiame lietuviškas šventes, dalinamės idėjomis, tradicijomis, bei kuriame savąsias “JonKelio” tradicijas. Ypatingai linksmi būna „JonKelis“ šokėjų gimtadienio vakarėliai. Esame organizavę sveikinimų koncertą, kurio dalyviai galėjo pabūti išskirtinėmis vakaro žvaigždėmis, tokiomis kaip Stasys Povilaitis, Laima Kybartienė ar Džordana Butkutė. Taip pat yra tekę būti graikais, indais, šešiolikmečiais paaugliais bei Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyventojais. Mums svarbu būti kartu ir linksmai leisti laiką!

Mes visuomet labai laukiame naujų narių. Nesvarbu ar esate šokę, ar norėtumėt tik pradėti, ateikite ir prisijunkite prie JonKelio šeimos, prie mūsų šokių, kelionių ir svajonių. Audronė Aksomaitytė

Daugiau informacijos: jonkelis uk@yahoo.com http://jonkelis.webs.com JonKelis

Britanijos lietuvis | 2013


Britanijos lietuvis

19

Lietuvių liaudies šokių kolektyvas „Spiečius“ Lietuvių liaudies šokių kolektyvas "Spiečius" susikūre prieš tris metus Šiaurės Airijoje, Dungannon mieste." Spiečiuje" šoką vaikai nuo 3 metų amžiaus, jaunimas ir suaugusieji. Iš viso yra 4 šokėjų grupės, jungiančios daugiau nei 50 lietuvių, neabejingų lietuvių liaudies šokiui, dainai, tradicijoms, papročiams. Kasmet kolektyvas rengia du metinius koncertus - tai Kalėdų šventės koncertas ir koncertas Motinos dienai paminėti. Kiekvienam koncertui ruošiamos skirtingos programos: pvz., "Mama, būk mano pasaką","Kalėdos jau čia" ir t.t. Be liaudiško šokio vaikai mokosi klasikinių, pramoginių, šiuolaikinių šokių ( vadovės - Justina Jonutyte ir Jordana Juškienė). Šokių sezoną pradedame rugsėjo pradžioje ir baigiame birželio mėnesį. Nuo pat įkūrimo pradžios kolektyvas aktyviai dalyvauja įvairiuose bendruomenes renginiuose, esame kviečiami į įvairius airių bendruomenių renginius. Jau antrus metus dalyvavome St. Patricks parade. Kol dar juntamas ryšys su senoliais, kol mūsų gyslomis teka protėvių kraujas, atsigręžkime į tautos palikimą, pažadinkime naujam gyvenimui tėvų tradicijas, papročius, atmintį. Irma Jonutienė jonutienei@googlemail.com

Britanijos lietuvis | 2013


20

Britanijos lietuvis

RELIGINĖ VEIKLA

Šv. Kazimiero parapijos bažnyčia Londono lietuvių Šv.Kazimiero parapijos bažnyčia traukia vis daugiau lietuvių, atvykstančių gyventi ir mokytis į Didžiąją Britaniją. Centre vyksta lietuvių etninė ir kultūrinė veikla. Šalia bažnyčios įsikūrusi svetainė, į kurią mielai renkasi lietuviai. Šv.Kazimiero parapijos bažnyčia

Šv. Kazimiero parapijos bažnyčia Kun. Petras Tverionas 21 The Oval Hackney Rd. London E2 9DT

Didelę reikšmę lietuvių religiniam gyvenimui turi Londono lietuvių Šv.Kazimiero parapijos bažnyčia. 1901 metais Londone įkurta Šv.Kazimiero parapija ir 1912 metais čia pastatyta bažnyčia, kuri Daugiau informacijos: veikia iki šiol. Bažnyčioje maldai bei įvairiems bendruomenės susi+44 20 7739 8735 tikimams, renginiams renkasi skirtingų amžiaus grupių bei skirtinptverijonas@btinternet.com gos socialinės padėties žmonės. Tai liudija jų bendrumą bei reikahttp://www.londonas.co.uk lingumą būti kartu, nes visi jie yra iš tos pačios tėvynės – Lietuvos. Visus čia susirinkusius globoja ir mielai kiekvienam padeda, pataria kunigas Petras Tverijonas. Londono lietuvių Šv. Kazimiero parapijos bažnyčia yra lietuviškų tradicijų puoselėjimo ir siekių išlaikyti lietuvybę centras, kuris 2012 metais atšventė šimto metų jubiliejų.

Britanijos lietuvis | 2013


Britanijos lietuvis

21

„Lietuvių krikščionių bažnyčia“ Londone Londono „Lietuvių krikščionių bažnyčia“ yra charizminė-evangelinė bendruomenė, priklausanti „Kensington Temple London City Church“ (KTLCC) bažnyčių tinklui. Šis tinklas savo ruožtu priklauso tarptautiniam sekmininkų judėjimui „Elim Pentecostal movement“, kuris vienija daugiau kaip 550 bažnyčių Jungtinėje Karalystėje. Londono „Lietuvių krikščionių bažnyčia“ gimė 1998 m. lapkričio mėn. Tikėdami Dievo raginimu pradėti Londone naują krikščionišką bendruomenę, kur Evangelija būtų skelbiama lietuviškai, susibūrė grupė tikinčiųjų iš skirtingų bažnyčių. Nuo pat bažnyčios gimimo troškome pasiekti lietuvius, gyvenančius Jungtinėje Karalystėje. Šiuo metu bažnyčią lanko keli šimtai žmonių. Susirinkimai vyksta kiekvieną sekmadienį 11 val. Bektono bendruomenės centre.Taip pat nuo 2011 m. rugsėjo mėn. susirinkimai vyksta ir Gravesende. Be pagrindinių sekmadieninių susirinkimų bendruomenėje vyksta: • Namų grupelės. Tai mažesni susibūrimai namuose. • Bendri maldos susirinkimai. Jų metu tikintieji susirenka drauge ieškoti Dievo veido, šauktis Jo, užtarti bažnyčią, jos vadovus ir visus žmones, melstis už įvairius poreikius. • „Tikėjimo pagrindų“ klasės. Jos skirtos neseniai Dievą pažinusiems ir prie bendruomenės prisijungusiems tikintiesiems, kurie nori savo gyvenime sudėti tvirtus tikėjimo pamatus. • Atgaivos savaitgaliai. Tai dviejų ar trijų dienų išvykos, kurių metu tikintieji atsiriboja nuo įprastos aplinkos ir netrukdomai gali ieškoti Dievo artumo, studijuoti Šventąjį Raštą bei melstis. • „Gyvenimo laisvėje“ kursai. 10-ties savaičių kursai, kurių metu tikintieji sužino apie esminius-vidinius pasikeitimus ir kaip juos praktikuoti keičiant senus įsitikinimus, kurie neatitinka Dievo žodžio tiesos, naujais bei kaip įgyti naujų įpročių, padėsiančių gyventi visavertį gyvenimą. • Sekmadieninė mokykla. Pagrindinis sekmadieniBritanijos lietuvis | 2013

nės mokyklos tikslas yra padėti vaikams asmeniškai pažinti Kristų, suprasti ir mokytis Šventojo Rašto tiesų. Kiekvienas čia yra svarbus. Kiekvienas atras sau vietos ir jam įdomios veiklos. • Šeimų kursai „Sutvirtinkime šeimą“. Šių kursų metu poroms padedama geriau pažinti vienas kitą kartu aptariant klausimus, kuriuos dažną kartą pamirštama apsvarstyti. Sutuoktiniai taip pat mokosi įsiklausyti ir suprasti vienas kito poreikius bei teisingai ir konstruktyviai spręsti kylančias problemas bei konfliktus. Be įprastos ir tradicinės bažnytinės veiklos „Lietuvių krikščionių bažnyčia“ užsiima ir kitokia įvairiapuse veikla. Tai įvairūs projektai, skirti ne tik bažnyčios lankytojams ar nariams, bet platesnei lietuvių bendruomenei Londone. Šiuo metu sėkmingai veikia šeši tokie projektai: • Nuo 2002 m. Lietuvoje veikia mūsų įsteigtas labdaros ir paramos fondas „Amžinybės tiltas“, vykdantis švietėjišką ir labdaringą veiklą Alytaus rajono miesteliuose ir kaimuose. • Nuo 2004 m. veikia bažnyčios įsteigta privati lituanistinė ir menų mokykla „Moksliukas“. Mokyklos bendrasis ir pagrindinis tikslas – padėti ugdytiniui atsiskleisti kaip asmenybei įvairiose ugdymo srityse: ar tai būtų mokantis groti pasirinktu muzikos instrumentu, ar mokantis lietuvių kalbos ir literatūros, Lietuvos istorijos ar kultūros. • Nuo 2006 m. bažnyčia kasmet organizuoja kalėdinį projektą „Sušildyk vaiko širdelę“, kurio metu Londono lietuvių bendruomenė suruošia bei išsiunčia dovanėles vargingiau gyvenantiems vaikams bei


22

Britanijos lietuvis

RELIGINĖ VEIKLA

vaikų globos namų auklėtiniams Lietuvoje. • 2008 m. buvo įkurtas mišrus choras „Gausa“. • 2009 m. bendruomenė įsteigė reabilitacijos centrą Londone „Alfa“, kuriame teikiama pagalba nuo narkotikų ir alkoholio priklausomiems žmonėms, norintiems išgyti ir pradėti naują gyvenimą. • 2010 m. bažnyčia įsteigė vaikų darželį „Moksliukas“. Taip pat bažnyčia organizuoja įvairias šventes, renginius, seminarus bei išvykas. Nuo 2007 m. remiame

„Gerosios Naujienos Centrą“ Lietuvoje. Centras rengia krikščioniškas radijo laidas vaikams ir suaugusiems, vykdo įvairius krikščioniškus projektus; lanko vaikų namus, skelbia Viltį ir Gerąją žinią. 2008 m. sausio mėn. kartu su Lietuvos Respublikos ambasada bažnyčia organizavo pirmuosius lietuviškus maldos pusryčius Londone. 2008 m. vasario 16 d. kartu su Newhamo savivaldybe organizavome Lietuvos Nepriklausomybės šventę. Bažnyčia taip pat planuoja įkurti krikščionišką mokyklą.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Katalikų Bendrija ir Lietuvių Katalikų Centras – Židinys

Šiuo metu “Židiniui” vadovauja Dr. Darius Furmonavičius „Židinio“ adresas: Lithuanian Marian Fathers 16 Hound Road, West Bridgford Nottingham NG2 6AH

Londono „Lietuvių krikščionių bažnyčia“ yra charizminė-evangelinė bendruomenė, priklausanti „Kensington Temple London City Church“ (KTLCC) bažnyčių tinklui. Šis tinklas savo ruožtu priklauso tarptautiniam sekmininkų judėjimui „Elim Pentecostal movement“, kuris vienija daugiau kaip 550 bažnyčių Jungtinėje Karalystėje. nė iš Kauno Medicinos Akademijos klinikų. “Židinys” yra ir Lietuvių Katalikų Bendrijos būstinė, kurios pirmininku yra Steponas Vaitkevičius. Katalikų Bendrija turi savo skyrius Notinghame, Londone, Petebore, Volverhamptone ir kituose miestuose, kur kun. Steponas Matulis, MIC važiuodavo aukoti šv. mišių savaitgaliais. “Židinyje” šv. mišias aukoja kun. Petras Tverijonas ir kun. Stepono Matulio, MIC mirties metinėms iš Lietuvos atvykstantis Marijonų Vienuolijos Lietuvos provincijos vyresnysis kun.dr.Vytautas Brilius, MIC, Šv. Kalėdom ir Šv. Velykom atvykstantys lietuviai kunigai iš Romos universitetų.

1965 m. “Židinyje” buvo įsteigtas ir berniukų bendrabutis, kuriame gyveno angliškose mokyklose studijuojantys maždaug dešimties lietuviškų šeimų vaikai. Savaitgaliais jie mokėsi lituanistinių dalykų, lietuviškos muzikos. Vėliau “Židinyje” gyveno iš Lietuvos atvykstantys į Notinghamo universitetą studijuoti atvykstantys studentai, ar Karališkajame Medicinos Centre besistažuojantys dėstytojai, pvz. informatikos specialistas doc. Dr. Bronius Tamulynas iš Kauno Technikos universiteto ar akių chirurgė dr. Danutė Juškie-

“Židinyje” veikia lituanistinė biblioteka, kurioje yra sukaupta daug retų leidinių, tarp jų visi “Šaltinio” komplektai. Medžiagą savo disertacijoms čia rinko eilė Lietuvos ir Anglijos universitetų studentų, magistrantų ir daktarantų. “Židinyje” vyksta lietuviškų ar apie Lietuvą pasakojančių knygų pristatymai, paskaitos. Britanijos lietuvis | 2013


ŽINIASKLAIDA

Britanijos lietuvis

23

Didžiosios Britanijos lietuvių žiniasklaida Iki XX a. vidurio Britanijoje lietuviškus laikraščius ir knygas leido tik Škotijos lietuviai. 1899 m. leistas dvisavaitinis leidinys “Vaidelytė”, bet jo leidimas greit nutrūko. 1904 metais ėjo “Laikas”, kiek ilgiau 1907 – 1923 m. buvo leistas laikraštis “Rankpelnis”. 1914 m. pasirodė “Išeivių draugas” ir buvo leistas iki 1983 m. Laikraščių ir knygų leidyboje aktyvesni buvo antrosios, pokario bangos ateiviai, kurie vos atvykę ir įsteigę DB lietuvių sąjungą suorganizavo iš pradžių žinių biuletenio, o vėliau laikraščio “Britanijos lietuvis” leidybą. Po kelerių metų “Britanijos lietuvis” tapo “Europos lietuviu”. Iki 1993-ųjų Nottinghame buvo leidžiamas katalikiškas dvimėnesnis žurnalas “Šaltinis”, kurio leidyba vėliau perkelta į Lietuvą. 1951 m. pradėtas leisti ir daugiau kaip porą dešimtmečių su pertraukomis ėjo skau-

“Veni” Britanijos lietuvis | 2013

tų judėjimui skirtas leidinys “Budėkime”. 1967-1992 m. Manchesterio lietuvių kultūros ratelis leido rotoprintu spausdintą “Anglijos lietuvio biuletenį”. Panašių trumpesnį ar ilgesnį laiką ėjusių leidinių būta ir daugiau. Nuo 1947 metų iki šių dienų leidžiamas mėnesinis leidinys „Europos lietuvis“ skirtas daugiau vyresniosios kartos skaitytojams. Naujai atvykusių lietuvių reikmėms tenkinti 2000 metais pradėtas leisti laikraštis „Londono žinios“. Vėliau atsirado savaitraštis “Infozona”, informacinis leidinys “Londono noriu”. Vėliau minėti spaudos leidiniai užsidarė arba sutelkė savo veiklą į internetinę žiniasklaidą. Spausdinto žodžio poreikį šiuo metu užpildo daugiausia nemokami leidiniai ir žurnalai. Žiniasklaidos situaciją ypač pakeitė naujosios technologijos, nes kiekvienas sugebantis naudotis internetu nesunkiai gali susirasti naujienas iš Lietuvos ar viso pasaulio.

Šv. Kazimiero parapijos leidinys. Redaktorius kun. Petras Tverijonas. El. p. ptverijonas@btinternet.com


24

Britanijos lietuvis

ŽINIASKLAIDA

Anglija.lt - populiariausias lietuviškas internetinis portalas apie gyvenimą Didžiojoje Britanijoje. Veikia nuo 2005 m. rudens. Per dieną apsilanko apie 11 tūkst. lankytojų (2013 m. pavasario duomenimis). Lankomiausias portalo skyrius - skelbimai. Kiti pagrindiniai Anglija.lt skyriai - naujienos, straipsniai, diskusijos, informacija apie gyvenimą Britanijoje, nuotraukų galerija.

Euro Plius žiniasklaidos grupė

Euro Plius mėnesinis žurnalas nemokamai platinamas London, Luton, Boston, Peterborough, Nottingham, Northampton, Leicester, Ipswich, Norwich, Birmingham, Wolverhampton, Wisbech, Manchester, Bristol miestuose. Žurnale talpinami informatyvūs bei pažintiniai straipsniai, naudingi patarimai aktualiomis temomis, naujienos iš viso pasaulio, apžvelgiami Jungtinėje Karalystėje ir Lietuvoje vykstantys renginiai, kalbinami žinomi žmonės, reklamuojamos prekės ar paslaugos, teikiamos tiek Lietuvoje, tiek Jungtinėje Karalystėje. Leidinys platinamas įvairiose maisto prekių parduotuvėse, grožio salonuose, lietuvių susibūrimo vietose. E+ radijo stotyje dirbantys laidų vedėjai klausytojus džiugina populiariausia pasaulio ir lietuviška muzika, gyvo eterio žiniomis, konkursais, įvairiomis rubrikomis bei šmaikščiais sugalvotais reportažais apie lietuvių gyvenimą Juntinėje Karalystėje. Euro Plius (E+) radijas transliuojamas internetu - www.europlius.com bei Apple ir Google Play apps programomis. Internetinė svetainė www.europlius.com yra kasdien atnaujinama, portale talpinamos naujausios pasaulio žinios, įdomiausi straipsniai, naudingi patarimai, rubrikos apie skirtingas pasaulio šalis, bei reklamos apie prekes ir paslaugas Lietuvoje ir Didžiojoje Britanijoje.

„Tiesa“ – nemokamas ir didžiausias savaitraštis Jungtinės Karalystės lietuviams, kuris platinamas 18 tūkst. vienetų tiražu jau penkerius metus. Naujienų portale Tiesa.com skelbiamos šviežiausios Jungtinės Karalystės aktualijos, renginiai ir komerciniai skelbimai. Laikraštis „Tiesa“ ir naujienų portalas Tiesa.com pasiekia apie 60 tūkst. skaitytojų auditoriją per savaitę.

www.britanijoslietuviai.co.uk

Didžiausias ir populiariausias lietuviškas internetinis portalas apie gyvenimą Jungtinėje Karalystėje

Britanijos lietuvis | 2013


SPORTAS

Britanijos lietuvis

25

Marius Banaitis

Pasaulio lietuvių sporto žaidynės kviečia į Klaipėdą Š.m. birželio 27-30 dienomis Klaipėdoje vyks IX Pasaulio lietuvių sporto žaidynės. Žaidynėse žada dalyvauti 2000 sportininkų iš 16 valstybių. Britanijos lietuviams atstovaus 56 sporto mėgėjai.

Britanijos lietuvis | 2013

Pasaulio lietuvių sporto žaidynės turi gilias tradicijas, susijusias su Lietuvos sporto istorija. 1938 metais Kaune surengus Lietuvių tautinę olimpiadą joje dalyvavo nemažas būrys pasaulio lietuvių. Renginys sulaukė didelio publikos dėmesio - iškilmingame olimpiados atidaryme dalyvavo per 10 tūkst. žmonių. Olimpiadoje varžėsi lengvaatlečiai, boksininkai, futbolininkai, šauliai, žirgų sporto entuziastai, dviratininkai, lakūnai, aviamodeliuotojai. Tautiniai šokiai irgi buvo laikomi sporto šaka. Tarybų sąjungai okupavus Lietuvą, žaidynės nebevyko. Tradicija sukviesti pasaulio lietuvius į sporto šventę buvo atgaivinta tik po 40 metų ir Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos (ŠALFASS) iniciatyva buvo surengtos I Pasaulio lietuvių sporto žaidynės. Žaidynės buvo skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo 60-mečio ir Lietuvos tautinės olimpiados 40-mečio jubiliejams.


26

Britanijos lietuvis

SPORTAS

Atkūrus Lietuvos valstybės nepriklausomybę 1991 metais IV Pasaulio lietuvių sporto žaidynės buvo surengtos Lietuvoje. 2000 metais Pasaulio lietuvių sporto forume buvo nutarta, , kad Pasaulio lietuvių žaidynės tebelieka aktuali tautinio bendradarbiavimo forma. Kūno kultūros ir sporto departamento , bei kitų sporto organizacijų pateikta informacija, kad šiuo metu užsienyje gyvena apie 1.5 mln. lietuvių ir išsaugoti lietuvybę užsienyje tebelieka aktualu. IX Pasaulio lietuvių sporto žaidynės bus skirtos S.Dariaus ir S.Girėno skrydžio per Atlantą 80 metų paminėjimui.Tikslas -padėti po visą pasaulį pasklidusiems lietuviams susitikti, išsamiau pažinti šalies kultūrą, puoselėti sporto tradicijas, ugdyti tautiškumą, bei tęsti tautinio bendravimo, jaunosios išeivių kartos lietuvybės išsaugojimo tradicijas. Į žaidynių programa įtrauktos visos populiarios sporto šakos ( krepšinis, futbolas, tinklinis, tenisas, badmintonas), bei netradicinės rungtys kaip : smiginis, kėgliai, riedučiai, golfas,biliardas, žūklė ir t.t. Žaidynių nuostatai ir sporto šakų reglamentas www.lsfs.lt D.Britaniją atstovaus 56 sportininkai. Tai krepšinio komandos "Lituanica" ir "Kailiai" , futbolo komanda "Aukstaitija united fc", taip pat turėsime atstovus badmintono, golfo, stalo teniso, teniso, orientavimosi bei šaudymo iš lanko rungtyse. Futbolo komandai tai jau bus antros žaidynės, jos vadovas Justas Salikas su nostalgija prisiminė varžybas, gerą atmosferą ir tikisi bent pakartoti tada isškovotą 3 ąją vietą. Kailių komandos treneris Tomas Varnalis dalyvavo 3juose žaidynėse kaip žaidėjas, o šituose debiutuoja kaip treneris. Paklaustas apie komandos tikslus - pasidžiaugė kad pavyko surinkti neblogą kolektyvą, tik apgailestavo kad komandai truksta susizaidimo ir žaidynėse viskas priklausys nuo sėkmes ir komandinės drausmės. "Litu-

anikos" komanda šiemet sėkmingai žaidžianti Britanijos 3 lygos čempionate taip pat tikisi sėkmingai pasirodyti ir žaidynėse. Komandos treneris Domas Solo sakė , kad bus įdomu išmėginti jėgas su Jav lietuvių komandomis, tik apgailestavo , kad po sunkaus sezono turės tik 3 savaites atsigauti ir pasiruošti turnyrui. Siekiant suvienyti Britanijoje gyvenančius ir sportuojancius lietuvius įkurtas Facebook puslapis Britanijos lietuvių sportininkų sąjunga , kuriame bus galima rasti informaciją apie žaidynes, bei Britanijoj vykstančius sporto renginius.


Egidijus Sipavičius

Sekminės 2013 Lietuvių sodyboje

Asta Pilypaitė

Gegužės 26 d., sekmadienį, Lietuvių sodyboje vyks tradicinė Sekminių šventė. Koncertuos populiarūs atlikėjai iš Lietuvos Egidijus Sipavičius ir Asta Pilypaitė. Susirinkusius linksmins vaikų ir suaugusiųjų muzikos ir šokių kolektyvai, vyks mugė ir loterija, veiks Vaikų kiemas. ĮĖJIMO KAINA

1 asmeniui - £5. Mokėti prie vartų. Vaikams iki 14 metų įėjimas nemokamas.

ŠVENTĖS PRADŽIA 12 val. šv.Mišios ŠVENTĖS ADRESAS Lietuvių Sodyba, Picketts Hill, Sleaford near Bordon, Hampshire, GU35 8TE TRANSPORTAS

į šventę galima atvykti savo transportu (parkavimo aikštelė nemokama) arba autobusu (dėl vietų autobuse skambinti: 07588004608 (Birutė), 07853871412 (Laima), 07766012442 (Dalė)

Norite į šventę patekti nemokamai? Visus, norinčius į Sekmines 2013 - Lituanica Fest patekti nemokamai, kviečiame dalyvauti loterijoje, apie kurią daugiau informacijos rasite www.lituanica.co.uk/sekmines ŠVENTĖS TAISYKLĖS Siekdami užtikrinti atlikėjų bei žiūrovų saugumą, apsaugos darbuotojai turi teisę tikrinti šventės svečius prie įėjimo. Į renginį griežtai draudžiama įsinešti: • gėrimus bet kokioje taroje, narkotines medžiagas, ginklus, aštrius daiktus. • Asmenys, norintys įsinešti nurodytus daiktus, į renginio teritoriją nebus įleisti. • Apsaugos darbuotojai turi teisę į renginio teritoriją neįleisti neblaivių, įtartinai atrodančių ar besielgiančių asmenų, kurie gali kelti grėsmę aplinkiniams. DAUGIAU INFORMACIJOS www.jklb.org, www.lituanica.co.uk/sekmines, www.headleypark.co.uk


Britanijos lietuvis 2013  
Britanijos lietuvis 2013  

Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės leidinys skirtas britanijos lietuviu seimo 75-meciui

Advertisement