Page 3

Uw rechten en plichten als gebruiker van girale en elektronische betalingsdiensten een ernstige inbreuk op deze verplichting. Maar ook het gebruik van geboortedata, delen van telefoonnummers, enz. zouden kunnen leiden tot een schending van deze verplichting. Deze twee verplichtingen van de betalingsdienstgebruiker mogen niet worden onderschat: bij schending van zijn meldings- of waarborgplicht riskeert de gebruiker immers zelf en onbeperkt aansprakelijk te zijn voor de door het frauduleuze gebruik geleden schade (zie hierna). Ook met betrekking tot betalingstransacties die vreemd zijn aan het gebruik van een betaalinstrument (bijv. frauduleuze betalingen via een gehackte Paypal-account) moet de betalingsdienstgebruiker elke niettoegestane of niet correct uitgevoerde transactiemelden. Ook hier bepaalt de WBD expliciet dat de gebruiker dit „onverwijld‟ moet doen. De term ‘onverwijld‟ is echter een rekbaar begrip, en zal desgevallend door de rechter worden ingevuld afhankelijk van het geheel van de feitelijke omstandigheden. Zo zal bijvoorbeeld een melding van een frauduleuze debitering van zichtrekening een diverse maanden na debitering wellicht nooit als ‘onverwijld‟ kunnen worden gekwalificeerd. Doch alles zal afhangen van de concrete omstandigheden en het soevereine oordeel van de rechter. Ook een schending van deze verplichting heeft verstrekkende gevolgen: een nietonverwijlde en dus laattijdige melding wordt door de WBD als een grove nalatigheid in hoofde van de gebruiker beschouwd, met als gevolg het verlies van zijn recht om de frauduleuze betalingstransactie terug te vorderen van de betalingsdienstaanbieder (zie hierna). Bij de invulling van deze verplichtingen is het ten slotte niet onbelangrijk om aan te stippen dat het steeds de betalingsdienstaanbieder is die eventueel bedrog, opzet of grove nalatigheid van de gebruiker moet bewijzen. Er speelt dus met andere woorden een vermoeden dat de gebruiker zijn verplichtingen heeft nageleefd, tot bewijs van tegendeel. Domiciliëring en door de begunstigde geïnitieerde betalingstransacties De WBD roept ook specifieke bepalingen in het leven inzake domiciliëringen. Het betreft door de begunstigde geïnitieerde betalingen waarvan het bedrag op de datum van de instemming van de betaler nog niet vaststaat (bijv. telefoniediensten). Vooreerst vereist een domiciliëring een voorafgaande schriftelijke lastgeving aan de be-

© 2010 BV ovv CVBA Bright Advocaten,

gunstigde van de betaler, of aan de betalingsdienstaanbieder van de betaler of begunstigde. In deze volmacht moet uitdrukkelijk worden verwezen naar de onderliggende overeenkomst (bijv. een telefonieabonnement). Algemene domiciliëringen ten gunste van een bepaalde schuldeiser zijn dus uit den boze. De WBD bepaalt verder dat deze lastgeving te allen tijde kan worden ingetrokken, een regel die in feite de bevestiging inhoudt van de gemeen rechtelijke herroepbaarheid van de lastgeving.

hebben begaan (omdat hij zich bijv. op dat tijdstip zich op een andere locatie bevond).

Verder moet de begunstigde van de domiciliëring de betaler, voor elke te initiëren betaling, binnen een redelijke termijn voorafgaand aan de transactie in kennis te stellen van het juiste te betalen (factuur)bedrag en de datum waarop de betaling zal worden geïnitieerd.

Niet-toegestane betalingstransacties

De WBD bevat bovendien een additionele bescherming van de betalingsdienstgebruiker bij door de begunstigde betalingstransacties waarvan op voorhand het precieze bedrag niet gekend is. Het betreft niet alleen domiciliëringen, maar ook alle andere door de begunstigde van de betaling geïnitieerde transacties. Te denken valt bijvoorbeeld aan een bedrag dat van de rekening van de betaler wordt gedebiteerd naar aanleiding van het in waarborg geven van een kredietkaart naar aanleiding van een hotelbezoek of de huur van een wagen. In sommige gevallen is immers het voeren van een betwisting over de omvang van een door de begunstigde geïnitieerde betaling weinig nuttig of batig gezien de geringe omvang van de bedragen (denk maar aan een maandelijkse telefoonrekening) of de locatie van de contractpartij (hotel in het buitenland), zeker niet nu de betaler zich niet langer kan beroepen op de nietuitvoeringsexceptie. Welnu, art. 38 WBD verplicht de betalingsdienstaanbieder om betalingen die door de begunstigde van de betaling werden geïnitieerd aan de gebruiker terug te betalen indien enerzijds de precieze omvang op datum van instemming niet bekend was, en indien anderzijds het bedrag van de betalingstransactie hoger ligt dan de betaler “op grond van zijn eerdere uitgavenpatroon, de voorwaarden van zijn raamcontract en de relevante aspecten van de zaak redelijkerwijze mocht verwachten.” De bewijslast van de invulling van deze modaliteiten ligt bij de gebruiker. Dergelijk bewijs zal in de praktijk niet steeds evident zijn. Een voorbeeld dat de toetst van art. 38 WBD o.i. doorstaat is bijv. het autoverhuurbedrijf dat snelheidsboetes doorrekent aan een betaler waarvan laatstgenoemde kan bewijzen deze nooit te

De betalingsdienstgebruiker moet om dergelijke terugbetaling verzoeken uiterlijk binnen de acht weken na debitering. Indien de gebruiker met succes de terugstorting kan bekomen, zal hij vanzelfsprekend nog zijn (correcte) verplichtingen ten aanzien van de (gecrediteerde) begunstigde moeten nakomen, maar via de bekomen terugbetaling bevindt hij zich alleszins in een interessantere onderhandelingspositie.

Een belangrijk luik van de WBD regelt de verdeling van aansprakelijkheid in het geval van niet-toegestane betalingstransacties. Er is sprake van een niet-toegestane transactie wanneer de betaler niet heeft ingestemd met de uitgevoerde betalingstransactie. Voorbeeld bij uitstek zijn betalingstransacties die werden geïnitieerd met een gestolen of nagemaakte kredietkaart. Maar ook frauduleuze transacties zonder verlies of diefstal van een betaalinstrument – bijvoorbeeld met een gehackte Paypalaccount of op basis van te kwader trouw verkregen kredietkaartgegevens – vallen hieronder. De algemene regel vervat in art. 36 WBD bepaalt dat de betalingsdienstaanbieder het slachtoffer van een niet-toegestane transactie, behalve in geval van bedrog, onmiddellijk na melding het bedrag van de niettoegestane transactie moet terugbetalen, inclusief door die transactie gederfde rente. Ook de kosten voor de gebruiker om zijn schade te laten vaststellen zijn terugbetaalbaar. Deze verplichting in hoofde van de betalingsdienstaanbieder kan niet los gezien worden van de hoger toegelichte meldingsen waarborgplicht in hoofde van de betalingsdienstgebruiker. Indien de gebruiker niet onverwijld zijn betalingsdienstaanbieder in kennis stelt hetzij van het verlies, de diefstal of het onrechtmatig gebruik van het betaalinstrument, hetzij van de vastgestelde niet-toegestane of niet-correct uitgevoerde betalingstransactie, dan riskeert hij zijn recht op terugbetaling overeenkomstig art. 36 WBD te verliezen. Evident geldt hetzelfde bij bedrog door de gebruiker. Voor verliezen die voortvloeien uit een verloren, gestolen of onrechtmatig aangewend betalingsinstrument gelden nog een aantal aanvullende bepalingen (art. 37 WBD): frauduleuze transacties uitgevoerd vóór de melding van het verlies of de diefstal door de gebruiker, zijn voor zijn rekening ten be-

3

The Bright Side n°5  
The Bright Side n°5  

Uw rechten en plichten als gebruiker van girale en elektronische betalingsdiensten

Advertisement