Page 1

Wonen in Woonzorgcentrum

Moerwijk

1 Moerwijk-v1.indd 1

26-11-13 15:32


Inhoudsopgave Introductie Welkom in Moerwijk Omgeving, gebouw en zorgvormen Uitgangspunten voor de zorg Wonen en leven Het reilen en zeilen in huis Faciliteiten in huis Informatie

Introductie 1 2 5 7 10 17

Rechten en plichten Zorgovereenkomst en leveringsvoorwaarden 18 Kosten 18 Verzekeringen 19 Huisregels 21 Veiligheid 23 Zorg ontvangen Zorgzwaartepakket en zorgleefplan Vertegenwoordiging Privacy Klachten Zorg rondom het levenseinde Oplevering van het appartement bij beëindiging van de zorgovereenkomst

27 28 29 29 30

Welkom in Moerwijk De medewerkers en vrijwilligers van woonzorgcentrum Moerwijk heten u van harte welkom. Gezamenlijk willen wij van uw verblijf een goede tijd maken. De informatie in dit boekje helpt u snel wegwijs te worden in Moerwijk. Bovendien is het een handig naslagwerk. Als u informatie mist of een toelichting wilt hebben op dit boekje, dan horen we dat graag. Wij wensen u een prettig verblijf. Leest u deze brochure omdat u zich wilt oriënteren op een verblijf in ons woonzorgcentrum? Of bent u als familielid van een potentiële cliënt of als wijkbewoner geïnteresseerd in de mogelijkheden van Moerwijk? Ook dan hopen wij dat u de gewenste informatie vindt. Neem gerust contact op met vragen. De contactinformatie vindt u op de achterkant van dit boekje.

31

Samenwerking met huisarts en andere disciplines Huisarts Medicatie en apotheek Andere disciplines

33 33 33

Trefwoorden

35

1 Moerwijk-v1.indd 2-1

26-11-13 15:32


Omgeving, gebouw en zorgvormen Gebouw, inrichting en omgeving Woonzorgcentrum Moerwijk staat op de kop van de Twickelstraat in de rustige woonwijk Moerwijk. In 1956 opende het zijn deuren en het is in 1986 gerenoveerd. Van buitenaf valt onmiddellijk de (tropische) wintertuin op, die door de glazen voorgevel zichtbaar is. Licht, openheid en ruimte zijn kenmerkend voor het gebouw. Bij binnenkomst vindt u op de begane grond de receptie, de recreatiezaal (de Wintertuin) en algemene ruimtes, zoals de kapsalon, de fysiotherapie en de huisartsenpost. Op de twee verdiepingen daarboven bevinden zich de appartementen van onze cliënten. Dit zijn eenpersoons- en (enkele) tweepersoonsappartementen. Naast het woonzorgcentrum ligt een complex van circa tweehonderd aanleunwoningen. HWW Zorg kan daar eventueel ook zorg bieden.

van HWW Zorg verzorging aan huis. Zorgabonnementhouders in de aanleunwoningen kunnen dankzij de dienst personenalarmering in noodgevallen eerste hulp ontvangen vanuit ons woonzorgcentrum. Moerwijk is de thuisbasis van een team wijkzorgmedewerkers van Haagse Wijk- en WoonZorg. Zij helpen mensen in het stadsdeel Escamp bij het aan- en uitkleden en douchen. Voor het toedienen van injecties kunt u eveneens een beroep op hen doen. Een gratis zorgadvies behoort ook tot de mogelijkheden. Heeft u behoefte aan diabeteszorg of terminale zorg thuis? Ons Specialistisch Team helpt u vakkundig. Inwonende cliënten kunnen gebruik maken van allerlei diensten in ons huis. Verder biedt Moerwijk dagverzorging in huis aan wijkbewoners met een lichamelijke aandoening.

Verschillende zorgvormen in huis Veel cliënten wonen voor langere tijd in ons woonzorgcentrum. Zij hebben continu zorg en hulp nodig. Hierdoor kunnen zij niet meer zelfstandig wonen. Daarnaast zijn er cliënten die korte tijd bij ons verblijven, omdat ze tijdelijk meer hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat zij revalideren na een operatie in het ziekenhuis. Bewoners van de aanleunwoningen met een indicatie krijgen van de wijkzorg

2 Moerwijk-v1.indd 2-3

3 26-11-13 15:32


Voor inwonende cliënten met dementie wordt eveneens dagverzorging aangeboden. Aanvullende (verpleeghuis)zorg Inwonende cliënten met dementie of andere psychische zorgvragen, die langzamerhand meer zorg en begeleiding nodig hebben, bieden wij aanvullende (verpleeghuis)zorg. Hiervoor is een aparte afdeling ingericht met een huiskamer. Daar vinden ook groepsactiviteiten plaats. Hofje van Weldam In woonzorgcentrum Moerwijk bevindt zich een verpleegunit voor bewoners met dementie die niet langer zelfstandig

kunnen wonen. Deze unit ligt op de begane grond en noemen we het Hofje van Weldam. Daar combineren we de intensieve verzorging met huiselijkheid en een benadering die aansluit bij de behoeften en wensen van de bewoners. Dat is mogelijk door de visie op zorg, de kleinschaligheid en de huiselijke inrichting goed op elkaar af te stemmen. Wonen en welzijn staan daarbij op de voorgrond. In het Hofje van Weldam heeft u een eigen kamer. Elke kamer beschikt over een badkamer met toilet. Het woonzorgcentrum zorgt voor een hoog-laagbed met bijbehorend matras. Er zijn enkele wettelijke verplichtingen waar we ons aan moeten houden, maar verder bent u vrij in het inrichten van de kamer. Voor het Hofje van Weldam is de wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) van toepassing. De wet regelt de onvrijwillige opneming van cliënten en beschermt hun rechten na opname. De veiligheid van de bewoner staat hierbij centraal. Dit is dus een gesloten afdeling. Cliënten mogen de afdeling wel af, maar alleen met begeleiding. Deze zorgt voor veiligheid buiten de afdeling.

Uitgangspunten voor de zorg HWW Zorg Woonzorgcentrum Moerwijk maakt deel uit van Haagse Wijk- en WoonZorg (HWW Zorg). Wij zijn een wijkgerichte zorgorganisatie. Wij zitten bij u in de buurt. Een team dat bekend is met u en uw omgeving, biedt u zorg op maat. Daarbij zijn uw wensen en verwachtingen het uitgangspunt. Want HWW Zorg wil dat iedereen kan leven op de manier die

4 Moerwijk-v1.indd 4-5

5 26-11-13 15:32


het best bij hem of haar past. Of dat nu thuis is of in een van onze woonzorgcentra en verpleeghuizen. HWW Zorg is een van de grotere zorgaanbieders in Den Haag. We verlenen zorg voor Hagenaren, door Hagenaren. Dichtbij en vertrouwd. Vandaar ons motto: HWW Zorg. Echt Haags! Missie HWW Zorg staat voor de continuïteit en kwaliteit van de zorg en aanvullende dienstverlening aan inwoners van Den Haag. Ons uitgangspunt is dat cliënten zolang mogelijk de regie over hun eigen leven behouden. Zorgvisie HWW Zorg biedt belevingsgerichte zorg. Wij leven ons in onze cliënten in en sluiten steeds aan bij wat u voelt, vindt en wilt. Want hoe iemand zijn situatie beleeft, kan van persoon tot persoon, van ziektebeeld tot ziektebeeld en van dag tot dag verschillen. Door uw beleving centraal te stellen, trachten wij u zich veilig en geborgen te laten voelen.

Wonen en leven Het reilen en zeilen in huis Met wie heeft u te maken? In Moerwijk werken veel verschillende soorten medewerkers voor en achter de schermen. Met een aantal van hen heeft u direct contact. Tijdens uw verblijf hier is de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV’er) het directe aanspreekpunt voor u en uw familie. Aarzel ook niet om zelf contact op te nemen bij vragen of wensen. In samenspraak met u maakt de EVV’er de afspraken rond uw verzorging en verpleging. De EVV’er zorgt voor afstemming tussen verschillende zorgdisciplines, bijvoorbeeld met de huisarts. De EVV’er wordt begeleid door de zorgmanager. De zorgmanager is de eindverantwoordelijke voor de dagelijkse gang van zaken op de afdeling. De zorgmanager begeleidt ook andere medewerkers binnen het zorgteam, die u directe hulp en zorg bieden. Hen zult u dagelijks zien en spreken. Uw eigen huisarts is uw behandelend arts tijdens uw verblijf in Moerwijk. Meer hierover leest u verderop in dit boekje. Als het nodig is, kunt u via een machtiging van uw huisarts een beroep doen op een divers team van behandelaars, zoals een specialist ouderengeneeskunde, fysio- en ergotherapeuten, een logopedist en een diëtist.

6 Moerwijk-v1.indd 6-7

7 26-11-13 15:32


Activiteitenbegeleiders organiseren diverse groepsactiviteiten. Ze bieden u hiernaast ook individuele begeleiding. De geestelijk verzorger kan u desgewenst steun geven bij levensvragen. Voor alle praktische vragen kunt u terecht bij de receptie. De receptie is ook het aanspreekpunt voor bezoekers. Achter de schermen werken eveneens verschillende medewerkers aan uw welzijn en een aangename woonomgeving. De medewerkers van de keuken zorgen voor maaltijden waarbij rekening wordt gehouden met uw culturele achtergrond en religie. Voedingsassistenten zijn tijdens de maaltijden aanwezig om cliënten eventueel te helpen bij het eten. De Technische Dienst verzorgt onder andere het onderhoud van het gebouw. De medewerkers van de schoonmaak houden uw kamer en de gemeenschappelijke ruimten schoon. De stadsdeelmanager Escamp van HWW Zorg is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van Moerwijk. In ons woonzorgcentrum werken niet alleen beroepskrachten, maar worden ook veel taken door vrijwilligers verricht. Zo helpen vrijwilligers in het restaurant en bij activiteiten. Ook geven zij u zo nu en dan extra individuele aandacht. Bijvoorbeeld wanneer u een eindje wilt wandelen. Mocht u informatie willen over ondersteuning door een vrijwilliger, dan kunt u zich wenden tot uw EVV’er. Inspraak en medezeggenschap: de cliëntenraad In Moerwijk is een cliëntenraad actief. De raad bestaat uit cliënten en familieleden van cliënten. Zij behartigen

8 Moerwijk-v1.indd 8-9

9 26-11-13 15:32


de gemeenschappelijke belangen van de bewoners en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de zorg in huis. De cliëntenraad is een ‘doorgeefluik’ van wensen, behoeften en suggesties over en knelpunten in zorg- en dienstverlening. De raad overlegt regelmatig met de stadsdeelmanager. De cliëntenraad behartigt ook uw belangen! Eventueel kunt u zelf zitting nemen in de cliëntenraad. Als u contact wilt opnemen met de cliëntenraad kan de receptionist(e) u verder helpen.

Faciliteiten in huis

Oproep- en alarmeringssysteem In uw appartement en in de toiletten op de begane grond zijn trekschakelaars aangebracht. Als u aan zo’n schakelaar trekt, krijgt u een spreekluisterverbinding met een van onze zorgmedewerkers. Cliënten die niet mobiel zijn, kunnen tegen betaling van een borgsom - een halsalarm in bruikleen krijgen. Activiteiten en ontspanning In de recreatieruimtes kunnen zowel cliënten als wijkbewoners binnenlopen voor een praatje, een partijtje biljart of (tegen betaling) een kop koffie.

Inrichting van het appartement U hebt in ons woonzorgcentrum uw eigen appartement. Bij oplevering is het gewit en behangen. U kunt uw appartement inrichten zoals u dat zelf wenst. Wel vragen wij u vriendelijk gladde vloerbedekking als linoleum of zeil te laten leggen. Dat is noodzakelijk voor het geval een rolstoel of tillift gebruikt moet worden. Telefoon en televisie Uw appartement is voorzien van zowel een telefoonaansluiting als een kabelaansluiting voor uw radio en televisie. Voor deze diensten worden kosten in rekening gebracht. Woonzorgcentrum Moerwijk heeft een eigen radiozender: Radio Senior. Deze zender wordt gerund door vrijwilligers en zendt dagelijks uit.

10 Moerwijk-v1.indd 10-11

11 26-11-13 15:32


Medewerkers van de activiteitenbegeleiding organiseren er creatieve, sportieve en ontspannende activiteiten. Regelmatig treedt er een artiest of muzikant op of is er een theatervoorstelling. Verder organiseren wij uitstapjes. Voor een aantal bijzondere activiteiten vragen we een bijdrage in de kosten. Aandacht voor levensbeschouwing en religie De geestelijk verzorger en een activiteitenbegeleider organiseren één keer per maand een gespreksgroep over levensbeschouwelijke onderwerpen. Desgewenst wordt u doorverwezen naar een andere geestelijk verzorger. Wij houden regelmatig vieringen met de rooms-katholieke en protestantse kerken in de wijk. Maaltijden De broodmaaltijden en de warme maaltijd zijn inbegrepen bij uw verblijf. U hoeft hier dus niet apart voor te betalen. Iedere dag heeft u de keuze uit twee menu’s. Zo bepaalt u zelf wat u wilt eten. Regelmatig organiseren we bovendien themamaaltijden. U kunt altijd familieleden of andere gasten uitnodigen om – tegen betaling – met u mee te eten. Wijkbewoners mogen ook aanschuiven in ons restaurant. Als u jarig bent, krijgt u een een speciaal ontbijt aangeboden. De was U krijgt van ons linnen- en beddengoed in bruikleen. Dit verschonen we uiteraard regelmatig. Voor het wassen van

12 Moerwijk-v1.indd 12-13

Speciale gelegenheden Als u jarig bent of iets anders te vieren heeft, kunt u natuurlijk gasten uitnodigen, die tegen betaling met u samen de maaltijd kunnen gebruiken. Heeft u meer gasten, dan kunt u gebruikmaken van onze ‘partyservice’: tegen betaling verzorgen wij dan voor u de catering. Wijkbewoners kunnen eveneens een beroep doen op de partyservice. Op aanvraag geven we u graag informatie over de mogelijkheden en de kosten.

uw kleding moet u zelf zorgdragen. Desgewenst kunt u dit tegen betaling door ons laten verzorgen. Hiervoor wordt dan een overeenkomst extra diensten afgesloten. Alleen als uw kleding extra vaak gewassen dient te worden ten gevolge van uw aandoening, betaalt het huis de extra waskosten. Natuurlijk mag ook uw familie de was verzorgen. Alle was dient gemerkt te worden. Een facilitair medewerker kan dit voor u doen. We raden u aan om goed wasbare kleding mee te brengen naar Moerwijk. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die tijdens het wassen van uw kleding ontstaat. Het is ook mogelijk om kleding te laten stomen. De kosten daarvan komen voor eigen rekening. Schoonmaken Eenmaal per week komt een medewerker van de schoonmaak op een afgesproken tijdstip langs. Deze helpt u bij het schoonmaken van uw appartement. U kunt zelf aangeven wat

13 26-11-13 15:32


u wilt dat er in de beschikbare tijd gedaan wordt. Er zijn geen kosten aan verbonden. Eventueel kunt u extra schoonmaaktijd regelen met de facilitair manager. Hier zijn wel meerkosten aan verbonden. Vraagt u zelf iemand om extra schoon te maken, dan zijn de kosten daarvoor eveneens voor eigen rekening. We gaan ervan uit dat u de kleinere huishoudelijke werkzaamheden (zoals afstoffen) zelf kunt doen. Reparaties en onderhoud De medewerkers van de Technische Dienst zorgen voor het onderhoud van het hele gebouw. Ze zijn ook u graag van dienst. Overleg eerst met een medewerker van de Technische Dienst als u bijvoorbeeld ergens een schroef, spijker of haak in de muur wilt hebben. In de kamers voor kortdurende opname en de logeerkamers is het niet toegestaan aanpassingen aan te brengen. Ook voor klein onderhoud en storingen in uw appartement kunt u de hulp van de Technische Dienst inroepen. Als u dit meldt via de receptie, neemt de Technische Dienst contact op om bij u langs te komen. Aan de werkzaamheden van de Technische Dienst kunnen kosten zijn verbonden. Informeer hier vooraf naar. Logeerkamer Bezoek van ver kan – tegen betaling – in Moerwijk overnachten. Hiervoor is een logeerkamer ingericht.

14 Moerwijk-v1.indd 14-15

15 26-11-13 15:32


Diensten in huis en winkel In de bibliotheek op de begane grond is een kleine collectie boeken beschikbaar. Die kunt u gratis lenen. De collectie wisselt regelmatig en wordt zoveel mogelijk afgestemd op de wensen van de bewoners . Er staat één computer in de Wintertuin, die u kosteloos kunt gebruiken. Verschillende zelfstandigen hebben ruimtes gehuurd in het woonzorgcentrum. Zij bieden hun diensten op afspraak en tegen betaling aan. Zo is er een kapsalon in huis. Deze is op vaste dagen open en werkt op afspraak. U kunt de afspraak zelf maken. Verder heeft Moerwijk een vast contract met een pedicure, die regelmatig in huis is. Ook met haar kunt u zelf een afspraak maken. Uw bezoek aan de kapper en de behandeling door de pedicure zijn voor eigen rekening.

Als de behandeling van de pedicure te maken heeft met uw ziekte, aandoening of handicap, hoeft u de kosten niet zelf te betalen. In Moerwijk is ook een huisartsenpost aanwezig met twee huisartsen. Zij zijn er vijf dagen in de week. Nieuwe bewoners kunnen zich desgewenst bij hen inschrijven. We hebben verder een kleine winkel, waar u boodschappen kunt doen, zoals brood, melk, beleg en drank. De winkel is op vaste tijden open.

Informatie Specifieke informatie over allerlei regelingen staat in diverse brochures en folders beschreven. Onze medewerkers zullen de folders graag mondeling toelichten. Al uw vragen kunt u stellen aan uw EVV’er. De receptie kan u helpen met algemene vragen. Wilt u een persoonlijk gesprek met een van onze medewerkers, dan kunt u dat rechtstreeks met hen afspreken. Zes keer per jaar komt er in Moerwijk een huiskrant uit, ‘Het venster’ genaamd. Deze bevat het laatste nieuws over het huis en wetenswaardigheden over cliënten en medewerkers.

16 Moerwijk-v1.indd 16-17

17 26-11-13 15:32


Rechten en plichten Zorgovereenkomst en leveringsvoorwaarden Zodra u gaat verblijven in Moerwijk, sluit u een zorgovereenkomst af met HWW Zorg. Voor de zorgen dienstverlening door Moerwijk geldt een aantal leveringsvoorwaarden. De algemene leveringsvoorwaarden staan in een apart boekje dat u bij het afsluiten van de zorgovereenkomst krijgt. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u deze stellen aan uw EVV’er of aan de zorgmanager.

Kosten Eigen bijdrage voor AWBZ-zorg Uw verblijf in Moerwijk en de zorg die u ontvangt, worden voor het grootste deel betaald vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Wettelijk is vastgesteld dat iedereen die zorg ontvangt, een eigen bijdrage moet betalen. De hoogte daarvan hangt af van uw persoonlijke situatie en inkomen. Deze eigen bijdrage betaalt u maandelijks aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). Extra diensten Voor de extra diensten in huis, zoals de kapper, pedicure of uw boodschappen uit het winkeltje, moet u apart betalen.

18 Moerwijk-v1.indd 18-19

Verzekeringen HWW Zorg heeft een gemeenschappelijke inboedelverzekering afgesloten voor inwonende cliënten. Uw bezittingen in het huis zijn onder meer verzekerd tegen brand, waterschade en diefstal. Na constatering van (een van) deze zaken dient dit per direct doorgegeven te worden aan de EVV’er. Op de inboedelverzekering geldt een eigen risico van € 150,- per gebeurtenis. Om in geval van diefstal voor uitkering in aanmerking te komen, moeten er braaksporen zijn. Voor kostbaarheden, verzamelingen en bijzondere inboedels adviseren wij u een aparte verzekering af te sluiten. Indien u beschikt over een kluisje, adviseren wij u uw kostbaarheden daarin te bewaren. Of u kunt ze in bewaring geven bij uw familie/zaakwaarnemer. Wij hebben ook een gemeenschappelijke verzekering Wettelijke Aansprakelijkheid afgesloten voor inwonende cliënten. Voor de WA-verzekering geldt eveneens een eigen risico van € 150,- per gebeurtenis. Tevens is schade meeverzekerd aan bezittingen van cliënten die is veroorzaakt door medewerkers van HWW Zorg of door medebewoners. De genoemde bedragen voor het eigen risico kunnen veranderen. Vraag de actuele bedragen eventueel na bij uw zorgmanager. Ziektekosten U moet zich blijven verzekeren tegen ziektekosten wanneer u bij ons verblijft. Dit is wettelijk verplicht.

19 26-11-13 15:32


Huisregels In een woonzorgcentrum leven en werken veel mensen met elkaar. In een dergelijke situatie is het nuttig afspraken te maken over wat men binnen het huis in de omgang met elkaar en van elkaar mag verwachten. In Moerwijk gelden daarom de hierna volgende huisregels. In uw individuele zorgleefplan kan van deze huisregels worden afgeweken.

• Van u en uw naasten/bezoekers verwachten we een

• • •

20 Moerwijk-v1.indd 20-21

respectvolle benadering van medewerkers, vrijwilligers, andere cliënten en hun naasten. Elke vorm van discriminatie, geweld en ongewenste intimiteiten wordt afgewezen. Iedereen houdt rekening met het leefritme van (mede)cliënten en respecteert hun (nacht)rust. Wij verwachten van u en uw naasten een actieve opstelling om uw leefgewoonten te handhaven. Wij spreken Nederlands met elkaar. Als u de taal niet beheerst, proberen zowel medewerkers als u alles om zich verstaanbaar te maken. Zo nodig via een tolk. Fotograferen, filmen en geluidsopnamen maken is alleen toegestaan als de betrokken cliënten en medewerkers hiervoor toestemming geven. Indien u meewerkt aan een foto-, film- of televisieopname binnen Moerwijk die is bestemd voor publicatie of uitzending, wordt u verzocht hierover vooraf contact op te nemen met het hoofd van uw afdeling.

21 26-11-13 15:32


• Kantoor-, therapie- en dienstruimten zijn alleen

22 Moerwijk-v1.indd 22-23

toegankelijk voor de gebruikers van deze ruimten. Cliënten en familieleden mogen alleen op afspraak en onder begeleiding van een medewerker deze ruimten betreden. We verzoeken u om eigendommen zoals uw bril, schoenen en hulpmiddelen zoals een stok of een rollator van een merkje met uw naam te voorzien. Dat helpt te voorkomen dat spullen zoekraken. En wanneer ze onverhoopt toch kwijtraken, kunnen wij ze zo weer snel bij u terugbezorgen. Huisdieren: tijdens uw verblijf in Moerwijk kunt u kleine huisdieren zoals een kat, vogel of vis in principe meenemen. Wel is het nodig dat u ze zelf kunt verzorgen of dat iemand anders dat voor u doet. Bezoekers mogen hun hond aangelijnd meebrengen. Bezoekers zijn altijd welkom. Vaste bezoektijden hebben wij niet. Het is natuurlijk wel verstandig dat uw bezoekers rekening houden met uw afspraken en met uw medecliënten. Voor gezondheidsinstellingen geldt een algemeen rookverbod. Dit is ook van toepassing voor Moerwijk. Cliënten mogen wel in hun eigen appartement roken. Bezoekers en medewerkers mogen uitsluitend buiten roken. Alcoholgebruik is toegestaan voor zover het de orde op de afdeling niet verstoort en het niet in strijd is met de afspraken in uw zorgleefplan. Het in het bezit hebben van, het handelen in en het gebruiken van drugs is niet toegestaan.

• Het is niet toegestaan om onderling te handelen. • Alleen met instemming van de directie is het toegestaan loten te verkopen of te collecteren voor welk doel dan ook. Neem hiervoor dan ook tijdig contact op met de directie. • We verzoeken u om onze medewerkers en vrijwilligers geen geschenken of beloningen aan te bieden. Hoezeer u hun inzet ook waardeert. Een gift aan het huis is wel toegestaan.

Veiligheid Moerwijk heeft een calamiteitenplan. In alle kamers, gangen en openbare ruimtes zijn er rookmelders. Deze staan in verbinding met de receptie. Als het brandalarm afgaat, voeren medewerkers het calamiteitenplan uit. De brandweer wordt bovendien automatisch gewaarschuwd. Al onze medewerkers worden jaarlijks getraind in het optreden bij brandmeldingen. Verschillende medewerkers zijn opgeleid tot bedrijfshulpverlener. Bij calamiteiten nemen zij de leiding.

23 26-11-13 15:33


Brandpreventie Van de cliënten verwachten we een bijdrage in het voorkomen van brand door het uitvoeren van de volgende instructies: • Niet roken in bed. • Leeg een asbak niet direct na het roken in de prullenbak. • Laat geen lucifers of aanstekers slingeren. • Zet uw televisietoestel uit als u niet kijkt (dus ook niet in de stand-by stand). • Het is door de brandweer verder verboden om kaarsen, waxinelichtjes of olielampen te branden.

Ten behoeve van de veiligheid vragen we u verder om de gangen vrij te houden. Maatregelen bij brand • Blijf kalm. • Ga niet naar de brand toe. • Sluit deuren en ramen. • Maak geen gebruik van de liften. • Wacht op nadere instructies en volg ze op. • Neem geen kledingstukken of andere voorwerpen mee indien het gebouw ontruimd moet worden. Bij het zelf ontdekken van de brand Meld de brand onmiddellijk door alarm te maken via het oproepsysteem. Ook kunnen er op de gangen brandmelders worden ingedrukt.

24 Moerwijk-v1.indd 24-25

25 26-11-13 15:33


Zorg ontvangen Zorgzwaartepakket en zorgleefplan De overheid heeft voor de financiering van de zorg de zorgzwaartepakketten (ZZP’en) ingevoerd. Deze ZZP’en beschrijven de zorg waar u recht op heeft als u niet langer zelfstandig kunt wonen. HWW Zorg kan u van dienst zijn met tien zorgzwaartepakketten. Deze zijn gericht op mensen die in een woonzorgcentrum of verpleeghuis (willen) verblijven. Hoe hoger het nummer van het zorgzwaartepakket, hoe meer zorg u nodig heeft. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt op welk ZZP u een beroep kunt doen. HWW Zorg helpt u graag bij het aanvragen van de indicatie. Neem gerust contact op met onze klantenservice, via (070) 379 50 00. Als u in een van onze huizen woont, hoeft u meestal geen indicatie aan te vragen. U beschikt dan waarschijnlijk al over een zorgzwaartepakket. Op basis van uw ZZP gaat u met uw EVV’er en de huisarts in gesprek over uw wensen en behoeften, waarbij ook eventueel noodzakelijke behandeling en medicatiebeleid met u besproken worden. Eventueel betrekken wij ook uw familie, een vriend of een andere wettelijk vertegenwoordiger hierbij. Alle afspraken worden vastgelegd in het zorgleefplan. Het zorgleefplan – ook wel zorgplan genoemd – is het belangrijkste onderdeel van uw cliëntdossier. Hierop kunt u zich altijd beroepen als u ergens niet tevreden over bent. In uw zorgleefplan staat in ieder geval wat wij met onze hulp en

26 Moerwijk-v1.indd 26-27

27 26-11-13 15:33


zorg voor u willen bereiken. Bijvoorbeeld zorgen dat u zo lang mogelijk zelfstandig dingen kunt blijven doen. Zoals u zelf wassen, aankleden en deelnemen aan leuke activiteiten. Een belangrijk onderdeel is verder wat uw wensen en behoeften zijn. Er staat ook feitelijke informatie in het cliëntdossier. Onder andere wie wij moeten bellen als er iets met u aan de hand is. Met behulp van uw zorgzwaartepakket en zorgleefplan bieden wij u zorg op maat. We nemen uw zorgleefplan ten minste eens per halfjaar met u door om te zien of alles nog naar wens is. Blijkt dat u onverhoopt meer of minder zorg nodig heeft? Dan kunt u een indicatie aanvragen voor een ander ZZP. Bij de aanvraag zijn wij u graag van dienst. Indien uw zorgzwaarte (de ZZP) verandert naar een ander zorgzwaartepakket, kan het zijn dat HWW Zorg de zorg niet meer kan leveren vanuit deze afdeling/locatie. Met u wordt dan een oplossing besproken.

Vertegenwoordiging Wij verzoeken u om een zorgvertegenwoordiger aan te wijzen. Dat is iemand uit uw familie- of vriendenkring die uw belangen behartigt wanneer u dit niet meer (volledig) zelf kunt doen. Uw zorgvertegenwoordiger wordt in dat geval betrokken bij besluiten over de zorgverlening en medische behandeling. Uitgangspunt bij deze besluiten vormt ook de eventueel door u opgestelde schriftelijke wilsverklaring. Hierin kunt u aangeven hoe u wilt dat er wordt gehandeld, indien u in een situatie komt waarin u niet meer voor uzelf kunt beslissen.

28 Moerwijk-v1.indd 28-29

Voor de behartiging van uw financiële zaken kunt u ook iemand machtigen. Deze zogenoemde zaakwaarnemer kan dezelfde persoon zijn als uw zorgvertegenwoordiger. U mag echter ook iemand anders aanwijzen als zaakwaarnemer.

Privacy Voor een goede zorg- en dienstverlening leggen wij een aantal persoonlijke gegevens schriftelijk vast in het cliëntdossier. Hier gaan we zorgvuldig mee om. In een privacyreglement hebben we vastgelegd welke medewerkers toegang hebben tot uw dossier en wie er gegevens mogen wijzigen. Hierin staat ook hoe lang uw gegevens bewaard worden en wat de regels rond inzage zijn. Zelf kunt u aan uw EVV’er of diens vervanger altijd vragen om uw cliëntdossier in te zien. Meer informatie is te vinden in de folder over bescherming persoonsgegevens binnen Haagse Wijk- en WoonZorg.

Klachten Onze medewerkers en vrijwilligers staan open voor vragen en proberen zoveel mogelijk aan uw behoeften tegemoet te komen. We vinden het dan ook belangrijk dat u ons laat weten wanneer iets niet goed is of beter kan. Heeft u klachten of problemen? Ga zo mogelijk eerst in gesprek met de betrokken medewerker of vrijwilliger. Ook kunt u aankloppen bij uw eigen EVV’er. Een goed en rustig gesprek kan vaak al veel oplossen. Mocht dat niet lukken, wendt u zich dan tot de leidinggevende van de medewerker of vrijwilliger.

29 26-11-13 15:33


U kunt ook altijd een beroep doen op de klachtenfunctionaris van Haagse Wijk- en WoonZorg. De klachtenfunctionaris kan de klacht met u bespreken en afspraken met u maken over hoe de klacht verder afgehandeld zal worden. Zo nodig kan de klachtenfunctionaris bemiddelen tussen de partijen. Ook kunt u uw klacht voorleggen aan de Klachtencommissie. De klachtenfunctionaris kan u eventueel helpen bij het op schrift stellen van de klacht. Zie voor meer informatie de aparte klachtenfolder.

Zorg rondom het levenseinde Als het levenseinde van een cliënt nadert, doen zorgmedewerkers van Moerwijk er alles aan om deze laatste levensfase menswaardig te laten verlopen. Zo wordt in goed overleg tussen cliënt, familie, EVV’er en huisarts bekeken welke (extra) zorg nodig is. Als de cliënt er zelf niet meer toe in staat is, wordt overleg gevoerd met de contactpersoon/ zorgvertegenwoordiger uit familie of vriendenkring. Wanneer dat nodig is, vragen we ook advies aan uiteenlopende deskundigen op het gebied van palliatieve zorg. Denk aan een specialist ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisarts genoemd), een fysiotherapeut of een ergotherapeut. Als een cliënt is overleden, bestaat de mogelijkheid om opgebaard te worden in het eigen appartement. Na het overlijden wordt de uitvaart verzorgd door de familie (of vriendenkring). Voor overleden cliënten kunnen wij in overleg met de familie

30 Moerwijk-v1.indd 30-31

een herdenkingsvitrine inrichten in de hal. Hierdoor hebben medecliënten ook de gelegenheid om afscheid te nemen. Gedenken Eén keer per jaar organiseert Moerwijk een herdenkingsbijeenkomst. Daarin herdenken nabestaanden, medewerkers en medebewoners de overleden cliënten.

Oplevering van het appartement bij beëindiging van de zorgovereenkomst Als u gaat verhuizen of komt te overlijden, moet uw appartement – in overleg – binnen 14 dagen worden leeggemaakt. Wij kunnen desgewenst voor kleine verhuisdozen zorgen. Wordt bij de eindinspectie schade aan het appartement of de inventarisgoederen geconstateerd

31 26-11-13 15:33


die is veroorzaakt door grove schuld of opzet, dan kan deze worden doorberekend aan u of uw nabestaanden. Vakantie Wilt u een aantal dagen op vakantie, dan kunt u dat zonder problemen doen. Uw plaats komt niet te vervallen als u maximaal zeven dagen wegblijft. Bent u van plan langer weg te blijven, bespreek uw plannen dan tijdig met uw EVV’er en de zorgmanager. Naar het ziekenhuis Uw overeenkomst met Moerwijk blijft bestaan als u korte tijd wordt opgenomen in een ziekenhuis. Gaat uw ziekenhuisopname langer duren, dan bekijken we in overleg of u terug kunt komen in Moerwijk en zo ja, op welke plek.

Samenwerking met huisarts en andere disciplines Huisarts U mag indien mogelijk uw eigen huisarts behouden. U kunt ook overstappen naar een van de huisartsen met wie Moerwijk intensief samenwerkt. Er is een huisartsenpost in Moerwijk, die bemand wordt door twee huisartsen. Zij zijn vijf dagen in de week aanwezig.

Medicatie en apotheek Uw medicatie wordt geleverd door apotheek Adelheid of een apotheek van uw keuze.

Andere disciplines Uw huisarts kan u in voorkomende gevallen doorverwijzen naar een diëtist, ergotherapeut, psycholoog, specialist ouderengeneeskunde of het algemeen maatschappelijk werk. Voor een behandeling door een fysiotherapeut hebt u geen verwijzing van de huisarts nodig. Twee fysiotherapeuten hebben in Moerwijk een praktijkruimte. Uw EVV’er kan u hierover meer vertellen.

32 Moerwijk-v1.indd 32-33

33 26-11-13 15:33


Trefwoorden

A

aansprakelijkheid activiteiten apotheek appartement AWBZ bibliotheek brand en brandpreventie

B C

cliëntdossier cliëntenraad computer

E

Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV’er) eigen bijdrage

F H

fysiotherapeut

huisarts huisdieren huisregels

I

34 Moerwijk-v1.indd 34-35

inrichting appartement

19 9, 11-12 33 10, 13-14, 31 18 16 23-25 27-29 9-10 16

7 18 30, 33

33 22 21 10

35 26-11-13 15:33


K

kapper klachten kosten

L M O

leveringsvoorwaarden logeerkamer maaltijden medezeggenschap

onderhoud oplevering appartement overlijden

P

partyservice pedicure privacy

R

16, 18 29-30 18 18 14 12 9 14 31 30-31 13 16-18 29

radio Senior receptie recreatiezaal reparaties roken schoonmaken

10 9 2 14 22, 24

technische dienst telefoon televisie

9, 14 10 10

S T 36

Moerwijk-v1.indd 36-3

V

veiligheid verhuizen verzekeringen vrijwilligers

W Z

was winkeltje

zaakwaarnemer zorg rondom het levenseinde zorgleefplan zorgmanager zorgovereenkomst zorgvertegenwoordiger zorgvisie zorgvormen in huis zorgzwaartepakketten

23 31 19 9 12 17 19, 29 30 27-28 7 18 28-30 6 2 27-28

13

37 3 26-11-13 15:33


Woonzorgcentrum Moerwijk Twickelstraat 120 2531 RB Den Haag Telefoon (070) 372 62 00

HWW 126

Meer informatie? Kijk op www.hwwzorg.nl of bel (070) 379 50 00

Moerwijk-v1.indd 4

26-11-13 15:33

Moerwijk  
Moerwijk