Page 4

Stichting waarborgt continuïteit gebruik data Klanten van het Geo Service Centre van Bridgis gebruiken niet alleen software en ict-infrastructuur, maar ook EEn of meerdere databronnen uit het datalab. Die data zijn geen eigendom van Bridgis maar van haar datapartners. Om te allen tijde continuïteit en blijvende toegang tot data te kunnen borgen, heeft Bridgis de intentie de datapartners de gebruiksrechten op hun data te laten onderbrengen in een zogenoemde Stichting Continuïteit. De komende maanden worden de mogelijkheden onderzocht met hulp van Escrow Europe.

BRON

ASP / SaaS

Escrow Europe

Bij Application Service Providing / Sofware as a Service (ASP / SaaS) wordt op afstand gebruik gemaakt van de applicatie. Dit brengt een aantal belangrijke voordelen met zich mee op het gebied van gebruiksvriendelijkheid, onderhoud en installatie. Het heeft ook tot gevolg dat belangrijke data, zoals klantgegevens die eigendom zijn van de gebruiker, worden opgeslagen bij de leverancier. Bij technische uitval zijn de applicatie en de data tijdelijk niet meer toegankelijk. Dat is bijzonder vervelend maar de kans hierop is bij professionele aanbieders minimaal en bovendien garanderen zij een hoog Service Level. Echter, bij uitval van de aanbieder zelf,

kennisuitwisseling

Met enige regelmaat nodigt Bridgis haar datapartners uit voor een gezamenlijke bijeenkomst waarin informatie

Escrow Europe

en kennis worden uitgewisseld en ideeën getoetst. Zo ook afgelopen 4 oktober; de agenda was gevarieerd.

e

Escrow betekent letterlijk ‘waarborg in handen van derden’. Escrow zorgt ervoor dat de continuïteit van een product of dienst is gewaarborgd in het geval de leverancier niet langer in staat is te presteren, bijvoorbeeld door faillissement. In de wereld van de software komt dit er doorgaans op neer dat

Het principe van Software Escrow

d co

Waarborg door derden

de leverancier van een applicatie de broncode en documentatie bij een derde (Escrow Agent) deponeert en dat klanten die onder bepaalde voorwaarden bij die partij kunnen opvragen. Met behulp van de broncode en documentatie kan de applicatie worden onderhouden en verder ontwikkeld.

n Bro

De op te richten ‘Stichting Continuïteit Bridgis Geo Service Centre’ geeft klanten de zekerheid een totaal pakket aan data ongestoord te kunnen blijven gebruiken, wat er ook gebeurt met Bridgis: software, eigen gegevensverzamelingen, ict-infrastructuur en data van derden. Herman Kui, commercieel manager van Escrow Europe gaf tijdens de bijeenkomst met de datapartners van Bridgis informatie over het zekerstellen van data door derden. Escrow waarborgt geen zogenaamde ‘derden afhankelijkheden’. Dit zijn bij Bridgis vooral de databronnen. De Stichting Continuïteit garandeert het gebruik daarvan blijvend.

(Co ndi tion eel toe ) g bro ang to nco t de

BRON

Datapartners bijeen voor

Gebruiksrecht Software Leverancier op software

Software Escrow verschaft conditioneel toegang tot de broncode bron: Escrow Europe

bijvoorbeeld om bedrijfseconomische redenen, zijn de consequenties voor de gebruiker veel drastischer. De kans is groot dat de service en data permanent niet meer toegankelijk zijn. ASP / SaaS Escrow kan dit risico wegnemen. Iedere ASP / SaaS Escrow is een op maat gesneden combinatie van Escrow van softwaretechnologie, gegevensverzamelingen (data) en informatie over bijvoorbeeld de relevante ict-infrastructuur en back up voor de infrastructuur. f

De datapartners zijn geïnformeerd over de nieuwe versie van DSP en de Geo Webservices waarover u elders in dit nummer meer kunt lezen. BRON

Gerben Koppelman van Arcadis Ruimtelijke Informatie presenteerde Landinkaart dat juist enkele dagen daarvoor was geïntroduceerd. Ook hierover elders in dit blad meer. De datapartners toonden zich aangenaam verrast door de informatierijkdom en fraaie vormgeving van het nieuwe product. De combinatie van publieke en commerciële data en de materiedeskundigheid van

Arcadis levert een uniek resultaat dat aan zowel makelaars als consumenten veel toegevoegde waarde biedt in het aan- en verkoopproces van woningen. Voor de bronhouders van de data van Bridgis bleek 2+2 inderdaad 5 te zijn geworden. Tijdens de bijeenkomst was er ook aandacht voor de op te richten Stichting Continuïteit Bridgis Geo Service Centre. f

De partners van Bridgis

NAVTEQ is wereldleider in digitale kaarten van topkwaliteit. U vindt NAVTEQ-gegevens in de meeste autonavigatiesystemen die in NoordAmerika en Europa worden verkocht.

B•CONNECTED I november 2007

Deze onderneming is gespecialiseerd in producten en diensten op het gebied van doelgroepadressen en direct marketing. Cendris is een deelneming van TNT Post, dat aan elk officieel door de gemeente vastgelegd adres een perceelcode toekent.

WDM Nederland verzamelt en exploiteert informatie over consumenten en huishoudens ten behoeve van marketing, verkoop en communicatie. Als basis voor de gegevens wordt de zes-positie postcode gebruikt. De (gemiddeld) zestien huishoudens in één postcodegebied zijn in veel opzichten homogeen van samenstelling.

I 6 I

Stichting LISA heeft ten doel het beschikbaar hebben van informatie over vestigingen en de werkgelegenheid in geheel Nederland. Hieronder vallen ook de overheid, het onderwijs, de gezondheidszorg en de vrije beroepsbeoefenaars.

Prosu is Nederlands nummer één in (database) marketing in de agrarische sector. Het bedrijf bouwt en onderhoudt geavanceerde agrarische databases.

Sinds begin 2004 is de Topografische Dienst een dienst van het Kadaster. De Topografische Dienst Kadaster voert als enige instantie in Nederland een uniforme, landsdekkende topografische kartering uit. De belangrijkste kaartseries zijn de kaarten op de schalen 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000 en 1:250.000. Daarnaast worden diverse speciale kaarten geproduceerd voor civiele en militaire gebruikers.

Imagem verzamelt, gebruikt en beheert geospatiële beelddata. Naast software en maatwerk oplossingen levert het bedrijf onder meer ook een luchtfoto archief van Nederland en hoogtegegevens van terreinen, gebouwen, bomen en water.

Misdaadkaart.nl geeft als enige website in Nederland een actueel overzicht van overtredingen en misdaden die in Nederland plaatsvinden. De site toont alle misdaden die door de Nederlandse politie via persberichten worden verspreid. Elke misdaad komt in de database terecht met een schat aan metadata.

I 7 I

Het Nederlands Bureau Waardebepaling Onroerende zaken (NBWO) levert objectieve, efficiënte en effectieve modelmatige waardering van onroerende zaken voor verschillende marktgebieden.

november 2007 I B•CONNECTED

B-connected 1  

Relatiemagazine nummer 1

B-connected 1  

Relatiemagazine nummer 1

Advertisement