{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Stichting Bridge to Better Foundation Schippersgracht 3 1011 TR AMSTERDAM

Jaarrekening 2013


Stichting Bridge to Better Foundation Schippersgracht 3 1011 TR AMSTERDAM

Jaarrekening 2013

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. 1.1

Algemeen Algemeen

2

2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Grondslagen Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten

4 5 6 7 9

3. 3.1 3.2 3.3

Overige gegevens Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2013 Gebeurtenissen na balansdatum

-1-

12 12 12


Stichting Bridge to Better Foundation te Amsterdam 1.1 Algemeen Oprichting Blijkens de akte d.d. 23-12-2011 werd de Stichting Bridge to Better Foundation per genoemde datum opgericht. Stichting Bridge to Better Foundation is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 54332761. Doel De stichting heeft ten doel om mensen zonder zicht op een beter bestaan te helpen bij de terugkeer naar hun land van oorsprong. Activiteiten De stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer: - het geven van trainingen, cursussen en stages; - het begeleiden van de mensen; - het verstrekken van micro-kredieten. Vermogen Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: - Inkomsten uit door de stichting georganiseerde activiteiten; - schenkingen, erfstellingen en legaten; - subsidies en donaties; - alle andere verkrijgingen en baten. Bestuur Voorzitter - M. van der Mooren (per 01 januari 2015 teruggetrokken als bestuurder) Voorzitter - A. Smit (per 01 januari 2015) Penningmeester - P. Sikkema Secretaris - A. Smit (01 juli 2014 - 31 december 2014) Secretaris - S. Holwijn (per 01 januari 2015)

-2-


2. JAARREKENING

-3-


Stichting Bridge to Better Foundation te Amsterdam 2.1 Balans per 31 december 2013 (Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2013 € €

31 december 2012 € €

Vaste activa

Materiële vaste activa Inventaris

9.527

6.379 9.527

6.379

Vlottende activa

Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa

25.789

25.789

-

Liquide middelen

247.036

356.549

Totaal activazijde

282.352

362.928

PASSIVA Stichtingsvermogen Stichtingsvermogen

31 december 2013 € €

4.232

31 december 2012 € €

5.374 4.232

Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva

5.374

18.130

58.544

6.240

8.053

253.750

Totaal passivazijde

-4-

290.957 278.120

357.554

282.352

362.928


Stichting Bridge to Better Foundation te Amsterdam 2.2 Staat van baten en lasten 2013

2013 € Subsidies Donaties Donaties in natura

375.859 21.025 14.400

347.642 35.104 13.000

194.629 56.586 19.720 38.219 77.130 17.234 9.949

Bedrijfsresultaat Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Som der financiële baten en lasten

411.284 411.284

Baten Personeelskosten Huisvestings en kantoorkosten Begeleiding Deelnemers Deelnemerskosten Uitgekeerde Terugkeerbijdragen Appartementen Trainingskosten Lasten

2012 €

140.681 26.253 3.666 67.305 109.120 14.895 29.231 413.467

391.151

-2.183

4.595

1.040

Resultaat

Amsterdam, 26-01-2015 Stichting Bridge to Better Foundation

-5-

395.746 395.746

779 1.040

779

-1.143

5.374


Stichting Bridge to Better Foundation te Amsterdam 2.3 Grondslagen GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING Algemeen De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Afschrijving inventaris

20%

Vorderingen De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen. Kortlopende schulden De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Algemeen De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Financiële baten en lasten De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

-6-


Stichting Bridge to Better Foundation te Amsterdam 2.4 Toelichting op de balans ACTIVA VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen 31-12-2013 € Overlopende activa Nog te ontvangen subsidies Waarborgsommen Te ontvangen bedragen

Liquide middelen Rekening courant bank

-7-

31-12-2012 €

15.095 7.500 3.194 25.789

-

247.036

356.549


Stichting Bridge to Better Foundation te Amsterdam 2.4 Toelichting op de balans PASSIVA KORTLOPENDE SCHULDEN 31-12-2013 € Overige schulden en overlopende passiva Vooruitontvangen subsidiegelden Reservering vakantiegeld Overige schulden

246.695 7.055 253.750

-8-

31-12-2012 € 274.773 4.817 11.367 290.957


Stichting Bridge to Better Foundation te Amsterdam 2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 2013 â‚Ź Subsidies Subsidie Rijksoverheid (SVT) Subsidie ETF Subsidie St. RCAOK Subsidie Gemeente Amsterdam

Personeelskosten Loonkosten Vakantiegeld Reiskosten personeel Stagevergoedingen en vrijwilligersbijdragen Overige personeelskosten

2012 â‚Ź

191.669 169.095 15.095 375.859

297.018 13.124 37.500 347.642

171.116 11.659 5.903 4.100 1.851 194.629

125.445 6.417 3.599 4.950 270 140.681

Gemiddeld aantal werknemers: Gedurende het jaar 2013 waren gemiddeld 3,2 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband. In het jaar 2012 waren dit 2 werknemers. Huisvestingskosten en kantoorkosten (overhead) Bankkosten, administratie, notaris, accountant Huur gebouwen Verhuiskosten ICT kosten Website en promotiekosten Kosten bestuur Kantoorkosten Afschrijvingen

Begeleiding deelnemers Kosten monitorbezoeken Telefoonkosten Begeleidingskosten deelnemers Kosten deelnemerssysteem

Deelnemerskosten Reiskosten Leefkosten Overige kosten deelnemers Kosten documenten Onderdakskosten Kosten stages

-9-

14.612 14.167 8.787 7.882 4.510 3.000 2.123 1.505 56.586

6.623 11.010 6.497 297 1.826 26.253

8.056 7.105 2.559 2.000 19.720

2.312 1.354 3.666

10.468 10.098 7.279 6.409 3.560 405 38.219

13.075 20.830 3.577 10.367 18.925 531 67.305


Stichting Bridge to Better Foundation te Amsterdam 2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 2013 €

Uitgekeerde terugkeerbijdragen Terugkeerbijdragen onder subsidie Rijksoverheid Terugkeerbijdragen onder subsidie SVT Terugkeerbijdragen door Stichting Bridge to Better Foundation Terugkeerbijdragen onder subsidie ETF

Appartementen Huurkosten Inventaris en onderhoud

Trainingskosten Kosten trainingen Huur trainingsruimte Maaltijden trainingen Trainingsmaterialen Kosten externe trainers Kosten ontwikkeling trainingen

2012 €

47.035 12.096 9.369 8.630 77.130

53.115 50.005 6.000 109.120

14.400 2.834 17.234

10.800 4.095 14.895

6.060 1.876 1.078 685 250 9.949

6.175 2.200 690 3.082 4.500 12.584 29.231

1.040

779

Financiële baten en lasten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Ontvangen bankrente

- 10 -


3. OVERIGE GEGEVENS

- 11 -


Stichting Bridge to Better Foundation te Amsterdam 3. Overige gegevens 3.1 Vaststelling jaarrekening Omtrent de vaststelling van de jaarrekening is in artikel 14 van de statuten het volgende bepaald: Per het einde van het boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. Dienovereenkomstig is de jaarrekening door het bestuur in concept opgesteld. Gezien de gebeurtenissen na balansdatum heeft het bestuur besloten de jaarrekening opnieuw op te stellen per 26 januari 2015.

3.2 Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2013 De penningmeester stelt aan het bestuur voor het resultaat over het boekjaar 2013 ten bedrage van € 1.143,-- geheel ten laste van het stichtingsvermogen te brengen. De penningmeester stelt aan het bestuur, met betrekking tot het resultaat over het boekjaar 2013, de volgende resultaatbestemming voor: € -1.143 -1.143

Resultaat Onttrekking aan de overige reserves Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

3.3 Gebeurtenissen na balansdatum Stichting Bridge to Better is voor het uitvoeren van haar activiteiten grotendeels afhankelijk van subsidies Rijksoverheid (SVT), ETF, St. RCAOK, gemeente Amsterdam en donaties. Om de realisatie van de subsidiegelden juist en volledig te kunnen verantwoorden heeft het bestuur besloten een eerste concept jaarrekening vast te stellen, binnen de gestelde termijn van 6 maanden na afloop van het boekjaar, om aan haar bestuurlijke verantwoordelijkheid te voldoen. Gezien de materiële invloed van de uitkomst van na balansdatum vastgestelde subsidieafrekeningen en van specifieke donaties, heeft het bestuur besloten de jaarrekening opnieuw op te stellen per 26 januari 2015.

Rapportdatum: 26-01-215

- 12 -

Profile for Harmen Sas

Jaarrekening 2013 Stichting Bridge to Better Foundation  

Dit document bevat de door het bestuur goedgekeurde Balans en de Staat van Baten en Lasten van St. Bridge to Better over het jaar 2013

Jaarrekening 2013 Stichting Bridge to Better Foundation  

Dit document bevat de door het bestuur goedgekeurde Balans en de Staat van Baten en Lasten van St. Bridge to Better over het jaar 2013

Advertisement