Page 1

pag.34

pag.35


"//0 NBS[P

aria

$PQFSUJOB EJ-VDJB$BMGBQJFUSB

-PSFDPOTFDUFEJHOBGBDJEVOUBE UJPOTFRVBNFUJMJQFVGFVGBDDVNNZ OJCIFBGFVNNPEPFSBUBEJBNDP OVMMVQUBUWFMJTNPEJUJSJUXJTJUJVTUSVEFB BVHVFSPDPOTFWFMJRVJCMBBENJOVMQVUFU OPOVNNZOPTUSVENBHOJUFYFSBFTUSVE FTFEFVHJBNFUVFWFSPTEPMPSFNPEFU MVUBUFNBHOBBDJOHFYFVGFVHVFEPMVN WFMFTTFWFMJTOJBNFU RVBUJTTFDUFUVFSPT BDDVNWVMMVNRVJTOJTMVMMVUQBU )FOJCIFSJVSFWFMJRVJTMJVSFEJP DPNNZOJTBNDPNNPMPSTVTDJQFS JMJTTFEEVOUBEJUMPSTJUMPSTFRVJT BMJTNPEJPEFMJMFBBVHBJUMBGFVHJBN

Armando

%JSFUUPSFSFTQPOTBCJMF-VDJB$BMGBQJFUSB%JSFUUPSFEFMMBQVCCMJDB[JPOF.BSJB7BHP4FHSFUBSJBEJSFEB[JPOF "OUPOFMMB"NBUJ$PPSEJOBUSJDFBSUJTUJDB'SBODB5BCBDDIJ1SPHFUUPHSBGJDP-VDJB$BMGBQJFUSB3FEB[JPOF (*0$)*".0 WJBSFEJQVHMJB 3BWFOOB UFMFGPOP4UBNQB.FEJBHSBG3BWFOOB &EJUPSF"SUFCBNCJOJ WJBNBHHJPSF 3BWFOOB "##0/".&/5**UBMJBBOOVBMF&VSP TFNTUSBMF&VSP VOBDPQJB&VSP

Tdpqsj EPWF!OBTDPOP!MF!OVWPMF!ej!Qbpmb!Boesjoj! MB!QPFTJB!OFMMÖBSJB!ej!Mfxjt!Dbsspm! !

! !

qbh/4 qbh/7

! !

!qbh/29 qbh/!32

Jnnbhjob MF!CPMMMF!EJ!TBQPOF!ej!Mvdjb!Dbmgbqjfusb! ! MB!DJUUÌ!OFMMB!CPMMB!ej!Tvtboob!Ubnbsp!

! !

qbh/21 qbh/25

Gbj DPTUSVJSF!BRVJMPOJ!ej!Bohfmp!Cbhopmj! ! MBCPSBUPSJ!ÔMFHHFSJÔ!ej!Spcfsup!Qbqfuuj!!

Tqfdjbmf JOUFSWJTUB!B!EBWJE!ND/LFF!ej!Bohfmp!Cbhopmj!!

qbh/36


scopri pag.4

pag.5


///EPWF!OBTDPOP!MF!OVWPMF@

Ecte miniam, con hendree tuerilis adigna acilis dolessis ad tatue tis etum venisi. Andionsecte minibh eu facilit lor sim ing ea autpate dolobor sum dolore zzriurem! 4JTDJMMBGBDJCMBN[[SJUQSBUVNJMEJPOTF FUMPSUJOWFMEVOUBDJEVJTJCMBNJSJVTDJ ODJEVOUOVNTBOEJQTVTUSVEUFUBVHVFS BVHBJUFOJBUFWFMFVHBJUFBBENJOJCIFM JQJTJUMVNRVJTTFDUFNRVBN DPNNPE NJOHFUJVSFFUBN DPNNPEPMPSFN EFMFTTFEEVOUBVUJQJTJUBUJODJMJTJTDJQ pag.6

FVGFVHJBNJVTDJEVOUQSBFTTJUXJTTFE EVJTBDJQJUJVTDJCMBOESFDPOTFDUF EJBNFUVNNZOVNOVMMVQUBU6UMPSFN BVHBJUXJTMEVOUWVMQVUBU6UMPSFEJPO IFOJBNDPOTFRVBN WFMVMMBNOVN EJQJU#PSFFUVNTBOVUMPSFUBU#PS TVN[[SJVTUSVENBHOBGBDDVNTBO pag.7


*MMVQUBU-PCPSFEFMJTFUMVUQBUBDJEVOU XJTTJUBUBMJUBMJRVJTDJFOJNFMFOJN[[SJMMB GFVHVFSPTOVNTBOESFUBUFUMVNOPTUSVE FTFRVBUFNJOHFBDPOVNWFOJTEPMFOU MBPSFNPMPCPSQFSDJMJMJTJN[[SJMMVU QSBFTUJODJOWFMFOJNWFOEJHOBGFVJTJ .PMPSFSTVTDJQJTBNDPOTFEPMPCPSF

MB!QPFTJB!OFMMÖBSJB

.PEEPDPOTFOJBN WFOUBUJOHFYFSDJMJU BVHVFNBHOBDPSBMJTEPPEPMFTUP DPOTFRVJQJTOVNWVMMVUBUFNOVMMVQUBU RVJTOVMMVUXJTJCMBNOPOTFRVJTJT OVMQVUBU DPSFDPSFUJTOJNJOJCIFVHVFSP EPMVNFSJVSFUFNJODJUFFVGFVHBJU WFMVMMBPSUJTJTJUFUJOJNEFMEPMPSF WVMMVQUBUBEJPOVMMBDPOTFRVJTMEPMPSF UFFBGFVHBJUVMMBDPSJOWFSBMJTOVMQVU OVMQVUFUXJTBEJBNDPOTFEUJTOPTUSVE FOJTOPOTFOJUMVQUBUOJTNPEPMPSFFU TJTJ UJPFVJTOVNNPMPSFGBDDVN[[SJVSFN Mfxjt!Dbsspm

pag.8

pag.9


///J!NVMJOJ!B!WFOUP 4JTDJMMBGBDJCMBN[[SJUQSBUVNJM EJPOTFFUMPSUJOWFMEVOUBDJEVJTJCMBN JSJVTDJODJEVOUOVNTBOEJQTVTUSVE UFUBVHVFSBVHBJUFOJBUFWFMFVHBJUFB BENJOJCIFMJQJTJUMVNRVJTTFDUFN RVBN DPNNPENJOHFUJVSFFUBN DPNNPEPMPSFNEFMFTTFEEVOUBVUJQJTJ UBUJODJMJTJTDJQFVGFVHJBNJVTDJEVOU QSBFTTJUXJTTFEEVJTBDJQJUJVTDJCMBOESF

Fttjn!epmpsfn!wpmps! jsjvtup!fy!fv!gbddvn! evou!qsbftusve!epmvn@

DPOTFDUFEJBNFUVNNZOVNOVMMVQUBU 6UMPSFNBVHBJUXJTMEVOUWVMQVUBU 6UMPSFEJPOIFOJBNDPOTFRVBN WFMVMMBNOVNEJQJU#PSFFUVNTBOVU MPSFUBU#PSTVN[[SJVTUSVENBHOB GBDDVNTBO"HJU"IBFQFSDFSOJNVS WJT"IBFDPOFNQBUVNJBNOFOJT 6CMJFOJDBFDFQPTPQPUBNPSVN1 -VEJOBOPOTVBNRVJQBUJTFUPSQVCMJDB

Cari Amici, come va? Qui tutto bene! L’Olanda è bellissima, ci sono un sacco di fiori e nelle campagne ci sono delle strane torri con delle pale che girano quando c’è vento (mi hanno detto che si chiamano mulini!) Quando torno ne pasrliamo meglio! un bacione a tutti!

pag.10

pag.11


Qju!bujoh!fvn!jsju!jsju!bvhjbndpsf!wfmftf!wpmpsfn!jsjvsf! uvntboejhob!gfvhbju!jo!fojt!opt!ojci!fy!xfvnnpep! pag.12

pag.13


immagina pag.14

pag.15


///MF!CPMMF!EJ!TBQPOF &NNJIJMVUFSFIFNVTVMJDBFE BDFNPVUGBVEFNVOVMJT "UJEFUPEJVFTTUJNJMJTRVF EFOUJOB GPSFTTJNVSJTTFEFN FT 3FBEIVTDVUFNPNOJIJDBU SFQVCMJDBUFMJOUFSDFSGFY TQFSVNJBOJTBUVTOPUBN EJU TFOB TJHOPDDIVJTRVFFSUBN IPSJQPQUJOUBOEJFTJE2VJTTJU MVUJVSFSPPEJUJOJN[[SJVSFSJM VMMVQUBUF/JTNPEPMPSJOJBN RVBUXJTJTBU TVNNZOJT OPOTFFUOVNNZOPOTF EPMPCPSFWFMJOIFOJCIFUVFSBU MBGFVGBDJMMVNTBOIFOJCI FOJBUFDPOTFDUFNBHOBGFVJT EPMPSJQJTNPEJQJUVUQBUJOJU WFSPPEJHOBGFVJTJTBUBEJUJOH FSTFOJTJTMVUFU DPOVMQVUF FOESFNWFMEPPEJPPEFUWFM JSJVTUPDPOTFEEJUMVUQBUJOH FOUOPOTFRVJCMBNDPN NPMFTUJOWFSDJMVUBU6U MVNJVTUPPEJHOBBDJUJOH FMJTJFYFSJVTDJOHFU WFMJUVU MPSFSBUFUBMJTJUVUQSBUVNNPMPS TVTUJODJQJTBEEPMVNNPE pag.16

4JTDJMMBGBDJCMBN[[SJUQSBUVNJMEJPOTF FUMPSUJOWFMEVOUBDJEVJTJCMBNJSJVTDJ ODJEVOUOVNTBOEJQTVTUSVEUFUBVHVFS BVHBJUFOJBUFWFMFVHBJUFBBENJOJCIFM JQJTJUMVNRVJTTFDUFNRVBN DPNNPE NJOHFUJVSFFUBN DPNNPEPMPSFN EFMFTTFEEVOUBVUJQJTJUBUJODJMJTJTDJQ

FVGFVHJBNJVTDJEVOUQSBFTTJUXJTTFE EVJTBDJQJUJVTDJCMBOESFDPOTFDUF EJBNFUVNNZOVNOVMMVQUBU6U MPSFNBVHBJUXJTMEVOUWVMQVUBU6U MPSFEJPOIFOJBNDPOTFRVBN WFM VMMBNOVNEJQJU#PSFFUVNTBOVUMPSF UBU#PSTVN[[SJVTUSVENBHOB pag.17


ÓMB!DJUU±Ì!VOB!CPMMBÔ

Un racconto di Susanna Tamaro pag.18

3VEEPMPSJMJTBVHBJUMVUQBUEPMVUQBUJTNPMPSFFMJU WVMMBGFVGFVHJBNEVOUOJBNDPOTFRVBNDPNNPEPM PCPSFSPTUSVENJOFU WFSBFTFNBHOJCIFBDPNNPE NPMPSFFUBNDPSUJTJNWVMMBPSJVTDJQJUOPTUJOIFOJBU BDJODJEVJTJNFSTJTMVUBU DPOVNJVSFGBDJMFSPEPMFTTJ *HOJU DPOVUBUQSBFTTFOUMPSFNPEJHOJCIFVJUJTJNWFMEFMJRVJ QJTNPEJPOTFRVJQJUBEEPMPCPSFFVHVFGFVHVFUBUVFEJUMPSF FYFSBUWPMFTFRVJCMBNFVGBDJQFSTJFVJFUJMJUWFSDJOVUFEPMPSUJP FYFSJOHFU RVJQJTDJMJTEPMPSJOJBNJMMBGBDDVNTBOEJPOVMQVUQBU &TTFOJTOVNJVTDJMJUOVMQVUMVUBNWFOUMVQUBUJMJUJOFSTVN WFMVUQBU WFOJBNRVJTOPOTFDPSFNBEJBN DPOVMMBNFU RVJTBVUBUJPOWFMVUFYFSBUOVMMVNTBOESFNEVOUXJTOJN WFSJQJUOVMQVUFEVOUMBNDPNNZOPOFOUBMJTTJNOJUBU 5FNFSTJNEPMPSFNBVHVFEPMFOJNFVJTMJMMBBMJRVBNDPOTF EVJCMBOESFFUMVQUBUEPMPSQFSPTUJOJBNFYFSJMJQJUJSJVTDJMMB DPOTFRVJQJTOVNRVJUJPOTFRVJTFOJTNPMPSFFUWFOJBN TJCMBPSBMJRVBNDPOIFOJBNFYFTFDUFNFVHBJUMBGBDDVN EPMFOJTOPTOVMMBNEJPFYFYFVNFMJTJTOJTEJUJVSFSJOH FUVNNPEJUMBOESFEFMEFMJUWFMJU DPOTFRVBN RVBUMB DPOVUQBU DPOVMMBNFUMBBVHJBUJOFSJQTVNEPMFTTJ *RVBUJFDPOWFOJUOPOVMQVUFUBDJMMBGFVHBJUFUVNRVJQFUXJTJN EPMPSFGFVHJBUFNBHOJTJFYFU RVJTBMJRVBUVNWFSJVTDJOHFYFS TVNOJCIFBGFVHBJUVMMBPSFNBHOJBNDPNNZOVMMBGFVHVF NBHOBDPSJOIFOUJOJBUJTBEFUBEJUMPSFNEPEPMPSFWVMMBN RVBNFU RVJQFSPPEPMPSJQFVGFVHVFSPFVJQJTBVHBJUOJTJ -JRVJFU RVBUJSJUOJTOVNTBOESFFU RVBNWFOUMBOESFSDJQ FVGBDDVNWFMJRVJQTVNFUXJTEPMPCPSQFSJOHFYFUVUBU 7FMJUQSBUBEFSPTFTFRVJTJCMBN TVTUPDPOIFOJTJUBUJOIFOU BMJRVBUFVJQJTFVJTJTMVUQBUVNFMFYFSJMFMVUOVNRVJCMB pag.19


BDDVNWFMFOJCIFUVFUBUJPPEJUFY FVHVFSPTOJUMVUMPSFFUMBPSFNJOJUMPSUJOD JMJRVJUFNWPMPSTJNWFMFOJUOPTUSVEUJOH FUVNWFMJQJUOVMMBPSFFUMBOIFOJNRVJQ FBGFVHBJUOJTJTBENPEEPMPCPSFEPMPS JQFVHBJUOPOIFOUBEJQJTNPMPSTJ 0SFNJOWFMFOJN[[SJMMBGFVHJBNWFOJTJTM EVJTJNEFMVUQBUEVJTBEJBN DPNNZ OVMQVUBU RVJTBMJUEPMPSBEJUMVQUBU JVTUJTBMJUQSBFTFFVGFVHBJUQSBFTTJN BEFYFSJUBEJQJTJTOPOVMQVUFEJPOWFMJU MVN[[SJMEFMJUVUBEFU RVJQFMJU TVTUP FUWFSJMJTTJNEPDPSFEPMPSBMJUMVN [[SJVTUPPEEPMPSFFUBVHVFDPSFNJODJMMBO IFOJTOVMMBNFVNTBOFUMVN[[SJVSFSJU JODJEVJTMJSJMMVUBUFNWVMMBOESFWFMFTUJOHFV GFVHJBUJPPEEVJTJTTJUJVTUJPOFTUJFEVOU BDDVNNPEFVHVFSTVNTBOEJUXJTEJQFS TVTDJMMBN WFMFSDJMJTOJBN TVNRVBN RVJTOVMQVUBUVUBUJOWPMFTUJTBNDPSF EPDPOTFRVBUBEJUJSJVSFEPMFOJCIFVJT OVMMBOIFOEJPOTFRVJTMFUMPSFNFVJTJ 1JTJ-VQUBU DPOTFDUFEPMPSQFSTJTJCMBO WFMJQJUVUEPMPSFNJOVUFNBHOJTBVUBU &RVJTTJ%FMFTTJTEPPEJQFB DPOVMMBOESFNPMVQUBU

La scrittrice: Susanna Tamaro "DDVNOVMMBNEJQJUOPTUPEJHOBGFVHBJUBU WFOJBU%VJTDJMJRVBUMBPSJOJCIFOUWFMJTJ 3BUFDPOTFUBUVFFYFYFSBUOJNEFMJTBN TVNTBOESFDPSQFSDJEVOUQSBFTFNPEUBUJF 0EPMPSTFRVBUJFNBHOBGFVNBVUFEFMFOJU WPMPSTJTOPOTFDUFEJUMPSQFSTJNJSJU 

pag.20

pag.21


fai pag.22

pag.23


DPTUSVJSF!VO!BRVJMPOF 1

Per costruire un aquilone, procurati questo materiale:

Jhojtnpe!jbnfuvf!ufn!rvjq! fu!bejqtvn!opo!fu!wfsp! fsp!pe!njo!vuf!fttfdufn! ep!pepmftfe!ubu-!rvjtjn/

Jhojtnpe!jbnfuvf! ufn!rvjq!fu!bejqtvn! opo!fu!wfsp!fsp/

2

3

4

5

Jhojtnpe!jbnfuvf!ufn!rvjq!fu!bejqtvn!opo!fu!wfsp!fsp/Jn!ejqju-!wpmps!jqjt! bddvnnpe!npe!ujo!fu!fs!tfe!ujp!pep!dpsf!npmps!bndpsbSjm!vubu/!Vu!bn!ovmmbJev/ pag.24

pag.25


6QUBU6UMVQUBUFGFVHBJUBMJUJMEPMPSTVTUJTOJTJUBMJRVJUJPEJBN WFMFBBEUBU WFMF0SF WPMPCPSFGFVNWPMPCPSTVNNZOVMMBGBDJFVJUJTOVNEPMPCPSFEFMFTTFWFMFTFEJQJTDJMJ JOWPMPCPSBVUQBUBEJHOJN[[SJVSFN[[SJU RVJTBDJOVMMBNRVBUWFMJRVBNBEJBNDPNNZ OVMMBDPSFFUBEEJBU WFMVUQBUJTJ*SJMVUFNJOVUVUVUOVMQVUMBOEJHOBDPSTFEEJUJMJRVBN pag.26

pag.27


MBCPSBUPSJ!ÓMFHHFSJÓ

0CPSUJPOTFGFVHJBNDPOTFOJNWFMFOJU RVJT FUVFNBHOBBEJQJTBVHBJUWFMFOJUJVTDJEVJTDJQJT OPOTFRVBUQSBFTTJTJUBMJUQSBFTTJNBMJUBU "EEPMPSBVHJBU6UJOHFBGFVHJBNFUQSBFTFDUFN WFMEJBNFUMBDPNNZOVMMBOIFOJTFTTFUJP DPNNPMPSFNBHOBGBDDVN[[SJMMBBUVFEVJ FYFSPEJQJUQSBUJFGBDJEVOUWPMPSFFVGBDDVN WFMFOJTBNRVBU%VJTTJNRVJTMJOHFSDJMJTJ *NBEJPOTFEFVJTFBBNDPOVMMBBDJODJOHFVHVFSBU OPOVMQVUWFMEPMVNNZOPOTFRVJTEVJTFU TJN EPMPSFNJOFYFVHJBNDPOTFOUVUBEJUWVMMVUQBU RVBUOVMMBPSUJFDPNNPMPSJVTDJMJRVBNFUBVUQBU &RVBUFUEJPOVMMBBMJTEJUBMJRVJQJUMPCPSTFENJOH FUJOFSPPEJUOVNJODJMJUBMJTDJCMBGFVHJBUVNEJBN pag.28

Spcfsup!Qbqfuuj

centro

””La Lucertola” pag.29


speciale pag.30

pag.31


JOUFSWJTUB!B!EBWJE!NDLFF

il disegnatore di Elmer

pag.32

Agna faci eugue commy nullaoreet vulla facidunt wis nim incipit, commy nisl dolor am ad?

&MJVSFFUBUEPMPS TFRVBUXJTOJT FTTJUFUMPSFUFU MVQUBU6UMPSFN RVJTJCMBNFU VMMBPSTVTDJEVOU

&MJVSFFUBUEPMPS TFRVBUXJTOJT FTTJUFUMPSFUFU MVQUBU6UMPSFN RVJTJCMBNFU VMMBPSTVTDJEVOU

Agna faci eugue commy nullaoreet vulla facidunt wis nim incipit, commy nisl dolor am ad?

Agna faci eugue commy nullaoreet vulla facidunt wis nim incipit, commy nisl dolor am ad?

&MJVSFFUBUEPMPS TFRVBUXJTOJT FTTJUFUMPSFUFU MVQUBU6UMPSFN RVJTJCMBNFU VMMBPSTVTDJEVOU

&MJVSFFUBUEPMPS TFRVBUXJTOJT FTTJUFUMPSFUFU MVQUBU6UMPSFN RVJTJCMBNFU VMMBPSTVTDJEVOU

Agna faci eugue commy nullaoreet vulla facidunt wis nim incipit, commy nisl dolor am ad?

Agna faci eugue commy nullaoreet vulla facidunt wis nim incipit, commy nisl dolor am ad?

&MJVSFFUBUEPMPS TFRVBUXJTOJT FTTJUFUMPSFUFU MVQUBU6UMPSFN RVJTJCMBNFU VMMBPSTVTDJEVOU

J!tvpj!mjcsj;

pag.33

giocaMI  

una rivista per bambini, studiata secondo i principi visivi che secondo me dovrebbero essere tenuti in conto quando si lavora per un target...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you