Page 1


5

Southern Comforts Brian Noyes

# & c

Adagio

Soprano

Alto

Tenor

tempo flessibile

# & c

Ó

# V c ˙. 

œ

Bass

?# c w 

˙

O

w

 ˙O

˙w

˙

˙w

O

Ó

w

˙

w

w

w

ww

ww

w

w

w

w

O

# Ó & w

Adagietto

6

S

A

T

B

& V

# #

‰ œœ œ œ p solo

(m)

O my lov-ing

w

(m)

w

(m)

?# w 11

A

T

B

& & V

# # #

œw

œw

(m) sis - ter,

A

T

B

&

o - ver

w

(m)

w

w

w

w

(m)

(m)

(m)

(m)

w

(m)

œ œœ œ œ

wœ ˙ (m)

in the Rock of

A - ges,

& V

˙œ . ˙

œ œ

Rock of

(m)

(m)

w

w

˙.

(m)

# #

ah

˙ ah

?# w ah

w

(m)

wœ ˙ .

œ

œ

ah

to

˙œ

pil - low,

œ

˙

ah

˙.

ah

ah

ah

˙

˙

be your

w ˙

(m)

(m)

O my lov - ing

w

w

(m)

ah

˙.

ah

œ

ah

œ

œ

o - ver

ah

œ

when the world's on

w

bœ œ

Hide me

œ œ œ œ œ

w˙ .

ah

Hide me

œ

bro - ther,

(m)

œ œ ˙

œ

w

(m)

œ œ œ œ œ

bos - som

œ œ w

w

(m)

˙

˙

œ

˙. tutti

me.

(m)

w

Don't you want God's

cleft for

n œœ œ

w

‰ œœ œ œ Óp

˙

w

(m)

œ œ œ œ œ

œœ œ

(m) A - ges,

w

fire,

to be your

(m) pil - low,

(m)

w

˙

Don't you want God's

œ œ œ œ œ˙ . ˙

œw œ

(m) bos - som

w

(m)

œ

(m) fire,

(m)

(m)

#

when the world's on

œ œ œ œ œ

˙w

(m)

?# w 16

œ œ œ œ œ

w

(m)

S

œ

w

(m)

S

(take breaths staggered)

œ œ œ œ œ œ in the Rock of

˙.

ah

w

ah

˙.

ah

A - ges,

ww

w

ah

œ

˙

w

ah

œ œ

Rock of


6 21

S

A

T

B

& & V

# œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

#

A - ges,

cleft for

#

ah

œ œ ˙

˙.

œ œ ˙

œ˙ œ b œ œ˙

˙

# 5 œ & 4

˙

# & 45 œJ œ bos

˙

? # 5 bœ 4

œ

to be your

œ œ J

-

# V 45 œ

som

bos - som

# Œ & ˙.

solo

31

S

A

T

B

& V

#

O ye con-greg - a - tion,

,

rit. œ œ œ œ c œ ˙

bos - som

B

f

ah

bos - som

T

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œœ œ fO ye con-greg - a - tion, when the world's on fire, œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ Œ

ah

? # #˙

œ œ œ

cleft for me.

be your

be your

pil - low,

œ ‰ œ œ c œ J be your

œ œ œ œ

cleft for

œ œ

cleft for

Sshh! 

me.

U ˙

cleft for

me.

œ œ

cleft for

Œ

** Œ Sshh!  * Œ

me.

U bœ œ n˙

me.

pil - low,

Ó *

U ˙˙

me.

Sshh! 

me.

U ˙

*

Sshh! 

me.

Œ

(approx pitch)

&b

b œ

&b

b

37

S

A

T

p

Œ

Hush!

œ

pHush! b Vb œ p

? bb œ p

Hush!

Œ

Hush!

Œ Œ

œ

Œ

œ

Œ

œ

Hush!

,P œ œ œ

o - ver

œ œ

o , œPœ œ

P

Hide me

œ œ

- ver

œ

œ œ

œ œ

œ

o - ver

nb 2 b 4 Å p Hush! n bb 2 4 Å p Hush! nb 2 b 4 Å p Hush! nb 2 Å b 4 p Hush!

œ œ

Don't you want God's

bos

bos - som

œ œ

œ œ. J

Œ

in the Rock of

in the Rock of

* *

œ œ œ œ œ

some-bod - y's call - ing my

Œ

Sshh!

œ œ œ œ

œ œ œ œ

Œ

Sshh!

*

Sshh!

(at pitch)

œ œ œ œ

Œ

Sshh!

Œ

‰ œ.

bos - som

Œ

˙

Rock of

A - ges,

Rock of

˙

œ

œ

A - ges,

œ

name;

Hush!

˙

œ

Œ

˙

œ

Œ

name;

˙

Hush!

name;

Hush!

name;

Œ

cleft

œ

cleft

for

˙

name;

˙

name;

˙

name;

Œ

œ-œœ-œœ-

Hush!

œ for

rit.

Œ

Hush!

Hush!

œ

œ

name;

œ-

œ

for

rit.

˙

call- ing my

œ

cleft

A - ges,

some-bod - y's call-ing my P œ œ œ œ œ œ

˙

œ

A - ges,

œ œ œ œ œ œ some-bod - y's call-ing my P œ œ œ #œ œ œ

œ œ cleft for

rit.

A - ges,

œ œ œ œ œ œ some-bod - y's call- ing my P

some-bod - y's P

rit.

œ

œ- œ- œ

Rock of

God's

A - ges,

œ

5 4

‰ œJ 45

som

œ- œ- œ

Rock of

God's

˙

œ- œ- œ

˙

A - ges,

-

œ- œ- œ

A - ges,

œ œ œ nœ œ œ

*

God's

Don'tyou want God's

Don't you want God's bos

in the Rock of

Œ

som

œ œ œ œ œ ‰

œ œ œ œ œ œ

Œ

-

want God's

want God's

in the Rock of

Œ

œ ‰ J 45

˙

œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ 45

œ œ

œ œ œ œ œ œ

Andante

some-bod - y's call - ing my

Œ

œ

œ œ œ œ œ œ

- ver

some-bod - y's call - ing my

Hush!

Œ

œ œ œ

some-bod - y's call - ing my

Hush!

Hush!

B

œ

Poco Meno

Hideme o , P œ œ œ œ

˙

œ œ œ œ

when the world's on fire,

Hide me

pil - low,

rit.

˙.

? # ˙.

˙

rit. œ ‰ œ œ c œ œ J

cleft for

# . ˙

pil - low,

rit. j œ ‰ œ œ c œ

me.

me.

when the world's on fire,

on fire, f O ye con-greg - a - tion, when the world's œ œ œ œ œ œ œ ˙ œœ œ œ œ œ œ

ah

26

A

O ye con-greg - a - tion,

ah

ah

S

f

me.

Œ Œ Œ

œ


S

œ œ œ œ œ

‰ œ œ œ

b &b œ

œ œ œ œ œ

‰ œ œ œ

œ

œ œ œ œ œ

‰ œ œ œ œ œ

ways; Hal - le - lu

A

ways; Hal - le - lu

T

b Vb œ

ways

B

? b b œ

ways

Hal - le - lu

-

-

-

Hal - le - lu

-

b & b ˙. b & b ˙. b ˙. V b ˙.

&b 55

A

œ ‰ œ œ œ œ

b œ œ

jah

œ œ œ œ

some-bod - y's call - ing my

b &b œ œ

œ œ œ œ

b Vb œ œ

œ œ œ œ

B

? b b

œ œ

Lord,

A

b &b œ

Lord,

T

B

Vb

b nœ

? bb

œ œ œ œ

some-bod - y's call - ing my

b &b œ

œ œ O

my

œ œ O

my

œ œ

œ œ œ œ

Lord,

Lord,

Œ

O

O

my

my

œ œ

Œ

Œ

Œ

œ

Œ Œ

œ

F œ

F nœ

F œ

˙

name;

Lord,

what

œ

œ

Lord, what

œ bœ

shall I

œ œ.

shall I

œ œ.

œ

what

œ

shall I

Lord,

what

shall I

œ œ.

43 œœ ..

œ -

jah

-

jah

Hal - le - lu -

jah

my Lord,

3 œ. 4 œ.

my Lord, my

Lord,

œ œ œ œ

some-bod - y's call - ing my

name;

F

œ.

> œ

œ.

œ.

do?

do?

do?

œ.

œ.

f I'm œ. f I'm œ. f I'm

P œœ P œ

œ œ J

Œ

what shall

Œ

so

j œ

œ-œ-

Œ

Œ

œ-œ-

Hush!

Œ

Œ

Hush!

name;

œ œ

œ #œ œ œ

name;

œ œ

œ œ œ œ œ

œ œ

œ œ œ œ

œ œ œ

name;

œ

name;

œ œ œ œ I

Œ

œ-œ-

œ œ œ œ

glad

Œ

Hush!

Hush!

œ.

I

Hush!

some-bod - y's call - ing my

œ œ

œœ--

Œ

some-bod - y's call - ing my

Œ

œ œœ ..

I j œœ œœ œœ . . J

some-bod - y's call - ing my

Œ

I

what shall

Hush!

P

I

what shall

some-bod - y's call - ing my

Animato

f I'm

œ bœ.

Hush!

œ œ

Hush!

do?

œ.

Œ

Hush!

Œ

œ

˙

Hush!

œ >

Hush! P

˙

œ œ œ œ œ œ

œ œ nœ

what shall

œœ ..

œ

name;

œ œ.

œœ .

O

name;

Œ

Lord,

Lord,

˙

œ > Hush!

œœ

j œœ œœ œœ J

œ œ œ œ œ œ

Œ

j œ œ œœ

˙

œ J

Lord,

my Lord,

3 œœ .. 4

> œ

my

O

name;

Œ

œ J

my Lord, my

some-bod - y's call- ing my

œ œ

œ.

j œœ œœ œœ J

O

œ œ œ œ œ œ

Hush!

œ œ.

O

œ œ œ œ œ

Hush!

name;

jah

œ œ œ œ œ

Hush!

œ

œ œ œ

Hush!

name;

-

some-bod - y's call-ing my

Hush!

name;

le - lu

3 œ œ œ. 4

some-bod - y's call- ing my

Hush!

œ

Lord,

Œ

Hush!

˙

some-bod - y's call - ing my

61

S

Hush!

˙

some-bod - y's call - ing my

T

œ

-

Hal - le - lu

Hal- le - lu - jah

Œ

œ œ œ œ

Hal - le - lu

Hal- le - lu - jah

pHush!

do?

S

jah

pHush! 2 œ 4

? b ˙. b

Hal

Hal- le - lu - jah

pHush! 24 œ Hush! p 24 œ

do?

B

jah

Andante

do?

T

œ

Hal- le - lu - jah

2 œ 4

do?

A

jah

œ œ œ œ œ

48

S

œ.

b &b œ 43

f f

œ œ O

my

œ œ

O

œ

my

œ

f O my œ œ f

O

my

œ œ œ œ

got my

re - lig - ion in

œ œ

œ œ œ œ

glad

j œ I

got my

re - lig-ion in

œ J

so

œ J

glad

œ J I

œ J

got my

œ œ

re - lig - ion in

œ œ œ œ

so

glad

I

got my

re - lig - ion in

so

œ.

œ. œ.

œ œ

œ œ œ œ

7


8

&b 67

S

A

b œ

œ œ

Lord,

O

b &b œ

B

Vb

my

O

b œ

œœ

Lord,

? b ˙ b

œœ

my

œ

A

T

b &b

˙

b Vb œ œ œ shall

B

œ

Œ

Å

pHush!

˙

I

? b b ˙

pHush!

œ

œ

Œ

do?

what

œ

œ

do?

Œ

Œ

Å

shall

Hush! ˙

I

pHush!

œ

œ

do?

what

shall

Œ

Å

Œ

Œ

rit.

Œ

Œ

rit.

œ ‰ Œ J

Œ

Œ

Œ

rit.

Å

Å

Œ

 Hush!

S

bb &bb

A

b & b bb

T

b V b bb Œ

œ œ.

B

? bb Πbb

rit.

Hush!

Get on

f

Get on

A

T

œ.

board,

œ J

œ

œ

Dere's

room

for

œ

œ

chil - dren,

œ J

room

for

œ

œ

room

for

œ

œ

room

for

bb j &bb œ œ b V b b b œJ

œ

? bb b œ b J

œ

chil - dren,

Dere's

œ J

Dere's

œ J

Dere's

œ

lit - tle

chil - dren,

chil - dren,

B

board,

 œ œ

œ.

œ œ.

b j & b bb œ œ

f

88

S

œ

œ œ

chil - dren,

lit - tle

chil - dren,

œ œ œ man - y

a

œ œ œ man - y

a

œ œ œ

man - y

a

œ œ œ man - y

a

œ

œ

œ more.

œ more.

œ

œ œ. Get on

œ œ.

Get on

f

Œ

œ œ. Get on

œ œ.

f Get on Œ

f

Œ œ œ

œ.

do?

I

œ. I

   

Allegro Giocoso

82

I

I

œ J

Hush!

do?

˙

j œ œ.

Hush!

Å

œ œ œ

œ

shall

shall

Å

œ.

j œ œ.

what

Œ

Hush!

shall

œ

do?

I

œ J

what

œ

œ.

shall

pwhat Å Œ

do?

I

I

nœ J

what

Å

œ

I

shall

œ

œ

Œ

œ

j œœ œœ ..

what

Lord,

b &b ˙

shall

˙˙

74

S

œœ

œ.

j œ œ.

what

Lord,

Lord,

shall

Lord,

œœ

O

what

˙˙

my

œ J

˙

Lord,

œ œ

Lord,

T

˙

œ

œ

f

˙

do?

˙

do?

˙

do?

U œ

U Ó

U bœ

bb b b

(m)

U Ó

bb b b

(m)

U Ó

U œ

bb b b

U Ó

bb b b

U œ

(m)

(m)

œ œ. Get on

œ œ. Get on

œ œ.

œ œ

œ.

board,

lit - tle

œ œ

œ.

board,

lit - tle

œ.

œ œ

lit - tle

œ œ

chil - dren,

Get on

œ œ.

board,

lit - tle

board,

lit - tle

chil - dren,

Get on

board,

lit - tle

œ.

œ œ

board,

œ.

board,

lit - tle

œ.

œ œ

board,

lit - tle

œ

œ

œ

œ

chil - dren,

œ

œ

chil - dren,

œ œ.

Get on

œ œ.

Get on

œ.

œ œ œ œ

œ.

board,

lit - tle

œ.

œ œ

board,

lit - tle

more.

œ

more.

Œ


bb j &bb œ œ

S

dere,

A

b & b b b œœ œ Œ œ

No

sec - ond

B

bb Vbb Œ

bb &bb ‰ 100

S

A

sec - ond

œ œ

board,

T

b V b bb œ œ œ

Get on board,

B

? bb Œ bb b œ & b bb 106

S

room

A

b & b bb œ

room

T

bb Vbb œ

room

B

? bb b œ b

room

# & c œ.  Steal 111

S

A

T

B

œ œ œ

for

man - y

œ

a

œ œ œ

for

man - y

a

œ œ œ

œ for

man - y

œ for

a

# & c œ.  Steal # V c œ.  Steal ?# c œ.  Steal

board,

lit - tle

j œ ˙

a - way,

j œ ˙

a - way

j œ œ

a - way,

j œ ˙

a - way,

œ

œ

chil

œ œ.

diff-'rence

in de

lit - tle

œ.

dren,

œ

U ˙

œ

more.

œ.

œ.

Steal

œ ˙ J

Steal

œ.

Steal

j œ ˙

œ.

Steal

j œ œ

œ.

œ.

j œ ˙

Steal

fare.

Get on board,

œ œ œ

a - way,

a - way,

a - way,

a - way,

œ

œ œ œ

˙˙

œ

j œ

œ.

Dere's

j œœ

œœ ..

˙˙ woo.

˙

Dere's

œ.

˙

chil - dren,

œ J

woo.

œ œ œ

rall

œ œ œ

rall

œ œ

Woo

œ œ

Woo

Dere's

˙ -

-

woo.

œ

woo.

to

Steal

j œ œ

a - way

œ

to

œ.

Steal

j œ œ

a - way

œ

œ.

j œ œ

œ

˙.

Je - sus;

œ

˙.

to

œ

˙.

Je - sus;

œ

œ

˙.

to

Je - sus;

Je - sus;

c

# U nœ.

U ‰

c

U ‰

c

U ‰

c

U nn n # n œ . n œ.

woo.

œ

U ‰

# U nn nn œ .

Woo - woo.

˙˙

rall

U nn nn# œ . nn nn

œ œ œ

˙˙

rall

a - way

Dere's

lit - tle chil - dren,

a - way

Steal

œ .allargandoœ J

œ

lit - tle chil - dren,

chil - dren,

œ œ J

œ œ œ

Œ

woo.

˙

Get on

œ œ j œ

Woo - woo.

more.

U ˙

œ œ

Get on board,

chil - dren,

Woo - woo.

˙˙

œ œ œ

œ.

˙

Woo - woo.

U ˙

Get on board,

woo.

‰ œ œ œ

œ œ œ œ. J

lit - tle

-

Get on board,

œ œ œ.

œ œ œ

œ œ.

-

Œ

9

œ œ j œ

Get on board,

choo,

Woo - woo. Woo

No

‰ œ œ œ

œ

choo,

j œœ œœ œœ œœ ..

more.

a

Andante semplice

train,

more.

œ œ œ

man - y

fare.

j œ œ œ œ.

œ.

Get on board,

œ

in de

œ. œ

lit - tle

board,

œ œ œ

diff-'rence

œ œ œ œ œ

œœ ..

Œ

œ

Choo,

œ œ

board,

Get on

œ œ.

œ œ.

œ

Woo - woo.

œ.

œ œ j œ ‰

Œ

class a - board dis

Get on board,

b & b b b œj

No

‰ œ œ œ

œ œ

œ œ

No

train,

choo,

Woo - woo.

œ J

œ. œ

œœ

‰ œ œ œ

Ch, ch, ch,

dere,

Œ

Choo,

œœ œœ œœ

? bb œ œ bb J

œ œ

class a - board dis

œœ

Ch, ch,

T

œ œ

œ œ

œ J

94

j œ ˙

œ.

Steal

œ

Steal

œ.

œ.

a - way

œ

œ

a - way

œ ˙ J

Steal

œ

œ

Steal

œ.

a - way,

œ

œ

a - way,

Steal

œ ˙ J

a - way

Steal

œ ˙ J

Steal

a - way

Steal

a - way,

œ.

œ ˙ J

œ.

a - way,

œ ˙ J

œ


10 117

S

A

T

B

& & V

#

j œ ˙

œ.

#

steal

#

steal

a way

œœ œœ a

steal

?# w w

a

123

A

T

B

& & V

#

œ

˙˙

œÓ .

œ œ

˙

home

œ œ

˙ ˙

œœ œœ

home

way

#

han't

got

#

œ

han't

œ

got

œ

œ

han't

? # œœ

han't

128

S

A

T

B

& &

œ

got

œœ .. œœ œœ

long

got

long

# #

a

A

T

B

& & V

# #

a

way

-

˙˙ ..

w

w

œœ ..

œ.

Steal

?# w w

j œ œ

a - way,

Steal

œ

j œ œ œ

han't

œœ

œ.

Steal

p steal

œ.

œ

got

a - way

long

j œ œ

a - way

   

œ

œ

I

han't

œ

œ

I

han't

œœ

œœ I

han't

œ œ

œœ I

han't

w j œœ œœ

a - way

 

œœ

  

 

j œ œ

œ

a - way,

œ

œ.

-

way

œ œ

steal

got

long

œ

œ.

œœ

œœ ..

got

long

got

long

œ œ

œ. œ.

got

long

a

stay

j œ

˙˙

˙˙

˙˙

˙

j œœ to

j œ œ J

to

to

w

œ

œ œ3 œ œ

œ

a - way

steal

a - way

w w

way

here

stay

stay

˙

˙ w

stay

U w

here

U w

here

U w w

here

n bAllegro Molto e Ritmico b œ . # œ œ . œ œ . œ œ œJ œ f Josh - ua fit de bat - tle of Jer - i nbb j  œ œ f Jer - i nbb  œ œ J f Jer - i œ œ nb  b J f Jer - i

a -way

j œ œ

steal

-

œ ˙ J

cho,

j œ ˙

œ œ J

œ ˙ J

Jer - i - cho,

cho,

œ ˙ J

cho,

œ ˙ J

- cho,

p

œ œ œ J

U w

œ J

to

œ.

œ.

œ J

˙ .. ˙

I

j œ

tutti

Œ œ p I

w

p steal

here

Œ

œ.

p

stay

œ.

home

Ó

ww

a

œ

a - way

ww

steal

Œ

steal a - way

 

œ

˙. ˙.

3

j œ œ. home

œ œ œ 3

to

w w

oh, steal

œ.

œ ˙

3

œ J

Œ

way

w

here

˙˙ ..

˙˙ ..

-

w

ww

˙.

home

j œ ‰

Ó Ó

here

w

œœ

#

oh,

˙˙ ..

steal

˙.

here

to stay

? # ˙. ˙. 133

j œ œ

here

to stay

œœ

oh,

I

œ.

to stay

˙˙ ..

V

w

‰ œj œ œ œ

Œ

œ.

‰ œj œ

here

# w w

steal

S

to stay

œœ .. œœ œœ

long

got long to stay

˙˙

˙.

œ. œ œ œ

long

han't

home

œ. œ œ

œ

pI ‰

œœ œœ

Steal

S

solo

steal a way home

way

œ œ

œ3 œ œ 3 j œ œ œ œ

œ œ3 œ œ .

I


b œ œ &b J

œ ˙ J

b j &b œ œ

j œ ˙

b V b œJ œ

œ ˙ J

139

S

f

Jer - i - cho,

A

Josh - ua fit

de bat - tle of

Jer - i - cho,

T

Ó

f

Jer - i - cho,

B

? b œ œ b J

œ œ J

œ. #œ œ. œ œ. œ œ

œ ˙ J

Jer

œ ˙ J

-

i - cho

b 7 >œ &b 8 J œ

f œ. #œ œ. œ œ. œ œ

Josh - ua fit

de

> > c œJ œ

œ œ. J

144

> c œj œ œ œ > Jer - i -

Jer - i - cho

A

j b & b 78 b œœ œœ >

Josh - ua fit

de bat - tle of

bat - tle of

œ œ J

Ó

Jer - i - cho

T

b > V b 78 œJ œ

> > c œ œ J

œ œ. J

Jer - i - cho

B

? b 7 >œ œ b 8 J

> > c œ œ J

œ œ. J

b & b œ. #œ œ. œ œ. œ œ Josh - ua

T

Josh - ua fit

B

œ.

b & b œJ œ

F

154

S

Jer - i

A

b j & b œœ œœ Jer - i

T

-

-

j œ œ

de bat - tle of

œ œ J Jer - i

 œR œ . œ œ

œ œ J

de bat - tle of

Jer

j œœ ˙˙

>œ J

cho

de bat - tle

œ

An'

œ J

cho,

Jer

de

-

-

-

œ œ J

˙.

f walls ˙

œ nœ. œ #œ

de walls came tum - blin'

œ

down.

œ ˙ J

-

œ œ J

cho,

-

Jer - i

j œ ˙

-

œ œ J

Jer - i

Ó

cho

>œ J

of

Ó

-

œ ˙ J

Jer - i

cho

-

œ J

cho

> > 54 œJ œ Jer - i

j > œœ # n œœj œœ n b œœj 45 œj œ > >

cho

f f

Jer - i

>œ œ J

-

>œ œ J

-

Jer - i

-

Jer - i

cho

œ J

cho

œ J

cho

Jer - i

> > 45 œJ œ Jer - i

-

Jer - i

œ œ J

Jer - i - cho

œ >œ œ J J

-

œ œ J

Jer - i - cho

œ ˙ J

> b œœ œœ J

Jer - i

j œ ˙

j œ œ

œ ˙ J

-

j œ œ

Jer - i - cho

cho,

- i

Jer - i

cho,

j j œœ œœ # œœ ˙˙

cho,

-

-

œ œ J

-

>œ ˙ . J -

-

>œ >œ 45 J

-

Jer - i

-

cho

j œœ ˙˙ .. >

cho

>œœ ˙˙ . . J

# >œ ˙ J cho

cho

78

œœ ˙˙ .. J

7 8

5 œ œ 4 J

Jer - i - cho

œ 5 œ œ bœ ˙. J 4 J J

cho,

œ œ

œ

Œ

œ ˙ J

cho,

j œ ˙

cho,

œ ˙ J

7 8

Jer - i - cho

œ

œ ˙ J

-

came tum - blin' gliss

7 8

j 45 œJ œ b œœ ˙˙ ..

œ

gliss

down.

œ

œ ˙. J

Jer - i - cho

i- cho

Jer - i

11

Jer - i - cho

de bat - tle of

bat - tle of

œ. œ œ

Œ

cho

œ œœ œ. œ œ. œ .

Josh - ua fit

de walls came tum - blin'

œ. œ œ

>œ œ J

cho

Jer - i

Josh - ua fit

-

œ 5 œœ œœ J 4 J

œ. œ œ. œ œ. œ œ

Jer - i - cho,

œ ˙ J

œ œ œ ? bb œ . œ œ . J Josh - ua fit

Jer - i

de bat - tle of

b . V b œ œ œ . œ œJ œ bat - tle of

B

Jer - i

F b V b œ. #œ œ. œ œ. œ œ F ? b b

> œ œ J

cho, Jer - i

œ. œ œ. œ œ. œ œ

Œ

> œ œ J

œ œ J

fit de bat - tle of F b & b œ. #œ œ. œ œ. œ œ

Josh - ua fit

j œœ œœ > cho

-

-

Jer - i - cho

149

A

An'

Jer - i

f

œ. œ œ

Jer - i - cho

Jer - i - cho

S

>œ œ J

Jer - i - cho

j œœ œœ ..

Jer - i

œ. œ œ. œ œ. œ œ

Jer - i - cho,

S

œ œ J

œ œJ œ J

down.

œ

down.

f

‰ Œ

3

œ œ œ œ. œ

œ

bœ œ œ œ œ œ œ bœ

down.

f

œ. #œ œ. œ œ. œ œ

Josh - ua fit

de bat - tle of

œ. #œ œ. œ œ. œ œ f Ó

Josh - ua fit

de bat - tle of

f

cho,

œ ˙ J 78 >œJ >œ Jer

-

i

7 œj œ 8 œ œ > > Jer - i

78 >œ >œ J 78 >œJ >œ Jer - i

Jer - i

œ. œ œ. œ

Josh - ua fit

 >œ œ . J

-

-

-

-

de

f c

cho

>œ œ . œ œ. J

c

cho

>œ œ . J

# >œ œ . J

c

cho

cho

c


12

b œ œ &b c J

œ ˙ J

b j &b c œ œ

j œ ˙

b V b c œJ œ

158

S

Jer - i - cho

A

T

B

Josh - ua fit cresc

Jer - i - cho

j œ ˙

œ ˙ J

Jer - i - cho

#œ œ J

œ ˙ J

j œ ˙

j œ œ

j œ ˙

U b w &b w

S

down.

down.

A

T

B

&b Vb

b U w

down.

b Uw w

? b U b w &b 168

S

A

b œ.

b &b w

B

U ‰

way

œ

com- in',

b Vb œ

simile

T

walls

B

? b b œj œ

œ I

œ

came

a - way

œ

œ

tum - blin'

j œ œ

œ

ƒ

a

-

An'

de

some-bod - y's call - ing

way

j œ œ

˙

œ

at

œ

tum - blin'

j œ œ œ Œ

some-bod - y's call- ing

rall

tum

˙˙

˙˙

˙˙

walls

de walls

-

cho,

de walls came tum-blin'

œ ‰ œ œ œ J

-

cho,

steal

œ œ J

j œ œ

œ ˙ J

blin'

œ. œ œ œ œ œ

˙.

w

way

cho,

-

cho,

Jer - i

-

cho,

Jer - i

-

cho,

œ œ J

œ ˙ J

to

œ.

Je

˙

Je

-

sus,

-

œ.

œ œ J

poco f

F oh, ‰ œJ œ œJ ‰ œ œ œ œ .

way

œ

˙

œ

œ

walls

came

œ I

œ

œ

tum - blin'

œ œ œ. J J

some-bod - y's call- ing poco f

F

oh

oh,

œ œ. J

Steal

œ

steal

a

hear

œ

œ œ J

walls

œ

de

œ

came

oh,

-

molto leg

œ

steal

a -

j œ œ.

œ

œ

cart - wheels

œ

œ œ œ. J J

œ

tum - blin'

some-bod - y's call - ing

-

œ J

pel train's

œ

walls

came

a-

œ œ

tum - blin'

‰ œ œ œ œ œ J J

a-way

˙. œ

a

‰ œ œ œ ˙. Œ

Jer - i - cho,

œ

œ ˙ J

‰ œj œ . F De Gos ‰ œ œ œ ‰ œ œ œ œ

‰ Ó

‰ œJ œ œJ Ó

w

œ œ J

‰ Ó

sus

Jer - i - cho,

han';

œ ˙ J

oh

j œ ˙ -

œ ˙ J

˙˙

rall

walls

Jer - i

œ

blin'

-

œ œ œ J

œ

-

rall

tum

de

œ ˙ J

œ

Jer - i

Jer - i - cho,

it jus'

œ

cho,

œ œ œ œ. J J

œ

blin'

-

Jer - i - cho,

-

-

came

Jer - i

-

tum

Jer - i

œ œ œJ œ . J

œ œ J

came

tum - blin'

tenderly

œ

blin'

cho,

to

a

walls

œ

#˙ ˙

rall

-

˙

˙

steal

œ

n˙ ˙

tum

walls

œ œ J

œ ˙ J

a - way

œ

œ

came

œ. œ

a

œ œ. J

˙.

hear

walls

came

˙

de

cho,

prominently

Jer - i F

Steal

œ

œ.

-

˙. ,F œ œ J Jer - i ,F œ œ J

œ.

Jer - i - cho,

b &b w

b & b œJ œ .

œ ˙ J

œ œ œ ˙ J J

174

A

Jer - i

Oh

Jer - i - cho,

? b œ œ œ ˙ b J J

F ,

steal

œ œ œ ˙ J J

Jer - i - cho,

S

œ

steal

Jer - i - cho,

œ. œ

ƒ

Jer - i - cho

U # œ UŒ

˙.

j b j Vb œ œ œ ˙

de

An'

œ

came ƒ An' de walls j œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ. œ

j œ œ

U Ó

Steal

way

T

U ‰

œ.

a - way

An'

˙œ

œ˙

walls

Jer - i - cho

oh

U U ‰ Ó

œ ˙ J

Steal

œ œ J

ƒ

senza tempo

œ.

down.

j œ œ

œ. œ

U , Poco Meno Mosso œ œ œ ˙ œ œ J J

U U ‰ Œ

œœ ..

down.

Jer - i - cho

Jer - i - cho cresc

œ.

gliss

j œ œ # œj œ

Jer - i - cho cresc

œ ..

gliss

œ œ J

Jer - i - cho

Jer - i - cho cresc

Jer - i - cho

163

de bat - tle of

j nœ œ

? b c œ œ b J

œ œ J

œ. #œ œ. œ œ. œ œ

some-bod - y's call - ing

˙ -

˙

molto rallentando

way

to

œ œ. J

œ.

molto rallentando

rum-blin',

œ œ œ J

walls

œ J

An' molto rallentando

œ

œ

œ

œ œ œ œ J

came tum - blin' molto rallentando

some-bod - y's call- ing my


b œ œ. &b

‰ Œ

179

S

Œ

F

Je - sus,

A

T

B

&b

b œ œ œ œ. J

Vb

b ˙

roll - in'

thro' de

F

A

T

B

some-bod - y's call-ing my

U U Å Œ

Moderato

U Œ

Woo - woo.

p Hush! ,U b Ó b & Å p Hush! ,U bb Ó Å V p Hush! ,U ? b Ó b Å p Hush!

F œ.

FSteal œ œ œ œ œ œ ˙. J J

? b œ œ ˙ b b &b Ó

Œ

Ó

˙

name;

S

Ó

lan'.

down.

,

œ

U Œ

Œ

Hal-le - lu - jah

˙

˙

185

œ œ œ

P

U œ œ ˙ Woo - woo. P

U Œ

F

Get on

j‰ œ œ œ œ œ.

Hal-le - lu - jah

j œ œ œ

board,

P

Presto

œ. #œ œ.

Josh - ua fit

S

b & b œœ œœ J

Jer - i - cho

œœ œœ J

œœ ˙˙ J

Jer - i - cho,

A

Jer - i - cho,

j œ œ

j œ ˙

T

b & b œœj œœ b V b œœJ œœ

j œœ ˙˙ œœ ˙˙ J

Jer - i - cho,

B

? bb œj œ œ œ

j œ ˙ œ ˙

Jer - i - cho,

b 6 œ œ & b 4 œJ œ 195

S

Jer - i

A

b & b 46 œj œ b 6 œj œ b V 4 œ œ Jer - i

T

? b 6 œj œ b 4 œ œ Jer - i

B

Jer - i

-

-

-

-

œœ ˙˙ .. J

cho,

j œ ˙. j œœ ˙˙ ..

cho,

j œ ˙. œ ˙.

cho,

cho,

j œœ œœ

Josh - ua fit

Œ

j œœ ˙˙

Jer - i - cho,

j œ œ œ œ

Œ

j œ ˙ œ ˙

Jer - i - cho,

Œ

Jer - i - cho,

U œ. œ c w An'

de

walls

œ . œ c # ww

An'

de

walls

œ. œ c w An'

de

walls

œ. œ c w An'

de

walls

œœ

de bat - tle of

Jer

*

i

*

ƒ

* (clap)

i

* (clap)

œœ œœ J

œœ J

œ. #œ œ. œ œ. œ œ

de bat - tle of

˙˙

Jer

j œœ ‰

œ ‰ Œ J

Jer

œ ‰ œœ œœ œœ ˙˙ J J J i

Jer - i - cho,

Jer

i

Jer - i - cho,

i

j œ ‰ œ

j œ ‰ Œ œ

allargando U w came

tum

ww

ww

allargando

came

tum

ww

# ww

allargando

came

allargando

w

came

tum

w

tum

-

-

Œ

˙.

name;

œœ œœ J

Jer - i

-

cho

Jer - i

-

cho,

œœ œœ J Jer - i

-

œœ ˙˙ J

Jer - i

-

cho,

j œœ œœ

j œ œ œ œ

œœ J

5 4 œœJ œœ

j œ ˙ œ ˙

cho,

œœ ˙˙ .. J j œœ ˙˙ .. œœ ˙˙ .. J

Jer - i - cho,

j 45 œœ œœ

j œ ˙ .. œ ˙

Jer - i - cho,

#U w

U w

blin'

down.

ww

U w

-

-

-

blin'

down.

-

-

-

blin'

down.

-

-

-

w w w

blin'

˙˙

j œœ ˙˙

Jer - i - cho,

j œ ˙ œ ˙

-

- ges,

45 œœj œœ

Jer - i - cho,

nU w

Jer - i - cho,

j j œœ œœ œœ ˙˙

j œ œ œ œ

jÓ œ œ

a-way,

Steal

œ J

45 œœ œœ J

Jer - i - cho,

j‰ Œ œ

Œ œ œ

ing my

, ƒj ‹ ‹ j œ ‰ J ‰ œ ‰ J ‰ œ œ Jer

œœ ˙˙ J

-

,ƒ j ‰ Œ j ‰ Œ œœ œ Jer i ,ƒ (clap) (clap) œ ‰ j ‰ œJ ‰ j ‰ J ‹ ‹

lit- tle chil- dren,

Œ

call

œ œ.

tutti

(pitched)

190

P Rock of A œ. œ ˙ J

some-bod - y's

U , œ œ œJ œ .

j œ ˙

P a - way, Œ œ œ œ.

Œ

Ó

le - lu - jah

Steal

œ œ œ œ œ J J

Œ

-

œ.

a - way

˙.

a - way,

Hal

j œ œ œ

Steal

name;

Allegro , solo œ œ œ.

U œ œ ˙

j‰ . œ œ œ œ œ

P Hal- le - lu - jah

13

j œ œ œ

U w w

U w

down.

46 46 6 4 46

Southern Comforts  

A continuous medley of spirituals lasting about 18' for a larger light item in concert programmes. It contains several well known spirituals...