Page 5

Friday Screenings/Symposium

Elderly Words: How Did We Do Elderly Words?

FRIDAY, APRIL 1 AUDITORIUM

12–6 PM SYMPOSIUM: MOTHER EARTH IN CRISIS (YLPUKPNLUV\ZYP]LYZPUJYPZPZ&-YVT[OLMV\Y KPYLJ[PVUZH^HYK^PUUPUNÄSTTHRLYZL_ WSVYL5H[P]LJVTT\UP[PLZ»JVUJLYUZHIV\[ [OLMH[LVM4V[OLY,HY[OHUKOLYYP]LYZ· [OL9\WLY[9P]LYPU8\LILJHUK6U[HYPV *HSPMVYUPHHUK6YLNVU»Z2SHTH[O)HZPU [OL9HUJOLYxH9P]LYPU*VSVTIPH[OL?PUN\ 9P]LYPU)YHaPSHUK[OL7HWHNH`V9P]LYPU 4L_PJV+PZJ\ZZPVU^P[O[OLÄSTTHRLYZMVS SV^ZLHJOZJYLLUPUNZLJ[PVU

12–1 PM LOS DERECHOS DE LA PACHAMAMA/THE RIGHTS OF MOTHER EARTH TPU7LY\7YVK\JLKI`:HSSXH]P KLPHZ[HZHUK0UZPNO[:OHYL3H[PU(TLYPJH0U 8\LJO\HHUK:WHUPZO^P[O,UNSPZOZ\I[P[SLZ

7LVWSLMYVTÄ]LOPNOSHUKJVTT\UP[PLZ KLHSPUN^P[O[OLLMMLJ[ZVMJSPTH[LJOHUNL HUKWYLZZ\YL[V\ZLOHYTM\SJOLTPJHSZ PU[OLPYHNYPJ\S[\YHSWYHJ[PJLZNP]L[OLPY WLYZWLJ[P]LZVU[OLULLK[VYLJVNUPaLHUK YLZWLJ[[OLYPNO[ZVM4V[OLY,HY[OHZHSP] PUNLU[P[`<:WYLTPLYL

1:15–2:20 PM RIVER OF RENEWAL *HYSVZ)VSHKV  TPU<:7YVK\JLYZ!1HJR 2VOSLY@\YVR2HY\R/\WH:[LWOLU 4VZ[:[L]L4PJOLSZVU

(M[LYHJYPZPZ[OYLH[LUZ[OLZHSTVUVM [OL2SHTH[O9P]LYIHZPUZ[HRLOVSKLYZ JVTL[VNL[OLY[VKLTHUK[OLYLTV]HS VMMV\YKHTZ

2:30–4 PM IX TASANA TIYAT/CRY OF THE EARTH 3\JPV6STVZ;V[VUHJ7YVK\JLKI`[OL *LU[LYMVY0UKPNLUV\Z(Y[Z=LYH*Y\a0U ;V[VUHJ^P[O,UNSPZOZ\I[P[SLZ TPU4L_PJV

4V[OLY,HY[OPU[OLMVYTVMHILH\[PM\S `V\UN^VTHUTV\YUZ[OLKHTHNLILPUN KVUL[V[OL^VYSK5@WYLTPLYL ELDERLY WORDS: WHO’S THREATENING THE WATER? (THKV=PSSHMH|H(YO\HJV:H‚S.PS>P^H :PS]LZ[YL.PSAHYHIH[H2VN\P  TPU*VSVTIPH7YVK\JLKI` .VUH^PUK‚H;H`YVUH6YNHUPaH[PVUPUJV WYVK\J[PVU^P[O;LSL*HYPIL0UPUKPNLUV\Z SHUN\HNLZ^P[O,UNSPZOZ\I[P[SLZ

The mamos, traditional indigenous authori [PLZVM[OL:PLYYH5L]HKHKL:HU[H4HY[H YLNPVUVMUVY[OLYU*VSVTIPHZWLHRHIV\[ [OLLU]PYVUTLU[HSJYPZPZHMMLJ[PUNTV\U[HPU ZUV^ZHUK^H[LY<:WYLTPLYL

Y EL RÍO SIGUE CORRIENDO/AND THE RIVER FLOWS ON (TRAILER) *HYSVZ,MYHxU7tYLa9VQHZ4P_L0U :WHUPZO^P[O,UNSPZOZ\I[P[SLZ TPU4L_PJV

:PUJL[OL4L_PJHUNV]LYUTLU[OHZ [YPLK[VI\PSK[OL3H7HYV[HO`KYVLSLJ[YPJ KHT^OPJO^V\SKÅVVKZL]LYHSJVTT\UP [PLZZV\[OVM(JHW\SJV DOWN THE MIGHTY RIVER, EPISODE 1 ,YULZ[>LII*YLL3PZH49V[O TPU*HUHKH

;OPZWYLTPLYLLWPZVKLMYVTHKVJ\TLU [HY`[LSL]PZPVUZLYPLZ[HRLZHÄUHSQV\YUL` KV^U8\LILJ»Z9\WLY[9P]LYILMVYLP[Z KP]LYZPVUMVYHO`KYVLSLJ[YPJWYVQLJ[ L_WSVYPUN[OLPTWHJ[VM[OLTLNHWYVQLJ[ VU[OLWLVWSLHUKLU]PYVUTLU[VM[OL 5VY[O<:WYLTPLYL

A MESSAGE FROM PANDORA 1HTLZ*HTLYVU TPU<:

-YVT[OLKPYLJ[VYVMAvatar[OPZÄSTHK]V JH[LZHNHPUZ[I\PSKPUNVM[OL)LSV4VU[L +HTVU[OL?PUN\9P]LYPU)YHaPS BATTLE FOR THE XINGU 0HYH3LL  TPU<:

4VYL[OHUPUKPNLUV\ZWLVWSLYLS` VU)YHaPS»Z?PUN\9P]LYMVYZ\Y]P]HS5V^ HWYVWVZLKO`KYVLSLJ[YPJKHT[OL[OPYK SHYNLZ[PU[OL^VYSK[OYLH[LUZ[OLPYOVWL VMHZ\Z[HPUHISLM\[\YL;OPZ]PKLVILHYZ ^P[ULZZ[V[OLPYKL[LYTPUH[PVU[VWYV[LJ[ [OLPY^H`VMSPMLHZ[OL`NH[OLYH[[OL ?PUN\(SP]L,UJV\U[LYPU(S[HTPYHPU

4–5:30 PM PANEL: PROTECTING OUR RIVERS 1VPU\ZMVYHYV\UK[HISLKPZJ\ZZPVUVU[OL PTWHJ[VM[OLL_WSVP[H[PVUVMYP]LYZ`Z[LTZ VU5H[P]LWLVWSLZHUK^OH[J\S[\YHSHUK LU]PYVUTLU[HSHJ[P]PZ[ZHUKPUKPNLUV\Z ÄSTTHRLYZHYLKVPUNPUYLZWVUZL 4VKLYH[VY!;VU`H.VUULSSH-YPJOULY6UVU KHNH(TLYPJHU0UKPHU3H^(SSPHUJL(03( MOTHER EARTH IN CRISIS IS PRESENTED IN ASSOCIATION WITH AILA, AMAZON WATCH, RAINFOREST FOUNDATION US, AND INTERNATIONAL RIVERS

4

2011 Native American Film + Video Festival  

March 31 - April 3 | The Native American Film + Video Festival, organized by the NMAI Film and Video Center, celebrates the creative energy...

2011 Native American Film + Video Festival  

March 31 - April 3 | The Native American Film + Video Festival, organized by the NMAI Film and Video Center, celebrates the creative energy...

Advertisement