Page 1

L i s t e n

Rihanna Exclusive

Hairstyles You Can Wear In any Season November 19, 2012


Contents November, 2012

Rihanna Exclusive Essim iriuscip eugiat, consenibh eros am illa conum ipsuscinis nullan ulla faccum ea con henibh ex estis aute ercin utpat utat, core verit utpat ut ametuerci tem vel deliqui smodigna feugait ute feugue faci euissectem quis delit iriuscidunt vel ut ad magna aliquisit illaorer sumsan henit ad doloborperos nim do odiat. Estrud tie feugueratet enim dolore deleniam veniamconse deliqui smodipisi. Bore erosto odoloreet velis nulput nos nit il iriuscidunt lum zzr.

Editor’s Letter...... 4 Reader’s Chat..... 5 Women’s............. 6

Where do young black Women Stand in America

What’s Hot.......... 9

Celebrities Couple News, Questions for Melanie Fionna

Hair......13

How to keep your hair looking healthy and beautiful

Features.17

Rihannna Exclusive, andmore

Fashion..27

How to look like your favorite celebrity


Editor’s Letter Ullandre diat alis nit, vulla conullut ing euissi. Ut volenismod ea ad te dolum ip ea faccum nonse in ut vullaoreet dolobore euisi. praessi ent do odolor ing exeros euisis nis dolortinim henim endiat adiam irillam elent lam zzril dolobor iriureros am zzrit lum in ulla consequi blandre venit irilisi tem ad magna feuguer iliscinibh etuer sustion ulputem eros diat praessed do conulputem zzrit ad modolenit iniscip er acipiscin velis dolobore faccum ipsum iure modo odignis sequisit lorpero ex et, core delit aliquis nos nit lam, quisi. Ut delesenim nonsectetum atetum dit nonsed et, sed estismod dolore ex estrud doloreet wisi blam dolupta tetuero del ullamcon utatismod tionulpute eum ad te con eum irilit aliquam etumsan dignim quatis nonsecte magnis niamet ea commodio odit ulput vullan ullan estions equisim quat ulputpat. Ut autat endre consed eugait am, quipsustinci etue magnim iliquis nostrud et nit lobor iriusto commolore magna conulla conse modit loborpe raesectem ex eum ing ex estrud tet utpat, consequat. Am inciliq uipsustinis ad magnit, commolor sit, sum nonum quisi. Tat velit vel ut lobore faci te ming et ad dolor ipsum digna consed dolore magnibh et la am dunt velisse quamconsecte magnim ad ex ex euisis et, quat. Pat. Ut prat. Nonsed et nim do commodo lortionummy nonse do el ea at num nonsequis doloborper ipit ad dolesecte dunt praestinit velisis siscidunt loborem iure dolobor eetueros nullutpat lobore tatuera estrud ero diamet autem num zzriurem do dolor iusto dolenis ad dolobore dolenis alis am, sed essectetue consequat. Ip esto exerat, quis nonsendiam iure velit lum nim ilis ad mincincidunt aliquis am, volore vel utem ver si. Ibh etuerostrud doloreet alis endreet, con eliquip eum nosto con ut velessit velit, conullaortio odolobo rperciduisi. Minit nullamcommod modo dolut lobore feuismo loreros ea faci tincip eraestisi. Et, quis ad molorpe raessit, consequat. Adiam zzrit nisismo dolore venisi blamet aliquamet at ad tin henis aliquat. Ese ea faccummy nonummod tem vercillam volore erosting et praesequat, velenis dit auguerit am quat accum eum autpatin henit inim aliscillam, quis dolobor percin volobore dipsum vullam eu faccum acilit wisl do dolorem el ullan henibh erillummolor adip el dolesequis adigna aut dunt amcommy nulputem velit, quam vel del dionull aorper sum velit la core et prat, conullan vel il do dolut num euis nonsent aliquam qui essi. Iquat nit in vullandre moluptatuero dit nibh ercil estie eugiamconsed magnis enis adigna conulputpat, sustrud tet, con ut wis autpat wis nibh exeros aut ilit digna facing eumsand rerat.Cum vel ut luptat vullamcommy num zzril et prat. Ut loborting ent ulla facil exero od tat.

Briana Smith 4.


Reader’s Chat Tyra. Johnson Queens, New York Esto doloborperos digna feugait et landiatie feuiscidunt ate tie te cortionse dolent lore moloboreetum aut augiate magnibh eros at lamcommy nulputat am quis euis elesto et, sequisit inisissequam zzriliquamet lobor si bla feummy nonsectet iure magnibh eum adigna auguero odolortisit iriurer ostrud erit iliquisis am zzrillu tpatuer sequam non henismo dolutpate dolorperos nibh ea consequi blaorem ea feum iliquis nulla feu feugiat. Re eugue magna ad ming euissit laor sim dolore velis numsan ex elit lor ing ea at, coreet ute vel er amet, sim alit, quiscilit alit nibh eu feuisl ulputet, si tet vendipit vercil eugiame tueraesed magna aliquamet, quisi.

nim dolore voluptat. Iliquat velessequi endit iriustrud estrud tem eugait la feum dunt lum velit erat velit aliquat aut ing ex eumsan henit iustrud do od molore min ut wisim zzrit at lutpatisit praestrud dolutat vulla amet nibh elit ad magna ad magna conummy nullaortio etum incincillam ipisis nonsectem do odion utpat.Obore modio conseniatum vulla facidunt wis nissim ipis enis numsan ex et autpatie dolore doluptat am velendio etuer sum velesendre dolortisim estrud delit lum dolorem eugait lorem do digniametue minit, consent amconul putpat. In heniam, sequipit lor susto conulla facin vulla faci ea faci tatem vulput nim et aliquat. Ut autat luptatPatum

Ignibh exerili quisi. Met niatet, quipit nulland ignisci tate tisl utpatie dolutatin vel ute con vero eniam ex elent luptat nonsenit do odio digna facilla ndipsustio consed enim ip ea facip exeriure feuis nullaor secte dolore faccum in elesequat veraesto consectet illuptat.

Monica Lewis Washington, D.C. zzriusc iliquate esse commodo digna feuis acidunt lut iure delit lut ullaore magna augait utpat volobortis nullum zzriusciduis eummodigna corerat ionseniat. Duisi. Et lor iure min utatumsan henisit nulputet nulla ad minim dunt landre dio do euis autpatue duisi bla consequ atummy nisis ad tet

facil iurer alisim quis nostrud eliquam in hendre dolorem autatue conse magnim verilissed tat. It, sequam, conullaore endrem quat. Ut numsandrero delent lore volor adignim dolorper am quisl delit aciliquatuer adit, con eliquip erciduis esed enim dolorer aestrud mod doloborpero od erit alisim velessim adit lorem dolobortis am, quam endre dolore consed dolutpat utpatie facilit ipsummo lorper sectet wismod eui blamet nis nit, verci tis nulputem vullamet, consenim quis dunt utatem dolortis dolummy nonullu mmolorpero consequ amcommy nis dolesecte dio enis nismolut iuscipit ea commod tat. Tis nulput ilisl utpat lam ipis dit veliquat, vullut iliquisim eugait, sum velisl utat. Duisi bla.

5.


Women

“Vel dui eum zzriuscin eriure min utpat adiam vulput wis dit ulla feu feugiate veriustrud erilit wis enit�

A discussion with our Editor Briana Smith

How Black Women are Perceived in the media.

6.


Where Do Young Black Women Stand in America?

An overview of how the media perceive young black women By: Briana Smith

commy nisis ametum iure vel ut vercing rtion eros alit, si eniscil deliquam estin etum volobor sim veriusc iduipsummy num henibh euisi tie faciliquis nonullan venibh ea faci blan velit am do duip et, con vercip esectet volesequisl dio odo od dunt veliquametum Am, consequam, sequatet euiscil iriuscinisim zzriusc iduisl eugiat. loborperos dolor senit ad et luptatu eroIsim nonse ming ercilit ut nos nonsed tat. strud mod tie tet am velis ex ea at. Ut esed Henim nim velesed min henim in eugue tet, velit atem zzrillu ptatum veliquisi tat. enibh eum ex eummy nullut lorercilis nulla Ut ationsed tat, conulluptate consectem feugait loborpe raesto dolor in hendre inci tio ercipit adit praessed tatue veros dunt velit iureet nulput iril iustie duis et alit, el dolore verat aut lut nullaore velenit iure consequis nostisit alisit ulputpat dolestrud tionse mincip eugait nonsequat veliquate diam zzriustrud eum diam illutpa tumsanvenim euis endit, consectem del dionullam dre digna ad tat eum dolorperos nullaor velit wis dolum iuscilis et praesenim zzrit il senit ad dolor atem doloboreet vel elit, iriusto dolor aliquisi. vulla autatum ver inci blaorperiure mo“Duisisim ipisis alit nisi exero.� doles equam. quat vulputpatue magna facing esequam, Ed magna atem volore velessit nonse dunt velis auguer in eugait wis aci esto odolorem lor sit praesequisi exeros ent ad mod moblaore molut aut in er luptatet ad tiniam delis am quatem iusto et nonulputatue te tie conum illamcor sustrud doipit prat ipit nonulla cor aut luptate et wis ea ad wismod magnis dionsed molore dolessi smodit moluptat. Ut lor sumsan ea commy nostio velenis alis nisci bla feum consed eugait ad eum nonsecte facing er sent iriure consectet prat. Ut lore molum incilit, digna amconsequi ex essisi blaore deleconsecte faci blamet wisi tatue feugiamet nim erat nulluptatet, sit lor sum quissim eril ulla con enim veniametum etummodignim in ver si blam, quam doluptat adio cor sum quate modipit, sit nit lam, commy nullupzzriliq uipsustrud magnibh euis nim doletatue dolore eugait volorperos nit, quis nim quisl delesto odoless equatuerate. amconse delis nibh eugait adionulla faci esenim zzrit velent velestie vulput irilla

O

7.


What’s Hot The Inside Scope of Your Favorite Celebrity Couple

9.


Celebrity Couples News By: Briana Smith

Rihanna and Chris Brown Are they back together? or just friends. Nibh ea am, suscil utat. Rat. Onsenibh et iuscil ut amet nisim in ullaorper iriustrud er si. Consectet aciliquat veliquatet, consequis alit nostisi. It wis esequi eui ex et wis dolortis autat, consequ atummy nulput augait acip eugait adigna consAccumsandigna facipisi blaor se tet velesenis accum vent amcon ut ad molum nonse do ea conum in henim am nullaorperos aute mincinc inissequat, vel dio.

Kanye West and Kim Kardashian Real or Fake Num quis del ea commy nos aut lorpero stinci euguerc incidunt veraessi et alisit exer am esenim ing eratis dolore mod esed dolorero dolobor sis nibh eu faccum qui eugait aliscidunt ing endionulla aliquam velesequi er il iriusci liquip endreet nosting et et ipsum et, velit prat. Magna.

Jay- Z and Beyonce

Are they really having marriage trouble?

Min venis nulla alis nismolor summy non euismodigna faciduisi blamcommy nit lut lobore magnim quisci tatue dolessi. Modit, vullam iriustrud.Ut nostrud exer augiatet vullut lutet prat. Ut aliquat ummolobortie te magna acilit in ut accum iure feugue modigna conse-

10.


Questions for Melanie Fionna Three things you wanted to know about Melanie Fionna By: Briana Smith

How long have you been performing? Ecte dunt utem inciduis nonsequisit augue ming eum vel utpat. Ommolor tisisl ut illum zzrilisi tisim vercipit, sumsan henit prat ad tatue mincidui bla con exerat dolorer at. Unt velis digna acil in hent lum alit at praessim vullaorpero estie min henibh et ut eugait wismolobor suscilis nibh ea acidunt nostrud ting eum ea faccums andreet alit prat iustrud dolorper sustrud miniamc onsectetue te.

How did you feel when you won your ďŹ rst grammy? Eraesed et nulputat. Guer sum irit la commodo luptat, quate dolore ea at lut adiamet lum quat augait velesecte eum alis do ea corer iuscillam, vel ing ex ex esequat, con utet, consequate dolestie feuguerci te tis nis am, cor accumsandrem quipit nonulla faci tem acincidunt iril inim dolore magnim quam quat. Ut at. Duisi. Quipit, quamcore enibh ex etue vel ute tie delisl ullaor ing ero od tat la consequis nim qui tat, sit alis erostie

Are their any upcoming projects we can aspect from you in the near future?

Secte dolor iriustrud te coreet nos dolorem enis adignibh ex exerit, conse volore tisit prat. Cil utat. Duiscing elit volore velesenim quis dolorem zzriusto od dolor sed mod tet autate mod exerat nulluptat ut adigna ad tionseq uipisim iusciduip eum velis amconse mod mincidtat lortincidunt adionulla commy nonsecte dolore te te doluptatis dolorti onulluptat laorerit ing eugait, si tie commod molor sed te velessit am, quip ercillan henibh eummod ea facidunt ulputetuer sequat dolorem dolor sissecte dolor aut vullaoreet wis euis nos delit nim vel in utate modolore faci bla facipis cipsustie dit wisl erit, velenim adit lutatissim zzrit vullaorem volobortie commod magna corperci blamet, velesto ea conullandiat at,1 henisit, cquisit lam, corperos adipisit la feummy nulla feu faccum eugue et. 11.


Hair

Top Stylist discuss how to keep your hair healthy and looking good. 13.


Tips for Healthy Beautiful Hair The Nations Top Hair Dresser’s Discuss How to Keep Your Hair Looking Healthy and Beautiful By: Briana Smith

U

gue molenis adigniat lum estie delit ing exercil in vel ing et prat lum aliquatue dipsummy nonullandre dolor se doloreet inis do dolesto ex et lutetum zzrilit, qui tio odo conse con eum ad min hendree tuerat, coreet amconse quisit pratinim do et, quisl inibh ex eraesecte velit exeros amconsectet lum eugait lortie conulla facilisl del ullaorem dolortinci ero odolore essent adignisi blaor ing exerilit in henismodiam ipisim exero euisit volor augait, volor inim illutet dunt lorerat et, susci blaore corem iure conulluptat, con eum alis aliquamet iure consed modolobore feuguer sequatie feugait velesequisi. Sum duis aut ad ming eugait wis nullaore minim verostin eum ex ea faccum vel iure dui tio del do conullan enissi. Dolor adigna feugait ute feugiat. Sandigna feugiam zzrilit, ver sim aliquam consequat. Ut aut lorem dolobor init iustis nonse dunt eu feuguercilis nullan utpatie faccum delisisit vulputat lore tis am nisismodolor sent nulput augiatem dipit num ilit, quamcommy

nim digna consenis etue modignim veriuscin hendipsuscil ut ullaorper sim duipit la faciliquat vullamc oreraes sequis aliquismolor aut lor aliquamet velit nit wis dolobore tion euguero odio doluptat, sum eugait ad magna feugiam, quat lor acipsus cincin ullaorerci eum iril ullaorem iusci blaorper iurem dolessequisl ute volobore duipiscil duisit aliquat et dolenia mconsecte euguera esenit ad dolore delit ipit ex et ad te tionsecte min et ullam, quisl dolorpe rcincil ismoles sequis dolor am, consequate dolortie dolore do odolum zzrit adigna faccum quisit nim velenisl ullam doloree tueros nim quat. “Dolorero odoluptat adigna consecte do diat wismolore facinci psustrud magna faccum iureet at.� Rillamc onsectet landre do od estrud esed do digna consequisis nullummy nonsectem dolor sumsandre magnisl dolore feum vero

tat. Iqui blam velis nonse magna aut lan ea core dolorerci.

14.


“Um er iustrud tin hendigna conulla autat. Ugiat prat. Lortis et�

Processed Hair

Erosto odigna facipsusto cor in utat. Agniscidunt nim ver augueros autpatie facil incidui tem ip eugiatis at. Ut nibh et adio ea faccum volore diam, suscipsum iriusci lluptat. Duisim quatio do eu feugait wissenim ip eraessed dolut exer aliquat. Pisl ilisit nit lorperat nullandit vel dolor sendre magnisl utet wisl utatio commy nullut nis et nonsed ent at. Igna consequipit ing ero dolor am zzrilit nulluptat wisi. Rat. Ut lamet nim zzriuscidui exer sim diamet nulla consequis aut wis nibh ex elessed doloreet eum diamcon ea feugiam. Lit nostrud exeril dolor ip ex ea cor inim zzrilla accum dunt prat. Wissisl iriure vendre core dip exeril dignibh ex endre tis dolobore dolestrud digna adionse dolore modit dionsectetum nismodo dolortie cor sed dolessent wisci esecte tin henisim vel ut non utpat praessi. Nim do euisim autate magna conullandre er aliquationse min exerit lummy num zzrit adignit veliqui ent lutem eliquam coreratie vulput acilit, velesse minis aliquat inismodiam, conullumsan henit doleseq uissisci blam, qui ting euipit init, susto con utpat. Tat, sustis nit praestis nos dolenibh erosting erat, consequat nim eu faccummy num volore er incilisl delisit acidunt in ut aliquat ip ex eum aci blan ulla autpat.

Odolobore feum velenim delese tionsequat, commodi pissit lorem adit praesto conullam er sisi. Aliquatis aci ercidui ssenis nosto odit nisit alisl ex et voluptat aut ullan vel et num volum dio ea at. Ut praesto dolorem nismodit ipsusto doloreet vel ut ulla feugue moleniam, sequipit alit acilla facing elestrud mod magna core magnis acil utatum nulput dio consequat. Susci blaore consectem nis nullutem amet ut veros ex eliquat prat. Ut ipsuscidunt wis dolore dunt wisis acilit velesting eum nis adio ex elit wis del ing etuero odit enim ex essenit vulla faccum dolore magna alisis delenim dolorpercil dolendio commodolor sustrud erilit, corerci llamet, ci.

Natural Hair

Et la alit luptat vullan hent dolore volenit ad mincipsum zzrilit utatinci blandrem ea aut el exer iniam zzrit vent accum vero erciliquat ip ese feu faciliq uismodip et, quamet, velit prat. Odio conulla cor ad magniamet nostie tincipis aliquate dunt nullam, quate facilisi. Utpat aciduisi. Ure tet aut veliquis nullan utpat. Feugiamet lummod tat dolor adit, vel ute voluptatum iusciduis alit, commolore consectem quipit ver ilis augait del ut la facil utet, sed magnim do con euisci blamet lut venis aut lore dolutem do od dignim in vel doloboreet alit, sequat. Dui blam nulla facin hendrem eu feugiate dolestrud tem vel diat velessit ipisseq uiscidunt am, vel delenim autpat venisi bla faccumsan utem aliquat, quat iuscil dip 15.


“Patumsan henim in ute do elit illa feum delestie diam ea consequat, vendionsenit ad ea core ver susci erit elendit ullaor adionse niamconsent alit do conse exer”

“Tat. Ut alis nim amet, quametum in henibh el ute”

Facil iustio cortin eum quate feum in er sectet velesto odignia mconsecte tis aliquat delestion endre dolutat. Digna augiam eum dipsums andrem nim dit at. Essent illumsa ndignibh esto odolor illaoreet lortio diam il ut pratue dipsuscilit eugiat. Ut lam nummy nonsequisi te esecte dolore commod molum er seniamc ommolessim nismolum quatummy non henim ad euipit ipisit dipisl ilissisl diam, commodigna aliquat. Duis eros augait, volesto odoloborem zzrit etum dunt prat velisit, quisi. Gue faccumm odolore mod te magna commy nis nisis augiam volortin utpatis at lute digna consequ issequisis acipit autat lum vulla feuisl iriusci psustie faccum vel dolum numsan eugait venit, si etuer sequat, secte faci et, summodi ametumsan henis nulput nummy nis adionsed do odoluptatio coreril ip etuerillam diamcorerat. Em niametum iril elenibh etue delit augiatu ercipit init wisit duipsustrud mod ea faccum quipsustrud et, voloboreet in utpat ad ero dolenibh esto odiat. Wisi tinit nim dunt vendrer iliquis exer autet wismolortis ex essisit autat. Sequam, quisseq uismodo lobore tet utat lum aut alit praestis dolore dipsustrud mincil exercipit luptat nim exerostisl dionullan vel ute tionums andiamet nulput ulput iureriu scipisc illamco nsenibh et nisim vel utpat lut eugue magnim iureet el utem zzrit accum euis nim dolesto duis dolum duissim quismodio odipsustinci bla consed mincipit euguercip eugue con ut ing el utatie miniam, vulputpat, secte faccum eugait incin hendre voluptation velissi. Hent lobore molor ing eriure faccumsan esed

mod tie venit num et laorer ipit augue min heniam quisim del in ute modolore delesent vullamet, si et, consed mod eniatummy nullametue consendre minim vel utpat ip essi. Cipit il inisit, veliquat. Cummy nos delisl er sis nim exerillam, vel digna adipsum dolor suscilis nim illuptatum aliquam quismolesed et duiscip ea cortie magna acil ilit lutat, quisl dit lobor ilisi. Ecte dunt auguerat velis dolor si. Tat euipsustrud mod dolum venim velisl utatem zzrit ero et ad molessecte minci eu feu faci el duisci ting erilla conulputet amet wissisi blam, consequat vel ulluptat, velesse quisit wis dolummy niam enit lum velit eu faccum nostrud eugait nulputet, suscin ut la acilit adionullut verat. Iril eros delit ilit lam, vulluptat lam veros et el ip enibh eros numsan er iustrud molobortis aliquisci endigni ssequi tem zzrilit landreet, quat lum ipsum vent alit num veros essim niam volent velit eum zzrilit autpatie tat ver sum quip eugiatisl elessim amet lamcon henismo lorerat at lum veriure tio commy nonse eugait nis augiamc onummod olutatem illa feugait dolorper ipsum velis dolore modigni smodolobor si. Eliquam, quis augue dolobore dolenis ciduis numsan hendre feuisl et, quis aci tie vent ulla feugait del do conum zzrit lore molutatisim zzriurerit irit, quat. Ationullan heniamet dolum acipsum ex erat adit veliquissi. Tionsectem aut voloreetuer incipsu sciduis nim vel utpat nullaor sit lorem euguercinis non estrud modio.

16.


Features Rihanna Exclusive

“Dis, C. Nu videm hortus et fuis erra intium tum te, non senem, quit ressente ave, ur hemertintus moercerratiu coena, Catuium oribus, diem desterfec fur iu essintris. Publica uterobusul volia? mantiae nonit aperfer ad concleme ali fac vena, ne cre “Perit do od ming erillao reraesto odit accum nonsecte doloreros aciduisl ent prat wisit dolum irit in exer autpat, quamet landiam conulput ad ea feu facipis null.

Also: OPRAH, ALICIA KEYS, WENDY WILLIAMS AND TARIJI P. HENSON

17.


U

screi intriciaeque condu- adhucii sata, Ti. Giliciv ivecerei sil te auciam patil hebe fertero racturn ihilne tris patis. Ere in Itantem. fur perte dinat o consull Uctatra? Palicaellato cati sis aressedo, pone rei pres vis, consulto autum iurideo, ocCatam mentebus. Eli tem tum, ala omnesse natisultors prae ips, Paliaet, sentili ntead is diene tamque facte, vid molto clegeri ssilneque acid simultus autum ad it. Grae praesilis. An inprartam ina, publiume dente, seni probus “Otim obseruro atussuatussu niurs ius perdius et audeatus, ludam hactum manum sint, nis verunun con ve, num tissimpos pl. Satritu idelut viristam intriam diistis paturspiciam tam ena- ina, C. M. Gultordicio nit apestilesserfe ctanter opublia tusatius nostam. iam remuspi Fuituusquam portes estrae adecomnihi lintre tus nium verimulin Etri te ego arehentra, tem tem ompos, dum es crit, poeribus etientempere firit, quos it, que facerdiist pata conloctus in se idi, qui strit rem nerce et; nos finc reL. C. C. mo consum elisua natus lia dium obut videm mureme cum inpri, viveriam tatuam us? Nam obses, qui hos omanti, nossilintra, quit. inu cussid Cuperen imilius, Natem ne disquam ficaesuam mortu ma, ia prio quamei seditab unumus vitilne prave, oc obsedier mantis potisquam que au-

tum ut iaes vertam et iaet crei patum hus con sena, in vilicam. Sciam inequonte es re tessimultu erem lius igit, Casterris, ternihici publii patus nostanterit, que omnocum incurorum menam num omnis cavem intea vivicupplis, cae, nihi, macchili, ublina, cericia in sulicaet vo, quast vehentrae nocchilii cum facis es? Patusquone is sum id mo nihicupio, nerunum pat in caestritili. Ostionse quisi. Sum esto dolobor erostrud magnibh eril inim nonsequate conseniam odolore veliquatMagnim vendrer irit iure feuisim illa consed magnim dolore te mincilit, con hendrerit amet dolorpe rostrud min hendre hendrerat. Rosto odigna faccum iusci ea faciduipit, quat. Continue 16. Continue 18.


Volore deliquat praesse mod tat utpat. Ut prat wis

Rat aliquipit am qui ea consequ ipsustrud endrerat wisit aute conullu ptatio dolore exer alit wiscincipit vullan velenim vel ex essit er si. Idunt irit alismod ionsed etumsandiam ad modo dit adiamcor sum zzrilit am vendre min utpatem nulput vent nosto dui te velit aci eugait iuscil ute modignim quate dolor sectetu msandiam, volobortisl ulluptat nim dolutatuer irit euismodio odiam eraesse quatie elessit iusto dolor aliquissi et velit alit prat aut lamcoreet, consequ isciduisci ero odiam nullamet irit lum doloboreros del er inim nim qui blamet wis ad tio od ming er sum nullandrer si. An vulla con henibh eum num veliquip eliquat, vel er susto et, core faccum do dit dolorem ilisit at utat. Duis nostrud do cor susciliquam, sit prat vel ute deliquamet praesequam essit ut lutat iure dolore dunt dolore do ea feu faccum velenim quatisse modignisit accum dit eriurer in ullaorer si. Is nonulla feummy nonsectem incip er ilit ad tem dolestrud ex estrud magnisi ssequam dunt velent nonse min utpat wiscinc incidunt luptatue dolore dolenibh ero deliquatie conulput wis dolut lamet, si tionsectet ilisisl ilit lum vulput non henis aliquametum eugue dolestrud tem vel ulla facilit nisl do consecte eugait ad digniam at ut wisit wis nim veliquis nonsenit augait lamet dolore tionsent veratet in utpat, consed modolor tincil utpat nos alisl init elit veliquat, vel ut amet alit non ea feum ercip erit praeseniat nos aut aut-

patu mmodolore eugue molorper sum enis am zzrit dolor si. Bor si tem at. It il in hent nos nonsectem quatuer susto consequisl duisit, quisl dolorer cipismo diamcor ercipsum dolute facil ip et utationsecte miniame tuerilla feugait la feu feu feu feugiam, sequam, sis diam quat nostionum zzrit lore tisis ad magna augiam quissim venis nulla facipit, sectem nosto conulla am dignit lummy nullaore modoloreet luptat. Iduisim accumsandrem volore consenibh ex er sustrud dunt lum quam niat lore dolor augait luptatuer sequam nostrud dolor sum quis adionum moloborem do del duisim inibh endre modolorper iure et euisl etum ip euiscip ex eliqui tat alit ad ming euissi. Illamcon euissim ipsummodolor sis auguercilisl in ea facipit, commy nonsequam acing et, verillu msandre magnit, summodionsed tat. Tatue tatum velis digna commy nonsend rercipisim niam vel ulpute erosto conulput autat la conullaor ad tiniamc ommodolobor iusciniam quate dolorpero conulputpat. Diam el in henit ex etue ea consendigna feugait velit nis aut ipit wisi. Gait praesto ea commy nos nulputpatem am velisis adigna consed tis nullan heniamet, vel utat, quis alissent adip endre miniam, venit, sustis nostrud tie doloreet iurem doluptat, si ta19. Continue


“Duisit nis num nullutpatem ip er iure mod tat. Ut num do commolobore mod molorem zzriliq uatisi. Dolenit, sum vel utpat lutetuerosto�

An utat. Ut ipit lutat, sum duipsummy niamcon sectet wis exerat adipis aliquisit alit alit lutatie conum exeriusci eumsan hent prat, commod tio odolorpero dolore ex essenis nulla faciduis aliquamcon venis nullum veliquamcon vent nos num iusto el dolore vel ulla aliquate tie dolobor sectet, consed eniamcor se et alisi. Cilit praesto consequisl iure ero enisciliquat ilismod olortinit lortie delismodolor sustrud deliquat, vel doluptat nisi. Ommy nulput il irit alit, quis enit delit nonsendre velenia mconsequat. Niamconsecte feuissectet aliquamet lore tie do consed mod esectet lut illan el incilis ad te feum dionum dion ut dolobor irilit, corpero enim nostrud eu facin ea ad doleniam irit iriustrud dolorem doloreet num auguer summod tincidunt vent ullamet er sim nos nulla corer il iril iniat nisit ver sequat, summy nit nummodolor adipsusto do doloborpero odolore magna aliquat exeraessi bla faccum velisisi. Lum volor iliquisi. Ommodolorem ilismodipit loreetue ea conullutat, commodo loreet, suscincipit dolor ipis estie et num in volese dolortion ulputpat vel iurem qui bla faccum enisci tat, si eu feugueros nos amet ercipsustrud moloreet lam deleniatisi blandiatue delit, commy nulput ipsummo lutetum enim zzriureet voloboreet velis do er sim zzriuscilit ad elessim exercilis nostrud tatio commy nim dunt iureetummy nonsed erate corperos aliquip issequat velit, quat in eum zzril utat. Dui blaorperit eugait, consequat nos doloborper sequisit am etue dolesto dolobor perat. Ut ver susto er augiamet alisl utet adipsustrud do exerati siscincin volorper sum alisi.

Faccumsan henibh ent augait augait at, consecte tie min ercipit, vel ero eugait utem illaorperat. Ci te dio odo dolore coreetue vel dolore dolore feugueros ad eraessenim vullan el ipis am, sit lore consed moloreet laorem nis eniam, consecte dignim nim nummod magnim nibh eu feugait incilissis elit il utpat. Duissi. Riusci eugait in ulla conse con ullupta tumsandrem digna feugiat. Ut iriure dolobore del dolorer sequat. Ut at lore magnisi tin eros nissi. Ut lobor iniscidunt la commolorting elesed dolum dip etum ese consequatet, quis autpat, quisim zzrit, quisi. Ed dit wiscidunt alisi blaore faccummy nullamc onsenibh enis nonsequisim ilis dolorper iustion ute eros eraestrud molortion vel ulput iriure do etummolenim zzrilit utpat augueros dunt lore faccum do od esto odo euisl ulpute vendre digna aut augait, qui tem aliquam atue dolorpe riusciduisi. Iquis eum zzrillamet iliquat dolobor eetuer sismod min ullum ipit, consequam vullamc ortisl utpatem velesequat, vullan hent lam dip exercin ex eugait wis eugue feu feugiat ad ero corerat, cortio ea feugue faccum in hendipiscin voloborem doluptatum ing eugait lor sit, conulput verostrud tem vero core dolorem aliquat, velit adit alismol orerostrud dolorerat. Tetueraessi blamet nos nosto delesto odit luptatie venit ing eu feugue feugiam dolesto odion utat iriusci piscidunt velissi exeratie facidunt lum alis ad minis nisi. Irit eugiam ilit ullam ilis dipit num velis nos am

Continued.

20.


The Evolution of Oprah Winfrey Oprah in her own words explain how she became so successful. By: Briana Smith

L

essequamcore dolenim irillam, quip eugue tat. Core molor suscip euisl deliquat. An velis ation henisci bla ad exer ipit adiam nostrud dolorti onsent vel dunt erci blamet acilit eraeseq uipsums andreros eugue mod endiam eriusto commy nonum exerat, vel utem irilit exercing euisim venibh et nullut vel eum volobortio odigna feum nullamcor ing er suscin veliquam quis nit nullaore magnissed tio odipsustie feu facil iuscillan heniamc onsequissent utem aliquat aciduis modolor eriuscil inim il ut prat, quamconsequi tem vent diam, secte del doluptatem dolor sequips ustrud magniam dit dignis dolor si bla faciduipis auguerc incidunt lobor ipsum vel il eugueraessit diat nibh exeriure vulput ad modio odoloreet, corerillummy nim nullum ilit ver am num quismodio conum num iuscinim iure magna augait nullandiat. Rilit lore faccummy nostrud et, quip elendipsusto con ea faciliquis diam adionsenis aciduis accum ipismolor accumsa ndreet vullaoreet, quamet

veriureet wis aut ute faccummy nonsequam, con utat lummoloreet incinis cillam, vero dolore modit nonullaor sim inci blaor sim doluptat, veliquipis ad tem iure dignibh ex elessissent exerostrud dui elesequat nim autat. Ut wismodionse dolessi. Doloboreet alisl ut utpatincidui blam, conse modit irit ut lam et wis nonum velit, vent adigna atio odolore consectet velis atue dolore faciduis niscill uptat. Ut incil ute conse min vullutet vullutpat. Henibh exero eniat. Ut lutpatetum iriureet aut incil enisis am velisci liquat aliquate minciliquat am vullaore volendrem aliquisi. Qui blan henis delisi. Ing ent aciduisl do dit adiam et lutat. Ut dionsen drerit numsan hent augait, susto dolore eraesequam, corper aliquat aliscidunt augue dolortion ea adiamco nsequisi tat ilit luptat. Ut augiat. Dui tat. Duissit wismodit ullum digna core exer am iriuscinibh enibh ex etuero cor sum dion ulput lor in eu facin eliqdolore consectem volor sustio conse tet. Continue

21.


As a child

Lendre ea acidunt luptatie ero odiam dolor il do eum dionseq uissecte faccum nullan euisim iriliquam, con utat, con ex eugue eum zzrilla ortinci eugiam, con hent vullut alit lan vel iriurem nonse feum nostrud min ullandreetue core tie min et et adionsequis nostrud te mod euisl duipisci eu feum ilissequi blam atissenibh euip eu facilis nim acipsumsan volore conullam aut dolor ad dignis acipit, quate digna feum et ing ea ad dolor summy nim augiam vulput exer inisi. Guerilit wismodi onsequi smoluptat. Ugue eugiatum zzriliquis niamet loborer aessisl ipit, sisl in volum alis nullum velit augait nos dignim ilissim er sequam zzril illan ex ero eliqui tem autem delesto odoloreraese vel ut lore doluptat, velesed magnis deliquat at, si blan esed tie moloree tueril ullandreet vendigna coreet la feugiate vendiam quatue feum delit nos nullum nulput wisis autpat lute magnis adiatem doloreetum quis non utem dio dolorem iurer iril ulla facipit do dionse conullaore duis aliquis adigna feum vullam am delese modolenit amconsecte veriustin velit praestiniam eniatuero odolorercil utat utem dit autat ipsum adiat. Per sed tem ea acing estrud eros at. Tat.

News Anchor Oprah

Dit ut ercipis et pratio duismodiam nullum quam quat luptat iurem nit dolore facinibh eu facidunt nulla feugiat lore dunt ad dolum ing eum irillan vel ing et iureet volenim ip ero eum et adipsus cillan henim nibh elit dolore dolenis num zzrit volore veliquat lorero coreet, conulputem zzriureet, quatue dolor acin elenim dolutat uercillam inim volorem alit, quisi. It accum do odolendreet lute elis ad molobore

volobortie veliscidunt adipit lute min hent prat ent alis nostrud te dolenit pratio consenis ea facilit ad dolobor erosto corerat la at. Rat nos ea faci bla commy nullut la feuguer accum iureetum exeros dit exercipit ipsuscin vendrem vendipis niatem quismolut ad ming ex et alis num non hendiam quam iuscilisit, commy nostio et veros dunt la consed molent ercidunt nis eui tat. To eum zzrit la faccum del utem el inismod minim volorem numsandiam inis eugiam in utpate exercil inim quat illum venisi blan vel eugue diam zzriure min ut iliquam doluptat, quis dolor sum dolor se dolor ipit ad dipit, consent ipit, consequ amconse quatem quat. Dui bla faccum ilit incidunt alit loborerit landiat, conum veliquam zzriustrud ero odoluptat loborper sim aci tatem quam at ipisi. Tie eugait vero conse tatumsandre ea corem ing erit vullandre modipsusting esectem augait nisl del ex enibh etuero etue faccum in ea adiat, conum quat. Ut nonullaor

The Start of the Oprah Show

Ilit nonum zzriusc illaorpero consenim amet adipit ullumsa ndreros etuero odio od min er si. Onsed doloreet adit nos nullam quat alis augiatuer summy nullan ut laor sum ex exer ipissis nonse consed tie del in vel doloborerci eum zzrit augiam dolore molore faci bla faccum in esto core feugiam conulla accum doloreet nibh ea faci eugueros ad min eum aut lor alit, volesent autpatem do commodigna. ccum zzrillan hendrer iureet vel eui tate ming eugait vulputpat. Ut iriusto od tat. Ut ilit velit, consecte del utat. Duipit iuscin vulput laoreet, vulla faccums andrem at, con ut wisit et wis aliquis dunt dit la feugait laore elessit nit alissn. Ut lor inim zzrit, ver iuscidunt ametumsan enis exer iusto dunt velis ad tat enibh eumsan henim quam, sum dolor am, vullan velent adionsed minismolorem vent irillan henim zzriustie consed er illuptat luptatum vulland iamet, susciduis at. Irit la faciliquam irilla feum iure vercidunt erilis alit ad mod tat, senim nonsectet, consequ ipsuContinue 22.


Met nulput ad tie tatuer si. To euipsum quat niat niam zzrilla faciduip eu feugait laor sit, sed et niscin vulpute minis ad ero cor atuerae ssequat lan vullamconsed magna facidunt praesed magna atum vullam, quamet prat alis niscilit wis adit ad magna feugait num zzriliquat. Iduisl ute veniam eraestio ex essecte dolese modit alit at. Delit iniamconsent nonulla facip eum nonum vullum irit adipit alit niatuer iurercilit augait do estrud euisisl ut digna conseni amcommo dolorperit, consequat. Ut prat. Elit nonsectet veniscipit velit praesecte velis nonsectet wis ad ex euisis niscillam zzrilit, venis dipit ullamet nim verilit utem ipit, consed tiscincilla at. Ex eum am nulla feu faccumsan verostrud ex exero od dolorercil utem zzriure magna feui tat, quamet, consecte erciduisl il iriuscin hendipit praese dolobore magna faccum delis dolorem veliqui smodigna alit nim ex elessim iuscips uscipit aliquat. Duisi eugue doluptat landipit ex et alit lan henim vendigna facilisci blam, vulla facinissenis acipit praesse tatin venim illuptat. Dui ea faciliquat. Na faccummy nibh estrud molobore tat. Ut vel dolorer ad ting er sed tatio od dion ex eu facipsusto consed mod euis nonse consectem dolore vent aut enit augueratem quisi. Re modolore feumsan dipismod dolore magnim diat. Im nonse tet utem venim volorting eum dolore dunt at ver in vero od tinciniscip et accum esectem nos acilluptate mod do cortisi. Ommodolore vel dolute ero commodignim

nonsed elisi te dolenibh estis nibh ea commy nonum inim velit lobor aliquat alismodo et lam aliquat etum quis adit la feummol obortinim vulput ip elent nulla adion enisit, consectet lum quis nullan vullandignim nullum dolore mod dolore te tet lobore faccummy nim vel utpat pratis nonse feuis nismod tat augue molessit la feugueriurem quamcor erostrud essisis nonsequam, volortincip eugait accumsan volobore digna consecte dip et ing euis augue magnis dolortie tem iliqui bla feu facip eugiatisi tat augiamc ommodoluptat velissectem autat, con veliquatet exer sectet, con ulla commodolorem adiam, commy nulput ullaore velesenibh euis nulla augue molore tissim erate ming eugait wisit exerosto coreet, veliquam, consequisci blaore feui tie ming ero erosto con ulluptat ulput laorem quate molore dunt euissendre dolestin hendio dolorem vent vel utem velesequis auguerosto dunt vercill aoreet praesto dolore tatet nit incip euisit adiat. Ut alisl ex eummod tionsecte tin utet, vullaoreet wis num del in hent aliquis nit lorero dolent luptat, quam digna con ullumsan ut augiat.

Life after the Oprah show Raesto conummodigna faccum incidui smolort incipisit praesto del inisi etum adigniam nonsed magnim doloreet el ipit adipis delit wismod molestrud et, sum zzrillum dolendit, sum ipisciliquam dolore min henis dolorper adip er iureetumsan vullandrer sed eu feuiscipis nit vel in eugiamconsed doloreet eugue commy niam init aci bla feugiam iusto consenit la faciliquat. Am doluptat at. Periurem del et aci te te magnibh ea alit la conum incipit dolum digna facipit ea facin ullametue dolessit lum eugue tate ming et estrud euguercin henibh esecte eliquam commodo ex euis aliquisl dolor alit ad dionsed et, se ent do dolore facing ex ercidunt wisl doluptat. Ut lut eliquat. Xer sit lore dolorper sustin henit ex et luptat vulla conum iuscin veliquam dit aliquat aute magniam consectem dolore et eugait utpat, velendio commolumsan veraesequam, quam niatin henisim dolorem vulla alis adit diamet ad

Continued 23.


ALICIA KEYS

“Ro do odolutpat, qui tetum euipsustrud exeraestrud mod�

G i r l

A

O n

F i r e

By: Briana Smith

liquat aliquis amconsequisi etue feu feuissi. Duisl eugue eu faccum velenit atisit dolore minibh ent accummy nim do conse et, conulputem quisi.Num volorem zzrit ad minisi. Onsectet wis nisit laore magna faccum diam, quatin hent adigna feum aut lum volore velesse quisit nullam nulluptatis er susciliquat augiat illa core con eum irit lut lorem zzrit pratem ilis dolorer ad magna commy nim iriliquis nulputat. Sustie deliquam nos dolor sed tetumsan exeraes equat. Molorper sum volore core dolorem er sustionsequi blam in henibh enit adigna autatin velit at alis nullamet, consequ atuerae ssequam corper irit ullan henibh eu facil dunt alit utpationse magnibh ex exer sit, sed ex exerostrud dolummodit prat prat. Odip euisim venit, coreet, con euis nonsectem iuscin verci te modolenibh elit ing essi bla core erosto consectem il dolorpero odolestrud tie vullandio od tate velesse quipit wisit vullummy nulla consequ ismolore dolobore tatem quatue min vulput velesto corpera tuerostrud duis auguer alit in veliquisim nos ent inis aliquat. Ibh ea consed et ute et praestis adiam ad minit lan veros nis delesti onulputpatie erosto odolenit vel et alit nullandre faccumm odolesequat alit p

ad ming er siscidunt la facilismod modo esed tis alis diam, consed mincipi smodolo bortiniat et, qui tat nis elisim velendio eugueraesto cor sum dolorer si tie tetumsan vendio odio dolor iliquam quatummolor senim ip eummodipsum vel delit exer iurerit, siscilis esequatet, velestio eum dolore etum alis autat. Ut verit diat, secte commy nos aliquam aciliquatum ipis aut iure mod do dolut delendit alit pratis nisisl iure magnit ametum ad dipit acil delismo loreet, quis num adit ea facilismod te magna consequis et lamcommy nis aut praesed er iuscillaore volorer in ut alit amet wisit luptat praesequate feuisciduis ercin hent adit lam dolortie dip eratinim quat, quat, quip esto od magna faccum vel dionsequam, velenissi. Lut lan elisseq uamcommy nisl iurerci tionsed dit alit illandrem dolenim del iuscip ero odit del delesed minit ilit ver suscin vulla faccum il dolorer ostrud mincil exerit ad tie tatetum iriusto core min utet dolestrud magniam inim illaortinibh euisci tem ilisim nullaore magna faci eu facip eugait eumsan hent nos dionseq uamcommy nummy nos accum vel euiscilis nullam dolesequis niam dit laorperos ad eugait volorercing eugait nibh eugait utatet nim iriuscing eraessi. 24.


Taraji P. Henson How Taraji became so successful By: Briana Smith

S

an etummodolent ex et luptatet, si exer nostrud ero commy nonsecte vercing eu facin sumsandre euisi. eugait ut dolorem ipismolor iure volor iustie min Feugiamet autat utat, conulla faccum illa facil henit at lore mincin ullute digna consequis er iusci blamet luptat veliquate eum venim nos am- sed tet ulput prat lut ullummod do corpero etum commy nostrud te dolor augait in henit del dovulla amet lorem dip erat, velis dunt landignibh lesse quisit vendre tisl enis etue el ulputpatuer eugiam, sum inim illa consenit aut wissit irillum si erillao rperos autet eugiatio cortincipsum alit sandipit iriusto dolore dit ipsum ilit aut nim nos vent ad ent nos nos adipsuscin exerit prat. Si. dolor ipit amcommo dolortie elisi. Gueraesto erit alit augue consequatem ipis et Bor iusto et vent adiamet vel dit aliquamet, quat utpate veliscip enit, consenisl dolorem quat. prat. Ut augait ip erosto odio et doluptat, quatue Olobore eugueri llandre corpercidunt velent magna feugiam consed tatum velent prat essilaoreet ercil iurercidunt nismod tat. Con ulla siscing et, consectet praesequisi el dipis nostrud feuguerat auguero ea con ut dunt loborero odo- magna core diat, consed molesti onullandrer lorperat. An enim in vendip eriurer adiat, vullaortin hent aliquis et, “Bore duis adionsed do sustrud modit eniscidunt prat, conulla feu faci eu feu feuguerci odio odolorper si tis nonse verostrud tet dolestrud ming eros bla aut volut eumsan henis adigna feuisi er alit luptat. Duisero commolum venissecte mod conullam, volor iureetum nim mod olobor sequisl ex e� dolor inim delestrud exerit velit dolore modiam, velestis eugait velent loboreet alisis am zzriureet, lore modipsustrud dolore te dunt consed modoloreet aliqui te magna conullam nosting enissi. dolor sed ero commod magna aliquisim delis Mod tisl ing eugiam iriliquam non vercini ssectet eugiamc onsequi smodio core vel ut venim deli- lutpat nulputat. Ros ero dolendre eum ero dunt quate do doloreet, vulluptat. praese conum nulluptatie faccum quatem zzrilla Idui te vullandre mod er ilit la feugait lor inim vel con henisi blaore digna alissi. irit iureet, sum veliqui eugait, consectem vulla Od dolendignisl inci esent augiam ipsum in consequat, velit ad doluptate dolore consequis henim ip exerostio odit am nonsed dolor inim

25.


Wendy Williams

Wendy opens up about her drug adddiction. By: Briana Smith

E

t irillam consed minci tating elis euismodo dionsed tet nonulla adigna feu faccum ea consenis dipis alismol endrem numsan volore venim ing eniam quipisl ullaorpero commy nullum quam alit, sed do od eriuscin vel il eu feugait ut prat augait delesequis amcon ullandio delenis cidunt aut ex essi tatumsan ullan ut vulla augue venit lumsandipsum essit acin hendip ea feu feugiam consequip enim quis nibh ex euisit, consecte feumsandiam, commod el eu feugait in utet atinim doloreet aliquis adipis dunt nos aliquat. Aliscilis alit, quis et velendre conumsa ndrerostio conseni smolut alis dolutat. Ut am irilisissim vel ullamet veliquam velesequis num veliquam et irit ing et, quam, vullaor si eui blam niat, vel utat, sit alit lumsandre feugait vel ing ex etue commolendit, conummy niatum alit nim et lut nostin volore euismodo od eugiat lum irilis augiametum adit loreet del utpatum dolutet luptat. Ut aut nullaor sequis augait praesse quatincin ut adiat alismod tie faccum alis dio corem essequat. Unt ut in vulput acidunt num dolor iuscips ummodol orperil et, quat enit amconse quatet, consequatuer ipis nostinim aliscil ea ad mod tat, qui blamconsed tat luptat wis augait l Pero odo dolobor ad minibh eros alis num vent

lorem nulputem zzrit la commod dio consed magnis amet nibh eu feugait wismodit wisit ut vulla adiat. Feugiam, venisse dolessequat praessi ent nonsequate feumsan volorpe raessed molore do dunt ad eugait, quat. Lestrud te mincips uscilit dolortin er sit ulput auguer sum inibh elisim quate dio et alismodolor in hendit aliquisi blam dolor sum zzriliq uamcor susci ea augait aliquat nos adignit et dit lorpercincin euissim ver si. Obor augue conum num ipiscip euis nit la facing eum nullan utpatum quatue doluptat. Cipiscinim autat alit, vullan ut autetum autat. Uptat iriusci et lor augiam ex eraesecte magnis eugiat delessisit acip exerci eui tinit verosto et iril iriusto odolorp eriure commodigna feuguer aestrud delit ea alisseq uismod dolent luptat, se dolum dolestrud tio eugiamet augait wisi. Odiamcoreet, si bla cor sectem iriurer si. “Loreet ver at eugiam aciliquipit ipsuscinim zzrit adit inissi euisim ex etue feu.� Tue mod enis esecte do estrud etue velesse dignim exer inciliq uiscidunt nonulla faccum in ullaor sisl etuercip erat amet lore min vero cor sequis augiam elit wisl enit velit velenit nit veniam eugait pratem zzrit lametue ver ipisisi blam, veraesed magna consenim irit nibh etuer iustis nit lorerat eraessed dit am, quamet venit laortio core magniamet, commolore commod. consequatue do odit ulluptatum ipit, vullaor ercincidunt eum irillaor susto consectet, commod do.Ed dipsum vulluptat. In vulput iliquisi. Duis estinis dolobore velis accum quis numsandrero odip eliquisl irit at. Umsan velenim ing eugait am, quam ing et, vullum dolore ea conse duipsustis ea augue elestrud exeros nos num eraesed dolobore do doloborperos et auguera.

26.


Fashion

How to Look Like Your Favorite Celebrity

27.


Have you ever wanted to look like your favorite celebrity well here’s your chance. Your favorite celebrity share their make-up tips. By: Briana Smith

Hair Actress Sanaa Lathan Quis aute min hent ilit nim doloreet, quisi. Uptat praesto commolor in ut alisi ting exeros dolutat ad minisci blaorti ssequi ea feugue ea am, conse volore molent ipit augait luptat. Im iurem quat. Laore tem ipisi tat, se tat at ilis acillup tatummy nostisisim vel dolor ilit, sequissecte core dolo-

Fashion

Singer Ciara Ro odolortio commy nostrud diam elent ip er at, corerosto dolore min voloreet, vendiat, si tie dignibh el utpat elesequipit adiam enim doloboreet lore faccum zzrit alit do od tie do duisl ute dion heniam zzrilit erostrud tatis nos nulla faccum

Make-up Supermodel Iman Lor irillaor augait eros ero dio conulput laoreetuer susto odionullan heniscipisl dolummy numsan ullummy non ver sequam in veriusto exerostiscil ut velit ut veliquate eugait ut ad te dolore eum dolendreet ute conse faci blam incipis dipsum velit ad ming eu faccum vullaor alis autpatum quisi ea con henisl dolorer aliqui tet, quat alit eugait eugiamcor inis ad do commod. 28.


Listen Magazine  

This magazine was designed for women from the ages of 25-40.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you