Page 1

Föreningens Basinformation

Denna pärm tillhör lägenheten Upprättad av föreningens styrelse.


Välkommen till vår bostadsrättsförening! Först och främst hoppas vi att du som medlem och hyresgäst skall trivas i vår förening. Det är mycket man som boende i en bostadsrättsförening bör känna till. Vår förhoppning är att du ska finna all nödvändig information i denna skrift. Informationen finns både på föreningens hemsida samt i boendepärmen och kommer att uppdateras löpande vartefter förändringar sker. Skulle du mot förmodan inte finna den information du söker är du välkommen att kontakta vår förvaltare eller styrelsen. Styrelsens främsta uppgift är att förvalta föreningens ekonomiska intressen samt att bidra till att skapa en trygg och trivsam boendemiljö för oss alla. Än en gång hjärtligt välkommen till Brf Utsikten 1-35 Styrelsen

Innehåll 1. Föreningen 2. Fastigheten 3. Felanmälan / Kontakter 4. Lägenheten 5. Hyra 6. Äga 7. Trygghet 8. Tvätta 9. Parkera 10. Frågor och svar 11. Vision


Om Henriksdalsberget Henriksdalsbergets historia Bostadsrättsföreningen Brf Utsikten 1-35 är en av tre bostadsrättsföreningar på Henriksdalsberget i Nacka. Henriksdalsberget står stolt över havet och är med sina 57 meter över havsytan Stockholms innerstads högsta punkt. Tillsammans med sitt läge vid Stockholms inlopp utgjorde detta en naturlig plats för den fornborg som låg på bergets södra sida under vikingatiden. Berget har fått sitt namn efter rådmannen Hindric Spak, som kring år 1750 var en inspektor på Danvikens hospital och ägde även en gård i området. Henriksdalsberget betecknas idag ofta kort som "Henkan", men även "Dasslocket" är ett färgrikt smeknamn p.g.a. närheten till det reningsverk som idag är inrymt i berget. Bostadshusen uppfördes i miljonprogrammet mellan åren 1964-1970 med Bostads AB Nacka-Stockholm som byggherre. Arkitekterna Erik och Tore Ahlsén ritade de tre husen i guldockra kring en öppen och bilfri gård, till motsats till innerstadens "hemliga", låsta gårdar som ofta förekommer.

Om föreningen Brf Utsikten 1-35 Vår bostadsrättsförening bildades 2001 i syfte att förvärva fastigheten Sicklaön 78:2 för ombildning till bostadsrätter. Bostadsrättsföreningen Utsikten 1-35, 769606-8605, förvärvade fastigheten Sicklaön 78:2 av Stockholmshem AB 2009-04-22. Föreningens ekonomiska plan är daterad 2008-03-31. Lantmäteriförrättningen är registrerad 2008-02-06 av Lantmäterimyndigheten i Stockholms Stad. Klassifiering Bostadsrättsföreningen är en äkta bostadsrättsförening Stadgar Som grund för vår gemenskap har vi våra stadgar. Där klargörs vilka rättigheter och skyldigheter vi som medlemmar har. Stadgarna finner du på hemsidan samt i boendepärmen. Att vara medlem i en bostadsrättsförening Vad innebär det att vara medlem i en bostadsrättsförening? Medlemskapet innebär att du gemensamt med föreningens övriga medlemmar, delar ansvar för trappuppgångar, tvättstugor, gemensamhetsutrymmen och yttre gårdsmiljö. Dessutom ansvarar du som medlem för underhåll av din egen lägenhet. Trapphusen skall endast användas till att ta sig till och från de utrymmen som finns i fastigheterna och är ingen lagringsplats för olika saker. Att bo och vara medlem i en bostadsrättsförening innebär att man tillsammans med andra medlemmar i föreningen äger husen som föreningen består av. Alla kostnader och utgifter som föreningen har för hus och gårdar fördelas ut på varje enskild bostadsrätt genom en avgift som årligen fastställs av styrelsen. Det finns med andra ord aldrig någon annan som betalar, utan alla kostnader betalas gemensamt av oss medlemmar. Månadsavgifter och hyror skall täcka föreningens årliga kostnader för drift och underhåll av fastigheterna. Därför är det allas vårt ansvar att vara aktsamma om våra gemensamma ägodelar som t.ex. tvättmaskiner, hissar, portar, lekplatser, buskar och träd m.m. Tänk på miljön och föreningens ekonomi genom att vara sparsam med vatten och värme. Ju mindre kostnader föreningen har för reparationer, underhåll och drift samt för vatten, värme och el desto större möjligheter har föreningen att bibehålla de låga medlemsavgifterna. Naturligtvis ska alla vi boende medverka till att varken vi eller våra vänner som besöker oss skräpar ner eller gör åverkan i våra hus eller ute på våra gårdar. Betrakta husen och gårdarna som dina egna, för det är faktiskt precis vad de är.


Inflytande Du har alltid möjlighet till inflytande i föreningen. Har du synpunkter på hur föreningen sköts eller önskar komma med förslag, är du alltid välkommen att kontakta styrelsen genom särskild skrivelse. Skrivelsen skall vara tydlig och innehålla ditt ärende och behandlas av styrelsen vid nästkommande styrelsemöte. Du kan även inkomma med en motion samt nyttja din rösträtt vid den årliga föreningsstämman. Styrelsen Styrelsen väljs av föreningsstämman och består av högst 5 ledamöter samt högst 4 suppleanter. Vilka styrelsen består av samt hur styrelsen kontaktas framgår av föreningens hemsida. Styrelsen genomför regelbundna styrelsemöten förutom under sommaruppehåll. Årsredovisningen Styrelsen sammanställer efter varje verksamhetsår en årsredovisning med förvaltningsberättelse. Denna belyser verksamheten under det gångna verksamhetsåret. Revisorerna granskar styrelsens arbete och avger en revisionsberättelse. Valberedningen Valberedningens uppgift är att ta fram namn på medlemmar som är intresserade av föreningens styrelsearbete. Valberedningen väljs på den årliga föreningsstämman. Är du intresserad av att arbeta i styrelsen; kontakta valberedningen. Föreningsstämman Den årliga föreningsstämman är det högsta beslutande organet i en bostadsrättsförening. Föreningsstämman arrangeras en gång per år. På stämman redovisas föreningens ekonomi i detalj för det gångna verksamhetsåret, ny styrelse väljs, samt motioner från medlemmar behandlas. Varje medlem har en röst på stämman. Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar, skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före föreningsstämman. Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda skriftligen senast 10 dagar före stämman. En förutsättning för att demokratin i föreningen skall fungera på ett tillfredsställande sätt är att så många medlemmar som möjligt medverkar på föreningsstämman. Kallelse till föreningsstämman skall ske senast 2 veckor innan stämmans genomförande.


Om fastigheten Föreningens fastighet är Sicklaön 78:2 i Nacka kommun. Fastighetens gatuadresser är Henriksdalsringen 1 till och med 35. På tomten finns ett flerbostadshus i 5 till 7 våningar jämte vindar och källare med i huvudsak garage. I fastigheten finns 273 bostadslägenheter samt 4 mindre butiks- eller kontorslokaler samt ytterligare några lokaler av olika slag. Våren 2011 var 205 av dessa ombildade till bostadsrätter och 68 var hyresrätter. Föreningens 273 lägenheter är fördelade enligt följande: 1 rum och kök 22st 40 - 41 kvm 2 rum och kök 142st 46 - 74 kvm 3 rum och kök 39st 69 - 84 kvm 4 rum och kök 29st 93 - 109 kvm 5 rum och kök 31st 105 - 118 kvm 6 rum och kök 10st 126 - 156 kvm Vinds- eller källarförråd finns för de flesta lägenheterna. Låst med magnetbricka/nyckel. Tvättstuga finns i port nr 17, ingång från gården. Låst med magnetbricka. Barnvagnsrum finns i nästan alla portar. Låst med portnyckeln. Cykelrum finns vid portarna 3, 17 och 27. Låst med portnyckeln. Garage finns i portarna 5, 19, 31 och 35. Låst med magnetbricka. Se vidare flik nr 9. Gästlägenhet med 6 sängplatser finns i port nr 3, med ingång från gården. Portarna 21, 23, och 25 är låsta dygnet runt från gårdssidan på de boendes begäran. Gården på hela Henriksdalsberget är fri från biltrafik. Rekommenderad högsta hastighet för trafik på Henriksdalsringen är 30 km/tim. Parkeringsförbud på Henriksdalsringen är för närvarande: Insidan av gatan (närmast portarna) alla dagar kl 08-16, utom tisdagar. Utsidan av gatan alla tisdagar kl 08-16. Lastbilar får endast parkera på därför avsedda platser i närheten av vattentornet. Fastighetsarealen är 14 011 m2 och marken innehas med tomträtt. Bostadsarean är 20 597 m2. I föreningens fastighet finns det 133 garageplatser. Byggnadsår är 1970. Till föreningen Utsikten hör även den närmaste marken. På gatusidan går gränsen till kommunens mark vid insidan av trottoaren. På gårdssidan går gränsen till kommunens mark på utsidan av den gångväg som är närmast fastigheten. Det är alltså föreningen som ansvarar för snöröjningen på gångvägen närmast fastigheten och Nacka kommun för övriga gångvägar. Dessutom ingår lekplatserna utanför port 9-13, 19-21 samt 31-33 i föreningens mark. Byggnadsteknisk information: Byggnaden är uppförd med bärande stomme på grundmur av betong. Undergrunden utgörs av bl.a. berg. Ytterväggarna är s.k. utfackningsväggar, vilket innebär att de ej är bärande. Utfackningsväggarna är av spritputsade lättbetongblock. Trappor och balkongplattor är prefabricerade. Vindskonstruktionen är helt och hållet en träkonstruktion byggd på vindsbjälklaget av betong. Vinden inrymmer dels krypvind, dels lägenhetsförråd. Yttertaket är pappklätt med plåtgarneringar. Tvåglasfönster av plåtinklätt trä. Ventilationen är mekanisk frånluftsventilation. Nuvarande fastighetsägare är Bostadsrättsföreningen Utsikten 1-35. Styrelselokalen finns på Henriksdalsringen 3 mot gatan.


Felanmälan / Kontakter Föreningen har upphandlat HSB som förvaltare för fastigheten. För de allra flesta ärenden ska du kontakta HSB som hjälper oss med allt mellan himmel och jord för att ditt boende i Brf Utsikten 1-35 ska bli så bra som det bara är möjligt. Styrelsen ska du endast kontakta direkt om HSB hänvisar dig till oss eller om du av någon anledning inte skulle vara nöjd med HSB:s arbete och bemötande. Här nedan har vi samlat de viktigaste kontaktuppgifterna för olika frågor tillsammans med öppettider. Styrelsen Styrelsen når du via e-postadress: styrelsen@brfutsikten1-35.se (svar inom 1 vecka) Styrelsens ordförande når du via e-postadress: ordforande@brfutsikten1-35.se HSB:s ServiceCenter (alla ärenden) Telefon: 010-442 11 00 E-post: servicecenter.stockholm@hsb.se HSB:s växel är öppen: Vardagar kl. 08.00 – 16.30 Dag före röd dag stänger växeln kl. 13.00. Teknisk förvaltare Johan Lundin E-post: Johan.Lundin@hsb.se Felanmälan Ring ServiceCenter eller gå till www.hsb.se/stockholm/felanmalan, välj Utsikten 1-35 i rullistan och klicka på ”Till felanmälan”

Fel i lägenheten: Upptäcker du fel i lägenheten eller fastigheten, t.ex. stopp i avloppet,

elfel eller trasiga lampor i trapphus, kontakta felanmälan. När vi har fått din felanmälan kontaktar vi en fastighetsskötare som hjälper till att åtgärda felet. Fel i lägenheten som är bostadsrättshavarens ansvar bekostas av boende. Fel i hyreslägenheter bekostas av bostadsrättsföreningen, om ej annat avtalats. Skadedjur i fastigheten: Kontakta HSB servicecenter i första hand. Anmäl i andra hand direkt till vår skadedjursbekämpare Nomor, 0771 122 300, referera till Brf Utsikten, HSB och vårt fastighetsavtal med Trygg-Hansa. Jourservice under icke arbetstid Telefon: 08-695 00 00 HSB:s fastighetsjour är öppen dygnet runt Hissjour Telefon: 073-516 84 09 Hissjouren är öppen dygnet runt Parkering i garage Föreningens har garageplatser att hyra ut. Uthyrningen sköts via vår förvaltare. Boende i Brf Utsikten 1-35 har förtur till garageplatser.


Lägenheten och ditt boende Din lägenhet Som boende i föreningens lägenheter ansvarar du för att alla som vistas i lägenheten eller dess omgivning följer de gemensamma trivselreglerna. Lägenhetsförråd De lägenheter som förfogar över vindsförråd alternativt källarförråd ansvarar för att inte förvara brandfarliga vätskor eller varor. Tänk på att visa hänsyn när du är på vinden. Köksventilation Köksfläkt får under inga omständigheter kopplas till imkanalen, d.v.s. fastighetens ventilationssystem. Detta p.g.a. att det medför obalans i ventilationssystemet. Du får endast installera kolfilterfläkt som inte är ansluten till ventilationssystemet. Tänk också på att inte blockera eller "bygga in" ventilationsdonet. Är du osäker, vänligen kontakta föreningens förvaltare. Parabolantenn Fasta installationer av parabolantenner får inte utföras på föreningens fastighet. Det finns dock särskilda ställningar att köpa som man kan ställa inne på balkongens golv. Observera att inget av parabolen får sticka utanför fasadliv eller balkongräcke. Ta alltid kontakt med förvaltaren före installation. Kabel-TV Kabel-TV, bredband och tillhörande tjänster finns indraget i fastigheten. För närvarande av ComHem. Endast godkända antennkablar (s.k. HF täta) får användas för anslutning till antenndosan. Om andra typer av kablar används kan bild och ljud störas hos övriga omkringboende. Ingrepp i antenndosan som medför kostnader för föreningen kommer att belasta lägenhetsinnehavaren Bredband Bredband finns indraget i samtliga lägenheter (utom 6 st) och föreningen har avtal med stokab och Bahnhoft. Internetuppkopplingen ingår i föreningsavgiften. Rökning Rökning är inte tillåten i hissar, tvättstuga, trapphus samt inom andra gemensamma utrymmen i fastigheten. Tänk på att inte kasta fimpar från balkong eller fönster. En rykande fimp utgör en brandfara både på marken och hos grannarna i våningarna under. Tänk också på att rökning på balkongen kan upplevas som störande av omkringboende. Nycklar och magnetbrickor Lägenhetsnycklar går endast till lägenheten. 3st nycklar som passar till porten, barnvagn och cykelrum har delats ut till alla lägenheter. Om ytterligare nycklar till portar samt gemensamhetsutrymmen önskas kan detta beställas mot betalning hos föreningens förvaltare. Varje lägenhet har också separata nyckeltags (magnetbrickor) för tvättstuga respektive vindsutrymme. De lägenheter med källarförråd istället för vindsförråd har tilldelats separata nycklar.


Säkerhetsdörr - Ytterdörr Vi har ett enhetligt utseende på våra ytterdörrar. Har du en äldre, kanske mindre säker, dörr och vill byta till en ny och säkrare är föreningens starka rekommendation att du väljer dörr enligt utseende och märke: Dobel 1067 Mahogny från Daloc Om du skulle vilja välja något annat märke så har vi som krav att mönstret måste vara detsamma/motsvara Dobel 1067 Mahogny. Är du det minsta osäker ber vi dig kontakta förvaltaren eller styrelsen. Djur I området tillåts inte lösspringande hundar. Hundar får inte rastas inom föreningens mark utan hänvisas till därför avsedda hundrastgårdar. Det är inte tillåtet att lämna hundar utan tillsyn i lägenheten. Kattägare uppmanas att ha uppsikt på sina djur så att de inte förorenar i områdets sandlådor. Mata ej fåglarna Det är inte tillåtet att kasta ut bröd och matrester till fåglarna. Det kan locka råttor till området. Tvättmaskin i lägenheten Tvättmaskin får endast monteras i badrum/tvättstuga på härför angiven plats samt skall installeras av fackman. Avloppsslangen skall installeras fast till golvbrunn.

Renovering och ombyggnation Renovera som hyresgäst Gällande regelverk för dig som hyresgäst avseende renovering och ombyggnation av lägenheten finner du under Flik 5 Hyra. Renovera som bostadsrättsinnehavare Gällande regelverk för dig som bostadsrättsinnehavare avseende renovering och ombyggnation av lägenheten finner du under Flik 6 Äga.


Hushållssopor Vad gör jag med mina hushållssopor Sopnedkast finns på varje våningsplan och är endast avsett för hushållssopor. Tänk på att paketera det du slänger ordentligt. Knyt ihop påsen, släng inte skrymmande tvättmedelspaket, julklappspapper etc. då det kan orsaka stopp, med otrivsel och dålig lukt i trappuppgången som följd. Sopor får aldrig lämnas utanför lägenhet eller i trappuppgångar. Släng aldrig elektroniskt avfall i sopnedkastet. Sopstopp Om du upptäcker sopstopp i din trappuppgång kontakta felanmälan hos föreningens förvaltare. Förpackningsinsamlingens källsortering Vid Henriksdalsringen 1 (mitt emot parkeringen utanför ICA) finns sorteringskärl för förpackningar såsom glas, metall, plast, kartong samt tidningar och batterier. Ytterligare kärl för tidningsinsamling står uppställda utmed gatan runt Henriksdalsringen. Stationer för farligt avfall och grovsopor Övrigt farligt avfall skall lämnas till kommunens återvinningscentraler. Återvinningscentralerna i Nacka är Österviks återvinningscentral, Saltsjöbadsvägen infart Östervik samt Skuru återvinningscentral, Gamla Landsvägen 125, infart från Värmdövägen. För öppettider och adress m.m. se www.nacka.se eller ring 08-718 80 00 .

Grovsopor För att slänga sina grovsopor som byggavfall, elektronik, kemikalier mm så hänvisas den boende till de återvinningsstationer som finns i närområdet (se ovan).


Att hyra sin lägenhet Rättigheter Dina rättigheter som hyresgäst omfattar rätt till: - En funktionsduglig lägenhet - Tillgång till värme, ventilation och vatten - Funktioner som sophantering, snöröjning, markskötsel etc. - Åtgärd av fel i lägenheten, så länge felen berör lägenhet och inredning tillhandahållen av fastighetsägaren - Om det visar sig att felet orsakats av onormalt slitage eller skadegörelse, kan hyresgästen bli ersättningsskyldig. - Andrahandsupplåtelse av lägenheten, i det fall sådan kan godkännas i enlighet med lagar och förordningar. - Att på egen bekostnad utföra lättare renoveringar av lägenheten, såsom ommålning, inläggning av golv etc. Observera att Du vid avflytt kan bli återställningsskyldig. Åtgärder som är bygglovs- och/eller bygganmälanspliktiga får ej utföras. Exempel på detta är ändring av fasad genom att måla om balkongens väggar. Installation av disk- och tvättmaskin får endast utföras av behörig fackman och enligt gällande lagar, föreskrifter och förordningar. Skyldigheter Som hyresgäst har Du även skyldigheter gentemot fastighetsägaren. Dessa skyldigheter omfattar: - Att visa hänsyn mot grannarna - Att följa bostadsrättsföreningens trivselregler - Att betala hyran i förskott och att alltid betala hyran i tid - Att i övrigt följa det hyresavtal Du har med fastighetsägaren - Att vårda Din lägenhet Hyresgäst kan bli ersättningsskyldig för skada i lägenhet, eller inom allmänna utrymmen, om lägenhet eller allmänna utrymmen blir skadade på grund av vårdslöshet, försummelse eller slarv. Observera att kontraktsinnehavaren alltid är ansvarig för av denne inrymda personer i lägenheten. Det är alltså förstahandshyresgästen som ansvarar för att besökande och andrahandshyresgäster följer fastighetsägarens trivselregler. Hyresgästen ansvarar också för att omedelbart anmäla fel i lägenhet och allmänna utrymmen. Om Du inte omedelbart anmäler fel eller skada i lägenheten, kan Du som hyresgäst bli skadeståndsskyldig i det fall skadan förvärras. Råder några tveksamheter kring hyresgästens ansvar och rättigheter; Vänligen kontakta föreningens förvaltare.


Att äga Rättigheter Som bostadsrättsinnehavare äger Du rätten att nyttja Din lägenhet, och har då även större rättigheter jämfört med hyresgäster. Den kanske största skillnaden mellan en bostadsrättsinnehavare och en hyresgäst är att bostadsrättsinnehavaren har inflytande över hur bostadsrättsföreningen styrs, då främst genom den rösträtt varje bostadsrätt är förknippad med. Bostadsrättsinnehavaren äger, utöver samma rättigheter som hyresgäst, också rätten att: - Utan tidsbegränsning disponera bostadsrätten med eventuella vidhängande förråd - Att överlåta och pantsätta lägenheten. - Utföra ändringar av lägenheten förutsatt att detta godkänts av föreningens styrelse samt att ändringarna inte ligger till men för annan medlem eller för föreningen. Skyldigheter Bostadsrättsinnehavarens skyldigheter innefattar: - Att endast använda lägenheten till det ändamål som angivits i upplåtelseavtalet - Att på utsatt tid betala månadsavgiften - Att göra allt för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom såväl lägenheten som byggnaden i sin helhet - Att själv ansvara för lägenhetens underhåll och skick Om bostadsrätten vanvårdas eller om sundhet, ordning och gott skick inte upprätthålls, kan bostadsrätten förverkas Underhållsskyldigheten omfattar vad som beskrivs som bostadsrättsinnehavarens underhållsansvar i stadgarna, vanligtvis; underhåll på grund av ålder och slitage av bland annat ytskikt, inredning, golvbeläggning, sanitetsgods, vitvaror inkl. spisfläkt. Att ansöka om tillstånd för ändring av lägenhet till föreningens styrelse, innan arbete påbörjas. Tillstånd krävs dock inte vid mindre åtgärder såsom ommålning, byte av köksinredning etc. Om bostadsrättsinnehavaren vidtagit åtgärder som innebär att denne överskridit sin befogenhet att ändra i lägenheten, kan denne åläggas att återställa lägenheten till dess tidigare skick. Avgifter till föreningen Årsavgiften fördelas enligt andelstal. Andelstalen är satta efter en poängsräkningsmall som bygger på lägenhetens utformning. Det innebär att alla lägenheter poängsätts med utgångspunkt av lägenhetens yta, antal rum, kök samt läget inom fastigheten. Överlåtelse av bostadsrätt Om du avser att sälja din bostadsrätt, tag kontakt med föreningens förvaltare innan överlåtelsen är undertecknad. Förvaltaren kan hjälpa dig så att överlåtelsen blir så smidig som möjligt. En överlåtelse måste vara skriftlig. Är du gift erfordras ett godkännande från din make/maka, även om han/hon inte är registrerad som ägare. Om du belånat din bostadsrätt, måste lånet lösas i samband med överlåtelsen eller övertas av köparen. Om du är osäker om din bostadsrätt är belånad har förvaltaren detta registrerat. Föreningen tar ut en överlåtelseavgift av köparen. Pantförskrivning av bostadsrätt Om du vill belåna din bostadsrätt, kontakta först din bank och därefter föreningens förvaltare. Förvaltarens uppgift är att registrera pantförskrivningen och komplettera denna med aktuellt registreringsbevis för föreningen. Förvaltaren sänder därefter samtliga handlingar till din bank. Var noga med att uppge fullständig adress till din bank. Vid lösen av lån måste kvitto eller makulerad handling för pantförskrivningen snarast insändas till föreningens förvaltare för avregistrering. Sker inte detta kommer bostadsrätten att vara noterad som pantsatt.


Observera att det inte finns något centralt register över belånade bostadsrätter, utan registrering sker hos respektive bostadsrättsförening (förvaltare eller styrelse). Föreningen tar ut en pantsättningsavgift av bostadsrättsinnehavaren. Andrahandsuthyrning av bostadsrätt För att få tillstånd att hyra ut i andrahand krävs att du har beaktningsvärda skäl. Dessa kan bl.a. vara: - tillfälligt arbete på annan ort - studier på annan ort - utlandstjänstgöring - provboende (ett samboförhållande) - sjukdom En skriftlig ansökan (blankett finns att laddas ner på föreningens hemsida) skall inges till föreningens förvaltare. Styrelsen prövar därefter varje ansökan. Bostadsrättshavarens skäl avgör om styrelsen skall bifalla ansökan eller ej. Alla andrahandsuthyrningar anmäls till skattemyndigheten. Bostadsrättsinnehavarens namn skall dock kvarstå på brevlåda och portregister. Bostadsrättsinnehavaren kvarstår alltid som avimottagare och är alltid betalningsansvarig. Tänk på att det är du som bostadsrättsinnehavare som ansvarar för att din andrahandshyresgäst följer föreningens stadgar och trivselregler. Underhållsansvar Föreningen svarar för underhållet av föreningens hus med undantag för de upplåtna lägenheternas inre. Vad som ingår i lägenhetens inre kan man läsa om i §12 i föreningens stadgar: Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten med tillhörande övriga utrymmen i gott skick. Till lägenhetens inre räknas: - rummens väggar - golv och tak - inredning i kök, badrum och i övriga utrymmen i lägenheten - glas och bågar i lägenhetens ytter- innerfönster - lägenhetens ytter- och innerdörrar. Bostadsrättshavaren svarar dock inte för: - målning av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster - reparation av de stamledningar för vatten, avlopp, varme, gas, elektricitet och ventilation som föreningen försett lägenheten med.


Reparationer och underhåll - vem står för vad? Om ett fel uppstår i din lägenhet, är det viktig att veta vad du själv måste betala och vad föreningen står för. Här är en sammanställning av de vanligaste åtgärderna (se även föreningsstadgarna § 12). Om du är tveksam kan du alltid kontakta vår förvaltare HSB eller Styrelsen. Vem står för vad? Elektriska installationer Strömbrytare Vägguttag/ kontakter Elledningar Ringklocka Elspis Kylskåp Frysskåp Diskmaskin Byte av säkringar (placerade inne i lägenheten) Byte av säkringar (placerade i låst skåp i trapphuset) VVS installationer WC stol Packningar och ventiler Tvättställ inkl. bottenventil Badkar Blandare Duschslang och mikrofon Ventilationsdon, springventil, rengöring Normal rengöring av vattenlås och golvbrunn Element (gods) Element målning Övrigt Låscylinder Handtag (dörrtrycke) Låskista Slutbleck Brevinkast Tätningslist Sanering av ohyra Målning utsida balkongtak, sida & skärm Innerdörr Ytterdörr Ytterdörr, ytskikt utsida Fönsterglas (Yttre och inre) Fönster/balkong yttre målning (ej mellan eller insida Balkongräcke (In och utsida) Inglasning balkong Balkong karm, båge, tröskel

Brf

Medlem


Renovering och ombyggnation Renovering och ombyggnad av lägenheten Styrelsen har låtit utforma en rekommendation vad avser ombyggnad av våtrum. Man godkänner inte att ingjutna rören i badrumsgolven bilas upp. Man godkänner heller inte förlängning av imkanalen. Man rekommenderar att våtrumsarbetet utförs i enlighet med AB Svensk Våtrumskontroll (GVK). Mer information på www.gvk.se eller telefon 08-702 30 90. I korthet; I så kallade tunnskiktskonstruktioner läggs ett nytt ytskikt i form av en speciell plastmatta ovanpå det befintliga golvet. Nuvarande överbetong med förhöjningsring demonteras. Golvbrunnen kompletteras med en förhöjningsring. Därefter kan valfria keramiska plattor läggas. Vattentäta golvbeläggningar av plastmatta Plastmattan ska vara en branschgodkänd produkt enligt förteckning i den senaste utgåvan av SÄKRA VÅTRUM. Monteringen skall utföras enligt aktuell tätskiktsleverantörs dokumenterade monteringsanvisning. Montering av tät- och ytskikt skall utföras av behörig personal som är anställd hos ett GVK-auktoriserat företag. Tätskikt av plastmatta under golvbeläggning av fogplattor Plastmattan ska vara en branschgodkänd produkt enligt förteckning i den senaste utgåvan av SÄKRA VÅTRUM. Monteringen av tätskiktet skall utföras enligt aktuell tätskiktsleverantörs dokumenterade monteringsanvisning. Montering av tät- och ytskikt skall utföras av behörig personal som är anställd hos ett GVK-auktoriserat företag. Vattentäta golvbeläggningar av keramiska fogplattor inomhus Tätskiktet ska vara en branschgodkänd produkt enligt förteckning i den senaste utgåvan av SÄKRA VÅTRUM. Monteringen av tätskiktet samt anslutningen av tätskiktet i golvbrunn skall utföras enligt aktuell tätskiktsleverantörs dokumenterade monteringsanvisning. Montering av tät- och ytskikt skall utföras av behörig personal som är anställd hos ett GVK-auktoriserat företag. Av § 13 i föreningens stadgar framgår att väsentliga förändringar inte får företas utan styrelsens tillstånd. Där ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten alltid utgör väsentlig förändring. Ombyggnad av lägenheten som innefattar ingrepp i installationer, nedtagning eller uppsättning av väggar, flyttning av dörrhål etc. kräver tillstånd. Ritning samt specifikation av föreslagna åtgärder tillställes förvaltaren. Förvaltaren tar ut en särskild granskningsavgift om 850 kr/timma exkl. moms. Om åtgärden omfattar bärande väggar krävs även en kontakt med stadsbyggnadskontoret. Byggsopor skall bortforslas på egen bekostnad. Det är inte tillåtet att utnyttja trapphus eller mark som upplag.


Brandsäkerhet Alla lägenheter skall vara utrustade med brandvarnare. Lägenhetsinnehavaren ansvarar själv för batteribyte vid behov (ca 1 gång/år). Det är på grund av brandrisk och av utrymningsskäl förbjudet att förvara barnvagnar, möbler, cyklar och annat i trappuppgången. Förvaring skall ske i separata barnvagns- cykelrum etc. Se även informationsblad från Räddningsverket kring brandsäkerhet och i slutet av denna pärm.

Trivselregler Lägenhetsinnehavare är skyldig att följa trivselreglerna för Brf Utsikten 1-35 För den gemensamma trivseln, tänk på Dina grannar; väsnas inte mellan kl 20:00 och 08:00. Om Du skall göra en större reparation i lägenheten eller ha fest, meddela Dina grannar.          

placera inte föremål som t ex möbler, mattor, cyklar, barnvagnar, pulkor eller annat som kan hindra framkomligheten vid entré, i trapphus, i vinds- eller källargångar. mopeder måste, pga. brandfaran, placeras i garage eller utomhus. anmäl genast fel eller brister som uppstår i lägenheten till förvaltaren. Om ett fel uppstår med en större skada som följd, och du inte anmält det, kan du bli ersättningsskyldig. ha tillsyn över husdjur så att de inte skadar eller förorenar lekplatser, trädgårdsytor eller andra utrymmen. Husdjur får inte springa lösa inom fastigheten. Fåglar får inte matas från fönster, balkong eller på marken. särskilda regler gäller för att få sätta upp parabolantenn, markis, utomhusantenn och dylik t. Kontakta förvaltaren för information och tillstånd. att grilla på balkong, altan eller utomhus i närheten av huset är inte tillåtet. blomlådor skall placeras på insida av balkong- eller altanräcke. Skaka inte mattor och sängkläder från fönster eller balkong. rökning i fastighetens allmänna utrymmen är inte tillåtet. Tänk på att rökning på balkongen kan bli en sanitär olägenhet för Dina grannar. ohyra i lägenheten skall omedelbart anmälas till förvaltaren. var aktsam om och vårda föreningens egendom.

OBS! Du som lägenhetsinnehavare ansvarar för att boende/inneboende i lägenheten följer trivselreglerna.


Tvättstugan Var finns tvättstugan? Tvättstugan är belägen på bottenvåningen, Henriksdalsringen 17, med separat ingång från gården Öppettider: Måndag -lördag Söndag

kl. 07.00 - 22.00 kl. 10.00 - 19.00

Att boka tvättid. Till varje lägenhet hör en "tagg" med vilken man bokar sin tvätt-tid på tavlan i entrén till tvättstugan. Om bokad tid inte påbörjats inom 30 minuter har annan rätt att nyttja tiden. Regler för tvättstugan Tvättstugan får endast användas för hushållstvätt och enbart nyttjas av de boende i föreningen på ovan angivna tider. Vid användandet av maskiner och andra hjälpmedel som står till förfogande är det var och ens ansvar att noga följa de bruksanvisningar och skötselföreskrifter som finns anslagna i tvättstugan, så att onödiga skadegörelser undviks för att undvika skador. Självklart städar man och gör rent efter sig innan lokalen lämnas.

Felanmälan Om någon maskin är trasig eller går sönder kontakta felanmälan. Se Flik 3 Felanmälan / Kontakter. Det går också bra att, på vardagar, använda den telefon som finns i tvättstugan; lyft på luren så kopplas du direkt till felanmälan.


Parkering Parkeringsregler på gatan På gatan runt Henriksdalsringen är det gratis parkering dygnet runt. Observera dock att det inte är tillåtet att parkera på sidan mot trottoar och hussidan vardagar mellan 8-16, förutom på tisdagar då det är parkering förbjuden på motsatt sida. Parkeringsgarage I källarplan finns garage där platser finns att hyra i mån av tillgång. Garaget ägs av föreningen men hyrs ut och administreras av Stockholm Parkering AB. Kontaktuppgifter Stockholm Parkering AB BOX 4678 116 91 Stockholm Besöksadress: Medborgarplatsen 3, 7 tr. Telefon: 08-772 96 00 Fax: 08-714 88 85 E-post: kundservice@stockholmparkering.se Hemsida: www.stockholmparkering.se Öppettider: Måndag - torsdag: Fredag:

08.00 - 16.45 08.00 - 16.15


Frågor och svar Hur mycket får jag bygga om min bostadsrätt?

Du får måla om, lägga in nya golv, bygga om kök och badrum. Det Du inte får göra är att utföra ändringar som kan vara till men för annan medlem eller för bostadsrättsföreningen, eller annan väsentlig ändring.

Får jag byta köksfläkt?

Du får byta till kolfilterfläkt endast. Tryckande fläktar (fläktar med en motor i) som är kopplade till ventilationskanalen, kan skapa obalans i fläktsystemet och är därför inte tillåtna!

Var kan jag slänga mina grovsopor?

Se under avsnittet Stationer för farligt avfall och grovsopor under Hushållsopor tidigare i boendepärmen. Föreningen ordnar också med container under städdagarna.

Hur får jag en parkeringsplats i garaget?

Garaget hyrs av Stockholm parkering som i sin tur hyr ut garageplatserna. För att hyra en plats kontaktas Stockholm parkering på tel. 08-772 96 00. Boende på Henriksdalsringen har förtur till platserna.

Är det viktigt att gå på föreningsstämmorna?

Som medlem i en bostadsrättsförening är Du med och fattar beslut. Detta gör Du genom att medverka vid såväl ordinarie föreningsstämma som vid extrastämmor. Genom att utebli från dessa, överger Du Din röst och därmed Din chans att tycka till om Din bostadsrättsförening. Det är med andra ord viktigt att gå på stämmorna.

Var går gränsen för föreningens mark och kommunens?

På gatusidan går gränsen vid insidan av trottoaren. På gårdssidan tillhör lekplatserna och en bit av bergsknallen utanför port 3-9 bostadsrättsföreningen.

Vad kan det kosta att få ett avlopp rensat?

Om stoppet sitter i stam eller stick till stam bekostas rensningen av bostadsrättsföreningen. Normal rengöring av vattenlås och golvbrunn samt rör till tvättställ, badkar etc. bekostas av medlemmen. Om Du inte kan göra detta själv kan vår förvaltare hjälpa till.


Vad gäller vid andrahandsuthyrning?

Innan lägenheten får hyras ut måste Du ansöka om tillstånd. Detta gör Du genom att skicka en blankett till vår förvaltare.

Kan jag betala avgiften med autogiro?

Det går alldeles utmärkt att betala avgift/hyra via autogiro. Blankett för detta finner Du på vår förvaltares hemsida. Har Du inte tillgång till internet kan vår förvaltare tillhandahålla blanketten per post.

Vad har jag för ansvar om jag har bostadsrätt?

Som medlem i en bostadsrättsförening är du med och röstar fram vilka som ska sitta i föreningens styrelse, som ansvarar för fastighetens skötsel. Gränsen mellan medlemmarnas och föreningens ansvar regleras i föreningens stadgar.

Hur gör jag om jag vill flytta från min bostadsrätt?

Du kan sälja den och köpa en annan bostadsrätt eller ett hus var du vill. Du kan också ge bort den eller låta någon ärva den.

Hur får jag kontakt med de andra bostadsrättsföreningarna på Henkan? Henriksdalsbergets andra två bostadsrättsföreningar heter Brf. Henriksdalshöjden (Henriksdalsringen 37-71) www.henriksdalshojden.com samt Brf. Svindersvik (Henriksdalsringen 2, 10, 73-79, 83 och 89-125) www.svindersvik.se .


Tänk på att Locka inte tjuven. Se till att du har ”Ej reklam” skylt på dörren när du åker bort och att du ordnat med din post när du är borta. Ibland fungerar det inte med lagring av post eller med eftersändning, be någon granne ha koll på din brevlåda. Grannar i samverkan är det bästa skyddet mot tjuven.

När den härliga tiden med sköna stunder på balkongen inträffar; tänk på att rökning på balkongerna lätt blir en sanitär olägenhet för dina grannar! Många sover med öppet fönster och cigarettrök från balkongen intill kan dras in till din granne. Tänk även på att inte spela för hög musik.

Ha gärna roligt men var inte högljudd. Blomlådor skall hänga på insidan av balkongen. Var försiktig så att du inte vattnar på din granne under, häng inte upp tvätt på balkongen som droppar ned till grannen.

Vi vill ha det prydligt i vår fina förening. Inga lösa namnlappar eller egenhändigt tillverkade namnskyltar får sitta på lägenhetsdörrar eller i portregister. Andrahandshyresgäster skall ha c/o adress. För de som inte vill ha reklam kan en självhäftande graverad skylt användas. Nödutrymning, Stanna upp för en minut och betänk att en brand slår ut belysningen i fastigheten och att du och din familj i totalmörker skall springa ned för trapporna. Man ser då inte barnvagnar, skor, cyklar, torkmattor eller annat som trots förbud står i trapphuset. Tänk på Er egen säkerhet och tala med grannarna om vikten av att det är rent i trapphuset. Det är bra att alltid ha en fungerande ficklampa i hallen som man lätt hittar vid en olycka. Prova att blunda när du tar dig ned i trappen, så förstår du bättre vikten av att det inte står tillhörigheter i vägen.


Om det börjar brinna Rädda Det första och viktigaste steget är att du räddar dig själv och andra människor som är i fara. Det gäller oavsett vilken olyckstyp det handlar om. När det brinner är det viktigt att komma ihåg att den säkraste utrymningen sker krypandes på golvet, då den giftiga brandröken stiger uppåt. Vidare ska du stänga dörrar efter dig. Det fördröjer såväl brandens som den farliga rökens spridning.

Varna Steg nummer två är att du varnar andra i närheten, så att även de också kan sätta sig i säkerhet.

Larma När alla är i säkerhet ska du larma räddningstjänsten genom att ringa SOS på telefonnumret 112. Där ska du så snabbt som möjligt ge information om vad som hänt.

Släck Om det rör sig om en brand, och när allt ovan är gjort kan du själv försöka släcka elden. Dock är det mycket viktigt att du gör det på ett säkert sätt och ser till att inte riskerar din egen hälsa. Om du inte kan släcka, stäng in elden! Det fördröjer brandförloppet.

Läs mer på: www.storstockholm.brand.se

Boendepärm BRF Utsikten 1-35  

Basinformation för lägenheter i BRF Utsikten 1-35 på henriksdalsringen i Nacka.