Page 1

Ordinarie fiireningsstiimma Brf. F Protokoll 1frflnfiireningsstiimma Plats: SJ SERVICE ACADEMY

ndet 2, Solna,2012-05-23

kl 1900 Datum: 2010-05-23

$1 Uppriittandeav ftirteckning iiver n FdreninsenLs ordforandeMasnus Forteckning6ver ntir rostberiittig;ande.

medlemmar

hiilsadealla viilkomna.34 personervar ndrvarande,v arav29 bifogastill originalprotokoll.

$2 Val av ordftirandevid stiimman Magnus Cederstrdm, Anders Lundstroms

8. valdes till stZimmansordforande.

$3

Anmiilan av styrelsensval av protoko till protokollforare. Erik HZiggblad,GustavIII:s Boulevard31 valdesav ordforanden

$4

av dagordning X'aststiillarrde faststiilldes Dagordningen

$s

Val av riistriiknare samtjusteringsmiin 5, valdestill rostrliknareoch GustavIII:s Boulevard3 och Mette Lundin, Pomonagatan Rolf Andersson, justerareav protokollet. $6

rigen skett Frflga om kallelse till sammantrfidet hade skett i ig ordning. kallelse Stiimman l'ar enig i att

$7

Fiiredragmingav styrelsensirsredovisni NavidRostamKhesal.GustavIII:s Boulev somdistribueratsenligt stadgarnainnan

i enlighetmedde handlingar 35 floredrogirsredovisningen ladestilll handlingarna. n. Arsredovisningen

$8 Fiiredragmingav revisionsberiittelsen i lighet med de handlingar som distribuerats enligt stadgarna Ordforandeforedrogrevisionsberlittelsen gjordes:total skuldskallvara79.742.500SEK. av tryckfe En korrigering innanstlimman. ladestill handli Revisionsber?ittelsen

$e

ing, samt beslutom resultatdisposition itionengodktindes. ldesoc resultatdispos Resultat-och balansriikninsfastst2il Faststiillande av resultat- och balansrii

$10 ns ledamiiter Besluti fnilgaom ansvarsfrihetftir sty 2010i enlighetmedrevisornstillstyrkande. beviljadestyrelsenansvarsfrihet verksamhetsiret StZimman


$11 Beslut om arvoden till styrelsen

StZimman beslutadeatt underkommande riod h6ja det totalaarvodetftir styrelsentill tvi prisbasbelopp, meddetv?irdesompri loppethar vid tiden for utbetalandetav arvodena(d.v.s.2013),

attfordelamellansiviil ordinariesW

enligtstyrelsens beslut.Styrelsen har somsuppleanter

Zivenatt fordelamellanfast och r6rlist arv tillkommer sociala Utanlor ran:ren

( baseratpi niirvarovid styrelsemdten ) inom tilldelad ram. sombetalasav foreninsen.

$12 Val av styrelseledamiiter ochsuppleante Till ordinarie styrelseledamdter valdes: III:s Boulevard35 LundstrdmsGata8 III:s Boulevard35 LundstrdmsGata8 III:s Boulevard31

Navid RostamKhesal er CeciliaFrorste-Leffl JoannisGrigoriadis MagnusCederstrom Erik Htiggblad valdes: Till suppleanter JessicaLun.dmark. AhsanMah,mood, Anjali Paul, DavidModdn

III:s Boulevard3T III:s Boulevard3T

s13 Val av revjisoroch suppleant AB valdestill revi BOREVre'visionsbyri

valdes. lngensuppleant

s14

Val av valberedning valdes: Till valberedning ThereseStrenger CamillaBrink NiklasCasserstedt Erik Gronhmd

G G G

v III:s Boulevard31 v III:s Boulevard31 v III:s Boulevard37 nagatanI

iir ThereseStrenger Sammankallande $15Motioner Fyramotionerhadeinkommit.Alla avs Styrelsenfitog sig dock att utredafrigan

att komposternamatavfallvidare.

16 Miitets avslutande Stiimmansordforandeforklarademdtetav utat

MetteLundin

Rolf Anilersson

Årstämmoprotokoll 2012  

Årstämmoprotokoll_justerat2012