Page 1

t',

_-.^

t,,

. a l

-. I

*;,


NirrHvarHvorrNâ‚Źrr JUNI Lsrdas. z.t Tirsdae 26 Torsdas 2 8

Lsrdas. 3 0 Lardas 3 0 Lsrdas 3 0 Lsrdas 3 0 Lsrdas 3 0

Brevik Bvmuseumioner for sesonsen Kiserendevandretur;Brevik og 2. verdenskrig Gruppe9 ipner sommerutstillingen Apning av sommeri Brevik Flaskesliop(alderserensel8 ir) Viks Auksioner Moteopovisnins Underholdnins/ Musikk

Ridhuset Brevik Skole Hoffmannset..Gruone9 Curt Adelerstotten F sketorset F sketoreet F sketorset F sketorset

K6serende vandretur;fra seilskutetiden i Brevik Siehtseeineni fiorden Utvidet vektertur.Besnisnins.Tabl6underveis Sishtseeinsp& fiorden Flaskeslioo(alderssrensel8 6r)

GrenlandElektro

2:00 9:00 3:00 1:30 2:00 3:00 5:00 6:30

ruLI Tirsdas

J

Onsdae 4 Torsdae 5 Lsrdas 7 Lsrdas 7 Lsrdau 7 Lsrdas, 7 Lordap 7 Onsdag 1 l Torsdag t2 Fredas I J

Lsrdas. 1 4 Lardag t 4 Lardas t 4 Lardas. t 4 Lsrdae t 4 Lordag t 4 Onsdag 1 8 Lsrdae 2

Lsrdas 2 Lsrdas 2 Lsrdag 2 Lardae 2 Onsdas 25 Lsrdas 28 Lsrdag. 28 Lsrdag 28 Lardas. 28 Lardag 28 Lardag 28

ViksAuksioner Moteooovisnine

Underholdnins / Musikk Sightseeinepi fiorden Utvidet vekterhrr.Bespisnine.Tabl6underveis Operaguttaholder konsert (kl. 11:00- l7:00) Bacalaofestival Sishtseeinsni fiorden Flaskeslioo(alderssrensel8 6r)

ViksAuksioner Moteoppvisning Underholdnins/ Musikk Siehtseeng pi fiorden Siehtseeng pi fiorden Flaskeslipp(aldersgrensel8 6r)

ViksAuksioner Moteooovisnine Underholdnins/ Musikk Sishtseeinspi fiorden Sishtseeinspi fiorden Flaskeslipp(aldersgrense I 8 6r)

ViksAuksioner Moteoppvisnins Underholdnins/ Musikk Thailandskdae (Musikk oi kvelden)

Lanqbrvssa Fisketorsel Fisketorset Fisketorset Fisketorset Borggirden

l9:00 7:00 20:30 l:30 2:00 3:00 5:00 6:30 7:00 20:30 9:30 1:00 1:30 2:00 3:00 5:00 6:30 7:00 1:30 2:00 3:00 5:00 6:30 1:00 l:30 2:00 3:00 5:00 6:30 l:00

Sentrum

l0:00

Langbrygga

Borggirden Langbrygga

Fisketorget Fisketorget Fisketorset Fisketoreet Langbrygga Borggirden Brevik kirke Lilletorset Lansbrvssa Fisketorget Fisketorset Fisketorset Fisketorset Lansbrvssa Lansbrvssa Fisketorset Fisketorset Fisketorset Fisketorset Langbrygga

AUGUST L o r d a gI l 8

| C a r a s . j e s a( lKgl . l 0 : 0 0 - l 6 : 0 0

. Ytterligere informasjon omalrangementene finnerdu i dette inet"www.brevik"no eller www.brevikby.no bymagas


Ingengrenser! Det finnes ingen grenserfor hva folk f;lr til! For 6 synliggjore dette er forsidebildet et vintermotiv fra Fisketorget i Brevik. Det stir flere tusen menneskerpi torget og vaier med flagg, qmger sanger,hoier og er tydelig spente og glade. Hva gtrar de? Jo, noen har oppstemt dem til i fio at det skal avholdes olympiske leker i Brevik. Mange av mine bekjente som har vrert innom Brevik og sett plaketten pi bautaen i parken og skiltet utenfor Jacobsens fiykkeri om olympiske leker i

Brevik, har ristet pi hodetog lurt pi hva slagsby og folk detteegentliger. Jo, harjeg svart,detteer byenmedfolket somfior det er mulig...De kjenneringen grenser!De tror det er mulig og si gtrarde det umulige.For det finnesfaktisk ingengrenserfor hva folk kan fe til. Om de barevil! Eller for i snu det rundt; det blir somvi vil, fordi det er det vi menerog tror og gtrar,somer hva somblir. I denytterstekonsekvenser det livsfarlig i ikke g,srenoe,for da blir det ingen ting. Tenkpi det :-) La ossfortsette6 byggebyenslik vi vil at denskalv&re, da blir denslik. Godsommer! Bird Kristiansen Brevik Handelsstand Du finner osspi www.brevikby.no

Velkommentil sommenens markedsdager i Brcvik

Lardag 3Ojuni - Lardag 7.juli Lardag 14juli - Lardag2I jili Lardag 28juli Kl 11:00- 17:00

3Ojuni og hver lordag i juli blir det markedsdagi Brevik. Det er alleredemangeutstillere som har meldt seg p6, men vi har plasstil flere. Er du en av disseog har lyst til 6 vrre med pi 6n eller flere markedsdager,er det bare il ta kontakt med Brevik Handelsstandved Bird, tlf: 48 1828 28 for i meldedegp6. Hver enkeltstandplass er 3,0 meterbred,men kan varierenoe i dybden og er uten strsm. Avtale om strsm kan gjoresi enkeltetilfeller. Det du trengerav bord og lignendeml du ta med selv.Skal du selgespiselige ting somtrengertillatelse fra mattilsynet,mi du selv sorgefor dette. Vel mstt - Brevik Handelsstand


BirdsEiendom AS BREVIK HELSEHUS Ledigelokaler i Storgt. 33 i Brevik.Lesmerpi: rvww.brevikhelsehus. no Eller ta kontaktmed Bard:48 1828 28 BYGGMESTERFIRMA BEAS 30 arserfaringi yrket og 15 arserfaringmed rehabiliteringog restaurering. Godepartner eI underlever andsrer. U tfsrer alt innenforfaget.

Bestpfl gamle bygirder

www.be-as.no mob: 90575 524

Tretti kunsfireredeltar medmaleri,akvarell, collage,foto og keramikk. Apnnr ALLE DAGERFRA: TORSDAG2s.JUNI- ONSDAG29.JULL KL. 13.00-15.00()G 18.00- 20.00

Storgata,Dahlingirden- Tlf: 35 57 04 54 Man- ons- fre:8 - 16 ltir -tor'.8- 18


mer u o

bl El

0

>l qrl

l

\l

NI \- \l

.d

\Y

t -)l

\

L-l

(! (

0l

x

ol

url

(b \

u o

\

a)

s

0

q) -S

r] t.\

\

\l - \-, \-\

\

al

L-

tt

s

0

o tfl

T (! \

u o

L q)

s

0

ql -S

rJ

\

rS

\-\ \

L.t

L

0

o u

.Jondersd FRITID

SPORT

OC

STORGT. 24 - tlf:35 57 02 65

(u

s

AIS

I(t \ 5


BREVIKDAME & HERREFRISOR

TIMEBESTILLING / DROPIN TLF: 35 57 03 52

ApxrxcSTrDER:

Tirsdag, onsdagog fredag: 9 - 16 Torsdager:9 - 18

VELKOMMEN TIL OVRE TORG

Viks Auksjonsforretning avholderauksjonpfl Fisketorget i Brevik,under hvermarkedsdag. Auksjonenebegynner kl. 13.00og vareri to timer.

VEL MOTT GLASS-SPEIL-VINDUER DORER - KJOKKEN

ffi a o

a a

o

Flott beliggenhetrett ved konolenog torget Uteservering A la csrte meny- egen lunsjmeny Alle rettigheter Apent hver dogfro kl 11

C

l.n n

Velkommentil en trivelig handelhos ossi Havnegata!

o

t, t,

o c

KominnomogsmokpE v6r egengrovetkalvefildt! Tlf 35571.LOO- 9LL420L2 post@twendeos. no o

TLF. 35 57 04 47 - APNfi\TGSTIDER:

MAN - FRE: 09.00- 16.00


Gfftr1flun

ELEKTNO'l

Din elektrikeri Brevik Apningstid Vi utfsrer Man - fredag installasjoner pi Kl. 07.30 15.30 hyffe og bolig, nrcringsbygg og industri, rehabilitering, ombygging og nyanlegg Setreveien82 - Tlf:35 57 00 00 Foks:35 57 09 65

lrerailfsla

}{dr. g.rfonndla ctdmnryc a'r.l vrr** t2Fâ‚Ź5 S}{IEF - ilod( Br'lthac| |.tb.

o lfsikkerpi pipastilstand? . Hardulirtt fiingsforbud? o Erdetsprekkdannelser i pipa?

REHABITITERIlIG EIIIGIT,RIMEIIG, TRYGT OGEFFEIffFUIIT Rustfriestilror, godkjent br rehab. av alle typer piper med f.eks. sprekkdannelseellerkondens--p-ro-uJmer.

z5irs garanri. I lttnutq I' lrloftnLund Blit*emlagemester

.iffi


Grenland Har.n ble etablert som et interkommunalt selskap i 1992. Intensjon og idd bak dannelsen: "Grenland Havn IKS skal videreutvikle posisjonen som et av Norges viktigste

GRENl-;r NfD';:::!':;:,::::;"f:;Z'#y:::::X:{"::; W;,'y, verdisknpning neringsliv og samfunn og ivareta HAVN

.fo,

miljahensyn."

GrenlandHavn er et interkommunalt selskapsom eiesav Skien,Porsgrunnog Bamble kommuner. Hovedoppgavener 6 betjeneskipstrafikken og vere en tilrettelegger for neringslivets bruk av sjotransport. Videre 6 pise at lover, forskrifter og enkeltvedtakblir etterlevd. GrenlandHavn hAndtertei20I1 ca. 10 mill. tonn gods.Antall anlaputgjorde i underkantav 3.000 ar/'ap.

Administrasjonen holdertil i nyoppussede kontoreri Brevikflott plassertpi Fergekaia. GrenlandHavn disponereren vesentligdel av bryggerog arealertil sjo i Brevik- og i dissedagerphgtr oppussingav kai skinnenei Brevik sentrum.

GrenlandHavn skal v&re en av Norges viktigste havner.Havnen skal videreutvikles,og aktiviteteneskes med forankring i de betydeligetransportbehovsom industri og reiseliv representerer.Harmen skal bidra i regionens neringsutvikling og sikre og forbedre konkurransekraftentil eksisterendeog nye brukere. Hens5mettil miljo og lokalsamfunn skal vare en naturlig del av den kommersielleog regionaleutvikling. GrenlandHavn skal bidra til at regiqnenframstir som et auraktivt kystomride. 8


Aktiviteter L regl aY Brevik Histortelagsommeren2012 Lardag 30.juni

Vi markerer at det er 50 ir sidenBreviksbruable ipnet. Bli med Vekterenpi ferjetur over Breviksstrommentil Stathelle hvor et tidsriktig kjoretay venter ogtar osstilbake til Brevik. Ved Brevik Bymuseum stiller vi ut fotografter fra <ferjetiden> ogfra selvebrubyggingen,plusslitt til. Fergebillett10,-per person.

Torsdag 5. / 12. juli

Det blir ikke Curt Adeler Vandrespeldenne sommeren. I stedetblir det to utvidede Vekterturer.Vi starter i borggirden ved Brevik Bymuseum med enkel serveringog den gamle vekterskor. Si tar vekteren falget med pi en litt annerledesvandring med innslag av lokalhistorisk aftogtablher fra spelet. Inngangsbillettkjapespi stedetog kosterkr 50,-pr person.

Lardag For ittende gang invitereshele Brevik og alle <vennerog naboeo 18.august til storstilt torg- og garasjesalg.Byenstorg,borggtrd og fortau fylles denne dagentil randen med torgselgereav alle slag. De som selgerfra sine garasjer,fir sine adressermerket pi egetkart. Lyst pi en plass?Kontakt ToneBenteph98 25 03 05.

Brevik Historielag er pi Facebook.Finn mer informasjon om vlre arrangementer der.Vi snskeralle en god historisksommer!


Markedsda eri Brevik Lordagene 30.juni, T.juliol4.juli,2l.juli og 28.juli - KI 12:00- 17:00

& DevilsBandet er mest kjent for de som

30juni

14.juli

gir forbi Joker, tidlig p6 kvelden, nirbandet wer.Littene, som er for det mesteselvkomponerteer 6 betegnesom blues, som drar seg av og til mot Buggie. Fra venstre; Bird Kristiansen,Robert Kattil, EspenMorken og EspenFinmark I skrivende stundvet vi ikke hvem som kommer men det er Bacalao helg dennehelga og mange tusen menneskeri byen si det blir nok noe vi kan gledeosstil, alle sammen.

7. juli

Det er for tredje gang Kari Svendsen entrer scenenpi Fisketorget i Brevik. Kari er ikke hvem som helst. I fior fikk hun Oslo bys hoyesteutmerkelse, 'Du St. Hallvard-medaljen.har en posisj enestdende on som visesanger', sa ordfsreren.Kari har ogsfl sunget for kong Harald og dronning Sonja under 17. mai feiringenpi St. Hans haugeni Oslo.

I flr har vi flyttet markedsdagenetil lordager. Dette for fl samle kreftene om 6n dag samtidig som vi lar weekendfolketffl en sjansetil fl opplevemarkedet.

Catwalk Kare lundesdesignvil sti ansvarlig for moteoppvisningeni ar, pi alle markedsdagene.Men Kire har tatt med seg flere kunstnereog designere,blant annetGros Design,fra Awe Torg i Brevik. Her er en gyllen mulighet for 6 se hva som rorer segi byen! 10

Program Utstillerestir fra 11.00- 17.00 12.00Flaskeslipp 12.30Det somskjer,det skjer:-) 13.00Auksjon 15.00Moteoppvisning 16.30Konsert Trafikken giennombyenvil gi somnormalt


Markedsda eri Brevik Lsrdagene 30.juni,7.juli, l4juli, fi.luti og 2g.juli - Kl 12:00- 17:00

21.juli

Steinar Krokmoe og BSrd Kristiansen har spilt sammenpi Fisketorgettidligere, da som en del av Brevik Byband. Ni kommer de som duo med viser fra gamle England, Irland og Norge. Sjangerener vise- / folke -musikk.

Janne & fiiefdsen Ghdstian Dalsta

Utstillere som snsker fl v&re med pi en eller flere markedsdager mi ta kontakt med Handelsstanden, ved Bflrd, tlf:. 48 l8 28 28

28.juli

JanneKjeldsenog ChristianDalsts spillerp6 Fisketorget23.juli. De kommerbeggefra OlsenBandeti Oslo.Detteer durkdrevne artistersomspennerover alt fra visesangtil jassog folkemusikk.Duoenspillerliter fra CornelisVreeswijktil Dum Dum Boys :-)

Ailistene plFisketoryet som spiller i Breuik uilbliI hsre ptRadio llue, Grcnlands sending, sanme dag eller dagen lanlyttpl0rcnland Radio :.| Det vil bli mye rart i fi kjopt pi markedsdagene i Brevik Antikkgienstander, brukte ting, boker og plater, smykker og klrcr, treskurd og hjemmesti-tt9 som og vev, mat og slikkerier. Jeg tror vi dekker opp det meste. Hvorfor ikke ta en rusletur i Brevik pi markedsdagene for i se selv. Vi har to spisesteder med masse god mat og alle rettighetero to isbarer med deilig is, markedsdag med flaskeslipp, moteoppvisning, auksjon og musikk Kan det bli bedre? :_) 11


#=J'* STUDIO COLLGCTIOX

Tid for fornyelse... Spennende butikk medstortutvalg av designerklrer.Du finner ogsi mye annetspennende som bijouteri - gaver- interisr Apningstider: tirsdag til lordag 10.00- 17.00(15.00) Mandager stengt Storgt. 2& Brevik - flf 408 80 030 email: poshaster@sfudiocollection.no

lrnmrry'. studi ocoll ection.no

Kflre LundesDesignruler pi Fisketorget I tre ir har Kire Lunde herjet i Brevik. Og det er ikke fE flotte damerfra Brevik som har, om mulig, blitt endaflottere, etter fl hakjapt en av hanskreasjoner.Men han har Y*.t i byen i lengre tid enn tre 6r. Kire er fadt plBrevik Sykehusog bodde en stund i Brevik fsr familien flyttet til Mule, pi Heistad. De som hai sett Kire smilende korrigere en klesdrakt, i sin butikk i Storgataskjonnerat mannener glad over 6 vere til og glad i mennesker.Det mi han ha vart som ung ogsi, for han Jdannet segforst som aktivitsr, og seneresom servitsr, far han pi 1980-tallethavnet pi kunstsk|len. Der utdannet han seg innenfor fagene,ssm, vev og tekstilforming. Sin forste 'egen lille butikk' fikk han iMallegatapi Youngstorget,i Oslo i 19g9. De sisteti Frahar Kflre Lunde holdt sin butikk pi Fiognlr i Oslo. Men, si var han en tur innom Brevik, fant et ledig lokale og s6 var det giort. I dag har designerenoverfsrt forretningen pi Frogn& til en god venn og satserpi Brevik som arnestedfor sine egnekreasjoner.

ButikkenKire LundesDesigner mer somet verkstedmedutsalg,fl regne. I sommerharKire tattpil segansvaretfor moteoppvisningene pi Fisketorgeti Brevik, p6 markedsdagene. Han vil vise fram,bide egneog andresting. Blant annetGrosDesignfra OvreTorg i Brevik. - Lykke til 12


6r*uiksrevyfu-

Er du i Brevik i sommerskal du leggemerketil Brevik kulturhus. Fredag2.novemberipnes latterdsrenefor 24. gangfor den denne gale gjengeni deffehuset.Vi er i fulI gangmed forberedelserog hflperpA A se deg phvhrt latterligeshowtil hosten. Falg med i lokalpressenog pa vflre internettsider for mer informasjon. www.breviksrevyen.no 13


Joker Brevik - Fisketorget 08.00- 21.00(18.00) 350 m2 med tsrrvarer + To store frukt & gront diskerovariert og friskt Varmedisk med delikatesser Fiskedisk- Fersk fisk og Ferskeskalldyr Salatbar - Ferskpressetjuice - Friskt & Sunt Stort og variert urtetorg - Egner segfor utplanting Lokal mat; Polser fra Brubakken i Krageroo eggo

and og honningfra Drangedal Kjokkenutstyr - Utstyr til hund og katt Posti butikk Bank i butikk (DnB) Norsk Tippings spill Norsk Rikstotos spill Minibank pfl utsiden av butikken

"slll'

VELKOMMEN INN TIL EN TRIVELIG HANDEL

URTER aill KruspersiNle Basilikurn,. $itr*n- i' ha*ilikum Rsd basilikurfi $alvis Sregane Fstragon Timian lllly*te $itranmelisse Kjonv*l Koriand*r Sresxlmk Alt dette i storepotter til en lavpris. lrdange av urtene egner seg for utplantrng. Lurer du p'6hvor de forskjellige rutene kan brukes, er det bare 6 sporre i butikken. \rELKOMMEN INN TIL EN

BONG TREKNING Alle kontantkunder som handler for over kr. 500,- pi en enkelt kassebong, kan vrere med i en trekning, i butikken. Det er ny trekning hver mined og premien er bongens vcrdi, som gavekort i butikken. Gjelder ut iret!

"-'ffi 15


presente Breyik $iomandsforening En sondagsettermiddagi foreningenslokaler kan fore til mangt. Det var ogsi tilfelle for Bacalaofestivalen.Formann Kai Th. Lunde os stuert Anders Hyvik kom pi ideen om at Bacalaoville vi dele med flere enn medlemmenei foreningen som har sine" Guttas bacalaoaftener"to ganger i iret. Etter ca 500 timer med planlegging av festivalens struktuq og kokemuligheter og ikke minst godkjennelseav styret, slo vi til sommeren 1995med 1200liter bacalaomed tilhorende drikke.

Spenningenvar mildt sagtpi bristepunketda gikk og startskuddet folk strsmmettil. Klokken15.15var grytenetomme og foreningenkunneetter hvert trekke segtilbake, svimleog lykkelige overbide velvillige vrrguder og et fantastiskpublikum. Vi vil ogsi takke vire lokale aviserfor topp interesse, og strilende kritikker. Vir familieprofil med profesjonelle barnhagetanterhar vert megetpopulart. Barnablir servertgratis is og brus, mens foreldrenekan nyte sitt maltid. Halve storstueni Sjomandsforeningen blir stilt til barnasdisposisjon. Festivalenhar vert en megasuksess fra dag en og har utviklet segtil fl bli Europas storsteendagsarrangement for Bacalaomed klippfisk.


Breyi k$iomandsforen ingpresente

Vi vil ogsi takke vire" Bacalaoenker"som stiller sinerespektivemenntil tjenestefor foreningenmidt i fellesferien.Uten denneunike mulighet og det gode kameratskap haddeikke dettevart mulie. Antall besskendeantas i ha vrere ca. 12.000i Brevik

Rissr Shantykor vil i ir sti for underholdningen Vi onskervflrt trofaste publikumognyegiester

;:f. "

Over 5 tonn bacalao blir betjentav ca 5,5 tonn med sjofolk, ca 7A i antall. Alt blir gjort pi dugnadav foreningensmedlemmer.

**

velkommen. Kom til Brevik og nyt det, til flotte priser og topp stemning.

Vi har bevist at det sommerstidi Brevik, med bacalaoER syden, sfl hvorfor stressemed flyplasser og lang reisetid. 17


FERIETID HOSSALINGSTRAND BOSCH ART 23 EASYTRIM

Gresstrimmer Easytrimliggersvart godt i hinden takket vcre god ergonomisk form og veierbare 1,6kg.

GassgrillTrio

Kr 1490r-

Kr 249rAGA Propan gass ll kg.

Kr 229f 5 kg.

Kr l49 r-

tg qx

rg

-SALINGSTRANDSalingstmndByggsenterA5. Hillweg 29, 3950 Brevik Telefon35 57 0l 16.Telefax35 57 l6 2l

@ffi**e*a

nu"fl"1i.*@ **r*

0730-17(or oe-14) &il!ilf

H

Finansiering SkaffdegBygger'n

?tt[Tf;:[f i:iffjH,li'.P ", mtrnedligfakturapi ah du trenger

@ npmtlor;ng @ L"n"',t"ng". @ uygg"rn.no @

FERIETID HOSSALINGSTRAND 18


HrgHPffnsru' Apenthelejuli, fra SantHans - 16.00 - tlf 469643 5l 11.00

GrosDesignpi@vreTorgi Brevik,i gamleBscksBakeri.Gro, som

egentlig er utdannetinterisrkonsulent har drevet med maling siden tidlig p& 8O-tallet.Butikken er full av bilder og klar og ting og alt er laget selv.

Gro bruker det hun lager selv og det er ikke sjeldent hun fiir hore; 'nei sri lekker den der var' '.-) At hun kan sine ting hengervel sammenmed at hennesmor var skredderog at hun fikk interessefor designav tby, alleredesom ei lita jente.

VELKOMMEN INN TIL EN HYGGELIG HANDEL Trykk- BrevikBymogosin2012

ns JlfJo * 6s* s'nofnykkeri . BOKTRYKK OFFSET Kirkeveienl. 3950Brevik Telefon:35 93 00 l0 - Foks:35 93 00 20 www.ojbos.no- eposf:ojbos@ojbos.no

Wikstrsm ReiserAS Sponsorav hovedpremieni Brevik Handelsstandssommerkonkurranse:'Hva er dette'? Premien er: Cruice i middelhavet for to personer,dobbellugar. (Flybillett kommer i tillegg, innvendig lugar.)

19


Hvaerdette? I Ar lurer vi pA hva dettekan vere? Det dreier segom gjenstandene du ser avbildet pA disseto sidene.Hva kan det vere, mon tro? Det ser akkuratut som..., eller kan det vere. ..? Ja,det f6r du finne ut av. Gjetterdu riktig er du med pAto forskjellige trekninger. Under markedsdagenei Brevik, som du kan lese mer om i dette magasinet, vil vi trekke en vinner, hver lardag, som greier 6 gjette ukens gjenstand:-) Vinneren fir tildelt et gavekort pA kt 500,- som kan brukes fritt i Brevik by. Denne trekningen foretas hver lordag i uke 26, 27, 28, 29 og 30. Trekningenforetasetter at Viks auksjonerpi Fisketorgeter ferdige, ca. kl. 15.00. Alle som har deltatt, ogsi de som har vunnet tidligere, ghr videre til hovedtrekningensom foretas pi 6rets siste markedsdag,28. juli. Her er det 6n vinner og premiener et gavekortfra WickstrsmsReiser,cruice i middelhavetfor to, til en verdi av ca. kr 10.000,-. Du kan lese mer om konkurransenpi nettsidene v6re;www.brevikby.no, hvor du ogs6kan deltagjennomkontaktskjemaetpi siden. Eller du kan hsre det pi Radio Grenland. Det er gutta fra 'Mare Rart DA', ph Avre Torg i Brevik som er innehavereav duppedittene.Besokerdu dem, kan du ta tingenei nrermereoyesyn.Der kan du ta pi dem, lukte pi dem, prate om dem og levere et forslag. Alle svar skal vere skriftlige og for 6 vinne i trekningenmi de inneholde;- riktig svar - ditt navn ditt telefonnr. Svarfrist er generelt satt til; fsr trekning ph tllharende lardag. Svarfristpi nettsidenv6r er satttil fredagenfsr trekningkl24.00 Gjenstand 1 - Dennetingener lagetavjern, er 19cm.langog ner 2,5 cm.pl dettykkeste.De nederste11cm. er gjengetsomen skrue.Overstdelenhar en krave og overdet et rektangulerthode.

Gjenstan d 2 - er etjernstykkeI cm.tykk og ca.55 cm. langt.Den eneendener avsluttetsomen firkantet pipenokkel,denandreendener avsluttetsomenkrok

20


Hvaerdette? Trekning i uke 28

Gjenstand 3 - Detteer et trestykkemedlengde8 cm, bredde3,5cmtykkelse1,5cm. Tverrsnitteter dripeformet. Bildeneer av sammegjenstandi forskjelliglys.

Trekning i uke 29

Gjenstand 4 - Detteminnerom en trinse,menhjulet kantrekkeslitt ut og skyvesinn igjen . Nir hjulet stir i innerstestilling er detl8st.Nir hjulet stir i ytterstestilling kandet dreies mindreennll4 omdreinine.

Gjenstand 5 - Et redskapavjern ca.60 cm. langt.Kan minneom en slik klype man plukkersoppelmed.I deneneendener et handtakmedentrekkemekanisme. I den andreendenen sirkelformetklypemed7 cm i diameter.Nir mantrykker pi avtrekkeren6pnerklypen seg,og nir manslipperavtrekkeren lukkerklypenseg.

Trekning i uke 30

21


&s Brevik& Bamble

ATL

ffi

TRAFIKKSKOLE

3150 8

ET SIKKERTVALG SIDEN1973 xA MED FLEREFORERKORTKLASSER M 146. MOPED,,A1.LETT MC, A. TTINGMC, B . BIL OG BE - TILHENGER HUSK TRAFIKALT GRIJNNKIJRSF'OR OVELSESKJORNG.


EbvEqffi$F porsgrun gusl Loilagll. [u nrar t"iliur rlll.oo rra Familiefest

fiakll8'oo $atisf,onseltcl

Gircuz Alerander llalmann AIsinrI paulllfen andthe Liille Bl0Band .

ffi' ::-::*--,-

P--ffi,=%


Brevik Bymagasin 2012  

Hva skjer av opplevelser i Brevik sommeren 2012 kan du lese i Brevik Bymagasin. Her finner du oversikt på sommerens markedsdager, auksjoner,...

Brevik Bymagasin 2012  

Hva skjer av opplevelser i Brevik sommeren 2012 kan du lese i Brevik Bymagasin. Her finner du oversikt på sommerens markedsdager, auksjoner,...

Advertisement