Page 1


30 noiembrie SFÂNTUL ANDREI, APOSTOL Sãrbãtoare Andrei, nãscut la Betsaida, a fost mai întâi ucenicul lui Ioan Botezãtorul, iar apoi l-a urmat pe Cristos, aducându-l la acesta ºi pe fratele sãu, Petru. Împreunã cu Filip, i-a prezentat lui Cristos pe pãgânii care voiau sã-l vadã ºi i-a spus despre bãiatul care avea peºtii ºi pâinile. Tradiþia spune cã a predicat evanghelia în multe þinuturi ºi cã a fost rãstignit în Ahaia.

Invitatoriul V. Doamne, deschide-mi buzele. R. ªi gura mea va vesti lauda ta.

Ant. Veniþi sã-l adorãm pe regele apostolilor, Domnul nostru. Psalmul 94 (95) Chemare la preamãrirea lui Dumnezeu Îndemnaþi-vã unii pe alþii în fiecare zi, pânã când putem zice: „Astãzi!” (Evr 3,13). 1

Veniþi sã cântãm cu veselie Domnului, sã strigãm cu bucurie cãtre stânca mântuirii noastre! 2 Sã mergem înaintea lui cu cântece de laudã ºi în cântãri de psalmi sã-l preamãrim! 3 Cãci mare Dumnezeu este Domnul ºi mare împãrat peste toþi zeii; 4 în mâna lui sunt adâncurile pãmântului ºi ale lui sunt înãlþimile munþilor; 5 a lui este marea, cãci el a fãcut-o, ºi mâinile lui au plãsmuit uscatul.


2

30 noiembrie, sfântul Andrei, apostol

6

Veniþi sã ne închinãm ºi sã ne plecãm în faþa lui ºi sã îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru, 7 cãci el este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul pe care el îl pãstoreºte, turma pe care mâna lui o cãlãuzeºte. 8 O, de aþi asculta astãzi glasul lui: „Nu vã împietriþi inimile ca la Meriba, ca în ziua de la Massa, în pustiu; 9 acolo m-au ispitit pãrinþii voºtri, m-au pus la încercare, deºi au vãzut lucrãrile mele. 10 Patruzeci de ani m-a dezgustat neamul acesta; de aceea am zis: Este un popor cu inima rãtãcitã, 11 nu au cunoscut cãile mele; de aceea am jurat în mânia mea: Nu vor intra în odihna mea!” Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Veniþi sã-l adorãm pe regele apostolilor, Domnul nostru. Psalmul cu antifona sa se poate eventual omite, dacã Invitatoriul se spune înainte de Laude.

Oficiul lecturilor V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. ImNUL Bãrbaþi de nãdejde, eroi cu renume, Cristos vã trimite apostoli în lume,


Oficiul lecturilor

3

ªi tot dintre voi, el fiind împãratul, În cer îºi alege ºi curtea, ºi sfatul. Sunteþi temelii, în adâncuri sãpate Bisericii sfinte, cereascã cetate, În care e Mielul luminã ºi soare, Iar voi sunteþi pietre de preþ, sclipitoare. V-aduce Biserica, dulcea Mireasã, Adânci mulþumiri în cântare aleasã, Cãci predica voastrã ce lumea o-nfruntã ªi sângele vostru sunt daruri de nuntã. Când marele Rege cu sfinþii sãi îngeri În valea vuind de suspine ºi plângeri Din nou va veni la a sa judecatã, Pe tronuri ºi voi veþi ºedea totodatã. Sãmânþa, ajunsã din mâini milostive În brazde de suflet, cu drag s-o cultive Tot mâinile voastre, acele mâini care Adunã recolta în sfinte hambare. Trimiºii în lume cu vestea cea bunã Îþi cântã în ceruri; cu ei împreunã Îþi cântã ºi slugile tale supuse; A noastrã cântare primeºte-o, Isuse. Amin. PSALmODIA Ant. 1 Vocea lor strãbate tot pãmântul, vestea lor ajunge la marginile lumii. Psalmul 18 A (19 A) Cerurile vorbesc despre slava lui Dumnezeu * ºi firmamentul vesteºte lucrarea mâinilor sale. 3 Ziua încredinþeazã zilei mesajul, * iar noaptea transmite nopþii înþelegerea. 4 Nu e vorbire, nu sunt cuvinte * ale cãror glasuri sã se poatã auzi, 5 ºi totuºi, vocea lor strãbate tot pãmântul, * vestea lor ajunge la marginile lumii. 2


4

30 noiembrie, sfântul Andrei, apostol

6

În ele, acolo a fixat un cort pentru soare, † ºi el, ca un mire, iese din camera sa nupþialã, * se bucurã ca un viteaz ce porneºte la drum în grabã. 7 Rãsare la un capãt al cerurilor † ºi-l strãbate pânã la celãlalt capãt, * ºi nimic nu se poate ascunde de cãldura lui. Ant. Vocea lor strãbate tot pãmântul, vestea lor ajunge la marginile lumii. Ant. 2 Au vestit lucrãrile Domnului ºi au înþeles faptele lui. Psalmul 63 (64) Ascultã, Dumnezeule, glasul plângerii mele, * pãzeºte sufletul meu de teama duºmanului. 3 Fereºte-mã de adunarea celor rãi, * de mulþimea celor ce sãvârºesc fãrãdelegea. 4 Ca sabia îºi ascut limbile lor, † precum sãgeata, aruncã cuvinte amare, * 5 pentru a-l lovi, în ascuns, pe cel neprihãnit, trag pe neaºteptate ºi nu se tem. * 6 Se încurajeazã în rãutatea lor, se pun de acord ca sã întindã curse. * Ei spun: „Cine va vedea?” 7 Au pus la cale nelegiuiri, † au împlinit cele uneltite: * ca o prãpastie este omul ºi inima lui e un abis. 8 Dumnezeu îi loveºte pe ei cu sãgeþile sale: * pe neaºteptate ei au fost rãniþi, 9 ºi însãºi limba lor îi va face sã cadã; * oricine, vãzându-i, va clãtina din cap. 10 Atunci toþi vor fi cuprinºi de teamã, † vor vesti lucrãrile Domnului* ºi vor înþelege faptele lui. 11 Cel drept se va bucura în Domnul ºi va nãdãjdui în el, * ºi vor fi lãudaþi toþi cei drepþi cu inima. 2


Oficiul lecturilor

5

Ant. Au vestit lucrãrile Domnului ºi au înþeles faptele lui. Ant. 3 Au vestit dreptatea lui ºi toate popoarele i-au vãzut mãrirea. Psalmul 96 (97) 1

Domnul stãpâneºte, sã se bucure pãmântul, * toate insulele sã tresalte de veselie. 2 Norii ºi negura îl înconjoarã, * dreptatea ºi judecata sunt temelia tronului sãu. 3 Focul merge înaintea lui * ºi îi mistuie pe potrivnicii sãi de jur împrejur. 4 Fulgerele sale lumineazã lumea: * pãmântul le vede ºi se cutremurã. 5 Munþii se topesc ca ceara înaintea Domnului, * înaintea stãpânului a tot pãmântul. 6 Cerurile vestesc dreptatea lui * ºi toate popoarele îi vãd mãrirea. 7 Sã fie fãcuþi de ruºine toþi cei care slujesc la chipuri cioplite, † cei care se laudã cu idolii. * Sã cadã în genunchi în faþa lui toþi zeii. 8 Sionul aude ºi se bucurã † ºi fiicele lui Iuda tresaltã de bucurie * pentru judecãþile tale, Doamne. 9 Cãci tu, Doamne, eºti Cel Preaînalt peste tot pãmântul * ºi tu eºti cu mult mai presus decât toþi zeii. 10 Voi, care-l iubiþi pe Domnul, urâþi rãul! † El pãzeºte sufletele credincioºilor sãi, * îi va elibera din mâna pãcãtoºilor. 11 Pentru cel drept a rãsãrit lumina, * ºi pentru cei cu inima curatã, bucuria. 12 Bucuraþi-vã, voi drepþilor, în Domnul * ºi preamãriþi memoria sfinþeniei sale.


6

30 noiembrie, sfântul Andrei, apostol

Ant. Au vestit dreptatea lui ºi toate popoarele i-au vãzut mãrirea. V. Au vestit laudele Domnului ºi mãrirea lui. R. ªi faptele minunate pe care el le-a fãcut.

LEcTURA îNTÂI Din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul cãtre Corinteni 1,18–2,5 Apostolii vestesc crucea Fraþilor, 1,18 cuvântul crucii este nebunie pentru cei care se pierd, dar pentru noi, cei care ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu. 19 Cãci este scris: Voi nimici înþelepciunea celor înþelepþi ºi ºtiinþa celor învãþaþi o voi distruge. 20 Unde este înþeleptul? Unde-i cãrturarul? Unde-i cercetãtorul acestui veac? Oare n-a dovedit Dumnezeu cã înþelepciunea acestei lumi este nebunie? 21 Dar pentru cã lumea, prin înþelepciunea ei, nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, a binevoit Dumnezeu sã-i mântuiascã pe cei care cred prin nebunia predicãrii. 22 În timp ce iudeii cer semne iar grecii cautã înþelepciunea, 23 noi îl predicãm pe Cristos cel rãstignit, scandal pentru iudei ºi nebunie pentru pãgâni, 24 dar pentru cei chemaþi, fie iudei, fie greci, Cristos este puterea lui Dumnezeu ºi înþelepciu nea lui Dumnezeu. 25 Cãci nebunia lui Dumnezeu este mai înþeleaptã decât oamenii ºi slãbiciunea lui Dum nezeu este mai puternicã decât oamenii. 26 Fraþilor, cugetaþi la chemarea voastrã: nu mulþi sunt înþelepþi în felul lumii, nu sunt mulþi puternici, nu sunt mulþi de neam ales, 27 însã Dumnezeu a ales cele nebune ale lumii ca sã-i facã de ruºine pe cei înþelepþi. Dumnezeu a ales cele slabe ale lumii, ca sã le facã de ruºine pe cele puternice. 28 Dumnezeu a ales cele de jos ale lumii ºi dispreþuite, ba chiar cele ce nu sunt, ca sã le distrugã pe cele ce sunt, 29 aºa încât nimeni sã nu se poatã mândri înaintea lui Dumnezeu. 30 Iar voi, datoritã lui,


Oficiul lecturilor

7

sunteþi în Cristos Isus, care pentru noi a fost fãcut de Dumnezeu înþelepciunea, dreptatea, sfinþenia ºi mântuirea, 31 pentru ca, dupã cum este scris: Cine se laudã, în Domnul sã se laude. 2,1 ªi eu, fraþilor, când am venit la voi, am venit sã vã vestesc misterul lui Dumnezeu, nu prin mãiestria cuvântului sau prin înþelepciune. 2 Într-adevãr, n-am voit sã ºtiu nimic altceva decât pe Isus Cristos, ºi pe acesta rãstignit. 3 Eu însumi am venit la voi în slãbiciune, cu fricã ºi cuprins de neliniºte, 4 iar cuvântul meu ºi predica mea n-au constat în discursuri convingãtoare ale înþelepciunii omeneºti, ci în adeverirea Duhului ºi a puterii, 5 astfel încât credinþa voastrã sã fie bazatã nu pe înþelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. RESPONSORIUL

Mt 4,18.19

R. Domnul, umblând de-a lungul Mãrii Galileii, i-a vãzut pe Petru ºi pe Andrei aruncând mreaja în mare ºi le-a spus: * Veniþi dupã mine ºi vã voi face pescari de oameni. V. Cãci erau pescari ºi le-a spus: * Veniþi dupã.

LEcTURA A DOUA Din Omiliile asupra Evangheliei dupã sfântul Ioan ale sfântului Ioan Crisostomul, episcop (Omil. 19, 1: PG 59, 120-121)

L-am gãsit pe Mesia Andrei, dupã ce a rãmas cu Isus ºi a învãþat multe, nu a voit sã þinã aceastã comoarã doar pentru sine, ci a alergat în grabã la fratele sãu ca sã-i împãrtãºeascã ceea ce primise. Considerã cu atenþie ceea ce i-a spus fra telui sãu: L-am gãsit pe Mesia, care, tradus, înseamnã Cristos (In 1,41). Vezi în ce mod face cunoscut ceea ce învãþase în scurt timp? Pe de o parte, el face cunoscutã autoritatea Învãþãtorului care îi convinsese pe ucenici ºi, pe de altã parte, interesul ºi entuziasmul pe care


8

30 noiembrie, sfântul Andrei, apostol

aceºtia l-au avut încã de la început faþã de învãþãtura lui. Cuvântul sãu provine dintr-un suflet care doreºte cu nerãbdare venirea lui Mesia, care aºteaptã venirea lui din cer, care este cuprins de bucurie când îl vede sosind ºi care se grãbeºte sã împãrtãºeascã ºi altora aceastã veste bunã. Faptul cã l-a fãcut îndatã pãrtaº pe fratele sãu la ceea ce aflase ne aratã cât de mult îl iubea, cât de mult era legat de cei dragi ºi cât de sincerã era grija sa de a le întinde o mânã în drumul lor spiritual. Noteazã, de asemenea, cã ºi Petru are încã de la început un suflet docil ºi ascultãtor, cãci aleargã fãrã întârziere. L-a adus la Isus (In 1,42), spune evanghelistul. Însã nimeni sã nu condamne uºurinþa cu care acesta a primit cuvântul fratelui sãu, fãrã sã-l cerceteze pe îndelete. E posibil ca el sã-i fi povestit fratelui mai pe larg ºi mai detaliat. Însã evangheliºtii relateazã pe scurt multe fapte, fiind preocupaþi de concizia lor. Pe de altã parte, nu se spune cã Petru a crezut îndatã, ci cã l-a adus la Isus; i l-a încredinþat ca sã fie instruit de el în toate. De fapt, acolo mai era un discipol care lua ºi el parte la aceastã instruire. Dacã Ioan Botezãtorul, atunci când a spus: Iatã-l pe Mielul lui Dumnezeu ºi El este cel care boteazã în Duh (In 1,29.33), l-a lãsat pe Cristos sã ofere o învã þãturã mai clarã despre el, cu atât mai mult a trebuit sã facã acest lucru Andrei, care nu se considera capabil sã le explice pe toate. L-a condus pe fratele sãu la însuºi izvorul luminii cu atâta grabã ºi bucurie, ca sã nu aºtepte câtuºi de puþin. RESPONSORIUL R. Îndatã ce a auzit glasul Domnului care predica, sfântul Andrei a lãsat mrejele cu care îºi câºtiga cele necesare pentru viaþã * ºi l-a urmat pe acela care dã viaþa veºnicã. V. El este acela care, din dragoste pentru Cristos ºi pentru legea lui, a suferit martiriul * ºi l-a urmat.


Oficiul lecturilor

9

ImNUL Te Deum Pe tine, Dumnezeule, te lãudãm, Pe tine, Doamne, te mãrturisim. Pe tine, veºnicul Pãrinte, Tot pãmântul te cinsteºte. Þie toþi îngerii, cerurile ºi toate puterile, Heruvimii ºi serafimii îþi cântã fãrã încetare: Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul, Dumnezeul Sabaot! Plin e cerul ºi pãmântul de mãrirea slavei tale! Pe tine te mãreºte corul preaslãvit al apostolilor; Pe tine te slãveºte Numãrul vrednic de laudã al profeþilor; Pe tine te laudã ceata strãlucitã a martirilor; Pe tine te mãrturiseºte sfânta Bisericã Pe toatã faþa pãmântului: Pe tine, Tatãl, a cãrui slavã este fãrã de sfârºit, ªi pe Fiul tãu, unic, adevãrat ºi vrednic de închinare, ªi pe Duhul Sfânt, Mângâietorul. Tu eºti regele mãririi, Cristoase, Tu eºti Fiul cel veºnic al Tatãlui. Pentru mântuirea noastrã Tu nu te-ai sfiit sã te cobori în sânul Fecioarei. Tu ai biruit ghimpele morþii ªi ai deschis celor ce cred împãrãþia cerurilor. Tu stai de-a dreapta lui Dumnezeu Întru mãrirea Tatãlui. Noi credem cã vei veni ca judecãtor, Deci, pe tine te rugãm sã vii în ajutorul slugilor tale Pe care le-ai rãscumpãrat cu sângele tãu scump. Învredniceºte-ne sã fim numãraþi printre sfinþii tãi În slava ta cereascã. ¶ Mântuieºte, Doamne, poporul tãu ªi binecuvânteazã moºtenirea ta. Cãlãuzeºte-i ºi înalþã-i pe ei pânã în veac. În toate zilele te binecuvântãm ªi lãudãm numele tãu în veci ºi în vecii vecilor. Binevoieºte, Doamne, în ziua aceasta Sã ne fereºti de pãcat.


30 noiembrie, sfântul Andrei, apostol

10

Miluieºte-ne, Doamne, miluieºte-ne. Fie, Doamne, mila ta asupra noastrã Precum am nãdãjduit ºi noi în tine. În tine, Doamne, am nãdãjduit ªi nu voi regreta în veci. ¶ Aceastã ultimã parte a imnului se poate omite, la alegere.

Rugãciunea de încheiere Dumnezeule atotputernic, ascultã rugãciunea noastrã, pe care þi-o înãlþãm în sãrbãtoarea sfântului apostol Andrei; el, care a fost vestitor al evangheliei ºi pãstor al Bisericii tale, sã ne fie puternic mijlocitor în ceruri. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Se încheie, cel puþin când se recitã comun, cu aclamaþia:

Sã-l binecuvântãm pe Domnul. R. Mulþumim lui Dumnezeu. Laudele V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. ImNUL În largul Mãrii Galileii ai fost cândva pescar de peºti; Chemat fiind de Domnul însã, acum pescar de oameni eºti. Aruncã-þi peste noi nãvodul, apostol bun ºi sfânt Andrei, ªi, strânºi din valurile lumii, la tine-n ceruri sã ne iei. De frate l-ai avut pe Petru, chemat ºi dânsul de Isus; La viaþa scurtã, pãmânteascã, aceeaºi mamã v-a adus. Nedespãrþiþi aþi fost în viaþã, la moarte aþi rãmas tot fraþi, Cãci aþi murit de-aceleaºi chinuri, pe-aceeaºi cruce atârnaþi.


Laudele

11

ªi cum în viaþa trecãtoare aþi fost mereu tovarãºi buni, Vã este fruntea-mpodobitã de-aceleaºi veºnice cununi. Ca fii ai crucii dureroase ºi ai Bisericii pãrinþi, Acum în ceruri vã revine un loc de cinste printre sfinþi. Andrei, tu când aflat-ai unde îºi are Domnul adãpost, Pe Petru l-ai condus la dânsul; arãtãtor de drum i-ai fost. Pe noi cei slabi, în rãtãcire, rugãmu-ne sã nu ne laºi, De Domnul vrem sã fim alãturi; condu spre el ai noºtri paºi. Cristos în fruntea turmei sale, l-a pus pe bunul frate-al tãu S-o apere de viclenia ºi de atacul Celui Rãu. Supunere ºi ascultare revarsã-n inimi tuturor, Ca toþi pe el sã-l recunoascã de unic ºi obºtesc pãstor. Ne dã ºi nouã din iubirea de care sufletul þi-e plin ªi care te-a atras pe urma Învãþãtorului divin, Ca-n ceasu-n care pãrãsi-vom acest pãmânt pustiu, mizer, Pe Domnul Sfânt cu bucurie sã-l preamãrim cu tine-n cer. Amin. PSALmODIA Ant. 1 Unul dintre cei doi care l-au urmat pe Domnul era Andrei, fratele lui Simon Petru. Psalmul 62 (63),2-9 Sufletul însetat de Dumnezeu Cel care pãrãseºte lucrãrile întunericului vegheazã pen tru Dumnezeu. 2 Dumnezeule, tu eºti Dumnezeul meu, * pe tine te caut dis-de-dimineaþã. Sufletul meu e însetat de tine, † pe tine te doreºte trupul meu, * ca un pãmânt pustiu, uscat ºi fãrã apã. 3 Astfel te-am cãutat în sanctuarul tãu, * ca sã contemplu puterea ºi mãreþia ta. 4 Îndurarea ta preþuieºte mai mult decât viaþa, * de aceea buzele mele te laudã. 5 Te voi binecuvânta toatã viaþa mea * ºi voi ridica mâinile mele invocând numele tãu.


12

30 noiembrie, sfântul Andrei, apostol

6

Ca ºi cum m-aº sãtura cu mãduvã ºi grãsime, * aºa se desfatã buzele mele când gura mea te laudã, 7 când îmi amintesc de tine în aºternutul meu * ºi mã gândesc la tine în ceasurile de veghe, noaptea. 8 Pentru cã ai fost ajutorul meu, * la umbra aripilor tale tresalt de bucurie. 9 Mã ataºez de tine cu tot sufletul * ºi dreapta ta mã ocroteºte. Ant. Unul dintre cei doi care l-au urmat pe Domnul era Andrei, fratele lui Simon Petru. Ant. 2 Domnul l-a iubit pe Andrei, care ºi-a adus viaþa ca jertfã pentru împãrãþia cerurilor. Cântarea Dan 3,57-88.56 Toatã creatura sã-l laude pe Domnul Aduceþi laudã Dumnezeului nostru, voi, toþi slujitorii lui! (Ap 19,5). 57

Binecuvântaþi-l, toate lucrãrile Domnului, pe Domnul, * lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci! 58 Binecuvântaþi-l, ceruri, pe Domnul, * 59 binecuvântaþi-l, îngeri ai Domnului, pe Domnul! 60 Binecuvântaþi-l, toate apele care sunteþi deasupra cerului, pe Domnul, * 61 sã-l binecuvânteze orice putere pe Domnul! 62 Binecuvântaþi-l, soare ºi lunã, pe Domnul, * 63 binecuvântaþi-l, stele ale cerului, pe Domnul! 64 Binecuvântaþi-l, ploi ºi rouã, pe Domnul, * 65 binecuvântaþi-l, toate vânturile, pe Domnul! 66 Binecuvântaþi-l, foc ºi cãldurã, pe Domnul, * 67 binecuvântaþi-l, frig ºi arºiþã, pe Domnul! 68 Binecuvântaþi-l, rouã ºi chiciurã, pe Domnul, * 69 binecuvântaþi-l, ger ºi îngheþ, pe Domnul! 70 Binecuvântaþi-l, gheþuri ºi zãpezi, pe Domnul, * 71 binecuvântaþi-l, nopþi ºi zile, pe Domnul! 72 Binecuvântaþi-l, luminã ºi întuneric, pe Domnul, * 73 binecuvântaþi-l, fulgere ºi nori, pe Domnul!


Laudele

13

74

Sã-l binecuvânteze pãmântul pe Domnul, * sã-l laude ºi sã-l preamãreascã în veci! 75 Binecuvântaþi-l, munþi ºi dealuri, pe Domnul, * 76 binecuvântaþi-l, tot ce rãsare pe pãmânt, pe Domnul! 77 Binecuvântaþi-l, mãri ºi râuri, pe Domnul, * 78 binecuvântaþi-l, izvoare, pe Domnul! 79 Binecuvântaþi-l, balene ºi tot ce miºcã în ape, pe Domnul, * 80 binecuvântaþi-l, toate pãsãrile cerului, pe Domnul! 81 Binecuvântaþi-l, fiare ºi dobitoace, pe Domnul, * 82 binecuvântaþi-l, voi, fii ai oamenilor, pe Domnul! 83 Binecuvânteazã-l, Israele, pe Domnul, * lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci! 84 Binecuvântaþi-l, preoþi ai Domnului, pe Domnul, * 85 binecuvântaþi-l, slujitori ai Domnului, pe Domnul! 86 Binecuvântaþi-l, duhuri ºi suflete ale drepþilor, pe Domnul, * 87 binecuvântaþi-l, sfinþi ºi smeriþi cu inima, pe Domnul! 88 Binecuvântaþi-l, voi, Anania, Azaria ºi Misael, pe Domnul, * lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci! Sã binecuvântãm pe Tatãl ºi pe Fiul ºi pe Duhul Sfânt, * sã-l lãudãm ºi sã-l preamãrim în veci! 56 Binecuvântat eºti în tãria cerului, * vrednic de laudã ºi preamãrit în veci! La sfârºitul acestei cântãri nu se spune Slavã Tatãlui.

Ant. Domnul l-a iubit pe Andrei, care ºi-a adus viaþa ca jertfã pentru împãrãþia cerurilor. Ant. 3 Andrei i-a zis lui Simon, fratele sãu: L-am gãsit pe Mesia; ºi l-a dus la Isus. Psalmul 149 Noua cântare a sfinþilor Fiii Bisericii, fiii noului popor, vor tresãlta de bucurie pentru regele lor: pentru Cristos (Hesychius).


14

30 noiembrie, sfântul Andrei, apostol

1

Cântaþi Domnului un cântec nou, * lauda lui în adunarea credincioºilor sãi. 2 Sã se bucure Israel de creatorul sãu, * sã tresalte de bucurie fiii Sionului pentru regele lor. 3 Sã laude numele lui în dansuri, * sã-i cânte psalmi cu harpa ºi cu cetera. 4 Cãci Domnul îl iubeºte pe poporul sãu * ºi-i încoroneazã pe cei smeriþi cu mântuire. 5 Sã tresalte de bucurie în mãrire, credincioºii lui, * sã scoatã strigãte de bucurie în aºternutul lor. 6 Gura sã le fie plinã de laudele Domnului; * ºi sãbii cu douã tãiºuri sã fie în mâinile lor, 7 ca sã arunce rãzbunare asupra neamurilor * ºi pedeapsã asupra popoarelor; 8 ca sã-i lege pe regii lor în lanþuri * ºi pe mai-marii lor în cãtuºe de fier, 9 ca sã facã cu ei judecata care a fost scrisã; * aceasta este o cinste pentru toþi credincioºii lui. Ant. Andrei i-a zis lui Simon, fratele sãu: L-am gãsit pe Mesia; ºi l-a dus la Isus. Ef 2,19-22 LEcTURA ScURTã Aºadar, voi nu mai sunteþi strãini ºi nici oaspeþi, ci sunteþi concetãþeni ai sfinþilor ºi oameni de casã ai lui Dumnezeu, zidiþi pe temelia apostolilor ºi a profeþilor, piatra unghiularã fiind Cristos Isus. În el, toatã con strucþia, ca un ansamblu armonios, se înalþã ca un templu sfânt în Domnul, în care ºi voi sunteþi zidiþi ca sã deve niþi o locuinþã a lui Dumnezeu prin Duhul. RESPONSORIUL ScURT R. Îi vei pune pe ei cãpetenii * peste tot pãmântul. Îi vei pune. V. Vor aminti numele tãu, Doamne, * peste tot pã mântul. Slavã Tatãlui. Îi vei pune. Ant. la Benedictus: Te salut, cruce nepreþuitã. Pri meºte-l pe ucenicul aceluia care a fost rãstignit pe tine, Învãþãtorul meu, Cristos.


Laudele

15

cÂNTAREA DIN EvANghELIE – BeneDicTus Lc 1,68-79 Despre Mesia ºi Înaintemergãtorul sãu 68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, * pentru cã a vizitat ºi a rãscumpãrat poporul sãu, 69 ºi ne-a înãlþat o putere de mântuire * în casa lui David, slujitorul sãu, 70 precum a promis prin gura sfinþilor sãi profeþi * care au fost în vechime, 71 sã ne mântuiascã de vrãjmaºii noºtri * ºi de mâna tuturor acelora care ne urãsc. 72 Astfel îºi aratã îndurarea faþã de pãrinþii noºtri * ºi îºi aduce aminte de legãmântul sãu cel sfânt. 73 De jurãmântul pe care l-a fãcut lui Abraham, pãrintele nostru, * cã ne va dãrui harul, 74 ca, eliberaþi din mâna duºmanilor noºtri, * sã-i slujim fãrã teamã, 75 în sfinþenie ºi dreptate, sub privirea lui, * în toate zilele vieþii noastre. 76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema: * cãci vei merge înaintea Domnului sã pregãteºti cãile sale, 77 pentru a da poporului sãu cunoºtinþa mântuirii * întru iertarea pãcatelor, 78 prin iubirea îndurãtoare a Dumnezeului nostru, * cu care ne va vizita, Cel care Rãsare din înãlþime 79 ca sã lumineze pe cei care se aflã în întuneric ºi în umbra morþii * ºi sã îndrepte paºii noºtri pe calea pãcii. Slavã Tatãlui ºi Fiului * ºi Sfântului Duh. Precum era la început ºi acum ºi pururea * ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Te salut, cruce nepreþuitã. Primeºte-l pe ucenicul aceluia care a fost rãstignit pe tine, Învãþãtorul meu, Cristos.


16

30 noiembrie, sfântul Andrei, apostol

RUgãcIUNEA UNIvERSALã Fraþilor preaiubiþi, având moºtenire cereascã primitã de la apostoli, sã-i mulþumim lui Dumnezeu, Tatãl nostru, pentru toate darurile lui: Pe tine te laudã, Doamne, corul apostolilor! Fii lãudat, Doamne, pentru ospãþul trupului ºi sângelui Fiului tãu, lãsat nouã prin apostoli, – prin care primim hranã ºi viaþã. Pe tine te laudã, Doamne, corul apostolilor! Fii lãudat, Doamne, pentru ospãþul cuvântului tãu, pregãtit nouã de apostoli, – prin care primim luminã ºi bucurie. Pe tine te laudã, Doamne, corul apostolilor! Fii lãudat, Doamne, pentru Biserica ta sfântã, ziditã pe temelia apostolilor, – prin care suntem uniþi într-un singur trup. Pe tine te laudã, Doamne, corul apostolilor! Fii lãudat, Doamne, pentru baia Botezului ºi a Pocãinþei, încredinþatã apostolilor, – prin care suntem spãlaþi de toate pãcatele. Pe tine te laudã, Doamne, corul apostolilor! Tatãl nostru. Rugãciunea de încheiere Dumnezeule atotputernic, ascultã rugãciunea noastrã, pe care þi-o înãlþãm în sãrbãtoarea sfântului apostol Andrei; el, care a fost vestitor al evangheliei ºi pãstor al Bisericii tale, sã ne fie puternic mijlocitor în ceruri. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi dom-neºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Dacã se recitã individual, se face încheierea astfel:

Domnul sã ne binecuvânteze, sã ne apere de orice rãu ºi sã ne ducã la viaþa veºnicã. R. Amin.


Ora medie

17

Ora medie V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. ImNUL O Dumnezeule Preasfânt, Luminã tu ne dai în zori, Iar la amiazã ne cobori De sus cãldurã pe pãmânt. Al patimii nãvalnic foc Tu stinge-l, Doamne, în noi toþi; Din inimi ura sã o scoþi ªi dragoste sã pui în loc. Sã fie Tatãl lãudat, ªi Fiul cel nãscut din el, ªi Duhul dragostei, la fel, Primeascã cinste ne-ncetat. Amin. PSALmODIA Ant. 1 Legea Domnului înveseleºte inima ºi lumineazã ochii. Psalmul 18 B (19 B) Laudã lui Dumnezeu, stãpânul legii Fiþi desãvârºiþi, precum ºi Tatãl vostru din ceruri este desãvârºit (Mt 5,48). 8 Legea Domnului este desãvârºitã, învioreazã sufletul; † mãrturia Domnului este adevãratã, * îl face înþelept pe cel neºtiutor. 9 Orânduirile Domnului sunt drepte, înveselesc inima, * poruncile Domnului sunt strãlucitoare, lumineazã ochii.


18 10

30 noiembrie, sfântul Andrei, apostol

Frica de Domnul este curatã, rãmâne pentru totdeauna; * judecãþile Domnului sunt adevãrate, toate sunt drepte. 11 Ele sunt mai de dorit decât aurul † ºi decât mult aur curat, * mai dulci decât mierea ºi decât fagurele proaspãt. 12 Slujitorul tãu primeºte înþelepciunea prin ele; * pentru cel care le pãzeºte, rãsplata este mare. 13 Cine îºi dã seama de greºelile fãcute din neatenþie? * Curãþã-mã de pãcatele ascunse. 14 Mai presus de toate, pãzeºte-l pe slujitorul tãu de mândrie, * ca ea sã nu mã stãpâneascã niciodatã. Atunci voi fi fãrã vinã * ºi curãþat de pãcatul cel mare. 15 Plãcute sã-þi fie cuvintele gurii mele † ºi gândurile inimii mele sã ajungã înaintea ta, * Doamne, stânca mea ºi mântuitorul meu! Ant. Legea Domnului înveseleºte inima ºi lumineazã ochii. Ant. 2 Se va scula Domnul sã judece popoarele întru dreptate. Psalmul 7 Rugãciunea celui drept vorbit de rãu Iatã, judecãtorul stã înaintea uºii (Iac 5,9). I 2 Doamne, Dumnezeul meu, în tine mi-am pus speranþa. * Mântuieºte-mã de toþi prigonitorii mei ºi elibereazã-mã 3 ca nu cumva sã-mi rãpeascã viaþa, sã mã sfâºie, ca leul, * fãrã ca cineva sã mã salveze! 4 Doamne, Dumnezeul meu, † dacã am sãvârºit aceasta, * dacã este nedreptate în mâinile mele,


Ora medie

19

5

dacã am rãspuns prietenului meu cu rãu * ºi fãrã motiv mi-am jefuit duºmanul, 6 atunci duºmanul sã mã prigoneascã ºi sã mã ajungã † ºi sã culce la pãmânt viaþa mea * ºi cinstea mea în praf sã o arunce. 7 Ridicã-te, Doamne, în mânia ta * înalþã-te împotriva furiei asupritorilor mei ºi scoalã-te, Dumnezeul meu, * la judecata pe care ai rânduit-o! 8 Adunarea neamurilor sã te înconjoare: † întoarce-te asupra ei din înãlþime! * 9 Domnul judecã popoarele; judecã-mã, Doamne, dupã dreptatea * ºi dupã nevinovãþia care este în mine! 10 Pune capãt rãutãþii pãcãtoºilor † ºi întãreºte-l pe cel drept, * tu, care pãtrunzi cu privirea inimile ºi rãrunchii, Dumnezeule preadrept. Ant. Se va scula Domnul sã judece popoarele întru dreptate. Ant. 3 Dumnezeu, judecãtorul cel drept ºi puternic, îi mântuieºte pe cei drepþi cu inima. II Ajutorul meu este la Dumnezeu, * cel care îi mântuieºte pe cei drepþi cu inima. 12 Dumnezeu este un judecãtor drept * care se poate mânia în fiecare zi. 13 Oare nu este el cel care îºi ascute din nou sabia, * îºi întinde arcul ºi þinteºte? 14 κi pregãteºte armele morþii * ºi îºi încinge sãgeþile în foc. 15 Iatã, cel rãu a urzit fãrãdelegea, * a zãmislit silnicia ºi a nãscut nelegiuirea. 16 A sãpat groapã ºi a adâncit-o * ºi a cãzut în groapa pe care a fãcut-o. 17 Se întoarce rãutatea lui asupra capului sãu * ºi pe creºtetul lui coboarã nedreptatea. 11


30 noiembrie, sfântul Andrei, apostol

20 18

Îl voi lãuda pe Domnul pentru dreptatea lui * ºi voi cânta numele Domnului Preaînalt. Ant. 3 Dumnezeu, judecãtorul cel drept ºi puternic, îi mântuieºte pe cei drepþi cu inima.

Fap 5,12a.14 LEcTURA ScURTã Prin mâinile apostolilor se fãceau semne ºi multe minuni în popor. Iar numãrul celor care credeau, o mulþime de bãrbaþi ºi de femei, se mãrea din ce în ce mai mult prin Domnul. V. Ei au pãzit învãþãturile Domnului. R. ªi poruncile lui. Rugãciunea de încheiere Dumnezeule atotputernic, ascultã rugãciunea noastrã, pe care þi-o înãlþãm în sãrbãtoarea sfântului apostol Andrei; el, care a fost vestitor al evangheliei ºi pãstor al Bisericii tale, sã ne fie puternic mijlocitor în ceruri. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin. Se încheie, cel puþin când se recitã comun, cu aclamaþia:

Sã-l binecuvântãm pe Domnul. R. Mulþumim lui Dumnezeu. vesperele V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. ImNUL E-n cer sãrbãtoare, se-aude cântare, La fel pe pãmânt bucuria e mare; Biserica-ntreagã în imnuri îi cântã Pe marii apostoli ºi viaþa lor sfântã.


Vesperele

21

Voi, stâlpi de luminã, cu voi o sã vinã La urmã Cristos, judecata s-o þinã; Primiþi azi prinosul de gânduri alese ªi ruga ce-acuma din inimi ne iese. Slãvite vi-s mâinile, mâini salvatoare, Ce þin ale cerului sfinte zãvoare. Prin rugile voastre, Cristos ne dezlege De rãu, de pãcat ºi de fãrãdelege. Pustiu ne e gândul ºi inima goalã, Cumplit suferim de-a pãcatului boalã; Simþim cã n-avem pentru cer vreo arvunã, Râvnim la o viaþã, mai sfântã, mai bunã. Isus când pe nori la sfârºit va apare Cu sfinþii sãi îngeri, în glorie mare, La dreapta dorim ºi pe noi sã ne punã, Cu voi pe vecie sã fim împreunã. Cristos sã primeascã mãrire, onoare, El care-a voit pe pãmânt sã coboare. În drumul spre cer ale sale cuvinte Sunt far luminos ºi-ndreptar pentru minte. Amin. PSALmODIA Ant. 1 Domnul i-a vãzut pe Petru ºi pe Andrei ºi i-a chemat. Psalmul 115 (116 B) 10 Eu mi-am pãstrat credinþa chiar ºi atunci când spuneam: * „Sunt foarte nefericit”. 11 Am spus în tulburarea mea: * „Tot omul este mincinos”. 12 Ce-i voi da în schimb Domnului * pentru tot binele pe care mi l-a fãcut? 13 Voi lua potirul mântuirii * ºi voi invoca numele Domnului.


22

30 noiembrie, sfântul Andrei, apostol

14

Voi împlini fãgãduinþele fãcute Domnului * de faþã cu tot poporul sãu. 15 Lucru de preþ este în faþa Domnului * moartea credincioºilor sãi. 16 Ascultã-mã, Doamne, cãci sunt slujitorul tãu, * eu, slujitorul tãu, ºi fiul slujitoarei tale; tu ai sfãrâmat lanþurile mele. † 17 Îþi voi aduce jertfã de laudã * ºi voi invoca numele Domnului. 18 Voi împlini fãgãduinþele fãcute Domnului * de faþã cu tot poporul sãu, 19 în curþile casei Domnului, * în mijlocul tãu, Ierusalime! Ant. Domnul i-a vãzut pe Petru ºi pe Andrei ºi i-a chemat. Ant. 2 Veniþi dupã mine, spune Domnul: vã voi face pescari de oameni. Psalmul 125 (126) Când Domnul i-a întors pe locuitorii Sionului din robie, * ni se pãrea cã visãm. 2 Atunci gura ni s-a umplut de strigãte de bucurie * ºi limba de cântãri de veselie. Atunci se spunea printre neamuri: * „Lucruri mari a fãcut Domnul pentru ei”. 3 Lucruri mari a fãcut Domnul pentru noi, * ºi suntem plini de bucurie. 4 Întoarce, Doamne, robii noºtri, * ca pâraiele în Negheb. 5 Cei care seamãnã cu lacrimi * vor secera cu bucurie. 6 Plecând, mergeau ºi plângeau, aruncând în pãmânt sãmânþa; * venind, se întorceau cu veselie, adunându-ºi snopii. 1


Vesperele

23

Ant. Veniþi dupã mine, spune Domnul: vã voi face pescari de oameni. Ant. 3 Lãsându-ºi mrejele, l-au urmat pe Domnul, Rãscumpãrãtorul lumii. Cântarea Ef 1,3-10 3 Binecuvântat sã fie Dumnezeu ºi Tatãl Domnului nostru Isus Cristos, * care ne-a copleºit cu binecuvântarea sa spiritualã în ceruri, în Cristos. 4 În el, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, * ca sã fim sfinþi ºi fãrã prihanã în faþa lui, în dragoste. 5 El a orânduit de mai înainte † sã fim adoptaþi ca fii, prin Isus Cristos, în el, * dupã bunul plac al voinþei sale, 6 spre lauda gloriei harului sãu, * pe care ni l-a dãruit prin Fiul sãu preaiubit. 7 Prin sângele lui avem rãscumpãrarea, * iertarea pãcatelor; prin bogãþia harului sãu † 8 care a prisosit în noi, * în toatã înþelepciunea ºi înþelegerea. 9 El ne-a descoperit misterul voinþei sale * dupã bunãvoinþa sa, pe care îl hotãrâse de mai înainte în el, * 10 ca sã-l înfãptuiascã la împlinirea timpurilor, recapitulând toate în Cristos, * cele din cer ºi cele de pe pãmânt. Ant. Lãsându-ºi mrejele, l-au urmat pe Domnul, Rãscumpãrãtorul lumii. LEcTURA ScURTã Ef 4,11-13 Cristos i-a dat pe unii ca apostoli, pe alþii ca profeþi, pe alþii ca evangheliºti, pe alþii ca pãstori ºi învãþãtori,


24

30 noiembrie, sfântul Andrei, apostol

pentru desãvârºirea sfinþilor în vederea lucrãrii slujirii spre edificarea trupului lui Cristos, pânã când vom ajunge toþi la unitatea credinþei ºi a cunoaºterii Fiului lui Dumnezeu, la omul desãvârºit, la mãsura staturii plinãtãþii lui Cristos. RESPONSORIUL ScURT R. Vestiþi printre neamuri * mãrirea Domnului! Vestiþi. V. La toate popoarele, faptele lui minunate, * mãrirea Domnului. Slavã Tatãlui. Vestiþi. Ant. la Magnificat: Andrei este slujitorul lui Cristos, vrednicul apostol al lui Dumnezeu, fratele lui Petru ºi tovarãºul lui în pãtimire. cÂNTAREA DIN EvANghELIE – magnificaT Lc 1,46-55 Tresãltarea de bucurie a sufletului în Domnul 46

Sufletul meu * îl preamãreºte pe Domnul 47 ºi duhul meu tresaltã de bucurie * în Dumnezeu, mântuitorul meu, 48 cãci a privit la smerenia slujitoarei sale. * Iatã, de acum toate popoarele mã vor numi fericitã, 49 cãci mi-a fãcut lucruri mari Cel Atotputernic, * ºi numele lui e sfânt. 50 Milostivirea lui rãmâne din neam în neam * peste cei ce se tem de el. 51 A arãtat puterea braþului sãu, * i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor, 52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici * ºi i-a înãlþat pe cei smeriþi; 53 pe cei flãmânzi i-a copleºit cu bunuri, * iar pe cei bogaþi i-a lãsat cu mâinile goale. 54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul sãu, * amintindu-ºi de îndurarea sa, 55 dupã cum a promis pãrinþilor noºtri, * lui Abraham ºi urmaºilor lui în veci.


Vesperele

25

Slavã Tatãlui ºi Fiului * ºi Sfântului Duh. Precum era la început ºi acum ºi pururea * ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Andrei este slujitorul lui Cristos, vrednicul apostol al lui Dumnezeu, fratele lui Petru ºi tovarãºul lui în pãtimire. RUgãcIUNEA UNIvERSALã Fraþilor, zidiþi fiind pe temelia apostolilor, sã ne rugãm Tatãlui atotputernic pentru poporul sãu sfânt: Adu-þi aminte de Biserica ta, Doamne! Tatã, care ai voit ca Fiul tãu înviat din morþi sã se arate mai întâi apostolilor, – dã-ne harul sã-i fim martori pânã la marginile pãmântului. Tu, care l-ai trimis pe Fiul tãu în lume ca sã ducã vestea cea bunã sãracilor, – fã ca evanghelia sã fie vestitã la toatã fãptura. Tu, care l-ai trimis pe Fiul tãu sã semene sãmânþa cuvântului, – fã ca, semãnând cuvântul cu trudã, sã adunãm roadele cu bucurie. Tu, care l-ai trimis pe Fiul tãu sã împace lumea cu tine prin sângele sãu, – dã-ne harul sã conlucrãm cu toþii la împãcarea cu tine ºi între noi. Tu, care l-ai aºezat pe Fiul tãu în ceruri, la dreapta ta, – primeºte-i pe cei rãposaþi în împãrãþia fericitã. Tatãl nostru. Rugãciunea de încheiere Dumnezeule atotputernic, ascultã rugãciunea noastrã, pe care þi-o înãlþãm în sãrbãtoarea sfântului apostol Andrei; el, care a fost vestitor al evangheliei ºi pãstor al


30 noiembrie, sfântul Andrei, apostol

26

Bisericii tale, sã ne fie puternic mijlocitor în ceruri. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Dacã se recitã individual, se face încheierea astfel:

Domnul sã ne binecuvânteze, sã ne apere de orice rãu ºi sã ne ducã la viaþa veºnicã. R. Amin. completoriul V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. ImNUL Acum, când e timpul de mers la culcare, În rugã mai cerem o datã-ndurare: Privirile tale ce pururi sunt treze Asuprã-ne, Doamne, mereu sã vegheze. În vis mintea noastrã te aibã pe tine Iar inima noastrã de doru-þi suspine, Te cânte pe tine, te simtã aproape, Sã nu laºi ca bezna de tot sã ne-ngroape. Ne fie odihna ºi somnul în pace; Cât timp trupul nostru puterea-ºi reface, ªi-i noapte adâncã, ºi bezna dominã, Ne fii tu, Cristoase, în beznã luminã. Rugãmu-ne þie cu fruntea plecatã, Ascultã-ne ruga, cerescule Tatã, Cu Fiul cel care-i cu tine de-o fire ªi Duhul cel Sfânt cel ce-i Duh de iubire. Amin. PSALmODIA Ant. Ziua ºi noaptea am strigat înaintea ta, Doamne.


Completoriul

27

Psalmul 87 (88) Rugãciunea unui om grav bolnav Acesta este ceasul vostru ºi puterea întunericului (Lc 22,53). 2 Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, * zi ºi noapte strig înaintea ta. 3 Rugãciunea mea sã ajungã înaintea ta, * pleacã-þi urechea la strigãtul meu. 4 Cãci sufletul meu e sãtul de rele * ºi viaþa mea se apropie de locuinþa morþilor. 5 Sunt numãrat printre cei care coboarã în groapã, * sunt ca un om care nu mai are putere. 6 Stau întins printre cei morþi, * ca cei uciºi, culcaþi în mormânt, de care nu-þi mai aduci aminte * ºi pe care mâna ta i-a pãrãsit. 7 M-ai aruncat în groapa cea mai adâncã, * în întuneric ºi în umbra morþii. 8 Mânia ta apasã asupra mea * ºi toate valurile tale le-ai prãvãlit peste mine. 9 Ai îndepãrtat pe cunoscuþii mei de la mine, * m-ai fãcut urâciune înaintea lor. Sunt închis ºi nu pot ieºi, * 10 ochii mei s-au stins de suferinþã. Toatã ziua strig cãtre tine, Doamne, * ºi-mi întind mâinile spre tine! 11 Oare pentru cei morþi ai sã faci minuni? * Sau se vor scula umbrele sã te laude? 12 Se vorbeºte oare în mormânt despre bunãtatea ta * ºi despre fidelitatea ta în locul pierzãrii? 13 Sunt cunoscute oare minunile tale în întuneric * ºi dreptatea ta în þara uitãrii? 14 Dar eu strig cãtre tine, Doamne, * de dimineaþã rugãciunea mea se înalþã la tine. 15 Pentru ce, Doamne, respingi sufletul meu? * Pentru ce îmi ascunzi faþa ta?


28

30 noiembrie, sfântul Andrei, apostol

16

Eu sunt sãrac ºi în prag de moarte încã din tinereþe; * sunt sfârºit, oprimat de spaimele tale. 17 Peste mine au trecut mâniile tale * ºi înfricoºãrile tale m-au nimicit. 18 M-au înconjurat ca apa ziua întreagã * ºi toate împreunã se revarsã peste mine. 19 Ai îndepãrtat de la mine pe prieten ºi vecin * ºi întunecimile sunt cunoscuþii mei. Ant. Ziua ºi noaptea am strigat înaintea ta, Doamne. LEcTURA ScURTã

Cf. Ier 14,9b

Tu eºti în mijlocul nostru, Doamne, ºi numele tãu este invocat asupra noastrã; nu ne pãrãsi, Doamne, Dumnezeul nostru! RESPONSORIUL ScURT R. În mâinile tale, Doamne, * încredinþez sufletul meu. În mâinile tale. V. Ne-ai rãscumpãrat, Doamne, Dumnezeul adevãrului, * îþi încredinþez sufletul meu. Slavã Tatãlui. În mâinile tale, Doamne, încredinþez sufletul meu. Ant. Mântuieºte-ne, Doamne, când veghem, ocroteºte-ne când dormim, ca sã veghem cu Cristos ºi sã ne odihnim în pace. cÂNTAREA DIN EvANghELIE – nunc DimiTTis Lc 2,29-32 Cristos - lumina neamurilor ºi slava lui Israel 29

Acum slobozeºte pe slujitorul tãu, Stãpâne, * dupã cuvântul tãu, în pace, 30 cãci au vãzut ochii mei * mântuirea ta, 31 pe care ai pregãtit-o * înaintea tuturor popoarelor, 32 luminã spre luminarea neamurilor * ºi slava poporului tãu, Israel.


Antifone finale cãtre sfânta Fecioarã Maria

29

Ant. Mântuieºte-ne, Doamne, când veghem, ocroteºte-ne când dormim, ca sã veghem cu Cristos ºi sã ne odihnim în pace. Rugãciunea de încheiere Dumnezeule atotputernic, dãruieºte-ne, te rugãm, harul sã fim atât de strâns uniþi cu Fiul tãu unul-nãscut în moartea ºi îngroparea sa, încât sã ne învrednicim a învia împreunã cu el la o viaþã nouã. El, care vieþuieºte ºi domneºte în vecii vecilor. R. Amin. Apoi se spune binecuvântarea, chiar ºi atunci când se recitã în particular:

Noapte liniºtitã ºi sfârºit bun sã ne dea nouã atotputernicul Dumnezeu. R. Amin. Antifone finale cãtre sfânta Fecioarã maria Apoi se spune una dintre urmãtoarele antifone:

Maicã binecuvântatã a Rãscumpãrãtorului, Poarta cerului pururi deschisã, Steaua mãrii, vino în ajutorul poporului ce cade ºi vrea sã se ridice, tu, care ai nãscut, spre uimirea fãpturii, pe Cel Preasfânt ce þi-e Pãrinte, Fecioarã de-a pururi, care ai primit din gura îngerului Gabriel vestirea, îndurã-te de noi, pãcãtoºii. Sau:

Te bucurã, a cerului Reginã, A îngerilor Doamnã ºi Stãpânã. Tu-ai odrãslit mlãdiþa mântuirii ªi poartã eºti luminii nemuririi! Te bucurã, Fecioarã preaslãvitã, Decât fãptura toatã mai mãritã! Te salutãm, a cerului minune; Du la Cristos a noastrã rugãciune!


30 noiembrie, sfântul Andrei, apostol

30 Sau:

Bucurã-te, Reginã, Maica milei, viaþa, mângâierea ºi speranþa noastrã, bucurã-te! Cãtre tine strigãm, surghiuniþii fii ai Evei; cãtre tine suspinãm, gemând ºi plângând în aceastã vale de lacrimi. Aºadar, Mijlocitoarea noastrã, întoarce spre noi ochii tãi cei milostivi ºi, dupã surghiunul acesta, aratã-ni-l nouã pe Isus, binecuvântatul rod al trupului tãu. O milostivã, o blândã, o dulce Fecioarã Marie! Sau:

Sub ocrotirea ta alergãm, sfântã Nãscãtoare de Dumnezeu, nu ne dispreþui rugãciunile în nevoile noastre, ci ne mântuieºte pururea de toate primejdiile, Fecioarã slãvitã ºi binecuvântatã. Amin.


30-11-2012  

Invitatoriul V.  Doamne, deschide-mi buzele. R.  ªi gura mea va vesti lauda ta. Ant. Veniþi sã-l adorãm pe regele apostolilor, Domnul nostru...

30-11-2012  

Invitatoriul V.  Doamne, deschide-mi buzele. R.  ªi gura mea va vesti lauda ta. Ant. Veniþi sã-l adorãm pe regele apostolilor, Domnul nostru...

Advertisement