Page 1


20 septembrie SFINÞII ANDREI KIM TAEGÕN, PREOT, PAUL CHÕNG HASANG ªI ÎNSOÞITORII LOR, MARTIRI Comemorare La începutul secolului al XVII-lea, credinþa creºtinã a pãtruns pentru prima datã în Coreea. O comunitate puternicã ºi ferventã a fost întemeiatã ºi condusã numai de laici pânã în anul 1836, când primii misionari veniþi din Franþa au putut pãtrunde acolo pe ascuns. Din aceastã comunitate, în timpul prigoanelor din anii 1839, 1846 ºi 1866, au fost martirizaþi 103 credincioºi, dintre care ies în evidenþã primul preot, zelos pãstor de suflete, Andrei Kim Taegõn, ºi marele apostol laic, Paul Chõng Hasang; ceilalþi sunt în majoritate laici, bãrbaþi ºi femei, cãsãtoriþi sau nu, bãtrâni, tineri ºi copii, care, înfruntând chinurile, au sfinþit cu sângele lor preþios de martiri începuturile cu totul excepþionale ale Bisericii din Coreea.

Invitatoriul V. Doamne, deschide-mi buzele. R. ªi gura mea va vesti lauda ta.

Ant. Veniþi sã-l adorãm pe regele martirilor, Domnul nostru. Psalmul 94 (95) Chemare la preamãrirea lui Dumnezeu Îndemnaþi-vã unii pe alþii în fiecare zi, pânã când putem zice: „Astãzi!” (Evr 3,13). 1

Veniþi sã cântãm cu veselie Domnului, sã strigãm cu bucurie cãtre stânca mântuirii noastre! 2 Sã mergem înaintea lui cu cântece de laudã ºi în cântãri de psalmi sã-l preamãrim!


2

20 septembrie, sfinþii Martiri din Coreea

3

Cãci mare Dumnezeu este Domnul ºi mare împãrat peste toþi zeii; 4 în mâna lui sunt adâncurile pãmântului ºi ale lui sunt înãlþimile munþilor; 5 a lui este marea, cãci el a fãcut-o, ºi mâinile lui au plãsmuit uscatul. 6 Veniþi sã ne închinãm ºi sã ne plecãm în faþa lui ºi sã îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru, 7 cãci el este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul pe care el îl pãstoreºte, turma pe care mâna lui o cãlãuzeºte. 8 O, de aþi asculta astãzi glasul lui: „Nu vã împietriþi inimile ca la Meriba, ca în ziua de la Massa, în pustiu; 9 acolo m-au ispitit pãrinþii voºtri, m-au pus la încercare, deºi au vãzut lucrãrile mele. 10 Patruzeci de ani m-a dezgustat neamul acesta; de aceea am zis: Este un popor cu inima rãtãcitã, 11 nu au cunoscut cãile mele; de aceea am jurat în mânia mea: Nu vor intra în odihna mea!” Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Veniþi sã-l adorãm pe regele martirilor, Domnul nostru. Psalmul cu antifona sa se poate eventual omite, dacã Invitatoriul se spune înainte de Laude.

Oficiul lecturilor V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.


Oficiul lecturilor

3

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Cristoase-mpãrat al mãririi divine, Martirii te au drept coroanã pe tine, Iar cei care viaþa s-o deie sunt gata Primesc de la tine în ceruri rãsplata. În ziua martirilor tãi închinatã, Coboarã-þi privirea spre noi înc-o datã; Priveºte la jertfa lor sfântã de sânge, ªi lanþul pãcatelor noastre ni-l frânge. Martirii ce mor întru chinuri extreme Sunt semnul victoriei tale supreme; În orice pãcat ce-l ucizi prin iertare Izbânda ta, Doamne, la fel e de mare. Rugãmu-ne þie, cu fruntea plecatã, Ascultã-ne ruga, cerescule Tatã, Cu Fiul cel care cu tine-i de-o fire ªi Duhul cel Sfânt cel ce-i Duh de iubire. Amin. PSALMODIA Ant. 1 Sângele sfinþilor martiri a fost vãrsat pentru Cristos pe pãmânt; de aceea s-au învrednicit de o rãsplatã veºnicã. Psalmul 2 1 Pentru ce se frãmântã neamurile * ºi pentru ce cugetã popoarele lucruri deºarte? 2 Regii pãmântului se rãscoalã † ºi cei puternici se sfãtuiesc împreunã * împotriva Domnului ºi împotriva Unsului sãu: 3 „Sã rupem legãturile lor * ºi sã scãpãm de jugul lor!” 4 Cel care locuieºte în ceruri surâde, * Domnul îi face de ruºine.


4

20 septembrie, sfinþii Martiri din Coreea

5

Apoi în mânia sa le vorbeºte * ºi în furia sa îi înspãimântã: 6 „Eu sunt acela care l-am uns pe regele meu în Sion, * pe muntele meu cel sfânt!” 7 Voi vesti hotãrârea Domnului; † el mi-a zis: „Tu eºti Fiul meu, * eu astãzi te-am nãscut. 8 Cere-mi ºi-þi voi da popoarele ca moºtenire * ºi marginile pãmântului în stãpânire! 9 Tu le vei zdrobi cu un toiag de fier * ºi le vei sfãrâma ca pe vasul olarului!” 10 Acum, dar, regilor, purtaþi-vã cu înþelepciune,* trageþi învãþãturã, judecãtori ai pãmântului! 11 Slujiþi-i Domnului cu fricã, * bucuraþi-vã cu teamã! 12 Luaþi aminte, ca nu cumva sã se mânie ºi sã pieriþi pe cale, * cãci mânia lui se aprinde degrabã. Fericiþi toþi aceia * care nãdãjduiesc în el. Ant. Sângele sfinþilor martiri a fost vãrsat pentru Cristos pe pãmânt; de aceea s-au învrednicit de o rãsplatã veºnicã. Ant. 2 Cei drepþi vor trãi în veºnicie ºi rãsplata lor este la Domnul. Psalmul 32 (33) I Bucuraþi-vã, drepþilor, în Domnul; * cei fãrã de prihanã se cuvine sã-i înalþe cântare de laudã. 2 Lãudaþi-l pe Domnul cu harpa; * cântaþi-i cu alãuta cu zece coarde. 3 Cântaþi-i o cântare nouã, * cântaþi cu mãiestrie ºi cu strigãte de veselie. 4 Cãci drept este cuvântul Domnului * ºi toate lucrãrile sale sunt vrednice de crezare. 1


Oficiul lecturilor

5

5

El iubeºte dreptatea ºi adevãrul, * pãmântul este plin de bunãtatea Domnului. 6 Prin cuvântul Domnului au fost fãcute cerurile * ºi prin suflarea gurii lui, toate oºtirile sale. 7 El þine ca într-un burduf apele mãrii * ºi pune în vistierii abisurile. 8 Sã se teamã de Domnul tot pãmântul, * în faþa lui sã tremure toþi locuitorii lumii. 9 Cãci el a spus ºi toate s-au fãcut, * el a poruncit ºi toate au fost create. 10 Domnul destramã planurile naþiunilor, * el zãdãrniceºte hotãrârile popoarelor; 11 dar planul Domnului rãmâne în veci * ºi gândurile inimii sale din neam în neam. Ant. Cei drepþi vor trãi în veºnicie ºi rãsplata lor este la Domnul. Ant. 3 Sfinþii mei, care aþi luptat în lumea aceasta, vã voi da rãsplatã. II Fericit este poporul al cãrui Dumnezeu este Domnul, * poporul pe care el ºi l-a ales ca moºtenire. 13 Domnul priveºte din ceruri, * el îi vede pe toþi fiii oamenilor. 14 Din locuinþa lui sfântã * îi cerceteazã pe toþi locuitorii pãmântului. 15 El singur a plãsmuit inimile lor * ºi le cunoaºte toate faptele. 16 Regele nu se salveazã prin mulþimea armatei, * nici cel viteaz nu scapã prin marea lui putere. 17 Nu ajunge calul pentru a da mântuire * ºi, cu toatã puterea lui, nu poate izbãvi. 18 Iatã, ochii Domnului sunt îndreptaþi spre cei care se tem de el, * spre cei care nãdãjduiesc în mila lui, 19 ca sã scape de la moarte sufletele lor * ºi sã-i hrãneascã în timp de foamete. 12


6

20 septembrie, sfinþii Martiri din Coreea

20

Sufletul nostru îl aºteaptã pe Domnul; * pentru cã el este ajutorul ºi apãrãtorul nostru, 21 pentru cã în el se va bucura inima noastrã * ºi în numele lui cel sfânt ne-am pus nãdejdea. 22 Fie, Doamne, mila ta asupra noastrã, * precum ºi speranþa noastrã este în tine. Ant. Sfinþii mei, care aþi luptat în lumea aceasta, vã voi da rãsplatã. V. Sufletul nostru îl aºteaptã pe Domnul. R. Pentru cã el este ajutorul ºi refugiul nostru. LECTURA ÎNTâI Din Scrisoarea sfântului apostol Paul cãtre Romani

8,18-39

Nimic nu va putea sã ne despartã de iubirea lui Dumnezeu care este în Cristos Isus Fraþilor, 18 consider cã suferinþele timpului prezent nu se pot compara cu gloria viitoare care ni se va revela. 19 Într-adevãr, creaþia aºteaptã cu nerãbdare revelarea fiilor lui Dumnezeu. 20 Cãci creaþia a fost supusã zãdãrniciei, nu de bunãvoie, ci din cauza aceluia care a supus-o, cu speranþa 21 cã ºi ea, creaþia, va fi eliberatã de sclavia stricãciunii spre libertatea gloriei fiilor lui Dumnezeu. 22 De fapt, noi ºtim cã toatã creaþia suspinã ºi suferã durerile unei naºteri pânã în timpul de acum, 23 dar nu numai ea, ci ºi noi, cei care avem ca prim dar al lui Dumnezeu Duhul, ºi noi suspinãm în noi înºine, aºteptând înfierea ºi rãscumpãrarea trupului nostru; 24 cãci în speranþã am fost mântuiþi. Dar speranþa care se vede nu este speranþã, deoarece cum ar putea spera cineva ceea ce vede? 25 Însã, dacã sperãm ceea ce nu vedem, atunci aºteptãm cu rãbdare. 26 De asemenea, ºi Duhul vine în ajutorul slãbiciunii noastre pentru cã nu ºtim ce sã cerem în rugãciune aºa cum se cuvine, dar Duhul însuºi intervine pentru noi cu suspine negrãite. 27 Însã cel care cerceteazã inimile ºtie


Oficiul lecturilor

7

care este dorinþa Duhului; adicã intervine în favoarea sfinþilor dupã voinþa lui Dumnezeu. 28 De fapt, ºtim cã el le îndreaptã toate spre bine celor care îl iubesc pe Dumnezeu, adicã celor care sunt chemaþi dupã planul lui. 29 Cãci pe cei pe care i-a cunoscut de mai înainte, de mai înainte i-a ºi hotãrât sã fie asemenea chipului Fiului sãu, aºa încât el sã fie primul nãscut între mulþi fraþi; 30 pe cei pe care de mai înainte i-a hotãrât, i-a ºi chemat; pe cei pe care i-a chemat, i-a ºi justificat; pe cei pe care i-a justificat, pe aceºtia i-a ºi preamãrit. 31 Aºadar, ce vom spune cu privire la acestea? Dacã Dumnezeu este pentru noi, cine este împotriva noastrã? 32 El, care nu l-a cruþat pe propriul sãu Fiu, ba chiar l-a dat la moarte pentru noi toþi, cum nu ne va dãrui toate împreunã cu el? 33 Cine va aduce acuzã împotriva aleºilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este cel care justificã! 34 Cine îi va condamna? Cristos Isus, care a murit, dar, mai mult, a ºi înviat, care este la dreapta lui Dumnezeu, intervine pentru noi. 35 Cine ne va despãrþi de iubirea lui Cristos? Oare necazul, sau strâmtorarea, sau persecuþia, sau foame tea, sau lipsa de haine, sau primejdia, sau sabia? 36 Dupã cum este scris: Pentru tine suntem daþi la moarte toatã ziua, suntem socotiþi ca niºte oi de înjunghiere. 37 Dar în toate acestea noi suntem mai mult decât învingãtori prin cel care ne-a iubit. 38 Cãci sunt convins cã nici moartea, nici viaþa, nici îngerii, nici stãpânirile, nici cele prezente, nici cele viitoare, nici puterile, 39 nici înãlþimile, nici adâncurile ºi nici vreo altã creaturã nu va putea sã ne despartã de iubirea lui Dumnezeu care este în Cristos Isus, Domnul nostru. RESPONSORIUL Mt 5,44-45.48; Lc 6,27 R. Iubiþi-i pe duºmanii voºtri, faceþi bine celor care vã urãsc ºi rugaþi-vã pentru cei care vã persecutã ºi vã defãimeazã, * ca sã fiþi fiii Tatãlui vostru, cel din ceruri. V. Fi-þi aºadar desãvârºiþi precum Tatãl vostru ceresc este desãvârºit. * Ca sã fiþi.


8

20 septembrie, sfinþii Martiri din Coreea

LECTURA A DOUA Din Ultimul îndemn al sfântului Andrei Kim Taegõn, preot martir (Pro Coreea. Documenta., ed. Mission Catholique Séoul, Séoul-Paris 1938, I, 74-75)

Credinþa încoronatã de iubire ºi perseverenþã Fraþi ºi prieteni preaiubiþi, gândiþi-vã ºi iarãºi gândiþi-vã: la începutul timpurilor, Dumnezeu a creat cerul ºi pãmântul ºi toate lucrurile; întrebaþi-vã de ce ºi ce plan a avut ca sã plãsmuiascã omul dupã chipul ºi asemãnarea sa. Aºadar, dacã în aceastã lume plinã de pericole ºi de mizerie nu l-am recunoaºte drept creator pe Domnul, la nimic nu ne-ar folosi faptul de a ne fi nãscut ºi de a rãmâne vii. Dacã prin harul lui Dumnezeu am venit pe lume, tot prin harul sãu am primit Botezul ºi am intrat în Bisericã; astfel, deveniþi ucenici ai Domnului, noi purtãm un nume mãreþ. Dar la ce ar folosi sã avem un nume aºa de mare fãrã coerenþa vieþii? În zadar ne-am fi nãscut în lume ºi am fi intrat în Bisericã; ba chiar ar fi o trãdare a Domnului ºi a harului sãu. Mai bine ar fi fost dacã nu ne-am fi nãscut, decât sã fi primit harul Domnului ºi sã fi pãcãtuit împotriva lui. Priviþi agricultorul care seamãnã ogorul: la timpul potrivit, arã pãmântul, apoi îl fertilizeazã ºi, neluând în considerare truda depusã sub soare, el cultivã sãmânþa preþioasã. Atunci când spicele sunt mature ºi soseºte timpul seceriºului, inima sa, uitând de trudã ºi de sudoare, se veseleºte ºi se bucurã ºi tresaltã de fericire. Dacã însã spicele sunt goale ºi nu-i rãmâne altceva decât paiele ºi pleava, agricultorul, amintindu-ºi de munca durã ºi de sudoare, cu cât mai cu sârg cultivase ogorul, cu atât mai mult îl va lãsa în paraginã. La fel a fãcut Domnul cu noi: pãmântul este ogorul sãu, noi, oamenii, suntem germenii, harul este îngrã ºãmântul. Prin întruparea ºi rãscumpãrarea sa, el ne-a


Laudele

9

irigat cu sângele sãu, pentru a putea creºte ºi ajunge la maturizare. Atunci când, în ziua judecãþii, va veni timpul adunatului, cel care va fi gãsit matur în har se va bucura în împãrãþia cerurilor ca fiu adoptiv al lui Dumnezeu; însã cel care va rãmâne fãrã rod, deºi a fost fiu adoptiv, va deveni duºman ºi va fi pedepsit în veci aºa cum meritã. Fraþilor preaiubiþi, sã ºtiþi cu certitudine cã Domnul nostru Isus, venit în lume, a luat asupra sa dureri nenumãrate, prin pãtimirea sa, a întemeiat sfânta Bisericã ºi o face sã creascã prin încercãrile ºi martiriul credincioºilor. Chiar dacã puterile lumii o asupresc ºi luptã împotriva ei, totuºi, nu o vor birui niciodatã. Dupã înãl þarea lui Isus, din timpul apostolilor ºi pânã în zilele noastre, în toate pãrþile pãmântului, sfânta Bisericã creºte în mijlocul suferinþelor. Astfel, în cursul celor cincizeci sau ºaizeci de ani de când sfânta Bisericã a intrat în Coreea noastrã, credincioºii au trebuit sã înfrunte de mai multe ori persecuþia, ºi astãzi este ºi mai înteþitã. De aceea, numeroºi prieteni în aceeaºi credinþã, printre care ºi eu, am fost aruncaþi în temniþã; de asemenea, ºi voi rãmâneþi în mijlocul încercãrilor. Dacã este adevãrat cã formãm un singur trup, oare cum sã nu fim întristaþi în adâncul inimilor noastre? Cum sã nu experimentãm, conform sentimentului uman, durerea despãrþirii? Totuºi, aºa cum spune Scriptura, Dumnezeu are grijã ºi de cel mai mic fir de pãr de pe cap ºi þine cont de el în atotºtiinþa sa; aºadar, cum va putea fi consideratã o persecuþie aºa de violentã, dacã nu o dispoziþie divinã, o rãsplatã sau o pedeapsã? Aºadar, îmbrãþiºaþi voinþa lui Dumnezeu ºi continuaþi cu toatã inima lupta pentru Isus, regele cerului; ºi veþi învinge diavolul din lumea aceasta, învins deja de Cristos. Vã implor: nu neglijaþi iubirea fraternã, ci ajutaþi-vã reciproc ºi perseveraþi pânã când Domnul va avea milã de noi, îndepãrtând încercarea.


10

20 septembrie, sfinþii Martiri din Coreea

Aici suntem douãzeci ºi, prin harul lui Dumnezeu, încã ne simþim bine. Dacã vreunul va fi ucis, vã implor sã aveþi grijã de familia sa. Aº mai avea încã multe lucruri de spus, dar cum pot sã le exprim cu peniþa ºi hârtia? Termin scrisoarea mea. Fiind de acum aproape de luptã, vã rog sã umblaþi în fidelitate, iar la sfârºit, fiind intraþi în cer, ne vom bucura împreunã. Vã sãrut pentru ultima datã, ca semn al iubirii mele. RESPONSORIUL Cf. 2Cor 6,9-10 R. Aceºtia sunt martirii, care au fost martorii lui Cristos ºi nu s-au temut de ameninþãri, lãudându-l pe Domnul. * Sângele martirilor este sãmânþa creºtinilor. V. Sunt necunoscuþi, deºi sunt bine cunoscuþi; ca unii care sunt pe moarte, deºi iatã cã trãiesc; ca unii care nu au nimic, deºi stãpânesc toate. * Sângele martirilor. Rugãciunea de încheiere Dumnezeule, creatorul ºi mântuirea tuturor neamurilor, care þi-ai dobândit un popor sfânt în Coreea chemându-i pe mulþi fii ai tãi în chip minunat la credinþa catolicã, ºi l-ai sporit prin mãrturia glorioasã a sfinþilor Andrei, Paul ºi însoþitorii lor, dã-ne, prin exemplul ºi mijlocirea lor, harul sã fim ºi noi statornici pânã la moarte în îndeplinirea poruncilor tale. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Se încheie, cel puþin când se recitã comun, cu aclamaþia:

Sã-l binecuvântãm pe Domnul. R. Mulþumim lui Dumnezeu. Laudele V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.


Laudele

11

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Lui Cristos sã i se-nchine omul, fruntea sã ºi-o-ncline; De la el în lume vine orice merit, orice bine. Sã primeascã cinste ceata de martiri ºi de martire, Ceatã ce nu poate ochiul îndeajuns sã o admire. Cu curaj martirii poartã cel mai sfânt dintre rãzboaie, Nefiind în stare moartea sã-i înfrângã, sã-i îndoaie; Fala noastrã ºi a lumii, ei, eroii, ne-nfricaþii, Sunt luminã ºi modele pentru-atâtea generaþii. Nu se tem de ura lumii, chiar ºi moartea o înfruntã, Îndurând cu bãrbãþie suferinþa cea mai cruntã; Însã-acuma cine oare ar putea sã le mãsoare Fericirea ce-au primit-o ºi cereasca lor splendoare? Ei refuzã sã asculte de porunca ce-o dau rãii Care-i judecã, ºi-atuncea nemilos lovesc cãlãii; Sprijiniþi fiind de Domnul, neclintiþi rãmân asemeni Unor mari, impunãtoare, neclintite stânci de cremeni. Cu credinþa lor cea tare, datã paºii sã le poarte, Cu speranþa lor cea vie într-o viaþã dupã moarte, Cu iubirea ce o clipã n-a-ncetat sã îi consume, Biruindu-l pe Satana, pãrãsesc aceastã lume. Îi aduc mereu martirii slavã veºnicului Tatã, Duhul Sfânt în ei puterea ºi iubirea ºi-o aratã, Îl îmbucurã martirii pe Cristos, pe el, trimisul Tatãlui ceresc în lume; ei încântã paradisul. Te rugãm, deschide-þi, Doamne, a-ndurãrilor comoarã, Fã ca-n trupurile noastre toatã patima sã moarã; Ca stãpâni fiind în viaþã pe impulsurile firii, Sã-þi cântãm odatã-n ceruri împreunã cu martirii. Amin. PSALMODIA Ant. 1 Pe când erau în chinuri, martirii lui Cristos priveau la cer ºi ziceau: „Ajutã-ne, Doamne”.


12

20 septembrie, sfinþii Martiri din Coreea

Psalmul 23 (24) Intrarea Domnului în templu Prin înãlþarea sa cu trupul, lui Cristos i s-au deschis porþile cerului (sf. Irineu). 1 Al Domnului este pãmântul ºi tot ce este pe el, * lumea ºi cei care locuiesc în ea. 2 Cãci el l-a întemeiat pe mãri * ºi l-a stabilit peste râuri. 3 Cine va urca pe muntele Domnului? * Cine va sta în locul sãu cel sfânt? 4 Cel care are mâinile nepãtate ºi inima curatã, † cel care nu-ºi înalþã sufletul spre lucruri deºarte * ºi nu jurã cu viclenie. 5 Acesta va primi binecuvântare de la Domnul * ºi dreptate de la Dumnezeu, mântuitorul sãu. 6 Acesta este neamul celor care-l cautã pe el, * al celor care cautã faþa Dumnezeului lui Iacob. 7 Ridicaþi-vã, porþilor, pragurile voastre de sus, † deschideþi-vã, voi, porþi veºnice, * ca sã intre regele mãririi! 8 Cine este acest rege al mãririi? † E Domnul cel tare ºi puternic, * Domnul cel viteaz în luptã! 9 Ridicaþi-vã, porþilor, pragurile voastre de sus, † deschideþi-vã, voi, porþi veºnice, * ca sã intre regele mãririi! 10 Cine este acest rege al mãririi? * Domnul oºtirilor: el este regele mãririi. Ant. Pe când erau în chinuri, martirii lui Cristos priveau la cer ºi ziceau: „Ajutã-ne, Doamne”. Ant. 2 Lãudaþi-l pe Domnul, voi, suflete ale drepþilor, voi, sfinþi ºi îngeri, binecuvântaþi-l, aleluia. Cântarea Tob 13,2-8 Dumnezeu pedepseºte ºi mântuieºte


Laudele

13

Binecuvântat sã fie Dumnezeu, ºi Tatãl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a renãscut, dupã marea sa îndurare (1Pt 1,3). 2 Binecuvântat este în veci Dumnezeul cel viu, * cãci veºnicã este împãrãþia lui. Domnul pedepseºte ºi tot el se îndurã, * el face sã coboare în locuinþa morþilor ºi tot el, prin puterea lui, ridicã din pierzare * ºi nimeni nu poate scãpa de sub mâna lui. 3 Preamãriþi-l, fii ai lui Israel, în faþa neamurilor, † cãci el v-a împrãºtiat printre ele * 4 ºi acolo v-a arãtat mãreþia sa. Preamãriþi-l înaintea tuturor vieþuitoarelor, † cãci el este Domnul ºi Dumnezeul nostru, * el este Tatãl nostru în veci de veci. 5 El vã pedepseºte pentru fãrãdelegea voastrã * ºi se îndurã iarãºi de toþi ºi vã strânge din toate neamurile * printre care aþi fost risipiþi. 6 Dacã vã veþi întoarce la el din toatã inima ºi din tot sufletul * ca sã împliniþi adevãrul în faþa lui, atunci el se va întoarce spre voi * ºi nu-ºi va mai ascunde faþa de la voi. Priviþi, aºadar, ce a fãcut pentru voi * ºi preamãriþi-l cu glas puternic. Binecuvântaþi-l pe Domnul dreptãþii * ºi preamãriþi-l pe regele veacurilor. Din þara în care mã aflu în exil eu îi aduc mulþumiri * ºi arãt puterea ºi maiestatea lui în faþa unui popor de pãcãtoºi. Convertiþi-vã, o, pãcãtoºilor, † sãvârºiþi dreptatea înaintea lui; * cine ºtie, poate va fi binevoitor ºi se va îndura de voi. 7 Eu ºi sufletul meu îl preaînãlþãm pe împãratul cerului * ºi sufletul meu tresaltã de bucurie în toate zilele vieþii mele.


14

20 septembrie, sfinþii Martiri din Coreea

8

Binecuvântaþi-l pe Domnul, toþi cei aleºi, † ºi cu toþii lãudaþi mãreþia lui! * Trãiþi zile de bucurie ºi preamãriþi-l pe Domnul! Ant. Lãudaþi-l pe Domnul, voi, suflete ale drepþilor, voi, sfinþi ºi îngeri, binecuvântaþi-l, aleluia. Ant. 3 Voi, coruri ale martirilor, lãudaþi-l pe Domnul în ceruri. Psalmul 32 (33) Laudã Providenþei Toate prin el s-au fãcut (In 1,3). 1 Bucuraþi-vã, drepþilor, în Domnul; * cei fãrã de prihanã se cuvine sã-i înalþe cântare de laudã. 2 Lãudaþi-l pe Domnul cu harpa; * cântaþi-i cu alãuta cu zece coarde. 3 Cântaþi-i o cântare nouã, * cântaþi cu mãiestrie ºi cu strigãte de veselie. 4 Cãci drept este cuvântul Domnului * ºi toate lucrãrile sale sunt vrednice de crezare. 5 El iubeºte dreptatea ºi adevãrul, * pãmântul este plin de bunãtatea Domnului. 6 Prin cuvântul Domnului au fost fãcute cerurile * ºi prin suflarea gurii lui, toate oºtirile sale. 7 El þine ca într-un burduf apele mãrii * ºi pune în vistierii abisurile. 8 Sã se teamã de Domnul tot pãmântul, * în faþa lui sã tremure toþi locuitorii lumii. 9 Cãci el a spus ºi toate s-au fãcut, * el a poruncit ºi toate au fost create. 10 Domnul destramã planurile naþiunilor, * el zãdãrniceºte hotãrârile popoarelor; 11 dar planul Domnului rãmâne în veci * ºi gândurile inimii sale din neam în neam. 12 Fericit este poporul al cãrui Dumnezeu este Domnul, * poporul pe care el ºi l-a ales ca moºtenire.


Laudele

15

13

Domnul priveºte din ceruri, * el îi vede pe toþi fiii oamenilor. 14 Din locuinþa lui sfântã * îi cerceteazã pe toþi locuitorii pãmântului. 15 El singur a plãsmuit inimile lor * ºi le cunoaºte toate faptele. 16 Regele nu se salveazã prin mulþimea armatei, * nici cel viteaz nu scapã prin marea lui putere. 17 Nu ajunge calul pentru a da mântuire * ºi, cu toatã puterea lui, nu poate izbãvi. 18 Iatã, ochii Domnului sunt îndreptaþi spre cei care se tem de el, * spre cei care nãdãjduiesc în mila lui, 19 ca sã scape de la moarte sufletele lor * ºi sã-i hrãneascã în timp de foamete. 20 Sufletul nostru îl aºteaptã pe Domnul; * pentru cã el este ajutorul ºi apãrãtorul nostru, 21 pentru cã în el se va bucura inima noastrã * ºi în numele lui cel sfânt ne-am pus nãdejdea. 22 Fie, Doamne, mila ta asupra noastrã, * precum ºi speranþa noastrã este în tine. Ant. Voi, coruri ale martirilor, lãudaþi-l pe Domnul în ceruri. LECTURA SCURTã 2Cor 1,3-5 Binecuvântat sã fie Dumnezeu ºi Tatãl Domnului nostru Isus Cristos, Tatãl îndurãrilor ºi Dumnezeul oricãrei mângâieri, care ne mângâie în orice necaz al nostru ca sã putem ºi noi sã-i mângâiem pe cei care se aflã în orice necaz cu mângâierea cu care noi înºine suntem mângâiaþi de Dumnezeu. Cãci dupã cum priso sesc pãtimirile lui Cristos în noi, tot la fel, prin Cristos prisoseºte ºi mângâierea noastrã. RESPONSORIUL SCURT R. Cei drepþi * vor trãi în veac. Cei drepþi. V. Domnul este rãsplata lor de-a pururi. * Vor trãi în veac. Slavã Tatãlui. Cei drepþi.


16

20 septembrie, sfinþii Martiri din Coreea

Ant. la Benedictus: Fericiþi cei prigoniþi pentru dreptate, cãci a lor este împãrãþia cerurilor. CâNTAREA DIN EvANGHELIE – Benedictus Lc 1,68-79 Despre Mesia ºi Înaintemergãtorul sãu 68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, * pentru cã a vizitat ºi a rãscumpãrat poporul sãu, 69 ºi ne-a înãlþat o putere de mântuire * în casa lui David, slujitorul sãu, 70 precum a promis prin gura sfinþilor sãi profeþi * care au fost în vechime, 71 sã ne mântuiascã de vrãjmaºii noºtri * ºi de mâna tuturor acelora care ne urãsc. 72 Astfel îºi aratã îndurarea faþã de pãrinþii noºtri * ºi îºi aduce aminte de legãmântul sãu cel sfânt. 73 De jurãmântul pe care l-a fãcut lui Abraham, pãrintele nostru, * cã ne va dãrui harul, 74 ca, eliberaþi din mâna duºmanilor noºtri, * sã-i slujim fãrã teamã, 75 în sfinþenie ºi dreptate, sub privirea lui, * în toate zilele vieþii noastre. 76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema: * cãci vei merge înaintea Domnului sã pregãteºti cãile sale, 77 pentru a da poporului sãu cunoºtinþa mântuirii * întru iertarea pãcatelor, 78 prin iubirea îndurãtoare a Dumnezeului nostru, * cu care ne va vizita, Cel care Rãsare din înãlþime 79 ca sã lumineze pe cei care se aflã în întuneric ºi în umbra morþii * ºi sã îndrepte paºii noºtri pe calea pãcii. Slavã Tatãlui ºi Fiului * ºi Sfântului Duh. Precum era la început ºi acum ºi pururea * ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Fericiþi cei prigoniþi pentru dreptate, cãci a lor este împãrãþia cerurilor.


Laudele

17

RUGãCIUNEA UNIvERSALã Fraþilor, împreunã cu martirii care ºi-au dat viaþa pentru cuvântul lui Dumnezeu, sã-l sãrbãtorim pe Mântuitorul nostru, martorul credincios al Tatãlui: Doamne, ne-ai rãscumpãrat pentru Dumnezeu cu sângele tãu! Prin martirii tãi, care au îmbrãþiºat de bunãvoie moartea ca mãrturie pentru credinþã, – dã-ne, Doamne, adevãrata libertate a spiritului. Prin martirii tãi, care ºi-au mãrturisit credinþa pânã la sânge, – dã-ne, Doamne, puritate ºi statornicie în credinþã. Prin martirii tãi, care au mers pe urmele tale purtând crucea, – dã-ne, Doamne, harul sã suportãm cu tãrie greutãþile vieþii. Prin martirii tãi, care ºi-au spãlat veºmintele în sângele Mielului, – dã-ne, Doamne, harul sã învingem toate ispitele trupului ºi ale lumii. Tatãl nostru. Rugãciunea de încheiere Dumnezeule, creatorul ºi mântuirea tuturor neamurilor, care þi-ai dobândit un popor sfânt în Coreea che mându-i pe mulþi fii ai tãi în chip minunat la credinþa catolicã, ºi l-ai sporit prin mãrturia glorioasã a sfinþilor Andrei, Paul ºi însoþitorii lor, dã-ne, prin exemplul ºi mijlocirea lor, harul sã fim ºi noi statornici pânã la moarte în îndeplinirea poruncilor tale. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Dacã se recitã individual, se face încheierea astfel:

Domnul sã ne binecuvânteze, sã ne apere de orice rãu ºi sã ne ducã la viaþa veºnicã. R. Amin.


20 septembrie, sfinþii Martiri din Coreea

18

Ora medie V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL O, Dumnezeule preasfânt, Luminã tu ne dai în zori, Iar la amiazã ne cobori, De sus, cãldurã pe pãmânt. Al patimii nãvalnic foc Tu stinge-l, Doamne, în noi toþi; Din inimi ura sã o scoþi ªi dragoste sã pui în loc. Sã fie Tatãl lãudat, ªi Fiul cel nãscut din el, ªi Duhul dragostei, la fel, Primeascã cinste ne-ncetat. Amin. PSALMODIA Ant. Domnul i-a încununat cu coroana dreptãþii ºi le-a dãruit numele sfânt al slavei. Psalmul 118 (119),169-176 XXII (Tau) 169

Sã ajungã strigarea mea, Doamne, înaintea feþei tale, * dã-mi înþelegere, potrivit cuvântului tãu! 170 Sã vinã rugãciunea mea în faþa ta, * dupã fãgãduinþa ta elibereazã-mã!


Ora medie

19

171

Buzele mele sã vesteascã lauda ta, * cãci tu mã înveþi îndreptãrile tale. 172 Sã cânte limba mea cuvintele tale, * cãci toate poruncile tale sunt drepte. 173 Mâna ta sã-mi vinã în ajutor, * cãci am ales învãþãturile tale. 174 Suspin de dor, Doamne, dupã mântuirea ta, * ºi legea ta este desfãtarea mea. 175 Sã trãiascã sufletul meu ºi sã te laude, * judecãþile tale îmi vor veni în ajutor. 176 Am rãtãcit ca o oaie care s-a pierdut, * cautã-l pe slujitorul tãu, cãci nu am uitat poruncile tale. Psalmul 44 (45) Nunta regelui Iatã, vine Mirele: ieºiþi în întâmpinarea lui! (Mt 25,6). I Din inima mea se revarsã cuvinte frumoase, † eu vreau sã-i prezint regelui opera mea. * Limba mea sã fie ca pana unui scriitor iscusit. 3 Tu eºti cel mai fermecãtor dintre fiii oamenilor; † har a fost revãrsat pe buzele tale * ºi, de aceea, te-a binecuvântat Dumnezeu în veac. 4 Încinge-þi sabia peste coapsa ta, viteazule, * ea este strãlucirea ºi mãreþia ta. 5 Înainteazã cu maiestate, suie în carul de luptã, † pentru adevãr, blândeþe ºi dreptate, * ºi te va învãþa lucruri minunate dreapta ta. 6 Sãgeþile tale sunt ascuþite,† pãtrund în inima duºmanilor regelui; * popoarele cad la picioarele tale. 7 Tronul tãu, Dumnezeule, este veºnic; * sceptrul dreptãþii este sceptrul domniei tale. 2


20

20 septembrie, sfinþii Martiri din Coreea

8

Ai iubit dreptatea ºi ai urât fãrãdelegea; † de aceea te-a uns Dumnezeu, Dumnezeul tãu, cu untdelemnul bucuriei, * ca pe nimeni altul dintre semenii tãi. 9 Mir, aloe ºi casia înmiresmeazã toate hainele tale; * din palate de fildeº, coarde de harpã te înveselesc. 10 Fiice de regi sunt în preajma ta, * regina stã la dreapta ta, împodobitã cu aur de Ofir. II Ascultã, fiicã, priveºte ºi pleacã-þi urechea, * uitã de poporul tãu ºi de casa tatãlui tãu. 12 Regele râvneºte frumuseþea ta; * el îþi este stãpânul, pleacã-te în faþa lui. 13 Fiicele Tirului aduc daruri * ºi bogaþii poporului cautã faþa ta. 14 Fiica regelui este strãlucitoare * când îºi face intrarea îmbrãcatã în haine brodate cu aur. 15 În haine strãlucitoare e adusã la rege; † fecioare formeazã alaiul ei, * prietenele ei sunt aduse la tine. 16 Sunt aduse în bucurie ºi veselie, * sunt conduse în palatul regelui. 17 În locul pãrinþilor tãi vor fi copiii tãi, * ºi îi vei pune stãpânitori peste tot pãmântul. 18 Îmi voi aduce aminte de numele tãu din neam în neam; * de aceea te vor lãuda popoarele în veci ºi în vecii vecilor. 11

Ant. Domnul i-a încununat cu coroana dreptãþii ºi le-a dãruit numele sfânt al slavei. LECTURA SCURTã Cf. Evr 11,33 Sfinþii prin credinþã au cucerit regate, au înfãptuit dreptatea, au dobândit promisiunile în Cristos Isus, Domnul nostru.


Vesperele

21

V. Tristeþea voastrã. R. Se va schimba în bucurie.

Rugãciunea de încheiere Dumnezeule, creatorul ºi mântuirea tuturor neamurilor, care þi-ai dobândit un popor sfânt în Coreea chemându-i pe mulþi fii ai tãi în chip minunat la credinþa catolicã, ºi l-ai sporit prin mãrturia glorioasã a sfinþilor Andrei, Paul ºi însoþitorii lor, dã-ne, prin exemplul ºi mijlocirea lor, harul sã fim ºi noi statornici pânã la moarte în îndeplinirea poruncilor tale. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin. Se încheie, cel puþin când se recitã comun, cu aclamaþia:

Sã-l binecuvântãm pe Domnul. R. Mulþumim lui Dumnezeu. vesperele V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Astãzi cerul strãluceºte de mai multã frumuseþe, Pe martiri îi cântã sfinþii, cântã faptele mãreþe; Sã-i slãvim ºi noi pe cei ce-s mari eroi cu fire blândã, Sã-l slãvim pe-acela care dã martirilor izbândã. Cu duºmanii tãi, Cristoase, ei duc lupta cea mai sfântã, Pe pãmânt nimic nu-i miºcã ºi nimic nu-i înspãimântã; Nu urmeazã calea lumii pãcãtoase ºi haine, Ci, privind spre tine, Doamne, te urmeazã doar pe tine. Ucigându-i crud cãlãii, nu-i scutesc de vreo torturã; Muþi în faþa lor martirii tac din gurã ºi îndurã. Nu rostesc cuvinte rele, nici blesteme, nici sudalme, Ci pe cei care-i omoarã îi privesc cu feþe calme.


22

20 septembrie, sfinþii Martiri din Coreea

Dar rãsplata pregãtitã în lãcaº de bucurie Care voce, care limbã, ar putea sã o descrie? Zac în locul de ruºine ucigaºii, pãcãtoºii; Ei domnesc cu tine-n slavã-ncununaþi de lauri roºii. Adorabilã Treime, noi suntem cuprinºi de silã Când vedem cât ne e viaþa de murdarã ºi sterilã; Stinge patimile care fãrã preget ne frãmântã ªi condu-ne la o viaþã mai curatã ºi mai sfântã. Amin. PSALMODIA Ant. 1 Trupurile sfinþilor se odihnesc în pace, iar numele lor vor trãi în veci. Psalmul 114 (116 A) Îl iubesc pe Domnul, * pentru cã ascultã glasul rugãciunii mele. 2 El îºi pleacã urechea spre mine, * în ziua în care îl chem. 3 Mã strângeau lanþurile morþii * ºi mã cuprindeau spaimele infernului, mã chinuiau tristeþea ºi neliniºtea. † 4 Am invocat numele Domnului: * „Doamne, salveazã-mi sufletul!” 5 Domnul este milostiv ºi drept, * Dumnezeul nostru este plin de îndurare. 6 Domnul îi ocroteºte pe cei mici: * am fost umilit ºi el m-a mântuit. 7 Întoarce-te, suflete al meu, la odihna ta, * fiindcã Domnul þi-a fãcut bine. 8 El mi-a salvat sufletul de la moarte, † a ferit ochii mei de lacrimi, * picioarele mele de la cãdere. 9 Voi umbla înaintea Domnului * pe pãmântul celor vii. Ant. Trupurile sfinþilor se odihnesc în pace, iar numele lor vor trãi în veci. 1


Vesperele I

23

Ant. 2 Aceºtia sunt martorii fideli uciºi pentru cuvân tul lui Dumnezeu. Psalmul 115 (116 B) Eu mi-am pãstrat credinþa chiar ºi atunci când spuneam: * „Sunt foarte nefericit”. 11 Am spus în tulburarea mea: * „Tot omul este mincinos”. 12 Ce-i voi da în schimb Domnului * pentru tot binele pe care mi l-a fãcut? 13 Voi lua potirul mântuirii * ºi voi invoca numele Domnului. 14 Voi împlini fãgãduinþele fãcute Domnului * de faþã cu tot poporul sãu. 15 Lucru de preþ este în faþa Domnului * moartea credincioºilor sãi. 16 Ascultã-mã, Doamne, cãci sunt slujitorul tãu, * eu, slujitorul tãu, ºi fiul slujitoarei tale; tu ai sfãrâmat lanþurile mele. † 17 Îþi voi aduce jertfã de laudã * ºi voi invoca numele Domnului. 18 Voi împlini fãgãduinþele fãcute Domnului * de faþã cu tot poporul sãu, 19 în curþile casei Domnului, * în mijlocul tãu, Ierusalime! Ant. Aceºtia sunt martorii fideli uciºi pentru cuvântul lui Dumnezeu. Ant. 3 Aceºtia sunt sfinþii care ºi-au jertfit trupul pentru legãmântul lui Dumnezeu ºi ºi-au spãlat veºmintele în sângele Mielului. 10

Cântarea Ap 4,11; 5,9b.10.12b Vrednic eºti, Doamne ºi Dumnezeul nostru, * sã primeºti gloria, cinstea ºi puterea, pentru cã tu ai creat toate, * ºi prin voinþa ta au fost create ºi existã!

4,11


24

20 septembrie, sfinþii Martiri din Coreea

5,9b

Vrednic eºti, Doamne, sã primeºti cartea * ºi sã-i deschizi peceþile, cãci ai fost înjunghiat † ºi în sângele tãu ai rãscumpãrat pentru Dumnezeu * oameni din toate triburile, limbile, popoarele ºi naþiunile 10 ºi ai fãcut din ei o împãrãþie ºi preoþi pentru Dumnezeul nostru, * care vor domni pe pãmânt! 12b Vrednic este Mielul, care a fost înjunghiat, † sã primeascã puterea ºi bogãþia ºi înþelepciunea * ºi tãria ºi cinstea ºi gloria ºi binecuvântarea! Ant. Aceºtia sunt sfinþii care ºi-au jertfit trupul pentru legãmântul lui Dumnezeu ºi ºi-au spãlat veºmintele în sângele Mielului. LECTURA SCURTã

Rom 11,33-36

O, profunzime a bogãþiei, a înþelepciunii ºi a ºtiinþei lui Dumnezeu! Cât de nepãtrunse sunt judecãþile lui ºi cât de neînþelese sunt cãile sale! Într-adevãr, cine a cunos cut gândul Domnului? Sau cine a fost sfãtuitorul lui? Sau cine i-a dat lui mai întâi ca sã poatã lua înapoi de la el? Cãci toate vin de la el, prin el ºi pentru el. Lui sã-i fie glorie în veci! Amin. RESPONSORIUL SCURT R. Cât sunt de minunate * lucrãrile tale, Doamne. Cât sunt. V. Toate cu înþelepciune le-ai fãcut; * lucrãrile tale, Doamne. Slavã Tatãlui. Cât sunt.

Ant. la Magnificat: Mergeþi ºi voi în via mea ºi ceea ce va fi drept vã voi da. CâNTAREA DIN EvANGHELIE – Magnificat Lc 1,46-55 Tresãltarea de bucurie a sufletului în Domnul


Vesperele I

25

46

Sufletul meu * îl preamãreºte pe Domnul 47 ºi duhul meu tresaltã de bucurie * în Dumnezeu, mântuitorul meu, 48 cãci a privit la smerenia slujitoarei sale. * Iatã, de acum toate popoarele mã vor numi fericitã, 49 cãci mi-a fãcut lucruri mari Cel Atotputernic, * ºi numele lui e sfânt. 50 Milostivirea lui rãmâne din neam în neam * peste cei ce se tem de el. 51 A arãtat puterea braþului sãu, * i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor, 52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici * ºi i-a înãlþat pe cei smeriþi; 53 pe cei flãmânzi i-a copleºit cu bunuri, * iar pe cei bogaþi i-a lãsat cu mâinile goale. 54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul sãu, * amintindu-ºi de îndurarea sa, 55 dupã cum a promis pãrinþilor noºtri, * lui Abraham ºi urmaºilor lui în veci. Slavã Tatãlui ºi Fiului * ºi Sfântului Duh. Precum era la început ºi acum ºi pururea * ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Mergeþi ºi voi în via mea ºi ceea ce va fi drept vã voi da. RUGãCIUNEA UNIvERSALã În ceasul în care regele martirilor ºi-a oferit viaþa la cina cea de tainã ºi ºi-a dat-o pe cruce, sã-i mulþumim, spunând: Te adorãm, Doamne! Te adorãm, Doamne, pentru cã ne-ai iubit pânã la sfârºit, Mântuitorul nostru, izvorul ºi exemplul oricãrui martiriu: Te adorãm, Doamne! Pentru cã i-ai chemat la rãsplata vieþii pe toþi pãcãtoºii care se cãiesc: Te adorãm, Doamne!


20 septembrie, sfinþii Martiri din Coreea

26

Pentru cã i-ai încredinþat Bisericii tale puterea sã ofere sângele noului ºi veºnicului legãmânt, vãrsat spre iertarea pãcatelor: Te adorãm, Doamne! Pentru cã în aceastã zi ne-ai dat harul de a persevera în credinþã: Te adorãm, Doamne! Pentru cã le-ai dat multor fraþi ai noºtri sã fie pãrtaºi de moartea ta rãscumpãrãtoare: Te adorãm, Doamne! Tatãl nostru. Rugãciunea de încheiere Dumnezeule, creatorul ºi mântuirea tuturor neamurilor, care þi-ai dobândit un popor sfânt în Coreea chemându-i pe mulþi fii ai tãi în chip minunat la credinþa catolicã, ºi l-ai sporit prin mãrturia glorioasã a sfinþilor Andrei, Paul ºi însoþitorii lor, dã-ne, prin exemplul ºi mijlocirea lor, harul sã fim ºi noi statornici pânã la moarte în îndeplinirea poruncilor tale. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Dacã se recitã individual, se face încheierea astfel:

Domnul sã ne binecuvânteze, sã ne apere de orice rãu ºi sã ne ducã la viaþa veºnicã. R. Amin. Completoriul V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Acum, când e timpul de mers la culcare, În rugã mai cerem o datã-ndurare:


Completoriul

27

Privirile tale ce pururi sunt treze Asuprã-ne, Doamne, mereu sã vegheze. În vis mintea noastrã te aibã pe tine Iar inima noastrã de doru-þi suspine, Te cânte pe tine, te simtã aproape, Sã nu laºi ca bezna de tot sã ne-ngroape. Ne fie odihna ºi somnul în pace; Cât timp trupul nostru puterea-ºi reface, ªi-i noapte adâncã, ºi bezna dominã, Ne fii tu, Cristoase, în beznã luminã. Rugãmu-ne þie cu fruntea plecatã, Ascultã-ne ruga, cerescule Tatã, Cu Fiul cel care-i cu tine de-o fire ªi Duhul cel Sfânt cel ce-i Duh de iubire. Amin. PSALMODIA Ant. Trupul meu se va odihni în speranþã. Psalmul 15 (16) Domnul e partea mea de moºtenire Dumnezeu l-a înviat pe Isus, eliberându-l de durerile morþii (Fap 2,24). 1 Pãzeºte-mã, Dumnezeule, * pentru cã mã încred în tine. 2 I-am spus Domnului: „Tu eºti Dumnezeul meu, * fericirea mea e numai la tine”. 3 În sfinþii care sunt pe pãmânt, în cei puternici, * în ei era toatã plãcerea mea. 4 κi înmulþesc durerile cei care umblã dupã zei strãini, † dar eu nu le voi aduce nici o jertfã cu vãrsare de sânge, * nici nu voi rosti numele lor cu buzele mele. 5 Domnul este partea mea de moºtenire ºi cupa mea cu sorþi, * tu eºti acela care ai în mânã soarta mea.


28

20 septembrie, sfinþii Martiri din Coreea

6

Sorþii mei au cãzut pe terenul cel mai bun, * într-adevãr, moºtenirea mea e minunatã. 7 Îl binecuvântez pe Domnul care mi-a dat înþelepciune, * la aceasta pânã ºi noaptea mã îndeamnã inima. 8 Îl am mereu în faþa ochilor pe Domnul; * dacã el este la dreapta mea, nu mã clatin. 9 De aceea inima mea se bucurã † ºi sufletul meu tresaltã de bucurie; * ba chiar ºi trupul meu se va odihni în speranþã, 10 deoarece nu vei lãsa sufletul meu în locuinþa morþilor, * nici nu vei îngãdui ca sfântul tãu sã vadã putrezirea. 11 Tu îmi vei arãta cãrarea vieþii; † în faþa ta sunt bucurii nespuse * ºi desfãtãri veºnice la dreapta ta. Ant. Trupul meu se va odihni în speranþã. LECTURA SCURTã 1Tes 5,23 Însuºi Dumnezeul pãcii sã vã sfinþeascã în mod desãvârºit ºi fiinþa voastrã întreagã: duhul, sufletul ºi trupul sã se pãstreze fãrã prihanã pentru venirea Domnului nostru Isus Cristos. RESPONSORIUL SCURT R. În mâinile tale, Doamne, * încredinþez sufletul meu. În mâinile tale. V. Ne-ai rãscumpãrat, Doamne, Dumnezeul adevãrului, * îþi încredinþez sufletul meu. Slavã Tatãlui. În mâinile tale. Ant. Mântuieºte-ne, Doamne, când veghem, ocroteºte-ne când dormim, ca sã veghem cu Cristos ºi sã ne odihnim în pace. CâNTAREA DIN EvANGHELIE – nunc diMittis Lc 2,29-32 Cristos - lumina neamurilor ºi slava lui Israel


Antifone finale cãtre sfânta Fecioarã Maria

29

29

Acum slobozeºte pe slujitorul tãu, Stãpâne, * dupã cuvântul tãu, în pace, 30 cãci au vãzut ochii mei * mântuirea ta, 31 pe care ai pregãtit-o * înaintea tuturor popoarelor, 32 luminã spre luminarea neamurilor * ºi slava poporului tãu, Israel. Ant. Mântuieºte-ne, Doamne, când veghem, ocroteºte-ne când dormim, ca sã veghem cu Cristos ºi sã ne odihnim în pace. Rugãciunea de încheiere Doamne, Dumnezeul nostru, te rugãm sã ne dãruieºti un somn liniºtit spre a ne odihni de truda zilei pentru ca, reînnoiþi pururi prin ajutorul tãu, sã-þi putem sluji cu trupul ºi cu sufletul. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin. Apoi se spune binecuvântarea, chiar ºi atunci când se recitã în particular:

Noapte liniºtitã ºi sfârºit bun sã ne dea nouã atotputernicul Dumnezeu. R. Amin. Antifone finale cãtre sfânta Fecioarã Maria Apoi se spune una dintre urmãtoarele antifone:

Maicã binecuvântatã a Rãscumpãrãtorului, Poarta cerului pururi deschisã, Steaua mãrii, vino în ajutorul poporului ce cade ºi vrea sã se ridice, tu, care ai nãscut, spre uimirea fãpturii, pe Cel Preasfânt ce þi-e Pãrinte, Fecioarã de-a pururi, care ai primit din gura îngerului Gabriel vestirea, îndurã-te de noi, pãcãtoºii. Sau:

Te bucurã, a cerului Reginã, A îngerilor Doamnã ºi Stãpânã.


20 septembrie, sfinþii Martiri din Coreea

30

Tu-ai odrãslit mlãdiþa mântuirii ªi poartã eºti luminii nemuririi! Te bucurã, Fecioarã preaslãvitã, Decât fãptura toatã mai mãritã! Te salutãm, a cerului minune; Du la Cristos a noastrã rugãciune! Sau:

Bucurã-te, Reginã, Maica milei, viaþa, mângâierea ºi speranþa noastrã, bucurã-te! Cãtre tine strigãm, surghiuniþii fii ai Evei; cãtre tine suspinãm, gemând ºi plângând în aceastã vale de lacrimi. Aºadar, Mijlocitoarea noastrã, întoarce spre noi ochii tãi cei milostivi ºi, dupã surghiunul acesta, aratã-ni-l nouã pe Isus, binecuvântatul rod al trupului tãu. O milostivã, o blândã, o dulce Fecioarã Marie! Sau:

Sub ocrotirea ta alergãm, sfântã Nãscãtoare de Dumnezeu, nu ne dispreþui rugãciunile în nevoile noastre, ci ne mântuieºte pururea de toate primejdiile, Fecioarã slãvitã ºi binecuvântatã. Amin.


20-09-2012  
20-09-2012  

Invitatoriul V.  Doamne, deschide-mi buzele. R.  ªi gura mea va vesti lauda ta. Ant. Veniþi sã-l adorãm pe regele martirilor, Domnul nostru....