Page 24

22

Miercuri, sãptãmâna I din Advent

RUGÃCIUNEA UNIVERSALà Sã-l implorãm pe Dumnezeu Tatãl, care l-a trimis pe Fiul sãu ca sã ne aducã pacea fãrã de hotar: Vie împãrãþia ta, Doamne! Priveºte, Pãrinte sfânt, la Biserica ta, – vino ºi cerceteazã via aceasta pe care a sãdit-o dreapta ta. Adu-þi aminte, Dumnezeule credincios, de toþi fiii lui Abraham – ºi împlineºte fãgãduinþa fãcutã pãrinþilor lor. Priveºte, Dumnezeule preamilostiv, la toate popoarele pãmântului, – ca sã te cinsteascã pentru îndurarea ta. Viziteazã, pãstorule veºnic, oile turmei tale – ºi adunã-le pe toate în pãºunea ta. Adu-þi aminte de toþi aceia care în pacea ta au plecat din aceastã lume: – primeºte-i în slavã alãturi de Fiul tãu. Tatãl nostru. Rugãciunea de încheiere Doamne, Dumnezeul nostru, te rugãm sã ne pregãteºti inimile cu puterea ta divinã, pentru ca, la venirea lui Cristos, Fiul tãu, sã ne învrednicim de ospãþul ceresc ºi sã putem primi din mâna lui hrana vieþii veºnice. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Dacã se recitã individual, se face încheierea astfel:

Domnul sã ne binecuvânteze, sã ne apere de orice rãu ºi sã ne ducã la viaþa veºnicã. R. Amin. Completoriul V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia.

05-12-2012  
05-12-2012  

MIERCURI SÃPTÃMÂNA I DIN ADVENT V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi. Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântu...

Advertisement