Page 6

4

Sâmbãtã, sãptãmâna a IV-a din timpul pascal

46

a dat holdele omizilor * ºi rodul muncii lor lãcustelor; 47 a nimicit cu grindinã viile lor * ºi cu îngheþ smochinii lor; 48 a dat pradã grindinei animalele lor * ºi turmele lor, trãsnetelor. 49 A dezlãnþuit asupra lor focul mâniei sale, † furia, indignarea ºi strâmtorarea, * a trimis îngeri nimicitori. 50 A dat drumul mâniei sale, † n-a cruþat de moarte sufletele lor, * ci i-a dat pradã ciumei. 51 A lovit pe toþi întâii-nãscuþi în Egipt, * pârga tãriei lor, în corturile lui Ham. Ant. Domnul i-a rãscumpãrat din mâna asupritorilor, aleluia. Ant. 2 Domnul i-a condus la muntele sãu cel sfânt, aleluia. V A scos poporul sãu ca pe niºte oi * ºi i-a cãlãuzit ca pe o turmã prin pustiu. 53 I-a dus în siguranþã ºi ei nu s-au temut, * iar pe duºmanii lor i-a acoperit marea. 54 I-a condus în locul sãu cel sfânt, * la muntele pe care l-a cucerit cu dreapta lui. 55 A dezrãdãcinat dinaintea lor popoare, † le-a împãrþit cu funia moºtenirea; * a pus sã locuiascã în corturile lor triburile lui Israel. 56 Dar ei îl ispiteau ºi-l supãrau pe Dumnezeul cel preaînalt, * ºi n-au þinut învãþãturile lui, 57 s-au îndepãrtat de el ºi l-au trãdat ca ºi pãrinþii lor, * au tras într-o parte, ca un arc ce alunecã din mânã. 58 L-au supãrat prin cultul înãlþimilor, * cu idolii lor i-au aprins gelozia. 59 A auzit Dumnezeu ºi s-a indignat * ºi l-a respins cu asprime pe Israel. 52

05-05-2012  

Invitatoriul Psalmul cu antifona sa se poate eventual omite, dacã Invitatoriul se spune înainte de Laude. I MNUL Sâmbãtã, sãptãmâna a IV-a d...

Advertisement