Page 27

Completoriul

25

Te implorãm pentru cei apãsaþi de boalã, de mâhnire, de exil ºi de robie, – ca sã primeascã mângâiere ºi ajutor! Te rugãm pentru cei care s-au abãtut de la cãile tale, – ca sã primeascã harul iertãrii tale ºi bucuria unei vieþi noi! Isuse, mântuitorul nostru, care ai fost rãstignit ºi ai înviat ºi vei veni sã judeci lumea, – fii îndurãtor cu noi, pãcãtoºii! Te rugãm pentru toþi cei care trãiesc în aceastã lume – ºi pentru toþi cei care au plecat de la noi în speranþa învierii! Tatãl nostru. Rugãciunea de încheiere Atotputernice veºnice Dumnezeule, actualizeazã necontenit în noi sacramentul pascal, pentru ca cei pe care ai binevoit sã-i reînnoieºti prin sfântul Botez, întãriþi de ajutorul tãu, sã aducã multe roade ºi, astfel, întãriþi de tine, sã ajungã la bucuriile vieþii veºnice. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Completoriul V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Salvator al omenirii, o, Isuse, tu, Cuvântul Tatãlui din înãlþime, care-ai pãrãsit mormântul, Tu, luminã din luminã, ce reverºi cereasca-þi razã Peste cei ce te urmeazã ºi-i pãstrezi în sfântã pazã,

05-05-2012  

Invitatoriul Psalmul cu antifona sa se poate eventual omite, dacã Invitatoriul se spune înainte de Laude. I MNUL Sâmbãtã, sãptãmâna a IV-a d...

Advertisement