Page 1


18 octombrie SFÂNTUL LUCA, EVANGHELIST Sãrbãtoare S-anãscutîntr-ofamiliepãgânã.Convertindu-selacreºtinism, i-a fost însoþitor apostolului Paul. Predica acestuia a constituitizvorulEvanghelieipecareascris-o.Într-oaltãcarte, Faptele Apostolilor,aînfãþiºatviaþaBisericiidelaînceput, relatândevenimentecares-audesfãºuratpânãlaprimasosire aluiPaullaRoma.

Invitatoriul V. Doamne,deschide-mibuzele. R. ªigurameavavestilaudata.

Ant.Veniþisã-ladorãmpeDomnul,carevorbeºteîn Evanghelie! Psalmul94(95) ChemarelapreamãrirealuiDumnezeu Îndemnaþi-vã unii pe alþii în fiecare zi, pânã când putem zice: „Astãzi!” (Evr 3,13). 1

VeniþisãcântãmcuveselieDomnului, sãstrigãmcubucuriecãtrestâncamântuiriinoastre! 2 Sãmergemînaintealuicucântecedelaudã ºiîncântãridepsalmisã-lpreamãrim! 3 CãcimareDumnezeuesteDomnul ºimareîmpãratpestetoþizeii; 4 înmânaluisuntadâncurilepãmântului ºialeluisuntînãlþimilemunþilor; 5 aluiestemarea,cãcielafãcut-o, ºimâinileluiauplãsmuituscatul. 6 Veniþisãneînchinãmºisãneplecãmînfaþalui ºisãîngenunchemînainteaDomnului, creatorulnostru,


2

18octombrie,sfântulLuca,evanghelist

7

cãcielesteDumnezeulnostru, iarnoisuntempoporulpecareelîlpãstoreºte, turmapecaremânaluiocãlãuzeºte. 8 O,deaþiascultaastãziglasullui: „NuvãîmpietriþiinimilecalaMeriba, caînziuadelaMassa,înpustiu; 9 acolom-auispititpãrinþiivoºtri, m-aupuslaîncercare, deºiauvãzutlucrãrilemele. 10 Patruzecideanim-adezgustatneamulacesta; deaceeaamzis: Esteunpoporcuinimarãtãcitã, 11 nuaucunoscutcãilemele; deaceeaamjuratînmâniamea: Nuvorintraînodihnamea!” SlavãTatãlui,ºiFiului,ºiSfântuluiDuh. Precumeralaînceput,ºiacum,ºipururea, ºiînveciivecilor.Amin. Ant.Veniþisã-ladorãmpeDomnul,carevorbeºteîn Evanghelie! Psalmul cu antifona sa se poate eventual omite, dacã InvitatoriulsespuneînaintedeLaude.

Oficiul lecturilor V. Dumnezeule,vinoînajutorulmeu. R. Doamne,grãbeºte-tesãmãajuþi.

SlavãTatãlui,ºiFiului,ºiSfântuluiDuh. Precumeralaînceput,ºiacum,ºipururea, ºiînveciivecilor.Amin.Aleluia. ImNUL Slãvitucenic,sfinteLuca,tu,care Aifosthãrãzitprintr-osfântãchemare Sã-mparþicuapostoliinobilamuncã, Sprenoi,muritorii,privirea-þiaruncã.


Oficiullecturilor

3

Prinsfinþiiapostoliovocerãsunã, Ducândpretutindeneavesteaceabunã. Prinea,omeniriice-npulberezace, Se-aducesperanþã,luminãºipace. Cudânºiiºituaimuncit,ucenice, Fericedetine,de-apururiferice, Fiindc-aiprimitmisiuneadivinã Sãfiicaºidânºiiizvordeluminã. Sãmânþasãditãînnoicucuvântul Sãnune-oucidãnicigerul,nicivântul. Cãlduraiubiriidincerne-osloboade, Ca-nnoisãproducãmulþimederoade. NoiºtimcãodatãCristososãvinã, Calumeas-o-mpartãîngrâuºineghinã. Tupuneatunceaovorbãladânsul, Sãnunimerimunde-ifoculºiplânsul. PreasfântaTreimeslãvitãsãfie Deîngeriºioameniacumºi-nvecie. Eapartenefacãînceruriodatã CuLuca-mpreunãdebunãrãsplatã.Amin. PSALmOdIA Ant. 1 Vocea lor strãbate tot pãmântul, vestea lor ajungelamarginilelumii. Psalmul18A(19A) CerurilevorbescdespreslavaluiDumnezeu* ºifirmamentulvesteºtelucrareamâinilorsale. 3 Ziuaîncredinþeazãzileimesajul,* iarnoapteatransmitenopþiiînþelegerea. 4 Nuevorbire,nusuntcuvinte* alecãrorglasurisãsepoatãauzi, 5 ºitotuºi,vocealorstrãbatetotpãmântul,* vestealorajungelamarginilelumii. 6 Înele,acoloafixatuncortpentrusoare,† ºiel,caunmire,iesedincamerasanupþialã,* sebucurãcaunviteazceporneºteladrumîngrabã. 2


4

18octombrie,sfântulLuca,evanghelist

7

Rãsarelauncapãtalcerurilor† ºi-lstrãbatepânãlacelãlaltcapãt,* ºinimicnusepoateascundedecãlduralui. Ant.Vocealorstrãbatetotpãmântul,vestealorajunge lamarginilelumii. Ant.2AuvestitlucrãrileDomnuluiºiauînþelesfaptelelui. Psalmul63(64) Ascultã,Dumnezeule,glasulplângeriimele,* pãzeºtesufletulmeudeteamaduºmanului. 3 Fereºte-mãdeadunareacelorrãi,* demulþimeacelorcesãvârºescfãrãdelegea. 4 Casabiaîºiascutlimbilelor,† precumsãgeata,aruncãcuvinteamare,* 5 pentrua-llovi,înascuns,pecelneprihãnit, tragpeneaºteptateºinusetem.* 6 Seîncurajeazãînrãutatealor, sepundeacordcasãîntindãcurse.* Eispun:„Cinevavedea?” 7 Aupuslacalenelegiuiri,† auîmplinitceleuneltite:* caoprãpastieesteomulºiinimaluieunabis. 8 Dumnezeuîiloveºtepeeicusãgeþilesale:* peneaºteptateeiaufostrãniþi, 9 ºiînsãºilimbalorîivafacesãcadã;* oricine,vãzându-i,vaclãtinadincap. 10 Atuncitoþivorficuprinºideteamã,† vorvestilucrãrileDomnului* ºivorînþelegefaptelelui. 11 CeldreptsevabucuraînDomnul ºivanãdãjduiînel,* ºivorfilãudaþitoþiceidrepþicuinima. 2

Ant.AuvestitlucrãrileDomnuluiºiauînþelesfaptele lui.


Oficiullecturilor

5

Ant.3Auvestitdreptatealuiºitoatepopoarelei-au vãzutmãrirea. Psalmul96(97) 1

Domnulstãpâneºte,sãsebucurepãmântul,* toateinsulelesãtresaltedeveselie. 2 Noriiºineguraîlînconjoarã,* dreptateaºijudecatasunttemeliatronuluisãu. 3 Foculmergeînaintealui* ºiîimistuiepepotrivniciisãidejurîmprejur. 4 Fulgerelesalelumineazãlumea:* pãmântullevedeºisecutremurã. 5 MunþiisetopesccacearaînainteaDomnului,* înainteastãpânuluiatotpãmântul. 6 Cerurilevestescdreptatealui* ºitoatepopoareleîivãdmãrirea. 7 Sãfiefãcuþideruºine toþiceicareslujesclachipuricioplite,† ceicareselaudãcuidolii.* Sãcadãîngenunchiînfaþaluitoþizeii. 8 SionulaudeºisebucurㆠºifiiceleluiIudatresaltãdebucurie* pentrujudecãþiletale,Doamne. 9 Cãcitu,Doamne, eºtiCelPreaînaltpestetotpãmântul* ºitueºticumultmaipresusdecâttoþizeii. 10 Voi,care-liubiþipeDomnul,urâþirãul!† Elpãzeºtesufletelecredincioºilorsãi,* îivaeliberadinmânapãcãtoºilor. 11 Pentruceldreptarãsãritlumina,* ºipentruceicuinimacuratã,bucuria. 12 Bucuraþi-vã,voidrepþilor,înDomnul* ºipreamãriþimemoriasfinþenieisale. Ant. Au vestit dreptatea lui ºi toate popoarele i-au vãzutmãrirea.


6

18octombrie,sfântulLuca,evanghelist

V. Naþiunilepãgânes-aubucuratcândauauzitvestea ceabunã R. ºipreamãreaucuvântulDomnului.

LECTUrA îNTÂI DinFapteleApostolilor

9,27-31;11,19-26

Biserica este plinã de mângâierea Duhului Sfânt Înzileleacelea,9,27 Barnabal-aluatpeSaulºil-adus la apostoli ºi le-a povestit cum l-a vãzut pe drum pe Domnul, care i-a vorbit ºi cum a predicat cu curaj la DamascînnumeleluiIsus. 28 IarelumblaînIerusalim împreunã cu ei, predicând cu curaj în numele Domnului. 29 Vorbea ºi discuta aprins ºi cu eleniºtii, dar aceºtiacãutausã-lucidã.30 Cândauaflatfraþii,l-audus laCezareeaºil-autrimislaTars. 31 Aºadar,BisericasebucuradepaceîntoatãIudeea, GalileeaºiSamaria;seconsolidaºiumblaînfricade DomnulºicreºteaînnumãrprinmângâiereaDuhului Sfânt. 11,19 Aºadar,ceicarefuseserãîmprãºtiaþi,dupãpersecuþiacareaavutlocîmpotrivaluiªtefan,auajunspânã înFenicia,CipruºiAntiohia,darnupredicaucuvântul decâtiudeilor.20 Totuºi,erauîntreeiuniiciprioþiºicireneni,careauvenitlaAntiohiaºicarele-auvorbitgrecilor, vestindu-lpeDomnulIsus.21 MânaDomnuluieracuei ºiafostmarenumãrulcelorcareaucrezutºis-auîntors laDomnul.22 VesteadespreeiaajunslaurechileBisericiicareeraînIerusalimºil-autrimispeBarnabala Antiohia.23 CândaajunsºiavãzutharulluiDumnezeu, els-abucuratºii-aîndemnatpetoþisãrãmânãcredincioºiDomnului,cuinimãneclintitã.24 Eleraunombun, plindeDuhulSfântºicredinþã.Astfel,omaremulþime s-aadãugatlaDomnul. 25 Atunci,els-aduslaTarscasã-lcautepeSaul.26 Când l-agãsit,l-aaduslaAntiohia.Unanîntregauluatparte laadunãrileBisericiiºiauînvãþatomulþimenumeroasã. ÎnAntiohia,discipoliiaufostnumiþipentruprimadatã creºtini.


Oficiullecturilor

rESPONSOrIUL

7

Fap 12,24;13,48b.52

R. CuvântulluiDumnezeucreºteaºiserãspândeatot maimult.* ªiaucrezuttoþiceicarefuseserãhotãrâþi pentruviaþaceaveºnicã. V. DiscipoliierauplinidebucurieºideDuhulSfânt. * ªiaucrezut.

LECTUrA A dOUA DinOmiliile asupra Evangheliilor desfântulGrigorecelMare,papã (Omil.17,1-3:PL76,1139)

Domnul îºi cautã predicatorii sãi Fraþilorpreaiubiþi,DomnulºiMântuitorulnostrune avertizeazãcândprincuvânt,cândprinfapte.Pentrua spuneadevãrul,ºiacþiunilesaleauvaloaredeporuncã, pentru cã, în timp ce sãvârºeºte ceva în tãcere, el ne face cunoscut ceea ce trebuie sã facem. Iatã cã el îi trimitepeucenicidoicâtedoi,casãpredice,pentrucã sunt douã porunci ale dragostei: adicã iubirea faþã de Dumnezeuºiiubireafaþãdeaproapele. Domnul îi trimite pe ucenici doi câte doi, ca sã predicepentruanearãtaînmodtacitcãnutrebuiesã-ºi asumemisiuneadeapredicaacelacarenuaredragoste faþãdealþii. Bineestespusapoicãi-a trimis înaintea sa în toate cetãþile ºi locurile pe unde avea sã treacã (Lc 10,1).De fapt, Domnul îi urmeazã pe predicatorii sãi, deoarece maiîntâiajungepredicaºinumaiatuncivineDomnul sãlocuiascãînsufletulnostru,cândl-auprecedatcuvintele vestirii, prin care adevãrul este primit în minte. Pentru aceasta, Isaia le spune aceloraºi predicatori: Pregãtiþi calea Domnului, drepte faceþi cãrãrile pentru Dumnezeul nostru (Is 40,3).Iarpsalmistullespune:Neteziþi drumul pentru cel care urcã la asfinþit (Ps 67,5Vg). Domnul a urcat la asfinþitul care a fost moartea sa. Efectiv,Domnulaurcatlaasfinþit,deoarecemoarteasa i-afolositcapiedestalînaltpentruamanifestamaibine


8

18octombrie,sfântulLuca,evanghelist

gloriasaprinînviere.Aurcatlaasfinþit,pentrucã,înviindastrivitmoarteapecareoînfruntase.Aºadar,noi netezim drumul pentru cel care urcã la asfinþit atunci când predicãm minþilor voastre gloria sa; pentru ca, venindelînsuºi,sãleluminezecuprezenþaiubiriisale. Sãascultãmcelespunepredicatoriloratuncicândîi trimite:Seceriºul este mare, dar lucrãtorii sunt puþini. Rugaþi, deci, pe stãpânul seceriºului sã trimitã lucrãtori în seceriºul lui (Mt 9,37-38). Pentru un seceriº mare, lucrãtorii sunt puþini. Despre acest numãr mic nu putemsãvorbimfãrãotristeþeadâncã,deoareceexistã persoanecarearascultacuvântulcelbun,însãlipsesc predicatorii.Iatã,lumeaesteplinãdepreoþi,ºitotuºi, destulderarsegãseºtecinesãlucrezeînseceriºulDomnului.Ne-amasumatoficiulpreoþesc,darnuîndeplinim faptelepecarelecomportãoficiul. De aceea, fraþilor preaiubiþi, reflectaþi cu atenþie la cuvântulDomnului:Rugaþi pe stãpânul seceriºului sã trimitã lucrãtori în seceriºul lui.Rugaþi-vãvoipentru noi,casãfimînstaresãlucrãmpentruvoiaºacumse cuvine;pentrucalimbasãnuoboseascãînaîndemna, iar tãcerea noastrã sã nu ne condamne, pe lângã judecãtorulceldrept,penoi,carene-amasumatoficiulde predicatori. Cf.Lc 1,3.4;Fap 1,1 rESPONSOrIUL R. Dupãceacercetattoatedelaînceputcugrijã,a scrisînmodsistematicEvanghelia;* casãcunoaºtem princuvintelelor,princareamfostînvãþaþi,adevãrul. V. AtratatdespretotceafãcutºiaînvãþatIsus.* Ca sãcunoaºtem. ImNUL Te Deum Petine,Dumnezeule,telãudãm, Petine,Doamne,temãrturisim. Petine,veºniculPãrinte, Totpãmântultecinsteºte. Þietoþiîngerii,cerurileºitoateputerile, Heruvimiiºiserafimiiîþicântãfãrãîncetare:


Oficiullecturilor

9

Sfânt,sfânt,sfânteDomnul,DumnezeulSabaot! Plinecerulºipãmântuldemãrireaslaveitale! Petinetemãreºtecorulpreaslãvitalapostolilor; Petineteslãveºte Numãrulvrednicdelaudãalprofeþilor; Petinetelaudãceatastrãlucitãamartirilor; PetinetemãrturiseºtesfântaBisericã Petoatãfaþapãmântului: Petine,Tatãl,acãruislavãestefãrãdesfârºit, ªipeFiultãu,unic,adevãratºivrednicdeînchinare, ªipeDuhulSfânt,Mângâietorul. Tueºtiregelemãririi,Cristoase, TueºtiFiulcelveºnicalTatãlui. Pentrumântuireanoastrã Tunute-aisfiitsãtecoboriînsânulFecioarei. Tuaibiruitghimpelemorþii ªiaideschiscelorcecredîmpãrãþiacerurilor. Tustaide-adreaptaluiDumnezeu ÎntrumãrireaTatãlui. Noicredemcãveivenicajudecãtor, Deci,petineterugãmsãviiînajutorulslugilortale Pecarele-airãscumpãratcusângeletãuscump. Învredniceºte-nesãfimnumãraþiprintresfinþiitãi Înslavatacereascã. ¶ Mântuieºte,Doamne,poporultãu ªibinecuvânteazãmoºtenireata. Cãlãuzeºte-iºiînalþã-ipeeipânãînveac. Întoatezileletebinecuvântãm ªilãudãmnumeletãuînveciºiînveciivecilor. Binevoieºte,Doamne,înziuaaceasta Sãnefereºtidepãcat. Miluieºte-ne,Doamne,miluieºte-ne. Fie,Doamne,milataasupranoastrã Precumamnãdãjduitºinoiîntine. Întine,Doamne,amnãdãjduit ªinuvoiregretaînveci. ¶ Aceastãultimãparteaimnuluisepoateomite,laalegere.


18octombrie,sfântulLuca,evanghelist

10

rugãciunea de încheiere DoamneDumnezeule,carel-aialespesfântulLuca spreadezvãlui,prinpredicãºiprinscris,misteruliubirii talefaþãdeceisãraci,fãcaaceiacaresemândresccu numeledecreºtinsãstãruieînafioinimãºiungând ºitoateneamurilesãseînvredniceascãsãvadãmântuireata.PrinDomnulnostruIsusCristos,Fiultãu,care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte,înunirecuDuhulSfânt,întoþiveciivecilor. R. Amin. Seîncheie,celpuþincândserecitãcomun,cuaclamaþia:

Sã-lbinecuvântãmpeDomnul. R. MulþumimluiDumnezeu. Laudele V. Dumnezeule,vinoînajutorulmeu. R. Doamne,grãbeºte-tesãmãajuþi.

SlavãTatãlui,ºiFiului,ºiSfântuluiDuh. Precumeralaînceput,ºiacum,ºipururea, ºiînveciivecilor.Amin.Aleluia. ImNUL SfinteLuca,sus,înceruri,strãlucireate-nveºmântã; AziBisericaîþicântãbiruinþataceasfântã. Lasfârºitulvieþii,Domnulteinvitãcasã-þipunã Pentrumeriteletaleaeroilorcununã. Aiprimitcuvântulvieþiidiniubire-ndurãtoare; Cuiubireporþicuvântulprintreneamuriºipopoare. Sufletvrednicdeapostol,pepãmântºimare,pânã Lahotare-ndepãrtateDuhulDomnuluitemânã. Scriitor,înalta-þiartãteaºazãprintregenii; Totce-aiscristusetransmitepesteveacuriºimilenii. CronicaralluiMesiaºi-alBisericiiînfaºã, MaicaDomnuluite-ajutã,lalucrareata-ipãrtaºã.


Laudele

11

Þi-ailegatdesfântulPaulviaþa,soartaºinorocul, Colindândcuelpãmântul,însoþindu-lîntotlocul; Încredinþãºiiubire,elþi-afostmodel,oglindã. Fãcadragosteadivinãlumea-ntreagãs-ocuprindã. Tuaicunoscutcamedicsuferinþagrea,umanã; Terugãmºi-nnoisãvindecioriceboalã,oriceranã. Slabisuntemºifãrãforþe,nesusþineînsãtu,ca Sãputemajunge-nceruri,fericitesfinteLuca.Amin. PSALmOdIA Ant.1 Înþelepciuneacelorvechiaucercetat-osfinþii evangheliºti ºi cu vorbele profeþilor ºi-au întãrit istorisirea. Psalmul62(63),2-9 SufletulînsetatdeDumnezeu Cel care pãrãseºte lucrãrile întunericului vegheazã pentru Dumnezeu. 2 Dumnezeule,tueºtiDumnezeulmeu,* petinetecautdis-de-dimineaþã. Sufletulmeueînsetatdetine,† petinetedoreºtetrupulmeu,* caunpãmântpustiu,uscatºifãrãapã. 3 Astfelte-amcãutatînsanctuarultãu,* casãcontempluputereaºimãreþiata. 4 Îndurareatapreþuieºtemaimultdecâtviaþa,* deaceeabuzelemeletelaudã. 5 Tevoibinecuvântatoatãviaþamea* ºivoiridicamâinilemeleinvocândnumeletãu. 6 Caºicumm-aºsãturacumãduvãºigrãsime,* aºasedesfatãbuzelemelecândgurameatelaudã, 7 cândîmiamintescdetineînaºternutulmeu* ºimãgândesclatineînceasuriledeveghe,noaptea. 8 Pentrucãaifostajutorulmeu,* laumbraaripilortaletresaltdebucurie. 9 Mãataºezdetinecutotsufletul* ºidreaptatamãocroteºte.


12

18octombrie,sfântulLuca,evanghelist

Ant. Înþelepciunea celor vechi au cercetat-o sfinþii evangheliºti ºi cu vorbele profeþilor ºi-au întãrit istorisirea. Ant.2 Dumnezeune-achematlacredinþaînadevãr prinevanghelie,spredobândireaslaveiDomnuluinostru IsusCristos. Cântarea Dan 3,57-88.56 Toatãcreaturasã-llaudepeDomnul Aduceþi laudã Dumnezeului nostru, voi, toþi slujitorii lui! (Ap 19,5). 57 Binecuvântaþi-l,toatelucrãrileDomnului,peDomnul, * lãudaþi-lºipreamãriþi-lînveci! 58 Binecuvântaþi-l,ceruri,peDomnul,* 59 binecuvântaþi-l,îngeriaiDomnului,peDomnul! 60 Binecuvântaþi-l,toateapele caresunteþideasupracerului,peDomnul,* 61 sã-lbinecuvântezeoriceputerepeDomnul! 62 Binecuvântaþi-l,soareºilunã,peDomnul,* 63 binecuvântaþi-l,stelealecerului,peDomnul! 64 Binecuvântaþi-l,ploiºirouã,peDomnul,* 65 binecuvântaþi-l,toatevânturile,peDomnul! 66 Binecuvântaþi-l,focºicãldurã,peDomnul,* 67 binecuvântaþi-l,frigºiarºiþã,peDomnul! 68 Binecuvântaþi-l,rouãºichiciurã,peDomnul,* 69 binecuvântaþi-l,gerºiîngheþ,peDomnul! 70 Binecuvântaþi-l,gheþuriºizãpezi,peDomnul,* 71 binecuvântaþi-l,nopþiºizile,peDomnul! 72 Binecuvântaþi-l,luminãºiîntuneric,peDomnul,* 73 binecuvântaþi-l,fulgereºinori,peDomnul! 74 Sã-lbinecuvântezepãmântulpeDomnul,* sã-llaudeºisã-lpreamãreascãînveci! 75 Binecuvântaþi-l,munþiºidealuri,peDomnul,* 76 binecuvântaþi-l,totcerãsarepepãmânt,peDomnul! 77 Binecuvântaþi-l,mãriºirâuri,peDomnul,* 78 binecuvântaþi-l,izvoare,peDomnul!


Laudele

13

79

Binecuvântaþi-l,balene ºitotcemiºcãînape,peDomnul,* 80 binecuvântaþi-l,toatepãsãrilecerului,peDomnul! 81 Binecuvântaþi-l,fiareºidobitoace,peDomnul,* 82 binecuvântaþi-l,voi,fiiaioamenilor,peDomnul! 83 Binecuvânteazã-l,Israele,peDomnul,* lãudaþi-lºipreamãriþi-lînveci! 84 Binecuvântaþi-l,preoþiaiDomnului,peDomnul,* 85 binecuvântaþi-l,slujitoriaiDomnului,peDomnul! 86 Binecuvântaþi-l,duhuriºisufletealedrepþilor, peDomnul,* 87 binecuvântaþi-l,sfinþiºismeriþicuinima, peDomnul! 88 Binecuvântaþi-l,voi,Anania,AzariaºiMisael, peDomnul,* lãudaþi-lºipreamãriþi-lînveci! SãbinecuvântãmpeTatãlºipeFiul ºipeDuhulSfânt, * sã-llãudãmºisã-lpreamãrimînveci! 56 Binecuvântateºtiîntãriacerului,* vrednicdelaudãºipreamãritînveci! LasfârºitulacesteicântãrinusespuneSlavãTatãlui.

Ant. Dumnezeu ne-a chemat la credinþa în adevãr prinevanghelie,spredobândireaslaveiDomnuluinostru IsusCristos. Ant.3 Mulþilaudã,într-unglas,înþelepciunealorºi eanusevaºtergeînveci. Psalmul149 Nouacântareasfinþilor Fiii Bisericii, fiii noului popor, vor tresãlta de bucurie pentru regele lor: pentru Cristos (Hesychius). 1 CântaþiDomnuluiuncântecnou,* laudaluiînadunareacredincioºilorsãi. 2 SãsebucureIsraeldecreatorulsãu,* sãtresaltedebucuriefiiiSionuluipentruregelelor.


14

18octombrie,sfântulLuca,evanghelist

3

Sãlaudenumeleluiîndansuri,* sã-icântepsalmicuharpaºicucetera. 4 CãciDomnulîliubeºtepepoporulsãu* ºi-iîncoroneazãpeceismeriþicumântuire. 5 Sãtresaltedebucurieînmãrire,credincioºiilui,* sãscoatãstrigãtedebucurieînaºternutullor. 6 GurasãlefieplinãdelaudeleDomnului;* ºisãbiicudouãtãiºurisãfieînmâinilelor, 7 casãaruncerãzbunareasupraneamurilor* ºipedeapsãasuprapopoarelor; 8 casã-ilegeperegiilorînlanþuri* ºipemai-mariilorîncãtuºedefier, 9 casãfacãcueijudecatacareafostscrisã;* aceastaesteocinstepentrutoþicredincioºiilui. Ant. Mulþilaudã,într-unglas,înþelepciunealorºiea nusevaºtergeînveci. 1Cor 15,1-2a.3-4 LECTUrA SCUrTã Vã aduc aminte, fraþilor, evanghelia pe care v-am predicat-o,pecarevoiaþiprimit-oºiîncareaþirãmas, princaresunteþimântuiþi.Cãciv-amtransmis,înprimul rând, ceea ce am primit ºi eu: Cristos a murit pentru pãcatelenoastre,dupãScripturi,afostînmormântatºi aînviatatreiazi,dupãScripturi. rESPONSOrIUL SCUrT R. Au vestit laudele Domnului * ºi puterea lui. Au vestit. V. ªifapteleminunatepecarele-asãvârºit* ºiputerea lui.SlavãTatãlui.Auvestit. Ant.laBenedictus: Transmiþându-neevanghelialui Cristos,sfântulLucal-avestitpeSoarelecerãsaredin înãlþime. CÂNTArEA dIN EVANGHELIE – BeneDicTus Lc 1,68-79 DespreMesiaºiÎnaintemergãtorulsãu


Laudele

15

68

BinecuvântatesteDomnul,DumnezeulluiIsrael,* pentrucãavizitatºiarãscumpãratpoporulsãu, 69 ºine-aînãlþatoputeredemântuire* încasaluiDavid,slujitorulsãu, 70 precumapromispringurasfinþilorsãiprofeþi* careaufostînvechime, 71 sãnemântuiascãdevrãjmaºiinoºtri* ºidemânatuturoraceloracareneurãsc. 72 Astfelîºiaratãîndurareafaþãdepãrinþiinoºtri* ºiîºiaduceamintedelegãmântulsãucelsfânt. 73 Dejurãmântulpecarel-afãcutluiAbraham, pãrintelenostru,* cãnevadãruiharul, 74 ca,eliberaþidinmânaduºmanilornoºtri,* sã-islujimfãrãteamã, 75 însfinþenieºidreptate,subprivirealui,* întoatezilelevieþiinoastre. 76 Iartu,copile,profetalCeluiPreaînaltteveichema:* cãciveimergeînainteaDomnului sãpregãteºticãilesale, 77 pentruadapoporuluisãucunoºtinþamântuirii * întruiertareapãcatelor, 78 priniubireaîndurãtoareaDumnezeuluinostru,* cucarenevavizita,CelcareRãsaredinînãlþime 79 casãluminezepeceicareseaflãînîntuneric ºiînumbramorþii* ºisãîndreptepaºiinoºtripecaleapãcii. SlavãTatãluiºiFiului* ºiSfântuluiDuh. Precumeralaînceputºiacumºipururea* ºiînveciivecilor.Amin. Ant.Transmiþându-neevanghelialuiCristos,sfântul Lucal-avestitpeSoarelecerãsaredinînãlþime. rUGãCIUNEA UNIVErSALã Sã-lcelebrãmcualeselaudepeMântuitorulnostru, care,biruitorasupramorþii,adezvãluitstrãlucireavieþii ºianemuririi,prinevanghelie,ºisã-lrugãmcuumilinþã: Întãreºte Biserica ta, Doamne, în credinþã ºi iubire!


16

18octombrie,sfântulLuca,evanghelist

Tu, care ai luminat în chip minunat Biserica ta prin învãþãtorisfinþiºiînþelepþi, – fã-ipecreºtinisãsebucurenecontenitdeastfelde lumini. (Întãreºte Biserica ta, Doamne, în credinþã ºi iubire!) Tu,careaiiertatpãcatelepoporuluiatuncicândte-au rugatpãstorisfinþi,caMoise, – purificãºisfinþeºtenecontenitBisericataprinmijlocirealor. Tu,carei-aiunspesfinþiitãiînmijloculfraþilorlorºi l-aitrimispeDuhultãuasupralor, – revarsãDuhulSfântasupratuturorpãstorilorpoporuluitãu. Tu,careînsuþieºtimoºtenireapãstorilorsfinþi, – fãsãnurãmânãlipsitdetineniciunuldintreaceia pecarei-aidobânditcusângeletãu. Tatãlnostru. rugãciunea de încheiere DoamneDumnezeule,carel-aialespesfântulLuca spreadezvãlui,prinpredicãºiprinscris,misteruliubirii talefaþãdeceisãraci,fãcaaceiacaresemândresccu numeledecreºtinsãstãruieînafioinimãºiungând ºitoateneamurilesãseînvredniceascãsãvadãmântuireata.PrinDomnulnostruIsusCristos,Fiultãu,care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte,înunirecuDuhulSfânt,întoþiveciivecilor. R. Amin. Dacãserecitãindividual,sefaceîncheiereaastfel:

Domnul sã ne binecuvânteze, sã ne apere de orice rãuºisãneducãlaviaþaveºnicã. R. Amin. Ora medie V. Dumnezeule,vinoînajutorulmeu. R. Doamne,grãbeºte-tesãmãajuþi.


Oramedie

17

SlavãTatãlui,ºiFiului,ºiSfântuluiDuh. Precumeralaînceput,ºiacum,ºipururea, ºiînveciivecilor.Amin.Aleluia. ImNUL O,Dumnezeulepreasfânt, Luminãtunedaiînzori, Iarlaamiazãnecobori, Desus,cãldurãpepãmânt. Alpatimiinãvalnicfoc Tustinge-l,Doamne,înnoitoþi; Dininimiurasãoscoþi ªidragostesãpuiînloc. SãfieTatãllãudat, ªiFiulcelnãscutdinel, ªiDuhuldragostei,lafel, Primeascãcinstene-ncetat.Amin. PSALmOdIA Ant.1 Cãlãuzeºte-mã,Doamne,pecaleaporuncilor tale. Psalmul118(119),33-40 V(He) Aratã-mi,Doamne,caleaorânduirilortale* ºiovoiurmapânãlasfârºit. 34 Dã-miînþelepciunecasãurmezlegeata* ºis-oîmplinescdintoatãinima. 35 Cãlãuzeºte-mãpecaleahotãrârilortale,* cãcipeeami-amgãsitbucuria. 36 Înclinã-miinimaspreînvãþãturiletale,* ºinuspredorinþadecâºtig. 37 Întoarceochiimei, casãnupriveascãlalucrurideºarte,* ºifã-mãsãtrãiescpecaleata. 33


18

18octombrie,sfântulLuca,evanghelist

38

Împlineºtefaþãdeslujitorultãupromisiuneata,* careestepentruceicesetemdetine. 39 Îndepãrteazãocaracaremãînspãimântã,* pentrucãjudecãþiletalesuntbune. 40 Iatã,eudorescporunciletale:* fã-mãsãtrãiescîndreptateata. Ant. Cãlãuzeºte-mã, Doamne, pe calea poruncilor tale. Ant.2 Ceicare-lcautãpeDomnulnuvorducelipsã denimic. Psalmul33(34) Domnulestemântuireacelordrepþi Gustaþi ºi vedeþi cât de bun este Domnul (1Pt 2,3). I 2

ÎlvoibinecuvântapeDomnulînoricetimp,* laudaluivafifãrãîncetareînguramea. 3 SãselaudesufletulmeuînDomnul!* Sãaudãceiumiliºisãsebucure! 4 Preamãriþi-lpeDomnulîmpreunãcumine,* sãînãlþãmnumeleluiîmpreunã! 5 L-amcãutatpeDomnulºielmi-arãspuns* ºim-aeliberatdeoriceteamã. 6 Priviþilaelºiveþifiluminaþi,* ºifeþelevoastrenusevorruºina. 7 AcestsãracastrigatºiDomnull-aascultat* ºil-ascãpatdintoatenecazurilesale. 8 ÎngerulDomnuluivegheazãlângãceicesetemdeel* ºi-iscapãdinprimejdie. 9 GustaþiºivedeþicâtdebunesteDomnul,* fericedeomulcareseîncredeînel. 10 Temeþi-vãdeDomnul,voi,sfinþiilui,* cãcidenimicnuduclipsãceicesetemdeel.


Oramedie 11

19

Bogaþiiausãrãcitºiîndurãfoame,* darceicareîlcautãpeDomnul nuduclipsãdenimic.

Ant. Ceicare-lcautãpeDomnulnuvorducelipsãde nimic. Ant.3 Cautãpaceaºiurmeaz-o. II 12

Veniþi,fiilor,ascultaþi-mã,* vãvoiînvãþafricadeDomnul. 13 Cineesteomulcaredoreºteviaþa,* carevreazilemultecasãvadãbinele? 14 Fereºte-þilimbaderãutate* ºibuzeledevorbeînºelãtoare; 15 fugiderãuºifãbinele,* cautãpaceaºiurmeaz-o. 16 OchiiDomnuluisuntpesteceidrepþi* ºiurechealuiiaamintelastrigãtelelor. 17 FaþaDomnuluiesteîmpotrivacelorcefacrãul,* pentruaºtergeamintirealordepepãmânt. 18 Cândceidrepþistrigã,Domnulîiaude* ºi-iscapãdinoricestrâmtorare. 19 Domnulesteaproapedeceicuinimazdrobitã* ºi-imântuieºtepeceicusufletulmâhnit. 20 Multeîncercãriseabatpesteceldrept,* darDomnulîlelibereazãdintoate. 21 Elvegheazãasuprafiecãruiadintreoaselesale,* niciunuldintreelenuvafizdrobit. 22 Pecelnelegiuitîlvauciderãutatea,* iarduºmaniiceluidreptîºivorprimipedeapsa. 23 Domnulelibereazãsufleteleslujitorilorsãi,* nuvorfipedepsiþiceiceseîncredîntr-însul. Ant. Cautãpaceaºiurmeaz-o.


18octombrie,sfântulLuca,evanghelist

20

LECTUrA SCUrTã

1Tes 2,2b-4

Am aflat curaj în Dumnezeul nostru, sã vã vestim evanghelialuiDumnezeu,ducândoluptãaprigã.Cãci îndemnul nostru nu provine dintr-o rãtãcire, nici cu gândnecinstit,nicicuînºelãciune,ciaºacumamfost gãsiþivrednicideDumnezeusãniseîncredinþezeevanghelia,aºavorbim,nucasãlefimoamenilorpeplac, ciluiDumnezeu. V. EupãzeammãrturiileluiDumnezeu. R. ªiporuncilelui.

rugãciunea de încheiere DoamneDumnezeule,carel-aialespesfântulLuca spreadezvãlui,prinpredicãºiprinscris,misteruliubirii talefaþãdeceisãraci,fãcaaceiacaresemândresccu numeledecreºtinsãstãruieînafioinimãºiungând ºitoateneamurilesãseînvredniceascãsãvadãmântuireata.PrinCristos,Domnulnostru.R. Amin. Seîncheie,celpuþincândserecitãcomun,cuaclamaþia:

Sã-lbinecuvântãmpeDomnul. R. MulþumimluiDumnezeu. Vesperele V. Dumnezeule,vinoînajutorulmeu. R. Doamne,grãbeºte-tesãmãajuþi.

SlavãTatãlui,ºiFiului,ºiSfântuluiDuh. Precumeralaînceput,ºiacum,ºipururea, ºiînveciivecilor.Amin.Aleluia. ImNUL SfinteLuca,sus,înceruri,strãlucireate-nveºmântã; AziBisericaîþicântãbiruinþataceasfântã. Lasfârºitulvieþii,Domnulteinvitãcasã-þipunã Pentrumeriteletaleaeroilorcununã.


Vesperele

21

Aiprimitcuvântulvieþiidiniubire-ndurãtoare; Cuiubireporþicuvântulprintreneamuriºipopoare. Sufletvrednicdeapostol,pepãmântºimare,pânã Lahotare-ndepãrtateDuhulDomnuluitemânã. Scriitor,înalta-þiartãteaºazãprintregenii; Totce-aiscristusetransmitepesteveacuriºimilenii. CronicaralluiMesiaºi-alBisericiiînfaºã, MaicaDomnuluite-ajutã,lalucrareata-ipãrtaºã. Þi-ailegatdesfântulPaulviaþa,soartaºinorocul, Colindândcuelpãmântul,însoþindu-lîntotlocul; Încredinþãºiiubire,elþi-afostmodel,oglindã. Fãcadragosteadivinãlumea-ntreagãs-ocuprindã. Tuaicunoscutcamedicsuferinþagrea,umanã; Terugãmºi-nnoisãvindecioriceboalã,oriceranã. Slabisuntemºifãrãforþe,nesusþineînsãtu,ca Sãputemajunge-nceruri,fericitesfinteLuca.Amin. PSALmOdIA Ant.1Amfostrânduitslujitoralevangheliei,dupã harulluiDumnezeu. Psalmul115(116B) Eumi-ampãstratcredinþa chiarºiatuncicândspuneam:* „Suntfoartenefericit”. 11 Amspusîntulburareamea:* „Totomulestemincinos”. 12 Ce-ivoidaînschimbDomnului* pentrutotbinelepecaremil-afãcut? 13 Voiluapotirulmântuirii* ºivoiinvocanumeleDomnului. 14 VoiîmplinifãgãduinþelefãcuteDomnului* defaþãcutotpoporulsãu. 15 LucrudepreþesteînfaþaDomnului* moarteacredincioºilorsãi. 16 Ascultã-mã,Doamne,cãcisuntslujitorultãu,* eu,slujitorultãu,ºifiulslujitoareitale; 10


22

18octombrie,sfântulLuca,evanghelist

tuaisfãrâmatlanþurilemele.† Îþivoiaducejertfãdelaudã* ºivoiinvocanumeleDomnului. 18 VoiîmplinifãgãduinþelefãcuteDomnului* defaþãcutotpoporulsãu, 19 încurþilecaseiDomnului,* înmijlocultãu,Ierusalime! Ant. Am fost rânduit slujitor al evangheliei, dupã harulluiDumnezeu. Ant.2Toatelefacpentruevanghelie,casãfiupãrtaº laea. 17

Psalmul125(126) 1 CândDomnuli-aîntors pelocuitoriiSionuluidinrobie,* nisepãreacãvisãm. 2 Atunciguranis-aumplutdestrigãtedebucurie* ºilimbadecântãrideveselie. Atuncisespuneaprintreneamuri:* „LucrurimariafãcutDomnulpentruei”. 3 LucrurimariafãcutDomnulpentrunoi,* ºisuntemplinidebucurie. 4 Întoarce,Doamne,robiinoºtri,* capâraieleînNegheb. 5 Ceicareseamãnãculacrimi* vorseceracubucurie. 6 Plecând,mergeauºiplângeau, aruncândînpãmântsãmânþa;* venind,seîntorceaucuveselie,adunându-ºisnopii. Ant.Toatelefacpentruevanghelie,casãfiupãrtaº laea. Ant.3Miemis-adatharulacesta:sãvestescprintre neamuribogãþiiledenepãtrunsaleluiCristos. Cântarea

Ef 1,3-10


Vesperele

23

3

BinecuvântatsãfieDumnezeu ºiTatãlDomnuluinostruIsusCristos,* carene-acopleºitcubinecuvântareasaspiritualã înceruri,înCristos. 4 Înel,Dumnezeune-aales înaintedeîntemeierealumii,* casãfimsfinþiºifãrãprihanãînfaþalui,îndragoste. 5 Elaorânduitdemaiînainte† sãfimadoptaþicafii,prinIsusCristos,înel,* dupãbunulplacalvoinþeisale, 6 sprelaudaglorieiharuluisãu,* pecarenil-adãruitprinFiulsãupreaiubit. 7 Prinsângeleluiavemrãscumpãrarea,* iertareapãcatelor; prinbogãþiaharuluisãu† 8 careaprisositînnoi,* întoatãînþelepciuneaºiînþelegerea. 9 Elne-adescoperitmisterulvoinþeisale* dupãbunãvoinþasa, pecareîlhotãrâsedemaiînainteînel,* 10 casã-lînfãptuiascãlaîmplinireatimpurilor, recapitulândtoateînCristos,* celedincerºiceledepepãmânt. Ant.Miemis-adatharulacesta:sãvestescprintre neamuribogãþiiledenepãtrunsaleluiCristos. LECTUrA SCUrTã Col 1,3-6a Mulþumim lui Dumnezeu, Tatãl Domnului nostru Isus Cristos, rugându-ne neîncetat pentru voi de când amauzitdecredinþavoastrãînCristosIsusºideiubirea pecareoaveþifaþãdetoþisfinþii,pentrusperanþapãstratãînsiguranþãpentruvoiînceruriºidesprecareaþi auzitdemaiînainteîncuvântuladevãruluievangheliei, careaajunspânãlavoiºicareaducerodºisedezvoltã întoatãlumea.


24

18octombrie,sfântulLuca,evanghelist

rESPONSOrIUL SCUrT R. Vestiþiprintreneamuri* mãrireaDomnului!Vestiþi. V. Latoatepopoarele,fapteleluiminunate,* mãrirea Domnului!SlavãTatãlui.Vestiþi. Ant.laMagnificat: SfântulevanghelistLuca,scriitorulblândeþiiluiCristos,s-aînvrednicitpedreptcuvânt sãfieslãvitînBisericã. CÂNTArEA dIN EVANGHELIE – magnificaT Lc 1,46-55 TresãltareadebucurieasufletuluiînDomnul 46 Sufletulmeu* îlpreamãreºtepeDomnul 47 ºiduhulmeutresaltãdebucurie* înDumnezeu,mântuitorulmeu, 48 cãciaprivitlasmereniaslujitoareisale.* Iatã,deacumtoatepopoarelemãvornumifericitã, 49 cãcimi-afãcutlucrurimariCelAtotputernic,* ºinumeleluiesfânt. 50 Milostivirealuirãmânedinneamînneam* pesteceicesetemdeel. 51 Aarãtatputereabraþuluisãu,* i-arisipitpeceimândriîncugetulinimiilor, 52 i-adatjosdepetronpeceiputernici* ºii-aînãlþatpeceismeriþi; 53 peceiflãmânzii-acopleºitcubunuri,* iarpeceibogaþii-alãsatcumâinilegoale. 54 L-asprijinitpeIsrael,slujitorulsãu,* amintindu-ºideîndurareasa, 55 dupãcumapromispãrinþilornoºtri,* luiAbrahamºiurmaºilorluiînveci. SlavãTatãluiºiFiului* ºiSfântuluiDuh. Precumeralaînceputºiacumºipururea* ºiînveciivecilor.Amin. Ant.SfântulevanghelistLuca,scriitorulblândeþiilui Cristos,s-aînvrednicitpedreptcuvântsãfieslãvitîn Bisericã.


Completoriul

25

rUGãCIUNEA UNIVErSALã Dumnezeu,Pãrinteleluminilor,ne-achematlacredinþa înadevãrprinevangheliaFiuluisãu.Sã-lrugãmpentru poporulsãusfânt,spunându-i: Adu-þi aminte, Doamne, de Biserica ta! Pãrinte,carel-airidicatdinmorþipeFiultãu,pãstorul celmare, – fã-nesã-ifimmartoripânãlamarginilepãmântului. Tu,carel-aitrimispeFiultãuînlumesãducãsãracilor vesteaceabunã, – dã-neharulsãpredicãmevanghelialatoatãfãptura. Tu, care l-ai trimis pe Fiul tãu sã împrãºtie sãmânþa cuvântului, – dã-neharulca,semãnândcuvântulcutrudã,sãculegem roadelecubucurie. Tu,carel-aitrimispeFiultãusãîmpacelumeacutine prinsângelelui, – dã-neharulsãconlucrãmcutoþiilaaceastãîmpãcare. Tu,carel-aiaºezatpeFiultãude-adreaptataînceruri, – primeºte-ipeceirãposaþiînîmpãrãþiafericiriiveºnice. Tatãlnostru. rugãciunea de încheiere Dumnezeuleatotputernicºiveºnic,dã-ne,terugãm, harulsãvoimîntotdeaunaceeacevoieºtituºisãslujim mãririitalecuinimãneîmpãrþitã.PrinDomnulnostru IsusCristos,Fiultãu,care,fiindDumnezeu,împreunã cutinevieþuieºteºidomneºte,înunirecuDuhulSfânt, întoþiveciivecilor. R. Amin. Dacãserecitãindividual,sefaceîncheiereaastfel:

Domnul sã ne binecuvânteze, sã ne apere de orice rãuºisãneducãlaviaþaveºnicã. R. Amin. Completoriul V. Dumnezeule,vinoînajutorulmeu. R. Doamne,grãbeºte-tesãmãajuþi.


26

18octombrie,sfântulLuca,evanghelist

SlavãTatãlui,ºiFiului,ºiSfântuluiDuh. Precumeralaînceput,ºiacum,ºipururea, ºiînveciivecilor.Amin.Aleluia. ImNUL Acum,cândetimpuldemerslaculcare, Înrugãmaiceremodatã-ndurare: Priviriletalecepururisunttreze Asuprã-ne,Doamne,mereusãvegheze. Învisminteanoastrãteaibãpetine Iarinimanoastrãdedoru-þisuspine, Tecântepetine,tesimtãaproape, Sãnulaºicabeznadetotsãne-ngroape. Nefieodihnaºisomnulînpace; Câttimptrupulnostruputerea-ºireface, ªi-inoapteadâncã,ºibeznadominã, Nefiitu,Cristoase,înbeznãluminã. Rugãmu-neþiecufrunteaplecatã, Ascultã-neruga,ceresculeTatã, CuFiulcelcare-icutinede-ofire ªiDuhulcelSfântcelce-iDuhdeiubire.Amin. PSALmOdIA Ant. Nu-þiascundefaþadelamine,cãciîntinemi-am pusnãdejdea. Psalmul142(143),1-11 Rugãciunelavremedestrâmtorare Omul nu este justificat prin faptele legii, ci doar prin credinþa în Isus Cristos (Gal 2,16). 1 Doamne,ascultãrugãciuneamea,† pleacã-þiurechealacerereamea,* rãspunde-miînadevãrulºiîndreptateata! 2 ªisãnuintrilajudecatãcuslujitorultãu,* cãciniciunuldintreceivii nuvafiîndreptãþitînainteata. 3 Duºmanulprigoneºtesufletulmeu,* îmicalcãviaþaînpicioare,


Completoriul

27

m-afãcutsãlocuiescînîntuneric,* caceimorþipentruvecie. 4 Sestingeînminesufletul* ºineliniºtitãesteînmineinimamea. 5 Îmiaducamintedezilelededemult,† mãgândesclatoatefapteletale* ºimeditezlalucrãrilemâinilortale. 6 Întindspretinemâinilemele,* sufletulmeuesteînainteata caunpãmântlipsitdeapã. 7 Doamne,grãbeºte-tecasã-mirãspunzi,* cãsesfârºeºteduhulmeu. Nu-þiascundefaþadelamine,* casãnumãasemãncuceicesecoboarãîngroapã. 8 Fãsãauddis-de-dimineaþãîndurareata,* cãciîntinemi-ampusîncrederea! Fã-mãsãcunosccaleapecarevoimerge,* cãcisufletulmeuspretineîlînalþ! 9 Elibereazã-mãdeduºmaniimei,Doamne,* cãcilatineîmiafluadãpost! 10 Învaþã-mãsãfacvoiata,* cãcitueºtiDumnezeulmeu. Duhultãucelbunmãvacãlãuzicãtrepãmântuldrept. * 11 Dedragulnumeluitãu,Doamne,îmiveidaviaþã. Îndreptateata,* veiscoatesufletulmeudinstrâmtorare! Ant. Nu-þiascundefaþadelamine,cãciîntinemi-am pusnãdejdea. 1Pt 5,8-9a LECTUrA SCUrTã Fiþicumpãtaþi,vegheaþi!Duºmanulvostru,diavolul, ca un leu care rage, dã târcoale cãutând pe cine sã înghitã.Împotriviþi-vãlui,tariîncredinþã. rESPONSOrIUL SCUrT R. În mâinile tale, Doamne, * încredinþez sufletul meu.Înmâiniletale.


28

18octombrie,sfântulLuca,evanghelist

V. Ne-ai rãscumpãrat, Doamne, Dumnezeul adevãrului, * îþi încredinþez sufletul meu. Slavã Tatãlui. În mâiniletale,Doamne,încredinþezsufletulmeu. Ant. Mântuieºte-ne, Doamne, când veghem, ocroteºte-necânddormim,casãveghemcuCristosºisãne odihnimînpace.

CÂNTArEA dIN EVANGHELIE – nunc DimiTTis Lc 2,29-32 Cristos-luminaneamurilorºislavaluiIsrael 29 Acumslobozeºtepeslujitorultãu,Stãpâne,* dupãcuvântultãu,înpace, 30 cãciauvãzutochiimei* mântuireata, 31 pecareaipregãtit-o* înainteatuturorpopoarelor, 32 luminãspreluminareaneamurilor* ºislavapoporuluitãu,Israel. Ant. Mântuieºte-ne,Doamne,cândveghem,ocroteºte-ne când dormim, ca sã veghem cu Cristos ºi sã ne odihnimînpace. rugãciunea de încheiere Terugãm,Doamne,sãreverºicubunãtateluminata asupraslujitorilortãiînaceastãnoapteºisãledaiharul sãadoarmãînpace,pentruasetrezibucuroºilalumina zilei de mâine, în numele tãu. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin. Apoisespunebinecuvântarea,chiarºiatuncicândserecitã înparticular:

NoapteliniºtitãºisfârºitbunsãnedeanouãatotputerniculDumnezeu.R. Amin. Antifone finale cãtre sfânta Fecioarã maria Apoisespuneunadintreurmãtoareleantifone:

MaicãbinecuvântatãaRãscumpãrãtorului, Poartaceruluipururideschisã,Steauamãrii,


AntifonefinalecãtresfântaFecioarãMaria

29

vinoînajutorulpoporuluicecadeºivreasãseridice, tu,careainãscut,spreuimireafãpturii, peCelPreasfântceþi-ePãrinte, Fecioarãde-apururi, careaiprimitdinguraîngeruluiGabrielvestirea, îndurã-tedenoi,pãcãtoºii. Sau:

Tebucurã,aceruluiReginã, AîngerilorDoamnãºiStãpânã. Tu-aiodrãslitmlãdiþamântuirii ªipoartãeºtiluminiinemuririi! Tebucurã,Fecioarãpreaslãvitã, Decâtfãpturatoatãmaimãritã! Tesalutãm,aceruluiminune; DulaCristosanoastrãrugãciune! Sau:

Bucurã-te,Reginã,Maicamilei, viaþa,mângâiereaºisperanþanoastrã,bucurã-te! Cãtretinestrigãm,surghiuniþiifiiaiEvei; cãtretinesuspinãm,gemândºiplângând înaceastãvaledelacrimi. Aºadar,Mijlocitoareanoastrã, întoarcesprenoiochiitãiceimilostivi ºi,dupãsurghiunulacesta, aratã-ni-lnouãpeIsus, binecuvântatulrodaltrupuluitãu. Omilostivã,oblândã,odulceFecioarãMarie! Sau:

Subocrotireataalergãm,sfântãNãscãtoaredeDumnezeu,nunedispreþuirugãciunileînnevoilenoastre,ci ne mântuieºte pururea de toate primejdiile, Fecioarã slãvitãºibinecuvântatã.Amin.


18-10-2011  

S-anãscutîntr-ofamiliepãgânã.Convertindu-selacreºti- nism, i-a fost însoþitor apostolului Paul. Predica acestuia a constituitizvorulEvanghel...