Page 1


6 ianuarie EPIFANIA DOMNULUI Solemnitate Invitatoriul V. Doamne, deschide-mi buzele. R. ªi gura mea va vesti lauda ta.

Ant. Cristos ni s-a arãtat: veniþi sã-l adorãm. Psalmul 94 (95) Chemare la preamãrirea lui Dumnezeu Îndemnaþi-vã unii pe alþii în fiecare zi, pânã când putem zice: „Astãzi!” (Evr 3,13). 1 Veniþi sã cântãm cu veselie Domnului, sã strigãm cu bucurie cãtre stânca mântuirii noastre! 2 Sã mergem înaintea lui cu cântece de laudã ºi în cântãri de psalmi sã-l preamãrim! 3 Cãci mare Dumnezeu este Domnul ºi mare împãrat peste toþi zeii; 4 în mâna lui sunt adâncurile pãmântului ºi ale lui sunt înãlþimile munþilor; 5 a lui este marea, cãci el a fãcut-o, ºi mâinile lui au plãsmuit uscatul. 6 Veniþi sã ne închinãm ºi sã ne plecãm în faþa lui ºi sã îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru, 7 cãci el este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul pe care el îl pãstoreºte, turma pe care mâna lui o cãlãuzeºte. 8 O, de aþi asculta astãzi glasul lui: „Nu vã împietriþi inimile ca la Meriba, ca în ziua de la Massa, în pustiu;


2

6 ianuarie, Epifania Domnului

9

acolo m-au ispitit pãrinþii voºtri, m-au pus la încercare, deºi au vãzut lucrãrile mele. 10 Patruzeci de ani m-a dezgustat neamul acesta; de aceea am zis: Este un popor cu inima rãtãcitã, 11 nu au cunoscut cãile mele; de aceea am jurat în mânia mea: Nu vor intra în odihna mea!” Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Cristos ni s-a arãtat: veniþi sã-l adorãm. Psalmul cu antifona sa se poate eventual omite, dacã Invitatoriul se spune înainte de Laude.

Oficiul lecturilor V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Magii cei din þãri strãine au venit ºi l-au aflat Pe copil culcat în iesle ºi în scutece-nfãºat. Aur, smirnã ºi tãmâie, daruri scumpe i-au adus ªi-nchinându-se cucernic, la picioare i le-au pus. Prunc divin venit pe lume, chip frumos rãpit din rai, Ia deschide-þi ochiºorii, tu, copil cu pãr bãlai, Vezi ce scot cu multã grijã din împãrãteºti desagi ªi-þi aºazã la picioare, cu iubire, bunii magi. Aurul, printr-însul magii te proclamã de-mpãrat; Prin tãmâia cea din Saba, Dumnezeu eºti proclamat; Smirna care uºureazã de durere trupul frânt ªi alungã putrezirea, aminteºte de mormânt.


Oficiul lecturilor

3

Dintre toate cea mai sfântã, tu, cetate Betleem, Dac-avem ceva în viaþã totul de la tine-avem, Cãci la vremea cuvenitã cerurile se deschid ªi se naºte întru tine prunc din casa lui David. Dupã cum din vremi strãbune scris de sfinþi proroci a fost, S-a nãscut sã dãruiascã vieþii noastre þintã, rost, Sã deschidã-mpãrãþia ce se ia prin luptã grea Ca, iubind-o, cucerind-o, sã ajungem toþi în ea. Peste-aceastã-mpãrãþie, el Cristos, e împãrat; Marea, cerul ºi pãmântul ce se-ntinde-n lung ºi lat, Tot ce este-n ceruri veºnic, tot ce are început, I se-nchinã cãci e Domnul ºi stãpânul absolut. Slavã, pruncuºor, ce nu poþi încã vorbe sã îngâni, Cãci, chemând la tine magii, te descoperi la pãgâni. Slavã, Tatã, care-n lume ai trimis un salvator; Duh Preasfânt, ºi þie slavã; închinare tuturor. Amin. PSALMODIA Ant. 1 Regii insulelor ºi cei din Tarºiº vor oferi daruri regelui, Domnul nostru. Psalmul 71 (72) Dumnezeule, dãruieºte regelui judecãþile tale * ºi înzestreazã pe fiul regelui cu dreptatea ta, 2 ºi el va judeca poporul tãu cu dreptate * ºi pe sãracii tãi cu nepãrtinire. 3 Munþii sã aducã pacea pentru popor * ºi dealurile dreptatea. 4 El va face dreptate celor sãraci din popor † ºi-i va mântui pe fiii sãrmanilor, * dar pe asupritori îi va doborî. 5 Ei se vor teme de tine cât soarele ºi luna, * din generaþie în generaþie. 6 Va coborî ca ploaia pe iarbã * ºi ca ropotul ce udã pãmântul. 1


4 7

6 ianuarie, Epifania Domnului

În zilele lui va înflori dreptatea ºi belºug de pace, * pânã când va fi luna. 8 El va domni de la o mare la alta * ºi de la Râu pânã la marginile pãmântului. 9 În faþa lui se vor pleca locuitorii pustiului * iar vrãjmaºii lui vor linge þãrâna. 10 Regii insulelor ºi cei din Tarºiº vor oferi daruri, * regii arabi ºi din Saba vor aduce prinosuri. 11 Toþi regii se vor închina înaintea lui, * toate popoarele îl vor sluji. 12 El îl va elibera pe sãracul care strigã * ºi pe sãrmanul care nu are ajutor. 13 Va avea milã de cel slab ºi lipsit * ºi va mântui sufletele sãrmanilor. 14 Va rãscumpãra sufletele lor de oprimare ºi violenþã, * ºi sângele lor va fi preþios înaintea lui. 15 Va trãi ºi i se va da din aurul Arabiei. † Se vor ruga pentru el întotdeauna; * toatã ziua îl vor binecuvânta. 16 Va fi belºug de grâne pe pãmânt, * acestea vor undui pe culmile munþilor; roadele sale vor înflori precum Libanul * ºi recolta lor va fi ca iarba pãmântului. 17 Numele lui sã fie binecuvântat în veci, * cât va fi soarele sã dãinuiascã numele lui. În el vor fi binecuvântate toate neamurile pãmântului * ºi toate popoarele îl vor preamãri. 18 Binecuvântat sã fie Domnul Dumnezeu, † Dumnezeul lui Israel, * singurul care sãvârºeºte minuni! 19 Binecuvântat sã fie în veci numele sãu glorios, * tot pãmântul sã se umple de slava lui. Amin. Amin. Ant. Regii insulelor ºi cei din Tarºiº vor oferi daruri regelui, Domnul nostru. Ant. 2 Adoraþi-l pe Domnul în templul sãu cel sfânt, aleluia.


Oficiul lecturilor

5

Psalmul 95 (96) 1

Cântaþi Domnului un cântec nou! * Cântaþi Domnului, toþi locuitorii pãmântului! 2 Cântaþi Domnului, binecuvântaþi numele lui! * Vestiþi din zi în zi mântuirea lui. 3 Vestiþi printre neamuri slava lui, * tuturor popoarelor, minunile sale! 4 Cãci Domnul este mare ºi vrednic de toatã lauda, * mai de temut decât toþi zeii. 5 Cãci toþi zeii popoarelor sunt deºertãciune, * Domnul însã a fãcut cerurile. 6 Strãlucirea ºi mãreþia sunt înaintea feþei sale, * tãria ºi frumuseþea sunt în lãcaºul sãu sfânt. 7 Daþi Domnului, voi, familiile popoarelor, † daþi Domnului mãrire ºi putere! * 8 Daþi Domnului gloria numelui sãu! Aduceþi jertfe de laudã ºi intraþi în lãcaºurile lui. * 9 Închinaþi-vã înaintea Domnului îmbrãcaþi în podoabe sfinte; cutremuraþi-vã înaintea lui, toþi locuitorii pãmântului! * 10 Spuneþi printre neamuri: „Domnul stãpâneºte!” El a aºezat pãmântul pe temelii solide, ca sã nu se clatine; * el va judeca popoarele cu dreptate. 11 Sã se bucure cerurile ºi sã se veseleascã pãmântul, † sã vuiascã marea ºi tot ce se aflã într-însa. * 12 Sã se bucure câmpiile ºi tot ce este pe ele, sã tresalte de bucurie toþi copacii pãdurilor † 13 în faþa Domnului care vine, * pentru cã vine sã judece pãmântul. El va judeca lumea cu dreptate, * ºi popoarele în adevãrul sãu. Ant. Adoraþi-l pe Domnul în templul sãu cel sfânt, aleluia. Ant. 3 Adoraþi-l pe Dumnezeu, voi, toþi îngerii lui, aleluia.


6

6 ianuarie, Epifania Domnului

Psalmul 96 (97) Domnul stãpâneºte, sã se bucure pãmântul, * toate insulele sã tresalte de veselie. 2 Norii ºi negura îl înconjoarã, * dreptatea ºi judecata sunt temelia tronului sãu. 3 Focul merge înaintea lui * ºi îi mistuie pe potrivnicii sãi de jur împrejur. 4 Fulgerele sale lumineazã lumea: * pãmântul le vede ºi se cutremurã. 5 Munþii se topesc ca ceara înaintea Domnului, * înaintea stãpânului a tot pãmântul. 6 Cerurile vestesc dreptatea lui * ºi toate popoarele îi vãd mãrirea. 7 Sã fie fãcuþi de ruºine toþi cei care slujesc la chipuri cioplite, † cei care se laudã cu idolii. * Sã cadã în genunchi în faþa lui toþi zeii. 8 Sionul aude ºi se bucurã † ºi fiicele lui Iuda tresaltã de bucurie * pentru judecãþile tale, Doamne. 9 Cãci tu, Doamne, eºti Cel Preaînalt peste tot pãmântul * ºi tu eºti cu mult mai presus decât toþi zeii. 10 Voi, care-l iubiþi pe Domnul, urâþi rãul! † El pãzeºte sufletele credincioºilor sãi, * îi va elibera din mâna pãcãtoºilor. 11 Pentru cel drept a rãsãrit lumina, * ºi pentru cei cu inima curatã, bucuria. 12 Bucuraþi-vã, voi drepþilor, în Domnul * ºi preamãriþi memoria sfinþeniei sale. Ant. Adoraþi-l pe Dumnezeu, voi, toþi îngerii lui, aleluia. V. Cerurile au vestit dreptatea lui. R. ªi toate popoarele au vãzut mãrirea sa. 1

LECTURA ÎNTÂI Din Cartea profetului Isaia

60,1-22


Oficiul lecturilor

7

Revelarea gloriei Domnului asupra Ierusalimului Scoalã-te, lumineazã-te, Ierusalime, cãci lumina ta vine ºi gloria Domnului rãsare deasupra ta. 2 Iatã, întunericul acoperã pãmântul ºi bezna învãluie popoarele, dar peste tine rãsare Domnul ºi slava lui strãluceºte deasupra ta. 3 Popoarele se vor îndrepta spre lumina ta ºi regii spre strãlucirea aurorei tale. 4 Ridicã-þi ochii ºi priveºte împrejur; toþi se adunã ºi vin spre tine; fiii tãi vin de departe ºi fiicele tale sunt purtate pe braþe. 5 Când vei vedea aceste lucruri, vei tresãlta de bucurie, inima îþi va bate puternic ºi îþi va creºte, cãci se vor scurge cãtre tine comorile de dincolo de mãri, o datã cu bogãþiile popoarelor. 6 Te va acoperi o mulþime de cãmile, de dromaderi din Madian ºi Efa. Vor veni toþi cei din Saba, aducând aur ºi tãmâie ºi cântând laudã Domnului. 7 Toate turmele Chedarului se vor aduna la tine, berbecii din Nebaiot vor fi în slujba ta; se vor sui pe altarul meu ca jertfã plãcutã mie, ºi voi face sã strãluceascã templul gloriei mele. 8 Cine sunt aceia care zboarã ca niºte nori, ca niºte porumbei spre porumbarul lor? 9 Cãci pe mine mã aºteaptã insulele, ºi corãbiile din Tarºiº sunt în frunte, ca sã-i aducã înapoi de departe pe copiii tãi, cu argintul ºi aurul lor, pentru numele Domnului, Dumnezeului tãu, Sfântul lui Israel, pentru cã te-a preamãrit pe tine. 10 Strãinii îþi vor zidi zidurile ºi regii lor îþi vor sluji; cãci te-am lovit în mânia mea, dar am milã de tine în îndurarea mea. 1


8 11

6 ianuarie, Epifania Domnului

Porþile tale vor sta veºnic deschise, nu vor fi închise nici zi, nici noapte, ca sã lase sã intre la tine bogãþia neamurilor, ºi regii lor cu alaiul lor. 12 Cãci neamul ºi împãrãþia care nu-þi vor sluji, vor pieri, ºi neamurile acelea vor fi cu totul nimicite. 13 Mãrirea Libanului va veni la tine, chiparosul, ulmul ºi bradul, împreunã ca sã împodobeascã locul sfântului meu lãcaº, cãci eu voi preamãri locul unde se odihnesc picioarele mele. 14 Fiii asupritorilor tãi vor veni plecaþi înaintea ta, ºi toþi cei care te dispreþuiau se vor închina la picioarele tale; ºi te vor numi Cetatea Domnului, Sionul Sfântului lui Israel. 15 Dupã ce ai fost pãrãsitã ºi urâtã, ºi nimeni nu trecea prin tine, te voi face o podoabã veºnicã, o cauzã de bucurie pentru oameni, din generaþie în generaþie. 16 Vei suge laptele neamurilor, te vei hrãni cu bogãþiile regilor; ºi vei ºti astfel cã eu sunt Domnul, mântuitorul tãu, rãscumpãrãtorul tãu, puternicul lui Iacob. 17 În loc de aramã voi aduce aur, în loc de fier voi aduce argint, în loc de lemn, aramã, ºi în loc de pietre, fier. Voi face ca pacea sã domneascã peste tine, ºi sã stãpâneascã dreptatea. 18 Nu se va mai auzi vorbindu-se de violenþã în þara ta, nici de pustiire ºi prãpãd în þinutul tãu, ci vei numi zidurile tale mântuire ºi porþile tale laudã. 19 Soarele nu-þi va mai sluji ca luminã ziua, nici luna nu te va mai lumina cu lumina ei, ci Domnul va fi lumina ta pe vecie ºi Dumnezeul tãu va fi slava ta. 20 Soarele tãu nu va mai asfinþi ºi luna ta nu se va mai întuneca;


Oficiul lecturilor

9

cãci Domnul va fi lumina ta pe vecie ºi zilele suferinþei tale se vor sfârºi. 21 Toþi vor fi drepþi în poporul tãu: ei vor stãpâni þara pe vecie, ca o odraslã sãditã de mine, lucrarea mâinilor mele, ca sã fie preamãrit. 22 Cel mai mic va fi cât o mie, ºi cel mai neînsemnat, cât un neam puternic. Eu, Domnul, voi face aceste lucruri repede, la vremea lor. Is 60,1.3 RESPONSORIUL R. Lumineazã-te, lumineazã-te Ierusalime, cãci lumina ta vine * ºi slava Domnului rãsare deasupra ta. V. Popoarele se vor îndrepta spre lumina ta ºi regii spre strãlucirea aurorei tale * ºi slava. LECTURA A DOUA Din Predicile sfântului Leon cel Mare, papã (Predica 3 la Epifania Domnului, 1-3.5: PL 54, 240-244)

Domnul a fãcut cunoscutã mântuirea sa pe tot pãmântul Providenþa milostivã a lui Dumnezeu, hotãrând sã vinã în timpurile de pe urmã în ajutorul lumii decãzute, a stabilit ca mântuirea tuturor popoarelor sã se realizeze în Cristos. În vederea acestor popoare i-a fost fãcutã odinioarã patriarhului Abraham promisiunea cã va avea o descendenþã numeroasã, care trebuia sã se nascã nu din sãmânþa trupului, ci din rodnicia credinþei. Ea a fost comparatã cu mulþimea stelelor pentru ca de la tatãl tuturor popoarelor sã se aºtepte nu o descendenþã pãmânteascã, ci una cereascã. Sã intre, sã intre în familia patriarhilor toatã mulþimea popoarelor iar fiii promisiunii sã primeascã binecuvântarea în neamul lui Abraham, renunþând la filiaþi-


10

6 ianuarie, Epifania Domnului

unea lor trupeascã. Prin cei trei magi, toate popoarele sã-l adore pe Creatorul universului. Dumnezeu sã fie cunoscut nu numai în Iudeea, ci pe tot globul pãmântesc ºi pretutindeni, ca în Israel, mare sã fie numele sãu (Ps 75,2). Preaiubiþilor, învãþaþi de aceste mistere ale harului divin, sã celebrãm cu bucurie spiritualã ziua originii noastre ºi începutul chemãrii popoarelor. Sã-i mulþumim Dumnezeului milostiv care, aºa cum spune Apostolul, ne-a învrednicit sã avem parte la moºtenirea sfinþilor în luminã. El ne-a eliberat de sub puterea întunericului ºi ne-a strãmutat în împãrãþia Fiului iubirii sale (Col 1,12-13). Cãci, dupã cum vestise profetul Isaia, poporul care umbla în întuneric a vãzut luminã mare, peste cei care locuiau în þinutul întunecat al morþii a strãlucit o luminã (Is 9,1). Despre aceºtia, acelaºi profet a spus Domnului: Popoare care nu te-au cunoscut te vor invoca pe tine; ºi vor alerga la tine popoare care nu ºtiau de tine (Is 55,5). Aceastã zi a vãzut-o Abraham ºi s-a bucurat (In 8,56), atunci când a descoperit cã fiii credinþei sale vor fi binecuvântaþi în descendenþa sa, adicã în Cristos, ºi a întrezãrit prin credinþã cã va fi pãrintele tuturor popoarelor, dându-i glorie lui Dumnezeu, convins pe deplin cã cel care a fãcut promisiunea poate s-o ºi împlineascã (Rom 4,20-21). Aceastã zi o cânta David în psalmi, spunând: Toate popoarele pe care le-ai fãcut vor veni, se vor prosterna în faþa ta, Doamne, ºi vor preamãri numele tãu (Ps 85,9). De asemenea: Domnul ºi-a fãcut cunoscutã mântuirea ºi a descoperit dreptatea sa înaintea neamurilor (Ps 97,2). ªtim bine cã toate acestea s-au împlinit când o stea i-a condus pe cei trei magi, chemându-i din þara lor îndepãrtatã, ca sã-l cunoascã ºi sã-l adore pe regele cerului ºi al pãmântului. Aceastã stea ne îndeamnã ºi pe noi sã urmãm acest exemplu de ascultare ºi sã slujim, pe cât putem, acestui har care îi invitã pe toþi la Cristos. În aceatã cãutare, preaiubiþilor, voi toþi trebuie sã vã ajutaþi unii pe alþii pentru ca, printr-o credinþã dreaptã


Oficiul lecturilor

11

ºi fapte bune, sã ajungeþi în împãrãþia lui Dumnezeu ºi sã strãluciþi ca fii ai luminii: prin Domnul nostru Isus Cristos care, împreunã cu Dumnezeu Tatãl ºi cu Duhul Sfânt, vieþuieºte ºi domneºte în vecii vecilor. Amin. RESPONSORIUL R. Aceasta este ziua strãlucitã în care a apãrut Mântuitorul lumii, cel pe care l-au prezis profeþii ºi l-au adorat îngerii. * Vãzând steaua lui, magii s-au bucurat ºi i-au adus daruri. V. Ne-a strãlucit o zi sfântã: veniþi, neamurilor, ºi adoraþi-l pe Domnul. * Vãzând steaua. IMNUL TE DEUM Pe tine, Dumnezeule, te lãudãm, Pe tine, Doamne, te mãrturisim. Pe tine, veºnicul Pãrinte, Tot pãmântul te cinsteºte. Þie toþi îngerii, cerurile ºi toate puterile, Heruvimii ºi serafimii îþi cântã fãrã încetare: Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul, Dumnezeul Sabaot! Plin e cerul ºi pãmântul de mãrirea slavei tale! Pe tine te mãreºte corul preaslãvit al apostolilor; Pe tine te slãveºte Numãrul vrednic de laudã al profeþilor; Pe tine te laudã ceata strãlucitã a martirilor; Pe tine te mãrturiseºte sfânta Bisericã Pe toatã faþa pãmântului: Pe tine, Tatãl, a cãrui slavã este fãrã de sfârºit, ªi pe Fiul tãu, unic, adevãrat ºi vrednic de închinare, ªi pe Duhul Sfânt, Mângâietorul. Tu eºti regele mãririi, Cristoase, Tu eºti Fiul cel veºnic al Tatãlui. Pentru mântuirea noastrã Tu nu te-ai sfiit sã te cobori în sânul Fecioarei. Tu ai biruit ghimpele morþii ªi ai deschis celor ce cred împãrãþia cerurilor.


12

6 ianuarie, Epifania Domnului

Tu stai de-a dreapta lui Dumnezeu Întru mãrirea Tatãlui. Noi credem cã vei veni ca judecãtor, Deci, pe tine te rugãm sã vii în ajutorul slugilor tale Pe care le-ai rãscumpãrat cu sângele tãu scump. Învredniceºte-ne sã fim numãraþi printre sfinþii tãi În slava ta cereascã. ¶ Mântuieºte, Doamne, poporul tãu ªi binecuvânteazã moºtenirea ta. Cãlãuzeºte-i ºi înalþã-i pe ei pânã în veac. În toate zilele te binecuvântãm ªi lãudãm numele tãu în veci ºi în vecii vecilor. Binevoieºte, Doamne, în ziua aceasta Sã ne fereºti de pãcat. Miluieºte-ne, Doamne, miluieºte-ne. Fie, Doamne, mila ta asupra noastrã Precum am nãdãjduit ºi noi în tine. În tine, Doamne, am nãdãjduit ªi nu voi regreta în veci. ¶ Aceastã ultimã parte a imnului se poate omite, la alegere.

Rugãciunea de încheiere Dumnezeule, care prin steaua cãlãuzitoare l-ai descoperit astãzi neamurilor pe Fiul tãu unul-nãscut, dã-ne, te rugãm, harul ca noi, care te-am cunoscut prin credinþã, sã ajungem sã privim chipul mãririi tale. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Se încheie, cel puþin când se recitã comun, cu aclamaþia:

Sã-l binecuvântãm pe Domnul. R. Mulþumim lui Dumnezeu. Laudele V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.


Laudele

13

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Voi ce-l aºteptaþi pe Domnul, doritori de a-l vedea, Ridicaþi-vã privirea ºi vedeþi pe cer o stea; E o stea la drum pornitã din dumnezeiesc îndemn Sã vesteascã bucurie ºi sã fie lumii semn. Astru-n faþa cãrui aºtrii ceilalþi toþi pãlesc ºi pier Vine sã vesteascã lumii sfânt ºi-nfricoºat mister: Dumnezeu nemuritorul, îmbrãcat în trup de lut Pe pãmânt, în sãrãcia cea mai neagrã, s-a nãscut. Observând cu grijã cerul, cercetându-l ani ºi ani, Au zãrit pe boltã steaua fericiþii magi persani; De la marginile lumii au plecat din Rãsãrit ªi, fãcând o cale lungã, la Irod au poposit. ªi intrând atunci la crudul rege din Ierusalim Au grãit aºa: „O rege, negreºit am vrea sã ºtim Unde-i regele puternic nou-nãscut în Israel? Cãci conduºi de-o stea anume, noi pornit-am cãtre el. Noi pe el îl recunoaºtem ca stãpân în univers; Când la stele porunceºte, stelele pornesc în mers. Vreun rege mai puternic decât el în lume nu-i, Vrem cu fruntea în þãrânã sã cãdem în faþa lui. El e regele Mesia, Salvatorul tuturor, Ce-a voit din multe neamuri sã-ºi formeze un popor. Prin credinþã ne socoatem lui Avram umili urmaºi, De aceea cãtre dânsul ne-ndreptãm ai noºtri paºi”. Slavã, Pruncuºor, ce nu poþi încã vorbe sã îngâni Cãci, chemând la tine magii, te descoperi la pãgâni; Slavã, Tatã, care-n lume ai trimis un Salvator, Duh Preasfânt, ºi þie slavã, închinare tuturor. Amin. PSALMODIA Ant. 1 Deschizându-ºi comorile, magii i-au adus Domnului în dar aur, tãmâie ºi smirnã, aleluia.


14

6 ianuarie, Epifania Domnului

Psalmul 62 (63),2-9 Sufletul însetat de Dumnezeu Cel care pãrãseºte lucrãrile întunericului vegheazã pentru Dumnezeu. 2 Dumnezeule, tu eºti Dumnezeul meu, * pe tine te caut dis-de-dimineaþã. Sufletul meu e însetat de tine, † pe tine te doreºte trupul meu, * ca un pãmânt pustiu, uscat ºi fãrã apã. 3 Astfel te-am cãutat în sanctuarul tãu, * ca sã contemplu puterea ºi mãreþia ta. 4 Îndurarea ta preþuieºte mai mult decât viaþa, * de aceea buzele mele te laudã. 5 Te voi binecuvânta toatã viaþa mea * ºi voi ridica mâinile mele invocând numele tãu. 6 Ca ºi cum m-aº sãtura cu mãduvã ºi grãsime, * aºa se desfatã buzele mele când gura mea te laudã, 7 când îmi amintesc de tine în aºternutul meu * ºi mã gândesc la tine în ceasurile de veghe, noaptea. 8 Pentru cã ai fost ajutorul meu, * la umbra aripilor tale tresalt de bucurie. 9 Mã ataºez de tine cu tot sufletul * ºi dreapta ta mã ocroteºte. Ant. Deschizându-ºi comorile, magii i-au adus Domnului în dar aur, tãmâie ºi smirnã, aleluia. Ant. 2 Mãri ºi râuri, binecuvântaþi-l pe Domnul; aduceþi Domnului cântare de laudã, voi izvoare, aleluia. Cântarea Dan 3,57-88.56 Toatã creatura sã-l laude pe Domnul Aduceþi laudã Dumnezeului nostru, voi, toþi slujitorii lui! (Ap 19,5). 57 Binecuvântaþi-l, toate lucrãrile Domnului, pe Domnul, * lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci!


Laudele

15

58

Binecuvântaþi-l, ceruri, pe Domnul, * binecuvântaþi-l, îngeri ai Domnului, pe Domnul! 60 Binecuvântaþi-l, toate apele care sunteþi deasupra cerului, pe Domnul, * 61 sã-l binecuvânteze orice putere pe Domnul! 62 Binecuvântaþi-l, soare ºi lunã, pe Domnul, * 63 binecuvântaþi-l, stele ale cerului, pe Domnul! 64 Binecuvântaþi-l, ploi ºi rouã, pe Domnul, * 65 binecuvântaþi-l, toate vânturile, pe Domnul! 66 Binecuvântaþi-l, foc ºi cãldurã, pe Domnul, * 67 binecuvântaþi-l, frig ºi arºiþã, pe Domnul! 59

68

Binecuvântaþi-l, rouã ºi chiciurã, pe Domnul, * binecuvântaþi-l, ger ºi îngheþ, pe Domnul! 70 Binecuvântaþi-l, gheþuri ºi zãpezi, pe Domnul, * 71 binecuvântaþi-l, nopþi ºi zile, pe Domnul! 72 Binecuvântaþi-l, luminã ºi întuneric, pe Domnul, * 73 binecuvântaþi-l, fulgere ºi nori, pe Domnul! 74 Sã-l binecuvânteze pãmântul pe Domnul, * sã-l laude ºi sã-l preamãreascã în veci! 75 Binecuvântaþi-l, munþi ºi dealuri, pe Domnul, * 76 binecuvântaþi-l, tot ce rãsare pe pãmânt, pe Domnul! 77 Binecuvântaþi-l, mãri ºi râuri, pe Domnul, * 78 binecuvântaþi-l, izvoare, pe Domnul! 79 Binecuvântaþi-l, balene ºi tot ce miºcã în ape, pe Domnul, * 80 binecuvântaþi-l, toate pãsãrile cerului, pe Domnul! 81 Binecuvântaþi-l, fiare ºi dobitoace, pe Domnul, * 82 binecuvântaþi-l, voi, fii ai oamenilor, pe Domnul! 83 Binecuvânteazã-l, Israele, pe Domnul, * lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci! 84 Binecuvântaþi-l, preoþi ai Domnului, pe Domnul, * 85 binecuvântaþi-l, slujitori ai Domnului, pe Domnul! 86 Binecuvântaþi-l, duhuri ºi suflete ale drepþilor, pe Domnul, * 87 binecuvântaþi-l, sfinþi ºi smeriþi cu inima, pe Domnul! 69


16

6 ianuarie, Epifania Domnului

88

Binecuvântaþi-l, voi, Anania, Azaria ºi Misael, pe Domnul, * lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci! Sã binecuvântãm pe Tatãl ºi pe Fiul ºi pe Duhul Sfânt, * sã-l lãudãm ºi sã-l preamãrim în veci! 56 Binecuvântat eºti în tãria cerului, * vrednic de laudã ºi preamãrit în veci! La sfârºitul acestei cântãri nu se spune Slavã Tatãlui.

Ant. Mãri ºi râuri, binecuvântaþi-l pe Domnul; aduceþi Domnului cântare de laudã, voi izvoare, aleluia. Ant. 3 A venit lumina ta, Ierusalime, ºi slava Domnului rãsare deasupra ta ºi popoarele se vor îndrepta spre lumina ta, aleluia. Psalmul 149 Noua cântare a sfinþilor Fiii Bisericii, fiii noului popor, vor tresãlta de bucurie pentru regele lor: pentru Cristos (Hesychius). 1 Cântaþi Domnului un cântec nou, * lauda lui în adunarea credincioºilor sãi. 2 Sã se bucure Israel de creatorul sãu, * sã tresalte de bucurie fiii Sionului pentru regele lor. 3 Sã laude numele lui în dansuri, * sã-i cânte psalmi cu harpa ºi cu cetera. 4 Cãci Domnul îl iubeºte pe poporul sãu * ºi-i încoroneazã pe cei smeriþi cu mântuire. 5 Sã tresalte de bucurie în mãrire, credincioºii lui, * sã scoatã strigãte de bucurie în aºternutul lor. 6 Gura sã le fie plinã de laudele Domnului; * ºi sãbii cu douã tãiºuri sã fie în mâinile lor, 7 ca sã arunce rãzbunare asupra neamurilor * ºi pedeapsã asupra popoarelor; 8 ca sã-i lege pe regii lor în lanþuri * ºi pe mai-marii lor în cãtuºe de fier, 9 ca sã facã cu ei judecata care a fost scrisã; * aceasta este o cinste pentru toþi credincioºii lui.


Laudele

17

Ant. A venit lumina ta, Ierusalime, ºi slava Domnului rãsare deasupra ta ºi popoarele se vor îndrepta spre lumina ta, aleluia. Is 52,7-10 LECTURA SCURTà Cât de plãcut este sã vezi peste munþi paºii trimisului care vesteºte pacea, ai celui care aduce vestea cea bunã, vestea mântuirii, ai celui care dã de ºtire Sionului: „Dumnezeul tãu este împãrat!” Iatã, glasul strãjerilor: rãsunã chemarea lor; e un strigãt de bucurie, cãci vãd cu ochii lor cum se întoarce Domnul în Sion. Izbucniþi în strigãte de bucurie, voi, ruine ale Ierusalimului! Cãci Domnul mângâie poporul sãu ºi rãscumpãrã Ierusalimul. Domnul ºi-a arãtat puterea braþului sãu cel sfânt înaintea tuturor popoarelor; ºi toate marginile pãmântului vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru. RESPONSORIUL SCURT R. Îl vor adora * toþi regii pãmântului. Îl vor adora. V. Toate neamurile îl vor sluji, * toþi regii pãmântului. Slavã Tatãlui. Îl vor adora. Ant. la Benedictus: Astãzi Biserica se uneºte cu Mirele sãu ceresc pentru cã în Iordan Cristos i-a spãlat pãcatele; magii aleargã cu daruri la nunta regeascã iar oaspeþii se veselesc de apa preschimbatã în vin, aleluia. CÂNTAREA DIN EVANGHELIE – BENEDICTUS Lc 1,68-79 Despre Mesia ºi Înaintemergãtorul sãu 68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, * pentru cã a vizitat ºi a rãscumpãrat poporul sãu, 69 ºi ne-a înãlþat o putere de mântuire * în casa lui David, slujitorul sãu, 70 precum a promis prin gura sfinþilor sãi profeþi * care au fost în vechime, 71 sã ne mântuiascã de vrãjmaºii noºtri * ºi de mâna tuturor acelora care ne urãsc. 72 Astfel îºi aratã îndurarea faþã de pãrinþii noºtri * ºi îºi aduce aminte de legãmântul sãu cel sfânt.


18

6 ianuarie, Epifania Domnului

73

De jurãmântul pe care l-a fãcut lui Abraham, pãrintele nostru, * cã ne va dãrui harul, 74 ca, eliberaþi din mâna duºmanilor noºtri, * sã-i slujim fãrã teamã, 75 în sfinþenie ºi dreptate, sub privirea lui, * în toate zilele vieþii noastre. 76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema: * cãci vei merge înaintea Domnului sã pregãteºti cãile sale, 77 pentru a da poporului sãu cunoºtinþa mântuirii * întru iertarea pãcatelor, 78 prin iubirea îndurãtoare a Dumnezeului nostru, * cu care ne va vizita, Cel care Rãsare din înãlþime 79 ca sã lumineze pe cei care se aflã în întuneric ºi în umbra morþii * ºi sã îndrepte paºii noºtri pe calea pãcii. Slavã Tatãlui ºi Fiului * ºi Sfântului Duh. Precum era la început ºi acum ºi pururea * ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Astãzi Biserica se uneºte cu Mirele sãu ceresc pentru cã în Iordan Cristos i-a spãlat pãcatele; magii aleargã cu daruri la nunta regeascã iar oaspeþii se veselesc de apa preschimbatã în vin, aleluia. RUGÃCIUNEA UNIVERSALÃ Sã ne închinãm cu bucurie Mântuitorului nostru, care astãzi a fost adorat de magi: Luminã din luminã, lumineazã aceastã zi! Cristoase, care te-ai arãtat în trup, – sfinþeºte-ne prin cuvântul tãu ºi prin rugãciune. Cristoase, care ai fost îndreptãþit în Duh, – elibereazã viaþa noastrã de orice duh al rãtãcirii. Cristoase, care ai fost privit de îngeri, – fã-ne sã gustãm încã de pe pãmânt bucuriile cereºti. Cristoase, care ai fost vestit între neamuri, – deschide inimile oamenilor prin puterea Sfântului Duh.


Ora medie

19

Cristoase, care ai fost crezut în lume, – reînnoieºte credinþa tuturor creºtinilor. Cristoase, care ai fost înãlþat în slavã, – aprinde în noi dorul împãrãþiei tale. Tatãl nostru. Rugãciunea de încheiere Dumnezeule, care prin steaua cãlãuzitoare l-ai descoperit astãzi neamurilor pe Fiul tãu unul-nãscut, dã-ne, te rugãm, harul ca noi, care te-am cunoscut prin credinþã, sã ajungem sã privim chipul mãririi tale. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Dacã se recitã individual, se face încheierea astfel:

Domnul sã ne binecuvânteze, sã ne apere de orice rãu ºi sã ne ducã la viaþa veºnicã. R. Amin. Ora medie V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL O, Dumnezeule preasfânt, Luminã tu ne dai în zori, Iar la amiazã ne cobori, De sus, cãldurã pe pãmânt. Al patimii nãvalnic foc Tu stinge-l, Doamne, în noi toþi; Din inimi ura sã o scoþi ªi dragoste sã pui în loc. Sã fie Tatãl lãudat, ªi Fiul cel nãscut din el,


6 ianuarie, Epifania Domnului

20

ªi Duhul dragostei, la fel, Primeascã cinste ne-ncetat. Amin. PSALMODIA Ant. Venind Cristos, v-a vestit pace vouã care eraþi departe ºi pace acelora care erau aproape. Psalmul 46 (47) Toate popoarele, bateþi din palme, * aclamaþi-l pe Dumnezeu cu strigãte de bucurie! 3 Cãci preaînãlþat ºi înfricoºãtor este Domnul, * mare rege peste tot pãmântul. 4 El a supus popoarele sub stãpânirea noastrã * ºi naþiunile sub picioarele noastre. 5 A ales pentru noi moºtenire * mândria lui Iacob, pe care îl iubeºte. 6 Dumnezeu se înalþã în strigãte de bucurie, * Domnul se înalþã în sunete de trâmbiþã. 7 Cântaþi-i lui Dumnezeu, cântaþi-i! * Cântaþi-i regelui nostru, cântaþi-i! 8 Cãci Dumnezeu este rege peste tot pãmântul, * cântaþi-i cu mãiestrie. 9 Dumnezeu stãpâneºte peste popoare, * Dumnezeu stã pe tronul sãu cel sfânt. 10 Stãpânitorii popoarelor se adunã * împreunã cu poporul Dumnezeului lui Abraham. Cãci ai lui Dumnezeu sunt puternicii pãmântului, * el se înalþã cu mãreþie. 2

Psalmul 85 (86),1-10 1

Pleacã-þi, Doamne, urechea ºi rãspunde-mi, * pentru cã sunt sãrman ºi nefericit. 2 Pãzeºte-mi sufletul, pentru cã îþi sunt credincios. † Mântuieºte-l, Dumnezeul meu, pe slujitorul tãu, * care ºi-a pus încrederea în tine. 3 Ai milã de mine, Doamne, * cãtre tine strig toatã ziua.


Ora medie

21

4

Fã sã se bucure sufletul slujitorului tãu, * cãci eu înalþ sufletul meu cãtre tine, Doamne! 5 Cãci tu, Doamne, eºti bun ºi îndurãtor, * plin de dragoste faþã de cei care te cheamã. 6 Ascultã-mi, Doamne, rugãciunea; * ia aminte la glasul cererii mele. 7 În ziua necazului meu, strig cãtre tine, * pentru cã tu îmi dai ascultare. 8 Doamne, nu este nimeni asemenea þie între dumnezei * ºi nimic nu este ca lucrãrile tale. 9 Toate popoarele pe care le-ai fãcut vor veni, † se vor prosterna în faþa ta, Doamne, * ºi vor preamãri numele tãu, 10 pentru cã eºti mare ºi sãvârºeºti lucruri minunate, * tu singur eºti Dumnezeu! Psalmul 97 (98) 1

Cântaþi Domnului un cântec nou, * pentru cã a fãcut lucruri minunate; dreapta ºi braþul lui cel sfânt * i-au venit în ajutor. 2 Domnul ºi-a fãcut cunoscutã mântuirea * ºi-a descoperit dreptatea înaintea neamurilor, 3 ºi-a adus aminte de bunãtatea ºi fidelitatea lui * faþã de casa lui Israel. Toate marginile pãmântului * au vãzut mântuirea Dumnezeului nostru! 4 Înãlþaþi cãtre Dumnezeu strigãte de bucurie, toþi locuitorii pãmântului! * Aclamaþi, intonaþi imnuri ºi tresãltaþi de bucurie. 5 Cântaþi Domnului imnuri cu harpa, * cu harpa ºi cântãri de psalmi. 6 Sunând din trompetã ºi din corn, * strigaþi de bucurie în faþa Domnului, regele nostru. 7 Sã vuiascã marea ºi tot ce cuprinde ea, * lumea ºi toþi cei ce locuiesc într-însa.


6 ianuarie, Epifania Domnului

22 8

Toate râurile sã batã din palme † ºi munþii sã tresalte de bucurie 9 în faþa Domnului, * care vine sã judece pãmântul. El va judeca lumea cu dreptate * ºi popoarele cu nepãrtinire. Ant. Venind Cristos, v-a vestit pace vouã care eraþi departe ºi pace acelora care erau aproape. LECTURA SCURTà Is 49,6 Domnul mi-a spus: „Este puþin lucru sã fii slujitorul meu ca sã ridici seminþiile lui Iacob ºi sã aduci înapoi rãmãºiþa lui Israel. Te voi rândui lumina neamurilor, ca sã ajungã mântuirea mea pânã la marginile pãmântului”. V. Îl vor vedea neamurile pe Cel Drept. R. ªi toþi regii, pe împãratul mãririi. Rugãciunea de încheiere Dumnezeule, care prin steaua cãlãuzitoare l-ai descoperit astãzi neamurilor pe Fiul tãu unul-nãscut, dã-ne, te rugãm, harul ca noi, care te-am cunoscut prin credinþã, sã ajungem sã privim chipul mãririi tale. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin. Se încheie, cel puþin când se recitã comun, cu aclamaþia:

Sã-l binecuvântãm pe Domnul. R. Mulþumim lui Dumnezeu. Vesperele II V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Irod împãrate, mai crud ca o fiarã, De ce pui la cale ca pruncul sã piarã?


Vesperele II

23

Nu-þi clatinã tronul, nu vrea giuvaieruri Acela ce veºnic domneºte în ceruri. Din þãri depãrtate ºi magii vin, iatã-i; Iar steaua ce-aici i-a condus minunatã-i. De-a stelei sclipire conduºi la luminã, La Pruncul din iesle adânc se închinã. Isus se coboarã-n Iordan ca sã spele Pãcatele noastre ºi multe, ºi grele; Când iese din apã, Ioan îl aratã Mulþimii pe Mielul curat, fãrã patã. La ruga smeritã a Mamei preabune, Isus sãvârºeºte întâia minune. Minunea când nunul de-acum terminase La nunta din Cana tot vinul din vase. Trei cazuri în care-a fãcut sã aparã Din firea-i divinã o razã-n afarã. Isus prin credinþã ºi nouã ne-apare, Mãrire sã-i fie ºi pururi cântare. Amin. PSALMODIA Ant. 1 Preamãrit este regele pãcii peste toþi regii întregului pãmânt. Psalmul 109 (110),1-5.7 Aºa vorbeºte Domnul cãtre Domnul meu: „ªezi la dreapta mea * pânã voi pune pe duºmanii tãi aºternut picioarelor tale”. 2 Domnul va întinde din Sion sceptrul puterii tale: * „Domneºte în mijlocul duºmanilor tãi!” 3 În ziua puterii tale, † tu domneºti strãlucind de sfinþenie; * din sânul aurorei, ca roua, te-am nãscut. 4 Domnul s-a jurat ºi nu-i va pãrea rãu: * „Tu eºti preot în veci dupã rânduiala lui Melchisedec!” 1


24

6 ianuarie, Epifania Domnului

5

Domnul este la dreapta ta, * el va zdrobi regi în ziua mâniei sale. 7 Va bea din pârâu pe cale * ºi, de aceea, îºi va înãlþa capul. Ant. Preamãrit este regele pãcii peste toþi regii întregului pãmânt. Ant. 2 A rãsãrit în întuneric o luminã celor cu inima dreaptã, Domnul cel milostiv, îndurãtor ºi credincios. Psalmul 111 (112) Fericit este omul care se teme de Domnul, * care îºi aflã mare plãcere în poruncile lui! 2 Seminþia lui va fi puternicã pe pãmânt * ºi urmaºii celor drepþi vor fi binecuvântaþi. 3 În casa lui va fi belºug ºi bogãþie, * dreptatea lui rãmâne pe vecie. 4 El rãsare ca o luminã în întuneric pentru cei drepþi, * el este blând, îndurãtor ºi drept. 5 Fericit este omul care are milã ºi dã cu împrumut, † el îºi rânduieºte bunurile cu dreptate. * 6 El nu se clatinã niciodatã. Cel drept va fi amintit pentru totdeauna. * 7 El nu se teme de zvonurile rele, inima lui e tare ºi se încrede în Domnul. † 8 Inima lui este în siguranþã, nu are nici o teamã, * pânã când va triumfa peste duºmanii sãi. 9 El este darnic faþã de cei sãraci, † dreptatea lui rãmâne în vecii vecilor * iar fruntea lui se înalþã cu cinste. 10 Cel nelegiuit va vedea ºi se va mânia, † va scrâºni din dinþi ºi se va topi. * Dorinþa pãcãtoºilor rãmâne neîmplinitã. Ant. A rãsãrit în întuneric o luminã celor cu inima dreaptã, Domnul cel milostiv, îndurãtor ºi credincios. Ant. 3 Toate popoarele pe care le-ai fãcut vor veni ºi se vor închina înaintea ta, Doamne. 1


Vesperele II

25

Cântarea Ap 15,3b-4 Mari ºi minunate sunt lucrãrile tale, * Doamne, Dumnezeule atotputernic! Drepte ºi adevãrate sunt cãile tale, * rege al naþiunilor! 4 Cine nu se va teme de tine, Doamne, * ºi nu va preamãri numele tãu? Tu singur eºti sfânt! † Toate popoarele vor veni ºi se vor prosterna înaintea ta, * pentru cã ai fãcut cunoscute judecãþile tale! Ant. Toate popoarele pe care le-ai fãcut vor veni ºi se vor închina înaintea ta, Doamne. 3b

Tit 3,4-5 LECTURA SCURTÃ Când s-a arãtat bunãtatea ºi iubirea de oameni a lui Dumnezeu, mântuitorul nostru – nu prin faptele pe care le-am fi fãcut noi în dreptate, ci dupã îndurare – el ne-a mântuit prin baia renaºterii ºi a reînnoirii Sfântului Duh. RESPONSORIUL SCURT R. În el vor fi binecuvântate * toate seminþiile pãmântului. În el vor fi. V. Toate neamurile îl vor preamãri, * toate seminþiile pãmântului. Slavã Tatãlui. În el vor fi. Ant. la Magnificat: Cinstim o zi sfântã, împodobitã cu trei minuni: astãzi steaua i-a cãlãuzit pe magi la pruncul din iesle; astãzi apa a fost preschimbatã în vin, pentru nuntã; astãzi Cristos a voit sã fie botezat de Ioan în Iordan, pentru mântuirea noastrã, aleluia. CÂNTAREA DIN EVANGHELIE – MAGNIFICAT Lc 1,46-55 Tresãltarea de bucurie a sufletului în Domnul 46 Sufletul meu * îl preamãreºte pe Domnul


26

6 ianuarie, Epifania Domnului

47

ºi duhul meu tresaltã de bucurie * în Dumnezeu, mântuitorul meu, 48 cãci a privit la smerenia slujitoarei sale. * Iatã, de acum toate popoarele mã vor numi fericitã, 49 cãci mi-a fãcut lucruri mari Cel Atotputernic, * ºi numele lui e sfânt. 50 Milostivirea lui rãmâne din neam în neam * peste cei ce se tem de el. 51 A arãtat puterea braþului sãu, * i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor, 52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici * ºi i-a înãlþat pe cei smeriþi; 53 pe cei flãmânzi i-a copleºit cu bunuri, * iar pe cei bogaþi i-a lãsat cu mâinile goale. 54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul sãu, * amintindu-ºi de îndurarea sa, 55 dupã cum a promis pãrinþilor noºtri, * lui Abraham ºi urmaºilor lui în veci. Slavã Tatãlui ºi Fiului * ºi Sfântului Duh. Precum era la început ºi acum ºi pururea * ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Cinstim o zi sfântã, împodobitã cu trei minuni: astãzi steaua i-a cãlãuzit pe magi la pruncul din iesle; astãzi apa a fost preschimbatã în vin, pentru nuntã; astãzi Cristos a voit sã fie botezat de Ioan în Iordan, pentru mântuirea noastrã, aleluia. RUGÃCIUNEA UNIVERSALÃ Sã ne închinãm cu bucurie Mântuitorului nostru, care astãzi a fost adorat de magi, ºi sã-l rugãm: Mântuieºte, Doamne, sufletele celor sãrmani! Rege al lumii, care i-ai chemat pe magi ca pârgã a neamurilor ca sã te adore, – dãruieºte-ne spirit de adorare ºi de slujire. Rege al mãririi, care judeci poporul tãu cu dreptate, – dãruieºte-le oamenilor belºug de pace.


Completoriul

27

Rege al veacurilor, care dãinui din neam în neam, – trimite cuvântul tãu în inimi ca picãturile de ploaie pe pãmânt. Rege al dreptãþii, care voieºti sã-l eliberezi pe cel sãrac ºi fãrã apãrare, – fii binevoitor faþã de cei sãrmani ºi oropsiþi. Doamne, numele tãu este binecuvântat în veci: – împlineºte în fraþii noºtri rãposaþi minunile mântuirii tale. Tatãl nostru. Rugãciunea de încheiere Dumnezeule, care prin steaua cãlãuzitoare l-ai descoperit astãzi neamurilor pe Fiul tãu unul-nãscut, dã-ne, te rugãm, harul ca noi, care te-am cunoscut prin credinþã, sã ajungem sã privim chipul mãririi tale. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Dacã se recitã individual, se face încheierea astfel:

Domnul sã ne binecuvânteze, sã ne apere de orice rãu ºi sã ne ducã la viaþa veºnicã. R. Amin. Completoriul V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Acum, când e timpul de mers la culcare, În rugã mai cerem o datã-ndurare: Privirile tale ce pururi sunt treze Asuprã-ne, Doamne, mereu sã vegheze.


6 ianuarie, Epifania Domnului

28

În vis mintea noastrã te aibã pe tine Iar inima noastrã de doru-þi suspine, Te cânte pe tine, te simtã aproape, Sã nu laºi ca bezna de tot sã ne-ngroape. Ne fie odihna ºi somnul în pace; Cât timp trupul nostru puterea-ºi reface, ªi-i noapte adâncã, ºi bezna dominã, Ne fii tu, Cristoase, în beznã luminã. Rugãmu-ne þie cu fruntea plecatã, Ascultã-ne ruga, cerescule Tatã, Cu Fiul cel care-i cu tine de-o fire ªi Duhul cel Sfânt cel ce-i Duh de iubire. Amin. PSALMODIA Ant. Cu aripile sale te va acoperi; nu te vei teme de spaima nopþii. Psalmul 90 (91) Sub ocrotirea Celui Preaînalt Iatã, v-am dat putere sã cãlcaþi peste ºerpi ºi peste scorpioni (Lc 10,19). 1 Cel care locuieºte sub ocrotirea Celui Preaînalt * ºi se odihneºte la umbra Celui Atotputernic 2 îi spune Domnului: † „Tu eºti locul meu de refugiu ºi fortãreaþa mea, * Dumnezeul meu în care îmi pun încrederea”. 3 Cãci el te va elibera din laþul vânãtorului * ºi de ciuma pustiitoare. 4 El te va acoperi cu aripile lui † ºi vei gãsi refugiu sub penele sale; * fidelitatea lui îþi va fi scut ºi pavãzã. 5 Nu te vei teme nici de spaima nopþii, nici de sãgeata care zboarã ziua, † 6 nici de ciuma care se rãspândeºte în întuneric, * nici de molima care bântuie în plinã zi.


Completoriul

29

7

Vor cãdea alãturi de tine o mie, † ºi zece mii la dreapta ta, * dar de tine nimic nu se va apropia. 8 E de ajuns cu ochii sã priveºti * ºi vei vedea rãsplata pãcãtoºilor. 9 Pentru cã ai spus: „Tu, Doamne, eºti locul meu de refugiu” * ºi pe Cel Preaînalt þi l-ai ales adãpost, 10 nici un rãu nu te va lovi, * nici o nenorocire nu se va apropia de locuinþa ta, 11 pentru cã el le va porunci îngerilor sãi * sã te pãzeascã pe toate cãile tale. 12 Ei te vor purta pe mâini, * ca nu cumva sã-þi loveºti piciorul de piatrã; 13 vei pãºi peste lei ºi peste vipere * ºi vei cãlca în picioare pui de lei ºi balauri. 14 Pentru cã nãdãjduieºte în mine, îl voi salva, * îl voi ocroti, pentru cã îmi cunoaºte numele. 15 Când el mã va chema, eu îi voi rãspunde, † voi fi alãturi de el în necazuri. * Îl voi elibera ºi-l voi preamãri. 16 Îi voi dãrui viaþã lungã * ºi îi voi arãta mântuirea mea. Ant. Cu aripile sale te va acoperi; nu te vei teme de spaima nopþii. Ap 22,4-5 LECTURA SCURTà Ei vor vedea faþa Domnului, iar numele sãu va fi pe frunþile lor. Nu va mai fi noapte acolo ºi nu vor mai avea nevoie nici de lumina candelei, nici de lumina soarelui, pentru cã Domnul Dumnezeu îi va lumina iar ei vor domni în vecii vecilor. RESPONSORIUL SCURT R. În mâinile tale, Doamne, * încredinþez sufletul meu. În mâinile tale.


30

6 ianuarie, Epifania Domnului

V. Ne-ai rãscumpãrat, Doamne, Dumnezeul adevãrului, * îþi încredinþez sufletul meu. Slavã Tatãlui. În mâinile tale, Doamne, încredinþez sufletul meu. Ant. Mântuieºte-ne, Doamne, când veghem, ocroteºte-ne când dormim, ca sã veghem cu Cristos ºi sã ne odihnim în pace.

CÂNTAREA DIN EVANGHELIE – NUNC DIMITTIS Lc 2,29-32 Cristos - lumina neamurilor ºi slava lui Israel 29 Acum slobozeºte pe slujitorul tãu, Stãpâne, * dupã cuvântul tãu, în pace, 30 cãci au vãzut ochii mei * mântuirea ta, 31 pe care ai pregãtit-o * înaintea tuturor popoarelor, 32 luminã spre luminarea neamurilor * ºi slava poporului tãu, Israel. Ant. Mântuieºte-ne, Doamne, când veghem, ocroteºte-ne când dormim, ca sã veghem cu Cristos ºi sã ne odihnim în pace. Rugãciunea de încheiere Sã se înalþe spre tine, Doamne, glasul nostru, care te roagã cu umilinþã ca, dupã ce am celebrat astãzi taina învierii Fiului tãu, sã ne odihnim în pacea ta feriþi de toate relele ºi sã ne trezim bucuroºi de a-þi aduce laudã. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin. Apoi se spune binecuvântarea, chiar ºi atunci când se recitã în particular:

Noapte liniºtitã ºi sfârºit bun sã ne dea nouã atotputernicul Dumnezeu. R. Amin. Antifone finale cãtre sfânta Fecioarã Maria Apoi se spune una dintre urmãtoarele antifone:

Bucurã-te, Regina cerului, aleluia, cãci acela pe care ai fost vrednicã sã-l porþi, aleluia


Antifone finale cãtre sfânta Fecioarã Maria

31

a înviat precum a zis, aleluia! Roagã-te pentru noi lui Dumnezeu, aleluia! Sau:

Te bucurã, a cerului Reginã, A îngerilor Doamnã ºi Stãpânã. Tu-ai odrãslit mlãdiþa mântuirii ªi poartã eºti luminii nemuririi! Te bucurã, Fecioarã preaslãvitã, Decât fãptura toatã mai mãritã! Te salutãm, a cerului minune; Du la Cristos a noastrã rugãciune! Sau:

Bucurã-te, Reginã, Maica milei, viaþa, mângâierea ºi speranþa noastrã, bucurã-te! Cãtre tine strigãm, surghiuniþii fii ai Evei; cãtre tine suspinãm, gemând ºi plângând în aceastã vale de lacrimi. Aºadar, Mijlocitoarea noastrã, întoarce spre noi ochii tãi cei milostivi ºi, dupã surghiunul acesta, aratã-ni-l nouã pe Isus, binecuvântatul rod al trupului tãu. O milostivã, o blândã, o dulce Fecioarã Marie! Sau:

Sub ocrotirea ta alergãm, sfântã Nãscãtoare de Dumnezeu. Nu ne dispreþui rugãciunile în nevoile noastre, ci ne mântuieºte pururea de toate primejdiile, Fecioarã slãvitã ºi binecuvântatã. Amin.


06-01-2011  

Invitatoriul 9 acolo m-au ispitit pãrinþii voºtri, m-au pus la încercare, deºi au vãzut lucrãrile mele. 10 Patruzeci de ani m-a dezgustat ne...

06-01-2011  

Invitatoriul 9 acolo m-au ispitit pãrinþii voºtri, m-au pus la încercare, deºi au vãzut lucrãrile mele. 10 Patruzeci de ani m-a dezgustat ne...

Advertisement