Page 1


29 aprilie SFÂNTA ECATERINA DIN SIENA, FECIOARÃ ªI ÎNVÃÞÃTOARE A BISERICII, PATROANÃ A EUROPEI Sãrbãtoare S-a nãscut la Siena, în anul 1347. Încã de micã, aspirând la desãvârºire, s-a înscris printre terþiarele sfântului Dominic. Arzând de iubire faþã de Dumnezeu ºi faþã de aproapele, a luptat pentru stabilirea pãcii ºi armoniei între diverse cetãþi italiene, pentru apãrarea drepturilor ºi a libertãþii Pontifului Roman ºi pentru reînnoirea vieþii religioase. A dictat lucrãri pline de învãþãturã sãnãtoasã ºi spiritualitate înaltã. A murit în anul 1380.

Invitatoriul V. Doamne, deschide-mi buzele. R. ªi gura mea va vesti lauda ta.

Ant. Veniþi sã-l adorãm pe Mielul pe care-l urmeazã fecioarele, aleluia! Psalmul 94 (95) Chemare la preamãrirea lui Dumnezeu Îndemnaþi-vã unii pe alþii în fiecare zi, pânã când putem zice: „Astãzi!” (Evr 3,13). 1 Veniþi sã cântãm cu veselie Domnului, sã strigãm cu bucurie cãtre stânca mântuirii noastre! 2 Sã mergem înaintea lui cu cântece de laudã ºi în cântãri de psalmi sã-l preamãrim! 3 Cãci mare Dumnezeu este Domnul ºi mare împãrat peste toþi zeii; 4 în mâna lui sunt adâncurile pãmântului ºi ale lui sunt înãlþimile munþilor;


2

29 aprilie, sfânta Ecaterina din Siena, fc. înv.

5

a lui este marea, cãci el a fãcut-o, ºi mâinile lui au plãsmuit uscatul. 6 Veniþi sã ne închinãm ºi sã ne plecãm în faþa lui ºi sã îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru, 7 cãci el este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul pe care el îl pãstoreºte, turma pe care mâna lui o cãlãuzeºte. 8 O, de aþi asculta astãzi glasul lui: „Nu vã împietriþi inimile ca la Meriba, ca în ziua de la Massa, în pustiu; 9 acolo m-au ispitit pãrinþii voºtri, m-au pus la încercare, deºi au vãzut lucrãrile mele. 10 Patruzeci de ani m-a dezgustat neamul acesta; de aceea am zis: Este un popor cu inima rãtãcitã, 11 nu au cunoscut cãile mele; de aceea am jurat în mânia mea: Nu vor intra în odihna mea!” Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Veniþi sã-l adorãm pe Mielul pe care-l urmeazã fecioarele, aleluia! Psalmul cu antifona sa se poate eventual omite, dacã Invitatoriul se spune înainte de Laude.

Oficiul lecturilor V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia.


Oficiul lecturilor

3

IMNUL

Aceasta-i fecioara-nþeleaptã ºi treazã Din numãrul celor ce-n noapte vegheazã; Cu candela-aprinsã în mâinile sale, Cerescului mire îi iese în cale. Isus, alegând-o pe veci pentru sine, Îi pune în deget inel cu rubine ªi-i spune: „Primeºte-l în semn de iubire, Mireasã sã-mi fii tu, iar eu sã-þi fiu mire”. El vrea sã ºi-o facã asemãnãtoare, De-aceea, pe trupul plãpândei fecioare Mai pune-un odor lângã cel dinainte; Sunt rãnile patimii sale preasfinte. Lumina divinã, cu tainice raze, O face sã cadã în dese extaze; Sunt clipele mari de totalã unire Cu cel care este iubitul sãu mire. De-ajunsã mãrire, Preasfântã Treime, Cuvintele noastre nu pot sã exprime. Întreg universul cu tot ce el are Mereu sã-þi aducã prinos de-nchinare. Amin. PSALMODIA Ant. 1 Tu strãluceºti, fecioarã, de sfinþenie ºi înþelepciune, alãturi de mirele tãu, Cuvântul imaculat al lui Dumnezeu, aleluia. Psalmul 18 A (19 A) Cerurile vorbesc despre slava lui Dumnezeu * ºi firmamentul vesteºte lucrarea mâinilor sale. 3 Ziua încredinþeazã zilei mesajul, * iar noaptea transmite nopþii înþelegerea. 4 Nu e vorbire, nu sunt cuvinte * ale cãror glasuri sã se poatã auzi, 5 ºi totuºi, vocea lor strãbate tot pãmântul, * vestea lor ajunge la marginile lumii. 2


4

29 aprilie, sfânta Ecaterina din Siena, fc. înv.

6

În ele, acolo a fixat un cort pentru soare, † ºi el, ca un mire, iese din camera sa nupþialã, * se bucurã ca un viteaz ce porneºte la drum în grabã. 7 Rãsare la un capãt al cerurilor † ºi-l strãbate pânã la celãlalt capãt, * ºi nimic nu se poate ascunde de cãldura lui. Ant. Tu strãluceºti, fecioarã, de sfinþenie ºi înþelepciune, alãturi de mirele tãu, Cuvântul imaculat al lui Dumnezeu, aleluia. Ant. 2 Din dragoste pentru Domnul meu, Isus Cristos, am dispreþuit împãrãþia lumii ºi toatã slava ei, aleluia. Psalmul 44 (45) I Din inima mea se revarsã cuvinte frumoase, † eu vreau sã-i prezint regelui opera mea. * Limba mea sã fie ca pana unui scriitor iscusit. 3 Tu eºti cel mai fermecãtor dintre fiii oamenilor; † har a fost revãrsat pe buzele tale * ºi, de aceea, te-a binecuvântat Dumnezeu în veac. 4 Încinge-þi sabia peste coapsa ta, viteazule, * ea este strãlucirea ºi mãreþia ta. 5 Înainteazã cu maiestate, suie în carul de luptã, † pentru adevãr, blândeþe ºi dreptate, * ºi te va învãþa lucruri minunate dreapta ta. 6 Sãgeþile tale sunt ascuþite,† pãtrund în inima duºmanilor regelui; * popoarele cad la picioarele tale. 7 Tronul tãu, Dumnezeule, este veºnic; * sceptrul dreptãþii este sceptrul domniei tale. 8 Ai iubit dreptatea ºi ai urât fãrãdelegea; † de aceea te-a uns Dumnezeu, Dumnezeul tãu, cu untdelemnul bucuriei, * ca pe nimeni altul dintre semenii tãi. 9 Mir, aloe ºi casia înmiresmeazã toate hainele tale; * din palate de fildeº, coarde de harpã te înveselesc. 2


Oficiul lecturilor

5

10

Fiice de regi sunt în preajma ta, * regina stã la dreapta ta, împodobitã cu aur de Ofir. Ant. Din dragoste pentru Domnul meu, Isus Cristos, am dispreþuit împãrãþia lumii ºi toatã slava ei, aleluia. Ant. 3 Regele râvneºte frumuseþea ta, pentru cã el este Domnul, Dumnezeul tãu, aleluia.

II Ascultã, fiicã, priveºte ºi pleacã-þi urechea, * uitã de poporul tãu ºi de casa tatãlui tãu. 12 Regele râvneºte frumuseþea ta; * el îþi este stãpânul, pleacã-te în faþa lui. 13 Fiicele Tirului aduc daruri * ºi bogaþii poporului cautã faþa ta. 14 Fiica regelui este strãlucitoare * când îºi face intrarea îmbrãcatã în haine brodate cu aur. 15 În haine strãlucitoare e adusã la rege; † fecioare formeazã alaiul ei, * prietenele ei sunt aduse la tine. 16 Sunt aduse în bucurie ºi veselie, * sunt conduse în palatul regelui. 17 În locul pãrinþilor tãi vor fi copiii tãi, * ºi îi vei pune stãpânitori peste tot pãmântul. 18 Îmi voi aduce aminte de numele tãu din neam în neam; * de aceea te vor lãuda popoarele în veci ºi în vecii vecilor. Ant. Regele râvneºte frumuseþea ta, pentru cã el este Domnul, Dumnezeul tãu, aleluia. V. Tu mi-ai fãcut cunoscute cãile vieþii, aleluia. R. ªi chipul tãu mã va umple de bucurie, aleluia. 11

LECTURA ÎNTÂI Din Scrisoarea întâi a sfântului apostol Paul cãtre Corinteni

7,25-40


6

29 aprilie, sfânta Ecaterina din Siena, fc. înv.

Fecioria creºtinã Fraþilor, despre fecioare nu am nici o poruncã de la Domnul, însã le dau un sfat, ca unul care am primit de la Domnul harul de a fi vrednic de crezare. 26 Eu cred cã este bine, din cauza dificultãþii timpului de faþã, e bine ca omul sã fie aºa: 27 eºti legat de femeie, nu cãuta sã te desparþi; nu eºti legat de femeie, nu cãuta femeie. 28 Totuºi, dacã te cãsãtoreºti, nu pãcãtuieºti. Iar dacã o fecioarã se cãsãtoreºte, nu pãcãtuieºte. Dar aceºtia vor avea suferinþe în trupul lor. Eu însã vreau sã vã cruþ. 29 Fraþilor, eu vã spun aceasta: timpul s-a scurtat. De acum, cei care au femeie sã fie ca ºi cum nu ar avea, 30 cei care plâng, ca ºi cum nu ar plânge, cei care se bucurã, ca ºi cum nu s-ar bucura, cei care cumpãrã, ca ºi cum nu ar fi stãpâni, 31 cei care se folosesc de lumea aceasta, ca ºi cum nu s-ar folosi: cãci chipul acestei lumi trece. 32 Eu aº vrea ca voi sã fiþi fãrã griji. Cel care este necãsãtorit se îngrijeºte de cele ale Domnului, cum sã-i placã Domnului, 33 însã cel care este cãsãtorit se îngrijeºte de cele ale lumii, cum sã-i placã soþiei, 34 ºi este împãrþit. Tot aºa, ºi femeia necãsãtoritã, tot aºa, ºi fecioara se îngrijeºte de cele ale Domnului, ca sã fie sfântã în trup ºi în duh, însã cea cãsãtoritã se îngrijeºte de cele ale lumii, cum sã-i placã bãrbatului. 35 Aceasta o spun pentru binele vostru, nu ca sã vã întind o cursã, ci pentru ceea ce este vrednic de cinste ºi conduce la Domnul, fãrã abatere. 36 Dacã cineva crede cã este o ruºine dacã fecioara lui trece de floarea vârstei, ºi aºa trebuie sã fie, sã facã ceea ce vrea. Nu pãcãtuieºte. Ei sã se cãsãtoreascã. 37 Dar dacã cineva a hotãrât în inima lui, cu tãrie, fãrã sã fie constrâns, ºi are deplinã stãpânire asupra propriei voinþe ºi a judecat astfel în inima sa, sã o pãstreze fecioarã, va face bine. 38 Aºa încât cel care îºi dã în cãsãtorie fecioara sa face bine, iar cel care nu o dã în cãsãtorie va face ºi mai bine. 39 O femeie este legatã cât timp îi trãieºte bãrbatul. Dar dacã îi moare bãrbatul, este liberã sã se cãsãtoreascã 25


Oficiul lecturilor

7

40

cu cine vrea, numai în Domnul. Însã, dupã pãrerea mea, ar fi mai fericitã dacã ar rãmâne aºa. Cred cã am ºi eu Duhul lui Dumnezeu. RESPONSORIUL R. Regele râvneºte frumuseþea ta, pe care el a creat-o; el este Dumnezeul tãu, el este regele tãu; * el este regele tãu ºi tot el este mirele tãu, aleluia. V. Mireasã pentru regele Dumnezeu, de la el primeºti daruri, de el eºti înfrumuseþatã, de el eºti rãscumpãratã, de el eºti sfinþitã; * el este regele. LECTURA A DOUA Din Dialogul despre providenþa divinã, al sfintei Ecaterina din Siena, fecioarã (Cap. 167, Gratiarum actio ad Trinitatem: ed. lat., Ingolstadii, 1583, f. 290v-291)

Am gustat ºi am vãzut O, dumnezeire veºnicã, veºnicã Treime, care, prin unirea naturii divine, ai dat atâta valoare sângelui Fiului tãu unul-nãscut! Tu, Treime veºnicã, eºti ca o mare adâncã în care, cu cât încerc sã caut mai mult, cu atât gãsesc mai mult ºi cu cât gãsesc mai mult, cu atât creºte mai mult setea de a te cãuta. Sufletul meu nu este niciodatã sãtul de tine. Sãturându-se în abisul tãu, nu se saturã, pentru cã rãmâne înfometat de tine ºi doreºte tot mai mult, Treime veºnicã, sã te vadã cu lumina luminii tale. Eu am gustat ºi am vãzut cu lumina intelectului în lumina ta abisul tãu, Treime veºnicã, ºi frumuseþea creaturii tale. Pentru aceasta, vãzându-mã pe mine în tine, am vãzut cã sunt chipul tãu prin acea inteligenþã care îmi este datã din puterea ta, Pãrinte veºnic, ºi din înþelepciunea ta, care este înþelepciunea Fiului tãu unul-nãscut. Apoi, Duhul Sfânt, care purcede din tine, Tatã, ºi din Fiul tãu, mi-a dat voinþa cu care sã te pot iubi. Într-adevãr, tu, Treime veºnicã, eºti creator iar eu sunt creaturã, ºi am cunoscut – pentru cã tu mi-ai dat


8

29 aprilie, sfânta Ecaterina din Siena, fc. înv.

inteligenþa atunci când m-ai recreat prin sângele Fiului tãu unul-nãscut – cã eºti îndrãgostit de frumuseþea creaturii tale. O, abis, o, Treime veºnicã, o, dumnezeire, o, mare adâncã! Ce puteai sã-mi dai mai mult decât pe tine însuþi? Tu eºti un foc ce arde mereu ºi nu se consumã. Tu consumi orice iubire proprie a sufletului cu cãldura ta. Tu eºti foc ce îndepãrteazã orice rãcealã ºi luminezi minþile cu lumina ta, cu acea luminã cu care m-ai fãcut sã cunosc adevãrul. Oglindindu-mã în aceastã luminã, te cunosc ca bine suprem, bine mai presus de orice bine, bine fericit, bine de neînþeles, bine de nepreþuit. Frumuseþe mai presus de orice frumuseþe. Înþelepciune mai presus de orice înþelepciune. Ba mai mult, tu eºti însãºi înþelepciunea, tu, hranã a îngerilor, care te-ai dat oamenilor cu foc de iubire. Tu, hainã ce acoperi orice goliciune a mea. Tu, hranã care îi hrãneºti pe cei înfometaþi cu dulceaþa ta. Tu eºti dulce fãrã nici o amãrãciune. O, Treime veºnicã! RESPONSORIUL R. Deschide-mi, sora mea, tu, care ai devenit comoºtenitoare a împãrãþiei mele, prietena mea, care ai desluºit secretele adevãrului meu; * bogatã în darurile Duhului meu, curãþatã de orice patã prin revãrsarea sângelui meu, aleluia! V. Ieºi din liniºtea contemplaþiei tale ºi fii mereu martorã neobositã a adevãrului meu. * Bogatã. IMNUL TE DEUM Pe tine, Dumnezeule, te lãudãm, Pe tine, Doamne, te mãrturisim. Pe tine, veºnicul Pãrinte, Tot pãmântul te cinsteºte. Þie toþi îngerii, cerurile ºi toate puterile, Heruvimii ºi serafimii îþi cântã fãrã încetare: Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul, Dumnezeul Sabaot! Plin e cerul ºi pãmântul de mãrirea slavei tale!


Laudele

9

Pe tine te mãreºte corul preaslãvit al apostolilor; Pe tine te slãveºte Numãrul vrednic de laudã al profeþilor; Pe tine te laudã ceata strãlucitã a martirilor; Pe tine te mãrturiseºte sfânta Bisericã Pe toatã faþa pãmântului: Pe tine, Tatãl, a cãrui slavã este fãrã de sfârºit, ªi pe Fiul tãu, unic, adevãrat ºi vrednic de închinare, ªi pe Duhul Sfânt, Mângâietorul. Tu eºti regele mãririi, Cristoase, Tu eºti Fiul cel veºnic al Tatãlui. Pentru mântuirea noastrã Tu nu te-ai sfiit sã te cobori în sânul Fecioarei. Tu ai biruit ghimpele morþii ªi ai deschis celor ce cred împãrãþia cerurilor. Tu stai de-a dreapta lui Dumnezeu Întru mãrirea Tatãlui. Noi credem cã vei veni ca judecãtor, Deci, pe tine te rugãm sã vii în ajutorul slugilor tale Pe care le-ai rãscumpãrat cu sângele tãu scump. Învredniceºte-ne sã fim numãraþi printre sfinþii tãi În slava ta cereascã. ¶ Mântuieºte, Doamne, poporul tãu ªi binecuvânteazã moºtenirea ta. Cãlãuzeºte-i ºi înalþã-i pe ei pânã în veac. În toate zilele te binecuvântãm ªi lãudãm numele tãu în veci ºi în vecii vecilor. Binevoieºte, Doamne, în ziua aceasta Sã ne fereºti de pãcat. Miluieºte-ne, Doamne, miluieºte-ne. Fie, Doamne, mila ta asupra noastrã Precum am nãdãjduit ºi noi în tine. În tine, Doamne, am nãdãjduit ªi nu voi regreta în veci. ¶ Aceastã ultimã parte a imnului se poate omite, la alegere.

Rugãciunea de încheiere Dumnezeule, care ai înflãcãrat-o cu iubirea ta pe sfânta Ecaterina din Siena atât în contemplarea pãtimirii Dom-


29 aprilie, sfânta Ecaterina din Siena, fc. înv.

10

nului, cât ºi în slujirea Bisericii tale, fã, te rugãm, ca, prin mijlocirea ei, poporul tãu, împãrtãºindu-se din misterul lui Cristos, sã tresalte pururi de bucurie la arãtarea slavei lui. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Se încheie, cel puþin când se recitã comun, cu aclamaþia:

Sã-l binecuvântãm pe Domnul. R. Mulþumim lui Dumnezeu. Laudele V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL

Slavã þi-aducem, Ecaterinã, Sfintei Biserici far de luminã. Mai minunatã ca aurora Apari în ceruri azi tuturora. Floare aleasã, tu eºti culeasã De însuºi Domnul sã-i fii mireasã. Gândul spre dânsul paºii þi-i duce, Ochii avându-i numai spre cruce. Focul iubirii, înger de pace, L-aprinzi în lumea ce-n urã zace. Te-ndrepþi cu grijã spre mic ºi mare, Pe toþi ducându-i la împãcare. Duhul iubirii, când te inspirã, Face din tine coardã de lirã. Vorbe sublime îþi ies din gurã, Dai tuturora învãþãturã.


Laudele

11

Ecaterinã, castã fecioarã, Astãzi privirea spre noi coboarã; Aratã calea lumii ce geme Spre bucuria vieþii supreme. Slavã ºi cinste Tatãlui fie-i, Slavã primeascã Fiul Mariei; Slavã primeascã Duhul Sfânt care Vrednic e pururi de închinare. Amin. PSALMODIA Ant. 1 Pe Cristos de bunãvoie îl mãrturisesc, de Cristos adânc însetez, cu Cristos doresc sã fiu de-a pururi, aleluia. Psalmul 62 (63),2-9 Sufletul însetat de Dumnezeu Cel care pãrãseºte lucrãrile întunericului vegheazã pentru Dumnezeu. 2 Dumnezeule, tu eºti Dumnezeul meu, * pe tine te caut dis-de-dimineaþã. Sufletul meu e însetat de tine, † pe tine te doreºte trupul meu, * ca un pãmânt pustiu, uscat ºi fãrã apã. 3 Astfel te-am cãutat în sanctuarul tãu, * ca sã contemplu puterea ºi mãreþia ta. 4 Îndurarea ta preþuieºte mai mult decât viaþa, * de aceea buzele mele te laudã. 5 Te voi binecuvânta toatã viaþa mea * ºi voi ridica mâinile mele invocând numele tãu. 6 Ca ºi cum m-aº sãtura cu mãduvã ºi grãsime, * aºa se desfatã buzele mele când gura mea te laudã, 7 când îmi amintesc de tine în aºternutul meu * ºi mã gândesc la tine în ceasurile de veghe, noaptea. 8 Pentru cã ai fost ajutorul meu, * la umbra aripilor tale tresalt de bucurie. 9 Mã ataºez de tine cu tot sufletul * ºi dreapta ta mã ocroteºte.


12

29 aprilie, sfânta Ecaterina din Siena, fc. înv.

Ant. Pe Cristos de bunãvoie îl mãrturisesc, de Cristos adânc însetez, cu Cristos doresc sã fiu de-a pururi, aleluia. Ant. 2 Binecuvântaþi-l, fecioare, pe Domnul; cel care a semãnat în voi iubirea neîmpãrþitã încununeazã în voi darurile sale, aleluia. Cântarea Dan 3,57-88.56 Toatã creatura sã-l laude pe Domnul Aduceþi laudã Dumnezeului nostru, voi, toþi slujitorii lui! (Ap 19,5). 57 Binecuvântaþi-l, toate lucrãrile Domnului, pe Domnul, * lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci! 58 Binecuvântaþi-l, ceruri, pe Domnul, * 59 binecuvântaþi-l, îngeri ai Domnului, pe Domnul! 60 Binecuvântaþi-l, toate apele care sunteþi deasupra cerului, pe Domnul, * 61 sã-l binecuvânteze orice putere pe Domnul! 62 Binecuvântaþi-l, soare ºi lunã, pe Domnul, * 63 binecuvântaþi-l, stele ale cerului, pe Domnul! 64 Binecuvântaþi-l, ploi ºi rouã, pe Domnul, * 65 binecuvântaþi-l, toate vânturile, pe Domnul! 66 Binecuvântaþi-l, foc ºi cãldurã, pe Domnul, * 67 binecuvântaþi-l, frig ºi arºiþã, pe Domnul! 68 Binecuvântaþi-l, rouã ºi chiciurã, pe Domnul, * 69 binecuvântaþi-l, ger ºi îngheþ, pe Domnul! 70 Binecuvântaþi-l, gheþuri ºi zãpezi, pe Domnul, * 71 binecuvântaþi-l, nopþi ºi zile, pe Domnul! 72 Binecuvântaþi-l, luminã ºi întuneric, pe Domnul, * 73 binecuvântaþi-l, fulgere ºi nori, pe Domnul! 74 Sã-l binecuvânteze pãmântul pe Domnul, * sã-l laude ºi sã-l preamãreascã în veci! 75 Binecuvântaþi-l, munþi ºi dealuri, pe Domnul, * 76 binecuvântaþi-l, tot ce rãsare pe pãmânt, pe Domnul! 77 Binecuvântaþi-l, mãri ºi râuri, pe Domnul, * 78 binecuvântaþi-l, izvoare, pe Domnul!


Laudele

13

79

Binecuvântaþi-l, balene ºi tot ce miºcã în ape, pe Domnul, * 80 binecuvântaþi-l, toate pãsãrile cerului, pe Domnul! 81 Binecuvântaþi-l, fiare ºi dobitoace, pe Domnul, * 82 binecuvântaþi-l, voi, fii ai oamenilor, pe Domnul! 83 Binecuvânteazã-l, Israele, pe Domnul, * lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci! 84 Binecuvântaþi-l, preoþi ai Domnului, pe Domnul, * 85 binecuvântaþi-l, slujitori ai Domnului, pe Domnul! 86 Binecuvântaþi-l, duhuri ºi suflete ale drepþilor, pe Domnul, * 87 binecuvântaþi-l, sfinþi ºi smeriþi cu inima, pe Domnul! 88 Binecuvântaþi-l, voi, Anania, Azaria ºi Misael, pe Domnul, * lãudaþi-l ºi preamãriþi-l în veci! Sã binecuvântãm pe Tatãl ºi pe Fiul ºi pe Duhul Sfânt, * sã-l lãudãm ºi sã-l preamãrim în veci! 56 Binecuvântat eºti în tãria cerului, * vrednic de laudã ºi preamãrit în veci! La sfârºitul acestei cântãri nu se spune Slavã Tatãlui.

Ant. Binecuvântaþi-l, fecioare, pe Domnul; cel care a semãnat în voi iubirea neîmpãrþitã încununeazã în voi darurile sale, aleluia. Ant. 3 Vor tresãlta sfinþii în mãrire, cãci victoria lor strãluceºte cu putere în trupurile lor, aleluia. Psalmul 149 Noua cântare a sfinþilor Fiii Bisericii, fiii noului popor, vor tresãlta de bucurie pentru regele lor: pentru Cristos (Hesychius). 1 Cântaþi Domnului un cântec nou, * lauda lui în adunarea credincioºilor sãi. 2 Sã se bucure Israel de creatorul sãu, * sã tresalte de bucurie fiii Sionului pentru regele lor.


14

29 aprilie, sfânta Ecaterina din Siena, fc. înv.

3

Sã laude numele lui în dansuri, * sã-i cânte psalmi cu harpa ºi cu cetera. 4 Cãci Domnul îl iubeºte pe poporul sãu * ºi-i încoroneazã pe cei smeriþi cu mântuire. 5 Sã tresalte de bucurie în mãrire, credincioºii lui, * sã scoatã strigãte de bucurie în aºternutul lor. 6 Gura sã le fie plinã de laudele Domnului; * ºi sãbii cu douã tãiºuri sã fie în mâinile lor, 7 ca sã arunce rãzbunare asupra neamurilor * ºi pedeapsã asupra popoarelor; 8 ca sã-i lege pe regii lor în lanþuri * ºi pe mai-marii lor în cãtuºe de fier, 9 ca sã facã cu ei judecata care a fost scrisã; * aceasta este o cinste pentru toþi credincioºii lui. Ant. Vor tresãlta sfinþii în mãrire, cãci victoria lor strãluceºte cu putere în trupurile lor, aleluia. LECTURA SCURTà Ct 8,7 Apele multe nu pot stinge iubirea, nici râurile sã o înãbuºe. De-ar da cineva toate avuþiile casei sale pentru iubire, cu dispreþ ar fi respins. RESPONSORIUL SCURT R. Despre tine îmi spune inima: „Cautã faþa lui!” * Aleluia, aleluia! Despre tine. V. Faþa ta, Doamne, o caut! * Aleluia, aleluia! Slavã Tatãlui. Despre tine. Ant. la Benedictus: Fecioara sfântã, Ecaterina, nu înceta sã strige cãtre Domnul, implorându-l sã dãruiascã iarãºi Bisericii sale pacea, aleluia! CÂNTAREA DIN EVANGHELIE – BENEDICTUS Lc 1,68-79 Despre Mesia ºi Înaintemergãtorul sãu 68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, * pentru cã a vizitat ºi a rãscumpãrat poporul sãu, 69 ºi ne-a înãlþat o putere de mântuire * în casa lui David, slujitorul sãu,


Laudele

15

70

precum a promis prin gura sfinþilor sãi profeþi * care au fost în vechime, 71 sã ne mântuiascã de vrãjmaºii noºtri * ºi de mâna tuturor acelora care ne urãsc. 72 Astfel îºi aratã îndurarea faþã de pãrinþii noºtri * ºi îºi aduce aminte de legãmântul sãu cel sfânt. 73 De jurãmântul pe care l-a fãcut lui Abraham, pãrintele nostru, * cã ne va dãrui harul, 74 ca, eliberaþi din mâna duºmanilor noºtri, * sã-i slujim fãrã teamã, 75 în sfinþenie ºi dreptate, sub privirea lui, * în toate zilele vieþii noastre. 76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema: * cãci vei merge înaintea Domnului sã pregãteºti cãile sale, 77 pentru a da poporului sãu cunoºtinþa mântuirii * întru iertarea pãcatelor, 78 prin iubirea îndurãtoare a Dumnezeului nostru, * cu care ne va vizita, Cel care Rãsare din înãlþime 79 ca sã lumineze pe cei care se aflã în întuneric ºi în umbra morþii * ºi sã îndrepte paºii noºtri pe calea pãcii. Slavã Tatãlui ºi Fiului * ºi Sfântului Duh. Precum era la început ºi acum ºi pururea * ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Fecioara sfântã, Ecaterina, nu înceta sã strige cãtre Domnul, implorându-l sã dãruiascã iarãºi Bisericii sale pacea, aleluia! RUGÃCIUNEA UNIVERSALà Sã-l aclamãm cu bucurie pe Cristos, mirele ºi cununa fecioarelor, ºi sã-l implorãm cu evlavie: Isuse, cununa fecioarelor, ascultã-ne! Cristoase, fecioarele sfinte te-au iubit ca pe unicul lor Mire: – dã-ne harul ca nimic sã nu ne despartã de iubirea ta.


16

29 aprilie, sfânta Ecaterina din Siena, fc. înv.

Tu ai încununat-o ca reginã a fecioarelor pe Maria, maica ta: – învredniceºte-ne, prin mijlocirea ei, sã-þi slujim pururi cu inimã curatã. (Isuse, cununa fecioarelor, ascultã-ne!) Prin mijlocirea slujitoarelor tale, care, cu inimã neîmpãrþitã, s-au îngrijit pururi de cele ce sunt ale tale pentru a fi sfinte cu trupul ºi cu sufletul, – nu lãsa chipul acestei lumi trecãtoare sã ne abatã vreodatã de la tine. Doamne Isuse, Mire aºteptat de fecioarele înþelepte, – învredniceºte-ne sã te întâmpinãm veghind în speranþã. Prin mijlocirea sfintei Ecaterina din Siena care s-a numãrat printre fecioarele înþelepte, – dãruieºte-ne viaþã nepãtatã ºi înþelepciune. Tatãl nostru. Rugãciunea de încheiere Dumnezeule, care ai înflãcãrat-o cu iubirea ta pe sfânta Ecaterina din Siena atât în contemplarea pãtimirii Domnului, cât ºi în slujirea Bisericii tale, fã, te rugãm, ca, prin mijlocirea ei, poporul tãu, împãrtãºindu-se din misterul lui Cristos, sã tresalte pururi de bucurie la arãtarea slavei lui. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Dacã se recitã individual, se face încheierea astfel:

Domnul sã ne binecuvânteze, sã ne apere de orice rãu ºi sã ne ducã la viaþa veºnicã. R. Amin. Ora medie V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia.


Ora medie

17

IMNUL

Toþi lui Dumnezeu cel mare Sã-i aducem închinare; Nu-i nimic mai sfânt pe lume Ca în veci slãvitu-i nume. Este ora cea obscurã, Când sãrmana creaturã, Pradã unei uri perfide, Creatorul ºi-l ucide. Marea crimã ne constrânge Sã vãrsãm lacrimi de sânge ªi sã stingem oarba urã Cu a dragostei cãldurã. Ale tale slugi supuse Slavã îþi aduc, Isuse. Tatã, cinste-n veci sã-þi fie, Duhule, mãrire þie. Amin. PSALMODIA Ant. Primeºte-mã, Doamne, dupã cuvântul tãu ºi voi trãi; sã nu dai de ruºine speranþa mea, aleluia. Psalmul 118 (119),105-112 XIV (Nun) 105 Cuvântul tãu e fãclie pentru paºii mei * ºi luminã pentru cãrãrile mele. 106 Am jurat, ºi mã voi þine de jurãmânt, * sã pãzesc judecãþile tale cele drepte. 107 Am fost umilit, Doamne, peste mãsurã, * dã-mi viaþã, dupã cuvântul tãu. 108 Jertfa gurii mele sã-þi fie bineplãcutã, Doamne, * ºi învaþã-mã judecãþile tale. 109 Sufletul meu este în mâinile mele totdeauna * ºi nu am uitat de legea ta. 110 Mi-au întins nelegiuiþii cursã, * dar n-am rãtãcit de la învãþãturile tale. 111 Poruncile tale sunt moºtenirea mea în veci, * ele sunt bucuria inimii mele.


18 112

29 aprilie, sfânta Ecaterina din Siena, fc. înv.

Îmi plec inima ca sã împlineascã orânduirile tale: * în veci, pânã la sfârºit. Psalmul 69 (70)

Dumnezeule, vino în ajutorul meu Doamne, salveazã-ne, cãci pierim! (Mt 8,25). 2 Dumnezeule, vino în ajutorul meu; * Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi! 3 Sã fie fãcuþi de ruºine ºi sã fie batjocoriþi * cei ce cautã sufletul meu. Sã dea înapoi ºi sã fie umiliþi * cei ce-ºi gãsesc desfãtarea în nefericirea mea. 4 Sã se întoarcã înapoi din cauza ruºinii lor * cei care îmi spun: „Aºa îþi trebuie!” 5 Sã se bucure ºi sã se veseleascã de tine toþi cei care te cautã, † ºi cei care iubesc mântuirea ta sã spunã pururi: * „Preamãrit sã fie Dumnezeu!” 6 Iar eu sunt sãrman ºi lipsit; * Dumnezeule, vino degrabã! Tu eºti ajutorul ºi eliberatorul meu: * Doamne, nu întârzia! Psalmul 74 (75) Domnul este judecãtorul suprem I-a dat jos de pe tron pe cei puternici ºi i-a înãlþat pe cei smeriþi (Lc 1,52). 2 Îþi mulþumim, Dumnezeule, † îþi mulþumim ºi invocãm numele tãu; * vestim faptele tale minunate. 3 Voi stabili un timp * ºi voi judeca cu dreptate. 4 Chiar dacã s-ar cutremura pãmântul ºi toþi locuitorii lui, * eu îi voi întãri coloanele.


Vesperele

19

5

Am zis celor orgolioºi: „Nu vã mândriþi!”, * ºi celor rãi: „Nu ridicaþi fruntea!” 6 Nu vã ridicaþi atât de sus frunþile; * nu vorbiþi cu aroganþã, cu gâtul înþepenit. 7 Fiindcã nici de la rãsãrit ºi nici de la apus, * nici din pustiu ºi nici din munþi, 8 ci de la Dumnezeu vine judecata: * pe unul îl coboarã ºi pe altul îl ridicã. 9 În mâna Domnului este o cupã * plinã cu vin ameþitor. El varsã din ea † ºi vor sorbi pãcãtoºii pãmântului, * o vor bea pânã la drojdie. 10 Iar eu voi vesti pânã-n veac, * voi înãlþa imnuri Dumnezeului lui Iacob; 11 ºi toate frunþile pãcãtoºilor le voi doborî, * iar cei drepþi îºi vor înãlþa capul. Ant. Primeºte-mã, Doamne, dupã cuvântul tãu ºi voi trãi; sã nu dai de ruºine speranþa mea, aleluia. 1Cor 7,25 LECTURA SCURTà Cât despre fecioare, nu am nici o poruncã de la Domnul, însã le dau un sfat, ca unul care am primit de la Domnul harul de a fi vrednic de crezare. V. Aceasta este fecioara înþeleaptã, aleluia. R. Ea va fi numãratã printre cei care iubesc înþelepciunea, aleluia. Rugãciunea de încheiere Dumnezeule, care ai înflãcãrat-o cu iubirea ta pe sfânta Ecaterina din Siena atât în contemplarea pãtimirii Domnului, cât ºi în slujirea Bisericii tale, fã, te rugãm, ca, prin mijlocirea ei, poporul tãu, împãrtãºindu-se din misterul lui Cristos, sã tresalte pururi de bucurie la arãtarea slavei lui. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin. Se încheie, cel puþin când se recitã comun, cu aclamaþia:

Sã-l binecuvântãm pe Domnul. R. Mulþumim lui Dumnezeu.


29 aprilie, sfânta Ecaterina din Siena, fc. înv.

20

Vesperele V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL

Slavã þi-aducem, Ecaterinã, Sfintei Biserici far de luminã. Mai minunatã ca aurora Apari în ceruri azi tuturora. Floare aleasã, tu eºti culeasã De însuºi Domnul sã-i fii mireasã. Gândul spre dânsul paºii þi-i duce, Ochii avându-i numai spre cruce. Focul iubirii, înger de pace, L-aprinzi în lumea ce-n urã zace. Te-ndrepþi cu grijã spre mic ºi mare, Pe toþi ducându-i la împãcare. Duhul iubirii, când te inspirã, Face din tine coardã de lirã. Vorbe sublime îþi ies din gurã, Dai tuturora învãþãturã. Ecaterinã, castã fecioarã, Astãzi privirea spre noi coboarã; Aratã calea lumii ce geme Spre bucuria vieþii supreme. Slavã ºi cinste Tatãlui fie-i, Slavã primeascã Fiul Mariei; Slavã primeascã Duhul Sfânt care Vrednic e pururi de închinare. Amin. PSALMODIA Ant. 1 Pentru tine mã pãstrez curatã ºi þie îþi ies în întâmpinare cu candela aprinsã, o, Mirele meu, aleluia.


Vesperele

21

Psalmul 121 (122) M-am bucurat când mi s-a spus: † „Sã mergem la casa Domnului”. * 2 Iatã, picioarele noastre au ajuns la porþile tale, Ierusalime! 3 Ierusalimul este zidit * ca o cetate bine întãritã. 4 Acolo urcã seminþiile, seminþiile Domnului, † dupã legea lui Israel, * ca sã laude numele Domnului. 5 Cãci acolo sunt scaunele de judecatã, * tronurile casei lui David. 6 Rugaþi-vã pentru pacea Ierusalimului: * „Sã fie în siguranþã cei care te iubesc! 7 Pacea sã locuiascã între zidurile tale * ºi liniºtea în palatele tale”. 8 De dragul fraþilor ºi prietenilor mei, * eu spun: „Pace þie!” 9 De dragul casei Domnului Dumnezeului nostru, * mã rog pentru fericirea ta! Ant. Pentru tine mã pãstrez curatã ºi þie îþi ies în întâmpinare cu candela aprinsã, o, Mirele meu, aleluia. 1

Ant. 2 Fericiþi cei curaþi cu inima, pentru cã ei îl vor vedea pe Dumnezeu, aleluia. Psalmul 126 (127) 1 Dacã Domnul n-ar zidi casa, * în zadar ar trudi cei care o zidesc. Dacã Domnul n-ar pãzi cetatea, * în zadar ar veghea cel care o pãzeºte. 2 În zadar vã sculaþi dis-de-dimineaþã ºi vã culcaþi târziu, † mâncându-vã pâinea în obosealã, * pe când Domnul o dã preaiubiþilor sãi în timpul somnului.


22

29 aprilie, sfânta Ecaterina din Siena, fc. înv.

3

Iatã, moºtenire de la Domnul sunt fiii, * rodul sânului este rãsplatã de la el. 4 Ca sãgeþile în mâna celui viteaz, * aºa sunt fiii tinereþilor. 5 Fericit bãrbatul care-ºi umple tolba cu ei; * nu se va face de ruºine când va vorbi cu duºmanii sãi la poartã. Ant. Fericiþi cei curaþi cu inima, pentru cã ei îl vor vedea pe Dumnezeu, aleluia. Ant. 3 Speranþa mea nu se va clãtina; ea se bazeazã pe Cristos ca o casã construitã pe stâncã, aleluia. Cântarea Ef 1,3-10 Binecuvântat sã fie Dumnezeu ºi Tatãl Domnului nostru Isus Cristos, * care ne-a copleºit cu binecuvântarea sa spiritualã în ceruri, în Cristos. 4 În el, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, * ca sã fim sfinþi ºi fãrã prihanã în faþa lui, în dragoste. 5 El a orânduit de mai înainte † sã fim adoptaþi ca fii, prin Isus Cristos, în el, * dupã bunul plac al voinþei sale, 6 spre lauda gloriei harului sãu, * pe care ni l-a dãruit prin Fiul sãu preaiubit. 7 Prin sângele lui avem rãscumpãrarea, * iertarea pãcatelor; prin bogãþia harului sãu † 8 care a prisosit în noi, * în toatã înþelepciunea ºi înþelegerea. 9 El ne-a descoperit misterul voinþei sale * dupã bunãvoinþa sa, pe care îl hotãrâse de mai înainte în el, * 10 ca sã-l înfãptuiascã la împlinirea timpurilor, 3


Vesperele

23

recapitulând toate în Cristos, * cele din cer ºi cele de pe pãmânt. Ant. Speranþa mea nu se va clãtina; ea se bazeazã pe Cristos ca o casã construitã pe stâncã, aleluia. 1Cor 7,32b.34a LECTURA SCURTÃ Cel care este necãsãtorit se îngrijeºte de cele ale Domnului, cum sã-i placã Domnului. Tot aºa, ºi femeia necãsãtoritã, tot aºa, ºi fecioara se îngrijeºte de cele ale Domnului, ca sã fie sfântã în trup ºi în duh. RESPONSORIUL SCURT R. Îi sunt înfãþiºate regelui fecioare în bucurie ºi veselie. * Aleluia, aleluia! Îi sunt. V. Sunt aduse în palatul regelui. * Aleluia, aleluia! Slavã Tatãlui. Îi sunt. Ant. la Magnificat: Pururea ºi în tot locul, Ecaterina îl cãuta pe Dumnezeu ºi îl afla ºi era unitã cu el prin iubire nestinsã, aleluia! CÂNTAREA DIN EVANGHELIE – MAGNIFICAT Lc 1,46-55 Tresãltarea de bucurie a sufletului în Domnul 46 Sufletul meu * îl preamãreºte pe Domnul 47 ºi duhul meu tresaltã de bucurie * în Dumnezeu, mântuitorul meu, 48 cãci a privit la smerenia slujitoarei sale. * Iatã, de acum toate popoarele mã vor numi fericitã, 49 cãci mi-a fãcut lucruri mari Cel Atotputernic, * ºi numele lui e sfânt. 50 Milostivirea lui rãmâne din neam în neam * peste cei ce se tem de el. 51 A arãtat puterea braþului sãu, * i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor, 52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici * ºi i-a înãlþat pe cei smeriþi;


24

29 aprilie, sfânta Ecaterina din Siena, fc. înv.

53

pe cei flãmânzi i-a copleºit cu bunuri, * iar pe cei bogaþi i-a lãsat cu mâinile goale. 54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul sãu, * amintindu-ºi de îndurarea sa, 55 dupã cum a promis pãrinþilor noºtri, * lui Abraham ºi urmaºilor lui în veci. Slavã Tatãlui ºi Fiului * ºi Sfântului Duh. Precum era la început ºi acum ºi pururea * ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Pururea ºi în tot locul, Ecaterina îl cãuta pe Dumnezeu ºi îl afla ºi era unitã cu el prin iubire nestinsã, aleluia! RUGÃCIUNEA UNIVERSALÃ Sã-l sãrbãtorim cu bucurie pe Cristos, care i-a lãudat pe aceia care aleg calea fecioriei pentru împãrãþia cerurilor, ºi sã-l implorãm, spunând: Isuse, regele fecioarelor, ascultã-ne! Cristoase, mirele Bisericii, tu ai voit ca ea sã se înfãþiºeze înaintea ta ca o fecioarã nepãtatã: – fã-o pururi neprihãnitã ºi sfântã. Cristoase, fecioarele sfinte þi-au ieºit în întâmpinare cu candelele aprinse: – nu îngãdui sã scadã lumina fidelitãþii în candelele acelora care s-au consacrat cu totul slujirii tale. Doamne, Biserica ta, fecioarã ºi mamã, n-a încetat sã pãstreze neatinsã ºi curatã credinþa faþã de tine: – dãruieºte-le tuturor creºtinilor harul sã rãmânã credincioºi învãþãturii tale. Tu dai poporului tãu bucuria de a o sãrbãtori pe sfânta N.: – dãruieºte-ne harul sã ne bucurãm pururi ºi de mijlocirea ei. (Isuse, regele fecioarelor, ascultã-ne!) Tu le-ai primit pe fecioarele sfinte la ospãþul tãu de nuntã: – primeºte-i cu bunãtate pe cei rãposaþi la ospãþul tãu ceresc. Tatãl nostru.


Completoriul

25

Rugãciunea de încheiere Dumnezeule, care ai înflãcãrat-o cu iubirea ta pe sfânta Ecaterina din Siena atât în contemplarea pãtimirii Domnului, cât ºi în slujirea Bisericii tale, fã, te rugãm, ca, prin mijlocirea ei, poporul tãu, împãrtãºindu-se din misterul lui Cristos, sã tresalte pururi de bucurie la arãtarea slavei lui. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Dacã se recitã individual, se face încheierea astfel:

Domnul sã ne binecuvânteze, sã ne apere de orice rãu ºi sã ne ducã la viaþa veºnicã. R. Amin. Completoriul V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Salvator al omenirii, o, Isuse, tu, Cuvântul Tatãlui din înãlþime, care-ai pãrãsit mormântul, Tu, luminã din luminã, ce reverºi cereasca-þi razã Peste cei ce te urmeazã ºi-i pãstrezi în sfântã pazã, Ziditorule a toate, ce-ai aprins pe cer un soare, Rânduind ca dupã ziuã, iarãºi noaptea sã coboare, Fã ca trupurile noastre obosite, fãrã vlagã, Din odihna dulce-a nopþii, iarãºi forþele sã-ºi tragã. Tu pe principele morþii izbutit-ai a-l înfrânge; Nu lãsa sã-i cadã pradã cei salvaþi prin scumpu-þi sânge. Cu putere izgoneºte-l de la noi în prag de noapte, Nu-l lãsa sã ne înºele cu-ale lui viclene ºoapte, Ca în timp ce trupul noastru îºi petrece somnu-n pace ªi în timp ce mintea noastrã energiile-ºi reface,


26

29 aprilie, sfânta Ecaterina din Siena, fc. înv.

Inima ce þie-þi bate sã rãmânã pururi treazã, Sã vegheze cum în ceruri îngerii mereu vegheazã. Tu primeºte-ne, Cristoase, cântul inimii sincere Ce-þi aducem azi cu toþii pentru sfânta înviere. Pentru Tatãl, de asemeni, glasul nostru azi rãsunã, Duhul Sfânt, prin cântul nostru, cinste aibã împreunã. Amin. PSALMODIA Ant. Aleluia, aleluia, aleluia! Psalmul 15 (16) Domnul e partea mea de moºtenire Dumnezeu l-a înviat pe Isus, eliberându-l de durerile morþii (Fap 2,24). 1 Pãzeºte-mã, Dumnezeule, * pentru cã mã încred în tine. 2 I-am spus Domnului: „Tu eºti Dumnezeul meu, * fericirea mea e numai la tine”. 3 În sfinþii care sunt pe pãmânt, în cei puternici, * în ei era toatã plãcerea mea. 4 κi înmulþesc durerile cei care umblã dupã zei strãini, † dar eu nu le voi aduce nici o jertfã cu vãrsare de sânge, * nici nu voi rosti numele lor cu buzele mele. 5 Domnul este partea mea de moºtenire ºi cupa mea cu sorþi, * tu eºti acela care ai în mânã soarta mea. 6 Sorþii mei au cãzut pe terenul cel mai bun, * într-adevãr, moºtenirea mea e minunatã. 7 Îl binecuvântez pe Domnul care mi-a dat înþelepciune, * la aceasta pânã ºi noaptea mã îndeamnã inima. 8 Îl am mereu în faþa ochilor pe Domnul; * dacã el este la dreapta mea, nu mã clatin.


Completoriul

27

9

De aceea inima mea se bucurã † ºi sufletul meu tresaltã de bucurie; * ba chiar ºi trupul meu se va odihni în speranþã, 10 deoarece nu vei lãsa sufletul meu în locuinþa morþilor, * nici nu vei îngãdui ca sfântul tãu sã vadã putrezirea. 11 Tu îmi vei arãta cãrarea vieþii; † în faþa ta sunt bucurii nespuse * ºi desfãtãri veºnice la dreapta ta. Ant. Aleluia, aleluia, aleluia! 1Tes 5,23 LECTURA SCURTÃ Însuºi Dumnezeul pãcii sã vã sfinþeascã în mod desãvârºit ºi fiinþa voastrã întreagã: duhul, sufletul ºi trupul sã se pãstreze fãrã prihanã pentru venirea Domnului nostru Isus Cristos. RESPONSORIUL SCURT R. În mâinile tale, Doamne, încredinþez sufletul meu. * Aleluia, aleluia! În mâinile tale. V. Ne-ai rãscumpãrat, Doamne, Dumnezeul adevãrului. * Aleluia, aleluia! Slavã Tatãlui. În mâinile tale. Ant. Mântuieºte-ne, Doamne, când veghem, ocroteºte-ne când dormim, ca sã veghem cu Cristos ºi sã ne odihnim în pace, aleluia. CÂNTAREA DIN EVANGHELIE – NUNC DIMITTIS Lc 2,29-32 Cristos - lumina neamurilor ºi slava lui Israel 29 Acum slobozeºte pe slujitorul tãu, Stãpâne, * dupã cuvântul tãu, în pace, 30 cãci au vãzut ochii mei * mântuirea ta, 31 pe care ai pregãtit-o * înaintea tuturor popoarelor, 32 luminã spre luminarea neamurilor * ºi slava poporului tãu, Israel.


29 aprilie, sfânta Ecaterina din Siena, fc. înv.

28

Ant. Mântuieºte-ne, Doamne, când veghem, ocroteºte-ne când dormim, ca sã veghem cu Cristos ºi sã ne odihnim în pace, aleluia. Rugãciunea de încheiere Doamne, Dumnezeul nostru, te rugãm sã ne dãruieºti un somn liniºtit spre a ne odihni de truda zilei pentru ca, reînnoiþi pururi prin ajutorul tãu, sã-þi putem sluji cu trupul ºi cu sufletul. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin. Apoi se spune binecuvântarea, chiar ºi atunci când se recitã în particular:

Noapte liniºtitã ºi sfârºit bun sã ne dea nouã atotputernicul Dumnezeu. R. Amin. Antifone finale cãtre sfânta Fecioarã Maria Apoi se spune una dintre urmãtoarele antifone:

Bucurã-te, Regina cerului, aleluia, cãci acela pe care ai fost vrednicã sã-l porþi, aleluia a înviat precum a zis, aleluia! Roagã-te pentru noi lui Dumnezeu, aleluia! Sau:

Te bucurã, a cerului Reginã, A îngerilor Doamnã ºi Stãpânã. Tu-ai odrãslit mlãdiþa mântuirii ªi poartã eºti luminii nemuririi! Te bucurã, Fecioarã preaslãvitã, Decât fãptura toatã mai mãritã! Te salutãm, a cerului minune; Du la Cristos a noastrã rugãciune! Sau:

Bucurã-te, Reginã, Maica milei, viaþa, mângâierea ºi speranþa noastrã, bucurã-te!


Antifone finale cãtre sfânta Fecioarã Maria

Cãtre tine strigãm, surghiuniþii fii ai Evei; cãtre tine suspinãm, gemând ºi plângând în aceastã vale de lacrimi. Aºadar, Mijlocitoarea noastrã, întoarce spre noi ochii tãi cei milostivi ºi, dupã surghiunul acesta, aratã-ni-l nouã pe Isus, binecuvântatul rod al trupului tãu. O milostivã, o blândã, o dulce Fecioarã Marie! Sau:

Sub ocrotirea ta alergãm, sfântã Nãscãtoare de Dumnezeu. Nu ne dispreþui rugãciunile în nevoile noastre, ci ne mântuieºte pururea de toate primejdiile, Fecioarã slãvitã ºi binecuvântatã. Amin.

29


29-04-2010  

Chemare la preamãrirea lui Dumnezeu Îndemnaþi-vã unii pe alþii în fiecare zi, pânã când putem zice: „Astãzi!” (Evr 3,13). 1 Veniþi sã cântãm...

29-04-2010  

Chemare la preamãrirea lui Dumnezeu Îndemnaþi-vã unii pe alþii în fiecare zi, pânã când putem zice: „Astãzi!” (Evr 3,13). 1 Veniþi sã cântãm...