Page 1


23 iulie SFÂNTA BRIGITTA, CÃLUGÃRIÞÃ, PATROANÃ A EUROPEI Sãrbãtoare S-a nãscut în Suedia, în anul 1303. Cãsãtoritã de timpuriu, a avut opt copii, pe care i-a educat foarte bine. A intrat în Ordinul al treilea al sfântului Francisc, iar dupã moartea soþului sãu, a dus o viaþã asceticã, rãmânând totuºi în mijlocul lumii. A întemeiat apoi un ordin cãlugãresc. Ultimii ani ai vieþii ºi i-a petrecut la Roma, unde a dat tuturor un exemplu strãlucit de virtute. A scris multe lucrãri în care ºi-a descris experienþa misticã. A murit la Roma, în anul 1373.

Invitatoriul V. Doamne, deschide-mi buzele. R. ªi gura mea va vesti lauda ta.

Ant. Sã-l lãudãm pe Dumnezeul nostru în sãrbãtoarea sfintei Brigitta. Psalmul 94 (95) Chemare la preamãrirea lui Dumnezeu Îndemnaþi-vã unii pe alþii în fiecare zi, pânã când putem zice: „Astãzi!” (Evr 3,13). 1 Veniþi sã cântãm cu veselie Domnului, sã strigãm cu bucurie cãtre stânca mântuirii noastre! 2 Sã mergem înaintea lui cu cântece de laudã ºi în cântãri de psalmi sã-l preamãrim! 3 Cãci mare Dumnezeu este Domnul ºi mare împãrat peste toþi zeii; 4 în mâna lui sunt adâncurile pãmântului ºi ale lui sunt înãlþimile munþilor; 5 a lui este marea, cãci el a fãcut-o, ºi mâinile lui au plãsmuit uscatul.


2

23 iulie, sfânta Brigitta, cãlugãriþã, patroanã a Europei

6

Veniþi sã ne închinãm ºi sã ne plecãm în faþa lui ºi sã îngenunchem înaintea Domnului, creatorul nostru, 7 cãci el este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul pe care el îl pãstoreºte, turma pe care mâna lui o cãlãuzeºte. 8 O, de aþi asculta astãzi glasul lui: „Nu vã împietriþi inimile ca la Meriba, ca în ziua de la Massa, în pustiu; 9 acolo m-au ispitit pãrinþii voºtri, m-au pus la încercare, deºi au vãzut lucrãrile mele. 10 Patruzeci de ani m-a dezgustat neamul acesta; de aceea am zis: Este un popor cu inima rãtãcitã, 11 nu au cunoscut cãile mele; de aceea am jurat în mânia mea: Nu vor intra în odihna mea!” Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Sã-l lãudãm pe Dumnezeul nostru în sãrbãtoarea sfintei Brigitta. Psalmul cu antifona sa se poate eventual omite, dacã Invitatoriul se spune înainte de Laude.

Oficiul lecturilor V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Aducând cu bucurie slava care se cuvine Unui sfânt ce-n viaþã, Doamne, te-a slujit numai pe tine,


Oficiul lecturilor

3

Te slãvim, Stãpâne-al nostru, ºi pe tine, totodatã, Înãlþându-þi ºi cântându-þi imn de dragoste curatã. Ucenic þi-a fost acesta, cãci urmându-þi glasul tainic, S-a-nvoit sã fie-n lume al iubirii tale crainic; Nu a fost în stare lumea sã-l atragã, sã-l înºele, Cu averea, cu plãcerea, rod al patimilor rele. Doamne, clipã dupã clipã, pân-la ultima suflare, A trãit unit cu tine, pentru slava ta cea mare. Sã-þi ofere totul þie: gânduri, fapte ºi cuvinte, A fost þelul vieþii sale ºi dorinþa lui fierbinte. Pe pãmânt, din fapte bune, pentru cer ºi-a strâns comoarã; De aceea, când la tine l-ai chemat ºi-a fost sã moarã, L-ai fãcut pãrtaº în ceruri de vederea feþei tale ªi-a urcat pe firmament ca stea a vieþii monahale. El ne-a dat, slãvite Doamne, pildã bunã tuturora; Fã sã mergem pe-a sa urmã, ca, atunci când vine ora, Sã lãsãm aceastã lume, sã-þi aducem cinste þie, S-adorãm Treimea Sfântã în a ta împãrãþie. Amin. PSALMODIA Ant. 1 ªi-a deschis gura cu înþelepciune, pe buzele ei sunt cuvinte de bunãtate. Psalmul 18 A (19 A) Cerurile vorbesc despre slava lui Dumnezeu * ºi firmamentul vesteºte lucrarea mâinilor sale. 3 Ziua încredinþeazã zilei mesajul, * iar noaptea transmite nopþii înþelegerea. 4 Nu e vorbire, nu sunt cuvinte * ale cãror glasuri sã se poatã auzi, 5 ºi totuºi, vocea lor strãbate tot pãmântul, * vestea lor ajunge la marginile lumii. 6 În ele, acolo a fixat un cort pentru soare, † ºi el, ca un mire, iese din camera sa nupþialã, * se bucurã ca un viteaz ce porneºte la drum în grabã. 2


4

23 iulie, sfânta Brigitta, cãlugãriþã, patroanã a Europei

7

Rãsare la un capãt al cerurilor † ºi-l strãbate pânã la celãlalt capãt, * ºi nimic nu se poate ascunde de cãldura lui. Ant. ªi-a deschis gura cu înþelepciune, pe buzele ei sunt cuvinte de bunãtate. Ant. 2 Femeile sfinte care ºi-au pus speranþa în Dumnezeu îi vor cânta un imn de laudã. Psalmul 44 (45) I Din inima mea se revarsã cuvinte frumoase, † eu vreau sã-i prezint regelui opera mea. * Limba mea sã fie ca pana unui scriitor iscusit. 3 Tu eºti cel mai fermecãtor dintre fiii oamenilor; † har a fost revãrsat pe buzele tale * ºi, de aceea, te-a binecuvântat Dumnezeu în veac. 4 Încinge-þi sabia peste coapsa ta, viteazule, * ea este strãlucirea ºi mãreþia ta. 5 Înainteazã cu maiestate, suie în carul de luptã, † pentru adevãr, blândeþe ºi dreptate, * ºi te va învãþa lucruri minunate dreapta ta. 6 Sãgeþile tale sunt ascuþite,† pãtrund în inima duºmanilor regelui; * popoarele cad la picioarele tale. 7 Tronul tãu, Dumnezeule, este veºnic; * sceptrul dreptãþii este sceptrul domniei tale. 8 Ai iubit dreptatea ºi ai urât fãrãdelegea; † de aceea te-a uns Dumnezeu, Dumnezeul tãu, cu untdelemnul bucuriei, * ca pe nimeni altul dintre semenii tãi. 9 Mir, aloe ºi casia înmiresmeazã toate hainele tale; * din palate de fildeº, coarde de harpã te înveselesc. 10 Fiice de regi sunt în preajma ta, * regina stã la dreapta ta, împodobitã cu aur de Ofir. 2

Ant. Femeile sfinte care ºi-au pus speranþa în Dumnezeu îi vor cânta un imn de laudã.


Oficiul lecturilor

5

Ant. 3 Vor intra în casa Domnului cu bucurie ºi veselie. II Ascultã, fiicã, priveºte ºi pleacã-þi urechea, * uitã de poporul tãu ºi de casa tatãlui tãu. 12 Regele râvneºte frumuseþea ta; * el îþi este stãpânul, pleacã-te în faþa lui. 13 Fiicele Tirului aduc daruri; * ºi bogaþii poporului cautã faþa ta. 14 Fiica regelui este strãlucitoare, * când îºi face intrarea, îmbrãcatã în haine brodate cu aur. 15 În haine strãlucitoare e adusã la rege; † fecioare formeazã alaiul ei, * prietenele ei sunt aduse la tine. 16 Sunt aduse în bucurie ºi veselie, * sunt conduse în palatul regelui. 17 În locul pãrinþilor tãi vor fi copiii tãi, * ºi îi vei pune stãpânitori peste tot pãmântul. 18 Îmi voi aduce aminte de numele tãu din neam în neam; * de aceea te vor lãuda popoarele în veci ºi în vecii vecilor. Ant. Vor intra în casa Domnului cu bucurie ºi veselie. 11

V. Inima mea mediteazã mereu cuvântul tãu. R. Doamne, ajutorul meu ºi rãscumpãrãtorul meu.

LECTURA ÎNTÂI Din Scrisoarea sfântului apostol Paul cãtre Filipeni

3,7–4,1.4-9

Bucuraþi-vã mereu în Domnul Fraþilor, cele care erau pentru mine un câºtig, de dragul lui Cristos, eu le-am considerat o pierdere, 8 ba, mai mult, de acum consider cã toate sunt o pierdere în 3,7


6

23 iulie, sfânta Brigitta, cãlugãriþã, patroanã a Europei

comparaþie cu superioritatea cunoaºterii lui Cristos Isus, Domnul meu. De dragul lui am pierdut toate ºi le consider gunoi ca sã-l câºtig pe Cristos 9 ºi sã mã aflu în el, fãrã a avea justificarea mea proprie, care vine din lege, ci pe aceea care vine din credinþa în Cristos, justificarea ce vine de la Dumnezeu, bazatã pe credinþã. 10 Pe el vreau sã-l cunosc ºi puterea învierii lui ºi sã fiu cu el în moarte, 11 doar voi ajunge cumva la învierea din morþi. 12 Nu cã aº fi dobândit deja aceasta sau aº fi ajuns la desãvârºire, dar mã strãduiesc s-o cuceresc, aºa cum am fost ºi eu cucerit de Cristos Isus. 13 Fraþilor, eu nu consider cã l-aº fi cucerit, dar un singur lucru fac: uit cele din urma mea ºi mã avânt cãtre cele dinainte. 14 Alerg spre scop, spre rãsplata chemãrii de sus a lui Dumnezeu, în Cristos Isus. 15 Aºadar, toþi câþi suntem desãvârºiþi sã avem acest gând ºi dacã gândiþi ceva altfel, Dumnezeu vã va revela ºi aceasta. 16 Totuºi, de acolo de unde am ajuns, sã continuãm în acelaºi mod. 17 Fraþilor, fiþi imitatorii mei ºi priviþi cu atenþie la aceia care se poartã dupã modelul pe care îl aveþi în noi. 18 Cãci, v-am spus de multe ori ºi vã spun ºi acum plângând: mulþi se poartã ca duºmani ai crucii lui Cristos. 19 Sfârºitul lor este pieirea, Dumnezeul lor este pântecele, iar mãrirea lor este în ruºinea lor, fiind frãmântaþi numai de cele pãmânteºti. 20 Însã patria noastrã este în ceruri, de unde îl aºteptãm ca Mântuitor pe Domnul Isus Cristos. 21 El va schimba trupul umilinþei noastre, fãcându-l asemãnãtor cu trupul gloriei sale prin puterea cu care este în stare sã-ºi supunã toate. 4,1 Aºa încât, fraþii mei iubiþi ºi doriþi, bucuria ºi coroana mea, rãmâneþi astfel statornici în Domnul, iubiþii mei! 4 Bucuraþi-vã mereu în Domnul! Iarãºi vã spun: bucuraþi-vã! 5 Bunãvoinþa voastrã sã fie cunoscutã tuturor oamenilor. Domnul este aproape. 6 Nu vã îngrijoraþi pentru nimic ºi, în orice împrejurare, cerând cu insistenþã prin rugãciune, cu mulþumire, sã fie prezentate cererile voastre lui Dumnezeu. 7 Iar pacea lui Dumnezeu,


Oficiul lecturilor

7

care întrece orice închipuire, va pãzi inimile ºi gândurile voastre în Cristos Isus. 8 În rest, fraþilor, preocupaþi-vã de acestea: toate cele adevãrate, toate cele demne, toate cele drepte, toate cele curate, toate cele plãcute, toate cele vrednice de laudã, tot ce e nobil, ce e drept, ce e curat, ce e vrednic de iubire, ce e vrednic de cinste, dacã ceva este virtute sau onorabil, 9 ceea ce aþi învãþat ºi primit, ce aþi auzit ºi vãzut la mine, aceea sã puneþi în practicã. ªi Dumnezeul pãcii va fi cu voi. RESPONSORIUL Ps 44 (45),2 R. Am dispreþuit împãrãþiile lumii ºi toatã strãlucirea veacului acestuia pentru iubirea Domnului meu Isus Cristos, * pe care l-am vãzut, pe care l-am iubit, în care am crezut, în care mi-am gãsit bucuria. V. Din inima mea se revarsã cuvinte frumoase,eu vreau sã prezint opera mea Regelui. * Pe care l-am vãzut. LECTURA A DOUA Din Meditaþiile atribuite sfintei Brigitta (Medit. 2: Cãrþile revelaþiilor sfintei Brigitta, 2, Roma 1628, 408-410)

Înãlþarea minþii spre Cristos Mântuitorul Fii binecuvântat, Domnul meu Isus Cristos, pentru cã ai prezis dinainte moartea ta, pentru cã ai transformat în mod minunat, în timpul Cinei de Tainã, pâinea materialã în trupul tãu glorios, pentru cã ai împãrþit-o cu iubire apostolilor, în amintirea preavrednicei tale pãtimiri, pentru cã le-ai spãlat picioarele cu mâinile tale sfinte ºi preþioase, arãtând astfel mãreþia imensã a umilinþei tale. Cinste þie, Domnul meu Isus Cristos, pentru cã ai asudat sânge din trupul tãu nevinovat de teama pãtimirii ºi morþii tale, realizând totuºi rãscumpãrarea noastrã, pe care doreai sã o duci la îndeplinire, arãtând astfel clar iubirea ta faþã de neamul omenesc.


8

23 iulie, sfânta Brigitta, cãlugãriþã, patroanã a Europei

Fii binecuvântat, Domnul meu Isus Cristos, pentru cã ai fost dus la Caiafa ºi pentru cã ai permis, în umilinþa ta, tu, care eºti judecãtorul tuturor, sã fii judecat de Pilat. Mãrire þie, Domnul meu Isus Cristos, pentru cã ai fost batjocorit când, îmbrãcat cu o hainã de purpurã, ai fost încoronat cu spini foarte ascuþiþi ºi cã ai îndurat cu rãbdare infinitã ca faþa ta glorioasã sã fie acoperitã cu scuipat, ca ochii tãi sã fie acoperiþi, ca faþa ta sã fie lovitã puternic de mâinile sacrilege ale oamenilor pãcãtoºi. Laudã þie, Domnul meu Isus Cristos, pentru cã ai permis cu atâta rãbdare sã fii legat de un stâlp, sã fii biciuit în mod inuman, sã fii dus plin de sânge ca sã fii judecat de Pilat, cã te-ai arãtat ca un miel nevinovat dus la sacrificare. Cinste þie, Domnul meu Isus Cristos, pentru cã te-ai lãsat condamnat la moartea pe cruce în trupul tãu sfânt, stropit în întregime de sânge; pentru cã ai purtat cu durere crucea pe umerii tãi sfinþi ºi cã ai voit sã fii pironit pe lemnul crucii dupã ce ai fost târât cu cruzime la locul pãtimirii ºi ai fost despuiat de hainele tale. Cinste perpetuã þie, Domnul meu Isus Cristos, pentru cã, în mijlocul suferinþelor aºa de mari, þi-ai îndreptat ochii plini de iubire ºi de bunãtate cãtre Mama ta preavrednicã, care nu a cunoscut pãcatul niciodatã, nu a fost atinsã nici de cea mai micã vinã, ºi pentru cã ai mângâiat-o încredinþând-o ocrotirii fidele a ucenicului tãu. Binecuvântare veºnicã sã-þi fie, Domnul meu Isus Cristos, pentru cã, în agonia morþii tale, ai dat speranþa iertãrii tuturor pãcãtoºilor, atunci când i-ai promis cu milostivire tâlharului care se îndreptase cãtre tine slava paradisului. Laudã veºnicã sã-þi fie, Domnul meu Isus Cristos, pentru fiecare orã în care pentru noi, pãcãtoºii, ai îndurat pe cruce cele mai mari amãrãciuni ºi suferinþe; durerile foarte mari ale rãnilor tale pãtrundeau în mod oribil în sufletul tãu fericit ºi strãpungeau cu cruzime inima ta preasfântã, pânã când, oprindu-se inima, þi-ai dat în mod fericit duhul ºi, înclinându-þi capul, l-ai încredinþat cu toatã umilinþa în mâinile lui Dumnezeu Tatãl, rãmânând cu trupul rece, mort.


Laudele

9

Fii binecuvântat, Domnul meu Isus Cristos, pentru cã ai rãscumpãrat sufletele prin sângele tãu preþios ºi prin moartea ta preasfântã ºi pentru cã le-ai condus cu milostivire din exil la viaþa veºnicã. Fii binecuvântat, Domnul meu Isus Cristos, pentru cã ai lãsat suliþa sã-þi strãpungã coasta ºi inima pentru mântuirea noastrã, ºi pentru sângele preþios ºi apa care au ieºit din coasta ta pentru rãscumpãrarea noastrã. Mãrire þie, Domnul meu Isus Cristos, pentru cã ai voit ca trupul tãu binecuvântat sã fie dat jos de pe cruce de cãtre prietenii tãi, sã fie încredinþat în braþele Mamei tale îndurerate ºi învelit de cãtre ea în giulgiuri ºi sã fie închis în mormânt ºi pãzit de soldaþi. Cinste veºnicã þie, Domnul meu Isus Cristos, pentru cã ai înviat din morþi a treia zi ºi cã te-ai arãtat viu celor pe care i-ai ales dinainte; pentru cã te-ai înãlþat la cer dupã patruzeci de zile în vãzul multora ºi pentru cã i-ai aºezat sus, în ceruri, în onoruri, pe prietenii tãi, pe care i-ai eliberat din iad. Preamãrire ºi laudã veºnicã, þie, Doamne, Isuse Cristoase, pentru cã l-ai trimis în inima ucenicilor pe Duhul Sfânt ºi pentru cã ai dat duhului lor o iubire imensã ºi dumnezeiascã. Fii binecuvântat, lãudat ºi preamãrit în veci, Domnul meu Isus, care ºezi pe tron în împãrãþia cerurilor, în gloria maiestãþii tale, viu cu trupul, cu toate mãdularele tale preasfinte, pe care le-ai luat din trupul Fecioarei. Astfel, vei veni în ziua judecãþii, pentru a judeca sufletele tuturor celor vii ºi ale tuturor celor morþi: tu, care vieþuieºti ºi domneºti împreunã cu Tatãl ºi cu Duhul Sfânt în vecii vecilor. Amin. RESPONSORIUL Ap 1,5.6a; Ef 5,2a R. Cristos ne iubeºte ºi ne-a eliberat de pãcatele noastre în sângele sãu; * ºi ne-a fãcut împãrãþie ºi preoþi pentru Dumnezeu ºi Tatãl sãu. V. Trãiþi în iubire, dupã cum ºi Cristos ne-a iubit ºi s-a oferit lui Dumnezeu pentru noi. * ªi ne-a fãcut.


10

23 iulie, sfânta Brigitta, cãlugãriþã, patroanã a Europei

Rugãciunea de încheiere Doamne, Dumnezeul nostru, care i-ai descoperit sfintei Brigitta misterele cereºti în timp ce medita pãtimirile Fiului tãu, dã-ne nouã, slujitorilor tãi, harul sã tresãltãm de bucurie pentru dezvãluirea mãririi tale. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Se încheie, cel puþin când se recitã comun, cu aclamaþia:

Sã-l binecuvântãm pe Domnul. R. Mulþumim lui Dumnezeu. Laudele V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL A ta îndurare, Cristoase, e mare; Asuprã-ne, iatã, tu fãrã-ncetare Din ceruri reverºi ºi curaj, ºi putere, Sã fim slujitori precum Tatãl ne cere. Voind prin Botez de copii sã ne ieie, În inimi cu drag ne-a aprins o scânteie, Din dragostea sa minunatã, curatã, Cerescul, în veci adorabilul Tatã. Sunt suflete, Doamne, de tine chemate Sã-þi meargã pe urme cu crucea în spate; Odatã chemate, sunt gata sã lase ªi tatã, ºi mamã, ºi-avere, ºi case. Din numãrul lor e ºi sfântul pe care Gãsitu-l-ai vrednic de pus pe altare; Destoinic erou al iubirii totale, A mers ne-ncetat pe-a virtuþilor cale.


Laudele

11

Soborul de îngeri ºi sfinþi sã adoare Treimea Preasfântã-n cereasca splendoare. De noi, totodatã, sã fie-adoratã, Sperând sã ne dea înmiitã rãsplatã. Amin. PSALMODIA Ant. 1 Mã ataºez de tine cu tot sufletul ºi dreapta ta mã ocroteºte. Psalmul 107 (108) Preamãrirea Domnului ºi cerere de ajutor Pentru cã Fiul lui Dumnezeu a fost înãlþat mai presus de ceruri, peste tot pãmântul se va vesti mãrirea lui (Arnobius). 2 Gata e inima mea, Dumnezeule, † gata e inima mea! * Îþi voi cânta ºi voi intona imnuri! Bine, gloria mea! 3 Treziþi-vã, harpã ºi alãutã: * vreau sã trezesc aurora. 4 Te voi lãuda între popoare, Doamne, * ºi îþi voi înãlþa imnuri printre naþiuni, 5 cãci îndurarea ta este mare pânã la ceruri * ºi adevãrul tãu pânã la nori. 6 Înalþã-te mai sus decât cerurile, Dumnezeule, * ºi slava ta sã fie peste tot pãmântul! 7 Ca prietenii tãi sã fie eliberaþi, * fã mântuire cu dreapta ta ºi ascultã-mã! 8 Dumnezeu a vorbit în lãcaºul sãu cel sfânt: † „Mã voi bucura, voi împãrþi Sihemul * ºi voi mãsura valea Sucot; 9 al meu este Galaadul, al meu este Manase † ºi Efraim, coiful capului meu, * Iuda, toiagul meu de domnie. 10 Moab, vasul în care mã spãl; † peste Edom îmi azvârl încãlþãmintea, * peste þara filistenilor îmi voi striga biruinþa”.


12

23 iulie, sfânta Brigitta, cãlugãriþã, patroanã a Europei

11

Cine mã va cãlãuzi spre cetatea întãritã? * Cine îmi va arãta calea spre Edom? 12 Oare nu tu, Dumnezeule, care ne-ai alungat * ºi nu mai vrei sã ieºi, o Dumnezeule, cu oºtirile noastre? 13 Vino în ajutorul nostru în timpul necazului, * cãci mântuirea de la oameni este zadarnicã. 14 În Dumnezeu vom sãvârºi fapte mãreþe * ºi el îi va doborî pe asupritorii noºtri. Ant. Mã ataºez de tine cu tot sufletul ºi dreapta ta mã ocroteºte. Ant. 2 Mâna Domnului te-a întãrit ºi vei fi binecuvântatã în veci. Cântarea

Is 61,10–62,5

Bucuria profetului pentru noul Ierusalim Am vãzut Ierusalimul cel nou, cetatea sfântã... împodobitã ca o mireasã pentru mirele sãu (cf. Ap 21,2). 61,10 Mã voi bucura din toatã inima în Domnul * ºi va tresãlta de veselie sufletul meu în Dumnezeul meu, cãci m-a îmbrãcat cu haina mântuirii, * ºi cu mantia dreptãþii m-a învãluit ca pe un mire care poartã coroanã * ºi ca pe o mireasã împodobitã cu giuvaerurile sale. 11 Aºa cum din pãmânt rãsar ierburile † ºi în grãdinã încolþesc seminþele, * aºa va face Domnul Dumnezeu sã rãsarã dreptatea ºi lauda înaintea tuturor popoarelor. 62,1 Din dragoste pentru Sion nu voi tãcea, * din dragoste pentru Ierusalim nu voi avea odihnã, pânã când dreptatea lui nu va apãrea ca o luminã * ºi mântuirea lui nu va strãluci ca o fãclie aprinsã. 2 Neamurile vor vedea dreptatea ta * ºi toþi regii mãrirea ta;


Laudele

13

ºi-þi vor pune un nume nou * pe care gura Domnului îl va rosti. 3 Vei fi ca o cununã strãlucitoare în mâna Domnului * ºi ca o diademã regalã în mâna Dumnezeului tãu. 4 De acum nu te vei mai numi Cea Pãrãsitã * ºi pãmântul tãu nu va mai fi numit Þarã Pustie, ci te vei numi Bucuria Mea * ºi þara ta se va chema Mireasã, cãci Domnul ºi-a gãsit bucuria în tine * ºi þara ta se va cununa cu el. 5 Aºa cum tânãrul se uneºte cu o fecioarã, * aºa se vor uni fiii tãi cu tine, ºi, dupã cum mirele se bucurã de mireasã, * tot aºa se va bucura Dumnezeul tãu de tine. Ant. Mâna Domnului te-a întãrit ºi vei fi binecuvântatã în veci. Ant. 3 Mã voi bucura ºi mã voi veseli de îndurarea ta, Doamne. Psalmul 145 (146) Fericirea celor care nãdãjduiesc în Domnul Îl lãudãm pe Domnul în viaþa noastrã, adicã prin purtarea noastrã (Arnobius). 1 Laudã, suflete al meu, pe Domnul! † 2 Voi lãuda pe Domnul în toatã viaþa mea, * voi cânta Dumnezeului meu cât voi trãi. 3 Nu vã puneþi încrederea în cei puternici, * în fiii oamenilor, care nu pot sã mântuiascã. 4 Suflarea lor trece, iar ei se întorc în þãrânã, * ºi în aceeaºi zi se destramã planurile lor. 5 Fericit este acela care are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacob; * care-ºi pune încrederea în Domnul, Dumnezeul sãu. 6 El a fãcut cerul ºi pãmântul, * marea ºi toate câte se aflã în ele.


14

23 iulie, sfânta Brigitta, cãlugãriþã, patroanã a Europei

El este totdeauna credincios cuvântului sãu, † el face dreptate celor asupriþi, * el dã pâine celor flãmânzi. Domnul elibereazã pe cei închiºi. * 8 Domnul lumineazã pe cei orbi, Domnul ridicã pe cei împovãraþi, * Domnul iubeºte pe cei drepþi, 9 Domnul are grijã de cei strãini, † sprijinã pe vãduvã ºi pe orfan, * dar nimiceºte calea celor rãi. 10 Domnul, Dumnezeul tãu, Sionule, * stãpâneºte în veci, din neam în neam. Ant. Mã voi bucura ºi mã voi veseli de îndurarea ta, Doamne. 7

LECTURA SCURTà Rom 12,1-2 Vã îndemn deci, fraþilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, sã vã oferiþi trupurile voastre ca jertfã vie, sfântã ºi plãcutã lui Dumnezeu: acesta este cultul vostru spiritual. Nu vã conformaþi lumii acesteia, ci schimbaþi-vã prin înnoirea minþii, ca sã înþelegeþi care este voinþa lui Dumnezeu, ce este bun, ce este plãcut, ce este desãvârºit. RESPONSORIUL SCURT R. Dumnezeu îºi pleacã privirea spre ea, * îi stã alãturi ºi ea nu se clatinã. Dumnezeu. V. Dumnezeu îi este scãpare ºi tãrie, ajutor sigur în necazuri, * îi stã alãturi ºi ea nu se clatinã. Slavã Tatãlui. Dumnezeu. Ant. la Benedictus: Cel care face voia Tatãlui meu, acela îmi este frate, sorã ºi mamã, spune Domnul. CÂNTAREA DIN EVANGHELIE – BENEDICTUS Lc 1,68-79 Despre Mesia ºi Înaintemergãtorul sãu 68 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, * pentru cã a vizitat ºi a rãscumpãrat poporul sãu,


Ora medie

15

69

ºi ne-a înãlþat o putere de mântuire * în casa lui David, slujitorul sãu, 70 precum a promis prin gura sfinþilor sãi profeþi * care au fost în vechime, 71 sã ne mântuiascã de vrãjmaºii noºtri * ºi de mâna tuturor acelora care ne urãsc. 72 Astfel îºi aratã îndurarea faþã de pãrinþii noºtri * ºi îºi aduce aminte de legãmântul sãu cel sfânt. 73 De jurãmântul pe care l-a fãcut lui Abraham, pãrintele nostru, * cã ne va dãrui harul, 74 ca, eliberaþi din mâna duºmanilor noºtri, * sã-i slujim fãrã teamã, 75 în sfinþenie ºi dreptate, sub privirea lui, * în toate zilele vieþii noastre. 76 Iar tu, copile, profet al Celui Preaînalt te vei chema: * cãci vei merge înaintea Domnului sã pregãteºti cãile sale, 77 pentru a da poporului sãu cunoºtinþa mântuirii * întru iertarea pãcatelor, 78 prin iubirea îndurãtoare a Dumnezeului nostru, * cu care ne va vizita, Cel care Rãsare din înãlþime 79 ca sã lumineze pe cei care se aflã în întuneric ºi în umbra morþii * ºi sã îndrepte paºii noºtri pe calea pãcii. Slavã Tatãlui ºi Fiului * ºi Sfântului Duh. Precum era la început ºi acum ºi pururea * ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Cel care face voia Tatãlui meu, acela îmi este frate, sorã ºi mamã, spune Domnul. RUGÃCIUNEA UNIVERSALà Fraþilor, sã-l preamãrim pe Cristos Domnul, sfântul tuturor sfinþilor, rugându-l sã ne dea harul sã-i slujim în sfinþenie ºi dreptate în toate zilele vieþii noastre: Tu singur eºti sfânt, Doamne!


16

23 iulie, sfânta Brigitta, cãlugãriþã, patroanã a Europei

Tu ai voit sã fii ispitit pentru a fi asemenea nouã în toate, afarã de pãcat: – miluieºte-ne, Doamne Isuse. (Tu singur eºti sfânt, Doamne!) Tu ne-ai chemat pe toþi la iubire desãvârºitã: – sfinþeºte-ne, Doamne Isuse. Tu ne-ai poruncit sã fim sarea pãmântului ºi lumina lumii: – lumineazã-ne, Doamne Isuse. Tu ai venit pentru a sluji, nu pentru a fi slujit: – dã-ne harul sã-þi slujim cu umilinþã þie ºi fraþilor noºtri, Doamne Isuse. Tu eºti strãlucirea gloriei Tatãlui ºi chipul fiinþei sale: – dã-ne harul sã privim în glorie faþa ta, Doamne Isuse. Tatãl nostru. Rugãciunea de încheiere Doamne, Dumnezeul nostru, care i-ai descoperit sfintei Brigitta misterele cereºti în timp ce medita pãtimirile Fiului tãu, dã-ne nouã, slujitorilor tãi, harul sã tresãltãm de bucurie pentru dezvãluirea mãririi tale. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Dacã se recitã individual, se face încheierea astfel:

Domnul sã ne binecuvânteze, sã ne apere de orice rãu ºi sã ne ducã la viaþa veºnicã. R. Amin. Ora medie V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL O, Dumnezeule preasfânt, Luminã tu ne dai în zori,


Ora medie

17

Iar la amiazã ne cobori, De sus, cãldurã pe pãmânt. Al patimii nãvalnic foc Tu stinge-l, Doamne, în noi toþi; Din inimi ura sã o scoþi ªi dragoste sã pui în loc. Sã fie Tatãl lãudat, ªi Fiul cel nãscut din el, ªi Duhul dragostei, la fel, Primeascã cinste ne-ncetat. Amin. PSALMODIA Ant. 1 Am strigat cãtre tine, Doamne, îmi pun încrederea în cuvintele tale. Psalmul 118 (119),145-152 XIX (Qof) Am strigat din toatã inima mea, ascultã-mã, Doamne, * ºi voi pãstra îndreptãrile tale. 146 Am strigat cãtre tine, mântuieºte-mã * ºi voi pãzi poruncile tale. 147 O datã cu ivirea zorilor am strigat, * îmi pun încrederea în cuvintele tale. 148 Îmi deschid ochii înainte de strãjile de noapte, * ca sã meditez la fãgãduinþele tale. 149 Ascultã-mi glasul, Doamne, dupã îndurarea ta, * dã-mi viaþã dupã judecata ta! 150 Prigonitorii se apropie de mine cu viclenie; * se îndepãrteazã de legea ta. 151 Dar tu, Doamne, eºti aproape * ºi toate poruncile tale sunt adevãr. 152 De mult timp am cunoscut îndrumãrile tale, * cã le-ai statornicit pentru vecie. Ant. Am strigat cãtre tine, Doamne, îmi pun încrederea în cuvintele tale. 145


18

23 iulie, sfânta Brigitta, cãlugãriþã, patroanã a Europei

Ant. 2 Domnul cunoaºte gândurile oamenilor, ºtie cã sunt zadarnice. Psalmul 93 (94) Domnul îi rãzbunã pe cei drepþi Domnul rãzbunã toate acestea... cãci nu ne-a chemat Dumnezeu la necurãþie, ci la sfinþenie (cf. 1Tes 4,6-7). I Dumnezeule, care faci dreptate, * Doamne Dumnezeule, care faci dreptate, aratã-te! 2 Ridicã-te, tu, care judeci pãmântul, * dã-le celor mândri plata cuvenitã! 3 Pânã când, Doamne, pãcãtoºii, * pânã când pãcãtoºii vor triumfa? 4 Ei bârfesc ºi vorbesc cu îngâmfare, * toþi fãcãtorii de rele se laudã, 5 calcã în picioare poporul tãu, Doamne, * ºi asupresc moºtenirea ta. 6 Mãcelãresc pe vãduvã ºi pe cel strãin * ºi dau la moarte pe cel orfan. 7 ªi spun: „Domnul nu vede, * Dumnezeul lui Iacob nu înþelege!” 8 Înþelegeþi voi, voi cei lipsiþi de minte din popor! * Când veþi deveni înþelepþi, nebunilor? 9 Cel care a plantat urechea oare nu aude? * Cel care a modelat ochiul oare nu vede? 10 Cel care conduce popoarele oare nu pedepseºte, * el, care a dat omului cunoaºterea? 11 Domnul cunoaºte gândurile oamenilor, * ºtie cã sunt zadarnice. Ant. Domnul cunoaºte gândurile oamenilor, ºtie cã sunt zadarnice. Ant. 3 Domnul este loc de refugiu pentru mine ºi sprijinul speranþei mele. 1


Vesperele

19

II Fericit este omul pe care îl cãlãuzeºti tu, Doamne, * pe care îl înveþi legea ta, 13 ca sã-l pãstrezi netulburat în ziua nenorocirii, * pânã se va sãpa groapa pãcãtosului. 14 Pentru cã Domnul nu respinge poporul sãu * ºi nu pãrãseºte moºtenirea sa. 15 Se va face judecatã dupã dreptate * ºi o vor urma toþi cei cu inima curatã. 16 Cine se va ridica pentru mine împotriva celor rãi? * Cine îmi va sta alãturi împotriva celor ce fac fãrãdelege? 17 Dacã Domnul nu mi-ar fi venit în ajutor, * sufletul meu ar fi ajuns curând în locuinþa tãcerii. 18 Când spun: „Mi se clatinã piciorul!”, * îndurarea ta, Doamne, mã susþine. 19 Când multe gânduri negre se frãmântã în inima mea, * mângâierile tale îmi învioreazã sufletul. 20 Oare îþi vei face aliat un tribunal al nelegiuirii * care pricinuieºte nenorocire, împotriva legii? 21 Se nãpustesc asupra vieþii celui drept * ºi osândesc sânge nevinovat. 22 Dar Domnul este loc de refugiu pentru mine * ºi Dumnezeul meu, stâncã de apãrare, 23 ºi va întoarce asupra lor nelegiuirea lor † ºi din cauza rãutãþii lor îi va nimici, * 24 îi va nimici Domnul, Dumnezeul nostru. Ant. Domnul este loc de refugiu pentru mine ºi sprijinul speranþei mele. 12

LECTURA SCURTÃ

1Cor 9,26-27a

Eu aºa alerg, nu fãrã rost; aºa lupt cu pumnul, dar nu lovind în aer. Îmi chinuiesc trupul ºi îl fac sclav.


20

23 iulie, sfânta Brigitta, cãlugãriþã, patroanã a Europei

V. Fericit omul pe care tu îl povãþuieºti, Doamne. R. ªi îl înveþi legea ta.

Rugãciunea de încheiere Doamne, Dumnezeul nostru, care i-ai descoperit sfintei Brigitta misterele cereºti în timp ce medita pãtimirile Fiului tãu, dã-ne nouã, slujitorilor tãi, harul sã tresãltãm de bucurie pentru dezvãluirea mãririi tale. Prin Cristos, Domnul nostru. R. Amin. Se încheie, cel puþin când se recitã comun, cu aclamaþia:

Sã-l binecuvântãm pe Domnul. R. Mulþumim lui Dumnezeu. Vesperele V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia. IMNUL Aducând cu bucurie slava care se cuvine Unui sfânt ce-n viaþã, Doamne, te-a slujit numai pe tine, Te slãvim, Stãpâne-al nostru, ºi pe tine, totodatã, Înãlþându-þi ºi cântându-þi imn de dragoste curatã. Ucenic þi-a fost acesta, cãci urmându-þi glasul tainic, S-a-nvoit sã fie-n lume al iubirii tale crainic; Nu a fost în stare lumea sã-l atragã, sã-l înºele, Cu averea, cu plãcerea, rod al patimilor rele. Doamne, clipã dupã clipã, pân-la ultima suflare, A trãit unit cu tine, pentru slava ta cea mare. Sã-þi ofere totul þie: gânduri, fapte ºi cuvinte, A fost þelul vieþii sale ºi dorinþa lui fierbinte.


Vesperele

21

Pe pãmânt, din fapte bune, pentru cer ºi-a strâns comoarã; De aceea, când la tine l-ai chemat ºi-a fost sã moarã, L-ai fãcut pãrtaº în ceruri de vederea feþei tale ªi-a urcat pe firmament ca stea a vieþii monahale. El ne-a dat, slãvite Doamne, pildã bunã tuturora; Fã sã mergem pe-a sa urmã, ca, atunci când vine ora, Sã lãsãm aceastã lume, sã-þi aducem cinste þie, S-adorãm Treimea Sfântã în a ta împãrãþie. Amin. PSALMODIA Ant. 1 Slujitoarea ta, Doamne, s-a bucurat de mântuirea ta. Psalmul 121 (122) 1 M-am bucurat când mi s-a spus: † „Sã mergem la casa Domnului”. * 2 Iatã, picioarele noastre au ajuns la porþile tale, Ierusalime! 3 Ierusalimul este zidit * ca o cetate bine întãritã. 4 Acolo urcã seminþiile, seminþiile Domnului, † dupã legea lui Israel, * ca sã laude numele Domnului. 5 Cãci acolo sunt scaunele de judecatã, * tronurile casei lui David. 6 Rugaþi-vã pentru pacea Ierusalimului: * „Sã fie în siguranþã cei care te iubesc! 7 Pacea sã locuiascã între zidurile tale * ºi liniºtea în palatele tale”. 8 De dragul fraþilor ºi prietenilor mei, * eu spun: „Pace þie!” 9 De dragul casei Domnului, Dumnezeului nostru, * mã rog pentru fericirea ta! Ant. Slujitoarea ta, Doamne, s-a bucurat de mântuirea ta.


22

23 iulie, sfânta Brigitta, cãlugãriþã, patroanã a Europei

Ant. 2 Ca temeliile veºnice pe stâncã sunt poruncile lui Dumnezeu în inima femeii sfinte. Psalmul 126 (127) Dacã Domnul n-ar zidi casa, * în zadar ar trudi cei care o zidesc. Dacã Domul n-ar pãzi cetatea, * în zadar ar veghea cel care o pãzeºte. 2 În zadar vã sculaþi dis-de-dimineaþã ºi vã culcaþi târziu, † mâncându-vã pâinea în obosealã, * pe când Domnul o dã preaiubiþilor sãi în timpul somnului. 3 Iatã, moºtenire de la Domnul sunt fiii, * rodul sânului este rãsplatã de la el. 4 Ca sãgeþile în mâna celui viteaz, * aºa sunt fiii tinereþilor. 5 Fericit bãrbatul care-ºi umple tolba cu ei; * nu se va face de ruºine când va vorbi cu duºmanii sãi la poartã. 1

Ant. Ca temeliile veºnice pe stâncã sunt poruncile lui Dumnezeu în inima femeii sfinte. Ant. 3 Mâna Domnului a întãrit-o ºi de aceea va fi binecuvântatã în veci. Cântarea Ef 1,3-10 3 Binecuvântat sã fie Dumnezeu ºi Tatãl Domnului nostru Isus Cristos, * care ne-a copleºit cu binecuvântarea sa spiritualã în ceruri, în Cristos. 4 În el, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, * ca sã fim sfinþi ºi fãrã prihanã în faþa lui, în dragoste. 5 El a orânduit de mai înainte † sã fim adoptaþi ca fii, prin Isus Cristos, în el, * dupã bunul plac al voinþei sale,


Vesperele

23

6

spre lauda gloriei harului sãu, * pe care ni l-a dãruit prin Fiul sãu preaiubit. 7 Prin sângele lui avem rãscumpãrarea, * iertarea pãcatelor; prin bogãþia harului sãu † 8 care a prisosit în noi, * în toatã înþelepciunea ºi înþelegerea. 9 El ne-a descoperit misterul voinþei sale * dupã bunãvoinþa sa, pe care îl hotãrâse de mai înainte în el, * 10 ca sã-l înfãptuiascã la împlinirea timpurilor, recapitulând toate în Cristos, * cele din cer ºi cele de pe pãmânt. Ant. Mâna Domnului a întãrit-o ºi de aceea va fi binecuvântatã în veci. LECTURA SCURTÃ

Rom 8,28-30

ªtim cã el le îndreaptã toate spre bine celor care îl iubesc pe Dumnezeu, adicã celor care sunt chemaþi dupã planul lui. Cãci pe cei pe care i-a cunoscut de mai înainte, de mai înainte i-a ºi hotãrât sã fie asemenea chipului Fiului sãu, aºa încât el sã fie primul nãscut între mulþi fraþi; pe cei pe care de mai înainte i-a hotãrât, i-a ºi chemat; pe cei pe care i-a chemat, i-a ºi justificat; pe cei pe care i-a justificat, pe aceºtia i-a ºi preamãrit. RESPONSORIUL SCURT R. Dumnezeu a ales-o * ºi a iubit-o mai mult decât pe toate fãpturile. Dumnezeu. V. În cortul sãu a adus-o sã locuiascã * ºi a iubit-o mai mult decât pe toate fãpturile. Slavã Tatãlui. Dumnezeu.

Ant. la Magnificat: Voi, care aþi lãsat toate ºi m-aþi urmat, veþi primi însutit ºi veþi dobândi viaþa veºnicã.


24

23 iulie, sfânta Brigitta, cãlugãriþã, patroanã a Europei

CÂNTAREA DIN EVANGHELIE – MAGNIFICAT Lc 1,46-55 Tresãltarea de bucurie a sufletului în Domnul 46

Sufletul meu * îl preamãreºte pe Domnul 47 ºi duhul meu tresaltã de bucurie * în Dumnezeu, mântuitorul meu, 48 cãci a privit la smerenia slujitoarei sale. * Iatã, de acum toate popoarele mã vor numi fericitã, 49 cãci mi-a fãcut lucruri mari Cel Atotputernic, * ºi numele lui e sfânt. 50 Milostivirea lui rãmâne din neam în neam * peste cei ce se tem de el. 51 A arãtat puterea braþului sãu, * i-a risipit pe cei mândri în cugetul inimii lor, 52 i-a dat jos de pe tron pe cei puternici * ºi i-a înãlþat pe cei smeriþi; 53 pe cei flãmânzi i-a copleºit cu bunuri, * iar pe cei bogaþi i-a lãsat cu mâinile goale. 54 L-a sprijinit pe Israel, slujitorul sãu, * amintindu-ºi de îndurarea sa, 55 dupã cum a promis pãrinþilor noºtri, * lui Abraham ºi urmaºilor lui în veci. Slavã Tatãlui ºi Fiului * ºi Sfântului Duh. Precum era la început ºi acum ºi pururea * ºi în vecii vecilor. Amin. Ant. Voi, care aþi lãsat toate ºi m-aþi urmat, veþi primi însutit ºi veþi dobândi viaþa veºnicã.w3 RUGÃCIUNEA UNIVERSALÃ Sã-l implorãm pe Dumnezeu Tatãl, izvorul a toatã sfinþenia, sã ne ducã la o viaþã sfântã prin exemplul ºi mijlocirea sfinþilor: Fã-ne sfinþi, Doamne, pentru cã tu eºti sfânt!


Completoriul

25

Pãrinte sfânt, care voieºti sã ne numim ºi sã fim fiii tãi, – dã-i sfintei tale Biserici puterea sã te mãrturiseascã pe tot pãmântul. Pãrinte sfânt, care voieºti sã trãim în chip vrednic de chemarea noastrã ca sã-þi fim bineplãcuþi în toate, – dã-ne harul sã-þi aducem roade bogate de fapte bune. Pãrinte sfânt, care ne-ai împãcat cu tine prin Cristos, – pãzeºte-ne în numele tãu ca toþi sã fim una. Pãrinte sfânt, care ne-ai chemat la ospãþul ceresc, – prin pâinea coborâtã din cer, dã-ne harul sã creºtem în iubirea ta. Pãrinte sfânt, iartã greºelile tuturor pãcãtoºilor – ºi primeºte-i pe cei rãposaþi sã contemple strãlucirea feþei tale. Tatãl nostru. Rugãciunea de încheiere Doamne, Dumnezeul nostru, care i-ai descoperit sfintei Brigitta misterele cereºti în timp ce medita pãtimirile Fiului tãu, dã-ne nouã, slujitorilor tãi, harul sã tresãltãm de bucurie pentru dezvãluirea mãririi tale. Prin Domnul nostru Isus Cristos, Fiul tãu, care, fiind Dumnezeu, împreunã cu tine vieþuieºte ºi domneºte, în unire cu Duhul Sfânt, în toþi vecii vecilor. R. Amin. Dacã se recitã individual, se face încheierea astfel:

Domnul sã ne binecuvânteze, sã ne apere de orice rãu ºi sã ne ducã la viaþa veºnicã. R. Amin. Completoriul V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi.

Slavã Tatãlui, ºi Fiului, ºi Sfântului Duh. Precum era la început, ºi acum, ºi pururea, ºi în vecii vecilor. Amin. Aleluia.


26

23 iulie, sfânta Brigitta, cãlugãriþã, patroanã a Europei

IMNUL Acum, când e timpul de mers la culcare, În rugã mai cerem o datã-ndurare: Privirile tale ce pururi sunt treze Asuprã-ne, Doamne, mereu sã vegheze. În vis mintea noastrã te aibã pe tine Iar inima noastrã de doru-þi suspine, Te cânte pe tine, te simtã aproape, Sã nu laºi ca bezna de tot sã ne-ngroape. Ne fie odihna ºi somnul în pace; Cât timp trupul nostru puterea-ºi reface, ªi-i noapte adâncã, ºi bezna dominã, Ne fii tu, Cristoase, în beznã luminã. Rugãmu-ne þie cu fruntea plecatã, Ascultã-ne ruga, cerescule Tatã, Cu Fiul cel care-i cu tine de-o fire ªi Duhul cel Sfânt cel ce-i Duh de iubire. Amin. PSALMODIA Ant. Ziua ºi noaptea am strigat înaintea ta, Doamne. Psalmul 87 (88) Rugãciunea unui om grav bolnav Acesta este ceasul vostru ºi puterea întunericului (Lc 22,53). 2

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, * zi ºi noapte strig înaintea ta. 3 Rugãciunea mea sã ajungã înaintea ta, * pleacã-þi urechea la strigãtul meu. 4 Cãci sufletul meu e sãtul de rele * ºi viaþa mea se apropie de locuinþa morþilor. 5 Sunt numãrat printre cei care coboarã în groapã, * sunt ca un om care nu mai are putere. 6 Stau întins printre cei morþi, * ca cei uciºi, culcaþi în mormânt,


Completoriul

27

de care nu-þi mai aduci aminte * ºi pe care mâna ta i-a pãrãsit. 7 M-ai aruncat în groapa cea mai adâncã, * în întuneric ºi în umbra morþii. 8 Mânia ta apasã asupra mea * ºi toate valurile tale le-ai prãvãlit peste mine. 9 Ai îndepãrtat pe cunoscuþii mei de la mine, * m-ai fãcut urâciune înaintea lor. Sunt închis ºi nu pot ieºi, * 10 ochii mei s-au stins de suferinþã. Toatã ziua strig cãtre tine, Doamne, * ºi-mi întind mâinile spre tine! 11 Oare pentru cei morþi ai sã faci minuni? * Sau se vor scula umbrele sã te laude? 12 Se vorbeºte oare în mormânt despre bunãtatea ta * ºi despre fidelitatea ta în locul pierzãrii? 13 Sunt cunoscute oare minunile tale în întuneric * ºi dreptatea ta în þara uitãrii? 14 Dar eu strig cãtre tine, Doamne, * de dimineaþã rugãciunea mea se înalþã la tine. 15 Pentru ce, Doamne, respingi sufletul meu? * Pentru ce îmi ascunzi faþa ta? 16 Eu sunt sãrac ºi în prag de moarte încã din tinereþe; * sunt sfârºit, oprimat de spaimele tale. 17 Peste mine au trecut mâniile tale * ºi înfricoºãrile tale m-au nimicit. 18 M-au înconjurat ca apa ziua întreagã * ºi toate împreunã se revarsã peste mine. 19 Ai îndepãrtat de la mine pe prieten ºi vecin * ºi întunecimile sunt cunoscuþii mei. Ant. Ziua ºi noaptea am strigat înaintea ta, Doamne. Cf. Ier 14,9b LECTURA SCURTà Tu eºti în mijlocul nostru, Doamne, ºi numele tãu este invocat asupra noastrã; nu ne pãrãsi, Doamne, Dumnezeul nostru! RESPONSORIUL SCURT R. În mâinile tale, Doamne, * încredinþez sufletul meu. În mâinile tale.


28

23 iulie, sfânta Brigitta, cãlugãriþã, patroanã a Europei

V. Ne-ai rãscumpãrat, Doamne, Dumnezeul adevãrului, * îþi încredinþez sufletul meu. Slavã Tatãlui. În mâinile tale, Doamne, încredinþez sufletul meu.

Ant. Mântuieºte-ne, Doamne, când veghem, ocroteºte-ne când dormim, ca sã veghem cu Cristos ºi sã ne odihnim în pace. CÂNTAREA DIN EVANGHELIE – NUNC DIMITTIS Lc 2,29-32 Cristos - lumina neamurilor ºi slava lui Israel 29

Acum slobozeºte pe slujitorul tãu, Stãpâne, * dupã cuvântul tãu, în pace, 30 cãci au vãzut ochii mei * mântuirea ta, 31 pe care ai pregãtit-o * înaintea tuturor popoarelor, 32 luminã spre luminarea neamurilor * ºi slava poporului tãu, Israel. Ant. Mântuieºte-ne, Doamne, când veghem, ocroteºte-ne când dormim, ca sã veghem cu Cristos ºi sã ne odihnim în pace. Rugãciunea de încheiere Dumnezeule atotputernic, dãruieºte-ne, te rugãm, harul sã fim atât de strâns uniþi cu Fiul tãu unul-nãscut în moartea ºi îngroparea sa, încât sã ne învrednicim a învia împreunã cu el la o viaþã nouã. El, care vieþuieºte ºi domneºte în vecii vecilor. R. Amin. Apoi se spune binecuvântarea, chiar ºi atunci când se recitã în particular:

Noapte liniºtitã ºi sfârºit bun sã ne dea nouã atotputernicul Dumnezeu. R. Amin.


Antifone finale cãtre sfânta Fecioarã Maria

29

Antifone finale cãtre sfânta Fecioarã Maria Apoi se spune una dintre urmãtoarele antifone:

Maicã binecuvântatã a Rãscumpãrãtorului, Poarta cerului pururi deschisã, Steaua mãrii, vino în ajutorul poporului ce cade ºi vrea sã se ridice, tu, care ai nãscut, spre uimirea fãpturii, pe Cel Preasfânt ce þi-e Pãrinte, Fecioarã de-a pururi, care ai primit din gura îngerului Gabriel vestirea, îndurã-te de noi, pãcãtoºii. Sau:

Te bucurã, a cerului Reginã, A îngerilor Doamnã ºi Stãpânã. Tu-ai odrãslit mlãdiþa mântuirii ªi poartã eºti luminii nemuririi! Te bucurã, Fecioarã preaslãvitã, Decât fãptura toatã mai mãritã! Te salutãm, a cerului minune; Du la Cristos a noastrã rugãciune! Sau:

Bucurã-te, Reginã, Maica milei, viaþa, mângâierea ºi speranþa noastrã, bucurã-te! Cãtre tine strigãm, surghiuniþii fii ai Evei; cãtre tine suspinãm, gemând ºi plângând în aceastã vale de lacrimi. Aºadar, Mijlocitoarea noastrã, întoarce spre noi ochii tãi cei milostivi ºi, dupã surghiunul acesta, aratã-ni-l nouã pe Isus, binecuvântatul rod al trupului tãu. O milostivã, o blândã, o dulce Fecioarã Marie! Sau:

Sub ocrotirea ta alergãm, sfântã Nãscãtoare de Dumnezeu, nu ne dispreþui rugãciunile în nevoile noastre, ci ne mântuieºte pururea de toate primejdiile, Fecioarã slãvitã ºi binecuvântatã. Amin.


23-07-2010  

Psalmul 94 (95) Invitatoriul Sãrbãtoare 23 iulie V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi. Slavã Tatãlui, ºi...

23-07-2010  

Psalmul 94 (95) Invitatoriul Sãrbãtoare 23 iulie V. Dumnezeule, vino în ajutorul meu. R. Doamne, grãbeºte-te sã mã ajuþi. Slavã Tatãlui, ºi...